Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне экономиканың мемлекеттiк секторын басқаруды жетiлдiру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі N 178 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Мұнай туралы" 1995 жылғы 23 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 11, 76-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 11, 150-құжат; 1999 ж., N 21, 787-құжат; 2003 ж., N 6, 34-құжат; N 11, 56-құжат; 2004 ж., N 22, 131-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 16, 70-құжат):
      1-баптың 17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "17) мұнай операцияларын жүргiзу жөнiндегi ұлттық компания (бұдан әрi - ұлттық компания) - Yкiмет шешiмi бойынша құрылған, ұлттық холдинг жалғыз акционерi болып табылатын, осы Заңда белгiленген жағдайларда мұнай операцияларын жүзеге асыратын акционерлiк қоғам;".

      2. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 15, 281-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 5, 58-құжат; N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 9, 86-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 5, 31-құжат; N 10, 51-құжат; N 11, 56, 67-құжаттар; N 5, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 140-құжат; 2005 ж., N 7-8, 24-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45-құжат):
      1) 2-бапта:
      2) тармақша мынадай мазмұндағы бесiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Ұлттық басқарушы компания немесе ұлттық холдинг бас ұйым болып табылатын заңды тұлғалар тобы банк конгломератына жатпайды.";
      3) және 5) тармақшалардың бiрiншi абзацтары "мемлекет" деген сөзден кейiн "немесе ұлттық холдинг не ұлттық басқарушы компания" деген сөздермен толықтырылсын;
      10) тармақша "мемлекет" деген сөзден кейiн "немесе ұлттық холдинг не ұлттық басқарушы компания" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 17-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Мемлекет тек Yкiмет атынан ғана банктiң құрылтайшысы және акционерi бола алады. Қазақстан Даму Банкiнiң ғана акционерi бола алатын ұлттық басқарушы компанияны қоспағанда, мемлекеттік кәсiпорындар және жарғылық капиталдарына қатысу үлестерiнiң не орналастырылған акцияларының елу процентiнен астамы мемлекетке тиесiлi ұйымдар банктiң құрылтайшылары және акционерлерi бола алмайды.";
      7-тармақтағы "Тiкелей" деген сөз "Ұлттық холдинг пен ұлттық басқарушы компанияны қоспағанда, тiкелей" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 30-баптың 2-тармағының 8) тармақшасындағы "мемлекет бiрден-бiр акционерi болып табылатын" деген сөздер, 34-баптың 1-1 және 2-тармақтарындағы "мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын" деген сөздер "акцияларының бақылау пакетi мемлекетке немесе ұлттық холдингке не ұлттық басқарушы компанияға тиесiлi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 182-құжат; 1999 ж., N 11, 357-құжат; N 21, 787-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; 2004 ж., N 22, 131-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 16, 70-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):
      1-баптың 24) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "24) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi ұлттық компания (бұдан әрi - ұлттық компания) - Yкiмет шешiмi бойынша құрылған, мемлекет немесе ұлттық холдинг жалғыз акционерi болып табылатын, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жағдайларда жер қойнауын пайдаланудың белгiлi бiр салаларында қызметтi жүзеге асыратын акционерлiк қоғам;".

      4. "Сақтандыру қызметi туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2000 ж., N 22, 406-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 85-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; 2005 ж., N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 25-құжат; N 8, 45-құжат):
      1) 3-баптың он үшiншi және он алтыншы абзацтары "мемлекет" деген сөзден кейін "немесе ұлттық басқарушы компания" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 21-баптың 2-тармағының екiншi бөлiгiндегi "Жарғылық" деген сөз "Ұлттық басқарушы компанияны қоспағанда, жарғылық" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 3, 17-құжат; N 9, 86-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 10, 103-құжат; 2004 ж., N 10, 56-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 142-құжат; N 24, 144-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат):
      27-баптың 1-тармағының 22-1) тармақшасы алып тасталсын.

      6. "Қазақстанның Даму Банкi туралы" 2001 жылғы 25 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 9, 85-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 83-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 15, 85-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., N 11, 37-құжат; N 23, 105-құжат; 2006 ж., N 8, 45-құжат):
      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. Қазақстанның Даму Банкi және оның мәртебесi

      Қазақстанның Даму Банкi (бұдан әрi - Даму Банкi) акционерлiк қоғам болып табылады, оның жалғыз акционерi ұлттық басқару компаниясы болып табылады. Даму Банкi ұлттық даму институты болып табылады.";

      2) 2-баптың 3-тармағында "Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген сөздер "ұлттық басқарушы компания" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 6-баптың 1-тармағы алып тасталсын;

      4) 13-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      5) 16-бапта:
      1-тармақтағы "және республикалық және жергiлiктi бюджет қаражаттары есебiнен құралады" деген сөздер алып тасталсын;

      6) 22-бап алып тасталсын;

      7) 24-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "24-бап. Даму Банкiнiң директорлар кеңесi

      1. Даму Банкiнiң директорлар кеңесi, директорлар кеңесiнiң төрағасын қоса алғанда жетi мүшеден тұрады, оларды қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның келiсiмiнсiз ұлттық басқарушы компания сайлайды.
      Даму Банкi директорлар кеңесiнiң екi мүшесiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ұсынымы бойынша ұлттық басқарушы компания сайлайды.
      2. Даму Банкiнiң директорлар кеңесi Даму Банкiнiң әрбiр қаржы жылына арналған бюджеттің, Даму Банкінің қызметiн регламенттейтін ережелердi бекiтедi, Даму Банкi президентiнiң ұсынуы бойынша Даму Банкiнiң вице-президенттерiн, iшкi аудит құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.";

      8) 25-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Даму Банкiнiң президентiн қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның келiсiмiнсiз ұлттық басқарушы компания қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.".

      7. "Темiр жол көлiгi туралы" 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 23, 315-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; 2004 ж., N 18, 110-құжат; N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):
      1-баптың 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "15) Ұлттық темiр жол компаниясы - Yкiмет шешiмi бойынша құрылған, ұлттық холдинг жалғыз акционерi болып табылатын, магистралдық темiр жол желiсiн күтiп-ұстауды және пайдалануды жүзеге асыратын, сондай-ақ магистралдық темiр жол желiсi қызметтерiн көрсететiн акционерлiк қоғам;".

      8. "Почта туралы" 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 3, 17-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 14, 55-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат):
      1) 1-баптың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "11) Ұлттық почта операторы - Үкiмет шешiмi бойынша құрылған, ұлттық холдинг жалғыз акционерi болып табылатын, баршаға қолжетiмдi почта байланысы қызметiн, арнайы байланыс қызметiн көрсету және қаржы қызметi мен қаржылық қызмет көрсетудi жүзеге асыру жөнiнде мiндеттемелер жүктелген акционерлiк қоғам;";

      2) 6-баптың 1-тармағы алып тасталсын.

      9. "Акционерлiк қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 10, 55-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 23, 140-құжат; 2005 ж., N 14, 58-құжат; 2006 жылғы 9 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 10 маусымда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығын құру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      34-бапта:
      4-тармақта:
      бiрiншi бөлiк "мемлекетке" деген сөзден кейiн "немесе ұлттық басқарушы компанияға" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктегi "Ұлттық" деген сөз "Мемлекет акционерi болып табылатын ұлттық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Ұлттық холдинг акционерi болып табылатын ұлттық компаниялардың даму жоспарларын осы ұлттық компаниялардың директорлар кеңесi бекiтедi.";
      мынадай мазмұндағы 4-1, 4-2 және 4-3-тармақтармен толықтырылсын:
      "4-1. Қазақстан Республикасының Үкiметi құрылтайшысы және жалғыз акционерi болып табылатын, қызметiнiң негiзгi мақсаты ұлттық даму институттары мен басқа да заңды тұлғалардың өзiне меншiк құқығымен тиесiлi акциялар пакетiн (қатысу үлестерiн) басқару болып табылатын акционерлiк қоғам ұлттық басқарушы компания болып табылады.
      4-2. Ұлттық даму институттары - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен акционерлiк қоғамдар ұйымдастыру-құқықтық нысанында құрылған, қызметiнiң басты мақсаты индустриялық-инновациялық даму және кәсiпкерлiктi қолдау саласындағы жобаларды iске асыру болып табылатын қаржылық, консалтингтiк, инновациялық, сервистiк ұйымдар.
      4-3. Қазақстан Республикасының Yкiметi құрылтайшысы және жалғыз акционерi болып табылатын, ұлттық компаниялардың және өзге де акционерлiк қоғамдардың өзiне меншiк құқығымен тиесiлi акциялар пакеттерiн тиiмдi басқару үшiн құрылған акционерлiк қоғам ұлттық холдинг болып табылады.";
      5-тармақта "тиесiлi, ұлттық экономиканың негiзiн құрайтын стратегиялық жағынан маңызды салаларда" деген сөздер "немесе ұлттық холдингке тиесiлi және ұлттық экономиканың негiзiн құрайтын стратегиялық жағынан маңызды салаларда қызметiн жүзеге асыратын," деген сөздермен ауыстырылсын.

      10. "Қазақстан инвестициялық қоры туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 16, 89-құжат):
      1) 1-баптың 5) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-бап. Қордың құқықтық мәртебесi

      Қазақстанның инвестициялық қоры Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмiмен құрылған, ұлттық басқарушы компания жалғыз акционерi болып әрекет ететiн акционерлiк қоғам нысанындағы коммерциялық ұйым болып табылады.
      Қазақстанның инвестициялық қоры ұлттық даму институты болып табылады.";

      3) 8-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының
              Қормен өзара қарым-қатынастары";

      1 және 2-тармақтар алып тасталсын;

      4) 9-баптың 2-тармағында "Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген сөздер "ұлттық басқарушы компания" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-бап. Таза кiрiстi бөлу

      Таза кiрiстi бөлу тәртiбiн ұлттық басқарушы компания айқындайды.".

      11. "Жеке кәсiпкерлiк туралы" 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2006 ж., N 3, 21-құжат):
      1) 14-баптың 12) тармақшасы "мақсатында" деген сөзден кейiн "ұлттық" деген сөзбен толықтырылсын;

      2) 18-бапта:
      3-тармақтың тоғызыншы абзацындағы "ұйымдастыруды қоса алғанда, осы баптың 1-тармағында көрсетiлген бағыттар бойынша жүзеге асырылады." деген сөздер "ұйымдастыруды;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы оныншы абзацпен толықтырылсын:
      "ұлттық даму институттарын құруды қоса алғанда, осы баптың 1-тармағында көрсетiлген бағыттар бойынша жүзеге асырылады.";
      4-тармақ алып тасталсын;

      3) 19-баптың 4-тармағының бiрiншi бөлiгi "құрылатын" деген сөзден кейiн ", ұлттық басқарушы компания жалғыз акционерi болып әрекет ететiн" деген сөздермен толықтырылсын.

      12. "Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау туралы" 2006 жылғы 23 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2006 ж., N 5-6, 35-құжат):
      1) 5-баптың 2) тармақшасында "мемлекеттiк" деген сөз "ұлттық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 9-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Ұлттық инновациялық қор Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша құрылған, ұлттық басқарушы компания жалғыз акционерi болып әрекет ететiн, акционерлiк қоғам нысанындағы коммерциялық ұйым болып табылады.
      Ұлттық инновациялық қор ұлттық даму институты болып табылады.";

      3) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-бап. Ұлттық инновациялық қордың таза кiрiсiн бөлу

      Ұлттық инновациялық қордың таза кiрiсiн бөлу тәртiбiн ұлттық басқарушы компания айқындайды.";

      4) 13-баптың 3-тармағында "Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген сөздер "ұлттық басқарушы компания" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 15-бап алып тасталсын.

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования управления государственным сектором экономики

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 178

      Статья 1 . Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Закон  Республики Казахстан от 28 июня 1995 г. "О нефти" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 11, ст. 76; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 11, ст. 150; 1999 г., N 21, ст. 787; 2003 г., N 6, ст. 34; N 11, ст. 56; 2004 г., N 22, ст. 131; N 23, ст. 142; 2005 г., N 16, ст. 70):
      подпункт 17) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "17) национальная компания по проведению нефтяных операций (далее - национальная компания) - созданное по решению Правительства акционерное общество, единственным акционером которого является национальный холдинг, осуществляющее нефтяные операции на условиях, установленных настоящим Законом;".

      2. В Закон  Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 184; N 15, ст. 281; N 19, ст. 370; 1997 г, N 5, ст. 58; N 13-14, ст. 205; N 22, ст. 333; 1998 г, N 11-12, ст. 176; N 17-18, ст. 224; 1999 г, N 20, ст. 727; 2000 г, N 3-4, ст. 66; N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 9, ст. 86; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 5; ст. 31; N 10, ст. 51; N 11, ст. 56, 67; N 15, ст. 138, 139; 2004 г., N 11-12, ст. 66; N 15, ст. 86; N 16, ст. 91; N 23, ст. 140; 2005 г., N 7-8, ст. 24; N 14, ст. 55, 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 3, ст. 22; N 4, ст. 24; N 8, ст. 45):
      1) в статье 2:
      подпункт 2) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      "Группа юридических лиц, в которой национальная управляющая компания или национальный холдинг является родительской организацией, не относится к банковскому конгломерату.";
      абзацы первые подпунктов 3) и 5) после слова "государство" дополнить словами "или национальный холдинг либо национальная управляющая компания";
      подпункт 10) после слова "государство" дополнить словами "или национальный холдинг либо национальная управляющая компания";
      2) в статье 17:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Государство может быть учредителем и акционером банка только в лице Правительства. Государственные предприятия и организации, более пятидесяти процентов долей участия в уставных капиталах либо размещенных акций которых принадлежит государству, не могут быть учредителями и акционерами банка, за исключением национальной управляющей компании, которая может являться акционером только Банка Развития Казахстана.";
      пункт 7 после слова "решения," дополнить словами "за исключением национального холдинга и национальной управляющей компании,";
      3) в подпункте 8) пункта 2 статьи 30, в пунктах 1-1 и 2 статьи 34 слова "единственным акционером (участником) которого является государство" заменить словами "контрольный пакет акций которого принадлежит государству или национальному холдингу либо национальной управляющей компании".

