"Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 90 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 24 ақпанда № 13185 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6976 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2011 жылғы 31 тамыздағы № 401-404 (26798) санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:
      «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:
      «1. Қоса беріліп отырған Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары бекітілсін.»;
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларында:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:
      «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:
      «Осы Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында әзірленді.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Ұлттық білім берудің білім беру бағдарламаларын халықаралық тану, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен оқытушыларының ұтқырлығын қамтамасыз ету, сондай-ақ білім беру сапасын арттыру және білім берудің барлық деңгейлерінің сабақтастығын қамтамасыз ету үшін білім беру ұйымдарында бірыңғай кредиттік оқыту технологиясы іске асырылады.»;
      6-тармақта:
      1) тармақша алынып тасталсын;
      16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «16) екі дипломдық білім – екі тең бағалы диплом немесе бір негізгі және екінші қосымша диплом алу мақсатында білім беру бағдарламалары және оқу жоспарлары бойынша параллель оқу мүмкіндігі;
      24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «24) модульдік білім беру бағдарламасы - білім алушылардың қандай да бір дәреже және/немесе біліктілік алуы үшін қажетті негізгі құзыреттіліктерді меңгеруіне бағытталған оқу модульдерінің жиынтығын қамтитын оқыту бағдарламасы;»;
      39) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      39) үлгілік оқу жоспары – білім беру бағдарламасының оқу пәндерінің тізбесі мен көлемін, оларды оқытудың тәртібін және бақылау нысандарын реттейтін құжат;»;
      2-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Оқытудың кредиттік технологиясындағы білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарлары»;
      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «15. ЖОЖ-ды үш данада факультет деканы (бөлім басшысы) бекітеді: бірі - деканатта (бөлімде) сақталады және ол білім алушының білім беру бағдарламасын орындауына және меңгеруіне бақылауды жүзеге асыру үшін негіз болады, екіншісі - аралық аттестаттауды ұйымдастыру үшін офис Регистраторға, үшіншісі - білім алушыға тапсырылады.»;
      64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «64. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламасын меңгерген және қорытынды аттестаттаудан өткен білім алушыларға «бакалавр» дәрежесі, және (немесе) «магистр» біліктілігі және философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор дәрежесі және мемлекеттік үлгідегі диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі.»;
      мынадай мазмұндағы 7-тараумен толықтырылсын:
      «7. Екі дипломдық білім беру бағдарламаларын және бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру тәртібі»;
      117. Әлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдасу процестері қазақстандық азаматтардың шетелдік білімге кеңінен қол жеткізуіне, оның сапасы мен тартымдылығын арттыруға, білім алушылардың, оқытушылар мен академиялық персоналдың академиялық ұтқырлығын кеңейтуге бағытталған.
      118. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінің нысаны екі диплом бере отырып, бірлескен білім беру бағдарламаларын іске асыру болып табылады.
      Екі дипомдық білім бір жоғары оқу орнының ішіндегі сияқты екі әріптес жоғары оқу орнының арасында да іске асырылуы мүмкін.
      119. Екі дипломды білімнің бағдарламалары – әріптес университеттердің білім беру бағдарламаларының салыстырмалылығы мен үйлесімділігіне негізделген және тараптардың бағдарлама мақсаттарын айқындау, оқу жоспарын дайындау, оқу процесін ұйымдастыру, берілетін дәрежелер немесе берілетін біліктіліктер сияқты мәселелер бойынша ортақ міндеттерді қабылдауымен сипатталатын бағдарлама.
      120. Екі дипломдық білім беру бағдарламалары екі әріптес жоғары оқу орны арасындағы келісім негізінде әзірленеді.
      Бұл ретте екі дипломдық білім беру бағдарламаларын іске асырудың маңызды шарттары мыналар болып табылады:
      1) екі әріптес жоғары оқу орнының келісілген білім беру бағдарламасын және оқу жоспарын әзірлеуі және бекітуі;
      2) екі дипломды білім беруге енгізілген студенттердің әріптес жоғары оқу орнындағы білім беру бағдарламасының бөліктерін меңгеруі;
      3) уағдаластықтар, жалпы принциптер мен сапаны қамтамасыз ету стандарттары негізінде әріптес жоғары оқу орнында оқыту кезеңдері мен нәтижелерін міндетті тану және автоматты түрде сынақтан өткізу;
      4) оқытушыларды екі дипломдық білім беруге тарту: білім беру бағдарламасы мен оқу жоспарын бірлесіп әзірлеу, әріптес жоғары оқу орнында оқыту, жалпы қабылдау және аттестаттау комиссияларына қатысу;
      5) екі дипломдық білім беру бағдарламасын толық меңгерген студенттерге әрбір әріптес жоғары оқу орнының дәрежесі не уағдаластық негізінде бір бірлескен дәреже беріледі.
      121. Қажет болған жағдайда білім алушылардың екі дипломдық білім беру бағдарламасын іске асырудың таңдалған моделіне қарай оны меңгеруінің ұзақтығы бакалавриатта – 1-1,5 жылға, магистратурада – 0,5-1 жылға, докторантурада – 1 жылға ұлғаяды.
      122. Білім алушыларды екі дипломдық білім беру бағдарламасына енгізу рәсімдерін өзара уағдаластық негізінде әріптес жоғары оқу орындары әзірлейді.
      Аталған рәсімдер білім алушыларды өз жоғары оқу орнындағы екі дипломдық білім беру бағдарламасына енгізу процесін және екі дипломдық білім беру бағдарламасына шетелдік білім алушыларды қабылдау процесін көрсетеді.
      123. Білім алушыны екі дипломдық білім беру бағдарламасына енгізу оның өтініші негізінде және әріптес жоғары оқу орнымен жасалған келісімге (шартқа) сәйкес жүзеге асырылады.
      Білім алушылар әріптес жоғары оқу орнында қабылдау рәсімдерінен өтеді.
      124. Екі дипломдық білім беру бағдарламасына енгізілген шетелдік білім алушылар «білім алуға енгізілген» деген ерекше белгісі бар және оқытудың кезеңі, мерзімі, пәндер саны және меңгерілетін кредиттер көлемі көрсетілген білім алушылардың жалпы контингентіне қабылдаудың ұқсас рәсімдерінен өтеді.
      125. Білім алушының жеке оқу жоспарына оқу пәндерінің тізбесі, олардың көлемі (кредиттер мен сағаттар бойынша), семестрлер, бағдарлама меңгерілетін әріптес жоғары оқу орындары бойынша бөлу, қайта есептеу тәртібі кіреді.
      126. Екі дипломдық білімнің білім беру бағдарламасы модульдік принцип бойынша құрылады. Бұл ретте әрбір әріптес жоғары оқу орны модульдерді, олардың ақпараттық-әдістемелік және дидактикалық сүйемелденуін әзірлеуді, оқытушыларды даярлауды және сертификаттауды қамтамасыз етеді.
      127. Екі дипломдық білімнің білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім стандарттарының талаптарын және әріптес жоғары оқу орнының талаптарын ескереді.
      128. Әріптес жоғары оқу орнындағы оқу төлемақысы жасалған келісім негізінде жүзеге асырылады.
      129. Екі дипломдық білім беру бағдарламасы бойынша білім алушы мамандықтың үлгілік оқу жоспарының міндетті компонентіне кіретін барлық пәндерді меңгеруі, сондай-ақ таңдау бойынша пән ретінде әріптес жоғары оқу орнының білім беру бағдарламасы бойынша оқу жоспарына кіретін пәндерді меңгереді.
      Екі тараптың білім беру бағдарламалары пәндерінің қамтылуы білім алушының жеке оқу жоспарын жасау кезінде ескерілуі тиіс. Білім алушы практикалардың және қорытынды аттестаттаудың барлық түрінен толық өтеді.
      130. Екі дипломдық білім беру бағдарламасы бойынша оқу кезінде оқытудың әртүрлі технологиялары, оның ішінде қашықтықтан оқыту технологиясы қолданылуы мүмкін.
      131. Білім алушының жеке оқу жоспары қосымша білім беру модульдерін және жазғы семестрлерді қамтиды.
      132. Екі дипломдық білімнің оқу жоспарларын әзірлеу кезінде әріптес жоғары оқу орындары оқыту траекториясын пәнді меңгеру, оқу және кәсіби практикалардан өту, аралық аттестаттау рәсімдерінің тәртібін қоса отырып дербес айқындайды.
      133. Екі дипломдық білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде міндетті компонент пәндерін меңгерудің еңбек сыйымдылығы мақсаттылық және кәсіби бағдарлылық принциптері негізінде әріптес жоғары оқу орындарының келісімі бойынша ұлғаяды.
      134. Пәндерді және олардың өзара есебін тану рәсімі олардың мазмұны мен оқыту көлеміне сәйкес жүзеге асырылады.
      135. Оқытудың барлық кезеңі ішінде білім алушылардың әрбір модуль бойынша оқу жетістіктері (академиялық көрсеткіштер) семестр аяқталған соң әріптес жоғары оқу орындарына жіберіледі.
      136. Әрбір оқу жылының соңында бағдарламаның тиісті модулін іске асыратын әріптес жоғары оқу орны білім алушыға транскрипт береді.
      137. Әріптес жоғары оқу орнында меңгерілген кредиттерді қайта есептеу, оқу жоспары пәндеріндегі айырмашылықты жою тәртібі мен мерзімдері бөлімше басшысының (деканның) өкімімен ресімделеді.
      138. Офис Тіркеуші есептелген пәндер мен кредиттер санын әріптес жоғары оқу орнының белгісімен академиялық транскриптке енгізеді.
      139. Оқу аяқталып, бағдарламаның әрбірі бойынша барлық талап орындалған соң білім алушыға академиялық дәреже беру туралы белгіленген үлгідегі екі диплом және екі транскрипт беріледі.
      Бұл ретте дипломның жеке құжат ретіндегі нысаны (бір немесе екі ұлттық жоғары оқу орнының дипломдарына қосымша берілетін), бірыңғай құжат ретіндегі нысаны (ұлттық дипломдар берілмейтін, аталған білім беру бағдарламасы бойынша оқытуды жүзеге асыратын әріптес жоғары оқу орындары беретін) немесе бір мезгілде берілетін бірнеше ұлттық дипломдар ретіндегі нысаны болады.
      140. Екі дипломдық білім беру бағдарламалары әртүрлі нысандарда іске асырылады:
      1) екі білім беру бағдарламасы бойынша бірлескен диплом;
      2) мәртебесі әртүрлі екі диплом;
      3) мәртебесі бірдей екі диплом.
      141. Екі білім беру бағдарламасы бойынша бірлескен диплом нысаны бір мезгілде екі мамандық бойынша оқыту негізінде іске асырылады. Бұл жағдайда бір диплом беріледі (бұл: екі мамандық бір мезгілде және екі транскрипт әрбір мамандық бойынша жеке көрсетілетін жоғары оқу орындарының бірінің дипломы не өз жоғары оқу орнының транскрипті көрсетілген бір дипломы және екіншісі нысаны әріптес жоғары оқу орындарының арасындағы келісім бойынша анықталатын, транскрипті бар бірлескен диплом).
      142. Мәртебесі әртүрлі екі дипломның нысаны екі әртүрлі білім беру бағдарламасы бойынша оқыту негізінде іске асырылады (сендвич-бағдарламалар). Бұл жағдайда өз жоғары оқу орнының транскрипті бар бір негізгі дипломы беріледі.
      Қосымша екінші мамандық бойынша білім алушы екінші академиялық дәреже беру туралы диплом (сертификат) және нысаны әріптес жоғары оқу орындарының арасындағы келісім бойынша қабылданатын транскрипт беріледі.
      143. Мәртебесі бірдей екі дипломның нысаны бір мамандық бойынша оқыту негізінде іске асырылады. Бұл жағдайда өз жоғары оқу орнының, сондай-ақ әріптес жоғары оқу орнының транскрипттерімен мәртебесі бірдей екі диплом беріледі.
      144. Білім алушылардың қазақстандық жоғары оқу орындарының дипломдарымен бір мезгілде алған шетелдік әріптес жоғары оқу орындарының дипломдары Қазақстан Республикасында қолданыстағы заңнамаға сәйкес танылады.
      2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім, халықаралық ынтымақтастық департаменті (С.М. Өмірбаев) заңнамада белгіленген тәртiппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
      2) осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;
      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрі                  А. Сәрінжіпов

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 "Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 90. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2016 года № 13185

      ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6976, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 31 августа 2013 года № 276-277 (26697-26698)), следующие изменения и дополнения:
      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
      в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
      в Правилах организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденных указанным приказом:
      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
      в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Для международного признания национальных образовательных программ, обеспечения мобильности обучающихся и преподавателей организаций образования, а также повышения качества образования и обеспечения преемственности всех уровней образования в организациях образования реализуется единая кредитная технология обучения.»;
      в пункте 6:
      подпункт 1) исключить;
      подпункт 16) изложить в следующей редакции:
      «16) двудипломное образование – возможность параллельного обучения по образовательным программам и учебным планам с целью получения двух равноценных дипломов или одного основного и второго дополнительного.
      подпункт 24) изложить в следующей редакции:
      «24) модульная образовательная программа – программа обучения, включающая совокупность учебных модулей, направленных на овладение обучающимися ключевых компетенций, необходимых для получения определенной степени и/или квалификации;»;
      подпункт 39) изложить в следующей редакции:
      39) типовой учебный план - документ, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин образовательной программы, порядок их изучения и формы контроля;»;
      наименование главы 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Образовательные программы и учебные планы при кредитной технологии обучения»;
      пункт 15 изложить в следующей редакции:
      «15. ИУП утверждаются деканом факультета (руководителем отделения) в трех экземплярах: один - хранится в деканате (отделении) и служит основой для осуществления контроля за выполнением и освоением обучающимся образовательной программы, второй - передается в офис Регистратора для организации промежуточной аттестации, третий - вручается обучающемуся.»;
      пункт 64 изложить в следующей редакции:
      «64. Обучающимся, освоившим образовательную программу высшего и послевузовского образования и прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «бакалавр», и (или) присваивается квалификация, «магистр» и степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю и выдается диплом государственного образца с приложением (транскрипт).»;
      дополнить главой 7 следующего содержания:
      «7. Порядок разработки и реализации программ двудипломного образования и совместных образовательных программ
      117. Интеграционные процессы в мировое образовательное пространство направлены на расширение доступа казахстанских граждан к зарубежному образованию, повышение его качества и привлекательности, расширение академической мобильности обучающихся, преподавателей и академического персонала.
      118. Формой сотрудничества в системе высшего и послевузовского образования являются реализация совместных образовательных программ с выдачей двух (или двойных) дипломов.
      Двудипломное образование реализовывается как внутри одного вуза, так и между двумя вузами-партнерами.
      119. Программы двойных дипломов - программы, основанные на сопоставимости и синхронизации образовательных программ университетов-партнеров и характеризующиеся принятием сторонами общих обязательств по таким вопросам, как определение целей программы, подготовка учебного плана, организация учебного процесса, присуждаемые степени или присваиваемые квалификации.
      120. Программы двудипломного образования разрабатываются на основании соглашения между двумя вузами-партнерами.
      При этом обязательными условиями реализации программ двудипломного образования являются:
      1) разработка и утверждение согласованных образовательной программы и учебного плана двумя вузами-партнерами;
      2) освоение студентами, включенными в двудипломное образование, части образовательной программы в вузе-партнере;
      3) обязательное признание и автоматический перезачет периодов и результатов обучения в вузе-партнере на основе договоренностей, общих принципов и стандартов обеспечения качества;
      4) вовлеченность преподавателей в двудипломное образование, совместная разработка образовательной программы и учебного плана, преподавание в вузе-партнере, участие в общих приемных и аттестационных комиссиях;
      5) студентам, полностью освоившим программы двудипломного образования, присуждается степень каждого вуза-партнера, либо одна совместная степень на основе договоренностей.
      121. При необходимости продолжительность освоения обучающимися программы двудипломного образования в зависимости от выбранной модели ее реализации увеличивается в бакалавриате – на 1-1,5 года, в магистратуре – на 0,5-1 год, в докторантуре – на 1 год.
      122. Процедуры включения обучающихся в программу двудипломного образования разрабатываются вузами-партнерами на основе взаимных договоренностей.
      Данные процедуры отражают процесс включения обучающихся в программу двудипломного образования в своем вузе и процесс зачисления в программу двудипломного образования иностранных обучающихся.
      123. Включение обучающегося в программу двудипломного образования осуществляется на основе его заявления и в соответствии с заключенным соглашением (договором) с вузом-партнером.
      Обучающийся проходит процедуры зачисления в вузе-партнере.
      124. Иностранные обучающиеся, включенные в программу двудипломного образования проходят аналогичные процедуры зачисления в общий контингент обучающихся с особой отметкой «включенное образование» и указанием периода, срока обучения, количества дисциплин и объема осваиваемых кредитов.
      125. Индивидуальный учебный план обучающегося включается перечень учебных дисциплин, их трудоемкость (в кредитах и часах), распределение по семестрам, вузам-партнерам, где будет осваиваться, порядок перезачета.
