"Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластері туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 10 маусымдағы № 207-V ҚРЗ.


      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң "Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластерінің құқықтық мәртебесін және "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағын басқару ерекшеліктерін айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) дербес кластерлік қор (бұдан әрі – Қор) – Қазақстан Республикасының Үкіметі құрған және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген функцияларды орындайтын коммерциялық емес ұйым;

      2) "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағы – Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес құрылған, ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық технологиялар саласындағы арнайы экономикалық аймақ;

      3) "Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластері (бұдан әрі – инновациялық кластер) – өзара іс-қимыл жасау және қолда бар мүмкіндіктерді бірлесіп пайдалану, білім және тәжірибе алмасу, зерттеулер жүргізу, технологияларды тиімді беру, орнықты әріптестік байланыстарды жолға қою және ақпарат тарату арқылы өнеркәсіптік-инновациялық қызметті ынталандыруға арналған инновациялық кластер қатысушыларының бірлестігі;

      4) "Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластері қатысушысының жобасы (бұдан әрі – қатысушының жобасы) – жаңа немесе жетілдірілген өндірістерді, технологияларды, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жасауға бағытталған, белгілі бір уақыт мерзімі ішінде іске асырылатын іс-шаралар кешені;

      5) технологиялық даму орталығы – инновациялық технологияларды дамытуға және құруға жәрдемдесетін, сондай-ақ өндірістік технологияларды жетілдіру бойынша оқытудың мазмұны мен іске асырылуын қоса алғанда, оқытумен айналысатын орталық;

      6) трансұлттық корпорация – негізгі ұйымнан және бірнеше елдер аумақтарындағы филиалдардан, еншілес ұйымдардан тұратын заңды тұлға (заңды тұлғалар жиынтығы);

      7) шетелдік инвестициялық қор – айрықша қызмет түрі Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін жинақтау және инвестициялау болып табылатын бейрезидент-заңды тұлға.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 17.11.2015 № 407-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.04.2019 № 243-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының инновациялық кластер туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының инновациялық кластер туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Қазақстан Республикасының инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы, өнеркәсіптік саясат туралы, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасы инновациялық кластерге және Қорға осы Заңмен реттелмеген бөлігінде қолданылады.

      3. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

      Ескерту. 2-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.04.2019 № 243-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-бап. Инновациялық кластер құрудың және оның жұмыс істеуінің мақсаты

      Инновациялық кластер жаңа технологияларды жеделдетіп дамыту, зерттеулер жүргізудің, жаңа технологиялар әзірлеудің ұйымдық, экономикалық және әлеуметтік жағдайларын одан әрі жетілдіру, оларды коммерцияландыруға жәрдем көрсету мақсатында құрылады және жұмыс істейді.

4-бап. Инновациялық кластер қызметінің қағидаттары

      Инновациялық кластер қызметі:

      1) ғылымның, білімнің және өндірістің ықпалдастығы;

      2) ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған қатысушылардың жобаларын қаржыландырудың басымдығы;

      3) инновациялық кластер қатысушыларының қызметін қолдаудың экономикалық тиімділігі мен нәтижелілігі;

      4) іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттарын дамыту;

      5) Қор қаржыландыратын қатысушылардың жобалары сараптамасының объективтілігі мен тәуелсіздігі;

      6) халықаралық ынтымақтастықты дамыту;

      7) экономиканың басым секторларында технологияларды коммерцияландыруды ынталандыру қағидаттарына негізделеді.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 31.03.2021 № 24-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-тарау. ИННОВАЦИЯЛЫҚ КЛАСТЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

5-бап. Инновациялық кластерді басқару

      1. Инновациялық кластерді дамыту және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында инновациялық кластерді басқаруды Инновациялық кластердің қамқоршылық кеңесі жүзеге асырады, ол Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылады.

      2. Инновациялық кластер қамқоршылық кеңесінің ережесін және құрамын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      3. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Инновациялық кластер қамқоршылық кеңесінің төрағасы болып табылады.

      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда - ҚР 03.07.2017 № 86-VI Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

6-бап. Инновациялық кластердің қамқоршылық кеңесі

      Инновациялық кластердің қамқоршылық кеңесінің функцияларына:

      1) инновациялық кластерді дамытудың стратегиялық міндеттерін айқындау;

      2) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);
      3) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);
      4) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);
      5) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);

      6) осы Заңда және Инновациялық кластердің қамқоршылық кеңесі туралы ережеде көзделген өзге де функциялар жатады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

7-бап. Инновациялық кластердің қатысушылары

      1. Инновациялық кластердің қатысушылары өз қызметін Инновациялық кластердің қамқоршылық кеңесі айқындаған стратегиялық міндеттерге қол жеткізу үшін жүзеге асырады.

      2. Мыналар:

      1) арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының бірыңғай тізіліміне енгізілген "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының қатысушылары, оның ішінде Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес қызметін арнайы экономикалық аймақтың аумағынан тысқары жерде жүзеге асыратын, ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық технологиялар саласындағы арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары;

      2) Қамқоршылық кеңес инновациялық кластер қатысушыларының тізбесіне енгізген ғылыми ұйымдар, тәуекелмен инвестицияланатын акционерлік инвестициялық қорлар, білім беру ұйымдары, технологиялық парктер, салалық конструкторлық бюролар, технологияларды коммерцияландыру орталықтары, ұлттық даму институттары, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар мәртебесі бар заңды тұлғалар инновациялық кластердің қатысушылары болып табылады.

      3) алып тасталды - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      4) алып тасталды - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 407-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.04.2019 № 243-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. "ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ПАРКІ" АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҒЫН БАСҚАРУДЫҢ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-бап. "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағын басқару

      "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағын басқаруды республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы айқындайтын басқарушы компания жүзеге асырады.

      "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағын басқару Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-1-бап. Қордың функциялары

      Қордың функцияларына:

      1) инновациялық кластер қатысушыларының жобаларын қаржыландыру;

      2) инновациялық кластер қатысушыларының шетелдік әріптестермен ынтымақтастығын дамыту жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау;

      3) инновациялық кластер қатысушыларының жобаларын іске асыру үшін әлеуетті инвесторларды іздестіру;

      4) трансұлттық корпорациялармен технологиялық даму орталықтары нысанында бірлескен кәсіпорындар құруға, оларды басқаруға және үйлестіруге қатысу;

      5) шетелдік инвестициялық қорларға қатысу;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функциялар жатады.

      Ескерту. 3-тарау 8-1-баппен толықтырылды - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

9-бап. Қордың басқару органдары

      1. Басқарушы комитет Қордың жоғары басқару органы болып табылады. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Басқарушы комитеттің Төрағасы болып табылады.

      Басқарушы комитет туралы ережені, сондай-ақ оның құрамын Басқарушы комитеттің Төрағасы бекітеді.

      2. Басқарушы комитеттің айрықша құзыретіне:

      1) Қор жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

      2) Қордың жылдық және орта мерзімді бюджеттерін бекіту;

      3) Қордың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту;

      4) Қордың сыртқы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

      5) осы Заңға және Қор жарғысына сәйкес өзге де өкілеттіктер жатады.

      3. Басқарушы комитеттің құрамына құрылтайшының өкілдері, педагогтер және ғылыми қызметкерлер, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, сондай-ақ өзге де адамдар кіреді.

      Басқарушы комитеттің қызметін ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган қамтамасыз етеді.

      4. Қордың ағымдағы қызметіне басшылықты оның атқарушы органы жүзеге асырады, ол алқалы немесе жеке-дара болуы мүмкін.

      Қордың атқарушы органы Басқарушы комитеттің және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның шешімдері негізінде және оларды орындау үшін әрекет етеді.

      Қордың атқарушы органының құрылымы мен құзыреті Қор жарғысында айқындалады.

      Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган:

      1) Қордың атқарушы органының сандық құрамын, басшысы мен мүшелері өкілеттіктерінің мерзімдерін айқындайды;

      2) Қордың атқарушы органының басшысы мен мүшелерін сайлайды, сондай-ақ Қордың атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатады.

      5. Қордың атқарушы органы әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірген зиян үшін Қор алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      6. Қорда оның жарғысына сәйкес өзге де органдар құрылуы мүмкін.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.04.2019 № 243-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 294-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Қордың мүлкі

      1. Қордың мүлкі:

      1) ерікті мүліктік жарналар мен қайырмалдықтар;

      2) Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын, ғылыми-техникалық жұмыстарды және (немесе) қатысушылардың жобаларын жыл сайын қаржыландыру жөніндегі міндеттемені орындау шеңберінде жер қойнауын пайдаланушы жіберген ақша;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды өткізуден және қызметтерді көрсетуден түскен түсімдер (кірістер);

      4) акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар және салымдар (депозиттер) бойынша алынатын дивидендтер (кірістер, сыйақылар (мүдде);

      4-1) бюджеттен нысаналы аударым;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен қалыптасады.

      2. Алып тасталды – ҚР 03.01.2022 № 101-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2-1. Қор қатысушылардың жобаларын жүргізілген сараптама қорытындылары бойынша өз мүлкі есебінен қаржыландыру үшін айқындайды.

      3. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қор жер қойнауын пайдаланушыдан алған ақша тек қатысушылардың жобаларын қаржыландыруға ғана пайдаланылады.

      Қор өз функцияларын жүзеге асыру үшін осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес жер қойнауын пайдаланушылар жіберген ақша сомасының үштен аспайтын пайызын пайдаланады.

      Бұл ретте Қор:

      1) ақшаны жіберу үшін банк шотын ашады;

      2) Қорға жер қойнауын пайдаланушылар жіберген ақшаның есебін әрбір жер қойнауын пайдаланушы бойынша жеке-жеке, сондай-ақ қатысушылардың жобаларын қаржыландыруға ақшаны пайдалану есебін жүргізуге міндетті.

      Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес ақша жіберген жер қойнауын пайдаланушының қатысушының жобасын іске асыру нәтижесінде алынған күзет құжатын, осындай жобаның нақты құнын оның қаржыландыру үлесіне барабар сатып алуға басқа тұлғалардың алдында басым құқығы болады.

      3-1. Осы баптың 1-тармағының 4-1) тармақшасына сәйкес Қордың бюджеттен алған нысаналы аударымы:

      1) Қордың бірлескен кәсіпорынның жарғылық капиталының елу пайызға дейінгі мөлшерін қоса қаржыландыру кезінде трансұлттық корпорациялардың қатысуымен технологиялық даму орталығы нысанында бірлескен кәсіпорындар құру;

      2) Қордың шетелдік инвестициялық қорларға үлестік қатысуы мақсатында пайдаланылады.

      4. Қордың осы бапқа сәйкес қалыптастырылған мүлкі оған меншік құқығымен тиесілі болады.

      5. Қор осы баптың 1-тармағының 1), 3), 4) және 5) тармақшаларына сәйкес қалыптастырылған мүлікті "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының және инновациялық кластердің қызметін қамтамасыз ету, жұмыс істеуі және оны дамыту, сондай-ақ қатысушылардың жобаларын қаржыландыру үшін пайдаланады.

      6. Қор мүлкіне құрылтайшының мүліктік құқықтары болмайды.

      Құрылтайшы Қордың міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Қор құрылтайшының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 407-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.01.2022 № 101-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Қорды қайта ұйымдастыру, тарату

      1. Қор Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қор жарғысына сәйкес қайта ұйымдастырылуға, таратылуға жатады.

      2. Қор таратылған кезде кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік Қордың құрылтай құжаттарында көрсетілген мақсаттарға жұмсалады.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

12-бап. Қазақстан Республикасының инновациялық кластер туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының инновациялық кластер туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

13-бап. Өтпелі ережелер

      1. Осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде құрылтайшы жарғылық капиталына мемлекет қатысатын тиісті заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру арқылы Қор құру туралы шешім қабылдайды.

      2. Алып тасталды - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

14-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

Об инновационном кластере "Парк инновационных технологий"

Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года № 207-V ЗРК.


      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ

      Настоящий Закон определяет правовой статус инновационного кластера "Парк инновационных технологий" и особенности управления специальной экономической зоной "Парк инновационных технологий".

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) автономный кластерный фонд (далее – Фонд) – некоммерческая организация, созданная Правительством Республики Казахстан и выполняющая функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

      2) специальная экономическая зона "Парк инновационных технологий" – специальная экономическая зона в отрасли информационно-коммуникационных и инновационных технологий, созданная в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных экономических и индустриальных зонах;

      3) инновационный кластер "Парк инновационных технологий" (далее – инновационный кластер) – объединение участников инновационного кластера, призванных стимулировать промышленно-инновационную деятельность путем взаимодействия и совместного использования имеющихся возможностей, обмена знаниями и опытом, проведения исследований, эффективной передачи технологий, налаживания устойчивых партнерских связей и распространения информации;

      4) проект участника инновационного кластера "Парк инновационных технологий" (далее – проект участника) – комплекс мероприятий, направленных на создание новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг, реализуемых в течение определенного срока времени;

      5) центр технологического развития – центр, содействующий развитию и созданию инновационных технологий, а также занимающийся обучением по совершенствованию производственных технологий, включая его содержание и реализацию;

      6) транснациональная корпорация – юридическое лицо (совокупность юридических лиц), состоящее из основной организации и филиалов, дочерних организаций на территориях нескольких стран;

      7) зарубежный инвестиционный фонд – юридическое лицо-нерезидент, исключительным видом деятельности которого являются аккумулирование и инвестирование субъектов промышленно-инновационной деятельности в Республике Казахстан.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 17.11.2015 № 407-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 03.04.2019 № 243-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2021 № 87-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об инновационном кластере

      1. Законодательство Республики Казахстан об инновационном кластере основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Законодательство Республики Казахстан в области государственной поддержки инновационной деятельности, о промышленной политике, о специальных экономических и индустриальных зонах применяется к инновационному кластеру и Фонду в части, не урегулированной настоящим Законом.

      3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 03.04.2019 № 243-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2021 № 87-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Цель создания и функционирования инновационного кластера

      Инновационный кластер создается и функционирует в целях ускоренного развития новых технологий, дальнейшего совершенствования организационных, экономических и социальных условий проведения исследований, разработки новых технологий, оказания содействия в их коммерциализации.

Статья 4. Принципы деятельности инновационного кластера

      Деятельность инновационного кластера основывается на принципах:

      1) интеграции науки, образования и производства;

      2) приоритетности финансирования проектов участников, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики;

      3) экономической эффективности и результативности поддержки деятельности участников инновационного кластера;

      4) развития приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований;

      5) объективности и независимости экспертизы проектов участников, финансируемых Фондом;

      6) развития международного сотрудничества;

      7) стимулирования коммерциализации технологий в приоритетных секторах экономики.

      Сноска. Статья 4 с изменением, внесенным Законом РК от 31.03.2021 № 24-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

Статья 5. Управление инновационным кластером

      1. В целях развития и обеспечения функционирования инновационного кластера управление инновационным кластером осуществляется Попечительским советом инновационного кластера, который создается по решению Правительства Республики Казахстан.

      2. Положение и состав Попечительского совета инновационного кластера утверждаются Правительством Республики Казахстан.

      3. Председателем Попечительского совета инновационного кластера является Премьер-Министр Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 5 в редакции Закона РК от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Попечительский совет инновационного кластера

      К функциям Попечительского совета инновационного кластера относятся:

      1) определение стратегических задач развития инновационного кластера;

      2) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);
      3) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);
      4) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);
      5) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      6) иные функции, предусмотренные настоящим Законом и положением о Попечительском совете инновационного кластера.

      Сноска. Статья 6 с изменением, внесенным Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 7. Участники инновационного кластера

      1. Участники инновационного кластера осуществляют свою деятельность для достижения стратегических задач, определенных Попечительским советом инновационного кластера.

      2. Участниками инновационного кластера являются:

      1) участники специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий", включенные в единый реестр участников специальной экономической зоны, в том числе участники специальной экономической зоны в отрасли информационно-коммуникационных и инновационных технологий, осуществляющие деятельность вне территории специальной экономической зоны в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных экономических и индустриальных зонах;

      2) юридические лица, имеющие статус научных организаций, акционерных инвестиционных фондов рискового инвестирования, организаций образования, технологических парков, отраслевых конструкторских бюро, центров коммерциализации технологий, национальных институтов развития, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, включенные Попечительским советом в перечень участников инновационного кластера;

      3) исключен Законом РК от 03.04.2019 № 243-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      4) исключен Законом РК от 03.04.2019 № 243-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 17.11.2015 № 407-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 03.04.2019 № 243-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ "ПАРК ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" И ФОНДА

      Сноска. Заголовок главы 3 с изменением, внесенным Законом РК от 03.04.2019 № 243-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Управление специальной экономической зоной "Парк инновационных технологий"

      Управление специальной экономической зоной "Парк инновационных технологий" осуществляется управляющей компанией, которая определяется местным исполнительным органом города республиканского значения.

      Управление специальной экономической зоной "Парк инновационных технологий" осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных экономических и индустриальных зонах.

      Сноска. Статья 8 в редакции Закона РК от 03.04.2019 № 243-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8-1. Функции Фонда

      К функциям Фонда относятся:

      1) финансирование проектов участников инновационного кластера;

      2) выработка предложений по развитию сотрудничества участников инновационного кластера с зарубежными партнерами;

      3) поиск потенциальных инвесторов для реализации проектов участников инновационного кластера;

      4) участие в создании, управлении и координации совместных предприятий в форме центров технологического развития с транснациональными корпорациями;

      5) участие в зарубежных инвестиционных фондах;

      6) иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 8-1 в соответствии с Законом РК от 03.04.2019 № 243-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Органы управления Фонда

      1. Высшим органом управления Фонда является Управляющий комитет. Председателем Управляющего комитета является Премьер-Министр Республики Казахстан.

      Положение об Управляющем комитете, а также его состав утверждаются Председателем Управляющего комитета.

      2. К исключительной компетенции Управляющего комитета относятся:

      1) внесение изменений и дополнений в устав Фонда;

      2) утверждение годовых и среднесрочных бюджетов Фонда;

      3) утверждение правил закупок Фондом товаров, работ, услуг;

      4) определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Фонда;

      5) иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и уставом Фонда.

      3. В состав Управляющего комитета входят представители учредителя, педагоги и научные работники, представители общественных объединений, а также иные лица.

      Деятельность Управляющего комитета обеспечивается уполномоченным органом в сфере информатизации.

      4. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется его исполнительным органом, который может быть коллегиальным или единоличным.

      Исполнительный орган Фонда действует на основании и во исполнение решений Управляющего комитета и уполномоченного органа в сфере информатизации.

      Структура и компетенция исполнительного органа Фонда определяются уставом Фонда.

      Уполномоченный орган в сфере информатизации:

      1) определяет количественный состав, сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа Фонда;

      2) избирает руководителя и членов исполнительного органа Фонда, а также досрочно прекращает полномочия руководителя и членов исполнительного органа Фонда.

      5. Исполнительный орган Фонда несет перед Фондом ответственность за вред, причиненный действиями и (или) бездействием в соответствии с законами Республики Казахстан,

      6. В Фонде могут создаваться иные органы в соответствии с его уставом.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 03.04.2019 № 243-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 294-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Имущество Фонда

      1. Имущество Фонда формируется за счет:

      1) добровольных имущественных взносов и пожертвований;

      2) денег, направленных недропользователем в рамках исполнения обязательства по ежегодному финансированию научно-исследовательских, научно-технических работ и (или) проектов участников в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;

      3) поступлений (доходов) от реализации товаров, работ и услуг в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

      4) дивидендов (доходов, вознаграждений (интереса), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);

      4-1) целевого перечисления из бюджета;

      5) других источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.

      2. Исключен Законом РК от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2-1. Фонд определяет проекты участников для их финансирования за счет собственного имущества по итогам проведенной экспертизы.

      3. Деньги, полученные Фондом от недропользователя в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, используются исключительно на финансирование проектов участников.

      Фонд использует не более трех процентов от суммы денег, направленных недропользователями в соответствии подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи для осуществления своих функций.

      При этом Фонд:

      1) открывает банковский счет для направления денег;

      2) обязан вести учет денег, направленных недропользователями в Фонд раздельно по каждому недропользователю, а также учет использования денег на финансирование проектов участников.

      Недропользователь, направивший деньги в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, имеет преимущественное право перед другими лицами на приобретение охранного документа, полученного по результатам реализации проекта участника, пропорционально доле его финансирования в фактической стоимости такого проекта.

      3-1. Целевое перечисление, полученное Фондом из бюджета в соответствии с подпунктом 4-1) пункта 1 настоящей статьи, используется для целей:

      1) создания совместных предприятий в форме центра технологического развития с участием транснациональных корпораций при софинансировании Фонда в размере до пятидесяти процентов уставного капитала совместного предприятия;

      2) долевого участия Фонда в зарубежных инвестиционных фондах.

      4. Имущество Фонда, сформированное в соответствии с настоящей статьей, принадлежит ему на праве собственности.

      5. Фонд использует имущество, сформированное в соответствии с подпунктами 1), 3), 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, для обеспечения деятельности, функционирования и развития специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий" и инновационного кластера, а также финансирования проектов участников.

      6. Учредитель не имеет имущественных прав на имущество Фонда.

      Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 17.11.2015 № 407-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 03.01.2022 № 101-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Реорганизация, ликвидация Фонда

      1. Фонд подлежит реорганизации, ликвидации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Фонда.

      2. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, указанные в учредительных документах Фонда.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 12. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об инновационном кластере

      Нарушение законодательства Республики Казахстан об инновационном кластере влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 13. Переходные положения

      1. В течение шести месяцев со дня введения настоящего Закона в действие учредитель принимает решение о создании Фонда путем реорганизации соответствующего юридического лица с участием государства в уставном капитале.

      2. Исключен Законом РК от 03.04.2019 № 243-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными с Законом РК от 03.04.2019 № 243-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