Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 15 маусымдағы N 292 бұйрығына N 1 өзгеріс пен толықтырулер енгізу туралы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 1999 жылғы 2 тамыз N 395 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1999 жылғы 26 тамыздағы N 879 тіркелді. Күші жойылды - ҚР Қаржы министрлігінің 2000 жылғы 11 қарашадағы N 480 бұйрығымен. (Бұйрықтан үзіндіні төменнен қараңыз.)


   Ескерту: ҚР Қаржы министрлігінің 2000 жылғы 11 қарашадағы N 480    
       бұйрығы мен күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесінен  
       үзінді: 
   
   "Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде орындалатын республикалық және 
жергілікті бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру ережесін бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 6 қарашадағы N 1675 қаулысына 
сәйкес Бұйырамын:
   1. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын...
   
   
   Министр
   
   


      2. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 15 маусымдағы N 292 бұйрығына N 1 өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 2 тамыздағы N 395 бұйрығы V990879_ . ______________________________________________________________
      "Қазақстан Республикасы азаматтарының жекелеген санаттарына жеңілдіктер беру мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 1999 жылғы 7 сәуірдегі және "1999 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 1999 жылғы 28 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңдарына, "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 желтоқсандағы N 1335 P981335_ қаулысына Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 23 маусымдағы N 834 P990834_ және "Мир" мемлекетаралық телерадикомпаниясының мәселелері" 1993 жылғы 23 маусымдағы N 553 P930553_ қаулыларына, 1999 жылғы 11 мамырда Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқарушысы бекіткен Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының Шаруашылық Басқармасы туралы ережеге сәйкес

           Бұйырамын:

      1. "Республикалық және жергілікті бюджеттердің есебінен мемлекеттік тапсырысты қаржыландырудың ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 15 маусымдағы N 292 бұйрығына мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
      аталған бұйрықпен бекітілген Республикалық және жергілікті бюджеттердің есебінен мемлекеттік тапсырысты қаржыландырудың ережесінде (бұдан әрі - Ереже):
      1) Ережеге N 1-қосымшада:
      "Ресми делегацияларға қызмет көрсету", "Іскерлік ынтымақтастық шеңберінде ТМД елдерімен ақпараттық саясатты жүргізу" және "Ауыл шаруашылығында реформаларды мемлекетті қолдау" деген жолдар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "10.3.212.46.31 Ормандар мен жануарлар әлемін жердегі қорғау, 1-топ";
      2) Ережеге N 2-қосымша мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      "6.2.258.57 Жергілікті деңгейде мүгедектерді әлеуметтік қолдау, 1-топ
      6.2.258.57.32 Санаторлық-курорттық емдеу жөніндегі жеңілдіктер, 1-топ
      6.2.258.58 Жергілікті деңгейде ішкі әскерлер мен мерзімді қызметтің әскери қызметшілерін әлеуметтік қолдау, 1-топ
      6.2.258.58.30 Қоғамдық көліктің барлық түрлеріне - қалалық, қалааралық және жергілікті бағыттағы (таксиден басқа) жүру жөніндегі жеңілдіктер
      6.2.258.59 Жергілікті деңгейде 1999 жылғы 7 сәуірге дейін "Отан", "Даңқ" ордендерімен наградталған, "Халық қаһарманы" жоғарғы атағына, республиканың құрметті атақтарына ие болған азаматтарды әлеуметтік қолдау, 1-топ

   6.2.258.59.30 Қоғамдық көліктің барлық түрлерінде - қалалық, 
қалааралық және жергілікті бағыттағы (таксиден басқа) жүру жөніндегі 
жеңілдіктер, 1-топ
   6.2.258.59.31 Тұрғын үй-коммуналдық қызмет көрсетулерге арналған 
шығыстар бойынша жеңілдіктер, 1-топ".
   2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасы
   Премьер-Министрінің
   орынбасары -
   Қаржы министрі
   
   
   Оқығандар:
       Омарбекова А.Т.
       Икебаева Ә.Ж.
     
   
   


О внесении изменения и дополнений N 1 в приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 15 июня 1999 года N 292

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 августа 1999 г. N 395 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 августа 1999г. за N 879. Утратил силу - приказом Министерства финансов РК от 11 ноября 2000г. N 480 (Извлечение из текста приказа см. ниже)

      Извлечение из приказа Министерства финансов РК от 11.11.00г. N 480
      "В соответствии с постановлением Правительства РК от 6 ноября 2000 года N 1675 "Об утверждении Правил финансирования республиканских и местных бюджетных программ, выполняемых в рамках государственного заказа", приказываю:
      1. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан согласно прилагаемому перечню ...

      Министр

      2. Приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 2 августа 1999 года N 395 "О внесении изменения и дополнений N 1 в приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 15 июня 1999 года N 292 ..." -------------------------------------------------------------------

      В соответствии с Законами Республики Казахстан от 7 апреля 1999 года Z990374_ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предоставления льгот отдельным категориям граждан" и от 28 июня 1999 года Z990406_ "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан Z980318_ "О республиканском бюджете на 1999 год", постановлениями Правительства Республики Казахстан от 23 июня 1999 года N 834 P990834_ "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1998 года N 1335 P981335_ " и от 23 июня 1993 года N 533 Р930533_ "Вопросы межгосударственной телерадиокомпании "Мир", Положением о Хозяйственном управлении Управления Делами Президента Республики Казахстан, утвержденным Управляющим делами Президента Республики Казахстан 11 мая 1999 года, приказываю:
      1. Внести в приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 15 июня 1999 года N 292 "Об утверждении Правил финансирования государственного заказа за счет республиканского и местных бюджетов" следующие изменение и дополнения:

   в Правилах финансирования государственного заказа за счет 
республиканского и местных бюджетов (далее - Правила), утвержденных 
указанным приказом:
   1) в приложении N 1 к Правилам:
   строки "1.1.694.30.32 Обслуживание официальных делегаций", 
"8.3.230.36 Проведение информационной политики в рамках делового 
сотрудничества со странами СНГ" и "10.1.212.39 Государственная поддержка 
реформ в сельском хозяйстве" исключить;
   дополнить строкой следующего содержания:
   "10.3.212.46.31 Наземная охрана лесов и животного мира, 1 группа";
   2) приложение N 2 к Правилам дополнить строками следующего 
содержания:
   "6.2.258.57 Социальная поддержка инвалидов на местном уровне, 1 
группа 
   6.2.258.57.32 Льготы по санаторно-курортному лечению, 1 группа
   6.2.258.58 Социальная поддержка военнослужащих внутренних войск и 
срочной службы на местном уровне, 1 группа


      6.2.258.58.30 Льготы по проезду на всех видах общественного транспорта - городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси), 1 группа
      6.2.258.59 Социальная поддержка граждан, награжденных до 7 апреля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халык каhарманы", почетных званий республики на местном уровне, 1 группа
      6.2.258.59.30 Льготы по проезду на всех видах общественного

транспорта - городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси), 
1 группа 
   6.2.258.59.31 Льготы по расходам на жилищно-коммунальные услуги, 1 
группа".
   2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной 
регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

Заместитель Премьер-Министра-
Министр финансов
Республики Казахстан                            
 
   
   
(Специалисты:
 Цай Л.Г.
 Склярова И.В.)