Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 3 ақпандағы № 404-IV Конституциялық заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына конституциялық заңдарына толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

      1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 17-18, 114-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 192-құжат; 1998 ж., № 7-8, 71-құжат; № 22, 290-құжат; 1999 ж., № 10, 340-құжат; № 15, 593-құжат; 2004 ж., № 7, 45-құжат; 2005 ж., № 7-8, 17-құжат; 2006 ж., № 23, 138-құжат; 2007 ж., № 12, 85-құжат; 2009 ж., № 2-3, 5-құжат; 2010 ж., № 11, 55-құжат):

      1) мынадай мазмұндағы 51-1-баппен толықтырылсын:

      «51-1-бап. Республика Президентінің кезектен тыс сайлауы

      1. Президенттің кезектен тыс сайлауы Республика Президентінің шешімімен тағайындалады және тағайындалған күнінен бастап екі ай ішінде өткізіледі.
      2. Кезектен тыс сайлаудан кейінгі Президенттің кезекті сайлауы бес жыл өткен соң осы Конституциялық заңда белгіленген мерзімде жарияланады.»;

      2) мынадай мазмұндағы 66-1-баппен толықтырылсын:

      «66-1-бап. Республика Президентінің кезектен тыс сайлауын
                 өткізу

      Президенттің кезектен тыс сайлауы осы Конституциялық заңда Президенттің кезекті сайлауы үшін белгіленген қағидаларға сәйкес өткізіледі. Сайлау іс-шараларын өткізу мерзімін Орталық сайлау комиссиясы айқындайды.».

      2. «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 172-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 10, 343-құжат; 2006 ж., № 23, 137-құжат; 2007 ж., № 12, 82-құжат; 2010 ж., № 11, 55-құжат):

      1) 3-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Ант беру қаңтардың екінші сәрсенбісінде өткізіледі.
      Президент кезектен тыс сайлауда сайланған жағдайда не Конституцияның 48-бабында көзделген жағдайда Президент өкілеттігін қабылдағанда, ант беру президенттік сайлау қорытындысы жарияланған не Республика Президентінің өкілеттігін қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде өткізіледі. Бұл жағдайларда ант беру күнін Республиканың Орталық сайлау комиссиясы айқындайды.
      Ант беру салтанатты жағдайда Парламент депутаттарының, Конституциялық Кеңес мүшелерінің, Жоғарғы Сот судьяларының, сондай-ақ Республиканың барлық бұрынғы Президенттерінің қатысуымен өткізіледі.»;

      2) 4-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Кезектен тыс сайлауда сайланған Республика Президентінің өкілеттігі кезектен тыс сайлаудан кейін бес жылдан соң желтоқсанның бірінші жексенбісінде өткізілуге тиіс кезекті сайлауда сайланған Республика Президенті лауазымына кіріскенге дейін жүзеге асырылады.».

      2-бап. Осы Конституциялық заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

On Introduction of Supplements and Amendments to Some Constitutional Laws of the Republic of Kazakhstan

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan dated February 3, 2011 N 404-IV

Unofficial translation

       Article 1. Supplements and amendments should be introduced to the following Constitutional Laws of the Republic of Kazakhstan:
      1. To the Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan "On Elections in the Republic of Kazakhstan" dated September 28, 1995, (Bulletin of Supreme Council of the Republic of Kazakhstan, 1995, N 17-18, Article 114; Bulletin of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, 1997, N 12, Article 192; 1998, N 7-8, Article 71; N 22, Article 290; 1999, N 10, Article 340; N 15, Article 593; 2004, N 7, Article 45; 2005, N 7-8, Article 17; 2006??, N 23, Article 138; 2007, N 12, Article 85; 2009, N 2-3, Article 5; 2010, N 11, Article 55):
      1) Article 51-1 should be added stating the following:
      Article 51-1. "Extraordinary Elections of the President of the Republic"
      1. Extraordinary presidential elections shall be announced upon the decision of the President of the Republic and shall be held within two months from the date of the announcement.
      2. The elections following the extraordinary presidential elections shall be announced in the next five years within the period stipulated by this Constitutional Law.";
      2) Article 66-1 should be added stating the following:
      Article 66-1. "Conduct of Extraordinary Elections of the President of the Republic"
      Extraordinary presidential elections shall be conducted in accordance with the rules established by this Constitutional Law for ordinary presidential elections. The dates for election events are set by the Central Election Commission".
      2. To the Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan "On the President of the Republic of Kazakhstan" dated December 26, 1995, (Bulletin of Supreme Council of the Republic of Kazakhstan, 1995, N 24, Article 172; Bulletin of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, 1999, N 10, Article 343; 2006, N 23, Article 137; 2007, N 12, Article 82; 2010, N 11, Article 55):
      1) item 2 of Article 3 should be worded as follows:
      "2. The oath shall be sworn on the second Wednesday of January.
      If the President has been elected at the extraordinary elections or taken presidential office in the circumstances provided by Article 48 of the Constitution, the oath shall be taken within one month from the date of publication of the results of the presidential elections or of the date of assumption of the role of the President of the Republic. In these cases, the date for swearing the oath shall be determined by the Central Election Commission of the Republic.
      The oath shall be sworn in a solemn atmosphere in the presence of deputies of Parliament, members of the Constitutional Council, judges of the Supreme Court and all former Presidents of the Republic.";
      2) in Article 4:
      part two of item 1 should be deleted;
      item 1-1 should be added stating the following:
      "1-1. Powers of the President elected at an extraordinary election are vested in him before entry into office of the President of the Republic elected at regular elections, which must be held in five years after the extraordinary elections, on the first Sunday of December."

      Article 2. This Constitutional Law shall come into force from the date of its first publication.

      President of
      the Republic of Kazakhstan                 N. Nazarbayev