Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 шілдеде № 11690 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 388 бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!

      басы

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 98-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы:0707000 - Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі:

      070706 2 - Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі)

      070711 2 - Автоматика мен өлшеуіш құралдарын жөндейтін және қызмет көрсететін электр слесарі

      070718 2 - Жер асты тау-кен қазба жабдықтарын монтаждаушы электр слесарі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)


+246
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

112

134


2-3

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар


+

+


32

12

20ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


32

6

26ЖКП 04

Электртехника

+

+

+


32

6

26ЖКП 05

Электроника негіздері


+

+


32

8

24ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+38

20

18ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+48

48
АП 00

Арнайы пәндер

424

292

132


2-3

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары

+

+

+


67

55

12АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


90

70

20АП 03

Кен машиналары мен кешендері

+

+

+


60

18

42АП 04

Кеніштік автоматика және телемеханика


+

+


24

12

12АП 05

Кен электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

+


87

61

26АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

828

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

144

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

684

КП 00

Кәсіптік практика

900

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

900

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (02, 05, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 99-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0707000 - Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі:

      070706 2 - Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі)

      070711 2 - Автоматика мен өлшеуіш құралдарын жөндейтін және қызмет көрсететін электр слесарі

      070718 2 - Жер асты тау-кен қазба жабдықтарын монтаждаушы электр слесарі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

326
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

112

134


1-2

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар


+

+


32

12

20ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


32

6

26ЖКП 04

Электртехника

+

+

+


32

6

26ЖКП 05

Электроника негіздері


+

+


32

8

24ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+38

20

18ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+48

48
АП 00

Арнайы пәндер

424

292

132


1-2

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары

+

+

+


67

55

12АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


90

70

20АП 03

Кен машиналары мен кешендері

+

+

+


60

18

42АП 04

Кеніштік автоматика және телемеханика


+

+


24

12

12АП 05

Кен электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

+


87

61

26АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

432

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

72

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

360

КП 00

Кәсіптік практика

1296

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

1296

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (02, 05, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 100-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0707000 - Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі:

      070702 2 - Көтергіш машинаның машинисі

      070710 2 - Конвейер машинисі

      070713 2 - Қайта тиегіштердің машинисі

      070714 2 - Сығымдағыш қондырғының машинисі

      070715 2 - Вакуумдық қондырғылар машинисі

      070716 2 - Сорғы қондырғыларының машинисі

      070720 2 - Экскаватор машинисі

      070721 2 - Бұрғылау қондырғысының машинисі

      070722 2 - Экскаватор машинисінің көмекшісі

      070723 2 - Ұсатқыш қондырғылар машинисі

      070724 2 - Роторлы экскаватор машинисі

      070725 2- Қатар қалыптастыратын машина машинисі

      070727 2 - Қазып суыратын тау-кен машинасының машинисі

      070729 2- Вибротиеу қондырғысы машинисі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау

жұмысы

курстық жоба

(жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық

сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)


+246
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

112

134


2-3

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар


+

+


32

12

20ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


32

6

26ЖКП 04

Электртехника

+

+

+


32

6

26ЖКП 05

Электроника негіздері


+

+


32

8

24ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+38

20

18ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+48

48
АП 00

Арнайы пәндер

424

292

132


2-3

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары

+

+

+


67

55

12АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


90

70

20АП 03

Кен машиналары мен кешендері

+

+

+


87

45

42АП 04

Кеніштік автоматика және телемеханика


+

+


24

12

12АП 05

Кен электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

+


60

34

26АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

828

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

144

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

684

КП 00

Кәсіптік практика

900

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

900

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (02, 03, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 101-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0707000 – Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі:

      070702 2 - Көтергіш машинаның машинисі

      070710 2 - Конвейер машинисі

      070713 2 - Қайта тиегіштердің машинисі

      070714 2 - Сығымдағыш қондырғының машинисі

      070715 2 - Вакуумдық қондырғылар машинисі

      070716 2 - Сорғы қондырғыларының машинисі

      070720 2 - Экскаватор машинисі

      070721 2 - Бұрғылау қондырғысының машинисі

      070722 2 - Экскаватор машинисінің көмекшісі

      070723 2 - Ұсатқыш қондырғылар машинисі

      070724 2 - Роторлы экскаватор машинисі

      070725 2 - Қатар қалыптастыратын машина машинисі

      070727 2 - Қазып суыратын тау-кен машинасының машинисі

      070729 2 - Вибротиеу қондырғысы машинисі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

326
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

112

134


1-2

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар


+

+


32

12

20ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


32

6

26ЖКП 04

Электртехника

+

+

+


32

6

26ЖКП 05

Электроника негіздері


+

+


32

8

24ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+38

20

18ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+48

48
АП 00

Арнайы пәндер

424

292

132


1-2

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары

+

+

+


67

55

12АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


90

70

20АП 03

Кен машиналары мен кешендері

+

+

+


60

18

42АП 04

Кеніштік автоматика және телемеханика


+

+


24

12

12АП 05

Кен электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

+


87

61

26АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *


+48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

432

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

72

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

360

КП 00

Кәсіптік практика

1296

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

1296

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (02, 03, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 102-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0707000 - Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі: 070726 1 - Шам жасаушы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

220
1

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

196

98

98


1

ЖКП 01

Сызу


+

+


26

6

20ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар


+

+


26

6

20ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


26

14

12ЖКП 04

Электртехника


+27

7

20ЖКП 05

Электроника негіздері


+

+


26

14

12ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+

+


26

12

14ЖКП 07

Еңбекті қорғау


+39

39
АП 00

Арнайы пәндер

331

219

112


1

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары

+

+

+


62

50

12АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+


+


39

17

22АП 03

Кен машиналары мен кешендері

+


+


39

19

20АП 04

Кеніштік автоматика және телемеханика

+

+

+


62

36

26АП 05

Кен электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу


+

+


36

24

12АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+


+


54

34

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+39

39
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

45-177*

ӨО 00

Өндірістік оқыту

576

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

126

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

450

АА 00

Аралық аттестаттау

36

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

1440

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

1656


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (01, 04, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 103-қосымша

      "Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 103-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (белгіленген деңгей)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс)тілінің синтаксисі.Мамандық бойынша терминология.Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы (сөздік көмегімен).Кәсіптік қарым-қатынас.Тілді дамыту.

Білімдер:

- іскерлік қазақ (орыс)тілі негіздерін;

- кәсіптік лексиканы;

- мамандық бойынша грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен);

- оқылатын мәтінді талдау;

- монологиялық және диалогиялық тілді жүргізу.

БҚ 1-БҚ 4

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материал.Тіл қызметінің әр түрлі түрлері және тіл формалары (ауызша, жазбаша, монолог пен диалог түрінде).Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен).

БҚ 1-БҚ 4

ЖГП 03

Дене тәрбиесі.

Маманды дайындаудағы дене тәрбиесінің ролі.Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері.Дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері.

Білімдер:

-дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін;

- дене тәрбиесінің мазмұны мен ұйымдастырылу формаларын;

- дұрыс тамақтану принциптерін;

Іскерліктер:

- әр түрлі дене шынықтыру жаттығуларын орындау және спорттың жеке түрлері бойынша нормативтерді тапсыру.

БҚ 1,

БҚ8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу.

Сызбаларды рәсімдеу ереже-лері.Сызбалардағы геометр-иялық құрылулар.Сызбалар-дағы проекциялық көріністер.Сызба және бөлшектің изометриялық проекциясы.Геометриялық фигуралардың жаймалары.Сызбалардағы көріністердің орналасуы. Қималар мен тіліктер.Тік бұрышты және аксонометриялық осьтердегі түрлердің, қималар мен тіліктердің қажетті және жеткілікті сандарын қолдана отырып, бөлшектер сызбасын орындау.Машинажасау сызуы.Қарапайым машинажасау сызбаларын оқу. Алмалы-салмалы қосылымдар.Алынбайтын-салынбайтын қосылымдар. Құрастыру сызбасы, жұмыс сызбасы, бөлшектер эскизі, бөлшектің техникалық суреті, құрастыру сызбасы бойынша бөлшектеу.

Білімдер:

- сызбаларды рәсімдеу ережелерін;

- көріністердің сызбаларда орналасуын;

- сызбалардағы проекциялық көріністерді;

- қималарды және тіліктерді;

- алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын қосылымдарды.

Іскерліктер:

- электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған қарапайым сызбаларды оқу;

-машиналар мен механизмдерге арналған тетіктерді және қосалқы бөлшектерді дайындау мақсатында эскиздер мен техникалық суреттерді орындау.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 1.26.7

ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар.

Металдар мен қорытпалар, олардың құрылымы мен қасиеттері.Қорытпалар теориясының негізгі мәселелері. Қара және түрлі-түсті металдар қорытпалары.Металдар мен қорытпаларды өңдеу. Металды емес конструкциялық материалдар.Электртехникалық материалдар.

Білімдер:

- конструкциялық, электртехникалық материалдардың, металдар мен қорытпалардың құрылымы мен қасиеттерін, оларды өңдеу әдістерін.

Іскерліктер:

- тау-кен электрмеханикалық жабдықтарында қолданылатын қорытпаларды, конструкциялық және электртехникалық материалдарды айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 1.26.5

ЖКП 03

Техникалық механика негіздері.

Механизмдер мен машиналар жіктеуі.Механизмдер бөліктері.Механизмдер кинематикасы (механизм және машина, киҒнематикалық жұптар және тізбектер, кинематикалық жұптар типтері).Бөлшектер мен жиналмалы бірліктер.Жіктелуі, арналуы және оларға қойылатын талаптар.Бөлшектерді қосу түрлері (алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын).Айналу қозғалысының беріліс механизмдері.Айналу қозғалысы берілісінің түрлері (механикалық, белдікті, фрикционды, тісті, тізбекті, бұрамалы). Арналуы, сипаты, құрылымы,белгіленуі және кинематикалық схемасы. беріліс саны.Абсолюттік қатты дене.Деформацияның негізгі түрлері және олардағы кернеулерді бөлу.Сыртқы күштер және олардың түрлері.Серпімділік пен кернеудің ішкі күштері.Істегі, шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулер.

Білімдер:

- машиналар мен механизмдер жіктеуін;

- бөлшектерді байланыстыру түрлерін;

- айналу қозғалысының беріліс түрлерін;

- деформацияның негізгі түрлерін;

- шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулерін.

Іскерліктер:

- бөлшектер мен жиналмалы бірліктерді айыра білу;

- беріліс сандарын анықтау;

-серпімділік пен кернеудің ішкі және сыртқы күштерін айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 1.26.4

ЖКП 04

Электртехника.

Электрлік және магнитті тізбектер.Ауыспалы тоқтың электрлік тізбектері.Электрлік құрылғылар, электрөлшеуіш аспаптары.Электронды аспаптар мен құрылғылар.Трансформаторлар.Электрлік машиналар мен аппараттар.Электрқуатын өндіру, тарату және қолдану.Электр станциялары, желілері және электрқуатымен қамтамасыз ету.Электржетек негіздері.

Білімдер:

- электрлік және магниттік тізбектерін;

- ауыспалы тоқтың электрлік тізбектерін;

- электрлік құрылғыларын;

- электр қуатының өндірілуін, таралуын және қолданылуын;

- электржетекті және электравтоматиканы.

Іскерліктер:

- электржабдықтары мен автоматика құралдарын жөндеуге арналған электрсхемаларын оқу;

- электржабдықтары және автоматика құралдарына қызмет көрсету мен жөндеу барысында электрөлшеуіш аспаптарын қолдану.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 1.26.2,

КҚ 1.26.4

ЖКП 05

Электроника негіздері.

Электрвакуумды және газразрядтау аспаптары, электронды түзеткіштер, тұрақтандырғыштар, күшейткіштер мен генераторлар, микроэлектрониканың интегралды схемалары.

Білімдер:

- электроника және микропроцессорлық техника негіздерін.

Іскерліктер:

- электржабдықтары және автоматика құралдарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстары барысындаэлектрвакуумды және газразрядтау аспаптарын қолдана білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 1.26.4

ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері.

Ақпаратты кодтау. Сандық жүйелер. Бір жүйеден екінші жүйеге ауысу. Екілік арифметика. Формалды, математикалық логика.Модель түсінігі.Модельдер типтері.Алгоритм түсінігі.Алгоритмдер типтері.Бағдарламалау тілі.Бағдарлама, оны құрылымдау.Автоматты реттеу.Реттелетін параметр.Реттеу объектісі, оның қасиеттері, схемалар.Автоматты реттеуіштер, олардың жіктелуі, арналуы, құрылымы, жұмыс істеу принципі, функциялық және құрылымдық схемалары, реттеу органдары.Басқарудың автоматты жүйелерінің қосымша құралдары.

Процесті автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшудің тәртібі.

Білімдер:

- ОС WINDOWS түрлерін;

- WORD мәтіндік редакторын;

- EXCEL электронды кестелерін;

- Corel DRAW векторлық редакторын;

- вирустардан қорғануын;

- WinZip архиваторын;

- ОС DOS;

- Norton Commander сыртқабықша бағдарламасын;

- бағдарламалық тілдерін;

- автоматты реттеу негіздерін;

- автоматты реттегіштердің жұмыс істеу принципін, функциялық және құрылымдық схемаларын.

Іскерліктер:

- жұмыста және күнделікті өмірде дербес компьютерді қолдану;

-автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшуді жүзеге асыру.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 1.26.3,

КҚ 1.26.4

ЖКП 07

Еңбекті қорғау.

Тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары.Өнеркәсіп санитариясы.Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар.Өрт профилактикасы және тау-кен құтқару ісінің негіздері.

Білімдер:

- жерасты тау-кен қазбаларында өзін-өзі ұстау ережелерін;

-адам шығатын қосалқы жерлерін;

-кен қазбаларындағы газ режимін.

Іскерліктер:

- еңбекті қорғау ережелерін ұстану;

-өзін құтқару және өрт сөндіру құралдарын қолдану; - қауіпті және зиянды факторларды айыра білу. 

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 1.26.8

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары.

Кен өндірісінің негізгі технологиялық процестері. Тік, еңісті және жазық кен қазбалары.Тазартым және даярлық забойлары.Тазартымжәне даярлық жұмыстарын жүргізу технологиясы.Тазартым забойының төбесін бекіту және басқару құжаты.Даярлық қазбасын жүргізу және бекіту құжаты.Шахтаны, тазартым және даярлық забойларын желдету.Шахтаның, тазартым және даярлық забойларының шаң-газ режимі.Шахтаның және оның объектілерінің апатты жоюға даярлығы.

Білімдер:

- негізгіжәне қосалқы жұмыстар технологияларын;

-кен қазбаларының, тазартым және даярлықзабойларының түрлерін;

- өрт сөндіру және өзін құтқару құралдарының орналасуын.

Іскерліктер:

- өзіндік қосалқы жұмыстарды орындау;

-даярлау қазбаларын өткізу мен бекітуде кемектесу.

БҚ 1-БҚ 6,

КҚ 1.26.1,

КҚ 1.26.7

АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтарымен электр қуатын жеткізу.

Кен электр жабдықтарын пайдалану және конструкциялық орындалу ерекшеліктері.

1140В дейін және одан жоғары кернеудің басқару және қорғаныш электр аппаратурасы.Кен кәсіпорын-дарының электр қуатымен жабдықталуы.Кен кәсіпорын-дарының электр жүйелері.Электр қондырғыларының қорғанышы.Кен қазбаларын жарықтандыру.Кеніштегі белгі беру мен байланыс.Электр тоғына түсуден қорғану.

Білімдер:

- электр механикалық жабдықтардың конструкцияларынжәне әрекет ету принципін;

-түйістіргі және тоқ реттегіш (реле) көмегіменэлектр қозғалтқыштар жетектерін басқару тәсілдерін;

-электр қондырғыларын қауіпсіз пайдалану ережелерін;

- қорғанышжерге қосу құрылғыларын, арналуын.

Іскерліктер:

- магнитті және тиристорлы қосқыштардың көмегімен электр қозғалтқыштарды іске қосуды жүргізу;

-жерге қосу желісінің құрылғысына қойылатын талаптарды анықтау;

- электр жабдықтарын пайдалану.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 1.26.2,

КҚ 1.26.3,

КҚ 1.26.6,

КҚ 1.26.7

АП 03

Кен машиналары мен кешендері.

Гидро-және пневмажетектер негіздері.Уатқыш балғалар мен бұрғылау машиналары.Дайындау және тазарту жұмыстарына арналған жабдықтар мен кешендер, құрылымы мен техникалық сипаттамалары.Бұрғылау станоктары.Жұмыс істеу принципі мен қолданылу аумағы.Қазу, тиеу және көлік машиналары, кешендері.Тау-кен жұмыстарына арналған қосалқы жабдықтар, құрылымы, арналуы және қолданылуаумағы.Тау-кен өнеркәсібінде қолданылатын машиналар мен механизмдердіңконструкциялық ерекшеліктері.

Білімдер:

- уатқыш балғалардың, бұрғылау құрал-саймандары мен бұрғылау машиналарыныңқұрылымын, арналуын;

-тазарту және дайындау комбайндарының, механикаландырылған кешендердіңжұмыс істеу принципін, қолдану аумағын;- тау-кен машиналары мен механизмдерін қауіпсіз қолдану ережелерін;

- тау-кен жұмыстарына арналған қосалқы жабдықтардың арналуы мен құрылымын.

Іскерліктер:

- кен техникасын дұрыс және қауіпсіз пайдалану;

- кен машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу барысында көмектесу.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 1.26.4,

КҚ 1.26.7

АП 04

Кеніштік автоматика және телемеханика.

Автоматика және телемеханика негіздері.Автоматтандырудыңтехникалық құралдары.Өндірістік процестерді автоматтандыру.Забой машиналары мен кешендерін автоматтандыру. Көлікті автоматтандыру. Жылжымайтын қондырғыларды автоматтандыру.

Білімдер:

- кен өндірісінің автоматика және телемеханика негіздерін.

Іскерліктер:

- автоматтандыру аппаратурасын қолдану білу.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 1.26.4

АП 05

Кен электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарынмонтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

Жабдықтардың тозуы, оның түрлері.Кен электржабдықтарына, машиналар мен автоматика құралдарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру мен жүргізу.Жабдықтарды, бөлшектерді және құрастыру бірліктерді жөндеу технологиясы.Машиналар мен агрегаттарды майлау.Кен электрмеханикалық жабдықтарын монтаждау.

Білімдер:

- кен электрмеханикалық жабдықтарын монтаждау тәсілдерін, оларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді, кен кәсіпорындарында монтаждау, бөлшектеу және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруды.

Іскерліктер:

- кен электрмеханикалық жабдықтарын монтаждау, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу барысында көмектесу.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 1.26.4,

КҚ 1.26.5

АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар.Ауырлық дәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі.Өндірісте салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын құру.Кәсіпорындағы еңбекті қорғаудың басқару жүйесі.Өндірістегі және тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі.Тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар. Зардап шегушілерге алғашқы дәрігерлік көмек көрсету. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Білімдер:

- еңбек заңнамасы, қоршаған ортаны қорғау, өртке қарсы профилактикасы мен кен құтқару ісі негіздерін;

- тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын;

- өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын;

-зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін.

Іскерліктер:

- қауіпсіздік Ережелерінің талаптарын ұстану;

-зиянды және улы газдарды өлшеу;

- жазатайым оқиға болған жерді тергеу мақсатында ешкімнің бас сұқпауын қамтамасыз ету;

- жарақаттанған адамға алғашқы көмек көрсету.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 1.26.8

АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері.

Нарықтық экономикаға ену. Нарықтық экономиканың негізгі принциптері, мониторинг, сұраныс және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлік пен нарықтық қатынастар субъектілерін дамыту. Кәсіпорын іс-әрекетінің экономикалық шығындары мен нәтижелері. Маркетинг және жарнама. Баға және баға қалыптасу. Шаруашылық іс-әрекеті өндірісінің тиімділігі. Салық және салық салу.

Білімдер:

- тауар өнімінің атаулары мен сипаттамаларын;

- бәсекелестік, оның мәні мен міндеттері туралы ұғымдарды;

- банктер міндеттерін анықтауды;

- шығындар, нарық субъектілері бойынша негізгі ұғымдарды;

- маркетинг туралы ұғым мен мәнін, оның мақсаттарын және міндеттерін;

- жарнамаларды, жарнамалар түрлерін;

- бағаны анықтауды;

- салықтар түрлерін.

Іскерліктер:

- кірістерді, шығындарды есептеу;

- тауардың өзiндiк құны бағасын, өндiрiс бағасын, көтерме бағаны, бөлшек сауда бағасын (үлгi әдiсімен) анықтау.

БҚ1-БҚ 6,

КҚ 1.26.7

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО 00

Өндірістік оқыту

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика.

Металдарды слесарлық және механикалық өңдеудің негізгі процестерімен және қолданылатын жабдықтармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен танысу. Слесарьмен станокшының жұмыс орнын ұйымдастыру,еңбектi нормалау негiздерi. Металдарды өңдеу бойынша тәжірибелік іс-әрекеттің қажетті ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

Іскерліктер:

- машинажасау сызбаларын оқу;

- нормативті-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Дағдылар:

- металдар мен материалдарды танып білу;

- өлшеуіш құрал-саймандарын пайдалану;

- бөлшектерді өңдеу бойынша технологиялық процесс картасын құрастыру.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 1.26.5

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика.

Оқу кен полигоны немесе тау-кен кәсіпорны жағдайларында теориялық білімдерді бекіту. Тау-кен кәсіпорындары тұрақты жабдықтарының, кеніш көлігінің, аздаған механикаландырудың жұмысымен танысу. Тазартым және даярлау забойларының желдету сұлбасымен және шахтаның сутөккі сұлбасымен танысу. Электржабдықтарды, аппаратуралар мен автоматты құрылғыларды жөндеу, монтаждау және баптау бойынша негізгі операциялармен танысу. Жабдықтарды ағымда қарап шығу және жөндеу мазмұнымен танысу.

Іскерліктер:

- кен жабдықтарының әрекет етуін тексеру;

- нормативтік құжаттар талаптарына кен жабдықтарының техникалық күйінің сәйкестігін анықтау;

- монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын орындау;

- қосалқы шығатын есігі бар жұмыс орнына қарай апаттарды жою жоспарына жетекшілік ету;

- қорғаныш және іске қосу аппаратурасын пайдалану ережелерін, жабдықтарды жарылыс және ұшқын қауіпсіздігіне тексеру ережелерін қолдану;

- кәсіпорында электр қуатын тарату және тарату бекеттері жабдықтарының схемаларын оқу.

Дағдылар:

- кен машиналары мен механизмдерін басқару;

- қондырғыларды жерге қосу;

- бекітпені орнату, рельс жолын төсеу, теспелерді бұрғылау бойынша операцияларды қауіпсіз орындау;

- монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын орындау;

- қорғаныш және іске қосу аппаратурасын пайдалану;

- тау-кен кәсіпорындарының тұрақты жабдықтарында, кеніш көлігінде, аздаған механикаландыруда жұмыс істеу.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 1.26.1- КҚ 1.26.3


      0707000 – "Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс)тілінің синтаксисі.Мамандық бойынша терминология.Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы (сөздік көмегімен).Кәсіптік қарым-қатынас.Тілді дамыту.

Білімдер:

- іскерлік қазақ (орыс)тілі негіздерін;

- кәсіптік лексиканы;

- мамандық бойынша грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен);

- оқылатын мәтінді талдау;

- монологиялық және диалогиялық тілді жүргізу.

БҚ2-БҚ 4

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материал.Тіл қызметінің әр түрлі түрлері және тіл формалары (ауызша, жазбаша, монолог пен диалог түрінде).Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен).

БҚ2-БҚ 4

ЖГП 03

Қазақстан тарихы.ЖГП 0 4

Дене тәрбиесі.

Маманды дайындаудағы дене тәрбиесінің ролі.Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері.Дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері.

Білімдер:

-дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін;

- дене тәрбиесінің мазмұны мен ұйымдастырылу формаларын;

- дұрыс тамақтану принциптерін;

Іскерліктер:

- әр түрлі дене тәрбиесі жаттығуларын орындау және спорттың жеке түрлері бойынша нормативтерді тапсыру.

БҚ8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу.

Сызбаларды рәсімдеу ережелері.Сызбалардағы геометр-иялық құрылулар.Сызбалардағы проекциялық көріністер.Сызба және бөлшектің изометриялық проекциясы.Геометриялық фигуралардың жаймалары.Сызбалардағы көріністердің орналасуы. Қималар мен тіліктер.Тік бұрышты және аксонометриялық осьтердегі түрлердің, қималар мен тіліктердің қажетті және жеткілікті сандарын қолдана отырып, бөлшектер сызбасын орындау.Машинажасау сызуы.Қарапайым машинажасау сызбаларын оқу. Алмалы-салмалы қосылымдар.Алынбайтын-салынбайтын қосылымдар. Құрастыру сызбасы, жұмыс сызбасы, бөлшектер эскизі, бөлшектің техникалық суреті, құрастыру сызбасы бойынша бөлшектеу.

Білімдер:

- сызбаларды рәсімдеу ережелерін;

- көріністердің сызбаларда орналасуын;

- сызбалардағы проекциялық көріністерді;

- қималарды және тіліктерді;

- алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын қосылымдарды.

Іскерліктер:

- электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған қарапайым сызбаларды оқу;

-машиналар мен механизмдерге арналған тетіктерді және қосалқы бөлшектерді дайындау мақсатында эскиздер мен техникалық суреттерді орындау.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.6.3,

КҚ 2.6.4,

КҚ 2.10.4,

КҚ 2.10.9,

КҚ 2.11.3,

КҚ 2.11.8,

КҚ 2.13.4,

КҚ 2.13.6,

КҚ 2.14.5,

КҚ 2.14.6,

КҚ 2.15.3,

КҚ 2.15.4,

КҚ 2.16.6,

КҚ 2.16.8,

КҚ 2.18.2,

КҚ 2.18.4,

КҚ 2.18.8,

КҚ 2.20.3,

КҚ 2.20.11,

КҚ 2.21.3,

КҚ 2.22.3,

КҚ 2.22.6,

КҚ 2.23.6,

КҚ 2.24.7,

КҚ 2.25.6,

КҚ 2.27.8,

КҚ 2.29.6

ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар.

Металдар мен қорытпалар, олардың құрылымы мен қасиеттері.Қорытпалар теориясының негізгі мәселелері. Қара және түрлі-түсті металдар қорытпалары.Металдар мен қорытпаларды өңдеу. Металды емес конструкциялық материалдар.Электртехникалық материалдар.

Білімдер:

- конструкциялық, электртехникалық материалдардың, металдар мен қорытпалардың құрылымы мен қасиеттерін, оларды өңдеу әдістерін.

Іскерліктер:

- тау-кен электрмеханикалық жабдықтарында қолданылатын қорытпаларды, конструкциялық және электртехникалық материалдарды айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.10.7,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.13.2,

КҚ 2.14.2,

КҚ 2.14.3,

КҚ 2.15.3,

КҚ 2.16.6,

КҚ 2.18.2,

КҚ 2.18.8,

КҚ 2.20.6,

КҚ 2.20.9,

КҚ 2.20.10,

КҚ 2.21.5,

КҚ 2.21.6,

КҚ 2.22.5,

КҚ 2.23.7,

КҚ 2.24.7,

КҚ 2.25.6,

КҚ 2.27.6,

КҚ 2.27.8,

КҚ 2.29.7

ЖКП 03

Техникалық механика негіздері.

Механизмдер мен машиналар жіктеуі.Механизмдер бөліктері.Механизмдер кинематикасы (механизм және машина, киҒнематикалық жұптар және тізбектер, кинематикалық жұптар типтері).Бөлшектер мен жиналмалы бірліктер.Жіктелуі, арналуы және оларға қойылатын талаптар.Бөлшектерді қосу түрлері (алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын).Айналу қозғалысының беріліс механизмдері.Айналу қозғалысы берілісінің түрлері (механикалық, белдікті, фрикционды, тісті, тізбекті, бұрамалы). Арналуы, сипаты, құрылымы,белгіленуі және кинематикалық схемасы. беріліс саны.Абсолюттік қатты дене.Деформацияның негізгі түрлері және олардағы кернеулерді бөлу.Сыртқы күштер және олардың түрлері.Серпімділік пен кернеудің ішкі күштері.Істегі, шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулер.

Білімдер:

- машиналар мен механизмдер жіктеуін;

- бөлшектерді байланыстыру түрлерін;

- айналу қозғалысының беріліс түрлерін;

- деформацияның негізгі түрлерін;

- шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулерін.

Іскерліктер:

- бөлшектер мен жиналмалы бірліктерді айыра білу;

- беріліс сандарын анықтау;

-серпімділік пен кернеудің ішкі және сыртқы күштерін айыра білу.

БҚ 1- БҚ 8,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.10.7,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.13.2,

КҚ 2.14.2,

КҚ 2.14.3,

КҚ 2.15.3,

КҚ 2.16.6,

КҚ 2.18.2,

КҚ 2.18.8,

КҚ 2.20.6,

КҚ 2.20.9,

КҚ 2.20.10,

КҚ 2.21.5,

КҚ 2.21.6,

КҚ 2.22.5,

КҚ 2.23.7,

КҚ 2.24.7,

КҚ 2.25.6,

КҚ 2.27.6,

КҚ 2.27.8,

КҚ 2.29.7

ЖКП 04

Электртехника.

Электрлік және магнитті тізбектер.Ауыспалы тоқтың электрлік тізбектері.Электрлік құрылғылар, электрөлшеуіш аспаптары.Электронды аспаптар мен құрылғылар.Трансформаторлар.Электрлік машиналар мен аппараттар.Электрқуатын өндіру, тарату және қолдану.Электр станциялары, желілері және электрқуатымен қамтамасыз ету.Электржетек негіздері.

Білімдер:

- электрлік және магниттік тізбектерін;

- ауыспалы тоқтың электрлік тізбектерін;

- электрлік құрылғыларын;

- электр қуатының өндірілуін, таралуын және қолданылуын;

- электржетекті және электравтоматиканы.

Іскерліктер:

- электржабдықтары мен автоматика құралдарын жөндеуге арналған электрсхемаларын оқу;

- электржабдықтары және автоматика құралдарына қызмет көрсету мен жөндеу барысында электрөлшеуіш аспаптарын қолдану.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.10.2,

КҚ 2.10.3,

КҚ 2.11.2-

КҚ 2.11.4,

КҚ 2.11.7,

КҚ 2.13.5,

КҚ 2.14.2,

КҚ 2.14.5,

КҚ 2.15.4,

КҚ 2.16.4,

КҚ 2.16.8,

КҚ 2.18.2,

КҚ 2.18.3,

КҚ 2.18.5,

КҚ 2.20.7,

КҚ 2.20.9,

КҚ 2.21.6,

КҚ 2.22.4,

КҚ 2.23.6,

КҚ 2.24.7,

КҚ 2.25.3,

КҚ 2.25.5,

КҚ 2.25.6,

КҚ 2.27.7,

КҚ 2.29.7

ЖКП 05

Электроника негіздері.

Электрвакуумды және газразрядтау аспаптары, электронды түзеткіштер, тұрақтандырғыштар, күшейткіштер мен генераторлар, микроэлектрониканың интегралды схемалары.

Білімдер:

- электроника және микропроцессорлық техника негіздерін.

Іскерліктер:

- электржабдықтары және автоматика құралдарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстары барысындаэлектрвакуумды және газразрядтау аспаптарын қолдана білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.10.2,

КҚ 2.10.3,

КҚ 2.11.2-

КҚ 2.11.4,

КҚ 2.11.7,

КҚ 2.13.5,

КҚ 2.14.2,

КҚ 2.14.5,

КҚ 2.15.4,

КҚ 2.16.4,

КҚ 2.16.8,

КҚ 2.18.2,

КҚ 2.18.3,

КҚ 2.18.5,

КҚ 2.20.7,

КҚ 2.20.9,

КҚ 2.21.6,

КҚ 2.22.4,

КҚ 2.23.6,

КҚ 2.24.7,

КҚ 2.25.3,

КҚ 2.25.5,

КҚ 2.25.6,

КҚ 2.27.7,

КҚ 2.29.7

ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері.

Ақпаратты кодтау. Сандық жүйелер. Бір жүйеден екінші жүйеге ауысу. Екілік арифметика. Формалды, математикалық логика.Модель түсінігі.Модельдер типтері.Алгоритм түсінігі.Алгоритмдер типтері.Бағдарламалау тілі.Бағдарлама, оны құрылымдау.Автоматты реттеу.Реттелетін параметр.Реттеу объектісі, оның қасиеттері, схемалар.Автоматты реттеуіштер, олардың жіктелуі, арналуы, құрылымы, жұмыс істеу принципі, функциялық және құрылымдық схемалары, реттеу органдары.Басқарудың автоматты жүйелерінің қосымша құралдары.

Процесті автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшудің тәртібі.

Білімдер:

- ОС WINDOWS түрлерін;

- WORD мәтіндік редакторын;

- EXCEL электронды кестелерін;

- Corel DRAW векторлық редакторын;

- вирустардан қорғануын;

- WinZip архиваторын;

- ОС DOS;

- Norton Commander сыртқабықша бағдарламасын;

- бағдарламалық тілдерін;

- автоматты реттеу негіздерін;

- автоматты реттегіштердің жұмыс істеу принципін, функциялық және құрылымдық схемаларын.

Іскерліктер:

- жұмыста және күнделікті өмірде дербес компьютерді қолдану;

-автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшуді жүзеге асыру.

БҚ 1- БҚ 8,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.10.2,

КҚ 2.11.5,

КҚ 2.13.4,

КҚ 2.14.6,

КҚ 2.15.2,

КҚ 2.16.4,

КҚ 2.18.2,

КҚ 2.20.2,

КҚ 2.21.2,

КҚ 2.22.2,

КҚ 2.23.2,

КҚ 2.24.2,

КҚ 2.25.2,

КҚ 2.27.2,

КҚ 2.29.2

ЖКП 07

Еңбекті қорғау.

Тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары.Өнеркәсіп санитариясы.Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар.Өрт профилактикасы және тау-кен құтқару ісінің негіздері.

Білімдер:

- жерасты тау-кен қазбаларында өзін-өзі ұстау ережелерін;

-адам шығатын қосалқы жерлерін;

-кен қазбаларындағы газ режимін.

Іскерліктер:

- еңбекті қорғау ережелерін ұстану;

-өзін құтқару және өрт сөндіру құралдарын қолдану; - қауіпті және зиянды факторларды айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.2.8,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.10.10,

КҚ 2.11.10,

КҚ 2.13.8,

КҚ 2.14.8,

КҚ 2.15.6,

КҚ 2.16.9,

КҚ 2.18.10,

КҚ 2.20.12,

КҚ 2.21.10,

КҚ 2.22.7,

КҚ 2.23.8,

КҚ 2.24.9,

КҚ 2.25.7,

КҚ 2.27.9,

КҚ 2.29.8

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары.

Кен өндірісінің негізгі технологиялық процестері. Тік, еңісті және жазық кен қазбалары.Тазартым және даярлық забойлары.Тазартымжәне даярлық жұмыстарын жүргізу технологиясы.Тазартым забойының төбесін бекіту және басқару құжаты.Даярлық қазбасын жүргізу және бекіту құжаты.Шахтаны, тазартым және даярлық забойларын желдету.Шахтаның, тазартым және даярлық забойларының шаң-газ режимі.Шахтаның және оның объектілерінің апатты жоюға даярлығы.

Білімдер:

- кен өндірісініңнегізгі технологиялық процестерін;

- тазартым забойының төбесін бекіту және басқару, даярлыққазбасын жүргізу және бекіту құжаттарыныңмазмұнымен толтыру тәртібін;

-шахтаның, тазартым және даярлықзабойларынжелдету схемалары мен тәсілдерін;

- өрт сөндіру және өзін құтқару құралдарының орналасуын.

Іскерліктер:

- тазартым забойының төбесін бекіту және басқару, даярлық қазбасын жүргізу және бекіту құжаттарының талаптарын ұстану;

-жұмыс орнындағы шаң-газ режимінің күйін бақылау.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.6.1

КҚ 2.10.1,

КҚ 2.10.8,

КҚ 2.11.1

КҚ 2.13.1,

КҚ 2.14.1,

КҚ 2.15.1,

КҚ 2.16.1,

КҚ 2.18.1,

КҚ 2.20.1-

КҚ 2.20.3,

КҚ 2.21.1,

КҚ 2.21.4,

КҚ 2.22.1,

КҚ 2.23.1,

КҚ 2.23.5,

КҚ 2.24.1,

КҚ 2.24.5,

КҚ 2.25.1,

КҚ 2.27.1,

КҚ 2.27.5,

КҚ 2.29.1

АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтарымен электр қуатын жеткізу.

Кен электр жабдықтарын пайдалану және конструкциялық орындалу ерекшеліктері.

1140В дейін және одан жоғары кернеудің басқару және қорғаныш электр аппаратурасы.Кен кәсіпорын-дарының электр қуатымен жабдықталуы.Кен кәсіпорын-дарының электр жүйелері.Электр қондырғыларының қорғанышы.Кен қазбаларын жарықтандыру.Кеніштегі белгі беру мен байланыс.Электр тоғына түсуден қорғану.

Білімдер:

- кен электр жабдықтарының конструкциялық орындалу түрлерін;

- кен қазбалары бойынша электр ішексымдарын іліп тарту ережелерін;

- кен қазбаларын жарықтандыру параметрлерін;

- қорғаныш құрылғыларды тексеру тәсілдерін.

Іскерліктер:

- қорғаныш құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

- кен қазбалары бойынша ішексым тізбектерін іліп тарту;

- электр жабдықтарын қолдану.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.6.1,

КҚ 2.6.2,

КҚ 2.6.4-

КҚ 2.6.7,

КҚ 2.10.3,

КҚ 2.10.9,

КҚ 2.11.1-

КҚ 2.11.3,

КҚ 2.11.7,

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.13.2,

КҚ 2.13.6,

КҚ 2.14.4,

КҚ 2.14.5,

КҚ 2.15.4,

КҚ 2.15.5,

КҚ 2.16.4,

КҚ 2.18.3-

КҚ 2.18.8,

КҚ 2.20.7,

КҚ 2.20.9,

КҚ 2.23.2,

КҚ 2.25.5,

КҚ 2.27.5

АП 03

Кен машиналары мен кешендері.

Гидро-және пневмажетектер негіздері.Уатқыш балғалар мен бұрғылау машиналары.Дайындау және тазарту жұмыстарына арналған жабдықтар мен кешендер, құрылымы және техникалық сипаттамалары.Бұрғылау станоктары.Жұмыс істеу принципі мен қолданылу аумағы.Қазу, тиеу және көлік машиналары, кешендері.Тау-кен жұмыстарына арналған қосалқы жабдықтар, құрылымы, арналуы және қолданылу аумағы.Тау-кен өнеркәсібінде қолданылатын машиналар мен механизмдердіңконструкциялық ерекшеліктері.

Білімдер:

- уатқыш балғалардың, бұрғылау құрал-саймандары мен бұрғылау машиналарыныңқұрылымын, арналуын;

-тазарту және дайындау комбайндарының, механикаландырылған кешендердіңжұмыс істеу принципін, қолдану аумағын;- тау-кен машиналары мен механизмдерін қауіпсіз қолдану ережелерін;

- тау-кен жұмыстарына арналған қосалқы жабдықтардың арналуы мен құрылымын.

Іскерліктер:

- кен техникасын дұрыс және қауіпсіз қолдану;

- кен машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.2.3,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.2.7,

КҚ 2.6.1,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.10.2,

КҚ 2.10.6,

КҚ 2.13.3,

КҚ 2.15.3-

КҚ 2.15.5,

КҚ 2.16.3,

КҚ 2.16.5,

КҚ 2.20.4-

КҚ 2.20.6,

КҚ 2.20.8,

КҚ 2.20.11,

КҚ 2.21.2,

КҚ 2.21.5,

КҚ 2.21.7-

КҚ 2.21.9,

КҚ 2.22.2,

КҚ 2.22.3,

КҚ 2.22.5,

КҚ 2.22.6,

КҚ 2.23.3,

КҚ 2.23.4,

КҚ 2.24.2-

КҚ 2.24.6,

КҚ 2.24.8,

КҚ 2.25.2,

КҚ 2.25.4,

КҚ 2.27.2-

КҚ 2.27.5,

КҚ 2.27.7,

КҚ 2.29.2-

КҚ 2.29.5

АП 04

Кеніштік автоматика және телемеханика.

Автоматика және телемеханика негіздері.Автоматтандырудыңтехникалық құралдары.Өндірістік процестерді автоматтандыру.Забой машиналары мен кешендерін автоматтандыру. Көлікті автоматтандыру. Жылжымайтын қондырғыларды автоматтандыру.

Білімдер:

- кеніштегі басқару, қорғаныш және байланысаппаратурасының құрылымы мен жұмыс істеу принциптерін.

Іскерліктер:

- басқару,қорғаныш және телекоммуникацияарналары бойынша ақпараттарды беру схемаларын жинау мен сынау.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.10.4,

КҚ 2.11.1,

КҚ 2.11.4,

КҚ 2.11.5,

КҚ 2.11.7-

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.13.4,

КҚ 2.13.5,

КҚ 2.25.3

АП 05

Кен электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарынмонтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

Жабдықтардың тозуы, оның түрлері.Кен электржабдықтарына, машиналар мен автоматика құралдарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру мен жүргізу.Жабдықтарды, бөлшектерді және құрастыру бірліктерді жөндеу технологиясы.Машиналар мен агрегаттарды майлау.Кен электрмеханикалық жабдықтарын монтаждау.

Білімдер:

- кен электрмеханикалық жабдықтарын монтаждау тәсілдерін, оларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді, кен кәсіпорындарында монтаждау, бөлшектеу және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруды.

Іскерліктер:

- кен электрмеханикалық жабдықтарын монтаждау, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.2.3,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.6.3,

КҚ 2.10.4,

КҚ 2.10.5,

КҚ 2.10.7,

КҚ 2.10.9,

КҚ 2.13.7,

КҚ 2.14.2,

КҚ 2.14.3,

КҚ 2.14.6,

КҚ 2.14.7,

КҚ 2.15.2,

КҚ 2.15.3,

КҚ 2.15.5,

КҚ 2.16.2,

КҚ 2.16.6,

КҚ 2.16.8,

КҚ 2.18.2,

КҚ 2.18.9,

КҚ 2.20.9,

КҚ 2.20.10,

КҚ 2.21.3,

КҚ 2.21.6,

КҚ 2.22.4,

КҚ 2.22.5,

КҚ 2.23.6,

КҚ 2.23.7,

КҚ 2.24.7,

КҚ 2.25.6,

КҚ 2.27.6,

КҚ 2.27.8,

КҚ 2.29.6,

КҚ 2.29.7

АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар.Ауырлық дәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі.Өндірісте салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын құру.Кәсіпорындағы еңбекті қорғаудың басқару жүйесі.Өндірістегі және тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі.Тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар. Зардап шегушілерге алғашқы дәрігерлік көмек көрсету. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Білімдер:

- еңбек заңнамасы, қоршаған ортаны қорғау, өртке қарсы профилактикасы мен кен құтқару ісі негіздерін;

- еңбекті қорғаудың басқару жүйесін;

- тау-кен жұмыстарынжүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын;

- өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын;

- қоршаған ортаны қорғау және жер қойнауын тиімді пайдалану бойынша талаптарды;

-зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін.

Іскерліктер:

- қауіпсіздік Ережелерінің талаптарын ұстану;

-зиянды және улы газдарды өлшеу;

- жазатайым оқиға болған жерді тергеу мақсатында ешкімнің бас сұқпауын қамтамасыз ету;

- жарақаттанған адамға алғашқы көмек көрсету.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.2.8,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.10.10,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.11.10,

КҚ 2.13.8,

КҚ 2.14.8,

КҚ 2.15.6,

КҚ 2.16.7,

КҚ 2.16.9,

КҚ 2.18.10,

КҚ 2.20.12,

КҚ 2.21.10,

КҚ 2.22.7,

КҚ 2.23.8,

КҚ 2.24.9,

КҚ 2.25.7,

КҚ 2.27.9,

КҚ 2.29.8

АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері.

Нарықтық экономикаға ену. Нарықтық экономиканың негізгі принциптері, мониторинг, сұраныс және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлік пен нарықтық қатынастар субъектілерін дамыту. Кәсіпорын іс-әрекетінің экономикалық шығындары мен нәтижелері. Маркетинг және жарнама. Баға және баға қалыптасу. Шаруашылық іс-әрекеті өндірісінің тиімділігі. Салық және салық салу.

Білімдер:

- тауар өнімін анықтауды;

- бәсекелестікті, оның мәні мен міндеттерін анықтауды;

- банктер міндеттерін анықтауды;

- шығындар, нарық субъектілері бойынша негізгі ұғымдарды;

- маркетингтің мәнін, принциптерін және оны анықтауды;

- жарнамаларды, жарнамалар түрлерін;

- бағаны анықтауды;

- салықтар түрлерін.

Іскерліктер:

- кірістерді, шығындарды есептеу;

- тауардың өзiндiк құны бағасын, өндiрiс бағасын, көтерме бағаны, бөлшек сауда бағасын (үлгi әдiсімен) анықтау;

- бизнес-жоспарды құру;

- салықтың мәнін түсіндіру.

БҚ 1-БҚ 6,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.6.4,

КҚ 2.10.9,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.13.7,

КҚ 2.14.6,

КҚ 2.15.3,

КҚ 2.16.8,

КҚ 2.18.2,

КҚ 2.20.11,

КҚ 2.21.6,

КҚ 2.22.6,

КҚ 2.23.5,

КҚ 2.24.3,

КҚ 2.25.6,

КҚ 2.27.6,

КҚ 2.29.7

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00

Өндірістік оқыту

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика.

Металдарды слесарлық және механикалық өңдеудің негізгі процестерімен және қолданылатын жабдықтармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен танысу. Слесарьмен станокшының жұмыс орнын ұйымдастыру,еңбектi нормалау негiздерi. Металдарды өңдеу бойынша тәжірибелік іс-әрекеттің қажетті ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

Іскерліктер:

- машинажасау сызбаларын оқу;

- нормативті-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Дағдылар:

- металдар мен материалдарды танып білу;

- өлшеуіш құрал-саймандарын пайдалану;

- бөлшектерді өңдеу бойынша технологиялық процесс картасын құрастыру.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 2.2.7,

КҚ 2.6.2,

КҚ 2.10.5,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.13.7,

КҚ 2.14.6,

КҚ 2.15.3,

КҚ 2.16.4,

КҚ 2.18.8,

КҚ 2.20.10,

КҚ 2.21.9,

КҚ 2.22.5,

КҚ 2.22.6,

КҚ 2.23.6,

КҚ 2.23.7,

КҚ 2.24.7,

КҚ 2.25.6,

КҚ 2.27.6,

КҚ 2.29.7

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика.

Оқу кен полигоны немесе тау-кен кәсіпорны жағдайларында теориялық білімдерді бекіту. Тау-кен кәсіпорындары тұрақты жабдықтарының, кеніш көлігінің, аздаған механикаландырудың жұмысымен танысу. Тазартым және даярлау забойларының желдету сұлбасымен және шахтаның сутөккі сұлбасымен танысу. Электржабдықтарды, аппаратуралар мен автоматты құрылғыларды жөндеу, монтаждау және баптау бойынша негізгі операциялармен танысу. Жабдықтарды ағымда қарап шығу және жөндеу мазмұнымен танысу.

Іскерліктер:

- кен жабдықтарының әрекет етуін тексеру;

- нормативтік құжаттар талаптарына кен жабдықтарының техникалық күйінің сәйкестігін анықтау;

- монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын орындау;

- қосалқы шығатын есігі бар жұмыс орнына қарай апаттарды жою жоспарына жетекшілік ету;

- қорғаныш және іске қосу аппаратурасын пайдалану ережелерін, жабдықтарды жарылыс және ұшқын қауіпсіздігіне тексеру ережелерін қолдану;

- кәсіпорында электр қуатын тарату және тарату бекеттері жабдықтарының схемаларын оқу.

Дағдылар:

- кен машиналары мен механизмдерін бақылау;

- қондырғыларды жерге қосу;

- бекітпені орнату, рельс жолын төсеу, теспелерді бұрғылау бойынша операцияларды қауіпсіз орындау;

- монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын орындау;

- қорғаныш және іске қосу аппаратурасын пайдалану;

- тау-кен кәсіпорындарының тұрақты жабдықтарында, кеніш көлігінде, аздаған механикаландыруда жұмыс істеу.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.6.1

КҚ 2.10.1,

КҚ 2.11.1

КҚ 2.13.1,

КҚ 2.14.1,

КҚ 2.15.1,

КҚ 2.16.1,

КҚ 2.18.1,

КҚ 2.20.1,

КҚ 2.21.1,

КҚ 2.22.1,

КҚ 2.23.1,

КҚ 2.24.1,

КҚ 2.25.1,

КҚ 2.27.1,

КҚ 2.29.1

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Кәсіптікдағдыларды қалыптастыру және бекіту бойынша практика.

