Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 5 желтоқсандағы № 486 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 9 желтоқсанда № 31053 болып тіркелді.

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 54) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Оқу-ағарту министрінің м.а. 27.06.2023 № 183 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Оқу-ағарту министрі
А. Аймагамбетов

  Қазақстан Республикасының
Оқу-ағарту министрі
2022 жылғы 5 желтоқсандағы
№ 486 Бұйрыққа
қосымша

Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары (бұдан әрі-Өлшемшарттар) білім беру ұйымдарының білім беру қызметін өзін-өзі бағалауды жүзеге асыру кезінде оларды пайдалану мақсатында "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 54) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Оқу-ағарту министрінің м.а. 27.06.2023 № 183 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Осы Өлшемшарттарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары – білім беру ұйымын бағалауды анықтау үшін қолданылатын, білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілермен бекітілген талаптардың жиынтығы;

      2) бағалау өлшемшарттары – білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүргізуге негіз болатын белгілер мен нақты өлшеуіштер;

      3) білім беру бағдарламасы – оқытудың мақсатын, нәтижелері мен мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды және оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын білім берудің негізгі сипаттамаларының біртұтас кешені;

      4) кешенді тестілеу – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қолданылып, бірнеше оқу пәндері бойынша бір мезгілде өткізілетін емтихан нысаны;

      5) оқыту нәтижелері – білім алушылардың білім беру бағдарламасын меңгеру бойынша алған, көрсететін білімінің, машықтарының, дағдыларының бағалаумен расталған көлемі және қалыптасқан құндылықтар мен қарым-қатынастар;

      6) оқу бағдарламасы – әрбір оқу сабағы, әрбір оқу пәні және (немесе) модуль бойынша меңгерілуге тиіс білімнің, машықтың, дағды мен біліктіліктің мазмұны мен көлемін айқындайтын бағдарлама;

      7) оқу жоспары – тиісті білім беру деңгейінде білім алушылардың оқу сабақтарының, оқу пәндерінің және (немесе) модульдердің, кәсіптік практиканың, өзге де оқу қызметі түрлерінің тізбесін, реттілігін, көлемін (еңбекті қажетсінуін) және бақылау нысандарын регламенттейтін құжат.

2-тарау. Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары

      3. Бағаланатын кезеңге өлшемшарттар:

      1) "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік аттестаттау болып табылмайтын білім беру ұйымдарын жыл сайынғы бағалау оқу нәтижелеріне бағалау жүргізбей өткізіледі, сонымен қатар білім алушылардың қорытынды аттестаттауын ескере отырып, бағаланатын кезең толық оқу жылы болып табылады;

      2) мемлекеттік аттестаттау алдындағы білім беру ұйымдарына бағалау оқу нәтижелеріне бағалау қолдану арқылы мемлекеттік аттестаттау басталғанға дейін бір ай бұрын өткізіледі, сонымен қатар бағаланатын кезең бұрын өткен екі оқу жылы мен ағымдағы оқу жылы болып табылады.

      4. Оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттары келесі нақты өлшеуіштерге сәйкес жүзеге асырылады:

      1) оқыту нәтижелеріне бағалау 4, 9-сыныптардың білім алушылары арасында білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған тестілеу мәселелері жөніндегі ұйым әзірлеген компьютерлік форматтағы кешенді тестілеу (бұдан әрі – компьютерлік тестілеу) технологиясы бойынша жүргізіледі;

      2) компьютерлік тестілеу білім беру саласындағы уәкілетті органның ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері лауазымды тұлғаларының байқаушы ретінде қатысуымен жүзеге асырылады;

      3) оқыту нәтижелерін бағалау кезінде білім алушыларға өз білімдері, іскерліктері мен дағдыларының деңгейін көрсету үшін бірыңғай жағдайлар мен тең мүмкіндіктер жасалады;

      4) компьютерлік тестілеу контингенттің тізімдік құрамынан білім алушылардың төменінде 90 %-ы қатысқан кезде жүргізіледі (бітірушілердің жалпы саны 10 немесе одан аз білім алушыларды құрайтын білім беру ұйымдары үшін – төменінде 80 %);

      5) карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар себебінен оқыту нәтижелерін бағалауға жататын 4, 9-сыныптар білім алушыларының қашықтықтан оқыту кезінде компьютерлік тестілеу тиісті мемлекеттік органдардың шектеу шаралары алынғанға дейінгі мерзімге ауыстырылады;

      6) білім алушылар компьютерлік тестілеу рәсімдерінен босатылады және мынадай жағдайларда оқыту нәтижелерін бағалауға жататын білім алушылар контингентінің тізімдік құрамына енгізілмейді:

      психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның қорытындылары (ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалар үшін);

      білім беру ұйымдарын бағалау кезеңіндегі денсаулық жағдайы бойынша дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы немесе денсаулығының жай-күйі бойынша полимеразды тізбекті реакцияның оң нәтижелері;

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 514 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7355 тіркелген) бекітілген Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесіне сәйкес олимпиадаларға, конкурстарға және жарыстарға қатысу туралы білім басқармасының бұйрығы;

      7) бастауыш, негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім алушылары үшін компьютерлік тестілеу кезіндегі бағалау шәкілі (пайыздық қатынаста) мынадай түрде айқындалады:

      "өте жақсы" – 85-100 %;

      "жақсы" – 65-84 %;

      "қанағаттанарлық" – 40-64 %;

      "қанағаттанарлықсыз" – дұрыс жауаптар емтихан материалындағы сұрақтар санынан 40 % -дан төмен болғанда;

      8) компьютерлік тестілеу нәтижелері цифрлық бес балдық жүйе бойынша бағаланады, сонымен қоса оқыту нәтижелерін бағалау қорытындылары бойынша апелляция рәсімі көзделмеген;

      9) білім алушылардың дайындық деңгейін бағалау нәтижелері осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген контингенттің тізімдік құрамынан төменінде 40 %-дан төмен емес білім алушылардың "қанағаттанарлық" деген бағадан төмен емес дұрыс жауап бергені білім беру ұйымымен айқындалған жағдайда Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген бастауыш, негізгі орта білім беру стандартының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 болып тіркелген) талаптарына сәйкес келеді деп есептеледі.

      5. Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарына "үлгілі" - 5, "жақсы" - 4, "жақсартуды қажет етеді" - 3, "төмен" - 2 деңгейлерінің біріне сәйкес келетін өлшеуіштер және балл қолданылады.

      6. Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарына өлшеуіштер, осы Өлшемшарттардың 1, 2, 3, 4-қосымшаларына сәйкес қолданылады.

      7. Білім беру ұйымы қызметінің деңгейін бағалау өлшемшарттар балдарының жалпы сомасы бойынша айқындалады.

      Білім беру ұйымының білім беру қызметі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес келмесе, білім беру ұйымдарының қызметін бағалау кезінде балдардың қорытынды сомасы 50% - ға төмендейді.

      8. Білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған нысан бойынша көрсетілетін білім беру қызметтеріне қанағаттану деңгейін айқындау үшін білім беру саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінің қызметкерлері онлайн форматта сауалнама жүргізеді:

      мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында –педагогтер, мектепалды жастағы тәрбиеленушілердің ата-аналары (заңды өкілдері); мектепалды жастағы топтар болмаса – ересек жастағы тәрбиеленушілердің ата-аналары (заңды өкілдері);

      бастауыш, негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында – педагогтер, 4, 9-сыныптардың білім алушыларына және олардың ата-аналарына (заңды өкілдеріне); білім беру ұйымында бітіруші сыныптар болмаса – жоғары сыныптардың білім алушыларымен және ата-аналарымен (заңды өкілдері);

      техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында – педагогтерге, жұмыс берушілерге, өндірістік практика базаларының басшыларына және бітіруші курстардың білім алушыларына; білім беру ұйымында бітіруші курстар болмаса – жоғары курстардың білім алушыларына.

      Педагогтерге, жұмыс берушілерге, өндірістік практика базаларының басшыларына сауалнама 90% -дан кем емесреспонденттер қатысқан кезде жүргізіледі.

      Білім алушыларға, білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) ата – аналарына (заңды өкілдері) сауалнама респонденттердің төменінде 90% - ы (білім беру ұйымдары үшін, білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) жалпы саны төменінде 80% - ды құрайтын білім алушылар (тәрбиеленушілер) үшін) қатысқан кезде жүргізіледі.

1-параграф. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары

      9. Тәрбие және оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнына өлшемшарттар:

      1) оқу жұмыс жоспарлары мен ұйымдастырылған қызметтің Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 болып тіркелген) Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 557 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8275 болып тіркелген) бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарының (бұдан әрі – ҮОЖ) талаптарына сәйкестігі;

      2) білім беру қызметін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 12 тамыздағы № 499 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14235 болып тіркелген) Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасына (бұдан әрі – МДТО үлгілік оқу бағдарламасы) және білім беру бағдарламаларына (вариативті, жеке, бейімделген, қосымша) сәйкес іске асыру;

      3) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 31 тамыздағы № 385 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29329 болып тіркелген) бекітілген Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің үлгілік қағидаларын (бұдан әрі-Үлгілік қағидалар) сақтау;

      4) баланың даму мониторингін қамтамасыз ететін және оның жеке дамуын жоспарлаудың негізі болып табылатын мектепалды жастағы тәрбиеленушілерді оқыту нәтижелерінің болуы;

      5) тәрбиеленушілердің даму мониторингісінің (бастапқы) болуы және нәтижелерін талдау;

      6) үлгілік оқу бағдарламасына қосымшаға сәйкес балалардың жасын ескере отырып, тәрбиеленушілердің жетістіктерін мониторингілеу нәтижелерінің (қорытынды) болуы және талдау;

      10. Тәрбиеленушілердің оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне өлшемшарттар:

      1) МДТО ҮОЖ белгіленген тәрбиеленушілердің оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптарға сәйкестігі және сақталуы.

      11. Тәрбие мен оқыту мерзіміне қойылатын талаптар:

      1) балалардың жасын ескере отырып, жас топтарын қалыптастыру кезінде талаптарды сақтау;

      2) тәрбиеленушіні 1-сыныпқа қабылдағанға дейін МДТО үлгілік оқу бағдарламасын игеру бойынша талаптарды сақтау.

2-параграф. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары

      12. Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мазмұнына өлшемшарттар:

      1) білім беру ұйымының басшысымен бекітілген жұмыс оқу жоспары мен сабақтар кестелерінің болуы және Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 болып тіркелген) талаптарына және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 болып тіркелген) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларына (бұдан әрі – ҮОЖ) сәйкестігі;

      2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8424 болып тіркелген) жалпы білім беретін пәндер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына (бұдан әрі – ЖББ үлгілік оқу бағдарламалары) сәйкес жүзеге асырылатын оқу пәндерінің базалық мазмұнын игеру;

      3) білім алушылардың таным мәселелерін шешуге және субъективті жаңа білімді меңгеруге, ұлттық дәстүрлерді, мәдениетті зерделеуге және жалпыадамзаттық құндылықтарды дарытуға бағытталған тәрбие жұмысын іске асыру;

      4) білім алушылардың рухани-адамгершілік, азаматтық-патриоттық, көртөмендік-эстетикалық, еңбек және дене тәрбиесін іске асыруды қамтамасыз ететін жиынтығында сабақтан тыс іс-әрекеттің әртүрлі нысандарын ұйымдастыру сабақтан тыс іс-әрекеттің әртүрлі нысандарын ұйымдастыру;

      5) білім алушылардың жеке мүдделері мен қажеттіліктерін ескере отырып, бейінді оқытуды іске асыру (оқытудың тереңдетілген және стандартты деңгейі);

      6) ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушылардың ерекшеліктерін және жеке мүмкіндіктерін ескере отырып оқыту процесін ұйымдастыру;

      7) ҮОЖ сәйкес жүзеге асырылатын вариативтік компоненттің факультативтері мен таңдау курстарын іске асыру;

      8) "Өмір қауіпсіздігінің негіздері" міндетті оқу курсын игеру;

      9) "Жолда жүру ережелері" міндетті оқу курсын іске асыру;

      10) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № 473 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілер тізілімінде № 30721 болып тіркелген) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, діни білім беру ұйымдарының білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін (бұдан әрі – біліктілік талаптары) сақтау.

      13. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің білім алушыларының оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне өлшемшарттар:

      1) білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің ең жоғары көлемінің сәйкестігі және сақталуы;

      2) білім алушылардың инвариантты және вариативті компонентін (арнайы білім беру ұйымы үшін түзету компоненті) құрайтын оқу жүктемесінің жалпы көлемінің, сондай-ақ ҮОЖ-мен белгіленген сыныптар бойынша апталық және жылдық оқу жүктемесінің сәйкестігі және сақталуы;

      3) сыныптарды, оның ішінде инклюзивті білім беру шеңберінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушылардың ерекшеліктерін ескере отырып, топтарға бөлуге қойылатын талаптарды сақтау.

      14. Білім алушылардың дайындық деңгейіне өлшемшарттар:

      1) ЖБП үлгілік оқу бағдарламалары мен Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 болып тіркелген) талаптарына сәйкес тиісті білім беру деңгейінің әрбір білім беру саласы (және оқу пәндеріне) бойынша білім алушылардың дайындық деңгейі (оқытудан күтілетін нәтижелер);

      2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 52 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13137 болып тіркелген) білім алушылардың білімін бағалау өлшемшарттарына сәйкес білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүзеге асыру мен қалыптастырушы және жиынтық бағалау талаптарын сақтау;

      3) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 болып тіркелген) талаптарына сәйкес ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушыларды оқыту кезінде инклюзивті білім берудің (дамудың бұзылуын түзету және әлеуметтік бейімдеу) талаптарын орындау;

      4) 4,9-сыныптардың білім алушыларымен күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізуін айқындау және тиісті білім деңгейінің мемлекеттік жалпы білім беру стандартының талаптарында көзделген білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеру бойынша оқыту нәтижелерін бағалау.

      15. Оқу мерзіміне өлшемшарттар:

      1) тиісті деңгейдегі жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын игеру мерзімдеріне қойылатын талаптарды сақтау;

      2) сыныптар бойынша оқу жылының ұзақтығына және күнтізбелік жылдағыканикул уақытының ұзақтығына қойылатын талаптарды сақтау.

3-параграф. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттары

      16. Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мазмұнына өлшемшарттар:

      1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20317 болып тіркелген) Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуі үшін міндетті құжаттардың тізбесіне сәйкес әзірленген және бекітілген оқу жылына арналған жұмыс жоспарының (қызмет бағыттары бойынша) болуы жәнетехникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларыныңмазмұнына сәйкестігі:

      жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді оқыту немесе жалпы білім беретін пәндерді, базалық және кәсіптік модульдерді оқыту;

      зертханалық-практикалық сабақтарды орындау;

      өндірістік оқытудан және кәсіптік практикадан өту;

      аралық және қорытынды аттестаттауды тапсыру;

      егер жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарында өзгеше көзделмесе, курстық және дипломдық (жазбаша немесе практикалық) жұмысты орындауға;

      бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының жекелеген модульдерін немесе пәндерін қоса отырып, техникалық және кәсіптік білім берудің модульдерге интеграцияланған білім беру бағдарламаларын оқыту;

      2) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары (бұдан әрі-ТжКОБкБ) жұмыс берушілердің қатысуымен Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру стандарты (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 болып тіркелген), кәсіптік стандарттар (бар болса), WorldSkills (Ворлдскилс) кәсіптік стандарттары (бар болса) талаптарының негізінде әзірлеген білім беру бағдарламаларының болуы;

      3) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім беру стандарты (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 болып тіркелген) 1, 2-қосымшаларына сәйкес техникалық және кәсіптік білім берудің (бұдан әрі- ТжКБ) оқу жоспарының моделінегізінде әзірленген оқу жұмыс жоспарларының болуы;

      4) оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, оқу жоспарының барлық пәндері және (немесе) модульдері бойынша ТжКОКкБ бекіткен жұмыс оқу бағдарламаларының болуы;

      5) білім алушылардың психофизикалық даму ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, ерекше білім беру қажеттілігі бар адамдар үшін жеке оқу жоспарын және арнайы оқу бағдарламасын (бар болған жағдайда) іске асыру;

      6) қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық бағыттары бойынша мамандық бейінін ескере отырып, міндетті жалпы білім беретін пәндердің, сондай-ақ тереңдетілген және стандартты оқыту деңгейлеріндегі пәндердің тізбесі мен көлемінің сәйкестігі (техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары үшін);

      7) бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының жекелеген модульдерін немесе пәндерін енгізе отырып, модульдерге интеграцияланған техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын зерделеу (орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін);

      8) жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық пәндерді немесе базалық модульдерді, сондай-ақ кәсіптік модульдерді (әскери мамандықтарды қоспағанда) оқыту;

      9) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру стандарты (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 болып тіркелген) талаптарына сәйкес өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы жүзеге асыру және одан өту;

      10) Оқыту нәтижелерінің жетістіктерін бағалауды әртүрлі бақылау түрлері арқылы үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу;

      11) білім алушылардың психофизикалық даму ерекшеліктерімен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, ТжКБ білім беру бағдарламасын ішінара немесе толық игеруді көздейтін инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды оқыту үшін (ақыл-ойы сақталмаған адамдар болған кезде) әзірленген арнайы оқу бағдарламаларының болуы;

      12) білім алушылардың физикалық бұзушылықтары мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, ТжКБ мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы негізінде инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды оқыту үшін (ақыл-ойы сақталған адамдар болған кезде) әзірленген жеке оқу бағдарламалары мен жоспарларының болуы.

      Ескерту. 16-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Оқу-ағарту министрінің м.а. 27.06.2023 № 183 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      17. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне өлшемшарттар:

      1) күндізгі оқу нысанында міндетті оқу жүктемесі,сондай-ақ факультативтік сабақтар мен консультацияларды қоса алғанда, білім алушылардың аптадағы оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптардың сақталуы және сәйкестігі;

      2) міндетті оқытуға арналған оқу уақытының көлемін сақтау;

      3) әрбір пән және (немесе) модуль немесе оқу жұмысының басқа түрлері бойынша меңгеретін оқыту нәтижелері бойынша білім алушының оқу жүктемесінің көлемін сақтау;

      4) күндізгі оқыту нысанына көзделген тиісті оқу уақыты көлемінен кешкі оқыту нысаны үшін 70%-дан төмен емес және сырттай оқу нысаны үшін 30%-дан төмен емес міндетті оқу сабақтары уақыты көлемінің сақталуы.

      18. Ұлттық біліктілік шеңберінің, салалық біліктілік шеңберлерінің және кәсіптік стандарттардың дескрипторларымен айқындалалатын білім алушылардың дайындық деңгейіне өлшемшарттар;

      19. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру стандарты (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 болып тіркелген) талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларын меңгеру мерзімдерінің сақталуына өлшемшарттар.

  Білім беру ұйымдарын
бағалау өлшемшарттарының
1-қосымшасы

Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметін бағалауға арналған өлшемшарттар

р/с №

Бағалау өлшемшарттары

Өлшеуіштер

Балдары

1

Тиісті бейіні бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білімі немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжаты бар педагогтердің үлесі

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

2

Біліктілік санатының деңгейін бес жылда бір реттен сиретпей арттырған/растаған педагогтердің (оның ішінде басшылардың үш жылда бір реттен сиретпей)үлесі

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

3

Үш жылда бір реттен сиретпей (оның ішінде басшы, басшы орынбасарларының) біліктілігін арттыру курстарынан өткен педагогтердің үлесі

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

4

Білім беру ұйымының Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13272 тіркелген) сәйкес жабдықтармен және жиһазбен жарақтандырылуы

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

5

Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдар үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 12 қаңтардағы № 6 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23513 тіркелген) сәйкес жағдай жасау

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

6

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы № 216 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20708 тіркелген) сәйкес мектепке дейінгі ұйымдарға арналған оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

7

Жас топтары толықтырылуының сәйкестігі (топтар бөлінісінде)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

8

Ата-аналардың сауалнама нәтижелерін талдау

80 % -дан 100% - ға дейінгі респонденттер тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған

5

65% -дан 79 % - ға дейінгі респонденттер тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған

4

50 % -дан 64 % - ға дейінгі респонденттер тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған

3

50 %-дан кем респонденттер тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған

2

9

Педагогтердің сауалнама нәтижелерін талдау

80 %-дан100% - ға дейінгі респонденттер сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдайдыңжасалудеңгейіне қанағаттанған

5

65%-дан79 % - ға дейінгі респонденттер сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне қанағаттанған

4

50 %-дан 64 % - ға дейінгі респонденттер сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне қанағаттанған

3

50 % -дан кем респонденттер сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне қанағаттанған

2

      Білім беру ұйымының басшысы _____________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын
бағалау өлшемшарттарының
2-қосымшасы

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Өлшемшарттарға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР Оқу-ағарту министрінің 15.05.2024 № 106 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауына арналған өлшемшарттар

р/с №

Бағалау өлшемшарттары

Өлшеуіштер

Балдары

1

Тиісті бейіні бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білімі немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжаты бар педагогтердің үлесі

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

2

Біліктілік санатының деңгейін бес жылда бір реттен сиретпей арттырған/растаған педагогтердің (оның ішінде басшылардың үш жылда бір реттен сиретпей) үлесі

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

3

Үш жылда бір реттен сиретпей (оның ішінде басшы, басшы орынбасарларының) біліктілігін арттыру курстарынан өткен педагогтердің үлесі

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

4

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № 473 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 30721 тіркелген) сәйкес негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын жоғары және бірінші санатты педагогтердің, педагог-сарапшылардың, педагог-зерттеушілердің, педагог-шеберлердің бастауыш білім беру деңгейіндегі педагогтердің жалпы санынан үлесі

Толық жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер, мектеп-гимназиялар, мектеп-лицейлер 45 %-дан жоғары, гимназиялар - 50 % -дан жоғары;
Шағын жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер - 30 %-дан жоғары

5

Толық жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер, мектеп-гимназиялар, мектеп-лицейлер 35% -дан 44 % аралығында, гимназиялар –40%- дан 49% аралығында;
Шағын жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер – 25%-дан 29% аралығында

4

Толық жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер, мектеп-гимназиялар, мектеп-лицейлер 25%-дан 34 % аралығында, гимназиялар –30%-дан 39% аралығында;
Шағын жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер – 20%-дан 24% аралығында

3

Толық жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер, мектеп-гимназиялар, мектеп-лицейлер 25 % -дан төмен, гимназиялар –30% -дан төмен;
Шағын жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер – 20%-дан төмен

2

5

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № 473 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 30721 тіркелген) сәйкес негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын жоғары және бірінші санатты педагогтердің, педагог-сарапшылардың, педагог-зерттеушілердің, педагог-шеберлердің негізгі орта және жалпы орта білім беру деңгейіндегі педагогтердің жалпы санынан үлесі

Толық жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер, мектеп-гимназиялар, мектеп-лицейлер - 55 %-дан жоғары, лицейлер - 60 %-дан жоғары, оның ішінде жаратылыстану-математикалық бағыттағы педагогтердің үлесі 50%-дан жоғары, гимназиялар үшін 60 %-дан жоғары, оның ішінде қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы педагогтердің үлесі 50%-дан жоғары,
дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдары үшін 65 %-дан жоғары, оның ішінде аудандық және/немесе облыстық конкурстар мен жарыстар кезеңдерінің жеңімпаздарын және/немесе білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен соңғы бес жылдағы республикалық конкурстар мен жарыстардың қатысушылары мен жеңімпаздарын дайындаған педагогтер (болған жағдайда);
Шағын жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер 35 %-дан жоғары

5

Толық жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер, мектеп-гимназиялар, мектеп-лицейлер -45% -дан 54 % аралығында, лицейлер - 50%-дан 59 % аралығында, оның ішінде жаратылыстану-математикалық бағыттағы педагогтердің үлесі 40%-дан 49% аралығында, гимназиялар үшін 50%-дан 59 % аралығында, оның ішінде қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы педагогтердің үлесі 40%-дан 49% аралығында,
дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдары үшін 55%-дан 64% аралығында, оның ішінде аудандық және/немесе облыстық конкурстар мен жарыстар кезеңдерінің жеңімпаздарын және/немесе білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен соңғы бес жылдағы республикалық конкурстар мен жарыстардың қатысушылары мен жеңімпаздарын дайындаған педагогтер (болған жағдайда);
Шағын жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер 30%-дан 34 % аралығында

