"Назарбаев Университеті", "Назарбаев Зияткерлік мектептері" және "Назарбаев Қоры" мәртебесі туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 19 қаңтардағы № 394-IV Заңы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 13-б. қараңыз.
      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң "Назарбаев Университетінің" (бұдан әрі – Университет), "Назарбаев Зияткерлік мектептерінің" (бұдан әрі – Зияткерлік мектептер) және "Назарбаев Қорының" (бұдан әрі – Қор) құқықтық мәртебесін және олардың құрылуы мен қызметінің айрықша құқықтық режимін айқындайды.

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР 04.07.2023 № 15-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) дербес білім беру ұйымы – Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын, құқықтық мәртебесі және қызметінің айрықша құқықтық режимі осы Заңда айқындалатын, мүшелігі болмайтын коммерциялық емес ұйым;

      2) Зияткерлік мектептер ұйымдары – Зияткерлік мектептер құратын коммерциялық емес ұйымдар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен Зияткерлік мектептерге тиесілі басқа да заңды тұлғалар, сондай-ақ олардың еншілес ұйымдары;

      3) "Назарбаев Университеті" білім беру гранты – осы Заңда белгіленген шарттарда тиісті білім беру деңгейі бойынша Университетте немесе дайындық бөлімінде білім алуға ақы төлеу үшін мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде білім алушыларға берілетін нысаналы ақша сомасы;

      4) "Назарбаев Университеті" стипендиясы – "Назарбаев Университеті" білім беру гранты бойынша білім алушыға берілетін ақша сомасы;

      5) сабақтан тыс қызмет – тізбесі тиісті қамқоршылық кеңестің шешімімен бекітілетін іс-шаралар түрінде жүзеге асырылатын, Университеттің, Зияткерлік мектептердің білім беру процесіне қатысушылардың білім алушыларды жан-жақты дамытуға және олардың жеке қабілеттерін іске асыруға бағытталған қызметі;

      6) Университеттің инновациялық кластері (бұдан әрі – инновациялық кластер) – ғылыми-зерттеу жұмыстарын және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүзеге асыру, технологиялар трансферті, жобаларды коммерцияландыру, жаңа немесе жетілдірілген технологиялар мен тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жасау және енгізу шеңберіндегі кооперацияның жоғары дәрежесі есебінен бір-бірінің бәсекелестік артықшылықтарын өзара толықтыратын және күшейтетін, Университет аумағында орналасқан ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет субъектілерінің және олармен өзара байланысты өзге де тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) берушілердің бірлестігі;

      7) Университет ұйымдары – Университет құратын коммерциялық емес ұйымдар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен Университетке тиесілі басқа да заңды тұлғалар, сондай-ақ олардың еншілес ұйымдары.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 21.07.2015 № 337-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының Университет, Зияткерлік мектептер және Қор туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының Университет, Зияткерлік мектептер туралы және Қор туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Білім беру қызметін, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасы Университетке, Зияткерлік мектептерге, олардың ұйымдарына және Қорға осы Заңмен реттелмеген бөлігінде қолданылады.

      2-1. Университетте, Зияткерлік мектептерде қоғамдық бақылау "Қоғамдық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 21.07.2015 № 337-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.10.2023 № 31-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-бап. Университет, Зияткерлік мектептер және Қор қызметінің қағидаттары

      Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың қызметі мынадай қағидаттарға негізделеді:

      1) академиялық еркіндік қағидаты – Университеттің және Зияткерлік мектептердің білім беру бағдарламаларын, білім беру қызметін жүзеге асырудың нысандары мен әдістерін, ғылыми зерттеулерді жүргізу бағыттарын әзірлеу мен таңдаудағы еркіндігі;

      2) білімнің, ғылым мен өндірістің интеграциясы қағидаты – Университеттегі және Зияткерлік мектептердегі білім беру үдерісінің ғылыми және практикалық қызметтен ажырағысыздығы, ғылым және кәсіпкерлік ұйымдарымен стратегиялық әріптестікті қамтамасыз ету;

      3) дербестік және өзін-өзі басқарушылық қағидаты – Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың қаржы-экономикалық, әкімшілік басқарудағы, шешімдер қабылдаудағы оқшаулығы мен еркіндігі;

      4) шешімдер қабылдаудың алқалық қағидаты – Университет, Зияткерлік мектептер және Қор қызметіне байланысты шешімдерді олардың қамқоршылық кеңестерінің, Жоғары қамқоршылық кеңестің қабылдауы;

      5) әлеуметтік жауапкершілік пен ашықтық қағидаты – Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың қоғамның әл-ауқатын жақсарту мақсатында әлеуметтік маңызы бар жобаларды әзірлеуі және оларға қатысуы, өз қызметінің барлық бағыттары бойынша ақпараттық ашықтықты қамтамасыз етуі.

2-тарау. УНИВЕРСИТЕТТІҢ, ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРДІҢ ЖӘНЕ
ҚОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

4-бап. Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың құқықтық мәртебесі

      1. Университет білім беру қызметін, оның ішінде қосымша білім беруді, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыру, қазіргі заманғы білім беру, ғылыми инфрақұрылымды құру және өзінің жарғысына сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыру мақсатында құрылатын дербес білім беру ұйымы болып табылады.

      Университет білім беру қызметін мынадай білім беру деңгейлері бойынша жүзеге асырады:

      1) орта білімнен кейінгі білім беру;

      2) жоғары білім беру;

      3) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру.

      Университет білім және ғылым саласындағы инновациялық бағдарламаларды әзірлеуді, оларға мониторинг жүргізуді, зерттеуді, талдауды, байқаудан өткізуді, енгізу мен іске асыруды жүзеге асыратын эксперименттік алаң болып табылады.

      2. Зияткерлік мектептер білім беру қызметін, оның ішінде қосымша білім беру саласында жүзеге асыру мақсатында құрылатын дербес білім беру ұйымы болып табылады.

      Зияткерлік мектептер білім беру қызметін мынадай білім беру деңгейлері бойынша жүзеге асырады:

      1) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қамтитын бастауыш мектеп;

      2) негізгі мектеп;

      3) жоғары мектеп.

      Зияткерлік мектептер өзінің жарғысына сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыруға құқылы.

      Зияткерлік мектептер білім беру бағдарламалары мен технологияларының қазіргі заманғы модельдерін әзірлеуді, оларға мониторинг жүргізуді, зерттеуді, талдауды, байқаудан өткізуді, енгізуді және іске асыруды жүзеге асыратын эксперименттік алаң болып табылады.