Пайдалы қазбаны өндіру бойынша тау-кен кәсіпорнымен жалпы танысу. Тазартым жұмыстарын жүргізу кезіндегі кен қазбаларын өткізу технологиясымен, технологиялық процестер кешенімен танысу. Кен-шахталық тұрақты жабдықтардың жұмысымен, бұрғыжарылыс жұмыстары (БЖЖ) бөлікшелерінің міндеттерімен және жұмысын ұйымдастырумен, желдету және қауіпсіздік техникасы (ЖҚТ) жұмысымен танысу. Жөндеу бригадаларының жұмыстарын ұйымдастыру тәжірибесін зерделеу. Жоғары деңгейдің тиісті дәрежелі жұмысшы мамандығы үшін Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көрсетілген жұмыстар кешенін білім алушылардың меңгеріп алуы.

Іскерліктер:

- шахтада мінез-құлық ережелерін, жұмыстарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік ережелерінің (ҚЕ) негізгі талаптарын қолдану;

- кеніштік атмосферада зиянды және улы газдарды өлшеу бойынша аспаптарды пайдалану;

- дербес қорғану құралдарын, өртке қарсы қорғану құралдарын пайдалану.

Дағдылар:

- кеніштік атмосферада зиянды және улы газдарды өлшеу бойынша аспаптарды пайдалану;

- шаңнан, газдардан, дірілден, шуылдан және электр тоғына түсуден қорғайтын дербес құралдарды, өртке қарсы қорғану құралдарын пайдалану.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.6.4,

КҚ 2.10.4,

КҚ 2.11.3,

КҚ 2.13.7,

КҚ 2.14.4,

КҚ 2.15.3,

КҚ 2.16.5,

КҚ 2.18.3,

КҚ 2.20.9,

КҚ 2.21.4,

КҚ 2.22.4,

КҚ 2.23.4,

КҚ 2.24.4,

КҚ 2.25.4,

КҚ 2.27.3,

КҚ 2.29.3


      Ескерту:

      Базалық құзыреттер 1кесте

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну. Қазіргі әлем туралы ұғымға ие болу, қоғамда өзін және өз орнын жете түсіну.

БҚ 2

ҚР Конституциясыныңнегіздерін білу, экологиялық, құқықтық, ақпараттықжәнекоммуникациялықмәдениетке ие болу, мемлекеттік, орысжәнешеттілдерінде қарапайым ептілікпен тілдесу.

БҚ 3

Тұрақты түрде жаңабілімдерді қалыптастыруға, кәсібиөсугежәнежеке басыныңәлеуетінжүзеге асыруда қажеттілікке деген даярлығын білдіру.

БҚ 4

Қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру және өзінің кәсіби іс-әрекетін іске асыру үшін оны пайдалана білу.

БҚ 5

Схемаларды және сызбаларды орындаудың тәжірибелік ептіліктері мен дағдыларына ие болу, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеуіш құрал-саймандарды және аспаптарды пайдалану.

БҚ 6

Нәтиже сапасына жұмыс істеу, өз жұмысына, жабдықтарға, материалдар мен қорлардың шығынына жауапты болу.

БҚ 7

Технологиялық процестің бірізділігін ұстану, қойылған оқу және өндіріс міндеттерін орындау үшін барынша тиімді тәсілдер мен құралдарды таңдау.

БҚ 8

Өз денсаулығына жауапты болу, тәжірибелік жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін ұстану.

      Кәсіптік құзыреттер 2 кесте

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Белгіленген деңгей маманы

070726 1 – Шам жасаушы

КҚ 1.26.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 1.26.2 Әртүрлі жүйедегі шахталық шамдарға электролит құю және қуаттандыру.

КҚ 1.26.3 Қуаттандыру үстелдеріне аккумуляторлы батареяларды орнату және оларды қуаттандыру.

КҚ 1.26.4 Қуаттандыру агрегаттарына қызмет көрсету, өлшеуіш құралдарының көрсеткіштерін қадағалау, аспаптар көрсеткіштері бойынша қуаттандыру процесін реттеу.

КҚ 1.26.5 Аккумулятордың түйісу (контакт) бөліктерін тоттан, кірден, тұздардан және сілтіден тазалау.

КҚ 1.26.6 Шахта шамдарын тазалау, жарамдылығын және пломбылауынтексеру, оларды жөндеуге тапсыру және жөндеуден қабылдап алу.

КҚ 1.26.7 Шамдарды, өзіқұтқарғыштарды, газталдаушыларды тарату, қабылдау, тексеріп қарау мен есепке алу және олардың аздаған жөндеу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 1.26.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

Жоғары деңгей маманы

070702 2 – Көтергіш машинаның машинисі

КҚ 2.2.1 Өз жұмыс орнын дайындау, ауысымды қабылдап алу, көтергі машинасының техникалық күйін қарап шығу.

КҚ 2.2.2 Сигнал беру, тежеуіш жүйесінің, барабандар, арқандар, қорғаныш, іске қосу және бақылау-өлшеуіш аспаптарының күйін тексеру және оларды қадағалау.

КҚ 2.2.3 Буындар мен бөлшектерді майлау.

КҚ 2.2.4 Адамдарды, жүктер мен материалдарды тасымалдау кезінде көтергі қондырғыларын басқару, көтергі машинасының тиеу дәрежесін реттеу.

КҚ 2.2.5 Қызмет көрсетілетін машиналар, механизмдер және басқа да жабдықтардың жұмыс режимі мен техникалық күйін бақылау және қондырғылардың жұмысы туралы журналға жазба жүргізу.

КҚ 2.2.6 Жұмыс процесінде қондырғылардың аздаған ақаулықтары мен олқылықтарын табу және жою. Ағымдағы жөндеуді орындау және жабдықтарды жөндеудің өте күрделі түрлеріне қатысу.

КҚ 2.2.7 Ауысымды тапсыру, жұмыс орнын, керек-жарақтарды, құрал-саймандарды жинау бойынша жұмыстарды орындау, оларды тиісті күйге келтіру.

КҚ 2.2.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070706 2 - Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі)

КҚ 2.6.1 Кен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге арналған жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.6.2 Кен жабдықтарын оларға қызмет көрсету мен жөндеу (шаңнан және кірден тазарту, жабдықтарға және т.б. рұқсат беруді қамтамасыз ету) үшін дайындау.

КҚ 2.6.3 Кен жабдықтарын бөлшектеуді жүргізу.

КҚ 2.6.4 Кен жабдықтарын жөндеу мен баптауды жүзеге асыру, бақылау-өлшеуіш аспаптарын ауыстыру және іске қосу.

КҚ 2.6.5 Түрлендіргіш қондырғыларға, қосалқы станцияларға, сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау (СОБ) және рельстік көлікті автоматты бағдаршамдық бұғаттау (АББ) құралдарына қызмет көрсету.

КҚ 2.6.6 Күрделі машиналардың, буындар мен механизмдердің, аппаратуралардың, бақылау-өлшеуіш аспаптардың, автоматты әрекет ететін қондырғылардың, телемеханика құралдарының механикалық және электрлік бөлімдеріне қызмет көрсету.

КҚ 2.6.7 Кен жабдықтарын сынамалау және пайдалануға тапсыру.

КҚ 2.6.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070710 2 – Конвейер машинисі

КҚ 2.10.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.10.2 Конвейерлерді, элеваторларды, шнектерді, қоректендіргіштерді, қайта тиегіш арбашаларды, конвейердің жетек станцияларын басқару.

КҚ 2.10.3 Конвейерлердің қозғалысын кері бағыттау және қосып ажырату, кермелі құрылғылар мен таспа жүрісін, олардың тиеу дәрежесін реттеу.

КҚ 2.10.4 Конвейерде орнатылған қайта тиегішті ағыстардың, кермелі барабандардың, қоректендіргішті редукторлардың, автоматты құрылғылардың қалыпты күй-жәйін бақылау.

КҚ 2.10.5 Конвейерлерді жалғау және жылжыту, таспалар мен шынжырларды қосу жұмыстарына қатысу.

КҚ 2.10.6 Экскаватор жұмысымен өзіжүргі конвейердің жұмысын координациялау.

КҚ 2.10.7 Аунақшаларды және жетекті майлау, таспаларды, аунақшаларды, аунақша тіректерді және ағыстарды тазалау, істен шыққан аунақшаларды ауыстыру.

КҚ 2.10.8 Конвейер таспасынан бөгде заттарды алып тастау, шашылған кен массасын жинау, науашадағы бітелімді жою.

КҚ 2.10.9 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.10.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070711 2 – Автоматика мен өлшеуіш құралдарын жөндейтін және қызмет көрсететін электр слесарі

КҚ 2.11.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.11.2 Біліктілігі жоғары электр слесарь жетекшілігімен қолданыстағы бақылау және басқару жүйелері элементтеріне қызмет көрсету.

КҚ 2.11.3 Электрлі басқару схемаларындағы іске қосатын және тоқтататын аппаратураның ақауларын табу мен жою немесе оны ауыстыру.

КҚ 2.11.4 Сигнал беру шамдарын ауыстыру.

КҚ 2.11.5 Автоматты реттеуіштердің өлшеуіш және электронды блоктарын баланстау.

КҚ 2.11.6 Тапсырыстар бойынша жөндеу және баптау жұмыстарын орындау.

КҚ 2.11.7 Бұғаттаулар мен сигнал беруді сынамалауға қатысу.

КҚ 2.11.8 Басқару жүйелерін қосу, ажырату және баптау.

КҚ 2.11.9 Атқарушы механизмдердің шеткі ажыратқыштарын реттеу.

КҚ 2.11.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070713 2 – Қайта тиегіштердің машинисі

КҚ 2.13.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.13.2 Гидравликалық қайта тиегіштердің қуатты қондырғыларына қызмет көрсету.

КҚ 2.13.3 Қайта тиегіштерді қосу және тоқтату.

КҚ 2.13.4 Тексеруші-өлшеуіш аспаптарының көрсеткіштері арқылы қайта тиегіштер механизмдері жұмыстарын реттеу.

КҚ 2.13.5 Тексеруші-өлшеуіш құрал-саймандары мен керек-жарақтарын күйге келтіру.

КҚ 2.13.6 Қайта тиегіштер механизмдері жұмыстарында ақауларды жою.

КҚ 2.13.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жөндеу жұмыстарының барлық түрлеріне қатысу.

КҚ 2.13.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070714 2 - Сығымдағыш қондырғының машинисі

КҚ 2.14.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.14.2 Әр түрлі қозғалтқыштар жетегімен қауіпсіз газдарда жұмыс істеу барысында және қысымы 1 МПа дейінгі қауіпті газдарда жұмыс істеу барысында қысымы 1 МПа немесе 1 МПа жоғары тұрақты сығымдағыштар мен турбо сығымдағыштарға қызмет көрсету.

КҚ 2.14.3 Айналымды сумен қамтамасыз ететін сорғы станцияларына, құрғатым (дренаж) сорғыларына, жоғары қысымды сорғыларға және сыйымдылығы 20 текше м дейінгі, қысыммен жұмыс істейтін, сауыттарға қызмет көрсету.

КҚ 2.14.4 Сығымдағыштардың оңтайлы жұмыс режимін тағайындау және ұстану.

КҚ 2.14.5 Қозғалтқыштардың, сығымдағыштардың, аспаптардың, көмекші жабдықтар мен механизмдердің жұмысын бақылау.

КҚ 2.14.6 Сығымдағыш қондырғыларының жабдықтарын қарап шығуда, күрделі және ағымды жөндеуде және оларды пайдалануға қабылдау барысында жаттықтандырудан өткізуде қатысу.

КҚ 2.14.7 Дымқылдан және майлардан ауаны тазарту,

өңделген майларды жинау.

КҚ 2.14.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070715 2 – Вакуумдық қондырғылар машинисі

КҚ 2.15.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.15.2 Вакуумдық қондырғыларға қызмет көрсету.

КҚ 2.15.3 Құрылыстық немесе басқа да күрделілігі ұқсас машиналарды жөндеу бойынша слесарлық жұмыстарды орындау.

КҚ 2.15.4 Ақаулықтардың пайда болу себептерін табу.

КҚ 2.15.5 Ақаулықтарды әртүрлі тәсілдермен жою.

КҚ 2.15.6 Еңбектің қауіпсіз жағдайын ұстану.

070716 2 – Сорғы қондырғыларының машинисі

КҚ 2.16.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.16.2 Сомалы шығыны 2500 -нан 10 000м3/с дейінгі су, қойыртпақ және басқа да тұтқырлы емес сұйықтықтарға арналған сорғы агрегаттарының әр жүйедегі сорғыларымен және турбосорғыларымен жабдықталған сорғы станцияларына қызмет көрсету.

КҚ 2.16.3 Суатқыштарды пайдалана отырып жұмыстарды орындау.

КҚ 2.16.4 Қозғалтқыштар мен сорғыларды іске қосу, жұмыс ережелерін (режимдерін) реттеу және оларды тоқтату.

КҚ 2.16.5 Қызмет көрсетілетін бөлімшенің жүйесінде сұйықтықтардың, газ бен қойыртпақтың алдын - ала берілген қысымын ұстануды бақылау.

КҚ 2.16.6 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды анықтау және жою.

КҚ 2.16.7 Сорғы жабдықтарының жұмысы туралы техникалық есепке алуды және есептемені жүргізу.

КҚ 2.16.8 Қызмет көрсетілетін сорғы жабдықтарын жөндеу жұмыстарының барлық басқа да түрлеріне қатысу.

КҚ 2.16.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070718 2 – Жер асты тау-кен қазба жабдықтарын монтаждаушы электр слесарі

КҚ 2.18.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.18.2 Жыныс тиеу мен көтергі машиналары, бұрғылау станоктары, скипті көтергілері, көлемді вагонеткалары, желдеткіш пен сорғы қондырғыларының және басқа да күрделілігі орташа деңгейдегі жер асты кен үңгілеу жабдықтарының механикалық және электрлі бөлімдерін монтаждау, бөлшектеу, жөндеу, баптау мен сынамалау.

КҚ 2.18.3 Жоғары вольтті қуатты желілерін, диаметрі 200 мм дейінгі құбыр тізбектерін монтаждау және бөлшектеу.

КҚ 2.18.4 Құбырлар, ішек сымдар мен тармақтарды таңбалау, құбырлар мен ішек сымдарды маркасы бойынша таңдау.

КҚ 2.18.5 Салмағы 50 келіге дейінгі қуатты электржабдықтарын монтаждау, ревизиялау және кептіру.

КҚ 2.18.6 Кернеуі 10 кВ жоғары ішек сымдарын кесу.

КҚ 2.18.7 Компенсаторлар, прожекторлар, сигнал беру аспаптары мен аппараттарын орнату.

КҚ 2.18.8 Құбырларды өзара және өтпелі қораптармен қосу.

КҚ 2.18.9 Жер асты кен үңгілеу жабдықтарының V-VI разрядты электрслесарь-монтажшысы жетекшілігімен өте күрделі жабдықтарды монтаждау, бөлшектеу және жөндеу.

КҚ 2.18.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070720 2 – Экскаватор машинисі

КҚ 2.20.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.20.2 Аршу, қазу, қайта экскавациялау, тазарту, үю және арту-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде шөмішінің сыйымдылығы 0,40м3 дейінгі біршөмішті экскаваторды басқару.

КҚ 2.20.3 Экскаваторды тиімді пайдалану барысында забойдытегістеу және техникалық ережелерге сай қазуды және кен массасы мен топырақты ығыстыруды қамтамасыз ету.

КҚ 2.20.4 Пайдалы қазбалар мен жыныстарды теміржол құрамдарына, думпкарларға, платформаларға, автокөліктерге және шанаптарға тиеу.

КҚ 2.20.5 Жыныстарды қазылған кеңістіктерге және үйінділерге қалау.

КҚ 2.20.6 Жүрісті механизмдерді реттеу және сынамалау.

КҚ 2.20.7 Қуатты кабельді желіге қосу және жерлендіруді тексеру.

КҚ 2.20.8 Экскаваторды жанармаймен және майлау материалдарымен, сумен толтыру.

КҚ 2.20.9 Өлшеуіш құралдарының көрсеткіштерін, болатарқандардың мықтылығын, қозғалтқыштардың бекітілуін, тежегіш құрылғылардың жағдайын бақылау.

КҚ 2.20.10 Экскаваторды профилактикалық тексеруден өткізу және жөндеуге қатысу.

КҚ 2.20.11 Белгіленген техникалық құжаттамаларды жүргізу.

КҚ 2.20.12 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070721 2 - Бұрғылау қондырғысының машинисі

КҚ 2.21.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.21.2 Әр түрлі бұрғылау станоктары мен қондырғыларын басқару, геологиялық жағдайларға, кез келген қиындықтарға, бұрғылау жабдықтары мен құрал-саймандары күй-жәйіне сәйкес бұрғылау процесін басқару.

КҚ 2.21.3 Бұрғылау жабдықтарын монтаждау, бөлшектеу, жылжыту, жұмысқа дайындау, орнату және реттеу.

КҚ 2.21.4 Ұңғымаларды керіштендіру, тығындау, шегенді құбырлармен бекіту, басқа да жұмыстарды орындау.

КҚ 2.21.5 Бұрғыларды, қашауларды және бұрғытәждерді таңдау, бұрғылау процесінде оларды ауыстыру, ұңғымаларды тазалау, сумен шаю, науашықтау.

КҚ 2.21.6 Бұрғылау жабдықтарында орналасқан компрессорлерге қызмет көрсету, қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысы барысындағы ақаулықтарды табу және жою.

КҚ 2.21.7 Бірінші және екінші класты (1.5т дейінгі жүккөтергіштік) бұрғылау қондырғыларымен геологиялық барлау ұңғымаларын бұрғылау.

КҚ 2.21.8 Өздігінен жүре алмайтын айналсоқ бұрғылау станоктарымен, қозғалтқышы 50 кВт дейін қуаттылығы бар өзі жүргі айналмалы бұрғылау станоктарымен ұңғымаларды бұрғылау.

КҚ 2.21.9 Өзі жүргі бұрғы қондырғыларымен, перфораторлармен, электрбұрғылармен шойтастарды кеңейтіп бұрғылау.

КҚ 2.21.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070722 2 - Экскаватор машинисінің көмекшісі

КҚ 2.22.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.22.2 Аршу, қазу, қайта экскавациялау, тазарту, үю және арту-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде біршөмішті экскаваторды басқару.

КҚ 2.22.3 Экскаваторды тиімді пайдалану барысында забойдытегістеу, қазуды және кен массасы мен топырақты ығыстыруды жүргізу, жыныстарды қазылған кеңістіктерге және үйінділерге қалау.

КҚ 2.22.4 Экскаватордың жұмысын бақылау және ақаулар туралы машиниске айту.

КҚ 2.22.5 Машинаны ауысымға дайындауда және тапсыруда машиниске көмектесу, экскаваторға техникалық қызмет көрсетуде қатысу.

КҚ 2.22.6 Белгіленген техникалық құжаттамаларды жүргізу.

КҚ 2.22.7 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

ЕСКЕРТУ:

- экскаватор машинисінің тарифті-біліктілік сипаттамасында қаралған жұмыстың барлық түрлерін меңгерген экскаватор машинисінің көмекшілері өздерімен бірге істейтін экскаватор машинисінен бір разряд төмен тарифтелінеді, ал жұмыстың барлық түрлерін меңгермеген - екі разряд төмен тарифтелінеді.

070723 2 – Ұсатқыш қондырғылар машинисі

КҚ 2.23.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.23.2 Ұсатқыш қондырғысын қосу және тоқтату,

кен массасын ұсату (ұнтақтау) технологиялық процесін жүргізу.

КҚ 2.23.3 Ұсатқыштардың толтырылуын, сапасы мен ұсату (ұнтақтау) дәрежесін, біргелкі толтырылуын, жылдамдығын және өнімділігін бақылау.

КҚ 2.23.4 Ұсату процесінің аяқталуын анықтау, ұсатылған материалдарды сұрыптау, түсіру және тасымалдау.

КҚ 2.23.5 Шикізаттардың, материалдардың сапасын тексеру.

КҚ 2.23.6 Жабдықтардың техникалық күй-жәйін бақылау.

КҚ 2.23.7 Ұсатқыштарға, ұсатқыш агрегаттарға, ұсатқыш-іріктеуіш қондырғылардың барлық жүйесіне қызмет көрсету және жөндеуді жүргізу.

КҚ 2.23.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070724 2 – Роторлы экскаватор машинисі

КҚ 2.24.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.24.2 Роторлы экскаваторды басқару.

КҚ 2.24.3 Экскаваторды тиімді пайдалану барысында кен массасын қазудың технологиялық процесін жүргізу.

КҚ 2.24.4 Забойды тегістеу, аршылым жыныстары мен пайдалы қазбаларды тасымалдау, жыныстарды үйіндіге тастау.

КҚ 2.24.5 Пайдалы қазбалардың қалыңдығы аз мөлшердегі қаттарын және әр сұрыпты қабатшаларын селективті тәсілмен қазу.

КҚ 2.24.6 Темір жол құрамдарына пайдалы қазбаларды тиеу, материалдарды қоймалау.

КҚ 2.24.7 Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, экскаваторды профилактикалық тексеруден өткізу және жөндеуге қатысу.

КҚ 2.24.8 Белгіленген техникалық құжаттамаларды жүргізу.

КҚ 2.24.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070725 2 - Қатар қалыптастыратын машина машинисі

КҚ 2.25.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.25.2 Бағдарламалау құрылғыларының көмегімен шикізаттарды қаттамаларға (штабельдерге) жылжыту мен қалау барысында қатар қалыптастыратын машинаны басқару.

КҚ 2.25.3 Керекті жұмыс режиміне машинаны баптау және бағдарламалау құрылғысының көмегімен машинаны автоматты жұмысқа ауыстыру.

КҚ 2.25.4 Көмекші механизмдердің және агрегаттардың өзара жұмыс істеуін және шикізаттың машинаға уақытылы берілуін бақылау.

КҚ 2.25.5 Тексеруші-өлшеуші аппаратураның жұмысын бақылау.

КҚ 2.25.6 Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, қатар қалыптастыратын машинаның жұмысындағы ақауларды табу, машинаның ағымды жөндеу жұмысын орындау.

КҚ 2.25.7 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070727 2 – Қазып суыратын тау-кен машинасының машинисі

КҚ 2.27.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.27.2 Өндіру және үңгілеу комбайндарын, қазып алу агрегаттарын және жоңқалау қондырғыларын басқару.

КҚ 2.27.3 Гидравликалы бекітпелер секцияларының жұмысын бақылау.

КҚ 2.27.4 Шеткі жетектерді бекітпелеу және оларды жаңа орындарда бекіту.

КҚ 2.27.5 Кен қазба төбесі, ішексымдары (кабель), құбырлары, құбыршектері, тиеуші механизмдері жағдайын тексеру.

КҚ 2.27.6 Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, машиналарды сынамалау, тістерін, клевактарын, кескіштерін, пышақтарын тексеру мен ауыстыру.

КҚ 2.27.7 Жұмыс барысында атқарушы органды реттеу және суландыру жүйесін, қорғаушы шығырлары мен майстанциаларын басқару.

КҚ 2.27.8 Қызмет көрсетілетін машиналардың монтаждау және бөлшектеу бойынша алдын-ала жоспарлы жұмыстарына қатысу.

КҚ 2.27.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070729 2 – Вибротиеу қондырғысы машинисі

КҚ 2.29.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.29.2 Кен массасын шығару мен жеткізуде, оны кенқұдыққа, кенқұдықтан вагонға және басқа да көлік құралдарына тиегенде вибротиеу қондырғысын басқару.

КҚ 2.29.3 Қашықтықтан басқаратын құралдардың көмегімен көлік сауыттарын жылжыту арқылы маневрлік жұмыстарды өндіру.

КҚ 2.29.4 Кен масасын сулау.

КҚ 2.29.5 Кептелімдерді жою.

КҚ 2.29.6 Вибротиеу қондырғысын монтаждағанда, бөлшектегенде және оны жөндегенде қатысу.

КҚ 2.29.7 Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, вибротиеу қондырғысы механизмдерінің жұмысын сынамалау, реттеу және жөндеу.

КҚ 2.29.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 104-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0708000 - Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)

      Біліктілігі:

      070801 2 -Қоюлатқыштар аппаратшысы

      070802 2 -Елекші

      070803 2 -Ұнтақтаушы

      070804 2 -Байыту өнімінің бақылаушысы

      070806 2 -Сепараторшы

      070807 2 -Құрғатушы

      070808 2 - Флотатор

      070809 2 - Үйірткілеуші

      070811 2 - Көмір байыту аппаратшысы

      070812 2 -Көмір қабылдауды бақылаушы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

246
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

345

211

134


2-3

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


32

12

20ЖКП 03

Жалпы электртехника


+

+


32

6

26ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+57

29

28ЖКП 05

Материалтану

+

+

+


32

8

24ЖКП 06

Физикалы және коллоидты химия


+

+


32

16

16ЖКП 07

Геология және кен ісі негіздері

+

+48

48
ЖКП 08

Байыту фабрикаларының гидравликасы негіздері, жылу техникасы және су-ауалы шаруашылығы


+

+


40

40
ЖКП 09

Стандарттау, метрология және өнім сапасы негіздері


+

+


40

40
АП 00

Арнайы пәндер

313

193

120


2-3

АП 01

Пайдалы қазбаларды байыту

+

+

+


76

64

12АП 02

Байыту фабрикаларының электр жабдықтары

+

+

+


71

29

42АП 03

Транспортты құрылғылар және қоймалар

+

+

+


35

15

20АП 04

Өндіріс процестерін автоматтандыру

+

+

+


35

9

26АП 05

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 06

Саладағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

60 - 225*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

828

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

144

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

684

КП 00

Кәсіптік практика

900

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

900

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (01, 02, 05).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 105-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0708000 - Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)

      Біліктілігі:

      070801 2 - Қоюлатқыштар аппаратшысы

      070802 2 - Елекші

      070803 2 - Ұнтақтаушы

      070804 2 - Байыту өнімінің бақылаушысы

      070806 2 - Сепараторшы

      070807 2 - Құрғатушы

      070808 2 - Флотатор

      070809 2 - Үйірткілеуш

      070811 2 - Көмір байыту аппаратшысы

      070812 2 - Көмір қабылдауды бақылаушы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

326
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

345

211

134


1-2

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


32

12

20ЖКП 03

Жалпы электртехника


+

+


32

6

26ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+57

29

28ЖКП 05

Материалтану

+

+

+


32

8

24ЖКП 06

Физикалы және коллоидты химия


+

+


32

16

16ЖКП 07

Геология және кен ісі негіздері

+

+48

48
ЖКП 08

Байыту фабрикаларының гидравликасы негіздері, жылу техникасы және су-ауалы шаруашылығы


+

+


40

40
ЖКП 09

Стандарттау, метрология және өнім сапасы негіздері


+

+


40

40
АП 00

Арнайы пәндер

313

193

120


1-2

АП 01

Пайдалы қазбаларды байыту

+

+

+


76

64

12АП 02

Байыту фабрикаларының электр жабдықтары

+

+

+


71

29

42АП 03

Транспортты құрылғылар және қоймалар

+

+

+


35

15

20АП 04

Өндіріс процестерін автоматтандыру

+

+

+


35

9

26АП 05

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 06

Саладағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

60 - 225*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

432

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

72

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

360

КП 00

Кәсіптік практика

1296

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

1296

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

3312


      Ескерту: ЖБП – Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан ( 01, 02, 05).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 106-қосымша

      "Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 106-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалып

тасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша терминология. Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы (сөздік көмегімен). Кәсіптік қарым-қатынас. Тілді дамыту.

Білімдер:

- іскерлік қазақ (орыс) тілі негіздерін;

- кәсіптік лексиканы;

- мамандық бойынша грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен);

- оқылатын мәтінді талдау;

- монологиялық және диалогиялық тілді жүргізу.

БҚ 2 - БҚ 4

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материал. Тіл қызметінің әр түрлі түрлері және тіл формалары (ауызша, жазбаша, монолог пен диалог түрінде). Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен).

БҚ 2 - БҚ 4

ЖГП 03

Қазақстан тарихы.ЖГП 04

Дене тәрбиесі.

Маманды дайындаудағы дене тәрбиесінің ролі. Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері. Дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері.

Білімдер:

-дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін;

- дене тәрбиесінің мазмұны мен ұйымдастырылу формаларын;

- дұрыс тамақтану принциптерін;

Іскерліктер:

- әр түрлі тәрбиесі жаттығуларын орындау және спорттың жеке түрлері бойынша нормативтерді тапсыру.

БҚ 8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу.

Сызбаларды рәсімдеу ереже-лері. Сызбалардағы геометр-иялық құрылулар. Сызбалар-дағы проекциялық көріністер. Сызба және бөлшектің изометриялық проекциясы. Геометриялық фигуралардың жаймалары. Сызбалардағы көріністердің орналасуы. Қималар мен тіліктер.Тік бұрышты және аксонометриялық осьтердегі түрлердің, қималар мен тіліктердің қажетті және жеткілікті сандарын қолдана отырып, бөлшектер сызбасын орындау. Машинажасау сызуы. Қарапайым машинажасау сызбаларын оқу. Алмалы-салмалы қосылымдар. Алынбайтын-салынбайтын қосылымдар. Құрастыру сызбасы, жұмыс сызбасы, бөлшектер эскизі, бөлшектің техникалық суреті, құрастыру сызбасы бойынша бөлшектеу.

Білімдер:

- сызбаларды рәсімдеу ережелерін;

- көріністердің сызбаларда орналасуын;

- сызбалардағы проекциялық көріністерді;

- қималарды және тіліктерді;

- алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын қосылымдарды.

Іскерліктер:

- электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған қарапайым сызбаларды оқу;

-машиналар мен механизмдерге арналған тетіктерді және қосалқы бөлшектерді дайындау мақсатында эскиздер мен техникалық суреттерді орындау.

БҚ 1- БҚ 8,

КҚ 2.1.7,

КҚ 2.2.8,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.6.2,

КҚ 2.7.8,

КҚ 2.8.7,

КҚ 2.9.1,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.12.4

ЖКП 02

Техникалық механика негіздері.

Механизмдер мен машиналар жіктеуі.Механизмдер бөліктері.Механизмдер кинематикасы (механизм және машина, киҒнематикалық жұптар және тізбектер, кинематикалық жұптар типтері).Бөлшектер мен жиналмалы бірліктер.Жіктелуі, арналуы және оларға қойылатын талаптар.Бөлшектерді қосу түрлері (алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын).Айналу қозғалысының беріліс механизмдері.Айналу қозғалысы берілісінің түрлері (механикалық, белдікті, фрикционды, тісті, тізбекті, бұрамалы). Арналуы, сипаты, құрылымы,белгіленуі және кинематикалық схемасы.Беріліс саны.Абсолюттік қатты дене.Деформацияның негізгі түрлері және олардағы кернеулерді бөлу.Сыртқы күштер және олардың түрлері.Серпімділік пен кернеудің ішкі күштері.Істегі, шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулер.

Білімдер:

- машиналар мен механизмдер жіктеуін;

- бөлшектерді байланыстыру түрлерін;

- айналу қозғалысының беріліс түрлерін;

- деформацияның негізгі түрлерін;

- шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулерін.

Іскерліктер:

- бөлшектер мен жиналмалы бірліктерді айыра білу;

- беріліс сандарын анықтау;

-серпімділік пен кернеудің ішкі және сыртқы күштерін айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.1.6,

КҚ 2.2.8,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.5,

КҚ 2.6.7,

КҚ 2.7.8,

КҚ 2.8.7,

КҚ 2.9.5,

КҚ 2.11.8,

КҚ 2.12.2

ЖКП 03

Жалпы электртехника.

Электрлік және магниттік тізбектер.Ауыспалы тоқтың электрлік тізбектері.Электрлік құрылғылар. Электрөлшеуіш аспаптар.Электронды аспаптар мен құрылғылар.Трансформаторлар.Электрлік машиналар мен аппараттар.Электрқуатын өндіру, тарату және қолдану.Электр станциялары, желілері және электрқуатымен қамтамасыз ету.Электржетек негіздері.

Білімдер:

- электрлік және магниттік тізбектерін;

- ауыспалы тоқтың электрлік тізбектерін;

- электрлік құрылғыларын;

- электр қуатының өндірілуін, таралуын және пайдаланылуын;

- электржетекті және электравтоматиканы.

Іскерліктер:

- электржабдықтары мен автоматика құралдарын жөндеуге арналған электрсхемаларын оқу;

- электржабдықтары және автоматика құралдарына қызмет көрсету мен жөндеу барысында электрөлшеуіш аспаптарын пайдалану.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.1.6,

КҚ 2.2.8,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.5,

КҚ 2.6.7,

КҚ 2.7.8,

КҚ 2.8.7,

КҚ 2.9.5,

КҚ 2.11.8,

КҚ 2.12.2

ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері.

Ақпаратты кодтау. Сандық жүйелер. Бір жүйеден екінші жүйеге ауысу. Екілік арифметика. Формалды, математикалық логика.Модель түсінігі.Модельдер типтері.Алгоритм түсінігі.Алгоритмдер типтері.Бағдарламалау тілі.Бағдарлама, оны құрылымдау.Автоматты реттеу.Реттелетін параметр.Реттеу объектісі, оның қасиеттері, схемалар.Автоматты реттеуіштер, олардың жіктелуі, арналуы, құрылымы, жұмыс істеу принципі, функциялық және құрылымдық схемалары, реттеу органдары.Басқарудың автоматты жүйелерінің қосымша құралдары.

Процесті автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшудің тәртібі.

Білімдер:

- ОС WINDOWS түрлерін;

- WORD мәтіндік редакторын;

- EXCEL электронды кестелерін;

- Corel DRAW векторлық редакторын;

- вирустардан қорғануын;

- WinZip архиваторын;

- ОС DOS;

- Norton Commander сыртқабықша бағдарламасын;

- бағдарламалық тілдерін;

- автоматты реттеу негіздерін;

- автоматты реттегіштердің жұмыс істеу принципін, функциялық және құрылымдық схемаларын.

Іскерліктер:

- жұмыста және күнделікті өмірде дербес компьютерді қолдану;

-автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшуді жүзеге асыру.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.1.5,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.3.8,

КҚ 2.4.8,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.7.5,

КҚ 2.8.6,

КҚ 2.9.3,

КҚ 2.9.4,

КҚ 2.11.7,

КҚ 2.12.3

ЖКП 05

Материалтану.

Металдардың, қорытпалардың құрылымы мен қасиеттері. Металдардытот басу. Пластмассалар ағаштар, рәзеңке және лакпен сырлайтын бұйымдар.Материалдарды өңдеу тәсілдері.Дәнекерлеу, кесу түрлері.Әрлеу және электрфизикалық материалдар.

Білімдер:

-металдарды, қорытпаларды олардың құрылымы мен қасиеттерін;

- тот басумен күресу тәсілдерін;

- металдарды, қорытпаларды және басқа даматериалдарды өңдеудің түрлерін.

Іскерліктер:

-металдар мен қорытпаларды түрлері және қасиеттері бойынша айыра білу;

- байыту кәсіпорындарында жұмыстарды орындау барысында әр түрлі материалдарды арналуы бойынша пайдалана білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.1.1,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.3.7,

КҚ 2.4.3,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.9.7,

КҚ 2.11.2,

КҚ 2.12.1

ЖКП 06

Физикалы және коллоидты химия.

Денелердіңкристалдық және аморфтық күйлері. Заттардыңгаз түріндегі күйлерінің табиғаты. Идеалдыжәне реалды газ туралы түсінік. Заттардыңсұйық күйлері. Идеалдыжәне реалды ерітінді туралы түсінік. Қаттызаттың сұйықтықтарда еруі. Термодинамика, Бойль-Мариотт, Шарль-Гей-Люссак, Дальтон, Гесс заңдары туралы түсінік. Электрхимия.Электрлиттікдиссоциация. Электрлиттермен электр өтімділігі туралы түсінік. Металдардыңэлектр химиялық тотығуы және одан қорғану тәсілдері.

Білімдер:

- денелердің жағдайын және заттардың газ түріндегі күйлерінің табиғатын;

- термодинамика, Бойль-Мариотт, Шарль-Гей-Люссак, Дальтон, Гесс заңдарын;

- электрлиттік диссоциация процестерін;

- электрлиттер және олардың электр өтімділігін;

- металдарды электр химиялық тотығудан қорғау тәсілдерін.

Іскерліктер:

-металдарды электр химиялық тотығудан қорғау тәсілдерін жұмыста қолдана білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.1.5,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.4.5,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.9.6,

КҚ 2.11.5,

КҚ 2.12.1

ЖКП 07

Геология және кен ісі негіздері.

Жер және жер қыртысы дамуының басты заңдылықтары. Экзогендіжәне эндогенді геологиялық процестер. Кристаллография. Минералогия. Жаратылысыбойынша кен жыныстарының жіктелуі. Байытукезіндегі көмірдің текстуралық-құрылымдық ерекшеліктері.Көмірдіңжәне оның құрамындағы жыныстардың физикалық қасиеттері. Көміркенорындарының типтері. Көміркенорындарын ашық және жерасты тәсілдерімен қазу.

Білімдер:

-кристаллография, минералогия және кен жыныстары жіктелуінің негізгі ережелерін;

- көмірдің және оның құрамындағы жыныстардың химиялық және физикалық қасиеттерін;

- көмір кенорындарын қазу тәсілдерін;

- байыту кезіндегі көмірдің текстуралық-құрылымдық қасиеттерін.

Іскерліктер:

- байытуға арналған көмірдің текстурасы мен құрылымын анықтай алу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.1.1,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.6.1,

КҚ 2.7.1,

КҚ 2.8.1,

КҚ 2.9.1,

КҚ 2.11.1,

КҚ 2.12.1

ЖКП 08

Байыту фабрикаларының гидравликасы негіздері, жылу техникасы және су-ауалы шаруашылығы.

Гидравликажәне гидродинамика негіздері. Көмірбайыту фабрикаларын сумен қамтамасыз ету. Сорғыларжәне сорғы станциялары. Көмірбайыту фабрикаларына ауажеткізу, компрессорлар мен ауаүрлегіш машиналары.Көмірбайыту фабрикаларында вакуум мен желдетуді пайдалану. Жылутехникасы негіздері.Қазандық қондырғылар және қосалқы құрылғылар.

Білімдер:

-гидравлика және гидродинамика, жылу техникасы негіздерін;

- көмір байыту фабрикаларын сумен қамтамасыз ету схемаларын;

- сумен қамтамасыз етуге арналған жабдықтарды;

- байыту фабрикаларының ауажеткізу принциптерін;

- компрессорлар мен ауаүрлегіш машиналардың типтерін;

-қазандық қондырғыларды және олардың қосалқы құрылғыларын.

Іскерліктер:

- сорғыларды, компрессорларды және ауаүрлегіш машиналарды, қазандық қондырғыларды басқару, оларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.1.2-

КҚ 2.1.4,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.7.3,

КҚ 2.7.4,

КҚ 2.7.7,

КҚ 2.8.4

ЖКП 09

Стандарттау, метрология және өнім сапасының негіздері.

Стандарттауаумағындағы негізгі түсініктер мен анықтамалар. Стандарттардыңсанаты мен түрлері. Метрологияаумағындағы негізгі түсініктер мен анықтамалар. Физикалықшамалардың бірліктері. Өлшеулердіңтүрлері мен ауытқулары. Өлшеуішқұралдары және олардың техникалық сипаттамалары. Өнімсапасын тексеру. Өнімсапасының деңгейін бағалау.Өнімдіаттестаттау, сертификаттау және сынау.

Білімдер:

-стандарттау, метрология және өнім сапасын тексерудің негізгі ережелерін;

- физикалық шамалардың бірліктерін;

- өлшеулердің түрлері мен ауытқуларын;

- өлшеуіш құралдарының техникалық сипаттамаларын;

- өнім сапасын тексеру және бағалау әдістерін.

Іскерліктер:

-стандарттардың санаттарын, түрлерін айыра білу;

- өлшеулерді жүргізу кезінде өлшеуіш құралдарын қолдану және ауытқуларды анықтау;

- өнім сапасын тексеруді жүргізу;

- өнімді аттестаттау, сертификаттау және сынауды жүргізу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 2.1.1,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.3.5,

КҚ 2.4.2-

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.6.4,

КҚ 2.7.5,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.9.6,

КҚ 2.11.4,

КҚ 2.11.5,

КҚ 2.12.1,

КҚ 2.12.3

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Пайдалы қазбаларды байыту.

Байытуәдістері және олардың технологиялық көрсеткіштері. Дезинтеграцияжәне шаю арқылы көмір қабаттарын дайындау. Байытудыңгравитациялық процестері, тұндыру, ауыр ортада байыту, шоғырлау үстелдерінде байыту, гравитациялық талдау. Флотация. Байытудыңарнайы әдістері.

Білімдер:

- байыту әдістерін және олардың технологиялық көрсеткіштерін.

Іскерліктер:

- байыту процестерін жүргізу;

- өз жұмыс орнындағы технологиялық процестерді бақылау.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.1.5,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.3.4,

КҚ 2.3.6,

КҚ 2.3.8,

КҚ 2.6.3,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.7.2,

КҚ 2.7.7,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.8.3,

КҚ 2.8.5,

КҚ 2.9.2,

КҚ 2.9.7,

КҚ 2.11.2,

КҚ 2.11.3

АП 02

Байыту фабрикаларының электр жабдықтары.

Электржетек теориясының негіздері. Көмірбайыту фабрикаларында қолданылатын электрлі машиналары мен аппараттар. Электржетекпен басқару. Көмірбайыту фабрикаларын электр қуатымен қамтамасыз ету. Көмірбайыту фабрикаларын жарықтандыру. Көмірбайыту фабрикаларында диспетчерлік басқару.

Білімдер:

- электр жетек теориясының негіздерін;

- электрлі машиналары мен аппараттарының типтерін;

- жарықтандыру параметрлерін;

- диспетчерлік басқару схемаларын.

Іскерліктер:

- көмір байыту фабрикаларының машиналары мен механизмдерін электр жетекпен басқару;

- электрлі машиналары мен аппараттарын қарап шығу, қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

БҚ 5- БҚ 7,

КҚ 2.1.6,

КҚ 2.1.7,

КҚ 2.2.3,

КҚ 2.2.7,

КҚ 2.2.8,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.3.3,

КҚ 2.6.2,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.6.7,

КҚ 2.7.8,

КҚ 2.8.6-

КҚ 2.8.8,

КҚ 2.9.4,

КҚ 2.9.5,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.11.8

АП 03

Транспортты құрылғылар және қоймалар.

Үздіксізжұмыс істейтін транспортты құрылғылар. Өзсалмағының әсерімен тасымалдау. Гидравликалық, пневматикалық және арқанды транспорт. Көмірбайыту фабрикаларының шанақ және қойма шаруашылығы. Реагенттерді тасымалдау және сақтау.

Білімдер:

- көмір байыту фабрикаларының әртүрлі транспортты құрылғылары құрылымын, іс-әрекет принципін, қолданылу аумағын;

- шанақ және қойма шаруашылығын.

Іскерліктер:

- транспортты құрылғыларын басқару және оларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу.

БҚ 5- БҚ 7,

КҚ 2.3.7,

КҚ 2.7.6,

КҚ 2.12.2,

КҚ 2.12.4,

КҚ 2.12.5

АП 04

Өндіріс процестерін автоматтандыру.

Негізгітүсініктер және анықтамалар. Автоматтыбасқару мен реттеу жүйелерінің жіктелуі. Типтідинамикалық тізбектер. Реттеупроцестерінің тұрақтылығы мен сапасы.

Білімдер:

- көмір байыту өндірісін автоматты басқару және реттеудің негіздерін;

- басқару мен реттеудің автоматтандыру жүйелерін құру принциптерін.

Іскерліктер:

- көмір байыту өндірісінің әртүрлі процестерінің автоматтандыру схемаларын оқу;

- автоматтандыру құралдарына қызмет көрсету.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.9.3,

КҚ 2.9.5,

КҚ 2.11.7

АП 05

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар.Ауырлық дәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі.Өндірістегі және тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі. Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар. Байытудың әртүрлі процестерін жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары.

Білімдер:

- еңбек заңнамасы негіздерін;

- зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін;

- өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын;

-жұмыстарды жүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын.

Іскерліктер:

- қорғаныш құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

-карьерлерде (тіліктерде) ішексым және ашық сымжелiлерін тарту;

- электржабдықтарды пайдалану.

БҚ 5 - БҚ 7,

КҚ 2.1.8,

КҚ 2.2.9,

КҚ 2.3.9,

КҚ 2.4.9,

КҚ 2.6.9,

КҚ 2.7.9,

КҚ 2.8.8,

КҚ 2.9.8,

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.12.6

АП 06

Саладағы нарықтық экономика негіздері.

Нарықтық экономикаға ену. Нарықтық экономиканың негізгі принциптері, мониторинг, сұраныс және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлік пен нарықтық қатынастар субъектілерін дамыту. Кәсіпорын іс-әрекетінің экономикалық шығындары мен нәтижелері. Маркетинг және жарнама. Баға және баға қалыптасу. Шаруашылық іс-әрекеті өндірісінің тиімділігі. Салық және салық салу.

Білімдер:

- тауар өнімін анықтауды;

- бәсекелестікті, оның мәні мен міндеттерін анықтауды;

- банктер міндеттерін анықтауды;

- шығындар, нарық субъектілері бойынша негізгі ұғымдарды;

- маркетингтің мәнін, принциптерін және оны анықтауды;

- жарнамаларды, жарнамалар түрлерін;

- бағаны анықтауды;

- салықтар түрлерін.

Іскерліктер:

- кірістерді, шығындарды есептеу;

- тауардың өзiндiк құны бағасын, өндiрiс бағасын, көтерме бағаны, бөлшек сауда бағасын (үлгi әдiсімен) анықтау;

- бизнес-жоспарды құру;

- салықтың мәнін түсіндіру.

БҚ 5 - БҚ7,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.3.7,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.4.8,

КҚ 2.12.4

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00

Өндірістік оқыту

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика.

Металдарды слесарлық және механикалық өңдеудің негізгі процестерімен және қолданылатын жабдықтармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен танысу. Слесарьмен станокшының жұмыс орнын ұйымдастыру,еңбектi нормалау негiздерi. Металдарды өңдеу бойынша практикалық іс-әрекеттің қажетті ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

Іскерліктер:

- машинажасау сызбаларын оқу;

- нормативті-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Дағдылар:

- металдар мен материалдарды танып білу;

- өлшеуіш құрал-саймандарын пайдалану;

- бөлшектерді өңдеу бойынша технологиялық процесс картасын құрастыру.

БҚ 5 - БҚ 8,

КҚ 2.1.7,

КҚ 2.2.7,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.4,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.7.8,

КҚ 2.8.7,

КҚ 2.9.6,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.12.2

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика.

Байыту фабрикасының құрылымымен танысу. Пайдалықазбалардыбайыту алдында болатын даярлық процестер. Байыту фабрикасының технологиялық схемасы. Байытылатын шикізаттың қасиеттерін есепке ала отырып байыту сұлбаларын құрудың жалпы принциптері. Байыту жабдықтарының негізгі түрлері, олардың арналуы. Негізгі байыту аппараттарының жұмыс істеу принципі және олардың жұмысының көрсеткіштері. Байыту өнімдерін тасымалдау, қайта тиеу, сусыздандыру және кесектендіру. Дайын өнімді тиеп қою тәсілдері.

Іскерліктер:

- технологиялық процесті бақылау;

- тас електердің, елеуіштердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау;

- бөтен заттарды алып тастау;

- елеу сапасын бақылау;

- ірі кесектерді, нығыздалған және мұз боп қалған массаны бұзу;

- қызмет көрсетілетін жабдықтардың техникалық күйін және оның май шаруашылығын бақылау;

- сигналдарды қабылдау және беру;

- кептіру үшін кептіргішті материалмен толтыру.

Дағдылар:

- тас електердің, елеуіштердің, қоректендіргіштердің жұмыстарын және сулы елеу барысында судың берілісін реттеу;

- елеуіштік және басқа да талдаулар мен механикалық сынақтарды өткізу;

- кептіру пештерін жағу және пештің температурасын реттеу;

- пневматикалық флотациялау машиналарындағы сығылған ауаның қысымын реттеу;

- флотация қалдықтарын шығару;

- кептіру технологиясы мен режимін ұстану;

- сүзгі материалдарын тазалау, жуып шаю және ауыстыру.

