Оңалту және банкроттық туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 7 наурыздағы № 176-V ҚРЗ.

      Қолданушылар назарына!

      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. (активтерін)", "(активтерді)", "(активтері)", "(активтерінің)", "(активтерге)" деген сөздер алып тасталды;
      "Төлем қабілетсіздігін реттеу", "төлем қабілетсіздігін реттеу" деген сөздер тиісінше "Берешекті қайта құрылымдау", "берешекті қайта құрылымдау" деген сөздермен ауыстырылды;
      "кредиттер (қарыздар)", "кредиттер", "кредит" деген сөздер тиісінше "қарыздар", "қарыздар", "қарыз" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Осы Заң кредиторлардың талаптарын борышкер толық көлемде қанағаттандыруға қабілетсіз болған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді, берешекті қайта құрылымдау рәсімін, оңалту рәсімін қолдану және борышкерді банкрот деп тану, борышкерді банкроттық рәсімін қозғамай тарату үшін негіздерді белгілейді, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі мен шарттарын айқындайды.

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) ауыл шаруашылығы өнімін өндіруші – жердi пайдалана отырып, ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiретiн; мал шаруашылығының, құс шаруашылығының (оның iшiнде төл өсiруден бастап толық циклді асыл тұқымды), балара шаруашылығының ауыл шаруашылығы өнiмiн, егер осы өнiмдi, оның iшiнде қайта өңделген өнiмдi өткiзуден түсетiн кіріс жылдық кірістің жалпы сомасының елу пайызынан астамын құраса, өндiретiн дара кәсіпкер немесе заңды тұлға;

      2) әдейі банкроттық – құрылтайшының (қатысушының), лауазымды адамның, сол сияқты дара кәсіпкердің заңды тұлға немесе дара кәсіпкер банкрот деп танылғанға дейінгі үш жыл ішінде кредиторлар алдындағы міндеттемелерін орындаудан жалтару мақсатында мүлікті иеліктен шығару немесе жасыру арқылы жеке мүддесі немесе өзге тұлғалардың мүдделері үшін жасалған әрекеттері;

      3) әкімші – істі сотта қарау, сондай-ақ оңалту рәсімін және банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде осы Заңға сәйкес өкілеттіктерді жүзеге асыратын уақытша әкімші, оңалтуды, уақытша және банкроттықты басқарушылар;

      4) әкімшілік шығыстар – оңалту рәсіміне немесе банкроттық рәсіміне бастамашылық жасауға және оларды жүргізуге байланысты шығыстар;

      5) банкрот – заңды күшіне енген сот шешімімен дәрменсiздiгi белгiленген борышкер;

      6) банкроттық – борышкердiң сот шешiмiмен танылған, оны тарату үшін негiз болып табылатын дәрменсiздiгi;

      7) банкроттық рәсімі – кредиторлардың талаптарын Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен банкроттың мүліктік массасы есебінен қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын рәсім;

      8) банкроттықты басқарушы – банкроттық рәсімін жүзеге асыру үшін оңалту және банкроттық саласындағы уәкілетті орган тағайындаған адам;

      9) борышкер – өзіне қатысты осы Заңда көзделген рәсімдер қолдану үшін негіздер бар немесе қолданылған, дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға (дара кәсіпкер) немесе заңды тұлға;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      10) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10) бiртектi кредиторлар тобы – борышкерге қоятын бiрдей талаптары бар және оларды қанағаттандыруда бiр-бірінiң алдында артықшылығы жоқ кредиторлар тобы.

      Бiртектi кредиторлар топтарын:

      өмiріне немесе денсаулығына келтiрiлген зиянның орнын толтыру туралы талаптар бойынша кредиторлар;

      еңбек шарттары бойынша еңбекке ақы төлеу және өтемақыларды, сондай-ақ Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар бойынша, мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектердi төлеу бойынша кредиторлар;

      кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер бойынша кредиторлар;

      салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредиторлар;

      тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi беру шарттарынан туындайтын талаптар бойынша кредиторлар;

      кепiлмен қамтамасыз етiлмеген қарыз (микрокредит) алуға арналған шарттардан туындайтын талаптар бойынша кредиторлар – қаржы ұйымдары (микроқаржы ұйымдары);

      борышкердің облигацияларын ұстаушы кредиторлар құрауы мүмкін;

      11) бірыңғай өндірістік кешен – жиынтығында ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, дайындау, сақтау, тасымалдау, қайта өңдеу немесе өткізу кезінде бірыңғай циклді қамтамасыз ету үшін қажетті мүлік;

      12) бітімгершілік келісім – банкроттық рәсімін тоқтату мақсатында оның кез келген сатысында банкрот пен кредиторлар арасында сот бекітетін келісім жасасу арқылы қолданылатын рәсім;

      13) жоқ борышкер – "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес әрекетсіз деп танылған, оның, сондай-ақ оның құрылтайшысының (қатысушысының), лауазымды адамының болмауы осы Заңда айқындалған тәртіппен белгіленген борышкер;

      14) кәдімгі коммерциялық операциялар – борышкердің әдеттегі қызметіне жататын, тұрақты сипаты бар, мыналарды: үй-жайларды жалдау және коммуналдық көрсетілетін қызметтер үшін төлемдерді жүзеге асыруды, өнім берушілермен мәмілелерді, шикізат сатып алуды, жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді, дайын өнімді өткізуді және қызметтер көрсетуді қоса алғандағы, бірақ олармен шектелмейтін әрекеттер.

      Кәдімгі коммерциялық операцияларға жылжымайтын мүлікті немесе өзге активтерді иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер, мүлікті кепілге беру, оның ішінде үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілге беру жатпайды;

      15) кепiлдi кредитор – талаптары борышкердiң мүлкiн кепiлге салумен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер бойынша кредитор;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      16) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16) кредитор – еңбекке ақы төлеу, авторлық сыйақыны, еңбек шарттары бойынша өтемақыларды төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар, салықтар, кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешекті төлеу жөніндегі міндеттемелерді қоса алғанда, борышкердің азаматтық-құқықтық және (немесе) борышкердің өзге де міндеттемелерінен туындайтын мүліктік талаптары бар тұлға;

      17) кредиторлар комитеті –оңалту және банкроттық рәсімдерінде кредиторлар жиналысы сайлайтын және осы Заңда көзделген өкілеттіктерге ие, кредиторлардың өкілді органы;

      18) кредиторлар талаптарының тізілімі – осы Заңда белгіленген тәртіппен оңалту немесе банкроттық рәсімдерінде қалыптасатын, мөлшері, негіздері мен туындау күні көрсетіле отырып, кредиторлардың борышкерге қоятын талаптарының тізбесі;

      19) қала құраушы заңды тұлға – өңірлік даму жөніндегі уәкілетті орган бекіткен қағидаларға сәйкес айқындалатын заңды тұлға;

      20) лауазымды адам – акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі, борышкер – заңды тұлғаның басшысы (басшының орынбасары), сондай-ақ заңды тұлғаның алқалы атқарушы органына кіретін, заңды тұлғаны басқару бойынша тұрақты немесе уақытша өкілеттіктер берілген өзге тұлға, борышкер – заңды тұлғаның бас бухгалтері, сол сияқты оның міндеттерін уақытша атқаратын өзге тұлға;

      21) мүліктік масса – банкроттың банкроттық рәсімінде өндіріп алу қолданылуы мүмкін мүлкi, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайларда өзге де тұлғалардың мүлкi;

      22) оңалту және банкроттық саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – оңалту және банкроттық саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын (қазыналық кәсіпорындарды, мекемелерді, банктерді, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын және жинақтаушы зейнетақы қорларын қоспағанда) мемлекеттік орган;

      23) оңалтуды басқарушы – осы Заңда белгiленген тәртiппен оңалту рәсiмi кезеңiнде борышкерді басқару жөнiндегі өкiлеттiктер жүктелген тұлға;

      24) оңалту жоспары – борышкердің төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiру мен жұмыс орындарын сақтау мақсатында оңалту рәсiмiн қолдану кезiнде борышкердi сауықтыруға бағытталған және борышкер мен кредиторлар арасындағы өзара келiсiм негiзiнде жүзеге асырылатын, кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру графигін қоса алғанда, iске асырылу мерзiмдерi, сондай-ақ қол жеткiзiлетiн нәтижелер, пайдаланылатын ресурстар мен ықтимал тәуекелдер көрсетiлетiн өзара байланысты iс-шаралар кешенi;

      25) оңалту рәсiмi – сот тәртібімен қолданылатын рәсiм, оның шеңберiнде борышкерге оның төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiруге бағытталған қайта ұйымдастыру, ұйымдық-шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, техникалық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де шаралар қолданылады;

      26) реверсивті факторинг – борышкер (банкрот), оның дебиторы және үшінші тұлға арасында жасалған үшжақты шарт, мұнда дебитор өзінің борышкер (банкрот) алдындағы міндеттемесін үшінші тұлғаға береді, ал үшінші тұлға дебитордың борышкер (банкрот) алдындағы міндеттемесін орындайды;

      27) салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор – борышкерге салықтарды, кедендік төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, пайыздарды, сондай-ақ бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерді төлеу жөніндегі борышкердің мiндеттемелерiнен туындайтын талаптары бар тұлға;

      28) санация – оңалту жоспарында көзделген іс-шара, оның барысында борышкер мүлкiнiң меншік иесi (ол уәкiлеттiк берген орган), кредиторлар немесе өзге де тұлғалар борышкерге қаржылық көмек көрсетедi, сондай-ақ борышкердiң резервтерiн жұмылдыру мен оның қаржылық-шаруашылық жағдайын жақсарту жөнiндегі өзге де шаралар кешенiн iске асырады;

      29) уақытша әкімші – оңалту туралы істі сотта қарау кезеңінде кредиторлар талаптарының тізілімін және борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны жасау үшін өзімен келісім жасалған тұлға;

      30) уақытша басқарушы – банкроттық туралы істі сотта қарау кезеңінде кредиторлар талаптарының тізілімін және борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны жасау үшін, сондай-ақ банкроттықты басқарушы тағайындалғанға дейін банкроттық рәсімін жүргізу үшін өзімен келісім жасалған не осы Заңда белгіленген жағдайларда уәкілетті орган тағайындаған адам;

      31) үлестес тұлғалар – шешiмдердi тiкелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) оңалту немесе банкроттық рәсiмiне қатысушы қабылдайтын шешiмдерге әсер ету, оның iшiнде жасалған шартқа орай әсер ету мүмкiндiгi бар жеке немесе заңды тұлға (өздерiне берiлген өкiлеттiктер шеңберiнде бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарды, ұлттық басқарушы холдингтi, Тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторын қоспағанда) (оңалту немесе банкроттық рәсiмiндегi үлестес тұлғалардың тiзбесi осы Заңның 9-бабында белгiленедi);

      32) факторинг – борышкер (банкрот), оның дебиторы және үшінші тұлға арасында жасалған үшжақты шарт, мұнда борышкер (банкрот) өз дебиторына қойылатын мүліктік талапты үшінші тұлғаға береді немесе беруге міндеттенеді, ал үшінші тұлға борышкердің (банкроттың) дебиторына қойылатын талап ету құқығының орнына борышкердің (банкроттың) билік етуіне ақша немесе басқа да мүлік береді немесе беруге міндеттенеді.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 09.06.2020 № 341-VI (01.07.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгендегіден өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу ерекшелiктерi

      1. Осы Заң қазыналық кәсiпорындар мен мекемелерден, жинақтаушы зейнетақы қорларынан, банктерден, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан басқа, дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың берешегін қайта құрылымдау, оларды оңалту және олардың банкроттығы, сондай-ақ оларды банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы iстерге қолданылады.

      Сот банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, жинақтаушы зейнетақы қорын банкрот деп тану туралы шешім қабылдаған жағдайда оларды тарату Қазақстан Республикасының банк заңнамасына, Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі, сондай-ақ зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Банкроттық немесе оңалту рәсiмдерiн мақта өңдеу ұйымдарына, астық қабылдау кәсіпорындарына, сондай-ақ табиғи монополия субъектiлерiне қатысты қолдану ерекшелiктерi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленуi мүмкiн.

      2. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың берешегін қайта құрылымдау, оларды оңалту, олардың банкроттығы, сондай-ақ оларды банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы iстердi сот осы Заңда белгiленген ерекшелiктерімен азаматтық сот iсiн жүргiзудiң жалпы қағидалары бойынша қарайды.

      3. Табиғи монополиялар субъектiлерi болып табылатын не Қазақстан Республикасының экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәні бар, азаматтардың өміріне, денсаулығына, ұлттық қауіпсіздікке немесе қоршаған ортаға әсер ете алатын ұйымдар мен дара кәсіпкерлер, оның ішінде акцияларының пакеттері (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес стратегиялық объектілерге жатқызылған, сондай-ақ мемлекеттiң бастамасы бойынша банкрот деп танылған ұйымдар банкрот болған кезде Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтар мен мемлекеттiң мүдделерiн қорғау мақсатында мүліктік массаны өткiзудiң ерекше шарттары мен тәртiбiн және мүліктік масса объектілерін сатып алушыларға қосымша талаптарды белгiлеуге, сондай-ақ акцияларының пакеттерi (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес стратегиялық объектiлерге жатқызылған ұйымдар немесе Қазақстан Республикасының экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәнi бар ұйымдар банкрот болған кезде мүліктік массаны ұлттық басқарушы холдингтiң сатып алуы туралы шешiм қабылдауға құқылы.

      4. Шаруашылық және өзге де қызметтiң экологиялық тұрғыдан қауiптi түрлерiн жүзеге асыратын заңды тұлғалар банкрот болған кезде Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiне сәйкес олардың қызметiне мiндеттi экологиялық аудит жүргiзiледi.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Банкроттықты тану

      1. Банкроттық борышкердiң сотқа берген өтiнiшi негiзiнде ерікті түрде белгiленедi.

      2. Банкроттық кредиторлардың немесе осы Заңмен уәкілеттік берiлген өзге де тұлғалардың сотқа берген өтiнiшi негiзiнде мәжбүрлі түрде белгiленедi.

      3. Осы Заңда белгiленген жағдайларда борышкер өзiн банкрот деп тану туралы өтiнiшпен сотқа жүгінуге мiндеттi.

      4. Егер өзіне қатысты Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексi 49-бабының 1-тармағында белгiленген тәртiппен тарату туралы шешiм қабылданған заңды тұлға мүлкiнiң құны кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін жеткiлiксiз болса, тарату комиссиясы осы Заңда белгiленген қағидалар бойынша банкроттық рәсімін жүргізу үшін мұндай заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы сотқа жүгінуге міндетті.

      5. Борышкердiң дәрменсiздiгi оны сот тәртiбiмен банкрот деп жариялау үшін негiз болып табылады.

      Борышкердің дәрменсіздігін сот осы Заңның 49-бабына сәйкес жасалған, қаржылық орнықтылық туралы қорытындыны ескере отырып белгілейді.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы сотқа жүгіну негіздері

      1. Борышкердің орнықты төлем қабілетсіздігі оның өзін банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып тарату туралы өтінішпен сотқа жүгінуіне негіз болып табылады.

      Егер борышкердің міндеттемелері сотқа өтініш берілген күнге және өтініш берілген жылдың басына, сондай-ақ егер борышкер өтінішті күнтізбелік жылдың бірінші тоқсанында берген жағдайда, өтініш берілген жылдың алдындағы жылдың басына оның мүлкінің құнынан асып кетсе, төлем қабілетсіздігі орнықты болып табылады.

      2. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, заңды күшіне енген сот актісі немесе борышкерден ақшаны өндіріп алу туралы атқарушылық құжат негізінде борышкердің кредитор алдындағы орындалмаған ақшалай міндеттемесі не борышкердің борышын мойындауы кредитордың борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып оны тарату туралы өтінішпен сотқа жүгінуіне негіз болып табылады.

      Борышкердің салықтық берешек сомасын, сондай-ақ кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешекті Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасында айқындалған тәртіппен мәжбүрлеп өндіріп алудың барлық шарасы қабылданғаннан кейін өтемеуі кредитордың салықтық және кедендік төлемдер бойынша борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы өтінішпен сотқа жүгінуіне негіз болып табылады.

      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

5-1-бап. Оңалту рәсімін және берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы сотқа жүгіну негіздері

      1. Борышкердің уақытша төлем қабілетсіздігі борышкердің немесе кредитордың оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішпен сотқа жүгінуіне негіз болып табылады.

      Егер өтініш берілген күнге мынадай бір немесе бірнеше мән-жай болса:

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1) өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянның орнын толтыру туралы талаптар, алименттерді өндіріп алу бойынша кредиторлар алдындағы міндеттемелер, еңбекке ақы төлеу, еңбек шарттары бойынша өтемақылар төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешекті төлеу жөніндегі, сондай-ақ қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар бойынша міндеттемелер оларды орындау мерзімі басталған күннен бастап үш ай ішінде орындалмаса;

      2) өзге де кредиторлар алдындағы міндеттемелер оларды орындау мерзімі басталған күннен бастап төрт ай ішінде орындалмаса, төлем қабілетсіздігі уақытша болып табылады.

      2. Борышкердің уақытша төлем қабілетсіздігі оның берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы өтінішпен сотқа жүгінуіне негіз болып табылады.

      Ескерту. 1-тарау 5-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

6-бап. Әдейі банкроттық үшін жауаптылық

      1. Әкімшілік немесе қылмыстық сот ісін жүргізу тәртібімен әдейі банкроттыққа кінәлі деп танылған құрылтайшы (қатысушы) және (немесе) лауазымды адам кредиторлар алдында осы Заңның 96-бабының 3-тармағына сәйкес айқындалатын мөлшерде өздеріне тиесілі мүлікпен субсидиарлық жауаптылықта болады.

      Әкімшілік немесе қылмыстық сот ісін жүргізу тәртібімен әдейі банкроттыққа кінәлі деп екі және одан көп адам танылған жағдайда, мұндай адамдар ортақ жауаптылықта болады.

      2. Банкроттықты басқарушы құрылтайшыны (қатысушыны) және (немесе) лауазымды адамды қылмыстық немесе әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы сот актісі заңды күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде мұндай тұлғаға қатысты оны субсидиарлық жауаптылыққа тарту және осы Заңның 96-бабының 3-тармағына сәйкес айқындалатын мөлшерде сомаларды өндіріп алу туралы талап қойып, сотқа жүгінуге міндетті.

      Егер құрылтайшы (қатысушы) және (немесе) лауазымды адам банкроттық рәсімі аяқталғаннан кейін әкімшілік немесе қылмыстық сот ісін жүргізу тәртібімен әдейі банкроттыққа кінәлі деп танылған жағдайда, кредитор осы бапта көзделген тәртіппен талап қойып, сотқа жүгінуге құқылы.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

7-бап. Борышкердiң мәмiлелерiн жарамсыз деп тану және мүлiктi қайтару

      1. Егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, мәмілелер, егер оларды борышкер немесе ол уәкілеттік берген тұлға Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында және осы Заңда көзделген негiздер болған кезде оңалту және (немесе) банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін үш жыл ішінде жасасқан болса, жарамсыз деп танылады.

      Егер борышкерге банкроттық рәсімі оңалту рәсімін тоқтату нәтижесінде қолданылған болса, осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген мерзім оңалту рәсімін қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап есептеледі.

      2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделгендерден басқа, мыналар:

      1) жасалған мәміле бағасының және (немесе) өзге де жағдайлардың, салыстырмалы мән-жайларда ұқсас мәмілелер жасалатын кездегі бағадан және (немесе) өзге де жағдайлардан борышкер үшін айтарлықтай нашар жағына қарай өзгеше болуы;

      2) мәміленің борышкердің Қазақстан Республикасының заңдарымен, құрылтай құжаттарымен шектелген қызметіне сәйкес келмеуі не жарғыда айқындалған құзырет бұзылып жасалуы;

      3) мүліктің өтеусіз (оның ішінде уақытша пайдалануға) не салыстырмалы экономикалық жағдайлар кезінде ұқсас немесе біртекті тауар бағасынан борышкер үшін айтарлықтай нашар жағына қарай өзгеше болатын бағамен не беру үшін негіздер болмай, кредиторлардың мүдделеріне нұқсан келтіре отырып берілуі;

      4) егер оңалту және (немесе) банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін алты ай ішінде жасалған мәміле белгілі бір кредиторлардың талаптарын басқаларының алдында артықшылықпен қанағаттандыруға алып келсе;

      5) борышкердің мүлкін сыйға тарту шарттары, егер мұндай мәміле оңалту немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін бір жыл бұрын жасалған мәмілелерден айтарлықтай өзгеше болса;

      6) осындай мәміле бойынша тиісті құқықтық салдарлар туғызу ниетінсіз, кредиторлардың мүдделеріне нұқсан келтіре отырып жасалған мәміле мәмілелердің жарамсыздығына негіз болып табылады.

      3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген мән-жайлар кезінде жасалған мәмілелер анықталған кезде әкімші, оның ішінде мәмілені анықтаған кредитордың өтінішхаты бойынша, анықталған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мұндай мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінуге міндетті.

      4. Мәміле жарамсыз деп танылған кезде, егер мәміле жарамсыздығының өзге де салдарлары Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделмесе, жауапкер мәміле бойынша алынғандардың барлығын қайтаруға, заттай қайтару мүмкін болмаған кезде – қайтарылуға жататын мүлік құнын, мүлікті пайдаланудың, орындалған жұмыстардың немесе көрсетілген қызметтердің құнын ақшалай өтеуге міндетті.

      Бұл ретте жауапкер борышкерге талап қою құқығына ие болады, ол осы Заңның 100-бабының 5-тармағына сәйкес қанағаттандырылуға жатады.

      5. Осы бапта көзделген жағдайларда мүлікті қайтару мүмкін болмаған кезде немесе мүлік оның жоғалуына, бүлінуіне не оны кейіннен үшінші тұлғалардың адал жолмен сатып алуына байланысты өтеусіз берілген кезде, талап етілетін мүліктің бастапқы сатып алушылары жоғалған, бүлінген не үшінші тұлғалар адал жолмен сатып алған мүліктің құны шегінде осыған байланысты туындаған залалдың орнын толтыру бойынша борышкер алдында жауаптылықта болады.

      6. Бастапқы сатып алушының мүлік құнының орнын толтыруы мүмкін болмаған кезде, борышкердің мүлкін иеліктен шығару туралы шешім қабылдаған тұлға сот тәртібімен субсидиарлық жауаптылыққа тартылуға тиіс.

      7. Осы баптың талаптары:

      1) жобалық қаржыландыру, секьюритилендiру;

      2) қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған;

      3) шарттары борышкер оңалту және (немесе) банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін үш жыл ішінде өзінің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруы процесінде жасасқан ұқсас мәмілелердің шарттарынан айтарлықтай ерекшеленбейтін кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінде борышкер жасасқан мәмілелерге қолданылмайды.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-бап. Шарттардың құқықтық режимі

      1. Банкроттық туралы iс қозғау банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін борышкер контрагентінің бастамасы бойынша борышкер жасасқан шартты орындаудан біржақты бас тарту үшін негіз болып табылмайды және осы шарттың қолданысын тоқтатуға әкеп соқтырмайды. Тараптардың банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін жасасқан, шартты орындаудан бас тарту және банкроттық туралы іс қозғау себебі бойынша осы шарттың қолданысын тоқтату туралы келісімі жарамсыз болады.

      2. Оңалтуды басқарушы мынадай мән-жайлардың бiреуi болған кезде:

      1) шарт үлестес тұлғамен жасалса;

      2) бұрын жасалған ұқсас шарттармен салыстырғанда шартта борышкерге ауыртпалық салатын жағдайлар болса;

      3) шарт ұзақ (бір жылдан астам) мерзiмді болса не борышкердiң нәтижеге жетуi тек ұзақ мерзiмдi перспективаға есептелсе;

      4) борышкердiң шартты орындауы қалған кредиторлар үшiн жағымсыз салдарларға әкеп соқтырады деп пайымдауға өзге де негiздер болса, оңалту туралы iс қозғалғанға дейiн борышкер жасасқан, екi тарап толық немесе iшiнара орындамаған шарттарды орындаудан бас тартуға құқылы.

      3. Банкроттықты басқарушы кредиторлар комитетінің шешімі негізінде, банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін жасалған шартты өзгертуге, бұзуға, орындаудан бас тартуға немесе оның жарамдылығына дауласуға, борышкер берген мүлікті қайтаруды талап етуге міндетті.

      4. Оңалту немесе банкроттық туралы іс қозғау туралы сот ұйғарымы шығарылған күннен бастап және оңалту немесе банкроттық туралы істі тоқтату туралы сот ұйғарымы не борышкерге оңалту рәсімін қолдану немесе борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін борышкер мен оның кредиторлары арасындағы өзара талаптарды есепке жатқызуға жол берілмейді.

      Оңалтуды немесе банкроттықты басқарушы, егер талаптарды есепке алу кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру кезектілігін бұзбаса, басқа тұлғалар тартылмай, тікелей, өзара негізде болып табылса, талаптарды есепке алу туралы кредиторға мәлімдеуге міндетті. Ақшаны төлеу туралы талаптар бойынша ғана есепке алуға жол беріледі.

      5. Электр және жылу энергиясын, су шаруашылығы және кәріз жүйелері, байланыс жөніндегі, сондай-ақ борышкердің мүлкін қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді беруші борышкерді банкрот деп тану себебі бойынша борышкермен жасалған шарттан бас тартуға құқылы емес. Оңалту немесе банкроттық туралы іс қозғалғаннан кейін осы шарттарды орындауға байланысты шығыстар әкімшілік шығыстарға жатады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

9-бап. Үлестес тұлғалар

      Осы Заңда мыналар үлестес тұлғалар деп танылады:

      1) борышкердің немесе кредитордың акционері, құрылтайшысы (қатысушысы);

      2) борышкер-дара кәсіпкердің, сондай-ақ осы баптың 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген жеке тұлғаның жақын туыстары, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары;

      3) шартқа сәйкес борышкер қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқылы, оңалту және банкроттық рәсімдеріне қатысушымен жасалған шартпен байланысты тұлға;

      4) оңалту және банкроттық рәсімдеріне қатысушының немесе осы баптың 1), 3), 5), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғаның лауазымды адамдары;

      5) оңалту және банкроттық рәсімдеріне қатысушы оған қатысты акционер, қатысушы болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға;

      6) оңалту және банкроттық рәсімдеріне қатысушымен бірге үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес оңалту және банкроттық рәсімдеріне қатысушының үлестес тұлғасы болып табылатын немесе сот шешімімен үлестес деп танылған өзге де тұлға.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

10-бап. Құпиялылық

      1. Уәкілетті орган және әкімші, борышкерді банкрот деп тануға дейінгі кезеңді қоса алғанда, дара кәсіпкердің, банкрот мүлкінің меншік иесінің (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшыларының (қатысушыларының) келісімін алмастан, борышкердің қаржылық-шаруашылық қызметі туралы мәліметтерді сұратуға және алуға құқылы.