      3. Қазақстан Республикасының Үкіметі Университеттің және Зияткерлік мектептердің құрылтайшысы болып табылады.

      4. Қор Университеттің және Зияткерлік мектептердің, сондай-ақ олардың ұйымдарының қызметін қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін ғана қордың ұйымдық-құқықтық нысанында құрылатын коммерциялық емес ұйым болып табылады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.12.26 № 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 21.07.2015 № 337-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Университеттің және Зияткерлік мектептердің мүлкі

      1. Университеттің және Зияткерлік мектептердің мүлкі:

      1) құрылтайшының нысаналы салымдары;

      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша берілетін мемлекеттік мүлік;

      3) ерікті мүліктік жарналар мен қайырмалдықтар;

      4) Қор беретін қаржыландыру;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды өткізуден, қызмет көрсетуден түскен түсiмдер (табыстар);

      6) акциялар, облигациялар мен салымдар (депозиттер) бойынша алынатын дивидендтер (табыстар, сыйақылар (мүдде);

      7) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған басқа да түсімдер есебінен қалыптасады.

      Университеттің және Зияткерлік мектептердің осы тармаққа сәйкес қалыптастырылған мүлкі оларға меншік құқығымен тиесілі болады.

      Университет және Зияткерлік мектептер өз мүлкін өздерінің құрылу мақсаттарына қол жеткізу үшін ғана пайдаланады.

      2. Университет және Зияткерлік мектептер, сондай-ақ олардың ұйымдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік тапсырма, мемлекеттік білім беру тапсырысын және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге мемлекеттік тапсырыс алуға құқылы.

      2-1. Дербес білім беру ұйымының:

      1) нысаналы салым қаражатын өзінің жоғары басқару органының немесе Жоғары қамқоршылық кеңес төрағасының тапсырмасына сәйкес қайта бөлуге;

      2) күрделі салымдарға бағытталатын шығыстар бойынша, сондай-ақ күрделі шығындарға жатпайтын шығыстар бойынша үнемдеу нәтижесінде пайда болған нысаналы салым қаражатын жарғылық мақсаттарға сәйкес дербес білім беру ұйымының ұйымдары және (немесе) шығыстардың бағыттары арасында оларды дамытуға қайта бөлуге құқығы бар.

      Қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы салым қаражаты дербес білім беру ұйымы қамқоршылық кеңесінің шешімі бойынша келесі қаржы жылдарына ауыстырылуы мүмкін.

      2-2. Осы баптың 1-тармағы 2) тармақшасының негізінде мемлекеттік мүлікті дербес білім беру ұйымдарының меншігіне беру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеусіз негізде жүзеге асырылады. Мемлекеттік меншіктегі жер учаскесі Университет меншігіне Қазақстан Республикасының Жер кодексінде белгіленген тәртіппен өтеусіз негізде беріледі.

      3. Дербес білім беру ұйымдарының мүлкіне құрылтайшының мүліктік құқықтары болмайды.

      Құрылтайшы өзі құрған дербес білім беру ұйымдарының міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал олар құрылтайшының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.02.16 № 557-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.07.2015 № 337-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың басқару органдары

      1. Жоғары қамқоршылық кеңес Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың жоғары басқару органы болып табылады.

      Қазақстан Республикасының Президенті немесе Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын адам Жоғары қамқоршылық кеңестің төрағасы болып табылады.

      Жоғары қамқоршылық кеңестің төрағасы Жоғары қамқоршылық кеңес туралы ережені бекітеді.

      2. Жоғары қамқоршылық кеңестің құрылымы, құзыреті, қалыптасу тәртібі, мүшелерінің өкілеттік мерзімдері, оның шешімдерді қабылдау тәртібі осы Заңда, сондай-ақ Жоғары қамқоршылық кеңес туралы ережеде айқындалады.

      3. Жоғары қамқоршылық кеңестің құзыретіне:

      1) Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың ұзақ мерзімді даму стратегияларын бекіту;

      2) мүлікке билік ету тәртібін бекіту;

      3) Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың жарғыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оларды жаңа редакцияда қабылдау;

      4) Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың қамқоршылық кеңестерін қалыптастыру, қамқоршылық кеңестердің мүшелерін тағайындау және олардың өкілеттіктерін тоқтату;

      5) Университетті, Зияткерлік мектептерді және Қорды қайта ұйымдастыру, тарату туралы шешім қабылдау;

      6) Жоғары қамқоршылық кеңес туралы ережеге сәйкес өзге де өкілеттіктер жатады.

      4. Тұрақты жұмыс істейтін қамқоршылық кеңестер Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын басқару органдары болып табылады.

      Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың қамқоршылық кеңестерінің құрылымы, құзыреті, қалыптасу тәртібі, мүшелерінің өкілеттік мерзімдері, олардың шешімдерді қабылдау тәртібі осы Заңда, сондай-ақ олардың жарғыларында айқындалады.

      5. Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың қамқоршылық кеңестерінің құзыретіне:

      1) жылдық және орта мерзімді бюджеттерді бекіту;

      2) Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың атқарушы органдарының сан жағынан құрамын айқындау, олардың басшылары мен мүшелерін немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамдарды сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

      3) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту;

      4) осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңнамасына, Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың жарғыларына сәйкес өзге де өкілеттіктер жатады.

      6. Университеттің және Зияткерлік мектептердің қамқоршылық кеңестерінің құрамына құрылтайшының өкілдері, педагогтер және ғылыми қызметкерлер, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері және өзге де адамдар кіреді. Мемлекеттік қызметшілер Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың басқару органдарына тағайындалған жағдайда олар аталған заңды тұлғаларды басқаруға қатысады.

      7. Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың ағымдағы қызметіне басшылықты олардың атқарушы органдары жүзеге асырады. Атқарушы органдар алқалы немесе жеке-дара болуы мүмкін.

      Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың атқарушы органдары Жоғары қамқоршылық кеңестің, Университеттің, Зияткерлік мектептердің, Қордың қамқоршылық кеңестерінің шешімдері негізінде және оларды орындау үшін жұмыс істейді және оларға есеп береді.

      Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың атқарушы органдарының құрылымы, құзыреті, қалыптасу тәртібі мен өкілеттік мерзімдері олардың жарғыларында айқындалады.

