V сайланған Алматы қаласы мәслихатының XLI сессиясының "Алматы қаласында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" 2015 жылғы 23 шілдедегі № 347 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының ХХXIII сессиясының 2018 жылғы 14 қыркүйектегі № 258 шешiмi. Алматы қаласы Әдiлет департаментінде 2018 жылғы 4 қазанда № 1501 болып тіркелді. Күші жойылды - Алматы қаласы мәслихатының 2023 жылғы 8 желтоқсандағы № 73 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Алматы қаласы мәслихатының 08.12.2023 № 73 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 2-3 тармағына сәйкес, VI сайланған Алматы қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. V сайланған Алматы қаласы мәслихатының XLI сессиясының "Алматы қаласында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" 2015 жылғы 23 шілдедегі № 347 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1194 болып тіркелген, 2015 жылғы 18 тамызда "Алматы ақшамы" және "Вечерний Алматы" газеттерінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешіммен бекітілген, Алматы қаласында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларындағы:

      15 тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "Әлеуметтік көмектің аталған түрі ыстық және (немесе) суық сумен және (немесе) газбен және (немесе) газ құбырымен жабдықтау құралдарын орнатқан немесе тексеруден өткізген күннен бастап алты айдан кешіктірмей көрсетіледі.";

      16 тармақтың бірінші абзацы келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "16. Жеке тұрғын үй иесіне жалпы басынан тұрғын үйге дейін газ құбырын орнату және жүргізу шығындарын өтеу үшін әлеуметтік көмек жан басына шаққандағы орташа табысы күнкөріс деңгейінің үш есе мөлшерінен аспайтын келесі санаттағы азаматтарға 100 % шығыны мөлшерінде, бірақ үш нүктеден көп емес:";

      38 тармақтың 2) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "2) Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі және мінсіз жауынгерлік қызметі үшін бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының ордендерімен және медальдарымен марапатталған тұлғаларға, сондай-ақ 1941 жылдың 22 маусымы мен 1945 жылдың 9 мамыры аралығында кем дегенде алты ай еңбек еткен (қызмет атқарған) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі және мінсіз жауынгерлік қызметі үшін бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының ордендерімен және медальдарымен марапатталмаған, аталған санат бойынша арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алатын тұлғаларға көрсетіледі - жан басына шаққандағы орташа табысты есепке алмай мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің есебінсіз алатын зейнетақысының 25 % мөлшерінде төлей отырып;";

      40 тармақтың бесінші абзацының 1) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "1) осы Қағиданың 38 тармағының 1), 2) 3), 4), 5) 6) және 8) тармақшаларында көрсетілген адамдар үшін осы Қағиданың 3 қосымшасына сәйкес нысан бойынша адамның санаториялық-курорттық емделуге әлеуметтік көмекке мұқтаждығы туралы қорытынды дайындайды және оны аудандық бөлімге жібереді;".

      2. Алматы қаласы Мәслихатының аппараты осы шешімді әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді, кейіннен ресми мерзімді баспа басылымдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде және ресми интернет-ресурсында жариялауды қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Алматы қаласы мәслихатының еңбек, жұмыспен қамту және көлікті дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының төрайымы Р.К. Бадаеваға жүктелсін.

      4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      VІ сайланған Алматы
қаласы мәслихатының
ХХХІІІ сессиясының төрағасы
Б. Садықов
      VІ сайланған Алматы қаласы
мәслихатының хатшысы
Қ. Қазанбаев

О внесении изменений в решение XLI-й сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 23 июля 2015 года № 347 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы"

Решение ХХXIII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 14 сентября 2018 года № 258. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 4 октября 2018 года № 1501. Утратило силу решением маслихата города Алматы от 8 декабря 2023 года № 73

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Алматы от 08.12.2023 № 73 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Алматы VI-го созыва РЕШИЛ:

      1. Внести в решение XLI-й сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 23 июля 2015 года № 347 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1194, опубликованное 18 августа 2015 года в газетах "Алматы Ақшамы" и "Вечерний Алматы") следующие изменения:

      в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы, утвержденных указанным решением:

      второй абзац пункта 15 изложить в следующей редакции:

      "Данный вид социальной помощи предоставляется не позднее шести месяцев со дня установления или проведения поверки индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения и (или) газоснабжения и (или) газового оборудования.";

      первый абзац пункта 16 изложить в следующей редакции:

      "16. Социальная помощь на возмещение затрат за проведение и установку газового оборудования от общей ветки до жилого дома собственнику индивидуального жилого дома нижеследующим гражданам, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину трехкратного прожиточного минимума, в размере 100 % расходов, но не более чем за три точки:";

      подпункт 2) пункта 38 изложить в следующей редакции:

      "2) лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, получающие специальное государственное пособие по данной категории - без учета среднедушевого дохода, с оплатой 25 % от размера получаемой пенсии без учета государственной базовой пенсионной выплаты;";

      подпункт 1) пятого абзаца пункта 40 изложить в следующей редакции:

      "1) для лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) 6) и 8) пункта 38 настоящих Правил, подготавливает заключение о нуждаемости лица в социальной помощи на санаторно-курортное лечение по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам и направляет их в районный отдел;".

      2. Аппарату Маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта маслихата города Алматы Бадаеву Р.К.

      4. Настоящее решение вводится в действие co дня его первого официального опубликования.

      Председатель XXXIII-й
cессии маслихата города
Алматы VI-го созыва
Б. Садыков
      Секретарь маслихата города
Алматы VI-го созыва
К. Казанбаев