Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы шартын ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 16 қазандағы № 135-V Заңы.

      2010 жылғы 10 желтоқсанда Мәскеуде жасалған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы шарты ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. НАЗАРБАЕВ.


Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы
ШАРТЫ

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер,

      адамның және азаматтың заңды құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін тиімді шаралар қабылдау қажеттілігін сезіне отырып,

      халықаралық құқықтың жалпыға танылған қағидаттары мен нормаларын басшылыққа ала отырып,

      Тараптар қатысушылары болып табылатын халықаралық шарттардың ережелерін негізге ала отырып,

      адамдарды мемлекетаралық іздестіруде ынтымақтастықтың тиімді тетіктерін құруға ұмтылысын білдіре отырып,

      төмендегілер туралы уағдаласты:

1-бап

      Осы Шарттың мақсаттары үшін мынадай терминдер пайдаланылады:

      а) Тараптардың құзыретті органдары – Тараптардың ұлттық заңнамасына сәйкес адамдарды мемлекетаралық іздестіру мәселелері бойынша қарым-қатынастар жасауға және мемлекетаралық іздестіру жариялау (тоқтату) туралы шешімдер қабылдауға және/немесе оны жүзеге асыруға уәкілеттік берілген органдар;

      б) адамдарды мемлекетаралық іздестіру - мыналарға:

      анықтау, тергеу органдарынан немесе соттан жасырынып жүрген және қылмыстық жазасын өтеуден жалтарған адамдарды ұстап беру немесе қылмыстық қудалауды жүзеге асыру мақсаттарында оларды табуға, ұстауға және күзетпен қамауға алуға;

      соттардың қуынымдар бойынша шешімдерін орындаудан жалтарған адамдардың жүрген жерін анықтауға;

      хабарсыз кеткен немесе туысқандарымен байланысын жоғалтқан адамдардың жүрген жерін анықтауға;

      өзі туралы анықтамалық деректерді хабарлауға қабілеті жоқ адамның жеке басын анықтауға;

      танылмаған мәйіт бойынша адамның жеке басын анықтауға;

      сондай-ақ іздестіруге бастамашы мемлекеттен тыс жерлерде, бірақ Тараптардың аумақтарында іздестіріліп және анықталып жатқан адамдардың барлық санаттары туралы ақпарат ұсынуға бағытталған жедел-іздестіру, іздеу, ақпараттық-талдау және өзге де іс-шаралар кешені;

      в) анықтау, тергеу органынан немесе соттан жасырынып жүрген адам – оған қатысты анықтау, тергеу органының немесе соттың іздестіру жариялау туралы шешімі бар адам;

      г) қылмыстық іс бойынша үкімді немесе қуыным бойынша сот шешімін орындаудан жалтарған адам – қылмыс жасағаны үшін сотталған немесе соттың шешімімен міндеттемелерді орындауға міндетті, қылмыстық іс бойынша үкімді немесе соттың шешімін орындаудан жалтару мақсатында жасырынып жүрген, жүрген жері белгісіз, оған қатысты соттың іздестіру жариялау туралы шешімі немесе өзге де заңды шешімдер бар адам;

      д) хабарсыз кеткен адам – құзыретті органға оған қатысты жоғалғаны туралы өтініш немесе хабарлама түскен адам;

      е) туысқандарымен байланысын жоғалтқан адам – әртүрлі себептерге байланысты туысқандарымен қандай да бір қарым-қатынас жасамайтын және өзінің жүрген жері туралы мәліметтерді хабарламайтын, оған қатысты құзыретті органға іздестіру туралы өтініш түскен адам;

      ж) өзі туралы анықтамалық деректерді хабарлауға қабілеті жоқ адам – ауруына, жасына немесе өзге де жай-күйіне байланысты өзінің жеке басын шынайы анықтауға мүмкіндік беретін деректерді құзыретті органға хабарлауға қабілетсіз адам.

