Геодезия және картография туралы

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3 шілдедегі N 332 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 166-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 21.12.2022 № 166-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

     

      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң мемлекеттiк органдар, жеке және заңды тұлғалар арасындағы геодезиялық және картографиялық қызмет саласындағы қатынастарды реттейдi.

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) географиялық ақпарат жүйесi - Жер туралы, жер бетiнiң объектiлерi, табиғи, техногендiк және қоғамдық процестер мен нақты дүниенiң құбылыстары туралы кеңiстiкте ақпарат жинауды, жинақтауды, сақтауды, талдауды және таратуды қамтамасыз ететiн бағдарламалық жүйе;

      2) геодезиялық және картографиялық қызмет - геодезия және картография саласындағы басқарушылық, өндiрiстiк, техникалық және ғылыми қызмет;

      3) геодезиялық және нивелирлiк желi - жергiлiктi жерде арнаулы орталықтармен және белгiлермен бекiтiлген жер бетiндегi пункттер жүйесi, олардың өзара жағдайы жоспарлы қатынастарда және биiктiгi жөнiнен геодезиялық қызмет нәтижесiнде белгiленген;

      4) геодезиялық пункт - орны белгiленген жерге (немесе жердегi құрылысқа) орнатылған орталығымен және оның үстiне тұрғызылған құрылыспен (белгiмен) белгiленген геодезиялық желi пунктi;

      5) геодезия - Жердің пiшiнiн, көлемi мен сыртқы гравитациялық өрiсiн, жер бетi координаттары мен нүктелерiнiң биiктiктерiн және олардың уақыт iшiндегi өзгерiстерiн анықтау жөнiнде карталар мен жоспарлар жасау мақсатында, сондай-ақ жер бетiндегi түрлi инженерлiк мiндеттердi шешудi қамтамасыз ету үшiн жүргiзiлетiн ғылыми, техникалық және өндiрiстiк қызмет процесiнде туындайтын қатынастар саласы;

      6) гидрография - су объектiлерiн, олардың сапа және сан жөнiндегi сипаттамаларын зерделеу және сипаттау;

      7) делимитация - мемлекеттiк шекараның шектес мемлекеттер арасындағы келiсiм бойынша шартта белгiленiп көрсетiлген және шартқа қоса тiркелетiн карталарда графика түрінде бейнеленген жағдайлары мен бағыттарын айқындау;

      8) демаркация - жергiлiктi жерде делимитация туралы шартқа сәйкес мемлекеттiк шекараны айқындау және оны тиiстi шекара белгiлерiмен белгiлеу;

      9) картографиялық өнiм - картографиялық қызмет нәтижесiнде Жер бетiнiң және аспан денелерiнiң белгiлi бiр математикалық заңдар бойынша және шартты белгiлердiң қабылданған жүйесiнде құрылып, кiшiрейтiлген, өлшенетiн және жинақталған, қағазға және магниттiк жеткiзушiге түсiрiп алынған бейнелерi;

      10) картография - картографиялық туындыларды зерделеу, жасау және пайдалану жөнiндегi ғылыми, техникалық және өндiрiстiк қызмет процесiнде туындайтын қатынастар саласы;

      11) картографиялық-геодезиялық қор - геодезиялық және картографиялық қызмет нәтижесiнде жасалған, жалпы мемлекеттiк, салааралық маңызы бар және одан әрi пайдалану мақсатында ұзақ сақталуға тиiс материалдар мен деректер жиынтығы;

      12) жерсерiктiк технологиялар - байқаушының немесе объектiнiң орналасқан жерiн координат-уақыт жағынан анықтау үшiн, сондай-ақ Жер бетiнiң учаскелерiн картографиялау үшiн ақпараттар алудың жерсерiктiк жүйесi;

      13) топография - жер бетiн геометриялық жағынан зерделеу және осы жер бетiнiң жазықтықта топографиялық карталар немесе жоспарлар түрiнде бейнелену тәсiлдерiн жасау.

      14) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымы – нысаны, орналасқан жері мен қасиеттері туралы мәліметтерді қамтитын, картографиялық негізде көрсетілген, оның ішінде координаттар пайдаланыла отырып ұсынылған кеңістіктік объектілер туралы деректер.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-бап. Қазақстан Республикасының геодезия және картография саласындағы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының геодезия және картография саласындағы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарда осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттардың ережелерi қолданылады.

3-бап. Геодезиялық және картографиялық қызметтiң объектiлерi мен субъектiлерi

      1. Қазақстан Республикасының аумағы және онда орналасқан географиялық объектiлер, сондай-ақ жер шарының құрлықтары, Дүниежүзiлiк мұхит, оның iшiнде аралдар, табиғи аспан денелерi мен Жердiң жасанды серiктерiн қоса алғанда, ғарыш кеңiстiгi геодезиялық және картографиялық қызметтiң объектiлерi болып табылады.

      2. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттiк органдары және Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өздерiнiң құзыретi шегiнде әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстердiң мемлекеттiк органдары, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар геодезиялық және картографиялық қызметтiң субъектiлерi болып табылады.

4-бап. Геодезиялық және картографиялық қызметтiң негiзгi бағыттары

      1. Атқарылатын жұмыстардың мақсатына қарай геодезиялық және картографиялық қызмет:

      1) нәтижелерiнiң жалпымемлекеттiк салааралық маңызы бар мемлекеттiк мақсаттағы қызмет;

      2) жүргiзу қажеттiгi Қазақстан Республикасының геодезиялық және картографиялық қызметi субъектiлерiнiң қажеттерiмен айқындалатын арнаулы және (немесе) салалық мақсаттағы қызмет болып бөлiнедi.