4Толық жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер, мектеп-гимназиялар, мектеп-лицейлер -35%-дан 44 % аралығында, лицейлер - 40%-дан 49 % аралығында, оның ішінде жаратылыстану-математикалық бағыттағы педагогтердің үлесі30%-дан 39% аралығында, гимназиялар үшін 40%-дан 49 % аралығында, оның ішінде қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы педагогтердің үлесі 30%-дан 39% аралығында,
дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдары үшін 45%-дан 54% аралығында, оның ішінде аудандық және/немесе облыстық конкурстар мен жарыстар кезеңдерінің жеңімпаздарын және/немесе білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен соңғы бес жылдағы республикалық конкурстар мен жарыстардың қатысушылары мен жеңімпаздарын дайындаған педагогтер (болған жағдайда);
Шағын жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер 25%-дан 29 % аралығында

3Толық жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер, мектеп-гимназиялар, мектеп-лицейлер -35%-дан төмен, лицейлер - 40 %-дан төмен, оның ішінде жаратылыстану-математикалық бағыттағы педагогтердің үлесі30%-дан төмен, гимназиялар үшін 40 %-дан төмен, оның ішінде қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы педагогтердің үлесі 30%-дан төмен,
дарынды балаларға арналған мамандандырылған білім беру ұйымдары үшін 45%-дан төмен, оның ішінде аудандық және/немесе облыстық конкурстар мен жарыстар кезеңдерінің жеңімпаздарын және/немесе білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен соңғы бес жылдағы республикалық конкурстар мен жарыстардың қатысушылары мен жеңімпаздарын дайындаған педагогтер (болған жағдайда);
Шағын жинақталған білім беру ұйымдары үшін:
жалпы білім беретін мектептер 25 %-дан төмен

2

6

Білім беру ұйымдарының Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13272 тіркелген) сәйкес жабдықтармен және жиһазбен жарақтандырылуы

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дантөмен

2

7

Ғимараттарда (оқу корпустарында) ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдар үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 12 қаңтардағы № 6 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26513 тіркелген) сәйкес жағдай жасалуы (пандус, есіктер мен баспалдақтарды контрастты бояумен бояу)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дантөмен

2

8

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 19 қаңтардағы № 44 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13070 тіркелген), 2020 жылғы 22 мамырдағы № 216 бұйрықтарына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20708 тіркелген) сәйкес бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендермен, оқу және көркем әдебиеттермен қамтамасыз етілуі

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дантөмен

2

9

Білім беру ұйымдары топтарының (сыныптарының) толықтырылуының сәйкестігі (топтар/сыныптар бөлінісінде)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дантөмен

2

10

Оқыту нәтижелері (білім, білік және дағды сапасын бағалау)

Компьютерлік тестілеудің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін бағыттар бойынша оң жауаптардың үлесі 85 %–дан 100 %-ға дейін құрайды

5

Компьютерлік тестілеудің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін бағыттар бойынша оң жауаптардың үлесі 65 - 84 %-ға дейін құрайды

4

Компьютерлік тестілеудің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін бағыттар бойынша оң жауаптардың үлесі 40-64 %-ға дейін құрайды

3

Компьютерлік тестілеудің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін бағыттар бойынша оң жауаптардың үлесі 40 %-дан төмен құрайды

2

11

Білімалушылардың сауалнама нәтижелерін талдау

80 % -дан 100%-ға дейінгі респонденттеркөрсетілетінбілімберуқызметтерініңдеңгейінеқанағаттанған

5

65% -дан 79 % -ға дейінгі респонденттеркөрсетілетінбілімберуқызметтерініңдеңгейінеқанағаттанған

4

50 % -дан 64 % -ға дейінгі респонденттеркөрсетілетінбілімберуқызметтерініңдеңгейінеқанағаттанған

3

50 % -дан төменреспонденттеркөрсетілетінбілімберуқызметтерініңдеңгейінеқанағаттанған

2

12

Педагогтердің сауалнама нәтижелерін талдау

80 % -дан 100% -ға дейінгіреспонденттер сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне қанағаттанған

5

65% -дан 79 % -ға дейінгіреспонденттер сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне қанағаттанған

4

50 % -дан 64 % -ға дейінгіреспонденттер сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне қанағаттанған

3

50 %-дан төмен респонденттер сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне қанағаттанған

2

13

Ата-аналардың (заңды өкілдер) сауалнама нәтижелерін талдау

80 % -дан 100%-ға дейінгі респонденттер білім алушылардың дайындық деңгейіне қанағаттанған

5

65% -дан 79 % -ға дейінгі респонденттер білім алушылардың дайындық деңгейіне қанағаттанған

4

50 % -дан 64 % -ға дейінгі респонденттер білім алушылардың дайындық деңгейіне қанағаттанған

3

50 %-дан төмен респонденттер білім алушылардың дайындық деңгейіне қанағаттанған

2

      Білім беру ұйымының басшысы _____________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын
бағалау өлшемшарттарының
3-қосымшасы

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Өлшемшарттарға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР Оқу-ағарту министрінің 15.05.2024 № 106 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған өлшемшарттар

№ п/п

Бағалау өлшемшарттары

Өлшеуіштер

Балдары

 
1

Тиісті бейіні бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білімі немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжаты бар педагогтердің үлесі

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

2

Біліктілік санатының деңгейін бес жылда бір реттен сиретпей арттырған/растаған педагогтердің (оның ішінде басшылардың үш жылда бір реттен сиретпей ) үлесі

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан аз

2

3

Үш жылда бір реттен сиретпей (оның ішінде басшы, басшы орынбасарларының) біліктілігін арттыру курстарынан өткен педагогтердің үлесі

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

4

Негізгі жұмыс орны лицензиат болып табылатын педагогтер мен өндірістік оқыту шеберлері үшін даярланатын мамандық біліктіліктері (жұмысшы біліктіліктерін қоспағанда) бойынша педагогтердің жалпы санынан

100 %

5

85 - 99 %

4

70 - 84 %

3

70 %-дан төмен

2

5

Дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша жалпы білім беретін пәндер бойынша педагогтердің жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын білім беру ұйымдарының жалпы білім беретін пәндері бойынша педагогтердің үлесі (жұмысшы біліктіліктері үшін)

100 %

5

75 - 99 %

4

50 - 74 %

3

50 %-дан төмен

2

6

Дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтердің жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын өнер және мәдениет саласында білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін педагогтердің үлесі.

100 %

5

75 - 99 %

4

50 - 74 %

3

50 %-дан төмен

2

7

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын, дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтер санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, сарапшы педагогтердің, зерттеуші педагогтердің, шебер педагогтердің және (немесе) магистрлердің үлесі (техникалық және кәсіптік білім беру үшін)

100 %

5

65 - 99 %

4

30 - 64 %

3

30 %-дан төмен

2

8

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын, дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтер санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, сарапшы педагогтердің, зерттеуші педагогтердің, шебер педагогтердің және (немесе) магистрлердің үлесі (орта білімнен кейінгі білім беру үшін)

100 %

5

70 - 99 %

4

40 - 69 %

3

40 %-дан төмен

2

9

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын мамандықтың (мамандық бойынша педагогтердің) даярланатын біліктіліктері бойынша педагогтер санынан ұйымдарда және/немесе өндірісте көлемі соңғы 3 жылда төменінде 72 сағат тағылымдамадан өткен арнайы пәндер педагогтерімен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі

100 %

5

55 - 99 %

4

10 - 54 %

3

10 %-дан төмен

2

10

Магистр дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі бар педагогтермен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі

100 %

5

55 - 99 %

4

10 - 54 %

3

10 %-дан төмен

2

11

Студенттердің тұруы үшін жағдайлар жасау, жекене шаруашылық жүргізу, немесе жедел басқару, немесе сенімгерлік басқару құқығымен, немесе жатақханалардың, және/немесе хостелдердің және/немесе қонақ үйдің тұруын қамтамасыз ететін толық оқу кезеңіне жалға алу құқығымен тиесілі болуы

100 %

5

65 - 99 %

4

30 - 64 %

3

30 %-дан төмен

2

12

Білім беру ұйымдары түлектерінің мамандық бойынша жұмысқа орналасуы және жұмыспен қамтылуы туралы мәліметтер, бұл ретте мамандық бойынша бітірушілердің жалпы санынан жұмысқа орналасқандардың және жұмыспен қамтылғандардың бір жыл ішіндегі үлесі

