Вопросы организации единой системы государственного регулирования финансового рынка Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2002 года N 872

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан", пунктом 2 статьи 22 Конституционного закона Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан", в целях организации единой системы государственного регулирования финансового рынка Республики Казахстан, для повышения эффективности надзора за складывающимися на нем отношениями, а также оптимизации деятельности Национального Банка Республики Казахстан постановляю:
      1. Реорганизовать Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан путем передачи функций и полномочий по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Национальному Банку Республики Казахстан.
      2. Правительству Республики Казахстан:
      1) упразднить Комитет по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и обеспечить в месячный срок передачу его имущества Национальному Банку Республики Казахстан;
      2) привести ранее изданные акты Правительства Республики Казахстан в соответствие с настоящим Указом;
      3) совместно с Национальным Банком Республики Казахстан принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
      3. (Пункт 3 утратил силу - Указом Президента РК от 31 декабря 2003 г. N 1271 (вступает в силу с 1 января 2004 г.)
      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
      5. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.    

     Президент
     Республики Казахстан

Қазақстан Республикасының қаржы рыногын мемлекеттік реттеудің бірыңғай жүйесін ұйымдастыру мәселелері

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2002 жылғы 17 мамыр N 872

      Қазақстан Республикасының Конституциясы 44-бабының 3) тармақшасына, "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының   17-1-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, "Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы" 1995 жылғы 18 желтоқсандағы  Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 22-бабының 2-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының қаржы рыногын мемлекеттік реттеудің бірыңғай жүйесін ұйымдастыру мақсатында, онда қалыптасып отырған қатынастарды қадағалау тиімділігін арттыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін оңтайландыру үшін қаулы етемін:
      1. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін реттеу жөніндегі функциялары мен өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беру жолымен қайта ұйымдастырылсын.
      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі:
      1) Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін реттеу жөніндегі комитетін таратсын және оның мүлкін бір айлық мерзімде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беруді қамтамасыз етсін;
      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің бұрын шығарылған актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтірсін;
      3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бірлесіп осы Жарлықтан туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдасын.
      3. <*>
      Ескерту. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Президентінің 2003.12.31. N 1271 жарлығымен.
     4. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.
     5. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.    

     Қазақстан Республикасының
     Президенті