      2. Әкімшінің не уәкілетті органның қаржылық-шаруашылық қызмет туралы мәліметтер сеніп тапсырылған немесе оған қызметі немесе жұмысы бойынша белгілі болған лауазымды адамының оларды жария етуі, сол сияқты осындай мәліметтерді қамтитын құжаттарды жоғалту Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді. Осы баптың күші әкімші тартқан тұлғаларға да қолданылады.

      3. Уәкілетті органның немесе әкімшінің өздеріне ұсынылған ақпаратты Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда мемлекеттік органдарға беруі құпия ақпаратты жария ету болып табылмайды.

      4. Осы Заңда көзделген рәсімдерді жүргізу кезінде мынадай ақпарат құпия болып табылмайды:

      1) әкімші қызметін жүзеге асыратын тұлға туралы;

      2) кредиторлар комитетінің құрамы және ол қабылдаған шешімдер туралы;

      3) кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген талаптар сомасы туралы және оларды кезек бойынша қанағаттандыру мөлшері туралы;

      4) рәсімдерді жүргізу мерзімдері туралы;

      5) кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру графигін орындау туралы;

      6) әкімшінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдардың болуы және оларды қарау нәтижелері туралы;

      7) әкімшіні анықталған құқық бұзушылық фактілері бойынша әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы;

      8) оңалту рәсімін тоқтатудың негізі туралы;

      9) әкімші кредиторлар комитетіне шешім қабылдау үшін ұсынатын;

      10) осы Заңда белгіленген құқықтарды іске асыру шеңберінде осыған уәкілеттік берілген адамдар бастамашылық жасаған сот талқылаулары туралы ақпарат.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

11-бап. Борышкердің құқықтық жағдайы

      1. Борышкер:

      1) осы Заңда көзделген жағдайларда оны банкрот деп тану, берешекті қайта құрылымдау рәсімін, оңалту рәсімін қолдану, банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы өтінішпен сотқа жүгінуге;

      2) осы Заңда көзделген тәртіппен және шарттарда банкроттық рәсімі барысында бітімгершілік келісім жасасуға;

      3) сотта кредиторлық берешек сомасын даулауға, сондай-ақ осы мақсаттар үшін аудиторлық ұйымдарды тартуға;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да құқықтарды пайдалануға құқылы.

      2. Борышкер:

      1) оның мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген орган), заңды тұлғаның құрылтай құжаттармен осыған уәкілеттік берілген органы оны тарату туралы шешім қабылдаған, ал мүлкінің құны кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болған жағдайда, өзін банкрот деп тану туралы сотқа жүгінуге;

      2) әкімші тағайындалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сотқа және әкімшіге қаржылық-шаруашылық қызмет туралы ақпаратты, оның ішінде борышкерде бар мүлік, оның ішінде кепіл ауыртпалығы салынған, мүліктік жалдаудағы (жалға алудағы) және (немесе) лизингтегі мүлік туралы, банктік шоттардағы ақша, шоттардың нөмірлері және банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың тұрған жері, дебиторлық берешек сомасы туралы мәліметтерді беруге;

      3) хабарламасы әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізіліміне енгізілген тұлғамен уақытша әкімшінің өкілеттіктерін жүзеге асыру туралы келісімді сотқа оңалту рәсімін қолдану туралы өтініш бергенге дейін жасасуға;

      4) хабарламасы әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізіліміне енгізілген тұлғамен уақытша басқарушының өкілеттіктерін жүзеге асыру туралы келісімді сотқа банкрот деп тану туралы өтініш бергенге дейін жасасуға;

      5) уәкілетті органға сот борышкерді банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы шешім шығарған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде осы Заңның 115-бабының 2-тармағында көзделген құжаттарды ұсынуға;

      6) оңалтуды басқарушыға тағайындалған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде – құрылтай құжаттарын, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, он бес жұмыс күні ішінде – есепке алу құжаттамасын, екі ай ішінде материалдық және өзге де құндылықтарды беруге;

      7) уақытша басқарушыға борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімі шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде – құрылтай құжаттарын, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, он жұмыс күні ішінде – есепке алу құжаттамасын, банкроттың мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, жиырма жұмыс күні ішінде банкротқа тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды беруге;

      8) қарау арқылы зерделеу үшін есепке алу құжаттамасына уақытша басқарушының қолжетімділігін қамтамасыз етуге;

      9) қарау арқылы зерделеу үшін есепке алу құжаттамасына уақытша әкімшінің қолжетімділігін қамтамасыз етуге;

      10) бухгалтерлік құжаттаманың, бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік жүйелерінің толықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз етуге;

      11) құпия болып табылатын мәліметтерді қоспағанда, оңалту рәсімін жүргізу кезінде кез келген кредиторға оның жазбаша сұрау салуы негізінде сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өз қызметінің жүзеге асырылу барысы туралы ақпарат беруге;

      12) сұрау салу негізінде сотқа, оңалтуды, уақытша немесе банкроттықты басқарушыға және кредиторлар комитетіне борышкердің қаржылық жағдайы мен шаруашылық қызметі туралы ақпарат, түсінік беруге;

      13) әр айдың 15-күнінен кешіктірмей, кредиторлар комитетінің назарына оңалту рәсімін жүргізу кезеңінде алдыңғы айдағы қаржылық жағдай, кәдімгі коммерциялық операциялар барысында жүргізілген мәмілелер туралы ақпаратты жеткізуге;

      14) осы Заңда көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

      3. Оңалту рәсімінде борышкерді басқару борышкер – дара кәсіпкерге не борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі, құрылтайшысы (қатысушысы) уәкілеттік берген органға немесе тұлғаға жүктелген жағдайларда, онда оған оңалтуды басқарушы үшін осы Заңда көзделген, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзырет шегінде өкілеттіктер және жауаптылық қолданылады.

      4. Осы баптың 2-тармағының 1), 2), 7) және 8) тармақшаларының ережелерін бұзғаны үшін борышкердің мүлкі кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болған кезде, міндеттеріне осы баптың 2-тармағының 1), 2), 7) және 8) тармақшаларында көзделген талаптарды орындау кіретін лауазымды адам банкроттық рәсімінің нәтижелері бойынша орындалмай қалған, банкроттың кредиторлар алдындағы міндеттемелері мөлшерінде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес субсидиарлық жауаптылықта болады.

      Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

12-бап. Әкімші

      1. Осы Заңда белгіленген тәртіппен уәкілетті органға әкімші қызметінің басталғаны туралы хабарламаны берген:

      1) осы баптың 2-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеке тұлға;

      2) кәсіби бухгалтер әкімші ретінде әрекет ете алады.

      Осы Заңның 78-бабының 2-тармағында және 118-1-бабында, сондай-ақ "Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, әкімшіге осы Заңда жүктелген өкілеттіктер өзге тұлғаларға берілмейді.

      2. Әкімші ретінде қызметті жүзеге асыру үшін осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген адамдарға қойылатын талаптар:

      1) құқық, экономика және бизнес саласындағы жоғары білім;

      2) заңгерлік, экономикалық, бухгалтерлік, қаржылық, аудиторлық немесе бақылау-ревизия салаларындағы қатарынан үш жылдан кем емес жұмыс өтілі;

      3) наркологиялық немесе психиатриялық диспансерде есепте тұрмауы;

      4) жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығының болмауы;

      5) соттың әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танымауы.

      3. Өтініш берушінің уәкілетті органға қызметтің басталғаны туралы хабарламаны рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы беруі өтініш берушінің хабарламасын әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізіліміне енгізуге негіз болып табылады.

      Хабарламаға:

      1) егер осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген адам өтініш беруші болып табылған жағдайда – әкімші қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамның біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы Комиссияның шешімі қоса беріледі.

      Әкімші қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамның біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы Комиссия шешімі осындай емтиханды тапсырған күннен бастап бір жыл бойы жарамды болады;

      2) егер осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген адам өтініш беруші болып табылған жағдайда – кәсіби бухгалтердің сертификаты қоса беріледі.

      4. Өтініш беруші хабарламада көрсеткен деректер өзгерген кезде, өтініш беруші деректер өзгерген күннен бастап он жұмыс күні ішінде уәкілетті органға көрсетілген өзгерістер туралы хабарлама жіберуге міндетті.

      Қызметі тоқтатылған кезде әкімші уәкілетті органға хабарлама жіберуге міндетті.

      Әкімші оңалтуды және (немесе) банкроттықты басқарушылар ретінде қатысқан жағдайда, өз еркімен қызметін тоқтату туралы хабарламаға әрбір борышкер бойынша оңалтуды және (немесе) банкроттықты басқарушылардың жаңа кандидатурасын таңдау туралы кредиторлар жиналысы хаттамасының көшірмесі қоса беріледі.

      5. Үлестес тұлға әкімші болып тағайындала алмайды.

      Осы Заңның 82-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында және 3-тармағының 3) тармақшасында көзделген негіздер бойынша тоқтатылған оңалту рәсімінде борышкерді басқару жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асырған тұлға оңалту рәсімін тоқтату туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап екі жыл бойы оңалту рәсімінде борышкерді басқару жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыру үшін тағайындала алмайды.

      Осы баптың 8-тармағының 3), 4) және 6) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізілімінен шығарылған тұлға, егер шығарылған күнінен бастап үш жылдан аз уақыт өтсе, әкімші бола алмайды.

      6. Оңалту рәсімін және банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде борышкердің барлық органдары басқарудан шеттетіледі және борышкерді басқарудың бірден-бір органы ретінде:

      оңалту жоспарын бекіту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап – оңалтуды басқарушы (ол оңалту рәсімінде тағайындалған жағдайда) немесе санацияға қатысушы;

      борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап банкроттықты басқарушы тағайындалғанға дейін – уақытша басқарушы;

      тағайындалған күнінен бастап банкроттықты басқарушы әрекет етеді.

      Оңалтуды және банкроттықты басқарушылар, санацияға қатысушы өз өкілеттіктерін борышкердің тұрған жері бойынша жүзеге асыруға міндетті.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері осы Заңның 69-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайда қолданылмайды.

      7. Уәкілетті орган оңалтуды немесе банкроттықты басқарушыны белгілі бір борышкерге қатысты өз өкілеттіктерін орындаудан мынадай:

      1) ол осы баптың 5-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес өкілеттіктерді орындаудан бас тартқан;

      2) кредиторлар жиналысы оны шеттету туралы шешім қабылдаған;

      3) тексеру нәтижелері бойынша осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген талаптарды бұзушылықтар анықталған;

      4) оған осы Заңның 18-бабының 7-тармағында көзделген хабарлама қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш реттен артық жіберілген жағдайларда, шеттетеді.

      Осы тармақтың ережелеріне сәйкес оңалтуды немесе банкроттықты басқарушыны шеттету оны басқа борышкерлерге қатысты әкімші өкілеттіктерін жүзеге асырудан шеттетуге алып келмейді және оған басқа борышкерлерге қатысты әкімші өкілеттіктерін беруге кедергі келтірмейді.

      8. Уәкілетті орган әкімшінің хабарламасын әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізілімінен мынадай:

      1) өтініш беруші осы баптың 3-тармағының екінші бөлігінде көзделген құжаттарды ұсынбаған;

      2) осы баптың 5-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес өкілеттіктерді орындаудан бас тартуды қоспағанда, әкімші өкілеттіктерін орындаудан қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі реттен артық бас тартқан;

      3) осы баптың 5-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес оңалтуды немесе банкроттықты басқарушының өзін тағайындауына кедергі келтіретін мән-жайлардың бар екенін оңалту рәсімі немесе банкроттық рәсімі барысында уәкілетті орган анықтаған жағдайда, әкімші олар туралы хабарламаған;

      4) кредитордың немесе борышкердің мүдделеріне нұқсан келтіруге алып келген, фактісі заңды күшіне енген сот актісінде анықталған осы Заңның талаптары бұзылған;

      5) біліктілікті арттыруды растайтын құжаттар ұсынылмаған;

      6) Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9) және 12) тармақтарында немесе 36-бабының бірінші бөлігінде көзделген негіздер бойынша экономикалық қызмет саласында қылмыстық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық іс тоқтатылған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған, сондай-ақ мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар жасалған;

      7) осы адамға қатысты айыптау үкімі заңды күшіне енген;

      8) наркологиялық немесе психиатриялық диспансерге есепке қойылған;

      9) сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған;

      10) қызметін тоқтату туралы әкімші хабарлама берген;

      11) қайтыс болған немесе сот қайтыс болды деп жариялаған не хабарсыз кетті деп таныған жағдайларда, алып тастайды.

      9. Әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізілімінен хабарламаны алып тастауды уәкілетті орган мынадай мерзімдерде:

      1) осы баптың 8-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайда – анықталған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде;

      2) осы баптың 8-тармағының 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10) және 11) тармақшаларында көзделген жағдайларда – анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде;

      3) осы баптың 8-тармағының 5) тармақшасында көзделген жағдайда - біліктілікті арттыруға арналған мерзім өткен жылдан кейінгі жылдың басынан бастап жиырма жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      10. Уәкілетті орган әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізілімінен хабарлама алып тасталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде кредиторлар жиналысына оңалтуды не банкроттықты басқарушының осындай тізілімнен алып тасталғаны туралы ақпарат жібереді.

      11. Оңалтуды немесе банкроттықты басқарушы жүктелген өкілеттіктерді орындаудан шеттетілген немесе әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізілімінен оның хабарламасы алып тасталған жағдайда осы Заңда көзделген өкілеттіктерді жаңадан тағайындалған оңалтуды немесе банкроттықты басқарушы жүзеге асыруды жалғастырады.

      12. Әкімші уәкілетті орган айқындаған тәртіппен өз біліктілігін арттыруға міндетті.

      Біліктілікті арттыру туралы растаушы құжаттарды ұсыну үш жылда бір рет жүзеге асырылады. Мерзімді есептеу әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізіліміне хабарлама енгізілген жылдан кейінгі жылдан басталады.

      Осы тармақта көрсетілген құжаттарды ұсыну мерзімі – біліктілікті арттыру аяқталған жыл ішінде болады.

      13. Әкімші уәкілетті орган айқындаған тәртіппен уәкілетті органмен және өзге де тұлғалармен өзара іс-қимылды электрондық тәсілмен жүзеге асыруға құқылы.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

13-бап. Әкімшінің сыйақысы

      1. Уақытша әкімшінің және уақытша басқарушының негізгі сыйақысы оңалту рәсімін қолдану немесе банкрот деп тану туралы сотқа өтініш берген борышкердің немесе кредитордың қаражаты есебінен төленеді.

      Негізгі сыйақының мөлшері борышкер немесе кредитор мен әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлға арасында жасалған, уақытша әкімшінің немесе уақытша басқарушының өкілеттіктерін жүзеге асыру туралы келісімде айқындалады және уәкілетті орган белгілеген ең төмен шектен төмен болмайды.

      Осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген келісім оңалту рәсімін қолдану немесе банкрот деп тану туралы сотқа өтініш берілгенге дейін жасалады және оңалту немесе банкроттық туралы іс қозғау туралы сот ұйғарымы шығарылған күннен бастап күшіне енеді.

      Борышкер немесе кредитор уақытша әкімшінің немесе уақытша басқарушының негізгі сыйақысының мөлшерін уәкілетті орган белгілеген ең төмен шектен жоғары белгілеуге құқылы.

      Оңалту рәсімі немесе банкроттық рәсімі қолданылған жағдайда, уақытша әкімшіге немесе уақытша басқарушыға негізгі сыйақы төлеген кредиторға төленген қаражат мөлшеріндегі сома борышкердің мүлкі есебінен өтеледі.

      Егер салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор, мемлекеттік орган немесе мемлекет қатысатын заңды тұлға өтініш беруші болып табылса, онда уақытша басқарушының негізгі сыйақысын төлеу:

      1) егер банкроттық рәсімін жүргізу барысында жиынтығында осы Заңның 110-бабының 2-тармағында көзделген мән-жайлар анықталса – осы Заңның 110-бабының 3-тармағына сәйкес уәкілетті орган белгілеген ең төмен шек мөлшерінде;

      2) егер банкроттық рәсімін жүргізу барысында жиынтығында осы Заңның 110-бабының 2-тармағында көзделген мән-жайлар анықталмаса, уәкілетті орган белгілеген ең төмен шек мөлшерінде борышкердің мүлкі есебінен жүзеге асырылады.

      2. Банкроттықты басқарушының негізгі сыйақысының ең төмен және ең жоғары шектерін уәкілетті орган белгілейді.

      Банкроттықты басқарушының негізгі сыйақысының мөлшерін уәкілетті орган белгілеген шекте кредиторлар жиналысы айқындайды.

      Осы Заңның 84-бабының 1-тармағында белгіленген рәсімді жүргізу мерзімінен асып кеткен кезде банкроттықты басқарушының негізгі сыйақысы азайтылуға жатады және:

      банкроттық рәсімін жүргізу мерзімі тоғыз айдан асқан айдан кейінгі айдан бастап – кредиторлар жиналысының шешімі негізінде белгіленген негізгі сыйақы мөлшерінің жетпіс бес пайызы;

      банкроттық рәсімін жүргізу мерзімі екі жылдан асқан айдан кейінгі айдан бастап – кредиторлар жиналысының шешімі негізінде белгіленген негізгі сыйақы мөлшерінің елу пайызы мөлшерінде төленеді.

      Оңалтуды басқарушының негізгі сыйақысының мөлшерін кредиторлар жиналысы айқындайды.

      3. Банкроттықты басқарушыға қосымша сыйақы:

      1) кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кредиторлар талаптарының жиырма бес пайызынан аз қанағаттандырылған жағдайда – талаптарды қанағаттандыруға бағытталған соманың бір пайызы мөлшерінде;

      2) кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кредиторлар талаптарының жиырма бестен елу пайызына дейін қанағаттандырылған жағдайда – талаптарды қанағаттандыруға бағытталған соманың екі пайызы мөлшерінде;

      3) кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кредиторлар талаптарының елуден жетпіс бес пайызына дейін қанағаттандырылған жағдайда – талаптарды қанағаттандыруға бағытталған соманың үш пайызы мөлшерінде;

      4) кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кредиторлар талаптарының жетпіс бес пайызынан жоғары қанағаттандырылған жағдайда – талаптарды қанағаттандыруға бағытталған соманың төрт пайызы мөлшерінде борышкердің мүлкінен төленеді.

      Егер осы тармақтың үшінші бөлігінде өзгеше белгіленбесе, осы тармақтың мақсаттары үшін кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кредиторлардың талаптары деп тізілімнің екінші, үшінші, төртінші және бесінші кезектеріне жатқызылған талаптар түсініледі.

      Банкроттықты басқарушының қосымша сыйақысын есептеу кезінде осы Заңның 104-1-бабына сәйкес қанағаттандырылған кепілді кредиторлар талаптарының мөлшері, сондай-ақ құрылтайшыны (қатысушыны) және (немесе) лауазымды адамды субсидиарлық жауаптылыққа тарту туралы сот актісінің орындалуы нәтижесінде банкроттың мүліктік массасына түскен сомалар есепке алынбайды.

      Банкроттықты басқарушының қосымша сыйақысы бірінші кезектегі кредиторлардың талаптары толық көлемде қанағаттандырылған жағдайда төленуге жатады.

      4. Банкроттықты басқарушы қосымша сыйақы сомасын есепке жатқызу үшін борышкердің арнайы банктік шотын ашуға міндетті.

      Арнайы банктік шотқа түсетін ақша банкроттық рәсімін аяқтау туралы заңды күшіне енген сот ұйғарымы негізінде банкроттықты басқарушының қызметін жүзеге асырған тұлғаның алуына жатады.

      Арнайы шот осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген ақша алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде банкроттықты басқарушының қызметін жүзеге асырған тұлғаның өтініші бойынша жабылуға жатады.

      5. Оңалтуды басқарушының қосымша сыйақысы оңалту рәсімінің мақсаттарына қол жеткізілген жағдайда кредиторлар жиналысы айқындаған мөлшерде төленуге жатады.

      6. Кредитор өзінің талаптарын қанағаттандыруға бағытталған қаражат есебінен банкроттықты басқарушыға сыйлықақы төлеуге құқылы. Сыйлықақының мөлшері мен оны төлеу тәртібін кредитор дербес айқындайды.

      Ескерту. 13-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

14-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің оңалту және банкроттық саласындағы құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Заңда көзделген функцияларды және өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

15-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      Уәкiлеттi орган:

      1) әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдар хабарламалары тізілімін жүргізеді;

      1-1) әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар түлғалардың тізімін уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырады;

      1-2) салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор, мемлекеттік орган немесе мемлекет қатысатын заңды тұлға таңдаған тұлғаны уақытша басқарушы етіп тағайындайды;

      1-3) егер салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор, мемлекеттік орган немесе мемлекет қатысатын заңды тұлға өтініш беруші болып табылса, уақытша басқарушыны таңдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      2) кредиторлар жиналысы ұсынған кандидатураны оңалтуды және банкроттықты басқарушы етіп тағайындайды;

      3) оңалтуды және банкроттықты басқарушыны шеттетеді;

      4) Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      5) оңалтуды басқарушының оңалту рәсiмiнің жүзеге асырылу барысы туралы, уақытша басқарушының, банкроттықты басқарушының банкроттық рәсiмiнің жүргiзілу барысы туралы ағымдағы ақпаратын қарайды;

      6) оңалтуды және банкроттықты басқарушылардың қорытынды есебiнiң нысандарын бекiтедi;

      7) санацияға қатысушыдан растайтын құжаттарды сұратады;

      8) борышкердiң мүлкiн сату бойынша электрондық аукционды өткізу тәртiбiнiң сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      9) осы Заңда көзделген жағдайда банкроттың мүлкін уақытша басқарушының сатуын келіседі;

      10) құқық қорғау органдарына әдейі банкроттық белгілерінің болуын көрсететін қолда бар деректер туралы хабарлайды;

      11) әкiмшiнiң әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) шағымдарды қарайды;

      12) осы Заңның 7-бабында көрсетiлген мән-жайлар кезінде жасалған мәмiлелердi анықтау бойынша шаралар қолданады;

      13) әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалардың тізімін уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру, оңалтуды және банкроттықты басқарушыларды тағайындау мен шеттету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      14) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      15) мемлекеттiк органдардан, заңды тұлғалардан және олардың лауазымды адамдарынан оңалту немесе банкроттық рәсімі қолданылған борышкерлер туралы ақпаратты сұратады және алады;

      16) уақытша және банкроттықты басқарушыларға банкрот деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімі бар тұлғаның банктік шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдықтары мен қозғалысы туралы ақпаратты ұсынады;

      17) осы Заңды бұзушылықтар анықталған жағдайда әкімшінің шешiмдерi мен әрекеттерiн (әрекетсiздiгiн) сотта даулайды;

      18) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелердi қолдана отырып, электрондық қызметтер көрсетедi;

      19) заңда белгiленген жағдайларда және тәртiппен әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар жасайды және олар туралы iстердi қарайды, өз құзыретi шегiнде әкiмшiлiк жазалар қолданады;

      20) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      21) өз құзыреті шегінде берешекті қайта құрылымдау, оңалту, банкроттық және банкроттық рәсімін қозғамай тарату рәсімдерін енгізу, жүргізу және тоқтату бойынша түсіндірме мен комментарийлер береді;

      22) уақытша әкімшінің, уақытша басқарушының және оңалтуды басқарушының борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы, сондай-ақ оңалту жоспарында көзделген іс-шаралардың іске асырылуы ескеріле отырып, банкроттықты басқарушының борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындысының үлгілік нысандарын бекітеді;

      23) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      23-1) алып тасталды - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      23-2) біліктілік емтиханын өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      24) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      Ескерту. 15-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

16-бап. Уәкілетті органның мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы

      1. Уәкілетті орган мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасайды, өзара ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді.

      2. Мемлекеттік органдар оңалту және банкроттық саласындағы қызметті жүзеге асыру бойынша міндеттерді орындауда уәкілетті органға жәрдем беруге міндетті.

      3. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдармен электрондық тәсілмен өзара іс-қимылды жүзеге асыруға құқылы.

17-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау

      1. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      2. Бақылау субъектісіне бару арқылы тексеруді және профилактикалық бақылауды ұйымдастыру мен жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде айқындалады.

      Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

18-бап. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау

      1. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу, оларға жол бермеу және уәкілетті орган анықтаған бұзушылықтарды бақылау субъектісінің өзі дербес жою құқығын беру болып табылады.

      Әкімші бақылау субъектісі болып табылады.

      2. Уәкілетті орган алған деректер мен ақпаратты өзара салыстыру бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау жүргізу тәсілі болып табылады, осы деректер мен ақпаратқа мыналар жатады:

      1) оңалту рәсімінің немесе банкроттық рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы ағымдағы және сұрау салынатын ақпарат.

      Мұндай ақпаратты берудің нысанын, тәртібі мен мерзімдерін уәкілетті орган белгілейді;

      2) уәкілетті мемлекеттік органдардан, сондай-ақ әкімші мен борышкердің қызметі бойынша өзге де көздерден алынған мәліметтер.

      Атына уәкілетті органның сұрау салуы келіп түскен мемлекеттік орган, жеке және заңды тұлға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда және тәртіппен кез келген құпия ақпаратты (банктік, салықтық, коммерциялық құпия) ашуға және борышкерге және әкімші жүзеге асыратын оңалту рәсіміне немесе банкроттық рәсіміне қатысты құпия ақпаратты қамтитын кез келген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.

      Уәкілетті органның сұрау салуын орындау мерзімі, орындаудың неғұрлым ұзақ мерзімі сұрау салудың өзінде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, сұрау салу келіп түскен күннен бастап он жұмыс күнін құрайды.

      3. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған кезде, бұзушылық анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша хабарлама жіберіледі.

      Хабарлама бақылау субъектісіне қолын қойдыра отырып жеке өзіне немесе жөнелту мен алу фактісін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.

      Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген хабарлама мынадай жағдайларда:

      1) қолма-қол – хабарламада алғаны туралы белгі қойылған күннен бастап;

      2) пошта арқылы – тапсырысты хатпен пошта жөнелтілімі алынғаны туралы хабардар етілген күннен бастап;

      3) электрондық тәсілмен – қызметінің басталғаны немесе уәкілетті органда деректердің өзгергені туралы хабарламада көрсетілген әкімшінің электрондық мекенжайына уәкілетті орган жөнелткен күннен бастап табыс етілген болып есептеледі.

      4. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама табыс етілген күнінен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

      5. Бақылау субъектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген кезде хабарлама табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабарламаны жіберген уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

      Хабарлама орындалмаған деп танылған жағдайда, уәкілетті орган жазбаша шешім шығарады және оны осы баптың 3-тармағында көзделген тәсілдердің бірімен бақылау субъектісіне жібереді.

      6. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне енгізу жолымен бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындауға алып келеді.

      7. Уәкілетті орган жойылуы мүмкін емес бұзушылықтарды анықтаған жағдайда, әкімшіге бұзушылық анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша хабарлама жіберіледі.

      8. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау тоқсан сайын жүзеге асырылады.

      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

19-бап. Сұрау салуларды жіберу және рәсімдердің жүргізілу барысы туралы ақпаратты қабылдау

      Ескерту. 19-бап алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

20-бап. Хабарламалар

      Ескерту. 20-бап алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

21-бап. Әкімшілердің ағымдағы және сұратылатын ақпаратты ұсыну және қабылдау тәртібі

      Ескерту. 21-бап алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-тарау. КРЕДИТОРЛАР

22-бап. Кредиторлардың оңалту рәсіміне және банкроттық рәсіміне қатысуы

      1. Оңалту рәсімі және банкроттық рәсімі барысында барлық кредитордың мүдделерін осы Заңға сәйкес құрылатын кредиторлар жиналысы білдіреді.

      2. Кредитор оңалту рәсімінің немесе банкроттық рәсімінің жүргізілу барысында соттың шешіміне, әкімшінің әрекетіне, егер осы шешімдер немесе әрекеттер оның заңды мүдделеріне нұқсан келтірсе, шағым жасауға құқылы.

      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

23-бап. Кредиторлар жиналысы

      1. Оңалту рәсімі және банкроттық рәсімі кезінде кредиторлар жиналысына қатысу құқығы кредиторлар жиналысын өткізу күніне кредиторлар талаптарының тізіліміне талаптары енгізілген кредиторларға тиесілі.

      Кредиторлар жиналысына борышкер – дара кәсіпкер, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген тұлға), құрылтайшылары (қатысушылары) және уәкілетті органның өкілдері қатысуға құқылы.

      2. Кредиторлар жиналысының өкілеттіктері осы Заңның 75 және 93-баптарында көзделген.

      Ескерту. 23-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

24-бап. Кредиторлар жиналысын шақыру тәртібі

      1. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, кредиторлар жиналысын ұйымдастыру мен өткізуді әкімші жүзеге асырады.

      Кредиторлар жиналысын ұйымдастыруды кредиторлар комитеті оңалтуды басқарушыны шеттету, сондай-ақ банкроттықты басқарушыны шеттету және банкроттықты басқарушыны бір мезгілде таңдау мәселесін қарау кезінде жүзеге асырады.

      2. Кредиторлар жиналысы:

      1) борышкердің;

      2) әкімшінің;

      3) кредиторлар комитетінің;

      4) талаптары тізілімге енгізілген кредиторлар талаптарының жалпы сомасының кемінде он пайызын не кредиторлардың жалпы санының кемінде он пайызын құрайтын кредиторлардың бастамашылығы бойынша шақырылуы мүмкін.

      Ескерту. 24-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

25-бап. Кредиторлар жиналысын өткізу туралы ақпараттық хабар

      1. Осы Заңның мақсаттары үшін:

      1) кредиторлар жиналысын өткізу туралы қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттық хабарды уәкілетті органның интернет-ресурсында кредиторлар жиналысы өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жариялау;

      2) кредиторлар жиналысын өткізу туралы қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттық хабарды кредиторлар жиналысы өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей кредиторға дербес қол қойдыра отырып табыс ету;

      3) кредиторлар жиналысының өткізілетіні туралы хабарды пошта арқылы тапсырыс хатпен кредиторлар жиналысы өткізілетін күнге дейін он бес жұмыс күнінен кешіктірмей кредиторға жіберу хабар беру тәсілдерінің бірі кредиторларды, сондай-ақ кредиторлар жиналысына қатысуға құқығы бар өзге де адамдарды тиісінше хабардар ету болып танылады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген тәсілмен кредиторды хабардар ету мүмкін болмаған кезде осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында белгіленген тәсіл мұндай кредиторды тиісінше хабардар ету деп танылады.

      Борышкерде интернет-ресурс бар болған кезде, аталған интернет-ресурста кредиторлар жиналысын өткізу туралы қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттық хабарды кредиторлардың жиналысы өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жариялау міндетті болып табылады.

      Осы тармақтың күші оңалту рәсімі немесе банкроттық рәсімі кезінде кредиторлардың алғашқы жиналысын өткізу туралы кредиторларды хабардар етуге қолданылмайды. Кредиторлардың алғашқы жиналысын өткізу туралы хабарды кредиторларға жіберу тәртібі:

      оңалту рәсімі кезінде – осы Заңның 72-бабының 6-тармағында;

      банкроттық рәсімі кезінде – осы Заңның 91-бабының 1-тармағында айқындалады.

      Кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарлама кредиторларға жіберілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әкімші, ал кредиторлар жиналысын кредиторлар комитеті ұйымдастыратын жағдайларда – кредиторлар комитетінің төрағасы уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде уәкілетті органға жібереді.

      Уәкілетті орган хабарламаны алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.";

      2. Кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарда мынадай мәліметтер:

      борышкердің атауы, заңды мекенжайы;

      кредиторлар жиналысының өткізілетін күні, уақыты мен орны;

      кредиторлар жиналысының күн тәртібі;

      кредиторлар жиналысының қарауына жататын материалдармен танысу тәртібі қамтылуға тиіс.

      Күн тәртібінде қарауға ұсынылатын. кредиторлар жиналысының құзыретіне тікелей кіретін мәселелер қамтылуға тиіс. Күн тәртібін қалыптастыру кезінде кең ауқымда түсінілетін тұжырымдауды пайдалануға жол берілмейді.

      3. Кредиторлардың алғашқы жиналысын қоспағанда, жиналысқа тікелей қатысу мүмкін болмаған жағдайда, кредитор сырттай, оның ішінде пошта арқылы тапсырыс хатпен немесе электрондық тәсілмен дауыс беруге құқылы.

      Егер кредитор сырттай дауыс беретін болса, ол бұл туралы оңалтуды немесе банкроттықты басқарушыға жиналыс өткізілгенге дейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға тиіс.

      Оңалтуды немесе банкроттықты басқарушы жиналыс өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей күн тәртібіне қатысты материалдарды осындай кредиторға танысу үшін жіберуге немесе ұсынуға міндетті.

      Ескерту. 25-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

26-бап. Кредиторлар жиналысының оңалту рәсімі және банкроттық рәсімі кезінде шешімдер қабылдау тәртібі

      1. Кредиторлар жиналысының құқықтылығы мен шешімдер қабылдауының жалпы тәртібі осы бапқа сәйкес айқындалады.

      Кредиторлар жиналысының құқықтылығы мен шешім қабылдау тәртібінің ерекшеліктері:

      борышкердің мүлкін тікелей сату кезінде – осы Заңның 99-бабының 6-тармағында;

      оңалту жоспарын келісу кезінде – осы Заңның 26-1-бабында;

      оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде осы Заңның 26-2-бабында айқындалады.

      2. Кредиторлар жиналысы оған, сырттай дауыс беретіндерді қоса алғанда, кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы бар кредиторлар дауыстарының жалпы санының елу пайызынан астамын құрайтын дауыс санына ие кредиторлар қатысқан жағдайда заңды болады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері ескеріле отырып, кредиторлар жиналысы заңды болған кезде кредиторлар жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелерді қарауды ауыстыруға жол берілмейді.

      Қайта шақырылған кредиторлар жиналысы оған кредиторлар жиналысының өткізілетін уақыты мен орны туралы кредиторлар тиісті түрде хабардар етілген жағдайда, кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған кезде дауыс беруге құқығы бар кредиторлар дауыстарының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызын құрайтын дауыс санына ие кредиторлар қатысқан жағдайда, заңды болады.

      3. Осы Заңның 26-1 және 26-2-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, кредиторлар жиналысының шешімдері, сырттай дауыс беретіндерді қоса алғанда, кредиторлар жиналысына қатысатын кредиторлардың дауыс санының көпшілік даусымен қабылданады.

      Әкімші, ал кредиторлар жиналысын кредиторлар комитеті ұйымдастыратын жағдайларда – кредиторлар комитетінің төрағасы кредиторлардың шешімдер қабылдауы үшін әрбір кредитордың дауыс санын "талаптардың бір теңгесі – бір дауыс" қағидаты бойынша айқындайды.

      Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұл), жіберіп алған пайда түріндегі залалдар, сондай-ақ өзге де мүліктік және (немесе) қаржылық санкциялар кредиторлар жиналысында дауыс санын айқындау мақсаттары үшін есепке алынбайды.

      Кредиторлар жиналысында дауыс санын айқындау мақсаттары үшін кредиторлардың тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), жіберіп алған пайда түріндегі залалдар, сондай-ақ өзге де мүліктік және (немесе) қаржылық санкциялар бөлігіндегі талаптары:

      1) кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы бар кредиторлардың талаптары толық көлемде қанағаттандырылған;

      2) кредиторлардың талаптар тізілімі тек қана тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу, жіберіп алған пайда түріндегі залалдарды өтеу бөлігіндегі талаптардан, сот шешімі бойынша өзге де мүліктік және (немесе) қаржылық санкциялардан қалыптастырылған жағдайларда есепке алынады.

      Кредитор талаптарының қанағаттандырылуына қарай оның дауыс саны қанағаттандырылған талаптар сомасына азаяды.

      Қорытынды есепті келісу мәселесі қаралған жағдайда, осы тармақтың бесінші бөлігінің күші кредиторлар жиналысының заңдылығын айқындау және оның шешім қабылдауы кезінде қолданылмайды.

      4. Кредиторлар жиналысы шешімдер қабылдаған кезде:

      1) осы Заңның 72-бабының 3-тармағына және 90-бабының 5-тармағына сәйкес дауыс беру құқығынан айырылған кредиторлардың;

      2) қалған кредиторлардың талаптары толық қанағаттандырылғанға дейін борышкерге қатысты үлестес тұлғалар болып табылатын кредиторлардың дауыс беру құқығы жоқ.

      Жиналыс шешім қабылдаған кезде кредиторлардың дауысын айқындау мақсаттары үшін кредитор дауыс беруден бас тартқан жағдайда, ол кредиторлар жиналысына қатысып отыр деп есептелмейді.

      Кредитор кредиторлар жиналысына дәлелді себепсіз екі рет келмеген жағдайда, мұндай кредитордың дауыс саны кредиторлар жиналысының құқықтылығын айқындау кезінде есепке алынбайды.

      Растайтын құжат болған кезде:

      1) кредитордың не оның уәкілетті өкілінің еңбекке уақытша жарамсыздығы;

      2) кредитордың не оның уәкілетті өкілінің кредиторлар жиналысына қатысуына кедергі келтіретін төтенше жағдайдың туындауы;

      3) кредиторлар жиналысының шешімімен өзге де себеп дәлелді себеп ретінде танылады.

      5. Әкімші, ал кредиторлар жиналысын кредиторлар комитеті ұйымдастыратын жағдайларда – кредиторлар комитетінің төрағасы кредиторлар жиналысы ашылғанға дейін жиналысқа қатысушыларды тіркеуді жүргізеді.

      Кредиторлар жиналысының шешімдері хаттамамен ресімделеді.

      Кредиторлар жиналысының отырысын дауыс беру құқығы бар, қатысып отырған кредиторлар арасынан сайланған төраға жүргізеді. Хаттаманы дауыс беруге құқығы бар, қатысып отырған кредиторлар арасынан сайланатын хатшы жүргізеді. Төраға мен хатшы қатысып отырған кредиторлар арасынан қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Хаттамаға төраға, әкімші, хатшы жиналыс өткізілген күні қол қояды және ол борышкердің мөрімен (ол болған кезде) куәландырылады.

      Осы Заңның 76-бабының 10-1) және 10-2) тармақшаларында және 94-бабының 7) тармақшасында көзделген жағдайларда кредиторлар жиналысын кредиторлар комитеті ұйымдастырған кезде кредиторлар жиналысының хаттамасына әкімшінің қол қоюы талап етілмейді.

      Кредиторлар жиналысының хаттамасын хатшы үш данада жасайды, олардың біреуі – оған қол қойылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға, екіншісі – кредиторлар комитетіне, үшіншісі әкімшіге беріледі.

      Кредиторлар жиналысының хаттамасына:

      1) жиналысқа қатысушыларды тіркеу ведомосының;

      2) жиналысқа қатысушыларға танысу және (немесе) бекіту үшін ұсынылған материалдардың;

      3) кредиторлар жиналысының өткізілетін күні мен орны туралы кредиторлардың тиісінше хабардар етілгенін куәландыратын құжаттардың;

      4) әкімшінің немесе кредиторлар комитеті төрағасының ұйғаруы бойынша өзге де құжаттардың көшірмелері қоса берілуге тиіс.

      6. Рәсімдерге қатысушылар кредиторлар жиналысының шешіміне ол қабылданған күннен бастап бір ай ішінде шағым жасай алады.

      Ескерту. 26-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

26-1-бап. Оңалту жоспарын келісу

      1. Оңалту жоспарын келісу кезінде кредиторлар жиналысы оған мүдделері осы жоспарда қозғалған, талаптары екінші және төртінші кезектер құрамында жеке қанағаттандырылуға жататын кредиторлардың дауыс санының елу пайызынан астамын құрайтын дауыс санына ие кредиторлар қатысқан жағдайда құқықты болады.

      2. Оңалту жоспары, егер бір мезгілде:

      1) екінші кезектегі кредиторлар дауыс санының көпшілік даусы;

      2) төртінші кезектегі кредиторлар дауыс санының көпшілік даусы оған дауыс берсе, келісілді деп есептеледі.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген бір немесе екі шарт орындалмаған жағдайда, оңалту жоспары келісілмеді деп есептеледі.

      Ескерту. 2-тарау 26-1-баппен толықтырылды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

26-2-бап. Оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу

      1. Оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді келісу кезінде кредиторлар жиналысы оған талаптары мұндай кредиторлармен бір кезек құрамында және (немесе) келесі кезектер құрамында қанағаттандырылуға жататын, талаптары әрбір кезек құрамында жеке қанағаттандырылуға жататын кредиторлар дауыс санының елу пайызынан астамын құрайтын дауыс санына ие кредиторларды қоса алғанда, мүдделерін оңалту жоспарына енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар қозғайтын кредиторлар қатысқан жағдайда құқықты болады.

      2. Кредиторлар жиналысының оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді келісу туралы шешімін, егер оған әрбір кезек бойынша көпшілік дауыспен жеке дауыс берілсе, талаптары мұндай кредиторлармен бір кезек құрамында және (немесе) келесі кезектер құрамында қанағаттандырылуға жататын кредиторларды қоса алғанда, мүдделерін жоспарға енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар қозғайтын кредиторлар қабылдайды.

      3. Осы бапта көзделген шарттар орындалмаған жағдайда, оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу келісілмеді деп есептеледі.

      4. Оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді келісу бойынша жеке-жеке дауыс беруде кредиторлардың даусы тең болған кезде кредиторлар жиналысының шешімдері "талаптардың бір теңгесі – бір дауыс" қағидаты бойынша, сырттай дауыс беретіндерді қоса алғанда, кредиторлар жиналысына қатысатын кредиторлардың жалпы дауыс санының көпшілік даусымен қабылданады.

      Ескерту. 2-тарау 26-2-баппен толықтырылды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

27-бап. Кредиторлар комитеті

      1. Кредиторлар комитеті оңалту рәсімі және банкроттық рәсімі кезінде осы Заңда белгіленген тәртіппен құрылады.

      Осы баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде көзделген, кредиторлар комитеті мүшелерінің ең аз саны туралы талапты сақтау мүмкін болмаған кезде кредиторлар комитетінің өкілеттіктерін кредиторлар жиналысы жүзеге асырады.

      2. Кредиторлар комитетінің құрамын кредиторлар жиналысы қалыптастырады және бекітеді. Кредиторлар комитетіндегі мүшелердің ең аз саны үш адамнан кем болмайды.

      Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, кредиторлар комитетінің құрамына біртекті кредиторлардың әрбір тобынан бір кредитор кіреді.

      Борышкерге бірдей талаптары бар басқа кредиторлардың болмауы себебінен біртекті кредиторлар тобын құрмаған кредитор кредиторлар комитетінің құрамына кіргізілуі мүмкін.

      Кредиторлар комитетінің мүшесі үлестес тұлға немесе кредиторлар жиналысында дауыс беру құқығынан айырылған тұлға болмауға тиіс.

      3. Мыналар:

      1) кредиторлар комитетінің құрамына кіретін кредиторлар алдындағы міндеттемелерді орындау;

      2) кредиторға кредиторлар комитетінің құрамында болуға кедергі болатын мән-жайлар (заңды күшіне енген сот актілері, кредитордың таратылуы не қайтыс болуы және басқалары);

      3) үлестес тұлғалардың анықталуы;

      4) кредиторлар комитетінің отырыстарына кредиторлар комитеті мүшесінің осы Заңның 26-бабының 4-тармағы төртінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген дәлелсіз себеппен екі реттен көп қатыспауы кредиторлар комитетінің қалыптастырылған және бекітілген құрамына өзгерістер енгізудің негіздері болып табылады.

      4. Кредиторлар комитетінің отырысын өткізу туралы хабарламаны әкімші отырыс өткізілетін күнге дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей, пошта арқылы тапсырысты хатпен жібереді.

      Осы баптың 1-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайда кредиторлар комитетінің өкілеттіктерін кредиторлар жиналысы жүзеге асырған кезде кредиторлар жиналысының отырысын өткізу туралы хабарлама осы бапта көзделген тәртіппен жіберіледі.

      5. Кредиторлар комитетінің өкілеттіктері осы Заңның 76 және 94-баптарында көзделген.

      Ескерту. 27-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

28-бап. Кредиторлар комитетінің шешімдер қабылдауы

      1. Кредиторлар комитетінің отырысы комитет мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан кезде заңды болып табылады.

      2. Кредиторлар комитетінің шешімі "комитеттің бір мүшесі – бір дауыс" қағидаты бойынша кредиторлар комитеті мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

      Дауыс беру рәсімінде дауыстар тең болған кезде кредиторлар комитетінің төрағасына шешуші дауыс құқығы беріледі.

      3. Кредиторлар комитетінің отырысы хаттамамен ресімделеді.

      Хаттамада отырыстың өткізілген күні мен орны, кредиторлар комитетінің дауыс беруге қатысқан мүшелері, күн тәртібі, дауыс беру нәтижелері мен қабылданған шешімдер туралы мәліметтер қамтылуға тиіс. Хаттамаға кредиторлар комитетінің дауыс беруге қатысқан барлық мүшесі, әкімші қол қояды және ол борышкердің мөрімен (ол болған кезде) куәландырылады.

      Әкімші хаттамаға қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оны уәкілетті органға, кредиторлар комитетінің мүшелеріне жібереді. Хаттаманың бір данасы әкімшіде болады.

      4. Кредиторлардың, борышкер – дара кәсіпкердің, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесінің (ол уәкілеттік берген тұлғаның), құрылтайшыларының (қатысушыларының) кредиторлар комитетінің отырысына қатысуға құқығы бар.

      5. Осы Заңның 27-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайда кредиторлар комитетінің өкілеттіктерін кредиторлар жиналысы жүзеге асырған кезде кредиторлар жиналысы шешімдерді осы бапта көзделген тәртіппен қабылдайды.

      6. Рәсімдерге қатысушылар кредиторлар комитетінің шешіміне ол қабылданған күннен бастап бір ай ішінде шағым жасауы мүмкін.

      Ескерту. 28-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-1-тарау. Берешекті қайта құрылымдау рәсімі

      Ескерту. Заң 2-1-тараумен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

28-1-бап. Берешекті қайта құрылымдау туралы шешім қабылдау

      1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, борышкер оңалту немесе банкроттық туралы сот қозғаған істер болмаған жағдайда, осы Заңның 5-1-бабының 1-тармағына сәйкес айқындалатын уақытша төлем қабілетсіздігі туындаған кезде өз берешегін қайта құрылымдау туралы шешім қабылдауға құқылы.

      2. Борышкер уақытша төлем қабілетсіздігін куәландыратын құжаттарды қоса бере отырып, берешекті қайта құрылымдау туралы өтінішпен сотқа жүгінеді.

      Борышкер сотқа өтініш берген кезде бір мезгілде кредиторларды хабардар етеді.

      Бұл ретте егер:

      берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді бекітуден бас тарту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген;

      берешекті қайта құрылымдау туралы келісім жасаспаған жағдайда осы Заңның 28-3-бабының 1-тармағында белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап бір жыл өтпесе, борышкердің сотқа осындай өтінішпен жүгінуге құқығы жоқ.

      3. Сот борышкердің берешекті қайта құрылымдау туралы өтініші қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мына шешімдердің бірін шығарады:

      1) берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы;

      2) берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолданудан бас тарту туралы.

      Борышкердің уақытша төлем қабілетсіздігін куәландыратын құжаттарды ұсынбауы не оңалту немесе банкроттық туралы сот қозғаған істердің болуы борышкердің берешегін қайта құрылымдау рәсімін қолданудан соттың бас тартуына негіз болып табылады.

      4. Берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы сот шешімі дереу орындауға жатады.

      5. Борышкер сот қабылдаған шешім туралы уәкілетті органды және кредиторларды дереу хабардар етеді.

      6. Уәкілетті орган хабарламаны алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органның интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде борышкерге қатысты берешекті қайта құрылымдау рәсімі қолданылғаны туралы хабарландыруды орналастырады.

      Ескерту. 28-1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

28-2-бап. Берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану салдарлары

      Борышкерге қатысты берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы сот шешімі шығарылған күннен бастап мынадай салдарлар туындайды:

      1) борышкердің барлық берешек түрлері бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұлдарды, айыппұлдарды) есептеу тоқтатылады;

      2) кредиторға (кредиторларға) берешекті қайта құрылымдау туралы келісім жасасу кезеңінде борышкерді банкрот деп тану туралы сотқа өтініш беруге тыйым салынады;

      3) борышкерге мүлікті иеліктен шығару бойынша қандай да бір мәмілелер жасасуға тыйым салынады.

      Ескерту. 28-2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

28-3-бап. Берешекті қайта құрылымдау туралы келісім

      1. Берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап екі ай ішінде борышкер барлық кредиторлармен берешекті қайта құрылымдау туралы келісім жасасуға міндетті.

      2. Берешекті қайта құрылымдау туралы келісімде келісімнің шарттары, борышкердің кредитор (кредиторлар) алдындағы міндеттемелерін орындау тәртібі, тәсілдері мен мерзімдері туралы ережелер қамтылуға тиіс.

      Берешекті қайта құрылымдау туралы келісім үш жылдан аспайтын мерзімге жасалады.

      2-1. Егер берешекті қайта құрылымдау туралы келісім жасалған кезде мемлекеттік орган кредиторлардың бірі болып әрекет етсе, берешекті қайта құрылымдау туралы келісім мұндай мемлекеттік орган алдында берешекті бөліп өтеу шарттарымен келісім бекітілген күннен бастап үш жылдан аспайтын мерзімге жасалуы мүмкін.

      Салықтық берешек осы тармақтың бірінші бөлігінің талаптары сақталған жағдайда борышкердің және (немесе) үшінші тұлғаның мүлік кепілімен және (немесе) банктің кепілдігімен өтеледі.

      Кепілге берілетін мүлік өтімді, жоғалудан немесе бүлінуден сақтандырылған болуға тиіс және оның нарықтық құны салықтық берешек сомасынан кем болмауға тиіс. Мыналар:

      1) тіршілікті қамтамасыз ету объектілері;

      2) энергияның электр, жылу және өзге де түрлері;

      3) тыйым салынған мүлік;

      4) мемлекеттік органдар салған шектеулері бар мүлік;

      5) үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған мүлік;

      6) тез бұзылатын шикізат, тамақ өнімдері кепіл нысанасы болмайды.

      3. Берешекті қайта құрылымдау туралы келісімде көзделген құқықтар мен міндеттерді өзіне қабылдайтын үшінші тұлғалардың берешекті қайта құрылымдау туралы келісімге қатысуына рұқсат беріледі.

      4. Берешекті қайта құрылымдау туралы келісім:

      1) борышкер міндеттемелерінің орындалуын кейінге қалдыру және (немесе) мерзімін ұзарту;

      2) борышкердің талап ету құқықтарын басқаға беру;

      3) борышты толық немесе ішінара кешіру;

      4) тұрақсыздық айыбын (өсімпұлдарды, айыппұлдарды) есептен шығару;

      5) алынған қарыздар бойынша сыйақы мөлшерін азайту;

      6) кредитордың (кредиторлардың) талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де тәсілдермен қанағаттандыру шарттарымен жасалуы мүмкін.

      5. Берешекті қайта құрылымдау туралы келісім жазбаша нысанда қазақ және орыс тілдерінде жасалады және оған борышкер – дара кәсіпкер, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген тұлға), құрылтайшысы (қатысушысы) және әрбір кредитор қол қояды.

      Кредитор келісімнің шарттарымен келіспеген кезде мұндай келісім жасалмайды.

      Келісім жасалмаған кезде берешекті қайта құрылымдау рәсімі аяқталған болып есептеледі және мыналарға:

      1) осы Заңның 28-2-бабының 1) тармақшасына сәйкес басталған салдарлардың күші – сот берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы шешім қабылдаған күннен бастап;

      2) осы Заңның 28-2-бабының 2) және 3) тармақшаларына сәйкес басталған салдарлардың күші – осы баптың 1-тармағында белгіленген берешекті қайта құрылымдау туралы келісім жасасу мерзімі аяқталған күннен бастап тоқтатылады.

      Ескерту. 28-3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

28-4-бап. Берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді соттың бекітуі

      1. Осы Заңның 28-3-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімнен кешіктірмей борышкер өзінің берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді бекіту туралы өтінішпен сотқа жүгінеді.

      2. Берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді бекіту туралы өтінішке борышкер:

      1) борышкер – дара кәсіпкер, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген тұлға), құрылтайшысы (қатысушысы) және әрбір кредитор қол қойған, берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді;

      2) барлық кредитордың тұрғылықты жерін немесе тұрған жерін, сондай-ақ берешек сомаларын көрсете отырып, олардың тізімін қоса береді.