      8. Университетте, Зияткерлік мектептерде және Қорда олардың жарғыларына сәйкес өзге де органдар құрылуы мүмкін.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 21.07.2015 № 337-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.07.2017 № 91-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 294-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2023 № 15-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Университетті, Зияткерлік мектептерді және Қорды қайта ұйымдастыру, тарату

      1. Университет, Зияткерлік мектептер және Қор осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және олардың жарғыларына сәйкес қайта ұйымдастырылуға, таратылуға жатады.

      2. Университет, Зияткерлік мектептер, Қор таратылған кезде кредит берушілердің талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік олардың құрылтай құжаттарында көрсетілген мақсаттарға жұмсалады.

3-тарау. УНИВЕРСИТЕТ, ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕР ЖӘНЕ ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМІ

8-бап. Университеттің және Зияткерлік мектептердің білім беру қызметін лицензиялау, аттестаттау және аккредиттеу

      1. Университет, Зияткерлік мектептер, олардың ұйымдары, сондай-ақ Университетте және (немесе) Зияткерлік мектептерде білім беру бағдарламаларын енгізетін және (немесе) іске асыратын шетелдік заңды тұлғалар білім беру қызметін лицензиясыз жүзеге асырады.

      2. Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасында көзделген мемлекеттік аттестаттау Университетке және Зияткерлік мектептерге қатысты жүргізілмейді.

      3. Университетті және Зияткерлік мектептерді, олардың ұйымдарын аккредиттеуді тиісті қамқоршылық кеңестің шешімімен айқындалған аккредиттеу органы, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органы жүзеге асырады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 21.07.2015 № 337-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

9-бап. Университеттің және оның ұйымдарының білім беру қызметін жүзеге асыру ерекшеліктері

      Ескерту. 9-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - 21.07.2015 № 337-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Университет және оның ұйымдары білім беру қызметін дербес әзірлеген білім беру бағдарламалары, сондай-ақ шетелдік әріптестерінің білім беру бағдарламалары негізінде жүзеге асырады. Университет бағыттарын дербес айқындайды және сабақтан тыс қызмет іс-шараларының тізбесін бекітеді. Университет тәрбие жұмысын Университеттің қамқоршылық кеңесі бекіткен тәрбие жұмысы және қазақстандық патриотизмді қалыптастыру тұжырымдамасына сәйкес жүзеге асырады.

      2. Білім беру қызметін ұйымдастыру, білім сапасын басқару және білім беру мониторингін жүзеге асыру, оқуға қабылдау, білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, оларды аралық және қорытынды аттестаттау тәртібін Университет және оның ұйымдары өз жарғыларына сәйкес дербес айқындайды.

      3. Университет және оның ұйымдары білім беру қызметтерін көрсету шартының нысанын дербес бекітеді.

      4. Университеттің білім беру қызметін жүзеге асыратын ұйымдары өздерінде іске асырылатын білім беру бағдарламалары бойынша оқу бітірген және қорытынды аттестаттаудан өткен адамдарға тиісті білім және (немесе) біліктілік деңгейі туралы құжаттар береді. Білім туралы құжаттардың нысанын және оларды толтыру тәртібін ұйымдар дербес бекітеді.

      5. Университет өзінде іске асырылып жатқан білім беру бағдарламалары бойынша оқу бітірген және қорытынды аттестаттаудан өткен адамдарға тиісті білім және (немесе) біліктілік деңгейі туралы құжаттар береді. Білім туралы құжаттардың бірыңғай нысанын және оларды толтыру тәртібін Университеттің қамқоршылық кеңесі бекітеді.

      6. Университет, оның ұйымдары беретін тиісті білім және (немесе) біліктілік деңгейі туралы құжаттар өздерінің иелеріне білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың иелері үшін көзделген құқықтарды береді.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 21.07.2015 № 337-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

10-бап. Зияткерлік мектептердің білім беру қызметін жүзеге асыру ерекшеліктері

      1. Зияткерлік мектептер дербес әзірлеген білім беру бағдарламаларын, сондай-ақ шетелдік әріптестерінің білім беру бағдарламаларын іске асырады.

      Білім беру бағдарламалары осы Заңда белгіленген білім беру деңгейлері бойынша Зияткерлік мектептерде іске асырылады.

      Зияткерлік мектептер бағыттарын дербес айқындайды және сабақтан тыс қызмет іс-шараларының тізбесін бекітеді.

      Зияткерлік мектептер тәрбие жұмысын Зияткерлік мектептердің қамқоршылық кеңесі бекіткен тәрбие жұмысы және қазақстандық патриотизмді қалыптастыру тұжырымдамасына сәйкес жүзеге асырады.

      2. Зияткерлік мектептер:

      1) оқуға қабылдау;

      2) білім беру қызметі, оның ішінде сабақтан тыс қызмет;

      3) эксперименттік қызмет;

      4) білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, оларды аралық және қорытынды аттестаттау;

      5) білім алушылардың оқудағы жетістіктерін сырттай бағалау;

      6) білім беру мониторингі және білім беру сапасын бағалау;

      7) педагогтердің біліктілігін арттыру;

      8) педагогтерді аттестаттау және оны өткізудің мерзімділігі қағидаларын дербес бекітеді.

      Зияткерлік мектептерде білім беру сапасын басқару Зияткерлік мектептер дербес айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

      3. Алып тасталды - ҚР 09.04.2016 № 501-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. Зияткерлік мектептер өздерінде іске асырылып жатқан білім беру бағдарламалары бойынша оқу бітірген және қорытынды аттестаттаудан өткен адамдарға тиісті білім деңгейі туралы құжаттар береді, олар білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарға теңестіріледі. Білім туралы құжаттардың бірыңғай нысанын және оларды толтыру тәртібін Зияткерлік мектептердің қамқоршылық кеңесі бекітеді.

      5. Алып тасталды - ҚР 09.04.2016 № 501-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      6-тармақпен толықтыру көзделген – ҚР 23.02.2024 № 64-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.12.26 № 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 21.07.2015 № 337-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 09.04.2016 № 501-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 294-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Университеттің ғылыми және (немесе)ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыруы

      1. Университет ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асырады, гранттық, бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қаржыландыру көздері есебінен ғылыми зерттеулер жүргізеді.

      2. Университет салалық ғылыми орталықтар құруға құқылы.

      3. Университет және оның салалық ғылыми орталықтары Қазақстан Республикасының ғылым туралы заңнамасында көзделген олардың ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметін аккредиттеуден босатылады.

