Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бәсекелестікті дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2022 жылғы 3 қаңтардағы № 101-VII ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне:

      1) 14-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2-11) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-11) мемлекеттік бақылау субъектісіне берілетін, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқаудың нысанын әзірлеу және бекіту;";

      2) 92-баптың 3-тармағында:

      "қатарынан екі жыл" деген сөздер "бір жыл" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жер учаскесiнің меншiк иесiне немесе жер пайдаланушыға Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқама табыс етілген күн жер учаскесін пайдаланбау фактісі анықталған кез деп есептеледі.";

      3) 94-баптың 2-тармағында:

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде осы Кодекстің 92 және 93-баптарында көзделген жағдайларда жер учаскесін мәжбүрлеп алып қою туралы талап қою жер учаскесінің меншік иесіне немесе жер пайдаланушыға берілген Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың мерзімі өткеннен кейін ұсынылады.";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жер учаскесін мақсаты бойынша пайдалану жөнінде шаралар қабылдау үшін мерзім – бір жыл, ал Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдау үшін мерзім, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін ұтымсыз пайдалануды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған кезден бастап үш ай болып белгіленеді.";

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін ұтымды пайдалану жөнінде шаралар қабылдау үшін мерзім бір жыл болып белгіленеді.";

      төртінші бөліктегі "үшінші" деген сөз "бесінші" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) 145-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын мемлекеттік бақылау:

      Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру және бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау;

      осы Кодекске және Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.";

      5) мынадай мазмұндағы 145-1-баппен толықтырылсын:

      "145-1-бап. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау жүргізу тәртібі

      1. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды аумақтық бөлімшенің жердің пайдаланылуы мен қорғалуы жөніндегі мемлекеттік инспекторлары шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері бар меншік иелеріне немесе жер пайдаланушыларға (бұдан әрі осы баптың мақсаттары үшін – бақылау субъектісі) қатысты жүргізеді.

      2. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін пайдаланбаудың немесе ұтымсыз пайдаланудың уақтылы жолын кесу және алдын алу, бақылау субъектісіне анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын беру және оған әкімшілік жүктемені азайту бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары болып табылады.

      3. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау мақсаты бойынша пайдаланбау және (немесе) оларды ұтымсыз пайдалану фактілері бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді қашықтан зондтау деректері негізінде жүргізіледі.

      Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды тіркеудің арнаулы журналында аумақтық бөлімшенің есепке алуына жатады, ол нөмірленген, тігілген және аумақтық бөлімшенің мөрімен бекемделген болуға тиіс.

      4. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау жыл сайын ағымдағы жылғы қыркүйек пен қараша аралығындағы кезеңде жүзеге асырылады.

      5. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқау жасалады, ол бұзушылық анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде бақылау субъектісіне жіберіледі.

      6. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша әкімшілік іс жүргізу қозғалмайды.

      7. Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқауда бұзушылықтың сипаты, оны жою тәртібі, нұсқауды орындау және анықталған бұзушылықты жою арқылы оның орындалуы туралы ақпаратты жіберу мерзімдері көрсетіледі.

      8. Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқау бақылау субъектісіне қолма-қол табыс етіледі немесе табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты пошта жөнелтілімі нысанында және аумақтық бөлімшенің жердің пайдаланылуы мен қорғалуы жөніндегі мемлекеттік инспекторының электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған электрондық құжат арқылы жіберіледі.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген тәсілдердің бірімен жіберілген Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқауды алғаны туралы бірінші белгі қойылған күн оны алған күн болып есептеледі.

      9. Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқауды орындау үшін мерзім оны алған күннен бастап бір жыл болып белгіленеді.

      10. Бақылау субъектісі Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқауды орындау мерзімі өткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде аумақтық бөлімшеге анықталған бұзушылықты жою арқылы оның орындалғаны туралы жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

      11. Аумақтық бөлімшенің жердің пайдаланылуы мен қорғалуы жөніндегі мемлекеттік инспекторлары бақылау субъектісінен Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқаудың орындалғаны туралы ақпаратты алғаннан кейін жерді қашықтан зондтау деректерін қолдану арқылы оның анықтығына бақылау жүргізеді.

      12. Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқаудың белгіленген мерзімде, оның ішінде бақылау субъектісінің оның орындалғаны туралы ақпаратты жібермеуі түрінде орындалмауы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде айқындалған тәртіппен бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындауға негіз болып табылады.";

      6) 146-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Өз құзыреті шегінде жердің пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын органның Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалары барлық мемлекеттік органдар, жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылар үшін міндетті.";

      7) 148-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-1) Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқаулар беруге;".

      2. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне:

      1) 1-баптың 57-1) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 36-баптың 20-2) тармақшасы алып тасталсын.

      3. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:

      1) 3-баптың 1-тармағының 68-1) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 41-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға, Қазақстан Республикасының Ұлттық олимпиада комитетіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық паралимпиада комитетіне, "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркіне, дербес білім беру ұйымдарына және олардың ұйымдарына, "Елбасы Aкадемиясы" корпоративтік қорына Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, жекелеген мемлекеттік қызметтер көрсетуге, бюджеттік инвестициялық жобаларды iске асыруға және мемлекеттің әлеуметтiк-экономикалық тұрақтылығын және (немесе) әлеуметтік-мәдени дамуын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да мiндеттердi орындауға арналған тапсырыс мемлекеттік тапсырма болып табылады.

      Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға мемлекеттік тапсырманы орындауға бюджет қаражатын бөлу жарғылық капитал ұлғайтылмай жүзеге асырылады.";

      2-тармақта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) монополияға қарсы орган айқындайтын тәртіппен берілетін, Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан монополияға қарсы органның оң қорытындылары ескеріле отырып, жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Монополияға қарсы органның қорытындысында мемлекеттік тапсырманы орындауға жауапты заңды тұлға Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген конкурстық рәсімдерді сақтай отырып, қосалқы мердігерлікке беретін мемлекеттік тапсырманың міндетті көлемі айқындалуы мүмкін.";

      3-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мемлекеттік тапсырманы орындау бекітілген республикалық үш жылдық бюджеттік бағдарламаларды республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі мен мемлекеттік тапсырманы орындаушы арасында азаматтық-құқықтық мәміле жасау арқылы іске асыру шеңберінде, онда нәтижелердің көрсеткіштері көрсетіле отырып, жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың үшінші бөлігінің ережесі қызметін денсаулық сақтау саласында, мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру саласында жүзеге асыратын квазимемлекеттік сектор субъектілеріне және "Елбасы Академиясы" корпоративтік қорына қолданылмайды.";

      мынадай мазмұндағы 4-1 және 4-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "4-1. Мемлекеттік тапсырмаларға:

      1) оны техникалық және әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды қоса алғанда, мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша;

      2) қоғамдық сананы жаңғырту, этносаралық қатынастар мен ішкі саяси тұрақтылық, шетелдегі отандастар мен ел ішіндегі қандастарды қолдау, қоғамдық даму, мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыруды әдістемелік қамтамасыз ету салаларындағы;

      3) аэроғарыш қызметі саласындағы;

      4) қоршаған ортаны қорғау саласындағы;

      5) діни қызмет және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша;

      6) Қазақстан Республикасының Ұлттық олимпиада және паралимпиада комитеттеріне берілетін;

      7) мәдениет және туристік қызмет салаларындағы, тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы;

      8) білім, ғылым салаларындағы;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілері мен азаматтарының жекелеген санаттарын медициналық қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтерді қоса алғанда, денсаулық сақтау саласындағы;

      10) Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы жүйесінің медицина қызметкерлері мен өзге де қызметкерлері үшін оқытуды ұйымдастыру және өткізу бойынша;

      11) кеме қатынасы мен теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кеме қатынасының су жолдары мен шлюздерін күтіп-ұстау бойынша;

      12) халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының желісін салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау және дамыту бойынша;

      13) жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеу, сондай-ақ геологиялық ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру бойынша;

      14) нормативтік құқықтық актілердің жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу бойынша;

      15) сәулет, қала құрылысы және құрылыс, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру бойынша;

      16) елді мекендердің құрылыс салынған аумағындағы жерасты және жерүсті коммуникацияларын түгендеу бойынша;

      17) жер ресурстары туралы ақпараттың қолжетімділігін арттыру бойынша;

      18) жалпы мемлекеттік маңызы бар қала құрылысы құжаттарын әзірлеу және жетілдіру бойынша;

      19) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында энергия үнемдеу шеңберінде іс-шаралар өткізу және энергия тиімділігін арттыру бойынша;

      20) ядролық, радиациялық және ядролық физикалық қауіпсіздік саласындағы;

      21) мемлекеттік топографиялық карталар мен жоспарларды жасау, жаңарту және басып шығару, мемлекеттік геодезиялық желілерді жасау, дамыту және жұмыс жағдайында ұстау, техникалық жобаларды жасау, Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорды қалыптастыру және жүргізу, Кеңістіктік деректердің ұлттық инфрақұрылымын жасау және дамыту бойынша;

      22) әлеуметтік-еңбек саласындағы;

      23) мұнай және газ конденсатын есепке алу, Қазақстан Республикасы мұнай-газ саласы өндірістік көрсеткіштерінің диспетчерлік қызметтерін көрсету бойынша;

      24) көмірсутектерге және уранға қатысты қазақстандық кадрлар мен өндірушілерді қолдау саласындағы;

      25) халықтың көші-қоны саласындағы;

      26) мемлекеттік қызметтер көрсету, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы және (немесе) келісуі бойынша өзге де міндеттерді орындау бойынша тапсырыстар жатқызылуы мүмкін.

      Бұл тізбе түпкілікті болып табылады және кеңінен түсіндірілуге жатпайды.

      4-2. Мемлекеттік тапсырмалар тізбесіне қосу үшін осы баптың 4-1-тармағында көрсетілген тапсырыстар мынадай өлшемшарттардың біріне сәйкес келуге тиіс:

      1) мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін, қорғаныс қабілетін қамтамасыз етудің немесе қоғам мүдделерін қорғаудың өзге мүмкіндігінің болмауы;

      2) мемлекеттік меншіктегі стратегиялық объектілерді, аса маңызды инфрақұрылым объектілерін, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін қоғамдық мүдделер мен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты қолдану, пайдалану және күтіп-ұстау;

      3) тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тиісті нарығында бәсекелестіктің болмауы;

      4) тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің, зияткерлік меншік объектілерінің ерекшелігі мен бірегейлігі.

      Мемлекеттік тапсырманы жоспарлауға және осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген белгілерге сай келмейтін тапсырыстарды мемлекеттік тапсырмалар тізбесіне қосуға тыйым салынады. Осы тармақты бұза отырып жасалған мәмілелерді мүдделі тұлғалардың талап қоюы бойынша сот жарамсыз деп тануы мүмкін.";

      3) 154-3-баптың 2-тармағында:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық және жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларын әзiрлеуге немесе түзетуге білікті заңды тұлғалар тартылады.";

      үшінші бөлік алып тасталсын;

      4) 154-4-баптың 3-тармағында:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық және жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультативтік қолдап отыруға, қажет болған жағдайда, білікті заңды тұлғалар тартылады.";

      үшінші бөлік алып тасталсын;

      5) 155-2-баптың 2-тармағында:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық және жергілікті концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеуге немесе түзетуге, осы баптың 7-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, білікті заңды тұлғалар тартылады.";

      үшінші бөлік алып тасталсын;

      6) 155-3-баптың 3-тармағында:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық және жергілікті концессиялық жобаларды консультативтік қолдап отыруға, қажет болған жағдайда, білікті заңды тұлғалар тартылады.";

      үшінші бөлік алып тасталсын;

      7) 176-баптың 1) тармақшасындағы "және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту жөніндегі ұйымды" деген сөздер алып тасталсын;

      8) 179-баптың 4-тармағындағы "және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту жөніндегі ұйымды" деген сөздер алып тасталсын.

      4. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:

      1) 83-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Реттеушілік әсерге талдау жүргізу кезінде енгізілетін реттегіш құралдың және (немесе) талаптардың, реттеуді қатаңдатудың бәсекелес ортаның жай-күйіне әсерін бағалау жүргізіледі.

      Бәсекелестікке әсерге бағалау жүргізу қағидаларын монополияға қарсы орган бекітеді.";

      2) 90-1-бапта:

      1-тармақтағы "атқарушы орган, оның ведомствосы" деген сөздер "мемлекеттік орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "атқарушы" деген сөз "мемлекеттік" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 90-3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "90-3-бап. Монополияға қарсы органға басшылық

      Монополияға қарсы органға басшылықты оның бірінші басшысы жүзеге асырады.";

      4) 90-6-бапта:

      13) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 20-1) және 20-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "20-1) мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың қызметіне жүзеге асырылатын қызмет түрлерін құру, кеңейту және (немесе) өзгерту кезінде монополияға қарсы органның келісімін алу, сондай-ақ монополияға қарсы органның келісімі алынған сол қызмет түрлерін ғана жүзеге асыру тұрғысынан мониторинг жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      20-2) мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың қызметіне жүзеге асырылатын қызмет түрлерін құру, кеңейту және (немесе) өзгерту кезінде монополияға қарсы органның келісімін алу, сондай-ақ монополияға қарсы органның келісімі алынған сол қызмет түрлерін ғана жүзеге асыру тұрғысынан мониторингті жүзеге асырады;";

      27) тармақша "ұсыныстарды және" деген сөздерден кейін "мемлекеттік кәсіпорындар," деген сөздермен толықтырылсын;

      29) тармақша "мемлекеттік монополия" деген сөздерден кейін ", арнайы құқық" деген сөздермен толықтырылсын;

      39-1) тармақша алып тасталсын;

      39-2) және 39-3) тармақшалардағы "және монополияға қарсы ден қою шараларын қабылдау" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 39-4) тармақшамен толықтырылсын:

      "39-4) мемлекеттік органдар мен заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша бастама жасалған, экономиканы қолдау, халықтың іскерлік белсенділігі мен жұмыспен қамтылуын ынталандыру үшін дағдарысқа қарсы іс-шаралар кешенін іске асыру жөніндегі қызметін қоспағанда, мемлекеттік қолдау шараларын көрсететін тұлғалардың қызметіне осы Кодекстің 194-бабында көзделген талаптардың сақталуы тұрғысынан мониторингті жүзеге асырады;";

      5) 90-7-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) монополияға қарсы орган белгілеген, бес жұмыс күнінен кем болмайтын мерзімдерде мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдардан, нарық субъектілерінен, лауазымды адамдардан және өзге де жеке және заңды тұлғалардан жазбаша ақпарат, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының жол берілген бұзушылық фактілері бойынша жазбаша және (немесе) ауызша түсініктемелер сұратуға және алуға құқығы бар.