2-бап

      1. Тараптар осы Шартқа, басқа да халықаралық шарттарға және ұлттық заңнамаға сәйкес өзінің құзыретті органдары арқылы адамдарды мемлекетаралық іздестіруде ынтымақтастықты жүзеге асырады.

      2. Құзыретті органдардың тізбесін әрбір Тарап айқындайды және осы Шарттың күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді орындағаны туралы хабарламаны сақтауға тапсыру кезінде депозитарийге беріледі.

      Құзыретті органдардың тізбесіндегі өзгерістер туралы Тараптардың әрқайсысы бір ай мерзімде депозитарийді жазбаша хабардар етеді.

3-бап

      1. Тараптардың құзыретті органдары ынтымақтастықты мынадай нысандарда жүзеге асырады:

      а) адамдарды мемлекетаралық іздестіру бойынша іс-шаралар жүргізу туралы сұрау салуларды орындау;

      б) іздестіріліп жатқан адамдар туралы жедел, іздестіру, жедел-анықтамалық, криминалистикалық және өзге де ақпаратпен алмасу;

      в) үйлестірілген жедел-іздестіру іс-шараларын жоспарлау және жүзеге асыру;

      г) Тараптардың құзыретті органдарымен келісу бойынша олардың өкілдерін жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу кезінде іс-әрекеттерді үйлестіру үшін қызметтік іссапарларға жіберу;

      д) Тараптардың құзыретті органдары қызметкерлерінің олар қызметтік іссапарларда болған уақытта жәрдем көрсету;

      е) жұмыс тәжірибесімен алмасу, бірлескен кеңестер, конференциялар мен семинарлар өткізу;

      ж) кадрлар даярлауда, қайта даярлауда және біліктілігін арттыруда көмек көрсету;

      з) заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілермен, әдістемелік ұсынымдармен алмасу;

      и) адамдарды мемлекетаралық іздестірудің орталықтандырылған ақпараттық массивін қалыптастыруға және жүргізуге қатысу.

      2. Тараптардың құзыретті органдары ынтымақтастықты өзге де өзара қолайлы нысандарда жүзеге асыруы мүмкін.

4-бап

      Тараптардың құзыретті органдары:

      а) анықтау, тергеу органдарынан немесе соттан жасырынып жүрген және қылмыстық жазасын өтеуден жалтарған;

      б) қуынымдар бойынша соттардың шешімдерін орындаудан жалтарған;

      в) хабарсыз кеткен;

      г) туысқандарымен байланысын жоғалтқан адамдарды, сондай-ақ өзі туралы анықтамалық деректерді хабарлауға қабілеті жоқ және танылмаған мәйіт бойынша адамның жеке басын анықтау кезінде мемлекетаралық іздестіруді жүзеге асырады.

5-бап

      1. Адамдарды мемлекетаралық іздестіруді ұйымдастыру осы Шартта көзделген сұрау салулар және сұрау салушы Тараптың құзыретті органдары сұрау салынатын Тараптың құзыретті органдарына жіберетін өзге де өтініштер арқылы жүзеге асырылады.

      Егер ақпарат осы Тарап үшін қызығушылық тудырады деп ұйғаруға негіздер болса, ол екінші Тарапқа сұрау салусыз ұсынылуы мүмкін.

      2. Сұрау салу сұрау салушы Тараптың құзыретті органының ресми бланкісінде жазбаша нысанда жіберіледі, оған осы органның басшысы қол қояды және елтаңбалы мөрмен куәландырылады.

      Кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда сұрау салу:

      а) шифрлы жеделхаттармен;

      б) деректерді берудің магистральдық желісі бойынша электрондық түрде;

      в) мәтінді берудің өзге де техникалық құралдарын пайдалана отырып;

      г) кейіннен міндетті түрде үш тәуліктен кешіктірілмейтін мерзімде жазбаша растай отырып, ауызша берілуі мүмкін.

      3. Сұрау салуда:

      а) сұрау салушы және сұрау салынатын Тараптардың құзыретті органдарының атаулары;

      б) іздестіру ісінің нөмірі, күні және ашу негізі;

      в) сұрау салудың мақсаты және негіздемесі;

      г) қажет болған кезде – сұрау салуды орындаудың ерекше тәртібін сипаттау және бұл қажеттіліктің негіздемесі;

      д) сұрау салуды орындау үшін қажет болуы мүмкін өзге де мәліметтер көрсетіледі.

      Сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы сұрау салуды тиісті түрде орындау үшін қажетті қосымша мәліметтерді сұратуға құқылы.

      4. Егер сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы сұрау салуды орындау оның мемлекетінің егемендігіне, қауіпсіздігіне, қоғамдық тәртібіне немесе басқа да маңызды мүдделеріне нұқсан келтіруі мүмкін не болмаса сұрау салынатын Тараптың ұлттық заңнамасына немесе халықаралық міндеттемелеріне қайшы келеді деп ұйғарса, сұрау салуды орындау кейінге қалдырылуы немесе оны орындаудан бас тартылуы мүмкін.

      5. Сұрау салуды орындаудан бас тарту немесе оны орындауды кідірту туралы сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы бас тартудың немесе кідіртудің себептерін көрсете отырып, сұрау салушы Тараптың құзыретті органын хабардар етеді.

6-бап

      1. Егер сұрау салушы Тараптың құзыретті органы сұрау салудың мазмұнын жарияламаған жөн деп есептесе, Тараптардың әрқайсысының құзыретті органы алынған мәліметтердің, оның ішінде сұрау салуды алу фактісінің және оның мазмұнының құпиялылығын қамтамасыз етеді.

      2. Сұрау салуды орындау кезінде құпиялылықты сақтау мүмкін болмаған жағдайда сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы бұл туралы сұрау салушы Тараптың құзыретті органына мұндай жағдайларда сұрау салуды орындау мүмкіндігі туралы шешім қабылдау үшін хабарлайды.

7-бап

      Адамдарды мемлекетаралық іздестірудің орталықтандырылған ақпараттық массивін қалыптастыруды және жүргізуді Мемлекетаралық ақпараттық банк шеңберінде Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің Бас ақпараттық-талдау орталығы жүзеге асырады.

8-бап

      Тараптардың құзыретті органдары, егер әрбір нақты жағдайда өзгеше тәртіп келісілмейтін болса, осы Шартты орындау барысында туындайтын шығыстарды дербес көтереді.

9-бап

      Адамдарды мемлекетаралық іздестіру тәртібі Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы Үкіметтері басшыларының кеңесі бекітетін жеке құжатпен айқындалады.

10-бап

      Осы Шарт Тараптардың әрқайсысы қатысушылары болып табылатын басқа халықаралық шарттардан туындайтын олардың құқықтары мен міндеттемелерін қозғамайды.

11-бап

      Тараптардың келісуі бойынша осы Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын, тиісті хаттамамен ресімделетін өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

12-бап

      Осы Шартты қолдану және түсіндіру кезінде туындайтын даулы мәселелер мүдделі Тараптардың консультациялары мен келіссөздері арқылы шешіледі.

13-бап

      Осы Шарт оған қол қойған Тараптардың оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді орындағаны туралы үшінші хабарламаны депозитарий алған күннен бастап 30 күн өткен соң күшіне енеді.

      Мемлекетішілік рәсімдерді кешірек орындаған Тараптар үшін осы Шарт тиісті құжаттарды депозитарий алған күннен бастап 30 күн өткен соң күшіне енеді.

14-бап

      Осы Шарт ол күшіне енгеннен кейін депозитарийге қосылу туралы құжаттар беру жолымен, оның ережелерін, мақсаттары мен қағидаттарын бөлісетін Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына кез келген қатысушы мемлекеттің қосылуы үшін ашық.