      4. Университет ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін практикада қолдануға (коммерцияландыруға) қатысуға құқылы.

      Университеттің және оның салалық ғылыми орталықтарының ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін практикада қолдану (коммерцияландыру) нәтижесінде алынған табыстары тек қана оларды дамытуға жұмсалады.

12-бап. Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың шетелдік жұмыс күшін тарту ерекшеліктері

      1. Университет, Зияткерлік мектептер, олардың ұйымдары, сондай-ақ Қор шетелдік қызметкерлерді басшы және жоғары білімді мамандар лауазымдарына тартуды шетелдік жұмыс күшін тартуға берілетін рұқсатты алмай-ақ жүзеге асырады.

      2. Университетте немесе оның медициналық ұйымдарында медициналық қызметпен айналысу құқығын беретін немесе кәсіптік медициналық қызметті жүзеге асыруға шақырылған мамандардың шетелде алған біліктілік санатын куәландыратын құжат Қазақстан Республикасының аумағында санат берілмей-ақ қолданылатын маман сертификатына теңестіріледі.

12-1-бап. Университет пен Зияткерлік мектептерде білім беру процесін грантпен және стипендиямен қамтамасыз ету

      1. Университетте оқыту "Назарбаев Университеті" білім беру гранты, өзге де гранттар мен стипендиялар негізінде, сондай-ақ ақылы негізде жүзеге асырылады.

      "Назарбаев Университеті" білім беру гранты Университетке оқуға қабылданған Қазақстан Республикасының азаматтарына, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес шетелдіктерге берілуі мүмкін.

      2. "Назарбаев Университеті" білім беру гранты қаражатының есебінен Университетте оқуға құқығы бар шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды қабылдау квотасын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітілген мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде жыл сайын айқындайды. Университет қабылдау квотасының мөлшері жөніндегі ұсынысты білім беру саласындағы уәкілетті органға енгізеді.

      3. Университет білім алушыларға "Назарбаев Университеті" білім беру грантын беруді Университеттің жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес дербес жүргізеді.

      4. Университет "Назарбаев Университеті" білім беру грантының қаражатын басқаруды беру, айыру немесе білім алушылар арасында қайта бөлу арқылы оның нысаналы пайдаланылуын қамтамасыз ете отырып, дербес жүзеге асырады.

      5. "Назарбаев Университеті" білім беру грантының құнын қалыптастыру кезінде Университеттің оқу процесін ұйымдастырумен байланысты шығыстар ескеріледі. "Назарбаев Университеті" білім беру грантының құнында ескерілетін шығыстардың бағыттарын Университеттің қамқоршылық кеңесі бекітеді.

      "Назарбаев Университеті" білім беру грантының құнында ескерілетін шығыстардың нормалары Университеттің ішкі құжаттарына сәйкес бекітіледі. "Назарбаев Университеті" стипендиясын тағайындау және төлеу тәртібі Университеттің ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

      "Назарбаев Университеті" білім беру грантының мөлшерін білім беру саласындағы уәкілетті орган Университеттің өтінімі негізінде қарайды және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      6. Зияткерлік мектептерде дарынды балалардың оқуына ақы төлеу оларға конкурстық негізде Қазақстан Республикасы Президентінің "Өркен" білім беру грантын беру арқылы жүзеге асырылады.

      Білім беру саласындағы уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Президентінің "Өркен" білім беру грантын беру қағидаларын және оның мөлшерін бекітеді.

      7. Университет және Зияткерлік мектептер өз қаражаты немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен білім алушыларға өзге де білім беру гранттарын, стипендиялар мен төлемдерді тағайындауға құқылы. Өзге де білім беру гранттарының, стипендиялар мен төлемдердің мөлшерін және оларды беру тәртібін Университет және Зияткерлік мектептер дербес айқындайды.

      Ескерту. 3-тарау 12-1-баппен толықтырылды - ҚР 21.07.2015 № 337-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2023 № 15-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-2-бап. Инновациялық кластер

      1. Инновациялық кластер инфрақұрылымының элементтері:

      1) Университет;

      2) Университеттің мектептері мен ғылыми орталықтары;

      3) ғылым жөніндегі орталық офис;

      4) коммерцияландыру офисі;

      5) тәжірибелік-эксперименттік цех;

      6) келісімшарттық зерттеулер орталығы;

      7) бизнес-инкубатор;

      8) ғылыми парк;

      9) технологиялық парк болып табылады.

      2. Инновациялық кластерге қатысушыларға мынадай санаттардың бірі беріледі:

      1) инноватор;

      2) инновациялық компания;

      3) жоғары технологиялық компания;

      4) зерттеу орталығы.

      3. "Инноватор" санаты мынадай шарттарға сай келетін өтінім берушіге беріледі:

      1) өтінім беруші жеке тұлға болып табылады;

      2) өтінім беруші ғылыми, ғылыми-техникалық қызметті және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүзеге асырады және коммерцияландыру офисінің, тәжірибелік-эксперименттік цехтың базасындағы ғылыми зерттеулердің, ғылыми, ғылыми-техникалық қызметтің және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың алынған нәтижелерін коммерцияландыру процесіне қатысушы болып табылады;

      3) өтінім берушінің қызметі технологиялар трансфертіне, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижесі болып табылатын жаңа немесе жетілдірілген өндірістерді, технологияларды, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жасауға және (немесе) ілгерілетуге бағытталады.

      4. "Инновациялық компания" санаты мынадай шарттарға сай келетін өтінім берушіге беріледі:

      1) өтінім беруші заңды тұлға немесе заңды тұлғаның, оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның филиалы, өкілдігі болып табылады;

      2) өтінім беруші бизнес-инкубатордың, технологиялық парктің, ғылыми парктің, келісімшарттық зерттеулер орталығының базасындағы ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін коммерцияландыру процесіне қатысушы болып табылады;

      3) өтінім берушінің қызметі технологиялар трансфертіне, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижесі болып табылатын жаңа немесе жетілдірілген өндірістерді, технологияларды, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жасауға және (немесе) ілгерілетуге бағытталады.

      5. "Жоғары технологиялық компания" санаты мынадай шарттарға сай келетін өтінім берушіге беріледі:

      1) өтінім беруші заңды тұлға болып табылады;

      2) өтінім беруші ғылыми паркке қатысушы болып табылады және оның қызметі Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін, жоғары технологиялық өнім өндіру жөніндегі қызмет түрлерінің тізбесіне кіретін өнімді өндіруге бағытталады.

