Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 3 ақпандағы № 404-IV Конституциялық заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына конституциялық заңдарына толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

      1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 17-18, 114-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 192-құжат; 1998 ж., № 7-8, 71-құжат; № 22, 290-құжат; 1999 ж., № 10, 340-құжат; № 15, 593-құжат; 2004 ж., № 7, 45-құжат; 2005 ж., № 7-8, 17-құжат; 2006 ж., № 23, 138-құжат; 2007 ж., № 12, 85-құжат; 2009 ж., № 2-3, 5-құжат; 2010 ж., № 11, 55-құжат):

      1) мынадай мазмұндағы 51-1-баппен толықтырылсын:

      «51-1-бап. Республика Президентінің кезектен тыс сайлауы

      1. Президенттің кезектен тыс сайлауы Республика Президентінің шешімімен тағайындалады және тағайындалған күнінен бастап екі ай ішінде өткізіледі.
      2. Кезектен тыс сайлаудан кейінгі Президенттің кезекті сайлауы бес жыл өткен соң осы Конституциялық заңда белгіленген мерзімде жарияланады.»;

      2) мынадай мазмұндағы 66-1-баппен толықтырылсын:

      «66-1-бап. Республика Президентінің кезектен тыс сайлауын
                 өткізу

      Президенттің кезектен тыс сайлауы осы Конституциялық заңда Президенттің кезекті сайлауы үшін белгіленген қағидаларға сәйкес өткізіледі. Сайлау іс-шараларын өткізу мерзімін Орталық сайлау комиссиясы айқындайды.».

      2. «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 172-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 10, 343-құжат; 2006 ж., № 23, 137-құжат; 2007 ж., № 12, 82-құжат; 2010 ж., № 11, 55-құжат):

      1) 3-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Ант беру қаңтардың екінші сәрсенбісінде өткізіледі.
      Президент кезектен тыс сайлауда сайланған жағдайда не Конституцияның 48-бабында көзделген жағдайда Президент өкілеттігін қабылдағанда, ант беру президенттік сайлау қорытындысы жарияланған не Республика Президентінің өкілеттігін қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде өткізіледі. Бұл жағдайларда ант беру күнін Республиканың Орталық сайлау комиссиясы айқындайды.
      Ант беру салтанатты жағдайда Парламент депутаттарының, Конституциялық Кеңес мүшелерінің, Жоғарғы Сот судьяларының, сондай-ақ Республиканың барлық бұрынғы Президенттерінің қатысуымен өткізіледі.»;

      2) 4-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Кезектен тыс сайлауда сайланған Республика Президентінің өкілеттігі кезектен тыс сайлаудан кейін бес жылдан соң желтоқсанның бірінші жексенбісінде өткізілуге тиіс кезекті сайлауда сайланған Республика Президенті лауазымына кіріскенге дейін жүзеге асырылады.».

      2-бап. Осы Конституциялық заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

О внесении дополнений и изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан

Конституционный закон Республики Казахстан от 3 февраля 2011 года № 404-IV

      Статья 1. Внести дополнения и изменения в следующие конституционные законы Республики Казахстан:
      1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 17-18, ст. 114; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 192; 1998 г., № 7-8, ст. 71; № 22, ст. 290; 1999 г., № 10, ст. 340; № 15, ст. 593; 2004 г., № 7, ст. 45; 2005 г., № 7-8, ст. 17; 2006 г., № 23, ст. 138; 2007 г., № 12, ст. 85; 2009 г., № 2-3, ст. 5; 2010 г., № 11, ст. 55):
      1) дополнить статьей 51-1 следующего содержания:
      "Статья 51-1. Внеочередные выборы Президента Республики
      1. Внеочередные президентские выборы назначаются решением Президента Республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения.
      2. Последующие вслед за внеочередными очередные выборы Президента объявляются через пять лет в сроки, установленные настоящим Конституционным законом.";
      2) дополнить статьей 66-1 следующего содержания:
      "Статья 66-1. Проведение внеочередных выборов
                    Президента Республики
      Внеочередные президентские выборы проводятся в соответствии с правилами, установленными настоящим Конституционным законом для очередных выборов Президента. Сроки проведения избирательных мероприятий определяются Центральной избирательной комиссией.".

      2. В Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 172; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 10, ст. 343; 2006 г., № 23, ст. 137; 2007 г., № 12, ст. 82; 2010 г., № 11, ст. 55):
      1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
      "2. Присяга приносится во вторую среду января.
      В случае избрания Президента на внеочередных выборах либо принятия полномочий Президента в случае, предусмотренном статьей 48 Конституции, присяга приносится в течение месяца со дня опубликования итогов президентских выборов либо принятия полномочий Президента Республики. В этих случаях день принесения присяги определяется Центральной избирательной комиссией Республики.
      Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Парламента, членов Конституционного Совета, судей Верховного Суда, а также всех бывших Президентов Республики.";
      2) в статье 4:
      часть вторую пункта 1 исключить;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Полномочия Президента Республики, избранного на внеочередных выборах, осуществляются до вступления в должность Президента Республики, избранного на очередных выборах, которые должны быть проведены через пять лет после внеочередных выборов в первое воскресенье декабря.".

      Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев