"Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластері туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 10 маусымдағы № 207-V ҚРЗ.


      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң "Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластерінің құқықтық мәртебесін және "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағын басқару ерекшеліктерін айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) дербес кластерлік қор (бұдан әрі – Қор) – Қазақстан Республикасының Үкіметі құрған және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген функцияларды орындайтын коммерциялық емес ұйым;

      2) "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағы – Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес құрылған, ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық технологиялар саласындағы арнайы экономикалық аймақ;

      3) "Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластері (бұдан әрі – инновациялық кластер) – өзара іс-қимыл жасау және қолда бар мүмкіндіктерді бірлесіп пайдалану, білім және тәжірибе алмасу, зерттеулер жүргізу, технологияларды тиімді беру, орнықты әріптестік байланыстарды жолға қою және ақпарат тарату арқылы өнеркәсіптік-инновациялық қызметті ынталандыруға арналған инновациялық кластер қатысушыларының бірлестігі;

      4) "Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластері қатысушысының жобасы (бұдан әрі – қатысушының жобасы) – жаңа немесе жетілдірілген өндірістерді, технологияларды, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жасауға бағытталған, белгілі бір уақыт мерзімі ішінде іске асырылатын іс-шаралар кешені;

      5) технологиялық даму орталығы – инновациялық технологияларды дамытуға және құруға жәрдемдесетін, сондай-ақ өндірістік технологияларды жетілдіру бойынша оқытудың мазмұны мен іске асырылуын қоса алғанда, оқытумен айналысатын орталық;

      6) трансұлттық корпорация – негізгі ұйымнан және бірнеше елдер аумақтарындағы филиалдардан, еншілес ұйымдардан тұратын заңды тұлға (заңды тұлғалар жиынтығы);

      7) шетелдік инвестициялық қор – айрықша қызмет түрі Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін жинақтау және инвестициялау болып табылатын бейрезидент-заңды тұлға.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 17.11.2015 № 407-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.04.2019 № 243-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының инновациялық кластер туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының инновациялық кластер туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Қазақстан Республикасының инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы, өнеркәсіптік саясат туралы, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасы инновациялық кластерге және Қорға осы Заңмен реттелмеген бөлігінде қолданылады.

      3. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

      Ескерту. 2-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.04.2019 № 243-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-бап. Инновациялық кластер құрудың және оның жұмыс істеуінің мақсаты

      Инновациялық кластер жаңа технологияларды жеделдетіп дамыту, зерттеулер жүргізудің, жаңа технологиялар әзірлеудің ұйымдық, экономикалық және әлеуметтік жағдайларын одан әрі жетілдіру, оларды коммерцияландыруға жәрдем көрсету мақсатында құрылады және жұмыс істейді.

4-бап. Инновациялық кластер қызметінің қағидаттары

      Инновациялық кластер қызметі:

      1) ғылымның, білімнің және өндірістің ықпалдастығы;

      2) ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған қатысушылардың жобаларын қаржыландырудың басымдығы;

      3) инновациялық кластер қатысушыларының қызметін қолдаудың экономикалық тиімділігі мен нәтижелілігі;

      4) іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттарын дамыту;

      5) Қор қаржыландыратын қатысушылардың жобалары сараптамасының объективтілігі мен тәуелсіздігі;

      6) халықаралық ынтымақтастықты дамыту;

      7) экономиканың басым секторларында технологияларды коммерцияландыруды ынталандыру қағидаттарына негізделеді.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 31.03.2021 № 24-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-тарау. ИННОВАЦИЯЛЫҚ КЛАСТЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

5-бап. Инновациялық кластерді басқару

      1. Инновациялық кластерді дамыту және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында инновациялық кластерді басқаруды Инновациялық кластердің қамқоршылық кеңесі жүзеге асырады, ол Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылады.

      2. Инновациялық кластер қамқоршылық кеңесінің ережесін және құрамын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      3. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Инновациялық кластер қамқоршылық кеңесінің төрағасы болып табылады.

      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда - ҚР 03.07.2017 № 86-VI Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

6-бап. Инновациялық кластердің қамқоршылық кеңесі

      Инновациялық кластердің қамқоршылық кеңесінің функцияларына:

      1) инновациялық кластерді дамытудың стратегиялық міндеттерін айқындау;

      2) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);
      3) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);
      4) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);
      5) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);

      6) осы Заңда және Инновациялық кластердің қамқоршылық кеңесі туралы ережеде көзделген өзге де функциялар жатады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

7-бап. Инновациялық кластердің қатысушылары

      1. Инновациялық кластердің қатысушылары өз қызметін Инновациялық кластердің қамқоршылық кеңесі айқындаған стратегиялық міндеттерге қол жеткізу үшін жүзеге асырады.

      2. Мыналар:

      1) арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының бірыңғай тізіліміне енгізілген "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының қатысушылары, оның ішінде Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес қызметін арнайы экономикалық аймақтың аумағынан тысқары жерде жүзеге асыратын, ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық технологиялар саласындағы арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары;

      2) Қамқоршылық кеңес инновациялық кластер қатысушыларының тізбесіне енгізген ғылыми ұйымдар, тәуекелмен инвестицияланатын акционерлік инвестициялық қорлар, білім беру ұйымдары, технологиялық парктер, салалық конструкторлық бюролар, технологияларды коммерцияландыру орталықтары, ұлттық даму институттары, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар мәртебесі бар заңды тұлғалар инновациялық кластердің қатысушылары болып табылады.

      3) алып тасталды - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      4) алып тасталды - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 407-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.04.2019 № 243-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. "ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ПАРКІ" АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҒЫН БАСҚАРУДЫҢ ЖӘНЕ ҚОРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-бап. "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағын басқару

      "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағын басқаруды республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы айқындайтын басқарушы компания жүзеге асырады.

      "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағын басқару Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-1-бап. Қордың функциялары

      Қордың функцияларына:

      1) инновациялық кластер қатысушыларының жобаларын қаржыландыру;

      2) инновациялық кластер қатысушыларының шетелдік әріптестермен ынтымақтастығын дамыту жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау;

      3) инновациялық кластер қатысушыларының жобаларын іске асыру үшін әлеуетті инвесторларды іздестіру;

      4) трансұлттық корпорациялармен технологиялық даму орталықтары нысанында бірлескен кәсіпорындар құруға, оларды басқаруға және үйлестіруге қатысу;

      5) шетелдік инвестициялық қорларға қатысу;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функциялар жатады.

      Ескерту. 3-тарау 8-1-баппен толықтырылды - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

9-бап. Қордың басқару органдары

      1. Басқарушы комитет Қордың жоғары басқару органы болып табылады. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Басқарушы комитеттің Төрағасы болып табылады.

      Басқарушы комитет туралы ережені, сондай-ақ оның құрамын Басқарушы комитеттің Төрағасы бекітеді.

      2. Басқарушы комитеттің айрықша құзыретіне:

      1) Қор жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

      2) Қордың жылдық және орта мерзімді бюджеттерін бекіту;

      3) Қордың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту;

      4) Қордың сыртқы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

      5) осы Заңға және Қор жарғысына сәйкес өзге де өкілеттіктер жатады.

      3. Басқарушы комитеттің құрамына құрылтайшының өкілдері, педагогтер және ғылыми қызметкерлер, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, сондай-ақ өзге де адамдар кіреді.

      Басқарушы комитеттің қызметін ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган қамтамасыз етеді.

      4. Қордың ағымдағы қызметіне басшылықты оның атқарушы органы жүзеге асырады, ол алқалы немесе жеке-дара болуы мүмкін.

      Қордың атқарушы органы Басқарушы комитеттің және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның шешімдері негізінде және оларды орындау үшін әрекет етеді.

      Қордың атқарушы органының құрылымы мен құзыреті Қор жарғысында айқындалады.

      Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган:

      1) Қордың атқарушы органының сандық құрамын, басшысы мен мүшелері өкілеттіктерінің мерзімдерін айқындайды;

      2) Қордың атқарушы органының басшысы мен мүшелерін сайлайды, сондай-ақ Қордың атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатады.

      5. Қордың атқарушы органы әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірген зиян үшін Қор алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      6. Қорда оның жарғысына сәйкес өзге де органдар құрылуы мүмкін.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.04.2019 № 243-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 294-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Қордың мүлкі

      1. Қордың мүлкі:

      1) ерікті мүліктік жарналар мен қайырмалдықтар;

      2) Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын, ғылыми-техникалық жұмыстарды және (немесе) қатысушылардың жобаларын жыл сайын қаржыландыру жөніндегі міндеттемені орындау шеңберінде жер қойнауын пайдаланушы жіберген ақша;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды өткізуден және қызметтерді көрсетуден түскен түсімдер (кірістер);

      4) акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар және салымдар (депозиттер) бойынша алынатын дивидендтер (кірістер, сыйақылар (мүдде);

      4-1) бюджеттен нысаналы аударым;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен қалыптасады.

      2. Алып тасталды – ҚР 03.01.2022 № 101-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2-1. Қор қатысушылардың жобаларын жүргізілген сараптама қорытындылары бойынша өз мүлкі есебінен қаржыландыру үшін айқындайды.

      3. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қор жер қойнауын пайдаланушыдан алған ақша тек қатысушылардың жобаларын қаржыландыруға ғана пайдаланылады.

      Қор өз функцияларын жүзеге асыру үшін осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес жер қойнауын пайдаланушылар жіберген ақша сомасының үштен аспайтын пайызын пайдаланады.

      Бұл ретте Қор:

      1) ақшаны жіберу үшін банк шотын ашады;

      2) Қорға жер қойнауын пайдаланушылар жіберген ақшаның есебін әрбір жер қойнауын пайдаланушы бойынша жеке-жеке, сондай-ақ қатысушылардың жобаларын қаржыландыруға ақшаны пайдалану есебін жүргізуге міндетті.

      Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес ақша жіберген жер қойнауын пайдаланушының қатысушының жобасын іске асыру нәтижесінде алынған күзет құжатын, осындай жобаның нақты құнын оның қаржыландыру үлесіне барабар сатып алуға басқа тұлғалардың алдында басым құқығы болады.

      3-1. Осы баптың 1-тармағының 4-1) тармақшасына сәйкес Қордың бюджеттен алған нысаналы аударымы:

      1) Қордың бірлескен кәсіпорынның жарғылық капиталының елу пайызға дейінгі мөлшерін қоса қаржыландыру кезінде трансұлттық корпорациялардың қатысуымен технологиялық даму орталығы нысанында бірлескен кәсіпорындар құру;

      2) Қордың шетелдік инвестициялық қорларға үлестік қатысуы мақсатында пайдаланылады.

      4. Қордың осы бапқа сәйкес қалыптастырылған мүлкі оған меншік құқығымен тиесілі болады.

      5. Қор осы баптың 1-тармағының 1), 3), 4) және 5) тармақшаларына сәйкес қалыптастырылған мүлікті "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының және инновациялық кластердің қызметін қамтамасыз ету, жұмыс істеуі және оны дамыту, сондай-ақ қатысушылардың жобаларын қаржыландыру үшін пайдаланады.

      6. Қор мүлкіне құрылтайшының мүліктік құқықтары болмайды.

      Құрылтайшы Қордың міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Қор құрылтайшының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 407-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.01.2022 № 101-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Қорды қайта ұйымдастыру, тарату

      1. Қор Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қор жарғысына сәйкес қайта ұйымдастырылуға, таратылуға жатады.

      2. Қор таратылған кезде кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік Қордың құрылтай құжаттарында көрсетілген мақсаттарға жұмсалады.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

12-бап. Қазақстан Республикасының инновациялық кластер туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының инновациялық кластер туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

13-бап. Өтпелі ережелер

      1. Осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде құрылтайшы жарғылық капиталына мемлекет қатысатын тиісті заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру арқылы Қор құру туралы шешім қабылдайды.

      2. Алып тасталды - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

14-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

On the innovation cluster "Park of innovation technologies"

The Law of the Republic of Kazakhstan dated 10 June, 2014 No. 207-V.

      Unofficial translation

      This Law shall determine the legal status of innovation cluster "Park of innovation technologies" and specifics of the management of special economic zone "Park of innovation technologies".

Chapter 1. General provisions

Article 1. The basic definitions used in the present Law

      The following basic concepts shall be used in this Law:

      1) an autonomous cluster fund (hereinafter - the Fund) - a non-profit organization created by the Government of the Republic of Kazakhstan and performing the functions provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

      2) special economic zone "Park of innovative technologies" - a special economic zone in the field of information, communication and innovative technologies, created in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on special economic and industrial zones;

      3) innovation cluster "Park of innovation technologies" (hereinafter - Innovation cluster) - association of participants in an innovation cluster designed to stimulate industrial innovation activities through interaction and sharing of available opportunities, exchange of knowledge and experience, conducting researches, effective technology transfer, developing sustainable partnership and distribution of information;

      4) the project of the participant of the Innovation cluster "Park of innovation technologies" (hereinafter - the participant’s project) - a set of measures aimed at creating new or improved productions, technologies, goods, works and services that are realized within a certain period of time;

      5) the Center for Technological Development - a center promoting the development and creation of innovative technologies, as well as training in the improvement of production technologies, including its content and implementation;

      6) transnational corporation - a legal entity (an aggregate of legal entities), consisting of the main organization and branches, subsidiaries on the territories of several countries;

      7) foreign investment fund - a legal entity - non-resident, whose exclusive type of activity is accumulation and investment of subjects of industrial - innovation activity in the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 1 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 17.11.2015 № 407-V (shall be enforced from 01.01.2016); от 24.11.2015 № 419-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 03.04.2019 No. 243-VІ (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication); dated 27.12.2021 No. 87-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 2. Legislation of the Republic of Kazakhstan on Innovation Cluster

      1. Legislation of the Republic of Kazakhstan on innovation cluster shall be based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan, shall consist of this Law and other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan.

      2. The legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of state support for industrial and innovative activities, on special economic and industrial zones, shall apply to the innovation cluster and the Fund to the extent not regulated by this Law.

      3. If an international agreement ratified by the Republic of Kazakhstan shall establish other rules than those contained in this Law, the rules of the international treaty shall apply.

      Footnote. Article 2 с as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.10.2015 № 376-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 03.04.2019 No. 243-VІ (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 3. The purpose of creating and operating an innovation cluster

      An innovation cluster has been created and shall function to accelerate the development of new technologies, further improvement of organizational, economic and social conditions for conducting research, developing new technologies, and assisting in their commercialization.

Article 4. Principles of the innovation cluster activity

      The activity of the innovation cluster shall be based on the following principles:

      1) integration of science, education and production;

      2) the priority of financing projects of participants aimed at increasing the competitiveness of national economy;

      3) economic efficiency and effectiveness of supporting the activities of participants in the innovation cluster;

      4) development of priority directions of fundamental and applied scientific research;

      5) objectiveness and independence of the expertise of the participants’ projects financed by the Fund;

      6) development of international cooperation;

      7) stimulating the commercialization of technologies in priority sectors of economy.

      Footnote. Article 4 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 31.03.2021 No. 24-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Chapter 2. LEGAL STATUS OF THE INNOVATION CLUSTER

Article 5. Management of the innovation cluster

      1. Management of the innovation cluster shall be carried out by the Board of Trustees of the innovation cluster, which shall be established by the decision of the Government of the Republic of Kazakhstan in order to develop and maintain the innovation cluster.

      2. The position and structure of the Board of Trustees of the innovation cluster shall be approved by the Government of the Republic of Kazakhstan.

      3. The Prime Minister of the Republic of Kazakhstan shall be the Chairman of the Board of Trustees of the innovation Cluster.

      Footnote. Article 5 in the new wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.07.2017 № 86-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication).

Article 6. The Board of Trustees of the Innovation Cluster

      The functions of the Board of Trustees of the innovation cluster shall include:

      1) definition of strategic tasks for the development of an innovation cluster;

      2) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2014 № 269-V (shall be enforced from 01.01.2015);
      3) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2014 № 269-V (shall be enforced from 01.01.2015);
      4) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2014 № 269-V (shall be enforced from 01.01.2015);
      5) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2014 № 269-V (shall be enforced from 01.01.2015);

      6) other functions stipulated by this Law and the Regulation on the Board of Trustees of the innovation cluster.

      Footnote. Article 6 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2014 № 269-V (shall be enforced from 01.01.2015).

Article 7. Participants of the Innovation Cluster

      1. Participants of the innovation cluster shall carry out their activities to achieve the strategic objectives defined by the Board of Trustees of the innovation cluster.

      2. Participants in the innovation cluster shall be:

      1) participants in the special economic zone "Park of Innovative Technologies" included in the single register of participants in the special economic zone, including participants in the special economic zone in the field of information, communication and innovative technologies, operating outside the territory of the special economic zone in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on special economic and industrial zones;

      2) legal entities with the status of scientific organizations, joint-stock investment funds of risky investment, educational organizations, technology parks, industry design bureaus, technology commercialization centers, national development institutes, national management holdings, national holdings, national companies included in the list of participants of the innovation cluster by the Board of Trustees;

      3) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.04.2019 No. 243-VІ (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication);
      4) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.04.2019 No. 243-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).
      Footnote. Article 7 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2014 № 269-V (shall be enforced from 01.01.2015); от 17.11.2015 № 407-V (shall be enforced from 01.01.2016); от 24.11.2015 № 419-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 03.04.2019 No. 243-VІ (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Chapter 3. FEATURES OF MANAGEMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONE "PARK OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES" AND THE FUND

      Footnote. The title of chapter 3 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.04.2019 No. 243-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 8. Management of special economic zone "Park of Innovative Technologies"

      The special economic zone "Park of Innovative Technologies" shall be managed by the management company, which is determined by the local executive body of the city of republican significance.

      Management of the special economic zone "Park of Innovative Technologies" shall be carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on special economic and industrial zones.

      Footnote. Article 8 shall be in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.04.2019 No. 243-VІ (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 8-1. Functions of the Fund

      The functions of the Fund shall include:

      1) financing of projects of participants in the innovation cluster;

      2) development of proposals for development of cooperation of participants in the innovation cluster with foreign partners;

      3) the search for potential investors for implementation of projects of participants in the innovation cluster;

      4) participation in the creation, management and coordination of joint ventures in the form of technological development centers with transnational corporations;

      5) participation in foreign investment funds;

      6) other functions provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Chapter 3 shall be supplemented by Article 8-1 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.04.2019 No. 243-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 9. Management bodies of the Fund

      1. The highest management body of the Fund is the Management Committee. The Chairman of the Management Committee is the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan.

      Regulations on the Management Committee, as well as its structure shall be approved by the Chairman of the Management Committee.

      2. The exclusive competence of the Management Committee shall include:

      1) introduction of amendments and additions to the Fund Charter;

      2) approval of annual and medium-term budgets of the Fund;

      3) approval of the procurement rules of the Fund for goods, works, services;

      4) determination of the audit organization performing the external audit of the Fund;

      5) other authorities in accordance with this Law and the Charter of the Fund.

      3. The Steering Committee includes representatives of the founder, teachers, researchers, and representatives of public associations, as well as other persons.

      The activities of the Management Committee shall be provided by the authorized body in the field of informatization.

      4. The current activity of the Fund shall be managed by its executive body, which may be collegial or sole.

      The executive body of the Fund shall act on the basis of and pursuant to decisions of the Management Committee and the authorized body in the field of informatization.

      The structure and competence of the executive body of the Fund shall be determined by the charter of the Fund.

      The authorized body in the field of informatization shall:

      1) determine the quantitative composition, terms of office of the head and members of the executive body of the Fund;

      2) elect the head and members of the executive body of the Fund, and also prematurely terminate the powers of the head and members of the executive body of the Fund.

      5. The Fund's executive body shall be liable to the Fund for harm caused by actions and (or) inaction in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan,

      6. Other bodies may be established in the Fund in accordance with its Charter.

      Footnote. Article 9 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.04.2019 No. 243-VІ (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication); dated December 27, 2019 No. 294-VІ (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 10. The Property of the Fund

      1. The Fund's assets shall be formed by:

      1) voluntary property contributions and donations;

      2) money directed by a subsoil user in the framework of fulfilling the obligation to annually financing of research, scientific and technical works and (or) projects of participants in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on subsoil and subsoil use;

      3) receipts (income) from the sale of goods, works and services in cases established by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

      4) dividends (income, remuneration (interest) received on shares, bonds, other securities and deposits;

      4-1) targeted transfer from the budget;

      5) other sources not prohibited by the laws of the Republic of Kazakhstan.

      2. Excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.01.2022 No.101-VII (shall be enforced upon expiry of sixty calendar days after the date of its first official publication).

      2-1. The Fund shall determine the projects of participants for their financing at the expense of their own property following the results of the expertise.

      3. The money received by the Fund from a subsoil user in accordance with subparagraph 2) of paragraph 1 of this article shall be used exclusively to finance the projects of participants.

      The Fund shall use not more than three percent of the amount of money directed by subsoil users in accordance with subparagraph 2) of paragraph 1 of this article for the performance of its functions.

      At the same time, the Fund shall:

      1) open a bank account for sending money;

      2) be obliged to keep a accounting of the money sent by subsoil users to the Fund separately for each subsoil user, as well as accounting for the use of money to finance the projects of the participants.

      A subsoil user who has sent money in accordance with subparagraph 2) of paragraph 1 of this article shall have the pre-emptive right before other persons to purchase a security document obtained by the results of the participant's project, in proportion to the share of its financing in the actual cost of such a project.

      3-1. The target transfer received by the Fund from the budget in accordance with subparagraph 4-1) of paragraph 1 of this article shall be used for the purposes of:

      1) creation of joint ventures in the form of a center for technological development with the participation of transnational corporations in co-financing the Fund in the amount of up to fifty percent of the authorized capital of the joint venture;

      2) the Fund's equity participation in foreign investment funds.

      4. The property of the Fund, formed in accordance with this article, shall belong to it on the basis of ownership.

      5. The Fund shall use the property formed in accordance with subparagraphs 1), 3), 4) and 5) of paragraph 1 of this article to ensure the operation, functioning and development of special economic zone "Park of innovation technologies" and innovation cluster, as well as financing participants’ projects.

      6. The founder shall not have property rights to the assets of the Fund.

      The founder shall not be responsible for the obligations of the Fund, and the Fund shall not be responsible for the obligations of the founder.

      Footnote. Article 10 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2014 № 269-V (shall be enforced from 01.01.2015); от 17.11.2015 № 407-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 03.01.2022 No. 101-VII (shall be enforced upon expiry of sixty calendar days after the date of its first official publication).

Article 11. Reorganization, liquidation of the Fund

      1. The Fund shall be a subject to reorganization, liquidation in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Charter of the Fund.

      2. In the case of liquidation of the Fund, the property remaining after satisfaction of creditors' claims shall be transferred to the purposes indicated in the foundation documents of the Fund.

Chapter 14. FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 12. Responsibility for violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan on Innovation cluster

      Violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan on innovation cluster shall entail responsibility in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

Article 13. Transitional Provisions

      1. The founder shall take a decision to establish the Fund by reorganizing the relevant legal entity with the participation of the state in the charter capital within six months from the date of introduction of this Law.

      2. is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.04.2019 No. 243-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).
      Footnote. Article 13 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.04.2019 No. 243-VІ (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 14. Order of enactment of this Law

      This Law enters into force upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication.

      The President of the Republic of Kazakhstan                                                      N. NAZARBAYEV