"Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 1454 бұйрығына өзгеріс және толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2022 жылғы 31 тамыздағы № 735 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 1 қыркүйекте № 29341 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 1454 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17510 болып тіркелген) мынадай өзгеріс және толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттарында:

      1-тармақтың 1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

      "1) "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен (бұдан әрі - Заң) берілген өкілеттіктер шегінде құқықтық ақпарат беруді жүзеге асыру;";

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын: 

      "4. Мыналар заң консультанттарының жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін соттарда, мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда білдіру түрінде көрсетілетін мемлекет кепілдік берген заң көмегі сапасының өлшемшарттары болып табылады:

      1) Заңмен берілген өкілеттілік шегінде мемлекет кепілдік берген құқықтық көмек көрсету;

      2) Заңының 78-бабының 1-тармағына сәйкес кәсіптік міндеттерді орындау кезінде Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң консультанттары палатасының қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің нормаларын сақтау;

      3) мемлекет кепілдік берген заң көмегіне өтініш жасаған адамның мүддесіне қайшы келетін істің барысында жеке мүддесі болған кезде, заң көмегін көрсету туралы тапсырмадан бас тарту;

      4) заң консультанттарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) негізделген шағымдардың болмауы.".

      2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Әділет вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Әділет министрі
К. Мусин

О внесении изменения и дополнения в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 1454 "Об утверждении критериев качества оказания гарантированной государством юридической помощи"

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 735. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 сентября 2022 года № 29341

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 1454 "Об утверждении критериев качества оказания гарантированной государством юридической помощи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №17510) следующие изменение и дополнение:

      в критериях качества оказания гарантированной государством юридической помощи, утвержденных указанным приказом:

      подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1) осуществление правового информирования в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" (далее ‒ Закон);";

      дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Критериями качества оказания юридическими консультантами гарантированной государством юридической помощи в виде представительства интересов физических и юридических лиц в судах, государственных органах и негосударственных организациях являются:

      1) оказание гарантированной государством юридической помощи в пределах предоставленных Законом полномочий;

      2) соблюдение при исполнении профессиональных обязанностей норм законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики, согласно пункту 1 статьи 78 Закона;

      3) отказ от принятого поручения об оказании гарантированной государством юридической помощи при наличии личной заинтересованности в исходе дела, противоречащей интересам лица, обратившегося за юридической помощью;

      4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) юридических консультантов.".

      2. Департаменту регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего Вице-министра юстиции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр юстиции
Республики Казахстан
К. Мусин