100 %

5

88 - 99 %

4

75 - 87 %

3

75 %-дан төмен

2

13

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 07 наурыздағы № 97 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7574 тіркелген) сәйкес білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

14

Білім алушылар контингентіне қатысты оқу жұмыс жоспарына сәйкес, оның ішінде мамандықтың даярланатын біліктіліктері бойынша толық оқу кезеңіне оқу тілдері бойынша оқу және ғылыми әдебиеттің кітапханалық қорының болуы

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

80 %-дан төмен

2

15

Білім алушылардың сауалнама нәтижелерін талдау

80 % -дан 100%-ға дейінгі респонденттеркөрсетілетінбілімберуқызметтерініңдеңгейінеқанағаттанған

5

65% -дан 79 % -ға дейінгі респонденттеркөрсетілетінбілімберуқызметтерініңдеңгейінеқанағаттанған

4

50 % -дан 64 % -ға дейінгі респонденттеркөрсетілетінбілімберуқызметтерініңдеңгейінеқанағаттанған

3

50 % -дан төмен респонденттеркөрсетілетінбілімберуқызметтерініңдеңгейінеқанағаттанған

2

16

Педагогтердің сауалнама нәтижелерін талдау

80 % -дан 100% -ға дейінгіреспонденттер сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне қанағаттанған

5

65% -дан 79 % -ға дейінгіреспонденттер сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне қанағаттанған

4

50 % -дан 64 % -ға дейінгіреспонденттер сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне қанағаттанған

3

50 %-дан төмен респонденттер сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдайдың жасалу деңгейіне қанағаттанған

2

17

Ата-аналардың (заңды өкілдердің) сауалнама нәтижелерін талдау

80 % -дан 100% -ға дейінгі респонденттер білім алушылардың дайындық деңгейіне қанағаттанған

5

65% -дан 79 % -ға дейінгі респонденттер білім алушылардың дайындық деңгейіне қанағаттанған

4

50 % -дан 64 % -ға дейінгі респонденттер білім алушылардың дайындық деңгейіне қанағаттанған

3

50 %-дан төмен респонденттер білім алушылардың дайындық деңгейіне қанағаттанған

2

18

Жұмыс берушілердің, өндірістік практика базалары басшыларының сауалнама нәтижелерін талдау

80 % -дан 100% -ға дейінгі респонденттер білім алушылардың құзыреттілік деңгейіне қанағаттанған

5

65% -дан 79 % -ға дейінгі респонденттер білім алушылардың құзыреттілік деңгейіне қанағаттанған

4

50 % -дан 64 % -ға дейінгі респонденттер білім алушылардың құзыреттілік деңгейіне қанағаттанған

3

50 %-дан төмен респонденттер білім алушылардың құзыреттілік деңгейіне қанағаттанған

2

      Білім беру ұйымының басшысы _____________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

  Білім беру ұйымдарын
бағалау өлшемшарттарының
4-қосымшасы

Бағалау парағы

      __________________________________________

      (білім беру ұйымының аталуы)

р/с №

Бағалау өлшемшарттары

Білім беру ұйымына тиісті өлшеуішті бағалау мазмұны

Балдары

1Балдардың жалпы сомасы

      Ескерту. Білім беру ұйымы қызметінің нәтижелерін бағалау үшін білім беру қызметтерін көрсету сапасының бес деңгейі белгіленген:

      үлгілі – 40-тан 45 балға дейін, жақсы –35-тен 39 балға дейін, жақсартуды қажет етеді – 30-дан 34 балға дейін, төмен –30 балдан төмен - мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін;

      үлгілі –55-тен 65 балға дейін, жақсы – 45-тен 54 балға дейін, жақсартуды қажет етеді – 35-тен 44-балға дейін, төмен – 35 балдан төмен – бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін; үлгілі – 65-тен 75 балға дейін, жақсы – 55-тен 64 балға дейін, жақсартуды қажет етеді – 40-тан 54 балға дейін, төмен – 40 балдан төмен – техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін;

      үлгілі – 70-тен 80 балға дейін, жақсы – 60-тан 69 балға дейін, жақсартуды қажет етеді – 45-тен 59 балға дейін, төмен – 45 балдан төмен – орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін.

      Білім беру ұйымының басшысы _____________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)

Об утверждении критериев оценки организаций образования

Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 5 декабря 2022 года № 486. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 декабря 2022 года № 31053.

      В соответствии с подпунктом 54) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра просвещения РК от 27.06.2023 № 183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить Критерии оценки организаций образования согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства просвещения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства просвещения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра просвещения Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр просвещения
Республики Казахстан
А. Аймагамбетов

  Приложение к приказу
Министр просвещения
Республики Казахстан
от 5 декабря 2022 года № 486

Критерии оценки организаций образования

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие критерии оценки организаций образования (далее – Критерии) разработаны в соответствии с подпунктом 54) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании" с целью использования их при осуществлении самооценки образовательной деятельности организаций образования.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа и.о. Министра просвещения РК от 27.06.2023 № 183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

      1) критерии оценки организаций образования – совокупность требований, утвержденных нормативными правовыми актами в области образования, используемых для определения оценки организаций образования;

      2) критерии оценивания – признаки и конкретные измерители, на основании которых проводится оценка учебных достижений обучающихся;

      3) образовательная программа – единый комплекс основных характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание обучения, организацию образовательного процесса, способы и методы их реализации, критерии оценки результатов обучения;

      4) комплексное тестирование – форма экзамена, проводимого одновременно по нескольким учебным дисциплинам с применением информационно-коммуникационных технологий;

      5) результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений, навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению образовательной программы, и сформированные ценности и отношения;

      6) учебная программа – программа, определяющая по каждому учебному предмету, каждой учебной дисциплине и (или) модулю содержание и объем знаний, умений, навыков и компетенций, подлежащих освоению;

      7) учебный план – документ, регламентирующий перечень, последовательность, объем учебных предметов, учебных дисциплин и (или) модулей, профессиональной практики, иных видов учебной деятельности обучающихся соответствующего уровня образования и формы контроля.

Глава 2. Критерии оценки организаций образования

      3. Критерии к периоду оценивания:

      1) ежегодная оценка организаций образования, не являющаяся предшествующей государственной аттестации в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об образовании", проводится в организациях образования без процедуры оценивания результатов обучения, при этом оцениваемым периодом является полный учебный год с учетом итоговой аттестации обучающихся;

      2) оценка организаций образования, предшествующая государственной аттестации, проводится в организациях образования с применением процедуры оценивания результатов обучения, при этом оцениваемым периодом являются предыдущие два учебных года и текущий учебный год за один месяц до начала государственной аттестации.

      4. Критерии оценивания результатов обучения осуществляются по следующим конкретным измерителям:

      1) оценивание результатов обучения проводится среди обучающихся 4, 9 классов по технологии комплексного тестирования в компьютерном формате (далее – компьютерное тестирование), разработанного организацией по вопросам тестирования, определенной уполномоченным органом в области образования;

      2) компьютерное тестирование проводится при участии должностных лиц ведомства уполномоченного органа в области образования и его территориальными подразделениями в качестве наблюдателей;

      3) при проведении оценивания результатов обучения для обучающихся создаются единые условия и равные возможности для демонстрации уровня своих знаний, умений и навыков;

      4) компьютерное тестирование проводится при участии в нем не менее 90 % (для организаций образования, общее количество выпускников, которых составляет 10 или менее обучающихся – не менее 80 %) обучающихся от списочного состава контингента определенного уровня образования, подлежащих оцениванию результатов обучения;

      5) при дистанционном обучении обучающихся 4, 9 классов, подлежащих оцениванию результатов обучения по причине карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, компьютерное тестирование переносится на срок до снятия ограничительных мер соответствующих государственных органов;

      6) обучающиеся освобождаются от процедуры компьютерного тестирования и не включаются в списочный состав контингента обучающихся, подлежащих оцениванию результатов обучения в следующих случаях на основании:

      заключения психолого-медико-педагогической консультации (для детей с особыми образовательными потребностями);

      заключения врачебно-консультационной комиссии по состоянию здоровья или положительных результатов полимеразной цепной реакции в период оценки организации образования;

      приказа Управления образования об участии в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях согласно Перечню республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований, утвержденному приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года № 514 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7355);

      7) шкала оценок при компьютерном тестировании для обучающихся организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего (в процентном соотношении), определяется следующим образом:

      "отлично" – 85-100 %;

      "хорошо" – 65-84 %;

      "удовлетворительно" – 40-64 %;

      "неудовлетворительно" – менее 40 % правильных ответов от числа вопросов в экзаменационном материале;

      8) результаты компьютерного тестирования оцениваются по цифровой пятибалльной системе, при этом процедура апелляции не предусматривается;

      9) результаты оценки уровня подготовки обучающихся считаются соответствующими требованиям государственных общеобязательных стандартов начального, основного среднего образования, утвержденных приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29031), когда не менее 40 % обучающихся от списочного состава контингента, указанного в подпункте 4) настоящего пункта, определены организацией образования правильно ответившими не ниже, чем на оценку "удовлетворительно".

      5. К критериям оценивания организаций образования применяются измерители, соответствующие одному из уровней и баллу "образцовый" - 5, "хороший" - 4, "требующий улучшения" - 3, "низкий" - 2.

      6. Измерители к критериям оценивания организаций образования применяются в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 4 к настоящим Критериям.

      7. Уровень деятельности организации образования определяется по общей сумме баллов критериев оценивания.

      Если образовательная деятельность организации образования не соответствует требованиям государственного общеобязательного стандарта образования, при оценивании деятельности организаций образования итоговая сумма баллов снижается на 50%.

      8. Для определения уровня удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами, по форме, определенной уполномоченным органом в области образования, проводится опрос в онлайн формате сотрудниками территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в области образования:

      в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения –педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников предшкольного возраста; при отсутствии групп предшкольного возраста - у родителей (законных представителей) воспитанников старшего возраста;

      в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего образования –педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся 4, 9 классов; при отсутствии в организации образования выпускных классов – обучающихся и родителей (законных представителей) старших классов;

      в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования – педагогов, работодателей, руководителей баз производственной практики и обучающихся выпускных курсов; при отсутствии в организации образования выпускных курсов – обучающихся старших курсов.

      Опрос педагогов, работодателей, руководителей баз производственной практики проводится при участии в нем не менее 90 % респондентов.

      Опрос обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) проводится при участии в нем не менее 90 % респондентов (для организаций образования, общее количество обучающихся (воспитанников), которых составляет 10 или менее обучающихся (воспитанников) – не менее 80 %).

Параграф 1. Критерии оценки организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения

      9. Критерии к содержанию дошкольного воспитания и обучения с ориентиром на результаты воспитания и обучения:

      1) соответствие рабочих учебных планов и организованной деятельности требованиям государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения, утвержденного приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29031) и типовому учебному плану дошкольного воспитания и обучения (далее-ТУП ДВО), утвержденному приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 557 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8275);

      2) осуществление образовательной деятельности в соответствии с типовой учебной программой дошкольного воспитания и обучения (далее – типовая учебная программа ДВО), утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14235) и образовательными программами (вариативной, индивидуальной, адаптированной, дополнительной);

      3) соблюдение Типовых правил деятельности дошкольных организаций (далее-Типовые правила), утвержденных приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 385 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29329);

      4) наличие результатов обучения воспитанников предшкольного возраста, обеспечивающих мониторинг развития ребенка и являющихся основой планирования его индивидуального развития;

      5) наличие и анализ результатов мониторинга (стартовый) развития воспитанников;

      6) наличие и анализ результатов мониторинга достижений воспитанников (итоговый) с учетом возраста детей согласно приложению к Типовой учебной программе.

      10. Критерии к максимальному объему учебной нагрузки воспитанников:

      1) соответствие и соблюдение требований к максимальному объему учебной нагрузки воспитанников, установленных в ТУП ДВО;

      11. Требования к сроку воспитания и обучения:

      1) соблюдение требований при формировании возрастных групп с учетом возраста детей;

      2) соблюдение сроков освоения типовой учебной программы ДВО до приема воспитанника в 1 класс.

Параграф 2. Критерии оценки организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования

      12. Критерии к содержанию начального, основного среднего и общего среднего образования с ориентиром на результаты обучения:

      1) наличие и соответствие рабочего учебного плана, расписаний занятий, утвержденных руководителем организации образования, требованиям государственных общеобязательных стандартов начального, основного среднего и общего среднего образования, утвержденных приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29031) и типовым учебным планам начального, основного среднего и общего среднего образования (далее – ТУП), утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8170).

      2) освоение базового содержания учебных предметов, осуществляемого в соответствии с типовыми учебными программами по общеобразовательным предметам (далее – типовые учебные программы ОП), утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8424);

      3) реализация воспитательной работы, направленной на решение вопросов познания и освоения обучающимися субъективно новых знаний, на изучение национальных традиций, культуры и привитие общечеловеческих ценностей;

      4) организация разнообразных форм внеурочной деятельности в совокупности, обеспечивающей реализацию духовно-нравственного, гражданско-патриотического, художественно-эстетического, трудового и физического воспитания обучающихся;

      5) реализация профильного обучения с учетом индивидуальных интересов и потребностей обучающихся (углубленный и стандартный уровни обучения);

      6) организация учебного процесса с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся;

      7) реализация курсов по выбору и факультативов вариативного компонента, осуществляемого в соответствии с ТУП;

      8) изучение обязательного учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности";

      9) реализация обязательного учебного курса "Правила дорожного движения";

      10) соблюдение квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих начальное, основное среднее, общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, духовное образование, и перечня документов, подтверждающих соответствие им (далее – Квалификационные требования), утвержденных приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 473 (зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов под № 30721).

      13. Критерии к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся начального, основного среднего и общего среднего образования:

      1) соответствие и соблюдение максимального объема недельной учебной нагрузки обучающихся;

      2) соответствие и соблюдение общего объема учебной нагрузки обучающихся, составляющей инвариантный и вариативный (коррекционный компонент для специальной организации образования) компоненты, а также недельной и годовой учебной нагрузки по классам, установленной ТУП;

      3) соблюдение требований к делению классов на группы, в том числе с учетом особенностей обучающихся с особыми образовательными потребностями в рамках инклюзивного образования.

      14. Критерии к уровню подготовки обучающихся:

      1) уровень подготовки обучающихся (ожидаемые результаты обучения) по каждой образовательной области (и учебным предметам) соответствующего уровня образования в соответствии с типовыми учебными программами ОП и требованиями государственных общеобязательных стандартов начального, основного среднего и общего среднего образования, утвержденных приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29031);

      2) осуществление оценки учебных достижений обучающихся в соответствии с критериями оценки знаний обучающихся, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 52 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13137), и соблюдение требований формативного и суммативного оценивания;

      3) выполнение требований инклюзивного образования, при обучении обучающихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями государственных общеобязательных стандартов начального, основного среднего и общего среднего образования, утвержденных приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29031) (коррекция нарушения развития и социальной адаптации);

      4) оценивание результатов обучения по определению достижений обучающимися 4, 9 классов ожидаемых результатов обучения и освоения образовательных учебных программ, предусмотренных требованиями государственного общеобразовательного стандарта соответствующего уровня образования.

      15. Критерии к сроку обучения:

      1) соблюдение требований к срокам освоения общеобразовательных учебных программ соответствующих уровней;

      2) соблюдение требований к продолжительности учебного года по классам и продолжительности каникулярного времени в календарном году.

Параграф 3. Критерии оценки организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

      16. Критерии к содержанию технического и профессионального, послесреднего образования с ориентиром на результаты обучения:

      1) наличие и соответствие плана работы (по направлениям деятельности) на учебный год, разработанного и утвержденного согласно Перечню документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20317) содержанию образовательных программ технического и профессионального, послесреднего образования по:

      изучению общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин или изучение общеобразовательных дисциплин, базовых и профессиональных модулей;

      выполнению лабораторно-практических занятий;

      прохождению производственного обучения и профессиональной практики;

      сдаче промежуточной и итоговой аттестации;

      выполнению курсовой и дипломной (письменной или практической) работы, если иное не предусмотрено рабочими учебными программами и планом;

      изучению интегрированных в модули образовательных программ технического и профессионального образования с включением отдельных модулей или дисциплин образовательных программ бакалавриата;

      2) наличие разработанных организациями технического и профессионального, послесреднего образования (далее – ТиППО) образовательных программ с участием работодателей на основе требований государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденного приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29031), профессиональных стандартов (при наличии), профессиональных стандартов WorldSkills (Ворлдскилс) (при наличии);

      3) наличие разработанных рабочих учебных планов на основе моделей учебного плана технического и профессионального образования (далее-ТиПО), согласно приложениям 1, 2 государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального, утвержденного приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29031);

      4) наличие утвержденных организацией ТиППО рабочих учебных программ по всем дисциплинам и (или) модулям учебного плана с ориентиром на результаты обучения;

      5) реализация индивидуального учебного плана и специальной учебной программы для лиц с особыми образовательными потребностями (при наличии), с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;

      6) соответствие перечня и объема обязательных общеобразовательных дисциплин, а также дисциплин углубленного и стандартного уровней обучения с учетом профиля специальности по направлениям: общественно-гуманитарное, естественно-математическое (для организаций технического и профессионального образования);

      7) изучение интегрированных в модули образовательных программ технического и профессионального образования с включением отдельных модулей или дисциплин образовательных программ бакалавриата (для организаций послесреднего образования);

      8) изучение общегуманитарных, социально-экономических дисциплин или базовых модулей, а также профессиональных модулей (за исключением военных специальностей);

      9) осуществление и прохождение производственного обучения и профессиональной практики в соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденного приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29031);

      10) проведение оценки достижений результатов обучения посредством различных видов контроля: текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;

      11) наличие разработанных специальных учебных программ для обучения лиц с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования (при наличии лиц c несохранным интеллектом), предусматривающих частичное или полное освоение образовательной программы ТиПО, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;

      12) наличие разработанных индивидуальных учебных программ и планов для обучения лиц с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования (при наличии лиц c сохранным интеллектом) на основе образовательной программы по специальности ТиПО, с учетом физических нарушений и индивидуальных возможностей обучающихся.

      Сноска. Пункт 16 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра просвещения РК от 27.06.2023 № 183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      17. Критерии к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся:

      1) соответствие и соблюдение требований к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся в неделю, включая обязательную учебную нагрузку при очной форме обучения, а также факультативные занятия и консультации;

      2) соблюдение объема учебного времени на обязательное обучение;

      3) соблюдение объема учебной нагрузки обучающегося по результатам обучения, осваиваемых им по каждой дисциплине и (или) модулю или другим видам учебной работы;

      4) соблюдение объема учебного времени обязательных учебных занятий для вечерней формы обучения не менее 70 %, для заочной формы обучения - не менее 30 % от соответствующего объема учебного времени, предусмотренного для очной формы обучения.

      18. Критерии к уровню подготовки обучающихся определяемых дескрипторами национальной рамки квалификаций, отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов;

      19. Критерии к соблюдению сроков освоения образовательных программ в соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденного приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29031).

  Приложение 1
к Критериям оценки
организаций образования

Критерии для оценивания деятельности организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного обучения и воспитания

№ п/п

Критерии оценивания

Измерители

Баллы

1

Доля педагогов, имеющих высшее (послевузовское) педагогическое образование по соответствующему профилю или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

2

Доля педагогов, которые не реже одного раза в пять лет повышали/подтверждали уровень квалификационной категории (в том числе руководителей не реже одного раза в три года)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации педагогов (в том числе руководителей, заместителей руководителя) не реже одного раза в три года

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

4

Оснащенность оборудованием и мебелью организаций образования в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13272)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

5

Создание условий для лиц с особыми образовательными потребностями в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2022 года № 6 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26513)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

6

Обеспеченность учебно-методическими комплексами для дошкольных организаций в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 216 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20708)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

7

Соответствие наполняемости возрастных групп (в разрезе групп)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

8

Анализ результатов опроса родителей

от 80 % до 100% респондентов удовлетворены уровнем подготовки воспитанников

5

от 65% до 79 % респондентов удовлетворены уровнем подготовки воспитанников

4

от 50 % до 64 % респондентов удовлетворены уровнем подготовки воспитанников

3

менее 50 % респондентов удовлетворены уровнем подготовки воспитанников

2

9

Анализ результатов опроса педагогов

от 80 % до 100% респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания

5

от 65% до 79 % респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания

4

от 50 % до 64 % респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания

3

менее 50 % респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания

2

      Руководитель организации образования _______________________________________
                                    (Фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

  Приложение 2
к Критериям оценки
организаций образования

      Примечание ИЗПИ!
Приложение 2 предусмотрены изменения приказом Министра просвещения РК от 15.05.2024 № 106 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Критерии для оценивания деятельности организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования

№ п/п

Критерии оценивания

Измерители

Баллы

1

Доля педагогов, имеющих высшее (послевузовское) педагогическое образование по соответствующему профилю или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

2

Доля педагогов, которые не реже одного раза в пять лет повышали/подтверждали уровень квалификационной категории (в том числе руководителей не реже одного раза в три года)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

3

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации педагогов (в том числе руководителей, заместителей руководителя) не реже одного раза в три года

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

4

Доля педагогов высшей и первой категории, педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов начального уровня образования в соответствии с приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 473 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 30721)

Для полнокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы, школы-гимназии, школы-лицеи более 45 %, гимназий более 50 %;
Для малокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы более 30 %

5

Для полнокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы, школы-гимназии, школы-лицеи от 35 до 44 %, гимназий от 40 до 49 %;
Для малокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы от 25 до 29 %

4

Для полнокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы, школы-гимназии, школы-лицеи от 25 до 34 %, гимназий от 30 до 39 %;
Для малокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы от 20 до 24 %

3

Для полнокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы, школы-гимназии, школы-лицеи менее 25 %, гимназий менее 30 %;
Для малокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы менее 20%

2

5

Доля педагогов высшей и первой категории, педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов основного среднего, общего среднего образования в соответствии с приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 473 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 30721)

Для полнокомплектных организаций образования:
для общеобразовательных школ, школ-гимназии, школ-лицеев более 55 %, для лицеев более 60 %, из них доля педагогов естественно-математического направления более 50 %, для гимназий более 60 %, из них доля педагогов общественно-гуманитарного направления более 50 %,
для специализированных организаций образования для одаренных лиц более 65 %, в том числе (при наличии) педагогов, подготовивших победителей районных и/или областных этапов конкурсов и соревнований и/или участников и победителей республиканских конкурсов и соревнований за последние пять лет, утвержденных уполномоченным органом в сфере образования;
Для малокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы более 35 %

5

Для полнокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы, школы-гимназии, школы-лицеи от 45 % до 54 %, лицеи от 50 % до 59 %, из них доля педагогов естественно-математического направления от 40 % до 49 %,
гимназий от 50 % до 59 %, из них доля педагогов общественно-гуманитарного направления от 40 % до 49 %, специализированные организации образования для одаренных лиц от 55 % до 64 %, в том числе (при наличии) педагогов, подготовивших победителей районных и/или областных этапов конкурсов и соревнований и/или участников и победителей республиканских конкурсов и соревнований за последние пять лет, утвержденных уполномоченным органом в сфере образования
Для малокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы от 30% до 34 %

4Для полнокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы, школы-гимназии, школы-лицеи от 35% до 44 %, лицеи от 40 % до 49 %, из них доля педагогов естественно-математического направления от 30 % до 39 %,
гимназий от 40 % до 49 %, из них доля педагогов общественно-гуманитарного направления от 30 % до 39 %, специализированные организации образования для одаренных лиц от 45 % до 54 %, в том числе (при наличии) педагогов, подготовивших победителей районных и/или областных этапов конкурсов и соревнований и/или участников и победителей республиканских конкурсов и соревнований за последние пять лет, утвержденных уполномоченным органом в сфере образования;
Для малокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы от 25 до 29 %

3Для полнокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы, школы-гимназии, школы-лицеи менее 35%, лицеи менее 40 %, из них доля педагогов естественно-математического направления менее 30%,
гимназий менее 40 %, из них доля педагогов общественно-гуманитарного направления менее 30 % , специализированные организации образования для одаренных лиц менее 45 %, в том числе (при наличии) педагогов, подготовивших победителей районных и/или областных этапов конкурсов и соревнований и/или участников и победителей республиканских конкурсов и соревнований за последние пять лет, утвержденных уполномоченным органом в сфере образования;
Для малокомплектных организаций образования:
общеобразовательные школы менее 25%

2

6

Оснащенность оборудованием и мебелью организаций образования в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13272)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

