Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 шілдеде № 11690 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 388 бұйрығымен.

      Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

      РҚАО-ның ескертпесі!

      басы

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 190-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0824000 – Бұрғылау технологиясы

      Біліктілігі: 082401 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі

(сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер





1448




1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ тілі, кәсіптік шетел тілі,

дене тәрбиесі)





396




2-4

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері)





180




2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





876

588

272

16

2-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


36

6

30



ЖКП 02

Инженерлік графика және машина құрастыру сызуы


+

+


86

28

58



ЖКП 03

Жалпы электротехника электроника негіздерімен


+

+


64

50

14



ЖКП 04

Техникалық механика негіздері


+

+


64

50

14



ЖКП 05

Металдар және конструкциялық материалдар технологиясы


+

+


64

48

16



ЖКП 06

Жалпы мұнай және мұнай кәсіпшілік геологиясы

+


+


96

78

18



ЖКП 07

Термодинамика және жылу техника негіздері


+

+


64

52

12



ЖКП 08

Тиімді қойнау қолдануының банктық және базалық мәліметтері


+



32

12

20



ЖКП 09

Гидравлика және мұнай-газ гидромеханикасы


+

+


64

46

18



ЖКП 10

Бұрғылаудың өндірістік процесін автоматтандыру

+


+


96

68

28



ЖКП 11

Еңбекті қорғау және өндірістік экология негізі

+


+


96

86

10



ЖКП 12

Өндірістік экономика, жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру


+

+

+

78

36

26

16


ЖКП 13

Менеджмент, маркетинг және мұнай бизнесін ұйымдастыру


+



36

28

8



АП 00

Арнайы пәндер





796

500

236

60

2-4

АП 01

Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау техникасы мен технологиясы

+

+

+

+

212

112

70

30


АП 02

Скважинаны аяқтау технологиясы

+


+

+

118

70

18

30


АП 03

Бұрғылау жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және құрастыру

+

+

+


114

70

44



АП 04

Мұнай және газ өндіру техникасы мен технологиясы

+

+

+


104

60

44



АП 05

Скважиналарды геофизикалық зерттеу


+

+


72

58

14



АП 06

Бұрғылау объектілерінің электр жетегі және электр жабдықтары


+

+


72

48

24



АП 07

Бұрғылау жуу сұйықтары


+

+


50

36

14



АП 08

Бұрғылау кезіндегі қиындықтар және апаттар


+

+


54

46

8



БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер





48 - 466*





КП 00

Кәсіптік практика





1728





КП 01

Оқу практикасы





432





КП 01.1

Слесарлық практика





72





КП 01.2

Бұрғылау кәсіпорындарында өндіріс технологиясын және жабдықтары бойынша практика





72





КП 01.3

Скважинаны бұрғылау технологиясы бойынша практика





108





КП 01.4

Бұрғылау жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және құрастыруды үйрену практикасы





72





КП 01.5

Скважинаны аяқтау технологиясы бойынша практика





108





КП 02

Танысу практикасы





36





КП 03

Өндірістік-технологиялық практика





828





КП 03.1

Жұмысшы мамандығын алу бойынша практика





360





КП 03.2

Технологиялық практика





468





КП 04

Диплом алды практикасы





216





КП 05

Дипломдық жобалау





216





АА 00

Аралық аттестаттау





216





ҚА 00

Қорытынды аттестаттау





72





ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**





60





ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру





12






Міндетті оқытудың қорытындысы:





5760





К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:





6588






      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстары, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жұмысты қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 191-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0824000 – Бұрғылау технологиясы

      Біліктілігі: 082401 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі

(сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)





476




1-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері)





180




1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





876

588

272

16

1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


36

6

30



ЖКП 02

Инженерлік графика және машина құрастыру сызуы


+

+


86

28

58



ЖКП 03

Жалпы электротехника электроника негіздерімен


+

+


64

50

14



ЖКП 04

Техникалық механика негіздері


+

+


64

50

14



ЖКП 05

Металдар және конструкциялық материалдар технологиясы


+

+


64

48

16



ЖКП 06

Жалпы мұнай және мұнай кәсіпшілік геологиясы

+


+


96

78

18



ЖКП 07

Термодинамика және жылу техника негіздері


+

+


64

52

12



ЖКП 08

Тиімді қойнау қолдануының банктық және базалық мәліметтері


+



32

12

20



ЖКП 09

Гидравлика және мұнай-газ гидромеханикасы


+

+


64

46

18



ЖКП 10

Бұрғылаудың өндірістік процесін автоматтандыру

+


+


96

68

28



ЖКП 11

Еңбекті қорғау және өндірістік экология негізі

+


+


96

86

10



ЖКП 12

Өндірістік экономика, жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру

+


+

+

78

36

26

16


ЖКП 13

Менеджмент, маркетинг және мұнай бизнесін ұйымдастыру


+



36

28

8



АП 00

Арнайы пәндер





796

500

236

60

2-3

АП 01

Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау техникасы мен технологиясы

+

+

+

+

212

112

70

30


АП 02

Скважинаны аяқтау технологиясы

+


+

+

118

70

18

30


АП 03

Бұрғылау жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және құрастыру

+

+

+


114

70

44



АП 04

Мұнай және газ өндіру техникасы мен технологиясы

+

+

+


104

60

44



АП 05

Скважиналарды геофизикалық зерттеу


+

+


72

58

14



АП 06

Бұрғылау объектілерінің электр жетегі және электр жабдықтары


+

+


72

48

24



АП 07

Бұрғылау жуу сұйықтары


+

+


50

36

14



АП 08

Бұрғылау кезіндегі қиындықтар және апаттар


+

+


54

46

8



БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер





48 - 466*





КП 00

Кәсіптік практика





1728





КП 01

Оқу практикасы





432





КП 01.1

Слесарлық практика





72





КП 01.2

Бұрғылау кәсіпорындарында өндіріс технологиясын және жабдықтары бойынша практика





72





КП 01.3

Скважинаны бұрғылау технологиясы бойынша практика





108





КП 01.4

Бұрғылау жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және құрастыруды үйрену практикасы





72





КП 01.5

Скважинаны аяқтау технологиясы бойынша практика





108





КП 02

Танысу практикасы





36





КП 03

Өндірістік-технологиялық практика





828





КП 03.1

Жұмысшы мамандығын алу бойынша практика





360





КП 03.2

Технологиялық практика





468





КП 04

Диплом алды практикасы





216





КП 05

Дипломдық жобалау





216





АА 00

Аралық аттестаттау





144





ҚА 00

Қорытынды аттестаттау





72





ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**





60





ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру





12






Міндетті оқытудың қорытындысы:





4320





К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:





4960






      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстары, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жұмысты қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 192-қосымша

      "Бұрғылау технологиясы" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 192-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беру бғдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Кәсіптік лексика және терминдер. Кәсіби бағдарланған мәтіндердің аударма (сөздікпен) техникасы. Кәсіптік дамыту және қарым-қатынас.

Білімдер:

- оқуға және аударуға (сөздікпен) қажетті лексикалық және грамматикалық минимумы;

- мамандық бойынша негізгі терминдер.

Іскерліктер:

- мамандық бойынша терминологияны қолдану;

- кәсіби бағдарланған мәтіндердің аударма (сөздікпен) техникасын пайдалану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Мамандық бойынша тілді дамыту. Кәсіби бағдарланған мәтіндердің аударма (сөздікпен) техникасы. Кәсіптік дамыту және қарым-қатынас.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынасы;

- мамандық бойынша негізгі сөздері мен терминдері.

Іскерліктер:

- мамандық бойынша терминологияны қолдану;

- кәсіби бағдарланған мәтіндердің аударма (сөздікпен) техникасын пайдалану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

ЖГП 03

Дене тәрбиесі.

Адамның әлеуметтік кәсіптік жалпы мәдени дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі.

Дене тәрбиесінің әлеуметтік биологиялық және психофизиологиялық негізі.

Өзін өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негізі.

Дене тәрбиесінің кәсіби-қолданбалы дайындығы 

Білімдер:

- адамның әлеуметтік кәсіптік жалпы мәдени дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі;

- өзін өзі жетілдірудің дене тәрбиесі және спорттық негізі;

- спорттық жаттығуларды орындау кезіндегі техника қауіпсіздігі ережелері, волейбол, баскетбол ойыны ережелері, шаңғыда жүру ережесі, гимнастикалық жаттығуларды орындау ережесі, компасты қолдану ережесі.

Іскерліктер:

- дене тәрбиесі нормативтерін орындау.

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 9

ЖГП 04

Қазақстан тарихы.




ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану.

Мәдениеттану және оның қоғамдағы ролі. Мәдениетті зерттеудің алуан түрлілігі.

Мәдениет және өркениет, мәдениеттің қалыптасуы;

Мәдениеттің конфуцийлік-даосистік типі.

Мәдениеттің үнді-будда типі. Ислам мәдениетінің әлемі. Мәдениеттің христиандық типі. Батысевропалық мәдениет және оның қазіргі заман дамуына тигізген әсері. Африка мәдениетінің ерекшелігі мен бірегейлігі. Көшпелі өркениеттің пайда болуы және бірегейлігі. Орта ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті. ХVІІ-ХІХ ғғ. қазақтардың мәдени дәстүрлері. Қазіргі заманғы Қазақстан мәдениеті.

Білімдер:

- халықтар мәдениеті туралы негізгі ұғымдар;

- көшпенділердің өмірі мен құндылықтар жүйесі;

- орта ғасырдағы қазақ этносының мәдени негізі жөніндегі білімінің қалыптастыруы;

- Қазақстанның ортағасырлық мәдениетіне түрік және араб мәдениетінің әсері.

Іскерліктер:

- мәдениеттану ұғымдарын еркін пайдалану;

- мәдениетті зерттеудің алуан түрлілігін білу;.

- рухани мәдениетінің ерекшеліктерін көрсету.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

КҚ 3.1.1

ӘЭП 02

Философия негіздері.

Философия және оның қоғамдағы ролі.

Философияның тарихи типтері. Болмыс түсінігі. Материя және қозғалыс. Кеңістік және уақыт.

Сана табиғаты. Диалектика және оның баламалары. Қоғамның философиялық түсінігі. Қоғамдық дамудың формалары және мазмұны. Таным және оның түрлері. Қоғамдық сана және оның түрлері.

Адам табиғаты және оның өмір сүруінің мәні. Жеке тұлға. Еркіндік және жауапкершілік. Әлеуметтік болжау түрлері, типтері, әдістері. Қазіргі глобальдық проблемалар. Мораль – дүниеге шынайы бағалық қатынас формасы.

Білімдер:

- әлемнің философиялық, ғылыми және діни бейнелері туралы ілім;

- адам өмірінің мағынасы туралы;

- қоғамдағы адамдардың ара-қатынастарын реттеудің адамгершілік нормасы.

Іскерліктер:

- адамдағы биологиялық, әлеуметтік және рухани байланыстарды анықтау;

- жеке тұлғаның қалыптасу шарттарын, оның бостандығы және өмірді сақтау үшін жауаптылығын, мәдениетін, қоршаған ортаны қорғау туралы ілімді пайдалану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері.

Әлеуметтану ғылымы. Әлеуметтік қауымдастық.

Әлеуметтік және этноұлттық қатынастар.

Әлеуметтік үрдістер. Әлеуметтік институттар және ұйымдар. Жеке тұлға: оның әлеуметтік ролі және әлеуметтік тәртібі. Саясаттану пәні. Саяси билік және биліктік қатынастар. Саяси жүйе.

Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық үрдістер.

Білімдер:

- әлеуметтану ғылымы;

- этноұлттық қатынастар;

- әлеуметтік институттар және ұйымдар;

- жеке тұлға: оның әлеуметтік ролі және әлеуметтік тәртібі;

- әаяси билік және биліктік қатынастар;

- саяси жүйе;

- Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық үрдістер.

Іскерліктер:

- әлеуметтік қозғалысты және әлеуметтік өзгеріс пен дамудың басқа да факторларының дамуын түсіндіруі;

- биліктің мәнін, саясат субьектілерін, саяси қатынастар мен үрдістердің анықтауы;

- саяси жүйе және саяси тәртіп туралы ұғымын қалыптастыруы.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

ӘЭП 04

Экономика негіздері.

Экономика және оның негізгі мәселелері, мақсаттары, негізгі түсініктері, принциптері, нысандары және меншіктің түрлері, меншікті басқару. Нарықтың негізгі қызметі. Нарықтың жұмыс істеу себептері. Нарықтың түрлері және оның сипаттамасы. Нарықтың экономикалық субъектілері және олардың өзара іс-қимылдары. Сұраныс пен ұсыныстың анықтамалары. Банктер ролі және түрлері. Мемлекеттің банктік жүйесі.

Салықтар. Қазақстан Республикасының қазіргі салықтық саясаты. Салық салудың негізгі принциптері.

Білімдер:

- экономикалық теория негіздері;

- мемлекеттің экономикалық қызметі;

- экономиканы мемлекеттік реттеудің нысандары және әдістері;

- Қазақстан Республикасының қаржы және несие жүйесі, олардың құрылымы.

Іскерліктер:

- экономика және оның негізгі мәселелерін, мақсаттарын, принциптерін, нысандарын және меншіктің түрлерін, басқаруды түсінуі;

- нарықтың түрлері және оның сипаттамасын, нарықтың экономикалық субъектілерін және олардың өзара іс-қимылдарын білуі;

- сұраныс пен ұсыныстың анықтамаларын пайдалануы;

- Қазақстан Республикасының қазіргі салықтық саясаты принциптерін түсінуі.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 7

ӘЭП 05

Құқық негіздері.

Құқық негіздері, түсініктері, көздері, жүйесі.

Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесінің негізі. Қазақстан Республикасының сайлау құқығы. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.

Азаматтық құқықтың түсініктері, бастауы және қағидаттары. Еңбек шарты және оны жасау тәртібі.

Қылмыстық құқық ұғымдары.

Білімдер:

- құқық негіздері, түсініктері, көздері, жүйесі;

- Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесі;

- Қазақстан Республикасының сайлау құқығы;

- Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы;

- азаматтық құқықтың түсініктері, бастауы және қағидаттары;

- еңбек шарты және оны жасау тәртібі;

- қылмыстық құқық ұғымдары.

Іскерліктер:

- құқық негіздерін, түсініктерін, көздерін, жүйесін түсінуі;

- Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесін мойындауы;

- Қазақстан Республикасының сайлау құқығын білуі;

- еңбек шартын және оны жасау тәртібін түсінуі.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

КҚ 3.1.1

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.

Мекемелерде іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру. Техникалық сөздiктердiң ерекшелiктерi.

Кеңсе құжаттарын жүргізу негізі.

Ұйымдастыру, реттеу, құқықтық, ақша-финанс-есептік, және анықтамалық құжаттар.

Қызметтік хаттар жазудың негізгі әдістері.

Автоматты басқару жүйесін іс қағаздарын жүргізуге пайдалану. Құжаттар жинағы туралы түсінік. Жазба құжаттарының алғашқы және күрделі жинақтары. Құжат қорлары туралы түсінік.

Архив. Мемлекеттік және мекеме архивтері.

Ұлттық архив қоры.

Білімдер:

- техникалық және лингвистикалық сөздiктер түрлерi;

- ақпараттық және iс құжаттарының жіктелуі;

- қазiргi кезде iс қағаздарын жүргiзу стандарттарына қойылатын талаптар;

- құжаттар формуляры және олардың бөлiктерi;

- құжаттар жинағы туралы түсiнiк;

- құжаттар қоры туралы түсінік.

Іскерліктер:

- әртүрлi сөздiктердi қолдануы;

- әртүрлi құжаттарды жіктеуі;

- құжаттар формулярын толтыруы;

- әкiмшiлiк-ұйымдастыру құжаттарымен жұмыс жасауы;

- архивтiк құжаттардың текстiлерi үлгiлерiн талдауы;

- архивке құжаттарды дайындап, сақтауға тапсыруы.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

КҚ3.1.1


ЖКП 02

Инженерлік графика және машина құрастыру сызуы.

Сызба форматтары. Масштабы.

Сызбалардың графикалық орындалуы.

Техникалық детальдардың контурлары.

Призма, пирамида, цилиндр, параллелепипед, куб, конус. Винттiк қозғалыстар мен сызықтар, винттiк беттер мен бұрандалар.

Сызбаларды орындаудың жалпы ережелерi.

Бөлшектердің сызбалары және эскиздері.

Құрастыру сызбасы. Эскиздің мақсаты және оның жұмыс сызбасынан ерекшелігі. Деталь эскизінiң орындалу тәртібі мен кезектілігi. МЕМСТ бойынша бөлшектердің өлшемдерін салу. Сызбаға жазылатын жазулар және олардың мазмұны.

Мамандықтар бойынша сызбалар және схемалар.

Білімдер:

- сызбалардың графикалық жұмысының орындалуы;

- техникалық детальдардың контурларын;

- сызбаларды орындаудың жалпы ережелерiн;

- бөлшектердің сызбалары және эскиздерін;

- құрастыру сызбасы туралы жалпы түсiнiк;

- деталь эскизінiң орындалу тәртібі мен кезектілігiн;

- МЕМСТ бойынша бөлшектердің өлшемдерін салу;

- мамандықтар бойынша сызбалар және схемаларды.

Іскерліктер:

- шартты белгілер мен негізгі ережелерді МЕМСТ бойынша сызбада безендіруі;

- шрифтімен орындау үшін сызбада әріптерді белгілеуі;

- бөлшектердің контурын сызуы;

- масштабты таңдауы, сызбаға өлшемдерін дұрыс салуы;

- геометриялық денелерді проекциялауы;

- бөлшектердің эскизін орындауы;

-бөлшектердің сызбасын оқуы;

- мамандықтар бойынша сызбалар және схемаларды сызуы.

БҚ 4

БҚ 7

КҚ 3.1.15

ЖКП 03

Жалпы электротехника электроника негіздерімен.

Электр энергиясы, оның қасиеттерi және қолданылуы. Электр тоғы. Тұрақты электр тоқ тiзбегiнің есебі. Электрлік және магниттiк өрiс. Электрмагниттiк индукция. Синусоидтық ЭҚК және тоқ. Айнымалы тоқтың тізбегінің параметрлері мен элементтері. Симметриялы үш фазалы электр тiзбегі. Электронды лампалар. Жартылай өткiзгiштiгi фотоэлектронды құрылғылар. Электронды түзеткiштер, күшейткiштер. Электронды генераторлар және өлшеу құралдары. Микроэлектрониканың интегральды схемалары. Автоматты жүйедегі электронды құрылғылар. Кәсіпшіліктерді электрмен қамтудың қазіргі сызбалары: ауамен, электр торабымен, тарату пункттерімен.

Қорғаныш жерлендірудің мақсаты, құрылысы және бақылау жағдайы.

Білімдер:

- электр энергиясы, оның қасиеттерi және қолданылуы;

- электрмагниттiк өрiс және электрмагниттiк индукция;

- үш фазалы электр тiзбегі;

- жартылай өткiзгiштiгi құрылғылар;

- фотоэлектронды құрылғылар;

- электронды түзеткiштер және

күшейткiштер;

- электронды генераторлар және өлшеу құралдары;

- микроэлектрониканың интегральды схемалары;

- автоматты жүйедегі электронды құрылғылар;

- кәсіпшіліктерді электрмен қамтудың қазіргі сызбалары;

- қорғаныш жерлендірудің мақсаты, құрылысы және бақылау жағдайы.

Іскерліктер:

- күрделi емес электр тiзбегiнiң принципиальды схемаларын берiлген жағдайға байланысты оқуы және құрастыруы;

- сызбада электр тізбегінің негізгі элементтерін көрсетуі;

- берілген элементтермен электр тізбегін құруы;

- Ом, Кирхгофф және Джоул-Ленц заңдарын қолдануы;

- тоқты, кернеуді, энергия қуатын және кедергіні өлшеуі;

- электр коректендіруші тізбегінің қысқартылған есебін шығаруы.

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.18

ЖКП 04

Техникалық механика негіздері.

Теориялық механика және оның бөлiмдерi.

Статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi.

Кинематика. Кинематиканың негiзгi түсiнiгi.

Динамика. Динамика аксиомалары және негiзгi түсiнiгi. Жұмыс және қуат. Динамика теориясы.

Материалдар кедергісі. Деформация түрлері.

Машина бөлшектерi. Бөлшектер мен түйіндердің байланысуы. Бөлшектер және машиналар беріктігіне, есептеулер. Қосылыстар түрлері.

Берiлiстердiң туралы түсінік және түрлері.

Бiлiктер мен осьтер. Подшипниктер. Муфталар.

Корпус бөлшектері және серіппелер.

Білімдер:

- теориялық механика және оның бөлiмдерi;

- статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi;

- кинематиканың негiзгi түсiнiгi;

- динамика аксиомалары және негiзгi түсiнiгi;

- материалдар кедергісі;

- машина бөлшектерi;

- машиналар бөлшектерінің беріктігін есептеулер;

- қосылыстар түрлері;

- берiлiстер туралы түсінік және оның түрлері;

- бiлiктер мен осьтер;

- подшипниктер;

- муфталар;

- корпус бөлшектері және серіппелер.

Іскерліктер:

- теориялық механика және оның бөлiмдерiн талдауы;

- статика аксиомалары және олардың негiзi туралы түсiнiгi болуы;

- кинематиканың негiзгi түсiнiгiн білуі;

- динамика аксиомалары және негiзгi түсiнiгiн талдауы;

- материалдар кедергісіне, машина бөлшектерiне, бөлшектер беріктігіне есептеулер жасауы;

- қосылыстар түрлерін, берiлiстер түрлерін талдауы;

- бiлiктер мен осьтерді, подшипниктерді, муфталарды таңдауы;

- беріктікке, қаттылыққа және төзімділікке есеп жүргізуі;

- төзімділік шегі коэффициентінің төмендеуін анықтауы.

БҚ 4

БҚ 7

КҚ 3.1.13

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.17

ЖКП 05

Металдар және конструкциялық материалдар технологиясы.

Металдардың құрылысы, қасиеттерi.

Қорытпалардың негізгі теориясы. Көміртекті болаттар. Болатты термиялық және химиялық өңдеу. Легiрленген болат. Шойын. Ұнтақ материалдар. Қатты қорытпалар. Түсті металл қорытпалары. Негізгі ерекше қасиетті қорытпалар. Металдар коррозиясы. және онымен күрес.

Металды өңдеу әдістері. Металдар қысыммен өңдеу. Дәнекерлеу, пайка және металды термиялық кесу. Металды кесу арқылы өңдеу. Электрлі өңдеу тәсілдері. Металл емес құралмалы материалдар.

Пластмассалар. Каучук негізіндегі материалдар.

Ағаш, лак, краска, төсеніш және нығыздау материалдары. Жаңа прогрессивті технологиялық құрылымды материалдары.

Білімдер:

- металургияның ролi, даму жолы мен перспективасы;

- түсті металдарды алу тәсiлi;

- қара және түрлi-түстi металлургияның қоршаған ортаға әсер етуi және зиянды қалдықтардың лақтыруын азайту жолдары;

- легiрленгерлеуші элементтердiң болаттардың құрылымына, термиялық өңдеуге және қасиеттерiне әсерi;

- ұнтақ металлургиясының мәнi;

- армерлеу әдiсi (балқыту, жапсыру, механикалық бекiту);

- коррозияның және коррозиялық бүліну түрлерi, мәнi;

- қара және түстi металдар коррозиясына мұнай мен мұнай өнiмдерiнiң әсерi;

- пластмассаның құрамына байланысты қасиеті, пайдалану аймағы, және жіктелуі;

- каучуктың түрi мен қасиеттерi, оның қолданылуы;

- лак, бояу материалдарының классификациясы;

- балқытып жапсыру кезіндегі техника қауіпсіздігі және еңбек қорғау ережелері.

Іскерліктер:

- металдардың құрылысын зерттеуі;

- металдардың қаттылығын престе Виккерс, Роквелл, Бреннель бойынша анықтауы;

- қорытпаларды алу әдiстерiн табуы;

- кез-келген конфигурациядағы қорытпалардың структуралық схемасын бейнелеуi;

- шойынның структурасын металдық негiзде және микроструктуралық типте анықтауы;

- химия-термиялық өңдеудегi режимдердi анықтамалық әдебиеттерден таңдау және қолдануы;

- әртүрлi деталдар үшiн, жұмыс жағдайына байланысты, болат маркаларын таңдауы;

- мұнайгаз кәсiпшiлiктерiнiң құбырларының маркаларын берiктiк тобына байланысты анықтауы;

- белгілі бұйымдар үшiн пластмассаларды анықтамалық оқулықтардан таңдап, қолдана бiлуi;

- желiм және сыр бояулармен жұмыс жасау;

- қысымен өңдеудің экономикалық тәсiлдi таңдауы;

- қолмен доғалы пiсiруге қажеттi жабдықтарға электродты таңдауы;

- жабдықтарды коррозиядан қорғаудың тиімді әдісін таңдауы;

- берiлген шарттарға байланысты электр әдiсi өңдеулерiнiң таңдауын жүргiзуi;

- каучук негiздегi материалдар мен бұйымдардың қасиеттерi, қолданылу аймағын анықтауы;

- мұнай жабдықтарының бөлшектерінің жұмыс жағдайына байланысты құймаларды таңдауы.

БҚ 4

БҚ 7

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.17

ЖКП 06

Жалпы мұнай және мұнай кәсіпшілік геологиясы.

Жалпы геология негіздері. Жер және ғарыш.

Жердiң жалпы сипаттамасы және оның құрылымы.

Жер қыртысының минералдары. Тау жыныстары.

Жер қыртыстарының физикалық өмiрi. Тарихи геологияның қысқаша очеркi. Мұнай және газ геологиясы негiздерi. Мұнай және табиғи газ.

Жер қыртысындағы қабат сулары және табиғи газ, мұнайдың жату жағдайлары. Мұнай-газ провинциялары. Мұнай және газ кенорындарын iздеу және барлау. Iздеу-барлау жұмыстарының әдiстерi, сатылары мен кезеңдерi. Мұнай-газ кәсiпшiлiк геологиясы. Тiлiктердi және скважиналардың техникалық жағдайын оқып бiлу әдiстерi. Мұнай және газ кенiштерiн бұрғылау мәліметтері бойынша геологиялық оқу әдiстерi.

Мұнай және газ кенiштерi режимдерi. Мұнай және газ кенорындарын игерудiң геологиялық негiздерi. Мұнай және газ қорларын есептеу әдiстерi. Мұнай және газ кенорындарын игерудiң геологиялық-кәсiпшiлiктiк бақылау. Қоршаған орта және жер қойнауын қорғау.

Білімдер:

- күн жүйесi құрылымы, космос кеңестiгiндегi Жердiң орны;

- минералдардың физикалық қасиеттерi;

- басты жыныс құраушы минералдардың физикалық және химиялық құрамы;

- әртүрлi типтi тау жыныстарының шығуы;

- тау жыныстарының жату формалары;

- жер тарихының периодтары мен эралары;

- мұнайдың құрамы және физикалық қасиеттерi;

- газдың физикалық қасиеттерiнiң қысқаша сипаттамасы және компоненттi құрамы;

- контур, кенiш, кенорын туралы түсiнiк;

- мұнай және газ кенорындарын iздеу және барлауда геологиялық, геофизикалық, геохимиялық зерттеулер;

- скважиналарды геохимиялық және геофизикалық зерттеу әдiстерi маңызы;

- мұнай және газ кенiштерiнiң жұмыс режимдерiнiң қысқаша сипаттамасы.

- кәсiпшiлiктi-геофизикалық зеттеу әдiстерi;

- скважиналарды бұрғылау және оларды игеру кезiнде жер қойнауын қорғау мiндеттерi, қоршаған ортаны және жер қойнауын қорғау қызметi жұмысын ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- бұрғылау процесiнде кездесетiн шөгiндi жыныстарды сыртқы белгiлерiмен анықтауы;

- жер қыртысы беттерiнде болатын бұзылудың iс-әрекет түрлерiн анықтауы;

- геологиялық кесте бойынша, қабаттардың жатысының үзушi бұзылыстарын, қыртыстарын, құрылымдық сипаттамасын анықтауы;

- тау жыныстарының салыстырылмалы жасын анықтауы.

- жыныс коллекторларының өткiзгiштiгiн, бостығын анықтауы;

- мұнай-газ провинциялар картасын оқуы.

- геологиялық - барлау жұмыстарының тиiмдiлiгiн, оның негiзгi көрсеткiштерiне сүйене отырып бағалауы;

- геологиялық графиктердi салу және оны оқып бiлуi;

- мұнай және газ қорларына есептеу жүргiзуi;

- қабаттардың физикалық-литологиялық ерекшелiктерiн ескере отырып, скважиналарды игеру әдiстерiн жеделдетуi.

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 10

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

ЖКП 07

Термодинамика және жылу техника негіздері.

Термодинамикалық процестер. Заттардың физикалық күйі. Идеал газдардың заңдары.

Сұйық, бу, газ қоспалары. Заттың жылу сыйымдылығы. Термодинамиканың бiрiншi бастамасы. Термодинамиканың екiншi бастамасы.

Іштен жану қозғалтқыш циклдар және

Компрессорлар. Бу күшi бар және мұздатқыш қондырғылар циклдерi. Жылу алмасу. Жылу берiлу формалары. Жылу өткiзгiштiк. Конвекция және сәулелену арқылы жылу алмасу. Жылу алмасу аппараттарының жылулық есептеу негiздерi.

Жылу техникасы негізі. Бу қазаны қондырғысының сызбасы. Іштен жану қозғалтқыштары. Поршеньдi iштен жану қозғалтқыштары. Мұнай-газ өнеркәсібінде қолданылуы. Газ турбиналық қондырғылар.

Білімдер:

- термодинамикалық процестер, жұмыс денесінің күй сипаттамалары;

- термодинамиканың бірінші заңы;

- энтропияның маңызы, термодинамиканың екінші заңы;

- жылу берілу формалары мен олардың қолданылуы;

- жылуөткізгіштік;

- жылу алмасу аппараттарының негізгі типтері, жұмыс істеу принциптері;

- бу қазандары қондырғылары құрылымы мен сипаттамасы, бу қазанының схемасы;

- іштен жану қозғалтқышының құрылысы, жіктелуі, жұмыс істеу принципі, ІЖД қолданылатын отындардың түрлері;

- газтурбинді қозғалтқыштар құрылысы;

- жылукүштік қондырғылар жұмысының негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері.

Іскерліктер:

- идеал және нақты газдың күй теңдеулерін практикалық есептерді шешуде қолдануы;

- газ және газ қоспаларының жылу сыйымдылықтары бойынша практикалық есептеулерді жүргізуі;

- термодинамикалық процесс есептерін шығаруы;

- жылу берілу есептеулерін жүргізуі;

- жылуалмастырғыштың есептеулерін жүргізуі;

- дроссельдеу кезінде газ және будың ағу жылдамдығын анықтау бойынша практикалық есептерді шешуі;

- компрессор жетегінің қуатын және сығу сатысының санын анықтауы;

БҚ 4

БҚ 7

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.17

ЖКП 08

Тиімді қойнау қолдануының банктық және базалық мәліметтері.

Ақпараттық қорды жүйелеу негізі. Цифрланған геологиялық ақпарат. Мұнай және газдың ақпараттық қорының структурасы. Базалық мәліметтерге кіріспе. Мәліметтердің модельдері және түрлері. Тордағы информациялық жүйе.

Базалық мәліметтерді жобалау. Жобалаудың автоматизациялау әдісі. Ақпаратты тарату.

Базалық мәліметтерді иелену және қолдану. Базалық мәліметтерді программалық және техникалық қамту. Компьютерлік графика.

Білімдер:

- пайдалы қазбалар қорының ақпаратты жүйе басқару концепциясын иелену және құру;

- "Геологиялық ақпарат"ақпарат теориясы және энтропиясы туралы түсініктеме;

- базалық мәліметтер және ақпараттық жүйе;

- модель түрлерін;

- таратылған мәліметтерді басқару;

- бүтіндікті қамтитын әдеттегідей форманың әдісі;

- жобалаудың автоматизациялық жүйесі;

- мұнай газ саласының базалық мәліметтерін тарату;

- мұнай газ геология графикасының ақпараттық қорын құру технологиясы.

Іскерліктер:

- мұнай газ геология графикасының ақпараттық қорын құру;

- ақпараттық жүйені, ақпараттық - іздеу жүйесін және мәліметтерді өңдеу жүйесін құру;

- таратылған мәліметтерді басқаруды;

- геологиялық базалық мәліметтерді ұйымдастыру және жобалау;

- мұнай және газ туралы базалық мәліметтерді ғаламторда құру;

- мұнай газ кенорындарының, мұнай газ ауданының, аймағының электрондық цифрлық векторлық карталарын құру.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 7

ЖКП 09

Гидравлика және мұнай-газ гидромеханикасы. 

Гидростатика. Сұйықтықтың негiзгi физикалық қасиеттерi. Гидростатикалық қысым және оның қасиеттерi. Гидростатиканың негізгі теңдеуі. Паскаль заңы. Жазықтың бетіне түскен сұйықтықтың қысымы. Қысым орталығы.

Қисық сызықты жазықтыққа сұйықтықтардың қысымы. Архимед заңы. Гидростатика заңының есебі және жұмыс принципіне негізделген аспаптар, машиналар мен құрылыстар.

Гидродинамика. Гидродинамиканың негiзгi түсiнiктері мен анықтамалары. Ағынның үзіліссіздігі және сұйықтықтың шығынының теңдеуі. Идеальды және нақты сұйықтықтар үшiн Бернулли теңдеуi. Графикалық кескіндеу. Дроссельді құбылыс және оның практикалық мағынасы. Гидравликалық кедергiлер. Құбыр желісіндегі сұйықтықтың қозғалыс режимі. Сұйықтықтың бір қалыпты қозғалыста арынның жоғалуы. Гидравликалық кедергінің коэффициенті.

Дөңгелек емес құбырларда арынның жоғалуы.

Жергілікті кедергілер. Құбыр желілерінде сұйықтықтың қозғалуы. Кеуектi ортада сұйықтықтың қозғалуы. Мұнай газ өндірісінің технологиялық процессіндегі ағыстардың көрсеткіштері

Білімдер:

- сұйықтықтың негiзгi физикалық қасиеттерi;

- газ бен сұйықтықтың негізгі қасиетінің қысым мен температураға байланысы;

- жазықтық және қисық сызықты бетке әсер ететін сұйықтың қысымы;

- гидродинамиканың негізгі түсінігі мен анықтамалары;

- ағынның гидравликалық элементтері;

- Бернулли теңдеуінің энергетикалық мағынасы;

- сұйықтықтың шығыны мен жылдамдығын өлшейтін аспаптардың құрылысы мен жұмыс принципі;

- сұйықтықтың қозғалыс тәртібі және оларды анықтау критериясы;

- әр-түрлі фактордан қысым мен арын жоғалуының байланысы;

- құбырда арынның жоғалуын азайту тәсілдері;

- сұйық ағынының энергетикалық қорына гидравликалық кедергінің әсері;

- құбыр желісінің қызметі мен топтастыруы;

- құбыр желісін есептеудің негізгі формуласы;

- құбыр желісінде пайда болатын гидравликалық соққы;

- жұқа қабырғалардағы саңылаудан сұйықтықтың ағып кетуі;

- қабырғалар бүйіріндегі саңылаудан сұйықтықтың ағып кетуі;

- сұйықтықтың ағып кетуіне Рейнольдс санының әсері;

- сүзілудің негізгі заңы және оны қолдану шекарасы;

- иілімді-тұтқыр сұйықтықтар және олардың қасиеттері;

- коллекторда флюидтардың қозғалысы кезінде негізгі параметрлерін шығару.

Іскерліктер:

- сұйықтықтың тығыздығы мен тұтқырлығын өлшейтін аспаптарды қолдануы;

- сұйықтықтың қысымын анықтауы (абсолюттік, артық, вакуумдық);

- ағынның негізгі элементтерін есептеуі;

- сұйықтықтың жылдамдығын өлшейтін аспаптар мен расходомерді қолдануы;

- идеалді және шынайы сұйықтықтар үшін Бернулли теңдеуін есептеуі;

- Рейнольдс санын есептеуі;

- сұйық қозғалысының ламинарлы және турбулентті тәртібі кезінде арынның жоғалуын анықтауы;

- жергілікті кедергі коэффициентін есептеуі;

- жай және күрделі құбыр желісін есептеуі;

- толқынның соққы жылдамдығын есептеуі;

- саңылаудан сұйықтық ағып кеткен кезінде шығын коэффициент пен жылдамдық коэффициентін есептеуі;

- кеуікті ортада сұйықтықтың қозғалыс кезінде сүзілу және өткізгіштік коффициентін есептеуі;

- формула бойынша номограмма, реограмма және ағын қисықты құруы.

- бір өлшемді сүзгіштік ағыстардың дебитінің және қысымының бөлінуін анализын жүргізу және шығару.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

ЖКП 10

Бұрғылаудың өндірістік процесін автоматтандыру.

Техникалық процестерді бақылау.

Метрология негiздерi. Өлшеу аспаптары туралы жалпы түсінік. Бұрғылау және цементтеу ерітінділерінің сапасын бақылау. Скважиналарды бұрғылау кезiндегi қажеттi бақылау параметрлерi. Бұрғылау процесiн бақылау пультының (КҚБ) құрылымы және техникалық сипаттамасы. "ТЕОТЕСТ", "СГТ", "СТАРТ" типтi геолого-техникалық бақылау станцияларының Б-7, СКУБ бұрғылау процесiн параметрлерін бақылау аспаптарының құрылымының ерекшеліктері және комплексті әсер ету принципi. Скважинаның цементтелуiн бақылау станциясының (СКЦ-2м) құрылымы, мақсаты және техникалық сипаттамасы. Скважинаны бұрғылау процесiнің сапасын көтеруде терең параметрлердi аралық бақылаудың маңызы және оны автоматтандыру.

Бұрғылау жабдықтарының ақауын тексеру.

Бұрғылау құралдарын беруді автоматты реттеудің маңызы. Түсiрiп-көтеру операциясын автоматтандыру. Бұрғылау процесiнiң телемеханизациясы. Кәсіпорынды басқарудың автоматтандырылған жүйесі.

Білімдер:

- технологиялық параметрлердiң өлшемi;

- физикалық шамалардың бiрлiк жүйесi;

- аспаптардың метрологиялық сипаттамасы;

- өлшеу жүйесi және бақылау-өлшеу аспаптары;

- қысым, олардың түрлерi және өлшем бiрлiктерi, өлшеу аспаптары;

- температура, өлшеу аспаптары, жұмыс iстеу принципiн және жалпы құрылымы;

- нәрсенiң мөлшерi және шығыны олардың өлшем бiрлiгi, шығын өлшегiш, олардың жалпы құрылымы және жұмыс iстеу принципi;

- деңгей өлшеу аспаптары, жұмыс iстеу принципi және жалпы құрылымы;

бұрғылау және цемент ерiтiндiсiнiң тығыздығы және тұтқырлығы;

балшық ерiтiндiсiнiң тығыздығын және тұтқырлығын өлшеудiң автоматикалық қондырғысының құрылымы;

- iлмекке түскен салмақты өлшеу әдiсi, оның артықшылығы және кемшiлiгi;

- бұрғылау процесiнiң бақылау пультының мiндетi және құрылымы, iлмекке түскен салмақ, жуу сұйығының қысымы, айналу моментi;

- электротурботахометр, гидравликалық құрылғылар және ГТН-3 гидротурботахометр құрылымы және жұмыс iстеу принциптерi;

- ақаулар, ақау тексергiштер түрлерi және олардың сипаттамалары;

- автоматикалық реттеу жүйесi және оларға қойылатын талап;

- автоматтық реттегiштердiң құрылымы, жұмыс iстеу принципi;

- Э-6, СВМ-1, АВТ-2 құрылымдары және жұмыс iстеу принциптерi;

- БА-25 "Л"-Э "Ленинградец" қондырғы блогының құрылымы және мiндетi, Уралмаш 125А бұрғылау қондырғысының ерекшелiгi;

- телемеханика жүйесiнiң структурасы, салмақ және қысым бергiштiгiнiң құрылымы және жұмыс iстеу принципi;

- автоматтандырылған бақылау жүйесiнiң негiзi;

- технологиялық процестердi басқарудың автоматтандырылған жүйесiнiң сипаттамалары.

Іскерліктер:

- аспаптардың пайдалануға жарамдығын анықтау;

- скважиналарды бұрғылау процесiндегi параметрлердi өлшеу;

- белгiлi уақыт iшiнде шығын өлшегiш диаграммасы бойынша тәулiк шығынын анықтау;

- балшық ерiтiндiсiнiң тығыздығын және тұтқырлығын өлшеу;

- гидравликалық салмақ индикаторының диаграммасын оқу арқылы iлмекке, қашауға, мұнараға түскен салмақты анықтау;

- бұрғылау процесiнiң бақылау пульты арқылы скважина тереңдiгiн, бұрғылаудың механикалық жылдамдығын анықтау;

- апат кезiнде бергiштер бөлшектерiнiң скважинада жоғалуын анықтау;

- бұрғылау жұмыстарының тиiмдiлiгiн көтеру үшiн түп параметрлерiнiң нәтижесiн қолдану;

- автоматикалық реттеу жүйесiнiң функционалды сызбасын құрастыру;

- реттегiштi қалпына келтiрудi және оған реттегiш параметрлердiң мәнiн беру;

- РПДЭ-6 реттегiшiн екi тәртiпте жұмыс iстеу үшiн қалпына келтiру;

- СВМ-1 реттегiшiне қашау түсетiн салмақты беру және оны шығырға қосу;

- БА-25 “Л”-Э "Ленинградец" қондырғы блогының циклдарының жұмыс жасауын бақылау;

- басқару деңгейiне байланысты автоматтандырылған бақылау жүйесiн таңдау;

- ТПБАЖ жүйесi үшiн хабардың оптималдық көлемiн таңдау.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.18

ЖКП 11

Еңбекті қорғау және өндірістік экология негізі.

Еңбек қорғау пәнінің негізгі түсініктері. Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау туралы заңдары.

Кәсiби аурулар және өндiрiстiк жарақаттанудың түсiнiктерi және олардың алдын алу шаралары.

Мұнай және газ өндіру объектісіндегі адам денсаулығына зиянды заттар. Ауаға жіберілген зиянды заттардың концентрация шегі (ЖКШ).

Мұнай және газ өндіру мекемелеріндегі өндiрiстiк санитария. Электр тоғы әсері және электр тоғы соққан жағдайдағы алғашқы көмек.

Скважинаны бұрғылау кезiндегi техника қауiпсiздiгi. Бұрғылау қондырғысының қауіпсіздігі және бақылау. Фонтанды және компрессорлы кенорындарын пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі. Өрт қауіпсіздігі түсінігі. Өртке қарсы қорғану. Өрт сөндіргіштер. Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау кезінде өрттен қорғау. Өндірістік экология ғылымы. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты қолдану құқықтық ұйымдастыру басқармасы. Ауа бассейнін қорғау.

Су бассейнiн қорғау. Мұнай және газ өндірісінде табиғи ортаға комплексті әсер ету схемасы.

Білімдер:

- еңбек қорғау инструктажы ережелері;

- скважинаны бұрғылау кезіндегі қауіпсіздік ережелері;

- өрттен қорғау қызметі;

- халықаралық заң актiлерi;

- атмосфераға жіберілетін лас заттар және қалдық су түзілуі;

- апатты жағдайды анықтау жолдары;

- өндірістік жарақат пен кәсіптік аурудың ерекшеліктері;

- өндірістік жарақатты талдау әдістерінің негізгі мақсаты мен мәні;

- бұрғылаудың электр қондырғысына қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік шаралары;

- мұнай және газ скважиналарын бұрғылау кезiнде зиянды және апатты өндiрiстiк факторлар;

- мекеме территориясының рациональды жарықтандыру;

- бұрғылау объектiлерiнде өндiрiстiк санитарияға қойылатын негiзгi талаптар;

- көтеру-түсiру жұмыстары кезiндегi қауiпсiздiк талаптары;

- бұрғылау қондырғысын және канатты пайдалану кезiнде қауiпсiздiк талаптары;

- бұрғылау ерiтiндiсiн дайындау кезiнде жабдықтарға және құрамдарға қойылатын қауiпсiздiк талаптары;

- технологиялық процестердi өрт қауiпінен қамтамасыздандыру шаралары;

- сәтсiз оқиғаларды, кәсiби аурулардың себептері.

Іскерліктер:

- зақымданған адамға алғашқы көмек көрсету;

- өрт сөндiргiштер мен өртке қарсы инвентарьды қолдану;

- зиянды зат түрін анықтау;

- жеке қорғаныш құралдарын пайдалану;

- Н-1, Н-2 формасы бойынша акт толтыру;

- электр қондырғысына қызмет көрсету кезінде жеке қорғану құралдарын қолдану;

- табиғи ресурстарды тиімді пайдалану үшін ғылым мен техниканың жетістіктерін қолдану;

- өндiрiстегi жарақат өсiмiн сипаттайтын көрсеткiштердi есептеу;

- құралдармен ауадағы зиянды заттардың жiберiлген концентрация шегiн анықтау;

- ауа ортасына бақылау жүргізу.

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

ЖКП 12

Өндірістік экономика, жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру.

Кәсіпорынның өндiрiстiк құрылымы. Мұнай-газ бұрғылау жұмыстары басқармасының өндірістік құрылымы. Кәсiпорынның материалдық- техникалық базасы және қаржылары. Кадрлар және еңбек өнiмдiлiгi. Еңбек ақыны ұйымдастыру.

Пайда, бәсекеге қабілеттілік және рентабельдiк.

Өндірілген өнімдердің өзіндік құны. Өнеркәсiпте негізгі және көмекшi өндiрiстi ұйымдастыру құрылымы. Өнім сапасы. Еңбекті ұйымдастыру және мөлшерлеу. ҚР нарықтық экономика жағдайындағы баға құрылымы және салық жүйесі.

Өндірістің техникалық дамуы. Өндірістің тиімділігін көтеру. Кәсіпорынды және шаруашылықты басқару. Өндірісті басқаруды ұйымдастыру негіздері. Мұнай – газ саласы мекемелерін жоспарлау негізі.

Білімдер:

- негізгі қорларды бағалау әдістері;

- өндірістік процестер ерекшеліктері;

- жалақыны ұйымдастыру негізі, тарифтік жүйе, жұмысшылардың еңбек ақысын төлеу жүйесі мен формасы;

- еңбек өнімділігі, еңбек өнімділігін өлшеу әдістері, көтеру жолдары;

- мұнай және газ скважиналарын бұрғылау сапасын көтерудің экономикалық тиімділігі;

- қосалқы өндірістердің рөлі мен маңызы;

- даулардың себептері, табиғаты, басқару типтері;

- жоспарлар типі, оның мақсаты, дайындау тәртібі және бекіту;

- кәсіпорынның бизнес-жоспары;

- кәсіпорынның амортизация нормаларын жылдық есептеу әдістемесі;

- басқарудың өндірістік құрылымы;

- мұнай мен газ скважиналарын бұрғылаудың өзіндік құны;

- калькуляциялаудың жеке баптарын есептеу әдістері.

Іскерліктер:

- негізгі қорларды қолдану көрсеткіштерін есептеу;

- жұмысшылардың айлық, жылдық жалақысын есептеу;

- жұмысшы санын есептеу;

- амортизацияның жылдық мөлшерін есептеу;

- есептеу жолымен өзіндік құнын төмендету жолдарын анықтау;

- кәсіпорынның пайдасын, кірісін және рентабельдігін анықтау;

- пайданы есептеу;

- мұнай және газды бұрғылау жұмыстарының сапасын көтерудің экономикалық тиімділігін есептеу;

- кәсіпорынның бизнес-жоспарын құру;

- калькуляцияның жеке бабы бойынша шығынды есептеу;

- ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарының калькуляциясын құру.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.16

ЖКП 13

Менеджмент, маркетинг және мұнай бизнесін ұйымдастыру.

Бизнес саласындағы қызмет. Менеджмент: қызметтiң түрлерi және басқарудың жүйесi. Менеджментті ұйымдастыру түрлері. Топтың динамикасы және менеджмент жүйесiндегi жетекшiлiк. Бизнестің циклдік дамуы. Кәсіпорынның өмірлік циклы.

Ақпарат әлемі. Бизнестi ақпараттық қамтамасыз ету. Менеджмент жүйесіндегі маркетинг.

Маркетингтiң әлеуметтiк негiзi: адамдардың сұранысын қанағаттандыру. Маркетингтi басқару.

Маркетингтi басқарудың тұжырымдамасы.

Бағаны ұйымдастыру. Тауарды игеру: жаңа тауарды игеруге дайындық. Тауарларды тарату әдістері. Тауарларды ығыстыру жарнама, сату. Дайын өнімдердің және шикізаттардың қоры.

Тұтынушылардың қарыздық құқықтары. Сатушылардың қарыздық міндеттері.

Білімдер:

- ұйымдарда нарықтық қатынас шарттарында менеджерлерді дайындау міндеті;

- бизнес туралы түсінік;

- кәсіпкерліктің мәні және принциптері;

- басқару жүйесінің мақсаты және міндеті;

- қазіргі ақпараттық технология;

- маркетингті басқарудың тұжырымдамасы;

- шекті пайдалылықты;

- мұнай және газ скважиналарын бұрғылау кәсіпорнындағы менеджменттiң, бизнестiң, кәсiпкерлiктiң мақсаты, мiндетi, функциясы.

Іскерліктер:

- басқару құрамын құру принциптерін анықтау;

- жеке аралық жанжалды шешу;

- іс-әрекетті жоспарлау;

- маркентингті зерттеудің тәртібін анықтау;

- коммерциялық келіссөзді жүргізу;

- кәсіпкердің және оның қоғамдағы ролін анықтау;

- нарық қатынас шарттарында менеджерлерді дайындау;

- ақпараттық түрлерін, көздерін, құрамын анықтау;

- бизнес стратегиясын анықтау;

- маркетинг кешенінің талдамасын жүргізу;

- нормативтi, мемлекеттiк құжаттарды пайдалану;

- мұнай және газ скважиналарын бұрғылау кәсіпорны өндiрiсiндегi қазiргi заман ұйымдық бизнестiң түрлерiн жоспарлау;

- негiзгi ақпарат мәдениетiн қолдану;

- бюджеттi құрастырудың стандартын сақтау;

- жоспарлау техникасы білімін тәжірибеде қолдану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

БҚ 6

КҚ 3.1.16

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау техникасы мен технологиясы.

Скважиналарды бұрғылау туралы жалпы мағлұмат.

Скважинаны бұрғылаудың жер үстi ғимараттары және жабдықтары. Бұрғылау жабдықтары мен жер үсті ғимараттарын орналастыру сызбасы.

Скважиналарды бұрғылауға дайындық жұмыстары.

Тау жыныстарының физико-механикалық қасиеттерi. Жыныс талқандаушы аспап. Бұрғылау тiзбегi. Бұрғылау ерiтiндiлерi және скважинаны жуу технологиясы. Скважиналардың қисаюы және көлбеу скважиналарды бұрғылау. Құрылымдық-iздеме бұрғылау.

Білімдер:

- бұрғылау бригадасының ішкі тәртібінің ережесі, бұрғылау бригада мүшелерінің міндеттері;

- бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезіндегі техника қауіпсіздік ережелері;

- скважинаны бұрғылау процесі кезіндегі негізгі және қосымша операциялары;

- скважинаны құру циклі;

- бұрғылау қашауларының құрылымы және міндеті;

- бұрғылау тізбегі және оның элементтерінің міндеті;

- скважинаны бұрғылау кезіндегі бұрғылау ерітіндісінің функциясы;

- көлбеу бағытталған скважиналардың міндеті.

Іскерліктер:

- бұрғылау басында технологиялық құжаттарды жүргізу;

- алдын ала жұмыстарға сұраныс құру;

- белгілі тау – геологиялық жағдайға байланысты бұрғылау әдісін таңдау және айыру;

- бұрғылау қондырғысының және таль жүйесінің шартты белгілерін шешу;

- тау жыныстарының физико- механикалық қасиеттерін ескере отырып қашау түрін таңдау;

- бұрғылау тізбегінің төменгі құрылымын таңдау;

- бұрғылау ерітіндісін таңдау және негізгі қасиеттерін анықтау;

- бөлімшенің өндірістік-шаруашылық қызметіне талдау жасау;

- бұрғылау сорабының жұмыс жасау тәртібін белгілеу.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 10

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.13

АП 02

Скважинаны аяқтау технологиясы.

Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау кезінде қабатты айыру мақсаты. Мұнай газ қабаттарының физикалық элементтері. Скважинаны бұрғылау процесiнде кұнарлы қабаттарды ашу және байқау.

Скважиналарды бекiту. Скважинаны цементтеудің мақсаты. Шегендеу материалдары. Скважинаны цементтеу жабдықтары: цементтеу агрегаттары, цемент араластырғыш, манифольд блогы, цементтеуді бақылау станциясы, орталандыру сиымдылықтары. Скважинаны игеруге дайындау. Скважинаны игерер алдындағы саға жабдықтарын байлау сызбасы. Скважина өнімділігін арттыруды қамтамасыз ету шаралары және зерттеу технологиясы. Скважинаны пайдалануға беру.

Скважинаны аяқтау кезінде техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау.

Білімдер:

- скважинаны бекіту және цементтеу кезіндегі техника қауіпсіздік ережесі;

- тау жыныстарының кеуектілігі, сыбағалы беті, өткізгіштігі;

- бұрғылау арқылы құнарлы қабаттарды ашу әдiстерi;

- қабатты сынау жұмыстары технологиясы;

- кигізбе тізбегін цементтеу мақсаты мен әдістері;

- құнарлы қабаттарды игеру әдiстерi;

- құнарлы қабаттағы мұнай және газдың құрамы және физикалық жағдайы;

- құнарлы қабатты ашу әдістерін таңдауға әсер ететін факторлар;

- кигізбе тізбегінің технологиялық құрылымы, скважинаны бекіту үшін арналған кигізбе құбырлары;

- шегендеу материалдары және ерітінділері, олардың негізгі қасиеттері;

- АТҚҚ (АНПД) және АЖҚҚ (АВПД) құнарлы қабаттарды игеру ерекшеліктері.

Іскерліктер:

- техникалық құжаттарды жүргізу;

- қажетті материалдарға сұраныс құру;

- бұрғылау процесінде скважиналарды сынау кезінде скважина сағасын байлау сызбасын және сынау кезіндегі қысым диаграммасын құру;

- скважина құрамын таңдау;

- кигізбе тізбегін беріктікке есептеу;

- кигізбе тізбегінің цементтеуін есептеу;

- кигізбе тізбегінің төменгі құрылымын жинау;

- секциямен түсірілетін тізбектердің түйісу орындарын және МСЦ қондыру орнын анықтау.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 10

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.13



АП 03

Бұрғылау жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және құрастыру.

Жабдықтарды жөндеудi және техникалық күтудi ұйымдастыру. Жабдықтарды жөндеуге жiберер алдындағы дайындық жұмыстары. Машиналар мен механизмдердiң тозуы және үйкелуi. Бұрғылау жабдықтары бөлшектерiн жөндеу әдiстерi.

Бұрғылау жабдықтарының техникалық диагностикасы және ақаулауы. Бұрғылау жабдықтарының типтiк бөлшектерiн жөндеу. Машинаны жөндеу кезіндегі аяқтау жұмыстары. Бұрғылау мекемелерiндегi отын-май шаруашылығын ұйымдастыру.

Жабдықтарды жөндеу кезіндегі қоршаған ортаны ластау көздері. Бұрғылау жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету. Бұрғылау жабдықтарын жөндеу және күту кезiндегі еңбектi қорғау.

Жабдықтарды тасымалдау және құрастыру негiздерi. Бұрғылауi мекемелерiнде құрастыру жұмыстарын ұйымдастыру. Жабдықтарды тасымалдау.

Бұрғылау қондырғыларын құрастыру. Мобильді Бұрғылау қондырғыларын құрастыру. Бұрғылау ерiтiндiлерiн дайындау, тазалау, сақтау жабдықтарын құрастыру. Бұрғылау жабдықтарын тасымалдау және құрастыру кезiнде табиғатты қорғау.

Білімдер:

- техникалық күту жүйесi ережелерi және жабдықтарды жоспарлы жөндеу, күту түрлерi туралы;

- жабдықтарды жөндеуге дайындаудың технологиялық процесi;

- бұрғылау жабдықтарының бұзылу мен тозу түрлерi;

- жабдықтардың бөлшектерiн жөндеу әдiстерi;

- металдар мен жабдықтарда кездесетiн ақаулар және оны бақылау негiздерi;

- бұрғылау жабдықтарының типтік бөлшектерi мен түйіндерін қалпына келтірудің технологиялық процестері;

- бұрғылау мекемелерінде отын - май шаруашылығын ұйымдастыру;

- жабдықтарды техникалық күтуді және жөндеуді жүргізудің кестесі;

- жүктеу жұмыстары және жөндеу жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуінің негізгі талаптары;

- тасымалдау құралдары сипаттамалары, жабдықтарды тасымалдаудың негізгі түрлері;

- бұрғылау ерітіндісін дайындау және тазалау.

Іскерліктер:

- жабдықтарды жөндеу және техникалық күту кестесiн құрастыруы;

- жабдықтардың типтік түйіндерін бөлшектеудi жүргiзуi;

- бөлшектердiң тозу мөлшерiн және шамаларын анықтауы;

- бұрғылау жабдықтары бөлшектерiн жөндеудi орындауы;

- бұрғылау жабдықтарының диагностикасын және ақаулауды жүргiзе бiлуi;

- тозу шамасы және түріне байланысты бұрғылау жабдықтарының типтік бөлшектерінің жөндеу әдістерін тиімді таңдауы;

- бұрғылау жабдықтарына кезекті және күрделі жөндеуін жүргізуі;

- бүліну түрлеріне байланысты жабдықтардың техникалық күту және жөндеуін жүргізуі;

- жөндеу жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыруы;

- көлік құралдарының санын есептеуді жүргізуі:

- бұрғылау ерітіндісін дайындау және жабдықтарды құрастыру жұмыстарын орындауы.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 10

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.13

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.17

АП 04

Мұнай және газ өндіру техникасы мен технологиясы.

Қабат сұйықтарының химиялық құрамы мен физикалық қасиеттерi.

Мұнай және газ өндiрудiң физикалық негiзi.

Қабат және скважиналарды зерттеу.

Мұнайды атқылау әдiсiмен өндiру.

Мұнайды газлифтiк әдiспен өндiру.

Мұнайды скважиналық штангалық және штангасыз сораптармен өндiру.

Газ және конденсат өндiру ерекшелiгi.

Бiр скважинамен екi және одан көп қабаттарды бiр мезгiлде бөлек пайдалану.

Скважина дебитiн және қабаттың мұнай беруiн арттыру әдiстерi.

Кәсiпшiлiкте мұнай, газ және суды жинау және дайындау.

Скважиналарды жер асты жөндеу. Скважиналарды және технологиялық жабдықтарды жөндеу кезiндегi ауыр жұмыстарды механикаландыру.

Теңiздегi кенорындағы мұнай және газды өндiру ерекшелiктерi.

Білімдер:

- қабат сұйықтарының химиялық құрамы және физикалық қасиеттерi;

- кенiштердiң жұмыс тәртiптерi және оған әсер ететiн күштер;

- скважиналарға мұнай және газдың ағу шарты;

- скважинаның атқылау әдістерi, саға жабдығы;

- скважина жұмысындағы ақаулар және оларды жою тәсiлдерi;

- компрессорлы, компрессорсыз және скважина iшiндегi газлифт мәнi;

- газдық көтергiштiң жұмыс принципi;

- мұнайды мезгiл-мезгiл өндiру тәсiлдерi мен мәнi;

- штангалы сорапты қондырғының жұмыс принципі;

- штангалық сораптардың түрлерi және құрылысы, сораптық-компрессорлық құбырлар, сораптық штангалар;

- қондырғы жұмысындағы ақауларды жою тәсiлдерi;

- ортадан тепкiш, винттiк, диафрагмалық, гидропоршендiк және ағысты сораптардың жұмыс принципi;

- газ скважиналарының құрылымдық ерекшелiгi;

- гидраттың пайда болуымен күресу тәсiлдерi;

- қабатқа және скважинаның түп аймағына әсер ету әдiстерi;

- мұнай және газды жинау жүйелерi; - судан және тұздан тазарту әдiстерi және газды құрғату;

- iлеспе газды аулау және пайдалану;

- қабат суларын жинау және пайдалану;

- мұнай, газ және су жинау, дайындау кезiндегi қоршаған ортаны қорғау шаралары;

- скважиналарды жерасты жөндеу түрлерi;

- ағымды және күрделi жөндеу жұмыстарының құрамы, ұйымдастыруы және технологиясы;

- скважиналарды жерасты жөндеу кезiндегi техника қауiпсiздiгi мен қоршаған ортаны қорғау шаралары;

- теңiздегi, кенорындағы мұнай мен газды өндiру ерекшелiгi;

- теңіз кенорындарының скважинаны жөндеу және қызмет көрсету кезіндегі техника қауіпсіздігі.

Іскерліктер:

- мұнай, газ және су атқылау скважиналарындағы қабат қысымын анықтау;

- мұнай және газ скважиналарының дебитiн анықтау;

- скважинаны зерттеу қорытындысын өңдеу;

- дроссельдi, атқылау көтергiшiн, атқылау арматурасын таңдау;

- скважина жұмысындағы ақауларды анықтау;

- газдық көтергiштi есептеу;

- қосу қысымын және қосу клапандарын орнату тереңдiктерiн анықтау;

- қажеттi сумен химиялық реагенттер мөлшерiн анықтау;

- қондырғы жабдықтарын таңдау;

- штангалық сораптың жұмыс тәртiбiн орнықтыру;

- теңселмелi станок басындағы салмақты және сорап плунжерiнiң жүру ұзындығын анықтау;

- мұнайды ортадан тепкiш электросораппен өндiру үшiн жабдықтар таңдау;

- газ скважиналарына қауiпсiз қызмет көрсету ережелерi мен қоршаған ортаны қорғау шараларын сақтау;

- қабат қысымын сақтау үшiн қажеттi су мөлшерiн анықтау;

- комплексті автоматтандыру сызбасын қолдану;

- скважиналардағы сазды тығындарды, тiке және керi жуу есептерiн жүргізу;

- кәсіпшілік басында және теңіз кенорындарында скважинаға қызмет көрсету;

- жабдықтардың маркалары мен шартты белгілерін оқу.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 10

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.13

АП 05

Скважиналарды геофизикалық зерттеу.

Скважиналарды геофизикалық зерттеу әдістерінің сұрыпталуы. Скважиналарды геофизикалық зерттеу жабдықтары және апараттары. Скважиналарды геофизикалық зерттеуде өлшеу әдістері. Каротаждық станциялар. Скважина аспаптары.

Каротаж әдістері. Электрлық коратаж.

КС диаграммасын интерпретациялау.

Кіші зонд әдістері. ВИКИЗ әдісі. Радиоактивті коратаж. Коратаждың басқа түрлері.

Скважинадағы операциялар. Скважиналық геофизика. Мұнай және газ кенорындарында скважиналарды геофизикалық зерттеу әдістерін комплектеу.

Білімдер:

- скважиналарды геофизикалық, геотехникалық, өндірістік әдістермен зерттеудің теориялық негізі, оларды жүргізудегі методикалық және өлшемдік құжаттары;

- қолданылатын геотехникалық, геофизикалық жабдықтардың, аппаратуралардың, аспаптардың түрлері, олардың құрлымы және техникалық пайдалану ережесі;

- геофизикалық материалдарды сақтау және реттеу ережесі;

- геофизикалық жұмыстар кезінде қолданатын жабдықтармен материалдарды пайдаланужөніндегі өлшемдік құжаттар тәртібі;

- геофизикалық аспаптар мен жабдықтарды сақтау, тасымалдау, қызмет көрсету, пайдалану ережесі.

Іскерліктер:

- каротаж қорытындысын сапалы интерпретациялауды жүргізу;

- каротаж қорытындысы бойынша бұрғылаудың сапалы параметрлерін таңдау.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 8

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

АП 06

Бұрғылау объектілерінің электр жетегі және электр жабдықтары. 

Мұнай кәсiпшiлiгi мекемелерiн электр энергиясымен қамтамасыз ету.

Жоғары кернеулi қондырғылар электр жабдықтары.

Электр жетегi.

Электр қозғалтқыштардың басқару аппаратуралары және сызбалары.

Электр жабдықтарының жарылыс қауiпсiздiгi.

Бұрғылау қондырғыларының электр жабдықтары.

Мұнайды сораптық шығару қондырғыларының электр жабдықтары.

Кәсiпшiлiк компрессорлық, сораптық станциялар электржабдықтары.

Мұнай кәсiпшiлiгiнiң электр жарықтандыру қөздерi.

Қуат коэффициентi және электр энергиясын үнемдеу.

Техника қауiпсiздiгi және қорғаныстық жермен қосу құрылғылары.

Білімдер:

- энергетика саласының негiзгi анықтамалары;

- жоғарғы вольтты электржабдықтардың жұмыс принципі;

- электр машиналары және басқару аппаратурасының құрылысы және жұмыс принципі;

- реактив энергия тұтынушылары;

- электр қондырғыларын пайдалану және қауіпсіз қызмет көрсету ережелері;

- бұрғылау қондырғысы электржабдықтарының құрылысы және жұмыс принципі;

- жарық техникасының негiзгi анықтамалары;

- трансформатор және тағы басқа айнымалы ток құрылғылар жұмысы;

- қуат коэффициентiн көтеру әдiстерi;

- бұрғылау қондырғысының электр жетегi, электр энергиясын тарату сызбасы;

- асинхронды және синхронды қозғалтқыштың жұмыс режимдерi;

- компрессор, электрқозғалтқыш түрлерi;

- сораптық және компрессорлық станцияның электр жабдықтары;

- қолданылатын сораптық жабдықтар түрлерi.

Іскерліктер:

- сызбаларды оқу;

- электр жүктемелерiн есептеу;

- жабдықтар жұмысын және электроқозғалтқыш жүктемесiн бақылау;

- жұмыс жасап тұрған жабдыққа уақытылы ағымды және профиктикалық жөндеу жұмысын жүргізу;

- электр тоғы соққан кезде алғашқы көмек көрсету;

- өлшеу қателiгiн анықтау;

- электр жабдықтарын таңдау;

- электрқозғалтқыштың дұрыс жұмысын бақылау;

- басқару және қорғаныс аппаратураларын таңдауы үшiн есептеулер жүргiзу;

- мұнай және газ кәсiпшiлiгiнде негiзгi процестiң электроэнергиясы, меншiктi шығын нормаларын есептей бiлу;

- асинхронды және синхронды қозғалтқыш жұмысын бақылау;

- электр қозғалтқыштарды басқару сызбаларын оқу;

- басқару және қорғаныс аппаратураларын таңдау үшiн есептеулер жүргiзу;

- электрқозғалтқыш жұмысын бақылау, есептеулер жүргiзу.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.18

АП 07

Бұрғылау жуу сұйықтары.

Бұрғылау ерiтiндiсiнiң физика-технологиялық қасиеттерiнiң негiздерi және олардың бұрғылау процесiнiң тиiмдiлiгiне әсерi. Бұрғылау ерiтiндiсiнiң қасиеттерiн реттеу және даярлау үшiн қажеттi реагенттер және материалдар, олардың шыңырау қабырғасындағы балшық жыныстарының берiктiлiгiне және бұрғылау ерiтiндiсiне әсер ететiн физико-химиялық механизмi. Бұрғылау ерiтiндiсiнiң арнайы түрлерi. Қолдану шарттары, дайындау технологиясы және рецептурасы. Бұрғылау процесi кезiнде бұрғылау ерiтiндiсiнiң қасиеттерiн реттеу және қалпына келтiру.

Білімдер:

- зертханадағы ішкі тәртіп ережесі;

- балшық материалы, ауырлатқыштар, химиялық реагенттер сапасын талдау жасаған кезде техникалық қауіпсіздік ережесі;

- зертханалық жабдықтарды дайындау әдістері;

- химиялық реагенттермен жұмыс жасау ережесі;

- зертхана жабдықтарының стандарты;

- химиялық реагенттермен күю кезіндегі алғашқы көмек;

- бұрғылау ерiтiндiсi қасиеттерiнiң арнайы және мiндеттi көрсеткiштерi;

- тығыздығы төмен және төмендетілген бұрғылау ерітінділерін дайындау технологиясы;

- бұрғылау ерiтiндiсінің қасиеттерiн реттеудің физикалық әдiсi;

- бұрғылау ертіндісін дайындау үшін және олардың қасиеттерін реттеу үшін қолданылатын материалдар және реагенттер;

- реагенттердің скважина қабырғасындағы балшық жыныстарының беріктілігіне және бұрғылау ертіндісіне әсер ететін физика-химиялық механизмінің қасиеті;

- құнарлы қабатты ашу үшін қолданылатын бұрғылау ертіндісінің түрі, олардың артықшылығы және кемшілігі, рецептурасы, дайындау технологиясы;

- бұрғылау процесі кезінде бұрғылау ертіндісі қасиеттерінің өзгеру себебі.

Іскерліктер:

- алғашқы құжаттарды жүргізу;

- зертханалық жабдықтарға, материалдарға, реагенттерге сұраныс беру;

- бұрғылау ерiтiндiсi қасиеттерiнiң арнайы көрсеткiштерiн анықтау;

- бұрғылау ерiтiндiсiнiң шығымын анықтау;

- химиялық реагенттер сапасын анықтау;

- бұрғылау ерiтiндiсiнің параметрлерін өңдеу үшiн қажетті рецептураны таңдау;

- бұрғылау ертіндісінің фильтратын зерттеу;

- жоғарғы кальциилі балшықты және полимерлі-кальциилі балшықсыз бұрғылау ерітінділерін дайындау, олардың қасиетін зерттеу;

- бұрғылау ерітіндісінің қасиеттерін қалпына келтіру үшін химиялық өңдеу рецептураларын таңдау.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 10

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

АП 08

Бұрғылау кезіндегі қиындықтар және апаттар.

Скважиналарды бұрғылау процессі кезіндегі қиындықтар. Скважина қабырғасының бүтіндігін бұзатын қиындықтар. Бұрғылау ерітіндісінің жұтылуын ескерту және олармен күрес. Мұнай, газ, су пайда болуын ескерту және олармен күрес. Күкірттісутек агрессиясы кезінде скважиналарды жүргізу ерекшелігі. Көп жыл бойы қатып жатқан тау жыныстарын бұрғылау кезінде скважиналарды жүргізу ерекшелігі. Кигізбе тізбегін түсіріп цементтегеннен кейін құнарлы қабатарды ашу.

Кигізбе тізбегін түсіріп цементтегеннен кейін құнарлы қабатарды игеру және сынау.

Білімдер:

- бұрғылаудың технологиялық процессінің жалпы мағлұматын, бұрғылау әдістерін;

- апаттарды жою әдістерін және жоспарын;

-мұнай және газ скважиналарын бұрғылау кезінде кездесетін қиындықтар түрлерін және олардың себептерін;

- апаттардың пайда болу себеперін олардың сұрыпталуын, ескертуін және жою әдістерін;

- қиындықтарды ескерту және оларды жою әдістер шараларын;

- бұрғылау кезінде апаттар және қиындықтар, техникалық ақаулықтардың пайда болу жағдайын және себебін, оларды ескерту және жою әдістерін.

Іскерліктер:

- Бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін бақылауды, мұнай газ судың пайда болу кезінде скважинаны басқаруды;

- аппаттарды жою үшін апат аспаптарының түрін таңдауды;

- сағаны шығарып тастауға қарсы жабдықтармен байлаудың типтік сызбасын оқуды;

- апаттық жағдайларды және қиындықтарды ескертуді және жоюды;

- апатты жою жоспарын құруды.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы




КП 01.1

Слесарлық практика.

Белгiлеу туралы жалпы ұғым. Жазықтық және кеңiстiктiк белгiлеу. Жазықтық және кеңiстiкті белгiлеу әдiстерi. Белгiлеу кезiндегi техника қауiпсiздiгiнiң жалпы ережелерi. Техника қауiпсiздiгi бойынша арнайы талаптар.

Құралдарды күту және оны жұмысқа дайындау. Беттерді бояу. Белгiлеу сызықтарын салу. Белгiлеу сызықтарын кернеу. Металдарды кесу, түзеу және шабу туралы жалпы мағлұмат. Металды кесу, түзету және табуға арналған құралдар, құрылғылар. Жұмыс орнының және участоктың жабдықталуының негiзгi ережелерi. Беттердi егелеу маңызы. Беттердi егелеу кезiндегi техника қауiпсiздiгi. Шабрлеу, қырнау туралы түсiнiк. Токарь станогының құрылысы мен құрамы. Токарлық жұмыстар операцияларының негiзгi түрлерi.

Іскерліктер:

- белгiлердi анықтауды;

- белгiлеу сызықтарын орындауды;

- металдарды шабу, тегiстеу, кесудiң негiзгi элементтерiн орындауды;

- металды кесу аспаптарды қолдану және шабуға арналған құрылғыларды қолдану;

- жұмыс орнын және аймақты жарықтандыруды дұрыс ұйымдастыру;

- қырнаумен дұрыс жұмыс жасау;

- бір типті токарлі станоктарды пайдалану және басқару;

- бұрғылап тесу станогының арнауы мен құрылысы, бұрғылап тесу жұмыстарының негiзгi түрлерi, кесушi құрал мен өлшеуiш құралдарды қолдану.

Дағдылар:

- белгiлеудi дербес орындауы;

- құралды дұрыс күтудi жүргiзуi;

- металды кесу, түзету, шабу кезiнде операцияларды дербес орындап, жеке қорғаныс құралдарын қолдануы;

- жеке қорғаныс құралдармен қолдану,

- жазық беттердi егелеуi;

- кең беттерi бар дайындамаларды бұрыш астында орналасқан беттердi егелеу;

- қолмен және машиналық өңдеумен тесiктердi тазалап өңдеудiң тәсiлдерiн практикада қолдана бiлуi;

- техника қауiпсiздiгi және өртке қарсы шараларды сақтауыды.

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.17

КП 01.2

Бұрғылау кәсіпорындарында өндіріс технологиясын және жабдықтары бойынша практика.

Құру жұмыстарының бастау тәртiбi. Мұнараны және жабдықтарды шоқты бұрғылау кезiнде жабдықтарды бөлшектеу және тасымалдау. Жабдықтарды жинау және байлау сызбалары. Мұнара маңындағы ғимараттардың түрлерi. Жинау жұмыстарына арналған жабдықтар. Бұрғылау тәртiбi және технологиясы туралы түсiнiктеме. Бұрғылау жұмыстары үшiн арналған геолого-техникалық нарядпен және тәртiптi-технологиялық картамен танысу. Скважина түбiнде жыныстардың талқандалу технологиясы, жыныстардың талқандалу процесiнде әртүрлi факторлардың әсерi. Скважина түбiнде қашаулардың жұмысын бақылау. Скважина оқпанын бекiту сызбасы, скважиналардың үлгілік конструкциясы, скважина конструкциясы және түбi туралы түсiнiктеме және оларды анықтайтын факторлар. Кигiзбе тiзбегiнiң берiктiгiн есептеу принципi.

Кигiзбе құбырлардың қолданылатын өлшемдерi. Шегендеу цементтерi. Қолданылатын цементтеу әдiстерi және осы мақсаттар үшiн арналған жабдықтар. Цементтеу нәтижесiн және бекiту сапасын тексеру.

Іскерліктер:

- мекеменің iшкi тәртiп ережесi және техникалық қауiпсiздiк инструкциясын сақтау;

- скважина жобасының геологиялық бөлiмi және геолого-техникалық нарядтар орындау;

- бұрғылау жабдықтарының орналасу сызбасы және байлау сызбасын құру;

- қондырғының кинематикалық сызбасын оқу;

- жабдықтар элементтерiнiң эскизiн құру;

- мұнара және жабдықтарды бөлшектеуді және тасымалдауды, жинауды орындау;

- кiшi механизация элементтерiнiң эскизiн, таль арқасының ұштасу сызбасын құру;

- скважина түбiнiң және конструкциясының үлгілік сызбасын жасау;

- скважина мен цементтегiш агрегаттарды байлау сызбасын құру;

- негiзгi қашау типтерiнiң, үлгiтас жинағыштың эскиздерiн құру;

- гидравликалық түп қозғалтқыштың және оның жеке элементтерiнiң эскизiн құру;

- түсiрiп-көтеру операциясының технологиясын анықтау;

- құнарлы қабаттарды бұрғылау арқылы ашу әдiстерiн қолдану;

- құнарлы қабаттарды ашу үшiн арналған бұрғылау ерiтiндiлерiне қойылатын талаптарды сақтау;

- шыр айналу жүйесiнiң сызбасы және бұрғылау ерiтiндiсiн тазалау үшiн арналған арнайы жабдықтарды оқу;

- ерiтiндiнi даярлау, өңдеу және тазалау үшiн арналған механизмдер элементтерiнiң эскиздерiн құру.

Дағдылар:

- зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуi;

- скважина құрудың негiзгi циклдарын анықтауы;

- бұрғылау қондырғыларын жинау түрлерiн орындауы;

- бұрғылау жұмыстарын бастау үшiн қажет құжаттарды толтыруы;

- бұрғылау сорабының жұмыс тәртiбiн бекiтуi;

- скважина конструкциясын таңдауы;

- шегендеу цемент ерiтiндiсiнiң негiзгi қасиеттерiн анықтауы;

- қашаудың шартты белгiлерiн оқуы;

- қашаудың қажалуының сатысын анықтауы;

- бұрғылау құбырларының белгiленуiн оқуы;

- белгiлi бiр құнарлы қабатты ашу үшiн бұрғылау ерiтiндiлерiн таңдауы;

- бұрғылау ерiтiндiсiнiң түрлерiн, оны даярлау және тазалау үшiн арналған жабдықтарды таңдауы;

- бұрғылау ерiтiндiсiн өңдеу үшiн арналған химиялық реагенттердiң негiзгi түрлерiнiң қажеттi мөлшерiн анықтауы.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.17

КП 01.3

Скважинаны бұрғылау технологиясы бойынша практика.

Тәжірибеден өту бағдарламасымен танысу. Бұрғылау қондырғыларының негізгі агрегаттарымен жане бөлшектерімен танысу. Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау, сынау. Байқау жұмыстарының техникалық амал комплекстерін үйрену. Әр мақсатты скважинаға арналған құру процессінің негізі, сонымен қатар технологиялық жабдықтармен аспаптар, скважиналарды бұрғылау технологиясымен, жуу сұйықтарын дайындаумен, скважинаны аяқтау және сынау жұмыстарымен танысу.

Іскерліктер:

- скважинаны бұрғылаудың негізгі технологиялық процессін үйрену;

- бұрғылау қондырғысын таңдау және олардың жеке элементтерінің міндеттері туралы білімді қолдану;

- бұрғылау ерітінділерін дайындау технологиясын үйрену;

- бұрғылау қондырғыларын жинау және тасымалдау үшін арналған жабдықтарды таңдау;

- мекеменің техникалық және өртке қарсы қауіпсіздігін сақтау.

Дағдылар:

- бұрғылау қондырғыларының жеке бөлшектерінің жұмыс жасау принціпін және құрылымын анықтау;

- мұнай және газды бұрғылау жұмыстары, скважиналарды сынау және игеру кезінде бұрғылау процессін жүргізу және жоспарлау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.18

КП 01.4

Бұрғылау жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және құрастыруды үйрену практикасы.

Бұрғылау жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және құрастыруды үйрену. Бұрғылау жабдығын құрастыру жұмыстарын үйрену.

Мұнараны құрастыру мекемесінің және металды конструкциялау цехының құрылымы. Бұрғылау қондырғысын құру, орын ауыстыру және құрастыру. Бұрғылау өндіру жабдықтарын құрастыру жұмыстарын үйрену. Өндірістік экскурсия.

Іскерліктер:

- техника қауіпсіздігі ережесін тапсыруы;

- жабдықтарды жоспарлы жөңдеу және техникалық қызмет көрсету жүйесінің нұсқауы;

- бұрғылау жабдықтарын бөлшектеуі мен құрастыруы;

- газды пісіру және электрлі пісіру жұмыстарын жасауы;

- мұнараны құрып орнатуы;

- құрылысты-монтаждау жұмыстарын жүргізуде қауіпсіздік техникасын сақтауы.

Дағдылар:

- жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру;

- кәсіпшілікте жөндеуші және құрастырушы ретінде өз бетімен жұмыс жасау;

- өндірісте мамандық бойынша алған білімдерін қолдану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.18

КП 01.5

Скважинаны аяқтау технологиясы бойынша практика.

Скважинаны аяқтау кезіндегі техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау. Зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету. Скважинаны бекіту мақсаты және қабаттардың байланыстыру әдістері. Скважина конструкциясы туралы түсінік.

Кигізбе тізбегінің түрлері. Шегендеу ерітіндісін кигізбе тізбек бойымен көтеру регламенті.

Газ және терең скважинаның конструкциясының ерекшеліктері. Кигізбе құбырлар және оларды қосу.

Кигізбе тізбекті қондыру технологиясы.

Скважинаны цементтеудің мақсаты.

Шегендеу материалдары. Буфер сұйықтығы, оның мақсаты мен түрлері. Буфер сұйықтығын таңдау және дайындау технологиясы. Скважинаны цементтеу жабдықтары. Скважинаны цементтеу процесін ұйымдастыру. Цементтеу кезіндегі апаттар. Оны жою әдістері. Кигізбе тізбегін цементтегеннен кейінгі аяқтау жұмыстары: цементтің қатуын күту (ОЗЦ), цемент сақинасын ұру (ОЦК), тізбек басымен скважинаның саға жабдықтары. Кигізбе тізбегін герметикалығына сынау.

Іскерліктер:

- құнарлы қабатты ашу әдiстерiн таңдауға әсер ететiн факторларды көрсету;

- бұрғылау арқылы құнарлы қабаттарды ашу әдiстерiн анықтау;

- құнарлы қабатты ашу үшiн қолданылатын бұрғылау ерiтiндiсiне қойылатын талаптарды анықтау;

- қабаттарды байқау жұмысының технологиясын анықтау;

- скважиналарды бекiту мақсаты және қабаттарды ажырату әдiстерiн пайдалану;

- скважина құрылымын таңдау әдiсiн орындау;

- скважина құрылымына кiретiн кигiзбе тiзбектерiнiң түрлерi және мiндеттерін қолдану;

- пайдалану кигiзбе тiзбегiн есептеу әдiсiн орындау;

- кигiзбе тiзбектерiн цементтеу әдiсiн қолдану;

- шегендеу материалдары және ерiтiндiлерi, олардың негiзгi қасиеттерiн анықтау;

- скважинаны цементтеу үшiн арналған жабдықтарды пайдалану;

- кигiзбе тiзбегiн цементтегеннен кейiнгi аяқтау жұмыстарынан білімін қолдану;

- кигiзбе тiзбегiнiң параметрлерін анықтау;

- скважинаны бекiту кезiнде табиғатты және қоршаған ортаны қорғау шараларын қолдану;

- скважинаны бекіту және цементтеу кезіндегі техника қауіпсіздігі және аяқтау кезіндегі қоршаған ортаны қорғау.

Дағдылар:

- қабатты сынау кезiнде қысым картасын және байқау кезiнде скважина соқасы жабдықтарының үлгілік сызбасын оқуы;

- скважина құрылымын таңдауы;

- кигiзбе тiзбегiн берiктiкке есептеуi;

- шегендеу цемент ерiтiндiлерiнiң негiзгi қасиеттерiн анықтауы;

- кигiзбе тiзбегiнiң цементтеуiн есептеуi;

- кигiзбе тiзбегiнiң төменгi құрылымын жинауы;

- секциямен түсiрiлетiн тiзбектердiң түйiсу орындарын және МСЦ қондыру орынын анықтауы.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.11

КП 02

Танысу практикасы.

Оқу полигонындағы, жабдықтар және саймандар.

Бұрғылау қондырғысының негiзгi бөлшектерiнiң мiндеттерiмен таныстыру.

Бұрғылау жұмыстары басқармасының қызметi, оның құрылымы, негiзгi цехтары. Бұрғылау қондырғылары жабдықтары туралы жалпы мағлұмат. Білім алушыларды өндiрiстiк қамту базасымен және оның негiзгi бөлiмшелермен таныстыру. Білім алушылардың ӨҚБ ұйымдастыру құрылымының сызбасын өз бетiмен орындауы. Мұнара жинау кеңсесi туралы жалпы мағлұмат. Тасымалдау, жинау, жинау-тасымалдау базасының сызбалармен және жинау әдiстерiмен танысу. Шегендеу кеңсесi туралы жалпы мағұлмат. Скважинаны цементтеу үшiн арналған жабдықтармен және лабораториямен танысу

Білім алушыларды балшық зауытының базасымен таныстыру. Балшық зауытында балшық ерiтiндiсiн даярлау технологиясы.

Іскерліктер:

- техникалық қауiпсiздiк және өртке қарсы қауiпсiздiк ережелерiн қолдануы;

- жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыруы;

- оқу полигондағы саймандар, жабдықтар, қондырғылар қызметiн түсіндіруі;

- бұрғылау жұмыстары басқармасының қызметi, оның құрылымы, негiзгi цехтары;

- өндiрiстiк қамту базасының және оның бөлiмшелерiнiң қызметiн анықтауы;

- мұнара жинау кенсесiнiң қызметi және оның құрылымын анықтауы;

- шегендеу кенсесiнiң қызметiн және оның құрылымын анықтауы;

- балшық зауытының қызметi және балшық ерiтiндiсiнiң даярлау технологиясын анықтауы.

Дағдылар:

- БЖБ-ның және оның негiзгi цехтарының ұйымдастыру құрылымының сызбасын құрастыруы;

- ӨҚБ-ның ұйымдастыру құрылымының сызбасын құрастыруы;

- бұрғылау қондырғыларын жинау және тасымалдау сызбаларын құруы;

- шегендеу кеңсесiнiң сызбасын құруы;

- балшық зауытында ерiтiндiлердi даярлау сызбасын құруы.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КП 03

Өндірістік-технологиялық практика.




КП 03.1

Жұмысшы мамандығын алу бойынша практика.

Iшкi тәртiбiнiң ережесiн және мекемеде, барлық процесс кезiнде жұмыс орнында, бұрғылау басында еңбек қауiпсiздiгiнiң ережесiн ұғыну.

Еңбек қауiпсiздiгi жөнiндегi нұсқау, негiзгi мiндеттермен танысу. Түсiрiп-көтеру операциясы кезiнде ротор маңында жұмыс iстеу, сайманды ұзарту, сорапты қызмет ету, қосу және тоқтату, превентор қондырғысымен қызмет ету, скважинаны сынау кезiндегi жұмыстар. Бұрғышының екiншi көмекшiсi мiндетiн тәжiрибе жүзiнде игеру. Түсiрiп-көтеру операциясы кезiнде ротор маңында машина және автомат кiлттерiмен жұмыс жасауды, кигiзбе құбырларды түсiру және бекiту жұмыстарын, жабдықтарды майлау әдiстерiн және түрлерiн, бұрғылау жабдықтарының бөлшектерiн ауыстыру және оларға қызмет ету жұмыстарын тәжiрибе жүзiнде игеру.

Іскерліктер:

- мекемеде, барлық процесс кезiнде жұмыс орнында, бұрғылау басында еңбек қауiпсiздiк ережесiн сақтауы;

- кiшi механизация элементтерiн қолдануы;

- өрт сөндiру және жеке қорғаныс тәсiлiн қолдануы;

- бұрғышының екiншi көмекшiсi мiндетiн орындауы;

- кiшi механизация элементтерiмен жұмыс жасауы;

- жеке қорғаныс тәсiлдерiн қолдануы;

- жабдықтарға қызмет ету кезiнде дұрыс және қауiпсiз жұмысты орындауы;

- жұмыс орнында мәдениеттi сақтауы.

Дағдылар:

- процесті жүргізу жағдайына байланысты каталог бойынша технологиялық жабдықтарды таңдау;

- бұрғылау қондырғысы жабдықтарының жұмысының негізгі көрсеткіштерін анықтау;

- қойылған міндетті орындау қажетті әрекеттерді жоспарлау;

- шикізатты, өнімді және қосымша материалды тиімді пайдалану;

- скважинаны мұнай мен газға бұрғылау процесінде жуу технологиясын бақылау;

- бұрғылаудың техникалық және технологиялық есептерін орындау;

- мұнай және газ скважиналарын бұрғылау кезінде техника қауіпсіздік ережелерін сақтау;

- скважина жұмысын реттеу;

- мұнай және газ скважинасы өнімін анықтау;

- мұнай өндірудің технологиялық процесін жүргізу;

- сорап және компрессор жабдықтары жұмысының негізгі көрсеткіштерін анықтау;

- технологиялық жабдықтарды пайдалану кезінде техника қауіпсіздігі ережелерін сқтау;

- жабдықтардың жұмыс режимін анықтау;

- жабдықтардың технологиялық есебі негізінде стандартты жабдықтарды таңдау;

- мұнай өндіру әдістері мен принциптерін және мұнай бизнесі жүйесін білу;

- механизмдер мен жеке тораптарды шешу және жинау жұмыстарын орындау;

- өндіру және скважинаны жөндеу кезінде қолданылатын жабдықтар жұмысын басқару;

- жөндеу операторының және ІІІ-дәрежелі бұрғышы көмекшісінің жұмыстарын жүргізу;

- өндірісте теориялық білімін жетік қолдану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.14

КП 03.2

Технологиялық практика.

Скважинаны бұрғылау технологиясын, скважина конструкциясын, скважина түбiнiң конструкциясын, оларды анықтайтын факторларды бiлу. Бұрғылау тәртiбi.

Бұрғылау интервалы бойынша түп қозғалтқышының және қашаудың түрлерiн таңдау. Қашаудың жұмыс iстеу анализдерi. Бұрғылау тәртiбiнiң параметрлерiн реттеу және таңдау.

Скважинаның жоғарғы сапасын қамтамасыз ететiн, бұрғылау және қабатты ашу жұмыстарына қойылатын технологиялық талаптың сақталуына жауап беру.

Геологиялық факторларға байланысты, скважина интервалдарын бұрғылауға қолданылатын бұрғылау ертiндiлерiне қойылатын талап.

Бұрғылау ертiндiлерiн даярлау және тазалау әдiстерi.

Бұрғылау ертiндiсiнiң үш сатылы тазалау жүйесiн реттеудi iстей бiлу.

Ерiтiндiлер параметрлерiн бақылауды қамтамасыз ету, реагенттермен өңдеу тәртiбiн бiлу, ерiтiндi параметрлерiн бақылайтын приборларды бiлу, оларды қолдану және өлшеу жұмыстарын жүргiзе бiлу.

Іскерліктер:

- апаттарды және бақытсыз жағдайларды зерттеу;

- жабдықтардың, iрге тастардың орналасу сызбаларын cалуы;

- сораптарды байлау, жинау және бұрғылау ерiтiндiсiн дайындау және тазалау жабдықтарының орналасу сызбаларын салуы;

- сынау кезiнде скважина сағасын байлау сызбаларын құрастыруы;

- қондырғы сызбасын құрастыруы;

- кигiзбе құбырларын түсiру және оларды цементтеу кезiнде қолданылатын құжаттарды толтыруы;

- шыңырауды сапалы дайындауы;

- перфоратар түрлерiн таңдауы және олардың артықшылығы мен кемшiлiгiн айыруы;

- шыңырау сағасын байлау сызбасын құрастыруы.

- 1 м тереңдеу құнын есептеуi;

- статиялар бойынша уақыт шығынын анализдеуi және бригадамен қосыла өнiмдiлiгi төмен уақытты қысқарту шараларын құрастыруы;

- бұрғылау бригадасында жиналысты дайындауы және өткiзуi;

- жұмыстар қорытындысын анализдеуi және келешектегi жұмыстар жоспарларына өз үлесiн қосуы.

Дағдылар:

- бұрғылау жабдықтарының жөндеу және пайдалану ережелерін орындау;

- мамандығына сәйкес өндірісте қарапайым жұмыстарды орындау;

- бұрғылау жабдықтарын жұмысқа дайындау;

- өндірісте жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу;

- бұрғылау жабдықтарының міндетін анықтау;

- техника қауіпсіздігін сақтау;

- скважинаны цементтеу үшін бұрғылау ерітінділерін таңдау;

- өндірісте технологиялық процестердің қарапайым операцияларын орындау;

- жабдықтардың алдын ала және ағымдағы жөндеуін орындау;

- жұмыс орнындағы мүмкін асқынулар мен апаттарды жою;

- құнарлы қабаттарды ашу үшін бұрғылау ерітінділерін таңдау;

- кигізбе тізбегін беріктікке және цементтеудің есептерін шығару;

- скважинаны цементтеу кезінде техника қауіпсіздігін сақтау;

- скважина құрылымын таңдау, скважинаны цементтеу, скважиналардағы кигiзбе құбыр жұмысының шарттарын таңдау және әртүрлі мұнай және газ скважиналарындағы кигiзбе тiзбегiнiң есебінің ерекшеліктеріне қойылатын талаптарды игеру;

- мұнай және газ кенорындарындағы скважинаны цементтеуші қондырғылардың жұмысындағы ақауды анықтау және ескерту;

- игерген арнайы білімін өндірісте қолдану;

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.15

КҚ 3.1.16

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.18

КП 04, 05

Диплом алды практикасы және дипломдық жобалау.

Бұрғышының және бұрғылау-шеберiнiң құқықтары мен мiндеттерi, бұрғылаушы бригадасының, вахтаның нормативтi құрылымы. Вахтамен, бригадамен орындайтын жұмыстар түрлерi.

Жабдықтардың профилактикалық қызмет көрсетудiң қазiргi ретi. Бұрғылау бойынша алған құжаттардың жағдайы, индикаторлы диаграмаларды шешiп оқудың дұрыстығы.

Картограммаларды шешiп оқу, бөлу бағасын анықтау және салалардың қажеттi есептерiн жүргiзу. Бiр аймаққа тән апаттарды жою жолдары, оларды алдын-алу шаралары, тағы басқа апаттарды тергеу. ТКО кезiнде және бұрғылау кезiнде бұрғышының пультте жұмыс жүргiзудiң тәжiрибелiк үйрету, бұл кезде жұмыстардың қауiпсiз және жөндеу жұмыстарында. Шебердiң айлық есеп дайындау әдiстемесi. Материалдардың және қор бөлшектердiң шығынын есептеу оларды сақтау және қоймаларға тасымалдау ретi.

Барлық категориялары бақытсыз жағдайларды тергеу, және олар туралы хабарлау ретi. Скважиналарды құру кезiнде уақыттың рұқсат етiлетiн ретi. Күнпарақтық уақыттың пайдаланған шығын баптары бойынша талдау және оның қалпына келу жолдарын бақылап отыру.

Жұмыстарды өрт және жалпы қауiпсiздiк жұмыстарын ұйымдастыруға негiзделген талаптар.

Тәжiрибеде жүру уақытында білім алушы дипломдық тапсырмаларға сәйкес дипломдық жобалау бойынша материалдар жинайды.

Іскерліктер:

- негiзгi өндiрiстiк-техникалық және экономикалық құжаттарды құрауы;

- цехтардың жұмысын бақылауы және бөлімше қызметіне құжаттар дайындауы;

- жұмысшының жұмыс жасаған қашау карточкаларын дайындауы;

- картограммаларды оқуы, қажеттi есептеулердi жүргiзуi және бөлiм бағаларын анықтауы;

- вахталық журналда жазуларды жүргiзуi және индакаторлық диаграмма бойынша шебердiң тәулiктiк мәлiмдеме дайындауы;

- шығырлар баптары бойынша күнпарақтық уақыттың жұмсалуын талдауы;

- скважина бұрғылау алдында қосу конференциясын өткізуі;

- превенторларды қондыруы;

- бұрғылау ерітіндісінің параметірлерін өлшеуі;

- ерітінділерді тазалау жүйесін реттеуі;

- скважина конструкциясын анықтау ретiн айқындауы, кигiзбе тiзбектерiнiң есептеуiн жүргiзуi;

- қабаттың түп маңындағы аймақтың коллекторларының тазалығын анықтауы;

- саға мен скважиналарды тiзбектi перфорациялауға дайындауы;

- скважиналарды сынау, сынамалау және игеру түстерiн айыруы.

Дағдылар:

- кенорнына байланысты газдың, мұнайдың және мұнай өнімдерінің қасиеттерін анықтау;

- скважинаны бұрғылау процесінің қосымша және негізгі операцияларын орындау;

- мұнай мен газды бұрғылау жұмыстарының технологиясына жаңа әдістерді енгізу;

- теңіз құрылғыларына бұрғылау жабдықтарын орналастыру схемасын құру;

- скважинаны бұрғылауға арналған құрылғылар және әдістерге негізделген жаңа технологиялық тәсілдерді игеру;

- техника қауіпсіздігін сақтау, теңізді, мұхитты ластанудан сақтау және қоршаған ортаны қорғау шараларын жүргізу;

- өндірісте теориялық білімін жетік қолдану;

- дипломдық жоба тақырыбына сәйкес материал жинау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.15

КҚ 3.1.16

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.18


      Ескерту: 1-кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Өзара және кәсіптік бағытта ақпарат алмасу үшін мемлекеттік, орыс және шетел тілінің лингвистикалық дағдыларын меңгеру.

БҚ2

Көп мәдениетті, көп этникалық және көп конфессиональді қоғамда қарым - қатынас жасау үшін позитивті дағдыға ие болу.

БҚ 3

Кәсіптік міндетін тиімді атқару үшін қажетті ақпараттарды іздеуді іске асыру, интерпретациялау және пайдалану.

БҚ 4

Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне және бекітілген салалық нормативтік құжаттарға сәйкес, өндірістік бөлімшелерде жұмысты (жеке және ұжыммен) жоспарлау және ұйымдастыру.

БҚ 5

Өзінің және толық топтың жұмысы нәтижесін объективті бағалау.

БҚ 6

Жеке басының және кәсіптік дамуын басқара білу, нарықтық экономика жағдайының өзгерісіне бейімделе алу.

БҚ 7

Нормативтік- құқықтық және техникалық құжаттармен: технологиялық жабдықтардың техникалық құжатымен, МемСТ - пен бұйрықтармен, тағайындаулармен, анықтамалық әдебиеттермен, технологиялық регламентпен, өндірістік нұсқаулармен жұмыс жасау.

БҚ 8

Өндірістегі қызметінде еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария, өрт және экологиялық қауіпсіздік ережелері бойынша білімін қолдану.

БҚ 9

Зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсету дағдысын меңгеру.

БҚ 10

Пәнаралық қатынастарды меңгеру және өндірістік жағдайларға байланысты шешім қабылдауда ынта көрсету.


      2-кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Орта буын маманы

082401 3 Техник-технолог

КҚ 3.1.1 Жұмыс кезегін басқару және алғашқы, техникалық, технологиялық құжаттарды жүргізу.

КҚ 3.1.2. Геологиялық, инженер-технологиялық, климаттық және жол көлік жағдайында мұнай және газға бұрғылау жұмыстарын жүргізу технологиясын білу.

КҚ 3.1.3. Құнарлы қабаттарды бұрғылау, бекіту, ашу, байқау, сынау, игеру процестерін бақылау.

КҚ 3.1.4. Скважинаны мұнай мен газға бұрғылау процесінде жуу технологиясын бақылау.

КҚ 3.1.5. Мүмкін апаттар мен асқынуларды ескерту және жою.

КҚ 3.1.6. Бұрғылау қондырғыларын пайдалануға, қызмет көрсетуге, құрастыруға және жөндеуге бақылау жүргізу.

КҚ 3.1.7. Сыртқы ортаны қорғау талаптарын орындауды қамтамасыз ету.

КҚ 3.1.8. Жұмыс орнында еңбек қорғау және техника қауіпсіздігінен инструктаж өткізу.

КҚ 3.1.9. Бұрғылау жабдықтарына бақылау-өлшеу аспаптарын және автоматтандыру құралдарын орнатуды жүргізу.

КҚ 3.1.10. Бұрғылаудың техникалық және технологиялық есебін орындау.

КҚ 3.1.11. Скважинаға түсірілген кигізбе тізбегін цементтеу жұмысын жүргізуге қатысу.

КҚ 3.1.12. Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау бойынша жүргізілген жұмыстардың калькуляциясын құру.

КҚ 3.1.13. Жабдықтар және машиналар бөлшектерінің серпімділігіне, қаттылығына және беріктігіне есеп жүргізу.

КҚ 3.1.14. Қозғалтқышты, күштік және дизелдік электр агрегатына техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.

КҚ 3.1.15. Жұмыс кітапшасы бетіне графиктер, диаграммалар, біріктірілген кестелермен есептеулер құру.

КҚ 3.1.16. Бұрғылаудың негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін есептеу.

КҚ 3.1.17. Бұрғылау қондырғыларына, қозғалытқыштарға және күштік агрегаттарға тексеру жүргізу, ақауды жою және апатты ескерту шараларын алу.

КҚ 3.1.18. Электр қозғалытқыштардың жүктемесін және дұрыс жұмысын бақылау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 193-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0825000 – Газ инжинирингі технологиясы

      Біліктілігі: 082501 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер





1448




1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)





396




2-4

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәденеттану, философия негіздері, саясаттану және әлеуметттану негіздері, экономика негіздері, кұкық негіздері)





180




2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





832

512

304

16

2-4

ЖКП 01

Инженерлік және компьютерлік графика


+

+


70

10

60



ЖКП 02

Жалпы электротехника электроника негіздерімен

+


+


64

50

14



ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


64

50

14



ЖКП 04

Аналитикалық химия және талдаудың физика-химиялық әдістері


+

+


86

18

68



ЖКП 05

Органикалық химия


+

+


98

60

38



ЖКП 06

Физикалық және коллоидтық химия

+

+

+


104

78

26



ЖКП 07

Конструкциялық материалдар


+

+


48

48




ЖКП 08

Газ өндеу өнімдерін стандарттау, сертификаттау


+



36

36




ЖКП 09

Өндірістік экономика, жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру

+


+

+

78

36

26

16


ЖКП 10

Химия технологиясындағы моделдеу және ақпараттық жүйелер


+

+


40

20

20



ЖКП 11

Газ өңдеу саласындағы қазіргі заманғы инжиниринг


+



36

36




ЖКП 12

Дамудың қазіргі заманғы сатысындағы газ саласы


+



36

36




ЖКП 13

Газ өндеу өндірісіндегі менеджмент


+



36

28

8



ЖКП 14

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+



36

6

30



АП 00

Арнайы пәндер





840

536

244

60

2-4

АП 01

Мамандыққа кіріспе


+



42

42




АП 02

Химия технологиясының процестері және аппарттары

+

+

+

+

220

130

60

30


АП 03

Газды өңдеуге дайындау

+


+


74

54

20



АП 04

Гах химиясындағы катализ


+



36

24

12



АП 05

Табиғи газды және газды конденсатты терең өңдеу

+

+

+

+

174

92

52

30


АП 06

Мұнай-газ химия синтезі технологиясы


+

+


58

58




АП 07

Газ өндеу өндірісінде қоршаған ортаны қорғау


+



36

36




АП 08

Газ конденсатты және газдарды талдаудың қазіргі әдістері


+

+


76

10

66



АП 09

Өндірістегі қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау


+

+


48

38

10



АП 10

Технологиялық процесстерді автоматтандыру негіздері

+


+


76

52

24



БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер





48 - 466*





КП 00

Кәсіптік практика





1728





КП 01

Оқу практикасы





360





КП 01.1

Слесарлық практикасы





72





КП 01.2

Органикалық синтезі бойынша практика





108





КП 01.3

Газды конденсатты және газды өңдеуді дайындау бойынша практика





72





КП 01.4

Мұнай-газ химия синтезі бойынша практика





72





КП 01.5

Өндірістік жағдайларды шешу бойынша практика





36





КП 02

Танысу практика





72





КП 03

Өндірістік-технологиялық практика





864





КП 03.1

Жұмысшы мамандығын алу бойынша практика





396





КП 03.2

Технологиялық практика





468





КП 04

Диплом алды практика





216





КП 05

Диплом жобалау





216





АА 00

Аралық аттестаттау





216





КА 00

Қорытынды аттестаттау





72





КА 01

Қорытынды аттестаттау**





60





КА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру





12






Міндетті оқытудың қорытындысы:





5760





К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық емес


Барлығы:





6588






      Ескерту: ЖБП – Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстары, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жұмысты қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 194-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0825000 – Газ инжинирингі технологиясы

      Біліктілігі: 082501 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі

(сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)





476




1-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәденеттану, философия негіздері, саясаттану және әлеуметттану негіздері, экономика негіздері, кұкық негіздері)





180




1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





832

512

304

16

1-3

ЖКП 01

Инженерлік және компьютерлік графика


+

+


70

10

60



ЖКП 02

Жалпы электротехника электроника негіздерімен

+


+


64

50

14



ЖКП 03

Техникалық механика негіздері


+

+


64

50

14



ЖКП 04

Аналитикалық химия және талдаудың физика-химиялық әдістері


+

+


86

18

68



ЖКП 05

Органикалық химия

+


+


98

60

38



ЖКП 06

Физикалық және коллоидтық химия

+

+

+


104

78

26



ЖКП 07

Конструкциялық материалдар


+

+


48

48




ЖКП 08

Газ өндеу өнімдерін стандарттау, сертификаттау


+



36

36




ЖКП 09

Өндірістік экономика, жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру

+


+

+

78

36

26

16


ЖКП 10

Химия технологиясындағы моделдеу және ақпараттық жүйелер


+

+


40

20

20



ЖКП 11

Газ өңдеу саласындағы қазіргі заманғы инжиниринг


+



36

36




ЖКП 12

Дамудың қазіргі заманғы сатысындағы газ саласы


+



36

36




ЖКП 13

Газ өндеу өндірісіндегі менеджмент


+



36

28

8



ЖКП 14

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+



36

6

30



АП 00

Арнайы пәндер





840

536

244

60

2-3

АП 01

Мамандыққа кіріспе


+



42

42




АП 02

Химия технологиясының процестері және аппарттары

+

+

+

+

220

130

60

30


АП 03

Газды өңдеуге дайындау

+


+


74

54

20



АП 04

Гах химиясындағы катализ


+



36

24

12



АП 05

Табиғи газды және газды конденсатты терең өңдеу

+

+

+

+

174

92

52

30


АП 06

Мұнай-газ химия синтезі технологиясы


+

+


58

58




АП 07

Газ өндеу өндірісінде қоршаған ортаны қорғау


+



36

36




АП 08

Газ конденсатты және газдарды талдаудың қазіргі әдістері


+

+


76

10

66



АП 09

Өндірістегі қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау


+

+


48

38

10



АП 10

Технологиялық процесстерді автоматтандыру негіздері

+


+


76

52

24



БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер





48 - 466*





КП 00

Кәсіптік практика





1728





КП 01

Оқу практикасы





360





КП 01.1

Слесарлық практикасы





72





КП 01.2

Органикалық синтезі бойынша практика





108





КП 01.3

Газды конденсатты және газды өңдеуді дайындау бойынша практика





72





КП 01.4

Мұнай-газ химия синтезі бойынша практика





72





КП 01.5

Өндірістік жағдайларды шешу бойынша практика





36





КП 02

Танысу практика





72





КП 03

Өндірістік-технологиялық практика





864





КП 03.1

Жұмысшы мамандығын алу бойынша практика





396





КП 03.2

Технологиялық практика





468





КП 04

Диплом алды практика





216





КП 05

Диплом жобалау





216





АА 00

Аралық аттестаттау





144





КА 00

Қорытынды аттестаттау





72





КА 01

Қорытынды аттестаттау**





60





КА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру





12






Міндетті оқытудың қорытындысы:





4320





К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық емес


Барлығы:





4960






      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстары, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жұмысты қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 195-қосымша

      "Газ инжинирингі технологиясы" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 195-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Кәсіптік лексика және терминдер. Кәсіби бағдарланған мәтіндердің аударма (сөздікпен) техникасы. Кәсіптік дамыту және қарым-қатынас.

Білімдер:

- оқуға және аударуға (сөздікпен) қажетті лексикалық және грамматикалық минимумы;

- мамандық бойынша негізгі терминдер.

Іскерліктер:

- мамандық бойынша терминологияны қолдану;

- кәсіби бағдарланған мәтіндердің аударма (сөздікпен) техникасын пайдалану.

БҚ 5

БҚ 9

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Мамандық бойынша тілді дамыту. Кәсіби бағдарланған мәтіндердің аударма (сөздікпен) техникасы. Кәсіптік дамыту және қарым-қатынас.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынасы;

- мамандық бойынша негізгі сөздері мен терминдері.

Іскерліктер:

- мамандық бойынша терминологияны қолдану;

- кәсіби бағдарланған мәтіндердің аударма (сөздікпен) техникасын пайдалану.

БҚ 5

БҚ 9

ЖГП 03

Дене тәрбиесі.

Адамның әлеуметтік кәсіптік жалпы мәдени дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі. Дене тәрбиесінің әлеуметтік биологиялық және психофизиологиялық негізі. Өзін өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негізі. Дене тәрбиесінің кәсіби-қолданбалы дайындығы.

Білімдер:

- адамның әлеуметтік кәсіптік жалпы мәдени дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі;

- өзін өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негізі;

- спорттық жаттығуларды орындау кезіндегі техника қауіпсіздігі ережелері, волейбол, баскетбол ойыны ережелері, шаңғыда жүру ережесі, гимнастикалық жаттығуларды орындау ережесі, компаспен бағдарды анықтау.

Іскерліктер:

- дене тәрбиесі нормативтерін орындау.

БҚ 10

ЖГП 04

Қазақстан тарихы.




ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану.

Мәдениеттану және оның қоғамдағы ролі. Мәдениетті зерттеудің алуан түрлілігі. Мәдениет және өркениет, мәдениеттің қалыптасуы. Мәдениеттің конфуцийлік-даосистік типі. Мәдениеттің үнді-будда типі. Ислам мәдениетінің әлемі. Мәдениеттің христиандық типі. Батыс европалық мәдениет және оның қазіргі заман дамуына тигізген әсері. Африка мәдениетінің ерекшелігі мен бірегейлігі. Көшпелі өркениеттің пайда болуы және бірегейлігі. Орта ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті. ХVІІ-ХІХ ғғ. қазақтардың мәдени дәстүрлері. Қазіргі заманғы Қазақстан мәдениеті

Білімдер:

- халықтар мәдениеті туралы негізгі ұғымдар;

- көшпенділердің өмірі мен құндылықтар жүйесі;

- орта ғасырдағы қазақ этносының мәдени негізі жөніндегі білімінің қалыптастыруы;

- Қазақстанның ортағасырлық мәдениетіне түрік және араб мәдениетінің әсері.

Іскерліктер:

- мәдениеттану ұғымдарын еркін пайдалану;

- мәдениетті зерттеудің алуан түрлілігін білу;

- рухани мәдениетінің ерекшеліктерін көрсету.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 11

ӘЭП 02

Философия негіздері.

Философия және оның қоғамдағы ролі.

Философияның тарихи типтері. Болмыс түсінігі.

Материя және қозғалыс. Кеңістік және уақыт.

Сана табиғаты. Диалектика және оның баламалары. Қоғамның философиялық түсінігі. Қоғамдық дамудың формалары және мазмұны.

Таным және оның түрлері. Қоғамдық сана және оның түрлері. Адам табиғаты және оның өмір сүруінің мәні. Жеке тұлға. Еркіндік және жауапкершілік. Әлеуметтік болжау түрлері, типтері, әдістері. Қазіргі глобальдық проблемалар. Мораль – дүниеге шынайы бағалық қатынас формасы.

Білімдер:

- әлемнің философиялық, ғылыми және діни бейнелері туралы ілім;

- адам өмірінің мағынасы туралы;

- қоғамдағы адамдардың ара-қатынастарын реттеудің адамгершілік нормасы.

Іскерліктер:

- адамдағы биологиялық және әлеуметтік және рухани байланыстарды анықтау;

- жеке тұлғаның қалыптасу шарттарын, оның бостандығы және өмірді сақтау үшін жауаптылығын, мәдениетін, қоршаған ортаны қорғау туралы ілімді пайдалану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 11

ӘЭП 03

Сясаттану және әеуметтану негіздері.

Әлеуметтану ғылымы. Әлеуметтік қауымдастық.

Әлеуметтік және этноұлттық қатынастар.

Әлеуметтік үрдістер. Әлеуметтік институттар және ұйымдар. Жеке тұлға: оның әлеуметтік ролі және әлеуметтік тәртібі. Саясаттану пәні.

Саяси билік және биліктік қатынастар.

Саяси жүйе. Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық үрдістер.

Білімдер:

- әлеуметтану ғылымы;

- этноұлттық қатынастар;

- әлеуметтік институттар және ұйымдар;

- жеке тұлға: оның әлеуметтік ролі және әлеуметтік тәртібі;

- саяси билік және биліктік қатынастар;

- саяси жүйе;

- Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық үрдістер.

Іскерліктер:

- әлеуметтік қозғалысты және әлеуметтік өзгеріс пен дамудың басқа да факторларының дамуын түсіндіруі;

- биліктің мәнін, саясат субьектілерін, саяси қатынастар мен үрдістердің анықтауы;

- саяси жүйе және саяси тәртіп туралы ұғымын қалыптастыруы.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 11

ӘЭП 04

Экономика негіздері.

Экономика және оның негізгі мәселелері, мақсаттары, негізгі түсініктері, принциптері, нысандары және меншіктің түрлері, меншікті басқару. Нарықтың негізгі қызметі. Нарықтың жұмыс істеу себептері. Нарықтың түрлері және оның сипаттамасы. Нарықтың экономикалық субъектілері және олардың өзара іс-қимылдары. Сұраныс пен ұсыныстың анықтамалары. Банктер ролі және түрлері. Мемлекеттің банктік жүйесі.

Салықтар. Қазақстан Республикасының қазіргі салықтық саясаты. Салық салудың негізгі принциптері.

Білімдер:

- экономикалық теория негіздері;

- мемлекеттің экономикалық қызметі;

- экономиканы мемлекеттік реттеудің нысандары және әдістері;

- Қазақстан Республикасының қаржы және несие жүйесі, олардың құрылымы.

Іскерліктер:

- экономика және оның негізгі мәселелерін, мақсаттарын, принциптерін, нысандарын және меншіктің түрлерін, басқаруды түсінуі;

- нарықтың түрлері және оның сипаттамасын, нарықтың экономикалық субъектілерін және олардың өзара іс-қимылдарын білуі;

- сұраныс пен ұсыныстың анықтамаларын пайдалануы;

- Қазақстан Республикасының қазіргі салықтық саясаты принциптерін түсінуі.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

ӘЭП 05

Құқық негіздері.

Құқық негіздері, түсініктері, көздері, жүйесі.

Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесінің негізі. Қазақстан Республикасының сайлау құқығы. Қазақстан Республи-касының әкімшілік құқығы.

Азаматтық құқықтың түсініктері, бастауы және қағидаттары. Еңбек шарты және оны жасау тәртібі. Қылмыстық құқық ұғымдары

Білімдер:

- құқық негіздері, түсініктері, көздері, жүйесі;

- Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесі;

- Қазақстан Республикасының сайлау құқығы;

- Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы;

- азаматтық құқықтың түсініктері, бастауы және қағидаттары;

- еңбек шарты және оны жасау тәртібі;

- қылмыстық құқық ұғымдары.

Іскерліктер:

- құқық негіздерін, түсініктерін, көздерін, жүйесін түсінуі;

- Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесін мойындауы;

- Қазақстан Республикасының сайлау құқығын білуі;

- еңбек шартын және оны жасау тәртібін түсінуі.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 11

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Инженерлік және компьютерлік графика.

Сызба геометриясынын элементтері Монжа

комплексті сызбаларда нүктені, тік сызықты, жадықты және көпқырлыны сызу.

Позициялық және метрикалық тапсырмалары, сызбаларды кескіндеу тәсілдері. Көпқырлылар. Инженерлік графика. Конструкциялық кұжаттар. Сызбаны безендіру кесіндер, жазбалар, белгілер. Бөлшектердің аксионометриялық проекциялары. Бөлшек элементірінің кескіні және белгіленуі.

Жұмыс сызбасы және бөлшектер эскизы. Жинақтау бірлігінің сызбасы. Бөлшектердің жинақтау сызбасы. Компьютерлік графика туралы түсінік: геометриялық мөделдеу және оның мақсаты; графикалық объектері, қарапайымдылығы және олардың атрибуттері; сызбалармен кескіндерді редакциялауда; геометриялық мөделдеу тапсырмаларын сызу; интерактивті графикалық жүйелерді қолдануы.

Білімдер:

- конструкторлық құжаттар;

- сызбаларды дайындау;

- бөлшектердің геометриялық элементтерің және олардың проекцияларын бейнелеу, бұйымның жинақтама сызбасы;

- компьютерлік графика, бейне ақпарат туралы түсінік және оның машиналық генерациясын жасақтау, графикалық тілдер;

- компьютерлік графиканын қазіргі заманғы стандарттары;

- графикалық диалогтық жүйелер, интерактивті графикалық жүйелерді қолдану.

Іскерлік:

- бөлшектердің аксонометриялық проекцияларын құру;

- машина бөлшектерінің эскиздерімен бұйымдардың жинақтама сызбаларын сызу;

- графикалық жүйелердің аппаратты – бағдарламалық модулдерін жүзеге асыру.

БҚ 1

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.1.13

ЖКП 02

Жалпы электротехника электроника негіздерімен.

Электр энергиясы, оның қасиеттерi және қолданылуы. Электр тоғы. Тұрақты тоқтың электр тiзбегiнің есебі. Электрлік және магниттiк өрiс.Электрмагниттiк индукция. Синусоидтық ЭҚК және тоқ. Айнымалы тоқтың электр тізбегінің параметрлері мен элементтері. Симметриялы үш фазалы электр тiзбегі. Электронды лампалар. Жартылай өткiзгiштi, фотоэлектронды құрылғылар. Электронды түзеткiштер, күшейткiштер. Электронды генераторлар және өлшеу құралдары. Микроэлектрониканың интегральды схемалары. Автоматты жүйедегі электронды құрылғылар.

Кәсіпшіліктерді электрмен қамтудың кәзіргі сызбалары. Қорғаныш жерлендірудің мақсаты, құрылысы және бақылау жағдайы.

Білімдер:

- электр энергиясы, оның қасиеттерi және қолданылуы;

- электрмагниттiк өрiс және электрмагниттiк индукция;

- үш фазалы электр тiзбегі;

- жартылай өткiзгiштiгi құрылғылар;

- фотоэлектронды құрылғылар;

- электронды түзеткiштер жәнекүшейткiштер;

- микроэлектрониканың интегральды схемалары;

- автоматты жүйедегі электронды құрылғылар;

- кәсіпшілік мекемелерін электрмен қамтудың кәзіргі сызбалары;

- қорғаныш жерлендірудің мақсаты, құрылысы және бақылау жағдайы.

Іскерліктер:

- сызбада электр тізбегінің негізгі элементтерін бейнелеуі;

- берілген элементтермен электр тізбегін құруы;

- Ом, Кирхгофф және Джоул-Ленц заңдарын есеп шығаруға қолдануы;

- тоққа, кернеуге, энергия қуатына және кедергіге өлшеужүргізуі;

- электрмен коректендіруші тізбектің қысқартылған есебін шығаруы.

БҚ 1

БҚ 7

БҚ 8

КҚ 3.1.2

ЖКП 03

Техникалық механика негіздері.

Теориялық механика және оның бөлiмдерi.

Статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi. Кинематика. Кинематиканың негiзгi түсiнiгi. Динамика. Динамика аксиомалары және негiзгi түсiнiгi. Жұмыс және қуат. Динамика теориясы. Материалдар кедергісі. Деформация түрлері. Машина бөлшектерi. Бөлшектер мен түйіндердің байланысуы. Бөлшектер және машиналар беріктігіне, есептеулер. Қосылыстар түрлері.Берiлiстердiң туралы түсінік және түрлері. Бiлiктер мен осьтер.Подшипниктер. Муфталар. Корпус бөлшектері және серіппелер.

Білімдер:

- теориялық механика және оның түрлері;

- статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi;

- кинематиканың негiзгi түсiнiгi;

- динамика аксиомалары және негiзгi түсiнiгi;

- материалдар кедергісі;

- машина бөлшектерi;

- бөлшектер мен машиналар беріктігіне есептеулер;

- қосылыстар түрлері;

- берiлiстердiң туралы түсінік және түрлері;

- бiлiктер мен осьтер;

- подшипниктер;

- муфталар;

- корпус бөлшектері және серіппелер.

Іскерліктер:

- теориялық механика негізiн түсіндіруі;

- статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi туралы білімді қолдануы;

- кинематиканың негiзгi түсiнiгiн білуі;

- динамика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi туралы білімді қолдануы;

- материалдар кедергісін, машина бөлшектерi беріктігін есептеуі;

- қосылыстар түрлерін, берiлiстер түрлерін білуі;

- бiлiктер мен осьтерді, подшипниктерді, муфталарды таңдауы

- беріктікке, қаттылыққа және төзімділікке есеп жүргізуі;

- төзімділік шегі коэффициентінің төмендеуін анықтауы.

БҚ 1

БҚ 7

КҚ 3.1.1

ЖКП 04

Аналитикалық химия және талдаудың физика-химиялық әдістері.

Аналитикалық химияның теориялық негізі.

Сапалық талдау және сандық талдау туралы түсінік.Сапалық талдау. Катиондардың және аниондардың аналитикалық топтары.Сандық талдаудың әдістері мен мақсаты. Гравиметриялық және титриметриялық талдау. Қышқыл - негіз титрлеу, тотығу – тотықсыздану арқылы титрлеу, комплексонометриялық титрлеу, тұндырып титрлеу әдісі. Индикаторлар, реактивтер және жұмыстық ерітінділер. Физико-химиялық талдау әдістері.Бұл әдістердің мәні, принципі және талдау жасау.

Білімдер:

- аналитикалық химияның теориялық негізі;

- сапалық талдау туралы түсінік;

- сандық талдаудың әдістері мен мақсаты;

- гравиметриялық (салмақтық) талдау әдісі;

- титриметриялық (көлемдік) талдау әдісі;

- физико – химиялық талдау әдістері.

Іскерліктер:

- жуғыш заттарды дайындауды, зертханалық ыдыстарды жууды, оның тазалық дәрежесін анықтауы;

- талдау қорытындысына дұрыс есептеу жүргізуі;

- техникалық және анықтама әдебиеттерді қолдануы;

- аналитикалық таразыда дұрыс жұмыс жасауы;

- гравиметриялық талдау операцияларын жүргізуі;

- әр түрлі титрлеу әдістерін қолдануы;

- аспаптармен жұмыс жасауы (ФЭК рефрактометр, хроматограф, рН-метр).

БҚ 1

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 11

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.14

ЖКП 05

Органикалық химия.

Органикалық химия пәні.

А.М.Бутлеровтің органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы. Көмірсутектер. Алкандар. Алкендер. Алкиндер. Алкадиендер. Ароматты көмірсутектер. Көмірсутектердің табиғи көздері.Мұнай. Табиғи және ілеспе газдар.

Кокс өндірісі. Оттекті, күкіртті және азотты қосылыстар. Гетерофункциональді және гетероциклды қосылыстар. Биоорганикалық қосылыстар. Полимерлер. Көмірсулар.

Білімдер:

- органикалық химия негізі;

- А.М.Бутлеровтің органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы;

- көмірсутектер (алкандар, алкендер, алкиндер, алкадиендер, ароматты көмірсутектер);

- көмірсутектердің табиғи көздері (табиғи және ілеспе газдар, мұнай, кокс өндірісі);

- оттекті, күкіртті және азотты қосылыстар;

-гетерофункциональді және гетероциклды қосылыстар;

- биоорганикалық қосылыстар;

- полимерлер;

- көмірсулар.

Іскерліктер:

- органикалық қосылыстардың химиялық құрамын анықтауы;

- органикалық заттардың гомологтарының және изомерлерінің формуласын құрастыруы;

- химиялық реакцияларының теңдеулерін құрастырып, оны есеп шығаруға пайдалануы.

БҚ 1

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 11

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.12

ЖКП 06

Физикалық және коллоидтық химия.

Заттардың агрегаттық күйінің молекулалық – кинетикалық теориясы. Химиялық термодинамиканың негізі. Термодинамиканың бірінші заңы. Термохимия. Термодинамиканың екінші заңы. Будың термодинамикалық элементтері. Химиялық реакция жылдамдығы туралы ілім. Химиялық кинетиканың негізгі заңы.

Реакция жылдамдығының константасы. Химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін негізгі факторлар. Вант-Гофф ережесі. Катализ. Процестің ерекшеліктері және негізі түсініктері. Катализ механизмі туралы қазіргі түсінік және мультиплет теориясы. Мұнай және газ өңдеу және мұнайхимия өндірісіндегі каталитикалық процестердің даму перспективалары.

Химиялық және фазалық тепе-теңдіктің принциптері, ерітінділердің қасиеттері.

Электрохимия және коррозия. Коллоидтық химия негізі және жоғары молекулалы қосылыстар ерітінділерінің қасиеттері. Жоғары молекулалы қосылыстар.

Білімдер:

- мұнай, газ өңдеудегі, мұнайхимиядағы физикалық және коллоидтық химияның маңызы;

- заттардың агрегаттық күйінің молекулалық – кинетикалық теориясы;

- химиялық термодинамиканың негізі;

- химиялық кинетиканың негізгі түсініктері;

- катализ, процестің ерекшеліктері, механизмі туралы қазіргі түсінік және мультиплет теориясы, мұнай, газ өңдеудегі каталитикалық процестердің қолданылуы, газдарды бөлудің хромотографиялық әдістері;

- химиялық және фазалық тепе-теңдіктің принциптері, ерітінділердің қасиеттері;

- электрохимия және коррозия;

- коллоидтық химия негізі және жоғары молекулалы қосылыстар ерітінділерінің қасиеттері.

Іскерліктер:

- газ және газ қоспаларының параметрлерiнiң есебiн жүргізуі;

- аналитикалық жолмен және анықтама әдебиеттеріндегі мәндер бойынша жылу сыйымдылықты анықтау, реакция теңдеуi бойынша жылу эффектілерін есептеуді, жұмыс денесінің күй параметрлерін анықтауы;

- химиялық процестің бағытын болжау, практикада Ле-Шателье принципін қолдануы;

- ерiтiндiлердiң коллигативті қасиеттерi есебiн және сұйық бинарлы жүйелердi бөлу тәсiлдерiн жүргізуі;

- коллоидты жүйелерді шынайы ерітінділерден айыруы, мицелла құрылысын схемасын құруы.

БҚ 1

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 11

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.12

ЖКП 07

Конструкциялық материалдар.

Отандық мұнай және химия өндірісі машина құрастыруының дамуының қысқаша тарихына шолу. Мұнай және газ өңдеу зауыттарының технологиялық жабдықтары туралы түсінік.

Жабдықтардың жіктелуі, жабдықтар аппараттарының стандарттары. Жабдықтар дайындауға қолданылатын материалдар.

Көміртекті және легирленген болат. Шойын. Түстi металдар және құймалары. Металл емес материалдар. Жабдықтар коррозиясы және коррозиядан қорғау. Негізгі технологиялық жабдықтар және оны пайдалану.

Білімдер:

- отандық мұнай және химия өндірісі машина құрлысының дамуы;

- мұнай және газ өңдеу зауыттарының технологиялық жабдықтары туралы түсінік;

- жабдықтардың жіктелуі, жабдықтар аппараттарының стандарттары;

- жабдықтар дайындауға қолданылатын материалдар;

- көміртекті және легирленген болат және шойын;

- түстi металдар және құймалары;

- металл емес материалдар;

- жабдықтар коррозиясы және коррозиядан қорғау әдістері;

- негізгі технологиялық жабдықтар және оны пайдалану.