      6. "Зерттеу орталығы" санаты мынадай шарттарға сай келетін өтінім берушіге беріледі:

      1) өтінім беруші заңды тұлға немесе заңды тұлғаның, оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның филиалы, өкілдігі болып табылады;

      2) өтінім беруші ғылыми паркке қатысушы болып табылады және ғылыми-зерттеу қызметін және тәжірибелік-конструкторлық қызметті жүзеге асырады.

      7. Инновациялық кластерге қатысушыны іріктеу, оған мәртебе беру және одан айыру қағидаларын, сондай-ақ инновациялық кластер қызметінің тәртібін Университеттің қамқоршылық кеңесі бекітеді.

      8. Университет және оның ұйымдары инновациялық кластерге қатысушыларға Университеттің қамқоршылық кеңесі айқындайтын тәртіппен қолдау шараларын ұсынады.

      Университет және оның ұйымдары инновациялық кластерге қатысушыларға ұсынатын қолдау шараларына:

      1) инновациялық кластерге қатысушылардың жобаларын қоса қаржыландыруды, лизингтік қаржыландыруды және гранттық қаржыландыруды қоса алғанда, қаржыландыру;

      2) инновациялық кластерге қатысушылардың жарғылық капиталдарына инвестицияларды жүзеге асыру;

      3) инновациялық кластерге қатысушыларды білікті кадр ресурстарымен қамтамасыз ету;

      4) инновациялық кластерге қатысушыларға ғылыми жобаларға тапсырыстар орналастыру;

      5) инновациялық кластерге қатысушыларды қажетті үй-жайлармен қамтамасыз ету;

      6) инновациялық кластерге қатысушыларға Университеттің және оның ұйымдарының зертханалық жабдығына, сондай-ақ Университеттің кітапхана қорларына рұқсат беру;

      7) Университеттің қамқоршылық кеңесі айқындайтын өзге де қолдау шаралары жатады.

      Ескерту. 3-тарау 12-2-баппен толықтырылды - ҚР 21.07.2015 № 337-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

13-бап. Қорытынды ережелер

      1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      2. Осы Заң қолданысқа енгізілген кезден бастап алты ай ішінде құрылтайшы Университетті және Зияткерлік мектептерді, оның ішінде жарғылық капиталына мемлекет қатысатын тиісті заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру арқылы құру туралы шешім қабылдайды.

      3. Жоғары қамқоршылық кеңес Университеттің, Зияткерлік мектептердің және Қордың жарғыларын қабылдағанға дейін аталған ұйымдар олардың құрылтайшылары бекіткен жарғылар негізінде жұмыс істейді.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд"

Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года № 394-IV.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона РК см. ст.13

      Настоящий Закон определяет правовой статус и особый правовой режим создания и деятельности "Назарбаев Университет" (далее – Университет), "Назарбаев Интеллектуальные школы" (далее – Интеллектуальные школы) и "Назарбаев Фонд" (далее – Фонд).

      Сноска. Преамбула - в редакции Закона РК от 04.07.2023 № 15-VIII (вводится в действие в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) автономная организация образования – не имеющая членства некоммерческая организация, учреждаемая Правительством Республики Казахстан, правовой статус и особый правовой режим деятельности которой определяются настоящим Законом;

      2) организации Интеллектуальных школ – некоммерческие организации, учреждаемые Интеллектуальными школами, другие юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Интеллектуальным школам на праве собственности или доверительного управления, а также их дочерние организации;

      3) образовательный грант "Назарбаев Университет" – целевая сумма денег, предоставляемая обучающимся в рамках государственного образовательного заказа для оплаты образования в Университете по соответствующему уровню образования или на подготовительном отделении на условиях, установленных настоящим Законом;

      4) стипендия "Назарбаев Университет" – сумма денег, предоставляемая обучающемуся по образовательному гранту "Назарбаев Университет";

      5) внеурочная деятельность – деятельность участников образовательного процесса Университета, Интеллектуальных школ, направленная на всестороннее развитие и реализацию индивидуальных способностей обучающихся, осуществляемая в виде мероприятий, перечень которых утверждается решением соответствующего попечительского совета;

      6) инновационный кластер Университета (далее – инновационный кластер) – объединение субъектов научно-исследовательской и инновационной деятельности, расположенных на территории Университета, и взаимосвязанных с ними поставщиков иных товаров (работ, услуг), взаимодополняющих и усиливающих конкурентные преимущества друг друга за счет высокой степени кооперации в рамках осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, трансферта технологий, коммерциализации проектов, создания и внедрения новых или усовершенствованных технологий и товаров (работ, услуг);

      7) организации Университета – некоммерческие организации, учреждаемые Университетом, другие юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Университету на праве собственности или доверительного управления, а также их дочерние организации.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 21.07.2015 № 337-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об Университете, Интеллектуальных школах и о Фонде

      1. Законодательство Республики Казахстан об Университете, Интеллектуальных школах и о Фонде основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Законодательство Республики Казахстан, регулирующее образовательную, научную и (или) научно-техническую деятельность, применяется к Университету, Интеллектуальным школам, их организациям и Фонду в части, не урегулированной настоящим Законом.

      2-1. Общественный контроль в Университете, Интеллектуальных школах осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об общественном контроле".

      3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 21.07.2015 № 337-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.10.2023 № 31-VIII (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Принципы деятельности Университета, Интеллектуальных школ и Фонда

      Деятельность Университета, Интеллектуальных школ и Фонда основывается на следующих принципах:

      1) принцип академической свободы – самостоятельность Университета и Интеллектуальных школ в разработке и выборе образовательных программ, форм и методов осуществления образовательной деятельности, направлений проведения научных исследований;

      2) принцип интеграции образования, науки и производства – неотделимость образовательного процесса от научной и практической деятельности в Университете и Интеллектуальных школах, обеспечение стратегического партнерства с организациями науки и предпринимательства;

      3) принцип автономности и самоуправляемости – обособленность и самостоятельность Университета, Интеллектуальных школ и Фонда в финансово-экономическом, административном управлении, принятии решений;

      4) принцип коллегиальности принятия решений – принятие решений, связанных с деятельностью Университета, Интеллектуальных школ и Фонда, их попечительскими советами, Высшим попечительским советом;

      5) принцип социальной ответственности и прозрачности – разработка и участие Университета, Интеллектуальных школ и Фонда в социально значимых проектах с целью улучшения благосостояния общества, обеспечение информационной открытости по всем направлениям своей деятельности.