      2. Мемлекеттiк мақсаттағы геодезиялық және картографиялық қызмет:

      1) Жердiң пiшiнiн, мөлшерi мен сыртқы гравитациялық өрiсiн анықтауды;

      2) Жердi дистанциялық зондтауды және геодинамикалық зерттеудi;

      3) тығыздығы мен дәлдігі мемлекеттік топографиялық карталар мен жоспарлар жасауды, қорғаныстық, ғылыми-зерттеу және өзге де міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін, іргелі астрономиялық-геодезиялық желі, дәлдігі жоғары геодезиялық желі, спутниктік геодезиялық желі, барлық сыныптағы нивелирлік желілер, іргелі және бірінші сыныптағы гравиметриялық желілер жататын мемлекеттік геодезиялық желілерді құруды, дамытуды және жұмыс жағдайында ұстауды;

      4) дәлдiгi мен мазмұны жалпы мемлекеттiк, қорғаныс, ғылыми-зерттеу мiндеттерi мен өзге де мiндеттердiң шешiмiн қамтамасыз ететiн мемлекеттiк топографиялық карталар мен жоспарларды, оның iшiнде қалалардың және елдi мекендердiң жоспарларын графикалық, цифрлық, фотографиялық, электрондық және өзге де нысандарда жасауды, жаңартуды және басып шығаруды;

      5) геодезиялық жерсерiктiк технологияны енгiзудi және пайдалануды;

      6) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын делимитациялауды, демаркациялауды және оның сызығы өтуiн тексерудi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының теңiз айдынын делимитациялауды геодезиялық, картографиялық, топографиялық және гидрографиялық қамтамасыз етудi;

      7) теңiздер, көлдер, өзендер, су қоймалары қайраңдарын картографиялауды және топографиялық, навигациялық теңiз карталарын, көмекшi құралдарды, теңiз, кеме жүзетiн өзендер мен сутоғандары лоцияларын жасауды;

      8) мемлекеттiң, оның қорғанысы мен қауiпсiздiгiнiң мүдделерi үшiн геодезиялық, картографиялық, топографиялық және гидрографиялық жұмыстар жүргiзудi, сондай-ақ теңiздерде, кеме жүзетiн өзендер мен сутоғандарында жалпы теңiзде жүзу қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi;

      9) шет мемлекеттер мен Дүниежүзiлiк мұхит аумағын қоса алғанда, топографиялық және арнаулы карталар мен жоспарлар жасау және жаңарту үшiн аэроғарыштық түсiрiлiм жұмыстарын;

      10) Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорды құруды және жүргiзудi;

      11) географиялық ақпараттық жүйелерді жасауды және жүргізуді;

      12) салааралық мақсаттағы жалпы географиялық, саяси-әкiмшiлiк, ғылыми-анықтамалық және басқа да тақырыптық карталар, жоспарлар мен атластар, картографиялық оқу құралдарын құрастыруды және басып шығаруды;

      13) географиялық атауларды стандарттауды, есепке алуды және олардың қолданылуын ретке келтiрудi, Географиялық атаулардың мемлекеттiк каталогын жасауды және жүргiзудi;

      14) ғылыми-зерттеу, тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстар жүргiзудi және осы заманғы технологияларды енгiзудi;

      15) геодезиялық және картографиялық қызмет саласында мемлекеттiк нормативтердi әзiрлеудi, бекiту және қолданысқа енгiзудi;

      16) геодезиялық және картографиялық техника өндiрiсiн ұйымдастыруды;

      17) геодезиялық, картографиялық, топографиялық жұмыстарды метрологиялық қамтамасыз етудi;

      18) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымын құруды және дамытуды қамтиды.

      3. Арнаулы және (немесе) салалық мақсаттағы геодезиялық және картографиялық қызмет:

      1) түрлi объектiлердi, жерүстi және жерасты құрылыстары мен желiлерiн, құрылыс учаскелерiне үйлер мен құрылыстардың аралық бекiтпелерiн салу учаскелерiнiң бас жоспарларын жасауға, сондай-ақ өзге де арнаулы жұмыстарды орындауға арналған топографиялық жоспарларды жасауды және жаңартуды;

      2) графикалық, цифрлық, фотографиялық, электрондық және өзге де нысандарда арнаулы мақсаттағы тақырыптық карталар, жоспарлар мен атластар жасауды және басып шығаруды;

      3) арнаулы мақсаттағы географиялық ақпараттық жүйелердi жасауды және жүргiзудi;

      4) сызық және алаң үлгiсiндегi инженерлiк құрылыстарды, жерасты құрылыстары мен желiлерiн жобалау және iзденiстер жүргiзу, салу және пайдалану кезiндегi геодезиялық, топографиялық, аэротүсiрiлiм және басқа да арнаулы жұмыстар, кадастрлар мен өзге де iзденiстер және арнайы жұмыстар жүргізуді;

      5) осы тармақта аталған бағыттар бойынша ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстар жүргiзудi;

      6) инженерлiк-геодезиялық және маркшейдерлiк жұмыстарды;

      7) салалық (ведомстволық) деректер негізінде кеңістіктік деректер инфрақұрылымын құруды және дамытуды қамтиды.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 08.04.2016 № 490-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.11.2020 № 375-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретiне мыналар жатады:

      1) геодезия және картография саласындағы мемлекеттiк басқару мен бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын орталық атқарушы органды (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) белгiлеу;

      2) <*>

      3) координаттардың, биiктiктiң, гравиметриялық және жерсерiктік өлшемдердiң, сондай-ақ мемлекеттiк топографиялық карталар мен жоспарлардың масштабтық қатарының бiрыңғай мемлекеттiк жүйелерiн белгiлеу;

      4) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      5) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      6) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      6-1) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      7) <*>

      8) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындау.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 № 461-IV (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

6-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      Уәкiлеттi органның құзыретiне мыналар жатады:

      1) геодезия және картография саласында бiрыңғай мемлекеттiк және ғылыми-техникалық саясат жүргiзу;

      1-1) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      1-2) мемлекеттік геодезиялық желіні құру және дамыту;

      2) геодезиялық және картографиялық қызмет субъектiлерiнiң қызметiн үйлестіру;

      3) мемлекеттiк, арнаулы және (немесе) салалық мақсаттағы геодезиялық және картографиялық жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру;

      4) мемлекеттiк геодезиялық бақылауды жүзеге асыру;

      5) Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк шекарасының және жергiлiктi жерлерде әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстер шекараларының дұрыс көрсетiлуiн және олардың картографиялық материалдарда көрсетiлуiн қадағалау;

      6) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7) жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қойылатын талаптарды белгілейтіндерін қоспағанда, геодезия және картография саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерді әзірлеу, бекіту;

      7-1) құзыреті шегінде стандарттау жөніндегі құжаттардың жобаларын қарау, сондай-ақ стандарттау саласындағы уәкілетті органға енгізу үшін ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын және стандарттау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау және күшін жою жөнінде ұсыныстар дайындау;

      7-2) бюджет қаражаты есебінен орындалатын аэротүсірілім, топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстардың сметалық нормаларын, бағаларын, құнын әзірлеу және бекіту;

      7-3) Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын межелеу мен шегендеуді жүргізуді техникалық қамтамасыз ету туралы қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      7-4) бюджет қаражаты есебінен жасалатын картографиялық өнімді жаңартып отыру мерзімділігін әзірлеу және бекіту;

      7-5) бюджет қаражаты есебінен картографиялық өнімді жасау жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу және бекіту;

      7-6) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымын құру, жаңартып отыру, пайдалану тәртібін регламенттейтін нұсқаулықтарды, қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      7-7) салалық көтермелеу жүйесін әзірлеу және бекіту;

      8) аэротүсiру жұмыстарын жүргiзуге арналған рұқсаттарды тіркеу, есепке алу мен беру қағидаларын әзірлеу және рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша бекіту;

      8-1) аэротүсiру жұмыстарын жүргiзуге арналған рұқсаттарды тіркеуді, есепке алуды және беруді жүзеге асыру;

      9) геодезиялық пункттердi есепке алу және олардың сақталуын қамтамасыз етудi бақылау;

      10) геодезиялық және картографиялық жұмыстарды ұйымдастыру мен орындау тәртiбiнiң анықталған жолсыздықтарын жоюды, сондай-ақ аталған жұмыстарды немесе аэроғарыштық түсiрiлiм жүргiзу нәтижесiнде алынған геодезиялық және картографиялық материалдар мен деректердi топтастыруды, есепке алуды, сақтауды, пайдалануды және iске асыруды талап ету;

      11) Қазақстан Республикасының геодезия және картография саласындағы заңнамасының бұзылу фактілері анықталған жағдайда геодезиялық және картографиялық жұмыстарды тоқтата тұру;

      12) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      13) Қазақстан Республикасының қауiпсiздiгi мүдделерiн ескере отырып, геодезиялық және картографиялық жұмыстардың, аэроғарыштық түсiрiлiм деректерi мен материалдарын дайындау, есепке алу, сақтау, көбейту және пайдалану тәртiбiн регламенттейтiн нұсқаулықтарды, нормалар мен ережелердi бекiту;

      14) геодезиялық және картографиялық қызмет субъектiлерiне жоспарланып отырған жұмыс учаскелерiнде жергiлiктi жерлердiң геодезиялық және картографиялық жағынан зерделенгендiгi туралы тиiстi мәлiметтер беру;

      15) геодезия және картография саласындағы мемлекеттiк бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру ережелерiн әзiрлеу;

      15-1) геодезиялық және картографиялық қызметінің басталғандығы туралы хабарлама берген субъектілердің тізілімін жүргізу;

      15-2) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      15-3) республикалық бюджет қаражаты есебiнен орындалатын топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстардың тiзбесiн бекiту;

      15-4) геодезия және картография саласындағы жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтiк құқықтық актiлерді бекіту.

      16) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.20. № 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.01.12. № 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 № 461-IV (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 N 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 16.11.2020 № 375-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2021 № 75-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Геодезия және (немесе) картография саласындағы хабарлама

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР 16.05.2014 № 203-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Геодезиялық және (немесе) картографиялық қызметтің мынадай түрлері "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен берілетін қызметті жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама бойынша жүзеге асырылады:

      1) геодезиялық жұмыстарды жүргізу;

      2) картографиялық жұмыстарды жүргізу.

      2. Осы Заңның 7-1-бабына сәйкес геодезиялық және картографиялық жұмыстар жүргізуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын талаптарға сәйкес мәліметтер мен құжаттар хабарламаға қоса беріледі.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-1-бап. Геодезиялық және (немесе) картографиялық жұмыстарды жүргізуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын талаптар

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР 16.05.2014 № 203-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Геодезиялық және (немесе) картографиялық жұмыстарды жүргізуді жүзеге асыратын субъектілерде:

      1) геодезиялық және (немесе) картографиялық жұмыстарды орындауға мүмкіндік беретін, меншікті немесе жалға алынған салыстырып тексерілген аспаптар, жабдықтар және құрал-саймандар жиынтығының не зауыттық нөмірі көрсетілген, салыстырып тексерілген аспаптар, жабдықтар, құрал-саймандар жиынтығы бар ұйыммен жасалған қызмет көрсетуге арналған шарттың;

      2) штатында геодезия және (немесе) картография саласында жоғары немесе орта білімнен кейінгі білімі бар маманның болуы міндетті.

      Ескерту. Заң 7-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-бап. Геодезиялық және картографиялық қызмет саласындағы нормативтiк құқықтық актiлер мен техникалық талаптар

      Нормативтiк құқықтық актiлер мен техникалық талаптар геодезиялық және картографиялық жұмыстарды мемлекеттiк реттеуге және мемлекеттiк қадағалауды жүзеге асыруға арналған бiрыңғай техникалық нормалар мен ережелер бойынша осы жұмыстарды жүргiзу тәртiбiн белгiлейдi және барлық геодезиялық және картографиялық қызмет субъектiлерi үшiн мiндеттi болып табылады.

9-бап. Геодезиялық және картографиялық қызметтi метрологиялық қамтамасыз ету

      1. Техникалық реттеу саласындағы, өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкiлеттi органның өз құзыретi шегiнде:

      1) Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес геодезиялық өлшеу құралдарының бiрлiгi мен дәлдiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға;

      2) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      3) геодезиялық және картографиялық жабдықтарға, аспаптар мен саймандарға метрологиялық бақылау жүргiзуге құқығы бар.

      2. Шет мемлекет берген, топографиялық-геодезиялық және картографиялық мақсаттағы өлшем құралының типін бекіту (метрологиялық аттестаттау) туралы сертификат Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес танылған жағдайда, ол Қазақстан Республикасында жарамды деп есептеледi.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Геодезиялық және картографиялық қызметтi қаржыландыру

      1. Мемлекеттiк мақсаттағы геодезиялық және картографиялық қызмет бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылады.

      2. Арнаулы және (немесе) салалық мақсаттағы геодезиялық және картографиялық қызмет өнiмдердiң тапсырысшылары болып табылатын жеке және заңды тұлғалардың қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

      3. Бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылатын геодезиялық, топографиялық және картографиялық жұмыстардың тапсырысшылары және (немесе) орындаушылары болып табылатын геодезиялық және картографиялық қызмет субъектiлерi бұрын жасалған геодезиялық, топографиялық және картографиялық материалдар мен деректердi пайдалануға мiндеттi.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. № 13 Заңымен (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).

11-бап. Картографиялық өнiмге авторлық құқық

      Картографияға, геодезияға, топографияға қатысты карталарға, жоспарларға, эскиздерге, иллюстрацияларға және үш өлшемдi туындыларға авторлық құқықтар және соған байланысты туындайтын қатынастар Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен реттеледi.

12-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық картографиялық-геодезиялық қоры

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық картографиялық-геодезиялық қоры геодезиялық және картографиялық қызметтi жүзеге асыру нәтижесiнде алынған және жалпымемлекеттік салааралық арнаулы және (немесе) салалық маңызы бар геодезиялық, топографиялық, картографиялық, гидрографиялық, аэроғарыштық түсiрiлiм, гравиметриялық материалдар мен деректердiң жиынтығы болып табылады.

      Ведомстволық картографиялық-геодезиялық қорлар арнаулы және (немесе) салалық маңызы бар геодезиялық, топографиялық, картографиялық, гидрографиялық, гравиметриялық және аэроғарыштық түсiрiлiмдiк материалдар мен деректердiң жиынтығы болып табылады және тиiстi орталық атқарушы органдардың қарамағында болады.

      2. Ұлттық картографиялық-геодезиялық қор уәкілетті органның қарамағында болады және оны мемлекеттік кәсіпорын жүргізеді.

      Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорды жүргізу кезінде мемлекеттік кәсіпорын мыналарды жүзеге асырады:

      1) жергілік жердің геодезиялық және картографиялық зерделенуі және әкімшілік-аумақтық бірліктер арасындағы шекаралардың, сондай-ақ географиялық объектілер атауларының өзгерістері көрсетіле отырып, кезекші анықтамалық картаны жүргізу;

      2) геодезиялық пункттерді есепке алу;

      3) Қазақстан Республикасының географиялық атауларын мониторингтеу;

      4) тақырыптық картографиялау;

      5) қордың құрамына жатқызылған материалдар мен деректерді мемлекеттік есепке алу, сақтау және сақталуын қамтамасыз ету.

      Орталық және жергілікті атқарушы органдар Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорға әкімшілік-аумақтық бірліктер шекарасының өзгеруі туралы шешімдердің көшірмесін ұсынуға міндетті.

      2-1. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Картографиялық-геодезиялық қоры Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің қарамағында болады.

      3. Белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының құрамына жатқызылған Ұлттық картографиялық-геодезиялық қордың құжаттары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сақталады.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорының құжаттары мемлекеттiк меншiкте болады және оларды иеліктен шығаруға, сондай-ақ басқа мемлекетте тұрақты сақтауға әкетуге болмайды.

      5. Қазақстан Республикасы Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорының құжаттарын қалыптастыру, жинау, сақтау, пайдалану және беру қағидаларын уәкiлеттi орган бекiтедi.

      Ведомстволық (салалық) картографиялық-геодезиялық қорларда құжаттарды қалыптастыру, жинау, сақтау және пайдалану ережелерiн және оларға енгiзiлетiн материалдар мен деректер тiзбесiн уәкiлеттi органның келiсiмi бойынша тиiстi орталық атқарушы органдар бекiтедi.

      6. Қазақстан Республикасы Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорының материалдары мен деректерiн пайдалану үшiн аталған материалдар мен деректердi (көшiрмелердi) жасауға, сақтауға және жеткiзiп беруге, сондай-ақ аталған материалдар мен деректердi iрiктеу және олардың көшiрмелерiн әзiрлеу жөнiндегi қызметтердi көрсетуге жұмсалған шығындарды қамтитын ақы алынады. Мемлекеттiк органдарға аталған қызметтер тегiн көрсетiледi.

      Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен картографиялық және геодезиялық жұмыстарды жүргiзу мақсатында Ұлттық картографиялық-геодезиялық қордың материалдары мен деректерiн пайдалану үшiн аталған материалдар мен деректердi iрiктеу, олардың көшiрмелерiн әзiрлеу, сондай-ақ оларды жеткiзiп беру жөнiндегi қызметтер көрсетуге ғана жұмсалған шығындарды қамтитын ақы алынады.

      Ұлттық картографиялық-геодезиялық қордың материалдары мен деректерiн пайдалану үшiн алынған қаражат Қазақстан Республикасының бюджет заңдарына сәйкес бюджетке жiберiледi.

      7. Қазақстан Республикасы Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорының мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердiң көздерi болып табылатын құжаттарына қол жеткiзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

      8. Алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      9. Геодезиялық және картографиялық қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар өздерi жасаған геодезиялық және картографиялық материалдар мен деректердiң көшiрмелерiнiң бiр данасын Қазақстан Республикасының Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорына авторлық құқықтарын сақтай отырып, тегiн беруге мiндеттi.

      10. Қазақстан Республикасы Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорының картографиялық және геодезиялық өнiмiн пайдаланушылар алынған материалдар мен деректердiң сақталуын қамтамасыз етуге, оларды уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде қайтаруға, аталған материалдардағы мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердi жария етпеуге мiндеттi.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.03.01 № 414-IV (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Геодезиялық және картографиялық өнiмге мемлекеттiк меншiк

      Геодезиялық және картографиялық өнiм, сондай-ақ бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын геодезиялық және картографиялық қызмет нәтижесiнде алынған гидрографиялық, аэроғарыштық түсiрiлiм және гравиметриялық материалдар мен деректер Қазақстан Республикасының мемлекеттiк меншiгi болып табылады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. № 13 Заңымен (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).

14-бап. Қазақстан Республикасының қорғанысы мен ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мүддесiндегi геодезиялық және картографиялық қызмет

      Қазақстан Республикасының қорғанысы мен ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мүддесiндегi геодезиялық және картографиялық қызметтi өзара келiсiлген жұмыс жоспарлары бойынша Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi мен уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

15-бап. Жергiлiктi жер объектiлерi туралы ақпарат беру

      Қазақстан Республикасының аумағындағы географиялық, топографиялық және өзге де карталар мен жоспарларға бейнелеп түсiрiлуге тиiстi жергiлiктi жер объектiлерi туралы ақпараттың иелерi болып табылатын жеке және заңды тұлғалар карталар мен жоспарларды дайындаушылардың немесе уәкiлеттi органның сауал салуы бойынша оларға осы ақпарат бар құжаттың көшiрмесiн бередi.

16-бап. Мемлекеттiк геодезиялық желiлер пункттерiн қорғау

      1. Мемлекеттiк геодезиялық желiнiң геодезиялық пункттерi (астрономиялық-геодезиялық, геодезиялық, нивелирлiк және гравиметриялық пункттер, жер бетiндегi белгiлер мен осы пункттердiң орталығы), сондай-ақ арнаулы геодезиялық желiлер пункттерi (орталықтар, бақылау таңбалары, сыртқы белгiлер, бағдарлық пункттер) мемлекеттiк меншiк болып табылады және мемлекеттiң қорғауында болады.

      Геодезиялық пункттердi бұзу немесе қайта салу (орнын ауыстыру) уәкiлеттi органның рұқсатымен ғана жүргiзiледi.

      1-1. Геодезиялық пункттердің тығыздығы, бұрыннан бар геодезиялық желіні дамыту және жаңарту перспективалары болмаған кезде уәкілетті орган геодезиялық пункттерді бұзудан немесе қайта салудан (орнын ауыстырудан) бас тартуға міндетті.

      2. Жер учаскелерiн оларға геодезиялық пункттердi орналастыру үшiн беру Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Аумағында геодезиялық пункттер орналасқан жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылар:

      1) геодезиялық пункттердiң бүлiнген немесе жойылған барлық жағдайлары туралы уәкiлеттi органға хабарлауға;

      2) геодезиялық және картографиялық жұмыстарды жүргiзген кезде геодезиялық пункттерге кiруге (жақындап баруға) мүмкiндiк жасауға мiндеттi.

      4. Геодезиялық, нивелирлiк пункттердi жою немесе бүлдiру Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

      5. Геодезиялық пункттерді қорғау, бұзу немесе қайта салу (орнын ауыстыру) туралы қағидаларды уәкілетті орган бекітеді.

      Ескерту. 16-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 06.04.2016 № 484-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

17-бап. Геодезия және картография саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      Қазақстан Республикасы геодезия және картография саласындағы халықаралық ынтымақтастықты өзара тиiмдi ынтымақтастықты дамыту ниетiн негiзге ала отырып жүзеге асырады.

      Уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының атынан халықаралық ұйымдарда өз құзыретi шегiнде өкiлдiк етедi.

18-бап. Қазақстан Республикасының геодезиялық және картографиялық қызмет туралы заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының геодезиялық және картографиялық қызмет туралы заңдарының бұзылуына кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес жауапты болады.

Қазақстан Республикасының
ПрезидентiО геодезии и картографии

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года N 332. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 166-VII ЗРК.

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 21.12.2022 № 166-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ

      Настоящий Закон регулирует отношения между государственными органами, физическими и юридическими лицами в сфере геодезической и картографической деятельности.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) географическая информационная система - программная система, обеспечивающая сбор, накопление, хранение, анализ и распространение пространственной информации о Земле, об объектах земной поверхности, природных, техногенных и общественных процессах и явлениях реального мира;

      2) геодезическая и картографическая деятельность - управленческая, производственная, техническая и научная деятельность в области геодезии и картографии;

      3) геодезическая и нивелирная сеть - система пунктов на земной поверхности, закрепленная на местности специальными центрами и знаками, взаимное положение которых определено в плановом отношении и по высоте в результате геодезической деятельности;

      4) геодезический пункт - пункт геодезической сети, отмеченный на местности заложенным в землю (или в сооружениях на земле) центром и возведенным над ним сооружением (знаком);

      5) геодезия - область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по определению фигуры, размеров и внешнего гравитационного поля Земли, координат и высот точек земной поверхности и их изменений во времени, проводимой в целях составления карт и планов, а также для обеспечения решения различных инженерных задач на земной поверхности;

      6) гидрография - изучение и описание водных объектов, их качественных и количественных характеристик;

      7) делимитация - определение положения и направления государственной границы по соглашению между сопредельными государствами, зафиксированное в договоре и графически изображенное на прилагаемых к договору картах;

      8) демаркация - определение государственной границы на местности в соответствии с договором о делимитации и обозначение ее соответствующими пограничными знаками;