Іскерліктер:

- параметрлері бойынша жабдықтарды таңдауы;

- қысым мен температураны есебін жүргізуі;

- аппараттар мен жабдықтарды беріктік пен тығыздыққа сынауы;

- жабдықтар дайындауға қажетті материалды таңдауды дұрыс орындауы;

- жабдықтарды коррозиядан қорғаудың тиімді түрін таңдауы.

БҚ 1

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 11

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

ЖКП 08

Газ өндеу өнімдерін стандарттау, сертификаттау.

Өнімнің сапасын басқарудың заманауы әдәстері. Метрология, стандартау және сертификатау жөніндегі жалпы үғымдар. Заманауы метрологияның негізгі мақсаттары. Өлшеудің негізгі түрлерің жіктеуі. Метрологиялық қызмет ұғымы. Стандарттау туралы жалпы мәліметтер, оның негізгі функциялары. Стандарттар түрлері. Стандартаудың құқықтық негіздері. Мұнай-газ кешені аясындағы стандарттау бойынша негізгі мекемелер және жүйелер. Сертефикаттау. Негізгі ұғымдар және анықтамалар. ЕО елдеріндегі сәйкестілікті бағалау модулдері. Сертификаттау үшін өнім снамасын іріктеп алу. Сертификаттау сынақтарын өткізудің негізгі ережелері. Сапа аудиты. Аудит турлері. Инспекциялық бақылау.

Білімдері:

- сертификаттау аумағындағы түсініктер, анықтаулар және терминологиясы;

- ҚР сертификаттау аумағындағы нормативті және заңдалық акттер;

- сертификаттау объектілері, олардың қасиеттері мен бақылау тәсілдері;

- өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған міндетті талаптар және қоршаған ортаны қорғау мен адам денсаулығына арналған қызмет;

- сертификаттау аумағындағы әлемдік тәжірибе.

Іскерліктер:

- қызмет көрсету және өнімді сертификаттау кезінде нормативті құжаттарды қолдану;

- мұнай өнімінің сапасына сараптама жүргізу.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 11

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

ЖКП 09

Өндірістік экономика, жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру.

Мекеменің өндірістік құрылымы. Мұнай, газ өңдеу және мұнайхимия өнеркәсібінің өндірістік құрылымы. Мекеменің материалдық-техникалық базасы және құралдары. Кадрлар, еңбек өнiмдiлiгi. Еңбек ақыны ұйымдастыру. Пайда, рентабельдiк, бәсекеге қабілеттілік. Мұнай, газ өңдеу және мұнайхимия басқармасының технико-экономикалық көрсеткіштері. Жөндеу жұмысының өзіндік құны. Негізгі және қосымша өндірісті ұйымдастыру. Өндірістің техникалық дамуы. Өндірістің тиімділігін арттыру. Өндірісті басқаруды ұйымдастыру негізі. Мұнай, газ өңдеу және мұнайхимия басқармасының Жұмысын жоспарлау негізі.

Білімдер:

- мекеменің өндірістік құрылымы;

- мұнай – газ өңдеу мекемелерінің материалдық техникалық базасы;

- негiзгi қор классификациясы;

- кадрлар құрылымы,

- мұнай – газ өңдеу мекемелерінің жабдықтарын жөндеу жұмыстарының өзіндік құнының құрылымы;

- калькуляцияның жеке баптарын есептеу әдістері;

- мұнай – газ өңдеудегі ғылыми техникалық прогрестiң негiзгi бағыттары;

- мұнай және газ өңдеудің негізгі экономикалық есептері;

- мұнай және газ өңдеудің жаңа технологиялары.

Іскерліктер:

- еңбек өнімділігін есептеуі;

- жеке бағалауды, еңбек бригадасының еңбек ақы қорын есептеуі;

- жұмысшылар санын есептеуі;

- калькуляцияның жеке баптары бойынша шығындарды есептеуі;

- оперативтік жоспарлар көрсеткіштерін есептеуі, сол бойынша шешім қабылдауы;

- негізгі қорлар құрылымына анализ жасауы;

- айналым заттарын қолдану көрсеткіштерін есептеу және анализ жасауын;

- жұмысшының жалақысын есептеуді;

- ұйымдастыру техникалық шараларының экономикалық тиімділігін есептеуді жүргізу;

- ақпараттық және техникалық оқулықтармен өз бетінше жұмыс жасауы;

- жөндеу жұмыстарын орындаудың нормативтік құжаттарын пайдалануы.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 9

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.15

КҚ 3.1.16



ЖКП 10

Химия технологиясындағы моделдеу және ақпараттық жүйелер.

Химия технологиясы процестерін жүйелі талдау және математикалық моделдеу. Химия өндірісінің иерархиялық құрылымы және олардың математикалық моделі. Моделдеудің негізгі түрлері: эмпириялық, құрылымдық және құрастырылған. Икемді өндірістік жүйелердің синтезі. Икемді химия – технологиялық басқару жүйелерінің алгоритмы; химиялық өндіріс операторларына оқыту бағдарламасың құру; химиялық өндірістіндегі ақаулардың диагностикасын, талдауын, моделдеудің алгоритмдерін құру. Химия процестерінің жобалауға арналған компьютер жүйелері.

Қор мен энергия сақтау және қалдықсыз өндіріс жүйелерін компьютерлік талдау және синтездеу; тиімді басқару жүйелерін компьютерлі синтездеу; химия технология процестерінің білім негіздері; газ қалдықтарын бақылайтын және индектификациялайтын компьютерлік жүйелер; ауыр металл қалдықтар лақтырысына мониторинг жұргізетін компьютерлік жүйелер; экологияға арналған ақпараттық жүйелер. Ағынды суларды тазалау.

Білімдер:

- химия технологиялық процестердің математикалық моделдеу принципі және жүйелі талдануы ректификация, абсорбция, дистилляция, экстракция, кептіру, сүзгілеу, полимерлеу, процестері;

- газ фазасымен ерітінділерді кристалдау реакциялық процестер, біріккен процестері.

Іскерліктер:

- икемді химия-технологиялық басқару жүйелерінің алгоритмін игеру:

- химиялық өндірістегі операторлар үшін оқу бағдарламаларын, моделдеу алгоритмдері, химиялық өндірістегі зақымдалу диагностикасы және талдануын игеру.

БҚ 1

БҚ 8

БҚ 11

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.14

ЖКП 11

Газ өңдеу саласындағы қазіргі заманғы инжиниринг.

Мұнай газ өңдеу саласының инженер – техникалық және ғылыми қызыметкерлерінің мақсаттары. Отын және көмірсутектік материалдардың химия технологиясындағы процестермен жабдықтардың жіктелуі. Газды терең өңдеу. Отындық профилді газ өңдеу зауттардың ағынды схемалары. Мұнай газ өндеу технологиясынын экологиялық проблемалары. Мұнай газ өнімдерінің интегралды сапа деңгей көрсеткішін есептеу әдістері және оның тиімді мүмкіншілігі. Технологиялық құрылымның прогрессивтігін бағалау негізі және ГӨЗ құрылымды- технологиялық бағытының дамуын талдау. ГӨЗ технологиялық қондырғыларының өнімділігін оптимизациялау. ГӨЗ технологиялық қондырғылар кешенінің өзара байланысың өнімділігін оптимизациялау моделі. Химия технологиясының газ өңдеу процестерін басқару автоматты жүйесін құрастыру концепциясы. Басқару объекті ретінде процестерді жіктеу. Кейбір мұнай өңдеу процестерді басқару көлемі. Реакциялық аппараттарды конструктивті безендіру. Реакциялық аппараттарды есептеу. Мұнай мен мұнай өнімдерін бөлуге арналған аппараттар және оларды есептеу. Абсорбер және адсорбер түрлері мен конструкциялары. Десорбер, адсорбер және абсорберледі есептеу.

Білімдер:

реакторлардағы жүретін реакциянын теориялық негіздері;

мұнай химия және химиялық технологиядағы реакторлар мен негізгі реакциялық процестер;

- өндірісті үйымдастыру принципі, өндірістің тиімділігін бағалау әдістері, химиялық процестердің жалпы заңдылықтары;

процестердегі химиялық өзгерістердің өзара әрекетін зерттеу әдістері және барлық масштабыты деңгейдегі тасымал құбылысы, реакторды таңдау әдісі мен оңдағы процесс есебі;

табиғи энергоресурстарды өңдеу кезіндегі экологиялық қауіпсіздіктің маңызы;

мұнай, газ өндеу және химиялық технологияның даму перспиктивалар.

Іскерліктер:

ғылыми білім жүйесінен хабардар бөлу;

реактор типін таңдауды жүргізу;

берілген процесс үшін технологиялық параметрлер есебін жүргізу;

химиялық реакторда процестің тиімді параметрмерін анықтау;

берілген өнімді өндірудің тиімді схемасын таңдау;

қойылған мақсатты шешу барысында аналитикалық және сандық әдісті қолдану;

жаңа ақпараттық технологияларды қолдану;

қызмет аумағында қолданбалы бағдарламаны пайдалану арқылы ақпаратты өңдеуді жүргізу;

химия технологиялық процестерді техникалық жабдықтармен қамту;

өндірістік технологиялық тиімділігін бағалау;

химия технологиялық процестерінің тиімділік критерилерін бағалау;

химиялық процестердің негізгі сипаттамаларын есептеу.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 11

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.18

ЖКП 12

Дамудың қазіргі заманғы сатысындағы газ саласы.

Негізгі алғашқы энергия көздері, олардың әлемдік энергетикадағы орны. Альтернативті энергия көздері. Күн сәулесінің энергетикасы. Биоотындар. Желдік энергетика. Әр түрлі энергия көздерінің потенциалы. Климат және өркендеу. Ғалалшар атмосферасындағы маңызды компоненттердің бірі – метан. Климаттық өзарістің табиғи себептері. Климатқа антропогендік әсер ету және парникті эффекті. Парникті эффектте метанның ролі. Планетардағы климат және энергетика. Қазбалы энергоресурстардың түрлері. Олардың жер шарында қалыптасу процестері. Көмірсутек қорының қалыптасудағы биогенді және абиогенді теориясы. Жер шары жағдайында көмірсутектерді түзді моделдеудің эксперименттік жұмыстары. Көмірсутектектерді әлемдік өндірудегі динамикасы мен болжамдары, қор көлемі. Мұнай мен табиғи газдың негізгі әлемдік тутынушылары мен өндірушілер. Отандық газ саласының негізгі даму кезеңдері. Әр түрлі казтәрізді көмірсутекті шикізаттың ерекшеліктерді. Өндірілетін шикізат сипатының өзгерді. Көмірсутекті ресурстардың дәстүрлі және дәстүрлі емес түрлері. Дәстүрлі емес ресурстарды өңдеу, тасымалдау, өндіру технологиясындағы кемшіліктер. Газтәрізді көмірсутектерді өңдеу, тасымалдау, өндірудің жаңа технологиясы. Табиғи газдың негізгі тутынушылары. Энергетикадағы табиғи газды пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Өнеркәсіп процестеріндегі табиғи газ. Табиғи газды көліктерде және турмыстық секторда пайдалану.

Білімдер:

- ҚР-да газ саласынын дамуының негізгі сатылары;

- газ тәрізді көмірсутектерді өңдеу, тасымалдау, өңдіру технологиясының кемшіліктері;

- газ тәрізді көмірсутектрді өңдеу, тасымалдау, өңдірудегі жаңа технология;

- ҚР-да газ өндіру динамикасы және оның химиялық өңделуі.

Іскерліктер:

- газ саласының әр түрлі бағыттарын дұрыс бағалай білу;

- газ саласының және энергетиканың әр түрлі даму концепцияларын талдай білу.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

БҚ 10

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.18

ЖКП 13

Газ өндеу өндірісіндегі менеджмент.

Бизнес саласындағы қызмет. Менеджмент: қызметтiң түрлерi және басқарудың жүйесi. Менеджментті ұйымдастыру түрлері. Топтың динамикасы және менеджмент жүйесiндегi жетекшiлiк. Ақпарат әлемі. Бизнестi ақпараттық қамтамасыз ету. Маркетинг процесін басқару. Зерттеудің маркетинг жүйесі. Баға саясаты. Тауарларды тарату әдістері. Дайын өнімдердің және шикізаттардың қоры. Тұтынушылардың қарыздық құқықтары.

Білімдер:

- менеджмент: қызметтiң түрлерi және басқарудың жүйесi;

- менеджментті ұйымдастыру түрлері;

- топтың динамикасы және менеджмент жүйесiндегi жетекшiлiк;

- бизнестің циклдік дамуы;

- кәсіпорынның өмірлік циклы;

- менеджмент жүйесіндегі маркетинг;

- маркетингтiң әлеуметтiк негiзi: адамдардың сұранысын қанағаттандыру;

- маркетингтi басқарудың жүйесі;

- бағаны ұйымдастыру;

- тауарларды тарату әдістері;

- дайын өнімдердің және шикізаттардың қоры;

- тұтынушылардың қарыздық құқықтары;

- сатушылардың қарыздық міндеттері.

Іскерліктер:

- қазiргi нарықтың шартында басқару қызметiнiң негiзiн білуі;

- менеджменттiң, бизнестiң, кәсiпкерлiктiң мақсатын, мiндетiн, функциясын анықтауы;

- қазiргi ақпараттық технологияны талдауы;

- өндiрушiлердiң пайдасын барынша көбейтудiң принциптерiн анықтауы.

- бизнес саладағы қызмет барысында нарықтың мүмкiндiгiн талдауы;

- нормативтi, мемлекеттiк құжаттарды пайдалануы;

- басқару жүйесiнiң мақсатын анықтауы;

- мұнай және химия өндiрiсiндегi қазiргi заман ұйымдық бизнестiң түрлерiн жоспарлауы;

- қазiргi ақпараттық әдiстерiн практикада пайдалануы.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 9

КҚ 3.1.15

КҚ 3.1.16

ЖКП 14

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.

Мекемелерде іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру. Техникалық сөздiктердiң ерекшелiктерi. Кеңсе құжаттарын жүргізу негізі.

Ұйымдастыру, реттеу, құқықтық, ақша-финанс-есептік, және анықтамалық құжаттар.

Қызметтік хаттар жазудың негізгі әдістері.

Автоматты басқару жүйесін іс қағаздарын жүргізуге пайдалану. Құжаттар жинағы туралы түсінік. Жазба құжаттарының алғашқы және күрделі жинақтары. Құжат қорлары туралы түсінік. Архив. Мемлекеттік және мекеме архивтері. Ұлттық архив қоры.

Білімдер:

- техникалық және лингвистикалық сөздiктер түрлерi;

- ақпараттық және iс құжаттарының жіктелуі;

- қазiргi кезде iс қағаздарын жүргiзу стандарттарына қойылатын талаптар;

- құжаттар формуляры және олардың бөлiктерi;

- құжаттар жинағы туралы түсiнiк;

- құжаттар қоры туралы түсінік.

Іскерліктер:

- әртүрлi сөздiктердi қолдануы;

- әртүрлi құжаттарды жіктеуі;

- құжаттар формулярын толтыруы;

- әкiмшiлiк-ұйымдастыру құжаттарымен жұмыс жасауы;

- архивтiк құжаттардың текстiлерi үлгiлерiн талдауы;

- архивке құжаттарды дайындап, сақтауға тапсыруы.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 5

БҚ 9

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Мамандыққа кіріспе.

Таңдалған мамандықтың маңызы мен техник – технологтың қажеттілігі. Химиялық инжиниринг саласындағы техник – технологтың қызмет көрсету аумағы мен объектітердің сипаттамасы. Мұнай газ химия технологиясы аумағында қызмет көрсететін техник – технологтың кәсіптік біліміне қойылатын талаптар. Химия технологиясының экологиялық аспекттері. Көмірсутекті шикізатты өңдеудің қазіргі заманғы кезеңі. Мұнай өңдеу зауытының және мұнай өңдеу өнеркәсібінің саласының құрылымы.

Білімдер:

химия технологиясының ерекшеліктері және оның ғылыми-тәжірибелік білімде алатын орны мен маңызы;

газ өңдеудің мақсаты мен сипаттамасы;

химия технологиясының қазіргі заманғы даму кезендерінің ерекшеліктері;

химия технологиясының шикізат базасы;

газбен газ конденсатты өңдеу саласының ұйымдастырылуы;

газбен газ конденсатты өңдеу кезіндегі экологиялық қауіпсіздіктің маңызы;

мұнай-газ өңдеу және химия технологиясының даму перспективалары.

Іскерліктер:

ғылыми білім жүйесінде хабардар болу;

химия технологиясының техник-технологының міндетін түсіну және қызмет көрсету барысында оның жауапкершілігін бағалап білу;

мұнай, газ химия технологиясының даму бағытын және болашақ қызметте өз орнын білу.

БҚ 1

БҚ 11

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.10

АП 02

Химия технологиясының процестері және аппарттары.

Негізгі процестер мен аппараттардың жіктелуі. Гидростатикалық қысым, түрлері, қасиеттері. Абсолюттік, вакуумдық, артық қысым. Сұйықтың меншікті энергиясы. Идеалдық және реал сұйықтар үшін Бернулли теңдеуі, оның физикалық мәні. Сұйықтың жылдамдығы мен жұмсалуын өлшеу. Сұйық қозғалысының режимі. Рейнольдс критериі. Гидравликалық процестер. Гидромеханикалық процестер. Сораптар мен компрессорлар. Жылу берілу негізі. Жылулық процестерді жүргізу әдістері. Жылу берілу түрлері. Жылулық баланс. Жылу алмасу түріне қарай жылу жүктемесін анықтау. Жылу берілудің негізгі теңдеулері. Қыздыру және салқындату. Қыздырғыш және салқындатқыш агенттердің түрлері. Жылу алмастырғыш аппараттар. Құбырлы пештер. Зат алмасу теориясының негізі, айдау теориясы. Ректификация. Абсорбция. Десорбция. Экстракция. Адсорбция. Сусымалы материалдар гидравликасы. Химиялық процестер туралы мәліметтер. Реактор құрылғыларының жіктелуі: қаптама құбырлы, имектелген, араластырғыш құрылғымен жабдықталған колонна типті реакторлар.

Білімдер:

- негізгі процестер мен аппараттардың жіктелуі;

- гидростатикалық қысым, түрлері, сұйықтар қасиеттері;

- сораптар мен компрессорлар;

- жылу беру негiздерi,

- жылу алмасу аппараттарының жiктелуi және құрылысы;

- мұздатқыш қондырғылары, түрлері, құрылысы, жұмыс істеу принциптері;

- масса алмасу процесiнiң теориялық негiздерi;

- айдау процесiнiң теориясы;

- ректификация, абсорбция және десорбция, экстракция, адсорбция процестері, теориялық негіздері;

- гидромеханикалық процестер;

- химиялық процестердi жүргiзу негiздерi, реакторлар түрлері, құрылысы, жұмыс істеу принциптері.

Іскерліктер

- негізгі процестер мен аппараттардың жіктелуін анықтауы;

- гидростатикалық қысымды анықтауы;

- идеалдық және реал сұйықтар үшін Бернулли теңдеуін құруы;

- сұйықтың жылдамдығы мен шығынын өлшеуі;

- сұйық қозғалысының режимі, Рейнольдс критериі анықтауы;

- жылу берілу түрлері, жылулық баланс, жылу алмасу түріне қарай жылу жүктемесін анықтауы;

- жылу берілу және жылу өткізгіштік коэффициенттерін және теңдеулерін анықтауы;

- қыздырғыш және салқындатқыш агенттердің түрлерін білуі;

- сораптар мен компрессорлар, жылу алмастырғыш аппараттар, құбырлы пештер, т.б аппараттар қызметін талдауы;

- ректификация, абсорбция (десорбция), экстракция, адсорбция процестерінің мәнін талдауы;

- химиялық процестер туралы мәліметтер білуі.

БҚ 1

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 11

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.17

АП 03

Газды өңдеуге дайындау.

Газды және газ конденсаты кенорындарының

табиғи газдары. Газды конденсаттар.Газдарды кептіру. Гидрат түзілудің алдын алу,жалпы мағлұматтар.Газды кептіру әдістері.Газдарды тазалау, жалпы мағлұматтар. Алканоламинды ерткіштерпен газды тазалау.Құрастырылған ерткіштерпен газды тазалау.

Білімдер:

газды және газоконденсатты кенорындардағы табиғи газдын құрамы;

гидрат түзілуді алдын алу әдістері;

газдарды кептірудің негізді әдістері;

газдарды тазалаудың негізгі әдістері.

Іскерліктер:

газды кептіруде оптималді әдісті таңдау және оны экономикалық жағынанталдау;

газды тазалауда еріткішті таңдау;

газды механикалық және химиялыққосполардан тазалауда экономикалық талданған әдістерді таңдау.

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 5

БҚ 5

БҚ 7

БҚ 9

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.11

АП 04

Газ химиясындағы катализ.

Катализ туралы жалпы түсінік. Адсорбция. Каталитикалық реакциялардын кинетикасы. Катализатор беттігіндегі қарапайым реакциялардың кинетикасы мен механизмдері. Катализаторды дайындау және оның жұмыс істеуі. Қышқылдық – негіздік катализ. Ауыспалы металдар қоспасымен катализдің жүруі. Оксидтерде жүретін катализ және каталитикалық тотығу. Металда жүретін катализ және сутек қатысындағы реакциялар. Мұнайхимия және мұнайтаңдау саласындағы маңызды каталитикалық процестер. Табиғи газды өңдеудегң катализ.

Білімдер:

химиялық кинетикасы негіздері, катализдың мәні туралы түсінік және оның заңдылығы;

гомогенді, гетерогенді және металқұрамды катализ теориясы;

катализаторлар мен каталитикалық процестің жіктелуі;

каталитикалық әрекеттің мәні;

қазіргі заманғы катализаторларға қойылатын талаптар;

ағында өтетін гетерогенді каталитикалық реакциялардың кинетикасы;

катализатор тасығыштарды белсенді компонентпен қанықтыру әдісімен, гидрооксидтерді тұндыру, бастапқы заттарды арналастыру арқылы белсенді катализаторды дайындау принциптері, катаизатордың қурылу сапасы мен термиялық өңделуі.

Іскерліктер:

ағымды және импульсті типтегі зертханалық қондырғыларда жұмыс істеу;

каталитикалық белсенділікті есептеу;

реакциялардың таңдамалығын есептеу;

микрошприцті қолдану;

мәліметтерді статистикалық өңдеу бағдарламасымен қолдана білу;

хроматограмаларды есептеу және талдау;

ұжымда және топта жұмыс жасау.

БҚ 8

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.8

АП 05

Табиғи газды және газды конденсатты терең өңдеу.

Мұнай газдары: табиғи және газды конденсат. Жеке көмірсутектердің және олардың қоспаларының қасиеттері. Көмірсутекті шикізатты терең өңдеу процестеріндегі шикізат базасының ерекшеліктері.Конденсация әдісімен газды өңдеу. Жалпы мағлұматтар. Төмен температурада конденсациялау әдісімен газды өңдеудің технологиялық схемасы. Абсорбция әдісімен газды өңдеу. Процестің маңызды және негізгі заңдылықтары. Төмен температурада абсорбциялаудың қазіргі заманғы қондырғыларының технологиялық схемасы. ТТА схемасының негізгі түйіндерін жетілдіру жолдары және жұмыс параметірлері.. Төмен температурада ректификациялау әдісімен газдарды өңдеу. Газды конденсатты өңдеу технологиясы. Пиролиз. Газды, бензинді,аралас және ауырлатылған шикізатты пиролиздеудің ерекшеліктері шикізаты. Пиролиз процесінің механизмі және термодинамикасы. Процесті технологиялық дайындау. Пиролиз өнімдерінің құрамы және қолданылуы. Пиролиз газын фракциялау, фракциялау әдістері, жоғары және төмен қысым кезінде пиролиз газдарын бөлу схемасы. Көмірсутектерді хлорлау. Көмірсутектерді фторлау. Көмірсутектерді нитрлеу. Газ өңдеу өнімдерін қолдану аймағы.

Білімдер:

- органикалық заттардың негізгі көздері.

- табиғи және ілеспе газдардың құрамы.

- көмірсутекті шикізатты терең өңдеу процестерінің шикізат базасының ерекшеліктері.

- көмірсутекті газдарды терең өңдеу процесінің принципиалды технологиялық схемасы.

- көмірсутекті газдарды терең өңдеу процесінде қолданылатын жабдықтар конструкциясы.

Іскерліктер:

- берілген экскизі бойынша технологиялық схеманы баяндау.

- процестің технологиялық схемасын таңдау және оның тиімділігін бағалау.

- процесс үшін шикізатты алудың тиімді әдісін таңдау.

- жобалау жұмыстарын орындауда қолданбалы бағдарлама пакеттерін пайдалану.

- ғылыми техникалық әдебиеттерімен жұмыс жасау.

- көмірсутекті газдарды терең өңдеу өндірісіндегі негізгі процесстерді жүйелеу.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 5

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.15

АП 06

Мұнай-газ химия синтезі технологиясы.

Мұнай-газ химия өндірісі. Қазақстан Республикасы және басқа елдердің дамуы үшін мұнай-газ химия өндірісінің маңызы.

Мұнай-газ химия шикізатын алу және дайындау.

Шикізат түрлері. Мұнайхимия өндірісі өнімдері: мономерлер, полимерлер, спирттер, кетондар, жуғыш заттар және БАЗ. Тотығу, полимерлеу, изомерлеу, алкилдеу процестерінің мәні және маңызы. Синтетикалық жуғыш заттар және БАЗ өндірісі. Қоспалар, майлағыштар, сутегі, күкірт қышқылы, аммиак және карбамид өндірісі.

Білімдер:

- мұнай-газ химия процесінің көптүрлілігі;

- Қазақстан Республикасы және басқа елдердің дамуы үшін мұнай-газ химия өндірісінің маңызы;

- мұнай-газ химия шикізатын алу және дайындау;

- мұнайхимия өндірісінің негізгі өнімдері;

- тотығу, полимерлеу, изомерлеу, алкилдеу процестерінің мәні және маңызы;

- синтетикалық жуғыш заттар және БАЗ өндірісі.;

- қоспалар, майлағыштар, сутегі, күкірт қышқылы, аммиак және карбамид өндірісі.

Іскерліктер:

- мұнайхимия өндірісінің маңызын талдауы;

- негізгі шикізат түрлерін таңдауы;

- процестің технологиялық сызбаларын сызуы;

- негізгі жабдықтарын таңдауы;

- процестің тиімді параметрлерін таңдауы;

- процестің технологиялық сызбасын оқуды;

- технологиялық сызбаны автоматтандыруы;

- өндірістік жағдайлар есебін шешуді.

БҚ 1

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 11

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.15

АП 07

Газ өндеу өндірісінде қоршаған ортаны қорғау. Қоршаған ортаны ластау жөніндегі негізгі ұғымдар. Қоршаған орта сапасынын көрсеткіштері. Өнеркәсіп кәсіпорындарындағы ағынды сүларды тазалау технологиясы. Өнеркәсіптін қатты және тұрмыстық қалдықтарды өңдеу және пайдан асыру. Өнеркәсіптік қалдықтарды және ластанудың есептеу және болжамдау. Табигатты пайдаланудың экономикалық аспектері.

Білімдер:

регламентке сәйкес технологиялық процестіңжұру кезінде қоршаған ортаны қорғау әдістері.

Іскерліктер:

- мұнайды игеру, өңдеу және тасмалдау кезінде қоршаған ортаны қорғау әдістерін таңдау.

БҚ 6

БҚ 11

КҚ 3.1.17

АП 08

Газ конденсатты және газдарды талдаудың қазіргі әдістері.

Табиғи газ сынамасын сұрыптау. Сынаманы сұрыптау принциптері. Қауіпсіздік талаптары. Сынаманы сұрыптауға арналған жабдықтарды дайындау. Сынаманы нүктелік, тікелей және бір ізді сұрыптау. Сынаманы тікелей сұрыптау кезінде желдету жүйесін қолдану. Пипеткада төменгі қысымдағы сынаманы сұрыптау әдістері. Сынманы толтыру, жіберу әдісімен сұрыптау әдістемесі. Бақыланатын жылдамдық әдісімен сынаманы сұрыптау әдістемесі. Құрамында күкірт сутек және меркаптанды күкірті бар табиғи газды сынаудың сұрыптау әдістемесі. Скважинадан, кәсіпшілік жинақтау желісінен апараттардан,газды сақтау резервуарларынан және басқа объектлердегі табиғи газды сынаудың сұрыптау әдістемесі. Табиғи газды талдау. Газ құрамын талдау. Анықталмаған бағамен газды хроматографиялау әдісімен құрамын анықтау.

Екі насадкалы колоннаны қолдана отырып С8 дейінгі көмірсутектерді және көміртегі диоксидін, азотты, оттегіні, гелийді, сутегіні анықтау храмототографиялық әдіспен күкіртті құрамдағы компоненттерді анықтау өсу нүктесін анықтау. СКГ-ның тауарлы пішіні және оған қойылатын талаптар. СКГ көмірсутектің құрамын анықтау жеңіл көмірсутектердің кең фракциясы. Конденсатты жіктеу және квалификациялық сынау. Оттегінің тауарлық сорты және талдау жүргізу. Гелийдің тауарлы пішінінің. Жіктелуі және талдау жүргізу. Храмотографиялық жабдықтардың ерекшеліктері және гелийдің ерекше таза сорттарын талдау кезіндегі сынаманы сұрыптау. Түйіршіктелген және газды күкірт.

Білімдер:

- газ өңдеу зауытында өндірісті бақылаудағы талдау әдісінің мәні;

- МЕМСТ–ң деңгейін талдаудың қазіргі заманғы әдістері.

- өнім сапасының деңгейін бағалау әдістері;

- жұмыс орнын ұйымдастыру, зертханада ішкі жұмыс ережесінің тәртібі;

- талдау жүргізген кездегі техника қауіпсіздігі ережесі мен өртке қарсы шаралар;

- газды сынауды сұрыптау әдісі;

- компьютерлік талдау әдісі.

Іскерліктер:

- реагенттердің, көмекші материалдардың, өнімдердің негізгі сапа көрсеткіштерін анықтау

- МЕМСТ-қа сәйкес газға талдау жүргізу;

- талдау жүргізу кезінде техника қауіпсіздігі ережесін қадағалау;

- зауыт зертханасында жүргізілетін талдауға қолданылатын аспаптармен жұмыс жасау

- анықтамалық мәліметтермен жұмыс жасау;

- талдау нәтижелерін жазуды жүргізу;

- компьютердің көмегімен талдау жүргізу.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 5

БҚ 14

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.13

КҚ 3.1.15

АП 09

Өндірістегі қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау.

Еңбектi қорғаудың негiзгi түсiнiктерi еңбек қорғауды ұйымдастыру жұмыстары,

кәсiби аурулар және өндiрiстiк жарақаттанудың жалпы түсiнiктерi және олардың алдын алу шаралары. Электр тоғы әсері және тоқ соққан кездегі алғашқы көмек. Мұнай, газ өңдеу және химия зауыттарындағы техника қауіпсіздігі ережелері. Қысыммен жұмыс жасайтын сосудтарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік.

Қауіпті және жарылғыш заттарды сақтау, тасымалдау. Өрт қауіпсіздігі. Өрт сөндiру құралдары және әдістері.

Білімдер:

- еңбекті қорғаудың жалпы мәліметтері, еңбек қорғауды ұйымдастыру жұмыстары, еңбек қорғаудың заңдық негіздері;

- еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі, еңбекті қорғау жұмыстарын ұйымдастыру;

- өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулар түсінігі және олардың алдын алу шаралары;

- мұнай және газды өңдеу және химия зауыттарының қауіпсіздік техникасы ережелері;

- механикалық және технологиялық жабдықтардың қауіпсіздігі, қысыммен жұмыс жасайтын жабдықтарды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі;

- электроқауіпсіздік негіздері;

- қолданатын заттардың зияндылығы және жеке қорғаныс құралдары;

- өндірістік бөлмелерге қойылатын санитарлы-гигиеналық талаптар;

- өнеркәсіптің зиянды лақтырыстарынан қоршаған ортаны қорғау;

- өртке қарсы қорғау негіздері;

- кәсіпорынды өрттен қорғауды ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау;

- қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтауы;

- өрттен қорғау қызметін ұйымдастыруы.

БҚ 6

БҚ 11

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.17

АП 10

Технологиялық процесстерді автоматтандыру негіздері.

Өндірісті автоматтандыру және ТПБАЖ.

Технологиялық процестерді автоматтандыру негізі. Автоматты реттегіштер.

Реттейтін бірліктердің түрі бойынша реттегіштерді жіктеу. Реттеу заңы. Метрология негiздерi. Автоматтандыру құралдарын жіктеу. Автоматты бақылау жүйелерi, реттеу.

Қысымды анықтау, қысымды өлшеу құралдары.

Шикізат, материал, өнім және энергия шығынын және санын өлшеу аспаптарының ролі.

Деңгейді өлшеу және деңгейлегіштерді жіктеу.

Температураны өлшеу. Температураны өлшеу құралдарын жіктеу. Газ анализаторларды жіктеу. Газ концентрациясын өлшеу бірліктері.

Сұйықтықтың тығыздығын өлшеу. Газ және қатты дененің ылғалдылығын есептеу. Химиялық, механикалық, гидромеханикалық, масса алмасу және жылу алмасу процестерін автоматтандыру. Өндірістік процестерді автоматтандыру.

Білімдер:

- технологиялық процестерді автоматтандыру негізі;

- технологиялық көрсеткiштердi автоматты бақылау;

- технологиялық процестердi басқарудың автоматты жүйесi туралы мағлұмат;

- мұнай өңдеу және мұнайхимиялық өндiрiстерiнiң негiзгi процестерiн автоматтандыру.

Іскерліктер:

- автоматты бақылау жүйесінің құрылымдық схемасын құру;

- объектінің қасиетіне байланысты реттегіштердің түрлерін таңдауы;

- күй параметрлеріне өлшеу жүргізуі;

- шикізаттың, дайын өнімнің энергияресурсы шығынын және мөлшерн анықтауға арналған аспаптарды қолдануы.

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.15

КҚ 3.1.16

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы




КП 01.1

Слесарлық практика.

Белгiлеу туралы жалпы ұғым. Жазықтық және кеңiстiктiк белгiлеу. Жазықтық және кеңiстiк белгiлеу әдiстерi. Белгiлеу кезiндегi техника қауiпсiздiгiнiң жалпы ережелерi. Техника қауiпсiздiгi бойынша арнайы талаптар.

Құралдарды күту және оны жұмысқа дайындау. Беттерді бояу. Белгiлеу сызықтарын салу. Белгiлеу сызықтарын кернеу. Металдарды кесу, түзеу және шабу туралы жалпы мағлұмат. Металды кесу, түзету және табуға арналған құралдар, құрылғылар. Жұмыс орнының және участоктың жабдықталуының негiзгi ережелерi. Беттердi егелеу маңызы. Беттердi егелеу кезiндегi техника қауiпсiздiгi. Шабрлеу, қырнау туралы түсiнiк. Токарь станогының құрылысы мен құрамы. Токарлық жұмыстар операцияларының негiзгi түрлерi.

Іскерліктер:

- белгiлердi анықтауды,

- белгiлеу сызықтарын орындауды;

- металдарды шабу, тегiстеу, кесудiң негiзгi элементтерiн орындауды;

- металды кесу аспаптарын және шабуға арналған құрылғыларды қолдануды;

- жұмыс орнын және аймақты дұрыс жабдықталуын тексеруді;

- бір типті токарлі станоктарды пайдалану және басқаруды;

- бұрғылап тесу жұмыстары кезінде құралдарды, саймандарды және жабдықтарды қолдануды.

Дағдылар:

- белгiлеудi дербес орындауы;

- құралдарға дұрыс күтiм жүргiзуi;

- металды кесу, түзету, шабу кезiнде операцияларды дербес орындауы;

- жеке қорғаныс құралдарын қолдануы;

- жазық беттердi егелеуi;

- кең беттерi бар дайындамаларды орындауы;

- бұрыш астында орналасқан беттердi егелеуі;

- қолмен және машиналық өңдеумен тесiктердi тазалап өңдеудiң тәсiлдерiн практикада қолдануы;

- техника қауiпсiздiгi және өртке қарсы шараларды сақтауы.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 11

КҚ 3.1.11

КП 01.2

Органикалық синтезі бойынша практика.

Лабораториялық жұмыстар аппаратурасы және техникасы. Жұмыстың негiзгi әдiстерi, органикалық заттарды бөлу және тазарту.

Органикалық заттардың негiзгi физикалық тұрақтыларын анықтау. Органикалық заттарды синтездеу

Іскерліктер:

- зертханалық жұмыстардың жалпы сипаттамасын, мазмұнын, мақсатын игеру;

- органикалық синтез зертханасының жұмыс ерекшелiктерiн білу;

- зертханалық жұмысты орындау кезiнде қойылатын талаптарды сақтау;

- аспаптарды және қондырғыларды құрастыру;

- қондырғының саңылаусыздануын тексеру;

- жұмыстың негiзгi әдiстерiн білу;

- органикалық заттарды бөлу және тазарту, кристалдану, возгонкалау (сублимация), экстракциялау, айдау, хромотографиялау т.б. зертханалық жұмыстарды жасау.

Дағдылар:

- процестің көрсеткіштерін алу;

- өнімге талдау жасап, есебін шығару;

- жұмыс журналын толтыру, жұмыс есебiн дайындау және тапсыру;

- анықтама әдебиетпен жұмыс iстеу;

- балқу, қайнау температурасын анықтау;

- сұйық заттардың тығыздығын анықтау;

- сыну көрсеткiштерiн анықтау;

- органикалық заттарды синтездеудің ерекшеліктерін пайдалану;

- зертханалық жұмыс жүргізу кезінде техника және өрт қауіпсіздігін сақтауы.

БҚ 1

БҚ 7

БҚ 11

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.13

КҚ 3.1.15

КП 01.3

Газды конденсатты және газды өңдеуді дайындау бойынша практика.

Газды кептіру. Кептіру әдістері.Газдарды механикалық және қышқыл компоненттерден тазалау. Газдарды компрессиялау. Төмен температурадағы конденсация. Төмен температурадығы абсорбция төмен температурадағы ректификация. Газ конденсаттар мен табиғи газдың көмірсутектік құрамын зерттеу.

Іскерліктер:

- зертханадағы желдету, канализация, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау, энергожабдықтау аппараттарына қойылатын талаптарды қадағалау;

- ГӨЗ зертханадағы жұмыс ережесін қадағалау;

- газдарды және газды конденсаттарды бөлудің негізгі әдістерін білу;

- өнімдер шығысын анықтау;

- техника қауіпсіздігі ережесін қадағалау және өртке қарсы қорғау;

- газға хроматографиялық талдау жүргізу;

- газдарды кептіру мен тазалаудың өнім сапасына әсерін талдау.

Дағдылар:

- зертхана жағдайында газды кептіру бойынша жұмыс жүргізу;

- зертхана жағдайында газды тазалау бойынша жұмыс жүргізу;

- газды конденсат пен табиғи газдың көмірсутектік құрамын анықтау;

- процестің материалдық балансын құру;

-жабдықтарды және аспаптарды пайдалану кезіндегі техника қауіпсііздігін қадағалау;

- жұмыс орнын ұйымдастыру;

- зертханалық жұмысты жүргізу бойынша есептік-техникалық құжаттарды жүргізу.

БҚ 1

БҚ 7

БҚ 11

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.11-

КҚ 3.1.18

КП 01.4

Мұнай-газ химия синтезі бойынша практика.

Мұнай-газ химия синтезі зертханасындағы жұмыстың жалпы ережелері. Зертханадағы жұмысты ұйымдастыру. Тәжірибелік мәндерді өңдеу және экспериментті жоспарлау әдістері. Мұнайхимия синтезі бойынша зертханалық жұмыстар. Гидрлену және дегидрлену процестері.

Алкилдеу процестері. Тотығу процестері. Этерификациялау, гидролиз, гидратациялау, дегидратациялау процестері. Карбонил тобы бойынша конденсациялану және қосылу процестері. Сульфирлеу және сульфаттау процестері.

Іскерліктер:

- мұнай-газ химия өндірісі, оның шығу тегі, мұнай-газ химия өндірісінің Қазақстан Республикасы және басқа да мемлекеттердің экономикалық потенциалының дамуына әсерін түсінуі;

- мұнай-газ химия процестерінің әртүрлілігін анықтауы;

- мұнайхимия процестерінің теориялық негіздерін, химизмін, катализаторларын білуі;

- мұнайхимия процесінің негізгі параметрлерін анықтауы;

- негізгі мұнайхимия өнімдерін білу;

- мұнайхимия өндірісінің экологиялық проблемалары және оларды шешудің тиімді жолдарын үйрену.

Дағдылар:

- қондырғыны жинауды жүргізу және оның саңылаусыздануын тексеру;

- зертханалық журналды толтыру;

- зертханалық жұмыс кезіндегі қауіпсіздік шараларын сақтау;

- улы, жеңіл тұтанатын және жанғыш заттармен жұмыс жасау;

- жарылу қаупі бар заттармен жұмыс жасау;

- өртті болдырмау шараларын сақтау;

- бақытсыз жағдайларда алғашқы медициналық көмекті ұйымдастыру.

БҚ 1

БҚ 7

БҚ 11

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.13

КҚ 3.1.15

КП 01.5

Өндірістік жағдайларды шешу бойынша практика.

Мұнай, газ өңдеу және мұнайхимия зауыттарының технологиялық қондырғыларындағы апатты жағдайлар.

Іскерліктер:

- технологиялық қондырғы операторының міндеттерін үйрену;

- мұнайгаз өңдеу зауыттарының технологиялық қондырғыларындағы мүмкін апатты жағдайларды анықтау.

Дағдылар:

- технологиялық қондырғылардағы пайда болатын ақаулардың себептерін анықтауы;

- технологиялық қондырғылардағы мүмкін апаттарды жоюы;

- вахталық журналға, апатты тіркеу журналына және қондырғылардағы басқа да ақаулық жағдайларды толтыру.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 11

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.12

КП 02

Танысу практика.

Мекемемен таныстыру. Қосымша цехтар жұмысымен танысу. Мамандыққа кiрiспе. Термиялық және термокаталтикалық процестермен танысу. Сылау майлары өндiрiсiмен танысу. Орталық зертхана жұмысымен танысу. Қоршағанортаны қорғау.

Іскерліктер:

- мұнай мен газ өңдеу мекемелері аймағындағы қауіпсіздік ережелерін сақтауы;

- басқару мекемесі құрылымын, қондырғыға қызмет көрсетушілер құрамын, олардың біліктілігін түсінуі;

- мекеменің және жекелеген процестердің шикізат көздерін, өнімдерін және қосымша материалдарын анықтауы;

- мекеменің жеке цехтарының негізгі аппараттарын, жұмыс принципін үйренуі;

- негізгі аппараттардың құрылымын игеруі;

- мұнай және мұнай өнімдерін сақтау орнын, құбырмен тасымалдауын білуі;

- қоршаған ортаны ластау көздерін анықтауы;

- мекеменің отынмен, сумен, электрмен, ауамен және бумен қамтылуын анықтауы.

Дағдылар:

- жеке технологиялық аппараттар мен жабдықтарды ажыратуы;

- мекеме, технологиялық қондырғы аймағындағы жабдықтарды, аппараттарды, жеке түйіндерді анықтауы;

- жылу алмасу, масса алмасу, термиялық, термокаталитикалық процестерді айыруы;

- жұмыс дәптерін жүргізуі, қысқаша мәліметтер жазуы;

- жеке бөлшектер мен түйіндерді және аппараттар байланысын сызуы.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 11

КП 03

Өндірістік-технологиялық практика




КП 03.1

Жұмысшы мамандығын алу бойынша практика.

Дайындық кезеңi, техника мен өрт қауiпсiздiгiнен инструктаждан өту. Жұмыс орнымен танысу. Жұмыс орнында стажировкадан өту. Квалификациялық емтихан тапсыру.

Іскерліктер:

- мекеменің iшкi тәртiбі ережелері білу;

- шикізат пен дайын өнімге қойылатын негізгі талаптарды сақтау;

- қондырғының технологиялық сызбасын түсіну;

- негiзгi және қосымша аппараттарына қойылатын негiзгi талаптарды сақтау;

- технологиялық процестi реттеу мен бақылау жүргізудің ерекшеліктері ескеру;

- шикiзат пен өнiмнiң сапасына зертханалық бақылау жүргізу ерекшеліктерін сақтау;

- аппаратты, блокты түгелiмен қондырғыны iске қосу мен тоқтатудың негізгі принциптерін орындау.

Дағдылар:

- өз бетімен 3-шi санатты оператор ретінде қондырғыда жұмыс жасау.

БҚ 1 – БҚ 11

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.13

КП 03.2

Технологиялық практика.

Кіріспе әңгіме. Зауытпен жалпы таныстыру. Технологиялы бригада құрамында ақылы жұмыс жасау. Курстық жобалау үшiн материалдарды жинақтау және тәжiрибе бойынша есептi дайындау.

Іскерліктер:

- зауыттың неізгі және қосымша цехтарының өзара байланысын білуі;

- дайын өнiм сапасына әсер ететiн негiзгi технологиялық режим нормасын анықтауы;

- қондырғы шеберінің немесе аға оператор басшылығымен қондырғының технологиялық процесін жүргізуі;

- сақтандырғыш арматураларды реттеуі;

- техника және өрт қауiпсiздiгiнен инструктаж жүргізуі;

- өндірісті жетілдіру мақсатында қайта жасақтау және жаңарту жүргізуі;

- қоршаған ортаны қорғау шараларын және қалдық суларға зиянды заттардың кетуiн және оны тазарту жолдарын ұйымдастыруы;

- апатты жағдайлардың алдын алуы;

- қондырғының технико-экономикалық көрсеткіштерін есептеуі;

- еңбек ақы төлеу жүйесiн, тарифтiк ақы мен мөлшерiн және марапаттау жүйесiн есептеуі;

- қондырғыны автоматтандырудың прициптерiн сызбасын, температураны, қысымды, жұмсалу деңгейiн анықтайтын приборларды және олардың орнын білуі;

- технологиялық қондырғыны энергиямен және сумен қамту сызбасын білуі.

Дағдылар:

- технологиялық қондырғы операторы (Насос қондырғысы машинисі, Компрессор қондырғысы машинисі, Газ бен шаң анализі лаборанты) ретінде жұмыс жасау.

БҚ 1 – БҚ 11

КҚ 3.1.1-

КҚ 3.1.18

КП 04, 05

Диплом алды праткикасы және дипломдық жобалау.

Мекемемен танысу, техника қауіпсіздігі инструктажы. Инженер-техникалық қызметкердiң басшылығымен қондырғымен танысу. Мекеменiң жеке бөлiмдерiнiң жұмысын оқып үйрену.

Дипломдық жоба тақырыбына жинаған материалдарын бiр жүйеге келтiру.

Іскерліктер:

- зауыттың құрылымы, оның шикiзат базасын, дайын өнiм ассортиментiн анықтауы;

- зауыттың құрылымдық сызбасы, негiзгi және көмекшi цехтарына өзара байланысын сызуы;

- шикiзатпен, реагентпен, суымен, отынмен, электр энергиясымен, техникалық ауамен, катализатормен қамту жүйесiн құруы;

- ішкi тәртiп ережелерiн, техника қауiпсiздiгi және өрт қауiпсiздiгi инструкцияларын сақтауы;

- мекеменiң техника-экономикалық көрсеткiштерiн есептеуі;

- шығарылатын өнiмнiң сапасын бақылауы;

- қондырғының технологиялық жүйесiн, оныңаппараттарының сипаттамасын, технологиялық режим нормасын, шығарылатын өнiмге қойылатын мекеменiң стандарттарын, МЕМСТ, ТШ т.б. көрсеткiштерiн анықтауы;

- қондырғының және цехтың технологиялыққұжаттарын жүргізуі;

- автоматты басқарылатын және реттелетiн параметрлердi таңдауы;

- технологиялық процестi қауiпсiз iске асырудың жалпы талаптарын орындауы;

- өрт және жарылыс қаупiн сақтау электр қаупiнен қорғау шараларын орындауы;

- қондырғының шығарған өнiмiнiң сапасын бақылауы.

Дағдылар:

- технологиялық регламент, технологиялық карта, режимдiк бейне, вахта журналы, жұмыс бөлу журналы, сынама алу графигiн, т.б. құру;

- технологиялық қондырғы операторы немесе техник-технолог ретінде жұмыс жасау.

БҚ 1 – БҚ 11

КҚ 3.1.1-

КҚ 3.1.18


      Ескерту: 1-кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Ойлау мәдениетіне, талдап қорыту қабілеттілігіне, талдау жүргізе білуге, ақпаратты қабылдауға ие болу, мақсат қоя білуге және оларға жету жолдарына ие болу.

БҚ 2

Әкімшілік және әріптестермен тиімді катынасу, ұжымда жұмыс жасау.

БҚ 3

Өз қызметі барысында нормативтік құқықтық құжаттарды қолдану.

БҚ 4

Әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың негізгі жағдайлары мен әдістерін әлеуметтік және кәсіпшіліктік тапсырмаларды орындау.

БҚ 5

Мемлекеттік, ресми және шет тілдерін білу.

БҚ 6

Дәстүрлі емес, қайғылы оқиға және апаттардың мүмкін болатын зардаптарынан тұрғындар мен өндірістік қызметкерлерді қорғаудың негізгі әдістеріне ие болу

БҚ 7

Кәсіптік қызметінде жаратылыстану бағытындағы пәндердің негізгі заңдылықтарын қолдана білу.

БҚ 8

Кәсіптік қызметінде ақпараттық технологияларды, моделдеу әдістерді қолдану.

БҚ 9

Қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні және маңызың ұғынү және осы процесс барысында пайда болатын қауіп- қатерді жете түсіну ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын сақтау, оның ішінде мемлекеттік қупияны қорғай білу.

БҚ 10

Денсаулықты қалыптастыру мақсатына дене тәрбиесі әдістерін және өз бетімен әдістемелік құралдарды дұрыс қолдана білуге ие болу әлеуметтік және кәсіптік қызметті толықтай қамтамасыз етуге дене шынықтыру бойынша дайындығы қажетті деңгейге жету үшін дайын болу.

БҚ 11

Қауіпсіздік техникасын, енбекті қорғау ережелері мен нормаларын, өндірістік санитария және өртке қарсы қауәпсіздікті сақтау.


      2-кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Орта буын маманы

082501 3 – Техник-технолог

ПК 3.1.1 Жабдықтарды тиімді қолданылуын бақылау.

ПК 3.1.2 Технологиялық процесс барысында жүргізу коммуникациялар мен жабдықтарды қауіпсіз пайдалануын қамтамасыз ету.

ПК 3.1.3 Әр түрлі жөндеу жұмыстарын жүргізуге жабдықты дайындау.

ПК 3.1.4 Қондырғыдағы технологиялық процестің жүргізуін білу және барлық технологиялық блоктарының жұмысының синхронды жұруін қамтамасыз ету.

ПК 3.1.5 Қызмет көрсететін блокта кіріс және шығыс технологиялық процесс параметрлерінің бақылау.

ПК 3.1.6 Отын-энергетикалық ресурстарды, материалдарды тиімді қолдануын бақылау.

ПК 3.1.7 Технологиялық жабдықтарды және коммуникацияларды пайдалану кезінде еңбекті қорғау, өнеркәсіп және өртсөндіру қауіпсізідігі ережелерін орындау.

ПК 3.1.8 Өндірістік объектілерін қауіпсіз пайдалану ережелерін орындау.

ПК 3.1.9 Эксперименттік жұмыстарды жүргізуге қатысу.

ПК 3.1.10 Өндірісте болуы мүмкін дау – жанжал жағдайлардың алдын – алу және жою.

ПК 3.1.11 Техникалық құрылғылардың істен шығуы және бүліну себептерін талдау және оларды жоюға шаралар қабылдау.

ПК 3.1.12 Технологиялық процестің жүргізу барасында режимінен ауытқу себебтерін талдау және оларды жою шараларын қолдану.

ПК 3.1.13 Технологиялық құжаттарды жасап дайындау.

ПК 3.1.14 Талдау қортындысын және автоматты құрылғыларды қолдана отырып технологиялық режимді реттеу және бақылау.

ПК 3.1.15 Шикізатпен, алынатын өнімнің сапасын бақылау.

ПК 3.1.16 Отын-энергетикалық ресурстын, катализатордың, реагенттін, өнім мен шикізаттын шығынын бақылау.

ПК 3.1.17 Қоршаған ортаны қорғау ережелерінің сақталуын қамтамасыз етуі.

ПК 3.1.18 Жұргізілген жұмыстардын экологиялық қауіпсіздігінің ақталуын бақылау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 196-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0800000 – Мұнай - газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0826000 – Өнеркәсіп жабдықтары

      Біліктілігі:

      082601 2 – Слесарь-жөндеуші

      082602 2 – Апатты-қалпына келтіру жұмыстарының слесарі

      082603 2 – Өндірістік жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет етудің слесарі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстары

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жқмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)





400




1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





480

290

190


1-2

ЖКП 01

Техникалық сызу


+

+


76


76



ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


84

58

26



ЖКП 03

Пісіру ісінің негіздері


+

+


56

40

16



ЖКП 04

Станоктар мен құралдар және металды кесу арқылы өңдеу


+

+


52

44

8



ЖКП 05

Гидравлика негіздері


+

+


36

24

12



ЖКП 06

Материалтану. Металдар технологиясы және конструкциялық материалдар

+


+


56

48

8



ЖКП 07

Еңбекті қорғау


+

+


48

40

8



ЖКП 08

Мұнайгаз ісінің негіздері


+

+


36

36




ЖКП 09

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу





36


36



АП 00

Арнайы пәндер





476

376

100


1-2


Біліктілігі:082601 2 – Слесарь-жөндеуші


АП 01

Өндіріс жабдықтарын монтаждау және жөндеу, техникалық қызмет көрсету

+

+

+


104

74

30



АП 02

Мұнайхимия өндірісі обьектілерінің электр жабдықтары

+

+

+


62

48

14



АП 03

Сораптар және компрессорлар


+

+


68

60

8



АП 04

Мұнайхимия өндірісінің аппараттары және процестері


+

+


90

70

20



АП 05

Өндіріс сала жабдықтары

+

+

+


104

86

18



АП 06

Бөлшектерді қалпына келтіру және жөндеу технологиясы


+

+


48

38

10



АП 00

Арнайы пәндер





476

382

94


1-2


Біліктілігі:082602 2 – Апатты-қалпына келтіру жұмыстарының слесарі


АП 01

Өндіріс жабдықтарын монтаждау және жөндеу, техникалық қызмет көрсету

+

+

+


80

64

16



АП 02

Мұнайхимия өндірісі обьектілерінің электр жабдықтары





48

36

12



АП 03

Сораптар және компрессорлар


+

+


68

60

8



АП 04

Мұнайхимия өндірісінің аппараттары және процестері


+

+


90

70

20



АП 05

Өндіріс сала жабдықтары

+

+

+


80

66

14



АП 06

Газмұнай құбырларын және газмұнай сақтағыштарын жөндеу және пайдалану

+

+

+


66

48

18



АП 07

Мұнай базалары және газ сақтағыштары


+

+


44

38

6




Арнайы пәндер





476

376

100


1-2


Біліктілігі: 082603 2 - Өндірістік жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет етудің слесарі


АП 01

Өндіріс жабдықтарын монтаждау және жөндеу, техникалық қызмет көрсету

+

+

+


104

74

30



АП 02

Мұнайхимия өндірісі обьектілерінің электр жабдықтары


+

+


48

38

10



АП 03

Сораптар және компрессорлар


+

+


68

60

8



АП 04

Мұнайхимия өндірісінің аппараттары және процестері


+

+


90

70

20



АП 05

Өндірістік кәсіпорындардың жабдықтары

+

+

+


104

86

18



АП 06

Газмұнай құбырларын және газмұнай сақтағыштарын жөндеу және пайдалану

+

+

+


62

48

14



БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*





48 - 287*





ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика





1404





ӨО 00

Өндірістік оқыту





252





ӨО 01

Таныстыру практика





36





ӨО 02

Слесарлы практика





72





ӨО 03

Механикалық практика





72





ӨО 04

Технологиялық процесттерді және жабдықтарды үйрену





72





КП 00

Кәсіптік практика





1152





КП 01

Жұмысшы мамандығын алу





288





КП 02

Технологиялық практика





432





КП 03

Дипломалды практика және дипломдық жұмыс





432





АА 00

Аралық аттестаттау





36





ҚА 00

Қорытынды аттестаттау





36





ҚА 01

Қорытынды аттестация**





24





ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру





12






Міндетті оқыту жиыны:





2880





К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      МЖМББС ТжКБ сай міндетті үлгілік оқу жоспарын орындау үшін пәндер тізімі болып табылады. Бақылау түрі (курстық жобаның сағаты, бақылау жұмысы, емтихандар) жергілікті және басқа талаптарға, сонымен қатар жұмыс берушінің талабына сай үлгілі болып табылады және оқу нысаны, мамандық мінездемесі үлгілік болып саналады және оны жұмыс берушілердің қажеттілігіне сай өзгертуге болады.

      * Білім беру мекемесі анықтайтын пәндердің уақыт көлемі, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклінің уақыт көлемін (25%) қысқарту есебі арқылы арттырылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттестацияның ұсынылатын нысаны: арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан тапсыру (01, 02, 03)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 197-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0800000 – Мұнай - газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0826000 – Өнеркәсіп жабдықтары

      Біліктілігі:

      082601 2 – Слесарь-жөндеуші

      082602 2 – Апатты-қалпына келтіру жұмыстарының слесарі

      082603 2 – Өндірістік жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет етудің слесарі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстары

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жқмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер





1448




1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

( кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)





220




2 - 3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





444

276

168


1-3

ЖКП 01

Техникалық сызу


+

+


48


48



ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+


102

64

38



ЖКП 03

Пісіру ісінің негіздері


+

+


36

28

8



ЖКП 04

Станоктар мен құралдар және металды кесу арқылы өңдеу


+

+


48

40

8



ЖКП 05

Гидравлика негіздері


+

+


36

24

12



ЖКП 06

Материалтану. Металдар технологиясы және конструкциялық материалдар

+


+


66

54

12



ЖКП 07

Еңбекті қорғау


+

+


36

30

6



ЖКП 08

Мұнайгаз ісінің негіздері


+

+


36

36




ЖКП 09

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу





36


36




Біліктілігі:082601 2 – Слесарь-жөндеуші


АП 00

Арнайы пәндер





324

226

98


2-3

АП 01

Өндіріс жабдықтарын монтаждау және жөндеу, техникалық қызмет көрсету

+

+

+


72

42

30



АП 02

Мұнайхимия өндірісі обьектілерінің электр жабдықтары

+

+

+


36

28

8



АП 03

Сораптар және компрессоралар


+

+


48

32

16



АП 04

Мұнайхимия өндірісінің аппараттары және процестері


+

+


48

32

16



АП 05

Өндіріс сала жабдықтары

+

+

+


72

54

18



АП 06

Газмұнай құбырларын және газмұнай сақтағыштарын жөндеу және пайдалану


+

+


48

38

10




Біліктілігі:082602 2 – Апатты-қалпына келтіру жұмыстарының слесарі


АП 00

Арнайы пәндер





324

240

84


2-3

АП 01

Өндіріс жабдықтарын монтаждау және жөндеу, техникалық қызмет көрсету

+

+

+


72

42

30



АП 02

Мұнайхимия өндірісі обьектілерінің электр жабдықтары





36

28

8



АП 03

Сораптар және компрессоралар


+

+


36

28

8



АП 04

Мұнайхимия өндірісінің аппараттары және процесттері


+

+


36

28

8



АП 05

Өндіріс сала жабдықтары

+

+

+


72

54

18



АП 06

Газмұнай құбырларын және газмұнай сақтағыштарын жөндеу және пайдалану

+

+

+


36

30

6



АП 07

Мұнай базалары және газ сақтағыштары


+

+


36

30

6




Біліктілігі: 082603 2 - Өндірістік жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет етудің слесарі

АП 00

Арнайы пәндер





324

226

98


2-3

АП 01

Өндіріс жабдықтарын монтаждау және жөндеу, техникалық қызмет көрсету

+

+

+


72

42

30



АП 02

Мұнайхимия өндірісі обьектілерінің электр жабдықтары

+

+

+


36

28

8



АП 03

Сораптар және компрессоралар


+

+


48

32

16



АП 04

Мұнайхимия өндірісінің аппараттары және процестері


+

+


48

32

16



АП 05

Өндірістік кәсіпорындардың жабдықтары

+

+

+


72

54

18



АП 06

Газмұнай құбырларын және газмұнай сақтағыштарын жөндеу және пайдалану


+

+


48

38

10



БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*





48 - 240*





ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика





1728





ӨО 00

Өндірістік оқыту





396





ӨО 01

Таныстыру практика





36





ӨО 02

Слесарлы практика





108





ӨО 03

Механикалық практика





72





ӨО 04

Пісіру практика





72





ӨО 05

Технологиялық процестерді және жабдықтарды үйрену





108





КП 00

Кәсіптік практика





1332





КП 01

Жұмысшы мамандығын алу





396





КП 02

Технологиялық практика





504





КП 03

Диплом алды практика





216





КП 04

Дипломдық жұмыс





216





АА 00

Аралық аттестаттау





72





ҚА 00

Қорытынды аттестаттау





36





ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**





24





ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру





12






Міндетті оқыту жиыны:





4320





К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      МЖМББС ТжКБ сай міндетті үлгілік оқу жоспарын орындау үшін пәндер тізімі болып табылады. Бақылау түрі (курстық жобаның сағаты, бақылау жұмысы, емтихандар) жергілікті және басқа талаптарға, сонымен қатар жұмыс берушінің талабына сай үлгілі болып табылады және оқу нысаны, мамандық мінездемесі үлгілік болып саналады және оны жұмыс берушілердің қажеттілігіне сай өзгертуге болады.

      * Білім беру мекемесі анықтайтын пәндердің уақыт көлемі, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклінің уақыт көлемін (25%) қысқарту есебі арқылы арттырылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттестацияның ұсынылатын нысаны: арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан тапсыру ( 01, 02, 03)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 198-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0800000 – Мұнай - газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0826000 – Өнеркәсіп жабдықтары

      Біліктілігі: 082604 3Техник-механик

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жқмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)





498




1 - 3

ӘЭП 00

Әлеуметтік экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)





180




2 - 3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





792

428

328

36

1 – 3

ЖКП 01

Техникалық сызу


+

+


72

14

58



ЖКП 02

Техникалық механика негіздері

+


+

+

108

42

46

20


ЖКП 03

Еңбекті қорғау және өндірістік экология негіздері


+

+


53

41

12



ЖКП 04

Материалтану. Металдар технологиясы және конструкциялық материалдар


+

+


68

56

12



ЖКП 05

Пісіру ісінің негіздері


+

+


36

20

16



ЖКП 06

Металдарды кесудің өндеуі


+

+


77

55

22



ЖКП 07

Гидравлика негіздері


+

+


54

34

20



ЖКП 08

Термодинамика және жылу техника негіздері


+

+


36

20

16



ЖКП 09

Өндірістік экономика, өндірісті жоспарлау және ұйымдастыру


+

+

+

60

28

16

16


ЖКП 10

Мұнайгаз ісінің негіздері


+

+


56

38

18



ЖКП 11

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


72

40

32



ЖКП 12

Өндірістік жабдықтарды автоматтандыру


+

+


52

34

18



ЖКП 13

Электроника негіздерімен электротехника


+

+


48

6

42



АП 00

Арнайы пәндер





858

638

190

30

1 - 3

АП 01

Өндіріс жабдықтарын монтаждау және жөндеу, техникалық қызмет көрсету

+

+

+


192

142

50



АП 02

Өндірістік кәсіпорындарды жабдықтау


+

+

+

174

96

48

30


АП 03

Газмұнай құбырларын және газмұнай сақтағыштарын жөндеу және пайдалану

+

+

+


72

58

14



АП 04

Сораптар және компрессорлар


+

+


68

60

8



АП 05

Мұнайхимия өндірісінің аппараттары және процестері


+

+


162

122

40



АП 06

Мұнай базалары және газ сақтағыштары


+

+


70

58

12



АП 07

Сала технология негіздері


+

+


84

74

10



АП 08

Мұнайхимия өндірісі обьектілерінің электр жабдықтары


+

+


36

28

8



БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*





48-461*





ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика





1728





ӨО 00

Өндірістік оқыту





396





ӨО 01

Мамандыққа кіріспе





72





ӨО 02

Слесарлы практика





72





ӨО 03

Механикалық практика





72





ӨО 04

Пісіру практика





72





ӨО 05

Технологиялық процестерді және жабдықтарды үйрену





108





КП 00

Кәсіптік практика





1332





КП01

Жұмысшы мамандығын алу





396





КП 02

Технологиялық практика





504





КП 03

Дипломалды практика





216





КП 04

Дипломдық жобалау





216





АА 00

Аралық аттестаттау





144





ҚА 00

Қорытынды аттестаттау





72





КА 01

Қорытынды аттестация**





60





ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру





12






Міндетті оқыту жиыны:





4320





К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      МЖМББС ТжКБ сай міндетті үлгілік оқу жоспарын орындау үшін пәндер тізімі болып табылады. Бақылау түрі (курстық жобаның сағаты, бақылау жұмысы, емтихандар) жергілікті және басқа талаптарға, сонымен қатар жұмыс берушінің талабына сай үлгілі болып табылады және оқу нысаны, мамандық мінездемесі үлгілік болып саналады және оны жұмыс берушілердің қажеттілігіне сай өзгертуге болады.

      * Білім беру мекемесі анықтайтын пәндердің уақыт көлемі, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклінің уақыт көлемін (25%) қысқарту есебі арқылы арттырылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттестацияның ұсынылатын нысаны: арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан тапсыру (01, 02, 03)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 199-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0800000 – Мұнай - газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0826000 – Өнеркәсіп жабдықтары

      Біліктілігі: 082604 3Техник-механик

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі:3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмыс

курстық жоба

(жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық

сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық)

сабақтар

Курстық жоба

(жқмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер





1448




1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)





396




2-4

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)





180




2-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





648

418

194

36

1-4

ЖКП 01

Техникалық сызу


+

+


72

14

58



ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+

+

+

114

68

26

20


ЖКП 03

Еңбекті қорғау және өндірістік экология негіздері


+

+


36

30

6



ЖКП 04

Материалтану. Металдар технологиясы және конструкциялық материалдар


+

+


52

40

12



ЖКП 05

Пісіру ісінің негіздері


+

+


42

36

6



ЖКП 06

Металдарды кесудің өндеуі


+

+


36

36




ЖКП 07

Гидравлика негіздері


+

+


56

44

12



ЖКП 08

Термодинамика және жылу техника негіздері


+

+


36

18

18



ЖКП 09

Өндірістік экономика, өндірісті жоспарлау және ұйымдастыру


+

+

+

48

16

16

16


ЖКП 10

Мұнайгаз ісінің негіздері


+

+


36

28

8



ЖКП 11

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


48

24

24



ЖКП 12

Өндірістік жабдықтарды автоматтандыру





36

30

6



ЖКП 13

Электроника негіздерімен электротехника





36

18

18



АП 00

Арнайы пәндер





460

296

134

30

1 - 4

АП 01

Өндіріс жабдықтарын монтаждау және жөндеу, техникалық қызмет көрсету

+


+


108

72

36



АП 02

Өндірістік кәсіпорындарды жабдықтау

+

+

+

+

144

78

36

30


АП 03

Газмұнай құбырларын және газмұнай сақтағыштарын пайдалану

+

+

+


66

46

20



АП 04

Сораптар және компрессорлар


+

+


60

36

24



АП 05

Химиялық технология процестері және аппараттары


+

+


46

36

10



АП 06

Мұнайхимия өндірісі нысандарының электр жабдықтары


+

+


36

28

8



БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*





36-313*





ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика





2304





ӨО 00

Өндірістік оқыту





648





ӨО 01

Мамандыққа кіріспе





36





ӨО 02

Слесарлы практика





144





ӨО 03

Механикалық практика





144





ӨО 04

Пісіру практика





144





ӨО 05

Технологиялық процестерді және жабдықтарды үйрену





180





КП 00

Кәсіптік практика





1656





КП 01

Жұмысшы мамандығын алу





684





КП 02

Технологиялық практика





504





КП 03

Диплом алды практика





252





КП 04

Дипломдық жобалау





216





АА 00

Аралық аттестаттау





216





ҚА 00

Қорытынды аттестаттау





72





ҚА 01

Қорытынды аттестация**





60





ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру





12






Міндетті оқыту жиыны:





5760





К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультатитвік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      МЖМББС ТжКБ сай міндетті үлгілік оқу жоспарын орындау үшін пәндер тізімі болып табылады. Бақылау түрі (курстық жобаның сағаты, бақылау жұмысы, емтихандар) жергілікті және басқа талаптарға, сонымен қатар жұмыс берушінің талабына сай үлгілі болып табылады және оқу нысаны, мамандық мінездемесі үлгілік болып саналады және оны жұмыс берушілердің қажеттілігіне сай өзгертуге болады.

      * Білім беру мекемесі анықтайтын пәндердің уақыт көлемі, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклінің уақыт көлемін (25%) қысқарту есебі арқылы арттырылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттестацияның ұсынылатын нысаны: арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан тапсыру (01, 02, 03)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 200-қосымша

      "Өнеркәсіп жабдықтары" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 200-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдер және пәндердің индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

Негізгі тілді құрастырушы; тіл және сөйлеу; ауызша және жазбаша сөйлеудің ерекшелігі; әдеби тілдің ережелері туралы түсінігі; ережелердің түрлері; функционалды сөйлеу стилі; әр стильдің жанры мен ерекшелігі; лексика; сөйлеуде бейнелеп-мәнерлеу құралдарын пайдалану; лексикалық ерекшеліктер; лексикография; сөздіктердің негізгі үлгілері; фонетика; негізгі фонетикалық бөлшектер; тілдік мәнерлігінің фонетикалық құралдары; орфография; орфография принциптері; сөзжасамдық ережелер; морфология; заманауи тілдің сөйлеу әдістері мен грамматикалық дәрежесі; синтаксис; синтаксистің негізгі бөлшектері; пунктуация; мәтіннің лингвистикасы.

Білімдер:

- ауызша және жазбаша сөлеу ерекшелігін және мазмұнын;

- әдеби тілдің ережелерін;

-әр стильдің жанры мен ерекшеліктерін, әдеби стильдерін;

-тіл білімінің негізгі бөлемдерінің мазмұнын.

Іскерліктер:

-әдеби ережелерімен байланысты сөйлем құрауды;

- сөйлеуде бейнелеп-мәнерлеу құралдарын қолдануды;

-әртүрлі сөздіктермен пайдалануды;

-әртүрлі талдауларды жасауды (сөздер және сөйлемдер).

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 2.1.4

КҚ 2.2.2

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі

Кәсіпті қатынас үшін мамандыққа керек лексико-грамматикалық материалдар; сөйлеу нысандары мен сөйлеу әрекетінің әртүрлі түрлері (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік);

Білімдер:

-мамандық бойынша лексикалық материалдарын;

-сөйлеу нысандары мен сөлей әрекетінің түрлерін;

-ағылшынтілінің грамматикасын.

Іскерліктер:

-ағылшын тілінде мәтіндерді оқуды;

-орыс тілінен (қазақ тілінен) ағылшын тіліне және кері аударуды;

-ағылшын тілінде жазбаша мәтіндерді құруды;

-монологтік және диалогтік нысанда ауызша материалдарды мазмұндауды.

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 6

ЖГП 03

Дене тәрбиесі

Мамандарды дене тәрбиесіне дайындаудың рөлі; дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері; өздігінен жетілудің дене және спорттық негіздері; кәсіби-қолданбалы дене дайындығы.

Білімдер:

-мамандарды дене тәрбиесіне дайындаудың рөлін;

-дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизикалық негіздерін;

-спорттық ойындардың ережелерін.

Іскерліктер:

-дене жаттығуларын дұрыс орындауды;

-спорттық ойындарды ойнауды.

БҚ 5

БҚ 8

БҚ 11

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.12

КҚ 2.2.3

КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.12

КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.10

ЖГП 04

Қазақстан тарихы




ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Техникалық сызу

Сызудың жазбаларын орындау және сызба сызықтары. Сызба геометриясының және жобалаушы сызудың, машина құрастыру сызбаларының негіздері: бекіту бөлшектері және бұрандалы қосындылар. Жұмыс нобайлары, жинақтау сызбалары. Құрылыс сызбалары: құрылыс сызбаларында құрылыс талабының шарттары. Бас жоспар.

Білімдер:

- Сызба геометриясының және жобалаушы сызудың, машина құрастыру сызбаларының негіздерін;

- көліктердің жалпы белгілері мен механизмнің бөлшектерін жобалаудың негіздерін.

Іскерліктер:

-МЕСТ, КҚБЖсай сызбаларды, магистарльді газ құбырларының сызбаларын оқуды және технологиялық сызбаларды құруды;

-сөздіктермен қолдануды, сызба көмегі арқылы ойын дұрыс жеткізуді.

БҚ 2

БҚ 3

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.8

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.6

ЖКП 02

Техникалық механика негіздері

Теориялық механика: статика аксиомасы және негізгі түсініктері; тіптік күштердің жазық жүйесі; қос күш; тепе-теңдік тұрақтылық; кеңістік күш жүйесі; ауырлық орталығы; кинематика нүктесі; қатты дене қозғалысының жай түрлері; динамикалық нүктенің элементі; жұмыс және күш. Материалдардың қарсылығы: негізгі ережелер; созу және қысу; кесуге және жапыруға практикалік есептер; жазық кесудің геометриялық мінездемесі; тік діңгектің бүгілісі; қыли бүгіліс және сығылысу мен созылу өзгерісі және дөңгелектік кесу діңгегінің айналымы; орталық-сығу біліктілігінің орнықтылығы; динаимкалық және қайталама-айнымалы жүктеменің әрекеті туралы түсінігі.

Білімдер:

-статиканы орнатуын, материалдардың қарсылығын,қатты дене динамикасын, статика аксиомасын және негізгі түсініктерін;

-статиканың, кинематиканың, динамиканың негізгі ережелерін, көліктің элементтерін есептеу әдістерін және берік, қаттылық және тұрақтылық салуын;

Іскерліктер:

-тақырыптық есептерді орындауды;

-бүгу кезінде берік,қаттылық және тұрақтылығының есебін орйындауды;

-әртүрлі қысым жағдайларда бұрыштық және сызықтық орналасудың анықтауды;

-жылжуды жобалау және тексеріс есептерін орындауды;

-тісті жылжудың тұрақтылық және геометриялық есебінің есебін орындауды;

-белдік жылжудың есебін орындауды;

-белдік және білік есебін орындауды;

-мойынтіректі таңдауды;

-муфта есебін орындауды;

-отырғызу және рұқсатты таңдауда нақты қалыптасуды;

-бұдыр үстірттік параметрлердің көлемін қондыруды.

БҚ 2

БҚ 10

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.9

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.10

КҚ 2.3.6

ЖКП 03

Пісіру ісінің негіздері

Пісіру және қалтқының теориялық негіздері. Электриінді және байланысты пісіру. Металдарды кесу және газды пісіру. Материалдарды піміру. Арнайы пісіру, дәнекерлеу және желімдеу түрлері.

Білімдер:

-мұнайгаз жабдықтау жүйесінде және жабдықтарды жасау үшін қолданылатын құрастырымдық материалдарын, бөлшектреді жасау әдістерін, қалыпқа келтірілген бөлшектерін, құю өндірісін, қысымды, қайта өндеуін, пісіруін, кесуі.

Іскерліктер:

-пісіру үлгісін таңдауды;

-құбырларды пісіру, болатты, шойынды пісіру өндірісті.

БҚ 5

БҚ 9

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.8

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.7

КҚ 2.3.6

КҚ 2.3.8

ЖКП 04

Станоктар мен құралдар және металды кесу арқылы өңдеу

Станоктарды бекіту, металды кесудің өндеуін заманауи технология кезінде оларды дұрыс пайдалану; Кесу процесі және оның физикалық негіздері; Әртүрлі үлгілі станоктарға кесу құралдары және қолданысы; Дайындықты негіздеу; әртүрлі топтарға станоктар туралы жалпы мәліметі, қолжазбалық және тазалық дайындықты өндеу үшін отырғысу рұқсаттың шегі. Кесу қосындыларды отырғызу және рұқсат ету. Кесу өлшемі құралдары және әдістері. Кілтекті және оймакілтекті қосындыларға рұқсат ету. Тістес дөңгелектерге рұқсат ету.

Білімдер:

-металдарды кесу туралы негізгі мәліметін;

-қатты материалдарды қолдану, оның қайрау принциптері, кесу құралдарының түрлерін;

-кесу режимнің элементтерін, кесілген қабаттардың нысанын және өлшемдерін;

-жаңқа түрлерін, температураны өлшеу әдістерін, кесу процесіне МСС ықпалын;

-қолжазбалық және таза базаларыны таңдау принциптерін;

-рұқсат ету және отырғызу;

-құралдарда бекітудің дайындау әдістерін;

-құрылғыны тағайындауын, тегіс және цилиндрлік бетттерге бекітуді дайындау үшін тірегін;

Іскерліктер:

-кесу құралдарының құрылымдық элементтерін анықтауды;

-технологиялық құжаттарға базалық беттерді анықтауды;

-қолжазбалық және таза бөлшектерді өндеу кезінде рұқсат ету шегін бақылауды;

-бөлшектерді өндеуге технологиялық процестің жол картасын оқуды;

-әртүрлі жалғану үшін отырғызу және рұқсат ету есебін жүргізуді;

-нормативті құжаттарды пайдалануды.

БҚ 9

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.8

КҚ 2.2.10

КҚ 2.3.6

КҚ 2.3.7

КҚ 2.3.8

ЖКП 05

Гидравлика негіздері

сұйықтықтың және газдың негізгі физикалық қасиеті. Гидростатика. Гидростатикалық қысым. Қысымды өлшеу. Гидростатиканың негізгі басқаруы.тегіс және қисық сызықты қабырғаның сұйықтықтың және газдың қысым күші. Гидродинамика.сұйықтықтың және газдың қозғалыс режимі және түрі. Бернулли есебі және энергия күші. Құбырлар бойынша сұйықтық газдың қозғалысы. Тесік және отырғызу арқылы сұйықтық және газдың ағуы. Сораптар және желдеткіштер.

Білімдер:

-сұйықтық және газдың негізгі физикалық қасиетін;

-гидростатика және гидродинамика заңдарын;

-сораптар мен желдеткіштерін;

-сұйықтық қозғалысының заңдарын.

Іскерліктер:

-қажетті гидравликалық есебін шығаруды;

-құбырлар мен сұйыққоймалардың қабырға қалындығын анықтауды;

-сұйықтық шығысын анықтауды.

БҚ 4

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.5

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.4

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.5

ЖКП 06

Материалтану. Металдар технологиясы және конструкциялық материалдар

Металдың құрылысы, металдарды созу, қаттылық, ағу әдістерін сынау. Қоспалар теориясынан негізгі мәліметтер. Құю структурасы. Темірлі-цементті жағдайдың диаграммасы. Болаттың және шойынның маркасы мен топтары, түсті металдар негізінде қоспалар, оларды мұнайгаз және химиялық өндірісте қолданатын құрылымдық материалдың сапасы. Шойынды қайта қызу және химиялық-қайта қызу өндеуі. Металдардың өндеу әдістері. Құбырлардың өндірісі. Металды емес материалдар.

Білімдер:

-өндірістік жабдықтарды дайындау үшін құрылымдық материалдың қасиеттерін;

-құбырларды дайындау үшін құрылымдық материалды дайындауын;

-металдың және қоспалардың құрылысын және негізгі қасиеттерін;

-мұнайқұбырларды және газды жабдықтау жүйесін, жабдықтарды дайындау үшін қолданылатын, құрылымдық материалдардың МЕСТ бойынша маркировкасын.

Іскерліктер:

-шойынның маркировкасын анықтауды;

-металдарды өндеу әдістерін анықтауды;

-қоспалар түрлерін анықтауды.

БҚ 4

БҚ 10

КҚ 2.1.4

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.4

КҚ 2.2.7

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.7


ЖКП 07

Еңбекті қорғау

Еңбекті қорғаудың негізгі сұрақтары; техника қауыпсіздігінің жалпы талаптары; өндірістік тазалау; өрт қауыпсіздігінің негіздері; газмұнай құбырларын және газмқнай сақтағыштарын пайдалану кезінде және өндірістік құрылғылардың жабдықтарына технологиялық процестерді өткізудің негізгі қауыпсіздігі.

Білімдер:

-техника қауыпсіздігі және еңбектң қорғау облысында нормативтік және заңдық құжаттарын;

-өндірістік тазалау туралы жалпы мәліметтерін;

-техника қауыпсіздігін;

-электр қауыпсідігінің негіздерін;

-өрт қауыпсіздігі туралы жалпы мәліметтерін;

-еңбекті қорғаудың басқару жүйесін.

Іскерліктер:

-өндірістік жарақат кезінде көмек көрсетуді;

-еңбекті қорғау және өрт қауыпсіздігінің ережелерін сақтауға бақылау жүргізуін және жұмысты орындау қауыпсіздігін қамтамасыз етуді;

-жарақаттың себептері мен оның алдын алу бойынша іс-шараларын жүзеге асыруын;

-бақытсыз оқиға бойынша есеп беруді және есеп жүргізуді;

-қорғаныс және өрт қауыпсіздігінің құралдарымен пайдалануды және олардың қажеттілігін анықтауды.

БҚ 5

КҚ 11

КҚ 2.1.9

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.11

КҚ 2.1.12

КҚ 2.2.10

КҚ 2.2.11

КҚ 2.2.12

КҚ 2.3.9

КҚ 2.3.10


ЖКП 08

Мұнайгаз ісінің негіздері

Қазақстан Республикасының экономикасында газдың және мұнайдың мағынасы;

мұнайды газды қайта өндеу мен негізгі табу аудандары; табиғи газ және мұнай; олардың қасиеттері мен құрамы; мұнай мен газдың геологиясы туралы қысқаша мәлімет; туған жері мен қазбалар туралы түсінігі; мұнайлы және газды скважинаны бұрғылау; мұнай мен газды табу; мұнайлы және газды туған жерлерде пайдалану және өндеу; өндірісте мұнай мен газды алғашқы өндеу, тасымалдау, жинау; мұнай және газ құбырларының негізгі құрамдық бөлігі; мұнай мен мұнай өнімдерін сақтау үшін сұйыққоймалар, мұнай базалар; газ тарату станциялары, газгольдер, жерасты сақтағыштар№

Білімдер:

-мұнай мен газдың геологиясы туралы негізгі түсініктерін, мұнай мен газдың қасиеттерін жіне құрамдарын, туған жердің қазбалары туралы түсініктерін;

-мұнай мен газға геологобарлау жұмыстарының деңгейлерін, аймақтық геофизикалық зерттеулерін;

-скважиналарды құрастыру, салу бойынша скважиналарыдң түрлерін, бұрғылауын;

-мұнай мен газдың қазбалар режимін.

Іскерліктер:

-коллекторлар-түрлерін, қалпақ-түрлерін анықтауды;

-топографиялық карталарды оқуды;

-мұнай мен газдың қайта өндеу өнімдерін анықтауды;

-мұнай сақтағыштар сызбаларын оқуды.

БҚ 1

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.9

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.10


ЖКП 09

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Курстың пәні, мақсаты және мәселелері. Іс қағаздар және корреспонденциялар туралы түсінігі. Құжаттарды құру әдістері және қызметтері. Құжаттарды безендіру ережелері, түрлері, тасымалдауы, мағынасы, құрамды бөлігі. Құжаттармен жұмысты, құжат айналымын ұйымдастыру, олардың түрлері. Құжаттарды тіркеу, есептеу, сақтау және орындауды бақылау.

Білімдер:

-іс қағаздардың және корресподенциялардың негізгі түсінігін;

-құжаттардың негізгі құру әдістерін және қызметтерін;

-құжаттардың безендіру ережелерін, түрлерін, тасымалдауын, мағынасын, құрамды бөлігін;

-іскерлік ақпараттық құжаттардың түрлерін.

Іскерліктер:

-ұйымдастыру-әкімшілдік құжаттармен жұмыс істеуді;

-құжаттарды тіркеуді, есепті жүргізуді, сақтауды және орындауын бақылауды;

-ЭЕМБ-ға құжаттарды безендіру.

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Өндіріс жабдықтарын монтаждау және жөндеу, техникалық қызмет көрсету

Жай түйеншектерді сұрыптау, жөндеу, жинау және сынақтау, жабдықтарды, агрегарттарды және көліктерді механизмдеу. Жай жабдықтарды, сонымен қатар слесарь басшылығымен орта қиындықты жоғары біліктілікті агрегаттарды, көліктерді жөндеу. Бөлшектерді слесарлі өндеу. Орта қиындықты бөлшектердің ауқауларын жою. Жай жүк көтергіш құралдары мен еденнен басқарылатын механимдердің көмегімен ауыстыру кезінде такелажды жұмыстарды орындау.

Білімдер:

-жүк көтергіш және көліктік құралдарының түрлерін;

-жүк көтергіш көліктердің негізгі параметрлерін;

-жүк көтергіш, жетек түрлері туралы түсініктерін;

-қол және көліктік жетектерін, құндылықтарын, кемшіліктерін;

-ЖКМ пайдалану және стропттың техника қауыпсіздігінің ережелерін;

-тасымалдаушы көліктердің мағынасын, құралдарын;

-арту-түсіру көліктердің мағынасын, құралдарын. Оларды пайдалану кезінде техника қауыпсіздігі;

-жабдықтардың жөндеу және монтаждау негіздерін;

-такелажды жұмыстардың технологиясын;

-жабдықтар, құбырлар және арматуралар бөлшектерінің және түйіншектеудің тозуын бақылау әдістерін;

- жабдықтардың жұмыс кезінде туған жарамсыздығы және олардың жою әдістерін.

Іскерліктер:

 -жүк көтергіш көліктердің және механизмдердің (ЖКМ) пайдалану ережелері" талабына сай болатты канатты таңдауды;

-жүк көтергіш механизмдері үшін жабдықтарды таңдауды;

-бөлшектердің тозуын қайта өндеуді немесе ауыстыратынды таңдауды;

-жөндеу жұмыстарын өткізу әдістерді;

-монтажды алаңдарды дайындауды;

-құрастырымдық материалдарды дұрыс таңдауды.

КҚ 2.1.1 - КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.4.

КҚ 2.1.5.

КҚ 2.1.6.

КҚ 2.1.7.

КҚ 2.1.8.

КҚ 2.1.9

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.11

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.3

КҚ 2.2.4

КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.7

КҚ 2.2.8

КҚ 2.2.9

КҚ 2.2.10

КҚ 2.3.1. КҚ 2.3.2.

КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.4.

КҚ 2.3.5.

КҚ 2.3.6.

КҚ 2.3.7.

КҚ 2.3.8.

КҚ 2.3.9

КҚ 2.3.10

АП 02

Мұнайхимия өндірісі объектілерінің электр жабдықтары

Трансформаторлар: бірфазды тарнсформаторлар әрекетінің принциптері мен құралдары; үшфазды трансформатор. Ток алмасу көліктері: үшфазды асинхронды электр қозғалтқыш әрекеттерінің принциптері және құралдары. Электронды және ортаэлектронды құралдар: электровакуумды диод және триод; ортаөткізгіштік диод. Басқару және қорғау аппаратурасы: қозғалтқыштарды басқару сызбасы; жұмыс кезінде қауыпсіздік шаралары. Электржабдықтау: электр күшін тарату сызбасы; электржабдықтау сызбасы; электр жүйесі. Жерге тұйықтау қорғанысы: мағынасы, электрқауыпсыздігі.

Білімдер:

-өндірістік құрылғылардың негізгі электржабдықтарын;

-электрқауыпсідігін, электр күшті есептеуін және үнемдеуін.

Іскерліктер:

-құрылғылардың электрлық сызбаларын жинауды және оқуды;

-электрқұрылғыларды үздік пайдалануды және олрадың ақауларын жоюды.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.4

КҚ 2.2.3

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.10

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.5

КҚ 2.3.6

КҚ 2.3.7

КҚ 2.3.9

КҚ 2.3.10

АП 03

Сораптар мен компрессорлар

Сораптардыі түрлері. Поршенді сораптар, орталықтан тепкіш сораптар, сораптың арнайы түрлері. Сораптық жабдықтарды пайдалануға жалпы техникалық талаптар. Сораптардың техникалық мінездемесі және параметрлері. Сораптарды жөндеу және техникалық қызмет ету. Компрессорлар: поршенді, орталықтан тепкіш. Желдеткіштердің шешу және құрылымдық мінездемесі. Компрессорларды жөндеу және техникалық қызмет ету. Сораптық-компрессорлық жабдықтарға қызмет ету кезінде техника қауыпсіздігі.

Білімдер:

-сораптық және компрессорлық агрегаттардың түрлерін және мағынасын;

-сораптық және компрессорлық агрегаттардың жқмыс принциптерін және құралдарын;

-жіберуді реттеу әдістерін;

-жұмыс кезінде ақауларды табу тәсілдерін және оларды жою әдістерін;

-ағымдағы жөндеу ережелерін;

-сораптарды және коспрессорларды пайдалун кезінде техника қауыпсіздігі.

Іскерліктер:

-негізгі параметрлерді және техникалық мінездемелерді анықтауды;

-техникалық мінездемес бойынша сораптапды таңдауды;

-сораптыө және компрессорлық жабдықтардың негізгі жұмыс параметрлерін анықтауды;

-бақылау-өлшегіш құралдардың көрсеткіші бойынша бақылау жасауды.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.11

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.10

КҚ 2.1.11

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.4

КҚ 2.3.5

КҚ 2.3.6

КҚ 2.3.7

КҚ 2.3.8

КҚ 2.3.9

КҚ 2.3.10

АП 04

Мұнайхимия өндірісінің аппараттары және процестері 

Химиялық және мұнайгаз қайта өндіру өндірісте гидравликалық, жылулық, жылу алмасулық, гидромеханикалық және химиялық процестер. Процестерді сәйкес орындау үшін жабдықтар, жабдықтар жұмысын мінездейтін негізгі көрсеткіштер және оған әсер ететін факторлар.

Білімдер:

-температурадан мұнайгаз өнімдерінің негізгі қасиеттер байланысын;

-процестен байланысты жабдықтар әрекетінің принциптерін;

-жылу беру барлық түрлерінің есептерін;

-жылу және суыту агенттерінің түрлерін және олардың салыстырмалы мінездемелерін;

-жабдықтардың жұмысын мінездейтін негізгі көрсеткіштерді және оларға әсер ететін факторларын;

-масса алмасу механизмдерін, жылу алмасу процестерін.

Іскерліктер:

-температурадан байланысты мұнай өнімдер қаситтерін анықтауды және формула мен анықтама бойынша қысымды

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.4

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.10

КҚ 2.2.4

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.10

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.4

КҚ 2.3.5

КҚ 2.3.6

КҚ 2.3.7

КҚ 2.3.9

КҚ 2.3.10

АП 05

Өндіріс сала жабдықтары

Химия және мұнай газ қайта өндіру өндірісте технологиялық құрылғылардың жабдықтары бойынша негізгі мәліметтер. Мұнай базаларын және газсақтағыштарын жабдықтау. Газмұнай құбырлардың, технологиялық қондырғылардың бөлшектері мен негізгі түйеншектері. Көліктер мен аппараттардың құрылымдық элементтері және оларды дайындау үшін құрылымдық материалдар; қысым астындағы пайдалану қауыпсіздігі және құралдарыдң ережелері.

Білімдер:

-мұнайхимия жабдықтарының әрекеттер принциптерін және құралдарын;

-жабдықтарды орнатуын және дайындауға техникалық талаптарын;

-көліктер мен аппараттардың құрылымдық элементтері және оларды дайындау үшін құрылымдық материалдарын;

-технологиялық сызбаларды және жабдықтарға қызмет ету бойынша технологиялық регламенттерін;

-жабдықтардың технологиялық параметрлерді бақылауын және есептеу құралдарын;

-газды және мұнай құбыралардың жабдықтарына техникалық жағдайды анықтау әдістерін;

-қысым астындағы жұмыс істейтін құралдардың пайдалануда техника қауыпсіздіктерін;

-құралдардың қабырғасында тесіктердің орналасуын, пісіру тегістерін, ернемектерді, түбіндегі, тұрқы ұсынылатын негізгі талаптарын;

-технологиялық құрылғылардың тірегін;

Іскерліктер:

-жабдықтар жұмыстарын бақылауды;

-жабдықтарды сынау және жөндеуден кейін пісіру тегістерін бақылауды;

-сұйықталған газдарды тасымалдау үшін сыйымдылық талаптарын орындауды;

-жабдықтарды дайындау үшін құрылмдық материалдарды таңдауды;

-төзімділікке, герметикалыққа және қалыптыққа механикалық есепті шығаруды;

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.9

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.4

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.10

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.4

КҚ 2.3.5

КҚ 2.3.6

КҚ 2.3.7

КҚ 2.3.9

КҚ 2.3.10


082601 2 – Слесарь-жөндеуші


АП 06

Бөлшектерді қалпына келтіру және жөндеу технологиясы 

Жабдықтарға қызмет ету және жоспарлы-ескерту жөндеудің жүйесі (ЖЕЖ). Жабдықтарға қызмет етуді ұйымдастыру және оның жөндеуі. Көліктрдің төзімділігі және тозуы. Жабдықтардың бөлшектерін бүлдіру және тозу себептері және негізгі түрлері. Тотығу және механикалық-тотығудың бұзылуы. Өндірісте жабдықтардың тозуына әсер ететін факторлар. Бөлшектердің беріктігін арттыру әдістері. Бөлшектерге термиялық өндеу процесінің маңызы. Бөлшектерге химиялы-термиялық өндеу процесінің маңызы, мақсаты. Бөлшектреді қалпына келтіру және жөндеудің технологиялық операциялары. Бөлшектерді маркалау, айыру, бақылау, кемшіліктеу. Кемшіліктеу кезінде бөлшектерді бақылаудың негізгі әдістері. Кемшіліктеу ведомосін құру. Көліктер үлгілі бөлшектерін қалпына келтіру және жөндеу.

Білімдер:

-ЖЕЖ жүйелерін және техникалық қызмет етуін;

-өндірістік құрылғылардың жабдықтар агрегаттарына және бөлшектердің қасиеттеріне алғашқы қалпына келтіру тәсілдерін мен әдістерін;

-өндірістік құрылғылар жабдықтардың бөлшектеріне және түйеншектерге жөндеуді өткізу технологиясын;

Іскерліктер:

-тозу себептерін анықтауды;

-қосалқы бөлшектердің қажетті санын белгілеуді;

-майлайтын материалдардың қажеттілігін анықтауды;

-арнайы нұсқаулардың талабына сай сайлайтын материалдарды беруді және қабылдауды;

-бөлшектерді босаңдату, нормалау,шыдамдылық және босату жолдарымен нығайтуды.

-кемшіліктеу, айыру

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.11


082602 2 – Апатты-қалпына келтіру жұмыстарының слесарі

АП 06

Газмұнай құбырларын және газмұнай сақтағыштарын жөндеу және пайдалану

Магистарльді газмұнай құбырларының негізгі құрылысы. Техникалық қызмет ету, жөндеу және монтаждау. Газмұнай құбырларын және тиекті арматуралардың бөлшектері және негізгі түйеншектері. Қызмет ету, жөндеу және монтаждау кезінде қауыпсіздік техникасы.

Білімдер:

-магистральді құбырлардың негізгі құрылысын;

-құбырларда технологиялық процестерді жүргізуді.

Іскерліктер:

-құбырларға монтаждау жасауды;

-өшірілетін тиекті арматуралардың және құралдардың ауыстыруын жүргізуді;

-бақылау-өлшегіш құралдары бойынша параметрлер есебін жүргізуді.

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.3

КҚ 2.2.4

КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.7

КҚ 2.2.9

КҚ 2.2.10

АП 07

Мұнай базалары және газсақтағыштары

Мұнайбазалары: нысандардың және негізгі құрылыстың құрамы, түрлері; мұнай өнімдердің тауарлық құрамдары және негізгі түрлері мен оларды пайдалану. Сұйыққоймалар, түрлері, мақсаты және пайдалану; сұйыққойма жабдықтары; жерасыт сақтағыштары және оларды пайдалану. Темір жол көлігі, су көлігі; авто көлігі. Мұнайбазалардың сораптық станциялары. Газсақтағыштар: газбен жабдықтау жүйесін жоспарлау; газ таратушы станциялар және газды жүйе; газгольдер мақсаты және сұйытылған газдарды сақтаудың негізгі жабдықтары; сұйытылған газдарды тасымалдау.

Білімдер:

-мұнай өнімдерін қотару-құйылу кезінде қауыпсіздік техникасын бақылауын;

-сораптық және компрессорлық станцияларды, құбырлар байланысын жөндеуін және қызмет етуін;

-сұйыққоймаларды тазалау тәсілдерін;

-зақымдауы себептерін және түрлерін.

Іскерліктер:

-сұйыққоймаларда мұнай өнімдерін есептеуді және өлшеуді;

-бақылауға іріктеу жүргізуді;

-сұйыққоймаларды сынауды;

-өндірісте жөндеу жұмыстары үшін бейімдеуді және құралдарды таңдауды;

-мұнай база жабдықтарына қотару-құйылу бойынша жұмысты атқаруды;

-сұйыққоймалардың технологиялық жабдықтарын жөнделу және жөндеу жұмыстарын орындауды.

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.3

КҚ 2.2.4

КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.7

КҚ 2.2.8

КҚ 2.2.9

КҚ 2.2.10


082603 2 - Өндіріс жабдықтарын монтаждау және жөндеу, техникалық қызмет көрсету



АП 05

Өндірістік кәсіпорындардың жабдықтары

Процестерге байланысты, ішінде болып жатқан жабдықтардың түрлері. Негізгі мұнайхимия жабдықтарының әрекет принциптері және құралдары, дайындауға техникалық талаптары мен жабдықтарды орнату; көліктер мен аппараттардың құрылымдық элементтері; жабдықтарға қызмет ету бойынша технологиялық сызбалар мен технологиялық регламенттер; жабдықтардың технологиялық параметрлерін бақылау және есептеу құралдары; газды және мұнай құбырлар жабдықтардың техникалық жағдайын анықтау тәсілдері.

Білімдер:

-негізгі мұнайхимия жабдықтар әрекетінің принциптерін және құралдарын;

-жабдықтарды орнатуға және дайындауға техникалық талаптарын;

-көліктер мен аппараттардың құрылымдық элементтерін;

-газды және мұнай құбырлар жабдықтардың техникалық жағдайының анықтау тәсілдерін;

Іскерліктер:

-технологиялық регламентке сай жабдықтарды пайдалануды;

-тиекті арматураларың және құбырлардың жабдықтарының бөлшектеріне және түйеншектеріне техникалық қызмет етуді жүргізуді;

-бақылау-өлшеу құралдарын көрсеткіштерін есебін жүргізуді;

-технологиялық құрылғылар жабдықтарына және құьырларға ағымды және күрделі жөндеу жүргізуді;

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.4

КҚ 2.3.5

КҚ 2.3.6

АП 06

Газмұнай құбырларын және газмұнай сақтағыштарын жөндеу және пайдалану

Магистральді құбырларды салу құрамы; негізгі жән қосалқы жабдықтар, гидравликалық есеп; механикалық есеп; құбырлардың өткізу әрекетін арттыру әдісі. Негізгі жабдықтарды таңдау, бағыт бойынша сораптық станцияларды орналастыру; құбырлардынақты өткізу әрекетін анықтау; қоспалардың пайда болу механизмі; қотару тәсілдері. Ыстық қотару, мұнай құбырлардың ыстық гидравликалық есебі; сораптық-жылу станциялары; газ таратушы станциялары; магистральді газ құбырдың технологиялық есебі.

Білімдер:

-заманауи мұнайгаз жабдықтарды, оның құрастырылығын, жұмыс әдістерін, реттеуді, пайдалануын;

-газмұнай құбырларын пайдалану және құрылыс-монтаждық жұмыстарының технологиясын;

-мұнайгаз саласындағы жабдықтарды қолдануын және даму болашағын;

Іскерліктер:

-монтаждау бойынша нормативті құжаттарды пайдалануды, мұнайгаз жабдықтарын жөндеуді және қызмет етуді;

-нидравликалық және механикалық есептерді шығаруды.

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.4

КҚ 2.3.5

КҚ 2.3.6

КҚ 2.3.7

КҚ 2.3.8

КҚ 2.3.9

КҚ 2.3.10

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00

Кәсіптік оқу

ӨО 01

Таныстыру практика

Мамандықпен танысу, өндірістік кәсіпорындардың, құбырлардың, газмұнай құбырлардың технологиялық құрылғыларда апатты жұмыстар мен пайдалануда монтажбен айналасатын кәсіпорында экскурсияны ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- осы мамандық бойынша жұмыстарды атқаруын;

Дағдылар:

-мамандықты таңдау алдындағы жауапкершілікті.

КҚ 1

КҚ 10

КҚ 11

КҚ 2.1.1

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.2

ӨО 02

Слесарлы практика

Слесарьдің бақылау-өлшегіш құралдарымен пайдалануды білу. Металдың таңбасы. Таңба түрлері. Құбырларда таңбаның белгілері. Металды кесу. Металдың механикалық кесу тәсілдері. Механизммен және қолмен құбырлардың иілу және балқыту тәсілдері. Металды тазалау және кесу. Қолды электрлі бұрғылайтын машинамен алмаспайтын тесікті бұрғылау және үңгілеу. Механизмде бұранданы кесу. Бұрандамада және сомында бұранданы бұрау. Бұранданың сапасын тексеру.Бұранданы илеу. Тік газқұбырларды бекіту үшін тіреуішті, бұрышты қамытпен тіреуішті, аспа үшін тіреуішті, аспа үшін күшпен қамыттарды дайындау. Дәнекерлеу, қалайылау. Слесарлы жұмыстап өткізу кезінде қайыпсіздік техникасы. Қауыпсіздік шаралары және қорғаныс құралдары.

Іскерліктер:

-өлшеуіш құралдармен пайдалауын;

-металды кесуді және шабуды білуін;

- үлгі бойынша бөлшектерді белгілеуін;

-бұранданы кесу;

-жағуды білуін;

-металды түзетуін;

-құбырларды қолмен иілуін.

Дағдылар:

- слесарьдің жұмыс орнын ұйымдастыруды;

-бұрғылайтын, ұштасатын білдектерде жұмыстарды;

-қалыпты бөліктерді дайындауды.

КҚ 2.1.4

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.7

КҚ 2.2.8

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.6

ӨО 03

Механикалық практика

Токарь жұмысы. Токарьлі білдектің жабдығы. Бейімдеу және жабдықтау. Бұрғылайтын жұмыс. Бұрғылайтын білдектердің жабдығы. Бейімдеу және жабдықтау. Фрезерлі жұмыстар. Білдектің фрезерлі білдектің жабдықтары. Шабрлеу. Бейімдеу және жабдықтау. Тегістейтін білдек. Бейімдеу және құралдар, жабдықтар. Металды кесу жабдықтары жұмыстарында қауыпсіздік техникасы.

Іскерліктер:

-білдектерді қосуын;

-дайындаманы дұрыс негіздеуін және бекітуін;

-бұрандыны кесуін және дайындаманы тегістеуін.

Дағдылар:

-токарьлі, бұрғылу, фрезерлі білдектердегі жұмыстарды;

-дайындамаларды тегістеуді;

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.8

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.10

КҚ 2.3.6

КҚ 2.3.7

КҚ 2.3.8

КҚ 2.3.9

КҚ 2.3.10

ӨО 04

Пісіру практикасі

Газды және электриінді пісіру жабдықтары. Пісіру тегістерін бас. Пісіру тегістерін сынау және бақылау тәсілдері. Бөлшектерді қалтқыту. Пісіру және қалқыту кезінде қауыпсіздік техникасы.

Іскерліктер:

-пісіру тегістерін басуын;

-әртүрлі балқыту материалдардан пісіру әдістерін;

-бекіту сақиналардың астындағы тесіктерді ойу және жамауды жайғастыру жабдықтарын жөндеуін;

Дағдылар:

-пісіру жабдықтарды дайындауды;

-пісіру көмегімен жабдықтарды жөндеуді.

КҚ 2.1.8

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.7

КҚ 2.2.8

КҚ 2.3.8

КҚ 2.3.9

КҚ 2.3.10

ӨО 05

Технологиялық процестерді және жабдықтарды үйрену

Кәсіпорында ішкі тәртіп пен қауыпсіздік техникасы ережелері және мұнайды қайта өндіру және мұнайхимия өндірісінде құрылымымен танысу. Өндірістік кәсіпорында технологиялық қондырғылардың негізгі және қосалқы жабдықтармен таныстыру. Өндірістік кәсіпорында технологиялық қондырғылардың негізгі жабдықтармен, тауарлы-шикі паркінің жабдықтарымен, технологиялық бекіткішпен таныстыру. Технологиялық қондырғылардыңжұмыс мазмұны және құрамы, қызметі.

Іскерліктер:

-кәсіпорындарда оқу практикасін өту кезінде қауыпсіздік ережелерін сақтауын;

-негізгі технологиялық процестердің технологиялық сызбаларын оқуын;

-технологиялық сызбалар бойынша негізгі және қосалқы аппараттарды анықтауын;

-нақты процестің технологиялық сызбасын оқуын;

-жылу алмасу процес жабдықтарының түрлерін және ортақ қасиетін анықтауын;

-гидромеханикалық процес жабдықтарының түрлерін және ортақ қасиетін анықтауын;

-химия процес жабдықтарының түрлерін және ортақ қасиетін анқытауын;

Дағдылар:

-технологиялық процестер үшін жабдықтарды таңдауды.

БҚ 1

БҚ 2

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.7

КҚ 2.2.8

КҚ 2.2.11

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.9

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу үшін

Кәспорында жөндеу және жоғары сапалы монтаждау жұмыстары мен технологиялық процестердің мазмұнымен танысу. Слесарьдің мідеттері мен құқықтарын оқыту. Жұмысшы мамандығын алу үшін емтихан тапсыру.

Іскерліктер:

-газмұнай құбырлардың өндірістік кәсіпорында технологиялық қондырғылардың жабдықтарына технологиялық процестерін орындауын;

-монтажды жұмыстар кезінде қауыпсіздік техникасын сақтау ережелері.

Дағдылар:

-газмұнай құбырлардың, технологиялық қондырғылардың жабдықтарын пайдалану және жөндеу кезінде пайдаланатын жабдықтармен, құралдармен жұмысты.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 8

КҚ 2.1.1-2.1.10

КҚ 2.2.1-2.2.12

КҚ 2.3.1-2.3.9

КП 02

Технологиялық практика

Өндірістік процестердің автоматты, механикалық дәрежесі. Газмұнай құбырларын құрастыру кезінде құру-монтаждық жұмыстардың өндірістік кестелеріне, технологиялық сызба-карталарына және өндірістік жабдықтарына технологиялық процестерді орнату үшін технологиялық регламенттерді оқыту. Монтаж астындағы нысандарды қабылдауға; технологиялық карталар мен өндірістік жұмыстың жобаларын өндеуге қатысу; жұмыс орында еңбекті қорғау және қауыпсіздік ережелері бойынша нұсқаулықтар өткізу; бір ай бойынша жұмыстың қорытындысын шығару (жасақ құру, есеп материалдарын). Кәсіпорынның бөлімшелер структурасының жұмысымен танысу.

Іскерліктер:

-жөндеу-механикалық цехте технологиялық қондырғылардың жабдықтарына жөндеуді өткізуін;

-газмұнай құбырларда жөндеу және монтаждау жұмыстарын өткізуін.

Дағдылар:

-өндірістік кәсіпорында технологиялық қондырғылардың жабдықтарына демонтаждау және монтаждау технологияларды;

-тығыздаманы толтыруды;

-газмұнай құбырларда тиекті ауыстыруды орындауды;

-газдың кеміп қалуын іздеуді;

-газ құбырларда қысымды өлшеуді.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 10

КҚ 2.1.1-2.1.10

КҚ 2.2.1-2.2.12

КҚ 2.3.1-2.3.9

КП 03

Диплом алды практика

Кәсіпорын басқармасының структурасымен танысу. Алғашқы нұсқаулық. Практиканің көлемімен, қауыпсіздік және өндірісте өртке қарсы қорғау ережелерімен танысу. Атқарылған жұмыстар бойынша есеп құжаттары. Техникалық құжаттарды тірке умен өндеу және оны безендіру тәртібі. Өндірістік кәсіпорында технологиялық қондырғылар жабдықтарына технологиялық сызбалар мен технологиялық регламенттер. Монтажды сызбаларды құру. Монтажды-жинау жұмыстары. Қауыпсіздік техникасы. Нысанда дайындаманы және материалдарды тасымалдау. Механизмдерді және жабдықтарды пайдалану мен пайдалануға тапсыру және сынау. Өндірістік жұмыстар шеберінің міндеттері мен құқықтарын оқыту. Ішкі бригадала жұмысын, жұмыскерлерге жалақыны және инженерлі-техникалық қызметкерлерді ұйымдастыру. Нысандарды монтаждауға дайындау. Дайындау жұмыстары. Монтаждың сапасын бақылау. Пайдалануға тапсыру және сынау. Практика бойынша күнделік есепті безендіру.

Іскерліктер:

-қауыпті газ жұмыстарын өткізуге рұқсат ету-жасақ құруын;

-газ құбырлардың, мұнай құбырлардың жолын ажырату өткізуін;

-газ құбырларға, мұнай құбырларға сынақ өткізуін.

Дағдылар:

-монтажды сызбалар, жұмысты орындау бойынша есеп құжаттарын құруды;

-жұмыс бригалардың жұмыстарын.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 10

БҚ 11

КҚ2.1.1-2.1.10

КҚ 2.2.1-2.2.12

КҚ 2.3.1-2.3.9


      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беру оқу бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің, пәннің индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер

коды

ЖБП

Жалпы білім беру пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндері

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

Негізгі тілді құрастырушы; тіл және сөйлеу; ауызша және жазбаша сөйлеудің ерекшелігі; әдеби тілдің ережелері туралы түсінігі; ережелердің түрлері; функционалды сөйлеу стилі; әр стильдің жанры мен ерекшелігі; лексика; сөйлеуде бейнелеп-мәнерлеу құралдарын пайдалану; лексикалық ерекшеліктер; лексикография; сөздіктердің негізгі үлгілері; фонетика; негізгі фонетикалық бөлшектер; тілдік мәнерлігінің фонетикалық құралдары; орфография; орфография принциптері; сөзжасамдық ережелер; морфология; заманауи тілдің сөйлеу әдістері мен грамматикалық дәрежесі; синтаксис; синтаксистің негізгі бөлшектері; пунктуация; мәтіннің лингвистикасы.

Білімдер:

- ауызша және жазбаша сөлеу ерекшелігін және мазмұнын;

- әдеби тілдің ережелерін;

-әр стильдің жанры мен ерекшеліктерін, әдеби стильдерін;

-тіл білімінің негізгі бөлемдерінің мазмұнын.

Іскерліктер:

-әдеби ережелерімен байланысты сөйлем құрауды;

- сөйлеуде бейнелеп-мәнерлеу құралдарын қолдануды;

-әртүрлі сөздіктермен пайдалануды; -әртүрлі талдауларды жасауды (сөздер және сөйлемдер).

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.7

КҚ 3.4.8

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі

Кәсіпті қатынас үшін мамандыққа керек лексико-грамматикалық материалдар; сөйлеу нысандары мен сөйлеу әрекетінің әртүрлі түрлері (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік);

Білімдер:

-мамандық бойынша лексикалық материалдарын;

-сөйлеу нысандары мен сөлей әрекетінің түрлерін;

-ағылшынтілінің грамматикасын.

Іскерліктер:

-ағылшын тілінде мәтіндерді оқуды;

-орыс тілінен (қазақ тілінен) ағылшын тіліне және кері аударуды;

-ағылшын тілінде жазбаша мәтіндерді құруды;

-монологтік және диалогтік нысанда ауызша материалдарды мазмұндауды.

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 6

КҚ 3.4.7

ЖГП 03

Дене тәрбиесі

Мамандарды дене тәрбиесіне дайындаудың рөлі; дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері; өздігінен жетілудің дене және спорттық негіздері; кәсіби-қолданбалы дене дайындығы.

Білімдер:

-мамандарды дене тәрбиесіне дайындаудың рөлін;

-дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизикалық негіздерін;

-спорттық ойындардың ережелерін.

Іскерліктер:

-дене жаттығуларын дұрыс орындауды;

-сопрттық ойындарды ойнауды.

БҚ 5

БҚ 8

БҚ 11

КҚ 3.4.13

ЖГП 04

Қазақстан тарихы



ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану

Мәдениеттану және оның қоғамның өміріндегі рөлі; мәдениеттануды зерттеудің әртүрлі амалдары; мәдениеттанудың қалыптасуы; мәдениеттің конфуциялы-даосисттік түрі; мәдениеттің христиандық түрі; батыс еуропалық мәдениет және заманауи өмірдің дамуына әсері; африкандық мәдениеттің ерекшелігі мен бірегейлігі; нәсіошілдік мәселелері; көшпе мәдениеттің бірегейлігі және қалыптасуы; Орта ғасыр кезеңіндегі Қазақстанның мәдениеті; 17-19 ғасыр кезеңінде қазақтардың мәдени дәстүрлері; қазіргі Қазақстанның мәдениеті.

Білімдер:

-мәдениет дәрежесінің мазмұны, Қазақстанның материалдық және рухани әлемдік мәдениетінің ескерткішін;

-Қазақстан халқының мәдениеті және оны болашақта дамуын;

-негізгі кезеңдерін және әлемдік мәдениеттің дамуына материалдық негіздерін;

-заманауи деңгейдегі Қазақстанның құрылыс, театр, музыка өнері,ғылым және білім беру дамуының мәеселерін.

Іскерліктер:

-мәдениеттану түсінігімен еркін қолдануды;

-көшпенді материалдық және рухани мәдениеттің ерекшелігін көрсетуді және бақылауды.

БҚ 1

ӘЭП 02

Философия негіздері

Философия пәні, философтық ойлардың негізгі әлемдік кезеңдері; адам табиғаты және оының өмір сүруінінң мағынасы; адам және Құдай; адам және ғарыш; адам, қоғам, өркените, мәдениет; тұлғаның еркіні және жауапкершілігі; адамдық тану және әрекеті; ғылым және оның рөлі; адамшылдық ғаламдық мәселелері алдында.

Білімдер:

-әлемнің философтық, ғылыми және діни туралы суреттерде көрсетілуін;

-ғылымның рөлін және ғылыми танымдылығын, оның структурасын, формаларын және тәсілдерін, әлеуметтік және этикалық мәселелерін:

Іскерліктер:

- биологиялық және әлеуметтік, денелік және рухани бастамаларда адамдарды анықтауды, саналы және санасыз тәртіп;қоғамда адам арасындағы адамгершілік ережелерді бақылауды.

БҚ 1

БҚ 5

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

Әлеуметтану ғылым ретінде; қоғам әлеуметтік мәдени жүйе ретінде; әлеуметтік бірлігі; әлеуметтік және этноұлттық қарым-қатынас; әлеуметтік процестер; әлеуметтік институттар және ұйымдар; тұлғалар: оның әлеуметтік рөлі және әлеуметтік тәртібі; саясаттану пәні: саяси билік және саяси қарым-қатынас; саяси жүйе; Қазақстанда әлеуметтік-экономикалық процестері.

Білімдер:

-заңдылық түсінігінде әлеуметтік тәсілін;

-әлеуметтік структураларын, әлеуметтік қабаттасуын; әлеуметтік әрекеттестігін;

-әлеуметтік тұлға, реттеу форма процесінің ереккшеліктерін;

Іскерліктер:

-әртүрлі факторлардың әлеуметтік өзгеруі мен дамуының және әлеуметтік қозғалысты дамытуды;

-саяси қарым-қатынасты және процестерді, саяси субъектілерді, биліктің мазмұның анықтауды (Қазақстанда және жалпы әлемде);

-саяси жүйе және саяси тәртіп туралы ұсыныстарын құруды.

БҚ 1

ӘЭП 04

Экономика негіздері

Мақсаты, негізгі түсініктері, тәсілдері, мазмұны, принциптері; жекешелендіру түрлері мен нысандары, жеке меншікті басқару; жоспардың түрлері, олардың негізгі деңгейлері, мазмұны, стратегиялық жоспарлау; экономикалық жоспарларды негіздеу және болжамдарды өндеу әдістері; ғаламдық мәселелер; бизнес-жоспарлау; экономикалық сарап; халықтық тұтыну және қызметтердің тауар нарығының жағдайына сарап; нарықтық инфрақұрылымы.

Білімдер:

-экономикалық теорияның жалпы ережесін;

-мемлекетте және шетелдерде экономикалық жағдайларын;

-макро және микроэкономика негіздерін, салық туралы, ақшалай-несие, әлеуметтік және инвестициялық саясатын.

Іскерліктер:

-кәсіби әрекеттерде өзінің бағдары үшін қажетті эономикалық ақпаратты пайдалануды және табуды.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

ӘЭП 05

Құқық негіздері

Құқық, түсінік, жүйе, дерекнамалар, Қазақстан Республикасының Конституциясы – құқықтық жүйенің маңызы; Адамның, тұлғаның жалпы құқықтық декларациясы, құқығы, құқықтық мемлекет, заңды жауапкершілігі және оның түрлері, құқықтың негізгі саласы, Қазақстан Республикасының соттық жүйесі, құқық қорғау орындары.

Білімдер:

-адамның және азаматтың еркіндігін және құқығын, оны жүзеге асырудың механизмдерін;

-кәсіби әрекеттер айналасында құқықтық және адамгершілік-этикалық ережелерін.

Іскерліктер:

-маманның кәсіби әрекеттерін реттемелеуші ететін нормативті-құқықтық құжаттарды пайдалануды білуді;

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Техникалық сызу

Сызудың жазбаларын орындау және сызба сызықтары. Сызба геометриясының және жобалаушы сызудың, машина құрастыру сызбаларының негіздері: бекіту бөлшектері және бұрандалы қосындылар. Жұмыс нобайлары, жинақтау сызбалары. Құрылыс сызбалары: құрылыс сызбаларында құрылыс талабының шарттары. Бас жоспар.

Білімдер: 

- Сызба геометриясының және жобалаушы сызудың, машина құрастыру сызбаларының негіздерін;

- көліктердің жалпы белгілері мен механизмнің бөлшектерін жобалаудың негіздерін.

Іскерліктер:

-МЕСТ, КҚБЖ сай сызбаларды, магистарльді газ құбырларының сызбаларын оқуды және технологиялық сызбаларды құруды;

-сөздіктермен қолдануды, сызба көмегі арқылы ойын дұрыс жеткізуді.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.7

ЖКП 02

Техникалық механика негіздері

Теориялық механика: статика аксиомасы және негізгі түсініктері; тіптік күштердің жазық жүйесі; қос күш; тепе-теңдік тұрақтылық; кеңістік күш жүйесі; ауырлық орталығы; кинематика нүктесі; қатты дене қозғалысының жай түрлері; динамикалық нүктенің элементі; жұмыс және күш. Материалдардың қарсылығы: негізгі ережелер; созу және қысу; кесуге және жапыруға практикалік есептер; жазық кесудің геометриялық мінездемесі; тік діңгектің бүгілісі; қыли бүгіліс және сығылысу мен созылу өзгерісі және дөңгелектік кесу діңгегінің айналымы; орталық-сығу біліктілігінің орнықтылығы; динаимкалық және қайталама-айнымалы жүктеменің әрекеті туралы түсінігі.

Білімдер:

-статиканы орнатуын, материалдардың қарсылығын,қатты дене динамикасын, статика аксиомасын және негізгі түсініктерін;

-статиканың, кинематиканың, динамиканың негізгі ережелерін, көліктің элементтерін есептеу әдістерін және берік, қаттылық және тұрақтылық салуын;

Іскерліктер:

-бәсендеткіштің таңдауымен желінің есебін шығаруды;

-тізбекті берілісті санауды;

-кесуге және жапыруға кілтек жалғастыруды есептеуді;

-мойынтіректің төзімділігін тексеруді;

-отырғызу және рұқсат етуді таңдау кезінде нақты және еркін бейімделуді;

-бұдырлы беттердің көлем параметерлерін қондыруды;

-нормативті және анықтамалық құжаттармен пайдалануды.

БҚ1

БҚ2

БҚ3

БҚ4

БҚ5

БҚ6

БҚ7

КҚ 3.4.7

КҚ 3.4.9

КҚ 3.4.10

КҚ 3.4.11

ЖКП 03

Еңбекті қорғау және өндірістік экология негіздері

Жүк көтергіш және көліктік механимдердің қысым астында жұмыс істейтін технологиялық қондырғылардың, ыдыстардың пайдаланудың өндірістік қауыпсіздігі заңын оқыту. Өртке қарсы қауыпсіздік. РШК, ЖҚҚ. Қоршаған ортаны қорғаудың ұйымдық және құқықтық негіздері. Қоршаған ортаны қорғаудың мемелекеттік саясаты. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану облысында халықаралық ынтымақтастық.

Білімдер:

-технологиялық қондырғылардың, газмұнай құбырлардың жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет ету, пайдалану кезінде қауыпсіздік техникасын;

-ҚР табиғатты қорғау әрекетінің нормативті-құқықтық базалары, табиғат пен қорық істерін қорғауды ұйымдастыруын;

-мұнайгаз кешендерде және елді мекендерде, қоршаған ортаны ластандыру жолдары мен көздердің экологиялық мәселелерін;

Іскерліктер:

-еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бойынша талаптарды орындауды қамтамасыз етуді;

-практика алған білімдерін қолдануды.

БҚ 3

БҚ 4

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.6

КҚ 3.4.12

ЖКП 04

Материалтану. Металдар технологиясы және конструкциялық материалдар

Металдың құрылысы, металдарды созу, қаттылық, ағу әдістерін сынау. Қоспалар теориясынан негізгі мәліметтер. Қоспалар туралы түсінік. Қоспадар структурасы. Темірлі-цементті жағдайдың диаграммасы. Шойынның түрлері мен маркировкасы. Түсті металдар негізінде қоспалар. Газды шаруашылықта қола жезді пайдалану. Металдардың өндеу әдістері. Құбырлардың өндірісі.

Білімдер:

-өндірістік жабдықтарды, құбырларды және тиекті арматураларды дайындау үшін құрылымдық материалдарды пайдалануын;

-металдың және қоспалардың құрылысын және негізгі қасиеттерін;

-жабдықтарды, құбырларды және тиекті арматураларды дайындау үшін қолданылатын, құрылымдық материалдардың МЕСТ бойынша маркировкасын;

-жоғары және төмен температура кезінде болаттың мінезін;

-бөлшектердің, үлгілік бөлшектердің, құю өндірістің, қысымдағы қайта өндеу, пісіру, кесу әдістерін дайындауын.

Іскерліктер:

-шойынның маркировкасын анықтауды;

-металдарды өндеу әдістерін анықтауды;

-қоспалар түрлерін анықтауды.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.7

ЖКП 05

Пісіру ісінің негіздері

Пісіру және қалтқының теориялық негіздері. Электриінді және байланысты пісіру. Металдарды кесу және газды пісіру. Материалдарды пісіру. Арнайы пісіру, дәнекерлеу және желімдеу түрлері.

Білімдер:

-өндірістік кәсіпорында және мұнайгаз жабыдқтау жүйесінде жабдықтарды дайындау үшін қолданылатын құрылымдық материалдарын.

Іскерліктер:

-пісіру үлгісін таңдауды;

-құбырларды пісіру жұмыстарының өндірісті;

-шойынды, болатты, түрлі металдарды пісіруді;

-корпусты жабдықтарды кесу кезінде тесікті нығайтудың есепті және жамау жасауды.

БҚ 2

БҚ 10

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.4.11

ЖКП 06

Металдарды кесудің өндеуі

Металдарды кесу арқылы өндеудің заманауи технологиялар кезінде олардың дұрыс пайдалануы, станоктың маңызы; кесу процестері және олардың физикалық қасиеттері; әртүрлі типті станоктар үшін кесу құралдары және пайдалануы; кесу құралдарды дайындау үшін металдар; дайындамалардың бастамасы; әртүрлі топтағы станоктар туралы жалпы мәліметі, дайындамаларды өңдеудің таза және қолжазбалық үшін отырғызу және рұқсат ету шегі. Кесу қосындыларды отырғызу және рұқсат ету. Шпондық және шлицті қосындыларына рұқсат. Тісті дөңгелектерге рұқсат.

Білімдер:

-металдарды кесу туралы негізгі мәліметтерін;

-құралдардың түрлерін, оны қайрау әдістерін, аса қатты материалдарды пайдалануын;

-кесу режимнің элементтерін, кесілген қабаттың пішіндерін және өлшемдерін;

-металдарды механикалық өңдеу кезінде кесу процестерінің және токарлық өңдеу түрлерін;

-жаңқа түрлерін, температураны өлшеу тәсілдерін, кесу процесіндегі МСС әсерін;

-таза және қолжазбалық базаларды таңдау принциптерін;

-рұқсатын және отырғызуын;

-станоктарда дайындамаларды бекіту тәсілдерін;

-қолдану түрлерін, жалпақ және цилиндрлік үстіңгі қабаттарына дайындығын жасау үшін бекіткішін;

Іскерліктер:

-кесу құралдардың құрылымдық элементтерін анықтауды;

-технологиялық құжаттамалардың үстіңгі қабаттардың базалық белгілерді;

-бұдыр үстінгі қабаттардың параметрлер үлкендігін қоюды;

-әртүрлі қосындылардың рұқсаттық және отырғызу есебін жүргізуді;

-өлшеу құралдарға жөндеу өткізуді;

-нормативтік құжаттарды пайдалануды;

-бөлшектерді өндеуде таза және қолжазбалық кезінде рұқсат шегін белгілеуді;

-бөлшектерді өңдеуде технологиялық процестің жол картасын оқуды.

БҚ 2

БК 3

БҚ 8

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.7

КҚ 3.4.2

ЖКП 07

Гидравлика негіздері

Сұйықтықтың және газдың негізгі физикалық қасиеттері. Гидростатика. Гидростатикалық қысым. Қысымды өлшеу. Гидростатиканың негізгі басқаруы.тегіс және қисық сызықты қабырғаның сұйықтықтың және газдың қысым күші. Гидродинамика.сұйықтықтың және газдың қозғалыс режимі және түрі. Бернулли есебі және энергия күші. Құбырлар бойынша сұйықтық газдың қозғалысы. Тесік және отырғызу арқылы сұйықтық және газдың ағуы. Сораптар және желдеткіштер.

Білімдер:

-сұйықтық және газдың негізгі физикалық қасиетін;

-гидростатика және гидродинамика заңдарын;

-сораптар мен желдеткіштерін;

-сұйықтық қозғалысының заңдарын.

Іскерліктер:

-қажетті гидравликалық есебін шығаруды;

-құбырлар мен сұйыққоймалардың қабырға қалындығын анықтауды;

-сұйықтық шығысын анықтауды.