      3. Борышкердің берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді бекіту туралы өтінішін қарау нәтижелері бойынша сот мына ұйғарымдардың бірін шығарады:

      1) берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді бекіту туралы;

      2) берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді бекітуден бас тарту туралы.

      4. Борышкердің берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді бекітуден соттың бас тартуы үшін:

      1) кредиторлардың және (немесе) үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуы;

      2) берешекті қайта құрылымдау туралы келісімнің Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келуі негіз болып табылады.

      5. Берешекті қайта құрылымдау туралы келісім борышкердің, кредитордың (кредиторлардың) және (немесе) келісімге қатысқан үшінші тұлғалардың мұндай келісімді бекіту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күнінен бастап орындалуға міндетті болып табылады.

      6. Сот келісімді бекітуден бас тартқан жағдайда, борышкердің берешегін қайта құрылымдау рәсімі аяқталған болып есептеледі және мыналарға:

      1) осы Заңның 28-2-бабының 1) тармақшасына сәйкес басталған салдарлардың күші – сот берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы шешім қабылдаған күннен бастап;

      2) осы Заңның 28-2-бабының 2 және 3) тармақшаларына сәйкес басталған салдарлардың күші – берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді бекітуден бас тарту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап тоқтатылады.

      7. Кредитор (кредиторлар) мынадай:

      1) борышкер мұндай келісімнің шарттарын бұзған;

      2) осы Заңның 28-3-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімде берешекті қайта құрылымдау туралы келісім жасамаған жағдайларда, берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді бұзу туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқылы.

      8. Осы Заңның 28-3-бабының 3-тармағында көрсетілген үшінші тұлғалар борышкер берешекті қайта құрылымдау туралы келісімнің шарттарын бұзған жағдайда осындай келісімді бұзу туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқылы.

      8-1. Келісім бұзылған жағдайда берешекті қайта құрылымдау рәсімі аяқталған болып есептеледі, ал осы Заңның 28-5-бабына сәйкес басталған салдарлардың күші берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді бұзу туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап тоқтатылады.

      9. Кредитордың (кредиторлардың) берешекті қайта құрылымдау туралы келісім қолданылған кезең ішінде егер борышкер мұндай келісімнің барлық шарттарын сақтаған жағдайда, борышкерді банкрот деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқығы жоқ.

      Ескерту. 28-4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

28-5-бап. Берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді соттың бекітуінің салдары

      Берешекті қайта құрылымдау туралы келісімді бекіту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап мынадай салдарлар басталады:

      1) борышкер берешегінің барлық түрлері бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұлдарды, айыппұлдарды) есептеу және сыйақы (мүдде) тоқтатылады;

      2) борышкердің шоттары бойынша мемлекеттік органдар қойған барлық шектеулер оларды қойған тиісті органдардың шешім қабылдауынсыз алып тасталады;

      3) төлеу мерзімі берешекті қайта құрылымдау туралы келісім жасасқаннан кейін басталған, моральдық зиянды өтеу туралы талаптарды есепке алмай, өмiріне немесе денсаулығына зиян келтiргенi үшiн борышкер жауаптылықта болатын азаматтарға төленетін төлемдердi қоспағанда, соттардың бұрын қабылданған шешімдерін, төрелік шешімдерін орындау тоқтатылады;

      4) борышкердің мүлкіне жаңадан тыйым салуға және оның мүлкіне билік етуге өзге де шектеулер қоюға мәмілені жарамсыз деп тану және мүлікті өзгенің заңсыз иеленуінен алуды талап ету туралы борышкерге қойылған талап қоюлар бойынша ғана жол беріледі.

      Ескерту. 28-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 08.04.2016 № 489-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-тарау. ЖЕДЕЛДЕТІЛГЕН ОҢАЛТУ РӘСІМІ

      Ескерту. 3-тарау алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4-тарау. ОҢАЛТУ НЕМЕСЕ БАНКРОТТЫҚ ТУРАЛЫ IСТЕРДI СОТ ТӘРТIБIМЕН
ҚАРАУ

38-бап. Оңалту және банкроттық туралы істі қозғау тәртiбi

      1. Сотта оңалту туралы іс бойынша іс жүргізу осы Заңның 5-1-бабында көзделген негіздер болған кезде, салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредиторды, мемлекеттік органды немесе мемлекет қатысатын заңды тұлғаны қоспағанда, борышкердің немесе кредитордың (кредиторлардың) өтініші негізінде қозғалады.

      Борышкердің банкроттық туралы істі қозғау туралы сот ұйғарымының көшірмесін алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен аспайтын мерзімде оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішті сотқа жіберуге де құқығы бар.

      2. Сотта банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу осы Заңның 5-бабында көзделген негіздер болған кезде борышкердiң, кредитордың (кредиторлардың), осы Заңның 47-бабында көзделген жағдайларда прокурордың, осы Заңның 83-бабының 2-тармағында көзделген жағдайда оңалтуды басқарушының өтiнiшi негiзiнде қозғалады.

      3. Сот оңалту рәсiмiн қолдану туралы немесе борышкердi банкрот деп тану туралы өтiнiштi іс жүргiзуге қабылдау туралы ұйғарым шығарған күннен бастап оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша iс жүргiзу қозғалды деп есептеледі.

      4. Борышкер, оңалтуды басқарушы берген, банкрот деп тану туралы өтiнiш соттың тиiстi шешiмiнсiз қайтарып алынбайды. Кредитордың (кредиторлардың), прокурордың өтiнiштерін олар борышкердi банкрот деп тану туралы шешiм қабылданғанға дейiн қайтарып алуы мүмкiн.

      Ескерту. 38-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

39-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы iске қатысушы тұлғалар

      Мыналар:

      1) борышкер;

      2) кредиторлар;

      3) кредиторлардың еңбекақы төлеу жөнiндегi өкiлi;

      4) прокурор;

      5) борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген орган), құрылтайшысы (қатысушысы);

      6) уәкiлеттi орган;

      7) әкімші оңалту немесе банкроттық туралы iске қатысушы тұлғалар бола алады.

      8) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 39-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

40-бап. Борышкердiң өтiнiшi

      1. Борышкер:

      1) заңды тұлғаның құрылтайшылық құжаттарымен уәкiлеттiк берiлген органының;

      2) борышкер – дара кәсіпкердің, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесінің (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшысының (қатысушысының) шешiмi негiзiнде оңалту рәсімін қолдану немесе өзін банкрот деп тану туралы сотқа жүгiнеді.

      2. Борышкер осы Заңның 11-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында белгіленген жағдайда өзін банкрот деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінуге міндетті.

      Ескерту. 40-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

41-бап. Борышкер өтiнiшiнiң нысаны мен мазмұны

      1. Борышкердiң өтiнiшi сотқа жазбаша нысанда немесе электрондық құжат нысанында берiледi. Оған борышкер – заңды тұлғаның басшысы не құрылтай құжаттарына сәйкес оны алмастыратын адам, не борышкер – дара кәсіпкер қол қояды.

      2. Борышкердiң өтiнiшi:

      1) өтiнiш берiлетiн соттың атауын;

      2) кредиторлар талаптарын қанағаттандырудың мүмкiн еместiгiнiң негiздемесiн;

      3) онда бар мүлiк, оның iшiнде кепiл ауыртпалығы салынған, мүліктік жалдаудағы (жалға алудағы) және (немесе) лизингідегі мүлiк, банктік шоттардағы ақша, шоттардың нөмiрлерi және банктердiң орналасқан жерi туралы мәлiметтердi, орналасқан жерлерi мен берешек сомалары көрсетiлген дебиторлар тiзбесiн;

      4) орындалу мерзiмi басталмаған мiндеттемелерi туралы мәлiметтердi;

      5) қызметiнiң табиғи монополия саласына қатысы туралы ақпаратты;

      5-1) өзімен уақытша басқарушының немесе уақытша әкімшінің өкілеттіктерін жүзеге асыру туралы келісім жасалған адамның тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе тұлғаның атауын, жеке сәйкестендіру нөмірін немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірін;

      6) қоса берiлетiн құжаттар тiзбесiн қамтуға тиiс.

      Борышкердiң өтiнiшiнде, егер банкроттық немесе оңалту туралы iстi қарау үшін қажет болса, өзге де мәлiметтер, сондай-ақ өтiнiш берушiде бар өтінішхаттар көрсетiлуi мүмкiн.

      Борышкер сотқа өтініш берумен бір мезгілде уәкiлеттi органға өтiнiштiң және оған қоса берiлетiн құжаттардың көшiрмелерiн жiберуге мiндеттi.

      Ескерту. 41-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

42-бап. Борышкердiң өтiнiшiне қоса берiлетiн құжаттар

      1. Борышкердi банкрот деп тану туралы оның өтiнiшiне:

      1) мемлекеттiк баждың белгiленген тәртiппен және мөлшерде төленгенiн;

      2) осы Заңның 5-бабының 1-тармағына сәйкес борышкердің өзін банкрот деп тану туралы өтінішпен жүгінуіне негіз болып табылатын орнықты төлем қабілетсіздігін;

      3) борышкердiң өтiнiшi негiзделетiн өзге де мән-жайларды растайтын құжаттар қоса берiледi.

      2. Борышкердi банкрот деп тану туралы оның өтiнiшiне сондай-ақ:

      1) борышкердің өзін банкрот деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінуіне негіз болып табылатын, борышкер – дара кәсіпкердің, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесінің (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшысының (қатысушысының) шешімі;

      2) өтініш берілген күнге және өтініш берілген жылдың басындағы, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайда, өтініш берілген жылдың алдындағы жылдың басындағы қаржылық есептілік, тиісті берешектің сомалары мен түзілген күні көрсетіле отырып, барлық кредитор мен дебитордың тізбесі (жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және (немесе) толық атауы, заңды мекенжайы);

      3) еңбекке ақы төлеу бойынша кредиторлардың (осындай кредиторлар бар болған кезде) банкроттық туралы iске қатысу үшiн олардың өкiлi жасырын дауыс беру арқылы сайланған жиналысының (конференциясының) хаттамасы;

      4) құрылтайшылық құжаттарының көшiрмелерi;

      5) егер борышкер табиғи монополия субъектiсi болып табылса, табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi органның борышкердiң өзiн банкрот деп тану туралы сотқа жүгiнуi туралы жазбаша хабарламасын алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ұсынатын қорытындысы;

      6) алып тасталды - ҚР 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      7) соттар iс жүргiзуге қабылдаған, борышкерге қатысты талап қоюлар, сот бұйрығын шығару туралы өтініштер, сондай-ақ даусыз (акцептiсiз) есептен шығаруға қойылған талаптар туралы мәлiметтер;

      8) борышкер мен әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлға арасында жасалған, уақытша басқарушының өкілеттіктерін жүзеге асыру туралы келісімнің көшірмесі қоса беріледі.

      3. Оңалтуды басқарушының оңалту рәсімін тоқтату, борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы өтінішіне кредиторлар жиналысының хаттамасы, сондай-ақ борышкердің қаржылық орнықтылықтың ІІІ сыныбына жататындығы және оны банкрот деп тану үшін негіздердің бар екендігі туралы қорытынды қоса беріледі.

      4. Борышкердiң оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшiне:

      1) мемлекеттiк баждың белгiленген тәртiппен және мөлшерде төленгенiн;

      2) борышкердің осы Заңның 5-1-бабының 1-тармағына сәйкес оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішпен жүгінуіне негіз болып табылатын уақытша төлем қабілетсіздігін;

      3) борышкердiң өтiнiшi негiзделетiн өзге де мән-жайларды растайтын құжаттар қоса берiледi.

      5. Борышкердiң оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшiне сондай-ақ:

      1) борышкердің оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішпен сотқа жүгінуіне негіз болып табылатын, борышкер – дара кәсіпкердің, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесінің (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшысының (қатысушысының) шешімі;

      2) өтініш берілген күнге және өтініш берілген жылдың басындағы, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайда, өтініш берілген жылдың алдындағы жылдың басындағы қаржылық есептілік, тиісті берешектің сомалары мен түзілген күні көрсетіле отырып, барлық кредитор мен дебитордың тізбесі (жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және (немесе) толық атауы, заңды мекенжайы);

      3) соттар iс жүргiзуге қабылдаған, борышкерге қатысты қуынымдар туралы, сондай-ақ даусыз (акцептiсiз) есептен шығаруға қойылған талаптар туралы мәлiметтер;

      4) құрылтайшылық құжаттарының көшiрмелерi;

      5) борышкер мен әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлға арасында жасалған, уақытша әкімшінің өкілеттіктерін жүзеге асыру туралы келісімнің көшірмесі қоса беріледі.

      6. Осы Заңның 95-1-бабы 4-тармағында көзделген жағдайда борышкердiң оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшiне:

      1) осы Заңның 95-1-бабында көзделген тәртіппен келісілген оңалту жоспары;

      2) оңалту жоспарын келiсу туралы кредиторлар жиналысының хаттамасы;

      3) оңалту жоспарында көзделген іс-шараларды іске асыру ескеріле отырып, борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы банкроттықты басқарушының қорытындысы қоса берiледi.

      Ескерту. 42-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

43-бап. Борышкер өтiнiшiнiң қаралмай қайтарылуы

      Ескерту. 43-бап алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

44-бап. Кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшi

      1. Банкроттық немесе оңалту туралы iс азаматтық-құқықтық және өзге де мiндеттемелер бойынша кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшi негiзiнде қозғалуы мүмкiн.

      2. Кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшiнде:

      1) өтiнiш берiлiп отырған соттың атауы;

      2) борышкердің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе атауы, тұрған жері;

      3) кредитор (кредиторлар) – жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жері немесе кредитор (кредиторлар) – заңды тұлғаның атауы, тұрған жері;

      4) борышкердiң кредитор (кредиторлар) алдындағы оның талабы туындаған мiндеттемесi, бұл мiндеттеменiң орындалу мерзiмi;

      5) осы кредитордың (кредиторлардың) борышкерге қойған талаптарының мәнi мен сомасы;

      6) мiндеттеме бойынша берешектің және осы сомаға есептелген сыйақының (мүдденің), борышкерден өндiрiп алуға жататын тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсiмпұлдың) және залалдың сомасы;

      7) кредитор (кредиторлар) талаптарының белгіленген құқықтық негіздері (борышкерден ақшаны өндіріп алу туралы заңды күшіне енген сот актісі немесе атқарушылық құжат, борышкердің борышты мойындауы, егер салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор өтініш беруші болып табылған жағдайда – Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасында көзделген тәртіппен салықтық берешекті, сондай-ақ кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешекті мәжбүрлеп өндіріп алудың барлық шарасын қабылдау туралы мәліметтер);

      8) борышкердегі мүлiк туралы кредиторға (кредиторларға) белгiлi мәлiметтер;

      9) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      10) қоса берілетiн құжаттар тiзбесi;

      11) уақытша басқарушының немесе уақытша әкімшінің өкілеттіктерін жүзеге асыру туралы келісім жасасқан адамның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе тұлғаның атауы, жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетілуге тиіс.

      Егер салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор не мемлекеттік орган немесе мемлекет қатысатын заңды тұлға өтініш беруші болып табылған жағдайда, уақытша басқарушының кандидатурасын таңдау уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады;

      12) егер банкроттық немесе оңалту туралы iстi қарау үшiн қажет болса, өзге де мәлiметтер көрсетiлуге тиiс.

      3. Кредитор (кредиторлар) сотқа өтініш берумен бір мезгілде өтiнiштiң және оған қоса берілетiн құжаттардың көшiрмелерiн борышкерге, уәкiлеттi органға жiберуге мiндеттi.

      4. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 44-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

45-бап. Кредитордың өтінішіне қоса берілетін құжаттар

      1. Кредитордың борышкердi банкрот деп тану туралы өтiнiшiне:

      1) мемлекеттiк баждың белгiленген тәртiппен және мөлшерде төленгенiн;

      2) кредитордың өтiнiшi мен оған қоса берілетін құжаттар көшiрмелерінiң борышкерге және уәкiлеттi органға жiберiлгенiн;

      3) борышкердiң кредитор алдындағы мiндеттемелерiн, сондай-ақ осы мiндеттемелер бойынша берешектiң бар екендігін және сомасын;

      4) кредитор талаптарының (атқару құжаттары, соттың шешiмi немесе кредитор талаптарын борышкердiң жазбаша түрде тануы) негізділігін;

      5) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      6) кредитордың өтiнiшi негiзделетін өзге де мән-жайларды (бар болған кезде) растайтын құжаттар қоса беріледi.

      Кредитордың өтiнiшiне кредитор мен әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлға арасында жасалған, уақытша басқарушының өкілеттіктерін жүзеге асыру туралы келісімнің көшірмесі қоса беріледі.

      Егер салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор не мемлекеттік орган немесе мемлекет қатысатын заңды тұлға өтініш беруші болып табылған жағдайда, уақытша басқарушының өкілеттіктерін жүзеге асыру туралы келісім жасалмайды.

      2. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      3. Оңалту рәсімін қолдану туралы кредитордың (кредиторлардың) өтінішіне:

      1) белгіленген тәртіппен және мөлшерде мемлекеттік баждың төленгенін;

      2) борышкерге өтініш пен оған қоса берілген құжаттардың көшірмелерінің жіберілгенін;

      3) борышкердің кредитор алдындағы міндеттемелерін, сондай-ақ осы міндеттемелер бойынша берешектің бар екендігін және сомасын;

      4) алып тасталды - ҚР 22.04.2015 № 308-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) кредитор өтініші негізделетін өзге де мән-жайларды (болған кезде) растайтын құжаттар қоса беріледі.

      Ескерту. 45-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 22.04.2015 № 308-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

45-1-бап. Борышкердің немесе кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшiн қараусыз қайтару

      1. Борышкердiң оңалту рәсiмiн қолдану немесе банкрот деп тану туралы, осы Заңның 41 және 42-баптарында көзделген талаптарға сәйкес келмейтiн өтiнiшпен сотқа жүгiнуi соттың өтiнiштi қараусыз қайтаруына негiз болып табылады.

      2. Борышкер үшiн банкрот деп тану туралы өтiнiшпен сотқа жүгiну осы Заңға сәйкес мiндеттi болып табылатын және қажеттi құжаттар өтiнiшке қоса берілмеген жағдайларда, мұндай өтiнiштi сот iс жүргiзуге қабылдайды, ал жетіспейтін құжаттарды сот талқылауына iстi дайындау тәртiбiмен сот талап етеді.

      3. Кредитордың (кредиторлардың) осы Заңның 44 және 45-баптарында көзделген талаптарға сәйкес келмейтін өтiнiшiн сот қараусыз қайтарады.

      Ескерту. 4-тарау 45-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

46-бап. Бiр немесе бiрнеше кредитордың талаптарын бiрiктiру

      1. Кредитор әртүрлi мiндеттемелер бойынша борышкерге қойылған бiрнеше талапты бiр өтiнiшке бiрiктiруге құқылы.

      2. Кредиторлар борышкерге қойған өздерінің талаптарын бiрiктiруге және сотқа бiр өтiнiшпен жүгiнуге құқылы. Мұндай өтiнiшке өздерінің талаптарын бiрiктiрген кредиторлар қол қояды.

47-бап. Прокурордың өтінішi

      1. Прокурор:

      1) ол әдейі банкроттық белгiлерiн анықтағанда;

      2) кредитор – Қазақстан Республикасының, мемлекеттік органдардың мүдделерінде борышкерді банкрот деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінеді.

      2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде өзгеше көзделмесе немесе құқықтық қатынастардың мәнінен туындамаса, прокурордың өтінішi сотқа осы Заңда кредитордың өтiнiшiне қатысты көзделген талаптар сақтала отырып берiледi.

48-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша iс жүргiзудi қозғау

      1. Осы Заңда белгiленген талаптарға сәйкес келетiн, оңалту рәсiмiн қолдану немесе борышкердi банкрот деп тану туралы өтiнiштi ала отырып, сот өтiнiш келiп түскен күннен бастап бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей, ал осы Заңның 53-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда, банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы ұйғарым шығарылған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей іс қозғау туралы ұйғарым шығарады.

      Іс қозғау туралы ұйғарым мүлікке құқықтарды тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың және өзге де органдардың, сондай-ақ "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының осы Заңның 50-бабының 1-тармағында көзделген шектеулерді қолдану жөніндегі міндетін қамтуға тиіс.

      1-1. Сот, егер өтініш оңалту рәсімін қолданудан бас тарту туралы сот шешімі немесе оңалту рәсімін тоқтату туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап екі жыл өткенге дейін берілген жағдайда, оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішті қайтарады.

      2. Іс қозғау туралы сот ұйғарымының көшiрмелерін сот борышкерге, өтiнiш берушiге, уәкiлеттi органға, мүлікке құқықтарды тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарға және өзге де органдарға, сондай-ақ "Азаматтарға арналған үкiмет" мемлекеттiк корпорациясына, борышкер тұрған жердегі жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасына және аумақтық әдiлет органына жібереді.

      3. Уәкілетті орган, егер салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор не мемлекеттік орган немесе мемлекет қатысатын заңды тұлға өтініш беруші болып табылса, сот банкроттық туралы іс қозғау туралы ұйғарым шығарған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уақытша басқарушыны тағайындайды.

      4. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      5. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 48-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) ; 07.04.2016 № 487-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

49-бап. Уақытша әкімшінің және уақытша басқарушының борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындысы

      1. Борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтер жинауды жүзеге асыру нәтижелері бойынша уақытша басқарушы банкроттық туралы істі сотта қарау кезеңінде борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытынды жасайды, ол төменде санамаланған тұжырымдардың бірін қамтиды:

      1) борышкер қаржылық орнықтылықтың I сыныбына жатады, банкрот деп тану туралы өтініш негізсіз болып табылады;

      2) борышкер қаржылық орнықтылықтың II сыныбына жатады, борышкерді банкрот деп тану үшін негіздер жоқ, бірақ оңалту рәсімін қолдану үшін негіздер бар;

      3) борышкер қаржылық орнықтылықтың ІІІ сыныбына жатады, оны банкрот деп тану үшін негіздер бар.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген, борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытынды, егер:

      1) борышкерде өтініш берушіден бөлек, басқа кредиторлар болмаған жағдайда жасалмайды.

      Осы тармақшаның ережелері салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор немесе "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес атқарушылық құжат қайтарылған кредитор өтініш беруші болып табылатын жағдайларға қолданылмайды;

      2) борышкер уақытша басқарушыға есепке алу құжаттамасына қол жеткізуге рұқсат бермеген жағдайда жасалмайды.

      3. Уақытша басқарушы сот банкроттық туралы іс қозғау туралы ұйғарым шығарған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде, ал егер салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор не мемлекеттік орган немесе мемлекет қатысатын заңды тұлға өтініш беруші болып табылған жағдайда, өзі тағайындалған күннен бастап:

      1) осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайда – борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытынды жасаудың орынсыздығы туралы;

      2) осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда – борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытынды жасаудың мүмкін еместігі туралы акт жасайды.

      4. Оңалту туралы істі сотта қарау кезеңінде борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтер жинауды жүзеге асыру нәтижелері бойынша уақытша әкімші борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытынды жасайды, ол төменде санамаланған тұжырымдардың бірін қамтиды:

      1) борышкер қаржылық орнықтылықтың I сыныбына жатады, оңалту рәсімін қолдану туралы өтініш негізсіз болып табылады;

      2) борышкер қаржылық орнықтылықтың II сыныбына жатады, оңалту рәсімін қолдану үшін негіздер бар;

      3) борышкер қаржылық орнықтылықтың ІІІ сыныбына жатады, оны банкрот деп тану үшін негіздер бар.

      5. Борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны уақытша әкімші және уақытша басқарушы осы Заңның 49-1-бабының ережелерін ескере отырып жасайды.

      Ескерту. 49-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

49-1-бап. Қаржылық орнықтылық сыныптарын айқындау

      1. Борышкердің қаржылық орнықтылық сыныбын айқындау оның қаржылық-шаруашылық қызметінің тиімділігін сипаттайтын коэффициенттерді есептеу арқылы жүзеге асырылады.

      2. Қаржылық орнықтылық сыныбының шекараларына сәйкес борышкер мына сыныптардың біріне жатады: І сынып – қаржылық жағынан орнықты; ІІ сынып – банкроттық қатерімен ұштасқан, бірақ қаржылық орнықтылығын қалпына келтіру мүмкіндігі бар; ІІІ сынып – қаржылық жағынан орнықсыз.

      3. Коэффициенттерді есептеу және қаржылық орнықтылық сыныптарының шекараларын айқындау тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Ескерту. 4-тарау 49-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

50-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша iс қозғаудың салдарлары

      1. Оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша iс жүргізуді қозғау туралы ұйғарым шығарылған күннен бастап:

      1) борышкер – дара кәсіпкерге, заңды тұлға мүлкінің меншік иесіне, құрылтайшысына (қатысушысына), барлық органдарына мүлiктi кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс пайдалануға және өткiзуге тыйым салынады;

      2) моральдық зиянның орнын толтыру туралы талаптарды есепке алмағанда, өмiрiне немесе денсаулығына зиян келтiргенi үшiн борышкер жауаптылықта болатын азаматтарға төленетін төлемдердi қоспағанда, борышкердің мүлкіне қатысты бұрын қабылданған соттардың шешімдерін, төреліктің шешімдерін, мемлекеттік кіріс органдарының, сондай-ақ борышкер меншiк иелерiнiң (құрылтайшыларының, қатысушыларының), олар уәкілеттік берген органдардың немесе органдарының шешiмдерiн орындау тоқтатыла тұрады;

      2-1) борышкер берешегінің барлық түрі бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды, айыппұлдарды) есепке жазу тоқтатыла тұрады;

      3) үшінші тұлғалардың кепілдіктер мен кепілгерліктерді орындау бойынша талаптарын қоспағанда, кредиторлардың борышкерге қоятын кез келген талаптары осы Заңда көзделген оңалту немесе банкроттық рәсiмдерi шегiнде ғана қойылуы, сондай-ақ үшінші тұлғалар кепіл беруші болған жағдайларда, кепіл тұрғысында өндiрiп алуға қойылуы мүмкiн;

      4) кредиторлардың, мемлекеттік кіріс органы мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерді есептеуді және (немесе) жинауды жүзеге асыратын өзге де уәкiлеттi мемлекеттiк органның талаптары, оның iшiнде даусыз (акцептісiз) тәртiппен қанағаттандырылуға жататын талаптары бойынша борышкердiң банктік шоттарынан ақша өндiрiп алуға, сондай-ақ борышкердiң мүлкiне өндiрiп алуды қолдануға жол берiлмейдi;

      5) борышкердiң акцияларын, жарғылық капиталындағы үлестерiн иелiктен шығаруға тыйым салынады.

