О внесении изменений в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31 мая 2007 года № 169-п "Об утверждении Классификатора отходов"

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года № 300. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 декабря 2020 года № 21722. Утратил силу приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

      Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06.08.2021 № 314 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии статьи 17 и статьи 287 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31 мая 2007 года № 169-п "Об утверждении Классификатора отходов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4775, опубликован 15 августа 2007 года в "Юридическая газета" № 12 (1327)) следующие изменения:

      в Классификаторе отходов, утвержденных указанным приказом:

      номер 148 таблицы 1 – "Номенклатура отходов" изложить в новой редакции:

Номер

Группа

Подгруппа

Позиция

Наименование отхода

148

5

5

2

Водно-щелочной раствор, образованный при очистке углеводородного сырья от меркаптанов и сероводорода, за исключением водно-щелочного раствора, прошедшего нейтрализацию

      пункт AE060 "АЕ отходов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности" изложить в новой редакции:

AЕ060

Водно-щелочной раствор, образованный при очистке углеводородного сырья от меркаптанов и сероводорода, за исключением водно-щелочного раствора, прошедшего нейтрализацию

      2. Департаменту государственной политики в управлении отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
М. Мирзагалиев

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

"Қалдықтар сыныптамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы № 169-ө бұйрығына өзгерістер енгізу туралы"

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2020 жылғы 2 желтоқсандағы № 300 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 3 желтоқсанда № 21722 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 2021 жылғы 6 тамыздағы № 314 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 06.08.2021 № 314 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4 т. қараңыз

      Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 17-бабы 1-тармағының 1-2) тармақшасына және 287-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қалдықтар сыныптамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы № 169-ө бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4775 болып тіркелген, "Заң газеті" 2007 жылғы 15 тамызда № 12 (1327) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қалдықтар сыныптамасында:

      "Қалдықтардың номенклатурасы" – 1-кестенің 148-нөмірі жаңа редакцияда жазылсын:

Нөмір

Топ

Кіші топ

Ұстаным

Қалдықтың атауы

148

5

5

2

Көмірсутек шикізатын меркаптандар мен күкіртті сутектен тазарту кезінде пайдаланылған сулы-сілтілі ерітінді, бейтараптандырудан өткен сулы-сілтілі ерітіндіні қоспағанда

      "AE мұнай өндіру және мұнайды қайта өңдеу өнеркәсібінің қалдықтары" AE060-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

AЕ060

Көмірсутек шикізатын меркаптандар мен күкіртті сутектен тазарту кезінде пайдаланылған сулы-сілтілі ерітінді, бейтараптандырудан өткен сулы-сілтілі ерітіндіні қоспағанда

      2. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Қалдықтарды басқаруда мемлекеттік саясат департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Экология, геология және
табиғи ресурстар министрі
М. Мирзагалиев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Денсаулық сақтау министрлігі