БҚ 5 - БҚ 8,

КҚ 2.1.1,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.6.1,

КҚ 2.7.1,

КҚ 2.8.1,

КҚ 2.9.1,

КҚ 2.11.1,

КҚ 2.12.5

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика.

Ұсату немесе байыту цехтарында, ұнтақтау, флотациялау, сүзу бөлікшелерінде, техникалық бақылау бөлімдерінде және т.б. үйрету. Меңгерген жұмысшы мамандығы бойынша біліктілік сипаттамасының талабы көлемдеріндегі теориялық білімдері мен практикалық дағдылары.

Іскерліктер:

- кәсіпорында мінез-құлық ережелерін ұстану;

- біліктілік сипаттамасына сәйкес жұмыстарды орындау;

- практикалық және теориялық білімдерін жүйелендіру.

Дағдылар:

- дербес қорғаныш құралдарын пайдалану;

- ҚЕ және технологиялық жабдықтарды пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарын ұстану.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 2.1.5,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.3.8,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.7.2,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.9.2,

КҚ 2.11.2,

КҚ 2.12.1


      Ескерту:

      Базалық құзыреттер 1 кесте

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну. Қазіргі әлем туралы ұғымға ие болу, қоғамда өзін және өз орнын жете түсіну.

БҚ 2

ҚР Конституциясының негіздерін білу, экологиялық, құқықтық, ақпараттық және коммуникациялық мәдениетке ие болу, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде қарапайым ептілікпен тілдесу.

БҚ 3

Тұрақты түрде жаңа білімдерді қалыптастыруға, кәсіби өсуге және жеке басының әлеуетін жүзеге асыруда қажеттілікке деген даярлығын білдіру.

БҚ 4

Қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру және өзінің кәсіби іс-әрекетін іске асыру үшін оны пайдалана білу.

БҚ 5

Схемаларды және сызбаларды орындаудың тәжірибелік ептіліктері мен дағдыларына ие болу, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеуіш құрал-саймандарды және аспаптарды пайдалану.

БҚ 6

Нәтиже сапасына жұмыс істеу, өз жұмысына, жабдықтарға, материалдар мен қорлардың шығынына жауапты болу.

БҚ 7

Технологиялық процестің бірізділігін ұстану, қойылған оқу және өндіріс міндеттерін орындау үшін барынша тиімді тәсілдер мен құралдарды таңдау.

БҚ 8

Өз денсаулығына жауапты болу, тәжірибелік жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін ұстану.

      Кәсіптік құзыреттер 2 кесте

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер(КҚ)

Жоғары деңгей маманы

070801 2 - Қоюлатқыштар аппаратшысы

КҚ 2.1.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.1.2 Құйылыс тығыздығын өлшеу.

КҚ 2.1.3 Ерітіндіні қойылтқыштарға бөліп құю.

КҚ 2.1.4 Су жинағыштардағы судың белгілі бір деңгейін ұстап тұру.

КҚ 2.1.5 Айналма суды мөлдірлендіру және шламды қойылту процесін реттеу.

КҚ 2.1.6 Ақауларды табу және жою.

КҚ 2.1.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтарды жөндеуге дайындауға және жөндеуге қатысу.

КҚ 2.1.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070802 2 – Елекші

КҚ 2.2.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.2.2 Дірілдеуіш електерде материалдарды елеу процесін жүргізу.

КҚ 2.2.3 Тас електердің, елеуіштердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау.

КҚ 2.2.4 Таспен електеу сапасын бақылау.

КҚ 2.2.5 Тас електердің, елеуіштердің, қоректендіргіштердің және ылғалды тас електеу кезінде су беру жұмыстарын реттеу.

КҚ 2.2.6 Талдама үшін сынама алу.

КҚ 2.2.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың үйкелетін бөлшектерін тазалау және майлау.

КҚ 2.2.8 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.2.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070803 2 -Ұнтақтаушы

КҚ 2.3.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.3.2 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың және оның майшаруашылығының техникалық жағдайын бақылау.

КҚ 2.3.3 Ұсатқыштарды, қоректендіргіштерді, ұсатқыштарды қоректендіретін конвейерлерді іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.3.4 Ұсатқыштарға шикізат пен материалдардың бірқалыпты түсуін және бөлініп таралуын бақылау.

КҚ 2.3.5 Шикізат пен материалдарды ұсату сапасын бақылау.

КҚ 2.3.6 Ұсату процесінің аяқталуын анықтау.

КҚ 2.3.7 Ұсатылған материалдарды сұрыптарына қарай шанаптарға бөліп тарату.

КҚ 2.3.8 Көмір мен тақта тасты ұсатқыштарда, ұсатқыш агрегаттарда және әртүрлі жүйелердің ұсатқыш-сұрыптау құрылғыларында ұсату.

КҚ 2.3.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070804 2 – Байыту өнімінің бақылаушысы

КҚ 2.4.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.4.2 Қондырылған технологияның орындалуын бақылау.

КҚ 2.4.3 Бастапқы шикізатты сапасына қарай қабылдау.

КҚ 2.4.4 Сынамаларды таңдау, бөлу, орау, таңбалау, жеткізу, сақтау.

КҚ 2.4.5 Талдаулар мен механикалық сынамаларды жүргізу.

КҚ 2.4.6 Өнім сапасының әрекеттегі техникалық жағдайлар мен стандарттарға сәйкестігін тексеру.

КҚ 2.4.7 Шикізат пен өнімді класы мен сұрыпына қарай сынау және зерттеу бойынша журналды жүргізу.

КҚ 2.4.8 Өндірілетін немесе артып жіберілетін пайдалы қазбаны есепке алу.

КҚ 2.4.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070806 2 -Сепараторшы

КҚ 2.6.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.6.2 Қызмет көрсетілетін айырғыштардың, шайғыштардың, суараластырғыштардың жұмысын бақылау.

КҚ 2.6.3 Көмірді, суды беруді, байыту өнімінің шығымын реттеу.

КҚ 2.6.4 Материалдардың айырғыштарға берілуін реттеу және бөліп тарату.

КҚ 2.6.5 Өлшеуіш құралдарының көрсеткіштерін бақылау.

КҚ 2.6.6 Сумен айыру кезінде қойыртпақтардың сілтілігін анықтау.

КҚ 2.6.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды анықтау және жою.

КҚ 2.6.8 Магниттік, пневматикалық, адгезиялық-жабысқақ, электромагниттік, валдық, короналы-электрстатикалық және трибоэлектрлік айырғыштарда айыру процесін жүргізу.

КҚ 2.6.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070807 2 – Құрғатушы

КҚ 2.7.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.7.2 Пириттік және флюориттік концентраттарды құрғатудың технологиялық процесін жүргізу.

КҚ 2.7.3 Газ құбырларын, оттықтарды, келте құбырларды, пештің оттығын тазалау.

КҚ 2.7.4 Құрғату пештеріндегі, арту және түсіру камераларындағы температураны өлшеу.

КҚ 2.7.5 Өнімнің ылғалдылығын, сұйықтығын, нұсқаулықтармен сәйкес температураны реттеу.

КҚ 2.7.6 Өнімдердің әртүрлі сұрыптарын шанаптарға бөліп таратуға арналған сырма қақпақтар мен ағынды құрылғыларды жабу.

КҚ 2.7.7 Берілген жылу режимін және ауа ағынын, будың, газдың жылдамдығын қамтамасыз ету.

КҚ 2.7.8 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.7.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070808 2 – Флотатор

КҚ 2.8.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.8.2 Берілген схема бойынша флотациялау процесін жүргізу.

КҚ 2.8.3 Флотациялаудың белгіленген режимін қамтамасыз ету және қойыртпақтың тығыздығын ұстану.

КҚ 2.8.4 Пневматикалық флотациялау машиналарындағы сығылған ауа қысымын реттеу.

КҚ 2.8.5 Флотацияның қалдықтарын шығару.

КҚ 2.8.6 Флотациялау және қосалқы жабдықтарға қызмет көрсету мен басқару.

КҚ 2.8.7 Жабдықтардағы ақауларды табу мен жою, тазалау және майлау.

КҚ 2.8.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070809 2 - Үйірткілеуші

КҚ 2.9.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.9.2 Ластанған сұйықтықтарды немесе қатты өнімдерді мөлдірлендіру (ағарту) процесін жүргізу, нашар сүзілетін бірдей емес қоспаларды бөлу.

КҚ 2.9.3 Өнімді ортадан тепкіш күштің әсері арқылы автоматты түрде түсіру және арту, шаю, булау.

КҚ 2.9.4 Өнімді артуды, ұсатылған немесе шайылған тұнбаны түсіруді өлшеуіш құралының көрсеткіштері бойынша бақылау және реттеу.

КҚ 2.9.5 Үйірткілеуіштерді берілген режимге қою.

КҚ 2.9.6 Өнімге алдын ала бақылау жүргізу.

КҚ 2.9.7 Үйірткілеу процесінің аяқталуын анықтау.

КҚ 2.9.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070811 2 – Көмір байыту аппаратшысы

КҚ 2.11.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.11.2 Көмірді (тақта тасты) байыту, тұндыру, флотациялау, тұндыру, флотациялау машиналарында, айырғыштарында айырудың технологиялық процестерін жүргізу.

КҚ 2.11.3 Көмірдің түйіршіктелген ұнтағын айыру.

КҚ 2.11.4 Берілген техникалық және экспресс-талдамалардың мәліметтері бойынша процесті бақылау мен реттеу.

КҚ 2.11.5 Қатардағы көмір мен байыту өнімдерінің сұрыпталған сынамаларын қабаттаудың экспресс-талдауын жүргізу.

КҚ 2.11.6 Байыту жабдықтарына қызмет көрсету.

КҚ 2.11.7 Автоматты бақылау мен реттеу жабдықтарын және жүйелерін іске қосу мен тоқтату.

КҚ 2.11.8 Қызмет көрсетілетін аппараттардың, машиналардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.11.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070812 2 – Көмір қабылдауды бақылаушы

КҚ 2.12.1 Келген вагондардағы көмірдің таңбалануын бақылау.

КҚ 2.12.2 Көмірді түсіру үшін қабылдау орларын немесе қоймаларды дайындау.

КҚ 2.12.3 Шахта топтары бойынша көмірі бар вагондарды сұрыптау.

КҚ 2.12.4 Қоймадағы көмiрдiң ортақ шамасын тексеру және белгiге сәйкес вагондарды орналастыру.

КҚ 2.12.5 Вагондардан жүк түсiруді және жаңа маркалы көмiрдi түсiруден бұрын шұңқырлардың мұқият тазартылуын немесе шахта топтарын бақылау.

КҚ 2.12.6 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 107-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0709000 - Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

      Біліктілігі:

      070901 2 - Елекші

      070902 2 - Мөлшерлеуші

      070903 2 - Ұнтақтаушы

      070904 2 - Концентраторшы

      070905 2 - Диірмен машинисі

      070906 2 - Жуу машинасының машинисі

      070908 2 - Күйдіруші

      070909 2 - Байыту өнімін бақылаушы

      070910 2 - Қоюлатқыштар аппаратшысы

      070911 2 - Сүзгілеуші

      070915 2 - Кептіруші

      070916 2 - Флотатор

      070917 2 - Минералогиялық талдау зертханашысы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

246
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

345

211

134


2-3

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


32

12

20ЖКП 03

Жалпы электртехника


+

+


32

6

26ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+57

29

28ЖКП 05

Материалтану

+

+

+


32

8

24ЖКП 06

Физикалы және коллоидты химия


+

+


32

16

16ЖКП 07

Геология және кен ісі негіздері

+

+48

48
ЖКП 08

Байыту фабрикаларының гидравликасы негіздері, жылу техникасы және су-ауалы шаруашылығы


+

+


40

40
ЖКП 09

Стандарттау, метрология және өнім сапасы негіздері


+

+


40

40
АП 00

Арнайы пәндер

313

193

120


2-3

АП 01

Пайдалы қазбаларды байыту

+

+

+


76

64

12АП 02

Байыту фабрикаларының электр жабдықтары

+

+

+


71

29

42АП 03

Транспортты құрылғылар және қоймалар

+

+

+


35

15

20АП 04

Өндіріс процестерін автоматтандыру

+

+

+


35

9

26АП 05

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 06

Саладағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

60 - 225*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

828

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

144

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

684

КП 00

Кәсіптік практика

900

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

900

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан ( 01, 02, 05).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 108-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0709000 - Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

      Біліктілігі:

      070901 2 - Елекші

      070902 2 - Мөлшерлеуші

      070903 2 - Ұнтақтаушы

      070904 2 - Концентраторшы

      070905 2 - Диірмен машинисі

      070906 2 - Жуу машинасының машинисі

      070908 2 - Күйдіруші

      070909 2 - Байыту өнімін бақылаушы

      070910 2 - Қоюлатқыштар аппаратшысы

      070911 2 - Сүзгілеуші

      070915 2 - Кептіруші

      070916 2 - Флотатор

      070917 2 - Минералогиялық талдау зертханашысы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау

жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

326
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

345

211

134


1-2

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


32

12

20ЖКП 03

Жалпы электртехника


+

+


32

6

26ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+57

29

28ЖКП 05

Материалтану

+

+

+


32

8

24ЖКП 06

Физикалы және коллоидты химия


+

+


32

16

16ЖКП 07

Геология және кен ісі негіздері

+

+48

48
ЖКП 08

Байыту фабрикаларының гидравликасы негіздері, жылу техникасы және су-ауалы шаруашылығы


+

+


40

40
ЖКП 09

Стандарттау, метрология және өнім сапасы негіздері


+

+


40

40
АП 00

Арнайы пәндер

313

193

120


1-2

АП 01

Пайдалы қазбаларды байыту

+

+

+


76

64

12АП 02

Байыту фабрикаларының электр жабдықтары

+

+

+


71

29

42АП 03

Транспортты құрылғылар және қоймалар

+

+

+


35

15

20АП 04

Өндіріс процестерін автоматтандыру

+

+

+


35

9

26АП 05

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 06

Саладағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

60 - 225*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

432

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

72

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

360

КП 00

Кәсіптік практика

1296

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

1296

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (01, 02, 05).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 109-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0709000 - Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

      Біліктілігі:

      070912 2 - Құрал-жабдықтарға қызмет көрсету және оларды жөндеу слесарі

      070913 2 - Агрегат жөндеу слесарі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

246
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

345

211

134


2-3

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


32

12

20ЖКП 03

Жалпы электртехника

+

+

+


32

6

26ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+57

29

28ЖКП 05

Материалтану


+

+


32

8

24ЖКП 06

Физикалы және коллоидты химия


+

+


32

16

16ЖКП 07

Геология және кен ісі негіздері

+

+48

48
ЖКП 08

Байыту фабрикаларының гидравликасы негіздері, жылу техникасы және су-ауалы шаруашылығы


+

+


40

40
ЖКП 09

Стандарттау, метрология және өнім сапасы негіздері


+

+


40

40
АП 00

Арнайы пәндер

313

193

120


2-3

АП 01

Пайдалы қазбаларды байыту

+

+

+


76

64

12АП 02

Байыту фабрикаларының электр жабдықтары

+

+

+


71

29

42АП 03

Транспортты құрылғылар және қоймалар

+

+

+


35

15

20АП 04

Өндіріс процестерін автоматтандыру

+

+

+


35

9

26АП 05

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 06

Саладағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

60 - 225*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

828

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

144

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

684

КП 00

Кәсіптік практика

900

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

900

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан ( 01, 02, 05).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 110-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0709000 - Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

      Біліктілігі: 070912 2 -Құрал-жабдықтарға қызмет көрсету және оларды жөндеу слесарі

      070913 2 -Агрегат жөндеу слесарі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау

жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

326
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

345

211

134


1-2

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


32

12

20ЖКП 03

Жалпы электртехника

+

+

+


32

6

26ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+57

29

28ЖКП 05

Материалтану


+

+


32

8

24ЖКП 06

Физикалы және коллоидты химия


+

+


32

16

16ЖКП 07

Геология және кен ісі негіздері

+

+48

48
ЖКП 08

Байыту фабрикаларының гидравликасы негіздері, жылу техникасы және су-ауалы шаруашылығы


+

+


40

40
ЖКП 09

Стандарттау, метрология және өнім сапасы негіздері


+

+


40

40
АП 00

Арнайы пәндер

313

193

120


1-2

АП 01

Пайдалы қазбаларды байыту

+

+

+


76

64

12АП 02

Байыту фабрикаларының электр жабдықтары

+

+

+


71

29

42АП 03

Транспортты құрылғылар және қоймалар

+

+

+


35

15

20АП 04

Өндіріс процестерін автоматтандыру

+

+

+


35

9

26АП 05

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 06

Саладағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

60 - 225*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

432

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

72

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

360

КП 00

Кәсіптік практика

1296

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

1296

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан ( 01, 02, 05).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 111-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0709000 - Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

      Біліктілігі:

      070907 1 -Реагенттерді ерітуші

      070919 1 - Қалдық шаруашылығын реттеуші

      070920 1 - Сұрыптаушы

      070921 1 -Шламшы-бассейнші

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау

жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

220
1

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

219

121

98


1

ЖКП 01

Сызу


+

+


26

6

20ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


26

6

20ЖКП 03

Жалпы электртехника


+

+


26

14

12ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+27

7

20ЖКП 05

Материалтану


+

+


26

14

12ЖКП 06

Физикалы және коллоидты химия


+

+


26

12

14ЖКП 07

Геология және кен ісі негіздері


+26

26
ЖКП 08

Байыту фабрикаларының гидравликасы негіздері, жылу техникасы және су-ауалы шаруашылығы


+

+


18

18
ЖКП 09

Стандарттау, метрология және өнім сапасы негіздері


+

+


18

18
АП 00

Арнайы пәндер

300

208

92


1

АП 01

Пайдалы қазбаларды байыту

+

+

+


62

50

12АП 02

Байыту фабрикаларының электр жабдықтары

+


+


54

32

22АП 03

Транспортты құрылғылар және қоймалар

+

+

+


39

19

20АП 04

Өндіріс процестерін автоматтандыру


+

+


52

26

26АП 05

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+


+


54

42

12АП 06

Саладағы нарықтық экономика негіздері


+39

39
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

53-183*

ӨО 00

Өндірістік оқыту

576

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

126

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

450

АА 00

Аралық аттестаттау

36

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

1440

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

1656


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (01, 02, 05).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 112-қосымша

      "Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 112-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (белгіленген деңгей)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалып

тасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс)тілінің синтаксисі.Мамандық бойынша терминология.Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы (сөздік көмегімен).Кәсіптік қарым-қатынас.Тілді дамыту.

Білімдер:

- іскерлік қазақ (орыс)тілі негіздерін;

- кәсіптік лексиканы;

- мамандық бойынша грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен);

- оқылатын мәтінді талдау;

- монологиялық және диалогиялық тілді жүргізу.

БҚ1- БҚ 4

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материал.Тіл қызметінің әр түрлі түрлері және тіл формалары (ауызша, жазбаша, монолог пен диалог түрінде).Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен).

БҚ1- БҚ4

ЖГП 03

Дене тәрбиесі.

Маманды дайындаудағы дене тәрбиесінің ролі.Дене тәрбиесі әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері.Дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері.

Білімдер:

-дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін;

- дене тәрбиесінің мазмұны мен ұйымдастырылу формаларын;

- дұрыс тамақтану принциптерін;

Іскерліктер:

- әр түрлі дене тәрбиесі жаттығуларын орындау және спорттың жеке түрлері бойынша нормативтерді тапсыру.

БҚ8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу.

Сызбаларды рәсімдеу ережелері.Сызбалардағы геометриялық құрылулар.Сызбалардағы проекциялық көріністер.Сызба және бөлшектің изометриялық проекциясы.Геометриялық фигуралардың жаймалары.Сызбалардағы көріністердің орналасуы. Қималар мен тіліктер.Тік бұрышты және аксонометриялық осьтердегі түрлердің, қималар мен тіліктердің қажетті және жеткілікті сандарын қолдана отырып, бөлшектер сызбасын орындау.Машинажасау сызуы.Қарапайым машинажасау сызбаларын оқу. Алмалы-салмалы қосылымдар.Алынбайтын-салынбайтын қосылымдар. Құрастыру сызбасы, жұмыс сызбасы, бөлшектер эскизі, бөлшектің техникалық суреті, құрастыру сызбасы бойынша бөлшектеу.

Білімдер:

- сызбаларды рәсімдеу ережелерін;

- көріністердің сызбаларда орналасуын;

- сызбалардағы проекциялық көріністерді;

- қималарды және тіліктерді;

- алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын қосылымдарды.

Іскерліктер:

- электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған қарапайым сызбаларды оқу;

-машиналар мен механизмдерге арналған тетіктерді және қосалқы бөлшектерді дайындау мақсатында эскиздер мен техникалық суреттерді орындау.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ1.7.8,

КҚ 1.19.9,

КҚ 1.20.6,

КҚ 1.20.7,

КҚ 1.21.11

ЖКП 02

Техникалық механика негіздері.

Механизмдер мен машиналар жіктеуі.Механизмдер бөліктері.Механизмдер кинематикасы (механизм және машина, киҒнематикалық жұптар және тізбектер, кинематикалық жұптар типтері).Бөлшектер мен жиналмалы бірліктер.Жіктелуі, арналуы және оларға қойылатын талаптар.Бөлшектерді қосу түрлері (алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын).Айналу қозғалысының беріліс механизмдері.Айналу қозғалысы берілісінің түрлері (механикалық, белдікті, фрикционды, тісті, тізбекті, бұрамалы). Арналуы, сипаты, құрылымы,белгіленуі және кинематикалық схемасы.Беріліс саны.Абсолюттік қатты дене.Деформацияның негізгі түрлері және олардағы кернеулерді бөлу.Сыртқы күштер және олардың түрлері.Серпімділік пен кернеудің ішкі күштері.Істегі, шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулер.

Білімдер:

- машиналар мен механизмдер жіктеуін;

- бөлшектерді байланыстыру түрлерін;

- айналу қозғалысының беріліс түрлерін;

- деформацияның негізгі түрлерін;

- шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулерін.

Іскерліктер:

- бөлшектер мен жиналмалы бірліктерді айыра білу;

- беріліс сандарын анықтау;

-серпімділік пен кернеудің ішкі және сыртқы күштерін айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ1.7.7,

КҚ 1.19.7,

КҚ 1.20.6,

КҚ 1.20.7,

КҚ 1.21.10

ЖКП 03

Жалпы электртехника.

Электрлік және магниттік тізбектер.Ауыспалы тоқтың электрлік тізбектері.Электрлік құрылғылар. Электрөлшеуіш аспаптар.Электронды аспаптар мен құрылғылар.Трансформаторлар.Электрлік машиналар мен аппараттар.Электрқуатын өндіру, тарату және қолдану.Электр станциялары, желілері және электрқуатымен қамтамасыз ету.Электржетек және электроника.

Білімдер:

- электрлік және магниттік тізбектерін;

- ауыспалы тоқтың электрлік тізбектерін;

- электрлік құрылғыларын;

- электр қуатының өндірілуін, таралуын және пайдаланылуын;

- электржетекті және электравтоматиканы.

Іскерліктер:

- электржабдықтары мен автоматика құралдарын жөндеуге арналған электрсхемаларын оқу;

- электржабдықтары және автоматика құралдарына қызмет көрсету мен жөндеу барысында электрөлшеуіш аспаптарын пайдалану.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ1.7.8,

КҚ 1.19.9,

КҚ 1.19.10,

КҚ 1.20.1,

КҚ 1.21.10

ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері.

Ақпаратты кодтау. Сандық жүйелер. Бір жүйеден екінші жүйеге ауысу. Екілік арифметика. Формалды, математикалық логика.Модель түсінігі.Модельдер типтері.Алгоритм түсінігі.Алгоритмдер типтері.Бағдарламалау тілі.Бағдарлама, оны құрылымдау.Автоматты реттеу.Реттелетін параметр.Реттеу объектісі, оның қасиеттері, схемалар.Автоматты реттеуіштер, олардың жіктелуі, арналуы, құрылымы, жұмыс істеу принципі, функциялық және құрылымдық схемалары, реттеу органдары.Басқарудың автоматты жүйелерінің қосымша құралдары.

Процесті автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшудің тәртібі.

Білімдер:

- ОС WINDOWS түрлерін;

- WORD мәтіндік редакторын;

- EXCEL электронды кестелерін;

- Corel DRAW векторлық редакторын;

- вирустардан қорғануын;

- WinZip архиваторын;

- ОС DOS;

- Norton Commander сыртқабықша бағдарламасын;

- бағдарламалық тілдерін;

- автоматты реттеу негіздерін;

- автоматты реттегіштердің жұмыс істеу принципін, функциялық және құрылымдық схемаларын.

Іскерліктер:

- жұмыста және күнделікті өмірде дербес компьютерді қолдану;

-автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшуді жүзеге асыру.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ1.7.5,

КҚ 1.19.8,

КҚ 1.20.5,

КҚ 1.21.6

ЖКП 05

Материалтану.

Металдардың, қорытпалардың құрылымы мен қасиеттері. Металдардытот басу. Пластмассалар ағаштар, рәзеңке және лакпен сырлайтын бұйымдар.Материалдарды өңдеу тәсілдері.Дәнекерлеу, кесу түрлері.Әрлеу және электрфизикалық материалдар.

Білімдер:

-металдарды, қорытпаларды олардың құрылымы мен қасиеттерін;

- тот басумен күресу тәсілдерін;

- металдарды, қорытпаларды және басқа даматериалдарды өңдеудің түрлерін.

Іскерліктер:

-металдар мен қорытпаларды түрлері және қасиеттері бойынша айыра білу;

- байыту кәсіпорындарында жұмыстарды орындау барысында әр түрлі материалдарды арналуы бойынша пайдалана білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ1.7.9,

КҚ 1.19.5,

КҚ 1.20.11,

КҚ 1.21.1

ЖКП 06

Физикалы және коллоидты химия.

Денелердіңкристалдық және аморфтық күйлері. Заттардыңгаз түріндегі күйлерінің табиғаты. Идеалдыжәне реалды газ туралы түсінік. Заттардыңсұйық күйлері. Идеалдыжәне реалды ерітінді туралы түсінік. Қаттызаттың сұйықтықтарда еруі. Термодинамика, Бойль-Мариотт, Шарль-Гей-Люссак, Дальтон, Гесс заңдары туралы түсінік. Электрхимия. Электрлиттікдиссоциация. Электрлиттермен электр өтімділігі туралы түсінік. Металдардыңэлектр химиялық тотығуы және одан қорғану тәсілдері.

Білімдер:

- денелердің жағдайын және заттардың газ түріндегі күйлерінің табиғатын;

- термодинамика, Бойль-Мариотт, Шарль-Гей-Люссак, Дальтон, Гесс заңдарын;

- электрлиттік диссоциация процестерін;

- электрлиттер және олардың электр өтімділігін;

- металдарды электр химиялық тотығудан қорғау тәсілдерін.

Іскерліктер:

-металдарды электр химиялық тотығудан қорғау тәсілдерін жұмыста қолдана білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ1.7.2,

КҚ 1.7.3,

КҚ 1.19.1,

КҚ 1.20.2,

КҚ 1.21.1

ЖКП 07

Геология және кен ісі негіздері.

Жер және жер қыртысы дамуының басты заңдылықтары. Экзогендіжәне эндогенді геологиялық процестер. Кристаллография. Минералогия. Жаратылысыбойынша кен жыныстарының жіктелуі. Байытукезіндегі кендердің текстуралық-құрылымдық ерекшеліктері.Кендердіңжәне оның құрамындағы жыныстардың физикалық қасиеттері. Кендер кенорындарының типтері.Түсті, қара, сирек кездесетін және асыл металдар кендерінің кенорындары. Пайдалы қазбалар кенорындарын ашық және жер асты тәсілімен қазу..

Білімдер:

-кристаллография, минералогия және кен жыныстары жіктелуінің негізгі ережелерін;

- кендердің және оның құрамындағы жыныстардың химиялық және физикалық қасиеттерін;

- пайдалы қазбалар кенорындарын қазу тәсілдерін;

- байыту кезіндегі кендердің текстуралық-құрылымдық ерекшеліктерін.

Іскерліктер:

- құрамындағы жыныстардан түсті, қара, сирек кездесетін және асыл металдар кендерін айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ1.7.1,

КҚ 1.19.1,

КҚ 1.20.3,

КҚ 1.21.1

ЖКП 08

Байыту фабрикаларының гидравликасы негіздері, жылу техникасы және су-ауалы шаруашылығы.

Гидравликажәне гидродинамика негіздері.Байыту фабрикаларын сумен қамтамасыз ету. Сорғыларжәне сорғы станциялары.Байыту фабрикаларына ауажеткізу, компрессорлар мен ауаүрлегіш машиналары.Байыту фабрикаларында вакуум мен желдетуді қолдану. Жылутехникасы негіздері.Қазандық қондырғылар және қосалқы құрылғылар.

Білімдер:

-гидравлика және гидродинамика, жылу техникасы негіздерін;

- байыту фабрикаларын сумен қамтамасыз ету схемаларын;

- сумен қамтамасыз етуге арналған жабдықтарды;

- байыту фабрикаларының ауажеткізу принциптерін;

- компрессорлар мен ауаүрлегіш машиналардың типтерін;

-қазандық қондырғыларды және олардың қосалқы құрылғыларын.

Іскерліктер:

- сорғыларды, компрессорлар мен ауаүрлегіш машиналарды, қазандық қондырғыларды басқару, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ1.7.4,

КҚ 1.19.2,

КҚ 1.19.4,

КҚ 1.20.8,

КҚ 1.21.2-

КҚ 1.21.4,

КҚ 1.21.8

ЖКП 09

Стандарттау, метрология және өнім сапасының негіздері.

Стандарттауаумағындағы негізгі түсініктер мен анықтамалар. Стандарттардыңсанаты мен түрлері. Метрологияаумағындағы негізгі түсініктер мен анықтамалар. Физикалықшамалардың бірліктері. Өлшеулердіңтүрлері мен ауытқулары. Өлшеуішқұралдары және олардың техникалық сипаттамалары. Өнімсапасын тексеру. Өнімсапасының деңгейін бағалау.Өнімдіаттестаттау, сертификаттау және сынау.

Білімдер:

-стандарттау, метрология және өнім сапасын тексерудің негізгі ережелерін;

- физикалық шамалардың бірліктерін;

- өлшеулердің түрлері мен ауытқуларын;

- өлшеуіш құралдарының техникалық сипаттамаларын;

- өнім сапасын тексеру және бағалау әдістерін.

Іскерліктер:

-стандарттардың санаттарын, түрлерін айыра білу;

- өлшеулерді жүргізу кезінде өлшеуіш құралдарын пайдалану және ауытқуларды анықтау;

- өнім сапасын тексеруді жүргізу;

- өнімді аттестаттау, сертификаттау және сынауды жүргізу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ1.7.3,

КҚ 1.19.3,

КҚ 1.20.9,

КҚ 1.21.7

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Пайдалы қазбаларды байыту.

Байытылғыштығы бойынша пайдалы қазбалардың құрамы мен жіктелуі. Сапашарттар. Байытуәдістері және олардың технологиялық көрсеткіштері.Байыту өнімдері. Жабдықтардың конструкциялары мен жіктелуі. Техника-экономикалық параметрлер.

Білімдер:

- байытылғыштығы бойынша пайдалы қазбалардың құрамы мен жіктелуін;

- байыту әдістерін;

- жабдықтардың конструкциялары мен жіктелуін;

- байыту фабрикалары цехтарының орналасуын.

Іскерліктер:

- технологиялық көрсеткіштерді, сапашарттарды анықтау;

- байыту өнімдерін танып білу;

- өз жұмыс орнындағы технологиялық процестердітексеру.

БҚ1-БҚ 6,

КҚ1.7.1,

КҚ 1.19.1,

КҚ 1.20.1,

КҚ 1.21.11

АП 02

Байыту фабрикаларының электр жабдықтары.

Байыту фабрикаларында қолданылатын, электрлі машиналаржәне аппараттар. Машиналармен механизмдердің электржетектерін басқару. Байыту фабрикаларын жарықтандыру.Біліктіліктің белгіленген деңгей маманы қызмет көрсететін электр жабдықтар.

Білімдер:

- электрлі машиналары мен аппараттардың типтерін, электржетекті басқару тәсілдерін;

- жұмыс орындарын жарықтандыру параметрлерін.

Іскерліктер:

- өз жұмыс орнындағы электрлі машиналарымен аппараттарды басқару және оларға қызмет көрсету.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 1.7.7,

КҚ 1.7.8,

КҚ 1.19.9,

КҚ 1.20.6,

КҚ 1.20.7,

КҚ 1.21.10

АП 03

Транспортты құрылғылар және қоймалар.

Байытуфабрикаларының шанақ және қойма шаруашылығы. Реагенттердітасымалдау және сақтау. Шанақ қақпақтары. Қоректендіргіштер. Көтергі-транспортты құрылғылар. Конвейерлікжәне элеваторлық транспорт. Гидравликалықжәне пневматикалық транспорт.

Білімдер:

- шанақ және қойма шаруашылығын, олардың құрылымы мен арналуын, транспорт және қоректендіргіштер түрлерін;

- реагенттерді тасымалдау мен сақтау тәсілдерін.

Іскерліктер:

- байыту фабрикаларының транспортты құрылғыларын басқару және шанақ пен қойма шаруашылықтарына қызмет көрсету.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ1.7.4,

КҚ 1.19.6,

КҚ 1.20.4.

КҚ 1.20.9,

КҚ 1.21.5

АП 04

Өндіріс процестерін автоматтандыру.

Автоматика мен телемеханиканың негізгі ұғымдары. Сандық техника элементтері. Автоматтандырудың техникалық құралдары. Технологиялық процестерді автоматтандыру. Байыту жабдықтары мен технологиялық процестерді автоматтандыруды дамытудың келешектік бағыттары.

Білімдер:

- байыту өндірісінің автоматикасы мен телемеханикасы негіздерін.

Іскерліктер:

- автоматтандыру аппаратурасын қолдана білу.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ1.7.5,

КҚ 1.19.8,

КҚ 1.20.7,

КҚ 1.21.6

АП 05

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар.Ауырлық дәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі.Өндірістегі және тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі. Байытудың әртүрлі процестерін жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Білімдер:

- еңбек заңнамасы, қоршаған ортаны қорғау, өртке қарсы профилактикасы негіздерін;

- зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін;

- жұмыстарды жүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын;

- өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын;

-қоршаған ортаны қорғау және табиғи қорларды тиімді пайдалану талаптарын.

Іскерліктер:

- қауіпсіздік ережелерінің талаптарын ұстану;

-жазатайым оқиға болған жерді тергеу мақсатында ешкімнің бас сұқпауын қамтамасыз ету;

- зақымданған адамға алғашқы көмек көрсету.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ1.7.10,

КҚ 1.19.11,

КҚ 1.20.12,

КҚ 1.21.12

АП 06

Саладағы нарықтық экономика негіздері.

Мақсаттары, басты ұғымдары, қызметі, мәні, принциптері. Меншік формалары мен түрлері, меншікті басқару. Жоспарлартүрі, олардың басты сатылары, мазмұны, стратегиялық жоспарлануы.Жоспарлардыэкономикалық негіздеу және болжауды әзірлеу әдістері.Бизнес- жоспарлау. Экономикалық талдау. Халықтұтынымы тауарларын және қызметінің нарықтық жағдайларын талдау. Нарықтықинфрақұрылым.

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы жағдайын;

- еліміздегі және шет елдердегі экономикалық жағдайларды;

- макро және микроэкономикалық негіздерін, салық, ақша-несие, әлеуметтік және инвестициялық саясатты.Іскерліктер:

- өз кәсіби қызметінде бағыт алу үшін қажетті экономикалық ақпараттарды табу және пайдалану.

БҚ5-БҚ7,

КҚ1.7.6,

КҚ 1.19.10,

КҚ 1.20.10,

КҚ 1.21.9

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО 00

Өндірістік оқыту

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика.

Металдарды слесарлық және механикалық өңдеудің негізгі процестерімен және қолданылатын жабдықтармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен танысу. Слесарьмен станокшының жұмыс орнын ұйымдастыру,еңбектi нормалау негiздерi. Металдарды өңдеу бойынша практикалық іс-әрекеттің қажетті ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

Іскерліктер:

- машинажасау сызбаларын оқу;

- нормативті-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Дағдылар:

- металдар мен материалдарды танып білу;

- өлшеуіш құрал-саймандарын пайдалану;

- бөлшектерді өңдеу бойынша технологиялық процесс картасын құрастыру.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ1.7.8,

КҚ 1.19.9,

КҚ 1.20.7,

КҚ 1.21.10

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика.

Оқу тау-кен полигоны немесе тау-кен кәсіпорны жағдайларында теориялық білімдерін бекіту. Тау-кен кәсіпорындары тұрақты жабдықтарының, кеніш көлігінің, аздаған механикаландырудың жұмысымен танысу. Тазартым және даярлау забойларының желдету сұлбасымен және шахтаның сутөккі сұлбасымен танысу. Электржабдықтарды, аппаратуралар мен автоматты құрылғыларды жөндеу, монтаждау және баптау бойынша негізгі операциялармен танысу. Жабдықтарды ағымда қарап шығу және жөндеу мазмұнымен танысу.

Іскерліктер:

- байыту жабдықтарының жұмыс істеу принциптерін меңгеру;

- монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын орындау;

- қосалқы шығатын есігі бар жұмыс орнына қарай апаттарды жою жоспарына жетекшілік ету;

- қорғаныш және іске қосу аппаратурасын пайдалану ережелерін, жабдықтарды жарылыс және ұшқын қауіпсіздігіне тексеру ережелерін қолдану;

- кәсіпорында электр қуатын тарату және тарату бекеттері жабдықтарының схемаларын оқу.

Дағдылар:

- кен машиналары мен механизмдерін басқару;

- қондырғыларды жерге қосу;

- бекітпені орнату, рельс жолын төсеу, теспелерді бұрғылау бойынша операцияларды қауіпсіз орындау;

- монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын орындау;

- қорғаныш және іске қосу аппаратурасын пайдалану;

- тау-кен кәсіпорындарының тұрақты жабдықтарында, кеніш көлігінде, аздаған механикаландыруда жұмыс істеу.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ1.7.1,

КҚ 1.19.1,

КҚ 1.20.1,

КҚ 1.21.1


      0709000 - Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту) мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі.Мамандық бойынша терминология.Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы (сөздік көмегімен).Кәсіптік қарым-қатынас.Тілді дамыту.

Білімдер:

- іскерлік қазақ (орыс) тілі негіздерін;

- кәсіптік лексиканы;

- мамандық бойынша грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен);

- оқылатын мәтінді талдау;

- монологиялық және диалогиялық тілді жүргізу.

БҚ1-БҚ 4

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материал.Тіл қызметінің әр түрлі түрлері және тіл формалары (ауызша, жазбаша, монолог пен диалог түрінде).Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен).

БҚ1-БҚ 4

ЖГП 03

Қазақстан тарихы.ЖГП 04

Дене тәрбиесі.

Маманды дайындаудағы дене тәрбиесінің ролі.Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері.Дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері.

Білімдер:

-дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін;

- дене тәрбиесінің мазмұны мен ұйымдастырылу формаларын;

- дұрыс тамақтану принциптерін;

Іскерліктер:

- әр түрлі дене тәрбиесі жаттығуларын орындау және спорттың жеке түрлері бойынша нормативтерді тапсыру.

БҚ 1,

БҚ8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу.

Сызбаларды рәсімдеу ережелері.Сызбалардағы геометриялық құрылулар.Сызбалардағы проекциялық көріністер.Сызба және бөлшектің изометриялық проекциясы.Геометриялық фигуралардың жаймалары.Сызбалардағы көріністердің орналасуы. Қималар мен тіліктер.Тік бұрышты және аксонометриялық осьтердегі түрлердің, қималар мен тіліктердің қажетті және жеткілікті сандарын қолдана отырып, бөлшектер сызбасын орындау.Машинажасау сызуы.Қарапайым машинажасау сызбаларын оқу. Алмалы-салмалы қосылымдар.Алынбайтын-салынбайтын қосылымдар. Құрастыру сызбасы, жұмыс сызбасы, бөлшектер эскизі, бөлшектің техникалық суреті, құрастыру сызбасы бойынша бөлшектеу.

Білімдер:

- сызбаларды рәсімдеу ережелерін;

- көріністердің сызбаларда орналасуын;

- сызбалардағы проекциялық көріністерді;

- қималарды және тіліктерді;

- алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын қосылымдарды.

Іскерліктер:

- жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған қарапайым сызбаларды оқу;

-машиналар мен механизмдерге арналған тетіктерді және қосалқы бөлшектерді дайындау мақсатында эскиздер мен техникалық суреттерді орындау.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.9,

КҚ 2.2.10,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.5.4,

КҚ 2.5.5,

КҚ 2.6.7,

КҚ 2.8.9,

КҚ 2.10.7,

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.12.2,

КҚ 2.13.2,

КҚ 2.13.7,

КҚ 2.15.10,

КҚ 2.16.9,

КҚ 2.17.7

ЖКП 02

Техникалық механика негіздері.

Механизмдер мен машиналар жіктеуі.Механизмдер бөліктері.Механизмдер кинематикасы (механизм және машина, киҒнематикалық жұптар және тізбектер, кинематикалық жұптар типтері).Бөлшектер мен жиналмалы бірліктер.Жіктелуі, арналуы және оларға қойылатын талаптар.Бөлшектерді қосу түрлері (алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын).Айналу қозғалысының беріліс механизмдері.Айналу қозғалысы берілісінің түрлері (механикалық, белдікті, фрикционды, тісті, тізбекті, бұрамалы). Арналуы, сипаты, құрылымы,белгіленуі және кинематикалық схемасы.Беріліс саны.Абсолюттік қатты дене.Деформацияның негізгі түрлері және олардағы кернеулерді бөлу.Сыртқы күштер және олардың түрлері.Серпімділік пен кернеудің ішкі күштері.Істегі, шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулер.

Білімдер:

- машиналар мен механизмдер жіктеуін;

- бөлшектерді байланыстыру түрлерін;

- айналу қозғалысының беріліс түрлерін;

- деформацияның негізгі түрлерін;

- шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулерін.

Іскерліктер:

- бөлшектер мен жиналмалы бірліктерді айыра білу;

- беріліс сандарын анықтау;

-серпімділік пен кернеудің ішкі және сыртқы күштерін айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.9,

КҚ 2.2.10,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.5.4,

КҚ 2.5.5,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.8.10,

КҚ 2.10.7,

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.12.2,

КҚ 2.13.2,

КҚ 2.13.7,

КҚ 2.15.10,

КҚ 2.16.9

ЖКП 03

Жалпы электртехника.

Электрлік және магниттік тізбектер.Ауыспалы тоқтың электрлік тізбектері.Электрлік құрылғылар. Электрөлшеуіш аспаптар.Электронды аспаптар мен құрылғылар.Трансформаторлар.Электрлік машиналар мен аппараттар.Электрқуатын өндіру, тарату және қолдану.Электр станциялары, желілері және электрқуатымен қамтамасыз ету.Электржетек және электроника.

Білімдер:

- электрлік және магниттік тізбектерін;

- ауыспалы тоқтың электрлік тізбектерін;

- электрлік құрылғыларын;

- электр қуатының өндірілуін, таралуын және пайдаланылуын;

- электржетекті және электравтоматиканы.

Іскерліктер:

- электржабдықтары мен автоматика құралдарын жөндеуге арналған электрсхемаларын оқу;

- электржабдықтары және автоматика құралдарына қызмет көрсету мен жөндеу барысында электрөлшеуіш аспаптарын пайдалану.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.9,

КҚ 2.2.9,

КҚ 2.2.10,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.3.3,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.5.4,

КҚ 2.5.5,

КҚ 2.5.11,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.8.10,

КҚ 2.9.7,

КҚ 2.10.6,

КҚ 2.10.7,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.12.2,

КҚ 2.13.2,

КҚ 2.13.7,

КҚ 2.15.10,

КҚ 2.16.6,

КҚ 2.16.9

ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері.

Ақпаратты кодтау. Сандық жүйелер. Бір жүйеден екінші жүйеге ауысу. Екілік арифметика. Формалды, математикалық логика.Модель түсінігі.Модельдер типтері.Алгоритм түсінігі.Алгоритмдер типтері.Бағдарламалау тілі.Бағдарлама, оны құрылымдау.Автоматты реттеу.Реттелетін параметр.Реттеу объектісі, оның қасиеттері, схемалар.Автоматты реттеуіштер, олардың жіктелуі, арналуы, құрылымы, жұмыс істеу принципі, функциялық және құрылымдық схемалары, реттеу органдары.Басқарудың автоматты жүйелерінің қосымша құралдары.

Процесті автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшудің тәртібі.

Білімдер:

- ОС WINDOWS түрлерін;

- WORD мәтіндік редакторын;

- EXCEL электронды кестелерін;

- Corel DRAW векторлық редакторын;

- вирустардан қорғануын;

- WinZip архиваторын;

- ОС DOS;

- Norton Commander сыртқабықша бағдарламасын;

- бағдарламалық тілдерін;

- автоматты реттеу негіздерін;

- автоматты реттегіштердің жұмыс істеу принципін, функциялық және құрылымдық схемаларын.

Іскерліктер:

- жұмыста және күнделікті өмірде дербес компьютерді қолдану;

-автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшуді жүзеге асыру.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.5,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.3.7,

КҚ 2.3.8,

КҚ 2.4.9,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.11.3,

КҚ 2.16.8

ЖКП 05

Материалтану.

Металдардың, қорытпалардың құрылымы мен қасиеттері. Металдардытот басу. Пластмассаларағаштар, рәзеңке және лакпен сырлайтын бұйымдар.Материалдарды өңдеу тәсілдері.Дәнекерлеу, кесу түрлері.Әрлеу және электрфизикалық материалдар.

Білімдер:

-металдарды, қорытпаларды олардың құрылымы мен қасиеттерін;

- тот басумен күресу тәсілдерін;

- металдарды, қорытпаларды және басқа даматериалдарды өңдеудің түрлерін.

Іскерліктер:

-металдар мен қорытпаларды түрлері және қасиеттері бойынша айыра білу;

- байыту кәсіпорындарында жұмыстарды орындау барысында әртүрлі материалдарды арналуы бойынша пайдалана білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.2,

КҚ 2.2.8,

КҚ 2.3.5,

КҚ 2.3.10,

КҚ2.4.2,

КҚ 2.5.2,

КҚ 2.6.2,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.9.10,

КҚ 2.12.7,

КҚ 2.13.8,

КҚ 2.15.3

ЖКП 06

Физикалы және коллоидты химия.

Денелердіңкристалдық және аморфтық күйлері. Заттардыңгаз түріндегі күйлерінің табиғаты. Идеалдыжәне реалды газ туралы түсінік. Заттардыңсұйық күйлері. Идеалдыжәне реалды ерітінді туралы түсінік. Қаттызаттың сұйықтықтарда еруі. Термодинамика, Бойль-Мариотт, Шарль-Гей-Люссак, Дальтон, Гесс заңдары туралы түсінік. Электрхимия. Электрлиттікдиссоциация. Электрлиттермен электр өтімділігі туралы түсінік. Металдардыңэлектр химиялық тотығуы және одан қорғану тәсілдері.

Білімдер:

- денелердің жағдайын және заттардың газ түріндегі күйлерінің табиғатын;

- термодинамика, Бойль-Мариотт, Шарль-Гей-Люссак, Дальтон, Гесс заңдарын;

- электрлиттік диссоциация процестерін;

- электрлиттер және олардың электр өтімділігін;

- металдарды электр химиялық тотығудан қорғау тәсілдерін.

Іскерліктер:

-металдарды электр химиялық тотығудан қорғау тәсілдерін жұмыста қолдана білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.6,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.2.7,

КҚ 2.4.5,

КҚ 2.5.3,

КҚ 2.9.3,

КҚ 2.10.2,

КҚ 2.11.2,

КҚ 2.16.7,

КҚ 2.17.2-

КҚ 2.17.6

ЖКП 07

Геология және кен ісі негіздері.

Жер және жер қыртысы дамуының басты заңдылықтары. Экзогендіжәне эндогенді геологиялық процестер. Кристаллография. Минералогия. Жаратылысыбойынша кен жыныстарының жіктелуі. Байытукезіндегі кендердің текстуралық-құрылымдық ерекшеліктері.Кендер мен оның құрамындағы жыныстардың физикалық қасиеттері. Кендер кенорындарының типтері.Түсті, қара, сирек кездесетін және асыл металдар кендерінің кенорындары. Пайдалы қазбалар кенорындарын ашық және жерасты тәсілімен қазу.

Білімдер:

-кристаллография, минералогия және кен жыныстары жіктелуінің негізгі ережелерін;

- кендердің және оның құрамындағы жыныстардың химиялық және физикалық қасиеттерін;

- пайдалы қазбалар кенорындарын қазу тәсілдерін;

- байыту кезіндегі кендердің текстуралық-құрылымдық қасиеттерін.

Іскерліктер:

- құрамындағы жыныстардан түсті, қара, сирек кездесетін және асыл металдар кендерін айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.1,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.5.1,

КҚ 2.6.1,

КҚ 1.7.1,

КҚ 2.8.1,

КҚ 2.9.1,

КҚ 2.10.1,

КҚ 2.11.1,

КҚ 2.12.1,

КҚ 2.13.1,

КҚ 2.15.1,

КҚ 2.16.1,

КҚ 2.17.1

ЖКП 08

Байыту фабрикаларының гидравликасы негіздері, жылу техникасы және су-ауалы шаруашылығы.

Гидравликажәне гидродинамика негіздері.Байыту фабрикаларын сумен қамтамасыз ету. Сорғыларжәне сорғы станциялары.Байыту фабрикаларына ауажеткізу, компрессорлар мен ауаүрлегіш машиналары.Байыту фабрикаларында вакуум мен желдетуді пайдалану. Жылутехникасы негіздері.Қазандық қондырғылар және қосалқы құрылғылар.

Білімдер:

-гидравлика және гидродинамика, жылу техникасы негіздерін;

- байыту фабрикаларын сумен қамтамасыз ету схемаларын;

- сумен қамтамасыз етуге арналған жабдықтарды;

- байыту фабрикаларының ауажеткізу принциптерін;

- компрессорлар мен ауаүрлегіш машиналардың типтерін;

-қазандық қондырғыларды және олардың қосалқы құрылғыларын.

Іскерліктер:

- сорғыларды, компрессорларды және ауаүрлегіш машиналарды, қазандық қондырғыларды басқару, оларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.5,

КҚ 2.2.3,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.4.3,

КҚ 2.5.3,

КҚ 2.5.6,

КҚ 2.6.4,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.8.4,

КҚ 2.8.6,

КҚ 2.8.8,

КҚ 2.10.3-

КҚ 2.10.5,

КҚ 2.11.4,

КҚ 2.11.5,

КҚ 2.11.7,

КҚ 2.11.8,

КҚ 2.12.3,

КҚ 2.15.4-

КҚ 2.15.6,

КҚ 2.15.8,

КҚ 2.16.5

ЖКП 09

Стандарттау, метрология және өнім сапасының негіздері.

Стандарттауаумағындағы негізгі түсініктер мен анықтамалар. Стандарттардыңсанаты мен түрлері. Метрологияаумағындағы негізгі түсініктер мен анықтамалар. Физикалықшамалардың бірліктері. Өлшеулердіңтүрлері мен ауытқулары. Өлшеуішқұралдары және олардың техникалық сипаттамалары. Өнімсапасын тексеру. Өнімсапасының деңгейін бағалау.Өнімдіаттестаттау, сертификаттау және сынау.

Білімдер:

-стандарттау, метрология және өнім сапасын тексерудің негізгі ережелерін;

- физикалық шамалардың бірліктерін;

- өлшеулердің түрлері мен ауытқуларын;

- өлшеуіш құралдарының техникалық сипаттамаларын;

- өнім сапасын тексеру және бағалау әдістерін.

Іскерліктер:

-стандарттардың санаттарын, түрлерін айыра білу;

- өлшеулерді жүргізу кезінде өлшеуіш құралдарын қолдану және ауытқуларды анықтау;

- өнім сапасын тексеруді жүргізу;

- өнімді аттестаттау, сертификаттау және сынауды жүргізу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.4,

КҚ2.1.6,

КҚ 2.2.8,

КҚ 2.3.6,

КҚ 2.4.5,

КҚ 2.4.8,

КҚ 2.4.10,

КҚ 2.5.9,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.8.5,

КҚ 2.9.2,

КҚ 2.9.4-

КҚ 2.9.6,

КҚ 2.9.8,

КҚ 2.13.6,

КҚ 2.15.2,

КҚ 2.16.2,

КҚ 2.16.4,

КҚ 2.17.7

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Пайдалы қазбаларды байыту.

Байытуәдістері және олардың технологиялық көрсеткіштері. Дезинтеграцияжәне шаю арқылы кен қабаттарын даярлау. Байытудыңгравитациялық процестері, тұндыру, ауыр ортада байыту, шоғырлау үстелдерінде байыту, шлюздар мен науаларда байыту, гравитациялық талдау. Магниттіжәне электрлі байыту әдістері. Флотация. Байытудыңарнайы әдістері.Сусыздану, шаңтұту және ағын суларды тазалау. Сынамалау, тексеру және есепке алу. Байыту фабрикалары цехтарының орналасуы.

Білімдер:

- байыту әдістерін және олардың технологиялық көрсеткіштерін;

- сусыздандыру, шаңтұту және ағын суларды тазалаудың әдістерін;

- сынама алудың тәртібін, тексеру мен есепке алуды жүргізуді;

- байыту фабрикалары цехтарының орналасуын.

Іскерліктер:

- байыту, сусыздандыру, шаңтұту және ағын суларды тазалау процестерін әртүрлі әдістерде жүргізу;

- жұмыс орнында сынама алу, тексеру мен есепке алуды жүргізу;

- өз жұмыс орнындағы технологиялық процестерді тексеру;

- сынамаларды бөлектеу мен өңдеу.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.2,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.3.10,

КҚ2.4.2,

КҚ 2.5.2,

КҚ 2.5.7,

КҚ 2.5.8,

КҚ 2.5.10,

КҚ 2.6.2,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.8.3,

КҚ 2.8.7,

КҚ 2.9.2,

КҚ 2.9.10,

КҚ 2.10.5,

КҚ 2.11.2,

КҚ 2.12.3,

КҚ 2.15.2,

КҚ 2.16.3,

КҚ 2.17.4

АП 02

Байыту фабрикаларының электр жабдықтары.

Электржетек теориясының негіздері. Байыту фабрикаларында қолданылатын электрлі машиналары мен аппараттар. Электржетекпен басқару. Байытуфабрикаларын электр қуатымен қамтамасыз ету. Байытуфабрикаларын жарықтандыру. Байыту фабрикаларында диспетчерлік басқару.

Білімдер:

- электр жетек теориясының негіздерін;

- электрлі машиналары мен аппараттарының типтерін;

- жарықтандыру параметрлерін;

- диспетчерлік басқару схемаларын.

Іскерліктер:

- байыту фабрикаларының машиналары мен механизмдерін электржетекпен басқару;

- электрлі машиналары мен аппараттарын қарап шығу, қызмет көрсету және жөндеу жүргізу.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.1.3,

КҚ2.1.9,

КҚ 2.2.9,

КҚ 2.2.10,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.3.3,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.5.4,

КҚ 2.5.5,

КҚ 2.5.11,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.8.10,

КҚ 2.9.7,

КҚ 2.10.6,

КҚ 2.10.7,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.12.2,

КҚ 2.13.2,

КҚ 2.13.7,

КҚ 2.15.10,

КҚ 2.16.6,

КҚ 2.16.9

АП 03

Транспортты құрылғылар және қоймалар.

Үздіксізжұмыс істейтін транспортты құрылғылар. Өзсалмағының әсерімен тасымалдау. Гидравликалық, пневматикалық және арқанды транспорт. Байытуфабрикаларының шанақ және қойма шаруашылығы. Реагенттерді тасымалдау және сақтау.

Білімдер:

- байыту фабрикаларының әртүрлі транспортты құрылғылары құрылымын, іс-әрекет принципін, қолданылу аумағын;

- шанақ және қойма шаруашылығын.

Іскерліктер:

- транспортты құрылғыларын басқару және оларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.7,

КҚ2.1.8.

КҚ 2.3.4,

КҚ 2.3.9,

КҚ 2.4.4,

КҚ 2.4.11,

КҚ 2.6.3,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.9.4,

КҚ 2.10.3,

КҚ 2.12.4-

КҚ 2.12.6,

КҚ 2.13.3-

КҚ 2.13.5,

КҚ 2.15.7,

КҚ 2.16.4

АП 04

Өндіріс процестерін автоматтандыру.

Негізгі түсініктер және анықтамалар. Автоматтыбасқару мен реттеу жүйелерінің жіктелуі. Автоматтытексеру аспаптары. Реттеу аспаптары және құрылғылар.Ұсату, елеу, ұнтақтау, жіктеу, флотациялы, гравитациялы және магнитті байытулар, сусыздандыру және құрғату, сынамалау процестерін автоматтандыру.

Білімдер:

- байыту өндірісін автоматты басқару және реттеу негіздерін;

- басқару мен реттеудің автоматтандыру жүйелерін құру принциптерін.

Іскерліктер:

- байыту өндірісінің әртүрлі процестерінің автоматтандыру схемаларын оқу;

- автоматтандыру құралдарына қызмет көрсету.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.5,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.3.7,

КҚ 2.3.8,

КҚ 2.4.9,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.11.3,

КҚ 2.16.8

АП 05

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар. Ауырлықдәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі. Кәсіпорындағыеңбекті қорғаудың басқару жүйесі. Өндірістегіжәне тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі.Байытудыңәртүрлі процестерін жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Өндірістікқауіптіліктер мен зияндылықтар. Қоршағанортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Білімдер:

- еңбек заңнамасы, қоршаған ортаны қорғау, өртке қарсы профилактикасы негіздерін;

- зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін;

- еңбекті қорғаудың басқару жүйесін;

-жұмыстарды жүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын;

-өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын;

- қоршаған ортаны қорғау және жер қойнауын тиімді пайдалану бойынша талаптарды.

Іскерліктер:

- қауіпсіздік Ережелерінің талаптарын ұстану;

- жазатайым оқиға болған жерді тергеу мақсатында ешкімнің бас сұқпауын қамтамасыз ету;

- зақымданған адамға алғашқы көмек көрсету.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.10,

КҚ 2.2.11,

КҚ 2.3.11,

КҚ 2.4.12,

КҚ 2.5.12,

КҚ 2.6.9,

КҚ 2.8.11,

КҚ 2.9.11,

КҚ 2.10.8,

КҚ 2.11.10,

КҚ 2.12.8,

КҚ 2.13.9,

КҚ 2.15.11,

КҚ 2.16.10,

КҚ 2.17.8

АП 06

Саладағы нарықтық экономика негіздері.

Нарықтық экономикаға ену. Нарықтық экономиканың негізгі принциптері, мониторинг, сұраныс және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлік пен нарықтық қатынастар субъектілерін дамыту. Кәсіпорын іс-әрекетінің экономикалық шығындары мен нәтижелері. Маркетинг және жарнама. Баға және баға қалыптасу. Шаруашылық іс-әрекеті өндірісінің тиімділігі. Салық және салық салу.

Білімдер:

- тауар өнімін анықтауды;

- бәсекелестікті, оның мәні мен міндеттерін анықтауды;

- банктер міндеттерін анықтауды;

- шығындар, нарық субъектілері бойынша негізгі ұғымдарды;

- маркетингтің мәнін, принциптерін және оны анықтауды;

- жарнамаларды, жарнамалар түрлерін;

- бағаны анықтауды;

- салықтар түрлерін.

Іскерліктер:

- кірістерді, шығындарды есептеу;

- тауардың өзiндiк құны бағасын, өндiрiс бағасын, көтерме бағаны, бөлшек сауда бағасын (үлгi әдiсімен) анықтау;

- бизнес-жоспарды құру;

- салықтың мәнін түсіндіру.

БҚ5-БҚ7,

КҚ2.2.6,

КҚ 2.3.9,

КҚ 2.4.10,

КҚ 2.5.9,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.8.9,

КҚ 2.9.9,

КҚ 2.11.3,

КҚ 2.13.4,

КҚ 2.17.7

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00

Өндірістік оқыту

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика.

Металдарды слесарлық және механикалық өңдеудің негізгі процестерімен және қолданылатын жабдықтармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен танысу. Слесарьмен станокшының жұмыс орнын ұйымдастыру,еңбектi нормалау негiздерi. Металдарды өңдеу бойынша практикалық іс-әрекеттің қажетті ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

Іскерліктер:

- машинажасау сызбаларын оқу;

- нормативті-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Дағдылар:

- металдар мен материалдарды танып білу;

- өлшеуіш құрал-саймандарын пайдалану;

- бөлшектерді өңдеу бойынша технологиялық процесс картасын құрастыру.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ2.1.9,

КҚ 2.2.10,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.5.11,

КҚ 2.6.7,

КҚ 2.8.10,

КҚ 2.9.7,

КҚ 2.10.6,

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.12.5,

КҚ 2.13.3,

КҚ 2.15.10,

КҚ 2.16.9,

КҚ 2.17.7

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика.

Байыту фабрикасының құрылымымен танысу. Пайдалықазбалардыбайыту алдында болатын даярлық процестер. Байыту фабрикасының технологиялық схемасы. Байытылатын шикізаттың қасиеттерін есепке ала отырып байыту сұлбаларын құрудың жалпы принциптері. Байыту жабдықтарының негізгі түрлері, олардың арналуы. Негізгі байыту аппараттарының жұмыс істеу принципі және олардың жұмысының көрсеткіштері. Байыту өнімдерін тасымалдау, қайта тиеу, сусыздандыру және кесектендіру. Дайын өнімді тиеп қою тәсілдері.

Іскерліктер:

- технологиялық процесті бақылау;

- тас електердің, елеуіштердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау;

- бөтен заттарды алып тастау;

- ірі кесектерді, нығыздалған және мұз боп қалған массаны бұзу;

- қызмет көрсетілетін жабдықтардың техникалық күйін және оның май шаруашылығын бақылау;

- сигналдарды қабылдау және беру.

Дағдылар:

- тас електердің, елеуіштердің, қоректендіргіштердің жұмыстарын және сулы елеу барысында судың берілісін реттеу;

- елеуіштік және басқа да талдаулар мен механикалық сынақтарды өткізу;

- кептіру пештерін жағу және пештің температурасын реттеу;

- пневматикалық флотациялау машиналарындағы сығылған ауаның қысымын реттеу;

- флотация қалдықтарын шығару;

- кептіру технологиясы мен режимін ұстану;

- сүзгі материалдарын тазалау, жуып шаю және ауыстыру.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ2.1.1,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.5.1,

КҚ 2.6.1,

КҚ 2.8.1.

КҚ 2.9.1,

КҚ 2.10.1,

КҚ 2.11.1,

КҚ 2.12.1,

КҚ 2.13.1,

КҚ 2.15.1,

КҚ 2.16.1,

КҚ 2.17.1

КП 00

Кәсіптікпрактика

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру және бекіту бойынша практика.

Жұмыс орнында, ұсату немесе байыту цехтарында, ұнтақтау, флотациялау, сүзу бөлікшелерінде, техникалық бақылау бөлімдерінде және т.б. оқыту. Меңгерген жұмысшы мамандығы бойынша біліктілік сипаттамасының талабы көлемдеріндегі теориялық білімдері мен практикалық дағдылары.

Іскерліктер:

- кәсіпорында мінез-құлық ережелерін ұстану;

- біліктілік сипаттамасына сәйкес жұмыстарды орындау;

- практикалық және теориялық білімдерін жүйелендіру.

Дағдылар:

- дербес қорғаныш құралдарын пайдалану;

- ҚЕ және технологиялық жабдықтарды пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарын ұстану.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ2.1.2,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.3.10,

КҚ2.4.2,

КҚ 2.5.2,

КҚ 2.6.2,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.9.2,

КҚ 2.10.2,

КҚ 2.11.2,

КҚ 2.12.2,

КҚ 2.13.2,

КҚ 2.15.2,

КҚ 2.16.2,

КҚ 2.17.2


      Ескерту:

      Базалық құзыреттер1кесте

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну. Қазіргі әлем туралы ұғымға ие болу, қоғамда өзін және өз орнын жете түсіну.

БҚ 2

ҚР Конституциясыныңнегіздерін білу, экологиялық, құқықтық, ақпараттықжәнекоммуникациялықмәдениетке ие болу, мемлекеттік, орысжәнешеттілдерінде қарапайым ептілікпен тілдесу.

БҚ 3

Тұрақты түрде жаңабілімдерді қалыптастыруға, кәсібиөсугежәнежеке басыныңәлеуетінжүзеге асыруда қажеттілікке деген даярлығын білдіру.

БҚ 4

Қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру және өзінің кәсіби іс-әрекетін іске асыру үшін оны пайдалана білу.

БҚ 5

Схемаларды және сызбаларды орындаудың тәжірибелік ептіліктері мен дағдыларына ие болу, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеуіш құрал-саймандарды және аспаптарды пайдалану.

БҚ 6

Нәтиже сапасына жұмыс істеу, өз жұмысына, жабдықтарға, материалдар мен қорлардың шығынына жауапты болу.

БҚ 7

Технологиялық процестің бірізділігін ұстану, қойылған оқу және өндіріс міндеттерін орындау үшін барынша тиімді тәсілдер мен құралдарды таңдау.

БҚ 8

Өз денсаулығына жауапты болу, тәжірибелік жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін ұстану.

      Кәсіптік құзыреттер 2 кесте

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер(КҚ)

Жоғары деңгей маманы

070901 2 - Елекші

КҚ 2.1.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.1.2 Өнімділігі 100 - ден 500 м3/с дейінгі дірілдеуіш електерде материалдарды елеу, ал құрамында алмазы бар материалдарды өнімділігі 250 м3/с дейінгі дірілдеуіш електерде елеу процесін жүргізу.

КҚ 2.1.3 Тас електердің, елеуіштердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау.

КҚ2.1.4 Таспен електеу сапасын бақылау.

КҚ2.1.5 Тас електердің, елеуіштердің, қоректендіргіштердің жұмыстарын және ылғалды тас електеу барысында судың берілісін реттеу.

КҚ2.1.6 Талдама үшін сынама алу.

КҚ2.1.7Қызмет көрсетілетін жабдықтардың үйкелетін бөлшектерін тазалау және майлау.

КҚ2.1.8Елеуіштер мен оттықтарды орнату, тазалау және ауыстыру.

КҚ 2.1.9 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.1.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070902 2 -Мөлшерлеуші

КҚ 2.2.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.2.2 Өнімділігі 60-тан 400 т/с дейінгі дозалағыш құрылғыларды басқару.

КҚ 2.2.3 Төрт және одан да көп секциялары бар дозалағыш қондырғыларына, реагент тізбектеріне қызмет көрсету.

КҚ 2.2.4 Шихта, масса компоненттерін дозалау.

КҚ 2.2.5 Мөлшерлегіш және араластырғыш құрылғыларға шикізаттың бірқалыпты берілуін реттеу.

КҚ 2.2.6 Келіп түсетін реагенттердің ерітінділерін шығын бөшкелері мен қоректендіру нүктелеріне тасымалдау және бөлу.

КҚ 2.2.7 Берілген құрамды алу үшін концентраттар мен шихтаны араластыру.

КҚ 2.2.8 Шихталайтын материалдардың сапасын тексеру.

КҚ 2.2.9 Әртүрлі мөлшерлегіш құрылғылар (қондырғылар) мен көмекші жабдықтардың жұмысын бақылау, іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.2.10 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ұсақ ақауларды табу және жою.

КҚ 2.2.11 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070903 2 -Ұнтақтаушы

КҚ 2.3.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.3.2 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың және оның майшаруашылығының техникалық жағдайын бақылау.

КҚ 2.3.3 Ұсатқыштарды, қоректендіргіштерді, ұсатқыштарды қоректендіретін конвейерлерді іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.3.4 Ұсатқыштарға, тас електерге, елеуіштерге, қоректендіргіштерге, конвейерлерге және басқа да жабдықтарға шикізат пен материалдардың бірқалыпты түсуін және бөліп таратуды бақылау.

КҚ 2.3.5 Шикізат пен материалдарды ұсату сапасын бақылау.

КҚ 2.3.6 Ұнтақталған шикізатты және материалдарды қайта ұсатуға, әрі қарай қайта өңдеуге немесе сақтауға жіберу.

КҚ 2.3.7 Ұсатқыштардың жұмысын дистанциялық бақылау.

КҚ 2.3.8 Іліп тасу және шойтастар мен бөтен заттарды алу барысында жабдықтарды басқару.

КҚ 2.3.9 Ұсату процесінің аяқталуын анықтау және ұсатылған материалдарды сұрыптарына қарай шанаптарға бөліп тарату.

КҚ 2.3.10 Шикізаттар, материалдар және жарым-жарты дайын өнімдерді (көмір мен тақта тастан басқасын) өнімділігі 50-ден 200 т/с дейінгі әртүрлі жүйелердегі ұсатқыштарда, ұсату агрегаттарында және ұсату-сұрыптау қондырғыларында ұсату.

КҚ 2.3.11 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070904 2 - Концентраторшы

КҚ 2.4.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.4.2 Шөктіру машиналарында байыту материалдарына концентраттау процесін жүргізу.

КҚ 2.4.3 Шөктіру машиналарын сумен және шығу материалдарымен бірқалыпты қоректендіруді реттеу.

КҚ 2.4.4 Шөктіру машинасының торлары мен жасанды төсемі жағдайын тексеру.

КҚ 2.4.5 Байыту материалының бөліну сапасын шөктірудің барлық өнімдерінен алынған сынаманы талдау негізінде тексеру.

КҚ 2.4.6 Шөктіру машиналары мен көмекші жабдықтарды іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.4.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.4.8 Шөктірудің технологиялық процесін ұстану.

КҚ 2.4.9 Қызмет көрсетілетін механизмдер мен қондырғыларды реттеу.

КҚ 2.4.10 Соңғы өнімдер сапасына қойылатын шығым нормалары мен талаптарды ұстану.

КҚ 2.4.11 Өнімділігі 100 т/с дейінгі шөктіру машиналарына қызмет көрсету.

КҚ 2.4.12 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070905 2 - Диірмен машинисі

КҚ 2.5.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.5.2 Диірмен жабдықтарында құрғақ және жарылысқауіпті материалдарды ұнтақтау, айыру мен елеу процесін жүргізу.

КҚ 2.5.3 Материалдардың немесе сұйық компоненттердің, реагенттердің және ауаның диірменге берілуін реттеу.

КҚ 2.5.4 Сорғы қондырғыларына қызмет көрсету.

КҚ 2.5.5 Диірмендер, қажау машиналарының, жіктеуіштердің, сепараторлардың және т.б. жұмыстарын бақылау және қызмет көрсету.

КҚ 2.5.6 Диірмендердің май жүйесіндегі майдың болуын және температурасын бақылау.

КҚ 2.5.7 Диірмендерге материалдарды, шарларды, өзектерді арту.

КҚ 2.5.8 Материалдардың ұнтақтау дәрежесін реттеу.

КҚ 2.5.9 Өнім сапасын тексеру.

КҚ 2.5.10 Диірмендерден өнімді артып шығару және қойыртпақты ағызу.

КҚ 2.5.11 Ақауларды табу және жою.

КҚ 2.5.12 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070906 2 –

Жуу машинасының машинисі

КҚ 2.6.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.6.2 Өнімділігі 50 т/с дейінгі жуу машиналарында темір, мырыш, хром және басқа да кендерді байыту.

КҚ 2.6.3 Жуу машиналарына жүктің бір қалыпты артылуы мен түсірілуін бақылау.

КҚ 2.6.4 Жуу процесінің дұрыс жүруін, элеваторлардың, сорғылардың сутаратқыш желілердің жұмысын бақылау.

КҚ 2.6.5 Жуу машиналарының жұмыс режимін реттеу.

КҚ 2.6.6 Байыту сапасын тексеру, судың шығыны мен қысымын, жуу машиналарының өнімділігін тексеру.

КҚ 2.6.7 Ақауларды табу және жою.

КҚ 2.6.8 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың ағымдағы жөндеу жұмыстарына қатысу.

КҚ 2.6.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070908 2 - Күйдіруші

КҚ 2.8.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.8.2 Кен, шикізат, концентраттар, шламдар, айналым материалдары, дайындалған электродтық өнімдер мен басқа да материалдарды және шикізаттарды күйдіру процесін жүргізу.

КҚ 2.8.3 Қызмет көрсетілетін пештердегі температураны, пеш аймағындағы ауа қысымын бақылау.

КҚ 2.8.4 Оттық жағдайын, газ аппаратурасының дұрыстығын тексеру.

КҚ 2.8.5 Сынамаларды алу.

КҚ 2.8.6 Газ және ауа қажеттілігін есептеу.

КҚ 2.8.7 Шихтаны отырғызу.

КҚ 2.8.8 Қызмет көрсетілетін пештің жүрісі мен тартуын реттеу.

КҚ 2.8.9 Техникалық құжаттамаларды жүргізу.

КҚ 2.8.10 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.8.11 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070909 2 -Байыту өнімін бақылаушы

КҚ 2.9.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.9.2 Қондырылған технологияның орындалуын бақылау.

КҚ 2.9.3 Бастапқы шикізатты сапасына қарай қабылдау.

КҚ 2.9.4 Сынамаларды таңдау, бөлу, орау, таңбалау, жеткізу, сақтау.

КҚ 2.9.5 Елеуіштік және басқа да талдаулар мен механикалық сынамаларды жүргізу.

КҚ 2.9.6 Қолданыстағы техникалық жағдайлар мен стандарттарға өнім сапасының сәйкестігін тексеру.

КҚ 2.9.7 Өлшеуіш аппаратурасының жағдайы мен жұмысын бақылау.

КҚ 2.9.8 Шикізат пен өнімді класы мен сұрыпына қарай сынамалау және сынау бойынша журналды жүргізу.

КҚ 2.9.9 Өндірілетін немесе артып жіберілетін пайдалы қазбаларды есепке алу.

КҚ 2.9.10 Ұсатудың екі сатысынан жоғары, ірілігі бойынша жіктелуінің екі класынан жоғары, құрғақ және ылғал байытудың бір сатысынан жоғары схемаларында бар жарым-жарты дайын өнім мен байыту өнімдерін, шикізаттардың технологиясы мен сапасын бақылауды жүргізу.

КҚ 2.9.11 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070910 2 - Қоюлатқыштар аппаратшысы

КҚ 2.10.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.10.2 Құйылыс тығыздығын өлшеу.

КҚ 2.10.3 Қойылтқыштарға ерітіндіні бөліп құю.

КҚ 2.10.4 Су жинағыштарда судың белгілі бір деңгейін ұстану.

КҚ 2.10.5 Айналма суды мөлдірлендіру және шламды қойылту процесін реттеу.

КҚ 2.10.6 Ақауларды табу және жою.

КҚ 2.10.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтарды жөндеуге дайындауға және жөндеуге қатысу.

КҚ 2.10.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070911 2 -Сүзгілеуші

КҚ 2.11.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.11.2 Қойыртпақты сүзу процестерін жүргізу.

КҚ 2.11.3 Сүзу аппараттарын басқару және қызмет көрсету.

КҚ 2.11.4 Сорғылар мен басқа да қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысын бақылау.

КҚ 2.11.5 Сиреуді тексеру және реттеу.

КҚ 2.11.6 Қызмет көрсетілетін жабдықтарды іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.11.7 Сүзгілерді тазалау, сүзгіш жақтаулары мен құбыр тізбектерін жуу.

КҚ 2.11.8 Тұнып қалған гидратты сығылған ауамен үрлеп отыру.

КҚ 2.11.9 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.11.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070912 2 -Құрал-жабдықтарға қызмет көрсету және оларды жөндеу слесарі

КҚ 2.12.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.12.2 Машиналардың, буындар мен механизмдердің механикалық бөлімдерін монтаждау, бөлшектеу, жөндеу, сынамалау және техникалық қызмет көрсету.

КҚ 2.12.3 Құбырлар тізбектерінің жағдайын, тасымалдағыштар жұмысын, металл құрастыру, арқансым мен блоктардың тоғысуы күй-жәйін бақылау, тексеру.

КҚ 2.12.4 Такелажды жұмыстарды жүргізу.

КҚ 2.12.5 Жабдықтардың буындарын майлау.

КҚ 2.12.6 Қарапайым буындар мен бөлшектерді слесарлы өңдеу және жасауды орындау.

КҚ 2.12.7 Металдарды өңдеу және электргазды дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 2.12.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070913 2 -Агрегат жөндеу слесарі

КҚ 2.13.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.13.2 Күрделілігі орташа деңгейдегі агрегаттарды жөндеу, жинау және сынау.

КҚ 2.13.3 Слесарлық операцияларды (жөндеу барысында) орындау.

КҚ 2.13.4 Жөнделудегі агрегаттарды жинау, тексеру және сынау барысында табылған ақауларды жою.

КҚ 2.13.5 Қажетті дәлдікті қамтамасыз ете отырып орны бойынша бөлшектерді жетілдіру және қиюластыру операциясын орындау.

КҚ 2.13.6 Бөлшектерді, буындарды жөндеу және агрегаттарды жинау технологиясын дұрыс қолдануды жүзеге асыру.

КҚ 2.13.7 Күрделі сызбаларды және функциялы схемаларды оқу.

КҚ 2.13.8 Әртүрлі тәсілдермен материалдарды өңдеуді білу.

КҚ 2.13.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070915 2 -Кептіруші

КҚ 2.15.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.15.2 Пириттік және флюориттік концентраттарды құрғатудың технологиялық процесін жүргізу.

КҚ 2.15.3 Материалдарды, бұйымдарды және жарым-жарты дайын өнімдерді құрғату пештеріне дайындау және арту.

КҚ 2.15.4 Газ құбырларын, оттықтарды, келте құбырларды, пештің оттығын тазалау.

КҚ 2.15.5 Кептіру пештеріндегі, арту және түсіру камераларындағы температураны өлшеу.

КҚ 2.15.6 Өнімнің ылғалдылығын, сұйықтығын, температураның ережеге сәйкестігін реттеу.

КҚ 2.15.7 Өнімдердің әртүрлі сұрыптарын шанаптарға бөліп таратуға арналған сырма қақпақтар мен ағынды құрылғыларды жабу.

КҚ 2.15.8 Берілген жылу режимімен, ауа ағынының жылдамдығымен, бумен және газбен қамтамасыз ету.

КҚ 2.15.10 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.15.11 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070916 2 - Флотатор

КҚ 2.16.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.16.2 Берілген схема бойынша флотациялау процесін жүргізу.

КҚ 2.16.3 Флотациялаудың белгіленген режимін қамтамасыз ету және қойыртпақтың тығыздығын ұстану.

КҚ 2.16.4 Қойыртпақтың үздіксіз және бірқалыпты түсіп тұруын, байыту өнімдерінің сапасы мен шығымын бақылау.

КҚ 2.16.5 Пневматикалық флотациялау машиналарында сығылған ауа қысымын реттеу.

КҚ 2.16.6 Автоматты аспаптардың жұмысын бақылау.

КҚ 2.16.7 Флотацияның қалдықтарын шығару.

КҚ 2.16.8 Флотациялық және қосалқы жабдықтарды басқару мен оларға қызмет көрсету.

КҚ 2.16.9 Жабдықтардағы ақауларды табу мен жою, тазалау және майлау.

КҚ 2.16.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070917 2 -Минералогиялық талдау зертханашысы

КҚ 2.17.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.17.2 Ауыр сұйықтықтарда шлихтардан минералдарды бөлу.

КҚ 2.17.3 Бөлуші ағыншалар көмегімен немесе ширектеумен сынамаларды қысқарту.

КҚ 2.17.4 Кенорындарының негізгі минералын мономинералды фракцияға бөлу.

КҚ 2.17.5 Дүрбілі микроскоп арқылы мономинералды фракциялардағы қоспаларды көзбен шолып анықтауды орындау.

КҚ 2.17.6 Салмақты сұйықтықтар, қышқылдық және басқа да реактивтерді қолдану.

КҚ 2.17.7 Талдау нәтижелерін рәсімдеу және жазу.

КҚ 2.17.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

Белгіленген деңгей маманы

070907 1 -Реагенттерді ерітуші

КҚ 1.7.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 1.7.2 Флотациялауға арналған қажетті концентрат реагенттерінің ерітінділерін дайындау.

КҚ 1.7.3 Ерітінділер концентратын реттеу.

КҚ 1.7.4 Реагенттер ерітінділерін дозалау бөліміне айдамалау.

КҚ 1.7.5 Ауа тарту шкафтары мен желдеткіштердің жұмысын бақылау.

КҚ 1.7.6 Реагенттер шығынын есепке алу.

КҚ 1.7.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 1.7.8 Жөндеуге қатысу.

КҚ 1.7.9 Бактарды ерімейтін тұнбалардан тазалап отыру.

КҚ 1.7.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.


070919 1 - Қалдық шаруашылығын реттеуші

КҚ 1.19.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 1.19.2 Бөгеттің өзбетімен ағып шайылуы барысында бөлімшелерге қалдықтарды тарата құю.

КҚ 1.19.3 Қалдық қоймасы бөгетінің жағдайын бақылау.

КҚ 1.19.4 Бөлімше бойымен қалдықтар ағынының жылдамдығын реттеу.

КҚ 1.19.5 Төгіндінің тазалығын және шлам тұндырғыштың толуын, құдықтардың жағдайын бақылау.

КҚ 1.19.6 Бөгеттерді тұрғызу және ұзарту, оларды бекіту мен түзету.

КҚ 1.19.7 Құбыр тізбектері мен бөгеттердегі ақауларды табу.

КҚ 1.19.8 Сорғылар, сифондар, қойыртпақ құбырларына және басқа да қалдық шаруашылығының ғимараттарына қызмет көрсету.

КҚ 1.19.9 Жөндеуге қатысу.

КҚ 1.19.10 Бөгеттері жылына 1,5 млн м3 дейін қарқынды шайылатын қалдық шаруашылығына қызмет көрсету.

КҚ 1.19.11 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070920 1 - Сұрыптаушы

КҚ 1.20.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 1.20.2 Пайдалы қазбалар, шикізаттар, жарым-жарты дайын өнімдер, дайын өнімдер мен өндіріс қалдықтарын сұрыптау.

КҚ 1.20.3 Пайдалы қазбалардан бос жыныстарды және бөтен заттарды іріктеу.

КҚ 1.20.4 Іріктелген жыныстар, пайдалы қазбалар және басқа да сұрыпталған материалдарды тиеу.

КҚ 1.20.5 Шойтасты кесектерді ұсату.

КҚ 1.20.6 Сұрыптауыштарға, дайын өнім шанаптары мен шанап асты тасымалдағыштарға қызмет көрсету.

КҚ 1.20.7 Електерге, қоректендіргіштерге қызмет көрсетуде қатысу.

КҚ 1.20.8 Тасымалдағыштардың бір қалыпты қоректенуін бақылау.

КҚ 1.20.9 Сұрыпталып алынған материалдарды қабылдау, тапсыру және өлшеу.

КҚ 1.20.10 Қабылданған пайдалы қазбалар мен олардың ластануын есепке алу.

КҚ 1.20.11 Асыл, сирек және сирек жерлік металдарды сұрыптау.

КҚ 1.20.12 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070921 1 -Шламшы-бассейнші

КҚ 1.21.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 1.21.2 Шламды бассейіндер мен шлам тізбектеріне қызмет көрсету және тексеру.

КҚ 1.21.3 Бассейіндерді шламдармен толтыру.

КҚ 1.21.4 Қысымды ауаның көмегімен бассейіндердегі шламдарды бұлғаулау.

КҚ 1.21.5 Шлам сақтау орындарында су деңгейін реттеу.

КҚ 1.21.6 Платина, су атушы құрылғылар, сорғылардың жұмысын бақылау.

КҚ 1.21.7 Тұндырғыштан шламның уақытылы түсуін қамтамасыз ету.

КҚ 1.21.8 Шламды бассейіндер мен шлам тізбектерін тазалау.

КҚ 1.21.9 Бассейінге түсірілген және шығарылған шламдарды есепке алу.

КҚ 1.21.10 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 1.21.11 Жылына көлемі 50 млн.м3 жоғары шлам шығаратын шлам сақтаушы шламды бассейіндеріне қызмет көрсету.

КҚ 1.21.12 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 113-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0710000 - Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі:

      071001 2 - Уату-ұнтау жабдығын және сұрыптау мен байытуға арналған жабдықты монтаждаушы

      071003 2 - Слесарь-жөндеуші

      071007 2 - Автоматика мен өлшеуіш құралдарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр слесарі

      071012 2 - Гидромониторшы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба

(жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық

сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

246
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

112

134


2-3

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар


+

+


32

12

20ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


32

6

26ЖКП 04

Электртехника

+

+

+


32

6

26ЖКП 05

Электроника негіздері


+

+


32

8

24ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+38

20

18ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+48

48
АП 00

Арнайы пәндер

424

292

132


2-3

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары

+

+

+


67

55

12АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


90

70

20АП 03

Ашық тау-кен жұмыстарына арналған машиналар мен кешендер

+

+

+


60

18

42АП 04

Карьерлердегі автоматика және телемеханика


+

+


24

12

12АП 05

Карьерлік электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

+


87

61

26АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

828

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

144

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

684

КП 00

Кәсіптік практика

900

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

900

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП - Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (02, 05, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 114-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0710000 - Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі:

      071001 2 - Уату-ұнтау жабдығын және сұрыптау мен байытуға арналған жабдықты монтаждаушы

      071003 2 - Слесарь-жөндеуші

      071007 2 - Автоматика мен өлшеуіш құралдарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр слесарі

      071012 2 - Гидромониторшы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба

(жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық

сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

326
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

322

146


1-2

ЖКП 01

Сызу


+

+


48

28

20ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар


+

+


48

28

20ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


48

22

26ЖКП 04

Электртехника

+

+

+


84

54

30ЖКП 05

Электроника негіздері


+

+


60

36

24ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+84

58

26ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+96

96
АП 00

Арнайы пәндер

424

536

156


1-2

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары

+

+

+


116

74

42АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


130

118

12АП 03

Ашық тау-кен жұмыстарына арналған машиналар мен кешендер

+

+

+


92

72

20АП 04

Карьерлердегі автоматика және телемеханика


+

+


82

46

36АП 05

Карьерлік электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

+


128

102

26АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


104

84

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+40

40
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

432

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

72

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

360

КП 00

Кәсіптік практика

1296

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

720

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (02, 05, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 115-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0710000 - Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі:

      071002 2 - Ұсату-ұнтақтау жабдығының және сұрыптау механизмінің машинисі

      071004 2 - Ашық кеніш электровозы машинисінің көмекшісі

      071005 2 - Ашық кеніш дизельді пойызы машинисінің көмекшісі

      071006 2 - Конвейер машинисі

      071009 2 - Қайта тиегіштер машинисі

      071010 2 - Компрессорлық қондырғылар машинисі

      071011 2 - Сорғы қондырғыларының машинисі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

246
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

112

134


2-3

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар


+

+


32

12

20ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


32

6

26ЖКП 04

Электртехника

+

+

+


32

6

26ЖКП 05

Электроника негіздері


+

+


32

8

24ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+38

20

18ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+48

48
АП 00

Арнайы пәндер

424

292

132


2-3

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары

+

+

+


67

55

12АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


90

70

20АП 03

Ашық тау-кен жұмыстарына арналған машиналар мен кешендер

+

+

+


87

45

42АП 04

Карьерлердегі автоматика және телемеханика


+

+


24

12

12АП 05

Карьерлік электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

+


60

34

26АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

828

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

144

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

684

КП 00

Кәсіптік практика

900

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

900

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан ( 02, 03, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 116-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0710000 - Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі:

      071002 2 - Ұсату-ұнтақтау жабдығының және сұрыптау механизмінің машинисі

      071004 2 - Ашық кеніш электровозы машинисінің көмекшісі

      071005 2 - Ашық кеніш дизельді пойызы машинисінің көмекшісі

      071006 2 - Конвейер машинисі

      071009 2 - Қайта тиегіштер машинисі

      071010 2 - Компрессорлық қондырғылар машинисі

      071011 2 - Сорғы қондырғыларының машинисі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба

(жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық

сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

326
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

316

152


1-2

ЖКП 01

Сызу


+

+


48

28

20ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар


+

+


48

28

20ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


48

22

26ЖКП 04

Электртехника

+

+

+


84

48

36ЖКП 05

Электроника негіздері


+

+


60

36

24ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+84

58

26ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+96

96
АП 00

Арнайы пәндер

424

536

156


1-2

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары

+

+

+


116

74

42АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


130

118

12АП 03

Ашық тау-кен жұмыстарына арналған машиналар мен кешендер

+

+

+


128

108

20АП 04

Карьерлердегі автоматика және телемеханика


+

+


82

56

26АП 05

Карьерлік электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

+


92

56

36АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


104

84

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+40

40
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

432

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

72

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

360

КП 00

Кәсіптік практика

1296

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

720

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (02, 03, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 117-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0710000 - Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі:

      071014 2 - Үйінділеу машинисі

      071015 2 - Скрепер машинисі

      071016 2 - Жер асты суын сору қондырғыларының машинисі

      071017 2 - Бұрғылау қондырғысының машинисі

      071018 2 - Экскаватор машинисі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай.

      негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба

(жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық

сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

246
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

112

134


2-3

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар


+

+


32

12

20ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


32

6

26ЖКП 04

Электртехника

+

+

+


32

6

26ЖКП 05

Электроника негіздері


+

+


32

8

24ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+38

20

18ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+48

48
АП 00

Арнайы пәндер

424

292

132


2-3

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары

+

+

+


67

55

12АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


90

70

20АП 03

Ашық тау-кен жұмыстарына арналған машиналар мен кешендер

+

+

+


87

45

42АП 04

Карьерлердегі автоматика және телемеханика


+

+


24

12

12АП 05

Карьерлік электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

+


60

34

26АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

828

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

144

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

684

КП 00

Кәсіптік практика

900

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

900

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндеттік оқытуға қорытынды сағаттар

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан ( 02, 03, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 118-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0710000 - Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

      Біліктілігі:

      071014 2 - Үйінділеу машинисі

      071015 2 - Скрепер машинисі

      071016 2 - Жер асты суын сору қондырғыларының машинисі

      071017 2 - Бұрғылау қондырғысының машинисі

      071018 2 - Экскаватор машинисі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі,

кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

326
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

316

152


1-2

ЖКП 01

Сызу


+

+


48

28

20ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар


+

+


48

28

20ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


48

22

26ЖКП 04

Электртехника

+

+

+


84

48

36ЖКП 05

Электроника негіздері


+

+


60

36

24ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+84

58

26ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+96

96
АП 00

Арнайы пәндер

424

536

156


1-2

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары

+

+

+


116

74

42АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


130

118

12АП 03

Ашық тау-кен жұмыстарына арналған машиналар мен кешендер

+

+

+


128

108

20АП 04

Карьерлердегі автоматика және телемеханика


+

+


82

56

26АП 05

Карьерлік электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

+


92

56

36АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


104

84

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+40

40
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

432

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

72

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

360

КП 00

Кәсіптік практика

1296

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

720

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (02, 03, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 119-қосымша

      "Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 119-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалып

тасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі.Мамандық бойынша терминология. Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы (сөздік көмегімен).Кәсіптік қарым-қатынас.Тілді дамыту.

Білімдер:

- іскерлік қазақ (орыс) тілі негіздерін;

- кәсіптік лексиканы;

- мамандық бойынша грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен);

- оқылатын мәтінді талдау;

- монологиялық және диалогиялық тілді жүргізу.

БҚ 1-БҚ 4

ЖГП02

Кәсіптік шетел тілі.

Кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материал.Тіл қызметінің әр түрлі түрлері және тіл формалары (ауызша, жазбаша, монолог пен диалог түрінде). Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен).

БҚ 1-БҚ 4

ЖГП 03

Қазақстан тарихы.ЖГП 04

Дене тәрбиесі.

Маманды дайындаудағы дене тәрбиесінің ролі.Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері.Дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері.

Білімдер:

-дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін;

- дене тәрбиесінің мазмұны мен ұйымдастырылу формаларын;

- дұрыс тамақтану принциптерін;

Іскерліктер:

- әр түрлі дене тәрбиесі жаттығуларын орындау және спорттың жеке түрлері бойынша нормативтерді тапсыру.

БҚ8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу.

Сызбаларды рәсімдеу ережелері.Сызбалардағы геометриялық құрылулар.Сызбалардағы проекциялық көріністер.Сызба және бөлшектің изометриялық проекциясы.Геометриялық фигуралардың жаймалары.Сызбалардағы көріністердің орналасуы. Қималар мен тіліктер.Тік бұрышты және аксонометриялық осьтердегі түрлердің, қималар мен тіліктердің қажетті және жеткілікті сандарын қолдана отырып, бөлшектер сызбасын орындау.Машинажасау сызуы.Қарапайым машинажасау сызбаларын оқу. Алмалы-салмалы қосылымдар.Алынбайтын-салынбайтын қосылымдар. Құрастыру сызбасы, жұмыс сызбасы, бөлшектер эскизі, бөлшектің техникалық суреті, құрастыру сызбасы бойынша бөлшектеу.

Білімдер:

- сызбаларды рәсімдеу ережелерін;

- көріністердің сызбаларда орналасуын;

- сызбалардағы проекциялық көріністерді;

- қималарды және тіліктерді;

- алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын қосылымдарды.

Іскерліктер:

- электр механикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған қарапайым сызбаларды оқу;

-машиналар мен механизмдерге арналған тетіктерді және қосалқы бөлшектерді дайындау мақсатында эскиздер мен техникалық суреттерді орындау.

БҚ 1,

БҚ 3-БҚ 8,

КҚ2.1.2-

КҚ2.1.5,

КҚ2.1.8,

КҚ2.2.8,

КҚ2.3.1-

КҚ2.3.4,

КҚ2.3.6,

КҚ2.4.8,

КҚ2.5.2,

КҚ2.6.4,

КҚ2.6.8,

КҚ2.7.1,

КҚ2.7.5,

КҚ 2.9.6,

КҚ 2.9.7,

КҚ2.10.6,

КҚ2.10.8,

КҚ2.11.6,

КҚ2.12.5,

КҚ 2.12.9

КҚ2.14.9,

КҚ2.15.6,

КҚ2.16.8,

КҚ2.17.3,

КҚ 2.18.4

ЖКП 02

Металдар технологиясы, конструкциялық және электртехникалық материалдар.

Металдар мен қорытпалар, олардың құрылымы мен қасиеттері.Қорытпалар теориясының негізгі мәселелері. Қара және түрлі-түсті металдар қорытпалары.Металдар мен қорытпаларды өңдеу. Металды емес конструкциялық материалдар.Электртехникалық материалдар.

Білімдер:

- конструкциялық, электртехникалық материалдардың, металдар мен қорытпалардың құрылымы мен қасиеттерін, оларды өңдеу әдістерін.

Іскерліктер:

- тау-кен электрмеханикалық жабдықтарында қолданылатын қорытпаларды, конструкциялық және электртехникалық материалдарды айыра білу.

БҚ 1,

БҚ 3-БҚ 8,

КҚ2.1.4-

КҚ2.1.6,

КҚ2.2.8,

КҚ2.3.1,

КҚ2.3.3,

КҚ2.3.6,

КҚ2.4.8,

КҚ2.5.1,

КҚ2.5.2,

КҚ2.5.4,

КҚ2.6.4,

КҚ2.6.7,

КҚ2.7.1,

КҚ2.7.4,

КҚ2.7.5,

КҚ 2.9.7,

КҚ2.10.8,

КҚ2.11.6,

КҚ2.12.5,

КҚ2.12.6,

КҚ2.12.9

КҚ2.14.9,

КҚ2.15.5,

КҚ2.16.7,

КҚ2.17.5,

КҚ 2.18.11

ЖКП 03

Техникалық механика негіздері.

Механизмдер мен машиналар жіктеуі.Механизмдер бөліктері.Механизмдер кинематикасы (механизм және машина, киҒнематикалық жұптар және тізбектер, кинематикалық жұптар типтері).Бөлшектер мен жиналмалы бірліктер.Жіктелуі, арналуы және оларға қойылатын талаптар.Бөлшектерді қосу түрлері (алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын).Айналу қозғалысының беріліс механизмдері.Айналу қозғалысы берілісінің түрлері (механикалық, белдікті, фрикционды, тісті, тізбекті, бұрамалы). Арналуы, сипаты, құрылымы,белгіленуі және кинематикалық схемасы.Беріліс саны.Абсолюттік қатты дене.Деформацияның негізгі түрлері және олардағы кернеулерді бөлу.Сыртқы күштер және олардың түрлері.Серпімділік пен кернеудің ішкі күштері.Істегі, шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулер.

Білімдер:

- машиналар мен механизмдер жіктеуін;

- бөлшектерді байланыстыру түрлерін;

- айналу қозғалысының беріліс түрлерін;

- деформацияның негізгі түрлерін;

- шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулерін.

Іскерліктер:

- бөлшектер мен жиналмалы бірліктерді айыра білу;

- беріліс сандарын анықтау;

-серпімділік пен кернеудің ішкі және сыртқы күштерін айыра білу.

БҚ 1,

БҚ3-БҚ 8,

КҚ2.1.4-

КҚ2.1.6,

КҚ2.1.8,

КҚ2.2.8,

КҚ2.3.1,

КҚ2.3.5,

КҚ2.4.8,

КҚ2.5.2,

КҚ2.5.3,

КҚ2.6.4,

КҚ2.6.5,

КҚ2.7.1,

КҚ2.7.2,

КҚ2.7.5,

КҚ 2.9.7,

КҚ2.10.6,

КҚ2.10.8,

КҚ2.11.6,

КҚ2.12.6

КҚ2.14.9,

КҚ2.15.6,

КҚ2.16.7,

КҚ2.17.6,

КҚ 2.18.5

ЖКП 04

Электртехника.

Электрлік және магниттік тізбектер.Ауыспалы тоқтың электрлік тізбектері.Электрлік құрылғылар, электрөлшеуіш аспаптары.Электронды аспаптар мен құрылғылар.Трансформаторлар.Электрлік машиналар мен аппараттар.Электрқуатын өндіру, тарату және қолдану.Электр станциялары, желілері және электрқуатымен қамтамасыз ету.Электржетек негіздері.

Білімдер:

- электрлік және магниттік тізбектерін;

- ауыспалы тоқтың электрлік тізбектерін;

- электрлік құрылғыларын;

- электр қуатының өндірілуін, таралуын және пайдаланылуын;

- электржетекті және электравтоматиканы.

Іскерліктер:

- электржабдықтары мен автоматика құралдарын жөндеуге арналған электрсхемаларын оқу;

- электржабдықтары және автоматика құралдарына қызмет көрсету мен жөндеу барысында электрөлшеуіш аспаптарын пайдалану.

БҚ 1,

БҚ3-БҚ 8,

КҚ2.1.8,

КҚ2.2.1,

КҚ2.2.7,

КҚ2.2.8,

КҚ2.3.5,

КҚ2.4.2,

КҚ2.4.3,

КҚ2.4.8,

КҚ2.5.2,

КҚ2.6.1,

КҚ2.6.2,

КҚ2.6.4,

КҚ2.7.1-

КҚ2.7.4,

КҚ2.7.6,

КҚ 2.9.3-

КҚ 2.9.5,

КҚ2.10.4-

КҚ2.10.6,

КҚ2.11.4,

КҚ2.11.6,

КҚ2.12.2

КҚ 2.14.6,

КҚ2.15.6,

КҚ2.16.3,

КҚ2.17.2,

КҚ2.18.10,

КҚ 2.18.11

ЖКП 05

Электроника негіздері.

Электрвакуумды және газразрядтау аспаптары, электронды түзеткіштер, тұрақтандырғыштар, күшейткіштер мен генераторлар, микроэлектрониканың интегралды схемалары.

Білімдер:

- электроника және микропроцессорлық техника негіздерін.

Іскерліктер:

- электржабдықтары және автоматика құралдарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстары барысындаэлектрвакуумды және газразрядтау аспаптарын пайдалана білу.

БҚ 1,

БҚ3-БҚ 8,

КҚ2.1.8,

КҚ2.2.1,

КҚ2.2.7,

КҚ2.2.8,

КҚ2.3.5,

КҚ2.4.2,

КҚ2.4.3,

КҚ2.4.8,

КҚ2.5.2,

КҚ2.6.1,

КҚ2.6.2,

КҚ2.6.4,

КҚ2.7.1-

КҚ2.7.4,

КҚ2.7.6,

КҚ 2.9.2,

КҚ 2.9.4,

КҚ 2.9.5,

КҚ2.10.4,

КҚ2.10.5,

КҚ2.11.6,

КҚ2.12.2

КҚ2.14.6,

КҚ2.15.6,

КҚ2.16.3,

КҚ2.17.2,

КҚ2.18.10,

КҚ 2.18.11

ЖКП 06

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері.

Ақпаратты кодтау. Сандық жүйелер. Бір жүйеден екінші жүйеге ауысу. Екілік арифметика. Формалды, математикалық логика.Модель түсінігі.Модельдер типтері.Алгоритм түсінігі.Алгоритмдер типтері.Бағдарламалау тілі.Бағдарлама, оны құрылымдау.Автоматты реттеу.Реттелетін параметр.Реттеу объектісі, оның қасиеттері, схемалар.Автоматты реттеуіштер, олардың жіктелуі, арналуы, құрылымы, жұмыс істеу принципі, функциялық және құрылымдық схемалары, реттеу органдары.Басқарудың автоматты жүйелерінің қосымша құралдары.

Процесті автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшудің тәртібі.

Білімдер:

- ОС WINDOWS түрлерін;

- WORD мәтіндік редакторын;

- EXCEL электронды кестелерін;

- Corel DRAW векторлық редакторын;

- вирустардан қорғануын;

- WinZip архиваторын;

- ОС DOS;

- Norton Commander сыртқабықша бағдарламасын;

- бағдарламалық тілдерін;

- автоматты реттеу негіздерін;

- автоматты реттегіштердің жұмыс істеу принципін, функциялық және құрылымдық схемаларын.

Іскерліктер:

- жұмыста және күнделікті өмірде дербес компьютерді қолдану;

-автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшуді жүзеге асыру.

БҚ 1,

БҚ 3-БҚ 8,

КҚ2.1.8,

КҚ2.2.6,

КҚ2.2.7,

КҚ2.3.5,

КҚ2.3.6,

КҚ2.4.2,

КҚ2.4.4,

КҚ2.4.8,

КҚ2.5.2,

КҚ2.5.4,

КҚ2.6.1,

КҚ2.6.4,

КҚ2.7.1,

КҚ2.7.2,

КҚ2.7.6,

КҚ 2.9.2,

КҚ2.10.4,

КҚ2.10.5,

КҚ2.10.7,

КҚ2.11.4,

КҚ2.11.7,

КҚ2.12.2,

КҚ2.12.9

КҚ 2.14.1,

КҚ2.15.2,

КҚ2.16.3,

КҚ2.17.2,

КҚ 2.18.2

КҚ 2.14.1,

КҚ2.15.2,

КҚ2.16.3,

КҚ2.17.2,

КҚ 2.18.2

ЖКП 07

Еңбекті қорғау.

Тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары.Өнеркәсіп санитариясы.Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар.Өрт профилактикасы және тау-кен құтқару ісінің негіздері.

Білімдер:

- жерасты тау-кен қазбаларында өзін ұстау ережелерін;

-адам шығатын қосалқы жерлерін;

-кен қазбаларындағы газ режимін.

Іскерліктер:

- еңбекті қорғау ережелерін ұстану;

-өзін құтқару және өрт сөндіру құралдарын қолдану;

- қауіпті және зиянды факторларды айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.2,

КҚ2.1.3,

КҚ2.1.7,

КҚ2.1.8,

КҚ2.2.9,

КҚ2.3.8,

КҚ2.4.9,

КҚ2.5.9,

КҚ2.6.9,

КҚ2.7.7,

КҚ 2.9.8

КҚ 2.10.9,

КҚ 2.11.8,

КҚ 2.12.10

КҚ 2.14.10,

КҚ2.15.8,

КҚ2.16.9,

КҚ2.17.9,

КҚ 2.18.14

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Кен ісі және бұрғыжарылыс жұмыстары.

Кен өндірісінің негізгі технологиялық процестері. Тік, еңісті және жазық кен қазбалары.Тазартым және даярлық забойлары.Тазартымжәне даярлық жұмыстарын жүргізу технологиясы.Тазартымзабойының төбесін бекіту және басқару құжаты.Даярлық қазбасын жүргізу және бекіту құжаты.Шахтаны, тазартым және даярлық забойларын желдету.Шахтаның, тазартым және даярлық забойларының шаң-газ режимі.Шахтаның және оның объектілерінің апатты жоюға даярлығы.

Білімдер:

- кен өндірісініңнегізгі технологиялық процестерін;

- тазартым забойының төбесін бекіту және басқару, даярлыққазбасын жүргізу және бекіту құжаттарыныңмазмұнымен толтыру тәртібін;

-шахтаның, тазартым және даярлықзабойларынжелдету схемалары мен тәсілдерін;

- өрт сөндіру және өзін құтқару құралдарының орналасуын.

Іскерліктер:

- тазартым забойының төбесін бекіту және басқару, даярлық қазбасын жүргізу және бекіту құжаттарының талаптарын ұстану;

-жұмыс орнындағы шаң-газ режимінің күйін бақылау.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.1,

КҚ2.2.1,

КҚ2.3.7,

КҚ2.4.6,

КҚ2.5.1,

КҚ2.6.2,

КҚ2.6.6,

КҚ2.7.1,

КҚ2.9.1,

КҚ2.9.6,

КҚ2.10.1-

КҚ2.10.3,

КҚ2.11.1-

КҚ2.11.3,

КҚ2.12.1-

КҚ2.11.3

КҚ 2.14.1,

КҚ2.14.2,

КҚ2.14.4,

КҚ2.14.5,

КҚ2.14.7,

КҚ2.14.8,

КҚ 2.15.1,

КҚ2.15.3,

КҚ2.15.4,

КҚ 2.16.1,

КҚ2.16.6,

КҚ2.17.1,

КҚ2.17.4,

КҚ2.17.7,

КҚ2.17.8,

КҚ2.18.1,

КҚ2.18.3,

КҚ2.18.4,

КҚ2.18.6,

КҚ2.18.8,

КҚ 2.18.9

АП 02

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтарымен электр қуатын жеткізу.

Кен электр жабдықтарын пайдалану және конструкциялық орындалу ерекшеліктері.

1140В дейін және одан жоғары кернеудің басқару және қорғаныш электр аппаратурасы.Кен кәсіпорын-дарының электр қуатымен жабдықталуы.Кен кәсіпорын-дарының электр жүйелері.Электр қондырғыларының қорғанышы.Кен қазбаларын жарықтандыру.Кеніштегі белгі беру мен байланыс.Электр тоғына түсуден қорғану.

Білімдер:

- кен электр жабдықтарының конструкциялық орындалу түрлерін;

- кен қазбалары бойынша электр ішексымдарын іліп тарту ережелерін;

- кен қазбаларын жарықтандыру параметрлерін;

- қорғаныш құрылғыларды тексеру тәсілдерін.

Іскерліктер:

- қорғаныш құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

- кен қазбалары бойынша ішексым тізбектерін іліп тарту;

- электр жабдықтарын қолдану.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.1.8,

КҚ2.2.1,

КҚ2.2.4,

КҚ2.2.7,

КҚ2.2.8,

КҚ2.3.2,

КҚ2.3.5,

КҚ2.3.7,

КҚ2.4.1,

КҚ2.4.2,

КҚ2.4.8,

КҚ2.5.1,

КҚ2.5.2,

КҚ2.5.4,

КҚ2.6.1-

КҚ2.6.4,

КҚ2.6.8,

КҚ2.7.1-

КҚ2.7.6,

КҚ2.9.2-

КҚ2.9.4,

КҚ2.10.4-

КҚ2.10.6,

КҚ2.10.8,

КҚ2.11.6,

КҚ 2.12.9

КҚ2.14.6,

КҚ2.16.3,

КҚ2.16.8,

КҚ 2.18.10

КҚ2.6.8,

КҚ2.7.1-

КҚ2.7.6,

КҚ2.9.2-

КҚ2.9.4,

КҚ2.10.4-

КҚ2.10.6,

КҚ2.10.8,

КҚ2.11.6,

КҚ 2.12.9

АП 03

Ашық тау-кен жұмыстарына арналған машиналар мен кешендер.

Гидро- және пневможетектер негіздері.Уатқыш балғалар мен бұрғылау машиналары.Аршу және өндіру жұмыстарына арналған жабдықтар мен кешендер, құрылымы және техникалық сипаттамалары.Бұрғылау станоктары,жұмыс істеу принципі мен қолданылу аумағы.Қазып алу-тиеу және көлік машиналары, кешендері.Ұсату, ұнтақтау және сұрыптауға арналған жабдықтар. Құрылымы, арналуы және қолданылу аумағы.Карьерлерде және тіліктерде қолданылатын машиналар мен механизмдердіңконструкциялық ерекшеліктері.

Білімдер:

- уатқыш балғалар мен бұрғылау машиналарыныңқұрылымын, арналуын;

-аршу және өндіружұмыстарына арналған жабдықтардың әрекет ету принципін, қолданылу аумағын;

- карьерлік машиналар мен механизмдерді қауіпсіз пайдалану ережелерін;

-карьерлер мен тіліктерге арналған қосалқы жабдықтардың арналуын және құрылымын.

Іскерліктер:

- карьерлік техниканы дұрыс және қауіпсіз пайдалану;

-карьерлік машиналар мен механизмдерге техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүргізу.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.4,

КҚ2.1.8,

КҚ2.2.3,

КҚ2.2.4,

КҚ2.2.7,

КҚ2.3.1,

КҚ2.3.2,

КҚ2.3.5,

КҚ2.4.1,

КҚ2.4.4,

КҚ2.4.5,

КҚ2.4.8,

КҚ2.5.1-

КҚ2.5.7,

КҚ2.6.1-

КҚ2.6.8,

КҚ2.7.1,

КҚ2.7.5,

КҚ2.7.6,

КҚ2.9.2-

КҚ2.9.4,

КҚ2.9.6,

КҚ2.9.7,

КҚ2.10.2,

КҚ2.10.7,

КҚ2.11.2-

КҚ2.11.6,

КҚ2.12.2,

КҚ2.12.3,

КҚ2.12.5-

КҚ2.12.7,

КҚ 2.12.9

КҚ2.14.3,

КҚ2.15.2,

КҚ2.16.4,

КҚ2.17.2,

КҚ2.17.5,

КҚ2.17.7,

КҚ2.18.2,

КҚ2.18.3,

КҚ2.18.7,

КҚ 2.18.8

АП 04

Карьерлердегі автоматика және телемеханика.

Автоматика және телемеханика негіздері.Автоматтандырудыңтехникалық құралдары.Өндірістік процестерді автоматтандыру.Забой машиналары мен кешендерін автоматтандыру. Көлікті автоматтандыру. Тұрақты қондырғыларды автоматтандыру.

Білімдер:

- автоматты басқару, қорғаныш және телекоммуникация аппаратурасының құрылымы мен әрекет ету принципін.

Іскерліктер:

- автоматты басқару,қорғаныш және телекоммуникацияарналары бойынша ақпараттарды беру схемаларын жинау мен сынау.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.8,

КҚ2.2.1,

КҚ2.2.4,

КҚ2.2.7,

КҚ2.3.5,

КҚ2.4.2-

КҚ2.4.4,

КҚ2.4.6,

КҚ2.4.7,

КҚ2.5.2,

КҚ2.5.4,

КҚ2.6.4,

КҚ2.7.2,

КҚ2.7.6,

КҚ2.9.4,

КҚ2.9.5,

КҚ2.10.2-

КҚ2.10.4,

КҚ2.11.6,

КҚ 2.12.7

КҚ2.16.5,

КҚ 2.17.2

АП 05

Карьерлік электрмеханикалық жабдықтары мен автоматика құралдарын монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

Жабдықтардың тозуы, оның түрлері.Карьерлік электржабдықтарына, машиналар мен автоматика құралдарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру мен жүргізу.Жабдықтарды, бөлшектерді және құрастыру бірліктерді жөндеу технологиясы.Машиналар мен агрегаттарды майлау.Карьерлік электрмеханикалық жабдықтарды монтаждау.

Білімдер:

- карьерлік электрмеханикалық жабдықтарын монтаждау тәсілдерін;

- карьерлер мен тіліктерде монтаждау, бөлшектеу және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруды.

Іскерліктер:

- карьерлік электрмеханикалық жабдықтарын монтаждау, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеуді жүргізу.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.2,

КҚ2.1.3,

КҚ2.2.7,

КҚ2.2.8,

КҚ2.3.1,

КҚ2.3.4,

КҚ2.4.1,

КҚ2.4.4,

КҚ2.4.8,

КҚ2.5.1-

КҚ2.5.4,

КҚ2.6.5-

КҚ2.6.8,

КҚ2.7.1,

КҚ2.7.4,

КҚ2.7.6,

КҚ2.9.4,

КҚ2.9.7,

КҚ2.10.5-

КҚ2.10.8,

КҚ2.11.4-

КҚ2.11.6,

КҚ2.12.5-

КҚ2.12.9

КҚ2.14.9,

КҚ2.15.5-

КҚ2.15.7,

КҚ2.16.2,

КҚ2.16.7,

КҚ2.16.8,

КҚ2.17.3,

КҚ2.17.6,

КҚ2.18.5,

КҚ 2.18.13

АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар.Ауырлық дәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі.Өндірісте салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын құру.Кәсіпорындағы еңбекті қорғаудың басқаружүйесі.Өндірістегі және тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі.Тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар. Зардап шегушілерге алғашқы дәрігерлік көмек көрсету. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Білімдер:

- еңбек заңнамасы, қоршаған ортаны қорғау, өртке қарсы профилактикасы мен кен құтқару ісі негіздерін;

- зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін;

- еңбекті қорғаудың басқару жүйесін;

- тау-кен жұмыстарынжүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын;

- өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын;

- қоршаған ортаны қорғау және жер қойнауын тиімді пайдалану бойынша талаптарды.

Іскерліктер:

- қауіпсіздік Ережелерінің талаптарын ұстану;

-зиянды және улы газдарды өлшеу;

- жазатайым оқиға болған жерді тергеу мақсатында ешкімнің бас сұқпауын қамтамасыз ету;

- жарақаттанған адамға алғашқы көмек көрсету.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.2,

КҚ2.1.3,

КҚ2.1.7,

КҚ2.1.9,

КҚ2.2.2,

КҚ2.2.4,

КҚ2.2.5,

КҚ2.2.7,

КҚ2.2.9,

КҚ2.3.8,

КҚ2.4.5-

КҚ2.4.9,

КҚ2.5.2,

КҚ2.5.5,

КҚ2.5.8,

КҚ2.5.9,

КҚ2.6.1,

КҚ2.6.5,

КҚ2.6.6,

КҚ2.6.8,

КҚ2.6.9,

КҚ2.7.1-

КҚ2.7.7,

КҚ2.9.2,

КҚ2.9.3,

КҚ2.9.7,

КҚ2.9.8,

КҚ2.10.2-

КҚ2.10.4,

КҚ2.10.8,

КҚ2.10.9,

КҚ2.11.2,

КҚ2.11.3,

КҚ2.11.6,

КҚ2.11.8,

КҚ2.12.2,

КҚ2.12.3,

КҚ2.12.6-

КҚ2.12.10

КҚ 2.14.10,

КҚ2.15.5,

КҚ2.15.8,

КҚ2.16.9,

КҚ2.17.9,

КҚ2.18.11,

КҚ 2.18.14

АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері.

Нарықтық экономикаға ену. Нарықтық экономиканың негізгі принциптері, мониторинг, сұраныс және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлік пен нарықтық қатынастар субъектілерін дамыту. Кәсіпорын іс-әрекетінің экономикалық шығындары мен нәтижелері. Маркетинг және жарнама. Баға және баға қалыптасу. Шаруашылық іс-әрекеті өндірісінің тиімділігі. Салық және салық салу.

Білімдер:

- тауар өнімін анықтауды;

- бәсекелестікті, оның мәні мен міндеттерін анықтауды;

- банктер міндеттерін анықтауды;

- шығындар, нарық субъектілері бойынша негізгі ұғымдарды;

- маркетингтің мәнін, принциптерін және оны анықтауды;

- жарнамаларды, жарнамалар түрлерін;

- бағаны анықтауды;

- салықтар түрлерін.

Іскерліктер:

- кірістерді, шығындарды есептеу;

- тауардың өзiндiк құны бағасын, өндiрiс бағасын, көтерме бағаны, бөлшек сауда бағасын (үлгi әдiсімен) анықтау;

- бизнес-жоспарды құру;

- салықтың мәнін түсіндіру.

БҚ 1-БҚ 6,

КҚ2.1.8,

КҚ2.2.6,

КҚ2.3.6,

КҚ2.4.1,

КҚ2.4.8,

КҚ2.5.7,

КҚ2.6.2,

КҚ2.6.4,

КҚ2.7.2,

КҚ2.7.5,

КҚ2.9.4,

КҚ2.9.7,

КҚ2.10.5,

КҚ2.10.7,

КҚ2.11.7,

КҚ 2.12.1

КҚ2.15.7,

КҚ 2.18.12

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00

Өндірістік оқыту

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика.

Металдарды слесарлық және механикалық өңдеудің негізгі процестерімен және қолданылатын жабдықтармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен танысу. Слесарьмен станокшының жұмыс орнын ұйымдастыру,еңбектi нормалау негiздерi. Металдарды өңдеу бойынша практикалық іс-әрекеттің қажетті ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

Іскерліктер:

- машинажасау сызбаларын оқу;

- нормативті-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Дағдылар:

- металдар мен материалдарды танып білу;

- өлшеуіш құрал-саймандарын пайдалану;

- бөлшектерді өңдеу бойынша технологиялық процесс картасын құрастыру.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ2.1.4-

КҚ2.1.6,

КҚ2.2.8,

КҚ2.3.1,

КҚ2.3.3,

КҚ2.3.6,

КҚ2.4.8,

КҚ2.5.1,

КҚ2.5.2,

КҚ2.5.4,

КҚ2.6.4,

КҚ2.6.7,

КҚ2.7.1,

КҚ2.7.4,

КҚ2.7.5,

КҚ 2.9.7,

КҚ2.10.8,

КҚ2.11.6,

КҚ2.12.5,

КҚ2.12.6,

КҚ 2.12.9

КҚ2.15.7,

КҚ 2.18.12

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика.

Оқу кен полигоны немесе тау-кен кәсіпорны жағдайларында теориялық білімдерді бекіту. Тау-кен кәсіпорындары тұрақты жабдықтарының, кеніш көлігінің, аздаған механикаландырудың жұмысымен танысу. Тазартым және даярлау забойларының желдету сұлбасымен және шахтаның сутөккі сұлбасымен танысу. Электржабдықтарды, аппаратуралар мен автоматты құрылғыларды жөндеу, монтаждау және баптау бойынша негізгі операциялармен танысу. Жабдықтарды ағымда қарап шығу және жөндеу мазмұнымен танысу.

Іскерліктер:

- жұмыс принциптерін игеру;

- монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын орындау;

- қосалқы шығатын есігі бар жұмыс орнына қарай апаттарды жою жоспарына жетекшілік ету;

- қорғаныш және іске қосу аппаратурасын пайдалану ережелерін, жабдықтарды жарылыс және ұшқын қауіпсіздігіне тексеру ережелерін қолдану;

- кәсіпорында электр қуатын тарату және тарату бекеттері жабдықтарының схемаларын оқу.

Дағдылар:

- кен машиналары мен механизмдерін бақылау;

- қондырғыларды жерге қосу;

- бекітпені орнату, рельс жолын төсеу, теспелерді бұрғылау бойынша операцияларды қауіпсіз орындау;

- монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын орындау;

- қорғаныш және іске қосу аппаратурасын пайдалану;

- тау-кен кәсіпорындарының тұрақты жабдықтарында, кеніш көлігінде, аздаған механикаландыруда жұмыс істеу.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 2.1.1,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.3.7,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.5.1,

КҚ 2.6.2,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.7.1,

КҚ 2.9.1,

КҚ 2.9.6,

КҚ 2.10.1-

КҚ 2.10.3,

КҚ 2.11.1-

КҚ 2.11.3,

КҚ 2.12.1-КҚ 2.11.3

КҚ 2.12.1,

КҚ 2.14.1,

КҚ 2.15.1,

КҚ 2.16.1,

КҚ 2.17.1,

КҚ 2.18.1

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру және бекіту бойынша практика.

Пайдалы қазбаларды өндіру бойынша тау-кен кәсіпорнымен жалпы танысу. Тау-кен механикалық және электрлік жабдықтарды пайдалану барысында қауіпсіздік ережелерімен танысу. Төменгі вольтті және жоғары вольтті электр аппаратурасымен танысу. Тау-кен кәсіпорнындағы электржабдықтарды жерге қосу схемаларын зерделеу, карьердің жалпы жерге қосу желісімен танысу. Жөндеу бригадаларының жұмыстарын ұйымдастыру тәжірибесін зерделеу. Электржабдықтарды, аппаратуралар мен автоматты құрылғыларды жөндеу, монтаждау және баптау бойынша негізгі операциялармен танысу. Жоғары деңгейдің тиісті дәрежелі жұмысшы мамандығы үшін Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көрсетілген жұмыстар кешенін білім алушылардың меңгеріп алуы.

Іскерліктер:

- электрмеханикалық жабдықтарды пайдалану бойынша ҚЕ және нұсқаулық талаптарын ұстану;

- жерге қосуды тексеру;

- тау-кен жыныстарын бұзу тәсілі бойынша бұрғылау станогының түрін анықтау;

- жұмысшы жабдықтарының типі бойынша экскаватор типін анықтау;

- тау-кен көлік машиналарының жұмысындағы ұсақ ақаулықтарды табу;

- тасымалданатын кен массасының түріне қарай вагон типін таңдау;

- кешеннің жабдықтарын қарап шығуды, тексеруді жүргізу, буындарды және агрегаттарды іске қосу мен тоқтатуды жүзеге асыру;

- датчиктер мен қарапайым релелік схемаларға монтаждауды және бөлшектеуді жүргізу.

Дағдылар:

- бақылау-өлшеуіш аспаптарынан көрсеткіштерді алу;

- сауытталған және иілгіш ішек сымды бөлектеу, ішек сымдарды іліп тарту;

- жергілік жерге қосу дұрыстығын көзбен шолып анықтау;

- жерге қосу кедергілерін өлшеуге арналған аспаптарды пайдалану;

- әртүрлі механизмдер мен агрегаттарды іске қосуды және тоқтатуды, олардың жұмысын бақылауды;

- тау-кен машиналары мен тұрақты қондырғыларды автоматтандыру аппаратурасын пайдалану бойынша жұмыстар кешенін орындау.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ2.1.8,

КҚ2.2.1,

КҚ2.2.4,

КҚ2.2.7,

КҚ2.2.8,

КҚ2.3.2,

КҚ2.3.5,

КҚ2.3.7,

КҚ2.4.1,

КҚ2.4.2,

КҚ2.4.8,

КҚ2.5.1,

КҚ2.5.2,

КҚ2.5.4,

КҚ2.6.1-

КҚ2.6.4,

КҚ2.6.8,

КҚ2.7.1-

КҚ2.7.6,

КҚ2.9.2-

КҚ2.9.4,

КҚ2.10.4-

КҚ2.10.6,

КҚ2.10.8,

КҚ2.11.6,

КҚ 2.12.9

КҚ2.14.8,

КҚ2.15.2,

КҚ 2.16.2,

КҚ2.17.2,

КҚ 2.18.2


      Ескерту:

      Базалық құзыреттер 1 кесте

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну. Қазіргі әлем туралы ұғымға ие болу, қоғамда өзін және өз орнын жете түсіну.

БҚ 2

ҚР Конституциясының негіздерін білу, экологиялық, құқықтық, ақпараттық және коммуникациялық мәдениетке ие болу, мемлекеттік, орыс және шеттілдерінде қарапайым ептілікпен тілдесу.

БҚ 3

Тұрақты түрде жаңа білімдерді қалыптастыруға, кәсіби өсуге және жеке басының әлеуетін жүзеге асыруда қажеттілікке деген даярлығын білдіру.

БҚ 4

Қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру және өзінің кәсіби іс-әрекетін іске асыру үшін оны пайдалана білу.

БҚ 5

Схемаларды және сызбаларды орындаудың тәжірибелік ептіліктері мен дағдыларына ие болу, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеуіш құрал-саймандарды және аспаптарды пайдалану.

БҚ 6

Нәтиже сапасына жұмыс істеу, өз жұмысына, жабдықтарға, материалдар мен қорлардың шығынына жауапты болу.

БҚ 7

Технологиялық процестің бірізділігін ұстану, қойылған оқу және өндіріс міндеттерін орындау үшін барынша тиімді тәсілдер мен құралдарды таңдау.

БҚ 8

Өз денсаулығына жауапты болу, тәжірибелік жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін ұстану.

      Кәсіптік құзыреттер 2кесте

ТжКБ деңгейі

Біліктілік:

Кәсіптік құзыреттер(КҚ)

Жоғары деңгей маманы

071001 2 – Уату-ұнтау жабдығын және сұрыптау мен байытуға арналған жабдықты монтаждаушы

КҚ 2.1.1 Тапсырмаларды орындау үшін жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.1.2 Жеке тораптар мен бөлшектерден алынған електерді, массасы 5 т. көбірек жиналған електерді монтаждау.

КҚ 2.1.3 Материалдарды беру және бұру үшін елеуіштерді, жаншығыштарды, науаларды и ағындарды монтаждау.

КҚ 2.1.4 Бөлшектерді белгілеу, тесіктерді бұрғылау жәнебұранды, фланецтiк қосылыстарды құрастыру.

КҚ 2.1.5 Бұрандыны қолмен ою, металл конструкцияларын түзету.

КҚ 2.1.6 Монтаждау болттарымен жапсарларды бекіту.

КҚ 2.1.7 Алаңдарды, қоршауларды және қорғаныш қаптамаларды жинау және орнату.

КҚ 2.1.8 Тексеру процесінде машиналар мен жабдықтардың жеке тораптарын жинау.

КҚ 2.1.9 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін ұстану.

071002 2 – Ұсату-ұнтақтау жабдығының және сұрыптау механизмінің машинисі

КҚ 2.2.1 Тапсырмаларды орындау үшін жұмыс орнын дайындау, ұсатқыштарды, қоректендіргіштерді, ұсатқыштың конвейерлерін іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.2.2 Шикі заттар мен материалдарды қабылдау және дайындау, олардың қалыпты толтырылуын қамтамасыз ете отырып шанақтарға бөліп тарату.

КҚ 2.2.3 Агрегаттар мен механизмдерге материалдардың және сулау үшін судың берілісін реттеу.

КҚ 2.2.4 Ұсатқыштарда, ұсату агрегаттарында, әртүрлі жүйелі ұсату-іріктеу қондырғыларында, дезинтеграторларда, коперларда, майдалап сұрыптайтын қажалғыштарда барлық тәсілдермен шикі затты, материалдарды, жартылай дайындалған өнімдерді ұсату процесін жүргізу.

КҚ 2.2.5 Өнімнің шығуын қадағалау, өнім сапасын бақылау, диірмендерден алынған өнімді түсіру.

КҚ 2.2.6 Жабдықтар жұмыстарының көрсеткіштері және шикі заттарды, материалдар мен шикіқұрамаларды есепке алу жазбаларын жүргізу.

КҚ 2.2.7 Сұрыптау механизмдері мен қондырғыларын басқару, олардың техникалық күйін және қалыпты жұмысын қадағалау.

КҚ 2.2.8 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою, оны жөндеуге қатысу.

КҚ 2.2.9 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін ұстану.

071003 2 – Слесарь-жөндеуші

КҚ 2.3.1 Қарапайым машиналардың, тораптар мен механизмдердің, таратқыш құрылғылардың механикалық бөліктеріне монтаждауды, бөлшектеуді, жөндеуді, сынамалауды және техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.

КҚ 2.3.2 Сыйымдылық жабдықтарынан алынған бақылауыш сақтандырғыш қақпақтарын ауыстыруды және іске қосуды жүзеге асыру.

КҚ 2.3.3 11-12 квалитеттер бойынша бөлшектерді слесарлық өңдеуді орындау.

КҚ 2.3.4 Жөндеу жабдықтарын құрастыру мен монтаждауға арналған керек-жарақтарды жасап шығару.

КҚ 2.3.5 Жөндеуден кейін жабдықтарды сынауды, реттеуді және тапсыруды өткізу.

КҚ 2.3.6 Жөндеу жұмыстарына арналған ақаулық тізімдемелерді жасау.

КҚ 2.3.7 Крандар мен басқа да жүк көтергі машиналарын қолдана отырып жүк ілу-түсіру және такелаждық жұмыстарды орындау.

КҚ 2.3.8 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін ұстану.

071004 2 – Ашық кеніш электровозы машинисінің көмекшісі

КҚ 2.4.1 Электровозды жұмысқа дайындау (жабдықтау, тораптары мен бөлшектерін майлау).

КҚ 2.4.2 Электровоздың қозғалысы барысында аспаптардың және жол белгілерінің көрсеткіштерін бақылау.

КҚ 2.4.3 Электровоз машинисінің тапсырмасы бойынша диспетчермен байланыста болу.

КҚ 2.4.4 Электровозды күтіп ұстау және жол жүру барысында оның тораптары мен агрегаттарының күйін бақылау бойынша машинистің тапсырмасын орындау.

КҚ 2.4.5 Электровозды бірінші вагонға тіркеу және оны құрамнан ағыту.

КҚ 2.4.6 Жолдың бостығын, поездық және маневрлік бағытты дайындау дұрыстығын, электровоз қозғалысы процесіндегі бағдаршамдар сигналдарының, белгілерінің, нұсқағыштарының көрсеткiштерiн бақылау.

КҚ 2.4.7 Белгіленген сигналдарды беру және поездардың қозғалысын ұйымдастыруға жауапты тұлғалардың шұғыл тапсырмаларын орындау.

КҚ 2.4.8 Жұмыстар тізбесіне сай механикалық, электрлік, тежегіштік және қосалқы жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуде қатысу.

КҚ 2.4.9 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін ұстану.

071005 2 – Ашық кеніш дизельді пойызы машинисінің көмекшісі

КҚ 2.5.1 Дизельді пойызды жұмысқа дайындау (жабдықтау, тораптары мен бөлшектерін майлау)..

КҚ 2.5.2 Жұмыстар тізбесіне сай механикалық, электрлік және қосалқы жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуде қатысу.

КҚ 2.5.3 Жұмыстар тiзбесіне сай дизельпоезды өздiгiнен қозғалмайтындай қылып бекiту.

КҚ 2.5.4 Ашық кеніш дизельді пойзының қозғалысы барысында жол белгілерінің, аспаптардың көрсеткіштерін, тораптар мен агрегаттардың күйін бақылау.

КҚ 2.5.5 Белгіленген сигналдарды беру және поездардың қозғалысын ұйымдастыруға жауапты тұлғалардың шұғыл тапсырмаларын орындау.

КҚ 2.5.6 Дизельді пойызға жанармай-майлау материалдарын құю.

КҚ 2.5.7 Қозғалтқыштың майлау жүйесіндегі майдың болуы мен жұмыс қысымын, сонымен қатар салқындату жүйесіндегі суыту сұйығының деңгейін бақылауды жүргізу.

КҚ 2.5.8 Дизельді пойыз машинисінің нұсқауы бойынша басқа да жұмыстарды орындау.

КҚ 2.5.9 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін ұстану.

071006 2 – Конвейер машинисі

КҚ 2.6.1 Конвейерлерді, элеваторларды, шнектерді, қоректендіргіштерді, қайта тиегіш арбаларды, конвейердің жетек станцияларын басқару.

КҚ 2.6.2 Конейерлер қозғалысын өзгерту және кері бағыттау, оларды жүктеу деңгейін реттеу.

КҚ 2.6.3 Лентаның кермелік құрылғыларын және жүрісін реттеу.

КҚ 2.6.4 Қайта тиеу ағыншаларының, керме барабандарының, қоректендіргіш редукторларының, конвейерде орнатылған автоматты қондырғылардың қалыпты жағдайын, қабылдау агрегаттарына материалдарды дұрыс түсіруді бақылау.

КҚ 2.6.5 Конвейерлерді жалғауға және көшіруге, ленталар мен шынжырларды қосуға қатысу.

КҚ 2.6.6 Өзіжүргі конвейер жұмысын экскаватор жұмысымен үйлестіру.

КҚ 2.6.7 Роликтер мен жетектерді майлау, ленталарды, роликтерді, роликтіреулерді және ағыншаларды тазарту, істен шыққан роликтерді ауыстыру.

КҚ 2.6.8 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.6.9 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін ұстану.

071007 2 – Автоматика мен өлшеуіш құралдарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр слесарі

КҚ 2.7.1 Қарапайым машиналардың, тораптар мен механизмдердің, белгі және жарық беру, тарату құралдарының, абоненттік кабельдік және телефон желілерінің электрлік бөліктерін монтаждау мен бөлшектеу, жерге қосу, жөндеу, сынамалау және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау.

КҚ 2.7.2 Бақылау-өлшеуіш (амперметрлер, вольтметрлер, манометрлер) және электр жарық беру (белгі беру құрылғылары, электршамдар, электрпатрондар) аспаптарын ауыстыру, іске қосу.

КҚ 2.7.3 Төменгі кернеу тізбектеріндегі тоқтың күшін, кернеуін өлшеу және жерге қосу контурларын жасау.

КҚ 2.7.4 Икемді кабельдерді вулканизациялау, жалғағыш муфталарын ауыстыру, жазбаларын жүргізу.

КҚ 2.7.5 Төменгі кернеулі тұрақты және ауыспалы тоқтың электр қозғалтқыштарын тексеріп шығу және ағымдық жөндеуді орындау.

КҚ 2.7.6 Жөндеуден өткен электр машиналарын, аппараттары мен аспаптарын сынақтан өткізу.

КҚ 2.7.7 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін ұстану.

071009 2 – Қайта тиегіштер машинисі

КҚ 2.9.1 Тапсырмаларды орындау үшін жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.9.2 Гидравликалық қайта тиегіштердің қуатты қондырғыларын басқару.

КҚ 2.9.3 Қайта тиегіштерді іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.9.4 Бақылау-өлшеуіш аспаптарының көрсеткіштері бойынша қайта тиегіштер механизмдерінің жұмысын реттеу.

КҚ 2.9.5 Бақылау-өлшеуіш құрал-саймандары мен керек-жарақтарын күйге келтіру.

КҚ 2.9.6 Дизель-генераторлар, турбо сорғыларының, құбырлар тізбектерінің және басқа да механизмдердің жұмысын бақылау.

КҚ 2.9.7 Қайта тиегіштер механизмдерінің жұмысындағы ақаулар мен олқылықтарды табу және жою.

КҚ 2.9.8 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін ұстану.

071010 2 – Компрессорлық қондырғылар машинисі

КҚ 2.10.1 Тапсырмаларды орындау үшін жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.10.2 Әртүрлі қозғалтқыштардың жетегімен қауіпсіз газдарда жұмыс істеу барысында әрқайсысы 5-тен 100 куб м/мин дейін шығыны, 1МПа дейінгі қысымдағы немесе 5 куб. м/мин дейін шығыны, 1 МПа-ден жоғары қысыммен тұрақты компрессорлар мен турбокомпрессорларға қызмет көрсету.

КҚ 2.10.3 Әрқайсының шығыны 5 куб м/мин дейін 1МПа қауіпті газдарда жұмыс істейтін тұрақты компрессорлар мен турбокомпрессорларға қызмет көрсету.

КҚ 2.10.4 Компрессорлар, турбокомпрессорлар және қозғалтқыштар жұмысын іске қосу мен режимдерін реттеу.

КҚ 2.10.5 Компрессорлар жұмыстарының талап етілген параметрлерін ұстану және жеке агрегаттарды қайта қосу.

КҚ 2.10.6 Комперссорлық станцияның жұмысындағы ақауларды табу және алдын-ала ескерту.

КҚ 2.10.7 Қызмет көрсетілетін комперссорлар, машиналар және механизмдердің жұмысы туралы есептік-техникалық құжаттаманы толтыру.

КҚ 2.10.8 Компрессорлық станцияның агрегаттарын жөндеуге қатысу.

КҚ 2.10.9 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін ұстану.

071011 2 – Сорғы қондырғыларының машинисі

КҚ 2.11.1 Тапсырмаларды орындау үшін жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.11.2 Су, қышқылдар, сілтілер, қойыртпақ және басқа да тұтқырлы емес сұйықтарды жалпы өнімі 1000-3000 м3 сағ. піспек және сыртқа тепкіш сорғылармен жабдықталған сорғы қондырғыларына, мұнай, мазут, шайыр және т.с.с. айдайтын 100-500 м 3/сағ. дейін өнім беретін сорғылы қондырғыларға қызмет көрсету.

КҚ 2.11.3 Метан-ауалық қоспаны 6000-18000м3/сағ. дейін сорғылардың жалпы өнімділігі бар көмір шахталарын газсыздандыру бойынша вакуум-сорғылы қондырғыларға қызмет көрсету.

КҚ 2.11.4 Айдамалайтын сұйықтықтардың (газдың) берілген қысымын қамтамасыз ету және сорғылардың үздіксіз жұмыс істеуін бақылау.

КҚ 2.11.5 Сүзгілердің күйін бақылау және оларды тазарту.

КҚ 2.11.6 Қондырғылар жабдықтарының жұмысындағы олқылықтарды табу және жою, сорғы жабдықтарының ағымдағы жөндеуін орындау және оның орташа немесе күрделі жөндеуіне қатысу.

КҚ 2.11.7 Сорғы жабдықтарының жұмысы туралы техникалық есепке алу мен есеп берушілікті жүргізу.

КҚ 2.11.8 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін ұстану.

071012 2 - Гидромониторшы

КҚ 2.12.1 Тапсырмаларды орындау үшін жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.12.2 Топырақ пен кен жыныстарын қазу (тілу, құлату), жуып шаю, айдап шаю, тасымалдау, қазбаларды рәсімдеу, кессон мен түсірмелі құдықтарды батырып түсіру, дамбаларды және басқа да топырақты құрылыстар мен үйінділерді шаю барысында гидромониторды басқару.

КҚ 2.12.3 Қойыртпаққұбырлар бойымен өрт көздерін лайлау, өңделген өздігінен жанатын көмір қаттарына, жарықшақтар мен табаншұңқырларға профилактикалық лайлауды жасау.

КҚ 2.12.4 Біркелкі айдап шаюды, ағыншаның қажетті бағыты мен қысымын қамтамасыз ету.

КҚ 2.12.5 Гидромониторды бөлшектеуді, жинауды, жылжытуды және теңгеруді жүргізу.

КҚ 2.12.6 Суөткізгіштер мен қойыртпаққұбырларды бөлшектеу, жинау, жалғау және қысқарту.

КҚ 2.12.7 Жоғары қысымды құбыр тізбегін ашу және ысырмаларын жабу.

КҚ 2.12.8 Науа, қойыртпаққұбыр және су өткізу коммуникациясының күйін бақылау, бөтен заттарды алу.

КҚ 2.12.9 Гидромониторларға қызмет көрсету және профилактикалық жөндеу жұмыстарын орындау.

КҚ 2.12.10 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін ұстану.


071014 2 – Үйінділеу машинисі

КҚ 2.14.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ2.14.2Үйінділеуіштердің қозғалысына арналған жолдарды дайындау.

КҚ 2.14.3Отынды, суды құю және майлау, жанармай, сүрту материалдарын жеткізу.

КҚ 2.14.4Теміржол және автокөлік жолдарының габариттерін тазалау.

КҚ 2.14.5Үйінділеуіштің астын алдын - ала тазарту және табандықты төсеу.

КҚ 2.14.6Ішек сымды барабанға орауға және оны жылжытуға қатысу.

КҚ 2.14.7Кертпештердегі жоғарғы ернеулер қиябеттерін тазалау.

КҚ 2.14.8Экскавациялау мен жарылыс жұмыстарынан кейін забой сызығын шабақтау.

КҚ 2.14.9Үйінділеуіштердің буындарын майлау.

КҚ 2.14.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.


071015 2 – Скрепер машинисі

КҚ 2.15.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.15.2 Ашық тау-кен жұмыстарында кен массасын, топырақты қазу, ысыру мен қаттамалау барысында тіркеме және өзіжүргі ысырмаларды басқару.

КҚ 2.15.3 Забойды техникалық дұрыс қазуды және ысырманы тиімді пайдалануды қамтамасыз ету.

КҚ 2.15.4 Топырақты қазылынды кеңістікке және үйіндіге қалау.

КҚ 2.15.5 Өлшеу құралдарын, арқандар, блоктар, тіркеулер төзімділігін, буындар бекітпесін және тежегіш құрылғыларын бақылау.

КҚ 2.15.6 Тартқыштың, тіркеме және аспалы жабдықтардың барлық жөндеу жұмыстары түрлеріне қатысу.

КҚ 2.15.7 Жөндеуге ақаулық мәлімет тізімдерін құру.

КҚ 2.15.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.


071016 2 – Жер асты суын сору қондырғыларының машинисі

КҚ 2.16.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.16.2 Ашық тау-кен жұмыстарында жер сорғыш станцияларына,қондырғыларға (агрегаттарға) қызмет көрсету.

КҚ 2.16.3 Жұмыстың қажетті режимін қарап шығу, іске қосу, орнату және жер сорғыш қондырғыларының (агрегаттардың), барлық жүйелердегі жер сорғыштардың (топырақ сорғыларының) қозғалтқыштарын тоқтату.

КҚ 2.16.4 Су және сулықоспалар (қойыртпақ, жүзгін) берілісін реттеу.

КҚ 2.16.5 Жұмыстың берілген режимін және сұйықтықтың қысымын, сулықоспаларға қатты бөлікшелердің шоғырлануын қолдау.

КҚ 2.16.6 Жер сорғыштар мен құбырлар тізбектерін жуып шаю.

КҚ 2.16.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақаулықтарды табу және жою.

КҚ 2.16.8 Жөндеуге және жаңа орынға жабдықтар мен құбырлар тізбектерін ауыстыру бойынша жұмыстарға қатысу.

КҚ 2.16.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 120-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0712000 -Жер асты құрылымдарының құрылысы

      Біліктілігі:

      071202 2 -Үңгілеуші

      071203 2 -Шпур бұрғылаушы

      071206 2 -Жер асты тау-кен жұмысшысы

      071213 2 -Үстіңгі жұмыстардағы үңгілеуші

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

246
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

112

134


2-3

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


32

12

20ЖКП 03

Электртехника электроника негіздерімен


+

+


32

6

26ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+38

10

28ЖКП 05

Геология негіздері


+

+


32

8

24ЖКП 06

Геодезия және маркшейдер ісі негіздері

+

+

+


32

16

16ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+48

48
АП 00

Арнайы пәндер

424

292

132


2-3

АП 01

Кен ісі

+

+

+


90

78

12АП 02

Кен үңгілеу және құрылыс машиналары

+

+

+


60

25

42АП 03

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


31

40

20АП 04

Кен механикасы

+

+

+


87

61

26АП 05

Құрылыс ісі


+

+


60

42

18АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

828

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

144

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

684

КП 00

Кәсіптік практика

900

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

900

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП – Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан ( 01, 04, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 121-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0712000 -Жер асты құрылымдарының құрылысы

      Біліктілігі:

      071202 2 -Үңгілеуші

      071203 2 -Шпур бұрғылаушы

      071206 2 -Жер асты тау-кен жұмысшысы

      071213 2 -Үстіңгі жұмыстардағы үңгілеуші

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

Оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

326
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

322

146


1-2

ЖКП 01

Сызу


+

+


48

28

20ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


48

28

20ЖКП 03

Электртехника электроника негіздерімен


+

+


48

22

26ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+84

56

28ЖКП 05

Геология негіздері


+

+


60

36

24ЖКП 06

Геодезия және маркшейдер ісі негіздері

+

+

+


84

56

28ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+96

96
АП 00

Арнайы пәндер

424

536

156


1-2

АП 01

Кен ісі

+

+

+


130

118

12АП 02

Кен үңгілеу және құрылыс машиналары

+

+

+


116

74

42АП 03

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


92

72

20АП 04

Кен механикасы

+

+

+


128

102

26АП 05

Құрылыс ісі


+

+


82

46

36АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


104

84

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+40

40
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

612

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

72

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

360

КП 00

Кәсіптік практика

1296

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

720

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (01, 04, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 122-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0712000 -Жер асты құрылымдарының құрылысы

      Біліктілігі:

      071201 2 -Өту жолы кешенінің машинисі

      071204 2 - Тау-кен қазып суыратын машина машинисі

      071205 2 -Тиегіш машина машинисі

      071207 2 -Бұрғылау қондырғысының машинисі

      071210 2 -Толық қимамен шахта оқпандарын бұрғылауға арналған құрылғылардың машинисі

      071212 2 -Топырақты қатыруға арналған тоңазытқыш қондырғылардың машинисі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба

(жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

246
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

112

134


2-3

ЖКП 01

Сызу


+

+


32

12

20ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


32

12

20ЖКП 03

Электртехника электроника негіздерімен

+

+

+


32

6

26ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+38

10

28ЖКП 05

Геология негіздері


+

+


32

8

24ЖКП 06

Геодезия және маркшейдер ісі негіздері


+

+


32

16

16ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+48

48
АП 00

Арнайы пәндер

424

314

110


2-3

АП 01

Кен ісі

+

+

+


67

55

12АП 02

Шахта оқпандарын үңгілеу және тереңдету

+

+

+


60

34

26АП 03

Кен үңгілеу және құрылыс машиналары

+

+

+


87

67

20АП 04

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


90

70

20АП 05

Өндіріс процестерін автоматтандыру


+

+


24

12

12АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


64

44

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+32

32
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

828

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

144

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

684

КП 00

Кәсіптік практика

900

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

900

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (03, 04, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 123-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0712000 -Жер асты құрылымдарының құрылысы

      Біліктілігі:

      071201 2 -Өту жолы кешенінің машинисі

      071204 2 - Тау-кен қазып суыратын машина машинисі

      071205 2 -Тиегіш машина машинисі

      071207 2 -Бұрғылау қондырғысының машинисі

      071210 2 -Толық қимамен шахта оқпандарын бұрғылауға арналған құрылғылардың машинисі

      071212 2 -Топырақты қатыруға арналған тоңазытқыш қондырғылардың машинисі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

326
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

246

322

146


1-2

ЖКП 01

Сызу


+

+


48

28

20ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


48

28

20ЖКП 03

Электртехника электроника негіздерімен

+

+

+


84

58

26ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+84

56

28ЖКП 05

Геология негіздері


+

+


60

36

24ЖКП 06

Геодезия және маркшейдер ісі негіздері


+

+


48

20

28ЖКП 07

Еңбекті қорғау

+

+96

96
АП 00

Арнайы пәндер

424

536

156


1-2

АП 01

Кен ісі

+

+

+


116

104

12АП 02

Шахта оқпандарын үңгілеу және тереңдету

+

+

+


92

50

42АП 03

Кен үңгілеу және құрылыс машиналары

+

+

+


128

108

20АП 04

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


130

104

26АП 05

Өндіріс процестерін автоматтандыру


+

+


82

46

36АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+

+


104

84

20АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері


+40

40
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-216*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

432

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

72

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

360

КП 00

Кәсіптік практика

1296

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

720

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

2880

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан ( 03, 04, 06).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 124-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0712000 -Жер асты құрылымдарының құрылысы

      Біліктілігі: 071209 3 - Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

409
2-4

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
2-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

526

316

210


2-4

ЖКП 01

Сызу


+

+


82

6

76ЖКП 02

Техникалық механика негіздері

+

+

+


82

62

20ЖКП 03

Электртехника электроника негіздерімен

+

+

+


82

48

34ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+69

45

24ЖКП 05

Геология негіздері


+

+


97

73

24ЖКП 06

Геодезия және маркшейдер ісі негіздері


+

+


84

52

32ЖКП 07

Еңбекті қорғау


+30

30
АП 00

Арнайы пәндер

1127

761

284

82

2-4

АП 01

Кен ісі

+

+

+


165

91

44

30


АП 02

Жару жұмыстарының технологиясы мен қауіпсіздігі

+

+

+


130

106

24АП 03

Шахта оқпандарын үңгілеу және тереңдету

+

+

+


125

75

20

30


АП 04

Кен үңгілеу және құрылыс машиналары


+

+


102

68

34АП 05

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


96

66

30АП 06

Кен механикасы


+

+


126

82

44АП 07

Құрылыс ісі


+

+


88

64

24АП 08

Өндіріс процестерін автоматтандыру


+

+


91

69

22АП 09

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+102

80

22АП 10

Сала экономикасы

+

+102

60

20

22


БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-462*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

342

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

126

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

216

КП 00

Кәсіптік практика

1386

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

540

КП 02

Мамандықтың бейіні бойынша практика

576

КП 03

Біліктілік практикасы

270

АА 00

Аралық аттестаттау

186

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

108

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

96

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

5760

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (02,03,09) немесе (02,03,09) арнайы пәндерінің біреуі бойынша қорытынды аттестаттаудың емтиханын тапсыра отырып дипломдық жұмысты қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 125-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0712000 -Жер асты құрылымдарының құрылысы

      Біліктілігі: 071209 3 - Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

484
1-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
1-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

544

336

208


1-3

ЖКП 01

Сызу


+

+


82

4

78ЖКП 02

Техникалық механика негіздері

+

+

+


82

62

20ЖКП 03

Электртехника электроника негіздерімен

+

+

+


96

62

34ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері


+69

49

20ЖКП 05

Геология негіздері


+

+


97

73

24ЖКП 06

Геодезия және маркшейдер ісі негіздері


+

+


88

56

32ЖКП 07

Еңбекті қорғау


+30

30
АП 00

Арнайы пәндер

1120

754

284

82

2-4

АП 01

Кен ісі

+

+

+


165

91

44

30


АП 02

Жару жұмыстарының технологиясы мен қауіпсіздігі

+

+

+


130

106

24АП 03

Шахта оқпандарын үңгілеу және тереңдету

+

+

+


125

75

20

30


АП 04

Кен үңгілеу және құрылыс машиналары


+

+


102

68

34АП 05

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

+

+

+


96

66

30АП 06

Кен механикасы


+

+


120

76

44АП 07

Құрылыс ісі


+

+


88

64

24АП 08

Өндіріс процестерін автоматтандыру


+

+


90

68

22АП 09

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану

+

+102

80

22АП 10

Сала экономикасы

+

+102

60

20

22


БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер *

48-464*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

378

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика

126

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика

252

КП 00

Кәсіптік практика

1350

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика

504

КП 02

Мамандықтың бейіні бойынша практика

576

КП 03

Біліктілік практикасы

270

АА 00

Аралық аттестаттау

108

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

108

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

96

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны:

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (02,03,09) немесе (02,03,09) арнайы пәндерінің біреуі бойынша қорытынды аттестаттаудың емтиханын тапсыра отырып дипломдық жұмысты қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 126-қосымша

      "Жер асты құрылымдарының құрылысы" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 126-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны(жоғары деңгей)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалып

тасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс)тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі.Мамандық бойынша терминология.Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы (сөздік көмегімен).Кәсіптік қарым-қатынас.Тілді дамыту.

Білімдер:

- іскерлік қазақ (орыс) тілі негіздерін;

- кәсіптік лексиканы;

- мамандық бойынша грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен);

- оқылатын мәтінді талдау;

- монологиялық және диалогиялық тілді жүргізу.

БҚ 2-БҚ 4

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материал.Тіл қызметінің әр түрлі түрлері және тіл формалары (ауызша, жазбаша, монолог пен диалог түрінде).Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен).

БҚ 2-БҚ 4

ЖГП 03

Қазақстан тарихы.ЖГП 04

Дене тәрбиесі.

Маманды дайындаудағы дене тәрбиесінің ролі.Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері.Дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері.

Білімдер:

-дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін;

- дене тәрбиесінің мазмұны мен ұйымдастырылу формаларын;

- дұрыс тамақтану принциптерін;

Іскерліктер:

- әр түрлі дене тәрбиесі жаттығуларын орындау және спорттың жеке түрлері бойынша нормативтерді тапсыру.

БҚ8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу.

Сызбаларды рәсімдеу ереже-лері.Сызбалардағы геометр-иялық құрылулар.Сызбалар-дағы проекциялық көріністер.Сызба және бөлшектің изометриялық проекциясы.Геометриялық фигуралардың жаймалары.Сызбалардағы көріністердің орналасуы. Қималар мен тіліктер.Тік бұрышты және аксонометриялық осьтердегі түрлердің, қималар мен тіліктердің қажетті және жеткілікті сандарын қолдана отырып, бөлшектер сызбасын орындау.Машинажасау сызуы.Қарапайым машинажасау сызбаларын оқу. Алмалы-салмалы қосылымдар.Алынбайтын-салынбайтын қосылымдар. Құрастыру сызбасы, жұмыс сызбасы, бөлшектер эскизі, бөлшектің техникалық суреті, құрастыру сызбасы бойынша бөлшектеу.

Білімдер:

- сызбаларды рәсімдеу ережелерін;

- көріністердің сызбаларда орналасуын;

- сызбалардағы проекциялық көріністерді;

- қималарды және тіліктерді;

- алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын қосылымдарды.

Іскерліктер:

- электрмеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған қарапайым сызбаларды оқу;

-машиналар мен механизмдерге арналған тетіктерді және қосалқы бөлшектерді дайындау мақсатында эскиздер мен техникалық суреттерді орындау.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.6,

КҚ 2.1.7,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.3.3,

КҚ 2.4.4,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.5.5,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.7.7,

КҚ 2.10.8,

КҚ 2.10.9,

КҚ 2.12. 6,

КҚ 2.12. 7,

КҚ 2.13. 6,

КҚ 2.13. 7

ЖКП 02

Техникалық механика негіздері.

Механизмдер мен машиналар жіктеуі.Механизмдер бөліктері.Механизмдер кинематикасы (механизм және машина, киҒнематикалық жұптар және тізбектер, кинематикалық жұптар типтері).Бөлшектер мен жиналмалы бірліктер.Жіктелуі, арналуы және оларға қойылатын талаптар.Бөлшектерді қосу түрлері (алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын).Айналу қозғалысының беріліс механизмдері.Айналу қозғалысы берілісінің түрлері (механикалық, белдікті, фрикционды, тісті, тізбекті, бұрамалы). Арналуы, сипаты, құрылымы,белгіленуі және кинематикалық схемасы.Беріліс саны.Абсолюттік қатты дене.Деформацияның негізгі түрлері және олардағы кернеулерді бөлу.Сыртқы күштер және олардың түрлері.Серпімділік пен кернеудің ішкі күштері.Істегі, шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулер.

Білімдер:

- машиналар мен механизмдер жіктеуін;

- бөлшектерді байланыстыру түрлерін;

- айналу қозғалысының беріліс түрлерін;

- деформацияның негізгі түрлерін;

- шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулерін.

Іскерліктер:

- бөлшектер мен жиналмалы бірліктерді айыра білу;

- беріліс сандарын анықтау;

-серпімділік пен кернеудің ішкі және сыртқы күштерін айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.2,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.3.6,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.5.1,

КҚ 2.5.5,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.7. 3,

КҚ 2.7.7,

КҚ 2.10.3,

КҚ 2.10.4,

КҚ 2.10.9,

КҚ 2.12. 2,

КҚ 2.12. 6,

КҚ 2.13. 6,

КҚ 2.13.7

ЖКП 03

Электртехника электроника негіздерімен.

Электрлік және магниттік тізбектер.Ауыспалы тоқтың электрлік тізбектері.Электрлік құрылғылар. Электрөлшеуіш аспаптар.Электронды аспаптар мен құрылғылар.Трансформаторлар.Электрлік машиналар мен аппараттар.Электрқуатын өндіру, тарату және пайдалану.Электр станциялары, желілері және электрқуатымен қамтамасыз ету.Электржетек негіздері.

Білімдер:

- электрлік және магниттік тізбектерін;

- ауыспалы тоқтың электрлік тізбектерін;

- электрлік құрылғыларын;

- электр қуатының өндірілуін, таралуын және пайдаланылуын;

- электржетекті және электравтоматиканы.

Іскерліктер:

- электржабдықтары мен автоматика құралдарын жөндеуге арналған электрсхемаларын оқу;

- электржабдықтары және автоматика құралдарына қызмет көрсету мен жөндеу барысында электрөлшеуіш аспаптарын пайдалану.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.2,

КҚ 2.1.5,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.2,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.5.1,

КҚ 2.5.2,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.7.5,

КҚ 2.7.7,

КҚ 2.10.3,

КҚ 2.10.7,

КҚ 2.12.3,

КҚ 2.12.7,

КҚ 2.13.3

ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері.

Ақпаратты кодтау. Сандық жүйелер. Бір жүйеден екінші жүйеге ауысу. Екілік арифметика. Формалды, математикалық логика.Модель түсінігі.Модельдер типтері.Алгоритм түсінігі.Алгоритмдер типтері.Бағдарламалау тілі.Бағдарлама, оны құрылымдау.Автоматты реттеу.Реттелетін параметр.Реттеу объектісі, оның қасиеттері, схемалар.Автоматты реттеуіштер, олардың жіктелуі, арналуы, құрылымы, жұмыс істеу принципі, функциялық және құрылымдық схемалары, реттеу органдары.Басқарудың автоматты жүйелерінің қосымша құралдары.

Процесті автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшудің тәртібі.

Білімдер:

- ОС WINDOWS түрлерін;

- WORD мәтіндік редакторын;

- EXCEL электронды кестелерін;

- Corel DRAW векторлық редакторын;

- вирустардан қорғануын;

- WinZip архиваторын;

- ОС DOS;

- Norton Commander сыртқабықша бағдарламасын;

- бағдарламалық тілдерін;

- автоматты реттеу негіздерін;

- автоматты реттегіштердің жұмыс істеу принципін, функциялық және құрылымдық схемаларын.

Іскерліктер:

- жұмыста және күнделікті өмірде дербес компьютерді қолдану;

-автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшуді жүзеге асыру.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.5,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.2,

КҚ 2.5.2,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.7.5,

КҚ 2.7.7,

КҚ 2.10.2,

КҚ 2.10.5,

КҚ 2.10.7,

КҚ 2.12. 4,

КҚ 12.2.5,

КҚ 2.13.7

ЖКП 05

Геология негіздері.

Жер және ғарыш.Экзогенді және эндогенді геологиялық процестер. Минералогия, петрография және кристаллография. Минералдардың негізгі қасиеттері. Пайдалы қазбалардың кен орындары. Кен орындарының генезисі, іздеу және барлау әдістері. Геологиялық барлау жұмыстары,гидрогеология.

Білімдер:

-Жер мен Күн жүйесі құрылымдарын;

- минералдар мен тау-кен жыныстарының пайда болу процестерін және олардың қасиеттерін;

- геологиялық барлау жұмыстарының тәсілдері.

Іскерліктер:

-бос тау-кен жыныстарынан пайдалы қазбаларды айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.3,

КҚ 2.1.4,

КҚ 2.2.3,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.3.4,

КҚ 2.3.5,

КҚ 2.4.4,

КҚ 2.5.3,

КҚ 2.6.4,

КҚ 2.7.2,

КҚ 2.7.5,

КҚ 2.7.6,

КҚ 2.10.2,

КҚ 2.13.3,

КҚ 2.13.5

ЖКП 06

Геодезия және маркшейдер ісі негіздері:

Геодезия. Координаттар жүйелері. Бұрыштарды, ара-қашықтықтары мен артықтықтарды өлшеу. Геодезиялықаспаптар. Геодезиялықтармақтар. Топографиялықтүсірілімдер.Маркшейдерлік іс.Жер астылық теодолиттітүсірілім.Тілгі және тазартымқазбаларындағытүсірілім жұмыстары. Тіктүсірілімдер. Маркшейдерлікқұжаттама. Тау-кен жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуін маркшейдерлік бақылау.

Білімдер:

- координаттар жүйелерін;

- бұрыштарды, арақашықтықтар мен артықтықтарды өлшеу ретін;

-геодезиялық және маркшейдерлік аспаптарын;

-маркшейдерлік түсірілімдер түрлерін.

Іскерліктер:

-маркшейдерлік схемалар мен кен жұмыстарының пландарын оқу;

- жұмыстардың дұрыс және қауіпсіз жүргізілуін бақылайтын маркшейдерлік құралдарды қолдану.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.4,

КҚ 2.2.3,

КҚ 2.3.3,

КҚ 2.4.4,

КҚ 2.5.1,

КҚ 2.6. 3.

КҚ 2.7.5,

КҚ 2.10.8.

КҚ 2.12. 1,

КҚ 2.13.2,

КҚ 2.13.4

ЖКП 07

Еңбекті қорғау:

Тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Өнеркәсіпсанитариясы. Өндірістікқауіптіліктер мен зияндылықтар. Өртпрофилактикасы және тау-кен құтқару ісі негіздері.

Білімдер:

-жерасты тау-кен қазбаларында өзін ұстау ережелерін;

- шығатын қосалқы жерлерді;

-тау-кен қазбаларындағы газ режимін.

Іскерліктер:

-еңбекті қорғау ережелерін ұстану;

- өзін өзі құтқару және өрт сөндіру құралдарын қолдану;

-қауіпті және зиянды факторларды айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ2.1.8,

КҚ 2.2.9,

КҚ 2.3.7,

КҚ 2.4.8,

КҚ 2.6. 8,

КҚ 2.7.9,

КҚ 2.10.10,

КҚ 2.12.8,

КҚ 2.13.10

АП 00

Арнайы пәндер

Біліктілік: 071202 2 -Үңгілеуші

071203 2 -Шпур бұрғылаушы

071206 2 -Жер асты тау-кен жұмысшысы

071213 2 -Үстіңгі жұмыстардағы үңгілеуші

АП 01

Кен ісі.

Кенөндірісінің негізгі технологиялық процестері. Тік, еңіс және көлденең кен қазбалары. Тазартым және даярлау забойлары.Күрделі кен-құрылыс жұмыстарын жүргізу технологиясы.Күрделі тау-кен дярлау қазбасын жүргізу мен бекіту құжаты. Күрделі даярлау забойларын, сонымен бірге тік оқпандар забойларын желдету. Күрделі тау-кен қазбаларын даярлау забойларының шаң-газ режимі. Шахтаның күрделі құрылыс объектілерінің апатты жоюға дайындығы.

Білімдер:

- кен өндірісініңнегізгі технологиялық процестерін;

- тазартым забойының төбелерін бекіту және басқару, даярлау қазбасын өткізу мен бекіту құжаттарын жасау мазмұнынжәне толтырылу тәртібін;

- шахтаны, тазартым және даярлау забойларын желдету схемалары мен тәсілдерін;

- өрт сөндіру және өзін өзі құтқару құралдарының орналасуын.

Іскерліктер:

- тазартым забойындағы төбелерді бекіту және басқару, даярлау қазбасын өткізу мен бекіту құжаттарының талаптарын ұстану;

- жұмыс орнындағы шаң-газ режимінің күйін бақылау.

БҚ1-БҚ 6,

КҚ2.2.1,

КҚ 2.2.3,

КҚ 2.2.7,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.3.3,

КҚ 2.6.1,

КҚ 2.6. 3,

КҚ 2. 6.4,

КҚ 2.6.7,

КҚ 2.13.1,

КҚ 2.13.4,

КҚ 2.13.6

АП 02

Кен үңгілеу және құрылыс машиналары.

Уатқыш балғалар, перфораторлар, электрлі және пневматикалық бұрғылар, арналуы, құрылымы және оларды пайдалану. Бұрғылауға арналған машиналар мен құрал-саймандар.Тиегіш машиналар, үңгілеу комбайндары және қалқалар. Шахта оқпандарын үңгілеу мен тереңдетуге арналған үңгілеу кешендеріжәне машиналар. Бекітпені орнатуға арналған жабдықтар. Құрылыс-жол машиналары. Бетондар мен ерітінділерді дайындауға және тасымалдауға арналған жабдықтар. Арқауларды дайындауға арналған машиналар.

Білімдер:

- уатқыш балғалар, бұрғылау құрал-саймандаржәне бұрғылау машиналарының құрылымы мен арналуын;

-оқпандарды үңгілеуге арналған үңгілеу комбайндарының, механикаландырылған кешендердің іс-әрекеті принциптерін және қолданылу аумағын;

- тиегіш машиналардың және бекітпелерді орнатуға арналған жабдықтардың техникалық сипаттамаларын;

- кен машиналары мен механизмдерін қауіпсіз пайдалану ережелерін;

-жер асты күрделі тау-кен жұмыстарына арналған қосалқы жабдықтардың арналуы мен құрылымын.Іскерліктер:

-кен-құрылыс техникасын дұрыс және қауіпсіз пайдалану;

-кен-құрылыс машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.2. 2,

КҚ 2.2.4 - КҚ 2.2.7,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.3.4 - КҚ 2.3.6,

КҚ 2.6. 3,

КҚ 2. 6.4.

КҚ 2.6.7,

КҚ 2.13.2,

КҚ 2.13.3,

КҚ 2.13.5

АП 03

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу.

Кенэлектржабдықтарының пайдаланылу ерекшеліктері менконструкциялық орындалуы.1140В дейінгі және одан жоғары кернеуді басқару және қорғанышэлектр аппаратурасы. Кенкәсіпорындарының электр қуатымен жабдықталуы. Кенкәсіпорындарының электр желілері. Электрқондырғыларының қорғанышы.Кен қазбаларын жарықтандыру.Кеніштік белгі беру мен байланыс. Электртоғына түсуден қорғану.

Білімдер:

- тау-кен электр жабдықтарының конструкциялық орындалу түрлерін;

- кен қазбалары бойымен электр ішексымдарын іліп тарту ережелерін;

-кен қазбаларын жарықтандыру параметрлерін;

- қорғаныш құрылғыларын тексеру тәсілдерін.

Іскерліктер:

-қорғаныш құрылғыларының жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

-кен қазбалары бойымен ішексым тізбектерін іліп тарту;

- электр жабдықтарын пайдалану.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.2.5,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.6.6

АП 04

Кен механикасы.

Турбомашиналартеориясының негіздері. Желдеткіш, сутөкпе, пневматикалық және көтергі қондырғылары, олардың түр-лері, конструкциялары, жұмыс істеупринципі.Олардың өнімділігін реттеу. Жабдықтар мен жетектерді таңдау, оларды пайдалану.

Білімдер:

- гидравликаның негізгі заңдарын;

- желдеткіштер, сорғылар, компрессорлар, калориферлер, көтергі машиналарының типтерін.

Іскерліктер:

-жылжымайтын тау-кен машиналарының негізгі түрлерін басқару.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.2.8,

КҚ 2.6.5-

КҚ 2.6.7,

КҚ 2.13.3,

КҚ 2.13.9

АП 05

Құрылыс ісі.

Құрылысматериалдары, бөлшектеріжәне бұйымдарының түрлері.Олардың сипаттамалары мен қасиеттері. Табиғи материалдар: ағаш, тас және т.б. Минералдытұтқыр заттар, ерітінділер мен бетондар. Табандар мен фундаменттер. Жиналмалы темірбетонды және бетонды құрылыс бөлшектері мен конструкциялар. Топырақты, тасты, бетонды және темірбетонды жұмыстар.Кен техникалық ғимараттар мен құрылыстар.

Білімдер:

-құрылыс материалдарының түрлерін, олардың физика-механикалық қасиеттерін, ерітінділер мен бетондар маркаларын;

- кентехникалық ғимараттары менқұрылыстарының типтерін және конструкциялық шешімін.

Іскерліктер:

- топырақты, тасты, бетонды, темірбетонды және басқа да құрылыс жұмыстарын орындау;

- кен техникалық ғимараттар типтерін жәнеконструкцияларын айыра білу.

БҚ 5-БҚ 7

КҚ 2.2.3,

КҚ 2.6.2 - КҚ 2. 6.4,

КҚ 2.13.4,

КҚ 2.13.6-

КҚ 2.13.8

АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар. Ауырлықдәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі.Өндірісте салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын құру. Кәсіпорындағыеңбекті қорғаудың басқару жүйесі. Өндірістегіжәне тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі.Тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Өндірістікқауіптіліктер мен зияндылықтар.Алғашқы дәрігерлік көмек көрсету. Қоршағанортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Білімдер:

- еңбек заңнамасы, қоршаған ортаны қорғау, өртке қарсы профилактикасы және кен-құтқару ісі негіздерін;

- зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін;

- еңбекті қорғаудың басқару жүйесін;

- тау-кенжұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын;

-өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын;

- қоршаған ортаны қорғау және жер қойнауын тиімді пайдалану бойынша талаптарды.

Іскерліктер:

- қауіпсіздік Ережелерінің талаптарын ұстану;

- зиянды және улы газдарды өлшеуді жүргізу;

- жазатайым оқиға болған жерді тергеу мақсатында ешкімнің бас сұқпауын қамтамасыз ету;

- зақымданған адамға алғашқы көмек көрсету.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.2.9,

КҚ 2.3.7,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.13.10

АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері.

Нарықтық экономикаға ену. Нарықтық экономиканың негізгі принциптері, мониторинг, сұраныс және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлік пен нарықтық қатынастар субъектілерін дамыту. Кәсіпорын іс-әрекетінің экономикалық шығындары мен нәтижелері. Маркетинг және жарнама. Баға және баға қалыптасу. Шаруашылық іс-әрекеті өндірісінің тиімділігі. Салық және салық салу.

Білімдер:

- тауар өнімін анықтауды;

- бәсекелестікті, оның мәні мен міндеттерін анықтауды;

- банктер міндеттерін анықтауды;

- шығындар, нарық субъектілері бойынша негізгі ұғымдарды;

- маркетингтің мәнін, принциптерін және оны анықтауды;

- жарнамаларды, жарнамалар түрлерін;

- бағаны анықтауды;

- салықтар түрлерін.

Іскерліктер:

- кірістерді, шығындарды есептеу;

- тауардың өзiндiк құны бағасын, өндiрiс бағасын, көтерме бағаны, бөлшек сауда бағасын (үлгi әдiсімен) анықтау;

- бизнес-жоспарды құру;

- салықтың мәнін түсіндіру.

БҚ1-БҚ6,

КҚ2.2.1,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.13.6

Біліктілік: 071201 2 -Өту жолы кешенінің машинисі

071204 2 - Тау-кен қазып суыратын машина машинисі

071205 2 -Тиегіш машина машинисі

071207 2 -Бұрғылау қондырғысының машинисі

071210 2 -Толық қимамен шахта оқпандарын бұрғылауға арналған құрылғылардың машинисі

071212 2 -Топырақты қатыруға арналған тоңазытқыш қондырғылардың машинисі

АП 01

Кен ісі.

Кенөндірісінің негізгі технологиялық процестері. Тік, еңіс және көлденең кен қазбалары. Тазартым және даярлау забойлары. Тазартым және даярлау жұмыстарын жүргізу технологиясы.Тазартым забойының төбелерін бекіту және басқару құжаты. Даярлау қазбасын өткізу және бекіту құжаты. Шахтаны, тазартым және даярлық забойларын желдету. Шахтаның, тазартым және даярлау забойларының шаң-газ режимі. Шахтаның және оның объектілерінің апатты жоюға дайындығы.

Білімдер:

- кен өндірісініңнегізгі технологиялық процестерін;

- тазартым забойының төбелерін бекіту және басқару, даярлау қазбасын өткізу мен бекіту құжаттарын жасау мазмұнынжәне толтырылу тәртібін;

- шахтаны, тазартым және даярлау забойларын желдету схемалары мен тәсілдерін;

- өрт сөндіру және өзін өзі құтқару құралдарының орналасуын.

Іскерліктер:

- тазартым забойындағы төбелерді бекіту және басқару, даярлау қазбасын өткізу мен бекіту құжаттарының талаптарын ұстану;

- жұмыс орнындағы шаң-газ режимінің күйін бақылау.

БҚ1-БҚ 6,

КҚ2.1.1,

КҚ 2.1.3,

КҚ 2.1.4.

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.4.4,

КҚ 2.5.1,

КҚ 2.7.1,

КҚ 2.7.4,

КҚ 2.7.6,

КҚ 2.10.1,

КҚ 2.10.8,

КҚ 2.12. 1

АП 02

Шахта оқпандарын үңгілеу және тереңдету.

Қарапайымжәне күрделі кен-геологиялық жағдайларда шахта оқпандарын үңгілеу. Оқпандардыңкөлденең қималарының пішіні мен өлшемдері. Оқпандарды үңгілеудің технологиялық схемалары. Оқпандарды үңгілеу барысындағы жабдықтар. Оқпандар бекітпелерін орнату. Оқпандарды үңгілеубарысындағы сутөкпе және басқа да жабдықтар. Шахталық оқпандарды арқаулау. Шахта оқпандарын тереңдету.

Білімдер:

-оқпандардың көлденең қималарының пішіндері мен өлшемдерін;

- әртүрлі кенгеологиялық жағдайларда оқпандарды үңгілеу технологиясын;

- оқпандарды үңгілеуге арналған негізгі және қосалқы жабдықтарды;

-бекітпені орнату және оқпандарды арқаулау тәсілдерін;

- оқпандарды тереңдету схемаларын.

Іскерліктер:

- оқпандарды үңгілеудегі технологиялық процестің негізгі және қосалқы операцияларын орындау.

БҚ 5-БҚ 7

КҚ 2.1.3,

КҚ 2.1.4,

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.5.2,

КҚ 2.7.1,

КҚ 2.7.6,

КҚ 2.10.1,

КҚ 2.10.3,

КҚ 2.10.4,

КҚ 2.10.8

АП 03

Кен үңгілеу және құрылыс машиналары.

Уатқыш балғалар, перфораторлар, электрлі және пневматикалық бұрғылар, арналуы, құрылымы және оларды пайдалану. Бұрғылауға арналған машиналар мен құрал-саймандар.Тиегіш машиналар, үңгілеу комбайндары және қалқалар. Шахта оқпандарын үңгілеу мен тереңдетуге арналған үңгілеу кешендеріжәне машиналар. Бекітпені орнатуға арналған жабдықтар. Құрылыс-жол машиналары. Бетондар мен ерітінділерді дайындауға және тасымалдауға арналған жабдықтар. Арқауларды дайындауға арналған машиналар.

Білімдер:

- уатқыш балғалар, бұрғылау құрал-саймандаржәне бұрғылау машиналарының құрылымы мен арналуын;

-оқпандарды үңгілеуге арналған үңгілеу комбайндарының, механикаландырылған кешендердің іс-әрекеті принциптерін және қолданылу аумағын;

- тиегіш машиналардың және бекітпелерді орнатуға арналған жабдықтардың техникалық сипаттамаларын;

- кен машиналары мен механизмдерін қауіпсіз пайдалану ережелерін;

-жер асты күрделі кен жұмыстарына арналған қосалқы жабдықтардың арналуы мен құрылымын.Іскерліктер:

-кен-құрылыс техникасын дұрыс және қауіпсіз пайдалану;

-кен-құрылыс машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу.

БҚ 5-БҚ 7

КҚ 2.1.2-КҚ 2.1.6,

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.4.2,

КҚ 2.5.1,

КҚ 2.5.3-КҚ 2.5.5,

КҚ 2.7.1-КҚ 2.7. 3,

КҚ 2.7.5,

КҚ 2.7.6,

КҚ 2.7.8,

КҚ 2.10.2-

КҚ 2.10.4,

КҚ 2.10.6,

КҚ 2.10.7,

КҚ 2.10.9

АП 04

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу.

Кенэлектржабдықтарының пайдаланылу ерекшеліктері менконструкциялық орындалуы.1140В дейінгі және одан жоғары кернеуді басқару және қорғанышэлектр аппаратурасы. Кенкәсіпорындарының электр қуатымен жабдықталуы. Кенкәсіпорындарының электр желілері. Электрқондырғыларының қорғанышы.Кен қазбаларын жарықтандыру.Кеніштік белгі беру мен байланыс. Электртоғына түсуден қорғану.

Білімдер:

- тау-кен электр жабдықтарының конструкциялық орындалу түрлерін;

- кен қазбалары бойымен электр ішексымдарын іліп тарту ережелерін;

-кен қазбаларын жарықтандыру параметрлерін;

- қорғаныш құрылғыларын тексеру тәсілдерін.

Іскерліктер:

-қорғаныш құрылғыларының жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

-кен қазбалары бойымен ішексым тізбектерін іліп тарту;

- электр жабдықтарын пайдалану.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.2,

КҚ 2.1.5,

КҚ 2.1.6,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.5.5,

КҚ 2.7.3,

КҚ 2.7.7,

КҚ 2.10.3,

КҚ 2.10.5,

КҚ 2.10.7,

КҚ 2.10.9,

КҚ 2.12.2 -КҚ 2.12.7

АП 05

Өндіріс процестерін автоматтандыру.

Автоматика мен телемеханиканың негізгі ұғымдары. Сандықтехника элементтері. Автоматтандырудыңтехникалық құралдары. Тау-кен машиналарын, шахта көлігін және жылжымайтын қондырғыларды автоматтандыру.Технологиялықпроцестерді автоматтандыру. Тау-кен жабдықтары мен технологиялық процестерді автоматтандырудағы даму бағытының болашағы.

Білімдер:

- кен өндірісінің автоматика және телемеханика негіздерін;

- автоматтандырылған басқару жүйелерісхемаларының құрылу принциптерін.

Іскерліктер:

-тау-кен жабдықтарын автоматтандыру схемаларын оқу;

- кен автоматикасының, оның ішінде түйіспесіз және микропроцессорлы қондырғылардың негізгі элементтерін тану.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.5,

КҚ 2.1.6,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.5.2,

КҚ 2.7.5,

КҚ 2.7.7,

КҚ 2.10.2,

КҚ 2.10.5,

КҚ 2.10.9,

КҚ 2.12.2,

КҚ 2.12.4,

КҚ 2.12.5,

КҚ 2.12.7

АП 06

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар. Ауырлықдәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі.Өндірісте салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын құру. Кәсіпорындағыеңбекті қорғаудың басқару жүйесі. Өндірістегіжәне тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі.Тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Өндірістікқауіптіліктер мен зияндылықтар.Алғашқы дәрігерлік көмекті көрсету. Қоршағанортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Білімдер:

- еңбек заңнамасы, қоршаған ортаны қорғау, өртке қарсы профилактикасы және кен-құтқару ісі негіздерін;

- зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін;

- еңбекті қорғаудың басқару жүйесін;

- тау-кенжұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын;

-өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын;

- қоршаған ортаны қорғау және жер қойнауын тиімді пайдалану бойынша талаптарды.

Іскерліктер:

- қауіпсіздік Ережелерінің талаптарын ұстану;

- зиянды және улы газдарды өлшеуді жүргізу;

- жазатайым оқиға болған жерді тергеу мақсатында ешкімнің бас сұқпауын қамтамасыз ету;

- зақымданған адамға алғашқы көмек көрсету.

БҚ 5-БҚ 7,

КҚ2.1.7,

КҚ 2.1.8,

КҚ 2.4.8,

КҚ 2.5.6,

КҚ 2.7.9,

КҚ 2.10.10

АП 07

Кенөндіру саласындағы нарықтық экономика негіздері.

Нарықтық экономикаға ену. Нарықтық экономиканың негізгі принциптері, мониторинг, сұраныс және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлік пен нарықтық қатынастар субъектілерін дамыту. Кәсіпорын іс-әрекетінің экономикалық шығындары мен нәтижелері. Маркетинг және жарнама. Баға және баға қалыптасу. Шаруашылық іс-әрекеті өндірісінің тиімділігі. Салық және салық салу.

Білімдер:

- тауар өнімін анықтауды;

- бәсекелестікті, оның мәні мен міндеттерін анықтауды;

- банктер міндеттерін анықтауды;

- шығындар, нарық субъектілері бойынша негізгі ұғымдарды;

- маркетингтің мәнін, принциптерін және оны анықтауды;

- жарнамаларды, жарнамалар түрлерін;

- бағаны анықтауды;

- салықтар түрлерін.

Іскерліктер:

- кірістерді, шығындарды есептеу;

- тауардың өзiндiк құны бағасын, өндiрiс бағасын, көтерме бағаны, бөлшек сауда бағасын (үлгi әдiсімен) анықтау;

- бизнес-жоспарды құру;

- салықтың мәнін түсіндіру.

БҚ1-БҚ6

КҚ2.1.7,

КҚ 2.4.3 -КҚ 2.4.5,

КҚ 2.5.4

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптікпрактика

ӨО 00

Өндірістік оқыту

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика.

Металдарды слесарлық және механикалық өңдеудің негізгі процестерімен және қолданылатын жабдықтармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен танысу. Слесарьмен станокшының жұмыс орнын ұйымдастыру,еңбектi нормалау негiздерi. Металдарды өңдеу бойынша практикалық іс-әрекеттің қажетті ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

Іскерліктер:

- машинажасау сызбаларын оқу;

- нормативті-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Дағдылар:

- металдар мен материалдарды танып білу;

- өлшеуіш құрал-саймандарын пайдалану;

- бөлшектерді өңдеу бойынша технологиялық процесс картасын құрастыру.

БҚ 5-БҚ 8

КҚ2.1.2,

КҚ 2.2.8,

КҚ 2.3.6,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.5.5,

КҚ 2.6.6,

КҚ 2.7.2,

КҚ 2.10.9,

КҚ 2.12.6,

КҚ 2.13.3

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика.

Оқу кен полигоны немесе тау-кен кәсіпорны жағдайларында теориялық білімдерді бекіту. Тау-кен кәсіпорындары тұрақты жабдықтарының, кеніш көлігінің, аздаған механикаландырудың жұмысымен танысу. Тазартым және даярлау забойларының желдету сұлбасымен және шахтаның сутөккі сұлбасымен танысу. Электр жабдықтарды, аппаратуралар мен автоматты құрылғыларды жөндеу, монтаждау және баптау бойынша негізгі операциялармен танысу. Жабдықтарды ағымда қарап шығу және жөндеу мазмұнымен танысу.

Іскерліктер:

- кен жабдықтарының әрекет етуін тексеру;

- нормативтік құжаттар талаптарына кен жабдықтарының техникалық күйінің сәйкестігін анықтау;

- монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын орындау;

- қосалқы шығатын есігі бар жұмыс орнына қарай апаттарды жою жоспарына жетекшілік ету;

- қорғаныш және іске қосу аппаратурасын пайдалану ережелерін, жабдықтарды жарылыс және ұшқын қауіпсіздігіне тексеру ережелерін қолдану;

- кәсіпорында электр қуатын тарату және тарату бекеттері жабдықтарының схемаларын оқу.

Дағдылар:

- кен машиналары мен механизмдерін басқару;

- қондырғыларды жерге қосу;

- бекітпені орнату, рельс жолын төсеу, теспелерді бұрғылау бойынша операцияларды қауіпсіз орындау;

- монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын орындау;

- қорғаныш және іске қосу аппаратурасын пайдалану;

- тау-кен кәсіпорындарының тұрақты жабдықтарында, кеніш көлігінде, аздаған механикаландыруда жұмыс істеу.

БҚ 5-БҚ 8

КҚ2.1.1,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.5.1,

КҚ 2.6.1,

КҚ 2.7.1,

КҚ 2.10.1,

КҚ 2.12.1,

КҚ 2.13.1

КП 00

Кәсіптікпрактика

КП 01

Кәсіптікдағдыларды қалыптастыру және бекіту бойынша практика.

Пайдалы қазбаларды өндіру бойынша тау-кен кәсіпорнымен жалпы танысу. Тазартым жұмыстарын жүргізу барысында кен қазбаларын өткізу технологиясымен, технологиялық процестер кешенімен танысу. Кен-шахталық тұрақты жабдықтардың жұмысымен танысу. Жөндеу бригадаларының жұмыстарын ұйымдастыру тәжірибесін зерделеу. Жоғары деңгейдің тиісті дәрежелі жұмысшы мамандығы үшін Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көрсетілген жұмыстар кешенін білім алушылардың меңгеріп алуы.

Іскерліктер:

- шахтада мінез-құлық ережелерін, жұмыстарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік ережелерінің (ҚЕ) негізгі талаптарын қолдану;

- кеніштік атмосферада зиянды және улы газдарды өлшеу бойынша аспаптарды пайдалану;

- дербес қорғану құралдарын, өртке қарсы қорғану құралдарын пайдалану.

Дағдылар:

- кеніштік атмосферада зиянды және улы газдарды өлшеу бойынша аспаптарды пайдалану;

- шаңнан, газдардан, дірілден, шуылдан және электр тоғына түсуден қорғайтын дербес құралдарды, өртке қарсы қорғану құралдарын пайдалану;

- қауіпсіздік ережелерін (ҚЕ) және техникалық пайдалану ережелерін (ТПЕ) пайдалану.

БҚ 5-БҚ 8

КҚ2.1.3,

КҚ 2.2.3,

КҚ 2.3.4,

КҚ 2.4.2,

КҚ 2.5.2,

КҚ 2.6. 3,

КҚ 2.7.5,

КҚ 2.10.2,

КҚ 2.12.2,

КҚ 2.13.2


      0712000 - "Жер асты құрылымдарының құрылысы" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша терминология. Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы (сөздік көмегімен). Кәсіптік қарым-қатынас. Тілді дамыту.

Білімдер:

- іскерлік қазақ (орыс) тілі негіздерін;

- кәсіптік лексиканы;

- мамандық бойынша грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен);

- оқылатын мәтінді талдау;

- монологиялық және диалогиялық тілді жүргізу.

БҚ 1-БҚ 4

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материал. Тіл қызметінің әр түрлі түрлері және тіл формалары (ауызша, жазбаша, монолог пен диалог түрінде). Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік көмегімен).

БҚ 1-БҚ 4

ЖГП 03

Қазақстан тарихы.ЖГП 04

Дене тәрбиесі.

Маманды дайындаудағы дене тәрбиесінің ролі. Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері. Дене және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздері.

Білімдер:

-дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін;

- дене тәрбиесінің мазмұны мен ұйымдастырылу формаларын;

- дұрыс тамақтану принциптерін;

Іскерліктер:

- әр түрлі дене тәрбиесі жаттығуларын орындау және спорттың жеке түрлері бойынша нормативтерді тапсыру.

БҚ 1,

БҚ 8

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану.

Мәдениеттану және оның қоғам өміріндегі ролі. Мәдениеттің құрылуы. Мәдениет және өркениет. Конфуций және Дао мәдениетінің түрі. Мәдениеттің Үнді-буддалық түрі. Ислам мәдениетінің әлемі. Мәдениеттің христиандық түрі. Батыс Европа мәдениеті және оның қазіргі кезеңдегі дүние жүзінің дамуына ықпалы. Африка мәдениетінің ерекшеліктері мен бірегейлігі. Көшпенділік өркениетінің ерекшеліктері мен бірегейлігі. Орта ғасыр дәуіріндегі Қазақстан мәдениеті. XVII-XIX ғасырлардағы қазақтардың мәдени дәстүрлері. XX-ғасырдағы Қазақстан мәдениеті. Қазіргі замандағы мәдениет.

Білімдер:

-конфуциандылықты, даосизмді, ежелгі Қытай өнерін;

- Ежелгі Үнді мәдениетінің ерекшеліктерін және оның басты жетістіктерін;

- ислам пайда болуын, оның ерекшеліктерін;

- христиан білімінің негізгі принциптерін және оның құнды бағыттарын;

- Ашель мәдениетінің ерекшеліктері - әдебиетінің дамуы, философиясы;

- көшпенділердің өмірі және құндылық жүйесі туралы;

- орта ғасырдағы қазақ этнасының мәдени негізі туралы;

- Қазақстанның орта ғасырдағы мәдениетіне түрк және араб мәдениетінің ықпалы туралы;

- білім, ғылым және мәдениет дамуының негізгі кезеңдері мен материалдық негіздерін.

Іскерліктер:

- ежелгі Азия мәдениетінің ерекшеліктерін аша білу;

- мәдениеттану ұғымдарын еркін қолдану;

- көшпенділердің материалдық және рухани мәдениетінің ерекшеліктерін, оның қоғамдық мәдениеттегі орнын көрсете білу.

БҚ 1-БҚ 4

КҚ 3.9.8


ӘЭП 02

Философия негіздері.

Философия, пән, функциялар. Материализм және идеализм – философияның негізгі мәселесі. Әлемдік философиялық ойдың негізгі белгілері. Адам табиғаты және оның тіршілік ету мәні: адам және Құдай, адам және ғарыш. Адам, қоғам, өркениет, мәдениет. Тұлғаның еркіндігі мен жауапкершілігі. Құндылықтардың акмеологиясы және табиғаты. Адами таным және қызметі. Ғылым және оның ролі. Ғаламдық мәселелер алдындағы адамзат.

Білімдер:

- әлемнің философиялық, діни және ғылыми көрінісін, адамның тіршілік ету мәнін;

- ғылымның және ғылыми таным ролі, оның құрылымдары, түрлері және әдістері, әлеуметтік және этикалық мәселелері туралы түсінігін.

Іскерліктер:

- адамның тәртібіндегі саналы және санасыз мінез-құлығын, санасының мәнін анықтай алу.

БҚ 1-БҚ 4

КҚ 3.9.8


ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері.

Саясаттану пәні саяси үкімет және билік қарым-қатынастары. Мемлекет – саяси жүйенің басты институты. Саяси жүйе және саяси тәртіп, саяси партия және қоғамдық ұйымдар. Көппартиялық. Сыртқы және ішкі саясат. Қазақстандағы билікті ұйымдастыру. Әлеуметтану ғылым ретінде. Әлеуметтанудағы кластық және стратификациялық көзқарастар. Тұлға ролі және оның әлеуметтік мінез-құлқы.

Білімдер:

- саяси жүйе мен саяси тәртіп туралы ұғымдарды;

- биліктің бөліну принциптерін;

- қоғамдық ұйымдардан саяси партиялардың айырмашылық ерекшеліктерін;

- әлеуметтік құрылым, әлеуметтік қарым-қатынас туралы түсінігін.

Іскерліктер:

- үкімет маңыздылығын, саясат субъектлерін, саяси қарым-қатынас және процестерді (Қазақстанда және тұтас дүние жүзінде) аша білу;

- қоғам мен тұлғаның дамуы және қызмет етуінің заңдылықтарын айыру.

БҚ 1-БҚ 4

КҚ 3.9.8


ӘЭП 04

Экономика негіздері.

Мақсаттары, басты ұғымдары, қызметтері, мәні, принциптері. Меншік формалары мен түрлері, меншікті басқару. Жоспарлар түрі, олардың басты кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлануы. Жоспарларды экономикалық негіздеу әдістері және болжамдарды әзірлеу. Бизнес- жоспарлау. Экономикалық талдау. Халық тұтынымы тауарларын және қызметінің нарықтық жағдайларын талдау. Нарықтық инфрақұрылым.

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы жағдайын;

- еліміздегі және шет елдердегі экономикалық жағдайларды;

- макро және микроэкономикалық, салық, ақша-несие, әлеуметтік және инвестициялық саясат негіздерін.

Іскерліктер:

- өз кәсіби қызметінде бағыт алу үшін қажет экономикалық ақпараттарды табу және пайдалану.

БҚ 1-БҚ 4

КҚ 3.9.5

ӘЭП 05

Құқық негіздері.

Құқық – ұғым, жүйе, көздері. Құқықтың ежелгі, орта ғасырдағы, Жаңа замандағы дамуы. Құқықтың Қазақстандағы даму тарихы. ҚР Конституциясы – мемлекеттің басты заңы, құқықтық жүйенің өзегі. Адам құқығының жалпыға ортақ Декларациясы – халықаралық саяси құжат. Құқықтық мемлекет – заң үстемділігі және азаматтық қоғам. Құқықтың басты салалары. ҚР сот жүйесі. Құқық қорғау органдары.

Білімдер:

- азаматтың құқықтарын және міндеттерін, оларды іске асыру механизмдерін;

- Конституция мәні, биліктің бөліну принциптерін, парламент және үкімет қызметін;

- құқықтың субъектілері мен объектілерін;

- құқық бұзу және қылмысты.

Іскерліктер:

- өз кәсіби қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалана білу.

БҚ 1-БҚ 4

КҚ 3.9.8


ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу.

Сызбаларды рәсімдеу ережелері. Сызбалардағы геометриялық құрылулар. Сызбалардағы проекциялық көріністер. Сызба және бөлшектің изометриялық проекциясы. Геометриялық фигуралардың жаймалары. Сызбалардағы көріністердің орналасуы. Қималар мен тіліктер. Тік бұрышты және аксонометриялық осьтердегі түрлердің, қималар мен тіліктердің қажетті және жеткілікті сандарын қолдана отырып, бөлшектер сызбаларын орындау. Машинажасау сызуы. Қарапайым машинажасау сызбаларын оқу. Алмалы-салмалы қосылымдар. Алынбайтын-салынбайтын қосылымдар. Құрастыру сызбасы, жұмыс сызбасы, бөлшектер эскизі, бөлшектің техникалық суреті, құрастыру сызбасы бойынша бөлшектеу.

Білімдер:

- сызбаларды рәсімдеу ережелерін;

- көріністердің сызбаларда орналасуын;

- сызбалардағы проекциялық көріністерді;

- қималарды және тіліктерді;

- алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын қосылымдарды.

Іскерліктер:

- электрмеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған қарапайым сызбаларды оқу;

- машиналар мен механизмдерге арналған тетіктерді және қосалқы бөлшектерді дайындау мақсатында эскиздер мен техникалық суреттерді орындау.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 3.9.5,

КҚ 3.9.6

ЖКП 02

Техникалық механика негіздері.

