Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне кәсіптік одақтардың қызметі және еңбек қатынастарын реттеу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 27 маусымдағы № 212-V ҚРЗ

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. 1999 жылғы 13 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., № 18, 644-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 21-22, 281-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 10, 49-құжат; № 14, 109-құжат; № 15, 138 құжат; 2004 ж., № 5, 25-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 140-құжат; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 15-16, 62-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 127, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 3-4, 12-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 17-18, 111-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 151-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 28-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 14, 117-құжат; № 16, 128, 129-құжаттар; № 23, 179-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 93-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 64-құжат; № 14, 72, 74-құжаттар; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 6, 9-құжаттар; № 4-5, 24-құжат):
      174-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы үшінші сөйлеммен толықтырылсын:
      «Ереуiлдердi заңсыз деп тану туралы азаматтық iстер сотқа талап арыз келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қаралады және шешiледi.».
      2. 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 9, 65-құжат; № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122, 134-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат; № 24, 146, 148-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; № 6, 45-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 123-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 15-құжат; № 7, 36-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 78, 81-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар):
      1) мазмұнында:
      230-баптың тақырыбы алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 230-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «230-1-бап. Азаматтық қызметшiлер лауазымдарының тiзілімдері»;
      мынадай мазмұндағы 28-1-тараудың тақырыбымен толықтырылсын:
      «28-1-тарау. Кәсіптік одақтың кәсіподақ органдарының құрамына кіретін қызметкерлердiң еңбегiн реттеу ерекшелiктерi»;
      мынадай мазмұндағы 257-2-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «257-2-бап. Кәсіптік одақтың кәсіподақ органдарының құрамына кіретін қызметкерлердiң еңбегiн реттеу»;
      268-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «268-бап. Республикалық, салалық, өңірлік комиссиялардың негізгі мақсаттары, міндеттері және функциялары»;
      мынадай мазмұндағы 328-1 және 328-2-баптардың тақырыптарымен толықтырылсын:
      «328-1-бап. Бақылау субъектісіне бару
      328-2-бап. Ведомстволық есепке алу»;
      2) 1-баптың 1-тармағында:
      12) тармақша алып тасталсын;
      60) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «60) қызметкерлердiң өкiлдерi – кәсiптiк одақтардың, олардың бiрлестiктерiнiң органдары, ал олар болмаған кезде қызметкерлердiң жалпы жиналысында (конференциясында) қызметкерлердiң (конференция делегаттарының) кемінде үштен екісі қатысқан кезде қатысушылардың көпшілік даусымен онда қызметкерлер сайлаған және уәкiлеттiк берген сайланбалы өкiлдер;»;
      мынадай мазмұндағы 69-1) және 73-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «69-1) разрядаралық коэффициент – сабақтас тарифтік-біліктілік разрядтардың тарифтік мөлшерлемелері арасындағы арақатынас;»;
      «73-1) татуластыру рәсiмдері – ұжымдық еңбек дауын алғашында татуластыру комиссиясында, ал онда келiсiмге қол жеткізілмеген кезде – еңбек төрелігінде, сондай-ақ медиация рәсімін қолдана отырып, тараптардың өзара келісуі бойынша реттілікпен қарау;»;
      3) 15-бапта:
      мынадай мазмұндағы 14-1) және 25-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «14-1) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттiк органдарға техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыратын және олардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн азаматтық қызметшiлердің штат санының лимитін бекітеді;»;
      «25-1) жұмыс берушiнiң еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi нұсқаулықты әзiрлеу, бекiту және қайта қарау тәртібін белгілейді;»;
      4) 16-бапта:
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) еңбек жөнiндегi үлгiлiк (салалық, салааралық) нормалар мен нормативтердi ауыстыру және қайта қарау тәртiбiн белгiлейдi;»;
      мынадай мазмұндағы 7-1), 7-2) және 17-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «7-1) тиiстi қызмет салаларының мемлекеттiк органдарымен келісу бойынша барлық қызмет салалары үшін бірыңғай (салааралық), еңбек жөніндегі үлгiлiк нормалар мен нормативтердi әзірлейді және бекiтеді;
      7-2) әкiмшiлiк персоналға жататын қызметкерлер лауазымдары атауларының тiзбесiн әзірлейді және бекітеді;»;
      «17-1) тиісті қызмет салалары бойынша азаматтық қызметшiлер лауазымдарының тiзілімдерін келіседі;»;
      18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «18) тиiстi қызмет салаларының уәкiлеттi мемлекеттiк органдарының еңбек жөнiндегi үлгiлiк (салалық, салааралық) нормалар мен нормативтердi бекiту тәртiбiн белгілейді;»;
      мынадай мазмұндағы 25-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «25-1) еңбек төрелігі туралы үлгілік ережені бекітеді;»;
      5) 28-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) тараптардың деректемелері:
      жұмыс беруші жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), оның тұрақты тұрғылықты жерінің мекенжайы және тұрғылықты жері бойынша тіркеу туралы мәліметтер, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні, жеке сәйкестендiру нөмiрi (бизнес-сәйкестендiру нөмiрi);
      жұмыс беруші заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері, жұмыс беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні,
бизнес-сәйкестендiру нөмiрi;
      қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), оның тұрақты тұрғылықты жерінің мекенжайы және тұрғылықты жері бойынша тіркеу туралы мәліметтер, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі, берілген күні, жеке сәйкестендіру нөмірі;»;
      6) 31-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы алып тасталсын;
      7) 53-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «53-бап. Мерзiмiнiң өтуіне байланысты еңбек шартын
               тоқтату

      1. Белгiлi бiр мерзiмге жасалған еңбек шарты мерзiмiнiң өтуіне байланысты тоқтатылады.
      2. Еңбек шартында келiсiлген мерзiмге сәйкес қызметкердiң соңғы жұмыс күнi белгiлi бiр мерзiмге жасалған еңбек шартының мерзiмi өткен күн болып табылады.
      Егер еңбек шартының мерзiмi өткен соң еңбек қатынастары iс жүзiнде жалғаса берсе және тараптардың ешқайсысы бұлардың тоқтатылуын талап етпесе, онда шарттың қолданылуы белгiленбеген мерзiмге ұзартылды деп есептеледi.
      3. Жұмыстың аяқталған күні белгiлi бiр жұмыстың орындалу уақытына жасалған еңбек шартының мерзiмi өткен күн болып табылады.
      4. Жұмыс орны (лауазымы) сақталған қызметкердiң жұмысқа шығатын күннiң алдындағы жұмыс күнi уақытша болмаған қызметкердiң орнын ауыстыру уақытына жасалған еңбек шарты мерзiмiнiң өткен күнi болып табылады.»;
      8) 58-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы алып тасталсын;
      9) 117-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Еңбек жөніндегі үлгiлік (салалық, салааралық) нормалар мен нормативтердi тиiстi қызмет салаларының уәкiлеттi мемлекеттiк органдары еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсу бойынша ол белгiлеген тәртiппен бекiтедi.
      Барлық қызмет салалары үшін бірыңғай (салааралық), еңбек жөніндегі үлгiлiк нормалар мен нормативтердi еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган тиiстi қызмет салаларының мемлекеттiк органдарымен келісу бойынша бекiтеді.
      3. Еңбек жөніндегі үлгiлік (салалық, салааралық) нормалар мен нормативтердi ауыстыруды және қайта қарауды оларды бекiткен органдар еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен жүзеге асырады.»;
      10) 122-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Еңбекке ақы төлеудiң ең төмен стандарты республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық жалақының ең төмен мөлшерін және салалық келісімде айқындалатын салалық арттырушы коэффиценттерді есептеуден айқындалады.»;
      11) 124-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «124-бап. Жалақыны индекстеу

      Жалақыны индекстеуді жұмыс берушi Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде тиiстi кезеңге айқындалған инфляция деңгейiн негiзге ала отырып, келiсiмдерде, ұжымдық шартта немесе жұмыс берушiнiң актiсiнде белгiленген тәртiппен жүргiзеді.»;
      12) 138-3-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Ұлттық біліктіліктер шеңберін әзірлеуді еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган білім беру саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен бірлесіп жүргізеді және оны әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық комиссия бекітеді.»;
      13) 138-4 баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Салалық біліктіліктер шеңберін әзірлеуді тиісті қызмет салаларының уәкілетті мемлекеттік органдары жүргізеді және оны әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссиялар бекітеді.»;
      14) 149-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Әскерге шақыру және мерзімді әскери қызмет уақытында қызметкердің жұмыс орны (лауазымы) сақталады.»;
      15) 171-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Келiсу комиссиясының қызметкерлерден тұратын мүшелерi қызметкерлердiң жалпы жиналысында (конференциясында) сайланады. Келiсу комиссиясының жұмыс берушiден тұратын мүшелерi жұмыс берушiнiң актiсiмен тағайындалады. Келiсу комиссиясының мүшелерi бiрiншi ұйымдастыру отырысында көпшiлiк дауыспен өз құрамынан төраға мен хатшыны сайлайды және тараптардың келісімімен медиаторды тарту туралы мәселе шешіледі.»;
      16) 172-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Жеке еңбек дауларын қарау жөнінде органдарға жүгіну мерзімінің өтуі қаралып жатқан жеке еңбек дауы бойынша медиация туралы шарттың қолданылу кезеңінде тоқтатыла тұрады.»;
      17) 185-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жүктi әйелдермен, үш жасқа дейiнгi балалары бар әйелдермен, он төрт жасқа дейiнгi баланы (он сегiз жасқа дейiнгi мүгедек баланы) тәрбиелеп отырған жалғызбасты аналармен, аталған балалар санатын анасыз тәрбиелеп отырған өзге де адамдармен еңбек шартын жұмыс берушiнiң бастамасы бойынша бұзуға, осы Кодекстiң 54-бабы 1-тармағының 1), 3) – 19) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, жол берiлмейдi.»;
      18) 195-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы «немесе» деген сөз «не» деген сөзбен ауыстырылсын;
      19) 230-бап алып тасталсын;
      20) мынадай мазмұндағы 230-1-баппен толықтырылсын:

      «230-1 бап. Азаматтық қызметшiлер лауазымдарының
                  тiзілімдері

      Азаматтық қызметшiлер лауазымдарының тiзілімін әзірлеуді және бекітуді тиісті қызмет салаларының уәкілетті мемлекеттік органдары еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша жүргізеді.»;
      21) мынадай мазмұндағы 28-1-тараумен толықтырылсын:

       «28-1-тарау. Кәсіптік одақтың кәсіподақ органдарының
құрамына кіретін қызметкерлердiң еңбегiн
реттеу ерекшелiктерi

      257-2-бап. Кәсіптік одақтың кәсіподақ органдарының
                 құрамына кіретін қызметкерлердiң еңбегiн
                 реттеу

      Кәсіптік одақтың кәсіподақ органдарының құрамына кіретін қызметкерлердiң еңбегі «Кәсіптік одақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшелiктермен бiрге осы Кодекспен реттеледi.»;
      22) 263-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Әлеуметтік әріптестікті республикалық деңгейде ұйымдастыруды қамтамасыз ету еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға жүктеледі.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кәсіптік одақтардың республикалық бiрлестiктері қызметкерлердiң республикалық деңгейдегі өкiлеттi өкiлдерi болып табылады.»;
      23) 264-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Әлеуметтік әріптестікті салалық деңгейде ұйымдастыруды қамтамасыз ету тиiстi қызмет салаларының уәкiлеттi мемлекеттік органдарына жүктеледі.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Салалық кәсіптік одақтар қызметкерлердiң салалық деңгейдегі өкiлеттi өкiлдерi болып табылады.»;
      24) 265-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Әлеуметтік әріптестікті өңірлік деңгейде ұйымдастыруды қамтамасыз ету тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органдарына жүктеледі.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кәсіптік одақтардың аумақтық бiрлестiктері қызметкерлердiң өңірлік деңгейдегі өкiлеттi өкiлдерi болып табылады.»;
      25) 268276 және 278-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «268-бап. Республикалық, салалық, өңірлік комиссиялардың
                негізгі мақсаттары, міндеттері және функциялары

      1. Комиссиялардың негізгі мақсаттары әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу және әлеуметтік әріптестік тараптарының мүдделерін келісу болып табылады.
      2. Комиссиялардың негізгі міндеттері:
      1) әлеуметтік және экономикалық саясаттың негізгі бағыттары бойынша әлеуметтік әріптестік тараптарының ұстанымдарын келісу;
      2) келісімдерді әзірлеу және жасасу;
      3) келісімдерді іске асыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу, келісу және бекіту;
      4) халықаралық еңбек нормаларын ратификациялауға және қолдануға байланысты мәселелер бойынша консультациялар жүргізу және ұсынымдар тұжырымдау болып табылады.
      3. Комиссиялар өздері бекіткен ережелерге және жұмыс жоспарларына сәйкес жұмыс істейді. Комиссиялардың отырыстары жылына кемінде екі рет өткізіледі.
      4. Республикалық комиссияның функциялары:
      1) әлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы заң жобаларын (әлеуметтік әріптестік тараптарының бастамасы бойынша) қарау және олар бойынша ұсынымдар шығару;
      2) атқарушы билік органдарына әлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау туралы ұсыныстар енгізу;
      3) ұлттық біліктілік шеңберін бекіту;
      4) әлеуметтік-еңбек жанжалдарының және ереуілдердің алдын алу және оларды болғызбау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және келісу;
      5) жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге және жұмыссыздық деңгейін қысқартуға бағытталған шараларды келісу;
      6) бас келісімді жасасу және оның орындалуына мониторингті жүзеге асыру;
      7) салалық және өңірлік деңгейлерде келісімдер әзірлеуге және қабылдауға қатысу үшін байқаушылар тобын қалыптастыру;
      8) республикалық комиссияның негізгі мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға бағытталған өзге де функцияларды жүзеге асыру болып табылады.
      5. Салалық комиссияның функциялары:
      1) тиісті саланың әлеуметтік әріптестік тараптарының бас келісімді, республикалық комиссия шешімдерін орындауын қамтамасыз ету;
      2) тиісті саланың бағдарламалық және стратегиялық құжаттарын (әлеуметтік әріптестік тараптарының бастамасы бойынша) қарау;
      3) әлеуметтік-еңбек жанжалдарының және ереуілдердің алдын алу және оларды болғызбау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және келісу;
      4) жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге және жұмыссыздық деңгейін қысқартуға бағытталған шараларды келісу;
      5) салалық келісімді жасасу және оның орындалуына мониторингті жүзеге асыру;
      6) саланың еңбекке ақы төлеу жүйесінің, оның ішінде:
      саладағы ең төмен тарифтік мөлшерлемені (айлықақыны);
      разрядаралық коэффициенттердің шекті мәндерін;
      салалық арттырушы коэффициенттерді;
      ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды), қауіпті жұмыстарда істейтін қызметкерлерге қосымша ақы белгілеудің бірыңғай тәртібін белгілеудің негізгі қағидаттарын әзірлеу;
      7) салалық біліктілік шеңберін бекіту;
      8) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі кеңесті қалыптастыру;
      9) Ұжымдық еңбек дауларының алдын алу және оларды шешу үшін еңбек төрелігі жөніндегі кеңесті қалыптастыру;
      10) келісімдер мен ұжымдық шарттарды әзірлеуге және қабылдауға қатысу үшін байқаушылар тобын қалыптастыру;
      11) кадрлық әлеуетті және біліктіліктерді дамыту жөніндегі үйлестіру орталығын қалыптастыру;
      12) салалық комиссияның негізгі мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға бағытталған өзге де функцияларды жүзеге асыру болып табылады.
      6. Өңірлік комиссияның функциялары:
      1) әлеуметтік әріптестік тараптарының бас келісімді, салалық келісімдерді және республикалық және салалық комиссиялардың шешімдерін орындауын қамтамасыз ету;
      2) өңірдің бағдарламалық және стратегиялық құжаттарын (әлеуметтік әріптестік тараптарының бастамасы бойынша) қарау;
      3) әлеуметтік-еңбек жанжалдарының және ереуілдердің алдын алу және оларды болғызбау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және келісу;
      4) жұмыс берушілерге және қызметкерлердің өкілдеріне еңбек дауларын реттеуге жәрдемдесу;
      5) жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге және жұмыссыздық деңгейін қысқартуға бағытталған шараларды қолдану;
      6) өңірлік келісімді жасасу және оның орындалуын мониторингтеу;
      7) Ұжымдық еңбек дауларының алдын алу және оларды шешу мәселелері жөніндегі кеңесті қалыптастыру;
      8) өңірлік комиссияның негізгі мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға бағытталған өзге де функцияларды жүзеге асыру болып табылады.»;

      «276-бап. Келісімдердің мазмұны

      1. Келісімдер:
      1) қолданылу мерзімі туралы;
      2) орындалуын бақылау тәртібі туралы;
      3) келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі туралы;
      4) тараптардың өздеріне алған міндеттемелерді орындамаған жағдайдағы жауаптылығы туралы ережелерді қамтуға тиіс.
      2. Бас келісімнің мазмұнын республикалық комиссия әлеуметтік әріптестіктің барлық тараптары немесе солардың біреуі ұсынған бас келісім жобаларын негізге ала отырып айқындайды.
      3. Салалық және өңірлік келісімдердің мазмұнын салалық және өңірлік комиссиялар әлеуметтік әріптестіктің барлық тараптары немесе солардың біреуі ұсынған келісімдер жобаларының негізінде айқындайды.
      4. Бас келісімде:
      1) әлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы заң жобаларын қарау тәртібі туралы;
      2) әлеуметтік-еңбек жанжалдарының және ереуілдердің алдын алу және оларды болғызбау жөніндегі іс-шаралар туралы;
      3) еңбек нарығын дамыту, халықты тиімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу туралы;
      4) еңбек жағдайлары және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік туралы;
      5) әлеуметтік әріптестікті және диалогты дамыту туралы;
      6) салалық және өңірлік деңгейлерде келісімдерді әзірлеуге және қабылдауға қатысу үшін байқаушылар тобын қалыптастыру және оның қызмет тәртібі туралы ережелер көзделуге тиіс.
      5. Салалық келісімдерде:
      1) тиісті саланың бағдарламалық және стратегиялық құжаттарын қарау тәртібі туралы;
      2) салада әлеуметтік әріптестікті және диалогты дамыту туралы;
      3) әлеуметтік-еңбек жанжалдарының және ереуілдердің алдын алу және оларды болғызбау жөніндегі іс-шаралар туралы;
      4) саланың еңбекке ақы төлеу жүйесінің негізгі қағидаттары туралы, оның ішінде:
      саладағы ең төмен тарифтік мөлшерлемені (айлықақыны);
      разрядаралық коэффициенттердің шекті мәндерін;
      салалық арттырушы коэффициенттерді;
      ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды), қауіпті жұмыстарда істейтін қызметкерлерге қосымша ақы белгілеудің бірыңғай тәртібін белгілеу;
      5) салалық біліктілік шеңберін бекіту тәртібі туралы;
      6) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі кеңесті қалыптастыру және оның қызмет тәртібі туралы;
      7) Ұжымдық еңбек дауларының алдын алу және оларды шешу мәселелері жөніндегі кеңесті қалыптастыру және оның қызмет тәртібі туралы;
      8) келісімдерді, ұжымдық шарттарды әзірлеуге және қабылдауға қатысу үшін байқаушылар тобын қалыптастыру және оның қызмет тәртібі туралы;
      9) кадрлық әлеуетті және біліктіліктерді дамыту жөніндегі үйлестіру орталығын қалыптастыру және оның қызмет тәртібі туралы ережелер көзделуге тиіс.
      6. Өңірлік келісімдерде:
      1) өңірде әлеуметтік әріптестікті және диалогты дамыту туралы;
      2) өңірдің бағдарламалық және стратегиялық құжаттарын қарау тәртібі туралы;
      3) әлеуметтік-еңбек жанжалдарының және ереуілдердің алдын алу және оларды болғызбау жөніндегі іс-шаралар туралы;
      4) жұмыс берушілерге және қызметкерлердің өкілдеріне еңбек дауларын реттеуге жәрдемдесу туралы;
      5) жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге және жұмыссыздық деңгейін қысқартуға бағытталған шараларды қолдану туралы;
      6) Ұжымдық еңбек дауларының алдын алу және оларды шешу мәселелері жөніндегі кеңесті қалыптастыру және оның қызмет тәртібі туралы ережелер көзделуге тиіс.
      7. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен салыстырғанда қызметкердің жағдайын нашарлататын келісімнің ережелері жарамсыз деп танылады және қолданылмауға тиіс.»;

      «278-бап. Келісімдердің қолданылуы

      1. Бас келісімнің күші мемлекеттік органдарға, жұмыс берушілерге, қызметкерлерге және олардың өкілдеріне қолданылады.
      2. Салалық келісімнің күші тиісті қызмет саласының мемлекеттік органдарына, тиісті саланың жұмыс берушілеріне, қызметкерлеріне және олардың өкілдеріне қолданылады.
      3. Өңірлік келісімнің күші тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органдарына, жұмыс берушілеріне, қызметкерлеріне және олардың өкілдеріне қолданылады.
      4. Келісімдердің күші Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан, мүлкінің меншік иелері, құрылтайшылары (қатысушылары) немесе акционерлері шетелдіктер немесе шетелдік заңды тұлғалар не шетел қатысатын заңды тұлғалар болып табылатын ұйымдарға да қолданылады.
      5. Келісімге қол қойылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган – республикалық деңгейде, тиісті қызмет саласының мемлекеттік органдары – салалық және жергілікті атқарушы органдар өңірлік деңгейлерде келісімді ресми түрде жариялауға міндетті.»;
      26) 282-бапта:
      2-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ұйымда қызметкерлердiң бiрнеше өкiлдерi болған кезде комиссияға қатысу және ұжымдық шартқа қол қою үшiн олар бiртұтас өкiлдi орган құрады. Бұл ретте олардың әрқайсысына өздерi өкiлдiк ететiн қызметкерлердiң санына қарай пропорционалды өкiлдiк ету қағидаты негiзiнде келiссөздер жүргiзу жөнiндегi бiртұтас органның құрамында өкiлдiк ету құқығы берiледi.»;
      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Тараптардың өкiлдерi жарты жылда кемінде бір рет қызметкерлерге ұжымдық шарттың орындалу барысы туралы ақпарат беруге мiндеттi.»;
      27) 284-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Ұжымдық шарттың мазмұны мен құрылымын тараптар жасалған бас, салалық және өңірлік келісімдерге сәйкес айқындайды. Ұжымдық шартқа мынадай ережелер енгізіледі:»;
      6) тармақшадағы «жақсарту туралы ережелер енгізілуге тиіс.»  деген сөздер «жақсарту туралы;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8), 9) және 10) тармақшалармен толықтырылсын:
      «8) кәсіптік одақ қызметі үшін жағдайлар жасау туралы;
      9) қызметкерлерді Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының негіздеріне оқыту жөніндегі іс-шаралар туралы;
      10) ұжымдық шарттың орындалуын бақылау туралы.»;
      2-тармақта:
      10) тармақша алып тасталсын;
      12) және 16) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) ұжымдық шартқа өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi туралы;»;
      «16) ерікті зейнетақы жарналары туралы;»;
      28) 292-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «292-бап. Татуластыру комиссиясы

      1. Татуластыру комиссиясын тараптар жұмыс берушi, жұмыс берушiлердiң бiрлестiгi (олардың өкiлдерi) өз шешiмiн қызметкерлердің (олардың өкiлдерiнің) назарына жеткізген не хабарламаған не ұжымдық келiссөздер барысындағы келiспеушiлiктер хаттамасы жасалған күннен бастап күнтiзбелiк үш күн iшiнде құрады.
      2. Татуластыру комиссиясы ұжымдық еңбек дауы тараптары өкiлдерiнен тепе-тең негiзде қалыптастырылады. Татуластыру комиссиясын құру туралы шешiм жұмыс берушiнiң актiсiмен және қызметкерлер өкiлдерiнiң шешiмiмен ресiмделедi.
      Жұмыс берушi, жұмыс берушiлердiң бiрлестiгi татуластыру комиссиясының жұмыс істеуі үшін қажетті жағдайлар жасайды.
      3. Татуластыру комиссиясы қызметкерлердiң (олардың өкiлдерiнiң) талаптарын құрылған күнінен бастап күнтізбелік жеті күннен кешiктiрілмейтін мерзімде қарайды. Татуластыру комиссиясының талаптарды қарау тәртiбi, қараудың көрсетiлген мерзiмiн ұзарту тараптардың келiсiмi бойынша жүзеге асырылады және хаттамамен ресiмделедi.
      4. Татуластыру рәсiмі процесінде татуластыру комиссиясы қызметкерлермен (олардың өкiлдерiмен), жұмыс берушiмен, жұмыс берушiлердің бiрлестiгiмен (олардың өкiлдерiмен), мемлекеттiк органдармен және өзге де мүдделi тұлғалармен консультациялар жүргiзедi.
      5. Комиссияның шешiмi тараптар келiсiмiнiң негiзiнде қабылданады, тараптардың өкiлдерi қол қоятын хаттамамен ресiмделедi, тараптар үшiн мiндеттi күшi болады және татуластыру комиссиясының шешімінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орындалады.
      6. Татуластыру комиссиясында келiсiмге қол жеткiзiлмеген кезде оның жұмысы тоқтатылады, ал дауларды шешу үшін еңбек төрелігі құрылады.»;
      29) 295-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Ұжымдық еңбек дауының тараптары арасында дауды делдалдың (медиатордың) қатысуымен немесе онсыз шешу туралы келiсiмге қол жеткiзiлген барлық жағдайларда, аяқталмаған татуластыру рәсiмдерi тоқтатылады, ал тараптар арасындағы келiсiмнiң шарттары дауды шешудiң шарттары деп есептеледi.
      Ұжымдық еңбек дауының тараптары қол жеткiзген келiсiмдер жазбаша нысанда ресiмделедi.»;
      30) 297-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Ұжымдық еңбек дауындағы реттелмеген келiспеушiлiктер жазбаша түрде тараптардың назарына жеткiзiлуге тиiс.»;
      31) 319-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «319-бап. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау
                саласындағы нормативтiк актiлердi қабылдау

      1. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы нормативтiк актiлер қызметкерлердiң еңбек қызметi процесiнде олардың өмiрi мен денсаулығын сақтауға бағытталған ұйымдастырушылық, техникалық, технологиялық, санитариялық-гигиеналық, биологиялық, физикалық және өзге де нормаларды, қағидаларды, рәсiмдер мен нормативтердi белгiлейдi.
      2. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеуді, бекітуді және қайта қарауды жұмыс беруші Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жүзеге асырады.»;
      32) 328-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы саласындағы мемлекеттiк бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
      Мемлекеттiк бақылаудың өзге де нысандары осы Кодексте белгіленген тәртіппен және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган мен кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бірлесіп бекітетін критерийлер негізінде жүзеге асырылады.»;
      33) мынадай мазмұндағы 328-1 және 328-2-баптармен толықтырылсын:

      «328-1-бап. Бақылау субъектісіне бару

      1. Бақылау субъектісіне барған кезде жұмыс берушіні алдын ала хабардар ету және құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органда тіркеу талап етілмейді.
      2. Мемлекеттік еңбек инспекторы бақылау субъектісіне барған кезде:
      1) қызметтік куәлігін;
      2) қажет болған кезде құзыретті органның режимдік объектілерге баруға арналған рұқсатын;
      3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен берілген, объектілерге бару үшін қажетті болатын медициналық рұқсатты көрсетуге міндетті.
      3. Бақылау субъектілері мемлекеттік еңбек инспекторы барған кезінде:
      1) мемлекеттік еңбек инспекторының баратын бақылау субъектісінің аумағына және үй-жайына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге;
      2) коммерциялық, салықтық не өзге де құпияны қорғау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, барудың міндеттері мен нысанасына сәйкес болу нәтижелері туралы актіге қоса беру үшін қағаз және электрондық жеткізгіштердегі құжаттарды (мәліметтерді) не олардың көшірмелерін беруге;
      3) болу нәтижелері туралы актінің екінші данасына алғаны туралы белгі соғуға;
      4) объектіде болу үшін келген адамдардың осы объект үшін белгіленген нормативтерге сәйкес әсер етудің зиянды және қауіпті өндірістік факторларынан қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті.
      4. Мемлекеттік еңбек инспекторының кіруіне кедергі келтірілген жағдайда, болуды жүзеге асыратын мемлекеттік еңбек инспекторы және бақылау субъектісінің уәкілетті адамы қол қоятын хаттама жасалады.
      5. Болу ішкі еңбек тәртіптемесінің қағидаларында белгіленген бақылау субъектісінің жұмыс уақытында жүзеге асырылады.
      6. Бақылау субъектісінде болу мерзімі бір күннен аспауға тиіс.
      7. Бақылау субъектісінде болу нәтижелері бойынша мемлекеттік еңбек инспекторы әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғамастан, бірақ бақылау субъектісіне болу нәтижесінде анықталған бұзушылықтарды жою тәртібін міндетті түрде түсіндіре отырып, болу нәтижелері туралы екі данада акт жасайды.
      Болу нәтижелері туралы актіде:
      1) актінің жасалған күні, уақыты және орны;
      2) бақылау органының атауы;
      3) болуды жүргізген мемлекеттік еңбек инспекторының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде);
      4) баратын бақылау субъектісінің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), болған кезде қатысқан жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы;
      5) болу күні, орны және кезеңі;
      6) болу нәтижелері туралы, оның ішінде анықталған бұзушылықтар туралы, олардың сипаты туралы мәліметтер;
      7) баратын бақылау субъектісі өкілінің, сондай-ақ болу кезінде қатысқан адамдардың актімен танысуы туралы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тартуы;
      8) болуды жүргізген мемлекеттік еңбек инспекторының қолы көрсетіледі.
      8. Болу нәтижелері бойынша ескертпелер және (немесе) қарсылықтар болған жағдайда, жеке тұлға немесе заңды тұлғаның басшысы не олардың өкілдері оларды жазбаша түрде береді.
      Ескертпелер және (немесе) қарсылықтар болу нәтижелері туралы актіге қоса беріледі, бұл жөнінде тиісті белгі соғылады.
      9. Болу нәтижелері туралы актінің бір данасы танысу және анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қолдану және басқа да әрекеттер жасау үшін жеке тұлғаға немесе заңды тұлғаның басшысына не олардың өкілдеріне тапсырылады.
      10. Болу нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша бақылау субъектісі қарсылықтар болмаған кезде, болу нәтижелері туралы актіні алған кезден бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей, анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде қолданылған шаралар туралы ақпарат беруге міндетті.
      11. Мемлекеттік еңбек инспекторлары тексерілетін субъектілерге бару мен тексеруді есепке алу кітабында тегін, лауазымын және актіде жазылған деректерді көрсете отырып, жүргізілетін әрекеттер туралы жазба жасауға міндетті.
      12. Болу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды бұзушылықтар болмаған жағдайда, болу нәтижелері туралы актіде тиісті жазба жасалады.

      328-2-бап. Ведомстволық есепке алу

      1. Еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп, бақылау субъектілеріне барудың міндетті ведомстволық есептілігінің нысандарын әзірлейді және бекітеді.
      2. Еңбек жөніндегі мемлекеттік инспекция тұрақты және үздіксіз негізде бақылау субъектілеріне барудың саны мен қолданылған шаралардың ведомстволық есепке алынуын жүргізуге міндетті.
      Бақылау субъектілеріне барудың ведомстволық есептілігінің жиынтық деректері еңбек жөніндегі мемлекеттік инспекцияның интернет-ресурсында орналастырылады.»;
      34) 340-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Жұмыс берушілер анықталған бұзушылықтарды жою туралы талапты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспекторға осы талапты қарау нәтижелері және қолданылған шаралар туралы хабарлауға міндетті.
      Еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспектор осы Кодекстің 341-бабында көзделген өкілеттіктерді жүзеге асыру кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметімен (еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маманмен), мемлекеттік еңбек инспекциясымен өзара іс-қимыл жасайды.»;
      35) 341-бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) құпиялылық режимін, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын ескере отырып, қызметкерлердің жұмыс орындарына кiруге;».
      3. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы» 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., № 23, 143-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 18, 366-құжат; 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 21, 782-құжат; 2001 ж., № 10, 121-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2003 ж., № 15, 131-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 94-құжат; 2009 ж., № 23, 111-құжат; 2010 ж., № 11, 59-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; 2012 ж., № 1, 1-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат):
      1) 11-бап мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      «Еңбек» (Труд).»;
      2) мынадай мазмұндағы 17-1-баппен толықтырылсын:
      «17-1-бап. «Еңбек» орденiмен азаматтар елеулі еңбек үлесі, сондай-ақ еңбек өнімділігін арттыруға және өнімнің сапасын жақсартуға ықпал ететін өндірістегі аса жоғары көрсеткіштері үшін наградталады.».
      4. «Қоғамдық бірлестіктер туралы» 1996 жылғы 31 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 8-9, 234-құжат; 2000 ж., № 3-4, 63-құжат; 2001 ж., № 24, 338-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 8, 44-құжат; 2010 ж., № 8, 41-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 21-22, 124-құжат):
      1) 10-бапта:
      екінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «Азаматтардың қоғамдық бірлестіктерді құру құқығы тікелей жеке тұлғаларды біріктіру жолымен де, саяси партияларды қоспағанда, заңды тұлғалар – қоғамдық бірлестіктер арқылы да іске асырылады.
      Жарғы қабылданатын және басшы органдар қалыптастырылатын құрылтай съезін (конференцияны, жиналысты) шақыратын жеке тұлғалар және (немесе), саяси партияларды қоспағанда, заңды тұлғалар – қоғамдық бірлестіктер қоғамдық бірлестіктердің құрылтайшылары болып табылады. Қоғамдық бірлестіктердің құрылтайшылары – жеке және (немесе) заңды тұлғалар тең құқықтарға ие болады және бірдей міндеттерді атқарады.»;
      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Кәсіптік одақ кәсіптік одақтың құрылтайшысы болып табылуы мүмкін.»;
      2) 11-бапта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының азаматтары және (немесе), саяси партияларды қоспағанда, заңды тұлғалар – қоғамдық бірлестіктер қоғамдық бiрлестiктердiң мүшелерi (қатысушылары) бола алады. Саяси партиялардан басқа, қоғамдық бiрлестiктердiң жарғыларында оларға шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың мүшелiгi (қатысуы) көзделуi мүмкiн.»;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Кәсіптік одақтар кәсіптік одақтардың мүшелері (қатысушылары) болып табылуы мүмкін.».
      5. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 1, 8-құжат; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; № 10, 56-құжат; 2005 ж., № 13, 53 құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 17, 141-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 17, 136-құжат; № 23, 179-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 64-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 81-құжат):
      19-баптың 2-тармағында:
      үшінші және төртінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «Азаматтардың қоғамдық бірлестіктерді құру құқығы тікелей жеке тұлғаларды біріктіру жолымен де, саяси партияларды қоспағанда, заңды тұлғалар – қоғамдық бірлестіктер арқылы да іске асырылады.
      Жарғы қабылданатын және басшы органдар қалыптастырылатын құрылтай съезін (конференцияны, жиналысты) шақыратын жеке тұлғалар және (немесе), саяси партияларды қоспағанда, заңды тұлғалар – қоғамдық бірлестіктер қоғамдық бірлестіктің құрылтайшылары болып табылады. Қоғамдық бірлестіктің құрылтайшылары – жеке және (немесе) заңды тұлғалар тең құқықтарға ие болады және бірдей міндеттерді атқарады.»;
      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Кәсіптік одақтар кәсіптік одақтың құрылтайшылары болып табылуы мүмкін.».
      6. «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; 2014 жылғы 20 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 30) тармақшамен толықтырылсын:
      «30) әлеуметтік шиеленіске және еңбек жанжалдарының туындау тәуекелдеріне мониторингті жүзеге асырады.»;
      2) 31-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 27) тармақшамен толықтырылсын:
      «27) әлеуметтік шиеленіске және еңбек жанжалдарының туындау тәуекелдеріне мониторингті жүзеге асырады.».
      7. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 1, 1-құжат; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 14-құжаттар; № 3, 21, 25, 27-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 11-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 16, 83-құжат; № 21-22, 115-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; 2014 жылғы 20 мамырда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 10-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгiленген;»;
      2) 18-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қызметкерлердің өмiрi мен денсаулығына қатер төнген жағдайда мемлекеттік еңбек инспекциясының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы талаптардың сақталуы бойынша жоспардан тыс тексерулерін, салық қызметi органдары Қазақстан Республикасының Салық кодексiне сәйкес жүзеге асыратын үстеме тексерулердi қоспағанда, тексерудi тағайындау туралы акт құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөнiндегi уәкiлеттi органда мiндеттi түрде тiркеледi.
      Тексерулердi тағайындау туралы актiнi тiркеу есепке алу сипатында болады және тәуекелдердi басқарудың ведомстволық жүйелерiн қалыптастыру мен жетiлдiру үшiн пайдаланылады.
      Тексерудi тағайындау туралы актiнi тiркеудің болуы осындай тексерудiң заңдылығына дәлелдеме болып табылмайды.
      Қызметкерлердің өмiрi мен денсаулығына қатер төнген жағдайда мемлекеттік еңбек инспекциясының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы талаптардың сақталуы бойынша жоспардан тыс тексерулерін, салық қызметi органдары жүзеге асыратын үстеме тексерулердi тағайындау туралы актiлер жөніндегі жалпы мәлiметтер жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi бөлінісінде тоқсан сайын құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөнiндегi уәкiлеттi органға берiледi.».
      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.04.2015 № 311-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2-бап. Осы Заң:
      1) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағы 1) тармақшасының екінші, үшінші және төртінші абзацтарын, 4) тармақшасының жетінші абзацын, 19)және 20) тармақшаларын;
      2) 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.04.2015 № 311-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының
      Президентi                            Н.Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности профессиональных союзов и регулирования трудовых отношений

Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года № 212-V ЗРК

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 18, ст. 644; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; 2001 г., № 8, ст. 52; № 15-16, ст. 239; № 21-22, ст. 281; № 24, ст. 338; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 10, ст. 49; № 14, ст. 109; № 15, ст. 138; 2004 г., № 5, ст. 25; № 17, ст. 97; № 23, ст. 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 13, ст. 53; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72; № 13, ст. 86; 2007 г., № 3, ст. 20; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 15-16, ст. 62; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 81; № 24, ст. 127, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 3-4, ст. 12; № 7, ст. 28, 32; № 17-18, ст. 111; № 22, ст. 130; № 24, ст. 151; 2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 28; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 14, ст. 117; № 16, ст. 128, 129; № 23, ст. 179; 2012 г., № 2, ст. 14; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 93; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 64; № 14, ст. 72, 74; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 6, 9; № 4-5, ст. 24):
       часть первую статьи 174 дополнить предложением третьим следующего содержания:
      «Гражданские дела о признании забастовок незаконными рассматриваются и разрешаются в течение десяти календарных дней со дня поступления искового заявления в суд.».

      2. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 9, ст. 65; № 19, ст. 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23. ст. 114; 2009 г., № 8, ст. 44; № 9-10, ст. 50; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10. ст. 48; № 24, ст. 146, 148; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 11, ст. 102; № 16, ст. 128; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 45; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 123; 2013 г., № 2, ст. 13; № 3, ст. І5; № 7, ст. 36; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 78, 81; № 16, ст. 83; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49):
      1) в оглавлении:
      заголовок статьи 230 исключить;
      дополнить заголовком статьи 230-1 следующего содержания:
      «Статья 230-1. Реестры должностей гражданских служащих»;
      дополнить заголовком главы 28-1 следующего содержания:
      «Глава 28-1. Особенности регулирования труда работников, входящих в состав профсоюзных органов профессионального союза»;
      дополнить заголовком статьи 257-2 следующего содержания:
      «Статья 257-2. Регулирование труда работников, входящих в состав профсоюзных органов профессионального союза»;
      заголовок статьи 268 изложить в следующей редакции:
      «Статья 268. Основные цели, задачи и функции республиканской, отраслевой, региональной комиссий»;
      дополнить заголовками статей 328-1 и 328-2 следующего содержания:
      «Статья 328-1. Посещение субъекта контроля
       Статья 328-2. Ведомственный учет»;
      2) в пункте 1 статьи 1:
       подпункт 12) исключить;
      подпункт 60) изложить в следующей редакции:
      «60) представители работников - органы профессиональных союзов, их объединений, а при их отсутствии выборные представители, избранные и уполномоченные работниками на общем собрании (конференции) работников большинством голосов участников, при присутствии на нем не менее двух третей работников (делегатов конференции);»;
      дополнить подпунктами 69-1) и 73-1) следующего содержания:
      «69-1) межразрядный коэффициент - соотношение между тарифными ставками смежных тарифно-квалификационных разрядов;»;
      «73-1) примирительные процедуры - последовательное рассмотрение коллективного трудового спора первоначально в примирительной комиссии, а при недостижении согласия в ней - в трудовом арбитраже, а также по взаимному согласию сторон с применением процедуры медиации;»;
      3) в статье 15:
      дополнить подпунктами 14-1) и 25-1) следующего содержания:
      «14-1) утверждает лимит штатной численности гражданских служащих, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан;»;
      «25-1) устанавливает порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкции по безопасности и охране труда работодателем;»;
      4) в статье 16:
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      «7) устанавливает порядок замены и пересмотра типовых (отраслевых, межотраслевых) норм и нормативов по труду;»;
      дополнить подпунктами 7-1), 7-2) и 17-1) следующего содержания:
      «7-1) разрабатывает и утверждает типовые нормы и нормативы по труду единые (межотраслевые) для всех сфер деятельности по согласованию с государственными органами соответствующих сфер деятельности;
      7-2) разрабатывает и утверждает перечень наименований должностей работников, относящихся к административному персоналу;»;
      «17-1) согласовывает реестры должностей гражданских служащих по соответствующим сферам деятельности;»;
      подпункт 18) изложить в следующей редакции:
      «18) устанавливает порядок утверждения типовых (отраслевых, межотраслевых) норм и нормативов по труду уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности;»;
      дополнить подпунктом 25-1) следующего содержания:
      «25-1) утверждает типовое положение о трудовом арбитраже;»;
      5) подпункт 1) пункта 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
       «1) реквизиты сторон:
      фамилию, имя, отчество (при его наличии) работодателя - физического лица, адрес его постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту жительства, наименование, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (бизнес-идентификационный номер);
      наименование работодателя - юридического лица и его место нахождения, номер и дату государственной регистрации работодателя - юридического лица, бизнес-идентификационный номер;
      фамилию, имя, отчество (при его наличии) работника, адрес его постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту жительства, наименование, номер, дату выдачи документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер;»;
      6) подпункт 7) пункта 1 статьи 31 исключить;
      7) статью 53 изложить в следующей редакции:
      «Статья 53. Прекращение трудового договора по истечении срока
      1. Трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается в связи с истечением его срока.
      2. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на определенный срок, является последний день работы работника согласно сроку, обусловленному трудовым договором.
      Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, то действие договора считается продолженным на неопределенный срок.
      3. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время выполнения определенной работы, является день завершения работы.
      4. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время замещения временно отсутствующего работника, является рабочий день, предшествующий дню выхода на работу работника, за которым сохранялось место работы (должность).»;
      8) подпункт 1) пункта 1 статьи 58 исключить;
      9) пункты 2 и 3 статьи 117 изложить в следующей редакции:
       «2. Типовые (отраслевые, межотраслевые) нормы и нормативы по труду утверждаются уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду в установленном им порядке.
      Типовые нормы и нормативы по труду единые (межотраслевые) для всех сфер деятельности утверждаются уполномоченным государственным органом по труду по согласованию с государственными органами соответствующих сфер деятельности.
      3. Замена и пересмотр типовых (отраслевых, межотраслевых) норм и нормативов по труду осуществляются органами, утвердившими их, в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по труду.»;
      10) пункт 2 статьи 122 изложить в следующей редакции:
       «2. Минимальный стандарт оплаты труда определяется из расчета минимального размера месячной заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, и повышающих отраслевых коэффициентов, определяемых отраслевым соглашением.»;
      11) статью 124 изложить в следующей редакции:
      «Статья 124. Индексация заработной платы

      Индексация заработной платы производится работодателем в порядке, установленном соглашениями, коллективным договором или актом работодателя, исходя из уровня инфляции, определенного на соответствующий период нормативными правовыми актами Республики Казахстан.»;
       12) пункт 2 статьи 138-3 изложить в следующей редакции:
       «2. Разработка национальной рамки квалификаций производится уполномоченным государственным органом по труду совместно с уполномоченным государственным органом в сфере образования и утверждается республиканской комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.»;
      13) пункт 3 статьи 138-4 изложить в следующей редакции:
      «3. Разработка отраслевой рамки квалификаций производится уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности и утверждается отраслевыми комиссиями по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.»;
      14) пункт 3 статьи 149 изложить в следующей редакции:
      «3. За время призыва и срочной воинской службы за работником сохраняется место работы (должность).»;
      15) пункт 3 статьи 171 изложить в следующей редакции:
      «3. Члены согласительной комиссии от работников избираются общим собранием (конференцией) работников. Члены согласительной комиссии от работодателя назначаются актом работодателя. Члены согласительной комиссии на первом организационном заседании большинством голосов избирают из своего состава председателя и секретаря, и соглашением сторон решается вопрос о привлечении медиатора.»;
      16) статью 172 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Течение срока обращения в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров приостанавливается в период действия договора о медиации по рассматриваемому индивидуальному трудовому спору.»;
      17) пункт 1 статьи 185 изложить в следующей редакции:
      «1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иными лицами, воспитывающими указанную категорию детей без матери, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1)3)19) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса.»;
      18) в подпункте 3) пункта 1 статьи 195 слово «деду» заменить словом «дедушке»;
      19) статью 230 исключить;
      20) дополнить статьей 230-1 следующего содержания:
      «Статья 230-1. Реестры должностей гражданских служащих
      Разработка и утверждение реестра должностей гражданских служащих производятся уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду.»;
      21) дополнить главой 28-1 следующего содержания:
       «Глава 28-1. Особенности регулирования труда работников, входящих в состав профсоюзных органов профессионального союза
      Статья 257-2. Регулирование труда работников, входящих в состав профсоюзных органов профессионального союза
      Труд работников, входящих в состав профсоюзных органов профессионального союза, регулируется настоящим Кодексом с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О профессиональных союзах».»;
      22) в статье 263:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Обеспечение организации социального партнерства на республиканском уровне возлагается на уполномоченный государственный орган по труду.»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Полномочными представителями работников на республиканском уровне являются республиканские объединения профессиональных союзов.»;
      23) в статье 264:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Обеспечение организации социального партнерства на отраслевом уровне возлагается на уполномоченные государственные органы соответствующих сфер деятельности.»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Полномочными представителями работников на отраслевом уровне являются отраслевые профессиональные союзы.»;
      24) в статье 265:
       дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Обеспечение организации социального партнерства на региональном уровне возлагается на местные исполнительные органы соответствующей административно-территориальной единицы.»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Полномочными представителями работников на региональном уровне являются территориальные объединения профессиональных союзов.»;
      25) статьи 268276 и 278 изложить в следующей редакции:
       «Статья 268. Основные цели, задачи и функции республиканской, отраслевой, региональной комиссий
      1. Основными целями комиссий являются регулирование социальных и трудовых отношений и согласование интересов сторон социального партнерства.
      2. Основными задачами комиссий являются:
      1) согласование позиций сторон социального партнерства по основным направлениям социальной и экономической политики;
      2) разработка и заключение соглашений;
      3) разработка, согласование и утверждение мероприятий по реализации соглашений;
      4) проведение консультаций и выработка рекомендаций по вопросам, связанным с ратификацией и применением международных трудовых норм.
      3. Комиссии действуют в соответствии с утвержденными ими положениями и планами работ. Заседания комиссий проводятся не реже двух раз в год.
      4. Функциями республиканской комиссии являются:
      1) рассмотрение (по инициативе сторон социального партнерства) законопроектов в области социально-трудовых отношений и вынесение по ним рекомендаций;
      2) внесение в органы исполнительной власти предложений о разработке и принятии нормативных правовых актов в области социально-трудовых отношений;
      3) утверждение национальной рамки квалификации;
      4) разработка и согласование мероприятий по предупреждению и предотвращению социально-трудовых конфликтов и забастовок;
      5) согласование мер, направленных на обеспечение занятости и сокращение уровня безработицы;
      6) заключение генерального соглашения и осуществление мониторинга за его исполнением;
      7) формирование группы наблюдателей для участия в разработке и принятии соглашений на отраслевом и региональном уровнях;
      8) осуществление иных функций, направленных на реализацию основных целей и задач республиканской комиссии.
      5. Функциями отраслевой комиссии являются:
      1) обеспечение исполнения сторонами социального партнерства соответствующей отрасли генерального соглашения, решений республиканской комиссии;
      2) рассмотрение (по инициативе сторон социального партнерства) программных и стратегических документов соответствующей отрасли;
      3) разработка и согласование мероприятий по предупреждению и предотвращению социально-трудовых конфликтов и забастовок;
      4) согласование мер, направленных на обеспечение занятости и сокращение уровня безработицы;
      5) заключение отраслевого соглашения и осуществление мониторинга за его исполнением;
      6) разработка основных принципов системы оплаты труда отрасли, в том числе установления:
      минимальной тарифной ставки (оклада) в отрасли;
      предельных значений межразрядных коэффициентов;
      повышающих отраслевых коэффициентов;
      единого порядка установления доплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда;
      7) утверждение отраслевой рамки квалификации;
      8) формирование Совета по безопасности и охране труда;
      9) формирование Совета по трудовому арбитражу для предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров;
      10) формирование группы наблюдателей для участия в разработке и принятии соглашений и коллективных договоров;
      11) формирование координационного центра по развитию кадрового потенциала и квалификаций;
      12) осуществление иных функций, направленных на реализацию основных целей и задач отраслевой комиссии.
      6. Функциями региональной комиссии являются:
      1) обеспечение исполнения сторонами социального партнерства генерального соглашения, отраслевых соглашений и решений республиканской и отраслевой комиссий;
      2) рассмотрение (по инициативе сторон социального партнерства) программных и стратегических документов региона;
      3) разработка и согласование мероприятий по предупреждению и предотвращению социально-трудовых конфликтов и забастовок;
      4) содействие работодателям и представителям работников в урегулировании трудовых споров;
      5) принятие мер, направленных на обеспечение занятости и сокращение уровня безработицы;
      6) заключение регионального соглашения и мониторинг за его исполнением;
      7) формирование Совета по вопросам предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров;
      8) осуществление иных функций, направленных на реализацию основных целей и задач региональной комиссии.»;
      «Статья 276. Содержание соглашений
      1. Соглашения должны включать в себя положения:
      1) о сроке действия;
      2) о порядке контроля за исполнением;
      3) о порядке внесения изменений и дополнений в соглашение;
      4) об ответственности сторон в случае невыполнения взятых на себя обязательств.
      2. Содержание генерального соглашения определяется республиканской комиссией исходя из проектов генерального соглашения, представленных всеми сторонами социального партнерства или одной из них.
      3. Содержание отраслевого и регионального соглашений определяется отраслевой и региональной комиссиями на основе проектов соглашений, представленных всеми сторонами социального партнерства или одной из них.
      4. Генеральным соглашением должны предусматриваться положения:
      1) о порядке рассмотрения законопроектов в области социально-трудовых отношений;
      2) о мероприятиях по предупреждению и предотвращению социально-трудовых конфликтов и забастовок;
      3) о развитии рынка труда, содействии эффективной занятости населения;
      4) об условиях и охране труда, промышленной и экологической безопасности;
      5) о развитии социального партнерства и диалога;
      6) о порядке формирования и деятельности группы наблюдателей для участия в разработке и принятии соглашений на отраслевом и региональном уровнях.
      5. Отраслевыми соглашениями должны предусматриваться положения:
      1) о порядке рассмотрения программных и стратегических документов соответствующей отрасли;
      2) о развитии социального партнерства и диалога в отрасли;
      3) о мероприятиях по предупреждению и предотвращению социально-трудовых конфликтов и забастовок;
      4) об основных принципах системы оплаты труда отрасли, в том числе установление:
      минимальной тарифной ставки (оклада) в отрасли;
      предельных значений межразрядных коэффициентов;
      повышающих отраслевых коэффициентов;
      единого порядка установления доплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда;
      5) о порядке утверждения отраслевой рамки квалификации;

      6) о порядке формирования и деятельности Совета по безопасности и охране труда;
      7) о порядке формирования и деятельности Совета по вопросам предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров;
      8) о порядке формирования и деятельности группы наблюдателей для участия в разработке и принятии соглашений, коллективных договоров;
      9) о порядке формирования и деятельности координационного центра по развитию кадрового потенциала и квалификаций.
      6. Региональными соглашениями должны предусматриваться положения о:
      1) развитии социального партнерства и диалога в регионе;
      2) порядке рассмотрения программных и стратегических документов региона;
      3) мероприятиях по предупреждению и предотвращению социально-трудовых конфликтов и забастовок;
      4) содействии работодателям и представителям работников в урегулировании трудовых споров;
      5) принятии мер, направленных на обеспечение занятости и сокращение уровня безработицы;
      6) порядке формирования и деятельности Совета по вопросам предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров.
      7. Положения соглашения, ухудшающие положение работника по сравнению с трудовым законодательством Республики Казахстан, признаются недействительными и не подлежат применению.»;
      «Статья 278. Действие соглашений
      1. Действие генерального соглашения распространяется на государственные органы, работодателей, работников и их представителей.
      2. Действие отраслевого соглашения распространяется на государственные органы соответствующей сферы деятельности, работодателей, работников и их представителей соответствующей отрасли.
      3. Действие регионального соглашения распространяется на местные исполнительные органы, работодателей, работников и их представителей соответствующей административно-территориальной единицы.
      4. Действие соглашений также распространяется на организации, расположенные на территории Республики Казахстан, собственниками имущества, учредителями (участниками) или акционерами которых являются иностранцы или иностранные юридические лица либо юридические лица с иностранным участием.
      5. Уполномоченный государственный орган по труду на республиканском уровне, государственные органы соответствующей сферы деятельности на отраслевом и местные исполнительные органы на региональном уровнях в течение тридцати календарных дней со дня подписания соглашения обязаны официально опубликовать соглашения.»;
      26) в статье 282:
      часть четвертую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «При наличии в организации нескольких представителей работников ими создается единый представительный орган для участия в комиссии и подписания коллективного договора. При этом каждому из них предоставляется право на представительство в составе единого органа по ведению переговоров на основе принципа пропорционального представительства в зависимости от численности представляемых ими работников.»;
      пункт 10 изложить в следующей редакции:
      «10. Представители сторон обязаны не реже одного раза в полугодие информировать работников о ходе выполнения коллективного договора.»;
      27) в статье 284:
      в пункте 1:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «1. Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами в соответствии с заключенными генеральным, отраслевыми и региональными соглашениями. В коллективный договор включаются следующие положения:»;
      дополнить подпунктами 8), 9) и 10) следующего содержания:
      «8) о создании условий для деятельности профессионального союза;
      9) о мероприятиях по обучению работников основам трудового законодательства Республики Казахстан;
      10) о контроле за выполнением коллективного договора.»;
      в пункте 2:
      подпункт 10) исключить;
      подпункты 12) и 16) изложить в следующей редакции:
      «12) о порядке внесения в коллективный договор изменений и дополнений;»;
      «16) о добровольных пенсионных взносах;»;
      28) статью 292 изложить в следующей редакции:
       «Статья 292. Примирительная комиссия
      1. Примирительная комиссия создается сторонами в течение трех календарных дней со дня доведения либо несообщения своего решения работодателем, объединением работодателей (их представителями) до сведения работников (их представителей) либо составления протокола разногласий в ходе коллективных переговоров.
      2. Примирительная комиссия формируется из представителей сторон коллективного трудового спора на паритетной основе. Решение о создании примирительной комиссии оформляется актом работодателя и решением представителей работников.
      Работодатель, объединение работодателей создают необходимые условия для работы примирительной комиссии.
      3. Примирительная комиссия рассматривает требования работников (их представителей) в срок не позднее семи календарных дней со дня ее создания. Порядок рассмотрения требований примирительной комиссией, продление указанного срока рассмотрения осуществляются по соглашению сторон и оформляются протоколом.
      4. В процессе примирительной процедуры примирительная комиссия консультируется с работниками (их представителями), работодателем, объединением работодателей (их представителями), государственными органами и иными заинтересованными лицами.
      5. Решение комиссии принимается на основе соглашения сторон, оформляется протоколом, подписываемым представителями сторон, имеет для сторон обязательную силу и исполняется в порядке и сроки, установленные решением примирительной комиссии.
      6. При недостижении соглашения в примирительной комиссии ее работа прекращается, а для разрешения спора создается трудовой арбитраж.»;
      29) пункт 1 статьи 295 изложить в следующей редакции:
      «1. Во всех случаях достижения соглашения между сторонами коллективного трудового спора о его разрешении с участием посредника (медиатора) или без него незаконченные примирительные процедуры прекращаются, а условиями разрешения спора считаются условия соглашения между сторонами.
      Соглашения, достигнутые сторонами коллективного трудового спора, оформляются в письменной форме.»;
       30) пункт 2 статьи 297 изложить в следующей редакции:
       «2. Неурегулированные в коллективном трудовом споре разногласия должны быть доведены письменно до сведения сторон.»;
      31) статью 319 изложить в следующей редакции:
      «Статья 319. Принятие нормативных актов в области безопасности и охраны труда
      1. Нормативные акты в области безопасности и охраны труда устанавливают организационные, технические, технологические, санитарно-гигиенические, биологические, физические и иные нормы, правила, процедуры и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.
      2. Разработка, утверждение и пересмотр инструкций по безопасности и охране труда осуществляются работодателем в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.»;
      32) пункт 6 статьи 328 изложить в следующей редакции:
      «6. Государственный контроль в области трудового законодательства Республики Казахстан осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан».
      Иные формы государственного контроля осуществляются в порядке, определенном настоящим Кодексом, и на основании критериев, утверждаемых совместно уполномоченным государственным органом по труду и уполномоченным органом по предпринимательству.»;
      33) дополнить статьями 328-1 и 328-2 следующего содержания:
      «Статья 328-1. Посещение субъекта контроля
      1. При посещении субъекта контроля не требуются предварительное уведомление работодателя и регистрация в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам.
      2. Государственный инспектор труда при посещении субъекта контроля обязан предъявить:
      1) служебное удостоверение;
      2) при необходимости разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов;
      3) медицинский допуск, наличие которого необходимо для посещения объектов, выданный в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения.
      3. Субъекты контроля при посещении государственным инспектором труда обязаны:
      1) обеспечить беспрепятственный доступ государственного инспектора труда на территорию и в помещения посещаемого субъекта контроля;
      2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной тайны представлять документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах посещения в соответствии с задачами и предметом посещения;
      3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах посещения;
      4) обеспечить безопасность лиц, прибывших для посещения на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами.
      4. В случае воспрепятствования доступу государственного инспектора труда составляется протокол, который подписывается государственным инспектором труда, осуществляющим посещение, и уполномоченным лицом субъекта контроля.
      5. Посещение осуществляется в рабочее время субъекта контроля, установленное правилами внутреннего трудового распорядка.
      6. Срок посещения субъекта контроля не должен превышать один день.
      7. По результатам посещения субъекта контроля государственным инспектором труда составляется акт о результатах посещения в двух экземплярах без возбуждения дела об административном правонарушении, но с обязательным разъяснением субъекту контроля порядка устранения выявленных в результате посещения нарушений.
      В акте о результатах посещения указываются:
      1) дата, время и место составления акта;
      2) наименование органа контроля;
      3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) государственного инспектора труда, проводившего посещение;
      4) наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) посещаемого субъекта контроля, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при посещении;
      5) дата, место и период посещения;
      6) сведения о результатах посещения, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере;
      7) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя посещаемого субъекта контроля, а также лиц, присутствовавших при посещении, их подписи или отказ от подписи;
      8) подпись государственного инспектора труда, проводившего посещение.
      8. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам посещения физическое лицо или руководитель юридического лица либо их представители излагают их в письменном виде.
      Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах посещения, о чем делается соответствующая отметка.
      9. Один экземпляр акта о результатах посещения вручается физическому лицу или руководителю юридического лица либо их представителям для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий.
      10. По выявленным в результате посещения нарушениям субъект контроля при отсутствии возражения обязан не позднее десяти рабочих дней с момента получения акта о результатах посещения предоставить информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.
      11. Государственные инспекторы труда обязаны в книге учета посещений и проверок проверяемых субъектов произвести запись о проводимых действиях с указанием фамилий, должностей и данных, изложенных в акте.
      12. В случае отсутствия нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан, при посещении в акте о результатах посещения производится соответствующая запись.
      Статья 328-2. Ведомственный учет
      1. Уполномоченный государственный орган по труду разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом по предпринимательству формы обязательной ведомственной отчетности посещений субъектов контроля.
      2. Государственная инспекция по труду на постоянной и непрерывной основе обязана вести ведомственный учет количества посещений субъектов контроля и принятых мер.
      Сводные данные ведомственной отчетности посещений субъектов контроля размещаются на интернет-ресурсе государственной инспекции по труду.»;
      34) статью 340 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
       «3. Работодатели обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить общественному инспектору по охране труда о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.
      Общественный инспектор по охране труда при осуществлении полномочий, предусмотренных статьей 341 настоящего Кодекса, взаимодействует со службой безопасности и охраны труда (специалистом по безопасности и охране труда), с государственной инспекцией труда.»;
      35) статью 341 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
       «2-1) с учетом соблюдения режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны доступа на рабочие места работников;».
      3. В Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 143; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 18, ст. 366; 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; 1999 г., № 8, ст. 247; № 21, ст. 782; 2001 г., № 10, ст. 121; 2002 г., № 15, ст. 147; 2003 г., № 15, ст. 131; 2007 г., № 10, ст. 69; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 94; 2009 г., № 23, ст. 111; 2010 г., № 11, ст. 59; 2011 г., № 1, ст. 7; 2012 г., № 1, ст. 1; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32):
      1) статью 11 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
      «Еңбек» (Труд)»;
      2) дополнить статьей 17-1 следующего содержания:
       «Статья 17-1. Орденом «Еңбек» награждаются граждане за значительный трудовой вклад, а также наивысшие показатели в производстве, способствующие росту производительности труда и улучшению качества продукции.».
      4. В Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года «Об общественных объединениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст. 234; 2000 г., № 3-4, ст. 63; 2001 г., № 24, ст. 338; 2005 г., № 5, ст. 5; № 13, ст. 53; 2007 г., № 9, ст. 67; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 8, ст. 44; 2010 г., № 8, ст. 41; 2012 г., № 2, ст. 13; № 21-22, ст. 124):
      1) в статье 10:
       части вторую и третью изложить в следующей редакции:
      «Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные объединения, за исключением политических партий.
      Учредителями общественного объединения являются физические и (или) юридические лица - общественные объединения, за исключением политических партий, созывающие учредительный съезд (конференцию, собрание), на котором принимается устав и формируются руководящие органы. Учредители общественного объединения - физические и (или) юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности.»;
      дополнить частью четвертой следующего содержания:
      «Профессиональный союз может являться учредителем профессионального союза.»;
      2) в статье 11:
       часть первую изложить в следующей редакции:
      «Членами (участниками) общественных объединений могут быть граждане Республики Казахстан и (или) юридические лица - общественные объединения, за исключением политических партий. Уставами общественных объединений, кроме политических партий, может быть предусмотрено членство (участие) в них иностранцев и лиц без гражданства.»;
      дополнить частью второй следующего содержания:
      «Членами (участниками) профессиональных союзов могут являться профессиональные союзы.».
      5. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 1, ст. 8; № 24, ст. 338; 2003 г., № 11, ст. 56; 2004 г., № 5, ст. 30; № 10, ст. 56; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 8. ст. 45; № 15, ст. 95; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; 2011 г., № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 17, ст. 136; № 23, ст. 179; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 64; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 81):
      в пункте 2 статьи 19:
      части третью и четвертую изложить в следующей редакции:
      «Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные объединения, за исключением политических партий.
      Учредителями общественного объединения являются физические лица и (или) юридические лица - общественные объединения, за исключением политических партий, созывающие учредительный съезд (конференцию, собрание), на котором принимается устав и формируются руководящие органы. Учредители общественного объединения - физические и (или) юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности.»;
      дополнить частью пятой следующего содержания:
      «Профессиональные союзы могут являться учредителями профессионального союза.».
      6. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г.. № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г.. № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 21; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 2, ст. 10; № 3, ст. 21; № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешительной системы», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 20 мая 2014 г.):
      1) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 30) следующего содержания:
      «30) осуществляет мониторинг социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов.»;
      2) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 27) следующего содержания:
      «27) осуществляет мониторинг социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов.».
      7. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 1, ст. 1; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 14; № 3, ст. 21, 25, 27; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 11; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешительной системы», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 20 мая 2014 г.):
      1) пункт 3 статьи 10 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
      «установленных трудовым законодательством Республики Казахстан;»;
      2) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
      «1. Aкт о назначении проверки, за исключением внеплановых проверок по соблюдению требований в области безопасности и охраны труда государственной инспекции труда в случае возникновения угрозы жизни и здоровью работников, встречных проверок, осуществляемых органами налоговой службы в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, в обязательном порядке регистрируется в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам.
      Регистрация акта о назначении проверок носит учетный характер и используется для формирования и совершенствования ведомственных систем управления рисками.
      Наличие регистрации акта о назначении проверки не является доказательством законности такой проверки.
      Общие сведения об актах о назначении внеплановых проверок по соблюдению требований в области безопасности и охраны труда государственной инспекции труда в случае возникновения угрозы жизни и здоровью работников, встречных проверок, осуществляемых органами налоговой службы, в разрезе субъектов частного предпринимательства ежеквартально передаются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам.».
      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.04.2015 № 311-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:
      1) абзацев второго, третьего и четвертого подпункта 1), абзаца седьмого подпункта 4)подпунктов 19) и 20) пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2016 года;
      2) пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2015 года.
      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.04.2015 № 311-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Президент
      Республики Казахстан                             Н. НAЗAРБAЕВ