7

Создание условий (пандус, окрашивание контрастной краской дверей и лестниц) для лиц с особыми образовательными потребностями в зданиях (учебных корпусах) согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2022 года № 6 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26513)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

8

Обеспеченность учебно-методическими комплексами, учебной и художественной литературы для организаций начального, основного среднего и общего образования в соответствии с приказами Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 января 2016 года № 44 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13070), от 22 мая 2020 года № 216 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20708)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

9

Соответствие наполняемости групп (классов) организаций образования (в разрезе групп/классов)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

10

Результаты обучения (оценка качества знаний, умений и навыков)

по итогам компьютерного тестирования доля положительных ответов по всем тестируемым направлениям составляет от 85 % до 100 %

5

по итогам компьютерного тестирования доля положительных ответов по всем тестируемым направлениям составляет от 65 % до 84 %

4

по итогам компьютерного тестирования доля положительных ответов по всем тестируемым направлениям составляет от 40% до 64 %

3

по итогам компьютерного тестирования доля положительных ответов по всем тестируемым направлениям составляет менее 40 %

2

11

Анализ результатов опроса обучающихся

от 80 % до 100% респондентов удовлетворены уровнем предоставляемых образовательных услуг

5

от 65% до 79 % респондентов удовлетворены уровнем предоставляемых образовательных услуг

4

от 50 % до 64 % респондентов удовлетворены уровнем предоставляемых образовательных услуг

3

менее 50 % респондентов удовлетворены уровнем предоставляемых образовательных услуг

2

12

Анализ результатов опроса педагогов

от 80 % до 100% респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания

5

от 65% до 79 % респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания

4

от 50 % до 64 % респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания

3

менее 50 % респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания

2

13

Анализ результатов опроса родителей (законных представителей)

от 80 % до 100% респондентов удовлетворены уровнем подготовки обучающихся

5

от 65% до 79 % респондентов удовлетворены уровнем подготовки обучающихся

4

от 50 % до 64 % респондентов удовлетворены уровнем подготовки обучающихся

3

менее 50 % респондентов удовлетворены уровнем подготовки обучающихся

2

      Руководитель организации образования _______________________________________
                                    (Фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

  Приложение 3
к Критериям оценки
организаций образования

      Примечание ИЗПИ!
Приложение 3 предусмотрены изменения приказом Министра просвещения РК от 15.05.2024 № 106 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Критерии для оценивания деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

№ п/п

Критерии оценивания

Измерители

Баллы

1

Доля педагогов, имеющих высшее (послевузовское) педагогическое образование по соответствующему профилю или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

2

Доля педагогов, которые не реже одного раза в пять лет повышали/подтверждали уровень квалификационной категории (в том числе руководителей не реже одного раза в три года)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

3

Доля педагогов, прошедших курсов повышения квалификации педагогов (в том числе руководителей, заместителей руководителя) не реже одного раза в три года

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

4

Доля педагогов и мастеров производственного обучения, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов по подготавливаемым квалификациям специальности (за исключением рабочих квалификаций)

100 %

5

85 - 99 %

4

70 - 84 %

3

менее 70 %

2

5

Доля педагогов по общеобразовательным дисциплинам организаций образования, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов по общеобразовательным дисциплинам по подготавливаемым квалификациям специальности (для рабочих квалификаций)

100 %

5

75 - 99 %

4

50 - 74 %

3

менее 50 %

2

6

Доля педагогов для организаций образования, реализующих образовательные программы в сфере искусства и культуры, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов по подготавливаемым квалификациям специальности.

100 %

5

75 - 99 %

4

50 - 74 %

3

менее 50 %

2

7

Доля педагогов высшей и первой категории, педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров и (или) магистров, от числа педагогов по подготавливаемым квалификациям специальности, для которых основным местом работы является лицензиат (для технического и профессионального образования)

100 %

5

65 - 99 %

4

30 - 64 %

3

менее 30 %

2

8

Доля педагогов высшей и первой категории, педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров и (или) магистров, от числа педагогов по подготавливаемым квалификациям специальности, для которых основным местом работы является лицензиат (для послесреднего образования)

100 %

5

70 - 99 %

4

40 - 69 %

3

менее 40 %

2

9

Доля педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в организациях и/или на производстве объемом не менее 72 часов за последние 3 года, от числа педагогов по подготавливаемым квалификациям специальности (педагогов по специальности), для которых основным местом работы является лицензиат

100 %

5

55 - 99 %

4

10 - 54 %

3

менее 10 %

2

10

Доля педагогов и мастеров производственного обучения, имеющих степень магистра, ученую степень доктора философии (PhD)

100 %

5

55 - 99 %

4

10 - 54 %

3

менее 10 %

2

11

Создание условий для проживания студентов, наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения, или оперативного управления, или доверительного управления, или на праве аренды на полный период обучения общежитий, и/или хостелов, и/или гостиницы, обеспечивающих проживание

100 %

5

65 - 99 %

4

30 - 64 %

3

менее 30 %

2

12

Сведения о трудоустройстве и занятости выпускников организации образования по специальности, при этом доля трудоустроенных и занятых от общего числа выпускников по специальности в течение года выпуска

100 %

5

88 - 99 %

4

75 - 87 %

3

менее 75 %

2

13

Оснащенность оборудованием и мебелью организаций образования в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 07 марта 2012 года № 97 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7574)

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

14

Наличие библиотечного фонда учебной и научной литературы в соответствии с рабочим учебным планом по отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на полный период обучения по подготавливаемым квалификациям специальности

100 %

5

95 - 99 %

4

80 - 94 %

3

менее 80 %

2

15

Анализ результатов опроса обучающихся

от 80 % до 100% респондентов удовлетворены уровнем предоставляемых образовательных услуг

5

от 65% до 79 % респондентов удовлетворены уровнем предоставляемых образовательных услуг

4

от 50 % до 64 % респондентов удовлетворены уровнем предоставляемых образовательных услуг

3

менее 50 % респондентов удовлетворены уровнем предоставляемых образовательных услуг

2

16

Анализ результатов опроса педагогов

от 80 % до 100% респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания

5

от 65% до 79 % респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания

4

от 50 % до 64 % респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания

3

менее 50 % респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания

2

17

Анализ результатов опроса родителей (законных представителей)

от 80 % до 100% респондентов удовлетворены уровнем подготовки обучающихся

5

от 65% до 79 % респондентов удовлетворены уровнем подготовки обучающихся

4

от 50 % до 64 % респондентов удовлетворены уровнем подготовки обучающихся

3

менее 50 % респондентов удовлетворены уровнем подготовки обучающихся

2

18

Анализ результатов опроса работодателей, руководителей баз производственной практики

от 80 % до 100% респондентов удовлетворены уровнем компетентности обучающихся

5

от 65% до 79 % респондентов удовлетворены уровнем компетентности обучающихся

4

от 50 % до 64 % респондентов удовлетворены уровнем компетентности обучающихся

3

менее 50 % респондентов удовлетворены уровнем компетентности обучающихся

2

      Руководитель организации образования _______________________________________
                                    (Фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

  Приложение 4
к Критериям оценки
организаций образования

Лист оценивания

      ________________________________________________________
(наименование организации образования)

№ п/п

Критерии оценивания

Содержание оценивания измерителя, соответствующего организации образования

Баллы

1Общая сумма баллов

      Примечание. Для оценивания результатов деятельности организации образования выделяются пять уровней качества предоставления образовательных услуг:

      1) образцовый – от 40 до 45 баллов, хороший – от 35 до 39 баллов, требует улучшения – от 30 до 34 баллов, низкий – менее 30 баллов - для организаций образования, реализующих общеобразовательные программы дошкольного воспитания и обучения;

      2) образцовый – от 55 до 65 баллов, хороший – от 45 до 54 балла, требует улучшения – от 35 до 44 балла, низкий – менее 35 баллов – для организаций образования, реализующих общеобразовательные программы начального, основного среднего и общего среднего образования;

      3) образцовый – от 65 до 75 баллов, хороший – от 55 до 64 балла, требует улучшения – от 40 до 54 балла, низкий – менее 40 баллов – для организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования;

      4) образцовый – от 70 до 80 баллов, хороший – от 60 до 69 баллов, требует улучшения – от 45 до 59 баллов, низкий – менее 45 баллов – для организаций образования, реализующих образовательные программы послесреднего образования.

      Руководитель организации образования _______________________________________
                                    (Фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)