      Қосымша уақыт шығындары қажет болған жағдайда, осы тармақшаның бірінші бөлігінде аталған тұлғалар монополияға қарсы органға сұрау салу бойынша ақпарат беру мерзімін ұзарту туралы уәжді өтінішпен жүгінуге құқылы.

      Сұрау салу бойынша ақпарат беру мерзімін ұзарту туралы немесе ұзартудан бас тарту туралы шешім уәжді өтініш алынған кезден бастап екі жұмыс күні ішінде қабылданады;";

      6) 116-баптың 3-тармағының 3) тармақшасы "мемлекеттік монополия" деген сөздерден кейін ", арнайы құқық" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 120-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "120-бап. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілері өндіретін және өткізетін тауарларға баға белгілеу

      1. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектісі өндіретін және өткізетін тауарларға баға белгілеу қағидаларын монополияға қарсы орган бекітеді.

      Уәкілетті мемлекеттік органдар мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілерінің өтінімдерін қарау кезінде осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген қағидаларға сәйкес жария тыңдаулар өткізеді.

      2. Монополияға қарсы орган осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген қағидаларға сәйкес мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектісі өндіретін және өткізетін тауарлардың бағаларына сараптама жүргізеді.

      3. Тауарлардың бағаларына сараптама жүргізу үшін мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілері жазбаша түрде мыналарды:

      1) тауарларға мемлекеттік монополия, арнайы құқық енгізілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, баға деңгейін растайтын негіздеуші материалдарды қоса бере отырып, босату бағалары туралы ақпаратты;

      2) өзгеру (көтерілу және (немесе) төмендеу) себептерін растайтын негіздеуші материалдарды бере отырып, кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын тауарларға бағалардың алдағы өзгеруі (көтерілуі және (немесе) төмендеуі) және олардың өзгеру (көтерілу және (немесе) төмендеу) себептері туралы хабарламаны беруге міндетті.

      4. Тауарлардың бағаларына сараптама жүргізу мерзімі хабарлама немесе ақпарат қарауға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен аспайды. Сараптама жүргізудің жалпы мерзімі күнтізбелік бір жүз жиырма күннен аспауға тиіс.

      5. Монополияға қарсы орган хабарламаны немесе ақпаратты қарау барысында осы Кодексте белгіленген мерзімдерде мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектісінен шешім қабылдау үшін қажетті қосымша мәліметтерді және (немесе) құжаттарды сұратуға құқылы.

      6. Қосымша мәліметтерді және (немесе) құжаттарды ұсыну кезеңінде хабарламаны немесе ақпаратты қарау мерзімі мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектісі тиісті қосымша мәліметтерді және (немесе) құжаттарды ұсынғанға дейін тоқтатыла тұрады.

      7. Монополияға қарсы орган мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектісі қосымша мәліметтерді және (немесе) құжаттарды ұсынғаннан кейін хабарламаны немесе ақпаратты қарауды қайта бастайды.

      8. Тауарлардың бағаларына сараптама жүргізу мерзімін есептеу ол қайта басталған күннен бастап жалғасады.";

      8) 168-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі "нарық субъектілері)" деген сөздерден кейін "немесе әлеуетті бәсекелестер" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 172-бапта:

      2-тармақтағы "бәсекелестiктiң жай-күйiне талдау және бағалау" деген сөздер "бәсекелестiктiң жай-күйiне талдау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақ "мемлекеттік монополия" деген сөздерден кейін ", арнайы құқық" деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 174-баптың 11) тармақшасындағы "жасау сияқты әрекеттерiне тыйым салынады." деген сөздер "жасау;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:

      "12) негізгі қуатқа тең қолжетімділік бермеу сияқты әрекеттерiне тыйым салынады.";

      11) 175-баптың 1-тармағында:

      бірінші абзацта түзету орыс тіліндегі мәтінге енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      2) тармақшаның төртінші абзацындағы "салыстырмалы" деген сөз "тиісті немесе салыстырмалы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 15-тарау мынадай мазмұндағы 176-1-баппен толықтырылсын:

      "176-1-бап. Негізгі қуатқа тең қолжетімділікті қамтамасыз ету

      1. Үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектісінің тауары, инфрақұрылым объектісі (бұдан әрі – негізгі қуатты иеленуші) негізгі қуат болып табылады, оларға қол жеткізбей басқа да нарық субъектілері тиісті немесе сабақтас тауар нарығында тауарды өндіруді және (немесе) өткізуді жүзеге асыра алмайды.

      2. Нарық субъектісінің тауары, инфрақұрылым объектісі мынадай шарттардың жиынтығы кезінде:

      1) технологиялық ерекшеліктерге байланысты тауарды, инфрақұрылым объектісін қайталау мүмкін болмаса немесе экономикалық тұрғыдан орынсыз болса;

      2) негізгі қуатты иеленуші тиісті тауарды, инфрақұрылым объектісін иеленуге, пайдалануға және оған билік етуге құқылы болса;

      3) негізгі қуатты иеленушіде тиісті тауарға, инфрақұрылым объектісіне қолжетімділікті беру мүмкіндігі болса;

      4) негізгі қуатты иеленушінің тиісті тауарға, инфрақұрылым объектісіне қол жеткізуден негізсіз бас тартуы бәсекелестікке теріс әсер ететін болса;

      5) негізгі қуатты иеленушінің тиісті тауар көлеміне, инфрақұрылым объектісіне қолжетімділік биржалық сауда-саттық арқылы берілмесе, негізгі қуат деп танылады.

      3. Тиісті негізгі қуатқа қол жеткізудің өзге тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен регламенттелген жағдайды қоспағанда, негізгі қуатты иеленушілер монополияға қарсы орган бекітетін негізгі қуатқа тең қол жеткізу қағидаларына сәйкес басқа да нарық субъектілеріне негізгі қуатқа тең қолжетімділік беруге міндетті.

      Егер негізгі қуат шикізат тауары болып табылған жағдайда, тиісті негізгі қуатты иеленушілер оған көрсетілген шикізатты пайдаланатын тауар өндірушілерге ғана тең қолжетімділік беруге міндетті.

      Егер негізгі қуат бағдарламалық өнім болып табылған жағдайда, оған қолжетімділік Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Негізгі қуатқа тең қолжетімділік нарықтық шарттармен беріледі.

      5. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген талаптар одан әрі қайта сату мақсатынсыз, өз мұқтаждары үшін және (немесе) олармен бір тұлғалар тобына кіретін тұтынушылар пайдаланатын көлемде негізгі қуатты иеленушілерге қолданылмайды.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесі квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қолданылмайды.";

      13) 177-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының заңнамасына, іскерлік айналым ғұрыптарына, парасаттылық, зерделілік пен әділдік талаптарына қайшы келетін және басқа да нарық субъектілеріне – бәсекелестерге зиян келтірген немесе келтіруі мүмкін не олардың іскерлік беделіне нұқсан келтірген немесе келтіруі мүмкін нарық субъектісінің (тұлғалар тобының) немесе бірнеше нарық субъектісінің (тұлғалар тобының) кәсіпкерлік қызметте артықшылықтар алуға бағытталған кез келген әрекеттері жосықсыз бәсекелестік болып табылады.";

      2-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жосықсыз бәсекелестікке оның ішінде мынадай әрекеттер жатады:";

      мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын:

      "15) тауар сатушыны (берушіні) ауыстыруға кедергі жасау.";

      14) 16-тарау мынадай мазмұндағы 191-1-баппен толықтырылсын:

      "191-1-бап. Тауар сатушыны (берушіні) ауыстыруға кедергі жасау

      Шартты бұзу кезінде тұтынушыға шарт жасасу кезінде бұрын көзделмеген немесе болған талаптардан артық талаптар қою, сондай-ақ тауар сатушыны (берушіні) еркін ауыстыруды қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты жария қолжетімділікте орналастырмау тауар сатушыны (берушіні) ауыстыруға кедергі жасау болып табылады.

      Тауар сатушыны (берушіні) еркін ауыстыруды қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты жария қолжетімділікте орналастыру тәртібін монополияға қарсы орган айқындайды.";

      15) 192-бапта:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес тұлғаларды құру монополияға қарсы органның келісімімен жүзеге асырылады.

      Осы Кодексте белгіленген өлшемшарттарға сәйкес шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес тұлғаларды құруға, сондай-ақ мемлекеттің оларға қатысуына тыйым салынады.

      Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлері кеңейтілген және (немесе) өзгертілген кезде монополияға қарсы органның келісімі қажет.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырлсын:

      "4-1. Мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың жүзеге асыратын қызмет түрлерін құруды, кеңейтуді және (немесе) өзгертуді көздейтін құқықтық актілердің жобалары монополияға қарсы органмен міндетті түрде келісуге жатады.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың жүзеге асыратын қызмет түрлерін монополияға қарсы органның келісімінсіз құруға, кеңейтуге және (немесе) өзгертуге тыйым салынады және бұл Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда, монополияға қарсы орган бұзушылықтар мен олардың салдарларын жою туралы нұсқама шығарады.";

      16) 193-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "193-бап. Мемлекеттік монополия және арнайы құқық

      1. Осы Кодексте көзделген тәртіппен енгізілетін, бәсекелестік нарықта қандай да бір тауарды өндіруге, өткізуге және (немесе) сатып алуға мемлекеттің айрықша құқығы мемлекеттік монополия болып табылады.

      Бәсекелестік нарықта қандай да бір тауарды өндіруге, өткізуге және (немесе) сатып алуға нарық субъектісінің заңда бекітілетін айрықша немесе артықшылықты құқығы арнайы құқық болып табылады.

      2. Мемлекет тауарларды бәсекелестік нарықта өткізу конституциялық құрылыстың, ұлттық қауіпсіздіктің, қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың, халықтың денсаулығын сақтаудың жай-күйіне теріс әсер етуі мүмкін қызмет салаларында тауарды өндіруге және (немесе) сатуға, сатып алуға немесе оны пайдалануға мемлекеттің айрықша құқығын заңмен бекіту не нарық субъектісіне заңмен арнайы құқық беру арқылы бәсекелестікті шектеуге құқылы.

      3. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясын, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорын, мемлекеттік техникалық қызметті қоспағанда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен құрылған мемлекеттік кәсіпорын ғана мемлекеттік монополия субъектісі бола алады.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен айқындалған мемлекеттік кәсіпорын, акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестік арнайы құқық субъектісі бола алады.

      4. Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) бір жүз пайыздан азы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны арнайы құқық субъектісі деп айқындауға акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) бір жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны арнайы құқық субъектісі деп айқындау мүмкін болмаған кезде ғана жол беріледі.

      5. Монополияға қарсы орган мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілерінің мемлекеттік тізілімін қалыптастырады және жүргізеді.

      6. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілеріне:

      1) тауарларды өндірумен технологиялық тұрғыдан байланысты қызметті қоспағанда, мемлекеттік монополия, арнайы құқық саласына жатпайтын тауарларды өндіруге;

      2) басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иеленуге, сондай-ақ олардың қызметіне өзгеше түрде қатысуға;

      3) мемлекеттік монополияға, арнайы құқыққа байланысты құқықтарды басқаға қайта беруге;

      4) өндірілетін немесе өткізілетін тауарларға мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган монополияға қарсы орган айқындайтын тәртіппен белгілеген бағалардан ерекшеленетін бағаларды белгілеуге тыйым салынады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген шектеулер "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына, мемлекеттік техникалық қызметке және Тауарларды таңбалау мен қадағалап отырудың бірыңғай операторына қолданылмайды.

      Дүлей зілзала, эпидемия, эпизоотия кезінде, сондай-ақ негізгі қызметін одан әрі жалғастыруға кедергі келтіретін шектеулер болған кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектісіне негізгі қызметін қайта бастағанға дейінгі кезеңге технологиялық тұрғыдан негізгі қызметіне жақын өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру құқығын береді.

      7. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілері жария мүдделі ұйымдар болып табылады және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес міндеттерді атқарады.

      Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілері әрбір қызмет түрі бойынша, оның ішінде технологиялық тұрғыдан байланысты қызмет түрлері бойынша кірістерді, шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуды жүргізуге міндетті.

      8. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілерінің қызметін мемлекеттік реттеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

      9. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өндірумен технологиялық тұрғыдан байланысты қызмет түрлерінің тізбесін мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган монополияға қарсы органмен келісу бойынша бекітеді.

      10. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілерінің осы баптың 6-тармағында белгіленген шектеулерді сақтауын бақылауды осы Кодекске сәйкес монополияға қарсы орган жүзеге асырады.

      11. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық енгізілген кезде мынадай шарттар сақталады:

      1) нарық субъектілері осы шешім туралы ол қолданысқа енгізілгенге дейін кемінде алты ай бұрын хабардар етілуге тиіс;

      2) мемлекеттік монополия, арнайы құқық қолданысқа енгізілгеннен кейін алты ай мерзім бойы осы тауарды өндірумен, сатумен айналысқан немесе пайдаланған нарық субъектілері, орындалу мерзімі жоғарыда көрсетілген мерзімнен асатын мәмілелер жасауды қоспағанда, осы тауарды өткізуді жүзеге асыруға құқылы;

      3) нарық субъектілеріне мемлекеттік монополияны, арнайы құқықты енгізу нәтижесінде келтірілген залал Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес бюджет қаражаты есебінен өтеледі.

      12. Арнайы құқық субъектісі мәртебесінен айыру аталған субъект осы баптың талаптарын күнтізбелік бір жыл ішінде екі және одан да көп рет бұзған немесе ол тауар нарығындағы өзінің монополиялық жағдайын теріс пайдаланған жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

      13. Монополияға қарсы орган бекітілген кестеге сәйкес мемлекеттік монополияның, арнайы құқықтың жекелеген субъектілерінің қызметіне жыл сайын талдау жүргізеді және есепті жылдан кейінгі жылдың 5 қаңтарынан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттік монополия, арнайы құқық саласына жатқызылған қызметті бәсекелес ортаға беру жөнінде ұсыныстар жібереді.

      Бәсекелес ортаға беру кезінде тиісті тауар нарығында монополиялық жағдайдың туындауына және (немесе) бәсекелестікті шектеуге жол берілмейді.

      14. Осы баптың ережелері бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өзіне жүктелген функцияларды жүзеге асыруға ықпал ететін және (немесе) қаржы нарығы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын еншілес ұйымдарының, табиғи монополия субъектілерінің қызметіне қолданылмайды.";

      17) 194-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау мақсатында Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдар, мемлекет нарық субъектілерінің қызметін реттеу функцияларын берген ұйымдар мемлекеттік функцияларды іске асырған немесе мемлекеттік қолдау шараларын көрсеткен кезде олардың әрекеттерінен (әрекетсіздігінен), актілер не шешімдер қабылдаудан көрінетін, бәсекелестікті шектеуге немесе жоюға алып келген немесе алып келуі мүмкiн бәсекелестiкке қарсы әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тыйым салынады және олар толығымен немесе iшiнара жарамсыз деп танылады.";

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

      "11) нарық субъектілеріне жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларына тең қолжетімділік бермеу.";

      мынадай мазмұндағы 3-1, 3-2 және 3-3-тармақтармен толықтырылсын:

      "3-1. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну кезінде:

      1) нарықтың жаңа субъектілері үшін мемлекеттік қолдау шараларына қол жеткізуді шектеуге;

      2) жеке кәсіпкерлік субъектілеріне өз мазмұны бойынша мемлекеттік қолдау нысанасына қатысы жоқ қосымша міндеттемелер жүктеуге;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген алымдар мен өзге де төлемдерді алуға;

      4) мемлекеттік қолдау шараларын алушылардың қызметін, егер бұл әрекет бәсекелестікті болғызбауға, шектеуге немесе жоюға алып келсе немесе алып келуі мүмкін болса, үйлестіруге тыйым салынады.

      3-2. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың жаңа шараларын енгізу, жеке кәсіпкерлікке мемлекеттік қолдау шараларын көрсету тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актінің жобасы осы баптың 3-1-тармағының талаптары сақтала отырып, монополияға қарсы органмен келісуге жатады.

      Монополияға қарсы органмен жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың жаңа шараларын енгізу, жеке кәсіпкерлікке мемлекеттік қолдау шараларын көрсету тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актінің жобасы келісілген кезде мыналар есепке алынады:

      1) тауар нарығының шоғырлану деңгейі;

      2) тауар нарығына кірудің экономикалық, технологиялық, әкімшілік кедергілерінің болуы;

      3) шағын, орта кәсіпкерліктің қатысу үлесі;

      4) нарықтың жаңа субъектілерінің пайда болу серпіні;

      5) тауар нарығының теңгерімі, ішкі сұранысты қанағаттандыру;

      6) тиісті тауар нарығында кәсіпкерлікке мемлекеттің қатысу деңгейі;

      7) мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарымен бекітілген тауар нарығындағы мақсаттарға, нысаналы индикаторларға, міндеттерге және бәсекелестікті дамыту көрсеткіштеріне қол жеткізу;

      8) тауар нарығындағы бәсекелестіктің жай-күйі ескеріле отырып, жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларының басымдығын айқындайтын өзге де құжатпен расталған мән-жайлар.

      3-3. Осы баптың 1, 2, 3-1 және 3-2-тармақтарының ережелері Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша бастама жасалған, экономиканы қолдау, халықтың іскерлік белсенділігі мен жұмыспен қамтылуын ынталандыру үшін дағдарысқа қарсы іс-шаралар кешенін іске асыру кезінде қолданылмайды.";

      18) 195-1-бапта:

      2-тармақтың 2) тармақшасы "тәртібін көздейтін" деген сөздерден кейін ", монополияға қарсы орган бекітетін әдістемелік ұсынымдарға сәйкес әзірленетін" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5 және 6-тармақтармен толықтырылсын:

      "5. Монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісін әзірлеу және ендіру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарда:

      1) монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісін әзірлеу және ендіру кезеңдері;

      2) монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісін әзірлеу және ендіру жөніндегі іс-шаралардың мазмұны;

      3) нарық субъектісінің қызметімен байланысты монополияға қарсы комплаенс-тәуекелдерге бағалау жүргізу әдісі (әдістері);

      4) монополияға қарсы комплаенс-тәуекелдерді ішкі бақылау жүйесін құру;

      5) монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісінің жұмыс істеу тиімділігіне бағалау жүргізу әдісі (әдістері);

      6) монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісін әзірлеу және ендіру жөніндегі өзге де ережелер көзделеді.

      6. Нарық субъектісінде тиімді жұмыс істейтін монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісінің болуы Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтар туралы істерді қарау кезінде ескеріледі.";

      19) 196-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің жай-күйін талдау монополияға қарсы орган бекітетін, бәсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу жөніндегі әдістемелерге сәйкес:

      1) тауар нарықтарында;

      2) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша қаржылық көрсетілетін қызметтер нарықтарында жүргізіледі.";

      11-тармақта:

      екінші бөлікте:

      "бәсекелестік ортаның жай-күйін талдау және бағалау" деген сөздер "бәсекелестіктің жай-күйін талдау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      түзету орыс тіліндегі мәтінге енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттің кәсіпкерлік ортаға қатысуының орындылығын анықтау мақсатында талдау монополияға қарсы орган айқындайтын тәртіппен осы баптың 3-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген кезеңдер негізінде жүргізіледі.";

      20) 199-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Егер хабарлама шығарылған кезден бастап күнтізбелік бір жыл ішінде монополияға қарсы орган мемлекет нарық субъектілерінің қызметін реттеу функцияларын берген сол бір ұйымның, мемлекеттік, жергілікті атқарушы органның, нарық субъектісінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) осы баптың 1-тармағында санамаланған Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын сол бір бұзушылық белгілерін байқаса, монополияға қарсы орган хабарлама жіберместен, тергеп-тексеру жүргізу туралы шешім шығарады.";

      21) мынадай мазмұндағы 210-1-баппен толықтырылсын:

      "210-1-бап. Сенім білдірілген адам

      1. Монополияға қарсы органның экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы шешімінде көзделген талаптар мен міндеттемелердің орындалуына сараптамалық бағалау жүргізу үшін нарық субъектісі осы баптың талаптарына сәйкес айқындалатын сенім білдірілген адамды тартуға құқылы.

      2. Экономикалық шоғырланудың нысанасы болып табылатын мәселелер бойынша арнайы ғылыми немесе практикалық білімі бар адам сенім білдірілген адам болып табылады.

      3. Сенім білдірілген адам мен нарық субъектісі арасында монополияға қарсы орган бекітетін үлгілік нысан бойынша шарт жасалады.

      Сенім білдірілген адам монополияға қарсы органды шарт жасалғаны туралы ол күшіне енген күннен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей хабардар етеді.

      4. Сенім білдірілген адам экономикалық шоғырлануға қатысушыларға қатысты тәуелсіз болуға тиіс.

      Мынадай:

      1) экономикалық шоғырлануға қатысушы болып табылатын не экономикалық шоғырлануға қатысушымен бір тұлғалар тобына кіретін;

      2) экономикалық шоғырлануға қатысушының бәсекелесі болып табылатын және (немесе) осындай тұлғамен бір тұлғалар тобына кіретін не экономикалық шоғырлануға қатысушының бәсекелесі болып табылатын тұлғамен бір тұлғалар тобына кіретін адам сенім білдірілген адам ретінде тартыла алмайды.

      5. Сенім білдірілген адам нарық субъектісінің экономикалық, мінез-құлықтық, ұйымдастырушылық, құрылымдық және өзге де, оның ішінде мыналарға:

      1) нарық субъектісінің бөлінуіне немесе оның құрамынан заңды тұлғаның бөлініп шығуына;

      2) нарық субъектісінің мүлікті, мүліктік және өзге де құқықтарды үшінші тұлғаларға өткізуіне, беруіне;

      3) мүдделер қақтығысын болғызбау үшін тұлғалар тобына кіретін нарық субъектілерін немесе нарық субъектісінің құрылымдық бөлімшелерін басқару функцияларын бөлуге;

      4) тауарларды өндіруге және (немесе) өткізуге, инвестицияларды бағыттауға, тауар нарығындағы мінез-құлықтың әлеуметтік, экономикалық және өзге де шарттарын орындауға;

      5) нарық субъектісінің тауарларына кемсітусіз қол жеткізуді қамтамасыз етуге;

      6) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі шараларды қабылдауға қатысты талаптар мен міндеттемелерді орындауына сараптамалық баға береді.

      6. Сенім білдірілген адам монополияға қарсы органға нарық субъектісінің экономикалық шоғырлануға келісім беруі туралы монополияға қарсы органның шешімінде көзделген талаптар мен міндеттемелерді орындауы туралы сараптамалық қорытынды жібереді.

      7. Заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеу туралы жазбаша міндеттеме берілген жағдайда, сенім білдірілген адамның құпия ақпаратты және (немесе) коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді қоса алғанда, тиісті нарық субъектісінің сенім білдірілген адамның өз функцияларын іске асыруы үшін қажетті электрондық және қағаз құжаттарға, автоматтандырылған дерекқорларға (ақпараттық жүйелерге), электрондық және басқа да ақпарат жеткізгіштеріне қол жеткізуіне құқығы бар.

      8. Сенім білдірілген адам өзінің арнайы білімінің шегінен тыс мәселелер бойынша, сондай-ақ өзіне ұсынылған материалдар мен мәліметтер сараптамалық қорытынды ұсыну үшін жеткіліксіз болған жағдайда, сараптамалық қорытынды ұсынудан бас тартуға құқылы.

      9. Көрінеу жалған сараптамалық қорытынды ұсынғаны үшін сенім білдірілген адам Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

      10. Монополияға қарсы орган сенім білдірілген адамдардың тізілімін монополияға қарсы орган айқындайтын тәртіппен жүргізеді.

      Сенім білдірілген адамдардың тізіліміне кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктері ұсынатын кандидаттар енгізіледі.

      11. Сенім білдірілген адамның көрсететін қызметтеріне шартқа сәйкес нарық субъектісінің қаражаты есебінен ақы төленеді.";

      22) 216-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы "бұзылуы" деген сөзден кейін "немесе оның белгілері" деген сөздермен толықтырылсын;

      23) 218-бапта:

      5-тармақтағы "тергеп-тексеруді тағайындау туралы актіні" деген сөздер "тергеп-тексеру жүргізу туралы бұйрықты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

      "7. Біріктірілген тергеп-тексеруді жүргізудің мерзімі уақыты бойынша бірінші тергеп-тексеруді жүргізу басталған күннен бастап есептеледі.";

      24) 221-баптың тақырыбындағы "мен міндеттері" деген сөздер алып тасталсын;

      25) 222-бапта:

      тақырып "және қайта бастау" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының бұзылуын тергеп-тексеру:

      1) осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларда – монополияға қарсы орган, қылмыстық қудалау органдары шешім қабылдаған, Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының бұзылуын тергеп-тексеру үшін маңызы бар басқа іс бойынша сот актісі заңды күшіне енген күннен бастап;

      2) осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда – осы тергеп-тексеру объектісіне қатысты Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды басқа тергеп-тексеру аяқталған күннен бастап;

      3) осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайда – монополияға қарсы органға сарапшының қорытындысы ұсынылған күннен бастап;

      4) осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайларда – тауар нарығындағы бәсекелестіктің жай-күйін талдау аяқталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайта басталады.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Монополияға қарсы органның тергеп-тексеру жүргізуге уәкілеттік берілген лауазымды адамдары тергеп-тексеруді тоқтата тұру және қайта бастау, сондай-ақ сараптама тағайындау туралы ұйғарым шығарады. Сараптама тағайындау туралы ұйғарымның көшірмесі осындай ұйғарым шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сарапшыға және тергеп-тексеру объектісіне жіберіледі.

      Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды тергеп-тексеруді тоқтата тұру, қайта бастау туралы ұйғарымның көшірмесі осындай ұйғарым шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде тергеп-тексеру объектісіне жіберіледі.";

      26) 224-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тергеп-тексеру объектісі тергеп-тексеру аяқталғанға дейін кемінде күнтізбелік жиырма күн бұрын мерзімде өтініш жасаған жағдайда, монополияға қарсы органның лауазымды адамы (лауазымды адамдары) осындай өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік жиырма бес күннен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды тергеп-тексеру нәтижелері бойынша қорытындының жобасын келісу комиссиясының қарауына шығарады.

      Келісу комиссиясы енгізілген қорытындының жобасын енгізілген күнінен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде тергеп-тексеруге қатысатын адамдарды отырысқа шақыра отырып, оның толықтығы мен Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық фактілерінің онда келтірілген дәлелдемелерінің сапасы тұрғысынан қарайды.

      Келісу комиссиясы қорытынды жобасын қарау нәтижелері бойынша өз ескертулері мен ұсынымдарын шығарады, олар хаттамамен ресімделеді және келісу комиссиясының отырысы өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде лауазымды адамға (лауазымды адамдарға) жұмыс үшін жіберіледі.

      Келісу комиссиясының ескертулерімен және ұсынымдарымен келіспеген жағдайда, лауазымды адам (лауазымды адамдар) бес жұмыс күні ішінде уәжді қорытынды қалыптастырады, ол лауазымды адам (лауазымды адамдар) уәжді қорытындыны қалыптастырған күннен бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде келісу комиссиясының қарауына жатады.".

      5. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне:

      1) 62-бап мынадай мазмұндағы 3-1) және 3-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "3-1) жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстандық өндірушілерден тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, қазақстандық кадрларды тарту, қазақстандық кадрларды оқыту, ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы бойынша міндеттемелерді орындауын мониторингтеу;

      3-2) көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізіліміне енгізу үшін, оларды бағалау өлшемшарттарын қоса алғанда, аталған тізілімді қалыптастыру және жүргізу;";

      2) 63-бап мынадай мазмұндағы 3-1) және 3-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "3-1) жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстандық өндірушілерден тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, қазақстандық кадрларды тарту, қазақстандық кадрларды оқыту, ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің уран өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы бойынша міндеттемелерді орындауын мониторингтеу;

      3-2) уран өндіру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен уран өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізіліміне енгізу үшін оларды бағалау өлшемшарттарын қоса алғанда, аталған тізілімді қалыптастыру және жүргізу;";

      3) 131-баптың 4 және 5-тармақтары алып тасталсын;

      4) 140-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Тәуелсіз сарапшыларды тарту тәртібін көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган айқындайды.";

      5, 6 және 8-тармақтар алып тасталсын;

      5) 144-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган шикі мұнайды және газ конденсатын есепке алудың ақпараттық жүйесіне қосу үшін ақпаратты өңдеу, сақтау, пайдалану, оның ішінде беру және тарату мақсатында ақпарат жинауды шикі мұнайды және газ конденсатын есепке алудың ақпараттық жүйесін қалыптастырудың және оның жұмыс істеуінің өзі бекітетін тәртібіне сәйкес жүзеге асырады.";

      4-тармақтағы "мұнай және газ конденсатын есепке алудың ақпараттық жүйесі операторына" деген сөздер "көмірсутектер саласындағы уәкілетті органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 179-баптың 4 және 5-тармақтары алып тасталсын.

      6. 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне:

      96-баптың 2) тармақшасында:

      "банкті" деген сөзден кейін ", Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалын" деген сөздермен толықтырылып, "банктер санатына" деген сөздер "банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары санатына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "оған" деген сөз "оларға" деген сөзбен ауыстырылсын.

      7. "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" 2020 жылғы 7 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Кодексіне:

      1) 1-баптың 1-тармағында:

      24) және 135) тармақшалар "жүзеге асыруға болмайтын," деген сөздерден кейін "бағалық реттеуге жататын дәрілік заттардың тізбесіне енгізілген" деген сөздермен толықтырылсын;

      200) тармақшадағы "қағидаларына сәйкес" деген сөздерден кейін "бағалық реттеуге жататын дәрілік заттардың тізбесіне енгізілген" деген сөздермен толықтырылсын;

      245) және 246) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "245) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның саудалық атауына арналған шекті баға – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сатып алуды одан жоғары бағамен жүргізуге болмайтын, Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның саудалық атауына арналған баға;

      246) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттың халықаралық патенттелмеген атауына немесе медициналық бұйымның техникалық сипаттамасына арналған шекті баға – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сатып алуды одан жоғары бағамен жүргізуге болмайтын, Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттың халықаралық патенттелмеген атауына немесе медициналық бұйымның техникалық сипаттамасына арналған баға;";

      2) 196-баптың 5-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасында тіркелмеген және Қазақстандық ұлттық дәрілік формулярға енгізілмеген дәрілік заттар мен тіркелмеген медициналық бұйымдарды нақты пациенттің өмірлік көрсетілімдері бойынша медициналық көмек көрсету не сирек кездесетін (орфандық) аурулары және (немесе) жай-күйлері бар пациенттердің шектеулі контингентіне медициналық көмек көрсету үшін уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қолдануға жол беріледі.";

      3) 245-баптың 1, 2, 3 және 7-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бағаларды мемлекеттік реттеу уәкілетті орган айқындаған тәртіппен бағалық реттеуге жататын дәрілік заттардың тізбесіне енгізілген, Қазақстан Республикасында тіркелген және айналыстағы көтерме және бөлшек саудада өткізуге арналған дәрілік заттарға, сондай-ақ тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде тіркелген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға жүзеге асырылады.

      Көтерме және бөлшек саудада өткізуге арналған бағалық реттеуге жататын дәрілік заттардың тізбесін уәкілетті орган монополияға қарсы органмен келісу бойынша жартыжылдықта бір реттен жиілетпей, жартыжылдықтың үшінші айының онынан кешіктірмей бекітеді.

      2. Уәкілетті орган жартыжылдықтың бірінші айының онынан кешіктірмей жартыжылдықта бір реттен жиілетпей монополияға қарсы органмен келісу бойынша өндірушінің дәрілік заттың саудалық атауына шекті бағаларын, бағалық реттеуге жататын дәрілік заттар тізбесіне енгізілген, бөлшек және көтерме саудада өткізуге арналған дәрілік заттың саудалық атауына шекті бағаларды бекітеді.

      3. Уәкілетті орган монополияға қарсы органмен келісу бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның саудалық атауына арналған шекті бағаны, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттың халықаралық патенттелмеген атауына немесе медициналық бұйымның техникалық сипаттамасына арналған шекті бағаны бекітеді.";

      "7. Бағалық реттеуге жататын, дәрілік заттардың тізбесіне енгізілген дәрілік препараттарды саудалық атаулары бойынша дәрілік заттарға шекті бағасыз көтерме және бөлшек саудада өткізуге жол берілмейді.

      Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның саудалық атауына шекті бағасыз сатып алуға және бірлесіп төлеуге жол берілмейді.";

      4) 246-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Медициналық көмектің ең төмен, базалық және қосымша көлемдерін көрсетуге арналған дәрiлiк заттар – халықаралық патенттелмеген атауларымен, ал пациенттің жеке көтере алмау жағдайында дәрігерлік-консультативтік комиссияның қорытындысы және облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді органының шешімі негізінде Қазақстан Республикасында тілкелген дәрілік заттардың саудалық атауларымен сатып алынады. Көпкомпонентті дәрілік зат сатып алынған жағдайда оның құрамы көрсетіледі.";

      5) 270-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) медицина қызметкерлерінің медициналық көмек көрсетуі кезінде пациенттің өміріне және (немесе) денсаулығына зиян келтірілген жағдайда олардың кәсіптік жауапкершілігін сақтандыруға;".

      8. "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      6-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді тіркеуші орган монополияға қарсы органның келісімімен жүзеге асырады.".

      9. "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 10-5-бап алып тасталсын;

      2) 10-6-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Уәкілетті орган, жергілікті атқарушы органдар, табиғи монополиялар субъектілері, мүліктің меншік иелерінің бірлестіктері, жай серіктестіктер, көппәтерлі тұрғын үйді басқарушылар, басқарушы компаниялар, сервистік қызмет субъектілері, пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері және өзге де субъектілер тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттандыру субъектілері (қатысушылар) болып табылады.".

      10. "Ішкі су көлігі туралы" 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      15-баптың 4-тармағы 1) тармақшасының бірінші бөлігіндегі "тапсырысқа" деген сөз "тапсырмаға" деген сөзбен ауыстырылсын.

      11. "Электр энергетикасы туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      24-3) тармақша алып тасталсын;

      33) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "33) электр энергиясының көтерме сауда нарығының субъектілері – энергия өндіруші, энергия беруші, энергиямен жабдықтаушы ұйымдар, электр энергиясын тұтынушылар, жүйелік оператор, орталықтандырылған сауда нарығының операторы (операторлары), жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы;";

      2) 4-баптың 1-2) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 5-баптың 53) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "53) электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын ұйымдастыру қағидаларына сәйкес орталықтандырылған сауда нарығының операторын (операторларын) конкурстық негізде айқындайды;";

      4) 9-баптың 1-1-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жеке немесе заңды тұлғаның басқа заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді жанама түрде айқындау мүмкіндігі деп осы тармақтың үшінші бөлігінің 1) тармақшасына сәйкес әрбір келесі заңды тұлғаның басқа заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің, пайларының) елу пайыздан астамына билік етуі түсініледі.";

      5) 12-бапта:

      3-тармақтың 1) тармақшасы "аспайтын)" деген сөзден кейін "және осы Заңның 13-бабы 3-1-тармағының 2) тармақшасында көзделген тәртіппен орта мерзімді (апта, ай) және ұзақ мерзімді (тоқсан, жыл) кезеңдерге" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақ "аспайтын)" деген сөзден кейін "және осы Заңның 13-бабы 3-1-тармағының 2) тармақшасында көзделген тәртіппен орта мерзімді (апта, ай) және ұзақ мерзімді (тоқсан, жыл) кезеңдерге" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 13-бапта:

      3-1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) электр энергиясының орталықтандырылған сауда нарығында, оның ішінде орта мерзімді (апта, ай) және ұзақ мерзімді (тоқсан, жыл) кезеңдерге сатуды жүзеге асыруға міндетті.

      Орта мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерге арналған орталықтандырылған сауда-саттық арқылы міндетті түрде сатылуға жататын электр энергиясының үлесін уәкілетті орган монополияға қарсы органмен келісу бойынша айқындайды.

      Орталықтандырылған сауда-саттық арқылы міндетті түрде сатылуға жататын электр энергиясының нақты көлемін есептеу тәртібі, сондай-ақ осы талаптың орындалуын мониторингтеу және бағаларды қалыптастыру тәртібі электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын ұйымдастыру қағидаларына сәйкес айқындалады.

      Электр энергиясын өздерімен бір тұлғалар тобына кіретін тұтынушыларға өткізетін энергия өндіруші ұйымдар үшін орта мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерге арналған орталықтандырылған сауда-саттық арқылы міндетті түрде сатылуға жататын электр энергиясының көлемі уәкілетті орган монополияға қарсы органмен келісу бойынша айқындаған үлес және өздерімен бір тұлғалар тобына кіретін тұтынушыларға өткізілген электр энергиясы шегеріле отырып, өткізілген электр энергиясының көлемі негізге алына отырып есептеледі.

      Бұл ретте электр энергиясын одан әрі сатусыз өз мұқтажы үшін сатып алатын заңды тұлға тұтынушы деп танылады.

      Егер энергия өндіруші ұйым сауда-саттық қорытындылары бойынша осы тармақшаның үшінші бөлігінде көрсетілген көлемді өткізбеген жағдайда, энергия өндіруші ұйым мұндай көлемді орталықтандырылған сауда-саттықтан тыс өткізуге құқылы;";

      3-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-3. Энергиямен жабдықтаушы ұйымға:

      1) электр энергиясын энергиямен жабдықтаушы басқа ұйымға өткізуге (сатуға), сондай-ақ оны энергиямен жабдықтаушы басқа ұйымнан алуға (сатып алуға);

      2) жүйелік оператор қалыптастыратын қуат нарығын тұтынушылардың тізбесіндегі, электр энергиясының көтерме сауда нарығының субъектілері болып табылатын тұтынушыларға электр энергиясын өткізуге (сатуға) тыйым салынады.

      Қуат нарығын тұтынушылардың тізбесі жүйелік оператордың интернет-ресурсында орналастырылады және оны жүйелік оператор қуат нарығын тұтынушылар құрамының өзгеру фактісі бойынша жаңартып отырады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген тыйым салу электр энергиясының көтерме сауда нарығының субъектілері болып табылатын тұтынушыларға электр энергиясын өткізудің мынадай жағдайларына:

      қуаттардың авариялық істен шығу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүйелік оператор растаған, электр энергиясын өндірудің, берудің техникалық мүмкіндігінің болмауы немесе шектелуі себебінен, тұтынушы электр энергиясын сатуға шарт жасасқан энергия өндіруші ұйымның электр энергиясын өндіруді қысқарту немесе тоқтату кезеңіне қолданылмайды.

      Энергиямен жабдықтаушы ұйым энергия өндіруші ұйым тарапынан электр энергиясын беруді тоқтатудың жүйелік оператор растаған себептері жойылғанға дейін электр энергиясын тұтынушыға өткізуге құқылы;

      тиісті тұлғалар тобының Тізіліміне енгізілген тұтынушыларға;

      тұтынушының оқшауланған құрылымдық бөлімшелеріне беру үшін орташа тәуліктік (базалық) қуаты 1 мегаваттан аспайтын жиынтық көлемде;

      тұтынушы қуат нарығын тұтынушылардың тізбесіне енгізілген кезден бастап күнтізбелік қырық бес күннен аспайтын мерзімге қолданылмайды.";

      7) 15-5-бапта:

      2-тармақтағы "және үшінші" деген сөздер ", үшінші және төртінші" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларындағы "және үшінші" деген сөздер ", үшінші және төртінші" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4 және 15-тармақтардағы "және үшінші" деген сөздер ", үшінші және төртінші" деген сөздермен ауыстырылсын.

      12. "Концессиялар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) концессиялық жобаларды консультативтік қолдап отыру – концессиялық жобаларды қолдап отыру бойынша заңды тұлғалар көрсететін, конкурстық (аукциондық) құжаттаманы, концессия шарттарының жобаларын әзірлеуді және (немесе) түзетуді, комиссияның конкурсқа (аукционға) қатысушымен келіссөз процесінде консультациялық қызметтер көрсетуді қамтитын көрсетілетін қызметтер;";

      2) 8-баптың 6-1) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 12-баптың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) қажет болған жағдайда, қаржыландырылуы Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын концессиялық жобаларды консультативтік қолдап отыру бойынша заңды тұлғаларды тартады;";

      4) 13-баптың 3-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1) осы баптың 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайларда сараптама жүргізу үшін заңды тұлғаларды айқындайды;";

      5) 20-баптың 1-тармағының үшінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындайтын" деген сөздер алып тасталып, төртінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындайтын концессиялық" деген сөздер "Концессиялық" деген сөзбен ауыстырылсын.

      13. "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1-баптың 7) тармақшасындағы "сондай-ақ шаруашылық жүргізу құқығына негізделген мемлекеттік кәсіпорындар" деген сөздер "шаруашылық жүргізу құқығына негізделген мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілері" деген сөздермен ауыстырылсын.

      14. "Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы" 2009 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      2-баптың 3-2-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жеке немесе заңды тұлғаның басқа заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді жанама түрде айқындау мүмкіндігі деп осы тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасына сәйкес әрбір келесі заңды тұлғаның басқа заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің, пайларының) елу пайыздан астамына билік етуі түсініледі.".

      15. "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 13-баптың 4-5) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 133-бапта:

      2-тармақтың 4) тармақшасындағы "төмен болған;" деген сөздер "төмен болған жағдайларда мемлекеттік кәсіпорындар құрады." деген сөздермен ауыстырылып, 5) тармақшасы алып тасталсын;

      3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетiлген жағдайларда, мемлекеттiк кәсiпорындар Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен құрылады.".

      16. "Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы" 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      16-баптың 2-тармағы алып тасталсын.

      17. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1-қосымшаның 15-жолы 3-бағанының 2-тармағындағы "адамның иммун тапшылығы вирусының зертханалық диагностикасы (АИТВ-диагностикасы)," деген сөздер алып тасталсын.

      18. "Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластері туралы" 2014 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      10-баптың 2-тармағы алып тасталсын.

      19. "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультативтік қолдап отыру – мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қолдап отыру бойынша заңды тұлғалар көрсететiн, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық (аукциондық) құжаттамасын, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобасын әзiрлеудi, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілері арасындағы келiссөз процесінде консультациялық қызметтерді қамтитын көрсетілетін қызметтер;";

      2) 19-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 25-баптың 7) тармақшасы алып тасталсын.

      20. "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      8-баптың 5) тармақшасы "монополия" деген сөзден кейін ", арнайы құқық" деген сөздермен толықтырылсын.

      21. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 18-1) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 5-баптың 2-тармағының 22-1) тармақшасы алып тасталсын.

      22. "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 6-баптың 1-тармағы 8) тармақшасының екінші бөлігіндегі "2)," деген цифр алып тасталсын;

      2) 12-баптың 10-тармағындағы "2)," деген цифр алып тасталсын;

      3) 39-бапта:

      3-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) табиғи монополиялар салаларына жататын көрсетілетін қызметтерді сатып алу;";

      2) тармақша алып тасталсын;

      4) тармақшада:

      "еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындауы салдарынан, оның ішінде" деген сөздер алып тасталсын;

      "аварияларды", "туындаған кезде" деген сөздер тиісінше "технологиялық бұзылуларды", "туындаған кезде қажетті" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) және 27) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "24) осы мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына оны нақтылау кезінде енгізілген жағдайда, өкілдік ету шығыстарына байланысты тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;";

      "27) монополияға қарсы органның ұқсас тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өндіруді жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілерінің жоқтығы туралы қорытындысы болған кезде тиісті өкілеттіктері, оның ішінде мемлекеттік органның өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында белгіленген, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) бір жүз пайызы мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдардан, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерден және өзі оларға қатысты Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардан тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік органның сатып алуы.

      Монополияға қарсы органның ұқсас тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өндіруді жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілерінің жоқтығы туралы қорытындысының болуы жөніндегі талап ұлттық қауіпсіздік органдарының, сайлау комиссияларының қызметін қамтамасыз ететін ұйымдардан тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға қолданылмайды;";

      38) тармақша алып тасталсын;

      39) тармақшаның төртінші абзацындағы "өткізілетін;" деген сөз "сауда-саттықта (аукциондарда) өткізілетін мүлікті (активтерді) сатып алу;" деген сөздермен ауыстырылып, бесінші абзацы алып тасталсын;

      45) тармақша "көрмелердің" деген сөздің алдынан "осы мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына оны нақтылау кезінде енгізілген жағдайда," деген сөздермен толықтырылсын.

      23. "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 5) тармақшасындағы ", еңбек ресурстарын дамыту орталығының" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 7-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруді жүзеге асырады;";

      3) 8-бап алып тасталсын;

      4) 16-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті орган халықты жұмыспен қамту орталығынан тиісті ақпаратты алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде жұмыссызды (әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің отбасы мүшелерін, сондай-ақ олардың асырауындағы, еңбек қызметін жүзеге асырмайтын, халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен тіркелетін және есептен шығарылатын адамдарды қоспағанда) мынадай жағдайларда:";

      5) 25-баптың 2-тармағы "жұмыс беруші" деген сөздерден кейін ", оның ішінде өтемақы жарналары есебінен," деген сөздермен толықтырылсын.

      2-бап. Осы Заң:

      1) 2022 жылғы 1 мамырдан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 4-тармағының 1) тармақшасын;

      2) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 4-тармағы 4) тармақшасының жетінші абзацын, 6) және 7) тармақшаларын, 9) тармақшасының үшінші абзацын және 16) тармақшасын, 13 және 20-тармақтарын;

      3) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 7-тармағының 5) тармақшасын және 23-тармағынының 5) тармақшасын;

      4) 2023 жылғы 31 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 21-тармағын;

      5) 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 22-тармағы 3) тармақшасының үшінші және төртінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. Тоқаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции

Закон Республики Казахстан от 3 января 2022 года № 101-VII ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

      1) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 2-11) следующего содержания:

      "2-11) разработка и утверждение формы указания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан, выдаваемого субъекту государственного контроля;";

      2) в пункте 3 статьи 92:

      слова "двух лет подряд" заменить словами "одного года";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Моментом выявления факта неиспользования земельного участка считается дата вручения собственнику земельного участка или землепользователю предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан.";

      3) в пункте 2 статьи 94:

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "При проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан иск о принудительном изъятии земельного участка в случаях, предусмотренных статьями 92 и 93 настоящего Кодекса, предъявляется по истечении срока предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан, данного собственнику земельного участка или землепользователю.";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Срок для принятия мер по использованию земельного участка по назначению устанавливается один год, а по устранению нарушений законодательства Республики Казахстан – три месяца с момента выявления нарушения законодательства Республики Казахстан, за исключением нерационального использования земельного участка сельскохозяйственного назначения.";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Срок для принятия мер по рациональному использованию земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства устанавливается один год.";

      в части четвертой слово "третьей" заменить словом "пятой";

      4) часть первую пункта 3 статьи 145 изложить в следующей редакции:

      "3. Государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляется в форме:

      проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с настоящим Кодексом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.";

      5) дополнить статьей 145-1 следующего содержания:

      "Статья 145-1. Порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля

      1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится государственными инспекторами по использованию и охране земель территориального подразделения в отношении собственников или землепользователей, имеющих земельные участки сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства (далее для целей настоящей статьи – субъект контроля).

      2. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля являются своевременное пресечение и предупреждение неиспользования или нерационального использования земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, предоставление субъекту контроля права самостоятельного устранения выявленных нарушений и снижение административной нагрузки на него.

      3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится на основании данных дистанционного зондирования земель сельскохозяйственного назначения по фактам неиспользования по назначению и (или) их нерационального использования.

      Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля подлежат учету территориальным подразделением в специальном журнале регистрации профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью территориального подразделения.

      4. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется ежегодно в период с сентября по ноябрь текущего года.

      5. В случае выявления нарушения по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля составляется указание об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан, которое направляется субъекту контроля в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушения.

      6. По результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля не возбуждается административное производство.

      7. В указании об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан отражаются характер нарушения, порядок его устранения, сроки исполнения указания и направления информации о его исполнении путем устранения выявленного нарушения.

      8. Указание об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан вручается нарочно или направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о его вручении субъекту контроля и посредством электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью государственного инспектора по использованию и охране земель территориального подразделения.

      Днем получения указания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан, направленного одним из способов, указанных в части первой настоящего пункта, считается дата первой отметки о его получении.

      9. Срок для исполнения указания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан устанавливается один год со дня его получения.

      10. Субъект контроля после истечения срока исполнения указания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан в течение трех рабочих дней обязан в письменном виде проинформировать территориальное подразделение о его исполнении путем устранения выявленного нарушения.

      11. Государственными инспекторами по использованию и охране земель территориального подразделения после получения от субъекта контроля информации об исполнении указания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан проводится контроль за ее достоверностью путем применения данных дистанционного зондирования земель.

      12. Неисполнение указания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан в установленный срок, в том числе в виде ненаправления субъектом контроля информации о его исполнении, является основанием для назначения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.";

      6) пункт 3 статьи 146 изложить в следующей редакции:

      "3. Предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан органа, осуществляющего государственный контроль за использованием и охраной земель в пределах его компетенции, обязательны для всех государственных органов, собственников земельных участков и землепользователей.";

      7) пункт 1 статьи 148 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

      "6-1) давать указания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан;".

      2. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года:

      1) подпункт 57-1) статьи 1 исключить;

      2) подпункт 20-2) статьи 36 исключить.

      3. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

      1) подпункт 68-1) пункта 1 статьи 3 исключить;

      2) в статье 41:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Государственным заданием является заказ юридическим лицам с участием государства в уставном капитале, Национальному олимпийскому комитету Республики Казахстан, Национальному паралимпийскому комитету Республики Казахстан, международному технологическому парку "Астана Хаб", автономным организациям образования и их организациям, корпоративному фонду "Aкадемия Елбасы", определяемый Правительством Республики Казахстан, на оказание отдельных государственных услуг, реализацию бюджетных инвестиционных проектов и выполнение других задач, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности и (или) социально-культурного развития государства.

      Выделение бюджетных средств юридическим лицам с участием государства в уставном капитале на выполнение государственного задания осуществляется без увеличения уставного капитала.";

      в пункте 2:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) антимонопольного органа на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан в области защиты конкуренции, выдаваемого в порядке, определяемом антимонопольным органом.";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "В заключении антимонопольного органа может быть определен обязательный объем государственного задания, передаваемый юридическим лицом, ответственным за выполнение государственного задания, на субподряд с соблюдением конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.";

      в пункте 3:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "3. Выполнение государственного задания осуществляется в рамках реализации утвержденных республиканских трехлетних бюджетных программ путем заключения гражданско-правовой сделки между администратором республиканских бюджетных программ и исполнителем государственного задания с указанием в ней показателей результатов.";

      дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "Положение части третьей настоящего пункта не распространяется на субъектов квазигосударственного сектора, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, в сфере реализации государственной информационной политики, и на корпоративный фонд "Академия Елбасы".";

      дополнить пунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:

      "4-1. К государственным заданиям могут быть отнесены заказы:

      1) по проведению государственной информационной политики, включая работы по ее техническому и методическому обеспечению;

      2) в сферах модернизации общественного сознания, межэтнических отношений и внутриполитической стабильности, поддержки соотечественников за рубежом и кандасов внутри страны, общественного развития, методического обеспечения реализации государственной молодежной и семейной политики;

      3) в области аэрокосмической деятельности;

      4) в области охраны окружающей среды;

      5) по реализации государственной политики в области религиозной деятельности и взаимодействия с религиозными объединениями;

      6) Национальному олимпийскому и паралимпийскому комитетам Республики Казахстан;

      7) в областях культуры и туристской деятельности, в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

      8) в областях образования, науки;

      9) в области здравоохранения, включая услуги по медицинскому обеспечению отдельных категорий государственных служащих и граждан Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      10) по организации и проведению обучения для медицинских работников и иных сотрудников системы Управления делами Президента Республики Казахстан;

      11) по обеспечению безопасности судоходства и мореплавания, содержанию судоходных водных путей и шлюзов;

      12) по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию и развитию сети автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;

      13) по государственному геологическому изучению недр, а также сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации;

      14) по проведению научной экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов;

      15) по совершенствованию нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, а также жилищно-коммунального хозяйства;

      16) по инвентаризации подземных и надземных коммуникаций на застроенной территории населенных пунктов;

      17) по повышению доступности информации о земельных ресурсах;

      18) по разработке и совершенствованию градостроительных документов общегосударственного значения;

      19) по проведению мероприятий в рамках энергосбережения и повышению энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

      20) в области ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности;

      21) по созданию, обновлению и изданию государственных топографических карт и планов, созданию, развитию и поддержанию в рабочем состоянии государственных геодезических сетей, составлению технических проектов, формированию и ведению Национального картографо-геодезического фонда, созданию и развитию Национальной инфраструктуры пространственных данных;

      22) в социально-трудовой сфере;

      23) по учету нефти и газового конденсата, оказанию диспетчерских услуг производственных показателей нефтегазовой отрасли Республики Казахстан;

      24) в области поддержки казахстанских кадров и производителей в отношении углеводородов и урана;

      25) в области миграции населения;

      26) по оказанию государственных услуг, реализации бюджетных инвестиционных проектов и выполнению иных задач по поручению и (или) согласованию с Президентом Республики Казахстан.

      Данный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

      4-2. Для включения в перечень государственных заданий заказы, указанные в пункте 4-1 настоящей статьи, должны соответствовать одному из следующих критериев:

      1) отсутствие иной возможности обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства или защиты интересов общества;

      2) использование, эксплуатация и содержание стратегических объектов, объектов критически важной инфраструктуры, в том числе информационно-коммуникационной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности, в силу обеспечения общественных интересов и национальной безопасности;

      3) отсутствие конкуренции на соответствующем рынке товаров, работ и услуг;

      4) исключительность и уникальность товара, работы, услуги, объектов интеллектуальной собственности.

      Запрещаются планирование государственного задания и включение в перечень государственных заданий заказов, не отвечающих признакам, предусмотренным частью первой настоящего пункта. Сделки, заключенные в нарушение настоящего пункта, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованных лиц.";

      3) в пункте 2 статьи 154-3:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "На разработку или корректировку конкурсных документаций республиканских и местных проектов государственно-частного партнерства привлекаются квалифицированные юридические лица.";

      часть третью исключить;

      4) в пункте 3 статьи 154-4:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "На консультативное сопровождение республиканских и местных проектов государственно-частного партнерства, в случае необходимости, привлекаются квалифицированные юридические лица.";

      часть третью исключить;

      5) в пункте 2 статьи 155-2:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "На разработку или корректировку конкурсных документаций республиканских и местных концессионных проектов привлекаются квалифицированные юридические лица, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи.";

      часть третью исключить;

      6) в пункте 3 статьи 155-3:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "На консультативное сопровождение республиканских и местных концессионных проектов привлекаются, в случае необходимости, квалифицированные юридические лица.";

      часть третью исключить;

      7) в подпункте 1) статьи 176 слова "и организации по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства" исключить;

      8) в пункте 4 статьи 179 слова "и организации по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства" исключить.

      4. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

      1) пункт 1 статьи 83 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

      "При проведении анализа регуляторного воздействия проводится оценка воздействия вводимого регуляторного инструмента и (или) требования, ужесточения регулирования на состояние конкурентной среды.

      Правила проведения оценки воздействия на конкуренцию утверждаются антимонопольным органом.";

      2) в статье 90-1:

      в пункте 1 слова "исполнительный орган, его ведомство" заменить словами "государственный орган";

      в пункте 2 слово "исполнительным" заменить словом "государственным";

      3) статью 90-3 изложить в следующей редакции:

      "Статья 90-3. Руководство антимонопольным органом

      Руководство антимонопольным органом осуществляется его первым руководителем.";

      4) в статье 90-6:

      подпункт 13) исключить;

      дополнить подпунктами 20-1) и 20-2) следующего содержания:

      "20-1) разрабатывает и утверждает правила проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие антимонопольного органа;

      20-2) осуществляет мониторинг деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие антимонопольного органа;";

      подпункт 27) после слова "осуществляемых" дополнить словами "государственными предприятиями,";

      подпункт 29) дополнить словами ", специального права";

      подпункт 39-1) исключить;

      в подпунктах 39-2) и 39-3) слова "и принятия мер антимонопольного реагирования" исключить;

      дополнить подпунктом 39-4) следующего содержания:

      "39-4) осуществляет мониторинг деятельности лиц, оказывающих меры государственной поддержки, на предмет соблюдения требований, предусмотренных статьей 194 настоящего Кодекса, за исключением деятельности государственных органов и юридических лиц по реализации комплекса антикризисных мероприятий для поддержки экономики, стимулирования деловой активности и занятости населения, инициированных по поручению Президента Республики Казахстан;";

      5) подпункт 2) статьи 90-7 изложить в следующей редакции:

      "2) запрашивать и получать письменную информацию в сроки, установленные антимонопольным органом, которые не могут быть менее пяти рабочих дней, от государственных, местных исполнительных органов, субъектов рынка, должностных и иных физических и юридических лиц, а также письменные и (или) устные объяснения по фактам допущенных нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

      В случае необходимости дополнительных временных затрат лица, указанные в части первой настоящего подпункта, вправе обратиться в антимонопольный орган с мотивированным заявлением о продлении срока предоставления информации по запросу.

      Решение о продлении срока предоставления информации по запросу или об отказе в продлении принимается в течение двух рабочих дней с момента получения мотивированного заявления;";

      6) подпункт 3) пункта 3 статьи 116 дополнить словами ", специального права";

      7) статью 120 изложить в следующей редакции:

      "Статья 120. Ценообразование на товары, производимые и реализуемые субъектами государственной монополии, специального права

      1. Правила ценообразования на товары, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии, специального права, утверждаются антимонопольным органом.

      Уполномоченные государственные органы проводят публичные слушания при рассмотрении заявок субъектов государственной монополии, специального права в соответствии с правилами, указанными в части первой настоящего пункта.

      2. Антимонопольный орган проводит экспертизу цен на товары, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии, специального права в соответствии с правилами, указанными в части первой пункта 1 настоящей статьи.

      3. Для проведения экспертизы цен на товары субъекты государственной монополии, специального права обязаны предоставить в письменном виде:

      1) информацию об отпускных ценах с приложением обосновывающих материалов, подтверждающих уровень цены, не позднее тридцати календарных дней со дня введения государственной монополии, специального права на товары;

      2) уведомление не менее чем за тридцать календарных дней о предстоящем изменении (повышении и (или) снижении) цен на товары и причинах их изменения (повышения и (или) снижения) с предоставлением обосновывающих материалов, подтверждающих причины изменения (повышения и (или) снижения).

      4. Срок проведения экспертизы цен на товары составляет не более девяноста календарных дней со дня поступления к рассмотрению уведомления или информации. Общий срок проведения экспертизы не должен превышать сто двадцать календарных дней.

      5. В ходе рассмотрения уведомления или информации антимонопольный орган вправе запросить в сроки, установленные настоящим Кодексом, от субъекта государственной монополии, специального права дополнительные сведения и (или) документы, необходимые для принятия решения.

      6. На период представления дополнительных сведений и (или) документов срок рассмотрения уведомления или информации приостанавливается до представления субъектом государственной монополии, специального права соответствующих дополнительных сведений и (или) документов.

      7. Антимонопольный орган возобновляет рассмотрение уведомления или информации после представления дополнительных сведений и (или) документов субъектом государственной монополии, специального права.

      8. Исчисление срока проведения экспертизы цен на товары продолжается со дня ее возобновления.";

      8) часть первую пункта 1 статьи 168 после слова "рынке)" дополнить словами "или потенциальными конкурентами";

      9) в статье 172:

      в пункте 2 слова "и оценки состояния конкурентной среды" заменить словами "состояния конкуренции";

      пункт 7 после слов "государственной монополии," дополнить словами "специального права,";

      10) статью 174 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

      "12) непредоставление равного доступа к ключевой мощности.";

      11) в пункте 1 статьи 175:

      в абзаце первом слово "сопоставимом" заменить словами "соответствующем или сопоставимом";

      в абзац четвертый подпункта 2) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      12) главу 15 дополнить статьей 176-1 следующего содержания:

      "Статья 176-1. Обеспечение равного доступа к ключевой мощности

      1. Ключевой мощностью являются товар, объект инфраструктуры субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение (далее – обладатель ключевой мощности), без доступа к которым другие субъекты рынка не могут осуществлять производство и (или) реализацию товара на соответствующем или смежном товарном рынке.

      2. Товар, объект инфраструктуры субъекта рынка признаются ключевой мощностью при совокупности следующих условий:

      1) дублирование товара, объекта инфраструктуры невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей;

      2) обладатель ключевой мощности вправе владеть, пользоваться и распоряжаться соответствующим товаром, объектом инфраструктуры;

      3) наличие возможности у обладателя ключевой мощности в предоставлении доступа к соответствующему товару, объекту инфраструктуры;

      4) необоснованный отказ обладателя ключевой мощности в доступе к соответствующему товару, объекту инфраструктуры будет оказывать отрицательное влияние на конкуренцию;

      5) доступ к соответствующему объему товара, объекту инфраструктуры обладателя ключевой мощности не предоставляется посредством биржевых торгов.

      3. Обладатели ключевой мощности обязаны предоставлять равный доступ к ключевой мощности другим субъектам рынка в соответствии с правилами равного доступа к ключевой мощности, утверждаемыми антимонопольным органом, за исключением случая, когда иной порядок доступа к соответствующей ключевой мощности регламентирован законодательством Республики Казахстан.

      В случае, если ключевая мощность является сырьевым товаром, обладатели соответствующей ключевой мощности обязаны предоставлять к ней равный доступ только производителям товаров, использующим указанное сырье.

      В случае, если ключевая мощность является программным продуктом, доступ к ней осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности.

      4. Равный доступ к ключевой мощности предоставляется на рыночных условиях.

      5. Требования, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не распространяются на обладателей ключевой мощности в объеме, используемом для собственных нужд и (или) потребителями, входящими с ними в одну группу лиц, без цели дальнейшей перепродажи.

      Положение части первой настоящего пункта не распространяется на субъектов квазигосударственного сектора.";

      13) в статье 177:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Недобросовестной конкуренцией являются любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия субъекта рынка (группы лиц) или нескольких субъектов рынка (группы лиц), которые противоречат законодательству Республики Казахстан, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить ущерб другим субъектам рынка – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.";

      в пункте 2:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "2. К недобросовестной конкуренции относятся в том числе следующие действия:";

      дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

      "15) создание барьеров смены продавца (поставщика) товара.";

      14) главу 16 дополнить статьей 191-1 следующего содержания:

      "Статья 191-1. Создание барьеров смены продавца (поставщика) товара

      Созданием барьеров смены продавца (поставщика) товара является предъявление потребителю требований при расторжении договора, не предусмотренных ранее или превышающих требования при заключении договора, а также неразмещение в публичном доступе информации, необходимой для обеспечения свободной смены продавца (поставщика) товара.

      Порядок размещения в публичном доступе информации, необходимой для обеспечения свободной смены продавца (поставщика) товара, определяется антимонопольным органом.";

      15) в статье 192:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Создание государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, осуществляется с согласия антимонопольного органа.

      Запрещаются создание юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые в соответствии с критериями, установленными настоящим Кодексом, относятся к субъектам малого предпринимательства, а также участие государства в них.

      При расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, необходимо согласие антимонопольного органа.";

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Проекты правовых актов, предусматривающие создание, расширение и (или) изменение осуществляемых видов деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, подлежат обязательному согласованию с антимонопольным органом.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Создание, расширение и (или) изменение осуществляемых видов деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые осуществляют свою деятельность на территории Республики Казахстан без согласия антимонопольного органа, запрещаются и влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      В случаях, предусмотренных частью первой настоящего пункта, антимонопольный орган выносит предписание об устранении нарушений и их последствий.";

      16) статью 193 изложить в следующей редакции:

      "Статья 193. Государственная монополия и специальное право

      1. Государственной монополией является исключительное право государства на производство, реализацию и (или) покупку какого-либо товара на конкурентном рынке, вводимое в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

      Специальным правом является исключительное или преимущественное право субъекта рынка, закрепляемое законом, на производство, реализацию и (или) покупку какого-либо товара на конкурентном рынке.

      2. Государство вправе ограничивать конкуренцию в тех сферах деятельности, в которых реализация товаров на конкурентном рынке может оказать негативное влияние на состояние конституционного строя, национальной безопасности, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья населения, путем закрепления законом исключительного права государства на производство и (или) продажу, покупку товара или пользование им либо предоставления законом субъекту рынка специального права.

      3. Субъектом государственной монополии, за исключением Государственной корпорации "Правительство для граждан", Фонда социального медицинского страхования, государственной технической службы, может быть только государственное предприятие, созданное по решению Правительства Республики Казахстан.

      Субъектом специального права может быть государственное предприятие, акционерное общество, товарищество с ограниченной ответственностью, определенное в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

      4. Определение субъектом специального права юридического лица, менее ста процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат государству, допускается только при невозможности определения субъектом специального права юридического лица, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат государству.

      5. Антимонопольный орган формирует и ведет государственный реестр субъектов государственной монополии, специального права.

      6. Субъектам государственной монополии, специального права запрещается:

      1) производить товары, не относящиеся к сфере государственной монополии, специального права, за исключением деятельности, технологически связанной с производством товаров;

      2) владеть акциями (долями участия в уставном капитале), а также иным образом участвовать в деятельности других юридических лиц;

      3) переуступать права, связанные с государственной монополией, специальным правом;

      4) устанавливать цены на производимые или реализуемые товары, отличающиеся от цен, установленных государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, в порядке, определяемом антимонопольным органом.

      Ограничения, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта, не распространяются на Государственную корпорацию "Правительство для граждан", Фонд социального медицинского страхования, государственную техническую службу и Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров.

      При стихийных бедствиях, эпидемии, эпизоотии, а также наличии ограничений, препятствующих дальнейшему продолжению основной деятельности, Правительство Республики Казахстан предоставляет право субъекту государственной монополии, специального права на период до возобновления основной деятельности осуществлять иные, технологически близкие к основной, виды деятельности.

      7. Субъекты государственной монополии, специального права являются организациями публичного интереса и несут обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

      Субъекты государственной монополии, специального права обязаны вести раздельный учет доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду деятельности, в том числе по технологически связанным видам деятельности.

      8. Государственное регулирование деятельности субъектов государственной монополии, специального права осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.

      9. Перечень видов деятельности, технологически связанных с производством товаров, работ, услуг, утверждается государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, по согласованию с антимонопольным органом.

      10. Контроль за соблюдением субъектами государственной монополии, специального права ограничений, установленных пунктом 6 настоящей статьи, осуществляется антимонопольным органом в соответствии с настоящим Кодексом.

      11. При введении государственной монополии, специального права соблюдаются следующие условия:

      1) субъекты рынка должны быть извещены о данном решении не менее чем за шесть месяцев до его введения в действие;

      2) субъекты рынка, занимавшиеся производством, продажей или пользовавшиеся этим товаром в течение шестимесячного срока после введения в действие государственной монополии, специального права, вправе осуществлять реализацию этого товара, за исключением совершения сделок, срок исполнения которых превышает вышеуказанный срок;

      3) субъектам рынка возмещается ущерб, причиненный в результате введения государственной монополии, специального права, в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан за счет бюджетных средств.

      12. Лишение статуса субъекта специального права осуществляется в случае двух и более нарушений в течение одного календарного года данным субъектом требований настоящей статьи или злоупотребления им своим монопольным положением на товарном рынке в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      13. Антимонопольный орган ежегодно проводит анализ деятельности отдельных субъектов государственной монополии, специального права согласно утвержденному графику и не позднее 5 января года, следующего за отчетным, направляет в Правительство Республики Казахстан предложения по передаче в конкурентную среду деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии, специального права.

      При передаче в конкурентную среду не допускаются возникновение монопольного положения и (или) ограничение конкуренции на соответствующем товарном рынке.

      14. Положения настоящей статьи не распространяются на деятельность единого накопительного пенсионного фонда, дочерних организаций Национального Банка Республики Казахстан, способствующих осуществлению возложенных на него функций и (или) являющихся частью инфраструктуры финансового рынка, субъектов естественной монополии.";

      17) в статье 194:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Запрещаются и признаются недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, антиконкурентные действия (бездействие) государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, при реализации ими государственных функций или оказании мер государственной поддержки, выразившиеся в действиях (бездействии), принятии актов либо решений, которые привели или могут привести к ограничению или устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.";

      пункт 2 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

      "11) непредоставление субъектам рынка равного доступа к мерам государственной поддержки частного предпринимательства.";

      дополнить пунктами 3-1, 3-2 и 3-3 следующего содержания:

      "3-1. Запрещаются при предоставлении мер государственной поддержки частного предпринимательства:

      1) ограничение доступа к мерам государственной поддержки для новых субъектов рынка;

      2) возложение на субъектов частного предпринимательства дополнительных обязательств, которые по своему содержанию не касаются предмета государственной поддержки;

      3) взимание сборов и иных платежей, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

      4) координация деятельности получателей мер государственной поддержки, если это действие приведет или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

      3-2. Введение новых мер государственной поддержки частного предпринимательства, проект нормативного правового акта, определяющего порядок оказания мер государственной поддержки частного предпринимательства, подлежат согласованию с антимонопольным органом с соблюдением требований пункта 3-1 настоящей статьи.

      При согласовании антимонопольным органом введения новых мер государственной поддержки частного предпринимательства, проекта нормативного правового акта, определяющего порядок оказания мер государственной поддержки частного предпринимательства, учитываются:

      1) уровень концентрации товарного рынка;

      2) наличие экономических, технологических, административных барьеров входа на товарный рынок;

      3) доля участия малого, среднего предпринимательства;

      4) динамика появления новых субъектов рынка;

      5) баланс товарного рынка, удовлетворение внутреннего спроса;

      6) уровень государственного участия в предпринимательстве на соответствующем товарном рынке;

      7) достижение целей, целевых индикаторов, задач и показателей развития конкуренции на товарном рынке, утвержденных документами системы государственного планирования;

      8) иные документально подтвержденные обстоятельства, определяющие приоритетность мер государственной поддержки частного предпринимательства, с учетом состояния конкуренции на товарном рынке.

      3-3. Положения пунктов 1, 2, 3-1 и 3-2 настоящей статьи не применяются при реализации комплекса антикризисных мероприятий для поддержки экономики, стимулирования деловой активности и занятости населения, инициированных по поручению Президента Республики Казахстан.";

      18) в статье 195-1:

      подпункт 2) пункта 2 дополнить словами ", разрабатываемый в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми антимонопольным органом";

      дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

      "5. Методические рекомендации по разработке и внедрению внутреннего акта антимонопольного комплаенса предусматривают:

      1) этапы разработки и внедрения внутреннего акта антимонопольного комплаенса;

      2) содержание мероприятий по разработке и внедрению внутреннего акта антимонопольного комплаенса;

      3) метод (методы) проведения оценки антимонопольных комплаенс-рисков, связанных с деятельностью субъекта рынка;

      4) построение системы внутреннего контроля антимонопольных комплаенс-рисков;

      5) метод (методы) проведения оценки эффективности функционирования внутреннего акта антимонопольного комплаенса;

      6) иные положения по разработке и внедрению внутреннего акта антимонопольного комплаенса.

      6. Наличие у субъекта рынка эффективно функционирующего внутреннего акта антимонопольного комплаенса учитывается при рассмотрении дел о нарушениях законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.";

      19) в статье 196:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Анализ состояния конкуренции на товарных рынках проводится в соответствии с утверждаемыми антимонопольным органом методиками по проведению анализа состояния конкуренции:

      1) на товарных рынках;

      2) на рынках финансовых услуг – по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национальным Банком Республики Казахстан.";

      в пункте 11:

      в части второй:

      слова "и оценка состояния конкурентной среды" заменить словами "состояния конкуренции";

      слово "проводятся" заменить словом "проводится";

      часть третью изложить в следующей редакции:

      "Анализ с целью установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде проводится на основании этапов, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 3 настоящей статьи, в порядке, определяемом антимонопольным органом.";

      20) пункт 3 статьи 199 изложить в следующей редакции:

      "3. Если в течение одного календарного года с момента вынесения уведомления антимонопольный орган обнаружит в действиях (бездействии) той же организации, наделенной государством функцией регулирования деятельности субъектов рынка, государственного, местного исполнительного органа, субъекта рынка признаки того же нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, перечисленного в пункте 1 настоящей статьи, антимонопольный орган выносит решение о проведении расследования без направления уведомления.";

      21) дополнить статьей 210-1 следующего содержания:

      "Статья 210-1. Доверенное лицо

      1. Для проведения экспертной оценки выполнения требований и обязательств, предусмотренных решением антимонопольного органа о согласии на экономическую концентрацию, субъект рынка вправе привлекать доверенное лицо, определяемое в соответствии с требованиями настоящей статьи.

      2. Доверенным лицом является лицо, которое обладает специальными научными или практическими знаниями по вопросам, являющимся предметом экономической концентрации.

      3. Между доверенным лицом и субъектом рынка заключается договор по типовой форме, утверждаемой антимонопольным органом.

      Доверенное лицо уведомляет антимонопольный орган о заключении договора не позднее десяти календарных дней после даты вступления его в силу.

      4. Доверенное лицо должно быть независимым по отношению к участникам экономической концентрации.

      В качестве доверенного лица не может привлекаться лицо:

      1) которое является участником экономической концентрации либо входящее в одну группу лиц с участником экономической концентрации;

      2) являющееся конкурентом участника экономической концентрации и (или) входящее с таким лицом в одну группу лиц либо входящее в одну группу лиц с лицом, являющимся конкурентом участника экономической концентрации.

      5. Доверенное лицо дает экспертную оценку выполнению субъектом рынка экономических, поведенческих, организационных, структурных и иных требований и обязательств, в том числе касающихся:

      1) разделения субъекта рынка или выделения из его состава юридического лица;

      2) реализации, передачи субъектом рынка имущества, имущественных и иных прав третьим лицам;

      3) разделения функций управления субъектами рынка, входящими в группу лиц, или структурными подразделениями субъекта рынка во избежание конфликта интересов;

      4) производства и (или) реализации товаров, направления инвестиций, выполнения социальных, экономических и иных условий поведения на товарном рынке;

      5) обеспечения недискриминационного доступа к товарам субъекта рынка;

      6) принятия мер по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

      6. Доверенное лицо направляет антимонопольному органу экспертное заключение о выполнении субъектом рынка требований и обязательств, предусмотренных решением антимонопольного органа о согласии на экономическую концентрацию.

      7. Доверенное лицо имеет право получать доступ к электронным и бумажным документам, автоматизированным базам данных (информационным системам), электронным и другим носителям информации соответствующего субъекта рынка, которые необходимы для реализации доверенным лицом своих функций, включая сведения, составляющие конфиденциальную информацию и (или) коммерческую тайну, при условии предоставления письменного обязательства о неразглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну.

      8. Доверенное лицо вправе отказаться от представления экспертного заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы и сведения недостаточны для представления экспертного заключения.

      9. За представление заведомо ложного экспертного заключения доверенное лицо несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      10. Антимонопольный орган ведет реестр доверенных лиц в порядке, определяемом антимонопольным органом.

      В реестр доверенных лиц включаются кандидаты, предлагаемые объединениями субъектов предпринимательства.

      11. Услуги доверенного лица оплачиваются за счет средств субъекта рынка в соответствии с договором.";

      22) подпункт 1) пункта 2 статьи 216 дополнить словами "или его признаки";

      23) в статье 218:

      в пункте 5 слова "акт о назначении" заменить словами "приказ о проведении";

      дополнить пунктом 7 следующего содержания:

      "7. Срок проведения объединенного расследования исчисляется со дня начала проведения первого по времени расследования.";

      24) в заголовке статьи 221 слова "и обязанности" исключить;

      25) в статье 222:

      в заголовке слово "Приостановление" заменить словами "Приостановление и возобновление";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Расследование нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции возобновляется в течение трех рабочих дней:

      1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, – со дня принятия решения антимонопольным органом, органами уголовного преследования, вступления в законную силу судебного акта по другому делу, имеющему значение для расследования нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      2) в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, – со дня завершения другого расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении этого же объекта расследования;

      3) в случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 1 настоящей статьи, – со дня представления антимонопольному органу заключения эксперта;

      4) в случаях, предусмотренных подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи, – со дня завершения анализа состояния конкуренции на товарном рынке.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. О приостановлении и возобновлении расследования, а также назначении экспертизы должностные лица антимонопольного органа, уполномоченные на проведение расследования, выносят определение. Копия определения о назначении экспертизы направляется эксперту и объекту расследования в течение трех рабочих дней со дня вынесения такого определения.

      Копия определения о приостановлении, возобновлении расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции направляется объекту расследования в течение трех рабочих дней со дня вынесения такого определения.";

      26) пункт 2 статьи 224 изложить в следующей редакции:

      "2. В случае обращения объекта расследования в срок не менее чем за двадцать календарных дней до завершения расследования должностное лицо (должностные лица) антимонопольного органа не позднее двадцати пяти календарных дней со дня получения такого обращения выносит (выносят) на рассмотрение согласительной комиссии проект заключения по результатам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

      Согласительная комиссия рассматривает проект внесенного заключения в срок не более пяти календарных дней со дня внесения на предмет его полноты и качества приведенных в нем доказательств фактов нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции с приглашением на заседание лиц, участвующих в расследовании.

      По результатам рассмотрения проекта заключения согласительная комиссия выносит свои замечания и рекомендации, которые оформляются протоколом и в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания согласительной комиссии направляются должностному лицу (должностным лицам) для работы.

      В случае несогласия с замечаниями и рекомендациями согласительной комиссии должностное лицо (должностные лица) в течение пяти рабочих дней формирует (формируют) мотивированное заключение, которое подлежит рассмотрению согласительной комиссией в срок не более пяти рабочих дней со дня формирования мотивированного заключения должностным лицом (должностными лицами).".

      5. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании":

      1) статью 62 дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

      "3-1) мониторинга выполнения недропользователями обязательств по закупкам товаров, работ и услуг у казахстанских производителей, привлечению казахстанских кадров, обучению казахстанских кадров, финансированию научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, а также приобретению недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов;

      3-2) формирования и ведения реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию по углеводородам, и их производителей, включая критерии их оценки для внесения в данный реестр в порядке, определяемом уполномоченным органом в области углеводородов;";

      2) статью 63 дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

      "3-1) мониторинга выполнения недропользователями обязательств по закупкам товаров, работ и услуг у казахстанских производителей, привлечению казахстанских кадров, обучению казахстанских кадров, финансированию научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, а также приобретению недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана;

      3-2) формирования и ведения реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана, и их производителей, включая критерии их оценки для внесения в данный реестр в порядке, определяемом уполномоченным органом в области добычи урана;";

      3) пункты 4 и 5 статьи 131 исключить;

      4) в статье 140:

      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Порядок привлечения независимых экспертов определяется уполномоченным органом в области углеводородов.";

      пункты 5, 6 и 8 исключить;

      5) в статье 144:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Уполномоченный орган в области углеводородов осуществляет сбор информации для включения в информационную систему учета сырой нефти и газового конденсата в целях обработки, хранения, использования, в том числе предоставления и распространения информации в соответствии с утверждаемым им порядком формирования и функционирования информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата.";

      в пункте 4 слова "оператору информационной системы учета нефти и газового конденсата" заменить словами "уполномоченному органу в области углеводородов";

      6) пункты 4 и 5 статьи 179 исключить.

      6. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

      в подпункте 2) статьи 96:

      после слов "банка", "банков" дополнить соответственно словами ", филиала банка-нерезидента Республики Казахстан", ", филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан";

      слово "нему" заменить словом "ним".

      7. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения":

      1) в пункте 1 статьи 1:

      в подпунктах 24) и 135) слово "выше" заменить словами "включенного в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию, выше";

      в подпункте 200) слова "в соответствии" заменить словами ", включенного в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию, в соответствии";

      подпункты 245) и 246) изложить в следующей редакции:

      "245) предельная цена на торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования – цена на торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия, зарегистрированного в Республике Казахстан, выше которой не может быть произведен закуп в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

      246) предельная цена на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования – цена на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия, зарегистрированного в Республике Казахстан, выше которой не может быть произведен закуп в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;";

      2) часть вторую пункта 5 статьи 196 изложить в следующей редакции:

      "Допускается применение незарегистрированных в Республике Казахстан и не включенных в Казахстанский национальный лекарственный формуляр лекарственных средств и незарегистрированных медицинских изделий для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента либо оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями и (или) состояниями в порядке, определенном уполномоченным органом.";

      3) пункты 1, 2, 3 и 7 статьи 245 изложить в следующей редакции:

      "1. Государственное регулирование цен осуществляется на зарегистрированные и находящиеся в обращении в Республике Казахстан лекарственные средства для оптовой и розничной реализации, включенные в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию, а также на зарегистрированные лекарственные средства и медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования в порядке, определенном уполномоченным органом.

      Перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, утверждается уполномоченным органом не чаще одного раза в полугодие не позднее десятого числа третьего месяца полугодия по согласованию с антимонопольным органом.

      2. Уполномоченный орган не чаще одного раза в полугодие не позднее десятого числа первого месяца полугодия утверждает по согласованию с антимонопольным органом предельные цены производителя на торговое наименование лекарственного средства, предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации, включенного в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию.

      3. Уполномоченный орган утверждает предельную цену на торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования по согласованию с антимонопольным органом, предельную цену на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.";

      "7. Не допускается оптовая и розничная реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию, без предельной цены на лекарственные средства по торговым наименованиям.

      Не допускаются закуп и сооплата зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий без предельной цены на торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.";

      4) пункт 1 статьи 246 изложить в следующей редакции:

      "1. Лекарственные средства, предназначенные для оказания минимального, базового и дополнительного объемов медицинской помощи, закупаются под международными непатентованными наименованиями, а в случае индивидуальной непереносимости пациента – под торговыми наименованиями лекарственных средств, зарегистрированными в Республике Казахстан, на основании заключения врачебно-консультативной комиссии и решения местного представительного органа области, городов республиканского значения и столицы. В случае закупа многокомпонентного лекарственного средства указывается его состав.";

      5) подпункт 6) пункта 1 статьи 270 изложить в следующей редакции:

      "6) страхование профессиональной ответственности медицинских работников на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью пациента при оказании ими медицинской помощи;".

      8. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств":

      часть пятую статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "Государственная регистрация государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, осуществляется регистрирующим органом с согласия антимонопольного органа.".

      9. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях":

      1) статью 10-5 исключить;

      2) пункт 2 статьи 10-6 изложить в следующей редакции:

      "2. Субъектами информатизации (участниками) в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства являются уполномоченный орган, местные исполнительные органы, субъекты естественных монополий, объединения собственников имущества, простые товарищества, управляющие многоквартирным жилым домом, управляющие компании, субъекты сервисной деятельности, собственники квартир, нежилых помещений и иные субъекты.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте":

      в части первой подпункта 1) пункта 4 статьи 15 слово "заказом" заменить словом "заданием".

      11. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике":

      1) в статье 1:

      подпункт 24-3) исключить;

      подпункт 33) изложить в следующей редакции:

      "33) субъекты оптового рынка электрической энергии – энергопроизводящие, энергопередающие, энергоснабжающие организации, потребители электрической энергии, системный оператор, оператор (операторы) рынка централизованной торговли, расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии;";

      2) подпункт 1-2) статьи 4 исключить;

      3) подпункт 53) статьи 5 изложить в следующей редакции:

      "53) определяет оператора (операторов) рынка централизованной торговли на конкурсной основе в соответствии с правилами организации централизованных торгов электрической энергией;";

      4) пункт 1-1 статьи 9 дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "Под возможностью физического или юридического лица косвенно определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, в соответствии с подпунктом 1) части третьей настоящего пункта понимается распоряжение каждым последующим юридическим лицом более пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) другого юридического лица.";

      5) в статье 12:

      подпункт 1) пункта 3 дополнить словами "и на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды в порядке, предусмотренном подпунктом 2) пункта 3-1 статьи 13 настоящего Закона";

      пункт 4 дополнить словами "и на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды в порядке, предусмотренном подпунктом 2) пункта 3-1 статьи 13 настоящего Закона";

      6) в статье 13:

      подпункт 2) пункта 3-1 изложить в следующей редакции:

      "2) на рынке централизованной торговли электрической энергией, в том числе на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды.

      Доля электрической энергии, подлежащая обязательной продаже через централизованные торги на среднесрочный и долгосрочный периоды, определяется уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом.

      Порядок расчета фактического объема электрической энергии, подлежащего обязательной продаже через централизованные торги, а также мониторинг исполнения данного требования и порядок формирования цен определяются в соответствии с правилами организации централизованных торгов электрической энергией.

      Для энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию потребителям, входящим с ними в одну группу лиц, объем электрической энергии, подлежащий обязательной продаже через централизованные торги на среднесрочный и долгосрочный периоды, рассчитывается исходя из доли, определенной уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом, и объема реализованной электрической энергии за вычетом электрической энергии, реализованной потребителям, входящим с ними в одну группу лиц.

      При этом потребителем признается юридическое лицо, приобретающее электрическую энергию для собственных нужд без дальнейшей продажи.

      В случае, если по итогам торгов энергопроизводящей организацией не реализован объем, указанный в части третьей настоящего подпункта, энергопроизводящая организация вправе реализовать такой объем вне централизованных торгов;";

      пункт 3-3 изложить в следующей редакции:

      "3-3. Энергоснабжающей организации запрещаются:

      1) реализация (продажа) электрической энергии другой энергоснабжающей организации, а также ее приобретение (покупка) у другой энергоснабжающей организации;

      2) реализация (продажа) электрической энергии потребителям, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии, находящимся в перечне потребителей рынка мощности, формируемого системным оператором.

      Перечень потребителей рынка мощности размещается на интернет-ресурсе системного оператора и актуализируется системным оператором по факту изменения состава потребителей рынка мощности.

      Запрет, предусмотренный подпунктом 2) части первой настоящего пункта, не распространяется на следующие случаи реализации электрической энергии потребителям, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии:

      на период сокращения или прекращения производства электрической энергии энергопроизводящей организацией, с которой у потребителя заключен договор на продажу электрической энергии, по причине отсутствия или ограничения технической возможности производства, выдачи электрической энергии, подтвержденной системным оператором в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев аварийного выбытия мощностей.

      Энергоснабжающая организация вправе реализовывать электрическую энергию потребителю до устранения причин прекращения поставки электрической энергии со стороны энергопроизводящей организации, подтвержденных системным оператором;

      потребителям, включенным в Реестр соответствующей группы лиц;

      в совокупном объеме не более 1 мегаватта среднесуточной (базовой) мощности для поставки обособленным структурным подразделениям потребителя;

      на срок не более сорока пяти календарных дней с момента включения потребителя в перечень потребителей рынка мощности.";

      7) в статье 15-5:

      в пункте 2 слова "и третьей" заменить словами ", третьей и четвертой";

      в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 3 слова "и третьей" заменить словами ", третьей и четвертой";

      в пунктах 4 и 15 слова "и третьей" заменить словами ", третьей и четвертой".

      12. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "О концессиях":

      1) подпункт 9) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "9) консультативное сопровождение концессионных проектов – услуги, оказываемые юридическими лицами по сопровождению концессионных проектов, включающие в себя разработку и (или) корректировку конкурсной (аукционной) документации, проектов договоров концессии, оказание консультационных услуг в переговорном процессе комиссии с участником конкурса (аукциона);";

      2) подпункт 6-1) статьи 8 исключить;

      3) подпункт 8) статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "8) привлекает, в случае необходимости, юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов, финансирование которых осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;";

      4) подпункт 3-1) статьи 13 изложить в следующей редакции:

      "3-1) определяют юридические лица для проведения экспертиз в случаях, установленных подпунктом 3-2) настоящей статьи;";

      5) в частях третьей и четвертой пункта 1 статьи 20 слова ", определяемых Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами," исключить.

      13. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности":

      в подпункте 7) статьи 1 слова "а также государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения" заменить словами "государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, а также субъекты государственной монополии, специального права".

      14. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года "О поддержке использования возобновляемых источников энергии":

      пункт 3-2 статьи 2 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Под возможностью физического или юридического лица косвенно определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, в соответствии с подпунктом 1) части второй настоящего пункта понимается распоряжение каждым последующим юридическим лицом более пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) другого юридического лица.".

      15. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе":

      1) подпункт 4-5) статьи 13 исключить;

      2) в статье 133:

      подпункт 5) пункта 2 исключить;

      часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "Государственные предприятия в случаях, указанных в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи, создаются по решению Правительства Республики Казахстан.".

      16. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года "О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан":

      пункт 2 статьи 16 исключить.

      17. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях":

      в пункте 2 графы 3 строки 15 приложения 1 слова "лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-диагностика)," исключить.

      18. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года "Об инновационном кластере "Парк инновационных технологий":

      пункт 2 статьи 10 исключить.

      19. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года "О государственно-частном партнерстве":

      1) подпункт 7) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "7) консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства – услуги, оказываемые юридическими лицами по сопровождению проектов государственно-частного партнерства, включающие в себя разработку конкурсной (аукционной) документации проекта государственно-частного партнерства, проекта договора государственно-частного партнерства, в том числе консультационные услуги в переговорном процессе между субъектами государственно-частного партнерства;";

      2) подпункт 3) статьи 19 исключить;

      3) подпункт 7) статьи 25 исключить.

      20. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "О доступе к информации":

      подпункт 5) статьи 8 после слова "монополии" дополнить словами ", специального права".

      21. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан":

      1) подпункт 18-1) статьи 1 исключить;

      2) подпункт 22-1) пункта 2 статьи 5 исключить.

      22. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках":

      1) в части второй подпункта 8) пункта 1 статьи 6 цифру "2)," исключить;

      2) в пункте 10 статьи 12 цифру "2)," исключить;

      3) в статье 39:

      в пункте 3:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий;";

      подпункт 2) исключить;

      в подпункте 4):

      слова "вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе" заменить словами ", необходимых для";

      слово "аварий" заменить словами "технологических нарушений";

      подпункты 24) и 27) изложить в следующей редакции:

      "24) приобретения товаров, услуг, связанных с представительскими расходами, когда данные государственные закупки включены в годовой план государственных закупок при его уточнении;";

      "27) приобретения государственным органом товаров, работ, услуг при наличии заключения антимонопольного органа об отсутствии субъектов частного предпринимательства, осуществляющих производство аналогичных товаров, работ, услуг у акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и государственных предприятий, в отношении которых он осуществляет управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, соответствующие полномочия которых, в том числе государственного органа, установлены законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан.

      Требование по наличию заключения антимонопольного органа об отсутствии субъектов частного предпринимательства, осуществляющих производство аналогичных товаров, работ, услуг, не распространяется на приобретение товаров, работ, услуг у организаций, обеспечивающих деятельность органов национальной безопасности, избирательных комиссий;";

      подпункт 38) исключить;

      абзац пятый подпункта 39) исключить;

      подпункт 45) дополнить словами ", когда данные государственные закупки включены в годовой план государственных закупок при его уточнении".

      23. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения":

      1) в подпункте 5) статьи 1 слова ", центра развития трудовых ресурсов" исключить;

      2) подпункт 1) статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "1) по вопросам занятости населения осуществляет координацию местных исполнительных органов;";

      3) статью 8 исключить;

      4) абзац первый пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

      "1. Местный орган по вопросам занятости населения в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующей информации от центра занятости населения снимает с учета безработного (за исключением членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, а также лиц, находящихся на их иждивении, не осуществляющих трудовую деятельность, регистрируемых и снимаемых с учета в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения) в случаях:";

      5) пункт 2 статьи 25 после слова "работодателем" дополнить словами ", в том числе за счет компенсационных взносов,".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      1) подпункта 1) пункта 4 статьи 1, который вводится в действие с 1 мая 2022 года;

      2) абзаца седьмого подпункта 4), подпунктов 6) и 7), абзаца третьего подпункта 9) и подпункта 16) пункта 4, пунктов 13 и 20 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2022 года;

      3) подпункта 5) пункта 7 и подпункта 5) пункта 23 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2023 года;

      4) пункта 21 статьи 1, который вводится в действие с 31 декабря 2023 года;

      5) абзацев третьего и четвертого подпункта 3) пункта 22 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