Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне уәкілетті органдардың мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі құзыретінің аражігін ажырату және бюджет процесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы № 495-IV Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; 2011 жылғы 6 тамызда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне исламдық қаржыландыруды ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2011 жылғы 6 тамызда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй қатынастары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 3-бапта:
      мынадай мазмұндағы 14-1), 17-1), 17-2), 29-1) және 29-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «14-1) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган – бюджеттік жоспарлау саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;»;
      «17-1) бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – салалық сараптаманың қорытындысы және Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін, жобаның жүзеге асырылуын және тиімділігін айқындау тұрғысынан техникалық-экономикалық негіздемеде ұсынылған ақпаратты кешенді бағалау;
      17-2) бюджеттік инвестициялық жоба бойынша экономикалық қорытынды – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасының қорытындылары негізінде дайындалған, бюджеттік инвестициялық жобаны іске асырудың экономикалық орындылығы, оның ел экономикасына әсері мен стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкестігі тұрғысынан мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның қорытындысы;»;
      «29-1) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды – заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптама қорытындылары негізінде әзірленген, бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығы, олардың ел экономикасына әсері мен стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкестігі тұрғысынан мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның қорытындысы;
      29-2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – іс-шаралардың салалық сараптамасының қорытындысы және Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін негізділік және нәтижелілік критерийлеріне сәйкестігі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде ұсынылған ақпаратты кешенді бағалау;»;
      30) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «30) инвестициялық ұсыныс – бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері әзірлейтін тиісті іс-шаралар жиынтығын қоса алғанда, оның мақсатын, оған қол жеткізу жолдарын көрсететін бюджеттік инвестициялық жобаның тұжырымдамасы;»;
      мынадай мазмұндағы 30-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «30-1) инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды – инвестициялық ұсыныста қамтылған инвестициялық жобаны бюджеттiк инвестициялық жоба ретінде іске асырудың экономикалық орындылығы, жоба мақсаттарының стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарда белгіленген экономика саласын (аясын) дамыту басымдықтарына сәйкестігі тұрғысынан мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның қорытындысы;»;
      55) тармақшадағы «, экономикалық және бюджеттік жоспарлау» деген сөздер «және экономикалық жоспарлау, бюджет саясатын тұжырымдау мен қалыптастыру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      66) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «66) сақтандыру шарты - сақтандыру ұйымының бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган алдындағы мемлекет кепілгерлігі немесе мемлекеттік кепілдік бойынша міндеттемелерді орындауға республикалық бюджеттен қаражат бөлу нәтижесінде туындаған залалды өтеу жөніндегі міндеттемесін көздейтін шарт;»;

      2) 14-баптың 1-тармағындағы «қоры трансферттерiнiң» деген сөздер «қорының кепiлдендірілген трансфертінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 19-баптың 6-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Резерв түрлерінің біріне көзделген қаражат жеткіліксіз болған жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның резервтері қаражатының жалпы көлемін қайта бөлу арқылы тиісті резервтің жоспарлы мақсаттылығын ұлғайтады.»;

      4) 23-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы алып тасталсын;

      5) 24-бапта:
      3-тармақ:
      «бюджетті түзету арқылы» деген сөздерден кейін «азаматтық-құқықтық мәмілелері осы Кодекстің 96-бабының 5-тармағына сәйкес жасалған» деген сөздермен толықтырылсын;
      «бюджетінде бекітілген» деген сөздерден кейін «ағымдағы бюджеттік бағдарламалар мен» деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақ «өткен қаржы жылының» деген сөздерден кейін «ағымдағы бюджеттік бағдарламалары,» деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 26-баптың 3 және 4-тармақтарындағы, 30-баптың 3-тармағындағы «мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер «бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 31-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бюджеттік бағдарламалардың бір әкімшісінің құзыретіне жатқызуға болмайтын, экономиканың әртүрлі салаларындағы жобаларды іске асыруды көздейтін, ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру жоспарланған бюджеттік бағдарламалар бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган әкімші болады.»;

      8) 32-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Стратегиялық жоспарлар әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жоспарлы кезеңге арналған бюджет қаражатын жоспарлау көлемдері, нәтижелілік және тиімділік көрсеткіштері бар бюджеттік бағдарламаларын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері әзірлейді және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметі және тиісті жергілікті атқарушы органдар бекітеді.»;
      6-тармақтағы «Мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер «Бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 45-баптың 7-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдерін тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар айқындайды.»;

      10) 46-бапта:
      2-тармақтың 1) тармақшасы «Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң» деген сөздерден кейін «, облыстың өкілді және атқарушы органдарының,» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:
      «12-1. Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасының әкімшісі Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсынысы алынған күннен бастап алты ай ішінде осы Кодекстің 154 және 156-баптарының талаптарына сәйкес бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға құжаттама ұсынылғанға дейін осы Кодекстің 79-бабы 2-тармағы екінші бөлігінің 2-1) тармақшасында көрсетілген аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған нысаналы даму трансферттері бойынша тиісті жергілікті атқарушы органмен жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берілетін нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісім жасаспайды.»;

      11) 49-баптың 4-тармағының 2) тармақшасындағы «трансферттер» деген сөз «кепілдендірілген трансферт» деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 53-баптың 1-тармағында:
      1) тармақшаның тоғызыншы абзацы «конкурстық іс қозғамастан борышкерді тарату рәсімін өткізуді» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген негіздер бойынша сот шешімімен тарату рәсімдерін өткізуді» деген сөздермен толықтырылсын;
      9) тармақша мынадай мазмұндағы он бірінші абзацпен толықтырылсын:
      «сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы бақылау;»;

      13) 54-баптың 1-тармағы 9) тармақшасының екінші абзацындағы «және бақылау» деген сөздер алып тасталсын;

      14) 55-баптың 1-тармағы 9) тармақшасының екінші абзацындағы «және бақылау» деген сөздер алып тасталсын;

      15) 59-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган тиісінше бюджет комиссияларының жұмыс органдары болып табылады.»;

      16) 60-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бюджеттік жоспарлау бойынша әдіснамалық басшылықты жүзеге асырады, сондай-ақ бюджеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді.»;

      17) 61-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Әлеуметтiк-экономикалық даму болжамы үш жылға арналған бюджеттік параметрлермен өзара байланыстырылған стратегиялық мақсаттарды ескере отырып, елдің, өңірдің орта мерзімді кезеңге арналған экономикалық даму параметрлерін және мемлекеттің экономикалық саясатын айқындайтын құжат болып табылады.»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы стратегиялық және бағдарламалық құжаттар мен Қазақстан Республикасы Президентінің елдегі жағдай және Республиканың ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауын ескере отырып, жылжымалы негiзде бес жылдық кезеңге арналып жыл сайын әзiрленедi және мыналарды:
      1) мемлекеттiк басқарудың орталық деңгейiнде:
      экономиканы дамытудың сыртқы және ішкі жағдайларын;
      орта мерзімді кезеңге арналған экономикалық саясаттың, оның ішінде салықтық-бюджеттік саясаттың мақсаттары мен міндеттерін;
      бес жылға арналған экономикалық саясаттың, оның ішінде салықтық-бюджеттік саясаттың негізгі бағыттары мен шараларын;
      бес жылдық кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамын;
      шоғырландырылған, мемлекеттік және республикалық бюджеттер түсімдері мен шығыстарының болжамын, бюджет тапшылығын қамтитын үш жылдық кезеңге арналған бюджеттік параметрлердің болжамын;
      әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамаларын;
      басым бюджеттік инвестициялар тізбесін;
      2) мемлекеттік басқарудың жергілікті деңгейінде:
      өңiрдiң әлеуметтiк-экономикалық даму болжамын, үрдiстерiн, басымдықтарын, нысаналы индикаторлары мен көрсеткiштерiн;
      мыналарды:
      тиiстi жергiлiктi бюджеттердiң негiзгi параметрлерiн;
      өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамаларын;
      басым жергілікті бюджеттік инвестициялардың тізбесін қамтуға тиіс үш жылға арналған бюджеттік параметрлерді қамтиды.
      Нысаналы индикаторлар мен көрсеткiштер сандық және сапалық нәтижелердi айқындау үшiн негiзгi бағыттар (салалар) бойынша белгiленеді, бес жылдық кезең iшiнде Қазақстан Республикасының немесе өңiрдiң әлеуметтiк-экономикалық саясаты осы нәтижелерге қол жеткiзуге бағытталуға тиiс.»;
      4-тармақ «болжамын» деген сөзден кейін «тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар әзірлейді және» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5, 6, 7 және 8-тармақтармен толықтырылсын:
      «5. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын қалыптастыру үшін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үш жылдық кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық дамудың басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамалары бойынша, оның ішінде басым бюджеттік инвестициялар тізбесіне енгізу үшін бюджеттік инвестициялар бойынша негіздемелері бар ұсыныстарды және басқа да қажетті ақпаратты ағымдағы қаржы жылының 1 наурызына дейінгі мерзімде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдарға ұсынады. Бұл ретте жаңа бастамалар бойынша, оның ішінде бюджеттік инвестициялар бойынша ұсыныстарды беру нысандары мен тәртібін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.
      6. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамалары бойынша, оның ішінде бюджеттік инвестициялар бойынша ұсыныстарын стратегиялық және бағдарламалық құжаттарға, Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан қарайды.
      7. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар осы баптың 5-тармағында көрсетілген құжаттарды қарау нәтижелері бойынша әлеуметтiк-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамаларын айқындайды және әлеуметтік-экономикалық даму болжамына енгізу үшін басым бюджеттік инвестициялардың тізбесін қалыптастырады.
      Басым бюджеттік инвестициялардың тізбесінде әрбір жоба бойынша жылдарға бөлместен жалпы сома және жобаны іске асырудың басталу мерзімі көрсетіледі.
      8. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.»;

      18) 62-бапта:
      3-тармақ алып тасталсын;
      4-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі, мәслихаттардың аппараттары және ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы органдар стратегиялық жоспарларды әзірлемейді.»;
      5-тармақтың бірінші бөлігі және 6-тармақтың үшінші бөлігі алып тасталсын;

      19) 64-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Республикалық бюджетті бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган әлеуметтік-экономикалық даму болжамын, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын қарау нәтижелері бойынша қорытындыларын ескере отырып, жыл сайын жоспарлы кезеңге әзірлейді.»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Жергілікті бюджеттерді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып, жыл сайын жоспарлы кезеңге әзірлейді.»;
      2-тармақтағы «және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және» деген сөздер «, мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдар мен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі» деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 65-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Санаттар, бірыңғай бюджеттік жіктеудің сыныптары мен кіші сыныптары бойынша мемлекеттік және республикалық бюджеттерге, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін түсімдерді болжауды бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып жүзеге асырады.»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Жергілікті бюджетке түсетін түсімдерді болжауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып жүзеге асырады.»;
      3-тармақтағы «мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер «бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      21) 66-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «66-бап. Бюджет шығыстарын жоспарлау үшін бюджеттік
               бағдарламалардың әкімшілері ұсынатын құжаттар

      1. Бюджет шығыстарын жоспарлау үшін бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілері:
      мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ағымдағы қаржы жылының 1 сәуіріне дейінгі мерзімде стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын;
      бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына дейінгі мерзімде бюджеттік өтінімдерді және стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындыларын ескере отырып, стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын ұсынады.
      2. Стратегиялық жоспарларды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға бюджеттік өтінімдерді ұсынады.
      3. Нәтижелерді бағалау жүргізілген жағдайда осы бапта көрсетілген құжаттарға бағалау нәтижелері қоса беріледі.»;

      22) 67-бапта:
      6-тармақта:
      4) тармақшадағы «мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер «бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) тармақшадағы «мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган» деген сөздер «бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      10-тармақтағы «мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган» деген сөздер «бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      11-тармақ алып тасталсын;
      13-тармақтағы «мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер «бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) 68-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «68-бап. Стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе
               стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулар
               жобаларын және бюджеттік өтінімдерді қарау

      1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органдар стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын олардың стратегиялық және бағдарламалық құжаттарға, елдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамына, Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан қарайды.
      2. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе оларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын қарау нәтижелері бойынша қорытындыны қалыптастырады және оны бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне жібереді.
      Қорытындының нысанын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.
      3. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындысын ескере отырып, стратегиялық жоспардың жобаcын немесе стратегиялық жоспарға өзгерістер мен толықтырулардың жобаcын пысықтайды, бюджеттік өтінімді жасайды және осы Кодекстің 66-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.
      4. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар:
      бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттiк өтiнiмдерiн олардың Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамасына, әлеуметтiк-экономикалық даму болжамына, мемлекеттiк қызмет көрсетудің қолданылып жүрген заттай нормаларына және стандарттарына сәйкестiгi тұрғысынан;
      стратегиялық жоспарлар жобаларының немесе стратегиялық жоспарларға өзгерiстер мен толықтырулар жобаларының құрамында ұсынылған бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштерін олардың стратегиялық мақсаттармен, стратегиялық бағыттардың міндеттерімен өзара байланысы тұрғысынан қарайды.
      5. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бюджеттік өтінімдерді қарау қорытындылары бойынша және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындысын ескере отырып, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің шығыстары бойынша қорытындыны қалыптастырады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына жібереді.
      Бұл ретте бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының көлеміне әлеуметтік-экономикалық даму болжамында көзделмеген жаңа бастамаларға арналған шығыстар енгізілмеуге тиіс.
      6. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе оларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын және бюджеттік өтінімдерді қарау қорытындылары бойынша олар жөнінде бюджеттік қорытындыларды қалыптастырады және бюджет комиссиясының қарауына жібереді.
      7. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органдар, бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган арасындағы келіспеушіліктерді тиісті бюджет комиссиясы қарайды.
      Тиісті бюджет комиссиясы бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары бойынша қорытындыны қарайды және ол бойынша ұсыныстар әзірлейді.
      8. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Республикалық бюджет комиссиясының ұсыныстарына сәйкес бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға пысықталған бюджеттік өтінімдерді, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға пысықталған стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын ұсынады.
      9. Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджет комиссиясының ұсыныстарына сәйкес мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға пысықталған бюджеттік өтінімдерді және стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын ұсынады.»;

      24) 70-баптың 1-тармағы «мекемелер,» деген сөзден кейін «спорт саласында мамандандырылған Қарулы Күштер,» деген сөздермен толықтырылсын;

      25) 71-баптың 1 және 6-тармақтарындағы «Мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер «Бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      26) 74-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігінің 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) бюджеттік бағдарламалардың бюджеттік кіші бағдарламалары бойынша бюджет қаражатының жұмсалу бағытын нақтылайтын ақпаратты және республикалық бюджеттің жобасына енгiзiлген шешiмдердi ашып көрсететiн түсiндiрме жазбаны ұсынады.»;
      3-тармақтың бірінші бөлігіндегі «мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер «бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      27) 75-бапта:
      1-тармақтың үшінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) бюджеттік бағдарламалардың бюджеттік кіші бағдарламалары бойынша бюджет қаражатының жұмсалу бағытын нақтылайтын ақпаратты және жергiлiктi бюджет жобасына енгiзiлген шешiмдердi ашып көрсететiн түсiндiрме жазбаны ұсынады.»;
      3-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші сөйлеміндегі «шығаруға құқылы» деген сөздер «шығарады» деген сөзбен ауыстырылсын;
      5-тармақта:
      «бір апта мерзімде» деген сөздер «күнтізбелік жеті күн ішінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «жергілікті бюджеттік» деген сөздер алып тасталсын;

      28) 79-бапта:
      1-тармақтың үшінші бөлігіндегі «мемлекеттік жоспарлау жөніндегі тиісті уәкілетті орган» деген сөздер «тиісінше бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      екінші бөлікте:
      1) тармақша «бюджеттерге» деген сөзден кейін «ағымдағы» деген сөзбен толықтырылсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) объектілер бойынша бюджеттік инвестицияларды, сондай-ақ облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бойынша нысаналы даму трансферттері мен кредиттерді қоса алғанда, жоспарлы кезеңге арналған басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесі;»;
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, осы Кодекстің 152 және 156-баптарында белгіленген жоспарлау сатыларынан өтпеген, бірақ Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар объектілер бойынша жоспарлы кезеңге арналған инвестициялық жобаларды, сондай-ақ облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бойынша нысаналы даму трансферттері мен кредиттерді қоса алғанда, басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесі қоса беріледі.
      Тиісті құжаттама белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайларда бюджеттік инвестициялар республикалық бюджетті нақтылау немесе түзету кезінде одан алып тасталады. Бұл ретте көрсетілген бюджеттік инвестицияларды іске асыруға көзделген сомалар бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісінің басқа бюджеттік инвестициялары арасында қайта бөлінуі мүмкін;»;
      үшінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) объектілер бойынша инвестициялық жобаларды, сондай-ақ аудандар, облыстық маңызы бар қалалар бойынша нысаналы даму трансферттерін қоса алғанда, жоспарлы кезеңге арналған басым жергілікті бюджеттік инвестициялардың тізбесі;»;

      29) 80-баптың 3-тармағындағы «мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер «бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 81-бапта:
      1-тармақ алып тасталсын;
      2-тармақта:
      «Тиiстi» деген сөз «Қазақстан Республикасының Президенті төтенше немесе соғыс жағдайын енгізген кезде тиісті» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер «бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3 және 4-тармақтардағы «Мемлекеттік жоспарлау», «мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер тиісінше «Бюджеттік жоспарлау», «бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      31) 85-баптың 9-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бюджеттің атқарылуы барысында бюджет қаражатының үнемделуі пайда болған жағдайда бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері қаражатты бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның келісімі бойынша, осы Кодекстің 157-бабы 5-тармағында белгіленген жағдайды қоспағанда, бір бюджеттік бағдарлама шегінде бюджеттік кіші бағдарламалар арасында, сондай-ақ бір бюджеттік бағдарлама шегінде бюджеттік инвестициялық жобалар арасында тиісті бюджет комиссиясында қарамастан, Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған тәртiппен қайта бөлуге құқылы.»;

      32) 96-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Мемлекеттік мекеме Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсынысы алынған күннен бастап алты ай ішінде осы Кодекстің 154-бабының 2-тармағына сәйкес бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға құжаттаманы ұсынғанға дейін осы Кодекстің 79-бабы 2-тармағы екінші бөлігінің 2-1) тармақшасында көрсетілген тізбеге енгізілген бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша міндеттемелер қабылдамайды.»;
      5-тармақ мынадай мазмұндағы бесінші және алтыншы бөліктермен толықтырылсын:
      «осы Кодекстің 79-бабы 2-тармағы екінші бөлігінің 2-1) тармақшасында көрсетілген тізбеге енгізілген бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеу Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсынысы алынған күннен бастап алты ай ішінде осы Кодекстің 154-бабының 2-тармағына сәйкес бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға құжаттаманы ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады.
      Мемлекеттік мекеме Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсынысы алынған күннен бастап алты ай ішінде осы Кодекстің 156-баптың 2-тармағына сәйкес бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға құжаттаманы ұсынғанға дейін осы Кодекстің 79-бабы 2-тармағы екінші бөлігінің 2-1) тармақшасында көрсетілген тізбеге енгізілген акцияларды және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін төлеу бойынша міндеттемелер қабылдамайды.»;

      33) 106-баптың 2-тармағының 5) тармақшасындағы «көзделген жағдайларда жүргізіледі.» деген сөздер «көзделген;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар бюджеттік инвестициялар бойынша осы Кодекстің 154 және 156-баптарында көрсетілген тиісті құжаттама ұсынылмаған жағдайларда жүргізіледі.»;

      34) 107-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Республикалық бюджет комиссиясының ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджетті нақтылау туралы ұсынысын ескере отырып, республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бес жұмыс күні ішінде әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамалары бойынша ұсыныстарды, оның ішінде басым бюджеттік инвестициялардың тізбесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін бюджеттік инвестициялар бойынша ұсыныстарды, стратегиялық жоспарға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын - мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға, өзгерістер енгізу көзделетін бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік өтінімді бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы баптың 4-тармағында көрсетілген тиісті құжаттарды республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ұсынғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде оларды қарайды және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсыну үшін олар бойынша қорытындылар дайындайды.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісілген, стратегиялық жоспарға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобасын және бюджеттік өтінімдерді ұсынғаннан кейін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган оларды он жұмыс күні ішінде қарайды, олар бойынша қорытындылар дайындайды және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.»;
      6 және 7-тармақтардағы «мемлекеттік жоспарлау», «Мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер тиісінше «бюджеттік жоспарлау», «Бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      35) 111-баптың 2-тармағының 5) тармақшасындағы «көзделген жағдайларда жүзеге асырылады.» деген сөздер «көзделген;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар бюджеттік инвестициялар бойынша осы Кодекстің 154 және 156-баптарында көрсетілген тиісті құжаттама ұсынылмаған жағдайларда жүзеге асырылады.
      Бұл ретте көрсетілген бюджеттік инвестицияларды іске асыру үшін көзделген сомалар бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісінің бір бюджеттік бағдарламасы шеңберінде басқа бюджеттік инвестициялық жобалар арасында қайта бөлінуі мүмкін.»;

      36) 112-бапта:
      5-тармақта:
      «Үкіметіне,» деген сөз «Үкіметіне және» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «және мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органдарға» деген сөздер алып тасталсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Тиісті бюджеттiң атқарылуы туралы талдамалық есептiң нәтижелерi тиісті бюджеттi әзірлеу немесе нақтылау кезінде ескеріледі.»;

      37) 124-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган өз құзыреті шегінде бюджеттік есептіліктің қосымша нысандарын белгілейді.»;

      38) 151-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      «8. Аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, осы Кодекстің 152 және 156-баптарында белгіленген жоспарлау кезеңдерінен өтпеген, бірақ Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар бюджеттік инвестициялар республикалық бюджеттің жобасына енгізілуі мүмкін.
      Бұл ретте бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсынысы алынған күннен бастап алты ай ішінде осы Кодекстің 154 және 156-баптарында көрсетілген тиісті құжаттаманы бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынуға міндетті.
      Тиісті құжаттама белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бюджеттік инвестицияларды нақтылау және түзету кезінде республикалық бюджеттен алып тастайды. Бұл ретте көрсетілген бюджеттік инвестицияларды іске асыруға көзделген сомалар бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісінің басқа бюджеттік инвестициялары арасында қайта бөлінуі мүмкін.
      Аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар бюджеттік инвестицияларды әзірлеу, қарау және іріктеу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.»;

      39) 152-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар бюджеттік инвестициялық жобалар бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жетіспейтін құжаттаманы Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсынысы алынған күннен бастап алты ай ішінде ұсынуы туралы кейінге қалдыру шартымен бюджет жобасына енгізіледі.»;

      40) 153-бапта:
      3-тармақ «жөнiндегi» деген сөзден кейін «орталық немесе жергілікті» деген сөздермен толықтырылсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге (түзетуге) арналған инвестициялық ұсыныстарын жобаның экономикалық орындылығы, оның мақсаттарының стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарда белгіленген, экономиканың салаларын (аясын) дамыту басымдықтарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындыны бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне жібереді.»;
      мынадай мазмұндағы 6-1 және 6-2-тармақтармен толықтырылсын:
      «6-1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бюджеттік инвестициялық жобаларды әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ олардың техникалық-экономикалық негіздемелеріне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған оң экономикалық қорытындының негізінде инвестициялық ұсыныстар бойынша қорытындыларды қалыптастырады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.
      6-2. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган инвестициялық ұсыныстарды қарау нәтижелері бойынша қорытындыларды қалыптастырады және оларды бюджет комиссиясының қарауына жібереді.»;
      7-тармақ «жөнiндегi» деген сөздерден кейін тиісінше «орталық немесе жергілікті» деген сөздермен толықтырылсын;

      41) 154-бапта:
      1-тармақтағы «мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган» деген сөздер «мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік инвестициялық жобаларын қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындыны бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне жібереді.»;
      2-тармақта:
      бірінші абзацтағы «Мыналардың» деген сөз «Осы Кодекстің 152-бабында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, мыналардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «бюджеттік инвестициялық жоба бойынша оң экономикалық қорытындысының;»;
      мынадай мазмұндағы 5-1 және 8-1-тармақтармен толықтырылсын:
      «5-1. Осы Кодекстің 152 және 154-баптарында белгіленген рәсімдер сақталмай тиісті бюджетте бекітілген, іске асырылатын бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша экономикалық сараптама мен қорытынды талап етілмейді.»;
      «8-1. Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша экономикалық қорытындыны Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаның экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган дайындайды.»;
      9-тармақта:
      «жобалардың» деген сөзден кейін «техникалық-экономикалық негіздемесінің» деген сөздермен толықтырылсын;
      «жүзеге асырады» деген сөздер «жүзеге асыруы мүмкін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
      «9-1. Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың, сондай-ақ нысаналы даму трансферттері мен республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен қаржыландырылуы жоспарланатын жобалардың экономикалық қорытындысын, жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалар тартылған жағдайда, солардың экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган дайындайды.»;
      12-тармақтағы «сараптаманың» деген сөз «қорытындының» деген сөзбен ауыстырылсын;

      42) 155-1-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган концессиялық ұсыныстарды концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымға сараптамаға жібереді.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1, 3-2 және 3-3-тармақтармен толықтырылсын:
      «3-1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы баптың 3-тармағында көрсетілген сараптаманың қорытындысын, егер жоба республикалық болса, тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органына, сондай-ақ, егер жоба жергілікті болса, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарына жібереді.
      3-2. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы баптың 3-тармағында көрсетілген сараптаманың оң қорытындысының негізінде концессиялық жобаларды әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ олардың техникалық-экономикалық негіздемелеріне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған концессиялық ұсыныстар бойынша қорытындыларды қалыптастырады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.
      3-3. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы баптың 3-тармағында көрсетілген сараптаманың оң қорытындысының негізінде концессиялық жобаларды әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемелеріне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған концессиялық ұсыныстар бойынша қорытындыларды қалыптастырады және тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.»;
      4-тармақ «жөніндегі» деген сөздерден кейін тиісінше «орталық немесе жергілікті» деген сөздермен толықтырылсын;

      43) 155-2-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігі «жөніндегі» деген сөзден кейін «орталық немесе жергілікті» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтағы «уәкілетті» деген сөз «орталық уәкілетті» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымға экономикалық сараптамаға жібереді.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1, 3-2 және 3-3-тармақтармен толықтырылсын:
      «3-1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы баптың 3-тармағында көрсетілген экономикалық сараптаманың қорытындысын, егер жоба республикалық болса, тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органына, сондай-ақ, егер жоба жергілікті болса, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарына жібереді.
      3-2. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы баптың 3-тармағында көрсетілген, осы жобаны бюджеттен қоса қаржыландыру мүмкіндігі туралы ұсынымдарды қамтитын экономикалық сараптаманың оң қорытындысының негізінде концессиялық жобалар бойынша қорытындыларды қалыптастырады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.
      3-3. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы баптың 3-тармағында көрсетілген осы жобаны бюджеттен бірлесіп қаржыландыру мүмкіндігі туралы ұсынымдарды қамтитын экономикалық сараптаманың оң қорытындысының негізінде концессиялық жобалар бойынша қорытындыларды қалыптастырады және тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.»;
      4-тармақ «талаптарды» деген сөзден кейін «сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп» деген сөздермен толықтырылсын;

      44) 155-3-бапта:
      1-тармақтағы «тиісті» деген сөз «орталық немесе жергілікті» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ «жөніндегі» деген сөзден кейін «орталық немесе жергілікті» деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақтағы «уәкілетті орган», «уәкілетті органның» деген сөздер тиісінше «орталық немесе жергілікті уәкілетті орган», «орталық немесе жергілікті уәкілетті органның» деген сөздермен ауыстырылсын;

      45) 156-бапта:
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік инвестицияларды заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жүзеге асыру туралы ұсыныстарын және олардың қаржылық-экономикалық негіздемелерін стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындылар дайындайды.
      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның экономикалық қорытындысының негізінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік инвестицияларды заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жүзеге асыру туралы ұсыныстарын және олардың қаржылық-экономикалық негіздемелерін Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан қарайды, заңды тұлғаның қаржы шығындары мен кірістерін бағалауды қамтитын қаржылық сараптаманы жүзеге асырады және кейіннен Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізу үшін олар бойынша қорытындылар дайындайды.
      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган кейіннен тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізу үшін осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген оң экономикалық қорытындының негізінде заңды тұлғаның қаржылық шығындары мен кірістерін бағалауды қамтитын, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыруға жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша қорытындыларды қалыптастырады.»;
      4-тармақта:
      «іске асыруға» деген сөздер алып тасталсын;
      «бюджеттiк инвестициялардың қаржылық-экономикалық негiздемесi жөнiндегi экономикалық сараптаманың қорытындысы» деген сөздер «, осы баптың 4-2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4-1, 4-2, 4-3 және 5-1-тармақтармен толықтырылсын:
      «4-1. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы республикалық бюджет қаражаты есебінен жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаның экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде дайындалады.
      4-2. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын, аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар бюджеттік инвестициялар бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жетіспейтін құжаттаманы Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсынысы алынған күннен бастап алты ай ішінде ұсынуы туралы кейінге қалдыру шартымен бюджет жобасына енгізіледі.
      4-3. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылатын, осы бапта белгіленген рәсімдер сақталмай тиісті бюджетте бекітілген бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық сараптама мен қорытынды талап етілмейді.»;
      «5-1. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың, сондай-ақ нысаналы даму трансферттері мен республикалық бюджеттен бөлінетін кредиттер есебінен қаржыландыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың экономикалық қорытындысы, жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалар тартылған жағдайда, солардың экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде дайындалады.»;
      6-тармақтағы «жүзеге асырады» деген сөздер «жүзеге асыруы мүмкін» деген сөздермен ауыстырылсын;

      46) 157-бапта:
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Жобалау-сметалық құжаттаманы түзетуге немесе оған бекітілген техникалық-экономикалық негіздемеде немесе бюджеттік инвестициялық жобаның үлгілік жобасында көзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына әкеп соғатын қосымша компоненттерді енгізуге байланысты бюджеттік инвестициялық жобалардың сметалық құнын бюджет комиссиясының қарауынсыз және ұсынысынсыз ұлғайтуға жол берілмейді.»;
      7 және 8-тармақтар алып тасталсын;
      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу мониторингін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жаңа объектілер құру (салу), жұмыс істеп тұрғандарын реконструкциялау кезеңінде жүзеге асырады.
      Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу мониторингін жүргізу кезінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаны тартады.
      Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу мониторингін жүргізу тәртібін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.
      Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалауды жүргізу кезінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаны тартады.
      Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалауды жүргізу тәртібін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.»;
      мынадай мазмұндағы 11-тармақпен толықтырылсын:
      «11. Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жобалардың іске асырылу мониторингін және оны бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.»;

      47) 159-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылу мониторингін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.
      Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылу мониторингін жүргізу кезінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаны тартады.
      Заңды тұлғаның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылу мониторингін жүргізу тәртібін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.
      Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын бағалауды жүргізу кезінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаны тартады.
      Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын бағалауды жүргізу тәртібін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.»;
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      «4. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жергілікті бюджеттік инвестициялардың және республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен жүзеге асырылатын инвестициялардың іске асырылу мониторингін және оны бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.»;

      48) 187-бапта:
      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның ұсыныстарын ескере отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындаған тәртіппен бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындауды;
      2) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бюджеттік кредиттеу арқылы іске асыруды ұсынатын бюджеттік бағдарламаларды олардың бюджеттік кредиттеу критерийлеріне сәйкестігі тұрғысынан қарауын;»;
      3) тармақшадағы «мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер «бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      49) 203-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының екінші бөлігінде:
      «мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер «бюджетті атқару» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «бюджетті атқару» деген сөздер «мемлекеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      50) 215-баптың 3-тармағы «заңды тұлғалар үшін» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ ұлттық басқарушы холдинг және акцияларының жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар үшін» деген сөздермен толықтырылсын.

      2. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; 2011 жылғы 6 тамызда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнайы экономикалық аймақтар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2011 жылғы 6 тамызда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      557-баптың 3-тармағының 4) тармақшасындағы «мемлекеттік жоспарлау» деген сөздер «бюджеттік жоспарлау» деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. «Қазақстанның Даму Банкі туралы» 2001 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 9, 85-құжат; 2003 ж. № 11, 56-құжат; № 12, 83-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 15, 85-құжат; № 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., № 11, 37-құжат; № 23, 105-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; № 16, 99-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; 2010 ж., № 7, 29-құжат):
      20-баптың 3) тармақшасындағы «бюджеттi атқару және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органдарға» деген сөздер «бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға» деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. «Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 14, 88-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 7, 29-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат»):

      1) 1-баптың 8-5) тармақшасындағы «, экономикалық және бюджеттік жоспарлау» деген сөздер «және экономикалық жоспарлау, бюджет саясатын әзірлеу мен қалыптастыру» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 9-бапта:
      1) тармақшаның екінші абзацындағы «экономикалық» деген сөз алып тасталсын;
      4) тармақша алып тасталсын;
      7) тармақша:
      «конкурстық құжаттаманы» деген сөздерден кейін «, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде,» деген сөздермен толықтырылсын;
      «және концессия шарттарының жобаларын» деген сөздерден кейін «, оның ішінде концессия шарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 10-бап мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) концессиялық міндеттемелердің қаржылық шектерін және оларды қабылдаудың басымдықтарын белгілейді;»;

      4) 15-1-бапта:
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган концессиялық ұсыныстарға сараптама жүргiзу үшiн концессия мәселелерi жөнiндегi мамандандырылған ұйымды тартады.»;
      мынадай мазмұндағы 5-1, 5-2 және 5-3-тармақтармен толықтырылсын:
      «5-1. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган осы баптың 5-тармағында көрсетілген сараптаманың қорытындысын, егер жоба республикалық болса, тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органына, сондай-ақ, егер жоба жергілікті болса, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарына жібереді.
      5-2. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган осы баптың 5-тармағында көрсетілген сараптаманың оң қорытындысы негізінде концессиялық жобаларды әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ олардың техникалық-экономикалық негіздемелеріне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған концессиялық ұсыныстар бойынша қорытындыларды қалыптастырады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.
      5-3. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi орган осы баптың 5-тармағында көрсетілген сараптаманың оң қорытындысы негізінде концессиялық жобаларды әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ олардың техникалық-экономикалық негіздемелеріне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған концессиялық ұсыныстар бойынша қорытындыларды қалыптастырады және тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.»;

      5) 15-2-бап мынадай мазмұндағы 7, 8 және 9-тармақтармен толықтырылсын:
      «7. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган осы баптың 5-тармағында көрсетілген экономикалық сараптаманың қорытындысын, егер жоба республикалық болса, тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органына, сондай-ақ, егер жоба жергілікті болса, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарына жібереді.
      8. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган осы баптың 5-тармағында көрсетілген, осы жобаны бюджеттен қоса қаржыландыру мүмкіндігі туралы ұсынымды қамтитын экономикалық сараптаманың оң қорытындысы негізінде концессиялық жобалар бойынша қорытындыларды қалыптастырады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.
      9. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi орган осы баптың 5-тармағында көрсетілген, осы жобаны бюджеттен қоса қаржыландыру мүмкіндігі туралы ұсынымды қамтитын экономикалық сараптаманың оң қорытындысы негізінде концессиялық жобалар бойынша қорытындыларды қалыптастырады және тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.».

      5. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 135-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 87-құжат; № 21, 97-құжат; № 24, 128-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 9-10, 47, 49-құжаттар; № 15-16, 74-құжат; № 17, 78, 82-құжаттар; № 24, 129, 133-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 17-18, 108-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 2, 26-құжат; № 4, 37-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат):
      5-баптың 3-тармағының 4) тармақшасы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 79-бабының 2-тармағы екінші бөлігінің 2-1) тармақшасында көзделген жағдайларда, осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында бекітеді. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 154-бабының 2-тармағы орындалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бекітеді.».

      2-бап. Осы Заң, 2011 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағы 28) тармақшасының сегізінші, тоғызыншы және оныншы абзацтарын, 32)33)35)38) және 39) тармақшаларын45) тармақшасының он бірінші абзацын, 2004 жылғы 24 сәуірден бастап қолданысқа енгізілетін және 2011 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданыста болатын 1-баптың 1-тармағы 41) тармақшасының оныншы абзацын және 45) тармақшасының он екінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения компетенции уполномоченных органов по государственному и бюджетному планированию и совершенствования бюджетного процесса

Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года № 495-IV

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона РК см. ст. 2.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации исламского финансирования», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 6 августа 2011 г.; Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 6 августа 2011 г.):
      1) в статье 3:
      дополнить подпунктами 14-1), 17-1), 17-2), 29-1) и 29-2) следующего содержания:
      «14-1) центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области бюджетного планирования;»;
      «17-1) экономическая экспертиза технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта – комплексная оценка информации, предоставленной в технико-экономическом обосновании, на предмет определения осуществимости и эффективности проекта, проводимая на основании заключения отраслевой экспертизы и других требуемых в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан заключений экспертиз;
      17-2) экономическое заключение по бюджетному инвестиционному проекту – заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на предмет экономической целесообразности реализации бюджетного инвестиционного проекта, его влияния на экономику страны и соответствие стратегическим и (или) программным документам, подготовленное на основании заключения экономической экспертизы технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта;»;
      «29-1) экономическое заключение по бюджетным инвестициям посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц - заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на предмет экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций, их влияния на экономику страны и соответствие стратегическим и (или) программным документам, подготовленное на основании заключения экономической экспертизы финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;
      29-2) экономическая экспертиза финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц - комплексная оценка информации, предоставленной в финансово-экономическом обосновании, на предмет соответствия мероприятий критериям обоснованности и результативности, проводимая на основании заключения отраслевой экспертизы и других требуемых в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан заключений экспертиз;»;
      подпункт 30) изложить в следующей редакции:
      «30) инвестиционное предложение - концепция бюджетного инвестиционного проекта, отражающая его цель, пути ее достижения, включая совокупность соответствующих мероприятий, разрабатываемая администраторами бюджетных программ;»;
      дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:
      «30-1) экономическое заключение на инвестиционное предложение - заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на предмет экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта, содержащегося в инвестиционном предложении, в качестве бюджетного инвестиционного проекта, соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленным стратегическими и (или) программными документами;»;
      в подпункте 55) слова «, экономического и бюджетного планирования» заменить словами «и экономического планирования, выработки и формирования бюджетной политики»;
      подпункт 66) изложить в следующей редакции:
      «66) договор страхования - договор, предусматривающий обязательство страховой организации перед центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по компенсации ущерба, возникшего в результате отвлечения средств из республиканского бюджета на исполнение обязательств по поручительствам государства или государственным гарантиям;»;
      2) в пункте 1 статьи 14 слово «трансфертов» заменить словами «гарантированного трансферта»;
      3) часть третью пункта 6 статьи 19 изложить в следующей редакции:
      «В случае недостаточности средств, предусмотренных на один из видов резерва, Правительство Республики Казахстан или местный исполнительный орган увеличивает плановые назначения соответствующего резерва посредством перераспределения общих объемов средств резервов Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа в установленном порядке.»;
      4) подпункт 2) пункта 1 статьи 23 исключить;
      5) в статье 24:
      пункт 3:
      после слов «для финансирования» дополнить словами «текущих бюджетных программ и»;
      после слов «бюджетным программам» дополнить словами «, по которым гражданско-правовые сделки заключены согласно пункту 5 статьи 96 настоящего Кодекса,»;
      пункт 4 после слов «финансового года по» дополнить словами «текущим бюджетным программам,»;
      6) в пунктах 3 и 4 статьи 26, пункте 3 статьи 30 слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию»;
      7) пункт 1 статьи 31 дополнить частью третьей следующего содержания:
      «По бюджетным программам, по которым планируется осуществление бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного администратора бюджетных программ, администратором выступает центральный уполномоченный орган по государственному планированию.»;
      8) в статье 32:
      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Бюджетные программы администраторов бюджетных программ, не разрабатывающих стратегические планы, с объемами планируемых бюджетных средств на плановый период, показателями результативности и эффективности разрабатываются администраторами бюджетных программ и утверждаются Правительством Республики Казахстан и соответствующими местными исполнительными органами в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.»;
      в пункте 6 слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию»;
      9) пункт 7 статьи 45 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Объемы трансфертов общего характера определяются соответственно центральным и местными уполномоченными органами по государственному планированию.»;
      10) в статье 46:
      подпункт 1) пункта 2 после слов «Правительства Республики Казахстан,» дополнить словами «представительных и исполнительных органов области,»;
      дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
      «12-1. Администратор бюджетной программы вышестоящего бюджета не заключает соглашение о результатах по целевым трансфертам, предоставляемым из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету, с соответствующим местным исполнительным органом по целевым трансфертам на развитие направленных на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, указанных в подпункте 2-1) части второй пункта 2 статьи 79 настоящего Кодекса, до представления центральному уполномоченному органу по бюджетному планированию документации в соответствии с требованиями статей 154 и 156 настоящего Кодекса в течение шести месяцев со дня положительного предложения Республиканской бюджетной комиссии.»;
      11) в подпункте 2) пункта 4 статьи 49 слово «трансферты» заменить словами «гарантированный трансферт»;
      12) в пункте 1 статьи 53:
      абзац девятый подпункта 1) дополнить словами «, а также проведения процедур ликвидации по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Республики Казахстан»;
      подпункт 9) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
      «контроль в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;»;
      13) в абзаце втором подпункта 9) пункта 1 статьи 54 слова «и контроль» исключить;
      14) в абзаце втором подпункта 9) пункта 1 статьи 55 слова «и контроль» исключить;
      15) пункт 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
      «2. Рабочими органами бюджетных комиссий являются соответственно центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию.»;
      16) пункт 3 статьи 60 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию осуществляет методологическое руководство по бюджетному планированию, а также вырабатывает предложения по совершенствованию системы бюджетного планирования.»;
      17) в статье 61:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Прогноз социально-экономического развития является документом, определяющим параметры экономического развития страны, региона и экономическую политику государства на среднесрочный период с учетом стратегических целей во взаимосвязи с бюджетными параметрами на три года.»;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и программных документов и ежегодного послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики и содержит:
      1) на центральном уровне государственного управления:
      внешние и внутренние условия развития экономики;
      цели и задачи экономической политики на среднесрочный период, в том числе налогово-бюджетной политики;
      основные направления и меры экономической политики на пять лет, в том числе налогово-бюджетной политики;
      прогноз показателей социально-экономического развития на пятилетний период;
      прогноз бюджетных параметров на трехлетний период, включающий прогноз поступлений и расходов консолидированного, государственного и республиканского бюджетов, дефицит бюджета;
      новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития;
      перечень приоритетных бюджетных инвестиций;
      2) на местном уровне государственного управления:
      прогноз, тенденции, приоритеты, целевые индикаторы и показатели социально-экономического развития региона;
      бюджетные параметры на три года, которые должны содержать:
      основные параметры соответствующих местных бюджетов;
      новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития региона;
      перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций.
      Целевые индикаторы и показатели устанавливаются по ключевым направлениям (сферам) для определения количественных и качественных результатов, на достижение которых должна быть направлена социально-экономическая политика Республики Казахстан или региона в течение пятилетнего периода.»;
      пункт 4 после слова «развития» дополнить словами «разрабатывается соответственно центральным и местным уполномоченными органами по государственному планированию и»;
      дополнить пунктами 5, 6, 7 и 8 следующего содержания:
      «5. Для формирования прогноза социально-экономического развития администраторы бюджетных программ в срок до 1 марта текущего финансового года представляют в центральный и местный уполномоченные органы по государственному планированию предложения с обоснованиями по новым инициативам расходов, направленных на реализацию приоритетов социально-экономического развития на трехлетний период, в том числе по бюджетным инвестициям для включения в перечень приоритетных бюджетных инвестиций, и другую необходимую информацию. При этом формы и порядок представления предложений по новым инициативам, в том числе по бюджетным инвестициям, определяются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
      6. Центральный и местный уполномоченные органы по государственному планированию рассматривают предложения администраторов бюджетных программ по новым инициативам расходов, направленных на реализацию приоритетов социально-экономического развития, в том числе по бюджетным инвестициям, на соответствие стратегическим и программным документам, бюджетному и иному законодательству Республики Казахстан.
      7. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, центральный и местный уполномоченные органы по государственному планированию определяют новые инициативы расходов, направленных на реализацию приоритетов социально-экономического развития, и формируют перечень приоритетных бюджетных инвестиций для включения в прогноз социально-экономического развития.
      В перечне приоритетных бюджетных инвестиций по каждому проекту указываются общая сумма без разбивки по годам и срок начала реализации проекта.
      8. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития определяется Правительством Республики Казахстан.»;
      18) в статье 62:
      пункт 3 исключить;
      часть пятую пункта 4 изложить в следующей редакции:
      «Конституционный Совет Республики Казахстан, Администрация Президента Республики Казахстан, аппараты маслихатов и исполнительные органы, финансируемые из районного, города областного значения бюджета, стратегические планы не разрабатывают.»;
      часть первую пункта 5 и часть третью пункта 6 исключить;
      19) в статье 64:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Республиканский бюджет ежегодно разрабатывается на плановый период центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию с учетом прогноза социально-экономического развития, заключений центрального уполномоченного органа по государственному планированию по результатам рассмотрения стратегических планов государственных органов.»;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Местные бюджеты ежегодно разрабатываются на плановый период местными уполномоченными органами по государственному планированию с учетом прогноза социально-экономического развития.»;
      в пункте 2 слово «центральный» заменить словами «центральные уполномоченные органы по государственному и бюджетному планированию»;
      20) в статье 65:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Прогнозирование поступлений в государственный и республиканский бюджеты, в Национальный фонд Республики Казахстан по категориям, классам и подклассам единой бюджетной классификации осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию с учетом прогноза социально-экономического развития.»;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Прогнозирование поступлений в местный бюджет осуществляется местным уполномоченным органом по государственному планированию с учетом прогноза социально-экономического развития.»;
      в пункте 3 слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию»;
      21) статью 66 изложить в следующей редакции:
      «Статья 66. Документы, представляемые администраторами
                  бюджетных программ, для планирования расходов
                  бюджета

      1. Для планирования расходов бюджета соответствующие администраторы бюджетных программ представляют:
      в центральный уполномоченный орган по государственному планированию в срок до 1 апреля текущего финансового года проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы;
      в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию в срок до 15 мая текущего финансового года - бюджетные заявки и проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы с учетом заключений центрального уполномоченного органа по государственному планированию.
      2. Администраторы бюджетных программ, не разрабатывающие стратегические планы, представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию бюджетные заявки.
      3. В случаях проведения оценки результатов к документам, указанным в настоящей статье, прилагаются результаты оценки.»;
      22) в статье 67:
      в пункте 6:
      в подпункте 4) слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию»;
      в подпункте 6) слова «уполномоченным органом по государственному планированию» заменить словами «центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным органом по государственному планированию»;
      в пункте 10 слова «уполномоченный орган по государственному планированию» заменить словами «центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию»;
      пункт 11 исключить;
      в пункте 13 слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию»;
      23) статью 68 изложить в следующей редакции:
      «Статья 68. Рассмотрение проектов стратегических планов или
                  проектов изменений и дополнений в стратегические
                  планы и бюджетных заявок

      1. Центральный и местные уполномоченные органы по государственному планированию рассматривают проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы на предмет их соответствия стратегическим и программным документам, прогнозу социально-экономического развития страны, бюджетному и иному законодательству Республики Казахстан.
      2. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию по результатам рассмотрения проектов стратегических планов или проектов изменений и дополнений в них формирует заключения и направляет администратору бюджетных программ.
      Форма заключения определяется центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
      3. Администратор бюджетных программ с учетом заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию дорабатывает проект стратегического плана или проект изменений и дополнений в стратегический план, составляет бюджетную заявку и в срок, установленный пунктом 1 статьи 66 настоящего Кодекса, представляет в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.
      4. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и местные уполномоченные органы по государственному планированию рассматривают:
      бюджетные заявки администраторов бюджетных программ на предмет их соответствия бюджетному и иному законодательству Республики Казахстан, прогнозу социально-экономического развития, действующим натуральным нормам и стандартам государственных услуг;
      показатели бюджетных программ, представленных в составе проектов стратегических планов или проектов изменений и дополнений в стратегические планы на предмет их взаимосвязи со стратегическими целями, с задачами стратегических направлений.
      5. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию по итогам рассмотрения бюджетных заявок и с учетом заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию формирует заключение по расходам администраторов бюджетных программ и направляет на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.
      При этом в объем расходов администраторов бюджетных программ не должны включаться расходы на новые инициативы, не предусмотренные прогнозом социально-экономического развития.
      6. Местный уполномоченный орган по государственному планированию по итогам рассмотрения проектов стратегических планов или проектов изменений и дополнений в них и бюджетных заявок формирует по ним заключения и направляет на рассмотрение бюджетной комиссии.
      7. Разногласия между администраторами бюджетных программ и центральным или местными уполномоченными органами по государственному планированию, центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию рассматриваются соответствующей бюджетной комиссией.
      Соответствующая бюджетная комиссия рассматривает заключение по расходам администратора бюджетных программ и вырабатывает по нему предложения.
      8. Администраторы республиканских бюджетных программ в соответствии с предложениями Республиканской бюджетной комиссии представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию доработанные бюджетные заявки, в центральный уполномоченный орган по государственному планированию - доработанные проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы.
      9. Администраторы местных бюджетных программ в соответствии с предложениями бюджетной комиссии представляют в местный уполномоченный орган по государственному планированию доработанные бюджетные заявки и проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы.»;
      24) пункт 1 статьи 70 после слова «территорий,» дополнить словами «Вооруженных Сил, специализирующимися в области спорта,»;
      25) в пунктах 1 и 6 статьи 71 слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию»;
      26) в статье 74:
      подпункт 4) части второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «4) информацию, конкретизирующую направления расходования бюджетных средств в разрезе бюджетных подпрограмм бюджетных программ, и пояснительную записку, раскрывающую решения, заложенные в проекте республиканского бюджета.»;
      в части первой пункта 3 слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию»;
      27) в статье 75:
      подпункт 3) части третьей пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «3) информацию, конкретизирующую направления расходования бюджетных средств в разрезе бюджетных подпрограмм бюджетных программ, и пояснительную записку, раскрывающую решения, заложенные в проект местного бюджета.»;
      в предложении первом части первой пункта 3 слова «вправе издать» заменить словом «издает»;
      в пункте 5:
      слова «в недельный срок» заменить словами «в течение семи календарных дней»;
      слова «местных бюджетных» исключить;
      28) в статье 79:
      в части третьей пункта 1 слова «соответствующим уполномоченным органом по государственному планированию» заменить словами «соответственно центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным органом по государственному планированию»;
      в пункте 2:
      в части второй:
      подпункт 1) после слова «целевых» дополнить словом «текущих»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, включая бюджетные инвестиции в разрезе объектов, а также целевые трансферты на развитие и кредиты в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы на плановый период;»;
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      «2-1) перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, включая инвестиционные проекты, а также целевые трансферты на развитие и кредиты в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы на плановый период в разрезе объектов, направленных на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, не прошедших этапы планирования, установленные статьями 152 и 156 настоящего Кодекса, но имеющих положительные предложения Республиканской бюджетной комиссии.
      В случаях непредставления соответствующей документации в установленный срок бюджетные инвестиции исключаются из республиканского бюджета при уточнении или корректировке. При этом суммы, предусмотренные на реализацию указанных бюджетных инвестиций, могут перераспределяться между другими бюджетными инвестициями соответствующего администратора бюджетных программ;»;
      подпункт 2) части третьей изложить в следующей редакции:
      «2) перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, включая инвестиционные проекты в разрезе объектов, а также целевые трансферты на развитие в разрезе районов, городов областного значения на плановый период;»;
      29) в пункте 3 статьи 80 слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию»;
      30) в статье 81:
      пункт 1 исключить;
      в пункте 2:
      слово «Соответствующие» заменить словами «При введении Президентом Республики Казахстан чрезвычайного или военного положения соответствующие»;
      слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию»;
      в пунктах 3 и 4 слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию»;
      31) пункт 9 статьи 85 дополнить частью второй следующего содержания:
      «В случае образования экономии бюджетных средств в ходе исполнения бюджета администраторы бюджетных программ по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным органом по государственному планированию вправе перераспределить средства между бюджетными подпрограммами в пределах одной бюджетной программы, а также между бюджетными инвестиционными проектами в пределах одной бюджетной программы без рассмотрения на соответствующей бюджетной комиссии в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, за исключением случая, установленного пунктом 5 статьи 157 настоящего Кодекса.»;
      32) в статье 96:
      пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Государственное учреждение не принимает обязательства по бюджетным инвестиционным проектам, включенным в перечень, указанный в подпункте 2-1) части второй пункта 2 статьи 79 настоящего Кодекса, до представления центральному уполномоченному органу по бюджетному планированию документации в соответствии с пунктом 2 статьи 154 настоящего Кодекса в течение шести месяцев со дня положительного предложения Республиканской бюджетной комиссии.»;
      пункт 5 дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
      «Регистрация гражданско-правовых сделок по бюджетным инвестиционным проектам, включенным в перечень, указанный в подпункте 2-1) части второй пункта 2 статьи 79 настоящего Кодекса, осуществляется после представления центральному уполномоченному органу по бюджетному планированию документации в соответствии с пунктом 2 статьи 154 настоящего Кодекса в течение шести месяцев со дня положительного предложения Республиканской бюджетной комиссии.
      Государственное учреждение не принимает обязательства по оплате акций или долей участия в уставном капитале юридических лиц, включенных в перечень, указанный в подпункте 2-1) части второй пункта 2 статьи 79 настоящего Кодекса, до представления центральному уполномоченному органу по бюджетному планированию документации в соответствии с пунктом 2 статьи 156 настоящего Кодекса в течение шести месяцев со дня положительного предложения Республиканской бюджетной комиссии.»;
      33) пункт 2 статьи 106 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      «6) непредставления соответствующей документации, указанной в статьях 154 и 156 настоящего Кодекса, по бюджетным инвестициям, направленным на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, имеющим положительные предложения Республиканской бюджетной комиссии.»;
      34) в статье 107:
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. С учетом предложения Республиканской бюджетной комиссии об уточнении республиканского бюджета на текущий финансовый год администраторы республиканских бюджетных программ в течение пяти рабочих дней представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию предложения по новым инициативам расходов, направляемых на реализацию приоритетов социально-экономического развития, в том числе предложения по бюджетным инвестициям для внесения изменений и дополнений в перечень приоритетных бюджетных инвестиций, проект вносимых изменений и дополнений в стратегический план, в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию - бюджетную заявку по бюджетным программам, по которым предусматривается внесение изменений.»;
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      «4-1. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию в течение пяти рабочих дней после представления администраторами республиканских бюджетных программ соответствующих документов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, рассматривает их и готовит по ним заключения для представления в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.»;
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      «5. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию в течение десяти рабочих дней после представления администраторами республиканских бюджетных программ проекта вносимых изменений и дополнений в стратегический план, согласованных с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, и бюджетных заявок рассматривает их, готовит по ним заключения и вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.»;
      в пунктах 6 и 7 слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию»;
      35) пункт 2 статьи 111 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      «6) непредставления соответствующей документации, указанной в статьях 154 и 156 настоящего Кодекса, по бюджетным инвестициям, направленным на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, имеющим положительные предложения Республиканской бюджетной комиссии.
      При этом суммы, предусмотренные на реализацию указанных бюджетных инвестиций, могут перераспределяться между другими бюджетными инвестиционными проектами в рамках одной бюджетной программы соответствующего администратора бюджетных программ.»;
      36) в статье 112:
      в пункте 5:
      слово «Казахстан,» заменить словами «Казахстан и»;
      слова «и уполномоченные органы по государственному планированию» исключить;
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      «6. Результаты аналитического отчета об исполнении соответствующего бюджета учитываются при разработке или уточнении соответствующего бюджета.»;
      37) пункт 2 статьи 124 изложить в следующей редакции:
      «2. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета устанавливает в пределах своей компетенции дополнительные формы бюджетной отчетности.»;
      38) статью 151 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
      «8. Бюджетные инвестиции, направленные на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, не прошедшие этапы планирования, установленные статьями 152 и 156 настоящего Кодекса, но имеющие положительные предложения Республиканской бюджетной комиссии, могут включаться в проект республиканского бюджета.
      При этом администраторы бюджетных программ в течение шести месяцев со дня положительного предложения Республиканской бюджетной комиссии обязаны представить соответствующую документацию, указанную в статьях 154 и 156 настоящего Кодекса, в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.
      В случаях непредставления соответствующей документации в установленный срок бюджетные инвестиции исключаются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию из республиканского бюджета при уточнении или корректировке. При этом суммы, предусмотренные на реализацию указанных бюджетных инвестиций, могут перераспределяться между другими бюджетными инвестициями соответствующего администратора бюджетных программ.
      Порядок разработки, рассмотрения и отбора бюджетных инвестиций, направленных на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, имеющих положительные предложения Республиканской бюджетной комиссии, определяется Правительством Республики Казахстан.»;
      39) статью 152 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Бюджетные инвестиционные проекты, направленные на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, имеющие положительные предложения Республиканской бюджетной комиссии, включаются в проект бюджета с отлагательным условием о представлении администраторами бюджетных программ недостающей документации в течение шести месяцев со дня положительного предложения Республиканской бюджетной комиссии.»;
      40) в статье 153:
      пункт 3 после слов «представляют в» дополнить словами «центральный или местный»;
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      «6. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает инвестиционные предложения администраторов бюджетных программ на разработку (корректировку) технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта на предмет экономической целесообразности, соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленным стратегическими и (или) программными документами, и направляет экономическое заключение по ним администраторам бюджетных программ.»;
      дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
      «6-1. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию формирует заключения по инвестиционным предложениям на основании положительного экономического заключения на разработку или корректировку, а также на проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.
      6-2. Местный уполномоченный орган по государственному планированию по итогам рассмотрения инвестиционных предложений формирует по ним заключения и направляет их на рассмотрение бюджетной комиссии.»;
      пункт 7:
      после слова «предложениях,» дополнить словами «центральный или местный»;
      после слова «программы» дополнить словами «центрального или местного»;
      41) в статье 154:
      пункт 1 после слова «осуществляются» дополнить словами «центральным или местным»;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает бюджетные инвестиционные проекты администраторов бюджетных программ и направляет экономическое заключение по ним администратору бюджетных программ.»;
      в пункте 2:
      абзац первый после слова «проектов» дополнить словами «, за исключением случаев, указанных в статье 152 настоящего Кодекса,»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «положительного экономического заключения по бюджетному инвестиционному проекту;»;
      дополнить пунктами 5-1 и 8-1 следующего содержания:
      «5-1. По реализуемым бюджетным инвестиционным проектам, утвержденным в соответствующем бюджете без соблюдения процедур, установленных статьями 152 и 154 настоящего Кодекса, экономические экспертиза и заключение не требуются.»;
      «8-1. Экономическое заключение по республиканским бюджетным инвестиционным проектам подготавливается центральным уполномоченным органом по государственному планированию на основании заключения экономической экспертизы юридического лица, определяемого Правительством Республики Казахстан.»;
      в пункте 9:
      после слова «экспертиза» дополнить словами «технико-экономического обоснования»;
      слово «осуществляется» заменить словами «может осуществляться»;
      дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
      «9-1. Экономическое заключение местных бюджетных инвестиционных проектов, а также проектов, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета, подготавливается местными уполномоченными органами по государственному планированию на основании заключения экономической экспертизы юридических лиц, определяемых местными исполнительными органами, в случае их привлечения.»;
      в пункте 12 слова «экономической экспертизы» заменить словами «экономического заключения»;
      42) в статье 155-1:
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет концессионные предложения на экспертизу в специализированную организацию по вопросам концессии.»;
      дополнить пунктами 3-1, 3-2 и 3-3 следующего содержания:
      «3-1. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет заключение экспертизы, указанной в пункте 3 настоящей статьи, уполномоченному государственному органу соответствующей отрасли, если проект республиканский, а также местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы, если проект местный.
      3-2. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения экспертизы, указанной в пункте 3 настоящей статьи, формирует заключения по концессионным предложениям на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований концессионных проектов и вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.
      3-3. Местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения экспертизы, указанной в пункте 3 настоящей статьи, формирует заключения по концессионным предложениям на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований концессионных проектов и вносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.»;
      пункт 4:
      после слова «предложениях,» дополнить словами «центральный или местный»;
      после слова «программы» дополнить словами «центрального или местного»;
      43) в статье 155-2:
      часть вторую пункта 1 после слова «программы» дополнить словами «центрального или местного»;
      в пункте 2 слово «Уполномоченный» заменить словами «Центральный уполномоченный»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет технико-экономическое обоснование концессионных проектов на экономическую экспертизу в специализированную организацию по вопросам концессии.»;
      дополнить пунктами 3-1, 3-2 и 3-3 следующего содержания:
      «3-1. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет заключение экономической экспертизы, указанной в пункте 3 настоящей статьи, уполномоченному государственному органу соответствующей отрасли, если проект республиканский, а также местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы, если проект местный.
      3-2. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения экономической экспертизы, указанной в пункте 3 настоящей статьи, содержащего рекомендации о возможности софинансирования данного проекта из бюджета, формирует заключения по концессионным проектам и вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.
      3-3. Местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения экономической экспертизы, указанной в пункте 3 настоящей статьи, содержащего рекомендации о возможности софинансирования данного проекта из бюджета, формирует заключения по концессионным проектам и вносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.»;
      пункт 4 дополнить словами «совместно с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства»;
      44) в статье 155-3:
      в пункте 1 слово «соответствующего» заменить словами «центрального или местного»;
      в пункте 2 слово «Уполномоченный» заменить словами «Центральный или местный уполномоченный»;
      в пункте 3 слова «уполномоченный», «уполномоченного» заменить соответственно словами «центральный или местный уполномоченный», «центрального или местного уполномоченного»;
      45) в статье 156:
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает предложения администраторов бюджетных программ об осуществлении бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц и их финансово-экономические обоснования на предмет их соответствия стратегическим и (или) программным документам, законодательству Республики Казахстан и готовит по ним экономические заключения.
      Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию на основании экономического заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию рассматривает предложения администраторов бюджетных программ об осуществлении бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц и их финансово-экономические обоснования на предмет соответствия бюджетному и иному законодательству Республики Казахстан, осуществляет финансовую экспертизу, включающую в себя оценку финансовых затрат и доходов юридического лица, и готовит по ним заключения для последующего внесения на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.
      Местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного экономического заключения, указанного в части первой настоящего пункта, формирует заключения по бюджетным инвестициям, планируемым к реализаций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, включающие в себя оценку финансовых затрат и доходов юридического лица, для последующего внесения на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.»;
      в пункте 4:
      слова «к реализации» исключить;
      слова «заключения экономической экспертизы по финансово-экономическому обоснованию бюджетных инвестиций» заменить словами «экономического заключения по бюджетным инвестициям, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4-2 настоящей статьи»;
      дополнить пунктами 4-1, 4-2, 4-3 и 5-1 следующего содержания:
      «4-1. Экономическое заключение по бюджетным инвестициям, планируемым посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств республиканского бюджета, подготавливается на основании заключения экономической экспертизы юридического лица, определяемого Правительством Республики Казахстан.
      4-2. Бюджетные инвестиции, планируемые к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, направленные на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, имеющие положительные предложения Республиканской бюджетной комиссии, включаются в проект бюджета с отлагательным условием о представлении администраторами бюджетных программ недостающей документации в течение шести месяцев со дня положительного предложения Республиканской бюджетной комиссии.
      4-3. По бюджетным инвестициям, реализуемым посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, утвержденным в соответствующем бюджете без соблюдения процедур, установленных настоящей статьей, экономические экспертиза и заключение не требуются.»;
      «5-1. Экономическое заключение бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств местных бюджетов, а также бюджетных инвестиций, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета, подготавливается на основании заключения экономической экспертизы юридических лиц, определяемых местными исполнительными органами, в случае их привлечения.»;
      в пункте 6 слово «осуществляется» заменить словами «может осуществляться»;
      46) в статье 157:
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      «5. Не допускается увеличение сметной стоимости бюджетных инвестиционных проектов в связи с корректировкой проектно-сметной документации или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном технико-экономическом обосновании или типовом проекте бюджетного инвестиционного проекта, без рассмотрения и предложения бюджетной комиссии.»;
      пункты 7 и 8 исключить;
      пункт 10 изложить в следующей редакции:
      «10. Мониторинг реализации бюджетных инвестиционных проектов осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию в период создания (строительства) новых, реконструкции имеющихся объектов.
      При проведении мониторинга реализации бюджетных инвестиционных проектов центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию привлекает юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан.
      Порядок проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиционных проектов разрабатывается центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию и утверждается Правительством Республики Казахстан.
      Оценка реализации бюджетных инвестиционных проектов осуществляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
      При проведении оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов центральный уполномоченный орган по государственному планированию привлекает юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан.
      Порядок проведения оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов разрабатывается центральным уполномоченным органом по государственному планированию и утверждается Правительством Республики Казахстан.»;
      дополнить пунктом 11 следующего содержания:
      «11. Мониторинг и оценка реализации местных бюджетных инвестиционных проектов и проектов, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета, осуществляются местным уполномоченным органом по государственному планированию.»;
      47) в статье 159:
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Мониторинг реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.
      При проведении мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию привлекает юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан.
      Порядок проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц разрабатывается центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию и утверждается Правительством Республики Казахстан.
      Оценка реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц осуществляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
      При проведении оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц центральный уполномоченный орган по государственному планированию привлекает юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан.
      Порядок проведения оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц разрабатывается центральным уполномоченным органом по государственному планированию и утверждается Правительством Республики Казахстан.»;
      дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      «4. Мониторинг и оценка реализации местных бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц и инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета, осуществляются местным уполномоченным органом по государственному планированию.»;
      48) в статье 187:
      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:
      «1) определение целесообразности бюджетного кредитования в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по государственному планированию с учетом предложений центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию;
      2) рассмотрение центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным органом по государственному планированию бюджетных программ, предлагаемых администратором бюджетных программ к реализации посредством бюджетного кредитования, на предмет соответствия их критериям бюджетного кредитования;»;
      в подпункте 3) слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию»;
      49) в части второй подпункта 1) пункта 1 статьи 203:
      слова «государственному планированию» заменить словами «исполнению бюджета»;
      слова «исполнению бюджета» заменить словами «государственному планированию»;
      50) пункт 3 статьи 215 после слов «на момент предоставления государственной гарантии,» дополнить словами «а также для национального управляющего холдинга и юридических лиц, сто процентов акций которых принадлежат национальному управляющему холдингу,».

      2. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных экономических зон», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 6 августа 2011 г.; Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам миграции населения» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 6 августа 2011 г.):
      в подпункте 4) пункта 3 статьи 557 слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетному планированию».

      3. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 9, ст. 85; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 83; № 15, ст. 139; 2004 г., № 15, ст. 85; № 23, ст. 140, 142; 2005 г., № 11, ст. 37; № 23, ст. 105; 2006 г., № 8, ст. 45; № 16, ст. 99; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 7, ст. 29):
      в подпункте 3) статьи 20 слова «в уполномоченные органы по исполнению бюджета и» заменить словами «в уполномоченный орган по».

      4. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст. 88; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 97; 2009 г, № 24, ст. 133; 2010 г., № 7, ст. 29; 2011 г., № 1, ст. 2):
      1) в подпункте 8-5) статьи 1 слова «, экономического и бюджетного планирования» заменить словами «и экономического планирования, выработки и формирования бюджетной политики»;
      2) в статье 9:
      в абзаце втором подпункта 1) слово «экономической» исключить;
      подпункт 4) исключить;
      подпункт 7):
      после слов «конкурсной документации,» дополнить словами «в том числе при внесении в нее изменений и дополнений,»;
      дополнить словами «, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений»;
      3) статью 10 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      «7-1) устанавливает финансовые границы и приоритеты принятия концессионных обязательств;»;
      4) в статье 15-1:
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      «5. Уполномоченный орган по государственному планированию привлекает специализированную организацию по вопросам концессии для проведения экспертизы концессионных предложений.»;
      дополнить пунктами 5-1, 5-2 и 5-3 следующего содержания:
      «5-1. Уполномоченный орган по государственному планированию направляет заключение экспертизы, указанной в пункте 5 настоящей статьи, уполномоченному государственному органу соответствующей отрасли, если проект республиканский, а также местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы, если проект местный.
      5-2. Уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения экспертизы, указанной в пункте 5 настоящей статьи, формирует заключения по концессионным предложениям на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований концессионных проектов и вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.
      5-3. Местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения экспертизы, указанной в пункте 5 настоящей статьи, формирует заключения по концессионным предложениям на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований концессионных проектов и вносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.»;
      5) статью 15-2 дополнить пунктами 7, 8 и 9 следующего содержания:
      «7. Уполномоченный орган по государственному планированию направляет заключение экономической экспертизы, указанной в пункте 5 настоящей статьи, уполномоченному государственному органу соответствующей отрасли, если проект республиканский, а также местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы, если проект местный.
      8. Уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения экономической экспертизы, указанной в пункте 5 настоящей статьи, содержащего рекомендации о возможности софинансирования данного проекта из бюджета, формирует заключения по концессионным проектам и вносит на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.
      9. Местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании положительного заключения экономической экспертизы, указанной в пункте 5 настоящей статьи, содержащего рекомендации о возможности софинансирования данного проекта из бюджета, формирует заключения по концессионным проектам и вносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.».

      5. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; № 21, ст. 97; № 24, ст. 128; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 9-10, ст. 47, 49; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 78, 82; № 24, ст. 129, 133; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 108; № 24, ст. 146; 2011 г., № 2, ст. 26; № 4, ст. 37; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115):
      подпункт 4) пункта 3 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Сведения о государственных закупках, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта, в случаях, предусмотренных подпунктом 2-1) части второй пункта 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, утверждаются заказчиком в годовом плане государственных закупок. Годовой план государственных закупок утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней со дня исполнения пункта 2 статьи 154 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.».

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением абзацев восьмогодевятого и десятого подпункта 28), подпунктов 32)33)35)38) и 39)абзаца одиннадцатого подпункта 45) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2011 года, абзаца десятого подпункта 41) и абзаца двенадцатого подпункта 45) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие с 24 апреля 2004 года и действуют до 31 декабря 2011 года.

      Президент
      Республики Казахстан                      Н. НАЗАРБАЕВ