"Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беретін оқу бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 139 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2016 жылғы 8 қаңтардағы № 5 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 8 ақпанда № 13017 болып тіркелді

      1. «Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беретін оқу бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 139 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10916 болып тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 12 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидаларын бекіту туралы»;
      бұйрықтың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қоса беріліп отырған Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидалары бекітілсін»;
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беретін оқу бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидаларында:
      атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидалары»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 44-1) тармақшасына сәйкес әзірленген және білім беру ұйымдарында (эксперименттік алаң) эксперимент режимінде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын (бұдан әрі - эксперименттік бағдарлама) әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу тәртібін айқындайды.
      Осы Қағиданың әрекеті ведомстволық бағыныстылығы мен меншік нысанына қарамастан білім беру ұйымдарында іске асырылатын эксперименттік білім беру бағдарламаларына қолданылады.»;
      234-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын әзірлеу тәртібі;
      3. Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын сынақтан өткізу тәртібі;
      4. Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын енгізу тәртібі»;
      15-тармақ мынадай мазмұнда жазылсын:
      «15. Білім беру ұйымының мектепке дейінгі және орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласындағы эксперименттік білім беру бағдарламаларын іске асыру құқығынан айыру туралы шешімді Министрлік:
      1) білім беру саласындағы мемлекеттік бақылау қорытындылары бойынша теріс қорытынды алған (лицензияның әрекетін тоқтату, заңды және/немесе лауазымды тұлғаға әкімшілік айыппұл салу, лицензияны кері қайтару);
      2) эксперименттік бағдарламалар бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін сырттай бағалаудың нәтижелері төмен болған жағдайларда қабылдайды.».
      2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім, халықаралық ынтымақтастық департаменті (С.М. Өмірбаев) заңнамада белгіленген тәртiппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
      2) осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін;
      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Т.О. Балықбаевқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Білім және ғылым министрінің
      міндетін атқарушы                          Т. Балықбаев

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 139 "Об утверждении Правил разработки, апробации и внедрения образовательных учебных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования"

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 января 2016 года № 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 февраля 2016 года № 13017

      ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 139 «Об утверждении Правил разработки, апробации и внедрения образовательных учебных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 10916, опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» от 12 июня 2015 года) следующие изменения:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Об утверждении Правил разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования»;
      пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
      «1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования.»;
      в Правилах разработки, апробации и внедрения образовательных учебных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования, утвержденных указанным приказом:
      наименование изложить в следующей редакции:
      «Правила разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования»;
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Настоящие Правила разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 44-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» и определяют порядок разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в организации образования (экспериментальной площадке) в режиме эксперимента (далее – экспериментальная образовательная программа).
      Действие настоящих Правил распространяется на экспериментальные образовательные программы, реализуемые в организациях образования независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.»;
      наименование глав 234 изложить в следующей редакции:
      «2. Порядок разработки образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования;
      3. Порядок апробации образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования;
      4. Порядок внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования»;
      пункт 15 изложить в следующей редакции:
      «15. Решение о лишении права организации образования на реализацию экспериментальных образовательных программ в сфере дошкольного и среднего образования, технического и профессионального, послесреднего образования принимается Министерством в следующих случаях:
      1) получения отрицательного заключения по итогам государственного контроля в сфере образования (приостановление действия лицензии, наложение административного штрафа на юридическое и/или должностное лицо, отзыв лицензии);
      2) низкие результаты внешней оценки учебных достижений обучающихся по экспериментальным программам.».
      2. Департаменту высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества (С.М. Омирбаев) в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Информационно-правовой системе «Әділет», а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
      3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;
      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан (Балыкбаева Т.О.).
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Исполняющий обязанности
  Министра образования и науки
      Республики Казахстан                       Т. Балыкбаев