О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2012 года № 992 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт сейсмостойкого строительства и архитектуры (КазНИИССА)" Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Южно-Казахстанского дочернего государственного предприятия республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт сейсмостойкого строительства и архитектуры (КазНИИССА)" Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2022 года № 546.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2012 года № 992 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт сейсмостойкого строительства и архитектуры (КазНИИССА)" Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Южно-Казахстанского дочернего государственного предприятия республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт сейсмостойкого строительства и архитектуры (КазНИИССА)" Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства" следующее изменение:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Определить основным предметом деятельности общества проведение научных исследований, проектных работ, опытно-экспериментальных работ по проблемам надежности зданий и сооружений, сейсмостойкого строительства и архитектуры, участие в разработке нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан, а также ведение портала для организации проведения строительства по принципу "одного окна", за исключением технического обслуживания и ремонта.".

      2. Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

"Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің "Қазақ ғылыми-зерттеу және жобалау-эксперименталдық сейсмика төзімді құрылыс пен сәулет институты (ҚазҒЗСТҚСИ)" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын және Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық icтерi агенттiгiнiң "Қазақ ғылыми-зерттеу және жобалау-эксперименталдық сейсмика төзiмдi құрылыс пен сәулет институты (КазҒЗСТҚСИ)" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Оңтүстік Қазақстан еншілес мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 шілдедегі № 992 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 10 тамыздағы № 546 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің "Қазақ ғылыми-зерттеу және жобалау-эксперименталдық сейсмика төзімді құрылыс пен сәулет институты (ҚазҒЗСТҚСИ)" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын және Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi агенттігінің "Қазақ ғылыми-зерттеу және жобалау-эксперименталдық сейсмика төзімді құрылыс пен сәулет институты (КазҒЗСТҚСИ)" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Оңтүстік Қазақстан еншілес мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 шілдедегі № 992 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қоғам қызметінің негізгі нысанасы болып ғимараттар мен құрылысжайлардың сенімділігі, сейсмикалық төзімді құрылыс пен сәулет проблемалары бойынша ғылыми зерттеулер, жобалық жұмыстар, тәжірибелік-эксперименталдық жұмыстар жүргізу, Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарын әзірлеуге қатысу, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді қоспағанда, "бір терезе" қағидаты бойынша құрылыс жүргізуді ұйымдастыру үшін порталды жүргізу айқындалсын.".

      2. Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов