Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан балаларға арналған қаражатты есептеу, төлеу және пайдалану мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2023 жылғы 16 қарашадағы № 40-VIII ҚРЗ

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заң 01.01.2024 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім):

      1) 740-баптың 1-тармағының үшінші бөлігінде:

      2) тармақша "зейнетақы төлемдерін" деген сөздерден кейін ", нысаналы активтерді, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-1) тармақша "жинақ ақшасы түріндегі" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері түріндегі" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 741-баптың екінші бөлігінде:

      2) тармақша "зейнетақы төлемдерін" деген сөздерден кейін ", нысаналы активтерді, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-1) тармақша "жинақ ақшасы түріндегі" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері түріндегі" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 765-баптың 6-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-1. Осы баптың қағидалары Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қайтарылуын қоспағанда, кепіл нысанасы болып табылатын салымдарға, қайтарылуы "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарымен шектелген салымдарға, сондай-ақ тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған салымдарға қолданылмайды.".

      2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:

      1) 3-баптың 1-тармағында:

      62-2) және 62-3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "62-2) нысаналы талаптар – Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының есепті жылдың алдындағы он сегіз жылдағы орташаланған инвестициялық кірісінің және жыл сайын осы сомаға есепке жазылатын, есепті жылдың алдындағы он сегіз жылдағы орташаланған инвестициялық кірістің елу пайызы есебінен жыл сайын қалыптастырылатын, Қазақстан Республикасының он сегіз жасқа толмаған азаматтары алдындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің міндеттемелері;

      62-3) өзара өтелетін операциялар – мемлекеттік бюджетті, облыстың және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін, сондай-ақ олардың атқарылуы туралы есептерді қалыптастыру кезінде жүзеге асырылатын, қосарланған шотты болғызбау мақсатында бюджеттің бір деңгейінен екіншісіне берілетін трансферттер, бюджеттік кредиттер және басқа да ақша сомаларын алып тастауға байланысты операциялар;";

      мынадай мазмұндағы 62-4) тармақшамен толықтырылсын:

      "62-4) өңірдің салықтық әлеуеті – жалпы сипаттағы трансферттердің үш жылдық кезеңге арналған мөлшерлерін белгілеу кезінде өңірдің кіріс көлемдерін айқындау үшін есептелетін, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер түсімдерінің ең жоғары ықтимал сомасы;";

      2) 21-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Ұлттық қордың активтерін пайдалану, талдау және болжау мақсаттарын қоса алғанда, фискальдық мақсаттарда Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының таза активтерінің, яғни міндеттемелерді, оның ішінде нысаналы талаптар сомасын шегергендегі активтердің мөлшері пайдаланылады.";

      3) 23-бапта:

      1-тармақ 4) тармақшасындағы "нысаналы трансферттер түрінде жұмсалады." деген сөздер "нысаналы трансферттер түрінде;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) нысаналы талаптарды төлеу түрінде және нысаналы жинақтарды аудару мен төлеуге байланысты банктік көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстарды жабу түрінде жұмсалады.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын осы баптың 1-тармағының 1), 3 және 4) тармақшаларында көрсетілген мақсаттарға пайдалану Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының таза активтерінің, яғни міндеттемелерді, оның ішінде нысаналы талаптар сомасын шегергендегі активтердің мөлшерімен шектеледі.".

      3. 2011 жылғы 26 желтоқсандағы "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне:

      33-баптың 2-тармағы:

      "зейнетақы төлемдерін" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақтарды және (немесе) нысаналы жинақ төлемдерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      "зейнетақы төлемдері" деген сөздерден кейін "және (немесе) нысаналы жинақ төлемдері" деген сөздермен толықтырылсын.

      4. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне:

      161-баптың жетінші бөлігінің екінші абзацы:

      "зейнетақы төлемдерін" деген сөздерден кейін ", нысаналы активтерді, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      "жинақ ақшасы түріндегі" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері түріндегі" деген сөздермен толықтырылсын.

      5. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне:

      156-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының екінші абзацы:

      "зейнетақы төлемдеріне," деген сөздерден кейін "нысаналы активтерге, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдеріне," деген сөздермен толықтырылсын;

      "жинақ ақшасы түріндегі" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері түріндегі" деген сөздермен толықтырылсын.

      6. 2023 жылғы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне:

      1) 15-бап мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "11-1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының нысаналы талаптарды, нысаналы жинақтар мен нысаналы активтерді есепке алуды жүргізуі тәртібін бақылауды жүзеге асырады;";

      2) 34-баптың 7-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші, төртінші және бесінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен нысаналы активтер мен нысаналы талаптарды есепке алуды, нысаналы жинақтарды нысаналы жинақтау шоттарына есепке алу мен есепке жатқызуды, нысаналы жинақтарды алушыға нысаналы жинақтау шотынан нысаналы жинақтарды алушылардың нысаналы жинақ төлемдерін есепке жатқызуға арналған банктік шоттарына нысаналы жинақтарды төлеуді, нысаналы жинақтардың қайтарылуын есепке алуды жүзеге асырады.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры нысаналы жинақты алушы он сегіз жасқа толғаннан кейін он жыл ішінде пайдаланылмаған нысаналы жинақтарды алушының нысаналы жинақтарын нысаналы жинақтау шоттарынан ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған жеке зейнетақы шотына аударады.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында нысаналы жинақтары бар нысаналы талаптарға қатысушы немесе нысаналы жинақтарды алушы қайтыс болған не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайда, мұндай нысаналы жинақтар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен мұраға қалдырылады.";

      3) 35-баптың 2-тармағы 29) тармақшасындағы "беруге міндетті." деген сөздер "беруге;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 30) тармақшамен толықтырылсын:

      "30) "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.";

      4) 57-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі 3) тармақшасындағы "қаражаты бойынша қаржылық есептілікті және бастапқы статистикалық деректерді бөлек-бөлек ұсынады." деген сөздер "қаражаты;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан аударылатын аударымдар есебінен қалыптастырылған нысаналы жинақтар мен нысаналы активтер бойынша қаржылық есептілікті және бастапқы статистикалық деректерді бөлек-бөлек ұсынады.";

      5) 60-баптың 3-тармағының бірінші бөлігінде:

      бірінші абзацта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      3) тармақшадағы "қаражат бойынша үш аудиторлық есеп жасайды." деген сөздер "қаражат;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан аударылатын аударымдар есебінен қалыптастырылған нысаналы жинақтар мен нысаналы активтер бойынша төрт аудиторлық есеп жасайды.";

      6) 258-баптың 4-тармағы "нысанында" деген сөзден кейін "және (немесе) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де нысандарда" деген сөздермен толықтырылсын.

      7. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 36-баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде:

      "тұрғын үй құрылысы жинақ банкіндегі банктік шоттардағы ақшаны," деген сөздерден кейін "тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақтарды және (немесе) нысаналы жинақ төлемдерін," деген сөздермен толықтырылсын;

      "жинақ ақшасы түрінде" деген сөздер "жинақ ақшасы түріндегі, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері түріндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 51-баптың 1-тармағының екінші бөлігінде:

      2) тармақша "зейнетақы төлемдерін" деген сөздерден кейін ", нысаналы активтерді, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-1) тармақша "жинақ ақшасы түріндегі" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері түріндегі" деген сөздермен толықтырылсын.

      8. "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      10-2-бап мынадай мазмұндағы 10-31) тармақшамен толықтырылсын:

      "10-31) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұрғын үй жағдайларын жақсарту мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;".

      9. "Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы" 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 3-баптың 8-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін біржолғы зейнетақы төлемдерін немесе нысаналы жинақ төлемдерін пайдалана отырып, тұрғын үй жағдайларын жақсарту деп тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган бекітетін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану қағидаларында не нысаналы жинақтарды пайдалануды регламенттейтін қағидаларда айқындалған мақсаттар түсініледі.";

      2) 5-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен және 5) тармақшасындағы "жүргізу тұрғын үй құрылысы жинақ банктері қызметінің негізгі түрлері болып табылады." деген сөздер "жүргізу;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесіне қатысу үшін жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу;";

      "6) тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін есепке жатқызуға арналған ағымдағы шоттарды ашу және жүргізу тұрғын үй құрылысы жинақ банктері қызметінің негізгі түрлері болып табылады.";

      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 6-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-3) мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде сенім білдірушінің мүддесінде және тапсырмасы бойынша ақшаны басқарудың сенімгерлік операциялары;".

      10. "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) арнаулы көрсетілетін әлеуметтік қызметтерге мұқтаж бала (балалар) – Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасында көзделген қалыптасқан мән-жайлардың салдарынан тыныс-тіршілігі бұзылған және осы мән-жайларды өз бетінше немесе отбасының көмегімен еңсере алмайтын бала (балалар);";

      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала – ата-анасының ата-ана құқықтарының шектелуіне немесе олардан айырылуына, ата-анасының хабарсыз кетті деп танылуына, қайтыс болды деп жариялануына, әрекетке қабілетсіз (әрекет қабілеті шектеулі) деп танылуына, ата-анасының бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуіне, ата-анасының баласын тәрбиелеуден немесе оның құқықтары мен мүдделерін қорғаудан жалтаруына, оның ішінде ата-анасының өз баласын тәрбиелеу немесе емдеу мекемесінен алудан бас тартуына байланысты, сондай-ақ ата-анасы қамқорлық жасамаған өзге де жағдайларда жалғызбасты ата-анасының немесе екеуінің де қамқорлығынсыз қалған бала;";

      12-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-1) нысаналы активтер – нысаналы жинақтарды төлеуді қамтамасыз етуге және жүзеге асыруға, сондай-ақ осы Заңда көзделген өзге де мақсаттарға арналған ақша;";

      мынадай мазмұндағы 12-2), 12-3), 12-4), 12-5), 16) және 17) тармақшалармен толықтырылсын:

      "12-2) нысаналы жинақтарды алушы – Қазақстан Республикасының он сегіз жасқа толған, нысаналы жинақтарды алуға құқығы бар азаматы;

      12-3) нысаналы жинақтау шоты – нысаналы жинақтарды алушының осы Заңға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында ашылған, нысаналы жинақтар есепке алынатын және нысаналы жинақтарды төлеу жүргізілетін жеке атаулы шоты;

      12-4) нысаналы жинақ төлемдері – нысаналы жинақтарды алушыға, сондай-ақ мұрагерлерге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен нысаналы жинақтау шотынан төленетін нысаналы жинақтар сомасы;

      12-5) нысаналы талаптарға қатысушы – Қазақстан Республикасының он сегіз жасқа толмаған, нысаналы талаптарға құқығы бар азаматы;";

      "16) тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақтар (бұдан әрі – нысаналы жинақтар) – нысаналы жинақтарды алушының нысаналы жинақтау шотында Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының есепті жылдың алдындағы он сегіз жылдағы орташаланған инвестициялық кірісінің және жыл сайын осы сомаға есепке жазылатын, есепті жылдың алдындағы он сегіз жылдағы орташаланған инвестициялық кірістің елу пайызы есебінен жинақталған ақша;

      17) уәкілетті операторлар – тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры аударатын нысаналы жинақ төлемдерін есепке жатқызуға арналған банктік шоттарды ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банктер, Ұлттық пошта операторы;";

      2) 2-тарау мынадай мазмұндағы 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10 және 7-11-баптармен толықтырылсын:

      "7-3-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндеттері

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры:

      1) осы Заңға сәйкес нысаналы жинақтарды есепке алу және есепке жатқызу үшін нысаналы жинақтау шоттарын ашуды жүзеге асыруға;

      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен нысаналы активтер мен нысаналы талаптарды есепке алуды, нысаналы жинақтарды нысаналы жинақтау шоттарына есепке алу мен есепке жатқызуды, нысаналы жинақтарды алушыға нысаналы жинақтау шотынан уәкілетті операторлардың шоттарына нысаналы жинақтарды төлеуді, нысаналы жинақтардың қайтарылуын есепке алуды жүзеге асыруға;

      3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсы және (немесе) "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы мынадай:

      нысаналы талаптарға қатысушыға немесе оның заңды өкіліне нысаналы талаптардың сомасы;

      нысаналы жинақтарды алушының сұрау салуы бойынша осы Заңның 7-7-бабында көзделген ережелерді ескере отырып, нысаналы жинақтау шоты ашылған күннен бастап кез келген сұрау салынатын күнге нысаналы жинақтардың сомасы туралы мәліметтерді төлемақы алмай ұсынуға;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында нысаналы жинақтарды нысаналы жинақтарды алушылардың уәкілетті операторда ашылған шоттарына, сондай-ақ қайтыс болған не соттың заңды күшіне енген шешімімен қайтыс болды деп жарияланған нысаналы талаптарға қатысушылар немесе нысаналы жинақтарды алушылар мұрагерлерінің уәкілетті операторда ашылған банктік шоттарына АҚШ долларында төлеуді жүзеге асыруға;

      5) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен нысаналы жинақтарды есепке алу, төлеу және қайтару мәселелері бойынша уәкілетті оператормен өзара іс-қимылды жүзеге асыруға;

      6) нысаналы жинақтарды алушы он сегіз жасқа толғаннан кейін он жыл ішінде пайдаланылмаған нысаналы жинақтарды алушының нысаналы жинақтарын нысаналы жинақтау шоттарынан ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған жеке зейнетақы шотына аударуды жүзеге асыруға міндетті.

      7-4-бап. Нысаналы талаптарға қатысушылар, нысаналы талаптар және нысаналы жинақтар

      1. Қазақстан Республикасының он сегіз жасқа толмаған азаматтары ғана нысаналы талаптарға қатысушылар бола алады.

      2. Осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, нысаналы талаптарға қатысушыларға нысаналы талаптарды есепке жазу олар он сегіз жасқа толғанға дейін жыл сайын жүзеге асырылады.

      3. Нысаналы талаптар мен нысаналы жинақтарды есепке алу АҚШ долларында жүргізіледі.

      4. Нысаналы талаптар нысаналы талаптарға қатысушы он сегіз жасқа толатын жылға дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі инвестициялық қызмет шеңберінде қаржы құралдарына инвестицияланады.

      5. Нысаналы жинақтарды нысаналы жинақтау шотына есепке алу және есепке жатқызу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында нысаналы жинақтау шоттарын ашу Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.

      6. Нысаналы талаптарды есепке жазу нысаналы талаптарға қатысушы қайтыс болған не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайда тоқтатылады.

      7. Нысаналы жинақ төлемдері нысаналы жинақтарды алушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті операторларда АҚШ долларында өздері ашатын банктік шоттарына есепке жатқызылады.

      8. Нысаналы талаптарды, нысаналы жинақтарды және нысаналы жинақ төлемдерін қалыптастыру мен есепке алу, сондай-ақ нысаналы талаптарды есепке жазу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      9. Нысаналы жинақ төлемдерін нысаналы жинақтарды алушының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында ашылған нысаналы жинақтау шотына қайтару АҚШ долларында жүзеге асырылады.

      Бұл ретте айырбастауға байланысты шығыстарға төлем жасау, нысаналы жинақ төлемдерін нысаналы жинақтарды алушының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында ашылған нысаналы жинақтау шотына аударуға (қайтаруға) байланысты банктік көрсетілетін қызметтерге төлем жасау нысаналы жинақтарды алушының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      7-5-бап. Нысаналы талаптарға қатысушылардың, нысаналы жинақтарды алушылардың және олардың заңды өкілдерінің дербес деректерін жинау, өңдеу ерекшеліктері

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының осы Заңның 7-3-бабында көрсетілген міндеттерін орындау үшін нысаналы талаптарға қатысушылардың, нысаналы жинақтарды алушылардың және олардың заңды өкілдерінің дербес деректерін жинау, өңдеу олардың келісімінсіз жүзеге асырылады.

      7-6-бап. Нысаналы жинақ төлемдері

      1. Тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында нысаналы жинақ төлемдеріне құқық нысаналы жинақтары бар нысаналы жинақтарды алушыларға беріледі.

      2. Нысаналы жинақтары бар нысаналы талаптарға қатысушы немесе нысаналы жинақтарды алушы қайтыс болған не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайда, мұндай нысаналы жинақтар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен мұраға қалдырылады.

      Нысаналы жинақ төлемдерін есепке жатқызу үшін қайтыс болған не соттың заңды күшіне енген шешімімен қайтыс болды деп жарияланған нысаналы талаптарға қатысушылардың немесе нысаналы жинақтарды алушылардың мұрагерлері уәкілетті операторда АҚШ долларында банктік шот ашады.

      3. Нысаналы талаптарға қатысушының не нысаналы жинақтарды алушының Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатуы нысаналы жинақтарды төлеуден бас тартуға негіз болып табылады.

      4. Білім беру ақысын төлеу нысаналы жинақтарды алушының өтінім беруі және өзі мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары арасында шарт жасасу арқылы не "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес білім беру жинақтау сақтандыруы шартын немесе білім беру жинақтау салымы туралы шарт жасасу арқылы нысаналы жинақ төлемдері есебінен жүзеге асырылады.

      7-7-бап. Нысаналы жинақтар құпиясы

      1. Нысаналы жинақтар құпиясы нысаналы жинақтарды алушылардың нысаналы жинақтау шоттарындағы ақшаның қалдықтары мен қозғалысы туралы мәліметтерді қамтиды.

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры нысаналы жинақтар құпиясына кепілдік береді.

      Нысаналы талаптарға қатысушылардың нысаналы талаптарының сомасы туралы мәліметтер құпия болып табылмайды.

      2. Осы баптың 3 және 4-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, өздерінің қызметтік және функционалдық міндеттерін жүзеге асыруға байланысты нысаналы жинақтар құпиясын құрайтын мәліметтерге қол жеткізген бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының лауазымды адамдары, жұмыскерлері нысаналы жинақтар құпиясын құрайтын мәліметтерді жария етуге құқылы емес және оларды жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган арасында ақпарат, оның ішінде нысаналы жинақтар құпиясын құрайтын мәліметтер алмасуды жүзеге асыру нысаналы жинақтар құпиясын жария ету болып табылмайды.

      3. Нысаналы жинақтар құпиясы нысаналы жинақтарды алушыға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен ашылуы мүмкін.

      4. Нысаналы жинақтау шоттарындағы ақшаның қалдықтары мен қозғалысы туралы анықтамалар:

      1) соттарға – олардың іс жүргізуіндегі істер бойынша сот ұйғарымының негізінде;

      2) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыру шеңберінде;

      3) прокурорға – оның қарауындағы материал бойынша өз құзыреті шегінде тексеру жүргізу туралы қаулының негізінде;

      4) нысаналы жинақтарды алушының өкілдеріне – нотариат куәландырған сенімхаттың немесе сот шешімінің негізінде;

      5) халықты әлеуметтік қорғау саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы органға –нысаналы жинақтарды алушының өтінішіне байланысты туындаған мәселе бойынша;

      6) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жыл сайынғы міндетті аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымдарға;

      7) мұрагерлерге – нысаналы жинақтарды алушы қайтыс болған не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайда мұраға құқық туралы куәлік ұсыныла отырып, сұрау салу бойынша;

      8) нотариустар мен шетелдік консулдық мекемелерге – нысаналы жинақтарды алушы қайтыс болған не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайда өздерінің іс жүргізуіндегі мұрагерлік істер бойынша сұрау салу арқылы;

      9) жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған барлық типтегі ұйымдардың басшыларына мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріндегі мәліметтер және (немесе) жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың осындай ұйымдарда болуын растайтын құжаттардың негізінде берілуі мүмкін.

      7-8-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының нысаналы активтері

      1. Нысаналы жинақтарды алушының, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, уәкілетті операторлардың борыштары бойынша, оның ішінде санамаланған субъектілер таратылған және (немесе) банкрот болған жағдайларда нысаналы активтерге, нысаналы жинақтарға және нысаналы жинақ төлемдеріне тыйым салуды немесе өндіріп алуды қолдануға жол берілмейді.

      2. Нысаналы активтер:

      1) тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де жағдайларда нысаналы жинақ төлемдерін жүзеге асыруға;

      2) қате есепке жатқызылған нысаналы жинақтарды және өзге де қате есепке жатқызылған ақшаны қайтаруға ғана пайдаланылады.

      7-9-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының нысаналы активтерін сақтау және есепке алу

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының нысаналы активтері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры арасында жасалатын шартқа сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі шоттарда жалпы сомада сақталады және есепке алынады.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының нысаналы активтерін есепке алу және сақтау мақсатында шетелдік кастодиан-банктерде шоттар ашуға құқылы.

      7-10-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының нысаналы талаптар, нысаналы жинақтар және нысаналы активтер бойынша есебі мен есептілігі және оларды бақылау

      1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен нысаналы талаптар, нысаналы жинақтар және нысаналы активтер бойынша есепке алуды жүргізеді және есептілік жасайды.

      Нысаналы активтерді есепке алуды жүзеге асыру және ақпараттың сенімділігін, сақталуын және санкцияланбаған қол жеткізуден қорғалуын қамтамасыз ету үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бағдарламалық қамтылымы түріндегі автоматтандырылған ақпараттық жүйелер пайдаланылады.

      2. Нысаналы талаптарды, нысаналы жинақтар мен нысаналы активтерді есепке алуды жүргізу тәртібін бақылауды қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.

      7-11-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына оның нысаналы активтері бойынша аудит жүргізу

      Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті жыл сайынғы аудиті шеңберінде аудиторлық ұйым бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының нысаналы активтері бойынша аудитті жүзеге асырады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының нысаналы активтері бойынша міндетті жыл сайынғы аудит бойынша шығыстар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері есебінен жүзеге асырылады.";

      3) 13-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Әрбiр баланың заңнамада белгiленген тәртiппен өз бетiнше немесе өзiнiң заңды өкілдері арқылы мәмiлелер жасауға, банктерде, Ұлттық пошта операторында салымдары болуға және жалақысына, стипендиясына немесе өзге де кiрiстерiне және зияткерлік меншiк құқығы объектiлерiне билiк етуге, өзге де мүлiктiк құқықтарды иемденуге және оларды жүзеге асыруға құқығы бар.

      Ата-аналар немесе заңды өкілдер баланың жәрдемақысы немесе материалдық көмек ретiнде мемлекет бөлетін ақшаны баланың атына банктерге және (немесе) Ұлттық пошта операторына салуға құқылы.".

      11. "Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      11-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-9) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-9) нысаналы талаптарға қатысушылар мен нысаналы жинақтарды алушылардың дерекқорын қалыптастыру және ақпараттық жүйеде олардың есебін жүргізу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына;".

      12. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 5-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 116) тармақшамен толықтырылсын:

      "116) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес білім беру ақысын төлеу мақсатында ғылым және жоғары білім беру саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді.";

      2) 5-3-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 32) тармақшамен толықтырылсын:

      "32) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес білім беру ақысын төлеу мақсатында білім беру саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді.";

      3) 44-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы" деген сөздер "Қазақстан Республикасы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      13. "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 58-баптың 2-тармағының екінші бөлігінде:

      2) тармақша "зейнетақы төлемдерін" деген сөздерден кейін ", нысаналы активтерді, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақша "жинақ ақшасы түріндегі" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері түріндегі" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 62-баптың 3-тармағының екінші бөлігінде:

      2-тармақша "зейнетақы төлемдерін" деген сөздерден кейін ", нысаналы активтерді, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақша "жинақ ақшасы түріндегі" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері түріндегі" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 98-баптың бірінші бөлігінде:

      14-1) тармақша ", нысаналы активтерден, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерінен" деген сөздермен толықтырылсын;

      18-1) тармақша "жинақ ақшасы түріндегі" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері түріндегі" деген сөздермен толықтырылсын.

      14. "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" 2012 жылғы 1 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 6-1-бап алып тасталсын;

      2) 7-баптың 3-1-тармағы алып тасталсын;

      3) 8-баптың 3-тармағының 28) тармақшасындағы "Қорды басқару жөніндегі кеңеске ақпарат жібере отырып," деген сөздер алып тасталсын;

      4) 24-баптың 5-тармағындағы ", сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметі мүшелерінің және өзге де мемлекеттік қызметшілердің Қорды басқару жөніндегі кеңестің ұсынымы бойынша сайлануын" деген сөздер алып тасталсын.

      15. "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы" 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      10-баптың 2-тармағындағы "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы" деген сөздер "Қазақстан Республикасының" деген сөздермен ауыстырылсын.

      16. "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      39-1-бапта:

      тақырыптағы "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –Елбасы атындағы" деген сөздер "Қазақстан Республикасының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы" деген сөздер "Қазақстан Республикасының" деген сөздермен ауыстырылсын.

      17. "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" 2013 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) білім беру жинақтау салымы – салымшының немесе енгізушілердің жарналарын, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері есебінен жарналарын, қатысушы банктің капиталдандырылған сыйақылары мен мемлекет сыйлықақысын қамтитын, салымшының қатысушы банк шотындағы ақшасы;";

      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "14) қатысушы банк – осы Заңда белгіленген талаптарға сай келетін және Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы оператормен Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы ынтымақтастық туралы келісім жасасқан Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі, Ұлттық пошта операторы;";

      2) 11-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Бұл ретте Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері есебінен қалыптастырылған білім беру жинақтау салымының қаражатын (олар болған кезде) салымшы:

      1) "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында ашылған салымшының нысаналы жинақтау шотына аудару кезіндегі валюталар бағамы бойынша АҚШ долларында одан әрі аудару үшін, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін есепке жатқызу үшін банктік шоттарды ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банктерде, Ұлттық пошта операторында ашылған өзінің банктік шотына аударуға;

      2) "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін есепке жатқызу үшін банктік шоттарды ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банктерде, Ұлттық пошта операторында ашылған өзінің банктік шотына ұлттық валютамен аударуға;

      3) білімнің басқа деңгейлерін меңгеру мақсатында білім беру қызметтеріне ақы төлеуге жұмсауға;

      4) білім беру жинақтау салымында қаражат жинақтауды жалғастыруға құқылы.";

      3) 11-1-бапта:

      8-тармақ "бөліп төленеді" деген сөздерден кейін "не "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін пайда алушының нысаналы жинақ төлемдері есебінен төленеді" деген сөздермен толықтырылсын;

      13-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерінің сомасын (олар болған кезде) пайда алушы:

      1) "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында ашылған салымшының нысаналы жинақтау шотына аудару кезіндегі валюталар бағамы бойынша АҚШ долларында одан әрі аудару үшін, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін есепке жатқызу үшін банктік шоттарды ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банктерде, Ұлттық пошта операторында ашылған өзінің банктік шотына аударуға;

      2) "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін есепке жатқызу үшін банктік шоттарды ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банктерде, Ұлттық пошта операторында ашылған өзінің банктік шотына ұлттық валютамен аударуға құқылы.";

      4) 15-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігі 1) тармақшасының кассалық операцияларды жүргізуге арналған лицензияларының болуы туралы талабы және 2) тармақшасының талабы Ұлттық пошта операторына қолданылмайды.".

      18. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1-қосымшаның 53-жолының 3-бағаны мынадай мазмұндағы 29 және 30-тармақтармен толықтырылсын:

      "29. Тұрғын үй құрылысы жинақ банктерінің тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында нысаналы жинақ төлемдерін есепке жатқызуға арналған жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарын ашуы және жүргізуі.

      30. Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесіне қатысу үшін тұрғын үй құрылысы жинақ банктерінің депозиттерді қабылдауы, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашуы және жүргізуі.".

      19. "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 27-бапта:

      3-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы "(кәмелетке толмаған және еңбекке қабілетсіз кәмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны)" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақтарды және (немесе) нысаналы жинақ төлемдерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      10-тармақтың үшінші бөлігінде:

      2) тармақша "зейнетақы төлемдерін" деген сөздерден кейін ", нысаналы активтерді, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-1) тармақша "жинақ ақшасы түріндегі" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері түріндегі" деген сөздермен толықтырылсын;

      11-тармақтың екінші бөлігі:

      "зейнетақы төлемдерін" деген сөздерден кейін ", нысаналы активтерді, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      "жинақ ақшасы түріндегі" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері түріндегі" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 46-баптың 7-тармағының 5) тармақшасы:

      "зейнетақы төлемдерін," деген сөздерден кейін "нысаналы активтерді, тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдерін," деген сөздермен толықтырылсын;

      "жинақ ақшасы түріндегі" деген сөздерден кейін ", тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) білім беру ақысын төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін нысаналы жинақ төлемдері түріндегі" деген сөздермен толықтырылсын.

      2-бап.

      1. Осы Заң 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. Қазақстан Республикасының он сегіз жасқа толмаған азаматтарында осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап нысаналы талаптарға құқық пайда болады деп белгіленсін.

      3. Осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін туған нысаналы талаптарға қатысушылар үшін есепке жазылатын жыл сайынғы нысаналы жинақтар саны олар он сегіз жасқа толғанға дейін қалған жылдар санына тең болады деп белгіленсін.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2023 года № 40-VIII ЗРК

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

      1) в части третьей пункта 1 статьи 740:

      подпункт 2) после слов "в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения" дополнить словами ", целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования";

      подпункт 2-1) после слов "за счет использования жилищных выплат" дополнить словами ", в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования";

      2) в части второй статьи 741:

      подпункт 2) после слов "в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения" дополнить словами ", целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования";

      подпункт 2-1) после слов "за счет использования жилищных выплат" дополнить словами ", в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования";

      3) пункт 6-1 статьи 765 изложить в следующей редакции:

      "6-1. Правила настоящей статьи не распространяются на вклады, являющиеся предметом залога, вклады, возврат которых ограничен требованиями Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", а также на вклады, накопленные за счет использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, за исключением возврата их в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.".

      2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

      1) в пункте 1 статьи 3:

      подпункты 62-2) и 62-3) изложить в следующей редакции:

      "62-2) целевые требования – обязательства Правительства Республики Казахстан перед гражданами Республики Казахстан, не достигшими восемнадцати лет, формируемые ежегодно за счет пятидесяти процентов от усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан, и усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода, ежегодно начисляемого на данную сумму;

      62-3) взаимопогашаемые операции – операции, осуществляемые при формировании государственного бюджета, бюджета области и района (города областного значения), а также отчетов об их исполнении, связанные с исключением сумм трансфертов, бюджетных кредитов и других денег, передаваемых из одного уровня бюджета на другой, в целях исключения двойного счета;";

      дополнить подпунктом 62-4) следующего содержания:

      "62-4) налоговый потенциал региона – максимально возможная сумма поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, рассчитываемая для определения объемов доходов региона при установлении размеров трансфертов общего характера на трехлетний период;";

      2) пункт 1 статьи 21 дополнить частью второй следующего содержания:

      "В фискальных целях, включая цели использования, анализа и прогнозирования активов Национального фонда, используется размер чистых активов Национального фонда Республики Казахстан, то есть активов за вычетом обязательств, в том числе суммы целевых требований.";

      3) в статье 23:

      пункт 1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) в виде выплат целевых требований и покрытия расходов по оплате банковских услуг, связанных с переводами и выплатами целевых накоплений.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Использование Национального фонда Республики Казахстан на цели, указанные в подпунктах 1), 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, ограничено размером чистых активов Национального фонда Республики Казахстан, то есть активов за вычетом обязательств, в том числе суммы целевых требований.".

      3. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года "О браке (супружестве) и семье":

      пункт 2 статьи 33:

      после слов "оплаты лечения," дополнить словами "целевых накоплений и (или) выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,";

      после слов "за счет единовременных пенсионных выплат" дополнить словами "и (или) выплат целевых накоплений".

      4. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

      абзац второй части седьмой статьи 161:

      после слов "оплаты лечения," дополнить словами "целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,";

      после слов "за счет использования жилищных выплат," дополнить словами "в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,".

      5. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

      абзац второй подпункта 1) части первой статьи 156:

      после слов "оплаты лечения," дополнить словами "целевые активы, выплаты целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,";

      после слов "за счет использования жилищных выплат," дополнить словами "в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,".

      6. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

      1) статью 15 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

      "11-1) осуществляет контроль за порядком ведения единым накопительным пенсионным фондом учета целевых требований, целевых накоплений и целевых активов;";

      2) пункт 7 статьи 34 дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

      "Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений на целевые накопительные счета, выплат целевых накоплений получателю целевых накоплений с целевого накопительного счета на банковские счета получателей целевых накоплений, предназначенные для зачисления выплат целевых накоплений, учет возвратов целевых накоплений в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.

      Единый накопительный пенсионный фонд переводит целевые накопления получателя целевых накоплений с целевых накопительных счетов, которые были не использованы в течение десяти лет после достижения получателем целевого накопления восемнадцатилетнего возраста, на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов.

      В случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим участника целевых требований или получателя целевых накоплений, имеющего целевые накопления в едином накопительном пенсионном фонде, такие целевые накопления наследуются в порядке, установленном законами Республики Казахстан.";

      3) пункт 2 статьи 35 дополнить подпунктом 30) следующего содержания:

      "30) осуществлять иные обязанности, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан".";

      4) часть первую пункта 1 статьи 57 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) целевым накоплениям и целевым активам, сформированным за счет перечислений из Национального фонда Республики Казахстан.";

      5) в части первой пункта 3 статьи 60:

      в абзаце первом слова "три аудиторских отчета" заменить словами "четыре аудиторских отчета";

      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) целевым накоплениям и целевым активам, сформированным за счет перечислений из Национального фонда Республики Казахстан.";

      6) пункт 4 статьи 258 дополнить словами "и (или) в иных формах, предусмотренных законами Республики Казахстан.".

      7. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

      1) часть первую пункта 2 статьи 36:

      после слов "в частном жилищном фонде," дополнить словами "целевых накоплений и (или) выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,";

      после слов "за счет использования жилищных выплат," дополнить словами "в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,";

      2) в части второй пункта 1 статьи 51:

      подпункт 2) дополнить словами ", целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования";

      подпункт 2-1) после слов "за счет использования жилищных выплат," дополнить словами "в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,".

      8. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях":

      статью 10-2 дополнить подпунктом 10-31) следующего содержания:

      "10-31) разрабатывает и утверждает правила использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;".

      9. В Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан":

      1) часть вторую пункта 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:

      "Под улучшениями жилищных условий с использованием единовременных пенсионных выплат или выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования понимаются цели, определенные правилами использования единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда либо правилами, регламентирующими использование целевых накоплений, утверждаемыми центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.";

      2) в статье 5:

      пункт 1 дополнить подпунктами 3-1) и 6) следующего содержания:

      "3-1) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц для участия в государственной образовательной накопительной системе;";

      "6) открытие и ведение текущих счетов для зачисления выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.";

      часть первую пункта 2 дополнить подпунктом 6-3) следующего содержания:

      "6-3) доверительные операции управления деньгами в интересах и по поручению доверителя в рамках государственной образовательной накопительной системы;".

      10. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года "О правах ребенка в Республике Казахстан":

      1) в статье 1:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) ребенок (дети), нуждающийся в специальных социальных услугах, – ребенок (дети), жизнедеятельность которого нарушена в результате сложившихся обстоятельств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о социальной защите, и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;";

      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) ребенок, оставшийся без попечения родителей, – ребенок, который остался без попечения единственного или обоих родителей в связи с ограничением или лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, объявлением их умершими, признанием недееспособными (ограниченно дееспособными), отбыванием родителями наказания в местах лишения свободы, уклонением родителей от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своего ребенка из воспитательного или лечебного учреждения, а также в иных случаях отсутствия родительского попечения;";

      подпункт 12-1) изложить в следующей редакции:

      "12-1) целевые активы – деньги, предназначенные для обеспечения и осуществления выплат целевых накоплений, а также иных целей, предусмотренных настоящим Законом;";

      дополнить подпунктами 12-2), 12-3), 12-4), 12-5), 16) и 17) следующего содержания:

      "12-2) получатель целевых накоплений – гражданин Республики Казахстан, достигший восемнадцатилетнего возраста, имеющий право на получение целевых накоплений;

      12-3) целевой накопительный счет – личный именной счет получателя целевых накоплений, открытый в едином накопительном пенсионном фонде в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан, на котором учитываются целевые накопления и с которого производятся выплаты целевых накоплений;

      12-4) выплаты целевых накоплений – сумма целевых накоплений, выплачиваемых с целевого накопительного счета получателю целевых накоплений, а также наследникам в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      12-5) участник целевых требований – гражданин Республики Казахстан, не достигший восемнадцати лет, имеющий право на целевые требования;";

      "16) целевые накопления из единого пенсионного накопительного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования (далее – целевые накопления) – деньги, накопленные на целевом накопительном счете получателя целевых накоплений за счет пятидесяти процентов от усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан и усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода, ежегодно начисляемого на данную сумму;

      17) уполномоченные операторы – банки второго уровня, Национальный оператор почты, осуществляющие открытие и ведение банковских счетов для зачисления выплат целевых накоплений, перечисляемых единым накопительным пенсионным фондом в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования;";

      2) главу 2 дополнить статьями 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10 и 7-11 следующего содержания:

      "Статья 7-3. Обязанности единого накопительного пенсионного фонда

      1. Единый накопительный пенсионный фонд обязан:

      1) осуществлять открытие целевых накопительных счетов для учета и зачисления целевых накоплений в соответствии с настоящим Законом;

      2) осуществлять учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений на целевых накопительных счетах, выплат целевых накоплений получателю целевых накоплений с целевого накопительного счета на счета уполномоченных операторов, учет возвратов целевых накоплений в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан;

      3) представлять без взимания платы посредством интернет-ресурса единого накопительного пенсионного фонда и (или) веб-портала "электронного правительства" следующие сведения о:

      сумме целевых требований участнику целевых требований или его законному представителю;

      сумме целевых накоплений по запросу получателя целевых накоплений на любую запрашиваемую дату с даты открытия целевого накопительного счета с учетом положений, предусмотренных статьей 7-7 настоящего Закона;

      4) осуществлять выплаты целевых накоплений в долларах США в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан на счета получателей целевых накоплений, открытые у уполномоченного оператора, а также на банковские счета наследников умерших либо объявленных умершими вступившим в законную силу решением суда участников целевых требований или получателей целевых накоплений, открытые у уполномоченного оператора;

      5) осуществлять взаимодействие с уполномоченным оператором по вопросам учета, выплаты и возврата целевых накоплений в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      6) осуществлять перевод целевых накоплений получателя целевых накоплений с целевых накопительных счетов, которые были не использованы в течение десяти лет после достижения получателем целевых накоплений восемнадцатилетнего возраста, на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов.

      Статья 7-4. Участники целевых требований, целевые требования и целевые накопления

      1. Участниками целевых требований могут быть только граждане Республики Казахстан, не достигшие восемнадцати лет.

      2. Начисление целевых требований участникам целевых требований осуществляется ежегодно до достижения ими восемнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

      3. Учет целевых требований и целевых накоплений ведется в долларах США.

      4. Целевые требования инвестируются в финансовые инструменты в рамках инвестиционной деятельности по управлению Национальным фондом Республики Казахстан до года достижения восемнадцатилетнего возраста участником целевых требований.

      5. Открытие целевых накопительных счетов в едином накопительном пенсионном фонде для учета и зачисления целевых накоплений на целевой накопительный счет осуществляется в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.

      6. Начисления целевых требований прекращаются в случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим участника целевых требований.

      7. Выплаты целевых накоплений зачисляются на банковские счета получателей целевых накоплений, открываемые ими в долларах США у уполномоченных операторов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      8. Порядок формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований определяется Правительством Республики Казахстан.

      9. Возврат выплат целевых накоплений на целевой накопительный счет получателя целевых накоплений, открытый в едином накопительном пенсионном фонде, осуществляется в долларах США.

      При этом оплата расходов, связанных с конвертацией, оплата банковских услуг, связанных с переводами (возвратами) выплат целевых накоплений на целевой накопительный счет получателя целевых накоплений, открытый в едином накопительном пенсионном фонде, осуществляются за счет средств получателя целевых накоплений.

      Статья 7-5. Особенности сбора, обработки персональных данных участников целевых требований, получателей целевых накоплений и их законных представителей

      Для исполнения обязанностей единого накопительного пенсионного фонда, указанных в статье 7-3 настоящего Закона, сбор, обработка персональных данных участников целевых требований, получателей целевых накоплений и их законных представителей осуществляются без их согласия.

      Статья 7-6. Выплаты целевых накоплений

      1. Право на выплаты целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования предоставляется получателям целевых накоплений, имеющим целевые накопления.

      2. В случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим участника целевых требований или получателя целевых накоплений, имеющего целевые накопления, такие целевые накопления наследуются в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

      Для зачисления выплат целевых накоплений наследники умерших либо объявленных умершими вступившим в законную силу решением суда участников целевых требований или получателей целевых накоплений открывают банковский счет у уполномоченного оператора в долларах США.

      3. Основанием для отказа выплаты целевых накоплений является прекращение гражданства Республики Казахстан участника целевых требований либо получателя целевых накоплений.

      4. Оплата образования осуществляется за счет выплат целевых накоплений путем подачи получателем целевых накоплений заявки и заключения договора между ним и организациями образования, реализующими образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, либо путем заключения договора образовательного накопительного страхования или договора об образовательном накопительном вкладе в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной образовательной накопительной системе".

      Статья 7-7. Тайна целевых накоплений

      1. Тайна целевых накоплений включает в себя сведения об остатках и о движении денег на целевых накопительных счетах получателей целевых накоплений.

      Единый накопительный пенсионный фонд гарантирует тайну целевых накоплений.

      Не являются тайной сведения о сумме целевых требований участников целевых требований.

      2. Должностные лица, работники единого накопительного пенсионного фонда, которые в силу осуществления своих служебных и функциональных обязанностей получили доступ к сведениям, составляющим тайну целевых накоплений, не вправе разглашать сведения, составляющие тайну целевых накоплений, и несут ответственность за их разглашение в соответствии с законами Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

      Не является разглашением тайны целевых накоплений осуществление обмена информацией, в том числе сведениями, составляющими тайну целевых накоплений, между Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

      3. Тайна целевых накоплений может быть раскрыта получателю целевых накоплений в порядке, предусмотренном внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда.

      4. Справки об остатках и о движении денег на целевых накопительных счетах могут выдаваться:

      1) судам – по находящимся в их производстве делам на основании определения суда;

      2) уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – в рамках осуществления контрольных и надзорных функций за деятельностью единого накопительного пенсионного фонда;

      3) прокурору – на основании постановления о производстве проверки в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу;

      4) представителям получателя целевых накоплений – на основании нотариально удостоверенной доверенности или решения суда;

      5) центральному исполнительному органу, осуществляющему руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, – по вопросу, возникшему в связи с заявлением получателя целевых накоплений;

      6) аудиторским организациям, проводящим ежегодный обязательный аудит единого накопительного пенсионного фонда;

      7) наследникам – в случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим получателя целевых накоплений по запросу с представлением свидетельства о праве на наследство;

      8) нотариусам и иностранным консульским учреждениям – по находящимся в их производстве наследственным делам в случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим получателя целевых накоплений по запросу;

      9) руководителям организаций всех типов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на основании сведений в информационных системах государственных органов и (или) документов, подтверждающих нахождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в таких организациях.

      Статья 7-8. Целевые активы единого накопительного пенсионного фонда

      1. Наложение ареста или обращение взысканий на целевые активы, целевые накопления и выплаты целевых накоплений по долгам получателя целевых накоплений, единого накопительного пенсионного фонда, Национального Банка Республики Казахстан, уполномоченных операторов не допускается, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

      2. Целевые активы используются исключительно на:

      1) осуществление выплат целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования и в иных случаях в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) возврат ошибочно зачисленных целевых накоплений и иных ошибочно зачисленных денег.

      Статья 7-9. Хранение и учет целевых активов единого накопительного пенсионного фонда

      1. Целевые активы единого накопительного пенсионного фонда общей суммой хранятся и учитываются на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан в соответствии с договором, заключаемым между Национальным Банком Республики Казахстан и единым накопительным пенсионным фондом.

      2. Национальный Банк Республики Казахстан в целях учета и хранения целевых активов единого накопительного пенсионного фонда вправе открывать счета у зарубежных банков-кастодианов.

      Статья 7-10. Учет и отчетность единого накопительного пенсионного фонда по целевым требованиям, целевым накоплениям и целевым активам и их контроль

      1. Единый накопительный пенсионный фонд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, ведет учет и составляет отчетность по целевым требованиям, целевым накоплениям и целевым активам.

      Для осуществления учета целевых активов и обеспечения надежности, сохранности и защиты информации от несанкционированного доступа используются автоматизированные информационные системы в виде программного обеспечения единого накопительного пенсионного фонда.

      2. Контроль за порядком ведения учета целевых требований, целевых накоплений и целевых активов осуществляется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

      Статья 7-11. Аудит единого накопительного пенсионного фонда по его целевым активам

      В рамках обязательного ежегодного аудита единого накопительного пенсионного фонда аудиторская организация осуществляет аудит по целевым активам единого накопительного пенсионного фонда. Расходы по обязательному ежегодному аудиту по целевым активам единого накопительного пенсионного фонда осуществляются за счет собственных активов единого накопительного пенсионного фонда.";

      3) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

      "2. Каждый ребенок в установленном законодательством порядке вправе самостоятельно или через своих законных представителей совершать сделки, иметь вклады в банках, у Национального оператора почты и распоряжаться заработком, стипендией или иными доходами и объектами права интеллектуальной собственности, приобретать и осуществлять иные имущественные права.

      Родители или законные представители вправе вносить на имя ребенка в банки и (или) Национальному оператору почты деньги, выделяемые государством в качестве детского пособия или материальной помощи.".

      11. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О национальных реестрах идентификационных номеров":

      пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3-9) следующего содержания:

      "3-9) единому накопительному пенсионному фонду для формирования базы данных и ведения в информационной системе учета участников целевых требований и получателей целевых накоплений;".

      12. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании":

      1) часть первую статьи 5 дополнить подпунктом 116) следующего содержания:

      "116) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом в области науки и высшего образования правила использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      2) часть первую статьи 5-3 дополнить подпунктом 32) следующего содержания:

      "32) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом в области образования правила использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      3) в части второй пункта 3 статьи 44 слова "имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы" заменить словами "Республики Казахстан".

      13. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей":

      1) в части второй пункта 2 статьи 58:

      подпункт 2) дополнить словами ", целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования";

      подпункт 3) дополнить словами ", в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования";

      2) в части второй пункта 3 статьи 62:

      подпункт 2) дополнить словами ", целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования";

      подпункт 3) дополнить словами ", в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования";

      3) в части первой статьи 98:

      подпункт 14-1) дополнить словами ", целевые активы, выплаты целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования";

      подпункт 18-1) дополнить словами ", в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования".

      14. В Закон Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года "О Фонде национального благосостояния":

      1) статью 6-1 исключить;

      2) пункт 3-1 статьи 7 исключить;

      3) в подпункте 28) пункта 3 статьи 8 слова "с направлением информации Совету по управлению Фондом" исключить;

      4) в пункте 5 статьи 24 слова ", а также избрания членов Правительства Республики Казахстан и иных государственных служащих по рекомендации Совета по управлению Фондом" исключить.

      15. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года "О специальных государственных органах Республики Казахстан":

      в пункте 2 статьи 10 слова "имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы" заменить словами "Республики Казахстан".

      16. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих":

      в статье 39-1:

      в заголовке слова "имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы" заменить словами "Республики Казахстан";

      в пункте 1 слова "имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы" заменить словами "Республики Казахстан".

      17. В Закон Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе":

      1) в статье 1:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) образовательный накопительный вклад – деньги на счете вкладчика в банке-участнике, включающие взносы вкладчика или вносителей, в том числе за счет выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законами Республики Казахстан, капитализированные вознаграждения банка-участника и премию государства;";

      подпункт 14) изложить в следующей редакции:

      "14) банк-участник – банк второго уровня Республики Казахстан, Национальный оператор почты, отвечающие установленным настоящим Законом требованиям и заключившие соглашение о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы с оператором в сфере Государственной образовательной накопительной системы;";

      2) пункт 2 статьи 11 дополнить частью второй следующего содержания:

      "При этом средства образовательного накопительного вклада, сформированные за счет выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законами Республики Казахстан (при их наличии), вкладчик вправе:

      1) перевести на свой банковский счет, открытый в банках второго уровня, у Национального оператора почты, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов для зачисления выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, для дальнейшего перевода в долларах США по курсу валют на момент перевода на целевой накопительный счет вкладчика, открытый в едином накопительном пенсионном фонде в соответствии с Законом Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан";

      2) перевести в национальной валюте на свой банковский счет, открытый в банках второго уровня, у Национального оператора почты, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов для зачисления выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан";

      3) направить на оплату образовательных услуг в целях получения других уровней образования;

      4) продолжить накопление средств на образовательном накопительном вкладе.";

      3) в статье 11-1:

      пункт 8 дополнить словами ", либо за счет выплат целевых накоплений выгодоприобретателя из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законами Республики Казахстан";

      пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания:

      "В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой настоящего пункта, сумму выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законами Республики Казахстан (при их наличии) выгодоприобретатель вправе:

      1) перевести на свой банковский счет, открытый в банках второго уровня, у Национального оператора почты, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов для зачисления выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, для дальнейшего перевода в долларах США по курсу валют на момент перевода на целевой накопительный счет вкладчика, открытый в едином накопительном пенсионном фонде в соответствии с Законом Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан";

      2) перевести в национальной валюте на свой банковский счет, открытый в банках второго уровня, у Национального оператора почты, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов для зачисления выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан".";

      4) пункт 2 статьи 15 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Требования подпункта 1) о наличии лицензии на проведение кассовых операций и подпункта 2) части первой настоящего пункта не распространяются на Национального оператора почты.".

      18. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях":

      графу 3 строки 53 приложения 1 дополнить пунктами 29 и 30 следующего содержания:

      "29. Открытие и ведение жилищными строительными сберегательными банками текущих счетов физических лиц, предназначенных для зачисления выплат целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.

      30. Прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц жилищными строительными сберегательными банками для участия в государственной образовательной накопительной системе.".

      19. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах":

      1) в статье 27:

      подпункт 1) части первой пункта 3 дополнить словами ", целевых накоплений и (или) выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования";

      в части третьей пункта 10:

      подпункт 2) дополнить словами ", целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования";

      подпункт 2-1) после слов "за счет использования жилищных выплат," дополнить словами "в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,";

      часть вторую пункта 11:

      после слов "оплаты лечения," дополнить словами "целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,";

      после слов "за счет использования жилищных выплат," дополнить словами "в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,";

      2) подпункт 5) пункта 7 статьи 46:

      после слов "оплаты лечения," дополнить словами "целевых активов, выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,";

      после слов "за счет использования жилищных выплат," дополнить словами "в виде выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования,".

      Статья 2.

      1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.

      2. Установить, что со дня введения в действие настоящего Закона у граждан Республики Казахстан, не достигших восемнадцатилетнего возраста, возникает право на целевые требования.

      3. Установить, что для участников целевых требований, родившихся до 1 января 2024 года, количество начисляемых ежегодных целевых накоплений равно количеству лет, оставшихся до достижения ими восемнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