      2. Сот Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында және борышкердiң тұрған жерi бойынша тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте таратылатын, белгiленген тәртiппен заңнамалық актілерді ресми жариялау құқығын алған мерзiмдi баспасөз басылымдарында, оның ішінде соттың интернет-ресурсында да оңалту туралы iс бойынша iс жүргізуді қозғау туралы хабарландыруды қазақ және орыс тiлдерiнде бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жариялауға мiндеттi.

      Хабарландыруды жариялау оңалту рәсімін қолдану туралы өтiнiш берген борышкердің қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 50-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 08.04.2016 № 489-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

51-бап. Кредиторлар талаптарын қамтамасыз ету

      Сот кредитордың, прокурордың не iске қатысушы өзге тұлғаның өтiнiшi бойынша кредиторлардың талаптарын қамтамасыз ету жөнінде мынадай шараларды қолдануға:

      1) борышкерге тиесiлi мүлiкке (мүліктің бiр бөлiгiне), оның iшiнде ақшаға тыйым салуға;

      2) борышкерге оның мүлкiнiң азаюына әкеп соқтыруы не кредиторлардың мүдделерiне өзгеше түрде нұқсан келтiруi мүмкiн іс-әрекеттер жасауға тыйым салуға;

      3) өндiрiп алу даусыз (акцептісiз) тәртiппен жүргiзiлетiн атқару құжаттары немесе өзге де құжаттар бойынша өндiрiп алуды тоқтата тұруға;

      4) банкроттық туралы істі қарау кезеңінде борышкердің мүлкін сақтауға бағытталған өзге де әрекеттерді қолдануға құқылы.

      Ескерту. 51-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

52-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы істi сот талқылауына дайындау

      1. Оңалту немесе банкроттық туралы iсті сот талқылауына дайындау кезiнде Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу заңнамасында көзделген іс-әрекеттерден басқа сот iстiң сот отырысында қаралатын уақыты мен орны туралы уәкілетті органға, борышкерге, кредиторларға, прокурорға және iске қатысатын өзге де адамдарға хабарлайды.

      2. Оңалту немесе банкроттық туралы iсті сот талқылауына дайындау туралы ұйғарымның көшірмелері уәкілетті органға, борышкерге, кредиторларға, прокурорға және іске қатысатын өзге де адамдарға жіберіледі.

      Ескерту. 52-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

53-бап. Банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру және қайта бастау

      1. Сот борышкердің банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу шеңберінде оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішін алып, банкроттық туралы іске бастамашылық жасаған кредитордың келісімімен, өтініш келіп түскеннен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру туралы ұйғарым шығарады.

      2. Соттың банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру туралы ұйғарымының көшірмелерін сот борышкерге, өтініш берушіге, уәкілетті органға, жеке сот орындаушыларының өңiрлiк палатасына және борышкердiң орналасқан жерi бойынша аумақтық әділет органына жiбередi.

      3. Бұрын тоқтатыла тұрған банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді сот осы Заңның 82-бабының 2 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша оңалту рәсiмiн қолданудан бас тартылған немесе ол тоқтатылған кезде қайта бастайды.

      Ескерту. 53-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

54-бап. Сот талқылауы

      1. Алдын ала дайындау аяқталғаннан кейiн оңалту немесе банкроттық туралы iс сот талқылауына тағайындалуға тиiс, бұл жөнінде сот ұйғарым шығарады.

      Оңалту немесе банкроттық туралы іс қозғалған күнінен бастап екі айдан аспайтын мерзiмде сот отырысында қаралуға тиiс.

      2. Борышкерді банкрот деп тану туралы өтініш берген кредитор сот отырысына келмеген жағдайда, сот өтінішті қараусыз қалдыру туралы ұйғарым шығарады.

      Борышкер сот отырысына келмеген жағдайда, сот оны мәжбүрлеп келтіру туралы ұйғарым шығарады.

      Ескерту. 54-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

55-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша сот актілері

      1. Сот оңалту немесе банкроттық туралы iстi сот отырысында қарап, мынадай сот актiлерiнiң бiрiн:

      1) борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешiм;

      2) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) борышкердi банкрот деп танудан бас тарту туралы шешiм;

      4) оңалту рәсімін қолдану туралы шешім;

      5) оңалту рәсімін қолданудан бас тарту туралы шешім;

      5-1) борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып оны тарату туралы шешiмнің күшін жою туралы ұйғарым;

      5-2) банкроттық рәсімін тоқтату, оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы шешім;

      5-3) банкроттық рәсімін тоқтатудан, оңалту рәсімін қолданудан және оңалту жоспарын бекітуден бас тарту туралы шешім;

      6) іс бойынша iс жүргiзудi тоқтату туралы ұйғарым;

      6-1) бітімгершілік келісімін бекіту және банкроттық рәсімін тоқтату туралы ұйғарым қабылдауы мүмкін.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген сот шешiмдерi мен ұйғарымы осы Заңда көзделген ерекшелiктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасының талаптарына сәйкес болуға тиiс.

      Ескерту. 55-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

56-бап. Борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешiм

      1. Борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешімді сот уақытша басқарушының осы Заңның 49-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындысын немесе осы Заңның 49-бабы 3-тармағының 2) тармақшасында көзделген актіні ескере отырып, қабылдайды.

      2. Соттың борышкерді банкрот деп тану туралы шешімінде:

      1) банкроттық рәсімін қозғай отырып, борышкерді тарату;

      2) борышкерді басқару құқығының уақытша басқарушыға өтуі;

      3) шешім шығарылғанға дейін сотқа жүгінген кредиторлардың мәлімделген талаптарының сомасы;

      4) банкроттың лауазымды адамдарының уақытша басқарушыға соттың борышкерді банкрот деп тану туралы шешімі шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде – құрылтай құжаттарын, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, он жұмыс күні ішінде – есепке алу құжаттамасын, банкроттың мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, жиырма жұмыс күні ішінде банкротқа тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды беруі;

      5) банкрот мүлкіне салынған барлық шектеулер мен ауыртпалықтарды (банкрот шоттарына қойылған инкассолық өкімдерді, мүлікке тыйым салуларды және басқаларды) оларды тағайындаған органдардың тиісті шешімдері қабылданбастан, әкімшінің өтініші негізінде алу туралы нұсқаулар қамтылуға тиіс.

      3. Борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы қазақ және орыс тілдеріндегі хабарландыруды уақытша басқарушы уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін уәкілетті органға борышкерді банкрот деп таныған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жібереді.

      Уәкілетті орган хабарландыруды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде орналастыруға міндетті.

      Борышкердi банкрот деп тану туралы жарияланымда:

      1) борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешiм шығарған соттың атауы;

      2) банкроттың тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе атауы, жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі және орналасқан жерi;

      3) банкротты мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.

      Ескерту. 56-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

57-бап. Кредитордың немесе прокурордың өтініші бойынша борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғамай оны тарату туралы шешiм

      Ескерту. 57-бап алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

58-бап. Соттың борышкердi банкрот деп танудан бас тарту туралы шешiмi

      Ескерту. 58-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Борышкерді банкрот деп танудан бас тарту туралы шешімді сот уақытша басқарушының осы Заңның 49-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындысын немесе осы Заңның 49-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген актіні ескере отырып қабылдайды.

      2. Сот уақытша басқарушының осы Заңның 49-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындысын ескере отырып, борышкерді банкрот деп танудан бас тарту туралы шешім шығарған жағдайда, борышкер өтініш берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен залалдардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

      3. Соттың борышкердi банкрот деп танудан бас тарту туралы шешiмi кредиторларды Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасында көзделген тәртiппен борышкерге өз талаптарын қою құқығынан айырмайды.

      Ескерту. 58-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

59-бап. Оңалту туралы іс бойынша шешім

      1. Оңалту рәсімін қолдану туралы шешімді сот уақытша әкімшінің осы Заңның 49-бабы 4-тармағының 2) тармақшасында көзделген борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындысын ескере отырып қабылдайды.

      Уақытша әкімші осы Заңның 49-бабы 4-тармағының 3) тармақшасында көзделген борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны жасаған жағдайда, сот кредиторлар жиналысы келіскен кезде оңалту рәсімін қолдану туралы шешім шығарады.

      2. Соттың борышкерге оңалту рәсімін қолдану туралы шешімінде:

      1) оңалту рәсімін қолдану;

      2) уақытша әкімшінің өкілеттігін тоқтату;

      3) борышкерді оңалту жоспары бекітілгенге дейін осы Заңның 69-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында айқындалған тұлғаның басқаруы;

      4) борышкердің кредиторлар жиналысымен келісілген борышкерді оңалту жоспарын оңалту рәсімін қолдану туралы шешім заңды күшіне енген күннен бастап үш айдан кешіктірілмейтін мерзімде ұсынуы;

      5) оңалту рәсімін қолданудың осы Заңда көзделген салдарының басталуы туралы нұсқау қамтылуға тиіс.

      3. Сот:

      1) уақытша әкімші осы Заңның 49-бабы 4-тармағының 1) тармақшасында көзделген борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны жасаған;

      2) уақытша әкімші осы Заңның 49-бабы 4-тармағының 3) тармақшасында көзделген борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны жасаған кезде кредиторлар жиналысы оңалту рәсімін қолдануға келіспеген жағдайларда, оңалту рәсімін қолданудан бас тартады.

      Соттың оңалту рәсімін қолданудан бас тарту туралы шешімінде кредитордың оңалту рәсімін қолдану туралы өтініш беру салдарынан келтірілген залалдардың орнын толтыруды борышкерден талап ету құқығына нұсқау қамтылуға тиіс.

      Ескерту. 59-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

59-1-бап. Банкроттық рәсімін тоқтату, оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы шешім

      1. Банкроттық рәсімін тоқтату, оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы сот шешімін оңалту жоспарында көзделген іс-шаралардың іске асырылу қорытындысы бойынша борышкер қаржылық орнықтылықтың І сыныбына жатқызылатын, борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы банкроттықты басқарушының қорытындысын ескере отырып, осы Заңның 95-1-бабында көзделген шарттарда және тәртiппен сот қабылдайды.

      2. Банкроттық рәсімін тоқтату, оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы сот шешімінде:

      1) банкроттық рәсімін тоқтату және борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімін орындау және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату;

      2) банкроттықты басқарушының өкілеттіктерін тоқтату;

      3) оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту;

      4) осы Заңда көзделген оңалту рәсiмiн қолдану салдарларының басталуы;

      5) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      6) банкроттықты басқарушының кредиторлар жиналысы осы Заңның 69-бабында көзделген тәртіппен борышкерді басқару жөніндегі өкілеттікті жүктеген органға немесе тұлғаға құрылтай құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, мүлікке құқық белгілейтін құжаттарды, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды беру туралы нұсқау қамтылуға тиiс.

      3. Сот:

      оңалту жоспарын бекіту туралы кредиторлар жиналысының келісімі болмаған;

      егер борышкер сот талқылауы барысында төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкіндігін дәлелдемеген жағдайларда банкроттық рәсiмiн тоқтатудан, оңалту рәсiмiн қолданудан және оңалту жоспарын бекітуден бас тартады.

      Ескерту. 4-тарау 59-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

60-бап. Жалған банкроттық кезiндегi сот шешiмi

      Ескерту. 60-бап алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

61-бап. Әкiмшiлiк шығыстарды бөлу

      1. Борышкерді банкрот деп тану, оңалту рәсімін қолдану туралы шешім қабылданған кезде әкімшілік шығыстар борышкердің мүлкіне жатқызылады және осы мүлік есебінен кезектен тыс орны толтырылады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген әкімшілік шығыстарды сотқа жүгінген өтініш беруші сот:

      1) оңалту немесе банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы ұйғарым;

      2) оңалту рәсімін қолданудан немесе борышкерді банкрот деп танудан бас тарту туралы шешім шығарған жағдайларда төлейді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген жағдайларда, сотқа екі және одан көп кредитор жүгінген кезде әкімшілік шығыстар осындай кредиторлар арасында олардың талаптарына пропорционал бөлiнедi.

      Ескерту. 61-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

62-бап. Сот шешiмiнiң (ұйғарымының) заңды күшiне енуi, шешiмдi (ұйғарымды) қайта қарау

      1. Осы Заңның 55-бабында көрсетілген сот актілерінің заңды күшіне енуі және жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша оларды қайта қарау, сондай-ақ оларға шағым жасау (наразылық білдіру) Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 62-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

5-тарау. ОҢАЛТУ РӘСIМI

63-бап. Оңалту рәсiмiн қолдану

      Оңалту рәсiмi борышкерлерге қатысты сот тәртiбiмен қолданылады.

      Ескерту. 63-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

64-бап. Оңалту рәсiмiн жүргізу мерзiмi

      Оңалту рәсiмiн жүргiзу мерзiмiн сот оңалту жоспарын бекіту туралы ұйғарым шығарған кезде белгiлейдi және мұндай ұйғарым заңды күшіне енген күннен бастап есептеледі. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, сот оңалтуды басқарушының өтінішхаты бойынша кредиторлар жиналысының келiсімімен бұл мерзiмдi бір рет, бірақ алты айдан аспайтын мерзімге ұзартуға құқылы.

      Табиғи монополиялар субъектiлерi болып табылатын не Қазақстан Республикасының экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәнi бар, азаматтардың өмiрiне, денсаулығына, ұлттық қауiпсiздiкке немесе қоршаған ортаға әсер ете алатын ұйымдар мен дара кәсіпкерлер, сондай-ақ қала құраушы заңды тұлғалар болып табылатын ұйымдар үшін сот оңалтуды басқарушының өтінішхаты бойынша кредиторлар жиналысының келiсімімен оңалту рәсімін жүргізу мерзімін бір рет, бірақ екі жылдан аспайтын мерзімге ұзартуға құқылы.

      Оңалту рәсімін жүргізу мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты оңалтуды басқарушы оңалту рәсімін жүргізу мерзімі өткенге дейін жиырма жұмыс күні бұрын береді.

      Осы баптың үшінші бөлігінде көрсетілген мерзімді сақтамау соттың оңалту рәсімін жүргізу мерзімін ұзартудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

      Ескерту. 64-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

65-бап. Мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы үшiн оңалту рәсiмiн тоқтата тұру және қайта бастау

      Ескерту. 65-бап алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

66-бап. Оңалту рәсіміне қатысушылар

      Мыналар:

      1) сот;

      2) кредиторлар;

      3) борышкер;

      4) борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген орган), оның құрылтайшылары (қатысушылары);

      5) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      6) оңалтуды басқарушы;

      7) уәкілетті орган;

      8) басқа да мүдделі тұлғалар оңалту рәсіміне қатысушылар болып табылады.

      Ескерту. 66-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

67-бап. Соттың оңалту рәсіміндегі өкілеттіктері

      Сот оңалту рәсімінде:

      1) оңалту рәсімін қолданады және тоқтатады;

      2) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) оңалту жоспарын бекітеді;

      4) оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;

      5) борышкер жауапкер ретiнде әрекет ететін мүлiктiк сипаттағы даулар бойынша iсті өзiнiң іс жүргiзуiне қабылдайды;

      6) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7) оңалту рәсіміне қатысушылар арасындағы дауларды шешеді.

      Ескерту. 67-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

68-бап. Оңалту рәсімін қолданудың салдары

      1. Соттың оңалту рәсімін қолдану туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап мынадай салдар басталады:

      1) кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс мүлікпен мәмілелер жасасуға тыйым салынады;

      2) алынған қарыздар және шығарылған облигациялар бойынша сыйақыларды есепке жазу тоқтатылады;

      3) төлеу мерзімі оңалту рәсімін қолданғаннан кейін басталған, моральдық зиянның орнын толтыру туралы талаптарды есепке алмағанда, өмiріне немесе денсаулығына зиян келтiргенi үшiн борышкер жауапты болатын азаматтарға төленетін төлемдердi қоспағанда, өз мүлкіне қатысты қабылданған соттардың шешімдерін, төрелік шешімдерді, мемлекеттік кіріс органдарының, сондай-ақ борышкер – дара кәсіпкердің, борышкер – заңды тұлға мүлкі меншік иесінің (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшыларының (қатысушыларының) шешімдерін орындау тоқтатыла тұрады.

      2. Оңалту жоспары бекітілгеннен кейін:

      1) борышкерді басқаруды осы Заңның 69-бабында көзделген тәртіппен кредиторлар жиналысы айқындаған тұлға жүзеге асырады;

      2) оңалту жоспарында көзделгендерді қоспағанда, кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс мүлікпен мәмілелер кредиторлар жиналысының келісімімен жасалады;

      3) борышкердің өтініші және соттың оңалту жоспарын бекіту туралы заңды күшіне енген ұйғарымының көшірмесі негізінде борышкер мүлкіне салынған барлық шектеулер мен ауыртпалықтар (борышкер шоттарына қойылған инкассолық өкімдер, мүлікке тыйым салуларды және басқалар) оларды салған органдардың тиісті шешімдері қабылданбастан алынады.

      Ескерту. 68-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

69-бап. Оңалту рәсімінде борышкерді басқару

      1. Оңалту рәсімінде борышкерді басқаруды кредиторлар жиналысының шешімі бойынша :

      1) борышкер – дара кәсіпкер не борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі, құрылтайшысы (қатысушысы) уәкілеттік берген орган немесе тұлға;

      2) оңалтуды басқарушы жүзеге асыруға құқылы.

      Осы Заңның мақсаттары үшін дара кәсіпкерді оңалту рәсімінде борышкерді басқару деп оның істерін және мүлкін басқару түсініледі.

      2. Егер кредиторлардың алғашқы жиналысында борышкерді басқару жөніндегі өкілеттіктерді осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тұлғаға жүктеу туралы шешім қабылданса, онда кредиторлардың алғашқы жиналысы хабарламалары әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізіліміне енгізілген тұлғалар арасынан оңалтуды басқарушының кандидатурасын таңдайды.

      Оңалтуды басқарушының кандидатурасын таңдаған кезде әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізілімінде тұрған тұлғаларға қатысты ұсынымдарды кредиторлар жиналысы осындай тұлғалардың кәсіптік бірлестіктерінен алуы мүмкін.

      Кредиторлардың алғашқы жиналысы оңалтуды басқарушы сайланған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға оның кандидатурасы ұсынылғанға дейін мұндай оңалтуды басқарушыны хабардар етуге міндетті.

      Уақытша әкімші осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шешім шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға кредиторлар жиналысының хаттамасын ұсынуға міндетті.

      Уәкілетті орган кредиторлар жиналысының хаттамасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде кредиторлар жиналысы таңдаған кандидатураны оңалтуды басқарушы етіп тағайындауға міндетті.

      Уәкілетті орган кандидатураны осы Заңның 12-бабы 5-тармағының бірінші бөлігі негізінде оңалтуды басқарушы етіп тағайындауға кедергі келтіретін мән-жайларды анықтаған кезде уәкілетті орган анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде кредиторлар жиналысына оңалтуды басқарушының кандидатурасын тағайындаудан уәжді бас тартуды не осы Заңның 12-бабы 8-тармағының 3) тармақшасы негізінде әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізілімінен оңалтуды басқарушының хабарламасын алып тастау туралы хабар жіберуге міндетті.

      Уәкілетті орган ұсынылған кандидатураны тағайындаудан бас тартқан кезде кредиторлар жиналысы оңалтуды басқарушы етіп тағайындау үшін басқа кандидатураны ұсынуға міндетті.

      3. Оңалту рәсімі барысында кредиторлар жиналысы борышкерді басқару жөніндегі өкілеттіктерді жүктеу туралы шешімді:

      1) борышкерді басқару жөніндегі өкілеттіктерді оңалтуды басқарушыға жүктей отырып, борышкер – дара кәсіпкерді не борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі, құрылтайшысы (қатысушысы) уәкілеттік берген органды немесе тұлғаны мұндай өкілеттіктерді орындаудан шеттету;

      2) борышкерді басқару жөніндегі өкілеттіктерді борышкер – дара кәсіпкерге не борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі, құрылтайшысы (қатысушысы) уәкілеттік берген органға немесе тұлғаға жүктей отырып, оңалтуды басқарушыны мұндай өкілеттіктерді орындаудан шеттету жолымен бір рет өзгертуге құқылы.

      Кредиторлар жиналысы осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген шешімді қабылдаған кезде кредиторлар жиналысы осы баптың 2-тармағында көзделген тәртіппен оңалтуды басқарушының кандидатурасын таңдауды жүзеге асырады.

      Кредиторлар комитеті осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шешім шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға кредиторлар жиналысының хаттамасын ұсынуға міндетті.

      4. Кредиторлар жиналысының күн тәртібіне борышкерді басқару жөніндегі өкілеттіктерді борышкер – дара кәсіпкерге не борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі, құрылтайшысы (қатысушысы) уәкілеттік берген органға немесе тұлғаға жүктей отырып, оңалтуды басқарушыны мұндай өкілеттіктерді орындаудан шеттету туралы мәселе енгізілген кезде кредиторлар комитеті кредиторлар жиналысы өткізілгенге дейін он жұмыс күні бұрын борышкер – дара кәсіпкерді, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесін (ол уәкілеттік берген органды), құрылтайшысын (қатысушысын) осындай мәселенің қаралатыны туралы хабардар етеді.

      Кредиторлар жиналысы осы баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген шешімді қабылдаған жағдайда, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген орган) немесе құрылтайшысы (қатысушысы) кредиторлар жиналысының отырысы өткізілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде борышкерді басқару жөніндегі өкілеттіктер жүктелген орган немесе тұлға туралы құжаттарды ұсынуға міндетті.

      Ескерту. 69-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

70-бап. Уақытша әкімшінің өкілеттіктері

      1. Уақытша әкімші кредиторлардан мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттарды сұратуға құқылы.

      2. Уақытша әкімші:

      1) қаржылық орнықтылық туралы қорытынды жасау мақсатында бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілік құжаттары негізінде борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтер жинауды жүзеге асыруға;

      2) үлгілік нысанға сәйкес борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны сотқа ұсынуға;

      3) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      4) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      5) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      6) кредиторлардың алғашқы жиналысының өткізілу орны мен күні туралы барлық кредиторларға хабарлауға;

      7) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7-1) кредиторлардың алғашқы жиналысын ұйымдастыруға және өткізуге;

      8) осы Заңға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді орындауға міндетті.

      Ескерту. 70-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

71-бап. Оңалтуды басқарушының өкiлеттiгi

      1. Оңалтуды басқарушы:

      1) ұйымдардан, мемлекеттік органдардан және олардың лауазымды адамдарынан борышкер туралы ақпаратты сұратуға және алуға;

      2) кредиторлар жиналысының келісімімен кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс мәмілелер жасауға;

      3) кредиторлар жиналысының келісімімен борышкердің шығыстарын, оның ішінде борышкер жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеуге арналған шығыстарын ұлғайтуға алып келетін шешімдер қабылдауға;

      4) кредиторлардан мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттарды сұратуға;

      5) ақпараттық жүйені қолдана отырып, Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасымен реттелетін қатынастарға қатысуға;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен кредиторлар жиналысы мен кредиторлар комитетінің, уәкілетті органның әрекеттеріне шағым жасауға құқылы.

      2. Оңалтуды басқарушы тағайындалған күннен бастап және соттың оңалту жоспарын бекіту туралы ұйғарымы заңды күшіне енгенге дейін оңалтуды басқарушы:

      1) кредиторлар талаптарының тізілімін жүргізуге;

      2) осы Заңның 25-бабының 1-тармағында белгіленген әрекеттерді жасауға;

      3) оңалту рәсімін тоқтату туралы өтінішпен осы Заңның 82-бабының 2-тармағында көзделген негіздердің бірі басталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сотқа жүгінуге;

      4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

      3. Соттың оңалту жоспарын бекіту туралы ұйғарымы заңды күшіне енгеннен кейін оңалтуды басқарушы:

      1) борышкер мүлкін басқаруға қабылдауға және борышкер мүлкін қорғау мен бақылауды қамтамасыз етуге;

      2) оңалту жоспарының орындалуын қамтамасыз етуге;

      3) кредиторлар талаптарының тізілімін жүргізуге;

      4) оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы өтінішхатты кредиторлар жиналысында келісілгеннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей сотқа жіберуге;

      5) кредиторлар комитетінің мүшелеріне осы Заңның 27-бабының 4-тармағында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабарлама жіберуге;

      6) осы Заңның 25-бабының 1-тармағында белгіленген әрекеттерді жасауға;

      7) осы Заңның 7-бабында көрсетілген мән-жайлар кезінде борышкер немесе ол уәкілеттік берген адам жасаған мәмілелерді анықтауға және сот тәртібімен, оның ішінде осындай мәмілені анықтаған кредитордың өтінішхаты бойынша оларды жарамсыз деп тану не мүлікті қайтару туралы талап қоюға;

      8) әр айдың 15-күнінен кешіктірмей алдыңғы айдағы қаржылық жағдай, жүргізілген мәмілелер туралы ақпаратты кредиторлар комитеті мүшелерінің назарына жеткізуге, кредиторлар комитетінің талабы бойынша кез келген ақпаратты беруге;

      9) уәкілетті органға оңалту рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы ағымдағы және сұратылатын ақпаратты уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша, тәртіппен және мерзімдерде беруге;

      10) борышкердің кез келген кредиторына оның жазбаша сұрау салуы негізінде өз қызметінің жүзеге асырылу барысы, борышкердің қаржылық жағдайы туралы толық ақпаратты оны алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей беруге;

      11) бұрын оңалту рәсімінде борышкерді басқаруды борышкер – дара кәсіпкер не борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі, құрылтайшысы (қатысушысы) уәкілеттік берген орган немесе тұлға не шеттетілген оңалтуды басқарушы жүзеге асырған жағдайларда, оңалту кезіндегі құқыққа сыйымсыз әрекеттер жасау фактілерін анықтауға;

      12) оңалтуды басқарушы шеттетілген (босатылған) жағдайда жаңадан тағайындалған оңалтуды басқарушыға соңғысы тағайындалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде құрылтай құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, борышкердің мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, борышкерге тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды беруге;

      13) осы Заңның 82-бабының 1-тармағында, 83-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда және тәртіппен оңалту рәсімін тоқтату туралы өтінішпен сотқа жүгінуге;

      14) сот оңалту рәсімін тоқтату, борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда, банкроттықты басқарушыға тағайындалған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде – құрылтай құжаттарын, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, он жұмыс күні ішінде – есепке алу құжаттамасын, жиырма жұмыс күні ішінде банкротқа тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды беруге;

      15) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

      4. Егер борышкердің оңалту рәсімі қолданылғаннан кейін туындаған ақшалай міндеттемелерінің жалпы сомасы сот оңалту рәсімін қолдану туралы шешім қабылдаған күнге кредиторлық берешектің жалпы сомасының бес пайызынан асып түссе, оңалтуды басқарушы борышкердің жаңа ақшалай міндеттемелерінің туындауына алып келетін әрбір кейінгі мәмілені кредиторлар жиналысының келісімімен жасайды.

      Ескерту. 71-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

72-бап. Оңалту рәсімінде кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыру

      1. Уақытша әкімші оңалту туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органға оңалту туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландыруды уәкілетті органның интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде орналастыру үшін жібереді.

      Кредиторлардың талаптарын қабылдауды уақытша әкімші борышкердің орналасқан жері бойынша не әкімші ретінде қызметін бастағаны туралы хабарламада өзі көрсеткен әкімшінің тіркелген орны бойынша жүзеге асырады.

      Уәкілетті орган хабарландыруды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.

      Борышкердің интернет-ресурсы болған кезде көрсетілген интернет-ресурста хабарды жариялау міндетті болып табылады.

      2. Кредиторлардың борышкерге қоятын талаптарын кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап бір ай мерзімнен кешіктірмей өздері мәлімдеуге тиіс.

      Кредиторлардың талаптарында:

      1) талаптың сомасы туралы (негізгі борыштың, сыйақының (мүдденің), тұрақсыздық айыбы мен өзге де айыппұл санкцияларының, залалдар сомасы туралы жеке-жеке) мәліметтер қамтылуға тиіс. Талап сомасы көрсетілген талап мәлімделген күнге айқындалады;

      2) осы Заңның 25-бабының 1-тармағында көзделген, кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарлама тәсілдерінің бірін көрсету қамтылуға тиіс.

      Салыстыру үшін құжаттардың түпнұсқалары ұсыныла отырып, талаптың негізі мен сомасын растайтын құжаттардың (заңды күшіне енген сот шешімдері, шарттардың көшірмелері, борышкердің борышты мойындауы) көшірмелері талапқа қоса беріледі.

      Кредиторлар талаптың негізі мен сомасын растайтын өзге құжаттарды да ұсынуға құқылы.

      Егер сыйақы (мүдде) және залалдар бойынша осы тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген талап сомасы сот оңалту рәсімін қолдану туралы шешім қабылдаған күнге өзгерсе, онда кредитор сот осындай шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде көрсетілген өзгерісті ескере отырып, өзінің талаптарын қайта мәлімдейді.

      Кредиторлардың шетел валютасында көрсетілген талаптары сот оңалту рәсімін қолдану туралы шешім қабылдаған күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгемен ескеріледі.

      3. Кредитордың осы баптың 2-тармағында көрсетілген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізіледі, бірақ мұндай кредитор бір ай мерзімде мәлімделген кредиторлар талаптары толық қанағаттандырылғанға дейін кредиторлар жиналысында дауыс беру құқығынан айырылады.

      4. Кредиторлардың талаптарын уақытша әкімші немесе оңалтуды басқарушы олар мәлімделген күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарауға тиіс.

      Қарау нәтижелері бойынша танылған талаптар кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізуге жатады.

      Кредиторлардың бұрын сотқа өздері мәлiмдеген талаптары, егер олар осы баптың 2-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген талаптарға сәйкес келсе, кредитордың өтініші болған кезде тiзiлiмге енгiзiлуi мүмкiн.

      Кредиторлар талаптарының тізіліміне осы Заңның 90-бабының 7-тармағында көзделген талаптар енгізілмейді.

      5. Кредиторлардың оңалту рәсiміне қатысуына байланысты шығыстары орнын толтыруға жатпайды.

      6. Кредиторлардың талаптарын қарау нәтижелері туралы (талапты толық көлемде немесе бір бөлігін тану немесе танымау себептерін көрсете отырып танымау туралы) уақытша әкімші шешім қабылданған күннен кейінгі күні әрбір кредиторды жазбаша хабардар етуге міндетті.

      Кредитордың талабын (толық көлемде немесе бір бөлігін) тану туралы хабарламада уақытша әкімші кредиторлардың алғашқы жиналысының өткізілетін күнін, уақытын, орнын және күн тәртібін көрсетуге міндетті.

      Уақытша әкімшінің шешімімен келіспеген кезде кредитор уақытша әкімшінің хабарламасын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде оңалту туралы істі қарайтын сотта оған шағым жасауға құқылы.

      7. Уақытша әкімші тағайындалған күнінен бастап екі айдан кешіктірілмейтін мерзімде кредиторлар талаптарының тізілімін, сондай-ақ талаптары танылмаған кредиторлардың тізбесін уәкілетті орган белгілеген тәртіппен, мерзімдерде және нысан бойынша қалыптастыруға және уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін қазақ және орыс тілдерінде уәкілетті органға жіберуге міндетті.

      Уәкілетті орган уақытша әкімшіден кредиторлар талаптарының тізілімін алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей оны өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.

      Қалыптастырылған кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер мен толықтырулар уәкілетті орган айқындаған тәртіппен енгізіледі.

      8. Кредитор кредиторлар талаптарының тізілімі жарияланған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде басқа кредиторлар талаптарының мөлшері мен негіздеріне шағым жасауға құқылы.

      Ескерту. 72-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

73-бап. Оңалту жоспары және оны бекіту тәртібі

      1. Оңалту жоспарында борышкердің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі нақты іс-шаралар (оңалту шаралары) және осы Заңның 77-бабының 2-тармағында көрсетілген кредиторлар талаптарын қанағаттандыру графигі қамтылуға тиіс.

      Оңалту жоспарының үлгілік нысанын уәкілетті орган бекітеді.

      Табиғи монополиялар субъектілері болып табылатын не Қазақстан Республикасының экономикасы үшін маңызды стратегиялық мәні бар, азаматтардың өміріне, денсаулығына, ұлттық қауіпсіздікке немесе қоршаған ортаға әсер ете алатын ұйымдардың және дара кәсіпкерлердің оңалту жоспары – тиісті орталық атқарушы органмен, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тиісті аумақтық органымен, ал қала құраушы заңды тұлғалардың оңалту жоспары – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың тиісті жергілікті атқарушы органымен келісіледі.

      Ұсынылған оңалту жоспарын осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген келісетін мемлекеттік органдар келіп түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.

      2. Оңалту жоспарын борышкер оңалту рәсімін қолдану туралы шешім заңды күшіне енген күннен бастап үш ай ішінде кредиторлармен және оңалтуды басқарушымен бірлесіп әзірлеуге тиіс.

      Әзірленген оңалту жоспары бір кезектегі кредиторлар талаптарын қанағаттандырудың тең шарттарын көздеуге тиіс.

      3. Оңалту жоспарын іске асыру мерзімі бес жылдан аспауға тиіс.

      4. Оңалту шаралары санацияны, электрондық аукцион өткізу жолымен мүлікті сатуды, қаржы лизингін, борышкердің талап ету құқықтарын басқаға беруді, факторингті, реверсивті факторингті, борыштың бір бөлігін кешіруді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығаруды, борыштарды акцияларға алмастыруды, бітімгершілік келісімін жасасуды және басқаларды қоса алғанда, борышкердің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге бағытталған кез келген ұйымдастырушылық-шаруашылық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де іс-шараларды қамтуы мүмкін.

      Осы Заңның мақсаттары үшін қаржы лизингі деп өзіне қатысты оңалту рәсімі қолданылған борышкер, лизинг беруші және лизинг нысанасын сатушы арасында жасалған үшжақты шарт түсініледі, мұнда лизинг беруші сатушыдан меншікке сатып алынған және шартта келісілген лизинг нысанасын борышкерге белгілі бір төлемақыға және белгілі бір шарттарда кемінде үш жыл мерзімге уақытша иеленуге және пайдалануға беруге міндеттенеді.

      5. Егер оңалту жоспарында ақша көзі ретінде қарыздар (микрокредиттер) алу қамтылса, оңалту жоспарына қарыз (микрокредит) алуға шарт қоса беріледі.

      6. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      7. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      8. Табиғи монополиялар субъектiлерi болып табылатын не Қазақстан Республикасының экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәнi бар, азаматтардың өмiрiне, денсаулығына, ұлттық қауiпсiздiкке немесе қоршаған ортаға әсер ете алатын ұйымдардың оңалту жоспары – тиісті орталық атқарушы органмен, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң тиiстi аумақтық органымен, ал қала құраушы заңды тұлғалар бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың тиiстi жергілікті атқарушы органымен келiсiлуге тиiс.

      Ұсынылған оңалту жоспары он жұмыс күні ішінде қаралады.

      9. Борышкер оңалту жоспарын кредиторлар жиналысы мақұлдағаннан кейін осы Заңның 59-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында белгіленген мерзімнен кешіктірмей сотқа ұсынуға міндетті.

      10. Кредиторлар жиналысымен келісілген оңалту жоспары ұсынылған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде сот ұйғарымымен бекітіледі.

      11. Сот:

      1) егер оңалту жоспарына қарсы дауыс берген кредитор сотқа оңалту жоспарында іске асырылуы осындай кредитордың талаптарын банкроттық рәсімін қолдануға қарағанда аз көлемде қанағаттандыруға алып келетін іс-шаралардың қамтылғандығы жөнінде негіздеме ұсынған;

      2) осы Заңның 26-1-бабының талаптары сақталмаған жағдайларда, оңалту жоспарын бекітуден бас тартады.

      11-1. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      12. Оңалту жоспарын бекіту туралы сот ұйғарымында:

      1) оңалту жоспарын бекіту туралы;

      2) оңалту рәсімін аяқтау және қорытынды есеп ұсыну мерзімдері туралы;

      3) борышкерді басқару құқығының оңалтуды басқарушыға өтуі туралы;

      4) борышкердің оңалту жоспарын бекіту туралы ұйғарым шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде – оңалтуды басқарушыға құрылтай құжаттарын, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, он бес жұмыс күні ішінде – есепке алу құжаттамасын, екі ай ішінде материалдық және өзге де құндылықтарды беруі туралы нұсқаулар қамтылуға тиіс.

      Кредиторлар жиналысы борышкерді басқару жөніндегі өкілеттікті оңалтуды басқарушыға осы Заңның 69-бабының 2-тармағында көзделген тәртіппен жүктеген жағдайда осы тармақтың бірінші бөлігі 3) және 4) тармақшаларының ережелері қолданылады.

      Ескерту. 73-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

74-бап. Борышкердің талап ету құқықтарын басқаға беруі

      Оңалту жоспарында борышкердің талап ету құқықтарын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілетін электрондық аукционда сату арқылы осы талаптарды басқаға беруі көзделуі мүмкін.

75-бап. Кредиторлар жиналысының оңалту рәсіміндегі өкілеттігі

      Ескерту. 75-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Кредиторлардың алғашқы жиналысын уақытша әкімші кредиторлар талаптарының тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсында жарияланғаннан кейін оңалту туралы істің сотта қаралу кезеңінде өткізеді.

      1-1. Кредиторлардың алғашқы жиналысының құзыретіне:

      1) борышкерді басқару жөніндегі өкілеттікті борышкер – дара кәсіпкерге не борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі, құрылтайшысы (қатысушысы) уәкілеттік берген органға немесе тұлғаға жүктеу туралы шешім қабылдау;

      2) әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізіліміне енгізілген тұлғалар арасынан оңалтуды басқарушының кандидатурасын таңдау;

      3) борышкерді басқару жөніндегі өкілеттік жүктелген жағдайларда оңалтуды басқарушыға негізгі сыйақыны төлеу мөлшерін айқындау;

      4) борышкер – дара кәсіпкердің не борышкерді басқару жөніндегі өкілеттік борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі, құрылтайшысы (қатысушысы) уәкілеттік берген органға немесе тұлғаға жүктелген жағдайларда, осындай органның немесе тұлғаның ақшалай сыйақысының сомасын айқындау;

      5) уақытша әкімші осы Заңның 49-бабы 4-тармағының 3) тармақшасында көзделген қаржылық орнықтылық туралы қорытындыны жасаған жағдайда оңалту рәсімін қолдануды келісу жатады.

      2. Кредиторлар жиналысының құзыретіне:

      1) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      2) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) кредиторлар комитеті құрамының санын айқындау және осы құрамын, кредиторлар комитетінің төрағасын бекіту;

      4) кредиторлар комитетінің құрамына өзгерістер енгізу;

      5) оңалту жоспарын келісу;

      6) оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды келісу;

      7) оңалту рәсімінің мерзімін ұзартуға келісім беру;

      8) кредиторлар комитеті мүшелерінің оңалту рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы ақпаратты кредиторлардың назарына жеткізудің тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

      9) өзге де мәмілелерді кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс жасалатын мәмілелер санатына жатқызу;

      10) оңалту жоспарында көзделмеген, кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс мәмілелерді келісу;

      10-1) қаржы лизингі шартын жасасуға келісім беру;

      11) борышкердің өндiрiп алынуы мүмкiн емес дебиторлық берешегiнiң сомасын бекiту;

      12) әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдардың хабарламалары тізіліміне енгізілген тұлғалар арасынан оңалтуды басқарушының кандидатурасын таңдау;

      13) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      13-1) борышкерді басқару жөніндегі өкілеттік осы Заңның 69-бабының 3-тармағында көзделген тәртіппен өзіне жүктелген жағдайларда, оңалтуды басқарушының негізгі сыйақысының мөлшерін айқындау;

      14) оңалтуды басқарушы оңалту рәсімінің мақсатына қол жеткізген жағдайда оған қосымша сыйақы мөлшерін айқындау;

      15) борышкер – дара кәсіпкердің не борышкерді басқару жөніндегі өкілеттік осы Заңның 69-бабының 3-тармағында көзделген тәртіппен борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі, құрылтайшысы (қатысушысы) уәкілеттік берген органға немесе тұлғаға жүктелген жағдайларда, осындай органның немесе тұлғаның ақшалай сыйақысының сомасын айқындау;

      16) оңалтуды басқарушының қорытынды есебін келісу;

      16-1) кредитордың кредиторлар жиналысына қатыспауының себебін дәлелді себеп ретінде тану туралы шешім қабылдау;

      17) осы Заңда көзделген өзге де өкілеттіктер жатады.

      3. Кредитор оңалту рәсімін жүргізу барысында борышкердің қаржылық жағдайы туралы ақпаратты оңалтуды басқарушыдан сұратуға құқылы.

      Ескерту. 75-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

76-бап. Кредиторлар комитетінің оңалту рәсіміндегі ерекшеліктері

      Кредиторлар комитетi мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:

      1) оңалтуды басқарушының iс-әрекеттерiн бақылауды жүзеге асыру үшiн кредиторлар комитетiнің мүшелерi арасынан кредиторлар өкiлiн сайлайды;

      2) оңалтуды басқарушыдан борышкердің қаржылық жағдайы және оңалту рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы ақпарат беруді талап етеді;

      3) уәкілетті органға және (немесе) сотқа оңалтуды басқарушының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымданады;

      4) кредиторлардың талаптарын есепке жатқызу туралы шешім қабылдайды;

      4-1) дебиторлық берешекті сату немесе факторинг шартын жасасу туралы шешім қабылдайды;

      4-2) оңалтуды басқарушының реверсивті факторинг шартын жасасуына келісім береді;

      5) аудиторлық тексерудің және түгендеудің нәтижелерін назарға алады;

      6) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      7) оңалту жоспарында көзделгендерді қоса алғанда, борышкердің мүлкін кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс сату тәртібін айқындайды;

      8) оңалту рәсімін жүргізу үшін әкімшілік шығыстардың сметасын және тартылатын қызметкерлердің санын бекітеді;

      9) оңалтуды басқарушымен шарт жасасады және оны бұзады;

      10) санацияға қатысушының оңалтуды басқарушымен келісімін бекітеді;

      10-1) оңалту рәсімінде борышкерді басқару жөніндегі өкілеттік жүктелген тұлғаны шеттету мәселесі бойынша кредиторлар жиналысын ұйымдастырады;

      10-2) осы Заңның 82-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіз бойынша оңалту рәсімін тоқтату мәселесі бойынша кредиторлар жиналысын ұйымдастырады;

      10-3) борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытынды жасау қажеттігі туралы шешім қабылдайды;

      11) осы Заңда көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 76-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

77-бап. Борышкердің міндеттемелері бойынша есеп айырысу

      Ескерту. 77-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Соттың оңалту рәсімін қолдану туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап орындалу мерзімі оңалту рәсімін жүргізу кезеңінде басталған мынадай:

      1) моральдық зиянның орнын толтыру жөніндегі міндеттемелерді қоспағанда, өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру жөніндегі, сондай-ақ жалақыдан және (немесе) өзге де кірістен ұсталған алименттерді төлеу жөніндегі;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2) еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдардың еңбегіне ақы төлеу және оларға өтемақылар төлеу жөніндегі, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, міндетті зейнетақы жарналарын және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар төлеу жөніндегі, қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу жөніндегі;

      3) мәмілелерден, оның ішінде борышкерді басқару жөніндегі өкілеттік жүктелген тұлға жасасқан мәмілелерден туындаған;

      4) соттың оңалту рәсімін қолдану туралы шешімі заңды күшіне енген салықтық кезеңнен кейінгі салықтық кезеңдер үшін борышкер салықтық есептілікке сәйкес есептеген, салықтық тексерулердің нәтижелері бойынша мемлекеттік кіріс органы есепке жазған салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелер борышкердің орындауына жатады.

      2. Кредиторлардың оңалту рәсімі қолданылғанға дейін туындаған және кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген талаптарын қанағаттандыру, өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиянның орнын толтыру жөніндегі талаптарды қоспағанда, соттың оңалту жоспарын бекіту туралы ұйғарымы заңды күшіне енгеннен кейін кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру графигіне сәйкес жүргізіледі.

      Кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру графигі осы Заңның 100-бабының 2, 3, 4, 5, 6 және 7-тармақтарында және 101-бабының 1-тармағында белгіленген кезектілік пен есеп айырысу қағидалары сақтала отырып жасалады.

      Өткен салықтық кезеңдер және соттың оңалту рәсімін қолдану туралы шешімі заңды күшіне енген салықтық кезең үшін салық төлеуші салық есептілігінде есептеген, сондай-ақ салықтық тексерулердің нәтижелері бойынша мемлекеттік кіріс органы есепке жазған салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелер туындаған кезде кредиторлар талаптарының тізіліміне және оңалту жоспарына тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

      3. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      4. Кепілді кредитор:

      1) өзінің заңды мүдделеріне қатер төндіретін, осы Заңды бұзушылықтар анықталған;

      2) осындай кредитордың талаптарын қанағаттандыру графигі бұзылған;

      3) кепіл нысанасы болып табылатын мүлік құны өз мүдделеріне нұқсан келтіруге әкеп соғатындай төмендеген;

      4) өзінің алдындағы міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету нысанасы болып табылатын мүлік борышкердің қызметін жалғастыру немесе оңалту жоспарын іске асыру үшін талап етілмеген жағдайларда, өзінің алдындағы міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету нысанасы болып табылатын борышкер мүлкіне өндіріп алуды қолдану туралы сотқа жүгінуге құқылы.

      Ескерту. 77-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 16.11.2015 № 406-V (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

78-бап. Санация

      1. Егер борышкердi оңалту жоспарында оңалту шарасы ретiнде оның санациясы қамтылса, оңалту жоспарына сәйкес санацияға қатысушының борышкерге және (немесе) кредиторларға ақша аудару туралы жазбаша мiндеттемесi сомасы мен мерзiмдері көрсетіле отырып, жоспарға қоса берiлуге тиiс.

      Дара кәсіпкер – борышкерді оңалту жоспарында санация қамтылмайды.

      2. Санацияға қатысушы барлық кредиторлардың талаптарын олармен келiсiлген мерзiмде қанағаттандыруды қамтамасыз ету мiндеттемесiн өзіне қабылдай алады. Бұл жағдайда, борышкерді басқаруды санацияға қатысушы немесе ол тағайындаған тұлға оңалтуды басқарушы үшін көзделген өкілеттіктер шегінде жүзеге асырады. Осы Заңның 12-бабының 2-тармағында белгіленген талаптар санацияға қатысушыға қолданылмайды.

      3. Сот, сондай-ақ уәкілетті орган санацияға қатысушыдан оның осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделген мiндеттемелердi орындауы мүмкiндiгiн растайтын құжаттарды талап етуге құқылы.

      Ескерту. 78-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

79-бап. Санацияға қатысушылардың келiсiмi

      Егер санацияға кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруды қамтамасыз ету мiндеттемесiн өзіне қабылдаған екi және одан да көп тұлға қатысса, олар кредиторлар алдындағы жауапкершiлiктi өздерiнiң арасында бөлу, санацияға қатысудан ол басталғаннан кейiн санацияға қатысушылардың бiреуi немесе бiрнешеуi бас тартқан жағдайдағы жауаптылық, борышкерді басқаруға қатысу тәртiбi көзделетiн келiсiм жасасуға тиiс.

      Ескерту. 79-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

80-бап. Санацияға қатысушылардың жауаптылығы

      1. Осы Заңның 78-бабының 2-тармағында көзделген мiндеттеменi өзіне қабылдаған санацияға қатысушы, егер еңсерілмейтін күштiң әсері немесе кредиторлардың не борышкердің, борышкер мүлкi меншік иесiнiң (ол уәкілеттік берген органның) әрекеттерi нәтижесінде санация мақсаттарына қол жеткiзiлмегенiн дәлелдемесе, борышкер таратылғаннан кейiн оның өтелмеген мiндеттемелерi бойынша субсидиарлық жауаптылықта болады.

      Егер келiсiмде өзгеше көзделмесе, санацияға екi немесе одан да көп тұлға қатысқан кезде, олар ортақ жауаптылықта болады.

      2. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруды қамтамасыз ету мiндеттемесін өзіне қабылдамаған санацияға қатысушының жауаптылығы кредиторлар комитетi бекiткен, қатысушының оңалтуды басқарушымен келiсiмімен айқындалады.

      Ескерту. 80-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

81-бап. Санацияға қатысушының құқықтары

      1. Санация мақсатына қол жеткізілуіне байланысты оңалту туралы іс бойынша іс жүргізу тоқтатылған кезде осы Заңның 78-бабының

      2-тармағында көзделген міндеттемені өзіне қабылдаған және борышкер мүлкінің меншік иесі болып табылмайтын қатысушы санация басталғанға дейін шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімнің негізінде өзі инвестициялаған қаражат сомасында шаруашылық серіктестігіне қатысушы, акционерлік қоғамның акционері құқығына ие болады, ал егер борышкер мемлекеттік кәсіпорын болып табылса, мүліктің меншік иесі уәкілеттік берген мемлекеттік орган шешімінің негізінде борышкер шаруашылық серіктестігі, акционерлік қоғам болып алдын ала қайта ұйымдастырылғаннан кейін санацияға қатысушы шаруашылық серіктестігіне қатысушы, акционерлік қоғамның акционері құқығына ие болады. Егер борышкер өндірістік кооператив болып табылса, кооператив мүшелерінің жалпы жиналысы шешімінің негізінде борышкер шаруашылық серіктестігі болып алдын ала қайта ұйымдастырылғаннан кейін санацияға қатысушы шаруашылық серіктестігіне қатысушы құқығына ие болады.

      Көрсетілген шешiм сотқа оңалту жоспарымен бiр мезгілде ұсынылуға тиiс.

      Мұндай жағдайда құрылған шаруашылық серiктестiгiнің жарғылық капиталының мөлшерi жарғылық капитал екi жыл ішінде белгiленген мөлшерлерге дейiн толықтырылатын жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ең төменгi мөлшерден кем болуы мүмкiн.

      2. Санацияға екi немесе одан да көп тұлға қатысқан жағдайда борышкер мүлкiндегi үлес мөлшерi олардың әрқайсысы санация мақсаты үшiн пайдаланған қаражаттың сомасына пропорционалды түрде айқындалады.

82-бап. Оңалту рәсiмiн тоқтату

      1. Оңалтуды басқарушы:

      1) борышкерге қатысты оңалту рәсiмiнiң мақсатына қол жеткізілген;

      2) борышкердің оңалту рәсімі қолданылғаннан кейін туындаған ақшалай міндеттемелерінің жалпы сомасы сот оңалту рәсімін қолдану туралы шешім қабылдаған күнге кредиторлық берешектің жалпы сомасының жиырма пайызынан асып түскен жағдайларда, кредиторлар жиналысының шешімімен борышкерге қатысты оңалту рәсiмiн тоқтату туралы өтiнiшпен сотқа жүгiнедi.

      Оңалтуды басқарушының өтінішіне қорытынды есеп қоса беріледі.

      2. Оңалтуды басқарушы кредиторлар жиналысы оңалту жоспарын келіспеген не осы Заңның 59-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында белгіленген мерзімде борышкер оңалту жоспарын ұсынбаған жағдайларда, оңалту рәсімін тоқтату туралы өтінішпен сотқа жүгінеді.

      3. Борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген орган), құрылтайшысы (қатысушысы):

      1) оңалту жоспарын іске асыру нәтижесінде өз мүдделеріне нұқсан келтірілгенін растайтын мәліметтер болған;

      2) оңалту рәсімінде борышкерді басқару жөніндегі өкілеттік жүктелген тұлғаның әрекеттері (әрекетсіздігі) салдарынан өз мүдделеріне нұқсан келтірілгенін растайтын мәліметтер болған;

      3) борышкердің оңалту рәсімі қолданылғаннан кейін туындаған ақшалай міндеттемелерінің жалпы сомасы сот оңалту рәсімін қолдану туралы шешім қабылдаған күнге кредиторлық берешектің жалпы сомасының жиырма пайызынан асып түскен жағдайда, оңалту рәсімін тоқтату туралы сотқа жүгінуге құқылы.

      Оңалту рәсімінде борышкерді басқару жөніндегі өкілеттіктер осы Заңның 69-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында аталған тұлғаға жүктелген жағдайда, осы тармақтың ережелері борышкер – дара кәсіпкерге қолданылады.

      4. Кредитор (кредиторлар):

      1) борышкерді оңалту жоспарын іске асыру өзінің мүліктік мүдделеріне нұқсан келтіретінін растайтын негіздер болған;

      2) оңалтуды басқарушының әрекеттері (әрекетсіздігі) өзінің мүліктік мүдделеріне нұқсан келтіретінін растайтын негіздер болған;

      3) кредиторлар жиналысын өткізу туралы тиісінше хабардар етілмеген кезде оңалту рәсімін тоқтату туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқылы.

      5. Сот оңалту жоспарын бекітуден бас тарту туралы ұйғарым шығарған жағдайда оңалту рәсімі тоқтатылады.

      Ескерту. 82-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

83-бап. Оңалту рәсімінен банкроттық рәсіміне өту

      1. Оңалту рәсімінен банкроттық рәсіміне өту соттың оңалту рәсімін тоқтату, борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешімі негізінде жүзеге асырылады.

      2. Оңалту рәсімі барысында борышкердің қаржылық орнықтылықтың ІІІ сыныбына жатқызылатыны және оны банкрот деп тану үшін негіздер бар екендігі туралы қорытынды жасалған жағдайда, оңалтуды басқарушы кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде оңалту рәсімін тоқтату, борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы өтінішпен сотқа жүгінеді.

      Борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны осы Заңның 49-1-бабының ережелерін ескере отырып, оңалтуды басқарушы жасайды.

      3. Оңалту рәсімі барысында оңалтуды басқарушы борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны:

      1) кредиторлар комитеті осы Заңның 71-бабы 3-тармағының 8) тармақшасында көзделген ақпаратты қарау нәтижелері бойынша осындай қорытындыны жасау қажеттігі туралы шешім қабылдаған;

      2) борышкер кредитор алдындағы талаптарды қанағаттандыру графигін үш айдан аса орындамаған кезде осындай кредитордың өтінішхатын алған күннен бастап бір ай мерзімде уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша жасайды.

      4. Оңалтуды басқарушының сотқа жүгінуі туралы шешім қабылданған кезде кредиторлар жиналысы хабарламалары әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізіліміне енгізілген тұлғалар арасынан банкроттықты басқарушының кандидатурасын бір мезгілде сайлауға міндетті.

      5. Сот оңалтуды басқарушының оңалту рәсімін тоқтату, борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы өтінішін осы Заңда көзделген ерекшеліктерімен бірге азаматтық сот ісін жүргізудің жалпы қағидалары бойынша қарайды.

      6. Істі қарау нәтижелері бойынша сот оңалту рәсімін тоқтату, борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешім шығарады.

      Ескерту. 83-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

6-тарау. БАНКРОТТЫҚ РӘСІМІ

84-бап. Банкроттық рәсімін жүргізу мерзімі

      1. Банкроттық рәсімін жүргізу мерзімі тоғыз айды құрайды және оны кредиторлар жиналысы осы баптың 2-тармағында көзделген негіздер болған кезде екі жылға дейін ұзартуы мүмкін.

      Осы баптың 2-тармағында көзделген негіздер болған кезде банкроттық рәсімін жүргізу мерзімін осындай рәсімді жүргізудің жалпы мерзімі бес жылдан аспауға тиіс екені ескеріліп, қайта ұзартуға жол беріледі.

      Банкроттық рәсімін жүргізу мерзімі қайта ұзартылған жағдайда банкроттықты басқарушының негізгі сыйақысы және басқа да әкімшілік шығыстар осындай ұзартуға дауыс берген кредиторлардың қаражаты есебінен олардың кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген талаптарының сомасына пропорционал төленеді.

      Банкроттық рәсімін жүргізу мерзімі соттың борышкерді банкрот деп тану туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап есептеледі.

      2. Мыналар:

      1) соттың іс жүргізуінде борышкер мен оның кредиторларының мүліктік мүдделерін қозғайтын істің болуы;

      2) өткізілмеген мүліктің болуы;

      3) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) қорытынды есепті бекітуден бас тарту туралы сот ұйғарымында көрсетілген, Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою қажеттілігі;

      5) уәкілетті орган анықтаған, Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою қажеттілігі банкроттық рәсімін жүргізу мерзімін ұзарту үшін негіз болып табылады.

      Ескерту. 84-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

85-бап. Банкроттық рәсіміне қатысушылар

      Мыналар:

      1) банкроттық туралы істі қарайтын сот;

      2) уәкілетті орган;

      3) банкрот;

      4) банкрот мүлкiнің меншiк иесі (ол уәкілеттік берген орган), қатысушылар (құрылтайшылар);

      5) кредитор;

      6) уақытша және банкроттықты басқарушылар;

      7) басқа да мүдделі адамдар банкроттық рәсіміне қатысушылар болып табылады.

      Ескерту. 85-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

86-бап. Соттың банкроттық рәсіміндегі өкiлеттiктерi

      Банкроттық рәсімінде соттың мынадай өкiлеттiктерi болады:

      1) банкроттық рәсімін қозғайды және тоқтатады;

      2) заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеудi жүзеге асыратын органға, уәкілетті органға, жеке сот орындаушыларының палатасына және борышкердің орналасқан жері бойынша аумақтық әділет органына борышкерді банкрот деп тану туралы шешiм шығарылғанын хабарлайды;

      3) банкрот жауапкер ретiнде әрекет ететін мүлiктiк сипаттағы даулар бойынша iстердi өзiнiң іс жүргiзуiне қабылдайды;

      4) алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) банкроттық рәсіміне қатысушылар арасындағы дауларды шешеді;

      6) кредитордың өтініші бойынша әкімшілік шығыстар не банкроттық рәсімін жүргізу мақсаттары үшін алынған қарыз мөлшерінің негізділігін қарайды.

      Ескерту. 86-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

87-бап. Банкроттық рәсімін қозғау салдарлары

      1. Сот борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғау туралы шешiм шығарған күннен бастап:

      1) заңды тұлға мүлкінің меншік иесіне, құрылтайшыларына (қатысушыларына), барлық органдарына мүлікті пайдалануға және өткізуге, сондай-ақ міндеттемелерді өтеуге тыйым салынады;

      2) банкроттың барлық борыштық мiндеттемелерiнiң мерзiмдерi өтті деп есептеледі;

      3) банкрот берешегiнiң барлық түрлерi бойынша тұрақсыздық айыбын және сыйақыларды (мүдделерді) есепке жазу тоқтатылады;

      4) сотта банкроттың қатысуымен қаралатын мүлiктiк сипаттағы даулар, егер олар бойынша қабылданған шешiмдер заңды күшiне енбесе, тоқтатылады;

      5) үшінші тұлғалардың кепілдіктері мен кепілгерліктерін орындау бойынша талаптарды, сондай-ақ үшінші тұлғалар кепіл беруші болатын жағдайларда кепіл нысанасын өндіріп алуды қоспағанда, банкротқа банкроттық рәсімі шеңберінде ғана талаптар қойылуы мүмкін;

      6) әкімшінің өтініші және борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімінің ұсынылған көшірмесі негізінде банкрот мүлкіне салынған барлық шектеулер мен ауыртпалықтар (борышкер шоттарына қойылған инкассолық өкімдер, мүлікке тыйым салулар және басқалар) оларды салған органдардың тиісті шешімдері қабылданбастан алып тасталады;

      7) банкроттың мүлкіне жаңадан тыйым салу және банкроттың мүлкіне иелік етуге өзге де шектеулер қою мәмілені жарамсыз деп тану туралы және банкротқа қойылған, мүлікті өзгенің заңсыз иеленуінен талап ету туралы қуынымдары бойынша ғана жол беріледі.

      2. Соттың банкроттық рәсімін қозғау туралы ұйғарымы шығарылған күнге сатып алушыға берілмеген банкрот мүлкі банкроттың мүліктік массасының құрамына енгізіледі, ал кредитор немесе сатып алмаған сатып алушы орындалмаған міндеттеме бойынша банкроттық рәсімі шеңберінде борышкерге өз талаптарын қоюға құқылы.

      Ескерту. 87-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

88-бап. Уақытша басқарушының өкілеттігі

      1. Уақытша басқарушы:

      1) мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан сұрау салу берілген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өзіне өтеусіз негізде берілуге тиіс растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса алғанда, борышкер, оның мүлкі туралы ақпаратты сұратуға;

      2) осы Заңның 7-бабында көрсетілген мән-жайлар кезінде борышкер жасаған мәмілелерді анықтауға және сот тәртібімен, оның ішінде осындай мәмілені анықтаған кредитордың өтінішхаты бойынша оларды жарамсыз деп тану және мүлікті қайтару туралы талап қоюға;

      3) кредиторлардан мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттарды сұратуға;

      4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

      2. Сот банкроттық туралы іс қозғау туралы ұйғарым шығарған күннен бастап және оны қарау аяқталғанға дейін уақытша басқарушы:

      1) борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытынды жасау мақсатында бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілік құжаттары негізінде борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтер жинауды жүзеге асыруға;

      2) сотқа борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны ұсынуға;

      3) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

      3. Соттың борышкерді банкрот деп тану туралы шешімі шығарылғаннан кейін және банкроттықты басқарушы тағайындалғанға дейін уақытша басқарушы:

      1) борышкер банкрот деп танылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органға борышкерді банкрот деп тану туралы жарияланымды уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін қазақ және орыс тілдерінде жіберуге;

      2) борышкер банкрот деп танылған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан соттың банкрот деп тану туралы заңды күшіне енген шешімі бар тұлғаның банктік шоттарының бар-жоғы және нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары туралы және қозғалысы туралы ақпаратты сұратуға;

      3) банкроттың жұмыскерлерін Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес еңбек шартының алдағы уақытта тоқтатылатыны туралы хабардар етуге;

      4) банкроттың лауазымды адамдарынан құрылтай құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, банкроттың мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, банкротқа тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды қабылдауға;

      5) уәкілетті орган белгілеген тәртіппен, мерзімдерде және нысан бойынша кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыруға;

      6) кредиторлардың шетел валютасында көрсетілген талаптарын сот борышкерді банкрот деп тану туралы шешім қабылдаған күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгемен есепке алуды белгіленген тәртіппен қамтамасыз етуге;

      7) банкроттың мүліктік массасына түгендеу жүргізуге және түгендеу бойынша есепті кредиторлардың алғашқы жиналысына ұсынуға;

      8) сот борышкерді банкрот деп тану туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде кепілді кредиторға кепілге салынған мүлікті заттай қабылдау туралы ұсыныс жіберуге;

      9) уәкілетті органға банкроттық рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы ағымдағы және сұратылатын ақпаратты уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша, тәртіппен және мерзімдерде беруге;

      10) кредитордың, банкрот – дара кәсіпкердің, банкрот – заңды тұлға мүлкі меншік иесінің (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшысының (қатысушысының) жазбаша сұрау салуы негізінде банкроттық рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы сұрау салу алынған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға;

      11) кредиторлар жиналысының өткізілетін күні, уақыты мен орны туралы кредиторларды хабардар етуге;

      12) сот борышкер мен оның кредиторларының мүдделерін қозғайтын акт шығарған жағдайда, осы сот актісіне шағым жасау туралы мәселені қарау үшін өтініші бойынша банкроттық туралы іс қозғалған кредиторға не борышкерге оның көшіремесін алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынуға;

      13) кредиторлардың алғашқы жиналысын ұйымдастыруға және өткізуге;

      14) банкроттықты басқарушыға тағайындалған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде құрылтай құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, банкроттың мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, банкротқа тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды беруге;

      15) соттың борышкерді банкрот деп тану туралы шешімінің күші жойылған жағдайда, борышкерге тиісті сот актісі қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде құрылтай құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, борышкердің мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, борышкерге тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды беруге;

      16) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

      Ескерту. 88-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

89-бап. Банкроттықты басқарушының өкілеттіктері

      1. Банкроттықты басқарушы:

      1) кредиторлардан мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттарды сұратуға;

      2) кредиторлар жиналысының келісімімен банкроттық рәсімін жүргізу үшін қарыз алуға;

      3) осы Заңда көзделген тәртіппен бітімгершілік келісім жасаcуға;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен кредиторлар жиналысы мен кредиторлар комитетінің, уәкілетті органның әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасауға;

      5) банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін үш жыл ішінде қосылу, бөліну немесе бөлініп шығу жолымен жасалған және мүлікті шығаруға алып келген борышкердің қайта ұйымдастырылуын жарамсыз деп тану туралы сотқа жүгінуге құқылы.

      2. Банкроттықты басқарушы:

      1) тағайындалған күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей уақытша басқарушыдан құрылтай құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, банкроттың мүлкіне құқық белгiлейтiн құжаттарды, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, банкротқа тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды қабылдауға;

      2) тағайындалғанынан кейін жеті жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан банкрот оған тиесілі (тиесілі болған) мүлік туралы ақпаратты және сұрау салу берілген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өзіне өтеусіз негізде берілуге тиіс растайтын құжаттардың көшірмелерін, егер оған уақытша басқарушы көрсетілген ақпаратты және құжаттарды бермеген болса, талап етіп алдыруға;

      3) тағайындалғанынан кейін жеті жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органнан соттың банкрот деп тану туралы заңды күшіне енген шешімі бар тұлғаның банктік шоттарының бар-жоғы және нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары және қозғалысы туралы ақпарат сұратуға;

      4) банкрот мүлкін қорғауды және бақылауды қамтамасыз етуге;

      5) кредиторлар комитеті дебиторлық берешекті сату немесе факторинг шартын жасасу туралы шешім қабылдаған жағдайларды қоспағанда, банкрот алдында берешегі бар тұлғалар анықталған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей осы берешекті сот тәртібімен өндіріп алу туралы талап қоюға;

      6) кредиторлар комитеті отырысының хаттамасына қол қойылған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей реверсивтік факторинг шартын жасасуға;

      7) осы Заңның 7-бабында көрсетілген мән-жайлар кезінде борышкер немесе ол уәкілеттік берген тұлға жасаған мәмілелерді анықтауға және сот тәртібімен, оның ішінде осындай мәмілені анықтаған кредитордың өтінішхаты бойынша оларды жарамсыз деп тану туралы не мүлікті қайтару туралы талап қоюға;

      8) кредиторлар комитетінің шешімі негізінде кредиторлар комитеті отырысының хаттамасына қол қойылған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін борышкер жасасқан шарттарды өзгертуге, бұзуға, орындаудан бас тартуға немесе олардың жарамдылығын даулауға;

      9) кредиторлар жиналысы келіскен оңалту жоспарын борышкер ұсынған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей борышкер – дара кәсіпкерге, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесіне (ол уәкілеттік берген органға), құрылтайшысына (қатысушысына) оңалту жоспарында көзделген іс-шаралардың іске асырылуын ескере отырып, борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны ұсынуға;

      10) сату жоспарына сәйкес банкрот мүлкін өткізуді жүзеге асыруға;

      11) кредиторлар талаптарының тізілімін жүргізуге;

      12) осы Заңның 11-бабының 4-тармағында аталған тұлғаларды анықтауға және оларды субсидиарлық жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге;

      13) борышкердің пайдасына ақша келіп түскеннен кейiн бес жұмыс күнінен кешіктірмей кредиторлармен есеп айырысуды жүзеге асыруға, сондай-ақ кредиторлардың талаптарын қанағаттандырудың белгіленген тәртібіне сәйкес кредиторлармен есеп айырысуды жүргізуге;

      14) уәкілетті органға банкроттық рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы ағымдағы және сұратылатын ақпаратты уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша, тәртіппен және мерзімдерде беруге;

      15) кредиторға оның жазбаша сұрау салуы негізінде банкроттық рәсімінің жүзеге асырылу барысы, борышкердің қаржылық жағдайы туралы сұрау салу келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде хабарлауға;

      16) егер банкроттықты басқарушымен жасалған банкроттық рәсімін жүргізу туралы шартта өзгеше белгіленбесе, сот банкрот пен оның кредиторларының мүдделерін қозғайтын сот актісін шығарған жағдайда, кредиторлар комитетіне осы сот актісіне шағым жасау туралы мәселені қарау үшін оның көшірмесін алған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде ұсынуға;

      17) кредиторлар жиналысы мен комитеті отырыстарының өткізілетін күні, уақыты мен орны туралы кредиторларды хабардар етуге;

      18) соттың банкроттық рәсімін аяқтау туралы ұйғарымы заңды күшіне енгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға банкроттың банктік шоттарын жабу туралы өтініш жіберуге, банкроттың мөрін (болған кезде) жоюға;

      19) сот оңалту рәсімін тоқтату, борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда, оңалтуды басқарушыдан тағайындалған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде құрылтай құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, банкроттың мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, банкротқа тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды қабылдауға;

      20) құрылтай құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, мүлікке құқық белгілейтін құжаттарды, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды:

      соттың борышкерді банкрот деп тану туралы шешімінің күшін жою туралы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде – борышкерге немесе оңалтуды басқарушыға;

      банкроттың кәсіпорнын сату кезінде тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сатып алушыға беруге;

      21) банкроттықты басқарушы шеттетілген (босатылған) жағдайда жаңадан тағайындалған банкроттықты басқарушыға ол тағайындалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде құрылтай құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, банкроттың мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, мөрлерді (олар болған кезде), мөртабандарды, банкротқа тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды, сондай-ақ банкроттың банктік шоттарының бар-жоғы және нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары туралы және қозғалысы туралы қолда бар ақпаратты беруге;

      22) тағайындалған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде кредиторлар комитетімен банкроттық рәсімін жүргізу туралы шарт жасасуға;

      23) құқық қорғау органдарына әдейі банкроттық белгілерінің бар екенін көрсететін қолда бар деректер туралы хабарлауға;

      24) осы Заңның 6-бабында белгіленген жағдайларда, құрылтайшыны (қатысушыны) және (немесе) лауазымды адамды субсидиарлық жауаптылыққа тарту және осы Заңның 96-бабының 3-тармағына сәйкес айқындалатын мөлшерде сомаларды өндіріп алу туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге;

      25) осы Заңға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді орындауға міндетті.

      3. Сот оңалту рәсімін тоқтату, борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешім қабылдағаннан кейін банкроттықты басқарушы:

      1) уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін уәкілетті органға борышкерді банкрот деп тану және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландыруды қазақ және орыс тілдерінде тағайындалған күнінен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей жіберуге де;

      2) осы Заңның 88-бабы 3-тармағының 2) – 8) тармақшаларында және 92-бабының 1-тармағында көзделген міндеттерді орындауға да міндетті.

      Ескерту. 89-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 22.04.2015 № 308-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2018 № 155-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

90-бап. Банкроттық рәсімінде кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыру

      1. Уақытша басқарушы тағайындалған күнінен бастап екі айдан кешіктірілмейтін мерзімде кредиторлар талаптарының тізілімін уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және нысан бойынша қазақ және орыс тілдерінде қалыптастыруға міндетті.

      Кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыру мақсатында уақытша басқарушы сот банкроттық туралы іс қозғау туралы ұйғарым шығарған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей, ал егер салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор не мемлекеттік орган немесе мемлекет қатысатын заңды тұлға өтініш беруші болып табылса – тағайындалған күнінен бастап уәкілетті органға банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландыруды уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін қазақ және орыс тілдерінде жібереді.

      Кредиторлардың талаптарын қабылдауды борышкердің орналасқан жері бойынша не әкімші ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарламада өзі көрсеткен әкімшінің тіркелген орны бойынша уақытша басқарушы жүзеге асырады.

      Уәкілетті орган хабарландыруды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.

      Борышкердің интернет-ресурсы болған кезде көрсетілген интернет-ресурста хабарды жариялау міндетті болып табылады.

      2. Уақытша басқарушы сот орындаушыларынан заңды күшіне енген сот шешімін немесе борышкерден ақша өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттарды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде осындай кредиторларды банкроттық туралы іс қозғау (борышкерді банкрот деп тану) және талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы жазбаша хабардар етеді.

      Уақытша басқарушы банкроттық туралы іс қозғалған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде, ал егер салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор не мемлекеттік орган немесе мемлекет қатысатын заңды тұлға өтініш беруші болып табылса – тағайындалған күнінен бастап борышкер өздерінің алдында өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін жауапты болатын азаматтарды банкроттық туралы іс қозғау (борышкерді банкрот деп тану туралы) және талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы да жазбаша хабардар етеді.

      3. Кредиторлар банкротқа қоятын талаптарын кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап бір ай мерзімде мәлімдеуге тиіс.

      Кредиторлардың талаптарында:

      1) талаптың сомасы туралы (негізгі борыштың, сыйақының (мүдденің), тұрақсыздық айыбы мен өзге де айыппұл санкцияларының, залалдардың сомасы туралы жеке-жеке) мәліметтер қамтылуға тиіс. Талап сомасы көрсетілген талап мәлімделген күнге айқындалады;

      2) осы Заңның 25-бабының 1-тармағында көзделген, кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарлама тәсілдерінің бірін көрсету қамтылуға тиіс.

      Салыстыру үшін құжаттардың түпнұсқалары ұсыныла отырып, талаптың негізі мен сомасын растайтын құжаттардың көшірмелері (соттардың заңды күшіне енген шешімдері, шарттардың көшірмелері, борышкердің борышты мойындауы) талапқа қоса беріледі.

      Егер сыйақы (мүдде) мен залалдар бойынша осы тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген талап сомасы сот борышкерді банкрот деп тану туралы шешім қабылдаған күнге өзгертілсе, онда сот осындай шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде кредитор өзгерісті ескере отырып, өзінің талаптарын қайта мәлімдейді.

      Кредиторлар талаптың негізі мен сомасын растайтын өзге де құжаттарды ұсынуға да құқылы.

      Кредитордың талабы Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген тәртіппен өндіріп алуға жатпайтын бөлігінде кредиторлар талаптарының тізіліміне талап қоюдың ескіру мерзімінің өтуі себебінен енгізілмейді.

      Кредиторлардың шетел валютасында көрсетілген талаптары сот борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешім қабылдаған күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгемен есепке алынады.

      4. Қалыптастырылған кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер мен толықтырулар уәкілетті орган айқындаған тәртіппен енгізіледі.

      5. Кредитордың осы баптың 3-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізіледі, бірақ мұндай кредитор бір ай мерзімде мәлімделген кредиторлар талаптары толық қанағаттандырылғанға дейін кредиторлар жиналысында дауыс беру құқығынан айырылады.

      6. Кредиторлардың талаптарын уақытша басқарушы немесе банкроттықты басқарушы осындай талаптар мәлімделген күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарауға тиіс.

      Танылған талаптар карау нәтижелері бойынша кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізуге жатады.

      Кредиторлардың сотқа бұрын өздері мәлiмдеген талаптары, егер олар осы баптың 3-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген талаптарға сай келсе, кредитордың өтініші болған кезде тiзiлiмге енгiзiлуi мүмкiн.

      7. Кредиторлар талаптарының тізіліміне:

      1) кредиторлардың Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы заңнамасында айқындалған, бөлiнген активтермен қамтамасыз етілген талаптары және мынадай мүлiктi: ипотекалық тұрғын үй қарызы шарттары бойынша (ипотекалық куәліктердің кепілін қоса алғанда) талап құқықтарын, сондай-ақ ұстаушыларында көрсетілген облигацияларға меншік құқығы мәмілелер не Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де негіздер бойынша туындаған немесе оларға көшкен жағдайларда Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарының кепілімен қамтамасыз етілген ипотекалық облигацияларды ұстаушылардың талаптары;

      2) кредиторлардың мемлекет кепiлгерлiгiмен қамтамасыз етiлген инфрақұрылымдық облигациялар бойынша талаптары;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      3) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3) борышкер құрылтайшыларының (қатысушыларының) еңбекке ақы төлеу, еңбек шарттары бойынша өтемақылар төлеу жөніндегі талаптарын, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар, мiндеттi зейнетақы жарналары және мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша міндеттемелерді қоспағанда, олардың талаптары;

      4) кепіл беруші үшінші тұлғалар болған жағдайларда, кепілді кредиторлардың кепіл нысанасына өндіріп алуды қолдану нәтижелері бойынша өтелген талаптары енгізілмейді.

      8. Кредиторлар борышкерге берешектің сомасын және осы сомаға тиесілі сыйақыны (мүддені), борышкер тарапынан міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісінше орындамаудан келтірілген залалдарды, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) және өзге де айыппұл санкцияларын қамтитын талаптарды қоюға құқылы.

      9. Сыйақының (мүдденiң) және залалдардың сомасы сот борышкердi банкрот деп тану туралы шешiм қабылдаған күнге айқындалады.

      10. Кредиторлардың банкроттық рәсiміне қатысуына байланысты шығыстары орнын толтыруға жатпайды.

      Ескерту. 90-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

91-бап. Кредиторлардың талаптарын қарау

      1. Кредиторлардың талаптарын қарау нәтижелері туралы (талапты толық көлемде немесе бір бөлігін тану немесе танымау себептерін көрсете отырып, танымау туралы) уақытша басқарушы шешім қабылданған күннен кейінгі күні әрбір кредиторды жазбаша хабардар етуге міндетті. Кредиторлардың борышкер банкрот деп танылғаннан кейін мәлімделген талаптары бойынша уақытша немесе банкроттықты басқарушы шешім қабылданған күннен кейінгі күні осындай кредиторды жазбаша хабардар етуге міндетті.

      Кредитордың талабын (толық көлемде немесе бір бөлігін) тану туралы хабарламада уақытша немесе банкроттықты басқарушы кредиторлардың алғашқы жиналысының өткізілетін күнін, уақытын, орнын және күн тәртібін көрсетуге міндетті.

      Осы тармақтың екінші бөлігінің ережелері сот оңалту рәсімін тоқтату, борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда, банкроттықты басқарушыға қолданылады.

      2. Уақытша немесе банкроттықты басқарушының шешімімен келіспеген жағдайда кредитор талаптарды қарау нәтижелері туралы хабарламаны алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мұндай шешімге банкроттық туралы істі қарайтын сотта шағым жасауға құқылы.

      Ескерту. 91-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

92-бап. Кредиторлар талаптарының тізілімін жариялау

      1. Уақытша басқарушы қалыптастырылған кредиторлар талаптарының тізілімін, сондай-ақ талаптары танылмаған кредиторлардың тізбесін уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін уәкілетті органға кредиторлар талаптарының тізілімі қалыптастырылған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жіберуге міндетті.

      Уәкілетті орган кредиторлар талаптарының тізілімін алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.

      2. Кредитор өз талабының мөлшеріне, сондай-ақ жарияланған тізілімге енгізілген басқа кредиторлар талаптарының мөлшері мен негізіне жарияланған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде шағым жасауға құқылы.

      Жарияланған тізілімге енгізілген кредиторлар талаптарының мөлшері мен негізіне осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзімдерде борышкер – дара кәсіпкер де, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі де (ол уәкілеттік берген орган да), құрылтайшысы да (қатысушысы да) шағым жасауы мүмкін.

      Ескерту. 92-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

93-бап. Кредиторлар жиналысының банкроттық рәсіміндегі өкілеттіктері

      1. Кредиторлардың алғашқы жиналысын уақытша басқарушы борышкер банкрот деп танылған күннен бастап жиырма жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде өткізеді.

