О некоторых вопросах Министерства обороны Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2013 года № 1182

      В соответствии со статьями 213 и 120 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Перевести земельные участки общей площадью 13,8372 га, принадлежащие Министерству обороны Республики Казахстан на праве постоянного землепользования из категории земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с административным подчинением акимату города Алматы согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Акиму города Алматы совместно с Министерством обороны Республики Казахстан принять необходимые меры по размещению военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Казахстан в городе Алматы.
      3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2005 года № 984 «О передаче военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Казахстан в коммунальную собственность города Алматы».
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 8 ноября 2013 года № 1182

Экспликация земель промышленности, транспорта,
связи, для нужд космической деятельности, обороны,
национальной безопасности и иного несельскохозяйственного
назначения, переводимых в категорию земель населенных пунктов

№ п/п

Общая площадь переводимого земельного участка, гектар

Местонахождение земельного участка

Целевое назначение переводимого земельного участка

1.

9,9792

город Алматы, Турксибский район, улица Красногорская, 2/2

Размещение объектов для нужд обороны

2.

3,858

город Алматы, Медеуский район, улица Фурманова, 222

Для эксплуатации центрального госпиталя


13,8372Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 қарашадағы № 1182 қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 213 және 120-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне тиесілі тұрақты жер пайдалану құқығындағы жалпы алаңы 13,8372 га жер учаскелері өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған және өзге де ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған жерлер санатынан Алматы қаласының әкімдігіне әкімшілік бағынысты болатын елді мекендердің жерлері санатына ауыстырылсын.
      2. Алматы қаласының әкімі Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігімен бірлесіп, Алматы қаласында Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери клиникалық госпиталін орналастыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.
      3. «Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери клиникалық госпиталін Алматы қаласының коммуналдық меншігіне беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 қазандағы № 984 қаулысының күші жойылды деп танылсын.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 8 қарашадағы
№ 1182 қаулысына   
қосымша       

Елді мекендердің жері санатына ауыстырылатын өнеркәсіп, көлік,
байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына
арналған және өзге де ауыл шаруашылығы
мақсатына арналмаған жерлердің
экспликациясы

Р/с

Ауыстырылатын жер учаскесінің жалпы алаңы, гектар

Жер учаскесінің орналасқан жері

Ауыстырылатын жер учаскесінің мақсатты арналуы

1.

9,9792

Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Красногорская көшесі, 2/2

Қорғаныс мұқтажына арналған объектілерді орналастыру

2.

3,858

Алматы қаласы, Медеу ауданы, Фурманов көшесі, 222

Орталық госпитальді пайдалану үшін


13,8372