      3. В Закон  Республики Казахстан от 27 января 1996 г. "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 182; 1999 г., N 11, ст. 357; N 21, ст. 787; 2003 г., N 11, ст. 56; 2004 г, N 22, ст. 131; N 23, ст. 142; 2005 г, N 16, ст. 70; 2006 г, N 3, ст. 22):
      подпункт 24) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "24) национальная компания по недропользованию (далее - национальная компания) - созданное по решению Правительства акционерное общество, единственным акционером которого является государство или национальный холдинг, осуществляющее деятельность в определенных сферах недропользования на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан;".

      4. В Закон  Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. "О страховой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., ст. 22, ст. 406; 2003 г., N 11, ст. 56; N 12, ст. 85; N 15, ст. 139; 2004 г., N 11-12, ст. 66; 2005 г., N 14, ст. 55, 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 3, ст. 22; N 4, ст. 25, N 8, ст. 45):
      1) абзацы тринадцатый и шестнадцатый статьи 3 после слова
"государство" дополнить словами "или национальная управляющая
компания";
      2) часть вторую пункта 2 статьи 21 после слова "государству," дополнить словами "за исключением национальной управляющей компании,".

      5. В Закон  Республики Казахстан от 23 января 2001 г. "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 3, ст. 17; N 9, ст. 86; N 24, ст. 338; 2002 г., N 10, ст. 103; 2004 г., N 10, ст. 56; N 17, ст. 97; N 23, ст. 142; N 24, ст. 144; 2005 г., N 7-8, ст. 23; 2006 г., N 1, ст. 5):
      подпункт 22-1) пункта 1 статьи 27 исключить.

      6. В Закон  Республики Казахстан от 25 апреля 2001 г. "О Банке Развития Казахстана" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 9, ст. 85; 2003 г., N 11, ст. 56; N 12, ст. 83; N 15, ст. 139; 2004 г., N 15, ст. 85; N 23, ст. 140, 142; 2005 г., N 11, ст. 37; N 23, ст. 105; 2006 г, N 8, ст. 45):
      1) статью 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 1. Банк Развития Казахстана и его статус
      Банк Развития Казахстана (далее - Банк Развития) является акционерным обществом, единственным акционером которого является национальная управляющая компания. Банк Развития является национальным институтом развития.";
      2) в пункте 3 статьи 2 слова "Правительством Республики Казахстан" заменить словами "национальной управляющей компанией";
      3) пункт 1 статьи 6 исключить;
      4) пункт 2 статьи 13 исключить;
      5) в статье 16:
      в пункте 1 слова "и формируется за счет средств республиканского и местных бюджетов" исключить;
      пункт 2 исключить;
      6) статью 22 исключить;
      7) статью 24 изложить в следующей редакции:
      "Статья 24. Совет директоров Банка Развития
      1. Совет директоров Банка Развития состоит из семи членов, включая председателя совета директоров, которые избираются национальной управляющей компанией без согласования с уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
      Двое членов совета директоров Банка Развития избираются национальной управляющей компанией по рекомендации Правительства Республики Казахстан.
      2. Совет директоров Банка Развития утверждает бюджет Банка Развития на каждый финансовый год, правила, регламентирующие деятельность Банка Развития, назначает и освобождает от должности по представлению президента Банка Развития вице-президентов Банка Развития, руководителя структурного подразделения внутреннего аудита, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.";
      8) пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
      "2. Президент Банка Развития назначается и освобождается от должности национальной управляющей компанией без согласования с уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.".

      7. В Закон  Республики Казахстан от 8 декабря 2001 г. "О железнодорожном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 23, ст. 315; 2003 г., N 10, ст. 54; 2004 г., N 18, ст. 110; N 23, ст. 142; 2006 г., N 3, ст. 22):
      подпункт 15) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "15) Национальная железнодорожная компания - созданное по решению Правительства акционерное общество, единственным акционером которого является национальный холдинг, осуществляющее содержание и эксплуатацию магистральной железнодорожной сети, а также оказывающее услуги магистральной железнодорожной сети;".