БҚ 10

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

ҚК 3.4.7

ЖКП 08

Термдинамика және жылу техника негіздері

Термодинамикалық процесс. Заттардың физикалық жағдайлары. Таза газдың заңдары. Сұйықтықтың, булардың және газдардың қоспалары. Заттардың жылу сыйымдылығы. Термодинамиканың алғашқы бастамасы. Өзгеру жағдайда термодинамикалық процестері. Жылу алмасу аппараттардың негізгі жылу есебі. Жылу техника негіздері: қазандық құрылғылардың сызбасы. Шартты жанармай. Ауаның шығысы. Жағу және жағылатын құралдар. Ішкі жану қозғалтқышы: қолдану шегі және пайдалануы, ІЖҚ түрлері. ІЖҚ әрекетінің принциптері мен құралдары. Поршендік ІЖҚ жылу есебінің принциптері. Мұнайгазда, өндірісте поршендік ІЖҚ пайдалану. Газтурбиндік қондырғылар. Жылу қондырғылар.

Білімдер:

-сұйықтықтың жағдай параметрлерін;

-жылу беру пішіндерін;

-жылу өткізудің негізгі заңын;

Іскерліктер:

-жылу дүрмекті анықтау үшін практикаде есептерді қолдануды және шығаруды;

-газдың жағдай параметрлерін анықтауды;

-таза газдарға негізгі газ заңдарын қолдануды;

БҚ 10

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

ҚК 3.4.7


ЖКП 09

Өндірістік экономика, өндірісті жоспарлау және ұйымдастыру 

Экономика және оның негізгі мәселелері. Микроэкономика. Ресурстар. Нарықтық бағалау механизмдері. Бәсекелестік. Фирманың негізгі экономикалық әрекеттері. Монополияға қарсы жөндеу. Халық табыстары. Әлеуметтік-экономикалық мәселелерді жөндеу. Ақшалай-кредит және салық жүйесі. Инфляция процестері. Жұмыссыздық. Экономикалық өсу мәселелері. Қазақстан экономикасының микро және макро экономикалық мәселелері. Кәсіпорында экономиканың негізі. Кәспорынның жұмыс істеу мақсаты. Кәспорынның өндірістік және нарықтық байланысы. Бизнес негіздері. Кәсіпорын пішіндері. Кәсіпорын экономикасын даму мінезін анықтайтын, табыс табу сияқты негізгі принцип (прогресстік өсу, өзгеру тәрізді, бірыңғай жыл сайын өсу темпі және т.б.)

Білімдер:

-менеджменттің негізін және қызметтерін;

-мұнайгаз және химиялық саладағы тиімді әрекеттерін;

-маркетинг негіздерін;

-нарық сұраныстарын және ұсыныстарын;

-шаруашылық әрекеттердің сараптамасын, есебін;

-өнімнің, тауардың анықтамасын;

-бәсекелестіктің анықтамасын;

-банк қызметтерін және анықтамасын;

-шығындау бойынша негізгі түсініктерін, нарықтың субъектісін;

-жарнама түрлерін;

-бағаның анықтамасын;

-салық түрлерін;

Іскерліктер:

-қауыпсіздік жабдықтарды пайдалану үшін қажетті жөндеудің көлемін анықтауды;

-ағымдағы және күрделі жөндеу өткізу кезінде жылдық қордың жалақысын санауды;

-жөндеу өткізуде өзіндік бағасын анықтауды және құруды;

-бизнес-жоспарларды құруды;

-сыйлық негіздерін түсіндіруді;

-жөндеу жұмыстарын өткізуге және жабдықтарға қолданылатын экономикалық тиімділігін анықтауды;

-техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеуді.

БҚ 4

БҚ 9

КҚ 3.4.8

КҚ 3.4.9

ЖКП 10

Мұнайгаз ісінің негіздері

Қазақстан Республикасының экономикасында газдың және мұнайдың мағынасы;

мұнайды газды қайта өндеу мен негізгі табу аудандары; табиғи газ және мұнай; олардың қасиеттері мен құрамы; мұнай мен газдың геологиясы туралы қысқаша мәлімет; туған жері мен қазбалар туралы түсінігі; мұнайлы және газды скважинаны бұрғылау; мұнай мен газды табу; мұнайлы және газды туған жерлерде пайдалану және өндеу; өндірісте мұнай мен газды алғашқы өндеу, тасымалдау, жинау; мұнай және газ құбырларының негізгі құрамдық бөлігі; мұнай мен мұнай өнімдерін сақтау үшін сұйыққоймалар, мұнай базалар; газ тарату станциялары, газгольдер, жерасты сақтағыштар

Білімдер:

-мұнай мен газдың геологиясы туралы негізгі түсініктерін, мұнай мен газдың қасиеттерін жіне құрамдарын, туған жердің қазбалары туралы түсініктерін;

-мұнай мен газға геологобарлау жұмыстарының деңгейлерін, аймақтық геофизикалық зерттеулерін;

-скважиналарды құрастыру, салу бойынша скважиналарыдң түрлерін, бұрғылауын;

-мұнай мен газдың қазбалар режимін.

Іскерліктер:

-коллекторлар-түрлерін, қалпақ-түрлерін анықтауды;

-топографиялық карталарды оқуды;

-мұнай мен газдың қайта өндеу өнімдерін анықтауды;

-мұнай сақтағыштар сызбаларын оқуды.

БҚ 1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.7

ЖКП 11

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Курстың пәні, мақсаттары және мәселелері. Оргехникалық құралдардың жалпы мінездемесі, оларды пайдалану. Іс жүргізу және корреспонденциялар туралы түсінік. Құжаттардың қызметі және құру тәсілдері. Құжаттарды безендіру ережелері, бөлшектік құрамдары, пайдалануы, тасымалдауы, қызметтері.

Құжаттармен, құжат айналыммен, құжат дүрмектермен ұйымдастыру жұмыстары, олардың түрлері. Құжаттарды орындауды бақылау және тіркеу, есептеу, сақтау. Компьютерлік іс жүргізу: мағынасы, мақсаттары, болашағы, бөлшектік құрамдары, негізгі принциптері, ұйымдастырылуы.

Білімдер:

-курстың пәнін, мақсатын және мәселелерін;

-оргтехникалық құралдардың жалпы мінездемесін, оларды пайдалануын;

-іс жүргізу және корреспонденциялар туралы түсінігін;

-құжаттардың қызметтерін және құру тәсілдерін;

-құжаттарды безендіру ережелерін, бөлшектік құрамдарын, пайдалануын, тасымалдауын,қызметтерін;

-компьютерлік іс жүргізудің негізгі принциптерін, бөлшектік құрамдарын, болашағын, есептерін, мағынасын.

Іскерліктер:

-құжаттармен, құжат айналыммен, құжат дүрмектермен жұмысты ұйымдастыруды;

-құжаттарды орындауды бақылауды және тіркеуді, есеп жүргізуді, сақтауды.

-ЭЕМБ құжаттарды безендіруді.

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 11

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.7

КҚ 3.4.8

ЖКП 12

Өндірістік жабдықтарды автоматтандыру

Технологиялық параметрлерді автоматты бақылау: қысым, сұйықтық деңгейдің температурасы.

Технологиялық жабдықтарға бекітілген есепті және құралдарды бақылау, дабылды және қорғауды басқарудың сызбасы;

ТПБАЖ технологиялық процестердің автоматтандыруы

Білімдер:

-басқару жүйесінің құрамын және пайдалауын;

-басқару жүйесінің топтарын;

-басқару объектісінің сараптамасын;

-гидромеханикалық процестерді автоматтандыру, масса алмасуды, жылу алмасуды, химиялық процестерді автоматтандыру.

Іскерліктер:

-сызбаларда газмұнай құбырлардың және су құбырлардың технологиялық жабдықтарды көрсетуді;

-сызбаларда автоматтандыру құралдарын көрсетуді;

-бақылау және есеп құралдарын көрсетуді;

-бақылаулы, дабылды параметрлерді жөндеуді таңдауды және қорғау тәсілдерді;

-ауытқулы құралдардың есебін жүргізуді;

-нақты классын анықтауды;

-құралдарыдң жарамдылығы туралы шешімдер жасауды;

-техникалық әдебиеттерді және анықтамаларды пайдалануды

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 7

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.4

ЖКП 13

Электроника негіздерімен электротехника

Үнемі токтың электрондық тізбесі; Ом заңы; Джоуль-Ленц Заңы; Киирхгоф заңы; резисторларды біріктіру;

электр тізбектерді есептеу. Электрмагнетизм: электрмагниттік индукцияның заңы; толық токтың заңы; қысым резонансы; ауыстырылатын ток тізбегінің күші. Ауыстырылатын ток тізбегінің есебі; үшфазды тізбек; "жұлдыз" сызюасы бойынша тұтынушыларды біріктіру; нөлдік сымның рөлі; "үшбұрышты" сызбасы бойынша тұтынушыларды біріктіру; үшфазды ток бойынша электр тізбектің есебі. Трансформаторлар: бірфазды трансформаторлардың әрекет принциптері және құралдары;

үшфазды трансформаторлар. Ауыстырылатын токтың көлігі: үшфазды асинхронды электр қозғалтқыштың әрекет принциптері және құралдары. Үнемі токтың электрлі көлігі; үнемі токтың қозғалтқышы. Электронды және жартылай өткізілетін құралдар; электрвакуумды диод және триод; жартылай өткізілетін диод. Қорғау және басқару аппаратуралары: қозғалтқыштарды басқару сызбасы, жұмыс кезінде қауыпсіздік шаралары, электр жүйелері. Жерасты қорғаныс: пайдалануы, электр қауыпсіздігі.

Білімдер:

-құралдарда, аппараттарда, көліктерде және электрлық магниттік тізбектерде болатын физикалық құбылыстардың негіздерді;

-электр қауыпсіздігін, электркүштерін үнемдеуін және есептеуін.

Іскерліктер:

-электр күштерін қабылдау әдістерінің тиімді және біркелкі таңдауды;

-қондырғылардың электр сызбаларды жинауды және оқуды;

-электр қондырғыларды техникалық дұрыс пайдалануды және олардың ауытқуын жөндеуді.

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 7

КҚ 3.4.1

БҚ 3.4.2

БҚ 3.4.4

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Өндіріст жабдықтарын монтаждау және жөндеу, техникалық қызмет көрсету

Газмұнай құбырларды, су құбырларды демонтаждау және монтаждау бойынша бригалардың жұмысын ұйымдастыру; алдын ала тозудың себептерінің сараптамасы; барлық жабдықтар түрлеріне мықты және апатсыз жұмысты қамтамасыздандыру, оларды дұрыс пайдалану; жабдықтарға дәл уақытында техникалық қызмет ету және сапалы жөндеумен қамтамасыздандыру. Механикалық жабдықтарға, ғимараттарға және цехті салу құралдарына жөндеу техникалық бақылау жүргізу. Жабдықтарға күнтізбелік жоспарларды (кестетелерді) тексеру, бақылау және жөндеу дайындығын ұйымдастыру. Материалдарға, қосалқы бөлшектерге, құралдарға және т.б. ағымдағы және жоспарланған-алдын ала жөндеулер үшін қажетті күрделі жөндеулерді орындауға өтінішін дайындау; барлық жабдықтар түрлеріне, сонымен қатар шығару құжаттарын дайындауға, тозған және мерзімінен шыққан есептерді ұйымдастыру. Жабыдқтардың, бөлек бөлшектредің және алдын ала төзу себептерінің мақсатымен жұмыс талабын үйрену. Жабдықтардың техникалық жағдайына байланысты тұрақтылық ұзақтылығын және себептерін сараптау. Жөндеу процесінде ауытқыларды және тотығу төзімділігін шығару тәсілдерін алдын ала сынуды сақтандыру бойынша шараларды өңдеу. Алдын ала апаттар және өндірістік травматизм бойынша шараларды енгізу және өңдеу.

Білімдер:

-ЖАЖ жоспарланған-алдын ала жұмыстардың кестесін;

-сораптық-компрессорлық жабдықтарға жөндеу технологияларын, оған техникалық қызмет ету және монтаждауын;

-лекті аппараттардың жөндеу технологиясын;

-бірізділік монтаждауын және техникалық қызмет етуін: айналмалы барабандармен аппараттарды, диірмендерді, уақтығаштарды;

-уақтағышты, диірмендерді, айналмалы барабандармен аппараттарды пайдалану кезінде пайда болатын ауытқуларын;

-реакторларды жөндеу технологиясын;

-жылу алмасу жабдықтарды жөндеу технологиясын;

-су құбырларды және тиекті арматураларды, жабдықтар түйеншектер мен бөлшектерді дайындауын және жөндеу технологиясын;

-технологиялық қондырғылардың, газмұнай құбырлардың жабдықтарына монтаждау және демонтаждау, жөндеу кезінде еңбек қауыпсіздігінің шараларын;

-отты және газды жұмыстарды өткізуін.

Іскерліктер:

-жабдықтарды жөндеуге ауытқу ведомосін құруды;

-монтаждық алаңды дайындауды;

-төзімділік, герметикалық және тұрақтылық жабдықтарға есепті жүргізуді;

-кәсіпорында еңбекті қорғауды, қауыпсіздік талаптарды мен ережелерді, газды және өндірістік қауыпсіздік жүйесін басқаруды.

КҚ 3.4.1 КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.4 КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.4.7

КҚ 3.4.8

КҚ 3.4.9

КҚ 3.4.10

КҚ 3.4.11

КҚ 3.4.13

АП 02

Өндірістік кәсіпорындардың жабдықтау

Барлық жылу алмасу аппараттарының қызметі, үлгілері және топтары; барлық булы аппараттардың және қондырғылардың құрылымдары; түтікті пештердің үлгілері және топтары, жылу изоляциясы және отқа қарсы пешті қаптау, қосымшалары, пешті қосу және тоқтату; лекті аппараттардың барлық түрлерінің мағыналары және үлгілері. Тәрелке және қаптама үлгілері.МЕСТ және технологиялық регламенттерге сай лекті аппараттардың түйеншектерді дайындауға және құрылымға негізгі талаптар; гидромеханикалық процестерді өткізу үшін жабдықтардың мағынасы және үлгілері. Араластыру аппраттарымен барлық түрлерінің мағынасы және үлгілері; Химиялық процестерді өткізу үшін жабдықтардың мағынасы және үлгілері; қайнатылған және қозғалмалы катализатордың, регенераторлардың, кокс қыздыру қондырғылары және битум дайындаудың каталитикалық қондырғылардың реакторлы бөлшектері; Декомпозерлер және автоклавалар. Метил-третбутилді (МТБЭ) және пропиленді эфирді өндіру үшін жабдықтар.

Білімдер:

-жылу алмасу аппараттардың барлық түрлерінің мағынасын және үлгілерін;

-булы аппараттардың барлық түрлерінің мағынасын және үлгілерін;

-түтікті пештің топтарын және үлгілерін;

-жылу изоляция түрлерін және отқа қарсы пешті қаптауын;

-пешті қосуын және тоқтатуын;

-лекті аппараттардың барлық түрлерінің мағынасын және түрлерін;

-ішкі құралдарыдң типтерін (тәрелке және қосалқы);

-МЖМББС және технологиялық регламенттерге сай лекті аппараттардың түйеншектерді дайындауын және құрылымға негізгі талаптарын;

-гидромеханикалық процестері үшін жабдықтардың мағынасын және үлгілерін;

-араластыру аппараттарының барлық түрлерінің мағынасын және түрлерін;

-химиялық процестерді өткізу үшін жабдықтардың мағынасын және үлгілерін;

-полипропиленді өндіру үшін жабдықтардың мағынасын және үлгілерін;

-мұнай базаларының және газмұнай сақтағыштарының жабдықтарын.

Іскерліктер:

-төзімділікке және тұрақтылыққа механикалық есептерді, фланцті қосындылардың герметикасына есептерді жүргізуді;

-температуралық қысымды және су құбырлардың өзгеруін анықтауды;

- су құбырларды және тиекті арматураларды таңдауды.

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.6

КҚ 3.4.7

КҚ 3.4.8

КҚ 3.4.12

КҚ 3.4.14

АП 03

Газмұнай құбырларын және газмұнай сақтағыштарын жөндеу және пайдалану

Магистарльді газмұнай құбырларының негізгі құрылысы. Техникалық қызмет ету, жөндеу және монтаждау. Газмұнай құбырларын және тиекті арматуралардың бөлшектері және негізгі түйеншектері. Қызмет ету, жөндеу және монтаждау кезінде қауыпсіздік техникасы.

Білімдер:

-магистральді құбырлардың негізгі құрылысын;

-құбырларда технологиялық процестерді жүргізуді.

Іскерліктер:

-құбырларға монтаждау жасауды;

-өшірілетін тиекті арматуралардың және құралдардың ауыстыруын жүргізуді;

-бақылау-өлшегіш құралдары бойынша параметрлер есебін жүргізуді.

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.4.10

КҚ 3.4.11

КҚ 3.4.13

АП 04

Сораптар мен компрессорлар

Сораптың әртүрлі типтегі принцип әрекеттері және топтары. Сораптық және компрессорлық станциялардың құрылымы; олардың негізгі және қосалқы жабдықтарына инженерлік станцияларды қамтамасыз ету; пайдалану, техникалық қызмет ету және жабдықтарды жөндеу станциялары бойынша негізгі мәліметтер; агрегаттар және станциялардың жұмыс режимін жөндеу. Пайдалануға талаптары. Техникалық қызмет көрсету. Жарамсыздық түрлері және оларды жою тәсілдері.

Білімдер:

-сораптық және компрессорлық жабдықтарды пайдалануға талаптарын, олардың техникалық қызметтерін;

-жарамсыздық түрлерін және оларды жою тәсілдерін;

-сораптық және компрессорылқ жабдықтарға қызмет етуін және тоқтатуын, қосуын.

Іскерліктер:

-орталық сораптардың мінездемесін құруды және шешуді;

-орталық сораптармен жабдықталған сораптық қондырғылардың есебін жүргізуді;

-сораптық қондырғыларды бекітуге негізін есептеуді;

-технологиялық сызбаларды шешуді;

-станциялардың жабдықтарына жөндеуді және қызмет етуді жүргізуді.

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.10

КҚ 3.4.11

КҚ 3.4.13

КҚ 3.4.14

АП 05

Мұнайхимия өндірісінің аппараттары және процестері

Гидравликалық процестері тәріздес негізгі теория, гидравликалық процестер. Жылу процес. Жылу беру негізі. Мұнайгаз қайта өндеу және химиялық зауыттардың тоңазытқыш, булы, жылу алмасу аппараттары. Түтікті пештер. Масса алмасу процестері. Ректификация және айдау теориясы. Абсорбция және десорбция. Гидромеханикалық процестер. Сұйықтық біртекті емес жүйелердің бөлінуі. Газды тазалау. Араластыру. Себу материалдардың гидравликасы. Химиялық процестер. Реакторлық қондырғылар.

Білімдер:

-температурадан мұнайгаз өнімдерінің негізгі қасиеттер байланысын;

-процестен байланысты жабдықтар әрекетінің принциптерін;

-жылу беру барлық түрлерінің есептерін;

-жылу және суыту агенттерінің түрлерін және олардың салыстырмалы мінездемелерін;

-жабдықтардың жұмысын мінездейтін негізгі көрсеткіштерді және оларға әсер ететін факторларын;

-масса алмасу механизмдерін, жылу алмасу процестерін.

Іскерліктер:

-температурадан байланысты мұнай өнімдер қаситтерін анықтауды және формула мен анықтама бойынша қысымды

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.7

КҚ 3.4.8

КҚ 3.4.9

КҚ 3.4.12

КҚ 3.4.14

АП 06

Мұнай базалары және газ сақтағыштары

Мұнайбазалары: нысандардың және негізгі құрылыстың құрамы, түрлері; мұнай өнімдердің тауарлық құрамдары және негізгі түрлері мен оларды пайдалану. Сұйыққоймалар, түрлері, мақсаты және пайдалану; сұйыққойма жабдықтары; жерасыт сақтағыштары және оларды пайдалану. Темір жол көлігі, су көлігі; авто көлігі. Мұнайбазалардың сораптық станциялары. Газсақтағыштар: газбен жабдықтау жүйесін жоспарлау; газ таратушы станциялар және газды жүйе; газгольдер мақсаты және сұйытылған газдарды сақтаудың негізгі жабдықтары; сұйытылған газдарды тасымалдау. Сұйыққойма төзіміділігіне гидравликалық сынақ. Сынақ жұмыстарын өткізулің мазмұны мен бірізділігі. Техникалық қабылдау актісі бойынша құжаттардың мазмұны мен құрамы. Темірбетонды сұйыққойма жобалау бойынша негізгі нұсқаулары. Жерасты сұйыққоймалардың технологиялық картасын жобалау. Жерүсті сұйыққоймалардың картасын жобалау. Жерастына сұйыққоймаларды орналастыру үшін негізін дайындау және шұңқырды дайындау. Жерүсті сұйыққоймаларды орналастыру үшін тіректің және негіздің құралдары. Сұйыққоймаларды салудың бет бойынша және индустриалді тәсілдері. Темірбетонды сұйыққоймаларды монтаждау және жинақтық элементтерін дайындау технологиясы. Қорапты сақтау. Қорапты сақтау құрылымы. Қорапты сақтау және техникалық-экономикалық көрсеткіштердің қажетті сыйымдылық есебі. Мұнай өнімдерін жоғалтуды бақылаулық әдістерді анықтау. Мұнай және мұнай өнімдерн табиғи төмендету нормалары. Жоғалтуды қысқарту әдістері. Мұнай өнімдерінің жылыту жолдарының тәсілдері. Көліктік сыйымдылық және сұйыққоймалар үшін жылыту құралдардың есебі және техникалық-экономикалық таңдау.


Білімдер:

-қолдану облысын, мағынасын, топтарын;

-мұнайгаз өнімдерінің негізгі қасиеттерін;

-құрылымдық сақтағыштарын;

-мұнай және мұнай өнімдерді жіберуін және қабылдаыну;

-мұнайбаза жабдықтарын;

-мұнай және газ сақтағыш жабдықтарының негізгі пайдалану ерекшеліктерін және топтарын, әрекет принциптерін, жұмыс параметрлерін, оларды сұйыққоймаға бекітуін;

-мұнай және мұнай өнімдерін жоғалту түрлерін;

-сұйыққойманы жөндеу түрлерін;

-әртүрлі пайдалану тәсілдері кезінде жөндеуді өткізудің технологиясын;

-сұйыққоймаларды және газгольдерді сынау тәсілдерін;

-жөндеу жұмыстарды және сынауды өткізу кезінде қауыпсіздік техникасын.

Іскерліктер:

-мұнай өнімнің қасиеттерін анықтауды;

-технологиялық сызбаларды құруды;

-технологиялық операциялар кезінде газды өңдеуді;

-сифонды су құбырлардың гидравликалық есебін жүргізуді;

-құю-толтыру коммуникациясының гидравликалық есебін жүргізуді;

-сорапты және компрессорды тоқтатуды және пайдалануды, қосуды жүзеге асыруды;

-сорапты және компрессорды беру жөндеуді;

-сораптың, компрессорлардың, сұйыққойма жабдықтарының және газ сақтағыштарының жұмыстарында кемшіліктер себептерін анықтауды және оларды жоюды;

-мүмкіншілдік апаттардың себептерін анықтауды және оларды жоюды.

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.6

КҚ 3.4.9

КҚ 3.4.10

КҚ 3.4.11

КҚ 3.4.13

КҚ 3.4.14

АП 07

Сала технология негіздері

Мұнай, өнімдерді қайта өндеу және оның қасиеттері. Мұнай фракцияның қайта өндеу термиялық және термокаталитикалық процестер. Мұнайлы ілеспе газдарды қайта өңдеу және дайындау. Мұнайлы майлар. Жанармай, жанар және май мен май тәріздес бойынша фракцияларға мұнайды қайта өңдеудің технологиялық процестері.

Білімдер:

-электртұзсыздандырылған қондырғыларын (ЭЛТҚ) және негізгі жабдықтарын;

-қондырғылардың технологиялық сызбаларын;

-АТ және АВТ технологиялық сызбалардың негізгі жабдықтарын;

-битумды өндіруін және кокстауын, сутекті және қышқылдарды өңдеудің қондырғыларын, термиялық және каталитикалық крекингтің технологиялық сызбасын;

Іскерліктер:

-негізгі және қосалқы жабдықтарды таңдауды және санауды;

-технологиялық сызбаларды шешуді;

-жабдықтарды жөндеуге және қызмет ету жүргізуді;

-негізгі аппараттардың материалдық және жылу баланстарын санауды.

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.10

КҚ 3.4.11

КҚ 3.4.14

АП 08

Мұнайхимия өндірісінің объектілерінің электр жабдықтары

Ауыстырылатын ток тізбегінің есебі; үшфазды тізбек; "жұлдыз" сызюасы бойынша тұтынушыларды біріктіру; нөлдік сымның рөлі; "үшбұрышты" сызбасы бойынша тұтынушыларды біріктіру; үшфазды ток бойынша электр тізбектің есебі. Трансформаторлар: бірфазды трансформаторлардың әрекет принциптері және құралдары;

үшфазды трансформаторлар. Ауыстырылатын токтың көлігі: үшфазды асинхронды электр қозғалтқыштың әрекет принциптері және құралдары. Үнемі токтың электрлі көлігі; үнемі токтың қозғалтқышы. Электронды және жартылай өткізілетін құралдар; электрвакуумды диод және триод; жартылай өткізілетін диод. Қорғау және басқару аппаратуралары: қозғалтқыштарды басқару сызбасы, жұмыс кезінде қауыпсіздік шаралары, электр жүйелері. Жерасты қорғаныс: пайдалануы, электр қауыпсіздігі.

Білімдер:

-құралдарда, аппараттарда, көліктерде және электрлық магниттік тізбектерде болатын физикалық құбылыстардың негіздерді;

-электр қауыпсіздігін, электркүштерін үнемдеуін және есептеуін.

Іскерліктер:

-электр күштерін қабылдау әдістерінің тиімді және біркелкі таңдауды;

-қондырғылардың электр сызбаларды жинауды және оқуды;

-электр қондырғыларды техникалық дұрыс пайдалануды және олардың ауытқуын жөндеуді.

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.13 КҚ 3.4.14

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00

Өндірістік оқыту

ӨО 01

Мамандыққа кіріспе

Мамандықпен танысу, тауарлы-шикі паркінде, газмұнай құбырларында, өндірістік кәсіпорындардың, құбырлардың, газмұнай құбырлардың технологиялық құрылғыларда апатты жұмыстар мен пайдалануда монтажбен айналасатын кәсіпорында экскурсияны ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- осы мамандық бойынша жұмыстарды атқаруын;

Дағдылар:

-мамандықты таңдау алдындағы жауапкершілікті.

КҚ 1

КҚ 10

КҚ 11

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.7

ӨО 02

Слесарлы практика

Слесарьдің бақылау-өлшегіш құралдарымен пайдалануды білу. Металлдың таңбасы. Таңба түрлері. Құбырларда таңбаның белгілері. Металды кесу. Металдың механикалық кесу тәсілдері. Механизммен және қолмен құбырлардың иілу және балқыту тәсілдері. Металды тазалау және кесу. Қолды электрлі бұрғылайтын машинамен алмаспайтын тесікті бұрғылау және үңгілеу. Механизмде бұранданы кесу. Бұрандамада және сомында бұранданы бұрау. Бұранданың сапасын тексеру.Бұранданы илеу. Тік газқұбырларды бекіту үшін тіреуішті, бұрышты қамытпен тіреуішті, аспа үшін тіреуішті, аспа үшін күшпен қамыттарды дайындау. Дәнекерлеу, қалайылау. Слесарлы жұмыстап өткізу кезінде қайыпсіздік техникасы. Қауыпсіздік шаралары және қорғаныс құралдары

Іскерліктер:

-металдардың өлшеуін істеуін;

-металды кесуін және шабуын;

-қолмен құбырларды бүгуді жасауын;

-өлшеуіш құралдармен пайдалануын;

Дағдылар:

-бұрғылайтын, ұштасатын станоктар жұмыстарды;

-қалыпты бөліктерді дайындаулы;

-электр құралдармен пайдалануды.

БҚ 2

БҚ 8

БҚ 3.4.3

БҚ 3.4.11

БҚ 3.4.12

ӨО 03

Механикалық практика

Токарь жұмысы. Токарьлі білдектің жабдығы. Бейімдеу және жабдықтау. Бұрғылайтын жұмыс. Бұрғылайтын білдектердің жабдығы. Бейімдеу және жабдықтау. Фрезерлі жұмыстар. Білдектің фрезерлі білдектің жабдықтары. Шабрлеу. Бейімдеу және жабдықтау. Тегістейтін білдек. Бейімдеу және құралдар, жабдықтар. Металды кесу жабдықтары жұмыстарында қауыпсіздік техникасы.

Іскерліктер:

-станоктарды қосуын;

-дайындаманы дұрыс негіздеуін және бекітуін;

-бұрандыны кесуін және дайындаманы тегістеуін.

Дағдылар:

-токарьлі, бұрғылу, фрезерлі станоктар жұмыстарды;

-дайындамаларды тегістеуді;

БҚ 1

БҚ 8

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.11

КҚ 3.4.12

КҚ 3.4.14

ӨО 04

Пісіру практика

Газды және электриінді пісіру жабдықтары. Пісіру тегістерін бас. Пісіру тегістерін сынау және бақылау тәсілдері. Бөлшектерді қалтқыту. Пісіру және қалқыту кезінде қауыпсіздік техникасы.

Іскерліктер:

-пісіру тегістерін басуын;

-әртүрлі балқыту материалдардан пісіру әдістерін;

-бекіту сақиналардың астындағы тесіктерді ойу және жамауды жайғастыру жабдықтарын жөндеуін;

Дағдылар:

-пісіру жабдықтарды дайындауды;

-пісіру көмегімен жабдықтарды жөндеуді.

БҚ 1

БҚ 8

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.11

КҚ 3.4.13

ӨО 05

Технологиялық процестерді және жабдықтарды үйрену

Өндірістік жабдықтар қондырғыларының негізгі технологиялық процестерімен танысу. Өдірістік кәсіпорында технологиялық қондырғылардың негізімен танысу, олардың құрылымдық қасиеттері, әрекет принциптері және мағынасы. Тауарлы-шикі паркін жабдықтау.

Іскерліктер:

-кәсіпорындарда оқу практикасін өту кезінде қауыпсіздік ережелерін сақтауын;

-технологиялық сызбалар бойынша негізгі және қосалқы аппараттарды анықтауын;

-нақты процестің технологиялық сызбасын құруын;

-жылу алмасу процес жабдықтарының түрлерін және ортақ қасиетін анықтауын;

-гидромеханикалық процес жабдықтарының түрлерін және ортақ қасиетін анықтауын;

-химия процес жабдықтарының түрлерін және ортақ қасиетін анқытауын;

Дағдылар:

- кәсіпорындарда оқу практикасін өту кезінде қауыпсіздік ережелерін сақтауды;

- технологиялық сызбалар бойынша негізгі және қосалқы аппараттарды анықтауды.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 8

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КҚ 3.4.12

КҚ 3.4.14

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу

Кәспорында жөндеу және жоғары сапалы монтаждау жұмыстары мен технологиялық процестердің мазмұнымен танысу. Слесарьдің мідеттері мен құқықтарын оқыту. Жұмысшы мамандығын алу үшін емтихан тапсыру.

Іскерліктер:

-ауытқуды алдын алуын, жөндеуге жабдықтарды дайындауын;

-бөлшектерді ауытқы және кемшілік үшін тәсілдерді және құралдарды, жабдықтарды таңдауын;

-монтаждық жұмыстар кезінде қауыпсіздік техникасының ережелерін сақтауын.

Дағдылар:

-газмұнай құбырлардың, технологиялық қондырғылардың жабдықтарын пайдалану және жөндеу кезінде пайдаланатын жабдықтармен, құралдармен жұмысты.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 8

БҚ 10

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.3

КП 02

Технологиялық практика

Өндірістік процестердің автоматты, механикалық дәрежесі. Газмұнай құбырларын құрастыру кезінде құру-монтаждық жұмыстардың өндірістік кестелеріне, технологиялық сызба-карталарына және өндірістік жабдықтарына технологиялық процестерді орнату үшін технологиялық регламенттерді оқыту. Монтаж астындағы нысандарды қабылдауға; технологиялық карталар мен өндірістік жұмыстың жобаларын өндеуге қатысу; жұмыс орында еңбекті қорғау және қауыпсіздік ережелері бойынша нұсқаулықтар өткізу; бір ай бойынша жұмыстың қорытындысын шығару (жасақ құру, есеп материалдарын). Кәсіпорынның бөлімшелер структурасының жұмысымен танысу.

Іскерліктер:

-газмұнай құбырлардың, технологиялық қондырғылардың жабдықтарына жөндеу және монтаждау жұмыстарын жүргізуін.

Дағдылар:

-газмұнай құбырларда тартпаны ауыстыруына, тиекті арматуралардың, технологиялық қондырғылардың жабдықтарына ағымдағы жөндеу технологияларды.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 10

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.7

КҚ 3.4.12

КҚ 3.4.14

КП 03

Диплом алды практика

Кәсіпорын басқармасының структурасымен танысу. Алғашқы нұсқаулық. Практиканің көлемімен, қауыпсіздік және өндірісте өртке қарсы қорғау ережелерімен танысу. Атқарылған жұмыстар бойынша есеп құжаттары. Техникалық құжаттарды тірке умен өндеу және оны безендіру тәртібі. Өндірістік кәсіпорында технологиялық қондырғылар жабдықтарына технологиялық сызбалар мен технологиялық регламенттер. Монтажды сызбаларды құру. Монтажды-жинау жұмыстары. Қауыпсіздік техникасы. Нысанда дайындаманы және материалдарды тасымалдау. Механизмдерді және жабдықтарды пайдалану мен пайдалануға тапсыру және сынау. Өндірістік жұмыстар шеберінің міндеттері мен құқықтарын оқыту. Ішкі бригадала жұмысын, жұмыскерлерге жалақыны және инженерлі-техникалық қызметкерлерді ұйымдастыру. Нысандарды монтаждауға дайындау. Дайындау жұмыстары. Монтаждың сапасын бақылау. Пайдалануға тапсыру және сынау. Практика бойынша күнделік есепті безендіру.

Іскерліктер:

-өндірістік кәсіпорындарда қондырғылардың технологиялық сызбаларды шешуін;

-қауыпті газ жұмыстарын өткізуге рұқсат жіберу-жасақ құруын;

-газ құбырлардың, мұнай құбырлардың жолын ажырату өткізуін;

-газ құбырларға, мұнай құбырларға сынақ өткізуін.

Дағдылар:

-монтажды сызбалар, жұмысты орындау бойынша есеп құжаттарын құруды;

-негізгі жабдықтардың жинақтық сызбаларын оқуды;

-жұмыс бригадаларда жұмыстарды.

БҚ 1 - 10

КҚ 3.4.1

КҚ 3.4.2

КҚ 3.4.4

КҚ 3.4.5

КҚ 3.4.7

КҚ 3.4.9

КҚ 3.4.10

КҚ 3.4.11

КҚ 3.4.12

КҚ 3.4.13

КҚ 3.4.14


      Ескерту: 1 кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Өзінің болашақ мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын және мәнін түсіну;

БҚ 2

Әдістемелік, нормативтік және басшылық материалдарына сәйкес жұмысты орындау;

БҚ 3

Есептік-техникалық құжаттарды өндеу және безендіру;

БҚ 4

Өндірісте жаңа технологиялық жабдықтарды енгізуде үлес қосуға қатысу;

БҚ 5

Қалыпты және қалыпсыз жағдайларда шешімдерді қабылдау;

БҚ 6

Кәсіптік міндеттерді орындау үшін қажетті ақпараттарды орындау және табу;

БҚ 7

Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды кәсіптік әрекеттерде пайдалану,

БҚ 8

Тапсырмалардың орындау нәтижесіне, құрама мүшелерінің (бағынышты) жұмыстарына жауапты болу

БҚ 9

Жұмысты орындаудың тиімді әдістерін жасақтауға қатысу

БҚ 10

Жабдықтарды уақытынан бұрын тозу себептерін анықтау;

БҚ 11

Апатты және өндірістік травматизмдерді ескерту бойынша іс-шараларды енгізу және өндеу.


      2 Кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Жоғары деңгей

2.1 082601 2 Слесарь-жөндеуші

КҚ 2.1.1 Жөнделген жабдықтардың құрылысын анықтау;

КҚ 2.1.2 Технологиялық құрылғыларды үрлеу және тұщыту жасау;

КҚ 2.1.3 Жөндеуден кейін технологиялық құрылғыларға сынау жасау;

КҚ 2.1.4 Құрылыс материалдарының маркасын түсіндіру;

КҚ 2.1.5 Бақылау-өлшеу құралдарын шешу және универсалды құрылғыны іріктеу;

КҚ 2.1.6 Технологиялық құрылғы жабдықтарын орнату және сызбада құбырдың орналасуын табу;

КҚ 2.1.7 Бөлшектердің тозын бағалау және оларды жөндеу және қайта жаңарту әдістерін анықтау;

КҚ 2.1.8 Пісіру жұмыстарын өткізу үшін жабдықтарды таңдау және кесудің жөндеуін орындау

КҚ 2.1.9 Тасымалдау ортаның жұмыс параметрлеріне байланысты құбырларды, фланцтарды, тіркеу бөлшектерді және құбыр арматураларды ревезиялау және ақауларды салыстыру;

КҚ 2.1.10 Техникалық құжаттарға сай, жабдықтарды жинау, жөндеу және сұрыптау жасау;

КҚ 2.1.11 Жеке қорғаныс құралдарын пайдалану;

КҚ 2.1.12 Алғашқы медициналық көмекті көрсету.

2.2 082602 2 – Апаттық-қалпына келтіру жұмыстарының слесарі

КҚ 2.2.1 Пісіру өндіріспен құбырларды қалпына келтіру және монтаждау жұмыстарын орындау;

КҚ 2.2.2 АЖЖ кестесіне және техникалық құжаттамаларына сай, тиікті арматураны жөндеу және ревизия жүргізу;

КҚ 2.2.3 Бақылау-өлшеуіш құралыдарын орнату және демонтаж жүргізу;

КҚ 2.2.4 Технологиялық құрылғыларды үрлеу және тұщыту жасау;

КҚ 2.2.5 Көтеру механизмдерін пайдаланып, такелаж жұмыстарын орындау;

КҚ 2.2.6 Апат кезінде әртүрлі мұнайларды және мұнай өнімдерін жинау үшін вакуумды жылжымалы құрылғығы қызмет ету;

КҚ 2.2.7 Жоғары қысымда жұмыс істейтін құбырларды пісіру;

КҚ 2.2.8 Әртүрлі ойықтар, ашықтар және арматуралар үшін белгілер орнату;

КҚ 2.2.9 Төмен жердегі құбырлардың конденсантының бар болуын тексеру;

КҚ 2.2.10 Құбырлардың және арматуралардың, технологиялық құрылғылардың жабдықтарын жөндеу және ревизия өткізу;

КҚ 2.2.11 Ішкі тәртіптің және өрт қауыпсіздігінің, өндірістік тазалық сақтаудың, жұмыс қауыпсіздігінің талаптарын орындау;

КҚ 2.2.12 Бейбақ жағдайларда алғашқы медициналық көмек көрсету.

2.3 082603 2 – Өндірістік жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет ету слесарі

КҚ 2.3.1 Технологиялық регламентке сай, барлық технологиялық құрылғыларды салу және пайдалану ережесі және сызбаның орналасуын оқу;

КҚ 2.3.2 Құралдарды көрсету бойынша жүйесін және жабдықтардың сапасын бағалау мен пайдалануды іске асыру;

КҚ 2.3.3 Көлікті көтеру және көтеру жабдықтарын пайдаланып, монтаждау және демонтаждау жабдықтаудың талабына сай жасау;

КҚ 2.3.4 Технологиялық құрылғыларды және құбырларды үрлеу және тұщыту жабдықтауды жасау;

КҚ 2.3.5 Техникалық талаптар негізінде құралдарды және түйіншіктерді, құбырларды, жабдықтарды ауыстыру және сынау ету;

КҚ 2.3.6 Сызбалар мен эскиздарды оқу;

КҚ 2.3.7 Құрылғы материалдардың негізгі қасиеттерін білу;

КҚ 2.3.8 Пісіру жұмыстарын өткізу үшін жабдықтарды тандау және кесу жөндеулерін жасау;

КҚ 2.3.9 Ішкі тәртіп және өрт қауыпсіздігі, өндірістік тазалық сақтау, еңбек қауыпсіздіг талаптарын орындау;

КҚ 2.3.10 Апатты жағдай кезінде алғашқы медициналық қызмет көрсету.

Орта буын маманы

3.4 082604 3 - Өндірістік механик

КҚ 3.4.1 Кәсіпорын жабдықтарын пайдалану ережелері жіне жұмыс тәртібі, мағынасы, құрастырымдық ерекшелігі, техникалық мінездемесіне сай қондырғылардың техникалық және негізгі сызбалармен жұмыс істеу;

КҚ 3.4.2 Жабдықтардың жұмыс істеу әрекетін бақылау;

КҚ 3.4.3 Жөндеудің технологиясын ұстану және ЖЕЖ кестесіне сай, жабдықтарға жөндеу-техникалық қызмет ету;

КҚ 3.4.4 Техникалық қондырғылар жабдықтарының қорғаныс құралдарына техникалық бақылау атқару;

КҚ 3.4.5 Жөндеудің барлық түрлерін өткізу үшін жабдықтар мен бөлшектердің ерекшеліктерін, материалдарды алу үшін тапсырыс беру;

КҚ 3.4.6 Тиектеулі арматураларды, құбырларды, жабдықтарды жөндеу бойынша атқарылған жұмыстардың есептерін қамтамасыз ету;

КҚ 3.4.7 Техникалық және технологиялық құжаттарды жүргізу;

КҚ 3.4.8 Тозған жабдықтарды есептен шығару құжатын дайындау және барлық жабдықтардың есебін ұйымдастыру;

КҚ 3.4.9 Өндірістік жерлердің негізгі технико-экономикалық көрсеткіш жұмысты есептеу;

КҚ 3.4.10 Майлағыш материалдарының, энергетикалық қорлардың және басқа материалдарының жұмсалу нормасын бақылау және жөндеу технологиясын сақтау;

КҚ 3.4.11 Арматуралардың және құбырлардың, технологиялық қондырғылардың жабдықтарына жөндеу жасауда, толымдаушы және материалдар МЕСТ техникалық талаптарды сақтау;

КҚ 3.4.12 Жұмыс сызбаларының бөлшектерін және эксиздерін жасау;

КҚ 3.4.13 Жабдықтарды жөндеу және реттеу, монтаж жасау;

КҚ 3.4.14 Өндірістік жерлерде қауыпсіз жұмыстарды өткізу, қауыпсіздік техника ережелерін сақтау, еңбекті қорғау, өндірістік тазалық сақтау, өрт, газ, өндірістік қауыпсізідігін қамтамасыз ету


      Қысқартулар мен белгілер

      МЕСТ – мемлекеттік стандарт

      КҚБЖ – конструкторлық құжаттардың бірынғай жүйесі

      МСС – майлау салқындатқыш суйықтық

      ЭЕМБ-электрондық есептеуіш машина

      ЖКМ - жүк көтергіш көліктер және механизмдер

      ҚТ – қауіпсіздік техникасы

      ЖҚҚ – жеке қорғаныс құралдар

      РШК – рұқсат етілген шектік концентрациясы

      МТБЭ – метил-третбутил эфирі

      ЭЛТҚ - электртұзсыздандырылған қондырғылары

      ТПБАЖ – технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесі

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 201-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0827000 Ауыр өнеркәсіп жабдықтары

      Біліктілігі: 0827001 3 – Ауыр абдықтардың техник-механигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба

(жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер





1448




1-2

ЖГП 00

 Жалпы гуманитарлық пәндер 

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)





432




2-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері )





180




1-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





502

262

240


1-4

ЖКП 01

Инженерлік графика


+

+


90

14

76



ЖКП 02

Техникалық механика

+

+

+


100

60

40



ЖКП 03

Электротехника





36

20

16



ЖКП 04

Нарықтық экономика негіздері

+




60

40

20



ЖКП 05

Информатика негіздері және өндірісті автоматтандыру





36

8

28



ЖКП 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+



20

12

8



ЖКП 07

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу


+



48

28

20



ЖКП 08

Еңбекті қорғау


+

+


32

20

12



ЖКП 09

Мұнайгаз ісіне кіріспе

+

+

+


80

60

20



АП 00

Арнайы пәндер





1134

668

406

60

2-4

АП 01

Қауіпсіздік стандарты, материалдар мен құралдар


+



48

28

20



АП 02

Аспа мен дөңгелектер жүйесі


+



60

40

20



АП 03

Гидравлика мен гидравликалық тежеу жүйесі


+



60

40

20



АП 04

Электр және электронды жүйелер


+



60

40

20



АП 05

Пневматикалық тежеу жүйесі





55

32

23



АП 06

Құрылғы, қозғалтқышты жөндеу және техникалық қызмет көрсету

+



+

90

40

20

30


АП 07

Қозғалтқыш жүйелері





55

40

15



АП 08

Дизельдік қозғалтқышқа отын беру жүйесі





30

20

10



АП 09

Отынды электронды басқару арқылы бүрку





70

40

30



АП 10

Қозғалтқышты іске қосу және қуаттандыру жүйелері





70

40

30



АП 11

Гидравлика

+



+

140

60

50

30


АП 12

Қолмен басқару және аспаның толымдаушы жүйелері





50

32

18



АП 13

Трансмиссия. Төтелегіштер

+




100

60

40



АП 14

Трансмиссия. Жүк автомобильдері және көлік.

+



+

126

56

40

30


АП 15

Қолмен басқару жүйесінің антиблокировкалы тежеуіш жүйелері.





50

30

20



АП 16

Ауа желдеткіш жүйелері





40

30

10



АП 17

Көліктің электр жүйесіне диагностика, істен шығуы мен қалпына келтіруінің талдауы





30

20

10



БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*





48-457*





ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика





1728





ӨО және КП 01

Бастапқы кәсіптік дағдыларды алуға арналған практика (таныстыру, оқулық)





288





ӨО және КП 02

Мамандық бойынша практика (өндірістік)





504





ӨО және КП 03

Технологиялық практика





432





ӨО және КП 04

Диплом алдындағы практика





216





ӨО және КП 05

Дипломдық жұмыс





288





АА 00

Аралық аттестаттау





216





ҚА 00

Қорытынды аттестаттау





72





ҚА 01

Қорытынды аттестация**





60





ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру





12






Міндетті оқыту жиыны:





5760





К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек



Барлығы





6588






      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін. *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттестацияға ұсынылатын нысандар:аранайы пәндер бойынша кешенді емтихандар тапсыру (06, 011, 14) немесе дипломдық жұмыс қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 202-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0827000 Ауыр өнеркәсіп жабдықтары

      Біліктілігі: 0827001 3 – Ауыр жабдықтардың техник-механигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалік) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

 Жалпы гуманитарлық пәндер кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі,дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)





480




1-2

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері )





180




1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





558

302

256


1-3

ЖКП 01

Инженерлік графика


+

+


90

14

76



ЖКП 02

Техникалық механика

+

+

+


100

60

40



ЖКП 03

Электротехника


+

+


50

30

20



ЖКП 04

Нарықтық экономика негіздері

+

+

+


60

40

20



ЖКП 05

Информатика негіздері және өндірісті автоматтандыру


+

+


62

28

34



ЖКП 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


20

12

8



ЖКП 07

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+



48

28

20



ЖКП 08

Еңбекті қорғау


+

+


48

30

18



ЖКП 09

Мұнайгаз ісіне кіріспе

+

+

+


80

60

20



АП 00

Арнайы пәндер





1146

660

396

90

1-3

АП 01

Қауіпсіздік стандарты, материалдар мен құралдар





48

28

20



АП 02

Аспа мен дөңгелектер жүйесі





60

40

20



АП 03

Гидравлика мен гидравликалық тежеу жүйесі





60

40

20



АП 04

Электр және электронды жүйелер





60

40

20



АП 05

Пневматикалық тежеу жүйесі





55

32

23



АП 06

Құрылғы,қозғалтқышты жөндеу және техникалық қызмет көрсету

+



+

90

40

20

30


АП 07

Қозғалтқыш жүйелері





55

40

15



АП 08

Дизельдік қозғалтқышқа отын беру жүйесі





30

20

10



АП 09

Отынды электронды басқару арқылы бүрку





70

40

30



АП 10

Қозғалтқышты іске қосу және қуаттандыру жүйелері





72

42

30



АП 11

Гидравлика

+



+

140

60

50

30


АП 12

Қолмен басқару және аспаның толымдаушы жүйелері





52

34

18



АП 13

Трансмиссия. Төтелегіштер





102

62

40



АП 14

Трансмиссия. Жүк автомобильдері және көлік.

+



+

126

56

40

30


АП 15

Қолмен басқару жүйесінің антиблокировкалы тежеуіш жүйелері.





52

32

20



АП 16

Ауа желдеткіш жүйелері









42

32

10



АП 17

Көліктің электр жүйесіне диагностика, істен шығуы мен қалпына келтіруінің талдауы









32

22

10



БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*





48-474*





ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика





1728





ӨО және КП 01

Бастапқы кәсіптік дағдыларды алуға арналған практика (таныстыру, оқулық)





288





ӨО және КП 02

Мамандық бойынша практика (өндірістік)





504





ӨО және КП 03

Технологиялық практика





432





ӨО және КП 04

Диплом алдындағы практика





216





ӨО және КП 05

Дипломдық жұмыс





288





АА 00

Аралық аттестаттау





108





ҚА 00

Қорытынды аттестаттау





72





ҚА 01

Қорытынды аттестация**





60





ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру





12






Міндетті оқыту жиыны:





4320





К

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек



Барлығы





4960






      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттестацияға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан ( 06, 011, 14) немесе дипломдық жұмыс қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 203-қосымша

      "Ауыр өнеркәсіп жабдықтары" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 203-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдер және пәндердің индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

Мамандық бойынша іскерлік құжаттар негізі. Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі.

Мамандық бойынша сөздіктер.

Кәсіптік бағытталған мәтіндердің аударма техникасы (сөздікпен). Кәсіптік қатынасты дамыту.

Білімдер:

-әдеби сөйлеудің негізгі ережелері;

- қазақ (орыс) тілінің синтаксисін;

- кәсіптік қатынасты дамыту.Іскерліктер: - мамандық бойынша сөздіктерді қолдану; - кәсіптік бағытталған мәтіндердің аударма техникасын (сөздікпен) пайдалану;

- өз ойын сұхбат арқылы жеткізу.

БҚ1

БҚ 4

БҚ 9

БҚ 10

ЖГП.02

Кәсіптік шетел тілі Кәсіптік қатынасқа қажетті мамандық бойынша лексикалық-грамматикалық материал. Әр түрлі сөйлемдік әрекеттер мен сөйлемдер түрі (ауызша, жазбаша, монологтық, диалогтық). Кәсіптік бағытталған сөйлемдерді аудару техникасы

Білімдер: - кәсіптік қатынасқа қажетті мамандық бойынша лексикалық-грамматикалық материалын. Іскерліктер: - әр түрлі сөйлемдік әрекеттер мен сөйлемдер түрін (ауызша, жазбаша, монологтық, диалогтық) ажырату; - кәсіби терминдерді еркін ажырату.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 9

БҚ 10

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

Адамның жалпы мәдени, жалпы кәсіптік, әлеуметтік дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі; дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері; дене және спорттық өздік жетілдіру негіздері; кәсіптік-қолданбалы дене тәрбиесіне дайындық

Білімдер:

- адамның жалпы мәдени, жалпы кәсіптік, әлеуметтік дамуындағы дене тәрбиесінің рөлін білу;

- дене және спорттық өздік жетілдіру негіздерін білу.

Іскерліктер:

- дене тәрбиесі нормативтерін орындау: волейбол, баскетбол, казақша ұлттық ойын түлерін ойнау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 7

ЖГП.04

Қазақстан тарихы



ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП.01

Мәдениеттану

Қоғам және мәдениет. Мәдениет және өркениет. Мәдениеттің, дәстүрлердің жаңашылдықтың дамуы. Мәдениетті қабылдау. Мәдениеттегі ұлттық және жалпы адамзаттық. Өз халқының, ұлтының мәдени-тарихи құндылықтарын тану. Өнердегі бірінші қадамнан бастап, ертедегі қола дәуіріне дейінгі Қазақстан мәдениетінің даму кезеңі. Қазақстанның ортағасырлық халықтарының көркем мәдениеті, салт-дәстүрі мен халықтық өнері. Музыкадан қолданбалы өнер, театр, киноға дейінгі қазіргі Қазақстанның мәдениеті.

Білімдер:

-- негізгі түсініктер;

- түсінік: конфуциандық; даосизм; Қытайдың өнері;

- - үнді мәдениетінің ерекшеліктері мен оның негізгі жетістіктері.

-- түсінік: ислам; құрайш; Мұхаммед; Құран; Алла; Мекке;

- - христиан ілімінің негізгі қағидалары мен оның құндылық бағыттары;

- - Франция мәдениеті: Ашель, кроманьондар, галлдар, франктар мәдениеті, әдебиеті, философия;

- - көшпенділер құндылықтарының өмір бейнесі мен жүйесі;

- - ортағасырлық кезеңдегі қазақ этносының мәдени негізі туралы ілімді қалыптастыру;

- - түрік және араб мәдениетінің ортағасырлық Қазақстан мәдениетіне әсерін.

Іскерліктер:

- - қытай мәдениетінің ерекшеліктерін ашу;

- мәдениеттану түсініктерін еркін пайдалану;

- көшпенділердің материалдық және рухани ерекшеліктерін көрсету.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 10

ӘЭП.02

Философия негіздері

Философия пәні, дүние жүзілік философиялық ойлардың негізгі ерекшеліктері. Адам табиғаты және оның өмір сүру мәні; адам және құдай.

Адам және ғарыш.

Адам, қоғам, өркениет. Мәдениет, бостандық және тұлғаның жауапкершілігі.

Адамдық таным және қызмет.

Ғылым және оның рөлі.

Адамзат ғаламдық мәселелер алдында.

Білімдер:

- - әлемнің философиялық, ғылыми және діни бейнесі, адам өмірінің мәні;

- - ғылымның рөлі және ғылыми таным, оның құрылымы, түрі және әдістері, әлеуметтік және этикалық мәселелер.

Іскерліктер:

? адамның мінез-құлқын биологиялық және әлеуметтік, рухани бастамалары ретінде анықтау, оның санасының маңыздылығы, саналы және санасыз мінез-құлық;

- қоғамдағы адамдар арасындағы адамгершілік нормалық қатынастарды реттеу.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 10

ӘЭП.03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

Әлеуметтану ғылым ретінде.

Қоғам әлеуметтік мәдени жүйе ретінде.

Әлеуметтік қоғам,

әлеуметтік және ұлтаралық қатынастар.

Әлеуметтік процестер,

әлеуметтік институттар мен ұйымдар.

Тұлға, оның әлеуметтік рөлі мен әлеуметтік тұрпаты.

Саясаттану пәні.

Саяси билік және билік қатынастары.

Саяси жүйе.

Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық үрдістер.

Білімдер:

- - заңдылықтар түсінігіндегі әлеуметтік ыңғай туралы;

- - әлеуметтік құрылым туралы, әлеуметтік жіктер, әлеуметтік өзара байланыстар;

-тұлғаның әлеуметтенілу процесінің ерекшеліктері, реттеу түрлері;

Іскерліктер:

-- әлеуметтік қозғалыстар мен басқа да әлеуметік өзгерістер мен дамуларды жетілдіру;

-- биліктің маңыздылығын анықтау, саясат субъектісі, саяси қатынастар мен үрдістер (Қазақстанда және әлемде);

- саяси жүйелер мен саяси рехимдер туралы түсінікті қалыптастыру.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 9

БҚ 10

СЭД.04

Экономика негіздері

Мақсаты, негізгі түсінік, қызметтер, маңыздылық, қағидалар.

Меншіктің түрі мен формасы, меншікті басқару. Жоспарлардың түрлері, олардың негізгі кезеңдері, стратегиялық жоспарлаудың мазмұны.

Жоспарларды экономикалық негіздеу әдістері мен болжамдарды талдау.

Бизнес-жоспар.

Экономикалық талдау.

Халықтық тұтыну мен қызмет көрсету тауарларының нарықтық жағдайын талдау. Нарықтық инфрақұрылым

Білімдер:

-- экономикалық теорияның жалпы ережесі;

-елдегі және сыртқы елдердегі экономикалық жағдай;

-макро және микроэкономиканың негіздері, салық, ақшалай-несиелер туралы, әлеуметтік және инвестициялық саясатты.

Іскерліктер:

-өзінің кәсіптік қызметінде бағыт алу үшін қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 9

БҚ 10

СЭД.05

Құқық негіздері

Кәсіби қызмет аясындағы құқықтық реттеу түсінігі. КәсіКҚерлік қызмет субъектісінің құқықтық ережесі. Заңды тұлғалардың ұйымдастырушылық-құқықтық түрі. Еңбек құқығы, еңбек келісім-шарты, келісім тәртібі, тоқтату негізі. Еңбекақы, халықты жұмыспен қамтуды қамтамасы етудің мемлекеттік реттеу рөлі.

Қызметкерлердің тәртіптік және материалдық жауаКҚершілігі. Азаматтарды әлеуметтік қорғау құқығы. Құқық бұзушылықтан қорғау және жанжалдарды сот тәртібінде шешу.

Білімдер:

- ҚР Конституциясының негізгі ережелерін;

- ҚР құқығының негізгі салалары туралы түсінікті қалыптастыру;

- адам мен азаматтың құқығы мен бостандық құқығының ілімі, оны іске асыру механизмдері.

Іскерліктер:

- кәсіптік қызмет аясында қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері туралы білімді қолдану;

- еңбек заңдылығына сәйкес өзінің құқығын қорғай алу.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 10

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Инженерлік графика

Мемлекеттік үлгілер. ЕСКД бойынша сызбаларды орындау мендайындаудың негізгі ережесі. Техникалық сызбалардағы үш есе үлкейтілген бейнесі. Машиналардың, аспаптардың және олардың бөлшектерінің инженерлік-графикалық сызбалары. AutoCAD, КОМПАС 3D, ADEM, APMWinMachine инженерлік-техникалық бағдарламаларындағы жинақ сызбалары, жалпы көрініс сызбаларының бөлшектемесі.

Білімдер:

- сызбалардың құрылысы мен дайындаудың негізгі ережесін;

- кеңістіктегі бейнелердің графикалық ұсынымдарының тәсілдерін;

- конструкторлық, технологиялық және басқа да нормативтік құжаттардың негізгі ережелерін.

Іскерліктер:

- МЕСТ-терді, техникалық құжаттарды және анықтамалық әдебиеттері пайдалану;

- әрекеттегі нормативтік базаға сәйкес сызбаларды дайындау;

- AutoCAD, КОМПАС 3D, ADEM, APMWinMachine бағдарламалары бойынша жұмыс істеу.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 9

БҚ 10

ЖКП 02

Техникалық механика

Техникалық механика, статика, кинематика, динамика заңдары.

Материалдар кедергісін:

Қатты және пластикалық ауытқу. Кесу әдісі. Бұрау, ию құрылымдарының жүктемесі мен элементтерін жіктеу.

Машина бөлшектері. Машина бөлшектері мен берілістердің жұмысқа қабілеттілігі мен есебінің критерийі.

Білімдер:

- статика, кинематика, динамика заңдарын;

- әр түрлі өзгеріске ұшырау кезінде құрылымдық элементтердің төзімділігі мен тығыздығының әдістемесін;

- құрылымдық элементтерге статистикалық және динамикалық анықтамалар әдістерін;

- машиналар мен механизмдердің кинематикалық және динамикалық сипаттамаларын анықтау әдістерін;

- барлық меңгерілетін көлемдегі өлшемдер бірлігін.

Іскерліктер:

- техникалық механиканың терминологиялық денесінің механикалық жағдайын талдау кезінде қолдану;

- қарастырылған дене жүйесінен оған әсер ететін дене мен күшті бөліп алу;

- құрылым элементінің нүктесінде жүктеу мен кернеу күйін анықтау;

- құрылымның беріктігі мен қаттылығына қарапайым есептер жасау;

- экономикалық тиімді және бөлшектер мен тораптарды тиімді жоба қағидаларын қолдану;

- анықтамалық және нормативтік құжаттарды пайдалану.

БҚ 1

БҚ2

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.4

ЖКП 03

Электротехника

Тұрақты және ауыспалы тоқтардың электрлік тізбегі. Электрлік жартылай өткізгіштіктер. Трансформаторлар.

Электрлік желілер. Үшфазалы электрлік тізбектер. Электржетектері. Электрлік өлшемдер. Микроэлектроника.

Білімдер:

- электрлік элементтердің шартты белгілер сызбасын;

- өткізгіш аспаптар құрылысын;

- микроэлектроника және интеграль;

- электржетектерінің және түрлерінің құрылымдағы микросхемаларды.

Іскерліктер:

- өткізгіш аспаптарды пайдалану;

- сызбаларды айыр;

- электрқозғалтқыштарының қуатын есептеу;

- логикалық элементтердің қағидалық сызбаларын құрастыру.

БҚ 1

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.7

ЖКП 04

Нарықтық экономика негіздері

Макро- микроэкономика, кәсіКҚерлік түрі; кәсіпорын формасы;жұмыс өнімділігі және ұйым; материалдық ресурстар,еңбекақы; өндіріс

шығыны; маркетинг; бағаның қалыптасуы; кәсіпорын қаржысы; салық жүйесі; кәсіпорынның өндіріс қызметкері.

Білімдер:

- макро- микроэкономика;

- кәсіпқерлік түрі;

- кәсіпорынның салық жүйесінің түрлері.

Іскерліктер:

- өндіріс қызметінің әлеуметтік-экономикалық мәселелері, әлемдік еңбек нарығыдағы бизнес;

- басқаруда мәселелерді шешуге қатысу;

-қаржы операциясын есептеу, кіріс,өндіріске түсетін пайда, техника-экономикалық еңбек көрсеткіші.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 6

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

ЖКП 05

Информатика негіздері және өндірісті автоматтандыру

Қауіпсіздік техникасы; ақпарат; ақпаратты кодтау; есептеу жүйесі; бір жүйеден екіншісіне ауысу; қосарлы арифметика; логика-пән ретінде; формальді математикалық логика; модельдеу; модельдер түсінігі; ОС WINDOWS моделдерінің түрлері; WORD мәтіндік процессор; EXCEL электрондық кестелер; Corel DRAW векторлық редактор; вирустардан қорғау; архиватор WinZip; ОС DOS; Norton Commander бағдарламалық-бет; ойындар; алгоритм түсінігі; қасиеті, ұсыну тәсілдері; алгоритмдер түрі; бағдарламалау тілі; бағдарлама, оның құрылымы; командалар және операторлар; шартты операторлар; цикл операторлары; түзу сызықты бағдарламаларды бағдарлау түрі; тораптық бағдарламаларды бағдарлау; циклдық бағдарламаларды бағдарлау; графикалық бағдарламалар; шығармашылық жобаларды талдау; автоматтық реттеу: түсінігі, анықтамасы, реттеу көлемі, реттеу нысандары, оның қасиеті, сызбалары; автоматтық

Білімдер:

- ақпаратты кодтау ережесін;

- есептеу жүйесін;

- қосарлы арифметика;

- логика – пән ретінде;

- формальдық, ма тематикалық логика;

- ОС WINDOWS түрлерін. WinZip, ОС DOS архиваторын;

- бағдарламалық-беттерді;

- алгоритм туралы;

- алгоритмдер түрлерін;

- бағдарламалау тілдерін;

- бағдарламалау тәсілдерін;

- графикалық бағдарламаларды;

- үрдісті автоматтық басқарудан қолмен басқаруға және қайтадан ауыстыру тәртібін.

Іскерліктер:

- бір жүйеден екінші жүйеге ауыстыру;

- WORD мәтіндік процессормен жұмыс істеу, EXCEL электрондық кестемен, Corel DRAW векторлық редактормен жұмыс істеу;

- вирустардан қорғану;

- шығармашылық жобаларды дайындау;

- автоматтық реттеуді қолдану;

- автоматты басқару жүйесінің көмекші қорын пайдалану: панелдер, басқару станциялары мен блоктары, жағдайды көрсеткіш датчиктерді, бағдарламалық құрылымды;

- техникалық қауіпсіздікті сақтау.

БК 1

БК 3

БК 7

БК 9

БК 10

КҚ 3.1.5

ЖКП 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері

Стандарттау жайлы түсінік. Нормативті құжаттар, стандарттау әдістері мен жүйелері. Халықаралық стандарттау. Метрология: көлем,өлшем және өлшем құралдары туралы ұғым.Сертификаттау: ұғым, түрлері және сертификаттау өткізу тәртібі.Сертификаттау жүйелері, халықаралық сертификаттау.

Білімдер:

-кәсіби  терминология, заңнамалық актілердің, стандарттау және сертификаттау құжаттамаларының әдістемелік құжаттары;

-өлшем теориясы;

-таным әдістерінің бүгінгі мүмкіндігі;

- стандарттау тарихы, метрология және сертификаттау;

- сертификаттау процесінің болмысы.

Іскерліктер:

- көп түрлі нормативті құжаттарды еркін ажырату, оларды қолдана білу;

-Халықаралық физикалық бірлік көлемі жүйесін қолдану;

-өлшеуде жіберілген кемшілікті есептеу;

-теориялық білімді практикаде қолдану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.4

ЖКП 07

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Пән, курстың мақсаты мен тапсырмалары.

Оргтехникалық қордың жалпы сипаттамасы және олардың маңызы.

Іс-қағаздарын жүргізу туралы түсінік және корреспонденция.

Құжаттарды құру тәсілдері және қызметі.

Жіктеу, тасымалдағыш, маңыздылығы, құрамды бөлігі, құжаттарды дайындау ережесі.

Құжаттармен, құжат айналымдарымен жұмыс істеуді ұйымдастыру және олардың түрлері.

Құжаттарды тіркеу, есебі, сақтау және орындалуын бақылау.

Іс-қағаздарын жүргізуді компьютерлендіру: маңызы, тапсырмалары, болашағы, құрамды бөлігі, негізгі қағидалары, ұйымдастыру

Білімдер:

- Пән, курстың мақсаты мен тапсырмаларын;

- Оргтехникалық қордың жалпы сипаттамасы және олардың маңызын;

- Іс-қағаздарын жүргізу туралы түсінік және корреспонденция;

- Құжаттарды құру тәсілдері және қызметін;

- Жіктеу, тасымалдағыш, маңыздылығы, құрамды бөлігі, құжаттарды дайындау ережесін;

- Іс-қағаздарын жүргізуді компьютерлендіру: маңызы, тапсырмалары, болашағы, құрамды бөлігі, негізгі қағидалары.

Іскерліктер:

- құжаттармен, құжат айналымдарымен жұмыс істеуді ұйымдастыру;

-құжаттардың орындалуына есеп жүргізу, тіркеу, сақтау және бақылау жасау;

-ПЕЭМ-де құжаттар толтыру.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 8

БҚ 10

ЖКП 08

Еңбекті қорғау

Еңбекті қорғау бойынша құқықтық және ұйымдастырушылық нормативтік мәселелер;

ҚР-дағы еңбекті қорғау туралы заңнамалар;

Еңбекті қорғаудың үлгілік жүйелері; өндірістік жарақат және ауру;

Еңбек жағдайына әсер ететін факторлар;

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша шаралар; өрт және электр қауіпсіздігі,

Жабдықтарды қауіпсіз пайдалану ережесі;

Қауіпсіздік техникасы: түрлері, қоры, алдын алу шаралары.

Білімдер:

- өндірістік санитарлық және тазалық, техникалық қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі ережелері туралы.

Іскерліктер:

-өндірістік жарақат алғанда бірінші дәрігерлік көмек көрсету;

- жұмысшының жұмысқа жарамсыздығы туралы акт жазу;

- қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар дайындау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 7

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

ЖКП 09

Мұнайгаз ісіне кіріспе

Мұнайдың физика-химиялық, табиғи газ және пластық судың қасиеті. Мұнай, газ және азоконденсаттың шығу орындары туралы негізгі мәліметтерМұнайдың шыққан жерін жетілдіру мен скважиналарды пайдалану негізі. Мұнай мен газды өндіру негізі. Мұнайгаз өндірудің ақпараттық технологиясы.

Білімдер:

-мұнай, газ, пластық судың негізгі физикалық және химиялық қасиеті;

-мұнай шыққан жерлердің түрлерінің классификациясы,

-мұнай мен газды өңдеудің кезеңдері;

- мұнайды бірінші, екінші өңдеу процестері;

-мұнайды өңдеу әдістері.

Іскерліктер:

-кеннің пайда болуын түсіндіру;

- құрамы мен қасиетін анықтау;

- іздеу-барлау жұмыстарын кезеңмен суреттеу;

- табылған орнының таулы-геологиялық параметрін ажырату;

- қазіргі заманға сай бағдарламаны тауып қолдану.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.1.6

АП. 00

Арнайы пәндер

АП 01

Қауіпсіздік стандарты, материалдар мен құралдар

Жоғарыда жұмыс істеу, төменге түсу операциялары. Қауіпті жарылғыш материалдар мен өрттен қорғау. Коммуникация. Материалдар мен бекіту құрылғылары. Пневматикалық, цех, өлшеу және электр жабдықтары. Дәнекерлеу, кесу.

Білімдер:

-жоғарыға шығу қауіпсіздігі мен жеке қорғаныс, монтаждың төменге түсу операциялары;

- қауіпті материалдарға арналған қауіпсіздік қағидасы;

- пневматикалық, цех және электржабдықтарын қолдану;

- ацетилен-оттегі жабдығын қолдану.

Іскерліктер:

-жеке қорғаныс құралдарын таңдау, қолдану және сақтау;

-жоғарыға шығу, төменге түсу операцияларына керекті жабдықтарды таңдау;

-жауаКҚершілік аймағын анықтау;

-стандартты бұрғылау, такелажды жұмыстарға жабдық таңдау;

- материалдар мен бекіту құрылғыларын таңдау;

-өлшеу құралдарын қолдануды көрсету.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

АП 02

Аспа мен дөңгелектер жүйесі

Негізгі жақтаулар мен аспалар.Машина жақтаулары мен аспа жүйелеріне қызмет көрсету. Мойынтірек пен тығыздауыштар.Дөңгелектер, шиналар мен ступицалары. тартқыш-тіркеу құрылғылары және оның компоненттері. Шасси. Техникалық тексеру. Жоспарлы-сақтандыру техникалық қызмет көрсету.

Білімдер:

- аспа жүйелері;

-жақтауларды жөнедеу және техникалық байқаудан өткізу;

- мойынтірек пен тығыздауышты қолдану саласы мен қызметі;

- дөңгелек түрлері мен құрылымы;

- таратылған тартылыс жүйелері мен компоненттер;

-жартылай тіркеме құрылғысының тірек түрлері;

-техникалық тексеру өткізудің ережелері мен мөлшері.

Іскерліктер:

- тартылыс жүйесі мен компоненттерін анықтау;

-түрлі мойынтірек пен тығыздауышқа қызмет көрсету;

- Дөңгелектер, шиналар мен ступицаларға техникалық қызмет көрсету;

- шассидің тартқыш-тіркеу жүйесіне қызмет көрсету;

- шартқа сәйкес техникалық тексеру өткізуді түсіндіру;

-алдын алу шаралары мен техниканың диагностикасының негізгі әдістерін көрсету.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП 03

Гидравлика және гидравликалық тежеу жүйесі

Гидравликалық тежеу жүйесінің құрылғысы. Диагностика. Құрылғы және оған қызмет көрсету. Құрылғы мен күшейткіш жетегі бар гидравликалық тежеу жүйелеріне қызмет көрсету.Тежеуіш тұрағы.Электротежеуіш.Гидравлика негізі. Гидравликалық жүйелер компоненті.

Білімдер:

-гидравликалық тежеу жүйесінің құрылғысы.

- Гидравликалық барабанға диагностика және қызмет көрсету және диск тежеуішінің жүйелері

-Гидравликалық жүйелердің компоненті.

Іскерліктер:

-гидравликалық тежеу жүйесін пайдалануды түсіндіру.

-күшейткіш пен тежеу жүйесінің қызмет көрсету процессін түсіндіру.

-тежеуіш тұрағын жөндеу және реттеу процессін сипаттау;

-электротежеуіштің бұзылуын анықтау;

- гидравликалық қысым бойынша математикалық есептер орындау.

ҚК 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП 04

Электр және электронды жүйелер.

Электр шынжыры.Магнетизм. Тесттік жабдықтар. Аккумуляторлық батарея. Электрожетек,жарықтандыру жүйесі мен қорғау. Электроника дерекқоры. Электронды басқару жүйесі.

Білімдер:

-электр шынжырларының түрі;

-өткізгіштердің, жартылай өткізгіштердің, ажыратқыштардың физикалық сипаты;

-магнетизм заңы;

-құрылғылар және тестік жабдықтарды пайдалану.

Дағды:

-электр шынжырларының ақауларын анықтау;

-тестік жабдықтарды қолдану;

- аккумуляторлық батареяны зарядтау және сынау, қызмет көрсету;

- тестілеу және электронды шынжырларды, дискретті электронды құрамын жөндеу;

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП 05

Пневматикалық тежеу жүйесі

Пневматикалық тежеуіш жүйесі. Жүк машинасы/трактор, автотіркеменің пневматикалық тежеуіш құрамы. Анитблокировкалы тежеуіш жүйелері.

Білімдер:

-пневматикалық жүйелі тежеуіштердің құрылғылары;

- жүк машинасы/трактор, автотіркеменің пневматикалық тежеуіш жүйелі механикалық құрамдары;

-пневматикалық тежеуіш жүйесін тестілеу және пайдалану;

-құрылғылардың атиблокировкалы жүйелері.

Іскерліктер:

-пневматикалық тежеу жүйелерін пайдаланудың негізгі принциптерін түсіндіру;

- жүк машинасы/трактор және тіркемелердің пневматикалық тежеуіш жүйелеріне диагностика визуалды тексеріс жүргізу;

-сынау нәтижелерін сараптау;

- антиблокировкалық жүйені пайдаланудың негізін сипаттау.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП 06

Құрылғы, қозғалтқышты жөндеу және техникалық қызмет көрсету

Қоғалтқыш құрылғысы. Қозғалтқыш блогы мен цилиндр гильзасы. Поршын, поршындық сақина және шатун. Иінді білік, подшипниктер және олардың құрамы. Распредвал және итергіштер. Цилиндр блогының басы. Тежеуіш жүйесі.

Білімдер:

-қозғалтқыштың құрылғысы;

-цилиндр блогының құрылымдық ерекшеліктері мен қызметі;

- поршын, поршындық сақина мен шатун құрылымы мен қызметі;

- иінді білік және оның компоненттері.

Іскерліктер:

-екі немесе төрт тактілі қозғалтқыштарының жану, поршын сақинасы, шатун, распредвал және оның жиынтықтары, цилиндр басы мен клапон механизмінің конструктивті ерекшеліктері және оны пайдалану қағидаттарын түсіндіру;

- пайдалануға жарамдылыққа жинақтау кезінде қозғалтқыш блогын тексеру.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП 07

Қозғалтқыш жүйелері

Ауаны жеткізу және шығару жүйелері.Турбоүрлеудің ауа жүйелері. Картердің ішкі желдетуін майлау жүйесі. Салқындату жүйесі.

Білімдер:

-ауа жеткізу жүйесі;

-шығару жүйесінің жұмысы мен оның жиынтықтары;

- турбожүйелердің құрылғылары мен пайдалануы;

- стандартты майлау жүйесінің жұмыс қағидаттары;

-қозғалтқышты салқындату жүйесінің қызметі.

Іскерліктер:

- ауаны жеткізу жүйесі мен шығару жүйесін тексеру;

- турбоүрлеуіш ауа жүйелерінің тексерісін өткізу;

- майлау жүйесін тексеру;

-сұйықтық және ауа салқындату жүйелеріне қызмет көрсету.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП 08

Дизельдік қозғалтқышқа отын беру жүйесі 

Дизельді отын мен отын сақтауға арналған резервуарлар. Жану процессі мен қозғалтқышты іске қосу. Обслуживание топливной Отын жүйесіне қызмет көрсету.Отынды механикалық бүрку негізі.Апат жүйесін өшіру.

Білімдер:

- дизельдік отынды тасымалдау;

- қозғалтқышты қосу жүйесінің қызметтері мен түрлері;

- отын жүйесіне қызмет көрсету шаралары;

- бүрку жүйесінің негізі;

-бүркудің механикалық жүйесін түрлендіру;

-қозғалтқыштың апаттық жүйесі мен апаттық дабылын өшіруді пайдалану принциптерін түсіндіру.

Іскерліктер:

- дизельдік отынмен жұмыс жасағанда сақтық шараларын анықтау;

- отынның ішкі жануына әсер ететін процестерді анықтап, түсіндіру;

- отынды айдау жүйелеріне диагностика жасау;

- отынды бүрку жүйесінің негізін анықтау;

- қозғалтқыштың апаттық жүйесі мен апаттық дабылын өшіруді пайдалану принциптерін түсіндіру.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП 09

Отынды электронды басқару арқылы бүрку Отынды бүркудің электронды жүйесі. Отынды бүркудің электронды жүйесінің диагностикасы. Лақтыруын бақылау, кезекті өңдеу.

Білімдер:

-бүрку жүйесі мен қозғалтқыш құрылғысының жұмысы;

- бүркудің электронды құрамдас жүйесі;

-лақтыруды басқару жүйесі;

Іскерліктер:

-КК және басқа да электронды интерфейс құралдарын қолдану;

-отын беруді электронды жүйе арқылы реттеуді күйге келтіруді көрсету;

-электронды жүйемен бүрку құрамдарын анықтау;

- отынды электронды жүйемен бүрку жүйесіне жөндеу және диагностика жүргізу;

-үрлеуіш газ рециркуляциясын суреттеу;

-лақтыруды бақылау жұмысына түсініктеме

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП.10

Қозғалтқышты іске қосу және қуаттандыру жүйелері

Аккумулятор заряды мен бақылау шынжыры жүйелері. Дизелді іске қосу және іске қосу қозғалтқышы.Электржетегін сіз іске қосу жүйесі.

Білімдер:

- заряд жүйесінің құрамдары;

- генератор құрамдарының жалпы қызметтері;

- дизельді іске қосу және қозғалтқыш қосылғышын іске қосу;

-іске қосу жүйесінің электросхемалары;

-іске қосу жүйесіне қызмет көрсету және диагностикадан өткізу;

- гидравликалық жүйенің істен шығуын жою процессі және талап қою қызметі систем.

Іскерліктер:

- заряд жүйесі құрамдарын анықтау;

- генератордың ақауларын анықтау және тексруден өткізу;

-техникалық қызмет көрсету амалдарын көрсету;

-іске қосу жүйесі құрамдарын,қозғалтқышты іске қосу құрылымын анықтау.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП.11

Гидравлика

Газдар мен сұйықтықтардың негізгі физикалық қасиеттері. Гидростатика. Гидростатикалық қысым. Қысымды өлшеу. Гидростатикалық басқару негіздері. Сұйықтық пен газдық жазық және иелген сызық қабырғаларының қысым күші. Гидродинамика. Газ бен сұйықтық қозғалысының түрі және тәртібі. Қуат ағынымен Бернулли тенсіздігі. Газ бен сұйқтықтың құбыр бойынша қозғалысы. Газ бен сұйықтықтың саңылау мен қондырма бойынша өтуі. Сорғыштар мен желдеткіштер.

Гидравлика. Гидравликалық сорғыш. Гидромотор. Гидравликалық клапан. Гидравликалық жүйе түрлері. Электрогидравлика.

Білімдер:

- гидравлика принциптері;

- гидравликалық сорғыштың пішін үйлесімі;

- шестернялы, қалақты, поршень сорғышы механизмдерінің жұмысы;

- гидроцилиндр, гидромотор жұмыстарының принциптері;

- гидравликалық клапанды пайдалану;

- гидравликалық жүйелер түрі.

Іскерліктер:

- гидравлика қағидаларын түсіндіру;

- гидравликалық сорғыш конфигурациясын анықтау;

- гидравликалық сорғыштарға жалпы жөндеу мен диагностика жүргізу;

- гидромоторларды тексеруден өткізу;

- гидрожүйеге жалпы сараптама жүргізу;

- визуальный гидрожүйеге жалпы сынақ және визуалды тексеру жүргізу.

КҚ 3.1.1

КҚ3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП.12

Қолмен басқару және аспаның толымдаушы жүйелері 

Дөңгелек жабдықтарының құрылғысы мен пайдаланымы. Аспалар жүйесі. Жолталғамас техниканы жинақтау және қолдану. Жолталғамас техниканың электр шынжырларының негізі.

Білімдер:

-дөңгелек жабдықтарының құрылымы;

- басқару тұтқасы жүйесінің құрамдас бөлігі;

- Аспалардың жолталғамас жүйелеріне қызмет көрсету;

- қорғаныс жұмысының қызметі мен принциптері;

- Жолталғамас техника үшін электр және апаттық шынжырларды пайдалану.

Іскерліктер:

- жолталғамас техниканы басқару тұтқасына техникалық қызмет көрсету және диагностика өткізу;

- аспалардың жолталғамас жүйелеріне қызмет көрсету;

-жолталғамас техниканың құрылғылары мен жинақтарына қызмет көрсету және тексерістен өткізу;

- электр шынжырларына жөндеу жүргізу.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП.13

Трансмиссия. Төтелегіштер

Тіркеме механизмі құрылғысы мен принциптері. Гидротрансформаторлар құрылғысы және оларға қызмет көрсету. силового и автоматты трансмиссия мен күшті агрегаттардың Электронды және механикалық құрамы. Автоматты трансмиссия күшін қосу және оны бақылау. Гидравликалық баяулатқыштың негізгі принциптері. Шынжыртабан жабдық.Шасси жүйелері. Тіркелу.

Білімдер:

-тіркелу құрылғысы, агрегат күші және автоматты трансмиссия, гидравликалық баяулатқыштың төтелегіш жабдықтарының жұмысы механизмінің

принциптері.

Іскерліктер:

- автоматты трансмиссия мен электр күшіне қызмет көрсету және диагностика өткізу;

-шасси мен онымен байланысты шынжыртабан жабдықтарға қызмет көрсету;

-жетекші білік пен тасымалдаушыға жөндеу жүргізу;

- тіркеме түрлеріне қызмет көрсету.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП.14

Трансмиссия. Жүк автомобильдері мен көлік

Тіркесудің негізі принциптері мен оған қызмет көрсету. Автомобильді трансмиссия. Тісті жылжыту мен редуктордың механикалық принциптері. Трансмиссия принциптерінің негізі. Тарату қорабы мен көмекші құрылғылар. Жетекші білікті жинау. Автомобильдің артқы жетегінің трансмиссиясы: дәйекті түрде тіркесінің орналасуы, жылжу қорабы, кардонды жылжу, басты жылжу, дифференциал және жартылай білік, жылдамдықтың теңбүрішті топсасы.

Білімдер:

- механикалық трансмиссияның жұмыс принциптеріне негізгі сипаттама;

- тарату қорабы мен көмекші құрылғылар, жетекші біліктің жөндеу жұмыстары мен жұмыс принциптері.

Іскерліктер:

- муфт тіркемесі, автомобиль трансмиссиясы,әмбебап шарнирлер түрлеріне жалпылай диагностика жүргізу және қызмет көрсету;

- механикалық жетекші білікке жөндеу жүргізу.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП.15

Қолмен басқару жүйесінің антиблокировкалы тежеуіш жүйелері 

Басқару тұтқасы. Басқару тұтқасының жүйесі. Ажырап қосылу және реттеуіш. Ауа қарсы бұғаттағышының тежеуіш жүйесі. Гидравликалық қарсы бұғаттағыш жүйелер.

Білімдер:

- автоматты жүйе мен ауа қарсы бұғаттағышының тежеуіш жүйесінің тіркеме күшін бақылау жұмысы;

- қарсы бұғаттағыш жүйесі түрлерімен жұмыс;

Іскерліктер:

- Басқару тұтқасы, пневматикалық қарсы бұғаттағыш жүйесіне диагностика өткізу және қызмет көрсету;

- ажырап қосылуын анықтау;

- қарсы бұғаттағыш тежеуіш жүйелері түрлерінің жұмысын түсіндіру.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП.16

Ауа желдеткіш жүйелері

Ауа желдеткіштің негізгі принциптері. Жылытуды, желдеткішті бақылау жүйелері және ауа желдеткіші. Ауа желдеткіш жүйелерін тексеру және қызмет көрсету.

Білімдер:

- ауа желдеткіш жүйелерінің негізгі жұмыс принциптері работы;

- Жылытуды, желдеткішті бақылау жүйелері және ауа желдеткіші жұмысының принциптері.

Іскерліктер:

- ауа желдеткіш жүйелерін диагностикадан өткізу және қызмет көрсету.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.7

АП.17

Көліктің электр жүйесіне диагностика, істен шығуы мен қалпына келтіруінің талдауы 

Жүк машинасы электрошынжырының құрылғысы. Электрошынжырды пайдалану. Істен шығу мен сұйықтың ағуының сараптамасы. Техникалық тексеру.

Білімдер:

- электр сұлбалар мен дабыл шынжырының жұмыстары;

- ережеге сәйкес жүк машинасын техникалық тексеруден өткізу.

Іскерліктер:

- электрошынжырларды жөндеу және диагностикадан өткізу;

- істен шығу мен сұйықтың ағуының сараптамасын қолдана отырып техникалық қызмет көрсетудің алдын алу шараларын түсіндіру.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

БҰАП. 00

Білім беру ұйымының анықтайтын пәндері*

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО және КП 01

Бастапқы кәсіптік дағдыларды алуға арналған практика (таныстыру, оқулық)

Кәсіпорын ұйымының құрылымы. Кәсіпорын қызметкерлерінің лауазымдық сипаттамалары. Жабдықтардың негізгі түрлері. Кәсіпорын жабдықтарын пайдалану шарттары. Қарапайым технологиялық операцияларды орындау.

Іскерліктер:

- кәсіпорын ұйымының құрылымына бағытталуды;

- икемді автоматтық желілер нысандарының түрлерін анықтауды;

- жабдықтарды пайдалану жағдайын анықтауды;

- жұмыс орнында қарапайым технологиялық операцияларды орындауды.

Дағдылар:

- икемді автоматтық желілерді ұйымдастыру құрылымын анықтау;

- икемді автоматтық желілер нысандарының объектілер түрлерін анықтау;

- кәсіпорынның жабдықтарын пайдалану жағдайларын анықтау;

- жұмыс орнында қарапайым технологиялық операцияларды орындау.

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

ӨО және КП 02

Мамандық бойынша практика (өндірістік)

Жұмыс шарттарын меңгеру және жабдықтар,механизм, жекелеген тетіктер мен тораптардың техникалық жағдайын қадағалау.

нормативтік құжаттармен жұмыс істеу, жабдықтардың мерзімінен бұрын тозу себептерін анықтау.

Іскерліктер:

- жабдықтардың жұмыс жағдайларын зерттеу, жабдықтардың мерзімінен бұрын тозу себептерін анықтау;

- жабдықтарды жөндеу және жетілдіру;

- жабдықтарды тексеруде, майлауда, баптауда тиімді жұмыс режимін бекітуге қатысу.

Дағдылар:

- нормативтік құжаттармен жұмыс істеу;

- әр түрді мамандықтардың сызба-нұсқаларын дайындау және оқу;

- жабдықтарды монтаждау және техникалық қызмет көрсету жұмыстары.

БҚ 2

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 9

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КК 3.1.4

КК 3.1.5

ӨО және КП 03

Технологиялық практика

Технологиялық процестерді меңгеру. Выполнение работ по монтаждау, техникалық қызмет көрсету,жөндеу және жетілдіру; таңдаған біліктілігіне сәйкес кәсібі бойынша орын алмастырушы (дублер) ретінде жұмыс атқару; лауазымдық нұсқаулықты зерделеу; материалдарды жалпылау және практика есебін рәсімдеу

Іскерліктер:

- жабдықтарды жөндеу және жетілдіру бойынша;

- жабдықтарды тексеруде, майлауда, баптауда тиімді жұмыс режимін бекітуге қатысу.

Дағдылар:

- нормативтік құжаттармен жұмыс істеу;

- әр түрді мамндықтардың сызба-нұсқаларын дайындау және оқу;

- икемді автоматтық желілердің жабдықтарын монтаждау және техникалық қызмет көрсету жұмыстары;

- жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде техникалық қауіпсіздікті және еңбекті қорғау ережелерін сақтау.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

ӨО және КП 04

Диплом алдындағы практика

Оқу процесінде алған білімдері мен практикалық білімдерін жалпылау және жетілдіру. Өндірістің алдыңғы қатар технологияларымен және экономикасымен танысу. Дипломдық жобаны орындауға арналған ақпараттар мен материалдар жинау, жұмыс орындарында орта буын маманы ретінде практикадан өту

Іскерліктер:

- жабдықтарды жөндеу және жетілдіру бойынша;

- жабдықтарды тексеруде, майлауда, баптауда тиімді жұмыс режимін бекітуге қатысу.

Дағдылар:

- нормативтік құжаттармен жұмыс істеу;

- әр түрді мамндықтардың сызба-нұсқаларын дайындау және оқу;

- икемді автоматтық желілердің жабдықтарын монтаждау және техникалық қызмет көрсету жұмыстары;

- жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде техникалық қауіпсіздікті және еңбекті қорғау ережелерін сақтау.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

ӨО және

КП 05

Дипломдық жұмыс

Оқушылардың теориялық және практикалық білімдерін жүйелеу, бекіту және кеңейту; арнайы технологиялар мәселелерінің кешенін зерделеу; техникалық және техно-экономикалық есептің практикаларын бекіту.

Іс Іскерліктер:

-стандарттар мен нормативтік-техникалық құжаттарды қолдану;

-өндірістің технологиялық сызбаларын құрастыру;

-өндірістің жабдықтарын таңдау;

-саланың даму перспективасын түсінуге;

-дипломдық жобада өнімнің сапасын бақылаудың негізгі әдістерін қолдану;

-қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау негіздерін.

Дағдылар:

-жабдықтарды технологиялық желіде жобалау және құрастыру мәселесін өздігімен шешуді;

-учаскені автоматтандыру мәселесін бағдарлауы;

-техникалық және техно-экологиялық есептерді орындау;

-дипломдық жобаның графикалық бөлімін орындау;

техникалық және есептік-есеп беру құжаттарын рәсімдеу.

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7


      Ескерту: 1-кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Өмір бойы білім мен дағдыларды жаңарту.

БҚ 2

Жеке еңбек іс-әрекеттерін жоспарлау.

БҚ 3

Автоматтандыру негіздері, АСУТП және экономика негіздері бойынша білімді тереңдету.

БҚ 4

Құқықтық нормаларды қолдану, адамдар арасындағы, қоғамдағы, қоршаған ортадағы қатынастарды реттеу.

БҚ 5

Тұлғааралық және коммуникативтік мінез-құлық ережелерін сақтау.

БҚ 6

Кәсіптік және әлеуметтік қызметте әлеуметтік-маңызды мәселелер мен үрдістерді талдау.

БҚ 7

Жабдықтарды пайдалануда еңбекті қорғау, техникалық және өрт қауіпсіздіктерінің ережелерін сақтау.

БҚ 8

Мемекеттік тілде құжаттарды дайындау.

БҚ 9

Қажетті ақпараттарды табу және қолдану.

БҚ 10

Компьютермен жинақтау әдістерін, ақпараттарды сақтай және өңдей білу.


      2-кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Орта буын маманы

082701 3 Ауыр жабдықтардың техник-механигі

КҚ 3.1.1. Жаңа жабдықты қабылдау мен орнату,аттестация өткізу мен жұмыс орындарын ұтымды ету, жаңарту, тиімділігі аз жабдықтарды жоғары өнімді жабдықтармен алмастыруға қатысу;

КҚ 3.1.2.Мерзімінен ерте тозу себептерін анықтау,оларды жою үшін шара қолдану;

КҚ 3.1.3. Осы құрылғыларды қолданатын жұмысшыларды ережелер мен оларды пайдалану, жұмыс кезінде сақтық шараларын анықтауға нұсқау беру;

КҚ 3.1.4. Құрылғы жұмысында ақауларды жою, жөндеу,монтаждау және реттеу, техникалық өлшеу мен сынақтарға қатысу;

КҚ 3.1.5. Көзбен шолу және диагностика өткізу,нәтижесін талдау,түрлі жүйелердің базасын талдау;

КҚ 3.1.6. Жұмыс орнын жеке қорғаныс құралдарымен, материалдар, шикізат, қосалқы бөліктермен,өлшеу құралдарымен, қосалқы құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету.

КҚ 3.1.7. Жабдықтардың барлық түрлерінің апатсыз және сенімді жұмыс істеуін,дұрыс пайдалану, уақытында сапалы жөндеу жүргізу мен жаңартуды қамтамасыз ету.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 204-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білімнің

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия өндiрiсi

      Мамандығы: 0828000 – БӨА (бақылау-өлшеу аспаптары) инжинирингі технологиясы

      Біліктілігі: 082801 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша

бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы бiлiм беретін пәндер





1448




1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіпті шетел тілі, дене тәрбиесі)





396




2-4

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері)





180




2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





580

280

270

30

2-4

ЖКП 01

Сызу және компьютерлік графика


+

+


82

30

52



ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+



56

20

36



ЖКП 03

Электрлік тізбектер теориясы

+

+

+


112

70

42



ЖКП 04

Метрология және өлшеу


+

+


82

42

40



ЖКП05

Гидравлика және жылу техника негіздері


+

+

+

128

50

48

30


ЖКП 06

Мұнай-газ және химия өндiрiсiнің технологиясы


+

+


72

40

32



ЖКП 07

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+



48

28

20



АП 00

Арнайы пәндер





1092

770

262

60

2-4

АП 01

Өнеркәсіптік электроника

+

+

+


112

80

32



АП 02

Бақылау-өлшеу аспаптар

+

+

+


138

94

44



АП 03

Мұнай-газ және химия өндiрiсiнің машиналары мен жабдықтары


+

+


102

82

20



АП 04

БӨА монтаждау, жөндеу және пайдалану

+

+

+


144

92

52



АП 05

Мұнай-газ және химия өндiрiсiн автоматтандыру және басқару негіздері

+

+

+

+

150

90

30

30


АП 06

Басқарудың заманауи жүйелері


+

+


46

46




АП 07

Жоба жұмыстарының негіздері және АЖЖ

+

+

+


106

80

26



АП 08

БӨА инжинирингі

+

+

+

+

142

88

24

30


АП 09

Өнддірісті ұйымдастыру, жоспарлау және экономика


+

+


80

46

34



АП 10

Өндірістік стандарттар және қауіпсіздік техникасы


+

+


72

72




БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер


+



48 - 466*





КП 00

Кәсіптік практика





1728





КП 01

Танысу практикасы





72





КП 02

Жұмысшы мамандығын алу бойынша практика





504





КП 03

Технологиялық практика





720





КП 04

Диплом алдындағы практика





216





КП 05

Дипломдық жобалау





216





АА 00

Аралық аттестаттау





216





ҚА 00

Қорытынды аттестаттау:





72





ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**





60





ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік дайындығын бағалау деңгейі және біліктілігін беру





12






Міндетті оқытудың қорытындысы:





5760





К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан көп емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық емес


Барлығы:





6588






      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстары, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жұмысты қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 205-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білімнің

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия өндiрiсi

      Мамандығы: 0828000 – БӨА (бақылау-өлшеу аспаптары) инжинирингі технологиясы

      Біліктілігі: 082801 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмысы

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіпті шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)





476




1-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері)





180




1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





580

280

270

30

1-3

ЖКП 01

Сызу және компьютерлік графика


+

+


82

30

52



ЖКП 02

Техникалық механика негіздері


+



56

20

36



ЖКП 03

Электрлік тізбектер теориясы

+

+

+


112

70

42



ЖКП 04

Метрология және өлшеу


+

+


82

42

40



ЖКП05

Гидравлика және жылу техника негіздері

+


+

+

128

50

48

30


ЖКП 06

Мұнай-газ және химия өндiрiсiнің технологиясы


+

+


72

40

32



ЖКП 07

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+



48

28

20



АП 00

Арнайы пәндер





1092

770

262

60

2-3

АП 01

Өнеркәсіптік электроника

+

+

+


112

80

32



АП 02

Бақылау-өлшеу аспаптар

+

+

+


138

94

44



АП 03

Мұнай-газ және химия өндiрiсiнің машиналары мен жабдықтары


+

+


102

82

20



АП 04

БӨА монтаждау, жөндеу және пайдалану

+

+

+


144

92

52



АП 05

Мұнай-газ және химия өндiрiсiн автоматтандыру және басқару негіздері

+

+

+

+

150

90

30

30


АП 06

Басқарудың заманауи жүйелері


+

+


46

46




АП 07

Жоба жұмыстарының негіздері және АЖЖ

+

+

+


106

80

26



АП 08

БӨА инжинирингі

+

+

+

+

142

88

24

30


АП 09

Өнддірісті ұйымдастыру, жоспарлау және экономика


+

+


80

46

34



АП 10

Өндірістік стандарттар және қауіпсіздік техникасы


+

+


72

72




БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер


+



48 - 466*





КП 00

Кәсіптік практика





1728





КП 01

Танысу практикасы





72





КП 02

Жұмысшы мамандығын алу бойынша практика





504





КП 03

Технологиялық практика





720





КП 04

Диплом алдындағы практика





216





КП 05

Дипломдық жобалау





216





АА 00

Аралық аттестаттау





144





ҚА 00

Қорытынды аттестаттау:





72





ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**





60





ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік дайындығын бағалау деңгейі және біліктілігін беру





12






Міндетті оқытудың қорытындысы:





4320





К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан көп емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық емес


Барлығы:





4960






      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстары, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жұмысты қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 206-қосымша

      "БӨА инжинирингі технологиясы" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 206-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер


ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ және орыс тілдерінің синтаксисі. Тілді дамыту. Мамандыққа арналған терминология. Мамандыққа бағдарланған мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасы. Кәсіпті тілдесу. Сөздікпен жұмыс жасау.

Білімдер: 

- өзінің кәсіптік қызметінде шетел тілін қабілетті қолдану үшін кәсіптік лексиканы сауатты қолдану.

Іскерліктер:

- сөйлеу әрекетін және сөйлеу формасының түрлерін ажырату (ауызша, жазбаша, монологты, диалогті).

БҚ 1

БҚ 6

БҚ 9

БҚ 13

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Мамандық бойынша іскерлік тіл негізі. Кәсіптік лексика. Фразеологиялық айналымдар және терминдер. Мамандыққа бағдарланған мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасы. Кәсіпті тілдесу.

Білімдер: 

- өзінің кәсіптік қызметінде шетел тілін қабілетті қолдану үшін кәсіптік лексиканы сауатты қолдану.

Іскерліктер:

- сөйлеу әрекетін және сөйлеу формасының түрлерін ажырату (ауызша, жазбаша, монологты, диалогті).

БҚ 1

БҚ 6

БҚ 9

БҚ 13

ЖГП 03

Дене тәрбиесі.

Маманды дайындау кезіндегі денешынықтыру мәдениетінің атқаратын ролі, оның салауатты өмір сүру дағдысын қалыптастыру. Денешынықтыру мәдениетінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздері. Спорттық және денешынықтыру негіздерін өз бетімен жетілдіру.

Кәсіптік-қолданбалы денешынықтыру дайындығы. Валеология –– денешынықтыру мәдениетінің бір құрамы ретінде қарастырылатын адам денсаулығы жайлы ғылым. Дені сау адам ағзасы және оны зерттеуге арналған әдістер. Дені сау адамның функционалды күйі және оны түзету. Ауру және күйзелудің алдын алуға арналған медициналық білім негізі.

Білімдер:

- денешынықтыру сабағындағы қауіпсіздік техникасы;

- спорттың негізгі түрлеріне арналған жарыс ережелері;

- салауатты өмір сүру негіздері.

Іскерліктер:

- бірінші медициналық көмек көрсету.

- дене шынықтыру бойынша нормативтер тапсыру.

БҚ 2

БҚ 10

БҚ 13

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП 01

Мәдениеттану.

Мәдениет жайлы түсінік. Өркениет мәдениеті. Мәдениет түрі және түрпаттары. Әлемдік және аудандық негізгі мәдени-тарихи орталықтар.

Қазақстан территориясындағы мәдениетті өркениеттер. Қазақстандағы әртүрлі тарихи кезеңдер. Қазіргі дәуірдегі Қазақстан ғылымы және мәдениеті. Дін мәні және оның рөлі. Діннің пайда болуы және оның түрлері. Ислам. Христиан дінінің негізгі жағдайлары. Қазақстан территориясындағы христиандық қауымдастық.

Білімдер:

- Қазақстан халқының мәдениеті мен оның келешектегі дамуы.

Іскерліктер:

- библиографиялық көздерді пайдалану;

- кестені және сұлбаларды оқу.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 9

ӘЭП 02

Философия негіздері.

Философия және оның қоғамдағы ролі. Философияның тарихи түрлері. Болмыс. Материя. Диалектика және оның альтернативі. Қоғамды философия тұрғысынан түсіндіру. Қоғам дегеніміз өзі дамитын жүйе. Адам болмысын философиялық мәселе ретінде қарастыру: жеке тұлға, еркіндік және жауап кершілік. Сананы - әрекет, таным және шығармашылықтың көрінісі ретінде қарастыру. Философияның адамгершілік мәселелері.

Білімдер:

- қоғамда адамдардың арасындағы адамгершілік нормаларын реттейтін қатынастар жайлы;

- ғылымның рөлi туралы ұсыным және ғылыми таныстыру, оның құрылымы, пiшiні және әдiсі, әлеуметтiк және этикалық мәселелері;

- қоғамда адамдар арасындағы қарым-қатынастарды көргенді реттеу нормалары.

Іскерліктер: 

- адамның биологиялық және әлеуметтiк мiнез-құлығын, дене және рухани бастарын, оның санасының мәнi, саналы және санасыз мiнез-құлықтарын анықтау;

- қоғамда адамдар арасындағы қарым-қатынастардың көргенді нормаларын реттеу.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 9

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері.

Социологияның негізгі түсініктері және категориясы. Әлеуметтік және этноұлттық қатынастар. Жеке тұлғаны қоғамның субъективті және объективті қатынасы ретінде қарастыру. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Әлеуметтік қақтығыстар және оны шешуге арналған механизмдер. Саясаттанудың негізгі түсініктері және категориялары. Саяси жүйе. Саясат және саяси билік. Мемлекет – саяси жүйенің негізгі буыны. Саяси партиялар және қозғалыстар. Сыртқы саяси қызмет және әлемдік саяси прогресс.

Білімдер:

- тұлғаның әлеуметтендіру үдерістерінің ерекшелiктері, реттеудiң пiшiндерi және әлеуметтiк мiнез-құлықты өздiгiнен реттеу;

- қоғамның қызмет етуi даму заңдылықтарының түсiнушiлiгiнде әлеуметтік тәсiл және тұлға туралы;

- күштiң мәнi, саясат объектiлерi, саяси қарым-қатынастар және үдерістер туралы. 

Іскерліктер:

- әлеуметтiк өзгерiсті және тағы басқа факторлардың әлеуметтiк қозғалыстарын үдету және дамыту;

- күштiң мәнiн, саясаттың субъектiлерiн, саяси қарым-қатынастарды және үдерістерді (негiзiнен, Қазақстанда және әлемде) анықтау;

- саяси жүйелер және саяси режимдер туралы ұсыныс жасау.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 9

БҚ 11

ӘЭП 04

Экономика негіздері.

Қазақстан Республикасында қалыптасқан экономикалық жағдай. Нарықтық механизм және оның жүзеге асырылу қағидалары. Нарық түрлері, нарық инфрақұрылымы. Кәсіпкерлік. Фирма түрлері. Әртүрлі меншік түріндегі кәсіп кершілік ерекшеліктері.

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережелері;

- микро- және макроэкономика, салық, ақшалай-несие, әлеуметтiк және инвестициялық саясат негiздері туралы.

Іскерліктер:

- өзінің кәсіптік қызметіне қажетті экономикалық ақпараттарды іздеу және пайдалана білу.

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 11

БҚ 12

ӘЭП 05

Құқық негіздері.

Құқық: түсінік, жүйе, негіз. Қазақстан Республикасының Конституциясы – құқықтық жүйенің ұйытқысы. Адам құқығының жалпы бірдей декларациясы. Жеке тұлға. Құқық, құқықты мемлекет. Құқықтың негізгі салалары. Заңды жауапкершілік және оның түрлері. Қазақстан Республикасының сот жүйесі. Құқық қорғау ұйымдары.

Білімдер:

- адам және азаматтардың құқығы мен еркіндігінің жүзеге асу механизімі;

- кәсіптік қызмет аймағындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық нормалары;

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік, әкімшілік, азаматтық, еңбек, отбасылық, қылмыстық құқық негіздері жайлы.

Іскерліктер:

- маманның кәсіптік қызметін регламенттейтін нормалық-құқықтық құжаттарды пайдалану.

БҚ 3

БҚ 5

БҚ 10

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер


ЖКП 01

Сызу және компьютерлік графика.

Техникалық сызу. Проекция. Стереометрия. "Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі" (КҚБЖ) жайлы түсінік. Сызуды орындауға арналған жалпы ережелер. Стандартты бөлшектер сызбасы. Құрылымды құжаттар және өнімдер түрлері. Материалдардың сызбалардағы белгісі. Растрлық және векторлық кестелердің негізгі ұғымдары. Кестелер өңдеулерін қазіргі бағдарламалық қамтамасыз етілуі. Компьютерде түстер ұсынысы. Растрлық суреттерді өңдеу алгоритмі. Екі өлшемді өрнектеу. Өрнектеу кеңістігі. Үш өлшемді объекттердің суреті. Компьютерлік кестелердің аппаратты құралдары.

Білімдер:

- сызу техникасы;

- машина жасау және құрылыс сызуларының, техникалық сурет салулар негіздері;

- геометриялық пішіндеу және компьютердің, графиктің әдістері мен құрылымдары;

- векторлық және растрлық кестелердің негіздері;

- ЭЕМ көмегімен компьютер графиктерінің алгоритмдерін іске асыру сұрақтары.

Іскерліктер:

- сызбаларды, сұлбаларды және эскиздерді орындау;

- сызуларды құрастыру, оқу және рәсімдеу;

- эскиз, сызба, техникалық сурет көмегiмен техникалық ойды білдіру;

- растрлық және векторлық кестелері негізгі алгоритмдер бағдарламасын іске асыру;

- кітапханалық және графиктік стандарттарды қолдану.

БҚ 5

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 12

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.15

ЖКП 02

Техникалық механика негіздері.

Статика. Кинематика. Қатты дене және нүктенің жеке және жалпы қозғалу жағдайы. Динамика. Инерциалды және инерциалды емес жүйеде қозғалыстың дефференциалды теңдеуі. Соққы теориясы. Қозғалыстың тепе-теңдік тұрақтылығы. Тік өзекшенің созылуы және сығылуы. Деформацияның потенциалды энергиясы. Созылу-сығылу кезіндегі материалдың механикалық қасиеті. Жалпақ қиманың геометриялық сипаты. Ығысу және бұралу. Таза ығысу кезіндегі материалдың механикалық қасиеті. Деформацияның потенциалды энергиясы. Иілу. Иілетін момент және көлденең күштің эпюрін құрастыру. Деформацияның потенциалды энергиясы. Деформацияланған және кернеулі күй теориясы. Шекті күй гипотезі. Күрделі кедергі. Статистикалық анықталмайтын жүйелер. Механизмдердің негізгі түрлері. Механизмдерді құрылымдық талдау және синтез. Механизмдер синтезі және кинематикалық талдау. Механизмдердегі тербеліс. Механизмдердегі сызықты теңдеу.

Білімдер:

- статиканың негізгі түсініктерін, күштің жазықтық жүйесін, кинематика және динамика элементтері;

- материалдар кедергісінің негізі;

- машина бөлшектерінің негізі.

Іскерліктер:

- тетiктердiң түрлерін анықтау, құрылымдардың және тетiктердiң жиналмалы бірліктердің құрылымдық ерекшелiктерін талдай алу;

- iлгерлемелi және айналмалы қозғалыс кезіндегі өтiлген жолды, жылдамдықты, үдеуді, жұмысты және қуатты анықтау;

- жабдыққа қажетті жарату шарттарына байланысты бөлшектердің, жалғастырғыштардың қосындыларының қажеттi түрлерiн таңдау.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 7

БҚ 12

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

ЖКП 03

Электрлік тізбектер теориясы.

Электр шынжырлардың негізгі ұғымдары және заңдары. Электр схемаларды өрнектеу. Тұрақты тоқ электр шынжырлардың есеп айырысудың әдістері. Бір фазалық синусоидалық тоқтың электр шынжырлары. Электр шынжырлардағы резонанстық құбылыстар. Электр шынжырлардың үш фазалық жүйесі. Үш фазалық шынжырлардың қосу сұлбалары. Синусоидалық емес қайнаркөз шынжырлары. Төрт полюстіктер. Электр сүзгілер. Электр шынжырлардың аумалы-төкпелі үдеріс сызықтары. Тұрақты тоқтың сызықты емес электр шынжырлары. Магнитті шынжырлардың тұрақты ағындары. Айнымалы тоқтың сызықты емес шынжырлары. Таралған параметрлердің шынжырлары.

Білімдер:

- электр шынжырлардың және электромагнитті өрістердің заңдары;

- әр түрлі пішіндегі қайнаркөзі сызықты және сызықты емес шынжырлардың есеп айырысуының әдістері;

- электр шынжырларды, электр және магнитті өрістерді талдау, синтезді және есеп айырысудың әдістері.

Іскерліктер:

- БӨА электр бөліктік жөндеу және қызмет көрсету үдерістерінің пайда болуы және техникалық есептерді шешу үшін электр шынжырларды теориялық білімде қолдану;

- тұрақты және айнымалы тоқ, электр және магнитті шынжырлардың есеп айырысуын өндіріп алу;

- бір үлгідегі электр элементтердің және электротехникалық құрылымдардың параметрлерін және мінездемелерін анықтау.

БҚ 1

БҚ 10

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.11



ЖКП 04

Метрология және өлшеу. 

Метрологияның негізгі ұғымы және жағдайлары. Өлшемдердің шәкілдері. Өлшем және оның негізгі операциялары. Өлшемдердің классификациясы. Өлшеу сигналдары. Өлшемдердің құралдары. Өлшемдер құралдарының классификациясы. Өлшемдердің әдістері. Өлшемдердің қателіктері. Өлшем құралдарының дәлдік класстары. Физикалық шамалардың бірліктер жүйелері. Өлшеу жүйелері.

Электр шамалардың өлшемі. Өлшеу құралдары, олардың схемалық қосындылары, тіке және жанама өлшем.

Білімдер:

- метрологияның негізгі мәліметтері;

- әрекет қағидаты, өлшеу құралдарының қасиеттері мен сипаттамасы;

- әртүрлі физикалық шамалардағы өлшеудің негізгі тәсілдері.

Іскерліктер:

- құралдың қателігін байқау;

- өлшем әдістерін және құралдарын таңдау;

- өлшемдердің орындалуына дағдылана алу;

- өлшемдердің нәтижелерін дәлдік бағасын алу.

БҚ 5

БҚ 6

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.9


ЖКП 05

Гидравлика және жылу техника негіздері.

Сұйықтардың және газдардың физикалық қасиеттері. Сұйықтардың және газдардың статистикаларының ортақ заңдары және теңдеулері. Гидродинамика. Сұйықтардың және газдардың кинематикасы. Қысым және безнапордың қозғалысы. Гидравликалық кедергілер. Тұрбалардағы қозғалыс. Саңылаулардан және қондырмалардан сұйықтардың өтуі.Тұрбалардағы гидравликалық қаққы. Сұйықтар қозғалысының тәртіптері. Жылдамдық бөлулерінің заңы. Сұйықта орналастырылған қозғалыста күштің жоғалтуы. Гидравликалық машиналар. Термодинамиканың бірінші заңы, термодинамикалық техниканың анықтамасы және негізгі ұғымдары. Жылу сыйымдылық. Термодинамиялық үдеріс. Термодинамика заңдары. Жылу машиналарының қыздыру айналымдары. Айырбас үдерісінің негізгі ұғымдары және анықтаулары. Жылу өткізу. Жылу беру. Жылу беру формалары. Жылу алмасу аппараттары.

Білімдер:

- қозғалатын ағындардың кинематикасы және динамикасы, гидростатиканың негізгі заңдары;

- сұйықтың қозғалыстары және газды құбырлардың ерекшеліктері;

- термодинамиканың негізгі заңдары;

- гидравликалық машиналардың, сорғандардың және желдеткіштердің, жылулық машиналардың, жылу айырбастау аппараттарының жұмыс қағидалары.

Іскерліктер:

- газдың және сұйықтар ағымдарының практикалік және теориялық зерттеулері, математикалық анализ және пішіндеу әдісін қолдану;

- сұйық және газ ағындарының негізгі параметрлерін өлшеу үшін техникалық құралдарды қолдану;

- сұйық және газ механикалық қолданбалы есептерін шешу үшін алған теориялық және жаттығу білімдерін қолдану;

- өндірісте гидравликалық құрылымдарды және жылулық қоюларды қолдану.

БҚ 4

БҚ 7

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.7

ЖКП 06

Мұнай-газ және химия өндiрiсiнің технологиясы.

Мұнай, оның химиялық құрамы. Мұнайдың және мұнай өнімдерінің негізгі қасиеттері. Мұнайдың және мұнай өнімдерінің классификациясы және қолдану кезіндегі қасиеттері. Мұнай және газды ұңғымақтардың бұрғылау технологиясы. Мұнай және газды ұңғымақ бұрғылау туралы негізгі мәліметтер. Ұңғымақтың бұрғылау тәртібі. Мұнай және газ олжаларын табу технологиясы. Мұнай және газ олжаларын физикалық табу негіздері. Мұнай қаржысының олжасы. Мұнайдың газлифттік олжасы. Ұңғыма сорғандардың мұнай олжасы. Газды ұңғымақтардың пайдаланымы. Газды ұңғымақтар жабдықтары. Туған жердегі мұнай және газды ұңғымақтардың өнімдер жиыны және әзірлеуі. Мұнай өңдеуді әзірлеу. Алғашқы мұнайды өңдеу. Мұнай газды әзірлеу және өңдеу. Әр түрлі мұнай өнімдерінің өндірісін тағайындау. Резеңкелер технологиясы. Техникалық көміртектің өндірісі. Синтетикалық каүшік өндірісі.

Білімдер:

- мұнайдың және мұнай өнімдерінің классификациясының түрлері;

- мұнай және газды ұңғымақтардың бұрғылау үдерістері;

- ұңғымақтардың жұмысындағы жабдықтардың және технологиялық тәртіптердің ерекшеліктері;

- мұнайдын химиялық және фракциялық құрамы;

- мұнай өнімдерінің екінші айырулары;

- мұнай газды өңдеуі;

- мұнай-газ және химия өндірістерінің технологиялық схемалары.

Іскерліктер:

- мұнайдың және мұнай өнімдерінің химия және фракциялық құрамын талдау;

- бұрғылау әдістерін танып білу;

- өндірістік қондырғылардың технологиялық сұлбасын сызу;

- таңдаудың технологиялық сұлбаларын және экономикалық жағдаят тиімділігін таңдау білу;

- анықтама әдебиетін пайдалану.

БҚ 10

БҚ 11

БҚ 13

КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.13

КҚ 3.1.18


ЖКП 07

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.

Іс қағаздарымен жұмыс жасауға арналған сөздікпен жұмыс жасау. Құжаттармен қамтамасыз ету және құжаттарндыруға арналған нормалық-әдістемелік құжаттар. Шаблондалу және стандарттау. Әкімшілікті-ұйымдастыру құжаттарының тізіміне енетін құжаттарды құрастыруға арналған ережелер. Кеңселік және құжаттандыру жұмысының негізі. Техникалық құралдар көмегімен құжаттардыру технологиясы.

Білімдер:

- қазақ тілінде іс қағаздарын жүргізуі;

- іс қағаздарын жүргізу қызметінің құрылымы;

- іс жүргізушінің қызмет бабындағы міндеттер;

- техникалық заттардың көмегімен құжаттардың технологиясы.

Іскерліктер:

- құжаттармен жұмыс кезінде қазақ тілін қолдану;

- құжаттармен жұмыс істеу алдында құжаттарды рәсімдеу.

БҚ 3

БҚ 2

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.21


АП 00

Арнаулы пәндер


АП 01

Өнеркәсіптік электроника.

Жартылай өткізгіштер, жартылай өткізгіштердің электр өткізу қабілетілігі, білім және p-n-өту қасиеттері туралы ортақ мәліметтер. Жартылай өткізгіш құралдар: диодтар, транзисторлар, тиристорлар. Интегралды микросұлбалар. Күшейткіштер. Күшейткіш каскадтары. Операциялық күшейткіштер. Гармониялық тербелістердің генераторлары. Екінші қоректенудің және сіңіре құрылымдың көздері. Есептеу жүйелері. Логикалық операциялар. Логикалық элементтер. Шифрлаушылар, дешифраторлар, мультиплексорлар, демультиплексорлар, сумматорлар, компараторлар. Импульс, триггерлер, регистр, есептеуіштері. Аналогтық және сандық түрлендіргіштер.

Білімдер:

- әр түрлі электрондық құралдарды қолдану әсері, негізгі техникалық параметрлердің, таңбалаудың, шартты белгілердің және облыстың құрылымдың қағидасы;

- күшейткіш каскадтардың және күшейткіш сұлбаларды құрастыру қағидалары;

- қоректенудің және сіңіре құрылымдардың көздерін тағайындау;

- сандық құрылымдарды қолдану әсерлері, таңбалаудың, шартты белгілердің және облыстың қағидаттары.

Іскерліктер:

- электрондық құралдардың және құрылымдардың зерттеуін орындау;

- электрондық техника бойынша техникалық және анықтама әдебиеттерін пайдалану;

- күшейткіштердің оңай бір үлгідегі сұлбаларын оқу және құрау;

- қоректенулер көздерінің есептеу;

- қарапайым логикалық элементтерге және сандық құрылымдарға негізгі оңай электрондық сұлбаларың оқу және құрастыру.

БҚ 8

БҚ 12

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.9

АП 02

Бақылау-өлшеу аспаптар.

Бақылау-өлшеу аспаптардың классификациясы. Температура өлшеу үшін аспаптар. Қысым өлшем үшін аспаптар. Жаппай бірлікті және көлемді өлшеу, шығын заттарды анықтау. Шығын өлшеу үшін аспаптар. Затты құрам және шоғырландыруды өлшеу үшін аспаптар. Деңгей өлшеу үшін аспаптар. Орын ауыстыруды өлшеу үшін аспаптар. Салмақты өлшеу үшін аспаптар.

Білімдер:

- бақылау-өлшеуіш аспаптардың классификациялары;

- бақылау-өлшеуіш аспаптардың әсерлі қағидаттары;

- бақылау-өлшеуіш аспаптардың, олардың мінездемелерінің және параметрлерінің жұмыс және құрылымдарының физикалық негіздері.

Іскерліктер:

- бақылау-өлшеуіш аспаптарды таңдау үшін физикалық орталары және технологиялық параметрлерін талдау;

- технологиялық үдеріс ерекшеліктерін тәуелділікте бақылау-өлшеуіш аспаптарды таңдау.

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 8

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.16


АП 03

Мұнай-газ және химия өндiрiсiнің машиналары мен жабдықтары.

Мұнай және көлікке газ әзірлеу үшін технологиялық жабдық. Резервуарлар. Бөлгіш жабдық. Үш фазалық бөлгіштер. Тозұстағыштар. Дегазаторлар. Газ сепараторлары. Шаң тұтқыштар. Кептіргіш газы үшін қондырғылар. Мұнай-газды сепараторлар. Төмен температуралы сепараторлар. Сорғыштар. Сорғыштар. Қайтаөндіру қондырғылары. Конденсатты тұрақтану қондырғылары. Қыздыру және суу газ, конденсат және мұнай үшін жылу ауыстырғыш жабдықтар. Қыздыру газдары, конденсаттары және мұнай үшін пештер. Алау қондырғылар. Күкірт сутектен газ тазарту қондырғы. Мұнай кәсіпшілік әзірлеу қондырғысы. Қосалқы жабдық.

Білімдер:

- мұнай-газ және химиялық өндірістегі жабдықтардың негізгі түрлері;

- мұнай-газ және химиялық өндірістегі технологиялық сұлбалары және түйіндері;

- машиналардың және мұнай-газ және химиялық жабдықтың жұмыстарын тағайындау, классификацияның, құрылымдың және қағидалары.

Іскерліктер:

- мұнай-газ және химиялық өндірістегі қондырғылар жабдығын таңдау;

- мұнай-газ және химиялық жабдықты пайдаланым талаптарын сақтау;

- технологиялық жабдықтарды қондыру және пайдаланымды және жүруге жүзеге асыру;

- технологиялық айналымның ықтимал апаттарын анықтау.

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 10

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.13

АП 04

БӨА монтаждау, жөндеу және пайдалану.

Монтаждық-жөндейтін жұмыстардың ұйым негіздері. Монтажда қолданатын материалдар және құрал-саймандар. Монтаждық жұмыстардың өндірісі. Қалқандардың және пульт монтажын және олардың коммутациясы. Кернеу сымдардың монтажы. Электр сымдардың монтажы. Алғашқы және екінші құралдардың монтажы. Бақылау құрастырған құралдардың тексеруі, сынау және өткізу. Бақылау және өлшем құралдарды жөндеу, жөндеу және тексеріс ұйымы. БӨА пайдаланымдарының ортақ ережелері. Автоматты бақылау және реттеу құралдардың пайдаланымы.

Білімдер:

- қалқандардың, пульт және олардың коммутациясының монтажы;

- кернеу және электр сымдардың, алғашқы және екінші бақылау-өлшеу аспаптардың монтажы;

- тексеру, құрастырған құрылымдарының және олардың пайдаланымын жөндеу, сынау және өткізу.

Іскерліктер:

- бақылау-өлшеу аспаптардың монтажын өндіріп алу;

- автоматты бақылауды құрастырған құралдардың сынауларын өткізу;

- бақылау-өлшеу аспаптарды жөндеуді, жөндеудің және тексерісті өндіріп алу;

- бақылау-өлшеу аспаптарды пайдалану.

БҚ 4

БҚ 7

БҚ 10

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.17

АП 05

Мұнай-газ және химия өндiрiсiн автоматтандыру және басқару негіздері.

Автоматты реттеу және басқару туралы ортақ мәліметтер. Объектті басқару және басқару жүйесі. Технологиялық үдерістер мен басқару жүйелердің элементтері. Автоматты реттеу жүйелерінің техникалық құралдары. Құрылым және функцияны автоматты және өндіріспен басқару, автоматты жүйе. Басқару объектілері сияқты мұнай-газ технологиялық үдерістердің және өндірістердің ерекшеліктері. Мұнай және газ тасымалдау объектілерді автоматтандыруы. Мұнай және газ басқарудың және ТПБАЖ олжасының, жиынының, әзірлеудің және өңдеудің автоматты жүйелері.

Білімдер:

- автоматты реттеу және басқару анықтамалары және қағидаттарының негізі;

- басқару жүйелер элементтерінің классификациясы;

- автоматты реттеуіштердің қоюды қолданудың және ерекшеліктерінің облыстары;

-автоматтандыру сұлбаларының құрастыру және оқу ережелері;

- технологиялық үдерістер мен басқару автоматты жүйелерді құрастыру қағидаттары;

- технологиялық үдерісердің автоматты реттеулердің бір үлгідегі жүйелері.

Іскерліктер:

- технологиялық жабдықта қойылған БӨА элементтерін сыртқы түрі бойынша айыру және олармен айналысу;

- автоматты өлшеуіш кешендердің құрылымдық сұлбаларын құрастыру;

- автоматтандыру объектілерінің қасиеттерін анықтау;

- автоматтандыру жүйелерге, параметрлерін бақылауға және реттеуге құрал спецификациясын құрастыру.

БҚ 4

БҚ 8

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.13

КҚ 3.1.18

АП 06

Басқарудың заманауи жүйелері.

Жүйелер әртүрлі класстар үшін басқару ерекшеліктері. Басқару үдерістерінің орнықтылығы және сапасы. Басқару жүйелердің синтезі. Пішінді тұрғы басқару. ӨБАЖ және ERP-жүйесі. Өнеркәсіптік автоматтандыру технологияларының дамытулары, қазіргі тенденциялары.

Іске асыру бағдарламалық –техникалық базасындағы кешендердің SCADA- және batch- жүйелері. Өнеркәсіптік компьютерлер және бағдарламалы логикалық контроллерлер. Осы нақты уақыттың базасында серверлердің қолдануы. ТПБАЖ бастаушы дүниелік өндірушілердің кемеңгерге әзірлеу және пайдаланым қолдаулары аспапты құралдарды және интеграцияланған орталар. Басқару теориялары және техникалары дамыту туралы перспективалар.

Білімдер:

- басқарудың әртүрлі топтық жүйелерінің ерекшеліктері;

- өнеркәсіптік автоматтандыру технологияларының дамыту тенденциялары;

- логикалық контроллерлердің бағдарлау құрылымдары және негіздері;

- бағдарлама-техникалық кешендердің бағдарлаушыларының құрылымдары.

Іскерліктер:

- өндірістік және басқару қызметте қолданатын ақпараттық технологиялардың бір үлгідегі компоненттерді қолдану;

- өндірісті басқару бойынша ұтымды шешімдер іздестіру және дәлелдеу үшін бар қорларды қолдану;

- басқару есептердің автоматтандыру әдістерін және құралдарын меңгеру;

- басқару жүйелерде Internet телекоммуникациялық технологиялардың және әлемдік желінің қолдану мүмкіндіктерін үйрену;

- оптимизациялық және ұйымдастыру басқару ақпараттық жүйелердің эконометрикалық есептерін жобалау және шешу.

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 12

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.16


АП 07

Жоба жұмыстарының негіздері және АЖЖ. Жобалауға жүйелік тұрғы. Жобалаудың және жобалық спецификациялардың деңгейлердің иерархиялық құрылымы. Кемеңгерге жобалау кезеңдері. Жобалармен басқару әдістемелері. Жобаларды, бағдарламаларды және портфелдерді іске асыру әдістемелігі. Жобалық жұмыстардың стандарттары. Ұйымдастыру активтері. Ақпараттық жүйе. Жол салу матрица жобалар, құрастыру және бақылау таңдау үшін қолданатын мамандарға программалық қамтамасыз ету. Автоматтандыру және басқару жүйелердің және құралдардың жасаулар жобаларының техника-экономикалық жағдаят дәлелдеуі. Құрылым және АЖЖ бір түрі. CALS-технологиялар туралы ұғым. Торлық жоспарлау және басқару әдістері. АЖЖ кезеңдері. Бағдарламалық, лингвистикалық, математикалық, техникалық, ақпараттық, әдістемелік, ұйымдастыру АЖЖ қамтамасыз ету. Бағдарламалық-әдістемелік және бағдарламалық-техникалық АЖЖ кешендері.

Білімдер:

- жобалық құжаттаманың ресімдеу ережелері;

- жобалық-конструкторлық құжаттаманы орындау және ресімдеу автоматтандыру әдістері және құралдары;

- жобалық жұмыстардың әдістері;

- құрылымдық және конструкторлық деңгейлерде жобалық есепті шешімдерді жиынға құрастыру тұрғылары;

- жобалау автоматты жүйелерінің ортақ талаптары.

Іскерліктер:

- нобайларды, сызбаларды және басқа жобалық құжаттаманы орындау және оқу;

- компьютерлік графика құралдарын жинақтау және негізделген таңдауды орындау;

- принципиалдық, құрылымдық, функционалдық, электр схемаларды эзірлеу және үлгілік жүйелерін жобалау;

- автоматтандыру және басқару жүйелерді жобалауда құралдарды таңдау.

БҚ 5

БҚ 8

БҚ 11

БҚ 12

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.15

КҚ 3.1.16

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.18

АП 08

БӨА инжинирингі.

Инжиниринг. Инжиниринг кері реинжинирингі. Инжиниринг төтесіге. ӨЕШТ-инжинирингі. Технологиялық инжиниринг. Ұйымдастыру құрылымы, негізгі мінездемелері. Құрылымдық, функционалдық, параметрлік, тектік, жүйелерге талдауға және синтезге тұрғылар. Жүйе құрастыруы таптық ERP, MRP, PLM, EAM MES. Инжинирингтік қызметтер мазмұны. Толық инжиниринг айналымы. Инжиниринг БӨА. БӨА облысындағы реинжиниринг кәсіпкерлік-үдерістердің және негізгі инжинирингтің қағидалары. Басқару кеңесі. 

Білімдер:

- негізгі инжиниринг ұғымдары;

- әр түрлі ұйымдастыру құрылымдардың артықшылықтары және шектеулері;

- әр түрлі таптық жүйелердің құрастыру логикасы;

- реинжиниринг және инжинирингтің теориялық негіздері;

- негізгі қазіргі әдістерді және әдістемелерді инжиниринг және реинжиниринг БӨА;

Іскерліктер:

- БӨА жүйелерді жобалау әдістерін және құралдарын практикада қолдану;

- БӨА жүйелер жобасының сапасын бағалау;

- жобалық және қолдану кезіндегі құжаттаманың әзірлеу барысында бақылауды жүзеге асыру;

- жұмыстардың және нақты жағдайдың әдістер инжинирингін және реинжинирингін есепке алумен ерекшеліктерін қолдану;

- реинжиниринг және инжиниринг кәсіпкерлік-үлгілерді салу;

- жүрісте инжинирингтік жобаларды әзірлеп пайда болатын мәселелерді шешу;

- практикада инжинирингтің негізгі кезеңдерін іске асыру.

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 11

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.10

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.15

КҚ 3.1.18

КҚ 3.1.19

КҚ 3.1.20

КҚ 3.1.21


АП 09

Өнддірісті ұйымдастыру, жоспарлау және экономика.

Нарықтық қатынас жүйесіндегі сала кәсіпорындары. Менеджмент. Басқарудың негізгі үдерістері және әдістері. Маркетинг. Сала кәсіпорындарының өндірістік қорлары. Күрделі қаржылар және сала кәсіпорындарының күрделі құрылысы. Негізгі және қосымша өндірістерді ұйымдастыру. Еңбекті ғылыми ұйымдастыру. Сала кәсіпорындарында техникалық нормалау негіздері. Еңбек өнімділігі. Сала кәсіпорындарында еңбек ақысын ұйымдастыру. Нарықтық экономика жағдайында Қазақстан Республикасының салықтық жүйесі. Сала кәсіпорындарында жоспарлауды ұйымдастыру. Сала кәсіпорындарының өндірістік-шаруашылық әрекетін есептеу негіздері мен талдау. Жаңа өндірістердің инновациялық жобаларын құру және ренновациялау. Инвестиция тиімділігін бағалау әдістері. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау кезеңдері мен жолдары.

Білімдер:

- нарық жағдайында кәсіпорында жоспарлауды ұйымдастыруы;

- еңбек және жалақыны жоспарлауы, өндірістік-оперативтік жоспарлауы;

- жоспарлау және басқарудың торлы әдістері.

Іскерліктер:

- жұмысшы жобалардың сметалы құжаттарын және техника-экономикалық негіздемелерге арналған экономикалық есептеулерді құрастыру.

БҚ 2

БҚ 11

БҚ 13

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.19

КҚ 3.1.20

КҚ 3.1.21


АП 10

Өндірістік стандарттар және қауіпсіздік техникасы.

Пән, негізгі бөлімдер, ғылыми-әдістемлік қағидалар, мазмұны, терминдер және еңбекті қорғау анықтамасы. Кәсіорында еңбекті қорғау жағдайын бақылау және тексеру қызметін ұйымдастыру. Еңбекті қорғауға арналған заң және норма актілері. Жұмысшыларды еңбекті қорғау бойынша оқыту. Еңбекті қорғау нормасын бұзғаны үшін жауапкершілікке тарту. Жарақат және кәсіптік ауру жайлы түсінік. Өндіріс ортасының метрологиялық жағдайы. Өндірісті жарықтану, оны нормалау, есептеу. Өндірістік шу, тербеліс, адам ағзасына әсер етуі, қорғау шаралары. Электрқауіпсіздік. Жану жайлы негізгі мағлұмат. Жарылыс-өрт қауіпі бойынша өндіріс ғимараттарын жіктеу. Жарылысты-өрт қауіпті ғимараттардағы жабдықтар. Ғимарат және құрылысты найзағайдан қорғау. Негізгі өртке қарсы қолданылатын шаралар.

Білімдер:

- қауіпсізік техникасы және еңбекті қорғауды бақылау қызметін ұйымдастыру негіздері;

- еңбекті қорғау, өндірістік санитарияға арналған заңды және нормалы актілері;

- техника қауіпсіздігінің жалпы мәселелерді;

- негізгі және көмекші жабдықтарда жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік техникасы;

- қауіпті өндірістік объектілерін қауіпсіз пайдалану шаралар жүйесі;

- мүмкінді кауіпті және зиянды факторлары және қорғану құралдары;

- өрт және жарылыстан сақтандыру шаралары;

- ұжымдық және жеке қорғану құралдарын сақтау және пайдалану тәртібі;

- жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша өндірістік стандарттары;

- техникалық құралдары және технологиялық процесстер қауіпсіздігін арттыру әдістері мен тәсілдері.

 Іскерліктер:

- қауіпті және зиянды өндірісті факторлардың жұмысшыларға кері әсер етуін және жарақаттануын болдырмайтын құрал, шаралар, тәсілдерді білікті таңдау;

- еңбектің шарты және жұмыс орнының сапасына талдау өткізу;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік тұрғысынан өндірісте жетілдірілген оңтайлы нұсқаларды таңдай білу;

- еңбекті қорғау бойынша белгіліенген үлглік құжатамаларды жүргізу, оларды толтыру және сақтау шарттарын сақтау;

- қорғау және өртке қарсы техникасын, ұжымдық және жеке қорғану құралдарын падалану;

- кәсіптік қызметінде өндірістік стандарттарды қолдану.

БҚ 10

БҚ 13

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.13

КҚ 3.1.14


КП 00

Кәсіптік практика


КП 01

Танысу практикасы.

Техника қауіпсіздік және өртке қарсы қауіпсіздік ережесі, газ құтқарушы қызметтімен танысу (зерттеу). Құжаттамаларды ресімдеу. Практикані орындар бойынша бөлу. Өндіріс пен бөлімшелер арасындағы өзара байланыс. Өндірістік-техникалық бөлім, экологиялық бөлім, технологиялық бөлім, механикалық бөлімдермен танысу.

Көліктің және мұнайды сақтаудың ортақ сұрақтары, мұнай өнімі және газ.

Басты мұнай өңдеу станциялары. Мұнайды өңдеу станциялардың технологиялық сұлбалары.

Магистралдіқ газ құбырының негізгі объектілері және ғимараттары: алдағы ғимараттар; компрессорлық станциялар; газайырғы станцияға; авария-жөндеу тармақтары; сызықты және станциялық байланыстар құрылымдары; қосалқы ғимараттар.

Іскерліктер:

- мұнай-газды және химиялық өндірістің технологиясын меңгеру;

- ішкі, жергілікті және магистралдіқ мұнай құбырларды танып білу;

- техника қауіпсіздігінің ортақ тәртібі және өндірістік пәндердің талаптарды қолдану;

- өрт қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ортақ шаралар қолдану.

Дағдылар:

- мұнай-газ және химиялық өндірістердің технологиялық сұлбаларын оқу;

- кәсіпорындардағы аумақта жеке технологиялық түйіндерден, аппараттардан, жабдықтардан сұлбаларды табу;

- мұнай-газ және химиялық өндірістегі қауіпсіздік, өртке қарсы қауіпсіздіктер және газдан құтқарушы қызметтер техникалары ережелерді орындалу;

- жұмыс құжаттамаларын жүргізу.

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 10

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.13

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.15

КҚ 3.1.16

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.18

КҚ 3.1.21


КП 02

Жұмысшы мамандығын алу бойынша практика.

Жұмыс орындағы қауіпсіздік техника ережесі бойынша инструктаж. Мұнайгаздық және химиялық өндірісте технологиялық үдеріс жүргізу бойынша нұсқаулықтарды зерттеуі. Мұнайға, газға және мұнай өнімдеріне негізгі талаптар. Өндірістік бөлімшенің негізгі жабдықтарын және құрылымын тағайындау. Олардың негізгі жабдықтарының ақауларын (немесе БӨА) және оларды жоюдың әдістері. Жабдықтарды жөндеу барысындағы материалдық және энергетикалық шығындар, еңбектік, жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету. Өндірістік автоматты диспетчерлерін басқару міндеттері. Жабдық пайдалану, жөндеу, монтажы бойынша нұсқауды зерттеуі. Аппаратды (құралға) жөндеуге нарядтық-кіру рұқсаты. Жөндеуден кейінгі аппаратты өткізу актысы. Бригадалар құрамында БӨАжА-аспапшы ретінде дербес жұмыс істеу.

Іскерліктер:

- өндіріс туралы негізгі мәліметтерді, кәсіпорындағы ішкі тәртіптің ережелерін білу;

- кәсіпорынның, негізгі бөлімдерін және олардың тағайындауды білу;

- өндірістің технологиялық сұлбасын білу;

- өндірістік бөлімшені бақылаудың және автоматика құралдардың жұмыстарын тағайындаудың, құрылымын және қағидасын білу;

- жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеудің әдістерін білу;

-жабдықты жөндеуге жұмсалған энергетикалық және материалдық, еңбектік шығындарды айқындау;

- өндірісті автоматты диспетчермен басқару міндеттеріе танып білу.

Дағдылар:

- жөндеу бригадаларының арасында БӨАжА-аспапшысы болып өзіндік жұмыс істеу;

- БӨА тексеруді, қаралауды дербес өндіріп алу;

- өндірістегі технологиялық карталарды құрастыру;

- жөндеуге жататын жабдықтарды дербес қаралау;

- қажетті аспаптарға және бөлшектерге мәлімдемелер беру;

- жөндеу жұмысы барысында технология жөндеуін бұзбай ақау тізімдемесіне сәйкестендіріп жасау;

- жөнделген жабдықты пайдаланымдық монтажға, сынауға және өткізуге техникалық шарттарды орындау;

- жөнделген жабдықты өткізу бойынша есептік-техникалық құжаттаманы әзірлеу;

- жөндеуден кейінгі жабдықтарды өткізу акттын толтыру;

- өндірісте мамандық бойынша алған білімдерді қолдану.

КП 03

Технологиялық практика.

Мұнай және газды өнеркәсіптігінің дамуы, кәсіпорындармен танысу. Өртке қарсы және енгізу инструктажы бойынша ТҚ. Қауіпсіздік техника бойынша ережелерді тапсыру.

Жөндеу-механикалық цех бөлімшелерінің өазар байланыс құрылымдарын зерттеу. БӨА мұнайгаз демонтажы және химиялық өндірістерде монтаждау, темір ұстасының жөндеуі бойынша жұмыс орындар бар. Штаттық жұмысшылардың жетекшілігімен ұсталардың, техника-технолог және бригадир міндеттерінің орындалуы. Өндірістегі өндірістік байланыстарды зерттеу. Жабдықтың және аспаптық төлқұжаттарды зерттеу. Еңбек ақы төлеудің нарядтары және жүйесі. Жабдықтарды жөндеу және монтаждық кестелерді құрастыру.

Іскерліктер:

- олардың тағайындауы бойынша цехтердің және уческелік мұнай-газ және химиялық өндірістің өзара байланысын білу;

- жөндеу-механикалық цехтің құрылымдарын зерттеу;

- жөндеу бригадалардың құрамындағы квалификациялығын және сандығын анықтау;

- технологиялық үдерістің ерекшеліктер түсіну;

- кәсіпорынның техника-экономикалық жағдаятының көрсеткіштерін есептеу;

- техникалық және өртке қарсы қауіпсіздіктер нұсқауларын сақтау;

- қоршаған ортаны қорғау шаралары бойынша зиянды лақтырулар мен ағымды суларды тазалау шараларын орындау;

- автоматтандыру жабдықтарының және орнату кестесін білу;

- кәсіпорындарды сумен қамтамасыз ету және энерго сұлбасын білу.

Дағдылар:

- мұнайгаз қоймасы мен мұнай базаларының бөлімдерінің жабдықтарын жаңғырту және жаңа заманауи жөндеулермен қамтамасыз ету;

- технологиялық пәндердің бөлімшелерін және жабдықтың ережесі бойынша пайдалануын бақылауын жүзеге асыру;

- технологиялық жабдықтарға сынау барысында қатысу;

- барлық жөндеу түрлерін өткізу барысында қосымша бөліктер мен аспаптарды, материалдарды алу мәлімдемесін толтыру;

- жөндеу жұмысы барысында технология жөндеуін бұзбай ақау тізімдемесіне сәйкестендіріп жасау;

- жабдық жұмыстардың оңтайлы тәртіпте орналастыруы мен жабдықтарды тексеруге қатысу;

- шикізатқа, материалдарға, отынға, энергияға және аспаптақ шығыстық уақытқа, техникалық нормалар қисынына, нормаларды әзірлеу;

- өндірісте мамандық бойынша алған білімдерді қолдану.

КП 04, 05

Диплом алдындағы практика және дипломдық жобалау.

Дипломдық жобаның тақырыптамасын қолдану және басқа бөлек басқару бөлімдерімен танысу. Дипломдық жобаны (жұмысты) орындауға қажетті құжаттамалар мен материалдарды жинау. Қауіпсіздік техникасы және экология талаптары мен нормалары. Өнімнің өзіндік құнының калькулациясы.

Іскерліктер:

- сызбалық құжаттарды оқу;

- технологиялық нұсқаулық талаптарын орындау;

- өнімнің өзіндік құнының калькулациясын есептеу;

Дағдылар:

- жұмыс орнында қауіпсіздік техникасы талаптарын орындау;

- белгіленген стандартты талаптарға сай құжаттарды рәсімдеу.


      Ескерту: 1-кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер

БҚ 1

Өзінің болашақ мамандығының мәнін және әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған орнықты қызығушылығын байқату.

БҚ 2

Басшысы белгілеген мақсаты және оған жету тәсілдері арқылы өзінің қызметін ұйымдастыру.

БҚ 3

Мазмұндамалардың қисындылықтарына жете отырып, іскер құжаттарды редакциялау.

БҚ 4

Жұмыс жағдайын түйіндеу, ағымды және қорытынды бақылауды жүргізу, өзінің қызметін бағалау, өзінің жұмыс нәтижесіне жауапты болу.

БҚ 5

Лайықты стандарттарды және анықтама әдебиеттерді пайдалану.

БҚ 6

Қызметтік міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті мәліметтерді іздеу.

БҚ 7

Жабдықтарды дұрыс пайдалану және дер кезінде сапалы жөндеу бойынша жұмыстарын ұйымдастыру.

БҚ 8

Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану.

БҚ 9

Командада жұмыс істеу, бастықтармен, қызметтестермен тиімді араласу.

БҚ 10

Жұмыс орнында еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздіктің талаптарын сақтау.

БҚ 11

Инжиниринг жұмыстарын орындау кезінде ең тиімді және үнемді әдістерді таңдау.

БҚ 12

Кәсіптік қызметте иновациялық технологияларды қолдану.

БҚ 13

Кәсіптік қызмет бойы білімі мен дағдыларын жаңарту.


      2-кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Орта буын маманы

082801 3 – Техник-технолог

КҚ 3.1.1. Іргелі инжинирингтік білімдерді қолдану.

КҚ 3.1.2. Инжинирингтік мәселелерді шешу үшін теория мен тәжірибені байланыстыру.

КҚ 3.1.3. Кәсіптік қызмет саласындағы ұлттық және халықаралық стандарттар талаптарын орындау, метрологиялық нормаларды және ережелерді қолдану.

КҚ 3.1.4. Зерттеу әдістерін таңдау, қажетті эксперименттерді жоспарлау және өткізу.

КҚ 3.1.5. Нәтижелерді түсіндіріп беру және қорытындыларды жасау.

КҚ 3.1.6. Кәсіптік қызмет жүрісінде пайда болатын мәселелерді шешу үшін физико-математикалық аппаратты қолдану.

КҚ 3.1.7. Термодинамиканың, химиялық кинетиканың, жылу және массаның тасымалдадың негізгі ұғымдарын, заңдарын және үлгілерін қолдану.

КҚ 3.1.8. Мұнай-газ және химия өндірісінің технологиялық процесстерін жүзеге асыру үшін жабдықтарды таңдауын дәлелдеу.

КҚ 3.1.9. Ғылыми-техникалық мәліметті жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу, инжиниринг жұмыстарында отандық және шетелдік ғылым, техника және технология жетістіктерін қолдану.

КҚ 3.1.10. Интеграцияланған жүйелер үлгілері үшін ұтымды шешімдер алу мақсатында, стандартты бағдарламалар құралдырын қолдану арқылы есептеулер өткізу.

КҚ 3.1.11. Кәсіптік қызметке жататын зерттелетін объектілер мен процесстерді математикалық үлгілерде әзірлеу, қазіргі теориялық және практикалік әдістерін қолдану.

КҚ 3.1.12. Технологиялық процесстердің бақылау әдістерін, бақылау-өлшеу аспаптарының құрылымын білу.

КҚ 3.1.13. Мұнай-газ және химия өндірісінің технологиялық сұлбасын білу.

КҚ 3.1.14. Бақылау-өлшеу аспаптарын монтаждау, қосу-реттеу және қызмет корсету жұмыстарына қатысу.

КҚ 3.1.15. Автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолдану.

КҚ 3.1.16. БӨА жүйелерін жобалау үшін бастапқы ақпараттық берілгендерді жинау және талдау.

КҚ 3.1.17. БӨА инжиниринг саласында жобалық және жұмыстық техникалық құжаттаманы әзірлеу.

КҚ 3.1.18. Мұнай-газ және химия өндірісінің өндірістік және технологиялық процесстерін автоматтандыру бойынша жобаларды әзірлеуге қатысу.

КҚ 3.1.19. Ұйымдастыруды дамытудың және өзгерістердің бағдарламаларын әзірлеу және олардың іске асыруын қамтамасыз ету.

КҚ 3.1.20. БӨА инжинирингтегі бизнес-процестерді ғылыми зерттеу және басқаруды өткізу үшін сандық және сапалы әдістерді қолдану.

КҚ 3.1.21. БӨА инжиниринг процестерін басқару үшін аналитикалық материалдарды дайындау және олардың тиімділік бағаларын өткізу.


      Қысқартулар мен белгілер

      БӨА – бақылау-өлшеу аспаптары

      БӨАжА – бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика

      АЖЖ – автоматтандырылған жобалау жүйесі

      БАЖ – басқарудың автоматтандырылған жүйесі

      ӨБАЖ – өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі

      ТПБАЖ – технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесі

      ERP- жүйесі (Enterprise Resource Planning) – компания ресурстарын басқаруп жүйесі

      MRP- жүйесі (Material Requirements Planning) – матералдардың қажеттілігін жоспарлау жүйесі

      PLM- жүйесі (Product Lifecycle Management) – өнімнің өміршеңдік кезеңін басқару жүйесі

      MES- жүйесі (Manufacturing Execution System) – өндірістің атқарушы жүйесі

      ЕАМ- жүйесі (Enterprise Asset Management) – кәсіпорынның негізгі қорын басқару жүйесі

      SCADA- жүйесі (Supervisory Control And Data Acquisition) – деректерді жию және диспетчерлік бақылаудың бағдарламалы-аппараттық кешені

      Batch- жүйесі – бөлінген есептеуді басқарудың жүйесі

      CALS-технологиясы (Continuous Acquisition and Lifecycle Support) – бұйымдардың өміршеңдік кезеңін және жеткізілімдерді үздіксіз ақпараттық қолдау

      ӨЕШТ-инжиниринг – өнертапқыштық есеп шешу теориясы (ӨЕШТ) және функционалды-құндық талдау (ФҚТ) әдіснамасына негізделген ғылымды қажетсінетін инжиниринг

      ҚТ – қауіпсіздік техникасы

      ЭЕМ – электронды есептеу машинасы

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 207-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды мен бейіні: 0800000 – Мұнай- газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0829000 – Энергетиканы қайта өндеу және электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы

      Біліктілігі: 082901 3– Энергожүйе және энергожобалау технологы

      Оқыту түрі: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі(сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстары

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық практикалық)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер





1448




1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ(орыс) тілі, кәсіптік шет тілі, дене тәрбиесі)





392




1-4

ӘӘП 00

Әлеуметтік экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздері, құқық негіздері)





180




1-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





888

516

356

16

1-4

ЖКП 01

Мемлектттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


52

8

44



ЖКП 02

Сызу және инженерлік компьютерлік графика


+

+


80

10

70



ЖКП 03

Энергетикадағы ақпараттық технологиялар


+

+


60

20

40



ЖКП 04

Еңбекті қорғау және өндірістік экология негіздері

+


+


80

60

20



ЖКП 05

Жалпы энергетика


+

+


64

48

16



ЖКП 06

Мұнай мен газды өндіру және өндеу технологиясы

+


+


78

50

28



ЖКП07

Техникалық механика негіздері

+

+

+


68

42

26



ЖКП08

Металдар технологиясы және конструкциялық материалдар


+

+


64

48

16



ЖКП 09

Термодинамика және жылу техникасының негіздері


+

+


58

40

18



ЖКП 10

Электротехника және электроника негізі


+

+


60

48

12



ЖКП 11

Гидравлика


+

+


64

46

18



ЖКП 12

Энергетика экономикасы

+


+

+

80

40

24

16


ЖКП 13

Энергожүйелердің автоматикасы

+


+


80

56

24



АП 00

Арнайы пәндер





788

512

216

60

1-4

АП 01

Мұнай газ кешенінің энергетикасы және энергетиканы өңдеу технологиясы

+

+

+


102

64

38



АП 02

Жылу және отынмен қамтамасыз ету кешендердің және энергожүйелердің құрылысы және жобалау

+

+

+

+

210

134

46

30


АП 03

Жылу және отынмен қамтамасыз ету жылу техникалық жабдықтарын және энергожүйелерін пайдалану және техникалық қызмет көрсету

+

+

+

+

250

160

60

30


АП 04

Мұнай газ кәсіпорындарының энергожүйелерін және электрмен қамту желілерін жобалау және пайдалану

+


+


92

62

30



АП 05

Электрэнергетикадағы инжиниринг

+


+


64

48

16



АП 06

Мұнай газ саласының үлгілік өндірістік механизмдерінің электр жабдықтарын және электр жетек жүйелерін жобалау, техникалық пайдалану және қызмет көрсету


+

+


34

26

8



АП 07

Менеджмент, маркетинг және мұнай бизнесін ұйымдастыру


+

+


36

18

18



БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*





48-467*





ӨО және КП

Өндірістік өқыту және кәсіптік практика





1692





ӨО. 00

Өндірістік оқыту





396





ӨО 01

Слесарлық практика





72





ӨО 02

Энергетикаға кіріспе





72





ӨО 03

Танысу практикасы





72





ӨО 04

Слесарлы- механикалық практика





108





ӨО 05

Кәсіби қызметінде компьютерлік бағдарламаларды үйрену





72





КП. 00

Кәсіптік практика





1296





КП 01

Жұмысшы мамандығын алу





360





КП 02

Технологиялық практика





504





КП 03

Диплом алды практикасы





216





КП 04

Дипломдық жобалау





216





АА. 00

Аралық аттестаттау





252





АА. 00

Қорытынды аттестаттау





72





ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау**





60





ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық денгейін бағалау және біліктілікті беру





12







Міндетті оқытудың қорытындысы





5760





К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық емес



Барлығы





6588






      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстар, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жоба қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар мен оқытудың техникалық құралдарының үлгілік тізбесітиісті біліктілік пәндері бойынша білім беру бағдарламалары мазмұнынан негізге ала отырып анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтауға арналған оқу-өндірістік жабдықтар мен оқытудың техникалық құралдарының тізбесі жұмыс бағдарламаларын есепке алумен, оқу орны және оларға кадр даярлайтын серіктес-кәсіпорындармен бірлесе отырып анықталады. Бұл ретте сала дамуының болашағын ескере отырып, ІТ-технологияны, 3D-технологияны, АКТ, қашықтан, модульдік, дуалды, кредитті оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 208-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды мен бейіні: 0800000 – Мұнай- газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0829000 – Энергетиканы қайта өндеу және электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы

      Біліктілігі: 082901 3 – Энергожүйе және энергожобалау технологы

      Оқыту түрі: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстары

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық- практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік (қазақ(орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)





480




1-3

СЭД 00

Әлеуметтік – экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану, құқық негіздері)





180




1-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





880

550

314

16

1-3

ЖКП 01

Мемлектттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


52

8

44



ЖКП 02

Сызу және инженерлік компьютерлік графика


+

+


72

10

62



ЖКП 03

Энергетикадағы ақпараттық технологиялар


+

+


60

20

40



ЖКП 04

Еңбекті қорғау және өндірістік экология негіздері

+


+


80

70

10



ЖКП 05

Жалпы энергетика

+


+


64

52

12



ЖКП 06

Мұнай мен газды өндіру және өңдеу технологиясы

+


+


78

60

18



ЖКП07

Техникалық механика негіздері


+

+


68

52

16



ЖКП08

Металдар технологиясы және конструкциялық материалдар


+

+


64

48

16



ЖКП 09

Термодинамика және жылу техникасының негіздері


+

+


58

40

18



ЖКП 10

Электротехника және электроника негізі


+

+


60

48

12



ЖКП 11

Гидравлика


+

+


64

46

18



ЖКП 12

Энергетика экономикасы

+


+

+

80

40

24

16


ЖКП 13

Энергожүйелердің автоматикасы

+


+


80

56

24



АП 00

Арнайы пәндер





788

542

186

60

1-3

АП 01

Мұнай газ кешенінің энергетикасы және энергетиканы өңдеу технологиясы

+


+


102

64

38



АП 02

Жылу және отынмен қамтамасыз ету кешендердің және энергожүйелердің құрылысы және жобалау

+

+

+

+

210

134

46

30


АП 03

Жылу және отынмен қамтамасыз ету жылу техникалық жабдықтарын және энергожүйелерін пайдалану және техникалық қызмет көрсету

+

+

+

+

250

170

50

30


АП 04

Мұнай газ кәсіпорындарының энергожүйелерін және электрмен қамту желілерін жобалау және пайдалану

+


+


92

72

20



АП 05

Электрэнергетикадағы инжиниринг

+


+


64

48

16



АП 06

Мұнай газ саласының үлгілік өндірістік механизмдерінің электр жабдықтарын және электр жетек жүйелерін жобалау, техникалық пайдалану және қызмет көрсету


+

+


34

26

8



АП 07

Менеджмент, маркетинг және мұнай бизнесін ұйымдастыру


+

+


36

28

8



БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*





48-465*





ӨО және КП

Өндірістік өқыту және кәсіптік практика





1692





ӨО 00

Өндірістік оқыту





396





ӨО 01

Слесарлық практика





72





ӨО 02

Энергетикаға кіріспе





72





ӨО 03

Танысу практикасы





72





ӨО 04

Слесарлы- механикалық практика





108





ӨО 05

Кәсіби қызметінде компьютерлік бағдарламаларды үйрену





72





КП 00

Кәсіптік практика





1296





КП 01

Жұмысшы мамандығын алу





360





КП 02

Технологиялық практика





504





КП 03

Диплом алды практикасы





216





КП 04

Дипломдық жобалау





216





АА 00

Аралық аттестаттау





180





АА. 00

Қорытынды аттестаттау





72





ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**





60





ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық денгейін бағалау және біліктілікті беру





12







Міндетті оқытудың қорытындысы





4320





К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек



Барлығы





4960






      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстар, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      **Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жоба қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар мен оқытудың техникалық құралдарының үлгілік тізбесі тиісті біліктіліктің пәндері бойынша білім беру бағдарламалары мазмұнынан негізге ала отырып анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтауға арналған оқу-өндірістік жабдықтар мен оқытудың техникалық құралдарының тізбесі жұмыс бағдарламаларын есепке алумен, оқу орны және оларға кадр даярлайтын серіктес-кәсіпорындармен бірлесе отырып анықталады. Бұл ретте сала дамуының болашағын ескере отырып, ІТ-технологияны, 3D-технологияны, АКТ, қашықтан, модульдік, дуалды, кредитті оқытуды ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 209-қосымша

      "Энергетиканы қайта өңдеу және электроэнергетикалық инженеринг технологиясы" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 209-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖБП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖБП.01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Тілді дамыту. Тілдік коммуникация.

Мәтін. Мәтін принципі.

Кәсіптік – іскерлік тілдесу.

Өндірістік құжаттардың негізгі түрлері. Оларды құрастыру мен рәсімдеудің ережелері. Іскерлік хаттар. Жеке іскерлік қағаздар. Іскерлік құжаттардағы сөз тәртібі.

Тілдік модификация факторларының негізгі құралдары: сөздік, анықтамалық, техникалық тесттер.

Білімдер:

- қазақ (орыс) тілін білу, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге және оларды талдауға қажетті лексикалық және грамматикалық минимумдер;

- қазақ (орыс) әдеби тілінің публицистикалық және ресми-іскерлік қазақ(орыс) тілінің нормалары, белгілері, жанрлары;

- қазақ (орыс) орфографиясы мен пунктуациясының негізгі принциптері;

- фонетика, сөзжасам, морфология және синтаксис бойынша негізгі мәліметтер;

Іскерліктер:

- ауызша іскерлік коммуникацияның дағдыларын қолдана білуі;

- түрлі жанрдағы жазбаша, ауызша мәтіндер құруы;

- кәсіптік түрлі тілдік құралдарды меңгеруі;

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді редакциялау және жетілдіру.

БҚ3

БҚ4

БҚ6

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Кәсіптік шетел тілдерінің негізі. Кәсіптік терминдер мен фразеологиялық айналымдар.

Мамандығы бойынша кәсіптік, іскерлік тіл негізі.

Ауызша кәсіптік іскерлік қарым-қатынас және оның нормалары.

Тілдік факторлардың негізгі кодтары: сөздік, анықтамалық, техникалық мәтін.

Аударма техникасы (сөздікпен), кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару.

Білімдер:

- шетел тілін үйреніп, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеу және грамматикалық минимумды меңгеру;

- тілдік нормаларды, тілдесудің іскерлік аясындағы стилистикасын игеру;

Іскерліктер:

- ауызша іскерлік коммуникацияның дағдыларын қолдана білуі;

- іс құжаттарын редакциялауы;

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді жетілдіру, редакциялауы.

БҚ 12

ЖГП 03

Дене тәрбиесі.

Адамның әлеуметтік кәсіптік жалпы мәдени дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі;

Дене тәрбиесінің әлеуметтік биологиялық және психофизиологиялық негізі.

Өзін өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негізі.

Дене тәрбиесінің кәсіби-қолданбалы дайындығы

Білімдер:

- адамның әлеуметтік кәсіптік жалпы мәдени дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі;

- өзін өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негізі;

- спорттық жаттығуларды орындау кезіндегі техника қауіпсіздігі ережелері, волейбол, баскетбол ойыны ережелері, шаңғыда жүру ережесі, гимнастикалық жаттығуларды орындау ережесі, компаспен бағдарды анықтау;

Іскерліктер:

- дене тәрбиесі нормативтерін орындау.

БҚ 13

ЖГП 04

Қазақстан тарихы.




ӘЭП 00

Әлеуметтік – экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану.

Мәдениеттану және оның қоғамдағы ролі. Мәдениетті зерттеудің алуан түрлілігі.

Мәдениет және өркениет, мәдениеттің қалыптасуы;

Мәдениеттің конфуцийлік-даосистік типі.

Мәдениеттің үнді-будда типі.

Ислам мәдениетінің әлемі.

Мәдениеттің христиандық типі. Батысевропалық мәдениет және оның қазіргі заман дамуына тигізген әсері.

Африка мәдениетінің ерекшелігі мен бірегейлігі.

Көшпелі өркениеттің пайда болуы және бірегейлігі.

Орта ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті.

ХVІІ-ХІХ ғғ. қазақтардың мәдени дәстүрлері.

Қазіргі заманғы Қазақстан мәдениеті.

Білімдер:

- халықтар мәдениеті туралы негізгі ұғымдар;

- көшпенділердің өмірі мен құндылықтар жүйесі;

- орта ғасырдағы қазақ этносының мәдени негізі жөніндегі білімінің қалыптастыруы;

- Қазақстанның ортағасырлық мәдениетіне түрік және араб мәдениетінің әсері.

Іскерліктер:

- мәдениеттану ұғымдарын еркін пайдалану;

- мәдениетті зерттеудің алуан түрлілігін білу;.

- рухани мәдениетінің ерекшеліктерін көрсету.

БҚ 4

ӘЭП 02

Философия негіздері.

Философия және оның қоғамдағы ролі.

Философияның тарихи типтері.

Болмыс түсінігі.Материя және қозғалыс. Кеңістік және уақыт.Сана табиғаты.

Диалектика және оның баламалары. Қоғамның философиялық түсінігі. Қоғамдық дамудың формалары және мазмұны.

Таным және оның түрлері. Қоғамдық сана және оның түрлері.

Адам табиғаты және оның өмір сүруінің мәні. Жеке тұлға. Еркіндік және жауапкершілік. Әлеуметтік болжау түрлері, типтері, әдістері.

Қазіргі глобальдық проблемалар. Мораль – дүниеге шынайы бағалық қатынас формасы.

Білімдер:

- әлемнің философиялық, ғылыми және діни бейнелері туралы ілім;

- адам өмірінің мағынасы туралы;

- қоғамдағы адамдардың ара-қатынастарын реттеудің адамгершілік нормасы.

Іскерліктер:

- адамдағы биологиялық және әлеуметтік және рухани байланыстарды анықтау;

- жеке тұлғаның қалыптасу шарттарын, оның бостандығы және өмірді сақтау үшін жауаптылығын, мәдениетін, қоршаған ортаны қорғау туралы ілімді пайдалану.

БҚ 2

БҚ 11

ӘЭП 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері.

Әлеуметтану ғылымы.

Әлеуметтік қауымдастық.

Әлеуметтік және этноұлттық қатынастар.

Әлеуметтік процестер.

Әлеуметтік институттар және ұйымдар.

Жеке тұлға: оның әлеуметтік ролі және әлеуметтік тәртібі.

Саясаттану пәні. Саяси билік және биліктік қатынастар.

Саяси жүйе. Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық процестер.

Білімдер:

- әлеуметтану ғылымы;

- этноұлттық қатынастар;

- әлеуметтік институттар және ұйымдар;

- жеке тұлға: оның әлеуметтік ролі және әлеуметтік тәртібі;

- әаяси билік және биліктік қатынастар;

- саяси жүйе;

- Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық процестер.

Іскерліктер:

- әлеуметтік қозғалысты және әлеуметтік өзгеріс пен дамудың басқа да факторларының дамуын түсіндіруі;

- биліктің мәнін, саясат субьектілерін, саяси қатынастар мен процестердің анықтауы;

- саяси жүйе және саяси тәртіп туралы ұғымын қалыптастыруы.

БҚ 7

БК 9

ӘЭП 04

Экономика негіздері.

Экономика және оның негізгі мәселелері, мақсаттары, негізгі түсініктері, принциптері, нысандары және меншіктің түрлері, меншікті басқару.

Нарықтың негізгі қызметі. Нарықтың жұмыс істеу себептері. Нарықтың түрлері және оның сипаттамасы. Нарықтың экономикалық субъектілері және олардың өзара іс-қимылдары. Сұраныс пен ұсыныстың анықтамалары. Банктер ролі және түрлері. Мемлекеттің банктік жүйесі.

Салықтар. Қазақстан Республикасының қазіргі салықтық саясаты. Салық салудың негізгі принциптері.

Білімдер:

- экономикалық теория негіздері;

- мемлекеттің экономикалық қызметі;

- экономиканы мемлекеттік реттеудің нысандары және әдістері;

- Қазақстан Республикасының қаржы және несие жүйесі, олардың құрылымы;

Іскерліктер:

- экономика және оның негізгі мәселелерін, мақсаттарын, принциптерін, нысандарын және меншіктің түрлерін, басқаруды түсінуі;

- нарықтың түрлері және оның сипаттамасын, нарықтың экономикалық субъектілерін және олардың өзара іс-қимылдарын білуі;

- сұраныс пен ұсыныстың анықтамаларын пайдалануы;

- Қазақстан Республикасының қазіргі салықтық саясаты принциптерін түсінуі.

БҚ11

ӘЭП 05

Құқық негіздері.

Құқық негіздері, түсініктері, көздері, жүйесі.

Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесінің негізі.

Қазақстан Республикасының сайлау құқығы. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.

Азаматтық құқықтың түсініктері, бастауы және қағидаттары.

Еңбек шарты және оны жасау тәртібі.

Қылмыстық құқық ұғымдары.

Білімдер:

- құқық негіздері, түсініктері, көздері, жүйесі;

- Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесі;

- Қазақстан Республикасының сайлау құқығы;

- Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы;

- азаматтық құқықтың түсініктері, бастауы және қағидаттары;

- еңбек шарты және оны жасау тәртібі;

- қылмыстық құқық ұғымдары.

Іскерліктер:

- құқық негіздерін, түсініктерін, көздерін, жүйесін түсінуі;

- Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесін мойындауы;

- Қазақстан Республикасының сайлау құқығын білуі;

- еңбек шартын және оны жасау тәртібін түсінуі;

БҚ 10

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.

Мекемелерде іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру.

Техникалық сөздiктердiң ерекшелiктерi.

Кеңсе құжаттары жұмысын жүргізу негізі.

Ұйымдастыру-таратылу, нормалық-құқықтық, ақша-финанс-есептік және анықтамалық құжаттар.

Қызметтік хаттар жазудың негізгі әдістері.

Іс қағаздарын жүргізуге автоматты басқару жүйесін пайдалану.

Құжаттар жинағы туралы түсінік.

Жазба құжаттарының алғашқы және күрделі жинақтары.

Құжат қорлары туралы түсінік.

Архив. Мемлекеттік және мекеме архивтері.

Ұлттық архив қоры

Білімдер:

- техникалық және лингвистикалық сөздiктер түрлерi;

- ақпараттық және iс құжаттарының жіктелуі;

- қазiргi кезде iс қағаздарын жүргiзу стандарттарына қойылатын талаптар;

- құжаттар формуляры және олардың бөлiктерi;

- құжаттар жинағы туралы түсiнiк;

- құжаттар қоры туралы түсінік.

Іскерліктер:

- әртүрлi сөздiктердi қолдануы;

- әртүрлi құжаттарды жіктеуі;

- құжаттар формулярын толтыруы;

- әкiмшiлiк-ұйымдастыру құжаттарымен жұмыс жасауы;

- архивтiк құжаттардың текстiлерi үлгiлерiн талдауы;

- архивке құжаттарды дайындап, сақтауға тапсыруы.

БҚ2

БҚ5

ЖКП 02

Сызу және инженерлік компьютерлік графика.

Сызба форматтары. Масштабы.

Сызбалардың графикалық орындалуы.

Техникалық тетіктердің контурлары.

Призма, пирамида, цилиндр, параллелепипед, куб, конус.

Сызбаларды орындаудың жалпы ережелерi.

Бөлшектердің сызбалары және эскиздері.

Құрастыру сызбасы.

Эскиздің мақсаты және оның жұмыс сызбасынан ерекшелігі.

Тетік эскизінiң орындалу тәртібі мен кезектілігi.

МЕМСТ бойынша бөлшектердің өлшемдерін салу. Сызбаға жазылатын жазулар және олардың мазмұны.

Мамандықтар бойынша сызбалар және схемалар.

Компьютерлік графика.

Білімдер:

- сызбалардың графикалық орындалуы;

- техникалық детальдардың контурлары;

- сызбаларды орындаудың жалпы ережелерi;

- бөлшектердің сызбалары және эскиздері:

- құрастыру сызбасы туралы жалпы түсiнiк;

- деталь эскизінiң орындалу тәртібі мен кезектілігi;

- МЕМСТ бойынша бөлшектердің өлшемдерін салу;

- мамандықтар бойынша сызбалар және схемалар;

- компьютерлік сызу бағдарламалар.

Іскерліктер:

- шартты белгілер мен негізгі ережелерді БАБҚ бойынша сызбада безендіруі;

- шрифтімен орындау үшін сызбада бас әріптерді белгілеуі;

- бөлшектердің контурын сызуы;

- масштабты таңдауы, сызбаға өлшемдерін дұрыс салуы;

- геометриялық денелерді проекциялауы;

- бөлшектердің эскизін орындауы;

- бөлшектердің сызбасын оқуы;

- мамандықтар бойынша сызбалар және схемаларды сызуы;

-компьютерлік бағдарламалармен сызбаларды сызу.

БҚ 9

ЖКП 03

Энергетикадағы ақпараттық технологиялар.

Мәтіндік өңдеу бағдарламалары. Электрондық кестелерді өндеу. Электрондық кестелермен жұмыс жасау қосымшалары. Кіргізілген функциялар. Диаграммаларды сызу бағдарламалары. Жиынтық құжаттар. ЭЕМ негізінде презентацияларды өндеу.

ЭЕМ-ге негізделген презентацияларды көрсету. Мұнай өнімдері бойынша қолданбалы бағдарламаларды бағдарламалық қамтамасыз ету. Мұнай газ жүйесіндегі ақпараттық – іздеу технологиялары. Энергетикадағы жаңа ақпараттық технологиялар. Ақпараттық технологиялардың мүмкіншіліктері.

Білімдер: 

- мәтіндік өңдеу бағдарламалары.

- электрондық кестелермен жұмыс жасау қосымшалары.

- диаграммаларды сызу бағдарламалар.

- мұнай өнімдері бойынша қолданбалы бағдарламалар

- мұнай газ жүйесіндегі ақпараттық – іздеу технологиялар.

Іскерліктер:

- күрделі және кәсіби үлгіде мәтіндік өндеу құжаттарын құру;

- есеп және презентациялар кезінде қолданатын көп функциялы электрондық кестелерді құру;

- күрделі электрондық кестелермен кәсіби құжаттарды дайындау;

- мұнай-газ өнеркәсібіне қатысты мәселелерді шешу үшін кіргізілген функцияларды қолдану;

- мұнай-газ өнеркәсібіне қатысты мәселелерді шешу кезінде талдау және презентациялар үшін күрделі және кәсіби үлгіде диаграммаларды дайындау;

- ЭЭМ негізінде презентацияларды көрсету;

- стандартты мәселелерді тиімді шешу үшін өндірісте жаңа бағдарламалық қамтуларды қолдану және зерттеу;

- энергетикалық кәсіпорындарының мәліметтер базалар жүйесін қолдану, деректерді таңдау, нәтижелерді талдау.

БҚ 9

ЖКП 04

Еңбекті қорғау және өндірістік экология негіздері.

Еңбекті қорғаудың жалпы сұрақтары, еңбекті қорғауды ұйымдастыру, өндірістік жарақаттандыру туралы түсінік, кәсіби аурулар және олардың алдын алу. Мұнай және газ кәсіпшіліктеріндегі техника қауіпсіздік ережелері. Қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік. Агрессивті және жарылғыш заттарды тасымалдау, сақтау. Өрт қауіпсіздігінің негіздері. Өрт сөндiру құралдары және әдістері. Табиғи ортаның зиянды заттармен ластануы. Су бассейнін қорғау. Қоршаған ортаны қорғаудың ғылыми негіздері; қоршаған ортаны қорғау және минералдық ресурстарды тиімді пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Қоршаған ортаны қорғау - тәжірибе және ғылыми зерттеу саласы; геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезіндегі қоршаған ортаны қорғау, жер қойнауын қорғау және табиғи қазбаларды тиімді пайдалану; қоршаған ортаны ластанудан қорғау; ландшафттың және табиғаттың ескерткіштерін қорғау; атмосфералық ауаны, су ресурстарын, топырақты және өсімдіктерді, хайуанаттар әлемін қорғау.

Білімдер:

- еңбек қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, өндiрiстiк жарақат, кәсiби аурулар туралы түсiнiктер және олардың алдын алу шаралары;

- электр тоғының әсері және электр тоқпен зақымдалған кездегі алғашқы көмек;

- мұнай- газ кәсіпшілігіндегі техника қауіпсіздік ережелері;

- қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстарды қауіпсіз пайдалану;

- қауіпті және жарылғыш заттарды сақтау, тасымалдау;

- өрт қауіпсіздігінің негізі, өрт сөндiру құралдары және әдістері;

- қоршаған ортаны қорғау бойынша нормативтік - құқықтық негіздері;

- табиғи ортаны зиянды заттармен ластану көздері;

- табиғи ресурстарының түрлері және классифи-кациясы, эко жүйелердің қалыпты жағдайының шарттары;

- қоршаған ортаны қорғаудың мәселелері;

- табиғи ресурстық жиынтық және Қазақстанныңқорғалатын табиғи аймақтары;

- қоршаған ортаға техногенды әсер ететін негізгі көздері, шығарындыларды аулау және алдын алу тәсілдері ағынды суларды тазарту тәсілдері, өндірістің газды шығарындыларымен ағындарын тазарту және зиянсыздандыру аппараттардың жұмыс істеу принциптері;

- өндірістік қалдықтардың түзелуінің негізгі көздері және масштабтары;

- қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіз-дік бойынша нормативтік құқықтық негіздері;

- табиғатты тиімді пайдаланудың принциптері және әдістері, қоршаған ортаның, экологиялық бақылаудың және экологиялық реттеудің;

- зиянды заттармен табиғи ортаның ластануы;

- қоршаған ортаны қорғау туралы ҚР Заңы;

- табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау облысындағы халықаралық ынтымақтастықтың принциптері мен ережелері;

Іскерліктер:

- еңбекті қорғау инструктажы мен ережелерін сақтауы;

- қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтауы;

- өрттен қорғау қызметін ұйымдастыруы;

- әр түрлі өндірістік әрекеттерінің экологиялық зардаптарын талдау және болжау;

- экологиялық апаттармен катострофалардың пайда болу себептерін талдау;

- газ шығарындыларын, ағындарды, қатты қалдықтарды пайдаға асыру әдістерін, технологияларын және аппараттарын таңдау;

- мұнай және газды өндіруді басқарудағы қоршаған ортаны ластайтын негізгі көздерін талдау;

- атмосфераға зиянды заттардың шығарындысын және ағынды сулардың пайда болуын азайту үшін шараларын қолдану;

- табиғи ресурстарды тиімді игеру үшін ғылым мен техниканың қазіргі заманғы жетістіктерін қолдану.

КҚ 3.1.30

КҚ 3.1.31

ЖКП 05

Жалпы энергетика.

Отын-энергетикалық кешеннің (ОЭК) Қазақстан экономикасының дамуындағы ролі. Энергияны тиімді қолдануының негізгі бағыттары. Энергетикалық ресурстардың классификациясы. Органикалық (жаңғыш) отындар: құрамы және сипаттамасы. Органикалық заттарды жағу кезіндегі жану өнімдерінің құрамы. Бейорганикалық отындар (жаңғыш). Ядролық энергия және жылу бөлу механизмдері. Ядролық отын. Жаңартылатын энергия көздері. Жер қойнауының және теңіздердің қалыңдығының жылуы. Күн энергиясы. Гидроэнергетикалық ресурстар.

Жылулық электрлік станциялар. Жылулық электрлік станциялар түрлері: жылулық электрстанциялар (ЖЭС), конденсациялық (КЭС, ГРЭС) және жылу орталықтар (ЖЭО). Электр станциялардың қарапайым принципиальдық жылулық сызбалары. Жылулық электростанциялардың негізгі энергетикалық және қосалқы жабдықтары: энергетикалық жылулық және су жылыту қазандары, қазандардың түрлері; қазандардың принципиальдық сызбалары және олардың негізгі сипаттамалары; жылулық баланс және қазанның ПЭК-і; қазандардың компановкасы және конструкциясы; суды дайындау және қазандардың сулық режимдері. Бу және газ турбиналар: турбиналардың құрылысы және жұмыс істеу принципі; турбинаның сатысында энергияның түрлендіруі. ЖЭС негізгі және қосалқы жабдықтарын таңдау. Техникалық сумен қамту, отынмен қамту, шлакты жою, түтін газдарды жою. Жылумен қамтамасыз ету: жылумен қамту жүйелері, КЭС және ЖЭО жылулық қондырғылар; өндірістік және өндірістік – жылыту жылу қазандықтары және т.б. Сыртқы жылулық тұтынушылар. Электрлік станциялардың айдау машиналары. Айдағыштардың түрлері және классификациясы. Айдау машиналарының негізгі жұмыстық сипаттамалары. Жүйедегі ортадан тепкіш сораптардың жұмысы. Сораптың жұмысын реттеу. Ортадан тепкіш желдеткіштер. Поршендік компрессорлар.

Атомдық электр станциялары. АЭС негізгі энергетикалық жабдықтары. Гидроэлектрстанциялардың энергетикалық қондырғылары. Дәстүрлі емес энергетика. Энерготехнология негіздері және екінші энергиялық ресурстар.

Білімдер:

- энергоресурстардың негізгі түрлері, оларды электр-лік және жылулық энергияға түрлендіру;

- жылулық электростанция түрлері;

- жылулық және электрлік жүктемелердің тәулік және жылдық графиктері;

- энергетикалық қондырғылардың негізгі түрлері, олардың қызметі, жұмыс істеу принципі, қосу схемалары және конструкциялары;

Іскерліктер:

- энергоресурстардың негізгі түрлерін бағалау әдістері және оларды электрлік және жылулық энергияға түрлендіру.

КҚ 3.1.11

ЖКП 06

Мұнай мен газды өндіру және өңдеу технологиясы.

Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау. Мұнай мен газға бұрғылау әдістері. Бұрғылау скважинасы туралы түсінік. Скважиналардың қызметі бойынша классификациясы. Бұрғылау тәсілін таңдау. Скважина құрылысының циклі.Бұрғылау қондырғылары және құрылыстары. Негізгі қосалқы құралдар. Скважиналарды жуу. Бұрғылау кезінде туындайтын қиыншылықтар. Бұрғылау режимі. Қабаттарды айыру. Скважиналардың конструкциясы. Белгілі бағытта скважиналарды бұрғылау. Бұрғылаудағы апаттар. Бұрғылаудағы техника – экономикалық көрсеткіштер және құжаттар.

Мұнайды және газды өндіру. Мұнайды өндірудің физикалық негіздері. Мұнай скважиналарын пайдалануға дайындау. Мұнай қабаттарын ашу. Мұнай скважиналарын меңгеру. Мұнай скважиналарын атқылау тәсілімен пайдалану. Компрессорлық пайдалану. Скважиналарды тереңдік сораптармен пайдалану. Мұнай қабаттарына жасанды әсер ету. Скважина өнімділігін ұлғайту әдістері. Скважиналарды жер асты жөндеу.

Мұнай және ілеспе газды жинау және тасымалдау. Мұнай скважиналарының өнімдерін жинау және тасымалдау жүйесі. Скважина өнімін өлшеу және айыру қондырғылары. Резервуарлар паркі және сораптық станциялар. Іліспе газды айдау үшін компрессорлық станциялар. Кәсіпішілік құбырлық тасымалдау. Кен орындарда тасымалдауға және өңдеуге мұнайды дайындау. Суды дайындау. Алыс қашықтыққа мұнайды және мұнай өнімдерін тасымалдау.

Мұнайды және іліспе газды өңдеу. Мұнай және мұнай өнімдерінің классификациясы. Мотор отындарының пайдалану қасиеттері. Мұнайды алғашқы өңдеу. Мұнайлы шикізатты деструктивтік өңдеуінің термиялық процестері. Каталитикалық крекинг және каталитикалық риформинг. Көмірсутекті газдарды өңдеу. Әр түрлі мақсаттағы мұнай өнімдерін шығару. Мұнай өнімдерін тазарту технологиясы. Мұнай өңдеу зауытының жалпы зауыттық шаруашылығы.

Білімдер:

- бұрғылаудан бастап өңдірудің, жинаудың, сақтаудың, тасымалдаудың, өңдеудің мұнай және газды өндірудің технологиялық процесі;

- мұнай және газ өндірісіндегі негізгі түсініктер мен анықтамалар;

- бұрғылау скважина туралы түсінік;

- скважиналардың қызметі бойынша классификациясы;

- скважинаны бұрғылау тәсілдері;

- скважиналарды бұрғылау кезінде қолданатын бұрғылау қондырғылары, негізгі және көмекші құралдар;

- скважиналардың конструкциясы;

- скважиналарды жуу технологиясы;

- әр түрлі бұрғылау тәсілдерінің технологиялық ерекшеліктері;

- скважиналарды бұрғылау кезінде туындайтын қиыншылықтар;

- қабаттарды айыру технологиясы;

- скважиналарды бұрғылау кезіндегі құжаттама;

- мұнай және газды өңдіруінің физикалық негіздері;

- мұнай мен газдың құрамы;

- мұнай мен газдың физикалық қасиеттері;

- кен орындарды пайдалану режимдері;

- скважиналарды пайдалануға дайындау техника мен технологиясы;

- мұнай және газ өңдіру тәсілдері;

- әр түрлі тәсілдерменпайдалану кезіндегі скважиналардың жер үсті және жер асты жабдықтары;

- қабатқа әсер етудің жасанды әдістері;

- скважина өнімділігін ұлғайту әдістері;

- скважиналарды ағымдағы және күрделі жер асты жөндеу техникасы мен технологиясы;

- мұнай мен іліспе газды жинаудың, сақтаудың және тасымалдаудың принципиальды сызбасы;

- мұнай скважиналарының өнімдерін жинау, сақтау, тасымалдау жүйесінің жабдықтары және қондырғылары;

- мұнай және мұнай өнімдерінің классификациясы;

- мотор отынының пайдалану қасиеттері;

- мұнайды өңдеу процесінің негіздері;

- мұнайды және іліспе газды өңдеу процестері;

- каталитикалық крекинг және каталитикалық рифор-минг процестері;

- іліспе мұнай газдарын өңдеу әдістері;

- мұнай өнімдерін тазарту технологиясы;

- жалпы зауыттық шаруашылық;

Іскерліктер:

- мұнай, газ және су атқылау скважиналарындағы қабат қысымын анықтау;

- мұнай және газ скважиналарының дебитiн анықтау;

- скважинаны зерттеу қорытындысын өңдеу;

- штангалық сораптың жұмыс тәртiбiн орнықтыру;

- теңселмелi станок басындағы салмақты және сорап плунжерiнiң жүру ұзындығын анықтау;

- мұнайды ортадан тепкiш электрсораппен өндiру үшiн жабдықтар таңдау;

- газ скважиналарына қауiпсiз қызмет көрсету ережелерi мен қоршаған ортаны қорғау шараларын сақтау;

- қабат қысымын сақтау үшiн қажеттi су мөлшерiн анықтау;

- комплексті автоматтандыру сызбасын қолдану;

- скважиналардағы сазды тығындарды, тiке және керi жуу есептерiн жүргізу;

- кәсіпшілік басында және теңіз кенорындарында скважинаға қызмет көрсету;

- жабдықтардың маркалары мен шартты белгілерін оқу;

КҚ 3.1.1

ЖКП 07

Техникалық механика негіздері.

Теориялық механика және оның бөлiмдерi.

Статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi.

Кинематика. Кинематиканың негiзгi түсiнiгi.

Динамика. Динамика аксиомалары және негiзгi түсiнiгi.

Жұмыс және қуат.

Динамика теориясы.

Материалдар кедергісі. Деформация түрлері.

Машина бөлшектерi.

Бөлшектер мен түйіндердің байланысуы. Бөлшектер және машиналар беріктігінеесептеулер.

Қосылыстар түрлері.

Берiлiстердiң туралы түсінік және түрлері.

Бiлiктер мен осьтер.

Подшипниктер.

Муфталар.

Корпус бөлшектері және серіппелер.

Білімдер:

- теориялық механика және оның түрлері;

- статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi;

- кинематиканың негiзгi түсiнiгi;

- динамика аксиомалары және негiзгi түсiнiгi;

- материалдар кедергісі;

- машина бөлшектерi;

- бөлшектер мен машиналар беріктігіне есептеулер;

- қосылыстар түрлері;

- берiлiстер туралы түсінік және түрлері;

- бiлiктер мен осьтер;

- подшипниктер;

- муфталар;

- корпус бөлшектері және серіппелер.

Іскерліктер:

- теориялық механика негізiн түсіндіру;

- статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi туралы білімді қолдану;

- кинематиканың негiзгi түсiнiгiн білу;

- динамика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi туралы білімді қолдану;

- материалдар кедергісін, машина бөлшектерi беріктігін есептеу;

- қосылыстар түрлерін, берiлiстер түрлерін білу;

- бiлiктер мен осьтерді, подшипниктерді, муфталарды таңдау;

- беріктікке, қаттылыққа және төзімділікке есеп жүргізу;

- төзімділік шегі коэффициентінің төмендеуін анықтау;

БҚ 11

ЖКП08

Металдар технологиясы және конструкциялық материалдар.

Металдардың құрылысы, қасиеттерi.

Қорытпалардың негізгі теориясы.

Көміртекті болаттар.

Болатты термиялық және химиялық өңдеу.

Легiрленген болат.

Шойын.

Ұнтақ материалдар.

Қатты қорытпалар.

Түсті металл қорытпалары.

Ерекше қасиетті қорытпалар.

Металдар коррозиясы және онымен күрес.

Металды өңдеу әдістері. Металдарды қысыммен өңдеу.

Дәнекерлеу, пайка және металды термиялық кесу.

Металды кесу арқылы өңдеу.

Электрлі өңдеу тәсілдері.

Металл емес құралмалы материалдар.

Пластмассалар.

Каучук негізіндегі материалдар.

Ағаш, лак, краска, төсеніш және нығыздау материалдары.

Жаңа прогрессивті технологиялық құрылымды материалдар.

Білімдер:

- металлургияның ролiн, даму жолы мен перспективасы;

- шойынды, болатты, мысты, титанды, алюминийдi алу тәсiлi;

- қара және түрлi-түстi металлургияның қоршаған ортаға әсер етуi және зиянды қалдықтардың лақтыруын азайту жолдары;

- мұнай және газ өнеркәсібі жабдықтарын дайындауға арналған болаттардың қолданылуы;

- құйма шойындардың жіктелуі, маркалары және қасиетi мен артықшылықтары;

- ұнтақ металлургияның мәнi;

- коррозияның және коррозиялық бүліну түрi, мәнi;

- пластмассаның құрамына байланысты қасиеті, пайдалану аймағы, және жіктелуі;

- каучуктың түрi мен қасиеттерi, оның қолданылуы;

- қолданылуы бойынша лак бояу материалдарының жіктеуіші;

- балқытып жапсыру кезіндегі техника қауіпсіздігі және еңбек қорғау ережелері;

Іскерліктер:

- металдардың құрылысын зерттеу;

- металдардың қаттылығын Виккерс, Роквелл, Бреннель пресібойынша анықтау;

- қорытпаларды алу әдiстерiн табу;

- қажеттi қасиеттердi ескере отырып, берiлген болат маркасына байланысты, термиялық және химиялық-термиялық өңдеудi таңдау;

- белгілі бұйымдар үшiн анықтамалық әдебиеттерден пластмассаларды таңдап, қолдана бiлу;

- желiм және сыр бояулар материалдарымен жұмыс жасау;

- мұнай және газ өнеркәсібі жабдықтарын коррозиядан қорғаудың тиімді әдісін таңдау;

БҚ 11

КҚ 3.1.27

ЖКП09

Термодинамика және жылу техникасының негіздері.

Идеалды газдың заңдары. Сұйық, бу, газ қоспалары.

Термодинамиканың бiрiншi бастамасы.

Күйлердiң өзгеруiнiң термодинамикалық процестерi.

Термодинамиканың екiншi бастамасы.

Энтропиялық диаграммалар.

Булану процестерi және су буының термодинамикалық қасиеттерi.

Газдар мен булардың ағылуы мен дросселяциясы.

Бу күштi және мұздатқыш қондырғылар циклдерi.

Iштен жану қозғалтқыштары.

Компрессорлық машиналардың термодинамикалық процестерi.

Жылу алмасу теориясының негiздерi.

Жылу берiлу формалары.

Жылу өткiзгiштiк, жылу алмасу.

Конвекция арқылы жылу алмасу.

Сәулелену арқылы жылу алмасу.

Жылу тасымалдаушылар арасындағы қабырға арқылы жылу берілу.

Жылу алмасу аппараттарын жылулық есептеу негiздерi.

Жылу техникасының негiздерi.

Бу қазандары схемасы.

Бу қазандарына арналған агрегаттар мен қосалқы қондырғылар.

Поршендi iштен жану қозғалтқыштары.

Газ турбиналыққондырғылар.

Жылу күштік қондырғылар.

Білімдер:

- термодинамикалық процестер, жұмыс денесінің күй сипаттамалары;

- идеал газдардың негізгі заңдары;

- тұйық жүйелер және газ ағыны үшін термодинамиканың бірінші заңы;

- энтропияның маңызы, термодинамиканың екінші заңы;

- жылу алмасу аппараттарының негізгі типтерінің жұыс істеу принциптері;

- отындық, бу қазандары қондырғылары жұмысының негізгі көрсеткіштері мен құрылысы, жіктелуі;

- іштен жану қозғалтқышының құрылысы, жіктелуі, жұмыс істеу принципі, ІЖД қолданылатын отындардың түрлері;

- газтурбинді қозғалтқыштардың жалпы құрылысы;

- поршенді, ортадан тепкіш және осьті компрессорлардың құрылысы мен жұмыс істеу принциптері;

- Ренкин циклі бойынша жұмыс істейтін букүштік қондырғылардың схемасы;

- жылукүштік қондырғылар жұмысының негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері.

Іскерліктер:

- идеал және нақты газдың күй теңдеулерін практикалық есептерді шешуде қолдану;

- термодинамикалық процесс есептерін шығару;

- жылу берілу есептеулерін жүргізу;

- рекуперативті жылуалмастырғыш есептеулерін жүргізу;

- отын және жану процесінің есептеулерін жүргізу;

- су буының диаграммалары және кестелері бойынша жылу мен жұмысты анықтау;

- компрессор жетегінің қуатын және сығу сатысының санын анықтау;

- бір және көп қабатты қабырғалар арқылы стационарлы жылуөткізгіштік есептеулерін орындау;

БҚ 11

КҚ 3.1.28

ЖКП10

Электротехника және электроника негізі.

Электр энергиясы, оның қасиеттерi және қолданылуы.

Электр тоғы. Тұрақты тоқтың электр тiзбегiнің есебі.

Электрлік және магниттiк өрiс.

Электрмагниттiк индукция.

Синусоидтық ЭҚК және тоқ.

Айнымалы тоқтың электр тізбегінің параметрлері мен элементтері.

Симметриялы үш фазалы электр тiзбегі.

Электронды лампалар.

Жартылай өткiзгiштi, фотоэлектронды құрылғылар.

Электронды түзеткiштер, күшейткiштер. Электронды генераторлар және өлшеу құралдары. Микроэлектрониканың интегральды схемалары. Автоматты жүйедегі электронды құрылғылар.

Кәсіпшіліктерді электрмен қамтудың кәзіргі сызбалары.

Қорғаныш жерлендірудің мақсаты, құрылысы және бақылау жағдайы.

Білімдер:

- электр энергиясы, оның қасиеттерi және қолданылуы;

- электрмагниттiк өрiс және электрмагниттiк индукция;

- үш фазалы электр тiзбегі;

- жартылай өткiзгiштiгi құрылғылар;

- фотоэлектронды құрылғылар;

- электронды түзеткiштер және күшейткiштер;

- микроэлектрониканың интегральды схемалары;

- автоматты жүйедегі электронды құрылғылар;

- кәсіпшілік мекемелерін электрмен қамтудың кәзіргі сызбалары;

- қорғаныш жерлендірудің мақсаты, құрылысы және бақылау жағдайы.

Іскерліктер:

- сызбада электр тізбегінің негізгі элементтерін бейнелеу;

- берілген элементтермен электр тізбегін құру;

- Ом, Кирхгофф және Джоул-Ленц заңдарын есеп шығаруға қолдану;

- тоққа, кернеуге, энергия қуатына және кедергіге өлшеужүргізу;

- электрмен коректендіруші тізбектің қысқартылған есебін шығару.

КҚ3.1.20

КҚ 3.1.22

ЖКП11

Гидравлика.

Гидростатика. Сұйықтықтың негiзгi физикалық қасиеттерi.

Гидростатикалық қысым және оның қасиеттерi.

Гидростатиканың негізгі теңдеуі. Паскаль заңы.

Жазықтың бетіне түскен сұйықтықтың қысымы. Қысым орталығы.

Қисық сызықты жазықтыққа сұйықтықтардың қысымы. Архимед заңы.

Гидростатика заңының есебі және жұмыс принципіне негізделген аспаптар, машиналар мен құрылыстар.

Гидродинамика.

Гидродинамиканың негiзгi түсiнiктері мен анықтамалары.

Ағынның үзіліссіздігі және сұйықтық шығынының теңдеуі.

Идеальды және нақты сұйықтықтар үшiн Бернулли теңдеуi. Графикалық кескіндеу. Дроссельді құбылыс және оның практикалық мағынасы.

Гидравликалық кедергiлер.

Құбыр желісіндегі сұйықтықтың қозғалыс режимі. Сұйықтықтың бір қалыпты қозғалыста арынның жоғалуы. Гидравликалық кедергінің коэффициенті.

Дөңгелек емес құбырларда арынның жоғалуы.

Жергілікті кедергілер. Құбыр желілерінде сұйықтықтың қозғалуы.

Кеуектi ортада сұйықтықтың қозғалуы.

Білімдер:

- сұйықтықтың негiзгi физикалық қасиеттерi;

- гидродинамиканың негізгі түсінігі мен анықтамалары;

- сұйықтықтың шығыны мен жылдамдығын өлшейтін аспаптардың құрылысы мен жұмыс принципі;

- сұйықтықтың қозғалыс тәртібі және оларды анықтау критериясы;

- сұйық ағынының энергетикалық қорына гидравликалық кедергінің әсері;

- құбыр желісінде пайда болатын гидравликалық соққы;

- жұқа қабырғалардағы саңылаудан сұйықтықтың ағып кетуі;

- қабырғалар бүйіріндегі саңылаудан сұйықтықтың ағып кетуі;

- сұйықтықтың ағып кетуіне Рейнольдс санының әсері;

- сүзілудің негізгі заңы және оны қолдану шекарасы;

- иілімді-тұтқыр сұйықтықтар және олардың қасиеттері;

Іскерліктер:

- сұйықтықтың тығыздығы мен тұтқырлығын өлшейтін аспаптарды қолдану;

- сұйықтықтың қысымын анықтау;

- ағынның негізгі элементтерін есептеу;

- сұйықтықтың жылдамдығын өлшейтін аспаптар мен шығын өлшегішті қолдану;

- идеалді және шынайы сұйықтықтар үшін Бернулли теңдеуін есептеу;

- Рейнольдс санын есептеу;

- сұйық қозғалысының ламинарлы және турбулентті тәртібі кезінде арынның жоғалуын анықтау;

- жергілікті кедергі коэффициентін есептеу;

- жәй және күрделі құбыр желісін есептеу;

- формула бойынша номограмма, реограмма және ағын қисықты құру;

- газ және қоспаларының жылу сыйымдылықтары бойынша практикалық есептеулерді жүргізу;

БҚ 11

КҚ 3.1.25

ЖКП12

Энергетика экономикасы.

Отынның энергетикалық шаруашылығы. Электр энергетика және оның негізгі функциялары. Электр энергетикадағы реформалау.

Отынның энергетика нысандарын күрделі қаржыландыру. Шығындардың сипаттамасы. Энергия кәсіптерінің құрылысының сметасы. Шартты күрделі қаржылар. Энергетикалық нысандардың құрылысына әсер ететін факторлар. Жұмыстар кешенін жоспарлау және ұйымдастыруының желілік әдістері. Энергетикалық өнімнің өзіндік құны.

Электрлік және жылулық энергияның өзіндік құны. Энергияны жіберу және тарату өзіндік құны. Энергетикалық өнімнің өзіндік құныназайтатын факторлар.

Пайда және рентабельділік. Энергетика және қуаттылық нарығы.

Энергетикада бағаның құруының негіздері. Электрлік және жылулық энергияға тарифтер. Тарифтік реттеу. Энергокәсіпшіліктердің мамандары. Еңбек ақысы, кірістер. Еңбекті төлеу жүйесі. Энергетикалық өнімді өндіруге кететін шығындар. Еңбекті және еңбек ақыны ұйымдастыру. Энергетикалық нысандарды күрделі қаржыландыруын қаржы- экономикалық тиімділігін бағалау. Күрделі қаржыландырудың түсінігі. Белгіссіздік факторын ескеру және тәуекелді бағалау. Кәсіпшіліктің қаржылық жағдайын және қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі. Энергетикалық нысандарды реконструкциялаудың және техникалық жабдықтаудың экономикалық тиімділігін анықтау.

Жобалық талдауда тәуекелді және ақпараттың белгісіздігін есепке алу.

Білімдер:

- энергетикалық кәсіпорындардың технологиялық және экономикалық ерекшеліктері;

- энергонысандарға күрделі қаржыларды еңгізуін есептеу әдістері;

- энергетикалық кәсіпорындардың экономикалық қызметін сипаттайтын көрсеткіштердің қазіргі жүйесін құру, есептеу, және талдау,

- қабылданатын шаралардың тиімділігін техника – экономикалық талдау;

- технологиялық процестердің, жаңа техникалар мен технологияларды еңгізу кезіндегі инновациялық-технологиялық тәуекелдердің қаржы- экономикалық тиімділігінің қазіргі әдістері;

- энергетикалық саладағы бағаның құрылуының негіздері;

Іскерліктер:

- электрэнергиясының өзіндік құнына әр түрлі факторлардың әсер етуін талдау;

- үлгілік әдістер негізінде және қолданыстағы нормативтік құқықтық база негізінде энергетикалық нысандардың көрсеткіштерін есептеу;

- жоба шешімдерді алдын ала техника – экономикалық негіздеу;

-энергетикалық кәсіпорындардың өндірістік – шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыру үшін шараларды жоспарлау.

БҚ 11

КҚ 3.1.13

КҚ 3.1.14

КҚ 3.1.15

ЖКП 13

Энергожүйелердің автоматикасы.

Техникалық процестермен автоматты басқару негіздері. Автоматты басқару жүйелері (АБЖ). Басқару нысандары және олардың қасиеттері. Автоматты басқару жүйелері. Метрологияның негізгі түсініктері және өлшеу аспаптарының классификациясы. Қысымды өлшеу. Шығынды және көлемді өлшеу. Деңгейді өлшеу. Температураны өлшеу. Газдарды және газ қоспаларын талдау. Физикалық қасиеттерін бақылау. Технологиялық процестермен автоматты басқару жүйелері (ТПБАЖ). ТПБАЖ оны ұйымдастыру және құрылымы. Мұнай кәсіпшіліктерінің негізгі процестерін автоматтандыру. Технологиялық процестердің қауіпсізділігін қамтамасыз ету.

Энергетикадағы басқарудың автоматты жүйелері. Электр станцияларда технологиялық процестерді автоматты басқару.

Гидро–турбогенераторлардың жағдайы өзгеруінің автоматты басқару. Агрегаттарды параллель жұмысқа қосу. ЭЭС – да жиілікті және активті қуатты басқару. Синхронды генераторлардың айналу жиілігін және активті қуатын автоматты реттеу.ЭЭС – да кернеуді және реактивтік қуатты реттеу. Технологиялық процестерді автоматты басқару.

Электр энергетикалық жүйелердің режимінің параметрлерін автоматты реттеу. ЭЭЖ –да жиілікті және активті қуатты реттеу ерекшеліктері. ЭЭЖ –дың нысандарында кернеуді реттеу тәсілдері. ЭЭЖ-да кернеуді және реактивтік қуатты автоматты реттеу. Энергетикадағы цифрлы технологиялар.

ЭЭЖ апатқа қарсы автоматика. Апатқа қарсы автоматиканың құрылымы (АҚ). АҚ негізгі топтары: динамикалық немесе статикалық тұрақтылықтың бұзылуын алдын алу автоматикасы; асихрондық режимді жою автоматикасы; ЭЭЖ-тің рұқсат етілмеген параметрлерін өзгеруінің алдын алатын параметрлер;релелік қорғаумен өшірілген электр энергетикалық нысандарды қайта қосу және резервтік қоректену көздерін қосу автоматикасы. АҚ техникалық тарату. Энергожүйелердің нормал және апаттық режимдегі қазіргі және перспективалық автоматты құрылғылардың және басқару жүйелерінің негізгі түрлері. Синхронды генераторлардың айналуын реттеу жүйелері. СГ қоздыруын алдын алу Қосалқы станцияларда кернеуді реттеу. Трансформаторлардың және КАЖРҚ – мен автотрансформаторлардың цифрлы автоматты кернеу реттегіші. Апатқа қарсы автоматиканың перспективалық құрылғылары.

Энергетикалық процестерді автоматтандыру. Жылу техникалық процестерді басқаруының автоматтандыру құралдары. Жылу энергетикалық процестерді автоматтандыру. Қазандардың, жылумен қамтамасыз ету жүйелерін және жылу техникалық жабдықтарын технологиялық процестерін автоматты реттеу. Жылу энергетикалық процестерін және жылу энергетикалық қондырғыларын реттеу.

Білімдер:

- реттеу нысаны туралы түсініктер;

- автоматты реттегіштің құрылымы;

- автоматты реттегіштердің классификациясы;

- пневматикалық және орындаушы электр құрылғылары;

- гидравликалық және электргидравликалық реттегіштер;

- технологиялық жабдықтарда реттегіштерді орналастыру ерекшеліктері;

- басқару жүйенің қызметі, классификациясы және құрамы;

- басқару нысаның автоматтандыруының үлгілік шешімдері;

- мұнай, газ өндірісінің процесін автоматтандыру;

- мұнай, газ өндірісінің жабдықтарының жұмысын автоматтандыру;

- өндіріс жұмыстарын басқару жүйелерінің қызметі, классификациясы;

- синхронды генераторлардың (генератор – трансформатор блогы), түгел электростанцияның, қосалқы станциялардың және электрлік беріліс желілерінің жұмыс режимін автоматты басқарудың теориялық негіздері;

- автоматты басқару құрылғылар мен жүйелердің техникалық орындалуы;

Іскерліктер:

- аспаптардың ауытқулықтарын есептеу, дәлдік класын анықтау;

- аспаптың дәлдік класы, ауытқуларды есептеу;

- аспаптардың жарамдылығы туралы қорытындылар шығару;

- техникалық жабдықтарда орнатылған деңгей өлшегішті және деңгейді түрлендіргішті сырт пішіні бойынша айыру;

- сыйымдылықтарда сұйықтың деңгейін өлшеу;

- аппаратардағы температураның өлшеуін бақылау;

- реттеу процесінің сапалы көрсеткіштерін таңдау;

- анықтамалық материалдармен, МЕМСТ-пен, нормалармен қолдану;

- сызбаларда автоматты реттеу жүйелерінің элементтерін шартты белгілеу және графикалық көрсету;

- жүйенің тұрақтылығын түсіну;

- құрылғылардың функциональдық және принципиальдық сызбаларды және автоматты басқару жүйелерді талқылау;

- өндіріс процесін автоматты реттеу.

КҚ3.1.16

КҚ 3.1.26

АП 00

Арнайы пәндер



АП 01

Мұнай газ кешенінің энергетикасы және энергетиканы өңдеу технологиясы.

Энергия тұтынушылардың жалпы сипаттамасы. Бұрғылау қондырғыларының, сораптық және компрессорлық станцияларының, мұнай және газды дайындау қондырғыларындағы, магистральдық мұнай-газ құбырларындағы энергияны тұтынушылар. Энергияны өндірушілердің жалпы сипаттамасы. Газтурбиналық қондырғыларының, электр станциялар және жылу қазандықтыңқұрылысы және жұмыс істеу принципі. Нысанның энергия тұтыну құрылымын талдау, тұтынылатын энергия ресурстарының түрлері, олардың көлемі және тарифтер бойынша құны. Энергетикалық қондырғылардағы жылуды өндіру теориялық негіздері. Гидроэнергетикалық қондырғыларда энергияны өндіру негіздері. Ядерлық реакторлардың жұмысының негіздері. Қазан қондырғылары. Қазан қондырғыларының жылулық балансы. Қазан агрегаттарын пайдалану кезіндегі энергияны үнемдеу әдістері. Отын түрлері және олардың сипаттамасы. Жылумен қамтамасыз ету.

Су жылыту қондырғыларын есептеу әдісі. Жылулық өнімділікті есептеу әдісі, су жылыту қондырғыларын жылулық және гидравликалық есептеу әдісі. Екіншілік энергия ресурстары және оларды қолдану. Іліспе мұнай газы, пайдаланылған газды пайдалану тәсілдері. Энергияның альтернативтік көздерінің мүмкіншіліктері. Сораптық және компрессорлық станциялардың күштік жабдықтары. Сораптық айдау станцияларының, газ турбиналы қозғалтқыштардың, ауа салқындатқыш аппараттардың сипаттамасы.

Білімдер:

- мұнай-газ кешенінің негізгі энергия тұтынушы жабдықтарының сипаттамасы;

- ең маңызды тұтынушыларды энергиямен қамтамасыз ету әдістері;

- мұнай-газ кешенінде энергияны өндіру әдістері;

- энергия өндіруші жабдықтардың сипаттамасы;

- жылу өндіру және жылу тұтыну жабдықтарының негізгі сипаттамасы;

Іскерліктер:

- электрмен қамту жүйелерін талдау;

- жылу беру және жылу тұтыну жабдықтарының жылулық және технологиялық есептерін орындау;

- электрмен қамту жүйелерін талдау;

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2

АП 02

Жылу және отынмен қамтамасыз ету кешендердің және энергожүйелердің құрылысы және жобалау.

Жылу техникалық энергожүйелердің технологиялық процесін бақылау үшін қолданатын негізгі әдістер мен құралдар. Қазан қондырғылары және отынмен қамту. Қазіргі бу қазандарының жіктеуіштері, түрлері және үлгілері. Жинақтау түрлері, артықшылықтары және кемшіліктері. Үрлеу қазандары, конструкцияның ерекшеліктері және артықшылығы. Су жылытатын қазандар. Жағу құрылғылары. Бу қазандары мен жылу қазандықтың көмекші жабдықтары.Жылу техникалық жабдықтар: қызметі, құрылысы, жылу алмастырғыш аппараттардың, жылулық сораптардың, дистиляциялық және ректификациялық қондырғылардың, кептіру қондырғыларының, конденсаттық шаруашылықтың жұмыс істеу прициптері. Жылумен қамтамасыз ету жабдықтары. ЫСҚ (ыстық сумен қамту)жабдықтарын және сызбасын таңдау. Жылыту жүйелерінің жабдықтары. Отынмен қамтамасыз ету жабдықтары. Ауаны желдету. Желдету жүйесін есептеу. Ауаны кондиционерлеу. Кондиционерлердің түрлері, олардың құрылысы, жұмыс істеу принципі. Кондиционерлеу процесін есептеу.

Жылулық қозғалтқыштар. Бу турбиналардың негізгі элементтері, түрлері және жұмыс істеу принциптері.

Конденсациялық қондырғылар және бу турбиналардың майлау жүйелері. Конденсациялық қондырғылардың сызбасы, қызметі, құрылысы және жұмысы. Маймен қамтамасыз ету. Қызметі, сызбасы. Майлау жүйесін желдету. Экгаустерлер. Роторды гидро көтеру жүйесі. Бу турбиналарды реттеу және қорғау.

Газ турбиналардың негізгі элементтері және жұмыс істеу принциптері. Газ турбиналарды реттеу әдістері.

Іштен жанатын қозғалтқыштардың құрылысы және жұмыс істеу принципі. Жылу электр станциялары. ЖЭС – тің негізгі және көмекші жабдықтары.

Жылу энергиясын тұтыну. Жылумен қамту жүйелері, олардың классификациясы. Жылумен қамту жүйелерін таңдау.

Жылу желілерінің құрылыс және механикалық конструкциялары. Құбырлардың түрлері және конструкциялары.Жылулық желілерін салу тәсілдері. Жылжымалы және жылжымайтын тіректерге түсетін салмақты есептеу.

Жылулық желілердің гидравликалық параметрлерін есептеу. Жылулық желілердегі сораптардың қызметі.

Жылулық желілердің гидравликалық режимін есептеу. Жылулық желілердің жылулық параметрлерін есептеу. Жылулық желілерінің сенімділігі бойынша шаралар.

ЖЭС - дың жылу дайындау қондырғыларын жоболауға қажетті нормативтік құжаттарға қойылатын талаптар.

ЖЭС қазандарының және жылу дайындау қондырғыларының принципиальдық жылу сызбаларын есептеу әдістері.

Білімдер:

- жылу мен отынды қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысына және пайдалануға қойылатын негізгі талаптар;

- жылу электр станциялары (ЖЭС) және жылу қазандықтың жылу дайындайтын қондырғыларды жобалауға қажетті нормативтік құжаттарға қойылатын негізгі талаптар;

- ЖЭС жылу дайындайтын қондырғыларының және жылу қазандығының принципиальды жылу сызбаларын есептеу әдісі;

Іскерліктер:

- жылулық есептерді орындау және буқазандарын таңдау;

- технологиялық жобалау нормаларға сәйкес сораптар мен желдеткіштердің түрін, маркасын таңдау;

- су жылытатын қазандарының жылулық сызбасын есептеу және жабдықтарды таңдау;

- бу қазандарымен жылулық сызбаны есептеу және жабдықтарды таңдау;

- аралас қазандармен жылулық сызбаларды есептеу;

- ЖЭС жылулық сызбасын есептеу және жабдықтарды таңдау.

КҚ3.1.7

АП 03

Жылу және отынмен қамтамасыз ету жылу техникалық жабдықтарын және энергожүйелерін пайдалану және техникалық қызмет көрсету.

Жылу техникалық жабдықтарды қауіпсіз пайдалануды ұйымдастыру. Жылумен қамтамасыз ету жүйелерін пайдалану: Өндірістік және жылыту жылу қазандықтыгазбен қамтамасыз ету. Шаң дайындау жүйелерін пайдалану. Қатты отындардың отын беру жүйелерін пайдалану және құрылысына қойылатын талаптар. Жылу қазандықты мазутпен және газбен қамту жүйелерінің құрылысы және пайдалану ережелері. Газ реттеу орындарын, қондырғыларын (ГРО, ГРҚ) пайдалану. Сұйық, қатты және газды отынмен жұмыс жасайтын жағу құрылғыларды пайдалану. Газбен, мазутпен жұмыс істейтін жағу құрылғыларын қосу, тоқтату және жану режимін реттеу, газ жанарғылардың, мазуттық форсункалардың жұмысын реттеу. Қатты отынмен жұмыс істейтін қазанның оттықтарын қосу және тоқтату, олардың жұмысын реттеу. Жылулық пункттерді және жылу қабылдау жабдықтарын пайдалану. Жылулық энергоқондырғыларын пайдалану. Қазан агрегаттарын пайдалану. Бу және су жылыту қазандарын пайдалану. Жағуға дайындау, жағу. Қазандарды жұмыс кезінде қамтамасыз ету. Бу жылытқыштарды, экономайзерлерді пайдалану ерекшеліктері. Су жылытқыш қазандарды жіберу, жұмыс кезінде қамтамасыз ету және тоқтату. Бу қазандарын іске қосу, жұмысқа жіберу, қамтамасыз ету.

Жылу қазандықтың қосалқы жабдықтарын пайдалану. Түтін тарту машиналарды және газ ауа даңғылын пайдалану. Ортадан тепкіш сораптарды пайдалану. Су дайындау қондырғыларын, күл қалдықтарды шығару қондырғыларын пайдалану. Сораптарды, желдеткіштерді, түтін сорғыштарды,су дайындау қондырғыларын жіберу, тоқтату және жұмыс кезінде қамтамасыз ету.

Жылу беру қондырғыларын және жылу желілерін пайдалану. Жылу желілерінің құрылысы кезіндегі техникалық жағдайлар және техникалық қадағалау. Қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстарды, бу және ыстық су құбырларын пайдалану. Жылу желілері мен пунктерді іске қосу. Жылулық желілері мен пунктерді қамтамсыз ету. Таттанудан жылулық құбырларды қорғау. Жылу энергетикалық жабдықтармен оның түйіндеріндегі апаттар және ақаулықтар түрлері. Қазан қондырғыларының құрылысына және қауіпсіз пайдалану ережелеріне талаптар. Бу және су жылытатын қазандардың құрылысы және қауіпсіз пайдалану бойынша өнеркәсіптік қауіпсіз пайдалану ержелері. Жылумен қамту жүйелерін пайдалану.

Білімдер:

- Отын - энергетикалық кешенінің (ОЭК)құрылымы, оның кәсіпшіліктері, кәсіпорындары және бөлімшелері;

- энергетикалық нысандарды қауіпсіз пайдаланудың нормативтік құжаттары;

- отынмен қамтамасыз ету жүйелерін қауіпсіз пайдалану негіздері;

- жоғары қысыммен жұмыс жасайтын бу және су жылыту қазандардың, бу және ыстық су құбырларының, ыдыстардың құрылысы және қауіпсіз пайдалану;

- өндірісті және жылыту қазандарын газбен қамту;

- жылу және отынмен қамтамасыз ету жылу техникалық жабдықтары мен энерго жүйелерді жіберу, тоқтату, пайдалану және қызмет көрсету;

- сыртқы жылулық желілерге, жылулық пункттерге және жылу тұтыну жүйелерінің құрылысына қойылатын негізгі талаптар;

- жылулық жүйелерді қауіпсіз пайдалануқұрлысының ережелері, техникалық пайдалану ережелері;

- жылулық құбырларды даттанудан қорғайтын әдістер;

Іскерліктер:

- жылу техникалық жабдықтарды және жылу отынмен қамтамасыз ету, энергожүйелерін қауіпсіз іске қосу, тоқтату және жұмыс кезінде қамтамасыз ету;

- жылу техникалық жабдықтарын техникалық құжаттандырудан өткізу;

- өндірістің процесін автоматты және қолмен реттеу;

- берілген жүктеменің графигіне сәйкес қазандардың тиімді режимін таңдау;

- жылулық желілерді жобалау және құру кезінде нормативтік – құқықтық құжаттар қолдану;

- жылумен қамту жүйелерін іске қосу;

- жылулық желілерді қамтамасыз ету;

КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

АП 04

Мұнай газ өнеркәсіптерінің энергожүйелерін және электрмен қамту желілерін жобалау және пайдалану.

Электр энергетикалық жүйелердің дамуы және оларды жобалау мәселелері. Қазақстанда энергожүйелердің дамуы туралы негізгі мағлұматтар. Шет елдердегі энергожүйелердің дамуының қысқаша сипатттамасы. Энергожүйелердің мәселесі жәнеоларды жобалауды ұйымдастыру. Электр желілерін дамытуды жобалау құрамы.Энергетикалық жүйелерді автоматтандыру.

Мұнай-газ өнеркәсіптерін электрмен қамту жүйелерін жобалау және есептеу. Электрлік желілерді жобалау кезіндегі техника – экономикалық есептер. Электр энергиясының көздері және олардың мұнай-газ өнеркәсіптерінде таратылуы. Электрмен қамту жүйелеріне қойылатын талаптар. Мұнай және газ өнеркәсібінде энергияны тұтыну. Электрды тұтынуды есептеу әдістері. Электр энергиясын тұтыну режимдері және электрлік жүктемелердің графигі. Электрлік станциялардың және электрлік желілердің жұмыс режимдері. Электрэнергетикалық жүйелер желілерінің сызбасы. Электрлік желілер сызбаларын құру сызбасы. Өндірістік өнеркәсіптерді ішкі электрмен қамтудың сызбасы. Магистральды мұнай және газ құбырларын ішкі электр мен қамту сызбалары. Ауа және кабельдік желілердің сымдарының қимасын таңдау. Төмендетуші қосалқы станцияларда трансформаторлар мен автотрансформаторларды таңдау. Электр тізбек сызбаларын таңдау кезіндегі қажетті конструкциялық деректер. Электр желілерінің режимдерін есептеу. Кернеу мен қуаттылықтың жоғалуы. Электр энергиясының жылдық жоғалуы. Негізгі электр техникалық жабдықтары. Генераторлар. Трансформаторлар. Коммутациялық аппаратура. Теңелтеуіш құрылғылар және реакторлар. Электр қозғалтқыштар. Жинақталған трансформаторлық қосалқы станциялар. Электрлік берілістің ауа және кабель желілерін жобалау.

Мұнай және газ кәсіпшіліктерін электрмен жарақтандыру. Электрқауіпсіздігі. Жерлендіру. Нульдеу. Қорғаулық сөну.

Электрмен қамтамасыз ету жүйелерін пайдалану және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар.

Электрмен қамту жүйелерін пайдалану кезіндегі оперативтік құжаттама. Электрмен қамту жүйелерінің апаттық жағдайларын алдын алу және жою. Электрлік жүйелерінің элементтерін пайдалану.

Трансформаторларды пайдалану. Электрлік берілістердің ауа желілерін пайдалану. Кабель желілерін пайдалану. Реттеу құрылғыларын пайдалану. Реттеу құрылғыларын пайдалану. Электр жабдықтардың артық жүктелуі. Энергожүйелердегі тасқындық апаттық процестер. Энергожүйедегі апаттық процестер және тоқтап қалулар. Энерго жүйедегі ауыстырып қосуларды орындау.

Білімдер:

- энергожүйелерді жоболау мәселелері және оларды ұйымдастыру;

- энергожүйелердің жобаларының мазмұны;

- электрмен тұтынуды есептеу әдістемесі;

- электр энергиясын тұтыну режимдері және электрлік жүктемелердің графигі;

- әр түрлі өнеркәсіп саласының электрлік жүктемелерінің тиісті тәуліктік электрлік жүктемелері;

- қосалқы станциялардың есептік электрлік жүктемелер;

- электрлік станциялар мен электрлік жүйелердің жұмыс режимдері;

- электр желілерінің сызбаларын құру принциптері;

- орнатылған режимдерді есептеу үшін ауыстыру сызбалары;

Іскерліктер:

- электр- және жылу берудің режимдері мен деңгейлерін анықтау;

- аймақтың отын – энергетикалық ресурстарын талдау;

- өнеркәсіптің әр түрлі саласында электр энергиясын тұтынуды есептеу;

- қуат пен электр энергиясының баланстарын анықтау;

- желілердің параметрлері мен конфигурациясын таңдау, нысандардың құрылысының реттілігін анықтау;

- теңелтуші құрылғылардың түрін, параметрлерін және орнату орнын таңдау және кернеуді реттеу тәсілдерінанықтау;

- электрлік және энергетикалық құрылыстың көлемін анықтау, қажетті күрделі қаржыларды анықтау;

- электрэнергетикалық жүйелердің сызбасын құру;

- ауа және кабель желілері сымдарының қимасын таңдау;

- қосалқы төмендетуші станцияларды трансформаторлар мен автотрасформаторларды таңдау;

- электр желілердің режимдерін есептеу;

- кернеудің жоғалуларын есептеу;

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.23

КҚ 3.1.29

АП 05

Электрэнергетикадағы инжиниринг.

Электрэнергетикадағы инжинирингтің негіздері. Моделдеу – инжинирингтің негізі. Электрэнергетиканы ұйымдастыру және жоспарлаудың жалпы принциптері. Электрэнергетика нысандарын орналастыруының генеральдық сызбасы, бірыңғай ұлттық электрлік желілерін және реттеу желілік кешенді дамыту сызбасы. Электрэнергетиканың және энергетикалық құрылыстың дамуын мемлекеттік бақылау және мемлекеттік реттеу. Инжинирингтың анықтамасы және оның пәндік саласы, құрылыс және пайдалану инжинирингі. Энергетикалық нысандардың құрылысы кезіндегі тәжірибелік мәселелерді шешудегі инжинирингтің, жобалаудың және жобаларды басқарудың өз ара байланысы. Құрылысты ұйымдастыру, құжат айналымы және жобалау үшін деректер. Электрэнергетикада техникалық жүйелерді жобалаудың принциптері. Құрылыс процесінде энергонысандардың моделдерін құруды ұйымдастыру. 3D -4D жобаларын ұйымдастыру. Техникалық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің концептуальдық қағидаларын қамтамасыз ету. ЖЭС және желілік кешендер қауіпті өндірістік объектілер. Тиімділік және сенімділік. ЖЭС және желілік нысандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің нормативтік – құқықтық негіздері. Инжинирингті ұйымдастыру үлгілері, энергонысандардың құрылыс қызметін және пайдалануын бақылау. Құрылысты бақылауды ұйымдастыру үлгілері. Нормативтік – құқықтық қамту. Бақылауды техникалық реттеу.

Білімдер:

- электрлік станциялар менжелілерді жобалау бойынша ғылыми – техникалық ақпараттардың негізгі көздері;

- электрэнергетикада техникалық жүйелердің модельдерін құру әдістемесі мен технологиясы;

- электрэнергетикадағы инжинирингтың негіздері;

Іскерліктер:

- энергетикалық нысандарды құру және пайдалану бойынша нормативтік құжаттармен, есептеудің жалпы әдістерін қолдану арқылы қойылған мәселерді шешу;

- ғылыми – техникалық ақпараттарды іздеу және талдау және қажетті техникалық шешімдерді, жабдықтар мен материалдарды таңдау;

- энергетикалық нысандарды құру және пайдалану бойынша жобалық қызметтерді жүргізу;

КҚ3.1.6

КҚ3.1.8

КҚ 3.12

КҚ 3.1.27

КҚ 3.1.28

КҚ3.1.29

АП06

Мұнай  газ саласының үлгілік өндірістік механизмдерінің электр жабдықтарын және электр жетек жүйелерін жобалау, техникалық пайдалану және қызмет көрсету.

Өнеркәсіптерді электрмен қамтамасыз етудің қазіргі заманғы сызбалары. Қорғағыш жерлендіру, қызметі, құрылысы, бақылау жағдайы. Мұнай өнеркәсібінің кәсіпшіліктерін электрмен қамтамасыз ету. Жоғары кернеу қондырғыларының электр жабдықтары. Электржетекші. Электрқозғалтқыштарды басқару аппаратуралары мен сызбалары. Электржабдықтардың жарылу қауіптілігі. Мұнай–газ саласындағы электржабдықтарды таңдау ерекшеліктері. Электржетектердің қазіргі жүйелерін құру принциптері.Ауыспалы тоқтың жиілік реттегіші, электр жетектердің ерекшеліктері. Жиілікті түрлендіргіштердің үлгілік алгоритмдері. Мұнай–газ өнеркәсібінде қолданатын механизмдердің және технологиялық кешендердің электржетектері туралы жалпы мағлұматтар. Бұрғылау машиналарының электр жетектерін пайдалану және қызмет көрсету. Бұрғылау қондырғыларында энергияны реттеу. Мұнайды сораптық өндіру үшін қолданатын қондырғылардың электр жабдықтары. Батырмалы ортадан тепкіш және штангалық сораптардың электр жетекшілері. Мұнай айдау агрегаттардың электржетекшілері. Магистральды құбырлардың, сораптық станциялардың электржетекшілерін пайдалану. Бас және қосалқы сораптардың электржетекшісі. Сораптық айдау станцияларын, блоктық қосалқы станцияларын электрмен қамту құрылғыларына қызмет көрсету. Газ айдау агрегаттарының электр жетекшілері. Электрлік жетекшімен компрессорлық станцияларды электрмен қамту. Компрессорлық станциялардың ортадан тепкіш айдағыштардың және айдау сораптық станциялардың реттегіш электр жетектерін пайдалану. Кәсіпшілік, компрессорлық және сораптық станциялардың электржабдықтары. Кәсіпшілік компрессорлық және сораптық станциялардың, мұнайды дайындау қондырғыларының электржетектерін пайдалану. Көмекші жабдықтардың электр жетектері. Реттелетін электр жетекті есептеу және таңдау. Циклдік жүктемемен механизмдер үшін реттелетін электр жетектерді есептеу және таңдау. Кездейсоқ сипатты жүктемемен механизмдер үшін реттелетін электр жетектерді есептеу және таңдау. Турбомеханизмдер үшін реттелетін электр жетекті есептеу және таңдау. Электр жетекті басқару жүйенің параметрлерін есептеу және құрылымын таңдау. Қуаттылық коэффициенті және электр энергияны үнемдеу. Реттелетін электр жетек жүйелерін имитациялық моделін құру және автоматты басқару жүйелері. Техника қауіпсіздігі және қорғау жерлендіру құрылғылары.



Білімдер:

-тұрақты және айнымалы тоқ туралы түсінік, өткізгіштердің және тоқ көздерінің тізбекті және параллель қосылуы;

- тоқ күшінің, кернеудің, электр тоғының, өткізгіштік кедергілерінің, электрлік және магнит өрістерінің өлшем бірліктері;

- электрлік мәндерді өлшеу маңызы және әдістері;

- өлшеу аспаптардың конструкциялық және техникалық сипаттамасы;

- электротехниканың негізгі заңдары;

- электр сызбаларды құру және графикалық көрсету түрлері мен ережелері;

- электр тізбекті есептеу әдістері;

- электртехникалық аспаптар мен электр машиналардың шартты белгілері;

- электр өлшеуіш аспаптардың, аппаратуралардың, электр машиналардың, басқару және қорғау аппаратуралардың жұмыс істеу принципі, құрылысы;

- электрмен қамту сызбалары;

- тұрақты және айнымалы тоқтың қозғалтқыштары, олардың құрылысы, жіберу және тоқтату ережелері;

- электрэнергияны үнемдеу тәсілдері;

- электр сымдарын қиып тұтастыру, біріктіру және оқшаулау;

- электртехникалық материалдардың түрлері және қасиеттері;

- электр аспаптармен жұмыс істеу кезіндегі техника қауіпсіздік ережелері;

- электрэнергетика саласының негiзгi түсініктері;

- электр сызбасы элементтерiнiң шартты белгiлері;

- қабылдағыштарды сенiмдi электр жабдықтау сипаттамасы;

- жоғары кернеулі электржабдығының жұмыс принципі;

- электрқондырғыны пайдалану және қауiпсiз қызмет көрсету ережелерi;

- мұнайды дайындау және өндiру кәсіпшілігінің электр қондырғысының құрылысы;

- компрессорлық және сораптық станция электржабдығының құрылысы;

- жарықтандыру қондырғысының негiзгi түрлерi

Іскерліктер:

- жерге қосу, нульдеу жұмыстарын бақылау;

- электржабдықтардың жұмысының параметрлерін бақылау;

- пайдалану жабдықтарында орналасқан электрқозғалтқыштарды жіберу және тоқтату;

- параметрлерді есептеу, әр түрлі электр мәндерді, электр машиналарды және механизмдерді өлшеу кезінде аспаптарды қосу және сызбаларын құру;

- техника қауіпсіздік нормаларын және пайдалану ережелерін сақтап электр жабдықтарын пайдалану және жұмыстардың көрсеткіштерін түсіру;

- принципиальды, электрлікжәне монтажды сызбаларды оқу;

- электр сымдарын қиып тұтастыру, біріктіру және оқшаулаужәне жүргізілген жұмыстардың сапасын бақылау;

- электрлік сызбаларды оқу;

- электр жүктемелерi есебін жүргізу;

- электр жабдықтары жұмысын бақылау;

- мұнай кәсіпшілік электр жабдықтары жүктемесін және дұрыс жұмыс жасауын бақылау;

- басқару аппаратураларының жұмысын қадағалау;

- жарықталу қондырғыларын ауыстыру;

- электр тоғы соққан кездегі алғашқы көмек көрсету;

- электр жүктемелерiне есеп жүргізу.

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.18

КҚ 3.1.19

КҚ 3.1.20

КҚ3.1.21

КҚ3.1.24

КҚ3.1.25

АП 07

Менеджмент, маркетинг және мұнай бизнесін ұйымдастыру.

Бизнес саласындағы қызмет.

Менеджмент: қызметтiң түрлерi және басқарудың жүйесi.

Менеджментті ұйымдастыру түрлері.

Топтың динамикасы және менеджмент жүйесiндегi жетекшiлiк.

Ақпарат әлемі. Бизнестi ақпараттық қамтамасыз ету.

Маркетинг процесін басқару. Зерттеудің маркетинг жүйесі.

Баға саясаты. Тауарларды тарату әдістері. Дайын өнімдердің және шикізаттардың қоры.

Тұтынушылардың қарыздық құқықтары.

Білімдер:

- менеджмент: қызметтiң түрлерi және басқарудың жүйесi;

- менеджментті ұйымдастыру түрлері;

- топтың динамикасы және менеджмент жүйесiндегi жетекшiлiк;

- бизнестің циклдік дамуы;

- кәсіпорынның өмірлік циклы;

- менеджмент жүйесіндегі маркетинг;

- маркетингтiң әлеуметтiк негiзi: адамдардың сұранысын қанағаттандыру;

- маркетингтi басқарудың жүйесі;

- бағаны ұйымдастыру;

- тауарларды тарату әдістері;

- дайын өнімдердің және шикізаттардың қоры;

- тұтынушылардың қарыздық құқықтары;

- сатушылардың қарыздық міндеттері.

Іскерліктер:

- қазiргi нарықтың шартында басқару қызметiнiң негiзiн білу;

- менеджменттiң, бизнестiң, кәсiпкерлiктiң мақсатын, мiндетiн, функциясын анықтау;

- қазiргi ақпараттық технологияны талдау;

- өндiрушiлердiң пайдасын барынша көбейтудiң принциптерiн анықтау.

- бизнес саладағы қызмет барысында нарықтың мүмкiндiгiн талдау;

- нормативтi, мемлекеттiк құжаттарды пайдалану;

- басқару жүйесiнiң мақсатын анықтау;

- мұнай және химия өндiрiсiндегi қазiргi заман ұйымдық бизнестiң түрлерiн жоспарлау;

- қазiргi ақпараттық әдiстерiн практикада пайдалану;


КҚ 3.1.10

БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика


ӨО 00

Өндірістік оқыту


ӨО 01

Слесарлық практика.

Белгiлеу туралы жалпы ұғым.

Жазықтық және кеңiстiктiк белгiлеу.

Жазықтық және кеңiстiк белгiлеу әдiстерi.

Белгiлеу кезiндегi техника қауiпсiздiгiнiң жалпы ережелерi. Техника қауiпсiздiгi бойынша арнайы талаптар.

Құралдарды күту және оны жұмысқа дайындау. Беттерді бояу. Белгiлеу сызықтарын салу. Белгiлеу сызықтарын кернеу.

Металдарды кесу, түзеу және шабу туралы жалпы мағлұмат.

Металды кесу, түзету және табуға арналған құралдар, құрылғылар. Жұмыс орнының және участоктың жабдықталуының негiзгi ережелерi.

Беттердi егелеу маңызы. Беттердi егелеу кезiндегi техника қауiпсiздiгi.

Шабрлеу, қырнау туралы түсiнiк.

Токарь станогының құрылысы мен құрамы. Токарлық жұмыстар операцияларының негiзгi түрлерi.

Іскерліктер:

- белгiлердi анықтау,

- белгiлеу сызықтарын орындау;

- металдарды шабу, тегiстеу, кесудiң негiзгi элементтерiн орындау;

- металды кесу аспаптарын және шабуға арналған құрылғыларды қолдану;

- жұмыс орнын және аймақты дұрыс жабдықталуын тексеру;

- бір типті токарлі станоктарды пайдалану және басқару;

- бұрғылап тесу жұмыстары кезінде құралдарды, саймандарды және жабдықтарды қолдану;

Дағдылар:

- белгiлеудi дербес орындауы;

- құралдарға дұрыс күтiм жүргiзуi;

- металды кесу, түзету, шабу кезiнде операцияларды дербес орындауы;

- жеке қорғаныс құралдарын қолдануы;

- жазық беттердi егелеуi;

- кең беттерi бар дайындамаларды орындауы;

- бұрыш астында орналасқан беттердi егелеуі;

- қолмен және машиналық өңдеумен тесiктердi тазалап өңдеудiң тәсiлдерiн практикада қолдануы;

- техника қауiпсiздiгi және өртке қарсы шараларды сақтауы;

БҚ7

КП 02

Энергетикаға кіріспе.

Өндірістің ұйымдастырылуын оқу; бу, ыстық су, электр энергияны өндіру технологиясы мен тұтынышыларға беру технологиялар; негізгі жалпы кәсіптік пәндердің(техникалық термодинамика, жылутехника, электротехника және электроника) инженерлік мәселерді шешуде практикалық қолдану.

Іскерліктер:

жылу электр станцияларда электр энергияны және жылуды өндіру;

газтурбиналық және бу газдық ЖЭС негізгі және қосалқы жабдықтарының қызметі және жұмыс істеу принципі;

Дағдылар:

ЖЭС жабдықтарын зерттеуі;

Жылулық электр станциясының сызбаларын құруы;

үлгілік әдістер бойынша есептерді орындау, жылу алмастыру саласында үлгілік есептерді шығару негізгі физикалық құбылыстарды түсіндіруі;

жылу алмастырғыш аппараттарда жылу алмастыру процестерінің негізгі әдістерін қолдануы;

БҚ 1

БҚ 8

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.20

КҚ3.1.23

КҚ 3.1.7

КП 03

Танысу практикасы.

Кәсіпшіліктің энергетикалық қызметінің құрылысымен танысу. ЖЭС (ЖЭО) бас жоспары. ЖЭС негізгі және қосалқыжабдықтары: бу қазандарының, турбиналардың, отын беру, химиялық су тазарту жүйелерінің қызметі және жұмыс істеу принциптері. Бу қазаны және бу турбиналарының қызметі және конструкциясы. Бу қазандарды және турбиналарды пайдалану принциптері. ЖЭС негізгі техника – экономикалық көрсеткіштері. Техника қауіпсіздік бойынша инструктаж. Кәсіпорынға экскурсия. Жалпы ақпараттарды жинау. Жеке тапсырма бойынша ақпараттарды жинау. Нақты және әдебиет материалдарын өңдеу және жүйелеу. Практика бойынша есеп дайындау. Семинарда көпшілік алдында есепті қорғау.

Іскерліктер:

- сызбаларды және схемаларды оқу;

- қызмет нысанында энергияны үнемдеу потенциалын бағалау;

Дағдылар:

- жылу машиналарының жұмыс процестерін термодинамикалық талдау негіздерін қолдана білуі.

БҚ 1

КҚ3.1.2

КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.13

КП 04

Слесарлық - механикалық практика.

Жылу электр станцияларының негізгі және қосалқы жабдықтарының жұмыс режимдерінің ерекшеліктерін оқу. ЖЭС негізгі жабдықтарын жіберу – тоқтату режимдерін ұйымдастырудың негізгі принциптері ЖЭС жіберу сызбалары; ГТҚ (газтурбиналық қондырғы)–дың жұмыс істеу принципі және БГҚ (бу - газ қондырғысы) –дың негізгі түрлері.

Іскерліктер:

- энергожүйелерді жіберу, тоқтату, сынау және пайдалану;

- жылутехникалық жабдықтарды және жылу-отынмен қамтамасыз ету жүйелерін пайдалану;

- жылу энергияны және энерготасығышты өлшеу және есептеу аспаптарын пайдалану;

Дағдылар:

- үздіксіз жылумен қамтамасыз ету процесін ұйымдастыруы;

- энергожүйелер жабдықтарының апаттарының алдын алу, тоқтату және жою;

БҚ 1

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.16

ӨО 05

Кәсіби қызметі бойынша компьютерлік бағдарламаларды үйрену.

Кәсіптік қызметінде қолданатын бағдарламалық қамтамасыз етулермен танысу. Деректерді өңдеу. Автоматты жұмыс орындары. Басқаруды құжаттық қамтудағы қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар. Microsoft Power Point – те презентацияларды жасау. Компьютерлік кешендер мен жүйелер. Жергілікті есептеуіш жүйелер. Internet технологиясы. Компьютерлік жүйелер және телекоммуникациялық технологиялар. Компьютерлік жүйелердің негізгі компоненттері, деректерді пакеттік беру принциптері, жүйе аралық бір-бірімен байланысуын ұйымдастыру. Кәсіби қызметінде электрондық коммуникацияларды қолдану. Жергілікті және глобальды жүйелердің қызметтері. Электрондық байланыспен жұмыс істеуін ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- қолданбалы компьютерлік бағдарламаларды қолдану арқылы есептерді орындау;

- ақпараттармен оперативтік алмасуын ұйымдастыру үшін Интернет жүйесін қолдану;

- кәсіптік бағытталған ақпараттық жүйеде жинау, орналастыру, сақтау, жинақтау түрлендіру және деректерді беру технологиясын қолдану;

- жергілікті және глобальды компьютерлік жүйелерде ақпараттарды өндеу және талдау;

- көріністерді құру және редакциялау үшін графикалық редакторларды қолдану;

- ақпараттарды іздеу, құжаттарды және презентацияларды құрастыру және рәсімдеу үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдану;

Дағдылар:

- ақпараттарды өндеу үшін ЭЕМ қолдануы;

- кәсіби мәселелерді шешу кезінде арнайы БҚ (бағдарламалық қамтуларды) қолдануы;

- компьютерлік технология қолдану арқылы технологиялық мәселелерді шешуі;

КҚ 3.1.9

КҚ 3.1.13

КП 00

Кәсіптік практика


КП 01

Жұмысшы мамандығын алу.

Техника қауiпсiздiгi мен өртке қарсы қорғаныс бойынша нұсқау. Мекемелердiң ұйымдастыру өндiрiстiк құрылымы.

Бір немесе бірнеше мамандықтар, қызметтер бойынша жұмыстарды орындау.

Іскерліктер:

- мамандық қызметінің саласында жұмыстардың технологиялық процесін жүргізу;

Дағдылар:

- бір немесе бірнеше мамандықтар, қызметтер бойынша жұмыстарды орындауы.

БҚ 5

КҚ 3.1.32

КП 02

Технологиялық практика.

Өндірістің технологиясы; жабдықтар, аппаратура, бақылау – өлшеу аспаптары және құралдар, есептеу техникасын қолдану. Энергетикалық кәсіпорындардың және ұйымдардың технологиялық процесін үйрену; техникалық пайдалану ережелерін, техника қауіпсіздік ережелерін оқу.

Іскерліктер:

- жылутехникалық, электртехникалық, жылумен, отынмен қамтамасыз ету жүйелерінің жабдықтарын қауіпсіз пайдалану;

- технологиялық параметрлерді өлшеу, өлшеу құралдарының көрсеткіштерін, автоматика жүйелерінің жұмысын бақылау;

- жылутехникалық, электртехникалық жабдықтарының және жылумен, отынмен қамтамасыз ету, өндірістің процесін автоматты реттеу жүйелерінің жұмыс режимін бақылау және басқару;

- жылулық желілерде және жылумен, отынмен қамтамасыз ету жүйелерін ауыстырып қосу жұмыстарын орындау;

- апаттық жағдайлардың алдын алу шараларын орындау;

Дағдылар:

- техникалық, өрт қауіпсіздігін және өндірістік санитарияны сақтауы;

- есептеу және дипломдық жобалау үшін қажетті материалдарды таңдауы.

БҚ 5

КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5

КҚ 3.1.16

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.18

КҚ 3.1.19

КҚ 3.1.21

КҚ 3.1.24

КҚ 3.1.25

КҚ 3.1.31

КП 03

Диплом алды практикасы.

Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы. Өндірістік процестерді автоматтандыру, жобалау- конструкторлық, рационализаторлық, ғылыми – зерттеу және өнертапқыштық жұмыстарын ұймдастыру; еңбектің қауіпсіз және дұрыс жағдайын жасау және қамтамасыз ету; технико-экономикалық көрсеткіштерді анықтау, өндірісті ұйымдастыру және басқару.

Қажетті материалдарды жинау (сызбалар, техника – экономикалық көрсеткіштер және т.б.).

Энергожүйелер және энергожобалау технологы ретінде жұмыс жасау. Дипломдық жобалау үшін материалдарды жинау және есепті рәсімдеу.

Іскерліктер:

- техникалық құжаттамамен есептерді рәсімдеу;

- жылулық электр станциялардың, жылу қазандықтардың және жылумен отынмен қамтамасыз ету жүйелерінің принципиальдық жылулық сызбаларын құру және есептеу;

- жылумен үздіксіз қамтамасыз етуін ұйымдастыру және жылулық жүйелердің гидравликалық және жылулық режимдерін бақылау;

- энергожүйелердің жабдықтарын есептеу және таңдау;

Дағдылар:

- техника қауiпсiздiгi, өндiрiстiк санитария және өртке қорғаныс ережелерiн сақтауы;

- кәсіби қызметінде туындайтын техникалық сұрақтарды өз бетімен шешуі;

- есептеу және дипломдық жобалау үшін қажетті материалдарды таңдауы;

- курстық және дипломдық жобалау үшін материалдарды жинауы.

БҚ 1

БҚ 5

КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.27

КҚ 3.1.28

КҚ 3.1.29


      Кесте 1 Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

БҚ2

БҚ3

БҚ4

БҚ5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ8

БҚ 9

БҚ 10

БҚ11

БҚ 12

БК 13

Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңызын түсіну, кәсіптік қызметтерды орындау барысында жоғары құзыретке ие болу;

Ауызекі және жазбаша тілін логикалық дұрыс, дәлелді және түсінікті құрастыру қабілетіне ие болу;

Ойлау мәдениетіне, ақпараттарды жинақтау, талдау, қабылдау, мақсаттарды қою және оларды орындау жолдарын таңдау қабілетіне ие болу;

Проблемаларды анықтауға, тұжырымдауға және шешуге қабілетті болу;

Өз уақытын жоспарлауға және үнемдеуге қабілетті болу;

Ұжымда және командада жұмыс істеп білу, әріптестермен, басшылармен, тұтынушылармен өзара жақсы қарым-қатынас пен ынтымақтастыққа дайын болу;

Стандартты және әркелкі жағдайларда шешім қабылдау;

Ақпараттық және қазіргі замаңғы ақпараттық технологиялар сала бойынша базалақ білімдерінің болуы, компьютерлік жүйелерде жұмыс жасау және бағдарламалық құралдарды қолдана білу;

Өзінің кәсіптік іс әрекетінде нормативтік құқықтық құжатарды қолдана білу;

Әлеуметтік және кәсіби мәселелерінің шешімінде әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың әдістері мен негізгі қағидаларын қолдана білу;

Әңгімелеуден төмен емес шет тілдерінің біреуін меңгеру;

Физикалық тәрбиелеудің және денсаулықты қорғаудың әдістерінің әдістемелік құралдарымен дұрыс өз бетімен қолдана білу.


      Кесте 2 Кәсіптік құзыреттер

3.1 Орта буын маманы

3.1 082901 3 - Энергожүйе және энергожобалау технологы

КҚ 3.1.1. Энергетикалық нысандардың негізгі жабдықтарын талдау;

КҚ 3.1.2. Әр түрлі мақсаттағы энергетикалық қондырғылардың жұмыс режимін бағалау, қондырғылар құрамын және олардың параметрлерін анықтау;

КҚ 3.1.3. Жылу техникалық жабдықтарды және жылумен – отынмен қамтамасыздандыру жүйелерін пайдалану;

КҚ 3.1.4. Жылутехникалық және жылумен, отынмен қамту энергожүйелерінің жұмыс режимін бақылау;

КҚ 3.1.5. Жылутехникалық жабдықтардың және жылумен, отынмен қамту жүйелерінің апаттарының алдын алу, тоқтату және жою шараларын орындау;

КҚ 3.1.6. Өндірісті жобалау және техникалық дайындау кезінде техникалық тапсырмаларды тұжырымдау, өңдеу және автоматтандыру құралдарын пайдалану;

КҚ 3.1.7. Инженерлік жобалау негізін қолдану;

КҚ 3.1.8. Кәсіптік қызмет нысандарының қасиеттерін және күйін болжамдауға мүмкіндік беретін модельдерді құру және талдау әдістерін қолдану;

КҚ 3.1.9. Электртехникалық және электрэнергетикалық жабдықтардың құрылғыларын есептеу кезінде бағдарламалық қамтуларды қолдану;

КҚ 3.1.10. Әр түрлі мақсаттағы электрэнергетикалық және электр техникалық қондырғылардың жобаларын басқару;

КҚ 3.1.11. Шикізат базасының ғылыми – техникалық дамуының қазіргі проблемаларын, электрэнергетикалық және электртехникалық өндірістің қалдықтарын пайдаға асырудың қазіргі технологияларын, электр техникалық бұйымдармен электр энергетикалық нысандарын жобалау және технологияларындағы ғылыми – техникалық саясатты түсіну;

КҚ 3.1.12. Энергия және энергоресурстарды үнемдеуін ескеру арқылы электр энергетика және электр техника саласында шешімдерді қабылдау;

КҚ 3.1.13 Қолданбалы бағдарламалық қамтуларды қолдану арқылы инженерлік –техникалық және экономикалық сұрақтарды шешу;

КҚ 3.1.14 Кәсіпорында тәжірибелік қызметінде экономикалық талдау элементтерін қолдану;

КҚ 3.1.15 Инновациялық жобаларды техника – экономикалық негіздеу және басқару;

КҚ 3.1.16 Өндіріс процесін автоматты реттеу;

КҚ 3.1.17 Жерге қосу, нольге келтіруін орындауын бақылау;

КҚ 3.1.18 Электржабдықтардың жұмыс параметрлерін бақылау;

КҚ 3.1.19 Пайдаланып отырған жабдықта орналасқан электрқозғалтқыштарды іске қосу және тоқтату;

КҚ 3.1.20 Әр түрлі электрлік мәндерді өлшеу кезінде параметрлерді есептеу,аспаптарды қосу сызбаларын құру және жинау;

КҚ 3.1.21 Техника қауіпсіздік нормаларын және пайдалану ережелерін сақтай отырып жұмыс көрсеткіштерін алу және электржабдықтарын пайдалану;

КҚ 3.1.22 Принципиальды электрлік және монтаждық сызбаларын оқу;

КҚ 3.1.23 Электрлік жүктемелерді есептеу;

КҚ 3.1.24 Электржабдықтардың жұмысын бақылау;

КҚ 3.1.25 Мұнай кәсіпшілік электржабдықтарының дұрыс жұмысын және жүктемесін бақылау;

КҚ 3.1.26 Басқару аппаратурасының жұмысын бақылау;

КҚ 3.1.27 Энергетикалық нысандарды құру және пайдалану бойынша нормативтік құжаттарды, есептерді шығарудың жалпы қолданыстағы әдістерін тұжырымдау және қойылған мәселерді шешу кезінде қолдану;

КҚ 3.1.28 Ғылыми – техникалық ақпараттарды іздеу және талдау, қажетті техникалық шешімдерді, жабдықтарды және материалдарды таңдау;

КҚ 3.1.29 Энергетикалық нысандарды құру және пайдалану бойынша жобалық қызметті басқару;

КҚ 3.1.30 Экологиялық аудитті жүргізу және жүргізуге көмек көрсету, жаңадан игеріліп жатқан және ескі мұнай-газ кен орындарынан мұнай өндірісін ұлғайту тәсілдерін қолдану кезіндегі экологиялық зардаптарын азайтуға бағытталған шараларға, сонымен қатар экологиялық қауіпсіздікпен байланысты шараларға және шығындарды басқару жүйелерін дамытуға қатысу;

КҚ 3.1.31 Санитарлық – техникалық талаптарына және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес өндірістік тапсырмаларды қауіпсіз орындауды ұйымдастыру;

КҚ 3.1.32 Бір немесе бірнеше мамандықтар, қызметтер бойынша жұмыстарды орындау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№384 бұйрығына 210-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0830000 – Электрлік инжиниринг технологиясы

      Біліктілік: 083001 3 – Электрлік және электрондық жобалау технологы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстары

курстық жұмыс/жоба

Барлығы

оның ішінде

теориялық сабақтар

практикалық/ зертханалық- сабақтар

курстық

жоба/жұмыс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер





1448




1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)





428




1-4

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)





180




2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





730

356

374


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


36

16

20



ЖКП 02

Инженерлік графика


+

+


108

8

100



ЖКП 03

Технологтар математикасы


+

+


96

74

22



ЖКП 04

Электрлік өлшемдер


+

+


48

18

30



ЖКП 05

Электротехниканың теориялық негіздері

+


+


176

126

50



ЖКП 06

Электр машиналары және трансформаторлар

+


+


96

44

52



ЖКП 07

Электроника

+


+


90

60

30



ЖКП 08

Компьютерлік технология негіздері және компьютерлік жобалау


+

+


80

10

70



АП 00

Арнайы пәндер





1144

661

383

100

2-4

АП 01

Метрология және өлшеу құралдары негіздері

+


+


128

82

46



АП 02

Сала технологиясы


+

+


68

68




АП 03

Энергожүйелердің электр желілері

+


+

+

186

116

30

40


АП 04

Электр талдамасы

+


+


120

90

30



АП 05

Жартылай өткізгіштердің қолданылуы

+


+


60

44

16



АП 06

Энергожүйелер


+

+

+

174

124

30

20


АП 07

БЛК –Contrologix қосымшасы


+

+

+

144


104

40


АП 08

Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау

+


+


60

48

12



АП 09

Цифрлы технологияға кіріспе


+

+


48

33

15



АП 10

Өнеркәсіптік тораптар және коммуникация


+

+


60

30

30



АП 11

Техникалық ортада қарым-қатынас дағдылары


+

+


96

26

70



БҰАП

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*





66-534*






Теориялық оқытудың барлық сағаты





3996





ӨО ж КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика





1476





ӨО 01

оқу практикасы





216





ӨО 02

оқу-өндірістік практика





324





КП 03

технологиялық практика





504





КП 04

диплом алдындағы практика





216





Д

Дипломдық жобалау





216





АА

Аралық аттестаттау





216





ҚА 00

Қорытынды аттестаттау





72





ҚА 01

қорытынды аттестаттау**





60





ҚА 02

(КДДБ)

кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру





12






Міндетті оқытудың барлығы





5760





К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық емес



Оқу уақытының барлық сағаты





6588






      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстар, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      * Білім беру ұйымы анықтайтын пәндердің сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдерінің сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттестаттауға ұсынылған нысандар: дипломдық жобаны қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар мен оқытудың техникалық құралдарының үлгілік тізімі тиісті мамандық пәндері бойынша білім беру бағдарламалары мазмұнын негізге ала отырып анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтауға арналған оқу-өндірістік жабдықтар мен оқытудың техникалық құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке алумен, серіктес-кәсіпорындармен бірлесе отырып, оларға кадр даярлайтын оқу орнымен анықталады. Бұл ретте саланың даму болашағын есепке алып, ІТ-технологияны, 3D-технологияны, АКТ, қашықтан, модульдік, дуалды, кредитті оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 211-қосымша

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0830000 – Электрлік инжиниринг технологиясы

      Біліктілігі: 083001 3 – Электрлік және электрондық жобалау технологы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстары

курстық жұмыс/жоба

Барлығы

оның ішінде

теориялық сабақтар

практикалық/зертханалық- сабақтар

курстық жоба/жұмыс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі )





465




1-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, саясаттану және әлеуметтану негіздері, құқық негіздері)





180




1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер





747

399

348


1-2

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


36

20

16



ЖКП 02

Инженерлік графика


+

+


114

14

100



ЖКП 03

Технологтар математикасы


+

+


102

90

12



ЖКП 04

Электрлік өлшемдер


+

+


48

18

30



ЖКП 05

Электротехниканың теориялық негіздері

+


+


177

137

40



ЖКП 06

Электр машиналары және трансформаторлар

+


+


105

53

52



ЖКП 07

Электроника

+


+


87

57

30



ЖКП 08

Компьютерлік технология негіздері және компьютерлік жобалау


+

+


78

10

68



АП 00

Арнайы пәндер





1152

685

367

100

1-3

АП 01

Метрология және өлшеу құралдары негіздері

+


+


120

74

46



АП 02

Сала технологиясы


+

+


72

72




АП 03

Энергожүйелердің электр желілері

+


+

+

186

126

20

40


АП 04

Электр талдамасы

+


+


120

90

30



АП 05

Жартылай өткізгіштердің қолданылуы


+

+


60

44

16



АП 06

Энергожүйелер

+

+

+

+

186

136

30

20


АП 07

БЛК –Contrologix қосымшасы


+

+

+

144


104

40


АП 08

Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау

+


+


60

54

6



АП 09

Цифрлы технологияға кіріспе


+

+


48

33

15



АП 10

Өнеркәсіптік тораптар және коммуникация


+

+


60

30

30



АП 11

Техникалық ортада қарым-қатынас дағдылары


+

+


96

26

70



БҰАП

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*





84-558*






Теориялық оқытудың барлық сағаты





2628





ӨО ж КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика





1476





ӨО 01

оқу практикасы





216





ӨО 02

оқу-өндірістік практика





324





КП 03

технологиялық практика





504





КП 04

диплом алдындағы практика





216





Д

Дипломдық жобалау





216





АА

Аралық аттестаттау





144





ҚА 00

Қорытынды аттестаттау





72





ҚА 01

қорытынды аттестаттау**





60





ҚА 02

(КДДБ)

кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру





12






Міндетті оқытудың барлығы





4320





К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

Аптасына 4 сағаттан артық емес



Оқу уақытының барлық сағаты





4960






      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстар, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      *Білім беру ұйымы анықтайтын пәндердің сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдерінің сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ** Қорытынды аттестаттауға ұсынылған нысандар: дипломдық жобаны қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар мен оқытудың техникалық құралдарының үлгілік тізімі тиісті мамандық пәндері бойынша білім беру бағдарламалары мазмұнын негізге ала отырып анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтауға арналған оқу-өндірістік жабдықтар мен оқытудың техникалық құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке алумен, серіктес-кәсіпорындармен бірлесе отырып,оларға кадр даярлайтын оқу орныменанықталады. Бұл ретте саланың даму болашағын есепке алып, ІТ-технологияны, 3D-технологияны, АКТ, қашықтан, модульдік, дуалды, кредитті оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 212-қосымша

      "Электрлік инжиниринг технологиясы" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

      Ескерту. 212-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пәндер циклі және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзырет коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Кәсіптік тілдің рөлі:мамандық бойынша терминология; кәсіптікбағдарлы мәтіндерді оқу және аудару техникасы (сөздікпен); кәсіптік қарым-қатынас; мамандыққа бағытталған мәтіндер бойынша әңгімелер, сұхбаттар құрастыру.

Білімдер:

- қазақ (орыс) тілінде және кәсіптік бағдарлы мәтіндерді оқып, аудару үшін (сөздікпен) қажетті лексикалық (1200-1400 лексикалық бірлік) және грамматикалық минимумды меңгеру.

Іскерліктер:

- кәсіптік лексиканы сауатты пайдалану, өзінің кәсіптік қызметінде қазақ (орыс) тілінен білімдерін пайдалану.

БҚ3,4,6

ЖГП02

Кәсіптік шетел тілі.

Мамандық бойынша кәсіптік қарым-қатынас жасауға қажетті лексика-грамматикалық материалдар; сөйлесудің әртүрлі түрлері ме