Глава 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УНИВЕРСИТЕТА,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ШКОЛ И ФОНДА

Статья 4. Правовой статус Университета, Интеллектуальных школ и Фонда

      1. Университет является автономной организацией образования, создаваемой в целях осуществления образовательной деятельности, в том числе дополнительного образования, научной и (или) научно-технической деятельности, создания современной образовательной, научной инфраструктуры и иной деятельности в соответствии с ее уставом.

      Образовательная деятельность Университетом осуществляется по следующим уровням образования:

      1) послесреднее образование;

      2) высшее образование;

      3) послевузовское образование.

      Университет является экспериментальной площадкой, осуществляющей разработку, мониторинг, исследование, анализ, апробацию, внедрение и реализацию инновационных программ в сфере образования и науки.

      2. Интеллектуальные школы являются автономной организацией образования, создаваемой в целях осуществления образовательной деятельности, в том числе в сфере дополнительного образования.

      Интеллектуальные школы осуществляют образовательную деятельность по следующим уровням образования:

      1) начальная школа, включающая дошкольное воспитание и обучение;

      2) основная школа;

      3) старшая школа.

      Интеллектуальные школы вправе осуществлять иную деятельность в соответствии с ее уставом.

      Интеллектуальные школы являются экспериментальной площадкой, осуществляющей разработку, мониторинг, исследование, анализ, апробацию, внедрение и реализацию современных моделей образовательных программ и технологий.

      3. Учредителем Университета и Интеллектуальных школ является Правительство Республики Казахстан.

      4. Фонд является некоммерческой организацией, создаваемой в организационно-правовой форме фонда исключительно для обеспечения финансирования деятельности Университета и Интеллектуальных школ, а также их организаций.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013); от 21.07.2015 № 337-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Имущество Университета и Интеллектуальных школ

      1. Имущество Университета и Интеллектуальных школ формируется за счет:

      1) целевых вкладов учредителя;

      2) государственного имущества, передаваемого по решению Правительства Республики Казахстан;

      3) добровольных имущественных взносов и пожертвований;

      4) финансирования, предоставляемого Фондом;

      5) поступлений (доходов) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством Республики Казахстан случаях;

      6) дивидендов (доходов, вознаграждения (интереса), получаемых по акциям, облигациям и вкладам (депозитам);

      7) других не запрещенных законами Республики Казахстан поступлений.

      Имущество Университета и Интеллектуальных школ, сформированное в соответствии с настоящим пунктом, принадлежит им на праве собственности.

      Университет и Интеллектуальные школы используют свое имущество исключительно для достижения целей их создания.

      2. Университет и Интеллектуальные школы, а также их организации вправе получать государственное задание, государственный образовательный заказ и государственный заказ на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2-1. Автономная организация образования имеет право:

      1) перераспределять средства целевого вклада в соответствии с поручением ее высшего органа управления или председателя Высшего попечительского совета;

      2) перераспределять средства целевого вклада, возникшие в результате экономии по расходам, направляемым на капитальные вложения, а также по расходам, не относящимся к капитальным затратам, между организациями автономной организации образования и (или) направлениями расходов в соответствии с уставными целями на их развитие.

      Средства целевого вклада, неиспользованные (недоиспользованные) в течение финансового года, по решению попечительского совета автономной организации образования могут быть перенесены на последующие финансовые годы.

      2-2. Передача государственного имущества в собственность автономным организациям образования на основании подпункта 2) пункта 1 настоящей статьи осуществляется на безвозмездной основе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, предоставляется в собственность Университету на безвозмездной основе в порядке, установленном Земельным кодексом Республики Казахстан.

      3. Учредитель не имеет имущественных прав на имущество автономных организаций образования.

      Учредитель не отвечает по обязательствам созданных им автономных организаций образования, а они не отвечают по обязательствам учредителя.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 16.02.2012 № 557-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.07.2015 № 337-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Органы управления Университета, Интеллектуальных школ и Фонда

      1. Высшим органом управления Университета, Интеллектуальных школ и Фонда является Высший попечительский совет.

      Председателем Высшего попечительского совета является Президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое Президентом Республики Казахстан.

      Положение о Высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета.

      2. Структура, компетенция, порядок формирования, сроки полномочий членов Высшего попечительского совета, порядок принятия им решений определяются настоящим Законом, а также положением о Высшем попечительском совете.

      3. К компетенции Высшего попечительского совета относятся:

      1) утверждение долгосрочных стратегий развития Университета, Интеллектуальных школ и Фонда;

      2) утверждение порядка распоряжения имуществом;

      3) внесение изменений и дополнений в уставы Университета, Интеллектуальных школ и Фонда, принятие их в новой редакции;

      4) формирование попечительских советов Университета, Интеллектуальных школ и Фонда, назначение и прекращение полномочий членов попечительских советов;

      5) принятие решения о реорганизации, ликвидации Университета, Интеллектуальных школ и Фонда;

      6) иные полномочия в соответствии с положением о Высшем попечительском совете.

      4. Органами управления Университета, Интеллектуальных школ и Фонда, осуществляющими общее руководство их деятельностью, являются постоянно действующие попечительские советы.

      Структура, компетенция, порядок формирования, сроки полномочий членов попечительских советов Университета, Интеллектуальных школ и Фонда, порядок принятия ими решений определяются настоящим Законом, а также их уставами.

      5. К компетенции попечительских советов Университета, Интеллектуальных школ и Фонда относятся:

      1) утверждение годовых и среднесрочных бюджетов;

      2) определение количественного состава исполнительных органов Университета, Интеллектуальных школ и Фонда, избрание их руководителей и членов или лиц, единолично осуществляющих функции исполнительного органа, а также досрочное прекращение их полномочий;

      3) утверждение правил закупок товаров, работ, услуг;

      4) иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан, уставами Университета, Интеллектуальных школ и Фонда.

      6. В состав попечительских советов Университета и Интеллектуальных школ входят представители учредителя, педагоги и научные работники, представители общественных объединений и иные лица. Государственные служащие участвуют в управлении Университетом, Интеллектуальными школами и Фондом при назначении их в органы управления указанных юридических лиц.

      7. Руководство текущей деятельностью Университета, Интеллектуальных школ и Фонда осуществляется их исполнительными органами. Исполнительные органы могут быть коллегиальными или единоличными.