      8. В Закон  Республики Казахстан от 8 февраля 2003 г. "О почте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 3, ст. 17; N 15, ст. 139; 2004 г., N 23, ст. 142; 2005 г., N 14, ст. 55; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 5):
      1) подпункт 11) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "11) Национальный оператор почты - созданное по решению Правительства акционерное общество, единственным акционером которого является национальный холдинг, на которое возложены обязательства по предоставлению общедоступных услуг почтовой связи, услуг специальной связи и осуществлению финансовой деятельности и финансовых услуг;";
      2) пункт 1 статьи 6 исключить.

      9. В Закон  Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. "Об акционерных обществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 10, ст. 55; N 21-22, ст. 160; 2004 г., N 23, ст. 140; 2005 г., N 14, ст. 58; Закон  Республики Казахстан от 5 июня 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания регионального финансового центра города Алматы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 9 июня 2006 г. и "Казахстанская правда" 10 июня 2006 г.):
      в статье 34:
      в пункте 4:
      часть первую после слова "государству" дополнить словами "или национальной управляющей компании";
      часть вторую после слова "компаний" дополнить словами ", акционером которых является государство,";
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Планы развития национальных компаний, акционером которых является национальный холдинг, утверждаются советами директоров данных национальных компаний.";
      дополнить пунктами 4-1, 4-2 и 4-3 следующего содержания:
      "4-1. Национальной управляющей компанией является акционерное общество, учредителем и единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан, имеющее основной целью деятельности управление принадлежащими ему на праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития и других юридических лиц.
      4-2. Национальные институты развития - финансовые, консалтинговые, инновационные, сервисные организации, созданные по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме акционерных обществ, главной целью деятельности которых является реализация проектов в области индустриально-инновационного развития и поддержки предпринимательства.
      4-3. Национальным холдингом является акционерное общество, учредителем и единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан, созданное для эффективного управления принадлежащими ему на праве собственности пакетами акций национальных компаний и иных акционерных обществ.";
      в пункте 5 слова "акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, созданное по решению Правительства Республики Казахстан" заменить словами "созданное по решению Правительства Республики Казахстан акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит государству или национальному холдингу, и осуществляющее деятельность".

      10. В Закон  Республики Казахстан от 6 июля 2004 г. "Об Инвестиционном фонде Казахстана" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., N 16, ст.89):
      1) подпункт 5) статьи 1 исключить;
      2) статью 3 изложить в следующей редакции:
      "Статья 3. Правовой статус Фонда
      Инвестиционный фонд Казахстана является коммерческой организацией в форме акционерного общества, созданного по решению Правительства Республики Казахстан, единственным акционером которого выступает национальная управляющая компания.
      Инвестиционный фонд Казахстана является национальным институтом развития.";
      3) в статье 8:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 8. Взаимоотношения государственных органов Республики
                 Казахстан с Фондом";
      пункты 1 и 2 исключить;
      4) в пункте 2 статьи 9 слова "Правительством Республики Казахстан" заменить словами "национальной управляющей компанией";
      5) статью 11 изложить в следующей редакции:
      "Статья 11. Распределение чистого дохода
      Порядок распределения чистого дохода определяется национальной управляющей компанией.".

      11. В Закон  Республики Казахстан от 31 января 2006 г. "О частном предпринимательстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., N 3, ст. 21):
      1) подпункт 12) статьи 14 после слова "создает" дополнить словом "национальные";
      2) в статье 18:
      пункт 3 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
      "создание национальных институтов развития.";
      пункт 4 исключить;
      3) часть первую пункта 4 статьи 19 после слов "Республики Казахстан," дополнить словами "единственным акционером которого выступает национальная управляющая компания,".

      12. В Закон  Республики Казахстан от 23 марта 2006 г. "О государственной поддержке инновационной деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., N 5-6, ст. 35):
      1) в подпункте 2) статьи 5 слово "государственных" заменить словом "национальных";
      2) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      "1. Национальный инновационный фонд является коммерческой организацией в форме акционерного общества, созданного по решению Правительства Республики Казахстан, единственным акционером которого выступает национальная управляющая компания.
      Национальный инновационный фонд является национальным институтом развития.";
      3) статью 12 изложить в следующей редакции:
      "Статья 12. Распределение чистого дохода Национального
      инновационного фонда
      Порядок распределения чистого дохода Национального инновационного фонда определяется национальной управляющей компанией.";
      4) в пункте 3 статьи 13 слова "Правительством Республики Казахстан" заменить словами "национальной управляющей компанией";
      5) статью 15 исключить.

      Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан