Лотереялар және лотерея қызметі туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 9 сәуірдегі № 495-V ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 18-баптан қараңыз.
      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Қазақстан Республикасында лотерея және лотерея қызметі саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, оны ұйымдастыру мен өткізудің тәртібі мен шарттарын айқындайды, лотерея және лотерея қызметі саласындағы мемлекеттік реттеудің ұйымдық негіздерін белгілейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) бас жүлде – тираждың ұтыс ойынын өткізу барысында ойнатылмаған және лотереяны өткізу шарттарына сәйкес бір тираждан келесі тиражға ауысатын тираждық лотереяның жүлде қорының бір бөлігі;

      2) жүлде қоры – лотерея билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де құжаттарды тарату (өткізу) есебінен не лотерея операторының дербес қаражаты есебінен қалыптастырылатын және лотереяға қатысушыларға ұтыс түрінде төленетін ақша және (немесе) өзге де мүлік;

      3) жүлде қорының ұтыс ойыны – лотерея билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар таратылғаннан (өткізілгеннен) кейін жүргізілетін және ұтқан лотереяға қатысушыны (қатысушыларды) анықтауға бағытталған процесс;

      4) лотерея – осы Заңға, лотереяны өткізу талаптарына және шарттарына сәйкес өткізілетін, егер ол лотереяны өткізу шарттарына сәйкес ұтқан деп танылатын болса, бір тарап (лотерея операторы) жүлде қорының ұтыс ойынын өткізетін, ал екінші тарап (лотереяға қатысушы) ұтысқа құқық алатын ойын. Коммерциялық ұйымдардың тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) сатуын ынталандыруға бағытталған жүлделердің ұтыс ойыны лотерея болып табылмайды;

      5) лотереялық ақпаратты өңдеу орталығы – байланыс желілеріне қосылған және таратылған (өткізілген) лотерея билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар, өткізілген лотерея билеттерінен, түбіртектерден немесе өзге де құжаттардан түскен түсім, төленген ұтыстар туралы ақпаратты алуға, сақтауға және есепке алуға және оны лотерея операторынан лотереялық есептілік орталығына беруге арналған аппараттық-бағдарламалық кешен;

      6) лотерея билеті, түбіртек немесе өзге де құжат – лотереяны өткізу шарттарында көзделген, лотереяға қатысу құқығын куәландыратын, оның ішінде электрондық нысандағы құжат;

      7) лотерея есептілігінің орталығы – байланыс желілері арқылы лотерея ақпаратын өңдеу орталығына қосылған, таратылған (өткізілген) лотерея билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар, өткізілген лотерея билеттерінен, түбіртектерден немесе өзге де құжаттардан түскен түсім, төленген ұтыстар туралы ақпаратты лотерея операторынан уақтылы алуға мүмкіндік беретін аппараттық-бағдарламалық кешен;

      8) лотерея жабдығы – ұтыс комбинациясын анықтауға арналған құрылғы немесе құрылғылар (кездейсоқ сандардың генераторы, механикалық, электрлік, электрондық немесе өзге де техникалық құрылғылар);

      9) лотереялар және лотерея қызметі саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – лотереялар және лотерея қызметі саласындағы басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      10) лотерея комбинациясы – лотереяны өткізу шарттарында көзделген, лотерея билетінде, түбіртекте немесе өзге де құжатта көрсетілген нышандар (жазбалар, сандар, белгілер, суреттер) жиынтығы;

      11) лотереяға қатысушы – жүлде қорының ұтыс ойынына қатысу құқығын беретін лотерея билетін, түбіртекті немесе өзге де құжатты иеленген, он сегіз жасқа толған жеке тұлға;

      12) алып тасталды – ҚР 10.06.2020 № 343-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      13) лотерея операторы – лотерея өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға;

      14) лотереяны өткізу – лотерея билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де құжаттарды дайындау не оларды дайындауға арналған шарттарды жасасу, сондай-ақ лотереялық жабдықты және лотереяны өткізу үшін қажетті өзге де жабдықты, бағдарламалық өнімдерді дайындаушымен шарттарды және (немесе) лотереяны өткізу үшін қажетті өзге де шарттарды (келісімшарттарды) жасасуды, лотерея билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де құжаттарды таратуды (өткізуді) және есепке алуды, жүлде қорының ұтысын ойнатуды, ұтыс шыққан лотерея билеттеріне, түбіртектерге немесе өзге де құжаттарға сараптама жасауды, лотереяға қатысушыларға ұтыстарды төлеуді, лотереяны өткізу үшін қажетті өзге де іс-қимыл мен іс-шараларды жүзеге асыруды қамтитын іс-шараларды жүзеге асыру;

      14-1) лотерея таратушы (агенті) – сыйақы үшін лотерея билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де құжаттарды таратуды (өткізуді), ұтыс шыққан лотерея билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де құжаттарды тексеруді, сондай-ақ лотерея операторы атынан және есебінен ұтыстар төлеуді жүзеге асыратын дара кәсіпкер немесе заңды тұлға;

      15) лотерея терминалы – лотерея билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де құжаттарды өткізуге (ресімдеуге) арналған жабдық;

      16) мезеттік лотерея – ұтыстарды анықтауға мүмкіндік беретін нышандар (жазбалар, сандар, белгілер, суреттер) жиынтығы лотерея билеттеріне, түбіртектерге немесе өзге де құжаттарға дайындау сатысында және олар лотереяға қатысушылар арасында таратылғанға (өткізілгенге) дейін салынатын лотерея түрі. Мезеттік лотереяны өткізу кезінде мұндай лотереяға қатысушы лотерея билеті, түбіртек немесе өзге де құжат ақысы төленгеннен кейін және лотерея билеті, түбіртек немесе өзге де құжат берілгеннен (ресімделгеннен) кейін тікелей өз ұтысының бар екенін және мөлшерін немесе оның жоқ екенін анықтайды;

      17) тираж – лотереяны өткізу шарттарына сәйкес жүлде қорының (жүлде қорының бір бөлігінің) ұтыс ойынына қатысатын таратылған (өткізілген) лотерея билеттерінің, түбіртектердің немесе өзге де құжаттардың саны;

      18) тираждық лотерея – лотереяға қатысушылар арасында жүлде қорының ұтыс ойыны лотерея жабдығын пайдалану арқылы лотерея билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар таратылғаннан (өткізілгеннен) кейін бір мезгілде өткізілетін лотерея түрі;

      19) ұтыс – лотерея операторы лотереяны өткізу шарттарына сәйкес жеңімпаз деп танылған лотереяға қатысушыға лотереяны өткізу шарттарына сәйкес мөлшермен және нысанда (ақшамен немесе заттай) төлейтін жүлде қорының бір бөлігі.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді – ҚР 10.06.2020 № 343-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының лотереялар және лотерея қызметі туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының лотереялар және лотерея қызметі туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзге қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Лотерея және лотерея қызметі саласындағы негізгі қағидаттар

      Лотерея және лотерея қызметі саласындағы негізгі қағидаттар:

      1) лотереяға қатысушылардың ұтысқа мүмкіндіктерінің теңдігі болжанатын, лотереяға қатысу шарттарының теңдігін қамтамасыз ету;

      2) лотереяны өткізу шарттарының және тираждық лотереялардың жүлде қорының ұтыс ойыны нәтижелерінің міндетті түрде жариялануы болжанатын жариялылықты қамтамасыз ету болып табылады.

4-бап. Лотереяға қатысушылар құқықтарының кепілдіктері

      1. Лотерея операторы мен лотереяға қатысушы арасындағы шарт лотереяға қатысушы лотерея билетінің, түбіртектің немесе өзге де құжаттың құнын төлеген және лотерея билетін, түбіртекті немесе өзге де құжатты берген (ресімдеген) кезден бастап жасалған деп танылады.

      2. Лотерея билетін, түбіртекті немесе өзге де құжатты сатып алу азаматтық-құқықтық міндеттеменің туындауына негіз болады, оған сәйкес лотереяға қатысушы лотерея операторынан мыналарды:

      1) лотереяны өткізу шарттарын сақтауды;

      2) ұтысты төлеуді талап етуге құқылы.

      3. Лотереяға қатысушы лотерея операторының шешімдерін және әрекеттерін (әрекетсіздігін) сотта даулауға құқылы.

      4. Лотерея операторының Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, лотереяны ұтқан қатысушы туралы мәліметтерді, егер оның жазбаша келісімі алынбаса, жария етуге құқығы жоқ.

      5. Лотерея операторы мәртебесінен айырылған жағдайда, лотерея операторы лотерея билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де құжаттарды таратуды (өткізуді) тоқтатуға, бұл туралы лотереяға қатысушыларды мерзімді баспасөз басылымдары және лотерея операторының интернет-ресурсы арқылы хабардар етуге, ұтыс ойыны өткізілген тиісті лотерея бойынша ұтыстарға үш ай ішінде төлем жүргізуге және жүлде қорының ұтыс ойыны өткізілмеген, сатылған лотерея билеттері, түбіртектері немесе өзге де құжаттар үшін ақшаны қайтаруға міндетті.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 10.06.2020 № 343-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

5-бап. Лотерея түрлері және оларды өткізу ерекшеліктері

      Ескерту. 5-баптың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР 10.06.2020 № 343-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Лотерея оны өткізу тәсіліне қарай мынадай:

      1) мезеттік;

      2) тираждық түрлерге бөлінеді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген лотерея түрлері оларды өткізу аумағына және технологиясына, сондай-ақ жүлде қорын қалыптастыру тәсіліне қарай бөлінуі мүмкін.

      1-1. Лотереяларды өткізу ерекшеліктері лотереялар өткізу қағидаларында айқындалады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-тармақ осы Заң күшіне енгізілген күннен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі - ҚР 09.04.2016 № 495-V Заңымен.

      2. Қазақстан Республикасының лотереялар және лотерея қызметі туралы заңнамасында көзделген тәртіппен ұйымдастырылатын және өткізілетін лотереяларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында өзгеше лотереяларды ұйымдастыруға және өткізуге тыйым салынады.

      3. Құмар ойындарды және (немесе) бәс тігуді лотерея түрінде өткізуге жол берілмейді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      4-тармақ осы Заң күшіне енгізілген күннен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі - ҚР 09.04.2016 № 495-V Заңымен.

      4. Лотерея операторы болып табылмайтын тұлғаның лотерея өткізуіне тыйым салынады.

      5. Лотерея операторы немесе лотерея таратушы (агенті) болып табылмайтын тұлғаның лотерея билеттерін, түбіртектерді немесе өзге де құжаттарды таратуына (өткізуіне) тыйым салынады.

      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 10.06.2020 № 343-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-тарау. ЛОТЕРЕЯ ЖӘНЕ ЛОТЕРЕЯ ҚЫЗМЕТІ САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

6-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі лотерея және лотерея қызметі саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:

      1) лотерея және лотерея қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырады және іске асырады;

      1-1) лотерея операторын және оған лотерея өткізу құқығын беру мерзімін айқындайды;

      2) лотереялар және лотерея қызметі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      3) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тәуекелді бағалаудың өлшемшарттарын, тексеру парақтарын әзірлейді және кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп бекітеді;

      3-1) лотереялар өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      4) осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерімен көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді – ҚР 10.06.2020 № 343-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 131-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. ЛОТЕРЕЯНЫ ӨТКІЗУ

8-бап. Лотерея операторына қойылатын жалпы талаптар

      1. Лотерея операторының лотерея өткізуден басқа кәсіпкерлік қызметтің өзге де түрлерімен айналысуға құқығы жоқ.

      2. Мына:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатыла тұрған;

      2) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар тізбесіне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізілген;

      3) атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері бар және атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган борышкерлердің тиісті тізіліміне енгізген;

      4) құрылтайшылары (қатысушылары) және (немесе) атқарушы органы және (немесе) олардың үлестес тұлғасы уәкілетті орган басшыларының жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары болып табылатын;

      5) құрылтайшылары (қатысушылары) және (немесе) атқарушы органы және (немесе) олардың үлестес тұлғасы экономика саласындағы қылмысы үшін не ауырлығы орташа қасақана қылмысы, ауыр қылмысы, аса ауыр қылмысы үшін алынбаған немесе өтелмеген сотталғандығы бар және (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты тұлғалар тізбесіне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізілген тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар лотерея операторы ретінде әрекет ете алмайды.

      3. Лотерея операторы уәкілетті органда лотерея есептілігінің орталығын орналастыруды қамтамасыз етуге тиіс.

      Лотерея операторы лотерея ақпаратын өңдеу орталығы арқылы таратылған (өткізілген) лотерея билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар, өткізілген лотерея билеттерінен, түбіртектерден немесе өзге де құжаттардан түскен түсім, төленген ұтыстар туралы ақпаратты жинауды, қалыптастыруды, сақтауды және есепке алуды және оны лотерея есептілігінің орталығына айына бір реттен сиретпей ұсынуды қамтамасыз етуге тиіс.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 10.06.2020 № 343-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-1-бап. Лотерея таратушы (агенті)

      Лотерея таратушы (агенті) өз қызметін лотерея операторымен жасалатын тапсырма шарты негізінде жүзеге асырады.

      Тапсырма шарты осы Заңда және лотереялар өткізу қағидаларында көзделген лотерея тарату (өткізу) жөніндегі ерекшеліктермен Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жасалады.

      Ескерту. 3-тарау 8-1-баппен толықтырылды – ҚР 10.06.2020 № 343-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

9-бап. Лотерея терминалына, лотереялық ақпаратты өңдеу орталығына, лотерея есептілігінің орталығына, лотерея жабдығына қойылатын талаптар

      1. Лотерея терминалдары "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексіне) сәйкес модельдері бақылау-касса машиналарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген бақылау-касса машиналарымен жарақтандырылуға тиіс.

      Лотерея терминалдары, төлем көзінен жеке табыс салығын ұстап қалуды есепке ала отырып, ұтыстарды төлеуді жүзеге асыру мүмкіндігін де көздей алады.

      2. Лотереялық ақпаратты өңдеу орталығы Қазақстан Республикасының аумағында орналасуға тиіс.

      Лотереялық ақпаратты өңдеу орталығы мен лотерея есептілігінің орталығы ақпаратты жоғалудан, ұрланудан, бұрмаланудан, жалған ақпарат жасаудан, рұқсатсыз қолжетімділіктен және оны тарату, бұғаттау, жою, түрлендіру, көшіру жөніндегі әрекеттерден және өзге де заңсыз әрекеттерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс.

      3. Лотерея жабдығының техникалық сипаттамалары жүлде қорын ұтыс ойынына салу кезінде ұтыстарды бөлудің кездейсоқ болуын қамтамасыз етуге тиіс.

      4. Лотерея жабдығының жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу нәтижелерін осындай ұтыс ойыны басталғанға дейін алдын ала айқындауға мүмкіндік беретін жасырын мүмкіндіктері және (немесе) рәсімдері мен алгоритмдері болмауға тиіс.

      5. Лотерея жабдығы байланыс желісі арқылы лотерея терминалдарымен қосылмауға тиіс.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 10.06.2020 № 343-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

10-бап. Лотереяны өткізу шарттары

      1. Лотереяны өткізу шарттарын лотерея операторы әзірлейді және бекітеді.

      2. Лотереяны өткізу шарттары мынадай мәліметтерді:

      1) лотереяның атауын;

      2) лотерея өткізу тәсілінің, аумағының және технологиясының, сондай-ақ жүлде қорын қалыптастыру тәсілінің көрсетілуін;

      3) орналасқан жері, банктік деректемелері, бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетілген лотерея операторының атауын;

      4) лотерея өткізілетін мерзімдерді;

      5) лотерея тұжырымдамасының сипаттамасын;

      6) лотереяның ұйымдастырушылық-технологиялық сипаттамасын;

      7) лотереяға қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін;

      8) ұтты деп танылған лотереяға қатысушыға ұтысты төлеу тәртібі мен мерзімдерін, сондай-ақ ұтыс шыққан лотерея билеттеріне, түбіртектерге немесе өзге де құжаттарға сараптама жүргізу мерзімдерін;

      9) лотереяға қатысушыларды лотереяға қатысу қағидалары және жүлде қорын ұтысқа салу нәтижелері туралы хабардар ету тәртібін;

      10) лотерея билеттерін, түбіртіктерді немесе өзге де құжаттарды тарату (өткізу) тәртібін;

      11) лотерея билетінің, түбіртектің немесе өзге де құжаттың бағасын;

      12) ұтыстың мөлшері мен нысанын (ақшалай немесе заттай);

      13) жүлде қорының жоспарланып отырған мөлшерін;

      14) жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу тәртібін, ұтыстарды айқындау алгоритмін, бас жүлдені (бар болса) қалыптастыру мен ұтысқа салу қағидаларын қамтуға тиіс.

      3. Лотерея операторы бекітілген лотереяны өткізу шарттарының тұпнұсқа данасын оны өткізу басталғанға дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей уәкілетті органға жіберуге және лотереяны өткізу шарттарын оны өткізу басталғанға дейін күнтізбелік бір күннен кешіктірмей өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 10.06.2020 № 343-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

11-бап. Жүлде қорын қалыптастыру және бөлу

      1. Лотерея операторы нақты лотереяның өткізілген лотерея билеттерінен, түбіртектерінен немесе өзге де құжаттарынан түскен түсімнің кемінде елу пайызы мөлшерінде не өз қаражаты есебінен жүлде қорын қалыптастыруды қамтамасыз етуге міндетті.

      2. Жүлде қоры осы бапқа және лотереяны өткізу шарттарына сәйкес қалыптастырылады.

      3. Тираждық лотереяның жүлде қоры оны ұтыс ойынына салу басталғанға дейін қалыптастырылады.

      4. Лотерея операторына, лотереяға қатысушылар алдындағы ұтыстарды төлеу жөніндегі міндеттемелерді қоспағанда, жүлде қорына қандай да бір міндеттемелермен ауыртпалық салуға, сондай-ақ жүлде қорының қаражатын ұтыстарды төлеуден басқаға пайдалануға тыйым салынады.

      5. Жүлде қорын (бас жүлдені) бірнеше тираж бойына жинақтап қалыптастыру қағидаты өткізу шарттарында пайдаланылатын тираждық лотереяны қоспағанда, тираждық лотереяның жүлде қоры оған қатысы бар тираж шеңберінде толығымен ұтысқа салынуға тиіс.

      6. Ұтыстарды төлеу осы Заңға және лотереяны өткізу шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ұтыстарды төлеу тиісті тираж өткізілгеннен кейін отыз күн мерзімнен кешіктірілмей басталуға және осы тираждың (жүлде қорын ұтысқа салудың) нәтижелері жарияланған кезден бастап кемінде алты ай бойы жалғасуға тиіс. Бұл мерзім аяқталған соң талап етілмеген ұтыстар бойынша наразылықтар лотереяны өткізу шарттарында көзделген тәртіппен қабылданады.

      7. Лотерея операторы лотерея өткізу шарттарында белгіленген мерзімде талап етілмеген ұтыстарды тиісті тираждың нәтижесі (жүлде қорын ұтысқа салу) жарияланған кезден бастап үш жыл бойы сақтайды, одан кейін олар салықтық емес төлем түрінде бюджет кірісіне есепке жатқызылады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 10.06.2020 № 343-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

12-бап. Лотерея билеттеріне, түбіртектерге немесе өзге де құжаттарға қойылатын талаптар

      1. Электрондық нысанын қоспағанда, лотерея билеттерінде, түбіртектерде немесе өзге де құжаттарда мынадай міндетті ақпарат:

      1) лотереяның атауы;

      2) лотерея операторының атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері және интернет-ресурсы;

      3) тираждың нөмірі немесе атауы (тираждық лотереялар үшін);

      4) лотерея билетінің, түбіртектің немесе өзге де құжаттың нөмірі;

      5) лотерея билетінің, түбіртектің немесе өзге де құжаттың бағасы;

      6) жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу күні мен орны (тираждық лотерея үшін);

      7) ұтысты алу орны мен мерзімдері туралы деректер;

      8) жүлде қорының мөлшері қамтылуға тиіс.

      1-1. Лотерея билеттерінің, түбіртектердің немесе өзге де құжаттардың электрондық нысанында мынадай міндетті ақпарат:

      1) лотерея операторының атауы;

      2) лотерея билетінің, түбіртектің немесе өзге де құжаттың нөмірі;

      3) лотерея билетінің, түбіртектің немесе өзге де құжаттың бағасы;

      4) лотерея операторының орналасқан жері, телефон нөмірлері және интернет-ресурсы, лотереяның атауы, тираждың нөмірі немесе атауы (тираждық лотереялар үшін), жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу күні мен орны (тираждық лотерея үшін), ұтысты алу орны мен мерзімдері, жүлде қорының мөлшері туралы кеңейтілген ақпаратқа қол жеткізуге сілтеме қамтылуға тиіс.

      2. Лотерея билеттеріндегі, түбіртектердегі немесе өзге де құжаттардағы ақпарат Қазақстан Республикасы тілдер туралы заңнамасының талаптарына сай болуға тиіс.

      3. Лотерея билетінің, түбіртектің немесе өзге де құжаттың электрондық нысаны электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландыруды талап етпейді.

      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 10.06.2020 № 343-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

13-бап. Жүлде қорының ұтыс ойынын өткізуге қойылатын талаптар

      1. Жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу осы Заңға және лотереяны өткізу шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Тираждық лотереяның жүлде қорының ұтыс ойынын лотереяға қатысушы өз ұтысын анықтау мақсатында генерациялау арқылы кездейсоқ ұтқан лотерея комбинациясын осы ұтыс ойынындағы лотерея комбинациясымен салыстыруға тиіс лотерея жабдығы жүзеге асырады.

      3. Тираждық лотереяның жүлде қорының ұтыс ойынын өткізу кезінде лотерея операторы тираждық комиссия құрады, ол өз қызметін осы Заңға және лотереялар өткізу қағидаларына сәйкес жүзеге асырады.

      Тираждық комиссияның құрамына қоғамдық бірлестіктердің немесе өзге де коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері енгізілуге тиіс.

      4. Тираждық комиссияның міндеттері:

      1) лотерея өткізу шарттарының Қазақстан Республикасының лотереялар және лотерея қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігін растау;

      2) тираждың ұтыс ойынына қатысатын лотерея билеттерінің, түбіртектердің немесе өзге де құжаттардың санын растау;

      3) тираждық комиссия мүшелерінің тираждық комиссия хаттамасына және тиражды өткізу нәтижелерінің ресми кестесіне қол қою арқылы тиражды өткізу нәтижелерін растау.

      Тираждық комиссия хаттамасына және тиражды өткізу нәтижелерінің ресми кестесіне тираждың ұтыс ойыны өткізілген датадан бастап бір жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қол қойылады.

      5. Лотерея операторы ұтыстарды айқындау рәсімін көрсете отырып, тираждық лотереяның жүлде қорының ұтыс ойынын телеарнада тікелей эфирде немесе интернет желісінде трансляциялауды қамтамасыз етеді.

      6. Тираждық лотереяның жүлде қорының әрбір ұтыс ойынының және лотерея билеттері, түбіртектері немесе өзге де құжаттары бойынша ұтыстардың нәтижелерін лотерея операторы көрсетілген ұтыс ойыны өткізілген кезден бастап үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында жариялайды немесе он екі сағат ішінде лотерея операторының интернет-ресурсында орналастырады.

      7. Тираждық лотереяны өткізу тоқтатылған жағдайда, бас жүлдені қоса алғанда, оның жүлде қоры толық ойнатылуға тиіс.

      8. Мезеттік лотереяның жүлде қорының ұтыс ойыны:

      1) лотереяға қатысушының лотерея билетін, түбіртек немесе өзге де құжатта дайындау кезеңінде оған салынған жасырын лотерея комбинациясын анықтауынан;

      2) лотереяға қатысушы анықтаған ақпаратты лотереяны өткізу шарттарымен салыстырып-тексеруден тұрады.

      9. Мезеттік лотереяның жүлде қорының мұндай ұтыс ойынын өткізу нәтижесін ұтыс ойыны басталғанға дейін алдын ала айқындауға мүмкіндік беретін рәсімдер мен алгоритмдерді пайдалануға тыйым салынады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 10.06.2020 № 343-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

14-бап. Лотереядан аударымдар

      Лотерея операторы өткізілген лотерея билеттерінен, түбіртектерден немесе өзге де құжаттардан түскен түсім мен жүлде қоры арасындағы айырманың кемінде он пайызын дене шынықтыру мен спортты дамытуға бағытталған бюджеттен тыс ақша қаражатын бөлу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын бірыңғай операторға дене шынықтыру мен спортты дамыту үшін, сондай-ақ өткізілген лотерея билеттерінен, түбіртектерден немесе өзге де құжаттардан түскен түсім мен жүлде қоры арасындағы айырманың кемінде он пайызын "Қазақстан халқына" қоғамдық қорына міндетті мүліктік жарна нысанында тоқсан сайын жіберуге міндетті.

      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда – ҚР 30.12.2022 № 177-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЛОТЕРЕЯЛАР ЖӘНЕ ЛОТЕРЕЯ
ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ. ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЛОТЕРЕЯЛАР ЖӘНЕ ЛОТЕРЕЯ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ
ЗАҢНАМАСЫНЫҢ САҚТАЛУЫНА МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ

15-бап. Қазақстан Республикасының лотереялар және лотерея қызметі туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының лотереялар және лотерея қызметі туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

16-бап. Қазақстан Республикасының лотереялар және лотерея қызметі туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылау

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      1-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Қазақстан Республикасының лотереялар және лотерея қызметі туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылау тексеру нысанында жүзеге асырылады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-тармақты алып тастау көзделген – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

17-бап. Өтпелі ережелер

      Лотереяларды ұйымдастыру және өткізу саласындағы қызметті жүзеге асыратын лицензиаттар осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде бас жүлделерді қоса алғанда, тиісті лотереялардың жүлде қорларын толық ұтысқа салу, ұтыстарды төлеуді жүргізуге және жүлде қорын ойнату өткізілмеген, сатылған лотерея билеттері, түбіртектер немесе өзге де құжаттар үшін ақшаны қайтаруға міндетті.

18-бап. Осы заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң күшіне енгізілген күннен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізілетін осы Заңның 5-бабының 2 және 4-тармақтарын қоспағанда, осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

On lotteries and lottery activities

The Law of the Republic of Kazakhstan dated 9 April 2016 № 495-IV.

      Unofficial translation

      This Law regulates public relations in the field of lottery and lottery activities in the Republic of Kazakhstan, determines the procedure and conditions for its organization and conduct, establishes organizational bases for state regulation in the field of lottery and lottery activities.

Chapter 1. General provisions

Article 1. Basic concepts used in this Law

      The following basic concepts are used in this Law:

      1) super prize is a part of the prize fund of circulation lottery, not played out in the course of drawing and transferring from one draw to the next draw according to the terms of the lottery;

      2) prize fund - money and (or) other property formed by distributing (selling) lottery tickets, receipts or other documents or from the lottery operator's own funds and paid out to lottery participants in the form of winnings;

      3) drawing of the prize fund - the process that takes place after the distribution (sale) of lottery tickets, receipts or other documents and is aimed at determining the winning participant(s) of the lottery;

      4) a lottery is a game that is held in accordance with this Law, the terms of the lottery and the contract in which one party (the lottery operator) holds a raffle of the prize fund, and the second party (the lottery participant) receives the right to win if it is recognized as the winner in accordance with the terms of the lottery. The lottery is not a drawing of prizes aimed at stimulating sales of goods (services) by commercial organizations;

      5) lottery information processing centre - a hardware and software complex connected to communication networks and designated for obtaining, storing and recording information on distributed (sold) lottery tickets, receipts or other documents, proceeds from sold lottery tickets, receipts or other documents, paid winnings, and transfer of such information from the lottery operator to the lottery reporting centre;

      6) a lottery ticket, receipt or other document is a document provided for with the lottery conditions, including in electronic form, confirming the right to participate in the lottery;

      7) lottery reporting centre - a hardware and software complex connected via communication networks to the lottery information processing centre, enabling timely receipt of information from the lottery operator on distributed (sold) lottery tickets, receipts or other documents, proceeds from sold lottery tickets, receipts or other documents, and paid winnings;

      8) lottery equipment is a device or devices (a random number generator, mechanical, electrical, electronic or other technical devices) intended to determine a prize lottery combination;

      9) the authorized body in the field of lottery and lottery activities (hereinafter referred to as the authorized body) is the central executive body that exercises leadership in lottery sphere and lottery activities;

      10) lottery combination is a set of symbols (inscriptions, numbers, signs, figures) stipulated with the lottery conditions specified in the lottery ticket, receipt or other document;

      11) lottery participant is an individual who has reached the age of eighteen, owning a lottery ticket, receipt or other document entitling him to take part in the drawing of the prize fund;

      12) excluded by Law No. 343-VI of 10.06.2020 (shall be enacted ten calendar days after the date of its first official publication);

      13) lottery operator – a legal entity conducting lottery activity;

      14) lottery - carrying out activities that include manufacturing lottery tickets, receipts or other documents or concluding agreements for their manufacturing, as well as concluding agreements with the manufacturer of lottery and other equipment, software and (or) other agreements (contracts) necessary to carry out the lottery, distribution (sale) and accounting of lottery tickets, receipts or other documents, drawing of the prize fund, examination of winning lottery tickets, receipts or other documents, payment of winnings to participants of the lottery, performance of other actions and activities necessary for the lottery;

      14-1) distributor (agent) of the lottery - an individual entrepreneur or a legal entity that distributes (sells) lottery tickets, receipts or other documents for a fee, verifies the winning lottery tickets, receipts or other documents and pays out winnings on behalf and at the expense of the lottery operator;

      15) a lottery terminal - equipment designed to sell (issue) lottery tickets, receipts or other documents;

      16) instant lottery - a type of lottery in which a set of symbols (inscriptions, numbers, signs, drawings) allowing to determine winnings is embedded in lottery tickets, receipts or other documents at the stage of production and before their distribution (sale) among lottery participants. In an instant lottery, the participant of such a lottery shall, immediately after paying for the lottery ticket, receipt or other document and issuing (drawing) the lottery ticket, receipt or other document, determine the presence and amount of his/her winnings or their absence;

      17) circulation - the number of distributed (sold) lottery tickets, receipts or other documents participating in the drawing of the prize fund (part of the prize fund) in conformity with the terms and conditions of the lottery;

      18) circulation lottery - a type of lottery where the prize fund is drawn between participants using lottery equipment, once the lottery tickets, receipts or other documents have been distributed (sold);

      19) winning is a part of the prize fund paid by the lottery operator in the amount and form (monetary or in kind) in accordance with the terms of lottery to the lottery participant recognized as having won in accordance with the terms of the lottery.

      Footnote. Article 1 as amended by Law of the Republic of Kazakhstan No. 343-VI dated 10.06.2020 (shall be enforced ten calendar days after its first official publication); dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 2. Legislation of the Republic of Kazakhstan on lotteries and lottery activities

      1. Legislation of the Republic of Kazakhstan on lotteries and lottery activities is based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan and consists of this Law and other normative legal acts of the Republic of Kazakhstan.

      2. If an international treaty ratified by the Republic of Kazakhstan establishes other rules than those contained in this Law, the rules of the international treaty shall apply.

Article 3. Basic principles in the field of lottery and lottery activities

      The basic principles in the field of lottery and lottery activities are:

      1) ensuring equality of conditions for participation in the lottery, which implies equality of chances of lottery participants to win;

      2) ensuring publicity, implying mandatory publication of the lottery terms and the results of circulation lottery prize fund.

Article 4. Guarantees of the rights of lottery participants

      1. The agreement between the lottery operator and the participant of the lottery shall be deemed concluded from the moment the participant pays for the lottery ticket, receipt or other document and issues (executes) the lottery ticket, receipt or other document.

      2. The acquisition of a lottery ticket, receipt or other document serves as the basis for the beginning of a civil obligation under which the lottery participant has the right to demand from the lottery operator:

      1) compliance with the terms of the lottery;

      2) payout winnings.

      3. A lottery participant has the right to challenge in court the decisions and actions (inaction) of the lottery operator.

      4. The lottery operator does not have the right to disclose information about the prize lottery participant, unless his written consent is received, except for cases stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan.

      5. If the lottery operator's status is revoked, the lottery operator must stop distributing (selling) lottery tickets, receipts or other documents, inform the participants of the lottery through periodicals and on the website of the lottery operator, make payments of winnings for the respective lottery, the draw of which has taken place, and return the money for the sold lottery tickets, receipts or other documents, the draw of which has not taken place, within three months.

      Footnote. Article 4 as amended by Law of the RK No. 343-VI dated 10.06.2020 (shall go into effect ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 5: Types and particularities of lotteries

      Footnote. The title of Article 5 as reworded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 343-VI dated 10.06.2020 (shall be enacted ten calendar days after the date of its first official publication).

      1. The lottery shall be classified into the following types, depending on the way it is conducted:

      1) instant lottery;

      2) draw-based lottery.

      The types of lotteries referred to in the first part of this paragraph may be subdivided pursuant to the territory and technology of the lottery, as well as the way in which the prize fund is generated.

      1-1. The specifics of lotteries shall be determined by the rules of lotteries.

      2. The organisation and conduct of other lotteries in the Republic of Kazakhstan shall be prohibited, except for lotteries organised and conducted in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan on lotteries and lottery activities.

      3. It is not allowed to conduct gambling and / or betting under the guise of lotteries.

      4. It is prohibited to conduct a lottery by a person who is not a lottery operator.

      5. Distribution (sale) of lottery tickets, receipts or other documents by a person who is not a lottery operator or distributor (agent) of the lottery shall be prohibited.

      Footnote. Article 5 as amended by Law of the Republic of Kazakhstan No. 343-VI dated 10.06.2020 (shall be enforced ten calendar days after its first official publication).

Chapter 2. STATE REGULATION IN THE SPHERE OF LOTTERY AND LOTTERY ACTIVITIES

Article 6. Competence of the Government of the Republic of Kazakhstan

      The Government of the Republic of Kazakhstan develops the main state policy directions in lottery and lottery activities and organizes their implementation.

      Footnote. Article 6 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 7. Competence of an authorized body

      An Authorized body:

      1) forms and implements the state policy in lottery and lottery activities;

      1-1) determines the lottery operator and the period for granting it the right to conduct the lottery;

      2) exercises state control over the observance of the legislation of the Republic of Kazakhstan on lotteries and lottery activities, as well as over the observance of the legislation of the Republic of Kazakhstan on combating legalisation (laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism;

      3) elaborates and jointly with the competent authority on entrepreneurship approves the risk assessment criteria, checklists in obedience to the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan;

      3-1) develops and approves lottery rules;

      4) exercises other powers provided for by this Law, other laws of the Republic of Kazakhstan, acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 7 as amended by Law of the RK No. 343-VI dated 10.06.2020 (shall be enacted ten calendar days after the date of its first official publication); No. 131-VII of 01.07.2022 (shall be brought into force upon the expiry of sixty calendar days from the date of its first official publication); dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Chapter 3. CONDUCTING LOTTERY

Article 8. General requirements for the lottery operator

      1. The lottery operator is not entitled to engage in other types of entrepreneurial activities, except for the lottery.

      2. Legal entities can not act as a lottery operator in the following cases:

      1) whose financial and economic activities are suspended in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;

      2) included in the list of organizations associated with the financing of terrorism and extremism, in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

      3) having unfulfilled obligations under executive documents and included in the relevant register of debtors by the authorized body in the field of executive documents enforcement;

      4) the founders (participants) and (or) the executive body, and (or) the affiliated person of whom are persons who are close relatives, spouse or relatives of the heads of the authorized body;

      5) the founders (participants) and (or) the executive body, and (or) whose affiliated person are persons with unfinished or unpaid conviction for economic crimes or intentional crimes of medium gravity, serious crimes, grave crimes, and (or) persons included in the list of persons associated with the financing of terrorism and extremism, in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      3. The lottery operator shall ensure the placement of a lottery reporting center in the authorized body.

      The lottery operator through the lottery information processing centre shall ensure the collection, formation, storage and accounting of information on distributed (sold) lottery tickets, receipts or other documents, proceeds from sold lottery tickets, receipts or other documents, paid winnings and their submission to the lottery reporting centre at least once a month.

      Footnote. Article 8 as amended by Law of the RK No. 343-VI dated 10.06.2020 (shall come into force ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 8-1. Distributor (agent) of the lottery

      The distributor (agent) of the lottery shall carry out its activities based on a commission agreement concluded with the operator of the lottery.

      The commission agreement shall be concluded in conformity with the civil legislation of the Republic of Kazakhstan with the specifics on distribution (implementation) of the lottery provided for by this Law and the rules of lotteries.

      Footnote. Chapter 3 as supplemented by Article 8-1 in obedience to Law of the RK No. 343-VI dated 10.06.2020 (shall be enacted upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

Article 9. Requirements for the lottery terminal, lottery information processing center, lottery reporting center, lottery equipment

      1. Lottery terminals must be equipped with cash registers which models are included in the state register of cash registers in accordance with the Code of the Republic of Kazakhstan "On Taxes and Other Mandatory Payments to the Budget" (the Tax Code).

      Lottery terminals can also provide for the possibility of paying out winnings, taking into account the withholding of individual income tax at the source of payment.

      2. The lottery information processing center shall be located on the territory of the Republic of Kazakhstan.

      The lottery information processing center and the lottery reporting center should protect information from loss, theft, misrepresentation, forgery, unauthorized access and actions for its distribution, blocking, destruction, modification, copying and other unlawful actions.

      3. Technical characteristics of the lottery equipment should ensure the random distribution of winnings in the raffle of the prize fund.

      4. The lottery equipment should not contain hidden features and (or) procedures and algorithms that allow predetermining the result of the prize fund drawing before the beginning of such a rally.

      5. Lottery equipment must not have a network connection to the lottery terminals.

      Footnote. Article 9 as amended by Law of the RK No. 343-VI dated 10.06.2020 (shall come into force ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 10. Terms and Conditions for the Lottery

      1. The lottery conditions are developed and approved by the lottery operator.

      2. The conditions of the lottery shall include the following information:

      1) the name of the lottery;

      2) a statement of the method, territory and technology of the lottery, as well as the method of forming the prize fund;

      3) the name of the lottery operator with indication of its location, bank details, business identification number;

      4) terms of the lottery;

      5) description of the lottery concept;

      6) organizational and technological description of the lottery;

      7) the rights and obligations of lottery participants;

      8) the procedure and terms for payment of winnings to the lottery participant recognized as a winner, as well as the timing of prize lottery tickets expertise, receipts or other documents;

      9) the procedure for informing the lottery participants about the rules of participation in the lottery and the results of the prize fund drawing;

      10) the procedure for distributing (selling) lottery tickets, receipts or other documents;

      11) the price of a lottery ticket, receipt or other document;

      12) the size and type (monetary or in kind) of the winnings;

      13) the planned size of the prize fund;

      14) the procedure for holding a prize fund draw, the algorithm for determining winnings, rules for the formation and drawing of a super prize (if any).

      3. The lottery operator must forward the original copy of the lottery conditions approved by him to the authorized body not later than ten calendar days prior to the beginning of the lottery and place the conditions for holding the lottery on its Internet resource no later than one calendar day before the start of the lottery.

      Footnote. Article 10 as amended by Law of the RK No. 343-VI dated 10.06.2020 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

Article 11. Formation and distribution of the prize fund

      1. The lottery operator shall ensure the formation of a prize fund in the amount of at least fifty percent of the proceeds from the sale of lottery tickets, receipts or other documents of the specific lottery or out of its own funds.

      2. The prize fund is formed in accordance with this article and the terms of the lottery.

      3. The prize fund of the lottery is formed before the start of its draw.

      4. The lottery operator is prohibited from encumbering the prize fund with any obligations, except for the obligations to lottery participants in the payment of winnings, and also to use the prize fund recourses for other purposes than the payment of winnings.

      5. The prize fund of circulation lottery must be fully played out within the circulation it relates to, with the exception of circulation lottery, which uses the principle of accumulative formation of the prize fund for several runs (super prize).

      6. The payment of winnings is carried out in accordance with this Law and the terms of the lottery.

      The payment of winnings must begin not later than within thirty days after the corresponding circulation and last no less than six months from the date of publication of the results of this circulation (prize fund drawing). At the end of this period, claims for unclaimed winnings are accepted in the manner prescribed by the lottery conditions.

      7. Winnings that are not claimed in the terms established by the conditions of the lottery are stored by the lottery operator within three years from the publication of the results of the relevant circulation (prize fund drawing), after which they are credited to the budget revenue in the form of a non-tax payment.

      Footnote. Article 11 as amended by Law of the RK No. 343-VI dated 10.06.2020 (shall be enacted ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 12. Requirements for lottery tickets, receipts or other documents

      1. Lottery tickets, receipts or other documents, other than in electronic form, must contain the following mandatory information:

      1) the name of the lottery;

      2) the name, location, phone numbers and Internet resources of the lottery operator;

      3) number or name of circulation (for circulation lotteries);

      4) the number of the lottery ticket, receipt or other document;

      5) the price of a lottery ticket, receipt or other document;

      6) date and place of the prize fund lottery (for circulation lottery);

      7) data on the place and timing of the winnings receipt;

      8) the size of the prize fund.

      1-1. The electronic form of lottery tickets, receipts or other documents must contain the following mandatory information:

      1) the name of the lottery operator;

      2) the number of the lottery ticket, receipt or other document;

      3) the price of the lottery ticket, receipt or other document;

      4) a link to access extended information on the location, telephone numbers and website of the lottery operator, the name of the lottery, the number or name of the draw (for circulation lotteries), the date and place of the prize draw (for circulation lotteries), the place and deadline for receiving the win, the amount of the prize fund.

      2. The information contained in lottery tickets, receipts or other documents must meet the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on languages.

      3. The electronic form of a lottery ticket, receipt or other document does not require identification through an electronic digital signature.

      Footnote. Article 12 as amended by Law of the RK No. 343-VI dated 10.06.2020 (shall go into effect ten calendar days after its first official publication).

Article 13. Requirements for the drawing of the prize fund

      1. The drawing of the prize fund is carried out in accordance with this Law and the terms of the lottery.

      2. Drawing of the prize fund of circulation lottery is carried out by lottery equipment generating a randomly won lottery combination, which the lottery participant must compare with the lottery combination in this drawing in order to reveal his winnings.

      3. When conducting the draw of the prize fund of a circulation lottery, the operator of the lottery shall set up a lottery commission, which shall operate in line with this Law and the rules of lotteries.

      Representatives of public associations or other non-profit organizations may be included in the commission membership.

      4. Responsibilities of the lottery commission:

      1) confirmation of compliance of the lottery terms and conditions with the requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on lotteries and lottery activities;

      2) confirmation of the number of lottery tickets, receipts or other documents participating in the draw of the lottery;

      3) confirmation of the draw results by having the draw committee members sign the draw committee minutes and the official draw results table.

      The minutes of the draw committee and the official draw results table shall be signed within one working day from the date of the draw.

      5. The lottery operator provides translation of the prize fund draw of the circulation lottery with a demonstration of the procedure for determining wins on the television channel in live broadcasting or on the Internet.

      6. The results of each draw of the prize fund and winnings by lottery tickets, receipts or other documents of the lottery shall be published by the operator of the lottery in periodicals distributed throughout the Republic of Kazakhstan, within three working days or posted on the website of the operator of the lottery within twelve hours after the specified draw.

      7. In case of termination of circulation, its prize fund should be played out completely, including a super prize.

      8. Drawing of the instant lottery prize fund is in:

      1) identification by the lottery participant of a hidden lottery combination, which is incorporated in a lottery ticket, receipt or other document at the stage of its manufacture;

      2) comparison of information revealed by the lottery participant with the terms of the lottery.

      9. It is prohibited to use procedures and algorithms that allow predetermining the result of the lottery prize fund drawing before the beginning of such a lottery.

      Footnote. Article 13 as amended by Law of the RK No. 343-VI dated 10.06.2020 (shall be put into effect ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 14. Contributions from the lottery

      The lottery operator must allocate at least ten per cent of the difference between the proceeds of the lottery tickets, receipts or other documents sold and the prize fund to the single operator responsible for distributing extrabudgetary funds for the development of physical culture and sport on a quarterly basis, as well as at least ten per cent of the difference between the proceeds of lottery tickets, receipts or other documents sold and the prize fund in the form of mandatory property contributions to the Kazakstan Khalkyna Public Fund.

      Footnote. Article 14 - as reworded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 177-VII of 30.12.2022 (shall be enacted ten calendar days after the date of its first official publication).

Chapter 4. RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON LOTTERIES AND LOTTERY ACTIVITIES.STATE CONTROL OF COMPLIANCE WITH THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON LOTTERIES AND LOTTERY ACTIVITIES

Article 15. Responsibility for violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan on lotteries and lottery activities

      Violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan on lotteries and lottery activities entails responsibility established by the laws of the Republic of Kazakhstan.

Article 16. State control over compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on lotteries and lottery activities

      1. The state control over compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on lotteries and lottery activities is carried out in the form of verification.

      2. Verification is carried out in accordance with the Entrepreneurial Code

      Code of the Republic of Kazakhstan.

Chapter 5. FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 17. Transitional Provisions

      Licensees who carry out activities in the field of organizing and conducting lotteries are obliged to fully play the prize funds of the relevant lotteries, including superprizes, to pay out winnings and return money for realized lottery tickets, receipts or other documents, a rally within six months from the date of introduction of this law, which the prize fund was not held.

Article 18. Procedure for Enactment of this Law

      This Law shall be enacted upon expiration of ten calendar days after the date of its first official publication, with the exception of Article 5, paragraphs 2 and 4 of this Law, which shall come into force six months after the date of enactment of this Law.

      The President
      of the Republic of Kazakhstan N. NAZARBAYEV