Механизмдер мен машиналар жіктеуі. Механизмдер бөліктері. Механизмдер кинематикасы (механизм және машина, киҒнематикалық жұптар және тізбектер, кинематикалық жұптар типтері). Бөлшектер мен жиналмалы бірліктер. Жіктелуі, арналуы және оларға қойылатын талаптар. Бөлшектерді қосу түрлері (алмалы-салмалы және алынбайтын-салынбайтын). Айналу қозғалысының беріліс механизмдері. Айналу қозғалысы берілісінің түрлері (механикалық, белдікті, фрикционды, тісті, тізбекті, бұрамалы). Арналуы, сипаты, құрылымы, белгіленуі және кинематикалық схемасы. Беріліс саны. Абсолюттік қатты дене. Деформацияның негізгі түрлері және олардағы кернеулерді бөлу. Сыртқы күштер және олардың түрлері. Серпімділік пен кернеудің ішкі күштері. Істегі, шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулер.

Білімдер:

- машиналар мен механизмдер жіктеуін;

- бөлшектерді байланыстыру түрлерін;

- айналу қозғалысының беріліс түрлерін;

- деформацияның негізгі түрлерін;

- шекті қауіпті және шекті жол берілген кернеулерін.

Іскерліктер:

- бөлшектер мен жиналмалы бірліктерді айыра білу;

- беріліс сандарын анықтау;

-серпімділік пен кернеудің ішкі және сыртқы күштерін айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 3.9.2,

КҚ 3.9.3

ЖКП 03

Электртехника электроника негіздерімен.

Электрлік және магниттік тізбектер. Ауыспалы тоқтың электрлік тізбектері. Электрлік құрылғылар. Электрөлшеуіш аспаптар. Электронды аспаптар мен құрылғылар. Трансформаторлар. Электрлік машиналар мен аппараттар. Электрқуатын өндіру, тарату және пайдалану. Электр станциялары, желілері және электрқуатымен қамтамасыз ету. Электржетек негіздері.

Білімдер:

- электрлік және магниттік тізбектерін;

- ауыспалы тоқтың электрлік тізбектерін;

- электрлік құрылғыларын;

- электр қуатының өндірілуін, таралуын және пайдаланылуын;

- электржетекті және электравтоматиканы.

Іскерліктер:

- электржабдықтары мен автоматика құралдарын жөндеуге арналған электрсхемаларын оқу;

- электржабдықтары және автоматика құралдарына қызмет көрсету мен жөндеу барысында электрөлшеуіш аспаптарын пайдалану.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 3.9.3,

КҚ 3.9.6

ЖКП 04

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері.

Ақпаратты кодтау. Сандық жүйелер. Бір жүйеден екінші жүйеге ауысу. Екілік арифметика. Формалды, математикалық логика. Модель түсінігі. Модельдер типтері. Алгоритм түсінігі. Алгоритмдер типтері. Бағдарламалау тілі. Бағдарлама, оны құрылымдау. Автоматты реттеу. Реттелетін параметр. Реттеу объектісі, оның қасиеттері, схемалар. Автоматты реттеуіштер, олардың жіктелуі, арналуы, құрылымы, жұмыс істеу принципі, функциялық және құрылымдық схемалары, реттеу органдары. Басқарудың автоматты жүйелерінің қосымша құралдары. Процесті автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшу тәртібі.

Білімдер:

- ОС WINDOWS түрлерін;

- WORD мәтіндік редакторын;

- EXCEL электронды кестелерін;

- Corel DRAW векторлық редакторын;

- вирустардан қорғануын;

- WinZip архиваторын;

- ОС DOS;

- Norton Commander сыртқабықша бағдарламасын;

- бағдарламалық тілдерін;

- автоматты реттеу негіздерін;

- автоматты реттегіштердің жұмыс істеу принципін, функциялық және құрылымдық схемаларын.

Іскерліктер:

- жұмыста және күнделікті өмірде дербес компьютерді қолдану;

- автоматты түрде басқарудан қолмен басқаруға және кері келтіруге көшуді жүзеге асыру.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 3.9.7

ЖКП 05

Геология негіздері.

Жер және ғарыш.Экзогенді және эндогенді геологиялық процестер. Минералогия, петрография және кристаллография. Минералдардың негізгі қасиеттері. Пайдалы қазбалардың кенорындары. Кенорындарының генезисі, іздеу және барлау әдістері. Геологиялық барлау жұмыстары, гидрогеология.

Білімдер:

- Жер мен Күн жүйесі құрылымдарын;

- минералдар мен тау-кен жыныстарының пайда болу процестерін және олардың қасиеттерін;

- геологиялық барлау жұмыстарының тәсілдерін.

Іскерліктер:

- бос тау-кен жыныстарынан пайдалы қазбаларды айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 3.9.2

ЖКП 06

Геодезия және маркшейдер ісі негіздері:

Геодезия.

Координаттар жүйелері. Бұрыштарды, арақашықтықтар мен артықтықтарды өлшеу, геодезиялық аспаптар. Геодезиялық тармақтар. Топографиялық түсірілімдер.

Маркшейдерлік іс.

Жер астылық теодолитті түсірілім. Тілгі және тазартым қазбаларындағы түсірілім жұмыстары. Тік түсірілімдер. Маркшейдерлік құжаттама. Тау-кен жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуін маркшейдерлік бақылау.

Білімдер:

- координаттар жүйелерін;

- бұрыштарды, арақашықтықтар мен артықтықтарды өлшеу ретін;

- геодезиялық және маркшейдерлік аспаптарын;

- маркшейдерлік түсірілімдер түрлерін.

Іскерліктер:

- маркшейдерлік схемалар мен тау-кен жұмыстарының пландарын оқу;

- жұмыстардың дұрыс және қауіпсіз жүргізілуін бақылайтын маркшейдерлік құралдарды қолдану.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 3.9.1,

КҚ 3.9.5

ЖКП 07

Еңбекті қорғау.

Тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Өнеркәсіп санитариясы. Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар. Өрт профилактикасы және кеншіқұтқарушы ісі негіздері.

Білімдер:

- жер асты тау-кен қазбаларында өзін ұстау ережелерін;

- қосалқы шығатын жерлерді;

-тау-кен қазбаларындағы газ режимін.

Іскерліктер:

- еңбекті қорғау ережелерін ұстану;

- өзін өзі құтқару және өрт сөндіру құралдарын қолдану;

- қауіпті және зиянды факторларды айыра білу.

БҚ 1-БҚ 8,

КҚ 3.9.9

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Кен ісі.

Кен өндірісінің негізгі технологиялық процестері. Тік, еңіс және көлденең кен қазбалары. Тазартым және даярлау забойлары. Күрделі кен-құрылыс жұмыстарын жүргізу технологиясы. Күрделі тау-кен дярлау қазбасын жүргізу мен бекіту құжаты. Күрделі даярлау забойларын, сонымен бірге тік оқпандар забойларын желдету. Күрделі тау-кен қазбаларын даярлау забойларының шаң-газ режимі. Шахтаның күрделі құрылыс объектілерінің апатты жоюға дайындығы.

Білімдер:

- кен өндірісінің негізгі технологиялық процестерін;

- тазартым забойының төбелерін бекіту және басқару, даярлау қазбасын өткізу мен бекіту құжаттарын жасау мазмұнын және толтырылу тәртібін;

- шахтаны, тазартым және даярлау забойларын желдету схемалары мен тәсілдерін;

- өрт сөндіру және өзін өзі құтқару құралдарының орналасуын.

Іскерліктер:

- тазартым забойындағы төбелерді бекіту және басқару, даярлау қазбасын өткізу мен бекіту құжаттарының талаптарын ұстану;

- жұмыс орнындағы шаң-газ режимінің күйін бақылау.

БҚ1-БҚ 6,

КҚ 3.9.1,

КҚ 3.9.4 -,

КҚ 3.9.6

АП 02

Жару жұмыстарының технологиясы мен қауіпсіздігі.

Жарылыс теориясының негіздері және жарылғыш заттардың қасиеттері. Зарядтарды жару құралдары және тәсілдері. Жарылғыш материалдарды сақтау, тасымалдау және жою. Жару жұмыстарының әдістері. Күрделі тау-кен қазбаларындағы және тік оқпандар забойларындағы жару жұмыстарының ерекшеліктері. ЖЗ зарядтарын бір-бірлеп немесе қатарынан бірнешеуін жару арқылы кен жыныстарын қопару процесі. Бұрғыжарылыс жұмыстарын ұйымдастыру. Жару жұмыстарын механизациялау. Жарушының жұмысын ұйымдастыру. Жарылғыш заттардың (ЖЗ) тиімділігі мен сапасын бағалау әдістері.

Білімдер:

- жарылғыш заттар мен инициирлеу құралдарын;

- жарылғыш материалдарын есепке алу, сақтау, тасымалдау және жою ережелерін;

- бұрғыжарылыс жұмыстарын жүргізу төлқұжатын;

- бұрғыжарылыс жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік шараларын;

- жару жұмыстарын жүргізу барысындағы сигналдарды;

- Жарылғыш заттардың (ЖЗ) тиімділігі мен сапасын бағалау әдістерін.

Іскерліктер:

- жару жұмыстарының жүргізілуіне жетекшілік ету;

- бұрғыжарылыс жұмыстарын жүргізуге төлқұжат жасау;

- бұрғыжарылыс жұмыстарын жүргізу барысында қауіпсіздік ережелерін ұстануды бақылау.

БҚ 5- БҚ 8,

КҚ 3.9.1 -

КҚ 3.9.9

АП 03

Шахта оқпандарын үңгілеу және тереңдету.

Қарапайым және күрделі тау-кен-геологиялық жағдайларда шахта оқпандарын бұрғылау. Оқпандардың көлденең қималарының формасы мен өлшемдері. Оқпандарды бұрғылаудың технологиялық схемалары. Оқпандарды бұрғылау барысындағы жабдықтар. Оқпандар бекітпелерін жасау. Оқпандарды бұрғылау барысындағы су бұру және басқа да жабдықтар. Шахталық оқпандарды арқаулау. Шахта оқпандарын тереңдету.

Білімдер:

- оқпандардың көлденең қималарының формалары мен өлшемдері;

- әртүрлі тау-кен-геологиялық жағдайларда оқпандарды үңгілеу технологиясын;

- оқпандарды үңгілеуге арналған негізгі және қосалқы жабдықтар;

- бекітпелерді жасау және оқпандарды арқаулау тәсілдерін;

- оқпандарды тереңдету схемаларын.

Іскерліктер:

- оқпандарды бұрғылаудағы технологиялық процестің негізгі және қосалқы операцияларын орындау.

БҚ 5- БҚ 8,

КҚ 3.9.1 -

КҚ 3.9.4

АП 04

Кен үңгілеу және құрылыс машиналары.

Уатқыш балғалар, перфораторлар, электрлі және пневматикалық бұрғылар, арналуы, құрылымы және оларды пайдалану. Бұрғылауға арналған машиналар мен құрал-саймандар.Тиегіш машиналар, үңгілеу комбайндары және қалқандар. Шахта оқпандарын үңгілеу мен тереңдетуге арналған үңгілеу кешендері және машиналар. Бекітпені жасауға арналған жабдықтар. Құрылыс-жол машиналары. Бетондар мен ерітінділерді дайындауға және тасымалдауға арналған жабдықтар. Арқауларды дайындауға арналған машиналар.

Білімдер:

- уатқыш балғалар, бұрғылау құрал-саймандар және бұрғылау машиналарының құрылымы мен арналуын;

- оқпандарды үңгілеуге арналған үңгілеу комбайндарының, механикаландырылған кешендердің қызмет ету принциптерін және қолданылу аумағын;

- тиегіш машиналардың және бекітпелерді жасауға арналған жабдықтардың техникалық сипаттамаларын;

- тау-кен машиналары мен механизмдерін қауіпсіз пайдалану ережелерін;

- жер асты күрделі тау-кен жұмыстарына арналған қосалқы жабдықтардың арналуы мен құрылымын.

Іскерліктер:

- тау-кен-құрылыс жұмыстарын жүргізуге арналған қажетті машиналардың, жабдықтардың есебін және таңдауын жүргізу.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 3.9.2,

КҚ 3.9.3,

КҚ 3.9.6,

КҚ 3.9.7,

КҚ 3.9.9

АП 05

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу.

Кен электржабдықтарының пайдаланылу ерекшеліктері мен конструкциялық орындалуы. 1140 В дейінгі және одан жоғары кернеуді басқару және қорғаныш электр аппаратурасы. Кен кәсіпорындарының электр қуатымен жабдықталуы. Кен кәсіпорындарының электр желілері. Электр қондырғыларының қорғанышы. Кен қазбаларын жарықтандыру. Кеніштік белгі беру мен байланыс. Электртоғына түсуден қорғану.

Білімдер:

- тау-кен электр жабдықтарының конструкциялық орындалу түрлерін;

- кен қазбалары бойымен электр ішексымдарын іліп тарту ережелерін;

- кен қазбаларын жарықтандыру параметрлерін;

- қорғаныш құрылғыларын тексеру тәсілдерін.

Іскерліктер:

- қорғаныш құрылғыларының жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

- электр жабдықтарын пайдалану ережелерін ұстануды бақылау.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 3.9.1,

КҚ 3.9.2,

КҚ 3.9.4,

КҚ 3.9.5,

КҚ 3.9.9

АП 06

Кен механикасы.

Турбомашиналар теориясының негіздері. Желдеткіш, сутөкпе, пневматикалық және көтергі қондырғылары, олардың түрлері, конструкциялары, жұмыс істеу принципі. Олардың өнімділігін реттеу. Жабдықтар мен жетектерді таңдау, оларды пайдалану.

Білімдер:

- гидравликаның негізгі заңдарын;

- желдеткіштер, сорғылар, компрессорлар, калориферлер, көтергі машиналарының типтерін.

Іскерліктер:

- жылжымайтын тау-кен машиналарының дұрыс пайдаланылуына бақылау жүргізу.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 3.9.2,

КҚ 3.9.3,

КҚ 3.9.6


АП 07

Құрылыс ісі.

Құрылыс материалдары, бөлшектері және бұйымдарының түрлері. Олардың сипаттамалары мен қасиеттері. Табиғи материалдар: ағаш, тас және т.б. Минералды тұтқыр заттар, ерітінділер мен бетондар. Табандар мен фундаменттер. Жиналмалы темірбетонды және бетонды құрылыс бөлшектері мен конструкциялар. Топырақты, тасты, бетонды және темірбетонды жұмыстар. Кен техникалық ғимараттар мен құрылыстар.

Білімдер:

- құрылыс материалдарының түрлерін, олардың физика-механикалық қасиеттерін;

- ерітінділер мен бетондар маркаларын;

- кен техникалық ғимараттары мен құрылыстарының типтерін және конструкциялық шешімін.

Іскерліктер:

- топырақты, тасты, бетонды, темірбетонды және басқа да құрылыс жұмыстарын орындау;

- кен техникалық ғимараттары мен құрылыстарының типтерін және конструкцияларын айыра білу.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 3.9.1,

КҚ 3.9.4,

КҚ 3.9.5

АП 08

Өндіріс процестерін автоматтандыру.

Автоматика мен телемеханиканың негізгі түсініктері. Сандық техника элементтері. Автоматтандырудың техникалық құралдары. Тау-кен машиналарын, шахта көліктерін және жылжымайтын қондырғыларды автоматтандыру. Технологиялық процестерді автоматтандыру. Тау-кен жабдықтары мен технологиялық процестерді автоматтандырудағы даму бағытының болашағы.

Білімдер:

- тау-кен өндірісінің автоматикасы мен телемеханикасы негіздерін;

- басқарудың автоматтандырылған жүйелерін құру принциптерін.

Іскерліктер:

- тау-кен жабдықтарын автоматтандыру схемаларын оқу;

- тау-кен автоматикасының негізгі элементтерін, оның ішінде түйіспесіз және микропроцессорлы құрылғыларын танып білу.

БҚ 5 - БҚ 8,

КҚ 3.9.2,

КҚ 3.9.3,

КҚ 3.9.7

АП 09

Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар. Ауырлық дәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі. Өндірісте салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын құру. Кәсіпорындағы еңбекті қорғаудың басқару жүйесі. Өндірістегі және тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі.Тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар. Алғашқы дәрігерлік көмек көрсету. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Білімдер:

- еңбек заңнамасы, қоршаған ортаны қорғау, өртке қарсы профилактикасы және кеншіқұтқарушы ісі негіздерін;

- зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін;

- еңбекті қорғаудың басқару жүйелерін;

- тау-кенжұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын;

- өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын;

- қоршаған ортаны қорғау және жер қойнауын тиімді пайдалану бойынша талаптарды.

Іскерліктер:

- қауіпсіздік Ережелерінің талаптарын ұстану;

- зиянды және улы газдарды өлшеуді жүргізу;

- жазатайым оқиға болған жерді тергеу мақсатында ешкімнің бас сұқпауын қамтамасыз ету;

- зақымданған адамға алғашқы көмек көрсету;

- жұмыстардың жүктелген бөлікшесінде қауіпсіздік техникасын ұстану.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 3.9.6,

КҚ 3.9.8,

КҚ 3.9.9

АП 10

Сала экономикасы.

Сала және нарықтық экономика. Саланың материалдық, еңбек және қаржы ресурстары. Саланы басқару, дамудың экономикалық көрсеткіштері. Кәсіпорын – шаруашылық субъектісі ретінде. Кәсіпорын ұйымдарының формалары, олардың өндірістік және ұйымдық құрылымдары. Негізгі өндірістік және технологиялық процесстер. Кәсіпорын инфрақұрылымы. Кәсіпорын капиталы мен мүлігі. Негізгі және айналымдағы қаражаттар. Еңбек ресурстары. Нормалау және еңбек төлемі. Өндіріс шығындары және өнімнің шығу бағасы. Бағаның құрылуы. Бизнес-жоспар. Негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерді есептеу әдісі.

Білімдер:

- өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастыруды;

- саланың (кәсіпорынның) материалды-техникалық, еңбек және қаражат ресурстарын, оларды тиімді пайдалану көрсеткіштерін;

- өнім бағасының жасалу механизмдерін;

- қазіргі жағдайлардағы еңбек төлемінің формаларын;

- өндіріс шығындарын;

- бағаның құрылу механизмін;

- бизнес-жоспарды дайындау әдістемесін.

Іскерліктер:

- нормалау мен еңбек төлемін есептеуді;

- кәсіпорын (участке) жұмысының негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерін әдістеме бойынша есептеу.

БҚ5 - БҚ8,

КҚ 3.9.1,

КҚ 3.9.5,

КҚ 3.9.8

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00

Өндірістік оқыту

ӨО 01

Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика.

Металдарды слесарлық және механикалық өңдеудің негізгі процестерімен және қолданылатын жабдықтармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен танысу. Слесарьмен станокшының жұмыс орнын ұйымдастыру,еңбектi нормалау негiздерi. Металдарды өңдеу бойынша практикалық іс-әрекеттің қажетті ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

Іскерліктер:

- машинажасау сызбаларын оқу;

- нормативті-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Дағдылар:

- металдар мен материалдарды танып білу;

- өлшеуіш құрал-саймандарын пайдалану;

- бөлшектерді өңдеу бойынша технологиялық процесс картасын құрастыру.

БҚ 5-БҚ 8

КҚ 3.9.5,

КҚ 3.9.7,

КҚ 3.9.9

ӨО 02

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика.

Пайдалы қазбаларды өндіру бойынша тау-кен кәсіпорнымен жалпы танысу. Тазартым жұмыстарын жүргізу барысында кен қазбаларын өткізу технологиясымен, технологиялық процестер кешенімен танысу. Кен-шахталық тұрақты жабдықтардың жұмысымен танысу. Жөндеу бригадаларының жұмыстарын ұйымдастыру тәжірибесін зерделеу. Жоғары деңгейдің тиісті дәрежелі жұмысшы мамандығы үшін Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көрсетілген жұмыстар кешенін білім алушылардың меңгеріп алуы.

Іскерліктер:

- шахтада мінез-құлық ережелерін, жұмыстарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік ережелерінің (ҚЕ) негізгі талаптарын қолдану;

- кеніштік атмосферада зиянды және улы газдарды өлшеу бойынша аспаптарды пайдалану;

- дербес қорғану құралдарын, өртке қарсы қорғану құралдарын пайдалану.

Дағдылар:

- кеніштік атмосферада зиянды және улы газдарды өлшеу бойынша аспаптарды пайдалану;

- шаңнан, газдардан, дірілден, шуылдан және электр тоғына түсуден қорғайтын дербес құралдарды, өртке қарсы қорғану құралдарын пайдалану;

- қауіпсіздік ережелерін (ҚЕ) және техникалық пайдалану ережелерін (ТПЕ) пайдалану.

БҚ 5-БҚ 8

КҚ 3.9.1,

КҚ 3.9.4 -

КҚ 3.9.6,

КҚ 3.9.9

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру және бекіту бойынша практика.

Оқу кен полигоны немесе тау-кен кәсіпорны жағдайларында теориялық білімдерді бекіту. Тау-кен кәсіпорындары тұрақты жабдықтарының, кеніш көлігінің, аздаған механикаландырудың жұмысымен танысу. Тазартым және даярлау забойларының желдету сұлбасымен және шахтаның сутөккі сұлбасымен танысу. Электр жабдықтарды, аппаратуралар мен автоматты құрылғыларды жөндеу, монтаждау және баптау бойынша негізгі операциялармен танысу. Жабдықтарды ағымда қарап шығу және жөндеу мазмұнымен танысу.

Іскерліктер:

- кен жабдықтарының әрекет етуін тексеру;

- нормативтік құжаттар талаптарына тау-кен жабдықтары техникалық күйінің сәйкестігін анықтау;

- монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын орындау;

- қосалқы шығатын есігі бар жұмыс орнына қарай апаттарды жою жоспарына жетекшілік ету;

- қорғаныш және іске қосу аппаратурасын пайдалану ережелерін, жабдықтарды жарылыс және ұшқын қауіпсіздігіне тексеру ережелерін қолдану;

- кәсіпорында электр қуатын тарату және тарату бекеттері жабдықтарының схемаларын оқу.

Дағдылар:

- кен машиналары мен механизмдерін басқару;

- қондырғыларды жерге қосу;

- бекітпені орнату, рельс жолын төсеу, теспелерді бұрғылау бойынша операцияларды қауіпсіз орындау;

- монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын орындау;

- қорғаныш және іске қосу аппаратурасын пайдалану;

- тау-кен кәсіпорындарының тұрақты жабдықтарында, кеніш көлігінде, аздаған механикаландыруда жұмыс істеу.

БҚ 5-БҚ 8

КҚ 3.9.1-

КҚ 3.9.9

КП 02

Мамандықтың бейіні бойынша практика.

Жұмыстар бөлікшелерінде жұмыс орнымен, қосалқы шығатын жерлермен және апаттарды жою жоспарымен танысу. Жұмыс орнында машиналар мен механизмдердің жұмыс істеу принципін және оларға қызмет көрсету ережелерін зерделеу. Жабдықтарды пайдалану барысындағы ҚЕ. Бөлікшенің өндірістік планымен қарастырылған тапсырмаларды орындау. Тазартым жұмыстарын кешенді механикаландыру және автоматтандыру. Лава төбелерін бекіту және басқару төлқұжаты. Даярлау жазық және ылди тау-кен қазбаларының арналуы мен сипаттамасы, оларды өткізу тәсілдері, бекіту төлқұжаты. Бұрғыжарылыс жұмыстарының төлқұжаты. Шахтаның жөндеу-механикалық қызметінің арналуы және жабдықтары.

Іскерліктер:

- жазық, ылди және тік тау-кен қазбаларын үңгілеу бойынша жұмыстарды орындау;

- 5-ші разрядты үңгілеушінің тарифтік-біліктілік сипаттамасында көрсетілген бекітпенің барлық түрлерін жасау;

- уақытша бекітпені бөлшектеу және жөндеу;

- әртүрлі типті бұрғылау станоктарын және қондырғыларын басқару, геологиялық жағдайларға, шиеленісулердің пайда болуына, бұрғылау жабдықтары мен құрал-саймандарының күйіне қарай бұрғылау процесін басқару;

- шурфтар, қазаншұңқырлар және орлар бекітпелерінің жөндеуін орындау.

Дағдылар:

- шурфтарды үңгілеуді және бекітуді орындау;

- шахтаның оқпанын (шурфын) бекіту және арқаулау барысында крандарды, жылжымалы арбашаларды, таль жүйесін, электр тельферлерді басқару;

- тюбингілі бекітпені орнату және жинау;

- арқаулау элементтерін және т.б. шахта оқпанына беру.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 3.9.1-

КҚ 3.9.9

КП 03

Біліктілік практикасы.

Бөлікшедегі машиналарды және жабдықтарды басқару тәсілдері мен операцияларын меңгеру. Бас инженердің, бас технологтың және бас экономисттің қызметі, олардың шахта қызметінде тағайындалуы мен ролі. Шахта кешенінің, оның бөлімдері жабдықтарының технологиялық процестері, типтері, негізгі сипаттамалары. Әрбір қызметтің міндеттерімен, шахта құрылысының (қайта құру) жобасымен, кен шахталық жабдықтармен, кәсіпорынның техника-экономикалық көрсеткіштерімен танысу.

Іскерліктер:

- тау-кен қазбаларын үңгілеу барысында тоннель қалаушыны және үңгілейтін механикаландырылмаған кешенді (қалқанды) басқару;

- планда, бейінде және тоннель осі бойымен кешеннің орнын түзеу;

- әртүрлі типті бұрғылау станоктарын және қондырғыларын басқару, геологиялық жағдайларға, шиеленісулердің пайда болуына, бұрғылау жабдықтары мен құрал-саймандарының күйіне қарай бұрғылау процесін басқару;

- ашық тәсілмен тоннельдердің, метрополитен станцияларының құрылысы барысында күрделілігі орташа үңгілеу жұмыстарын орындау.

Дағдылар:

- тік қазбалар мен оқпандарды үңгілеу барысындағы жүрісті бөлімдердің құрылымдарын басқару;

- шахтаның оқпанын (шурфын) бекіту және арқаулау барысында крандарды, жылжымалы арбашаларды, таль жүйесін, электр тельферлерді басқару;

- жабдықтарды пайдалану бойынша ҚЕ мен нұсқаулық талаптарын ұстану;

- жұмыстардың қауіпсіз орындалуын бақылау.

БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 3.9.1-

КҚ 3.9.9


      Ескерту:

      Базалық құзыреттер 1 кесте

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну. Қазіргі әлем туралы ұғымға ие болу, қоғамда өзін және өз орнын жете түсіну.

БҚ 2

ҚР Конституциясыныңнегіздерін білу, экологиялық, құқықтық, ақпараттықжәнекоммуникациялықмәдениетке ие болу, мемлекеттік, орысжәнешеттілдерінде қарапайым ептілікпен тілдесу.

БҚ 3

Тұрақты түрде жаңабілімдерді қалыптастыруға, кәсібиөсугежәнежеке басыныңәлеуетінжүзеге асыруда қажеттілікке деген даярлығын білдіру.

БҚ 4

Қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру және өзінің кәсіби іс-әрекетін іске асыру үшін оны пайдалана білу.

БҚ 5

Схемаларды және сызбаларды орындаудың тәжірибелік ептіліктері мен дағдыларына ие болу, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеуіш құрал-саймандарды және аспаптарды пайдалану.

БҚ 6

Нәтиже сапасына жұмыс істеу, өз жұмысына, жабдықтарға, материалдар мен қорлардың шығынына жауапты болу.

БҚ 7

Технологиялық процестің бірізділігін ұстану, қойылған оқу және өндіріс міндеттерін орындау үшін барынша тиімді тәсілдер мен құралдарды таңдау.

БҚ 8

Өз денсаулығына жауапты болу, тәжірибелік жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін ұстану.

      Кәсіптік құзыреттер 2 кесте

ТжКБ деңгейі

Біліктілік:

Кәсіптік құзыреттер(КҚ)

Жоғары деңгей маманы

071201 2 -Өту жолы кешенінің машинисі

КҚ 2.1.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.1.2 Алынған тапсырманы орындау үшiнқызмет көрсетiлетiн жабдықтармен тау-кен машиналарынапрофилактикалық байқау және дайындық жүргізу.

КҚ 2.1.3 Әртүрлi (бұрғыжарылыс, механикалық, гидравликалық, қол, құрамдастырылған) тәсiлдермен тау-кен жыныстарын бұзуды жүргізу.

КҚ 2.1.4 Тау-кен қазып алу машиналарының көмегімен бұзылған тау-кен жыныстарын қазып алуды жүргізу.

КҚ 2.1.5 Тау-кен машиналары мен жабдықтарын сөндіруді, келесі ауысымға жабдықтарды беруді жүзеге асыру.

КҚ 2.1.6 Кешен мен төсегіш механизмдерінің жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.1.7 Белгіленген техникалық құжаттаманыжүргізу.

КҚ 2.1.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

071202 2 -Үңгілеуші

КҚ 2.2.1 Өндірістік нарядты орындау үшін жұмыс орнын және жабдықтарды дайындау.

КҚ 2.2.2 Материалдар мен жабдықтарды тиеу, түсіру, жеткізу.

КҚ 2.2.3 Көлденең, ылди, және тік кен қазбаларын үңгілеу бойынша жұмыстарды орындау.

КҚ 2.2.4 Забой аймағындатиегішпен, тиеп-жеткізу машиналарымен және қолмен кен массасын ысырмалау мен тиеу.

КҚ 2.2.5 Үңгілеу кешендерінмонтаждау және құрастыру.

КҚ 2.2.6 Тиеу, тиеп-жеткізу машиналарын, қайта тиегіштер, суатқыштар, ысырма шығырларын және басқа да жұмыста қолданылатын машиналар мен механизмдерді басқару және оларға қызмет көрсету.

КҚ 2.2.7 Опырылым бойынша кен қазбаларын үңгілеу.

КҚ 2.2.8 Ауысымды қабылдау және тапсыру, жұмыс орнын, керек-жарақтарды, құрал-саймандарды жинау бойынша жұмыстарды орындау, оларды тиісті күйге келтіру.

КҚ 2.2.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

071203 2 -Шпур бұрғылаушы

КҚ 2.3.1 Өндірістік нарядты орындау үшін жұмыс орнын, бұрғы механизмдері мен бұрғы қондырғыларын дайындау.

КҚ 2.3.2 Өзіжүргі бұрғылау қондырғыларын басқару.

КҚ 2.3.3 Бұрғыжарылыс жұмыстарының төлқұжатына сәйкес шпурлардың орналасуын белгілеу.

КҚ 2.3.4 Салмағы 35 келіге дейінгі ұстынды және қол перфораторлармен және электрбұрғылармен,қол бұрғылармен ашық жұмыстарда, шпурларды бұрғылау.

КҚ 2.3.5 Дизельді қозғалтқыштармен жабдықталған, қондырғылардан басқа, бұрғылау қондырғыларымен шпурларды бұрғылау.

КҚ 2.3.6 Шпурларды желмен үрлеу, сумен шаю, бұрғылау процесінде бұрғыларды және бұрғытәждерді ауыстыру, бұрғыларды, қашауларды, бұрғытәждерді таңдау.

КҚ 2.3.7 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

071204 2 - Тау-кен қазып суыратын машина машинисі

КҚ 2.4.1 Тапсырманы орындау үшін жұмыс орнын, тау-кен машиналарын және жабдықтарды дайындау.

КҚ 2.4.2 Өндіру және үңгілеу комбайндарын, қазып алу агрегаттары мен жоңқалау құрылғыларын басқару.

КҚ 2.4.3 Кен-техникалық талаптарға және кен-геологиялық жағдайларға байланысты үңгі машиналарымен әртүрлі үңгілерді жүргізу.

КҚ 2.4.4 Жұмыс процесінде буындар мен бөлшектердің күйін бақылау, ақаулықтарды табу және жою.

КҚ 2.4.5 Пайдалы қазбалардықазып алудың дұрыс бағытын қадағалау.

КҚ 2.4.6 Қызмет көрсетілетін машиналарды монтаждау және бөлшектеу бойынша жоспарлы-алдын ала ескерту жөндеуіне қатысу.

КҚ 2.4.7 Комбайнды өз жүрісімен забойдан забойға ауыстыру.

КҚ 2.4.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

071205 2 -Тиегіш машина машинисі

КҚ 2.5.1 Жұмыс орнын дайындау, тежегіштерді және сақтандыратын құрылғылардың іс-әрекетін тексеру.

КҚ 2.5.2 Тиегіш машинасы мен әмбебап шөмішті тиегішті басқару.

КҚ 2.5.3 Тасымалдағышқа немесе вагонеткаларға кен массасын тиеу.

КҚ 2.5.4 Жанармай-майлау материалдарын машинаға құю.

КҚ 2.5.5 Тиегіш машинасының жұмысындағыаздаған ақауларды табу және жою.

КҚ 2.5.6 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

071206 2 -Жер асты тау-кен жұмысшысы

КҚ 2.6.1 Тапсырманы орындау үшін жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.6.2 Өндірістік процесті орындау барысында материалды-техникалық қамтамасыз ету элементтерін қабылдау.

КҚ 2.6.3 Сутөкпе, құрғатым жыралары мен құдықтарды өткізу, бекіту, қалпына келтіру және тазалау.

КҚ 2.6.4 Тау-кен қазбаларының күйін қарап шығу, бүйірлері мен төбесін керту және тарту.

КҚ 2.6.5 Жер асты құрылғылары бойынша жұмыстарды орындау.

КҚ 2.6.6 Машиналарды, механизмдерді, керек-жарақтарды жөндеуге және оларға қызмет көрсетуге қатысу.

КҚ 2.6.7 Пайдалы қазбаларды үңгілеу және тазартым алу барысында қосалқы жұмыстарды орындау.

КҚ 2.6.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

071207 2 -Бұрғылау қондырғысының машинисі

КҚ 2.7.1 Өндірістік нарядты орындау үшін өз жұмыс орнын, бұрғы механизмдері мен бұрғы қондырғыларын дайындау.

КҚ 2.7.2 Бұрғыларды, қашауларды және бұрғытәждерді таңдау, бұрғылау үрдісінде оларды ауыстыру, ұңғымаларды тазалау, сумен шаю, науашықтау.

КҚ 2.7.3 Бұрғылау жабдықтарын монтаждау, бөлшектеу, жылжыту, жұмысқа дайындау, орнату және реттеу.

КҚ 2.7.4 Ұңғымаларды көміртектендіру, тығындау, шегенді құбырлармен бекіту, басқа да жұмыстарды орындау.

КҚ 2.7.5 Әртүрлі типті бұрғылау станоктары мен қондырғыларын басқару.

КҚ 2.7.6 Геологиялық жағдайларға, кез келген қиындықтарға, бұрғылау жабдықтары мен құрал-саймандары күй-жәйіне байланысты бұрғылау процесінің әдісін таңдау.

КҚ 2.7.7 Бұрғылау жабдықтарында орналасқан компрессорлерге қызмет көрсету, қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.7.8 Шойтастарды өзіжүргі бұрғы қондырғыларымен, перфораторлармен, электрбұрғылармен бұрғылау.

КҚ 2.7.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

071210 2 -Толық қимамен шахта оқпандарын бұрғылауға арналған құрылғылардың машинисі

КҚ 2.10.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.10.2 Шахта оқпанын (шурфын) бұрғылау барысында бұрғылау қондырғысын басқару.

КҚ 2.10.3 Бұрғылау жабдықтары кешенінің жұмысы мен техникалық күйін бақылау.

КҚ 2.10.4 Бұрғылау мұнараларын жинау және бөлектеу, бұрғылау құрал-саймандарын қарап шығу, қажаутасты және қажалған қашауды ауыстыру.

КҚ 2.10.5 Өлшеуші-тексеруші аспаптардың көрсеткіштерін бақылау.

КҚ 2.10.6 Бұрғылау тәртібін ұстану.

КҚ 2.10.7 Шахта оқпанын (шурфын) бекіту және арқаулау барысында крандарды, жылжыма арбашаларды, таль жүйесін, электртельферлерді басқару.

КҚ 2.10.8 Тюбингті бекітпелерді орнату және жинау, шахта оқпанына арқаулау элементтерін және т.б. жіберу.

КҚ 2.10.9 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жоспар бойынша профилактикалық жөндеу жұмыстарына қатысу.

КҚ 2.10.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

ЕСКЕРТУ: Т және КБ оқыту мекемесінің бітірушілеріне шахта оқпандарын толық қимасымен бұрғылау қондырғысының машинисі құқығын алу мүмкіндігі шахта оқпандарын толық қимасымен бұрғылау қондырғысының машинисі көмекшісі біліктілігі иесінде болады.

071212 2 -Топырақты қатыруға арналған тоңазытқыш қондырғылардың машинисі

КҚ 2.12.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.12.2 Біліктілігі барынша жоғары машистің жетекшілігімен компрессорлармен жабдықталған тоңазытқыш қондырғысына қызмет көрсету.

КҚ 2.12.3 Қызмет көрсетілетін агрегаттарды қосу және тоқтату, олардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

КҚ 2.12.4 Тексеруші-өлшеуші аспаптардың көрсеткіштерін және белгі беру құрылғыларын бақылау.

КҚ 2.12.5 Топырақтарды қатыру бойынша тоңазытқыш қондырғысының температуралық режимін реттеу.

КҚ 2.12.6 Тоңазытқыш қондырғысының жұмысында пайда болған ақауларды табу, алдын-ала ескерту және жою.

КҚ 2.12.7 Жөндеу жұмыстарының барлық түрлеріне қатысу.

КҚ 2.12.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

071213 2 -Үстіңгі жұмыстардағы үңгілеуші

КҚ 2.13.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.13.2 Тоннелдердің, метрополитен станциялардың ашық тәсілдегі құрылысы барысында күрделілігі орта деңгейдегі үңгілеу жұмыстарын орындау.

КҚ 2.13.3 Уатым балғаларымен топырақты қазу.

КҚ 2.13.4 Қазба пішінін шабақтау.

КҚ 2.13.5 Жарылған топырақты қазу.

КҚ 2.13.6 Шурфтардың, қазаншұңқырлардың және орлардың бекітпелерін жөндеу.

КҚ 2.13.7 Қалыпты орнату, бетонды ерітінділерді айдамалау.

КҚ 2.13.8 Түйісу беттерін бітемелеу, жапсарларын аршу.

КҚ 2.13.9 Шпалдарға және білеулерге рельстерді бекіту.

КҚ 2.13.10 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

Орта буын маманы.

071209 3 - Техник-технолог

КҚ 3.9.1 Тау-кен-құрылыс кәсіпорнының өндірістік бөлікшесіндегі жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру.

КҚ 3.9.2 Кен үңгілеу және құрылыс жабдықтарын таңдау және дұрыс пайдалану.

КҚ 3.9.3 Кен үңгілеу және құрылыс техникасының бір түрін басқару.

КҚ 3.9.4 Белгіленген нарядтың орындалуын қамтамасыз ету.

КҚ 3.9.5 Жер астылық кен үңгілеу және құрылыс жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық құжаттаманы жасау.

КҚ 3.9.6 Кен қазбаларындағы желдеткіштік жүйелердің жұмысын және атмосфера құрамын бақылауды жүзеге асыру.

КҚ 3.9.7 Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып техникалық есептерді шешу.

КҚ 3.9.8 Өндірістік іс-әрекетке жанасатын қолданыстағы нормативтік құжаттарды қолдану.

КҚ 3.9.9 Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғаныш нормаларын ұстану. Еңбектің қауіпсіз жағдайларына жауапты болу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 127-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0713000 – Геодезия және картография

      Біліктілігі: 071301 3 – Техник-геодезист

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер мен пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖББП.00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1

ӘЭД. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
2-4

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

432
2-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1068

564

484

20

2-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+42

424

ЖКП 02

Физикалық география


+

+


76

52

24


2

ЖКП 03

Геодезия

+
306

150

156


2-4

ЖКП 04

Геоақпараттық жүйелер


+60

20

40


3

ЖКП 05

Топографиялық және құрылыстық сызу


+106


106


2-3

ЖКП 06

Картография


+52

30

22


4

ЖКП 07

Электротехника және электроника


+66

52

14


2

ЖКП 08

Электрондық геодезиялық өлшеу құралдары


+90

50

40


3-4

ЖКП 09

Метрология, стандарттау және сертификаттау


+34

20

14


4

ЖКП 10

Кәсіптік қызметті құқықтық қамтамасыз ету


+44

32

12


4

ЖКП 11

Өндірісті ұйымдастыру және басқару

+

+

+

+

94

48

26

20

4

ЖКП 12

Өмір қауіпсіздігі


+56

42

14


2

ЖКП 13

Еңбекті қорғау


+42

26

16


3

АП. 00

Арнайы пәндер

896

482

394

20

2-4

АП 01

Жоғары геодезия

+


+


172

90

82


2-4

АП 02

Фотограмметрия негіздері

+


+


100

58

42


3-4

АП 03

Қолданбалы геодезия

++

226

114

92

20

3-4

АП 04

Инженерлік-геодезиялық іздестірулер


+152

92

60


3-4

АП 05

Инженерлік құрылыс негіздері


+

+


48

34

14


2

АП 06

Мемлекеттік кадастр негіздері


+52

34

18


4

АП 07

Серіктік навигациялық жүйелер


+52

32

20


4

АП 08

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар


+

+


94

28

66


2

6.БҰАП. 000

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

116-607*

70-315*

46-281*ӨО және КП. 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1332

КП. 01

Оқу практикасы

648

КП. 02

Өндірістік технологиялық практика

432

КП. 03

Мамандық бейіні бойынша камералдық практика

144

КП. 04

Геоақпараттық технологияларды меңгеру


108

АА

Аралық аттестаттау

210

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

78

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

66

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емесБарлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: арнайы пәндер (АП 01, 03) бойынша емтихан.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 128-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0713000 – Геодезия және картография

      Біліктілігі: 071301 3 – Техник-геодезист

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
2-4

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

480
2-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1068

602

446

20

2-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+42

424

ЖКП 02

Физикалық география


+

+


74

60

14


2

ЖКП 03

Геодезия

+
306

150

156


2-4

ЖКП 04

Геоақпараттық жүйелер


+60

34

26


3

ЖКП 05

Топографиялық және құрылыстық сызу


+106


106


2

ЖКП 06

Картография


+52

30

22


4

ЖКП 07

Электротехника және электроника


+72

60

12


2

ЖКП 08

Электрондық геодезиялық өлшеу құралдары


+90

50

40


3-4

ЖКП 09

Метрология, стандарттау және сертификаттау


+34

24

10


4

ЖКП 10

Кәсіптік қызметті құқықтық қамтамасыз ету


+42

32

10


4

ЖКП 11

Өндірісті ұйымдастыру және басқару

+


+

+

94

48

26

20

4

ЖКП 12

Өмір қауіпсіздігі


+54

42

12


2

ЖКП 13

Еңбекті қорғау


+42

30

12


4

АП. 00

Арнайы пәндер

900

474

406

20

2-4

АП 01

Жоғары геодезия

+
172

90

82


2-4

АП 02

Фотограмметрия негіздері

+
100

58

42


2-4

АП 03

Қолданбалы геодезия

++

226

114

92

20

3-4

АП 04

Инженерлік-геодезиялық іздестірулер


+152

92

60


3-4

АП 05

Инженерлік құрылыс негіздері


+

+


48

34

14


2-3

АП 06

Мемлекеттік кадастр негіздері


+52

26

26


4

АП 07

Серіктік навигациялық жүйелер


+52

32

20


4

АП 08

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар


+

+


98

28

70


2

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

144-636*

86-319*

58-306*ӨО және КП. 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1332

КП. 01

Оқу практикасы

648

КП. 02

Өндірістік технологиялық практика

432

КП. 03

Қолданбалы геодезия бойынша камералдық практика

144

КП. 04

Геоақпараттық технологияларды меңгеру

108

АА

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емесБарлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: арнайы пәндер (АП 01, 03) бойынша емтихан.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 129-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандығы: 0713000 – Геодезия және картография

      Біліктілігі: 071303 3 – Техник-аэрофотогеодезист

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер мен пәндер индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
2-4

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

432
2-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1090

588

482

20

2-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+42

424

ЖКП 02

Физикалық география

+


+


78

58

20


2

ЖКП 03

Геодезия

+


+


334

170

164


2-4

ЖКП 04

Геоақпараттық жүйелер


+60

20

40


3

ЖКП 05

Картографиялық сызу


+

+


100


100


2-3

ЖКП 06

Картография

+
52

30

22


4

ЖКП 07

Электротехника және электроника


+64

50

14


2

ЖКП 08

Электрондық геодезиялық өлшеу құралдары


+90

50

40


3-4

ЖКП 09

Метрология, стандарттау және сертификаттау


+34

18

16


4

ЖКП 10

Кәсіптік қызметті құқықтық қамтамасыз ету


+44

36

8


4

ЖКП 11

Өндірісті ұйымдастыру және басқару

+


+

+

94

48

26

20

4

ЖКП 12

Өмір қауіпсіздігі


+56

36

20


2-3

ЖКП 13

Еңбекті қорғау


+42

30

12


3

АП. 00

Арнайы пәндер

874

450

404

20

2-4

АП 01

Жоғары геодезия

+


+

+

200

92

88

20

2-4

АП 02

Теңдеулік есептер негіздері


+

+


66

34

32


3-4

АП 03

Аэрофототүсіру негіздері


+72

40

32


2-3

АП 04

Аэрофотография негіздері


+48

28

20


2-3

АП 05

Фотограмметрия

+


+


212

112

100


2-4

АП 06

Аэрофотосуреттерді дешифрлеу (бажайлау)

+
60

30

30


2-3

АП 07

Топографиялық карталарды жаңарту


+52

38

14


4

АП 08

Серіктік навигациялық жүйелер


+70

48

22


4

АП 09

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар


+

+


94

28

66


2

БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

116-607*

70-315*

46-281*КП.00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1332

КП. 01

Оқу практикасы

648

КП. 02

Өндірістік технологиялық практика

432

КП. 03

Мамандық бейіні бойынша камералдық практика

144

КП. 04

Геоақпараттық технологияларды меңгеру

108

АА

Аралық аттестаттау

216

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емесБарлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: жалпы кәсіптік және арнайы пәндер (ЖКП 03, АП 05) бойынша емтихан.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 130-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандық: 0713000Геодезия және картография

      Біліктілік: 071303 3 – Техник-аэрофотогеодезист

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      Жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ӘЭД. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
2-4

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

480
2-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1090

588

482

20

2-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+42

424

ЖКП 02

Физикалық география

+


+


78

58

20


2

ЖКП 03

Геодезия

+


+


334

170

164


2-4

ЖКП 04

Геоақпараттық жүйелер


+60

20

40


3

ЖКП 05

Картографиялық сызу


+

+


100


100


2-3

ЖКП 06

Картография

+
52

30

22


4

ЖКП 07

Электротехника және электроника


+64

50

14


2

ЖКП 08

Электрондық геодезиялық өлшеу құралдары


+90

50

40


3-4

ЖКП 09

Метрология, стандарттау және сертификаттау


+34

18

16


4

ЖКП 10

Кәсіптік қызметті құқықтық қамтамасыз ету


+44

36

8


4

ЖКП 11

Өндірісті ұйымдастыру және басқару

+


+

+

94

48

26

20

4

ЖКП 12

Өмір қауіпсіздігі


+56

36

20


2-3

ЖКП 13

Еңбекті қорғау


+42

30

12


3

АП. 00

Арнайы пәндер

878

456

402

20

2-4

АП 01

Жоғары геодезия

+


+

+

200

92

88

20

2-4

АП 02

Теңдеулік есептер негіздері


+

+


66

34

32


3-4

АП 03

Аэрофототүсіру негіздері


+72

40

32


2-3

АП 04

Аэрофотография негіздері


+48

28

20


2-3

АП 05

Фотограмметрия

+


+


216

118

98


2-4

АП 06

Аэрофотосуреттерді дешифрлеу

+
60

30

30


2-3

АП 07

Топографиялық карталарды жаңарту


+52

38

14


4

АП 08

Серіктік навигациялық жүйелер


+70

48

22


4

АП 09

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар


+

+


94

28

66


2

БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

144-636*

86-319*

58-306*ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1332

КП. 01

Оқу практикасы

648

КП. 02

Өндірістік технологиялық практика

432

КП. 03

Мамандық бейіні бойынша камералдық практика

144

КП. 04

Геоақпараттық технологияларды игеру

108

АА

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емесБарлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: жалпы кәсіптік және арнайы пәндер (ЖКП 03, АП 05) бойынша емтихан.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 131-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандық: 0713000Геодезия және картография

      Біліктілік: 071304 3 – Техник-картограф

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Бар-лығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖББП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1

ӘЭД. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
2-4

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

432
2-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1088

594

474

20

2-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+42

424

ЖКП 02

Физикалық және экономикалық география

+


+


120

100

20


2

ЖКП 03

Геодезия

+
180

98

82


2

ЖКП 04

Геоақпараттық жүйелер


+60

20

40


3

ЖКП 05

Картографиялық сызу


+

+


148


148


2-3

ЖКП 06

Фотограмметрия


+120

72

48


3

ЖКП 07

Электротехника және электроника


+64

50

14


2

ЖКП 08

Электрондық геодезиялық өлшеу құралдары


+90

50

40


3-4

ЖКП 09

Метрология, стандарттау және сертификаттау


+42

26

16


4

ЖКП 10

Кәсіптік қызметті құқықтық қамтамасыз ету


+40

32

8


3

ЖКП 11

Өндірісті ұйымдастыру және басқару

+


+

+

94

48

26

20

4

ЖКП 12

Өмір қауіпсіздігі


+46

26

20


2

ЖКП 13

Еңбекті қорғау


+42

30

12


4

АП. 00

Арнайы пәндер

876

388

468

20

2-4

АП 01

Картография

+


+


86

50

36


2-4

АП 02

Математикалық картография

+


+


48

24

24


3

АП 03

Жалпы географиялық карталарды құрастыру

+


+

+

150

60

70

20

2-4

АП 04

Тақырыптық карталарды құрастыру

+


+


116

56

60


3-4

АП 05

Сандық картография

+


+


152

22

130


3-4

АП 06

Карталарды баспаға дайындау


+

+


82

40

42


4

АП 07

Картографиялық дизайн


+

+


82

62

20


4

АП 08

Карталар мен атластарды басып шығару


+

+


66

46

20


4

АП. 09

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар


+

+


94

28

66


2

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

116-607*

70-315*

46-281*КП.00

Кәсіптік практика

1332

КП. 01

Оқу практикасы

648

КП. 02

Өндірістік технологиялық практика

432

КП. 03

Мамандық бейіні бойынша камералдық практика

144

КП. 04

Геоақпараттық технологияларды меңгеру

108

АА

Аралық аттестаттау

216

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емесБарлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: жалпы кәсіптік пәннен (ЖКП 03) емтихан және арнайы пәндер (АП 03, 04) бойынша кешенді емтихан.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 132-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру

      Мамандық: 0713000 – Геодезия және картография

      Біліктілік: 071304 3 – Техник-картограф

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

Оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ӘЭД. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)

180
2-4

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

480
2-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1092

608

464

20

2-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+42

424

ЖКП 02

Физикалық және экономикалық география

+


+


120

100

20


2

ЖКП 03

Геодезия

+
180

100

80


2

ЖКП 04

Геоақпараттық жүйелер


+60

20

40


3

ЖКП 05

Картографиялық сызу


+

+


152


152


2-3

ЖКП 06

Фотограмметрия


+120

72

48


3

ЖКП 07

Электротехника және электроника


+64

50

14


2

ЖКП 08

Электрондық геодезиялық өлшеу құралдары


+90

50

40


3-4

ЖКП 09

Метрология, стандарттау және сертификаттау


+42

26

16


4

ЖКП 10

Кәсіптік қызметті құқықтық қамтамасыз ету


+40

32

8


3

ЖКП 11

Өндірісті ұйымдастыру және басқару

+


+

+

94

48

26

20

4

ЖКП 12

Өмір қауіпсіздігі


+46

36

10


2

ЖКП 13

Еңбекті қорғау


+42

32

10


4

АП. 00

Арнайы пәндер

876

326

530

20

2-4

АП 01

Картография

+


+


86

50

36


2-4

АП 02

Математикалық картография

+


+


48

24

24


3

АП 03

Жалпы географиялық карталарды құрастыру

+


+

+

150

60

70

20

2-4

АП 04

Тақырыптық карталарды құрастыру

+


+


116

56

60


3-4

АП 05

Цифрлік картография

+


+


152

22

130


3-4

АП 06

Карталарды бастырып шығаруға дайындау


+

+


82

40

42


4

АП 07

Картографиялық дизайн


+

+


82


82


4

АП 08

Карталар мен атластарды басып шығару


+

+


66

46

20


4

АП. 09

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар


+

+


94

28

66


2

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

144-636*

86-319*

58-306*КП.00

Кәсіптік практика

1332

КП. 01

Оқу практикасы

648

КП. 02

Өндірістік технологиялық практика

432

КП. 03

Мамандық бейіні бойынша камералдық практика

144

КП. 04

Геоақпараттық технологияларды игеру


108

АА

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емесБарлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: жалпы кәсіптік пәннен (ЖКП 03) емтихан және арнайы пәндер (АП 03, 04) бойынша кешенді емтихан.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 133-қосымша

      "Геодезия және картография" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 133-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламаларының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің, пәннің индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖББП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі:

Қазақ (орыс) тілдерінің синтаксисі. Мамандық бойынша терминология.