      126. Образовательная программа двудипломного образования строится по модульному принципу. При этом каждый вуз-партнер обеспечивает разработку модулей, их информационно-методическое и дидактическое сопровождение, подготовку и сертификацию преподавателей.
      127. Образовательная программа двудипломного образования учитывает требования государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования Республики Казахстан и требования вуза-партнера.
      128. Оплата обучения в вузе-партнере осуществляется на основании заключенного соглашения.
      129. Обучающийся по программе двудипломного образования осваивает все дисциплины, входящие в обязательный компонент типового учебного плана специальности, а также осваивает в качестве дисциплин по выбору дисциплины, входящие в учебный план по образовательной программе вуза-партнера.
      Охват дисциплин образовательных программ обеих сторон учитывается при составлении индивидуального учебного плана обучающегося. Обучающийся в полном объеме проходит все виды практик и итоговую аттестацию.
      130. При обучении по программам двудипломного образования возможно использование различных технологий обучения, в том числе дистанционных.
      131. Индивидуальный учебный план, обучающегося включает дополнительные образовательные модули и летние семестры.
      132. При разработке учебных планов двудипломного образования вузы-партнеры самостоятельно определяют траекторию обучения, включая порядок освоения дисциплин, прохождения учебных и профессиональных практик, процедуры промежуточной аттестации.
      133. При разработке программ двудипломного образования трудоемкость освоения дисциплин обязательного компонента увеличивается по согласованию вузов-партнеров на основании принципов целесообразности и профессиональной ориентированности.
      134. Процедура признания дисциплин и их взаимный зачет осуществляется в соответствии с их содержанием и трудоемкостью изучения.
      135. В течение всего периода обучения учебные достижения (академические показатели) обучающихся по каждому модулю направляются в вузы-партнеры после окончания семестра.
      136. В конце каждого учебного года вуз-партнер, реализующий соответствующий модуль программы, выдает обучающемуся транскрипт.
      137. Перезачет кредитов, освоенных в вузе-партнере, порядок и сроки ликвидации разницы в дисциплинах учебного плана оформляются распоряжением руководителя подразделения (деканом).
      138. Офис Регистратора включает зачтенные дисциплины и количество кредитов в академический транскрипт с отметкой вуза-партнера.
      139. По завершению обучения и выполнению всех требований по каждой из программ обучающемуся выдаются два диплома установленных образцов о присуждении академической степени и два транскрипта.
      При этом диплом имеет форму отдельного документа (выдаваемого в дополнение к одному или двум национальным вузовским дипломам), форму единого документа (выданного вузами-партнерами, которые осуществляют обучение по данной образовательной программе без выдачи национальных дипломов) или форму нескольких национальных дипломов, выдаваемых одновременно.
      140. Программы двудипломного образования реализуются в различных формах:
      1) совместный диплом по двум образовательным программам;
      2) два диплома, имеющие различный статус;
      3) два диплома, имеющие одинаковый статус.
      141. Форма совместного диплома по двум образовательным программам реализуется на основе обучения по двум специальностям одновременно. В данном случае выдается один диплом (либо одного из вузов, в котором указываются две специальности одновременно и два транскрипта отдельно по каждой специальности, либо один диплом своего вуза с транскриптом и второй совместный диплом с транскриптом, форма которых определяется по согласованию между вузами-партнерами).
      142. Форма двух дипломов, имеющих различный статус, реализуется на основе обучения по двум различным образовательным программам (сэндвич-программы). В данном случае выдается один основной диплом своего вуза с транскриптом.
      Дополнительно по второй специальности обучающийся получает диплом (сертификат) о присуждении второй академической степени и транскрипт, форма которых принимается по согласованию между вузами-партнерами.
      143. Форма двух дипломов, имеющих одинаковый статус, реализуется на основе обучения по одной специальности. В данном случае выдаются два диплома с транскриптами как своего вуза, так и вуза-партнера, имеющие одинаковый статус.
      144. Дипломы зарубежных вузов-партнеров, полученные обучающимися одновременно с дипломами казахстанских вузов, признаются в Республике Казахстан в соответствии с действующим законодательством.».
      2. Департаменту высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества (С.М. Омирбаев) обеспечить в установленном законодательном порядке:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Информационно-правовой системе «Әділет», а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;
      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр
      образования и науки
      Республики Казахстан                       А. Саринжипов