      Исполнительные органы Университета, Интеллектуальных школ и Фонда действуют на основании и во исполнение решений Высшего попечительского совета, попечительских советов Университета, Интеллектуальных школ, Фонда и подотчетны им.

      Структура, компетенция, порядок формирования и сроки полномочий исполнительных органов Университета, Интеллектуальных школ и Фонда определяются их уставами.

      8. В Университете, Интеллектуальных школах и Фонде могут

      создаваться иные органы в соответствии с их уставами.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 21.07.2015 № 337-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 294-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2023 № 15-VIII (вводится в действие в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Реорганизация, ликвидация Университета, Интеллектуальных школ и Фонда

      1. Университет, Интеллектуальные школы и Фонд подлежат реорганизации, ликвидации в соответствии с настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан и их уставами.

      2. При ликвидации Университета, Интеллектуальных школ, Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, указанные в их учредительных документах.

Глава 3. ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ШКОЛ И ФОНДА

Статья 8. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательной деятельности Университета и Интеллектуальных школ

      1. Университет, Интеллектуальные школы, их организации, а также иностранные юридические лица, внедряющие и (или) реализующие образовательные программы в Университете и (или) Интеллектуальных школах, осуществляют образовательную деятельность без лицензии.

      2. Государственная аттестация, предусмотренная законодательством Республики Казахстан об образовании, в отношении Университета и Интеллектуальных школ не проводится.

      3. Аккредитация Университета и Интеллектуальных школ, их организаций осуществляется аккредитационным органом, в том числе зарубежным, определенным решением соответствующего попечительского совета.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными Законом РК от 21.07.2015 № 337-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Особенности осуществления Университетом и его организациями образовательной деятельности

      Сноска. Заголовок статьи 9 в редакции Закона РК от 21.07.2015 № 337-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Университет и его организации осуществляют образовательную деятельность на основе самостоятельно разработанных образовательных программ, а также образовательных программ зарубежных партнеров.

      Университет самостоятельно определяет направления и утверждает перечень мероприятий внеурочной деятельности.

      Воспитательная работа осуществляется Университетом в соответствии с концепцией воспитательной работы и формирования казахстанского патриотизма, утвержденной попечительским советом Университета.

      2. Порядок организации образовательной деятельности, управления качеством образования и осуществления образовательного мониторинга, приема на обучение, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяется Университетом и его организациями самостоятельно в соответствии с их уставами.

      3. Университет и его организации самостоятельно утверждают форму договора оказания образовательных услуг.

      4. Организации Университета, осуществляющие образовательную деятельность, выдают документы о соответствующем уровне образования и (или) квалификации лицам, завершившим обучение по реализуемым в них образовательным программам и прошедшим итоговую аттестацию. Форма документов об образовании и порядок их заполнения утверждаются организациями самостоятельно.

      5. Университет выдает документы о соответствующем уровне образования и (или) квалификации лицам, завершившим обучение по реализуемым в нем образовательным программам и прошедшим итоговую аттестацию. Единая форма документов об образовании и порядок их заполнения утверждаются попечительским советом Университета.

      6. Документы о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, выдаваемые Университетом, его организациями дают их обладателям права, предусмотренные для обладателей документов об образовании государственного образца.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными Законом РК от 21.07.2015 № 337-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Особенности осуществления Интеллектуальными школами образовательной деятельности

      1. Интеллектуальные школы реализуют самостоятельно разработанные образовательные программы, а также образовательные программы зарубежных партнеров.

      Образовательные программы реализуются в Интеллектуальных школах по уровням образования, установленным настоящим Законом.

      Интеллектуальные школы самостоятельно определяют направления и утверждают перечень мероприятий внеурочной деятельности.

      Воспитательная работа осуществляется Интеллектуальными школами в соответствии с концепцией воспитательной работы и формирования казахстанского патриотизма, утвержденной попечительским советом Интеллектуальных школ.

      2. Интеллектуальные школы самостоятельно утверждают правила:

      1) приема на обучение;

      2) образовательной деятельности, в том числе внеурочной деятельности;

      3) экспериментальной деятельности;

      4) текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;

      5) внешней оценки учебных достижений обучающихся;

      6) образовательного мониторинга и оценки качества образования;

      7) повышения квалификации педагогов;

      8) аттестации педагогов и периодичности ее проведения.

      Управление качеством образования в Интеллектуальных школах осуществляется в порядке, определяемом Интеллектуальными школами самостоятельно.

      3. Исключен Законом РК от 09.04.2016 № 501-V (вводится в действие с 01.01.2017).

      4. Интеллектуальные школы выдают лицам, завершившим обучение по реализуемым образовательным программам и прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем уровне образования, которые приравниваются к документам об образовании государственного образца. Единая форма документов об образовании и порядок их заполнения утверждаются попечительским советом Интеллектуальных школ.

      5. Исключен Законом РК от 09.04.2016 № 501-V (вводится в действие с 01.01.2017).

      Примечание ИЗПИ!
      Статью 10 предусмотрено дополнить пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 23.02.2024 № 64-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013); от 21.07.2015 № 337-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 09.04.2016 № 501-V (вводится в действие с 01.01.2017); от 27.12.2019 № 294-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Осуществление Университетом научной и (или)научно-технической деятельности

      1. Университет осуществляет научную и (или) научно-техническую деятельность, проводит научные исследования за счет грантового, программно-целевого финансирования и иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      2. Университет вправе создавать отраслевые научные центры.

      3. Университет и его отраслевые научные центры освобождаются от аккредитации их научной и (или) научно-технической деятельности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан о науке.

      4. Университет вправе участвовать в практическом применении (коммерциализации) результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

      Доходы Университета и его отраслевых научных центров, полученные в результате практического применения (коммерциализации) результатов научной и (или) научно-технической деятельности, направляются исключительно на их развитие.

Статья 12. Особенности привлечения Университетом, Интеллектуальными школами и Фондом иностранной рабочей силы

      1. Привлечение Университетом, Интеллектуальными школами, их организациями, а также Фондом иностранных работников на должности руководителей и специалистов с высшим образованием осуществляется без получения разрешений на привлечение иностранной рабочей силы.

      2. Документ, дающий право заниматься медицинской деятельностью или свидетельствующий о квалификационной категории, полученной специалистами за рубежом, приглашенными к осуществлению профессиональной медицинской деятельности в Университете или его медицинских организациях, приравнивается к сертификату специалиста без присвоения категории, действующей на территории Республики Казахстан.

Статья 12-1. Грантовое и стипендиальное обеспечение образовательного процесса в Университете и Интеллектуальных школах

      1. Обучение в Университете осуществляется на основании образовательного гранта "Назарбаев Университет", иных грантов и стипендий, а также на платной основе.

      Образовательный грант "Назарбаев Университет" может присуждаться гражданам Республики Казахстан, лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, принятым для обучения в Университет, а также иностранцам в соответствии с международными договорами Республики Казахстан.

      2. Квота приема иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право обучаться в Университете за счет средств образовательного гранта "Назарбаев Университет", ежегодно определяется Правительством Республики Казахстан в рамках утвержденного государственного образовательного заказа. Предложение по размеру квоты приема вносится Университетом в уполномоченный орган в области образования.

      3. Присуждение образовательного гранта "Назарбаев Университет" обучающимся производится Университетом самостоятельно в соответствии с уставом и внутренними документами Университета.

      4. Университет самостоятельно осуществляет управление средствами образовательного гранта "Назарбаев Университет", обеспечивая его целевое использование путем присуждения, лишения или перераспределения между обучающимися.

      5. При формировании стоимости образовательного гранта "Назарбаев Университет" учитываются расходы, связанные с организацией учебного процесса Университета. Направления расходов, учитываемых в стоимости образовательного гранта "Назарбаев Университет", утверждаются попечительским советом Университета.

      Нормы расходов, учитываемых в стоимости образовательного гранта "Назарбаев Университет", утверждаются в соответствии с внутренними документами Университета. Порядок назначения и выплаты стипендии "Назарбаев Университет" определяется в соответствии с внутренними документами Университета.

      Размер образовательного гранта "Назарбаев Университет" рассматривается уполномоченным органом в области образования на основании заявки Университета и утверждается Правительством Республики Казахстан.

      6. Оплата обучения одаренных детей в Интеллектуальных школах осуществляется путем присуждения им на конкурсной основе образовательного гранта Президента Республики Казахстан "Өркен".

      Правила присуждения и размеры образовательного гранта Президента Республики Казахстан "Өркен" утверждаются уполномоченным органом в области образования.

      7. Университет и Интеллектуальные школы вправе учреждать иные образовательные гранты, стипендии и выплаты обучающимся за счет собственных средств или иных не запрещенных законодательством Республики Казахстан источников. Размер и порядок предоставления иных образовательных грантов, стипендий и выплат определяются Университетом и Интеллектуальными школами самостоятельно.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 12-1 в соответствии с Законом РК от 21.07.2015 № 337-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2023 № 15-VIII (вводится в действие в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12-2. Инновационный кластер

      1. Элементами инфраструктуры инновационного кластера являются:

      1) Университет;

      2) школы и научные центры Университета;

      3) центральный офис по науке;

      4) офис коммерциализации;

      5) опытно-экспериментальный цех;

      6) центр контрактных исследований;

      7) бизнес-инкубатор;

      8) научный парк;

      9) технологический парк.

      2. Участникам инновационного кластера присваивается одна из следующих категорий:

      1) инноватор;

      2) инновационная компания;

      3) высокотехнологичная компания;

      4) исследовательский центр.

      3. Категория "инноватор" присваивается заявителю, соответствующему следующим условиям:

      1) заявитель является физическим лицом;

      2) заявитель осуществляет научную, научно-техническую деятельность и (или) опытно-конструкторские работы и является участником процесса коммерциализации полученных результатов научных исследований, научной, научно-технической деятельности и опытно-конструкторских работ на базе офиса коммерциализации, опытно-экспериментального цеха;

      3) деятельность заявителя направлена на трансферт технологий, создание и (или) продвижение новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров (работ, услуг), являющихся результатом научных исследований и разработок.

      4. Категория "инновационная компания" присваивается заявителю, соответствующему следующим условиям:

      1) заявитель является юридическим лицом или филиалом, представительством юридического лица, в том числе иностранного;

      2) заявитель является участником процесса коммерциализации результатов научных исследований и опытно-конструкторских работ на базе бизнес-инкубатора, технологического парка, научного парка, центра контрактных исследований;

      3) деятельность заявителя направлена на трансферт технологий, создание и (или) продвижение новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров (работ, услуг), являющихся результатом научных исследований и разработок.

      5. Категория "высокотехнологичная компания" присваивается заявителю, соответствующему следующим условиям:

      1) заявитель является юридическим лицом;

      2) заявитель является участником научного парка и его деятельность направлена на производство продукции, входящей в перечень видов деятельности по производству высокотехнологичной продукции, утверждаемый Правительством Республики Казахстан.

      6. Категория "исследовательский центр" присваивается заявителю, соответствующему следующим условиям:

      1) заявитель является юридическим лицом или филиалом, представительством юридического лица, в том числе иностранного;

      2) заявитель является участником научного парка и осуществляет научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность.

      7. Правила отбора, присвоения и лишения статуса участника инновационного кластера, а также порядок деятельности инновационного кластера утверждаются попечительским советом Университета.

      8. Университетом и его организациями предоставляются участникам инновационного кластера меры поддержки в порядке, определяемом попечительским советом Университета.

      К мерам поддержки, предоставляемым Университетом и его организациями участникам инновационного кластера, относятся:

      1) финансирование, включая софинансирование, лизинговое финансирование и грантовое финансирование проектов участников инновационного кластера;

      2) осуществление инвестиций в уставные капиталы участников инновационного кластера;

      3) обеспечение участников инновационного кластера квалифицированными кадровыми ресурсами;

      4) размещение участникам инновационного кластера заказов на научные проекты;

      5) обеспечение участников инновационного кластера необходимыми помещениями;

      6) предоставление участникам инновационного кластера доступа к лабораторному оборудованию Университета и его организаций, а также библиотечным фондам Университета;

      7) иные меры поддержки, определяемые попечительским советом Университета.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 12-2 в соответствии с Законом РК от 21.07.2015 № 337-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Заключительные положения

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      2. В течение шести месяцев с момента введения настоящего Закона в действие учредитель принимает решение о создании Университета и Интеллектуальных школ, в том числе путем реорганизации соответствующих юридических лиц с участием государства в уставном капитале.

      3. До принятия Высшим попечительским советом уставов Университета, Интеллектуальных школ и Фонда указанные организации действуют на основании уставов, утверждаемых их учредителями.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев