О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 27 сентября 1999 года N 217

Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2008 года N 623. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2016 года № 240

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 25.04.2016 № 240.

      Подлежит опубликованию в Собрании 
актов Президента и Правительства 
Республики Казахстан       

       ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в  Указ Президента Республики Казахстан от 27 сентября 1999 года N 217 "Об утверждении Консульского устава Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 47, ст. 430; 2004 г., N 51, ст. 670) следующие изменения и дополнение:
      в Консульском уставе Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:
      по всему тексту слово "Статья" исключить;

      в  статье 36 слово "статьи" заменить словом "пункта";

      в  статье 47 :
      часть первую дополнить словами "в порядке, определяемом   Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)";
      часть вторую исключить;

       статью 48 изложить в следующей редакции:
      "48. Ставки, порядок взимания, уплаты, зачисления и освобождения от уплаты консульского сбора определяются в соответствии с  Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".";

       статью 49 исключить;

       статью 50 изложить в следующей редакции:
      "50. Консульские сборы зачисляются в бюджет Республики Казахстан в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.";

       статью 51 исключить.

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

       Президент
      Республики Казахстан                         Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 27 қыркүйектегі N 217 Жарлығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 26 маусымдағы N 623 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 25 сәуірдегі № 240 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 25.04.2016 № 240 Жарлығымен.

Қазақстан Республикасы Президенті 
мен Үкіметі актілерінің жинағында 
жариялануға тиіс         

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасының Консулдық жарғысын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 27 қыркүйектегі N 217 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 47, 430-құжат; 2004 ж., N 51, 670-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Консулдық жарғысында:

      бүкіл мәтін бойынша "-бап" деген сөз алып тасталсын;

      36-баптағы "бабының" деген сөз "тармағының" деген сөзбен ауыстырылсын;

      47-бапта:
      бірінші бөлік "консулдық іс-әрекет үшін" деген сөздерден кейін "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексінде белгіленетін тәртіппен" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлік алып тасталсын;

      48-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "48. Консулдық алымның ставкалары, оны алу, төлеу, есепке алу және төлеуден босату тәртібі "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексіне сәйкес белгіленеді.";

      49-бап алып тасталсын;

      50-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "50. Консулдық алымдар Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының бюджетіне есепке алынады.";

      51-бап алып тасталсын.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                       Н.Назарбаев