      9) картографическая продукция - полученные в результате картографической деятельности уменьшенные, измеримые и обобщенные изображения на бумажных и магнитных носителях поверхности Земли и небесных тел, построенные по определенным математическим законам и в принятой системе условных знаков;

      10) картография - область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по изучению, созданию и использованию картографических произведений;

      11) картографо-геодезический фонд - совокупность материалов и данных, созданных в результате геодезической и картографической деятельности, имеющих общегосударственное, межотраслевое значение и подлежащих длительному хранению в целях их дальнейшего использования;

      12) спутниковые технологии - спутниковые системы получения информации для координатно-временного определения местонахождения наблюдателя или объекта, а также для картографирования участков поверхности Земли;

      13) топография - изучение земной поверхности в геометрическом отношении и разработка способов изображения этой поверхности на плоскости в виде топографических карт или планов;

      14) Национальная инфраструктура пространственных данных – данные о пространственных объектах, включающие сведения об их форме, местоположении и свойствах, отображенные на картографической основе, в том числе представленные с использованием координат.

      Сноска. Статья 1 с изменением, внесенным Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в области геодезии и картографии

      1. Законодательство Республики Казахстан в области геодезии и картографии основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Объекты и субъекты геодезической и картографической деятельности

      1. Объектами геодезической и картографической деятельности являются территория Республики Казахстан и находящиеся на ней географические объекты, а также материки земного шара, Мировой океан, в том числе острова, космическое пространство, включая естественные небесные тела и искусственные спутники Земли.

      2. Субъектами геодезической и картографической деятельности являются центральные государственные органы Республики Казахстан и государственные органы административно-территориальных единиц в пределах их компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, а также физические и юридические лица.

Статья 4. Основные направления геодезической и картографической деятельности

      1. В зависимости от назначения выполняемых работ геодезическая и картографическая деятельность подразделяется на:

      1) деятельность государственного назначения, результаты которой имеют общегосударственное, межотраслевое значение;

      2) деятельность специального и (или) отраслевого назначения, необходимость проведения которой определяется потребностями субъектов геодезической и картографической деятельности Республики Казахстан.

      2. Геодезическая и картографическая деятельность государственного назначения включает в себя:

      1) определение фигуры, размеров и внешнего гравитационного поля Земли;

      2) дистанционное зондирование и геодинамическое исследование Земли;

      3) создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных геодезических сетей, к которым относятся фундаментальная астрономо-геодезическая сеть, высокоточная геодезическая сеть, спутниковая геодезическая сеть, нивелирные сети всех классов, фундаментальная и первого класса гравиметрические сети, плотность и точность которых обеспечивают создание государственных топографических карт и планов, решение оборонных, научно-исследовательских и иных задач;

      4) создание, обновление и издание государственных топографических карт и планов, в том числе планов городов и населенных пунктов, в графической, цифровой, фотографической, электронной и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач;

      5) внедрение и использование геодезической спутниковой технологии;

      6) геодезическое, картографическое, топографическое и гидрографическое обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии Государственной границы Республики Казахстан, а также делимитации морских пространств Республики Казахстан;

      7) картографирование шельфа морей, озер, рек, водохранилищ и создание топографических, морских навигационных карт, пособий, лоций морей, судоходных рек и водоемов;

      8) проведение геодезических, картографических, топографических и гидрографических работ в интересах государства, его обороны и безопасности, а также обеспечения безопасности общего мореплавания на морях, судоходных реках и водоемах;

      9) аэрокосмосъемочные работы для создания и обновления топографических и специальных карт и планов, в том числе территории иностранных государств и Мирового океана;

      10) формирование и ведение Национального картографо- геодезического фонда;

      11) создание и ведение географических информационных систем;

      12) составление и издание общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт, планов и атласов межотраслевого назначения, учебных картографических пособий;

      13) стандартизацию, учет и упорядочение употребления географических названий, создание и ведение Государственного каталога географических названий;

      14) проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и внедрение современных технологий;

      15) разработку, утверждение и введение в действие государственных нормативов в сфере геодезической и картографической деятельности;

      16) организацию производства геодезической и картографической техники;

      17) метрологическое обеспечение геодезических, картографических, топографических работ;

      18) создание и развитие Национальной инфраструктуры пространственных данных.

      3. Геодезическая и картографическая деятельность специального и (или) отраслевого назначения включает в себя:

      1) создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, надземных и подземных сооружений и сетей, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;

      2) создание и издание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой, фотографической, электронной и иных формах;

      3) создание и ведение географических информационных систем специального назначения;

      4) геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при проектировании и изысканиях, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений линейного и площадного типа, подземных сооружений и сетей, ведение кадастров и иных изысканий и специальных работ;

      5) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям, указанным в настоящем пункте;

      6) инженерно-геодезические и маркшейдерские работы;

      7) создание и развитие инфраструктуры пространственных данных на основе отраслевых (ведомственных) данных.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 08.04.2016 № 490-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 16.11.2020 № 375-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      К компетенции Правительства Республики Казахстан относятся:

      1) определение центрального исполнительного органа (далее - уполномоченный орган), осуществляющего государственное управление и контрольные и надзорные функции в области геодезии и картографии;

      2) (исключен);

      3) установление единых государственных систем координат, высот, гравиметрических и спутниковых измерений, а также масштабного ряда государственных топографических карт и планов;

      4) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      6) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      6-1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7) (исключен);

      8) выполнение иных функций, возложенных на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

      К компетенции уполномоченного органа относятся:

      1) проведение единой государственной и научно-технической политики в области геодезии и картографии;

      1-1) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      1-2) создание и развитие государственной геодезической сети;

      2) координация деятельности субъектов геодезической и картографической деятельности;

      3) организация выполнения геодезических и картографических работ государственного, специального и (или) отраслевого назначения;

      4) осуществление государственного геодезического контроля;

      5) надзор за правильным отображением Государственной границы Республики Казахстан и границ административно-территориальных единиц на местности и их отображений на картографических материалах;

      6) исключен Законом РК от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7) разработка, утверждение нормативных правовых актов, за исключением устанавливающих требования к субъектам частного предпринимательства, в области геодезии и картографии;

      7-1) рассмотрение проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовка предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;

      7-2) разработка и утверждение сметных норм, расценок, цен на аэросъемочные, топографо-геодезические и картографические работы, выполняемые за счет бюджетных средств;

      7-3) разработка и утверждение правил о техническом обеспечении проведения делимитации и демаркации Государственной границы Республики Казахстан по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан;

      7-4) разработка и утверждение периодичности обновления картографической продукции, создаваемой за счет бюджетных средств;

      7-5) разработка и утверждение инструкций по созданию картографической продукции за счет бюджетных средств;

      7-6) разработка и утверждение инструкций, правил, регламентирующих порядок создания, обновления, использования Национальной инфраструктуры пространственных данных;

      7-7) разработка и утверждение отраслевой системы поощрения;

      8) разработка и утверждение по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации правил по регистрации, учету и выдаче разрешений на проведение аэросъемочных работ;

      8-1) осуществление регистрации, учета и выдачи разрешений на проведение аэросъемочных работ;

      9) учет геодезических пунктов и контроль за обеспечением их сохранности;

      10) требование устранения выявленных нарушений порядка организации и выполнения геодезических и картографических работ, а также концентрации, учета, хранения, использования и реализации геодезических и картографических материалов и данных, полученных в результате проведения указанных работ или аэрокосмических съемок;

      11) приостановление геодезических и картографических работ при установлении фактов нарушения законодательства Республики Казахстан в области геодезии и картографии;

      12) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      13) утверждение инструкций, норм и правил, регламентирующих порядок изготовления, учета, хранения, размножения и использования данных и материалов геодезических и картографических работ, аэрокосмических съемок с учетом интересов безопасности Республики Казахстан;

      14) выдача субъектам геодезической и картографической деятельности соответствующих сведений о геодезической и картографической изученности местности на участках планируемых работ;

      15) разработка правил осуществления государственного контроля и надзора в области геодезии и картографии;

      15-1) ведение реестра субъектов, подавших уведомление о начале геодезической и картографической деятельности;

      15-2) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      15-3) утверждение перечня топографо-геодезических и картографических работ, выполняемых за счет средств республиканского бюджета;

      15-4) утверждение нормативных правовых актов, устанавливающих требования к субъектам частного предпринимательства, в области геодезии и картографии;

      16) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 12.01.2007 № 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (порядок введения в действие см. ст. 2); от 16.11.2020 № 375-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Уведомление в области геодезии и (или) картографии

      Сноска. Заголовок статьи 7 в редакции Закона РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      1. Следующие виды геодезической и (или) картографической деятельности осуществляются по уведомлению о начале или прекращении осуществления деятельности, подаваемому в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях":

      1) производство геодезических работ;

      2) производство картографических работ.

      2. К уведомлению прилагаются сведения и документы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к субъектам, осуществляющим производство геодезических и картографических работ согласно статье 7-1 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 7 в редакции Закона РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-1. Требования, предъявляемые к субъектам, осуществляющим производство геодезических и (или)картографических работ

      Сноска. Заголовок статьи 7-1 в редакции Закона РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      Субъекты, осуществляющие производство геодезических и (или) картографических работ, обязаны иметь:

      1) собственный или арендованный комплект поверенных приборов, оборудования и инструментов, позволяющих выполнять геодезические и (или) картографические работы, либо договор на оказание услуг с организацией, имеющей комплект поверенных приборов, оборудования, инструментов с указанием заводских номеров;

      2) в штате специалиста, имеющего высшее или послесреднее образование в сфере геодезии и (или) картографии.

      Сноска. Закон дополнен статьей 7-1 в соответствии с Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 8. Нормативные правовые акты и технические требования в области геодезической и картографической деятельности

      Нормативные правовые акты и технические требования устанавливают порядок проведения геодезических и картографических работ по единым техническим нормам и правилам, предназначенным для государственного регулирования этих работ и осуществления государственного надзора, и являются обязательными для всех субъектов геодезической и картографической деятельности.

Статья 9. Метрологическое обеспечение геодезической и картографической деятельности

      1. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, об обеспечении единства измерений имеет право на:

      1) осуществление деятельности по обеспечению единства и точности средств геодезических измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

      2) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      3) проведение метрологического контроля за геодезическим и картографическим оборудованием, приборами и инструментами.

      2. Сертификат об утверждении типа (метрологической аттестации) средства измерений топографо-геодезического и картографического назначения, выданный иностранным государством, считается действительным в Республике Казахстан при условии его признания в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Финансирование геодезической и картографической деятельности

      1. Геодезическая и картографическая деятельность государственного назначения финансируется за счет бюджетных средств.

      2. Геодезическая и картографическая деятельность специального и (или) отраслевого назначения осуществляется за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками продукции.

      3. Субъекты геодезической и картографической деятельности, являющиеся заказчиками и (или) исполнителями геодезических, топографических и картографических работ, финансируемых за счет бюджетных средств, обязаны использовать ранее созданные геодезические, топографические и картографические материалы и данные. <*>

      Сноска. В статью 10 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).

Статья 11. Авторское право на картографическую продукцию

      Авторское право на карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к картографии, геодезии, топографии, и отношения, возникающие в связи с ним, регулируются законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 12. Национальный картографо-геодезический фонд Республики Казахстан

      1. Национальный картографо-геодезический фонд Республики Казахстан представляет собой совокупность геодезических, топографических, картографических, гидрографических, аэрокосмосъемочных, гравиметрических материалов и данных, полученных в результате осуществления геодезической и картографической деятельности и имеющих общегосударственное, межотраслевое, специальное и (или) отраслевое значение.

      Ведомственные картографо-геодезические фонды представляют собой совокупность геодезических, топографических, картографических, гидрографических, гравиметрических и аэрокосмосъемочных материалов и данных, имеющих специальное и (или) отраслевое значение, и находятся в ведении соответствующих центральных исполнительных органов.

      2. Национальный картографо-геодезический фонд находится в ведении уполномоченного органа и ведется государственным предприятием.

      При ведении Национального картографо-геодезического фонда государственное предприятие осуществляет:

      1) ведение дежурной справочной карты с отображением на ней геодезической и картографической изученности местности и изменений границ между административно-территориальными единицами, а также наименований географических объектов;

      2) учет геодезических пунктов;

      3) мониторинг географических названий Республики Казахстан;

      4) тематическое картографирование;

      5) государственный учет, хранение и обеспечение сохранности материалов и данных, отнесенных к составу фонда.

      Центральные и местные исполнительные органы обязаны представлять копии решений об изменении границ административно-территориальных единиц в Национальный картографо-геодезический фонд.

      2-1. Картографо-геодезический фонд Министерства обороны Республики Казахстан находится в ведении Министерства обороны Республики Казахстан.

      3. Документы Национального картографо-геодезического фонда, отнесенные в установленном порядке к составу Национального архивного фонда Республики Казахстан, хранятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. Документы Национального картографо-геодезического фонда Республики Казахстан находятся в государственной собственности и не подлежат отчуждению, а также не могут быть вывезены на постоянное хранение в другие государства.

      5. Правила формирования, сбора, хранения, использования и выдачи документов Национального картографо-геодезического фонда Республики Казахстан утверждаются уполномоченным органом.

      Правила формирования, сбора, хранения и использования документов в ведомственных (отраслевых) картографо-геодезических фондах и перечень включаемых в них материалов и данных утверждаются соответствующими центральными исполнительными органами по согласованию с уполномоченным органом.

      6. За пользование материалами и данными Национального картографо-геодезического фонда Республики Казахстан взимается плата, включающая в себя затраты на создание, хранение и доставку указанных материалов и данных (копий), а также услуги по подбору указанных материалов и данных и по изготовлению их копий. Государственным органам указанные услуги предоставляются бесплатно.

      За пользование материалами и данными Национального картографо-геодезического фонда в целях проведения картографических и геодезических работ за счет средств государственного бюджета взимается плата, включающая в себя затраты только на услуги по подбору указанных материалов и данных, изготовлению их копий, а также по их доставке.

      Средства, полученные за пользование материалами и данными Национального картографо-геодезического фонда, направляются в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

      7. Доступ к документам Национального картографо- геодезического фонда Республики Казахстан, являющимся носителями сведений, составляющих государственные секреты, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      8. Исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      9. Физические и юридические лица, осуществляющие геодезическую и картографическую деятельность, обязаны безвозмездно представлять один экземпляр копий созданных ими геодезических и картографических материалов и данных в Национальный картографо-геодезический фонд Республики Казахстан с сохранением авторских прав.

      10. Пользователи картографической и геодезической продукции Национального картографо-геодезического фонда Республики Казахстан обязаны обеспечивать сохранность полученных материалов и данных, возвращать их в сроки, установленные уполномоченным органом, не разглашать содержащиеся в указанных материалах сведения, составляющие государственные секреты.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 01.03.2011 № 414-IV (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2019 № 268-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Государственная собственность на геодезическую и картографическую продукцию

      Геодезическая и картографическая продукция, а также гидрографические, аэрокосмосъемочные и гравиметрические материалы и данные, полученные в результате геодезической и картографической деятельности, осуществляемой за счет бюджетных средств, являются государственной собственностью Республики Казахстан. <*>

      Сноска. В статью 13 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).

Статья 14. Геодезическая и картографическая деятельность в интересах обеспечения обороны и национальной безопасности Республики Казахстан

      Геодезическая и картографическая деятельность в интересах обеспечения обороны и национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется Министерством обороны Республики Казахстан и уполномоченным органом по взаимно согласованным планам работ.

Статья 15. Передача информации об объектах местности

      Физические и юридические лица, являющиеся владельцами информации об объектах местности на территории Республики Казахстан, подлежащей отображению на географических, топографических и иных картах и планах, по запросам изготовителей карт и планов или уполномоченного органа передают им копии документов, содержащих данную информацию.

Статья 16. Охрана пунктов государственных геодезических сетей

      1. Геодезические пункты (астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и гравиметрические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов) государственной геодезической сети, а также пункты специальных геодезических сетей (центры, контрольные марки, наружные знаки, ориентирные пункты) являются государственной собственностью и находятся под охраной государства.

      Снос или перезакладка (перенос) геодезических пунктов проводится только с разрешения уполномоченного органа.

      1-1. Уполномоченный орган обязан отказать в сносе или перезакладке (переносе) геодезических пунктов при отсутствии плотности геодезических пунктов, перспектив развития и обновления существующей геодезической сети.

      2. Предоставление земельных участков для размещения на них геодезических пунктов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Собственники и землепользователи земельных участков, на территории которых размещены геодезические пункты, обязаны:

      1) сообщать в уполномоченный орган обо всех случаях повреждения или уничтожения геодезических пунктов;

      2) предоставлять возможность подъезда (подхода) к геодезическим пунктам при проведении геодезических и картографических работ.

      4. Уничтожение или повреждение геодезических, нивелирных пунктов влечет за собой ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      5. Правила об охране, сносе или перезакладке (переносе) геодезических пунктов утверждаются уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.04.2016 № 484-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Международное сотрудничество в области геодезии и картографии

      Республика Казахстан осуществляет международное сотрудничество в области геодезии и картографии исходя из стремления к развитию взаимовыгодного сотрудничества.

      Уполномоченный орган представляет Республику Казахстан в международных организациях в пределах своей компетенции.

Статья 18. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о геодезической и картографической деятельности

      Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан о геодезической и картографической деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      Президент

      Республики Казахстан