2010 жылғы 5 шілдедегі Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Сотының статутына өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 31 мамырдағы № 16-V Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Хаттама қолданысын тоқтатты - ҚР 24.12.2014 N 266-V Заңымен.

      2011 жылғы 10 қазанда Бішкекте жасалған 2010 жылғы 5 шілдедегі Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Сотының статутына өзгерістер енгізу туралы хаттама ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚОҒАМДАСТЫҚ МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ КЕҢЕС ШЕШІМ

2011 жылғы 10 қазан            № 561            Бішкек қ.

2010 жылғы 5 шілдедегі Еуразиялық экономикалық қоғамдастық
Сотының статутына өзгерістер енгізу туралы хаттама туралы

      Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Мемлекетаралық Кеңесі (мемлекеттер басшылары деңгейінде) шешті:
      1. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Сотының статутына өзгерістер енгізу туралы хаттама (қоса беріледі) қабылдансын.
      2. ЕурАзЭҚ-қа мүше мемлекеттер Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Сотының статутына өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялауды 2011 жылғы 1 желтоқсанға дейін аяқтасын.

ЕурАзЭҚ Мемлекетаралық Кеңесінің мүшелері:

      Беларусь            Қазақстан           Қырғыз
      Республикасы        Республикасы        Республикасы
      үшін                үшін                үшін

      Ресей               Тәжікстан
      Федерациясы         Республикасы
      үшін                үшін

2010 жылғы 5 шілдедегі Еуразиялық экономикалық қоғамдастық
Сотының статутына өзгерістер енгізу туралы
хаттама

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше мемлекеттер
      халықаралық құқықтың жалпы танылған қағидаттары мен нормаларын басшылыққа ала отырып,
      2010 жылғы 5 шілдедегі Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Соты статутының 29-бабын басшылыққа ала отырып;
      2000 жылғы 10 қазандағы Еуразиялық экономикалық қоғамдастықты құру туралы шарттан туындайтын халықаралық міндеттемелерді ескере отырып,
      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      2010 жылғы 5 шілдедегі Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Сотының статутына (бұдан әрі - Статут) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1. Статуттың 14-бабы 2-тармағының в) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «в) шаруашылық жүргізуші субъектілердің өтініші бойынша қарайды».
      2. Статуттың 14-бабының 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Шаруашылық жүргізуші субъектілер Сотқа 2010 жылғы 9 желтоқсандағы Кеден одағы шеңберіндегі даулар бойынша шаруашылық жүргізуші субъектілердің Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Сотына жүгінуі және олар бойынша сот ісін жүргізу ерекшеліктері туралы шартқа сәйкес жүгінеді».
      3. Статуттың 24-бабы мынадай редакцияда жазылсын:

«24-бап

      1. Осы Статуттың 14-бабы 2-тармағының а) және б) тармақшаларында көзделген субъектілердің өтініштерін қарау үшін Сот Регламентте белгіленген тәртіппен құрамына Кеден одағына мүше мемлекеттер Сотының барлық судьялары кіретін Сот Алқасын құрады.
      Сот Алқасының шешімі Соттың шешімі болып табылады.
      2. Статуттың 14-бабы 2-тармағының в) тармақшасында көзделген субъектілердің өтініштері бойынша Кеден одағы шеңберінде істерді қарау және олар бойынша сот ісін жүргізу ерекшеліктері, сондай-ақ өзге де, оның ішінде Сот шешімдерін шығаруға және орындауға байланысты мәселелер 2010 жылғы 9 желтоқсандағы Кеден одағы шеңберіндегі даулар бойынша шаруашылық жүргізуші субъектілердің Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Сотына жүгінуі және олар бойынша сот ісін жүргізу ерекшеліктері туралы шартпен реттеледі.
      3. Сот осы баптың 1-тармағында көрсетілген өтініштер бойынша істерді қарау шеңберінде Регламентке сәйкес ерекше жағдайларда Сот орналасқан жерден басқа жерде бір немесе бірнеше көшпелі отырыс өткізуі мүмкін».
      4. Статуттың 25-бабының 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Сот өтініш бойынша шешімді Сот өтінішті алған күннен бастап 3 айдан аспайтын мерзімде шығарады».
      5. Статуттың 30-бабының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Статут қол қойылған күннен бастап уақытша қолданылады, ратификациялауға жатады және депозитарий үшінші ратификациялық грамотаны алған күннен бастап күшіне енеді. Осы Статут оны кешірек ратификациялаған Тараптар үшін депозитарий ратификациялық грамоталарды алған күннен бастап күшіне енеді».

2-бап

      1. Осы Хаттама ратификациялауға жатады және депозитарий үшінші ратификациялық грамотаны алған күннен бастап күшіне енеді. Осы Хаттама оны кешірек ратификациялаған Тараптар үшін депозитарий ратификациялық грамоталарды алған күннен бастап күшіне енеді.
      2. Осы Хаттама Біріккен Ұлттар Ұйымы Жарғысының 102-бабына сәйкес Біріккен Ұлттар Ұйымының Хатшылығында тіркелуі тиіс.
       2011 жылғы 10 қазанда Бішкек қаласында орыс тілінде бір түпнұсқа данада жасалды.
      Осы Хаттаманың түпнұсқа данасы Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Интеграциялық комитетінде сақталады, ол осы Хаттаманың депозитарийі бола отырып, әрбір Тарапқа оның куәландырылған көшірмесін жібереді.

      Беларусь            Қазақстан           Қырғыз
      Республикасы        Республикасы        Республикасы
      үшін                үшін                үшін

      Ресей               Тәжікстан
      Федерациясы         Республикасы
      үшін                үшін

      Осымен бұл мәтін Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Мемлекетаралық Кеңесінің 2011 жылы 10 қазандағы № 561 шешімімен (мемлекет басшылары деңгейінде) қабылданған 2010 жылғы 5 шілдедегі Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Сотының статутына өзгерістер енгізу туралы хаттама түпнұсқасының толық теңтүпнұсқалы көшірмесі болып табылатынын куәландырамын.
      Түпнұсқа данасы Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Интеграциялық комитетінде сақталады.

Барлығы тігілген, қол қойылып,
мөрмен бекітілген 4 парақ

      ЕурАзЭҚ ИК Хатшылығы
      Құқықтық департаментінің
      басшысы                                          B.C. Князев
      10.10.2011 ж.

      Осымен бұл мәтіннің 2010 жылғы 5 шілдедегі Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Сотының статутына өзгерістер енгізу туралы 2011 жылғы 10 қазандағы техникалық сипаттағы түзетулер енгізілген хаттаманың теңтүпнұсқалы көшірмесі болып табылатынын куәландырамын.
      Түпнұсқа данасы Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Интеграциялық комитетінде сақталады.

Барлығы тігілген, қол қойылып,
мөрмен бекітілген 3 парақ

      ЕурАзЭҚ ИК Хатшылығы
      Құқықтық департаментінің
      басшысы                                          B.C. Князев
      28.11.2011 ж.

      Хаттаманың қазақ тіліндегі мәтіні орыс тіліндегі мәтінге теңтұпнұсқалы болып табылады.

      Мемлекеттік тілді
      дамыту және аударма
      басқармасының бастығы                      А. Төлеуханова

О ратификации Протокола о внесении изменений в Статут Суда Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года

Закон Республики Казахстан от 31 мая 2012 года № 16-V ЗРК

      Примечание РЦПИ!
      Действие Протокола прекращено Законом РК от 24.12.2014 № 266-V

      Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Статут Суда Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года, совершенный в Бишкеке 10 октября 2011 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев

Протокол1
о внесении изменений в Статут Суда Евразийского
экономического сообщества от 5 июля 2010 года

(Вступил в силу 8 августа 2012 года - Бюллетень международных договоров РК 2012 г., № 5, ст. 74)

      Государства - члены Евразийского экономического сообщества, именуемые в дальнейшем Сторонами,
      руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права,
      исходя из статьи 29 Статута Суда Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года,
      учитывая международные обязательства, вытекающие из Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года,
      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      Внести в Статут Суда Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года (далее - Статут) следующие изменения:
      1. Подпункт в) пункта 2 статьи 14 Статута изложить в следующей редакции:
      «в) хозяйствующих субъектов».
      2. Пункт 3 статьи 14 Статута изложить в следующей редакции:
      «3. Хозяйствующие субъекты обращаются в Суд в соответствии с Договором об обращении в Суд Евразийского экономического сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по ним от 9 декабря 2010 года».
      3. Статью 24 Статута изложить в следующей редакции:

«Статья 24

      1. Для рассмотрения заявлений субъектов, предусмотренных подпунктами а) и б) пункта 2 статьи 14 настоящего Статута, Суд образует в порядке, установленном Регламентом, Коллегию Суда в составе всех судей Суда от государств-членов Таможенного союза.
      Решение Коллегии Суда является решением Суда.
      2. Рассмотрение дел в рамках Таможенного союза по заявлениям субъектов, предусмотренных подпунктом в) пункта 2 статьи 14 настоящего Статута, и особенности судопроизводства по ним, а также иные вопросы, в том числе связанные с вынесением и исполнением решений Суда, регулируются Договором об обращении в Суд Евразийского экономического сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по ним от 9 декабря 2010 года.
      3. Суд в рамках рассмотрения дел по заявлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, может в исключительных случаях в соответствии с Регламентом проводить одно или несколько выездных заседаний в месте, отличном от местопребывания Суда».
      4. Пункт 4 статьи 25 Статута изложить в следующей редакции:
      «4. Решение по заявлению Судом выносится в срок не более 3 месяцев с даты получения Судом заявления».
      5. Первый абзац статьи 30 Статута изложить в следующей редакции:
      «Настоящий Статут временно применяется с даты подписания, подлежит ратификации и вступает в силу с даты получения депозитарием третьей ратификационной грамоты. Для Сторон, ратифицировавших настоящий Статут позднее, он вступает в силу с даты получения депозитарием ратификационных грамот».

Статья 2

      1. Настоящий Протокол подлежит ратификации и вступает в силу с даты получения депозитарием третьей ратификационной грамоты. Для Сторон, ратифицировавших настоящий Протокол позднее, он вступает в силу с даты получения депозитарием ратификационных грамот.
      2. Настоящий Протокол в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций подлежит регистрации в Секретариате Организации Объединенных Наций.

      Совершено в г. Бишкеке 10 октября 2011 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.
      Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Интеграционном Комитете Евразийского экономического сообщества, который, являясь депозитарием настоящего Протокола, направит каждой Стороне его заверенную копию.

За
Республику
Беларусь

За
Республику
Казахстан

За
Кыргызскую
Республику

За
Российскую
Федерацию


За
Республику
Таджикистан

      __________________________________
      1 Текст Протокола от 10 октября 2011 года о внесении изменений в Статут Суда Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года, с внесенными исправлениями технического характера.  

      Настоящим удостоверяю, что данный текст является аутентичной копией Протокола от 10 октября 2011 года о внесении изменений в Статут Суда Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года с внесенными исправлениями технического характера.
      Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном Комитете Евразийского экономического сообщества.

      Руководитель Правового департамента
      Секретариата ИК ЕврАзЭС
      28.11.2011 г.                                    В.С. Князев

      Настоящим удостоверяю, что данный текст является заверенной копией заверенной копии Протокола о внесении изменений в Статут Суда Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года, совершенного в Бишкеке 10 октября 2011 года.

      Начальник управления
      Международно-правового департамента
      Министерства иностранных дел
      Республики Казахстан                             Д. Есентаев