Кәсіптік бағдардағы мәтіндерді аудару техникасы (сөздікпен).

Кәсіптік қарым-қатынас.

Білімдер:

- қазақ (орыс) тілі синтаксисі;

- кәсіптік қарым-қатынас;

Іскерліктер:

- мамандық бойынша терминологияны қолдану;

- кәсіптік бағдардағы мәтіндерінді аудару (сөздікпен).

БҚ 2

ОГД. 02

Кәсіптік шетел тілі:

Кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материал. Сөйлеу қызметінің түрлері мен сөйлеу нысандарын (ауызша, жазбаша, монологтық, диалогтық). Кәсіптік бағдарлау сөз тіркестерін аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас үшін қажетті мамандық бойынша

лексикалық-грамматикалық материалды білу;

Іскерліктер:

- сөйлеу қызметінің түрлері мен сөйлеу нысандарын (ауызша, жазбаша, монологтық, диалогтық) ажырата білу;

БҚ 1

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі:

Маманды дайындаудағы дене тәрбиесінің ролі, оның салауатты өмір салтын қалыптастыруы. Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері. Физикалық және спорттық өзін жетілдіру негіздері.

Білімдер:

- Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері;

Іскерліктер:

- дене тәрбиесінің салауатты өмір салтын қалыптастыруы;

- физикалық және спорттық өзін жетілдіру.

БҚ

ЖГП. 04

Қазақстан тарихыӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП. 01

Мәдениеттану:

Мәдениеттану және оның қоғам өміріндегі ролі. Мәдениетті зерттеудегі әр алуан көзқарастар.

Мәдениет және өркениет. Мәдениеттің қалыптасуы. Конфуцийлік-даосистік мәдениет типі. Үнді-буддийстік мәдениет типі. Ислам мәдениетінің әлемі. Христиан мәдениетінің типі. Батыс Еуропа мәдениеті және оның қазіргі әлемнің дамуына ықпалы.

Африка мәдениетінің ерекшелігі мен бірегейлігі. Нәсілшілдік мәселесі.

Көшпенді өркениеттің пайда болуы мен бірегейлігі; Орта ғасыр кезіндегі Қазақстан мәдениеті. 17-19 ғасырлар аралығындағы қазақтардың мәдени дәстүрлері. Қазіргі Қазақстанның мәдениеті.

Білімдер:

- негізгі түсініктер:

- конфуцийлік; даосизм; Қытай өнері;

- Үнді мәдениетінің ерекшеліктері және оның негізгі жетістіктері;

- ислам; құрайыш; Мұхаммед; Құран; Алла; Мекке;

- христиандық оқудың негізгі қағидалары және оның құнды бағдарлары;

- Франция мәдениеті: Ашель мәдениеті, проманьондықтар, Галлдар, франктер, әдебиет, философия; көшпенділердің тұрмыс қалпы мен құндылық жүйесі;

- орта ғасыр кезіндегі қазақ этносының мәдениет іргетасы туралы білім;

- Қазақстанның ортағасырлық мәдениетіне түрік және араб мәдениеттерінің ықпалы туралы.

 Іскерліктер:

- қытай мәдениетінің ерекшеліктерін ашу;

- мәдениеттану түсінігін еркін пайдалана білу;

- бақылау;

- көшпенділердің материалдық және рухани мәдениетінің ерекшеліктерін көрсету.

БҚ 2

ӘЭП. 02

Философия негіздері:

Философия пәні, әлемдік философиялық ойлардың негізгі белестері.

Адам табиғаты және оның өмір сүрудегі мән-мағынасы.

Адам және Құдай. Адам және ғарыш. Адам және қоғам, өркениет және мәдениет. Еркіндік және жеке тұлғаның жауапкершілігі. Адам танымы мен қызметі. Ғылым және оның ролі. Ғаламдық мәселелер алдындағы адамзат.

Білімдер:

- әлемнің философиялық, ғылыми және діни суреттер мен адам өмірінің мәні туралы түсінігі;

- ғылым мен ғылыми түсініктің ролі туралы көзқарас, оның құрылымы, түрі мен әдісі, әлеуметтік және этикалық мәселелері;

Іскерліктер:

- биологиялық және әлеуметтік, дене және рухани бастамалардағы адам мінез-құлқын анықтау, оның санасының мәні, саналы және санасыз мінез-құлқы;

- қоғамдыға адамдар арасындағы қарым-қатынастың адамгершілік нормаларын реттеу;

БҚ 4

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері:

Әлеуметтану ғылым ретінде. Қоғам -әлеуметтік мәдениет ретінде. Әлеуметтік жалпылық. Әлеуметтік және этноұлттық қарым-қатынастар. Әлеуметтік үдерістер. Әлеуметтік институттар мен ұйымдар.

Тұлға: оның әлеуметтік ролі мен әлеуметтік мінез-құлқы. Саясаттану пәні. Саяси билік пен әмірлік қарым-қатынас. Саяси жүйе. Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық үдерістер. Экономика негіздері:

экономика және оның негізгі мәселелері.

Білімдер:

- заңдылықтарды түсінудегі әлеуметтік көзқарас туралы түсінік;

- әлеуметтік құрылым, әлеуметтік жіктелу, әлеуметтік қарым-қатынас туралы түсініктер;

- тұлғаның әлеуметтену үдерісінің ерекшеліктерін, реттеу түрлерін білу;

Іскерліктер:

- әлеуметтік қозғалыстарды және әлеуметтік өзгерістер мен дамудың басқа факторларын дамыту;

- билік мәнін, саясат субъектілерін, саяси қарым-қатынас пен үдерістерді (Қазақстанда және бүкіл әлемде) анықтау;

- саяси жүйелер мен саяси тәртіп туралы көзқарастыран жазу.

БҚ 4

ӘЭП. 04

Экономика негіздері:

Мақсаттары, негізгі түсініктері, қызметтері, маңызы, қағидалары.

Меншік нысандары мен түрлері, меншікті басқару. Жоспарлардың түрлері, олардың негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлау. Жоспарларды экономикалық негіздеу әдістері және жобаларды әзірлеу.

Бизнес-жоспарлау. Экономикалық талдау. Халық тұтынатын тауарлар нарығының жағдайына және қызметіне талдау.

Нарықтық инфрақұрылым.

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережелерін;

- елдегі және шет елдегі экономикалық жағдайды білу;

- макро- және микроэкономика, ақшалай-несиелік, әлеуметтік және инвестициялық саясат негіздерін білу;

Іскерліктер:

- өзінің кәсіптік қызметінде бағдарлау үшін қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану;

БҚ 7

ӘЭП. 05

Құқық негіздері:

Құқық, түсінік, жүйе, негіздер, Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесінің өзегі. Адам құқығының жалпыға бірдей декларациясы, тұлға, құқықтық мемлекет, құқықтық жауапкершілік пен оның түрлері, құқықтың негізгі салалары, Қазақстан Республикасының сот жүйесі, құқық қорғау органдары.

Білімдер:

- адам мен азамат құқығы мен еркіндігі, оларды жүзеге асыру механизмі;

- кәсіптік қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-әдептік нормаларды білу;

Іскерліктер:

- маманның кәсіптік қызметін реттейтін нормативті-құқықтық құжаттарды пайдалана білу.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8


0713013 – Техник-геодезист біліктілігі

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Кәсіпорындағы іс қағаздары туралы түсінік, жүйесі мен оны ұйымдастыру.

Ұйымдастыру-тарату, нормативті-құқықтық, ақшалай-қаржылық-есеп айырысу және анықтамалық құжаттар. Қызметтік хаттық негізгі әдістемесі. АБЖ-ны іс қағаздарын жүргізуде қолдану. Істерді рәсімдеу, сақтау және мұрағатқа тапсыру.

Білімдер:

- кәсіпорындағы іс жүргізудің жүйесі және оны ұйымдастыру;

Іскерліктер:

- кәсіпорын қызметіне қатысты негізгі іскер құжаттарды құрастыру;

БҚ 4

ЖКП. 02

Физикалық география:

Жалпы физикалық география.

Геоморфология: желдетумен және гравитациялық үдерістері әсерінен пайда болған бедер, бедердің түрлері туралы жалпы мәліметтер, бедердің эрозиялық-аккумулятивті түрлері, карст-суффозиялық және шөгу бедері, бедердің мұздық түрлері, бедердің

криогенді түрлері, эололық бедер, теңіз жағалаулары мен шельфтер бедері, антропогенді және биогенді бедер түрлері, тау бедері, жазықтықтар бедері.

Білімдер:

- жалпы физикалық география;

- Жер туралы жалпы мәлімет,

литосфера, атмосфера, биосфера, географиялық қабықша;

- геоморфология туралы жалпы мәліметтер;

Іскерліктер:

- геоморфологияның түрлерін сипаттау және үдерістерін ескерту.

БҚ 1

БҚ 7

КҚ 1

КҚ 2

ЖКП.03

Геодезия:

Геодезия пәні және міндеттері;

Халық шаруашылығы мен ел қорғанысындағы геодезияның ролі;

Жер бетіндегі нүктелердің қалпын анықтау; координаттар мен биіктіктер жүйесі; бағыттарды бағдарлау;

Топографиялық карталар мен пландардың жолақтап сызылуы мен номенклатурасы, шартты белгілер; сызықтық өлшеулер: сызықтық өлшемдерге арналған құралдар; бұрыш өлшеу геодезиялық құралдарының негізгі бөлшектері; теодолиттердің типтері мен құрылысы; горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеу; теодолиттік жүріс тәртібі мен оны салу; теодолиттік жүріс нүктелерінің координаттарын есептеу және теңестіру; тригонометриялық нивелирлеу;

Геометриялық нивелирлеу; нивелирлердің типтері мен құрылысы; IY классты нивелирлеу; нивелирлік жүрісті теңестіру; 30" дәлдіктегі азимуттар бағытын анықтау; топографиялық түсірулер; электронды тахеометрия; қателіктер теориясының негізі; аэрофотосуреттерді далалық дайындаулар; топографиялық карталар мен пландарды жаңарту;

Геодезия саласындағы нормаҒтивті-техникалық құжаттар.

Білімдер:

- Жер туралы жалпы мәліметті, оның физикалық және математикалық пішіні туралы білу;

Масштабтар; жерге сызықтарды бағдарлау;

Топографиялық карталар мен пландардың жолақтап сызылуы мен номенклатурасын және оның мазмұнын; Техникалық дәлдіктегі теодолиттер мен нивелирлердің құрылысы; түсіру торларын жасаудың тәсілдері; топографиялық түсірімдердің әдістері; масштабты қатардағы топографиялық карталарды жаңарту тәсілдері.

Іскерліктер:

- топографиялық карталар мен пландарды оқу, оларда қажетті өлшеу жұмыстарын жүргізу;

Техникалық теодолиттер мен нивелирлерге тексеріс және түзету жұмыстарын орындау;

Теодолиттік жүрістерді салу кезінде сызықтық және бұрыштық өлшеулерді орындау; теодолиттік жүріс нүктелерінің координаттарын есептеу мен теңестірулерін жүргізу; тригонометриялық нивелирлеу жұмысын орындау, өлшеу нәтижелері бойынша нүктелер биіктігін есептеу және теңестіру; IY класс нивелирлеуін орындау, жүрісті есептеу және теңестіру; тахеометрлік және мензульдік топографиялық түсірімдер жүргізу; 30" дәлдіктегі астрономиялық азимуттар бағытын анықтау; аэросуреттерді далалық және камералық дешифрлеу.

КҚ 1

КҚ 2

КҚ 3

КҚ 4

КҚ 5

КҚ 6

КҚ 7

КҚ 8

КҚ 9

КҚ 10

КҚ 11

КҚ 12

КҚ 16

ЖКП. 04

Геоақпараттық жүйелер:

- геоақпараттық жүйелерді анықтау және терминология;

Компьютерлік кесте құралдарымен геоақпараттық жүйелер объектілерін суреттеу; геоақпараттық жүйелердің құрылымы мен құрамдас бөліктері; сандық картографиялық ақпарат – геоақпараттық жүйелердің ақпараттық негізі; сандық және электронды карталар; Жердің сандық моделі;

Бедердің сандық моделі; Сандық картографиялық ақпаратты (СКА) кодтау және жіктеу; Сандық картографиялық ақпаратты құрудың технологиясы; сандық топографиялық карталарды құрудың техникалық және бағдарламалық құралдары;

Мемлекеттік қалалық кадастрдың автоматты ақпараттық жүйесі; Геоақпараттық жүйелерді құрудың техникалық және бағдарламалық құралдары; эксперименттік және есептік міндеттерді шешу үшін геоақпараттық жүйелердің қосымшаларын пайдалану.

Білімдер:

- геоақпараттық жүйелер құрылымы; сандық және электронды карталарды жасаудың тәсілдері;

Сандық картографиялық ақпаратты (ЦКИ) кодтаудың жіктелуі; сандық топографиялық ақпаратты құрудың техникалық және бағдарламалық құралдары.

Іскерліктер:

- топографиялық-геодезиялық және картографиялық ақпаратты жинау және жүйелеу үшін геоақпараттық жүйелерді құрудың техникалық және бағдарламалық құралдарын пайдалану; эксперименттік және есептік міндеттерді шешу үшін геоақпараттық технологияларды пайдалану.

КҚ 2

КҚ 16

ЖКП. 05

Топографиялық және құрылыстық сызу

Топографиялық сызу негіздері: сызу материалдары, құралдар, керек-жарақтар.

Қарындашпен сызу.

Есептеу үшін шрифт. Сызу қаламұшымен, рейсфедермен, кривоножкамен, кронциркульмен жұмыс.

Т-132, БМ-431 картографиялық шрифтері. 1:5 000 және 1:2 000 масштабты шрифтерді (Т-132, БМ-431) сызу.

1:2000 масштабты топографиялық планды сызу. Техникалық сызу негіздері: МС 2.304-81

шрифті.

Сызуды кестемен безендірудің негізгі мәліметтері.

Материалдарды кестемен белгілеу.

Түрлері, кесіктері.

Негізгі пландар. Негізгі пландардың сызулары үшін шартты белгілеулер. Құрылыс сызуларын орындаудың ерекшеліктері. Құрылыс конструкциялары мен ғимараттардың сызулары. Сызуларды оқу. Компьютерлік кесте

негіздері.

Топографиялық пландар мен құрылыс сызуларын сызу үшін графикалық бағдарламаларды пайдалану.

Білімдер:

- сызу материалдары мен керек-жарақтарын білу;

Картографиялық штифтер;

1: 5 000 – 1: 500 масштабты топографиялық пландардың шартты белгілері;

Құрылыстық сызудың негіздерін, негізгі пландарды сызу үшін шартты белгілеулерді; компьютерлік график негіздерін.

Іскерліктер:

- сызу құралдарымен сызу және топографиялық пландарды безендіру;

Құрылыс конструкцияларының және ғимараттардың сызуын оқу.

БҚ 8

КҚ 1

КҚ 2

КҚ 5

КҚ 10

ЖКП. 06

Картография:

Картографияның анықтамасы.

Географиялық карталар туралы түсінік, географиялық карталардың жіктелуі.

Карталар мазмұнының негізгі элементтері; карталардың математикалық негіздері;

Негізгі картографиялық проекциялар; топографиялық карталарды құрастыру және редакциялау;

Картографиялық генерализация; карталарды баспаға дайындау; карталарды баспаға дайындаудың және құрудың компьютерлік технологиясы.

Білімдер:

- географиялық карталардың жіктелуі; карталардың математикалық негізін білу;

Топографиялық карталарды құрудың технологиясы мен баспаға дайындауды білу.

Іскерліктер:

- ірі масштабты пландарды құрастырудың түпнұсқаларын сызу.

БҚ1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

КҚ 1

КҚ 2

КҚ 5

КҚ 10

КҚ 11

КҚ 12

ЖКП. 07

Электротехника және электроника:

Электротехника: электр өрісі; тұрақты және ауыспалы тоқтың электр

тізбегі; электромагнетизм; электр өлшемдері; трансформатоҒрлар; электр энергиясын тарату және бөлу;

Электроника: элекҒтрониканың физикалық негіздері;

Электронды құралдар; элекҒтронды түзеткіштер және стабилизаторлар; электронды күшейткіштер; электронды генераторлар мен өлшеу аспаптары; автоматиканың электронды құрылысы және есептеу техникасы; микропроцесҒсорлар және микро- ЭЕМ; жарық және радиотолқын көмегімен ақпаратты жіберуді жүзеге асырудың қағидалары.

Білімдер:

- жарық және радиоқашықөлшеу техникасының теориялық негіздері.

Іскерліктер:

қарапайым электронды жүйелердің негізгі параметрлерін анықтау үшін электронды өлшеу аспаптарын пайдалану.

БҚ 7

КҚ 7

КҚ 8

ЖКП. 08

Электронды геодезиялық өлшеу құралдары:

Геодезиялық жарық және радиоқашықөлшеуіштердің теориялық негіздері.

Заманауи қашықөлшеуіштердің жинақталған сұлбалары және олардың негізгі компоненттері.

Қашықөлшеуіштердің негізгі типтері.

Жарық және радиоқашықөлшеуіштермен өлшенген сызықтар ұзындығын өлшеу және есептеу әдістемесі.

Тахеометрлер; электронды тахеометрлердің негізгі типтері, құрылысының принципті сұлбалары;

Полигонометриялық жүрістерді салулар кезіндегі және жер беті нүктелерінің координаттары мен биіктіктерін анықтау кезіндегі жұмыс әдістемесі.

Білімдер:

Геодезиялық фазалық қашықөлшеуіштердің теориялық негіздері; топографиялық фазалық қашықөлшеуіштердің құрылысы; электронды тахеометрлердің құрылысы және жоғарыда аталған құралдармен жұмыс істеу әдістемесін білу.

Іскерліктер:

Сызықтарды топографиялық фазалық қашықөлшеуіштермен өлшеу; электронды тахеометрлермен жер беті нүктелерінің координаттары мен биіктіктерін анықтау және сызықтарды өлшеу.

КҚ 1

КҚ 2

КҚ 11

КҚ 13

ЖКП. 09

Метрология, стандарттау және сертификаттау:

Метрологияның, стандарттаудың және сертификаттаудың құқықтық негіздері, мақсаттары, міндеттері, қағидалары, объектілері және құралдары.

Метрология: негізгі түсініктер мен анықтамалар; өлшеу бірізділігін қамтамасыз ететін метрологиялық қызметтер;

Мемлекеттік метрологиялық бақылау мен қадағалау;

Стандарттау: стандарттау саласындағы және сапаны басқарудағы негізгі терминдер мен анықтамалар, халықаралық және аймақтық стандарттау;

Қазақстан Республикасы стандарттауының мемлекеттік жүйесі, ТМД мемлекетаралық стандарттау.

Білімдер:

- Қазақстан Республикасы стандартизациясының Мемлекеттік жүйесінің і және жалпы техникалық, ұйымдастыру-әдістемелік стандарттар жүйесінің (кешені) негізгі ережелері.

- ТМД мемлекеттік стандарттаудың метрологиялық қызметі туралы ережелер.

Іскерліктер:

- өнім мен үдерістердің негізгі түрлеріне қойылатын нормативті құжаттар талаптарын қолдану;

- сапа жүйесінің құжаттауын қолдану;

- Қазақстан Республикасының сертификаттау жүйесінің

негізгі ережелері мен құжаттарын қолдану.

БҚ 7

БҚ 8

КҚ 1

КҚ 7

КҚ 8

КҚ 9

ЖКП. 10

Кәсіптік қызметті құқықтық қамтамасыз ету:

Кәсіптік қызметті құқықтық қамтамасыз ету; кәсіптік қызмет аясындағы құқықтық реттеу түсінігі; кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің құқықтық ережелері; заңды тұлғалардың ұйымдастырушылық-құқықтық түрлері; еңбек құқығы; еңбек келісім шарты және оны құру тәртібі, негіздері мен тоқтату; еңбек ақысы; халықты қамтамасыз етуді реттеудегі мемлекеттің ролі;

Қызметкердің тәртіптік және материалдық жауапкершілігі;

Әкімшілік құқықбұзушылық және әкімшілік жауапкершілік;

Азаматтардың әлеуметтік қорғау құқығы;

Бұзылған құқықтарды қорғау және дауларды шешудегі сот тәртібі;

"Геодезия және картография туралы" Қазақстан Республикасы заңдарының негізгі ережелері.

Білімдер:

Кәсіптік қызмет саласындағы қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері;

Кәсіптік қызмет үдерісінде құқықтық қарым-қатынасты реттейтін заңнамалық актілер мен басқа да нормативті құжаттар.

Іскерліктер:

Еңбек заңнамасына сәйкес өз құқықтарын қорғау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

КҚ 2

ЖКП. 11

Өндірісті ұйымдастыру және басқару:

Өндірісті басқарудың негіздері.

Топографиялық-геодезиялық жұмыстардың негізгі әдістері мен өндірістің технологиялық сұлбасы.

Топографиялық-геодезиялық өндірісті ұйымдастыру.

Нормалауды ұйымдастыру және еңбек өнімділігі.

Еңбекақысын төлеуді ұйымдастыру.

Кәсіпорынның өндіріс ресурстары.

Топографиялық-геодезиялық жұмыстарға техникалық жобалар және сметалар құру. Топографо – геодезиялық жұмыстарды жоспарлау және қаржыландыру.

Топографиялық-геодезиялық өндірістегі есепке алу және өндірістік-шаруашылық қызметке талдау.

Білімдер:

Өндірістік және технологиялық үдерістерді ұйымдастыру; саланың және ұйымның (кәсіпорынның) материалдық-техникалық, еңбек және қаржы ресурстары, оларды тиімді пайдаланудың көрсеткіштері;

Өнімнің (қызметтің) бағасын белгілеу механизмі, қазіргі жағдайда еңбек ақысын төлеу түрлері; бизнес-жоспарды дайындау әдістері;

Іскерліктер:

Ұйым қызметінің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін қабылданған әдістеме бойынша есептеу.

КҚ 1

КҚ 2

КҚ 3

КҚ 4

КҚ 5

КҚ 6

КҚ 7

КҚ 8

КҚ 9

ЖКП. 11

Өмір қауіпсіздігі:

Төтенше жағдайларда халықты қорғау және тіршілігін қамтамасыз етуді ұйымдастыру.

Төтенше жағдайлар салдарын оқшаулау және жою бойынша іс-шаралар мазмұны мен ұйымдастыру; қорғаныс құралдары.

Әскери қызметтің негізі;

Мемлекет қорғанысының негізі; Қазақстан Республикасының Қарулы күштері; әскери ардың жауынгерлік дәстүрлері, белгілері; медициналық білім негіздері.

Білімдер:

Экономика объектілерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету қағидаларын, оқиғалардың дамуын болжау және техногенді төтенше жағдайлар мен стихиялық құбылыстардың салдарын бағалау.

Іскерліктер:

Қызмет атқаратындарды және халықты төтенше жағдайлардың жағымсыз ықпалынан қорғау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу;

Әскери қызмет негіздерін және мемлекеттің қорғанысын білу;

Алғашқы медициналық қызмет көрсету.

БҚ 3

БҚ 6

БҚ 7

ЖКП. 12

Еңбекті қорғау

Еңбекті қорғаудың жалпы сұрақтары. Өндірістік жарақаттылықтың себептерін талдау: бақытсыз жағдайларды тергеу және есепке алу;

Еңбек тазалығы және далалық, камералық

топографиялық-геодезиялық жұмыстардағы өндірістік санитария. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы.

Еңбекті қорғаудың жалпы сұрақтары.

Қауіпсіздік техникасы: далалық топографиялық-геодезиялық жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру.

Білімдер:

Кәсіптік қызмет саласында қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ету ерекшеліктері;

Кәсіпорында және дала бригадасында еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативті және ұйымдастырушылық негіздерін білу.

Іскерліктер:

Кәсіптік қызмет сферасында жарақат қауіпсіздігі мен зиянды факторлар талдауын жүргізу.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

КҚ 1

КҚ 2

КҚ 9

АП. 00

Арнайы пәндер

АП.01

Жоғары геодезия:

Жоғары геодезия пәні және негізгі міндеттері. Жердің пішіні мен көлемі туралы жалпы мәліметтер.

Жер пішіні туралы түсінік. Мемлекеттік геодезиялық тор, жасау әдістері, құру сұлбасы, арналауы және жіктелуі, пункттердің жиілігі және оларды бекіту.

Мемлекеттік нивелирлеу торы туралынегізгі ережелер; пландық және биіктік пункттерін тексеру және қайта қалпына келтіру.

Жоғары дәлдіктегі нивелирлеу: құралдары, ұйымдастыру және жұмыстарды өндіру.

Триангуляция: құралдары, бұрыштық өлшемдер, алдын ала есептеулер;

Базистік жақтарды өлшеу туралы түсінік; триангуляция торларын жобалау және бақылап зерттеу. Полигонометрия және трилатерация.

Жер эллипсоиды және геодезиялық координаттар жүйесі. Гаусс-Крюгер проекциясы жазықтықтығындағы тікбұрышты координаттар.

Тікбұрышты координаттарды бір зонадан шектес зонаға қайта құру. Ғарыштық геодезия әдістері туралы негізгі мәліметтер. Геооратлықтандырылған координаттар ПЗ-90, СК-95 жүйесі туралы түсінік. Геодезиялық торларды құру үшін

GPS серіктік жүйесін пайдалану туралы түсінік.

Теңестіру есептеулері;

Ең кіші квадраттар әдісінің негізі.

Білімдер:

- ТМД елдерінің Мемлекеттік геодезиялық торларды құру сұлбалары және оны жасау әдістері;

Мемлекеттік нивелирлеу торын құру сұлбасы және оны жасау әдістері;

Жердің пішіні туралы жалпы мәліметтер;

Геодезияда қолданылатын координаттар жүйесі;

Жоғары дәлдіктегі

теодолиттер және нивелирлер;

жоғары дәлдіктегі бұрыштық өлшеулер мен жоғары дәлдіктегі нивелирлеу әдістерін білу;

далалық өлшеулерді алдын ала өңдеуді және теңестіру есептеулерінің тәсілдерін білу.

Іскерліктер:

- жоғары дәлдіктегі теодолиттер мен нивелирлердің тексеруін, түзетуін және сыналуын орындау;

Триангуляция мен полигонометрия торларын жобалау;

Триангуляция пункттерінде бұрыштық өлшеулерді орындау; полигонометрия пункттерінде сызықтық және бұрыштық өлшеулерді орындау;

Алдын ала есептеулер жүргізу және ең кіші квадраттар әдісімен нәтижелерді теңестіруді орындау;

Жоғары дәлдіктегі нивелирлеу сызықтарын жобалау;

Жоғары дәлдіктегі нивелирлеуді орындау, пункттердің биіктіктерін есептеу және теңестіру;

Тікбұрышты координаттарды бір зонадан шектес зонаға қайта құру.

КҚ 1

КҚ 3

КҚ 7

АП.02

Фотограмметрия негіздері:

Топографиялық карталарды жасаудың аэрофототопографиялық әдістері туралы жалпы мәліметтер; Топографиялық аэрофототүсірім. Перспектива теориясының негіздері. Аэрофотосуреттердің

геометриялық қасиеттері. Аэрофотосуретті бағдарлаудың элементтері.

Фотосұлбалар. Жоспарлы фототриангуляция. Аэрофотосуреттерді өзгерту және фотопландар құру.

Стереоскопия және стереофотограмметрия негіздері. Аэрофотосуреттер жұбын бағдарлау элементтері, өзара бағдарлау элементтерін анықтау. Карталарды жасаудың стереофотограмметриялық әдістері. Топографиялық түсірімдердің геодезиялық негіздерін фотограмметриялық жиілендіру тәсілдері. Жердің сандық моделі туралы және оны пайдалану туралы түсінік. Жердегі фототопографиялық (фототеодолиттік) түсірім. Топографиялық карталарды жаңарту; масштабты қатардағы карталарды жаңартудың тәсілдері;

Жаңа аэрофототүсірім материалдары бойынша карталарды жаңартудың

технологиялық сұлбасы; карталарды жаңарту кезіндегі фотограмметриялық жұмыстардың мазмұны; карталарды түзетудің тәсілдері;

ғарыштық суреттерді пайдалану.

Инженерлік есептерді шешу үшін фотограмметриялық және стереофотограмметриялық әдістерді пайдалану. Фотограмметрия және стереофотограмметрияны дамытудың болашағы.

Білімдер:

- топографиялық карталарды жасаудың аралас және стереотопографиялық әдістерінің технологиялық сұлбаларын білу;

Аэрофототүсірім жұмыстары туралы жалпы мәліметтер;

Аэрофотосуреттердің геометриялық қасиеттері;

Фотограмметриялық және стереофотограмметриялық құралдар және оларда жұмыс істеу әдістемесін;

Сандық фотограмметрия туралы жалпы мәліметтер;

Түсіру негізін фотограмметриялық жиілету тәсілдері;

Топографиялық карталарды жаңартудың технологиясы;

Инженерлік есептерді шешу үшін фотограмметрия әдістерін пайдалану.

Іскерліктер:

- фотозертханалық жұмыстарды орындау;

Аэрофототүсіру материалдарының сапасын бағалауды жүзеге асыру; фотосұлбалар құрастыру;

Аэрофотосуреттерді өзгертуді орындау және жердің жазық далаларына фотопландарды монтаждауды орындау;

Әмбебап стереоқұралдарда аэрофотосуреттерді бағдарлау мен өлшеу бойынша операцияларды орындау.

КҚ 2

КҚ 3

КҚ 7

АП.03

Қолданбалы геодезия:

Құрылыс жобасын затқа, өнімге айналдыру үшін геодезиялық дайындық.

Бөлу жұмыстары мен түсірімдерді өндіру үшін пландық және биіктік геодезиялық негіздер құру. Жобаны өнімге шығару кезіндегі геодезиялық жұмыстар.

Өнеркәсіп ғимараттарын құру кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Қалаларды жобалау мен құру кезіндегі геодезиялық жұмыстар.

Туннельдер мен жоласты құрылыстарын жүргізу кезіндегі геодезиялық жұмыстар.

Жер асты коммуникацияларын құру кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Өнеркәсіптік және гидротехникалық құрылыстардың өзгеруін бақылау кезіндегі геодезиялық жұмыстар.

Гидротехникалық құрылыстарды жобалау мен құру кезіндегі геодезиялық жұмыс. Атқару түсірімдері.

Білімдер:

- инженерлік құрылыстарды жобалаудың, құрудың және пайдаланудың түрлі сатыларындағы геодезиялық жұмыстардың мазмұны.

Іскерліктер:

- құрылыс алаңында пландық және биіктік геодезиялық негіздер құру;

Жобаны өнімге шығаруды (айналдыруды) орындау;

Құрылыс конструкцияларын монтаждауды бақылауды жүзеге асыру;

Атқару түсірімдерін орындау; инженерлік құрылыстардың шөгулері мен деформациясын бақылау бойынша геодезиялық жұмыстарды орындау.

КҚ 1

КҚ 2

КҚ 3

КҚ 4

КҚ 5

КҚ 6

КҚ 7

КҚ 8

КҚ 9

КҚ 10

КҚ 11

КҚ 12

КҚ 13

КҚ 14

АП.04

Инженерлік-геодезиялық іздестірулер:

Инженерлік-геодезиялық іздестірулер: инженерлік іздестірулер туралы жалпы мәліметтер. Инженерлік- геологиялық іздестірулер: тау-кен қазбалары, барлаудың

геодезиялық әдістері. Сызықтық құрылыстардың инженерлік –геодезиялық

іздестірулері: автожолдарды далалық және камералық трассалау, жолдың бойлық бейінін жобалау. Автожол құрылысы кезіндегі геодезиялық жұмыстар.

Каналдарды, электртарату желілерін іздестіру, алаңдық құрылыстарды іздестіруде аэроәдістерді қолдану, ірі масштабты түсірімдер, өнеркәсіптік құрылыс, әуежайларды іздестіру.

Инженерлік –гидрологиялық іздестірулер; Гидрологиялық және гидрографиялық жұмыстар, өзендердің бойлық сұлбаларын құрастыру. СЭС жобалаудағы топографиялық-геодезиялық жұмыстар, су қоймаларын іздестіру жұмыстары; көпірлік өткелдерді іздестіру жұмыстары.

Білімдер:

- жобалау мен инженерлік құрылыстарды іздестіру сатысындағы топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстардың мазмұны;

Сызықтық типтегі инженерлік құрылыстардың далалық және камералық трассаны белгілеуі;

Инженерлік құрылыстарды іздестіру мен құру кезінде аэроәдістерді пайдаланудың мүмкіндіктері.

Іскерліктер:

- инженерлік құрылыстарды жобалау үшін топографиялық-геодезиялық және картографиялық ақпаратты жинау үшін геоақпараттық жүйелерді пайдалану;

Құрылыстарды іздестіру сатысында ірі масштабты топографиялық түсірімді орындау.

КҚ 3

КҚ 4

КҚ 12

КҚ 13

АП.05

Инженерлік құрылыс негіздері:

Инженерлік құрылыстар туралы жалпы мәлімет. Құрылыс материалдары және олардың қасиеттері. Ғимарат пен құрылыс конструкциясы: ғимараттар туралы жалпы мәліметтер, негіз бен іргетас, ғимараттың бөліктері және олардың элементтері, қалалық және өнеркәсіптік құрылыстар, гидротехникалық құрылыстар, туннельдер мен жер асты құрылыстары. Құрылыстық өндірісті ұйымдастыру мен технологиясы туралы негізгі ережелер мен түсініктер: дайындық жұмыстары, жер қазу жұмыстары туралы жалпы мәліметтер, жинамалы темірбетон конутрукциялар.

Инженерлік есептерді шығарудың геодезиялық әдістері.

Білімдер:

- құрылыс материалдары және олардың қасиеттері;

Ғимараттар мен құрылыстардың конструкциялары;

Құрылыстық өндіріс технологиясының негізгі түсініктері.

Іскерліктер:

- құрылыс сызбаларын оқу.

КҚ 13

КҚ 14

АП.06

Мемлекеттік кадастр негіздері:

Мемлекеттік кадастрдың құқықтық негіздері. Мемлекеттік кадастрдың негізгі түрлері. Мемлекеттік кадастр деректерін қалыптастырудың қағидалары.

Мемлекеттік кадастр қызметін ұйымдастыру. Автоматтандырылған кадастр жүйесін техникалық және технологиялық қамтамасыз ету. Мемлекеттік кадастр қызметінің негіздері.

Сандық ақпараттар негіздері.

Сандық ақпаратты жинаудың

аэрофототопографиялық тәсілі.

Білімдер:

- Мемлекеттік кадастрдың құқықтық негіздерін;

- Мемлекеттік кадастрдың негізгі түрлерін;

- Мемлекеттік кадастр деректерін қалыптастырудың қағидаларын;

- Мемлекеттік кадастр қызметін ұйымдастыруды;

- Мемлекеттік кадастр қызметінің негіздерін;

- Сандық ақпараттар негіздерін.

Іскерліктер:

- топографиялық ақпаратты жинаудың түрлі тәсілдерін қолдану;

- кадастрлық ақпаратты автоматты түрде жинау мен өңдеудің бағдарламалық құралдарын пайдалану.

БҚ 5

БҚ 8

КҚ 2

КҚ 2

КҚ 4

КҚ 16


АП.07

Серіктік навигациялық жүйелер:

Объектілердің орналасу орынын анықтауға арналған серіктік жүйелер;

GPS, ГЛОНАС жүйелерінің көмегімен кеңістік координаттарын анықтау әдістері;

Ғарыштық сектордың радиотехникалық құралдары және тұтынушы аппаратурасы;

өлшеудің дифференциалды әдістері;

аппаратураны өлшеу жұмыстарына дайындау; түрлі түсірім жүргізу кезінде жұмыстарды орындаудың әдістемесі;

өлшеу нәтижелерін өңдеу; өлшеу қателіктерінің негізгі көздері және олардың ықпалын азайту тәсілдері.

Білімдер:

- серіктік навигациялық жүйелер құрылымын;

- GPS, ГЛОНАС жүйелерінің көмегімен координаттарды анықтау қағидасы;

- анықталған нәтижелерді өңдеуге арналған бағдарламалық құралдар.

Іскерліктер:

- GPS, ГЛОНАС геодезиялық қабылдағыштар көмегімен

пункттер координаттарын анықтау.

КҚ 3

КҚ 4

КҚ 10


АП.08

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар:

ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың негізгі қағидаларын, әдістерін және қасиеттерін, олардың тиімділігін; автоматтандырылған жұмыс орындары (АРМ), олардың жергілікті және салалық желілері; қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету және топографиялық-геодезиялық өндірістегі ақпараттық ресурстар;

интегралданған ақпараттық жүйелер;

геодезиялық және аэрофотогеодезиялық есептерді шешуге арналған қолданбалы бағдарламалар пакеттері.

Далалық геодезиялық өлшеулерді есептеу үдерістерін автоматтандыруға мүмкіндік беретін бағдарламар пакетімен жұмыс;

Жердегі топографиялық түсірімдер деректері негізінде ірі масштабты топографиялық пландарды құрастыруды автоматтандыру; Сызықтық және алаңдық құрылыстардың модельдеу есептерін шығару; Бойлық және көлденең сұлбалармен трасса планын құрастыру, бұрылыс бұрыштарының дөңгелектенуінің параметрлерін есептеуді орындау, салынатын топырақ көлемін және үстіндегі ойықтарды есептеу. Қолданбалы сипаттағы басқа инженерлік-геодезиялық есептерді шығару.

Білімдер:

- ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың негізгі қағидаларын, әдістерін және қасиеттерін;

- интегралданған ақпараттық жүйелер.

Бағдарлама оқу үдерісінде компьютерлік бағдарламаларға (AutoCad, Micro Station, Credo, Liskad, Мар 2003, Credo, т.б.) бағдарланған болуы керек.

Іскерліктер:

- далалық геодезиялық өлшеулерді есептеудің автоматтандырылған үдерісін орындау;

Жердегі топографиялық түсірімдер деректері негізінде ірі масштабты топографиялық пландарды автоматты түрде құрастыру;

Сызықтық және алаңдық құрылыстардың модельдеу есептерін шығару;

Бойлық және көлденең сұлбалармен трасса планын құрастыру, бұрылыс бұрыштарының дөңгелектенуінің параметрлерін есептеуді орындау, салынатын топырақ көлемін және үстіндегі ойықтарды есептеу.

КҚ 2

КҚ 4

КҚ 9

КҚ 16

6. БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

КП.00

Кәсіптік практика (оқу, технологиялық, дипломалды)

КП.01

Оқу практикасы

Теодолиттік жүрістер сала отырып, топографиялық түсірімдердің пландық негізін жасау.

IY классты геометриялық нивелирлеу әдісімен топографиялық түсірімдердің биіктік негіздерін құрастыру.

1: 2 000 масштабындағы

тахеометрлік түсірім.

1: 5 000 масштабындағы аралас түсірім.

II классты нивелирлеу. Триангуляциялық жұмыстар. Геодезиялық тор пункттерінің координаттарын анықтаудың автономды тәсілдері. Жарыққашық өлшеуіштермен жақтарын өлшеу полигонометриясы.

Қолданбалы геодезия.

Іскерліктер:

- түрлі әдістермен геодезиялық торларды құрастыру кезінде далалық және камералық жұмыстар кешенін орындау;

- жердің топографиялық және басқа да түсірім түрлерін жасау;

- орындалған жұмыстардың сапасын нормативті құжаттар талаптарына сәйкестігін бағалау.

Дағдылар:

- инженерлік-геодезиялық іздестіру жұмыстарының, сызықтық құрылыстардың далалық және камералық трассалауының кешендерін орындау;

- құрылыс объектілерінің бас планын жобалауды және әзірлеуді қамтамасыз ету үшін геодезиялық дайындықты орындау.

КК 1

КК 8

КК 9

КК 10

КК 11

КК 12

КК 13

КК 14

КК 15

КК 16

КК 17

КК 18

КП.02

Өндірістік технологиялық практика

Жұмыспен қамтамасыз ету.

Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымымен және оның бөлімшелерімен танысу.

Жұмысты орындауға қажетті құралдарды, жабдықтарды, материалдық құндылықтарды алу.

Топографиялық-геодезиялық жұмыстарды өндіру бойынша нұсқаулықтардың қажетті бөлімдерін, нұсқау мен нұсқамаларды оқу.

Далалық топографиялық-геодезиялық жұмыстарды орындау.

Техникалық есепті дайындау және тапсыру.

Іскерліктер:

Құрылыс объектілерінің бас планын жобалауды және әзірлеуді қамтамасыз ету үшін геодезиялық дайындықты орындау.

Инженерлік-геодезиялық іздестіру жұмыстарының, сызықтық құрылыстардың далалық және камералық трассалауының кешендерін орындау;

Инженерлік құрылыстар жобаларын жүзеге асыруды орындау, өлшеу жұмыстарын орындау және атқару құжаттамасын құрастыру.

Дағдылар:

- Инженерлік-геодезиялық іздестіру жұмыстарының, сызықтық құрылыстардың далалық және камералық трассалауының кешендерін орындау;

- Құрылыс объектілерінің бас планын жобалауды және әзірлеуді қамтамасыз ету үшін геодезиялық дайындықты орындау.

- далалық және камералық өлшеулер нәтижелерін өңдеу және материалдарды компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып рәсімдеу.

БҚ 1

БҚ 7

КК 1

КК 2

КК 3

КК 4

КК 5

КК 6

КК 7

КК 8

КК 9

КК 10

КК 11

КК 12

КК 13

КК 14

КК 15

КК 16

КК 17

КК 18

КП.03

Мамандық бейіні бойынша камералдық практика

Инженерлік құрылыстарды бөлу.

Вертикальды жоспарлау кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Гидротехникалық және сызықтық құрылыстарды іздестіру кезіндегі геодезиялық жұмыстар.

Туннельдер құру кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Құрылыстардың өзгерісін өлшеудің геодезиялық әдістері.

Іскерліктер:

Құрылыс объектілерінің бас планын жобалауды және әзірлеуді қамтамасыз ету үшін геодезиялық дайындықты орындау.

Инженерлік–геодезиялық іздестіру жұмыстарының кешендерін орындау,

сызықтық құрылыстардың далалық және камералық трассалауын орындау.

Құрылыс жүргізу үдерісінде геодезиялық бақылау жүргізу.

Дағдылар:

Топографиялық-геодезиялық және инженерлік-геодезиялық жұмыстарды орындау.

КК 2

КК 1

КК 8

КП.04

Геоақпараттық технологияларды меңгеру

Бастапқы геодезиялық және картографиялық деректерді дайындау.

Өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу.

Координаттарды есептеу.

Геодезиялық торлар жүрісі жүйесін теңестіру. Карталарды және жердің фотосуретін өзгерту, растр етегін сканерлеу, ГАЖ (ГИС) планшеттерін қалыптастыру. оқу ГАЖ (ГИС) құру, деректер базасын толтыру. Карта элементтерін цифрлеу. Жерді сандық модельдеуді құру. Электронды картаны редакциялау. Жердің 3Д-моделін құрастыру. Оқу ГАЖ (ГИС) бойынша қолданбалы инженерлік есептер шығару.

Іскерліктер:

Өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу.

Теодолиттік және полигонометриялық жүрістерді, триангуляциялық торларды теңестіру, геодезиялық есептерді, таңбаларды шешу, нүктелер координатын есептеу, тахеометрлік түсіріс материалдарын өңдеу.

ГАЖ (ГИС) қолданбалы бағдарламалар құралдарымен карталарды және жердің фотосуретін өзгерту, растр етегін сканерлеу, фотопландарды монтаждау, ГАЖ (ГИС) планшеттерін қалыптастыру, оқу ГАЖ (ГИС)

аумағы объектілерін дешифрлеу (бажайлау).

Растрлық карта элементтерін цифрландыру (векторлау).

Жерді сандық модельдуді құру. Электронды картаны редакциялау.

Координаттар каталогын конверциялау және жүктеу, бедер сұлбасын қалыптастыру, Жерді сандық модельдеуді қалыптастыру және редакциялау.

Жерді сандық модельдеу бойынша инженерлік есептер шығару (сұлбалар құрастыру, көлемдерді, объектілердің аумақтарын анықтау).

Дағдылар:

Топографиялық-геодезиялық және инженерлік –геодезиялық жұмыстардың заманауи технологияларын пайдалану.

КК 2

КК 3

КК 4

КК 16

Біліктілік: 0713033 – Техник-аэрофотогеодезист

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01