      Қосылушы мемлекет үшін осы Шарт қосылу туралы тиісті құжатты депозитарий алған күннен бастап 30 күн өткен соң күшіне енеді.

15-бап

      Осы Шарт белгіленбеген мерзімге жасалады.

      Тараптардың әрқайсысы осы Шарттан шыққанға дейін алты айдан кешіктірмей мұндай ниеті туралы депозитарийге жазбаша хабарлама жіберіп және Шарттың қолданылуы уақытында туындаған қаржылық және өзге де міндеттемелерді реттеп, одан шыға алады.

      Осы Шарттың қолданылуын тоқтату Тараптардың осы Шарттың 6-бабында көзделген құпия ақпаратты қорғау жөніндегі міндеттемелерін тоқтатуға әкеп соқпайды.

      2010 жылғы 10 желтоқсанда Мәскеу қаласында орыс тiлiнде бір түпнұсқа данада жасалды. Түпнұсқа дана Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Атқарушы комитетінде сақталады, ол оның расталған көшірмесін осы Шартқа қол қойған әрбір мемлекетке жібереді.

Әзербайжан Республикасы үшін

Ресей Федерациясы үшін

Армения Республикасы үшін

Тәжікстан Республикасы үшін

Беларусь Республикасы үшін

Түрікменстан үшін

Қазақстан Республикасы үшін

Өзбекстан Республикасы үшін

Қырғыз Республикасы үшін

Украина үшін


Молдова Республикасы үшін      2010 жылғы 10 желтоқсанда Мәскеу қаласында қол қойылған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы шартының аударылған көшірмесінің куәландырылған көшірмесі екенін растаймын.

Қазақстан Республикасы


Ішкі істер министрлігінің


Штаб бастығының орынбасары

М.Әбдішев


      2010 жылғы 10 желтоқсанда Мәскеу қаласында қол қойылған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы Шартының куәландырылған көшірмесінің куәландырылған көшірмесі екенін растаймын.

      Қазақстан Республикасы

      Сыртқы істер министрлігінің

      Халықаралық құқық департаментінің

      Басқарма бастығы Б. Пискорский

О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц

Закон Республики Казахстан от 16 октября 2013 года № 135-V.

      Ратифицировать Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц, совершенный в Москве 10 декабря 2010 года.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ


      Вступил в силу 31 декабря 2014 года -

      Бюллетень международных договоров РК 2015 г., № 1, ст. 4)

ДОГОВОР
государств - участников Содружества Независимых
Государств о межгосударственном розыске лиц

      Государства - участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,

      сознавая необходимость принятия эффективных мер для защиты законных прав и свобод человека и гражданина,

      руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права,

      основываясь на положениях международных договоров, участницами которых являются Стороны,

      выражая стремление к созданию эффективных механизмов сотрудничества в межгосударственном розыске лиц,

      договорились о нижеследующем:

Статья 1

      Для целей настоящего Договора используются следующие термины:

      а) компетентные органы Сторон - органы, уполномоченные в соответствии с национальным законодательством Сторон вступать в сношения по вопросам межгосударственного розыска лиц и принимать решения об объявлении (прекращении) межгосударственного розыска и/или осуществлять его;

      б) межгосударственный розыск лиц - комплекс оперативно-разыскных, поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий, направленных на:

      обнаружение, задержание и заключение под стражу в целях выдачи или осуществления уголовного преследования лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда и уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;

      установление места нахождения лиц, уклоняющихся от исполнения решения судов по искам;

      установление места нахождения лиц, пропавших без вести или утративших связь с родственниками;

      установление личности человека, не способного сообщить о себе установочные данные;

      установление личности человека по неопознанному трупу, а также предоставление информации обо всех категориях разыскиваемых и устанавливаемых лиц, находящихся за пределами государства - инициатора розыска, но на территориях Сторон;

      в) лицо, скрывающееся от органа дознания, следствия или суда - лицо, в отношении которого имеется решение органа дознания, следствия или суда об объявлении в розыск;

      г) лицо, уклоняющееся от исполнения приговора по уголовному делу или решения суда по иску - лицо, осужденное за совершение преступления или обязанное решением суда к исполнению обязательства, скрывающееся в целях уклонения от исполнения приговора по уголовному делу или решения суда, местонахождение которого неизвестно, в отношении которого имеется решение суда об объявлении в розыск или иные законные решения;

      д) лицо, пропавшее без вести - лицо, в отношении которого в компетентный орган поступило заявление или сообщение об исчезновении;

      е) лицо, утратившее связь с родственниками - лицо, в силу различных причин не поддерживающее каких-либо отношений с родственниками и не сообщающее сведений о своем месте нахождения, в отношении которого в компетентный орган поступило заявление о розыске;

      ж) лицо, не способное сообщить о себе установочные данные - лицо, которое в силу болезни, возраста или иного состояния не способно сообщить компетентному органу данные, позволяющие с достоверностью установить его личность.

Статья 2

      1. Стороны в соответствии с настоящим Договором, другими международными договорами и национальным законодательством осуществляют сотрудничество в межгосударственном розыске лиц через свои компетентные органы.

      2. Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и передается депозитарию при сдаче на хранение уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Договора в силу.

      Об изменениях в перечне компетентных органов каждая из Сторон в месячный срок письменно уведомляет депозитарий.

Статья 3

      1. Компетентные органы Сторон осуществляют сотрудничество в следующих формах:

      а) исполнение запросов о проведении мероприятий по межгосударственному розыску лиц;

      б) обмен оперативной, разыскной, оперативно-справочной, криминалистической и иной информацией о разыскиваемых лицах;

      в) планирование и осуществление скоординированных оперативно-разыскных мероприятий;

      г) направление представителей Сторон по согласованию с их компетентными органами в служебные командировки для координации действий при проведении оперативно-разыскных мероприятий;

      д) оказание содействия сотрудникам компетентных органов Сторон во время их пребывания в служебных командировках;

      е) обмен опытом работы, проведение совместных совещаний, конференций и семинаров;

      ж) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров;

      з) обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями;

      и) участие в формировании и ведении централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц.

      2. Компетентные органы Сторон могут осуществлять сотрудничество в иных взаимоприемлемых формах.

Статья 4

      Компетентные органы Сторон осуществляют межгосударственный розыск лиц:

      а) скрывающихся от органов дознания, следствия или суда и уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;

      б) уклоняющихся от исполнения решений судов по искам;

      в) пропавших без вести;

      г) утративших связь с родственниками,

      а также при установлении личности человека, не способного сообщить о себе установочные данные, и по неопознанному трупу.

Статья 5

      1. Организация межгосударственного розыска лиц осуществляется посредством запросов, предусмотренных настоящим Договором, и иных обращений, направляемых компетентными органами запрашивающей Стороны компетентным органам запрашиваемой Стороны.

      Информация может быть предоставлена другой Стороне без запроса, если имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны.

      2. Запрос направляется в письменной форме на официальном бланке компетентного органа запрашивающей Стороны, подписывается руководителем этого органа и удостоверяется гербовой печатью.

      В безотлагательных случаях запрос может передаваться:

      а) шифротелеграммами;

      б) в электронном виде по магистральной сети передачи данных;

      в) с использованием иных технических средств передачи текста;

      г) устно с последующим обязательным письменным подтверждением в срок не позднее трех суток.

      3. В запросе указываются:

      а) наименования компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой Сторон;

      б) номер, дата и основание заведения разыскного дела;

      в) цель и обоснование запроса;

      г) при необходимости - описание особого порядка исполнения запроса и обоснование этой необходимости;

      д) иные сведения, которые могут быть необходимы для исполнения запроса.

      Компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе запросить дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса.

      4. Исполнение запроса может быть отложено или в его исполнении может быть отказано, если компетентный орган запрашиваемой Стороны полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам его государства либо противоречит национальному законодательству или международным обязательствам запрашиваемой Стороны.

      5. Об отказе в исполнении запроса или задержке его исполнения компетентный орган запрашиваемой Стороны уведомляет компетентный орган запрашивающей Стороны с указанием причины отказа или задержки.

Статья 6

      1. Компетентный орган каждой из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных сведений, в том числе факта получения и содержания запроса, если компетентный орган запрашивающей Стороны считает нежелательным разглашение их содержания.

      2. В случае невозможности соблюдения конфиденциальности при исполнении запроса компетентный орган запрашиваемой Стороны информирует об этом компетентный орган запрашивающей Стороны для принятия решения о возможности исполнения запроса на таких условиях.

Статья 7

      Формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц осуществляет Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации в рамках Межгосударственного информационного банка.

Статья 8

      Компетентные органы Сторон самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.

Статья 9

      Порядок межгосударственного розыска лиц определяется отдельным документом, утверждаемым Советом глав правительств Содружества Независимых Государств.

Статья 10

      Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других международных договоров, участницами которых они являются.

Статья 11

      По согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом.

Статья 12

      Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании настоящего Договора, решаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.

Статья 13

      Настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

      Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.

Статья 14

      Настоящий Договор после его вступления в силу открыт для присоединения любого государства - участника Содружества Независимых Государств, разделяющего его положения, цели и принципы, путем передачи депозитарию документов о присоединении.

      Для присоединяющегося государства настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующего документа о присоединении.

Статья 15

      Настоящий Договор заключается на неопределенный срок.

      Каждая Сторона может выйти из настоящего Договора, направив депозитарию письменное уведомление о таком намерении не позднее чем за шесть месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия Договора.

      Прекращение действия настоящего Договора не влечет за собой прекращения обязательств Сторон по защите конфиденциальной информации, предусмотренных статьей 6 настоящего Договора.

      Совершено в городе Москве 10 декабря 2010 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящий Договор, его заверенную копию.

За Азербайджанскую Республику

За Российскую Федерацию

За Республику Армения

За Республику Таджикистан

За Республику Беларусь

За Туркменистан

За Республику Казахстан

За Республику Узбекистан

За Кыргызскую Республику

За Украину


За Республику Молдова


ОГОВОРКА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
к Договору государств — участников
Содружества Независимых Государств
о межгосударственном розыске лиц

      За исключением п.п. в), г) пункта 1 статьи 3.

      Азербайджанская сторона исходит из того, что при реализации положений Договора предоставление информации третьей стороне (не участникам Договора) может осуществляться при наличии согласия Стороны, предоставившей информацию.

      Никакие из прав, обязанностей и положений, изложенных в Договоре, не будут применяться Азербайджанской Республикой в отношении Республики Армения до освобождения Республикой Армения всех оккупированных территорий Азербайджанской Республики и полного устранения последствий агрессии.

Президент


Азербайджанской Республики

И. Алиев


ОГОВОРКА
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
к Договору государств-участников
Содружества Независимых Государств
о межгосударственном розыске лиц

      В связи с представлением Азербайджанской Республикой оговорки к Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц, никакие из прав, обязанностей и положений, изложенных в Договоре государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц, не будут применяться Республикой Армения в отношении Азербайджанской Республики до урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, являющегося результатом осуществления Азербайджанской Республикой политики этнических чисток в отношении самоопределившегося народа Нагорного Карабаха и развязывания военной агрессии против Нагорно-Карабахской Республики.

Президент


Республики Армения

С. САРГСЯН


      Настоящим удостоверяю, что прилагаемый текст является аутентичной копией Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц, принятого на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое состоялось 10 декабря 2010 года в городе Москве. Подлинный экземпляр вышеупомянутого Договора хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств.

Первый заместитель Председателя


Исполнительного комитета -


Исполнительного секретаря СНГ

В. Гаркун