      2. Кредиторлардың алғашқы жиналысында:

      1) кепілге салынған мүлікті қоспағанда, мүлікке бағалау жүргізу туралы шешім қабылданады;

      2) хабарламалары әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізіліміне енгізілген тұлғалар арасынан банкроттықты басқарушының кандидатурасы таңдалады;

      3) кредиторлар комитеті құрамының саны айқындалады және осы құрам, кредиторлар комитетінің төрағасы бекітіледі;

      4) кредиторлар комитетінің жұмыс регламенті бекітіледі;

      5) банкроттың мүліктік массасын түгендеу туралы есеп қаралады;

      6) банкроттың қызметін жалғастыру (тоқтату) туралы шешім қабылданады.

      3. Кредиторлар жиналысының құзыретіне:

      1) хабарламалары әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізіліміне енгізілген тұлғалар арасынан банкроттықты басқарушының кандидатурасын таңдау;

      2) кредиторлар комитетінің құрамына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

      3) банкрот мүлкін тікелей сату туралы шешім қабылдау;

      4) лизинг нысанасын мерзімінен бұрын сатып алу туралы шешім қабылдау;

      5) банкроттықты басқарушыға уәкілетті орган белгілеген шекте негізгі сыйақы мөлшерін айқындау;

      6) банкроттық рәсімін жүргізу мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдау;

      7) қорытынды есепті келісу;

      8) банкроттық рәсімін жүргізу үшін банкроттықты басқарушының қарыз алуы туралы шешім қабылдау;

      9) бітімгершілік келісім жасасу туралы шешім қабылдау;

      10) банкроттық рәсімі барысында оңалту рәсіміне өту туралы шешім қабылдау;

      11) осы Заңның 95-1-бабында көзделген жағдайда оңалту жоспарын келісу;

      12) кредитордың кредиторлар жиналысына келмеу себебін дәлелді себеп ретінде тану туралы шешім қабылдау;

      13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтар жатады.

      4. Банкроттықты басқарушының кандидатурасын таңдаған кезде кредиторлар жиналысы әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізілімінде тұрған тұлғаларға қатысты ұсынымдарды әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалардың кәсіптік бірлестіктерінен алуы мүмкін.

      Кредиторлар жиналысы сайланған кандидатты оның кандидатурасын уәкілетті органға ұсынғанға дейін оның банкроттықты басқарушы ретінде таңдалғаны туралы хабардар етуге міндетті.

      Уәкілетті орган кредиторлар жиналысы ұсынған кандидатураны кредиторлар жиналысы оны ұсынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде банкроттықты басқарушы етіп тағайындауға міндетті.

      Уәкілетті орган осы Заңның 12-бабы 5-тармағының бірінші бөлігі негізінде кандидатураны банкроттықты басқарушы етіп тағайындауға кедергі болатын мән-жайларды анықтаған жағдайда, анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде банкроттықты басқарушының кандидатурасын тағайындаудан уәжді бас тартуды не осы Заңның 12-бабы 8-тармағының 3) тармақшасы негізінде әкімші қызметін жүзеге асыруға құқылы адамдардың хабарламалары тізілімінен банкроттықты басқарушының хабарламасын алып тастау туралы хабарды кредиторлар жиналысына жіберуге міндетті.

      Кредиторлар жиналысы ұсынылған кандидатураны тағайындаудан уәкілетті орган бас тартқан жағдайда, банкроттықты басқарушы етіп тағайындау үшін басқа кандидатура ұсынуға міндетті.

      5. Кредитор оңалту рәсімін жүргізу барысында оңалтуды басқарушыдан борышкердің қаржылық жағдайы туралы ақпаратты сұратуға құқылы.

      Ескерту. 93-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 22.04.2015 № 308-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

94-бап. Банкроттық рәсімінде кредиторлар комитетінің өкілеттігі

      Кредиторлар комитеті:

      1) банкроттық рәсімінің жүргізілуіне және банкроттықты басқарушының қызметіне жедел бақылауды жүзеге асырады;

      2) банкроттықты басқарушымен шарт жасасады және оны бұзады;

      3) шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын банкроттық рәсімін жүргізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді;

      4) банкроттың жаңадан анықталған не мүліктік массаға қайтарылған мүлкіне бағалау жүргізу туралы шешім қабылдайды;

      5) банкроттықты басқарушы сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесін айқындайды;

      6) борышкер мен кредитор арасындағы талаптарды өзара есепке жатқызу туралы шешім қабылдайды;

      7) банкроттықты басқарушыны шеттету және бір мезгілде жаңа банкроттықты басқарушыны таңдау мәселесі бойынша кредиторлар жиналысын ұйымдастырады;

      8) мүлікті сату жоспарын бекітеді;

      9) мүлікті баланстық құны бойынша электрондық аукционға қою туралы шешім қабылдайды;

      10) борышкердің өндіріп алу мүмкін емес дебиторлық берешегінің сомасын бекітеді;

      11) баланста есепте бар, бірақ түгендеу актісі бойынша жоқ жылжымалы мүлікті есептен шығару туралы шешім қабылдайды;

      12) борышкер мүлкін мүліктік жалға беру (жалдау) шартын жасасу талаптарын айқындайды;

      13) осы Заңда көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 94-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

95-бап. Кредиторлардың еңбекақы төлеу жөніндегі мүдделерін білдіру

      1. Борышкерге еңбекақы төлеу жөнінде талаптары бар адамдар жиналыста (конференцияда) жасырын дауыс беру арқылы борышкердің, оның кредиторларының алдында өздерінің мүдделерін қорғауға уәкілетті өкілді сайлайды.

      Кредитордың еңбекақы төлеу жөніндегі өкілі кредиторлар комитетінің құрамына кіреді.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген тәртіппен сайланған өкіл банкроттық рәсімінің жүргізілу кезеңінде өзіне осы Заңмен берілетін барлық кредитордың құқықтарын пайдаланады. Өкіл еңбекке ақы төлеу жөніндегі талаптарды кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізу нәтижелері бойынша өзін сайлаған жиналыс (конференция) алдында есеп береді.

      Ескерту. 95-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

95-1-бап. Банкроттық рәсімінен оңалту рәсіміне өту

      1. Борышкерге қатысты оңалту рәсiмi қолданылмаған, ал банкроттық рәсімі барысында борышкер – дара кәсіпкер, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген орган), құрылтайшысы (қатысушысы) осы Заңның 73-бабы 1, 4 және 5-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін оңалту жоспарын әзірлеген жағдайда, борышкер – дара кәсіпкер, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген орган), құрылтайшысы (қатысушысы) банкроттықты басқарушыға әзірленген оңалту жоспарын және банкроттық рәсімінен оңалту рәсіміне өту мүмкіндігін қарау үшін кредиторлар жиналысын өткізу туралы өтiнiшхатпен жүгінуге құқылы.

      Банкроттықты басқарушы борышкер – дара кәсіпкердің, борышкер – заңды тұлға мүлкі меншік иесінің (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшысының (қатысушысының) өтiнiшхаты келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде кредиторларды кредиторлар жиналысын өткізу туралы осы Заңның 25-бабында көзделген тәртіппен хабардар етуге міндетті.

      2. Кредиторлар жиналысы ұсынылған оңалту жоспарымен және банкроттық рәсімінен оңалту рәсіміне өтумен келіскен жағдайда жиналыс бір мезгілде борышкерді басқару жөніндегі өкілеттікті борышкер – дара кәсіпкерге, борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі, құрылтайшысы (қатысушысы) уәкілеттік берген органға немесе тұлғаға жүктеу туралы мәселені шешуге не әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлғалар хабарламаларының тізілімінде тұрған тұлғалар арасынан оңалтуды басқарушының кандидатурасын таңдауға міндетті.

      3. Банкроттықты басқарушы оңалту жоспарын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде оңалту жоспарында көзделген іс-шаралардың іске асырылуын ескере отырып, борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша жасауға және оны борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесіне (ол уәкілеттік берген органға), құрылтайшыларына (қатысушыларына), дара кәсіпкерге жіберуге міндетті.

      Осы тармақта көзделген борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы қорытындыны осы Заңның 49-1-бабын ескере отырып, банкроттықты басқарушы жасайды.

      4. Борышкер – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген орган), құрылтайшысы (қатысушысы), дара кәсіпкер кредиторлар жиналысының келісімі және оңалту жоспарында көзделген іс-шаралардың іске асырылу қорытындысы бойынша борышкер қаржылық орнықтылықтың І сыныбына жатқызылатын, борышкердің қаржылық орнықтылығы туралы банкроттықты басқарушының қорытындысы болған кезде банкроттық рәсiмін тоқтату, оңалту рәсiмiн қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқылы.

      5. Сот борышкер – дара кәсіпкердің, борышкер – заңды тұлға мүлкі меншік иесінің (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшысының (қатысушысының) банкроттық рәсiмін тоқтату, оңалту рәсiмiн қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы өтінішін осы Заңда көзделген ерекшеліктермен азаматтық сот ісін жүргізудің жалпы қағидалары бойынша қарайды.

      6. Істі қарау нәтижелері бойынша сот банкроттық рәсімін тоқтату, оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы не бас тарту туралы шешім шығарады.

      7. Сот оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы шешім шығарған жағдайда, борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешiмнің күші шешім шығарған соттың жоюына жатады.

      Ескерту. 6-тарау 95-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

96-бап. Мүліктік масса

      1. Мүліктік массаның құрамына:

      1) банкроттың, оның ішінде оның қаржылық құжаттарында көрсетілмеген, бірақ талап құқықтарын (дебиторлық берешек) қоса алғанда, борышкердің меншік құқығын растайтын құжаттары бар мүлкі;

      2) Қазақстан Республикасының жер заңнамасында көзделген жағдайларда банкроттың тұрақты және ұзақ мерзімді уақытша жер пайдалану құқықтары кіреді.

      2. Мүліктік массаға банкрот – дара кәсіпкердің жеке мүлкі, толық серіктестік, коммандиттік серіктес, қосымша жауапкершілігі бар серіктестік қатысушыларының, сондай-ақ өндірістік кооператив мүшелерінің мүлкі бөлек енгізіледі және ескеріледі, оларға банкроттың мүлкі жеткіліксіз болған кезде Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес өндіріп алу қолданылуы мүмкін.

      3. Тұлғаны субсидиарлық жауаптылыққа тарту кезінде мәлімделетін талаптардың мөлшері мұндай тұлғаны әкімшілік немесе қылмыстық сот ісін жүргізу тәртібімен әдейі банкроттыққа кінәлі деп тануға негіз болған сот актісінде белгіленген залалдың мөлшеріне тең болады.

      4. Мүліктік массаға:

      1) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтары;

      2) Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы заңнамасына сәйкес жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету және секьюритилендiру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигациялары бойынша қамтамасыз ету болып табылатын бөлiнген активтер мен ипотекалық облигациялар бойынша мынадай қамтамасыз ету болып табылатын кепілге салынған мүлік: ипотекалық тұрғын үй қарызы шарттары бойынша (ипотекалық куәліктерді қоса алғанда) талап құқығы, сондай-ақ көрсетілген акцияларға олардың ұстаушыларында мәмілелер не Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша меншік құқығы туындаған немесе оларға ауысқан жағдайларда Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары енгізілмейді. Банкроттықты басқарушы көрсетiлген мүлiк пен бөлiнген активтердi кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшiн Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы заңнамасына сәйкес айқындалған ипотекалық облигацияларды ұстаушылардың өкiлiне, кредиторлардың және (немесе) облигацияларды ұстаушылардың өкiлiне береді;

      2-1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясына сатылған мүлік;

      3) Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңамасына сәйкес құрылған тарату қорларының қаражаты;

      4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия объектiсiнiң құрамына кiретiн мүлiк;

      5) Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiнде көзделген, шығарындыларды азайту, сертификатталған шығарындыларды азайту, шығарындыларды ішкі азайту, парниктiк газдарды сiңiру квоталары бiрлiктерi;

      6) осы Заңның 104-1-бабында көзделген тәртіппен және шарттармен кепілді кредиторға берген жағдайда кепілге салынған мүлік;

      7) уақытша өтеусіз және уақытша қысқа мерзімді өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығы;

      8) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында көзделген, мәмілелер бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету, маржалық жарналар, клиринг (кепілді және резервтік) қорларына жарналар болып табылатын клиринг ұйымы клиентінің (клиринг қатысушысының) қаржы құралдары;

      9) тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) үлестік құрылысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның дауыс беретін акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлестері);

      10) кредиторлар жиналысының лизинг нысанасын мерзімінен бұрын сатып алу туралы шешім қабылдау жағдайын қоспағанда, лизинг нысанасы енгізілмейді.

      Ескерту. 96-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 487-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) ; 07.04.2016 № 487-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

97-бап. Банкроттың мүліктік массасын түгендеу

      1. Уақытша басқарушы, кепілге салынған мүлікті қоспағанда, банкроттың мүліктік массасына түгендеу жүргізеді және түгендеу туралы есепті кредиторлардың алғашқы жиналысына ұсынады.

      2. Түгендеу туралы есеп негізінде кредиторлар жиналысы:

      1) түгендеу туралы есепті мақұлдау және банкроттықты басқарушыға мүліктік массаны бағалау мен өткізуге кірісуді тапсыру туралы;

      2) түгендеу туралы есепті нақтылау және банкроттықты басқарушыға он жұмыс күнінен аспауға тиіс мерзімде қайталап түгендеу туралы есеп беру мерзімін белгілеу туралы шешім қабылдайды.

      3. Банкроттықты басқарушы:

      жаңадан анықталған не борышкерге қайтарылған мүлікке қатысты - осындай мүлікті өз қорғауына және бақылауына қабылдаған күннен бастап;

      кепілге салынған мүлікке қатысты – кепілді кредитор кепілге салынған мүлікті заттай қабылдаудан бас тартқан не кепілді кредитор осы Заңның 104-1-бабының 3-тармағында белгіленген мерзімде уақытша басқарушының ұсынысына жауап ұсынбаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде түгендеу жүргізуге және түгендеу туралы есепті кредиторлар комитетіне ұсынуға міндетті.

      Ескерту. 97-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

98-бап. Банкрот мүлкінің құнын бағалау

      1. Уақытша басқарушының түгендеу туралы есебінде көрсетілген мүлікке бағалау жүргізу туралы шешімді кредиторлардың алғашқы жиналысы қабылдайды.

      Жаңадан анықталған не мүліктік массаға қайтарылған мүлікке бағалау жүргізу туралы шешімді банкроттықты басқарушының түгендеу туралы есебін қарау кезінде кредиторлар комитеті қабылдайды.

      2. Кредиторлардың алғашқы жиналысының немесе комитетінің бағалау туралы шешімінде банкрот мүлкіне бағалау жүргізу мерзімдері және бағалаушыны таңдау тәртібі қамтылуға тиіс.

      3. Кредиторлардың алғашқы жиналысының немесе комитетінің шешіміне сәйкес банкроттықты басқарушы тиісті мамандарды тарта отырып, дебиторлық берешекті қоса алғанда, борышкер мүлкіне бағалау жүргізеді.

      4. Банкроттықты басқарушы кредиторлар комитетінің шешімі негізінде мүлікті баланстық құны бойынша электрондық аукционға қоюға құқылы.

      Ескерту. 98-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

99-бап. Банкрот мүлкін сату

      1. Талап ету құқығын қоса алғанда, банкрот мүлкiн сатуды банкроттықты басқарушы сату жоспарына сәйкес электрондық аукцион өткiзу арқылы не тікелей сату әдісімен жүзеге асырады.

      Банкрот мүлкiн сату бойынша электрондық аукцион өткiзу тәртiбiн және оны ұйымдастырушыны уәкілетті орган айқындайды.

      2. Сату жоспарын банкроттықты басқарушы банкроттың мүліктік массасын түгендеу және бағалау деректері, сондай-ақ кредиторлар комитетінің мүлікті баланстық құны бойынша электрондық аукционға қою туралы шешімі негізінде жасайды.

      Банкроттықты басқарушы кредиторлар комитеті белгілеген мерзімде сату жоспарын жасауға және оны кредиторлар комитетіне ұсынуға міндетті.

      3. Банкроттың айналымда шектеулі мүлкін өткізу жабық электрондық аукционда жүзеге асырылады. Осы мүлікті сатып алуға құқығы бар тұлғалар жабық электрондық аукционның қатысушылары бола алады.

      4. Мүлікті сату жоспарына сәйкес банкроттың сатуға ұсынылған, бірақ өткізілмей қалған мүлкі өздерінің талаптары толық көлемде қанағаттандырылмаған, тиісті кезек кредиторларына олардың келісімімен сату жоспарында көрсетілген бастапқы баға бойынша ортақ үлестік меншікке беруге жатады.

      5. Стратегиялық объектіні сату кезінде Қазақстан Республикасының осындай мүлікті сатып алуға басым құқығы болады.

      Банкроттықты басқарушы стратегиялық объектіні сатуды "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оны иеліктен шығаруға рұқсат беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін алғаннан кейін жүзеге асырады.

      6. Банкрот мүлкін, сондай-ақ банкрот кәсіпорнын тікелей сату кезінде сату бағасы мен басқа да шарттары, сондай-ақ сатып алушы және онымен сатып алу-сату шартын жасасу мерзімі кредиторлар жиналысының бірауызды шешімімен айқындалады.

      7. Банкроттың мүліктік массасында банкроттықты басқарушы тағайындалғанға дейінгі мерзім ішінде құны едәуір төмендейтін мүлік (тез бұзылатын тауарлар, мал және жедел өткізуді талап ететін өзге де тауарлар) болған жағдайларда, уақытша басқарушы осындай мүлік анықталған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде мүлікті сату жоспарын жасауға және оны уәкілетті органға келісу үшін ұсынуға міндетті.

      Уәкілетті орган екі жұмыс күні ішінде уақытша басқарушының өтінішін қарауға және қабылданған шешім туралы уақытша басқарушыны дереу хабардар ете отырып, сату жоспарын келісу туралы не келісуден бас тарту туралы шешім қабылдауға міндетті.

      Уақытша басқарушы мүлікті бекітілген сату жоспарына сәйкес өткізуге міндетті.

      Ескерту. 99-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 29.06.2020 № 352-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

99-1-бап. Банкроттың кәсіпорнын сату

      1. Осы баптың мақсаттары үшін банкроттың кәсіпорны деп кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру үшiн пайдаланылатын ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықтарды, құрал-саймандарды, шикiзатты, өнiмдерді, жер учаскесiне құқықты, талап ету құқықтарын, борыштарды, сондай-ақ оның қызметiн дараландыратын белгiлерге құқықтарды (фирмалық атау, тауар белгiлерi) және басқа да айрықша құқықтарды қоса алғанда, мүліктің барлық түрлерін қамтитын мүліктік кешен ұғынылады.

      2. Кәсіпорынды сату тікелей сату жолымен жүзеге асырылады.

      3. Кәсіпорынды сату банкроттықты басқарушы сатып алушымен жасасатын кәсіпорынды сатып алу-сату шартымен ресімделеді.

      4. Кәсіпорынды сату кезінде сатып алушы кәсіпорынды сатып алу-сату шартына сәйкес шартқа қол қойылған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде төлемді жүзеге асыруға тиіс.

      Төлем жүргізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде банкроттықты басқарушы банкроттық рәсімін жүргізу барысында жұмсалған әкімшілік шығыстар сомасын шегеріп, сатудан түскен ақшаны мүліктің меншік иесіне немесе құрылтайшыға (қатысушыға) табыс етуге міндетті.

      Банкроттықты басқарушының кәсiпорынды беруi және оны сатып алушының қабылдауы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тараптар қол қоятын және ресімделетін өткізу актiсi бойынша жүзеге асырылады.

      5. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейiн банкроттықты басқарушы сотқа өз қызметi туралы кредиторлар жиналысымен келісілген қорытынды есептi ұсынады.

      6. Банкроттың кәсіпорнын сату кезінде сот қорытынды есепті бекітеді.

      Борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қолдана отырып оны тарату туралы шешiмнің күшін шешімді шығарған сот жоюға тиіс.

      Ескерту. 6-тарау 99-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

100-бап. Мүліктік массаны бөлудің кезектілігі

      1. Әкiмшiлiк және сот шығыстары банкрот мүлкiнің есебiнен кезектен тыс жабылады.

      Банкроттық рәсімін жүргізуге байланысты әкiмшiлiк шығыстар әкімшілердің негізгі сыйақысын, төлеу міндеті банкроттық туралы іс қозғалған күннен бастап және одан кейінгі кезең ішінде туындаған, тартылатын мамандардың көрсететін қызметтеріне ақы төлеу, еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдардың еңбегіне ақы төлеу жөніндегі шығындарды қамтиды.

      Әкімшілік шығыстарға соттың банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешімі заңды күшіне енген салықтық кезеңнен кейінгі салықтық кезеңдер үшін салықтық есептілікке сәйкес борышкер есептеген, мемлекеттік кіріс органы салықтық тексерулердің нәтижелері бойынша есепке жазған салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер де жатады.

      Құрылтайшыны (қатысушыны) және (немесе) лауазымды адамды субсидиарлық жауаптылыққа тарту туралы сот актісінің орындалуы нәтижесінде банкорттың мүліктік массасына келіп түскен ақша кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруға жіберуге жатады. Мұндай ақшаның есебінен әкімшілік шығыстарды өтеуге жол берілмейді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Бiрiншi кезекте өмiріне немесе денсаулығына келтiрiлген зиянның орнын толтыру бойынша; алименттердi өндiрiп алу бойынша; Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар бойынша, мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектердi төлей отырып, еңбек шарты бойынша жұмыс iстеген адамдардың еңбегіне ақы төлеу және оларға өтемақылар төлеу бойынша; қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша талаптар қанағаттандырылады.

      Бiрiншi кезектегі талаптарды өтеу осы тармақта жазылған кезектілік тәртiбімен жүзеге асырылады.

      Өмiріне немесе денсаулығына келтiрiлген зиянның орнын толтыру бойынша кредиторлар талаптарын өтеу үшiн мүлiк жеткiлiксiз болған жағдайда, мүлiк кредиторлар арасында олардың тiзiлiмге енгiзiлген талаптарының сомаларына пропорционал бөлiнедi. Осы бөлiктің ережелерi алименттердi өндiрiп алу бойынша, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар, мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша берешектердi төлей отырып, еңбек шарты бойынша жұмыс iстеген адамдардың еңбегіне ақы төлеу және оларға өтемақылар төлеу бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша, қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша кредиторлар талаптарын өтеу кезiнде қолданылады.

      3. Екінші кезекте осы Заңның 104-1-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша кредиторлар талаптары, банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының қарыз алуы нәтижесінде туындаған талаптар, сондай-ақ орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның осы клирингтік ұйымның клирингтік қатысушысы болып табылатын банкрот орталық контрагенттің қатысуымен бұрын жасаған және орындамаған мәмілелердің нәтижесінде туындаған талаптары қанағаттандырылады.

      4. Үшінші кезекте салықтық берешек, сондай-ақ кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешек өтеледі.

      5. Төртінші кезекте азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша басқа кредиторлармен есеп айырысу жүргізіледі, сондай-ақ кредиторлардың:

      1) осы Заңның 104-1-бабы 6-тармағының үшінші абзацында көзделген жағдайда;

      2) бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттардан;

      3) соттың мәмілені жарамсыз деп тануы және мүлікті банкроттың мүліктік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары қанағаттандырылады.

      6. Бесінші кезекте залалдардың орнын толтыру және тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) өндіріп алу бойынша, сондай-ақ осы Заңның 102-бабының 5 және 6-тармақтарына сәйкес еңбекке ақы төлеу және өтемақылар төлеу бойынша кредиторлар талаптары қанағаттандырылады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      7-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      7. Алтыншы кезекте, өмiріне немесе денсаулығына келтiрiлген зиянның орнын толтыру бойынша; алименттердi өндiрiп алу бойынша; Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар бойынша, мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектердi төлей отырып, еңбек шарты бойынша жұмыс iстеген адамдардың еңбегіне ақы төлеу және оларға өтемақылар төлеу бойынша; қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақыларды төлеу бойынша талаптарды қоспағанда, кредиторлардың осы Заңның 90-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінде белгіленген мерзімнен кеш мәлімделген талаптары қанағаттандырылады.

      Ескерту. 100-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

100-1-бап. Әкімшілік шығыстарды төлеу тәртібі

      1. Банкорттықты басқарушы ай сайын кредиторлар комитетіне есепті ай үшін төлеуге жататын әкімшілік шығыстардың сомасын көрсете отырып, жұмыс нәтижелері туралы есепті ұсынады.

      2. Кредиторлар комитеті осы баптың 1-тармағында көзделген есепті көрсетілген шығыстардың негізділігі тұрғысынан қарайды және төлеуге жататын әкімшілік шығыстардың сомасын бекіту туралы шешім қабылдайды.

      3. Кредиторлар комитеттерінің шешімінсіз әкімшілік шығыстарды төлеуге жол берілмейді.

      Ескерту. 6-тарау 100-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

101-бап. Кредиторлармен есеп айырысу қағидалары

      1. Әрбір кезектің талаптары, егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.

      Кредитордың талабы оның келісімімен Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен, оның ішінде ақшалай нысанда және (немесе) мүлікті заттай беру арқылы қанағаттандырылуы мүмкін.

      2. Банкроттықты басқарушы сатуға ұсынылған, бірақ өткізілмей қалған мүлікті осы Заңның 100-бабында белгіленген кезектілікті сақтай отырып, заттай беруді ұсынуға міндетті.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2-тармақтың екінші бөлігіне өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Салықтар және кедендік төлемдер бойынша, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар бойынша және мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша кредитордан басқа, кредитор мүлiктi банкроттықты басқарушы ұсынған күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзiмде оны талапты өтеу есебiне заттай қабылдау туралы өзiнiң жазбаша келiсiмiн (келiспейтiнiн) бiлдiруге тиiс. Кредитордың жазбаша келiсiмді белгiленген мерзiмде ұсынбауы мүлiктi заттай қабылдаудан бас тартуы деп танылады.

      Кредитордың мүлікті заттай қабылдауы мүмкін болмаған немесе кредитор қабылдаудан бас тартқан жағдайда, банкроттықты басқарушы осындай мүлікті келесі кезектің кредиторларына беруді ұсынуға міндетті.

      3. Егер талаптарды есепке жатқызу кредиторлар талаптарын қанағаттандырудың кезектілігін бұзбаса, басқа тұлғалар тартылмай, тікелей, өзаралық болып табылса, кредиторлар комитетінің шешімі бойынша банкроттықты басқарушы оның қабылданған күнінен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей кредиторға талаптарды есепке жатқызу туралы мәлімдеуге міндетті. Есепке жатқызуға ақшаны төлеу туралы талаптар бойынша ғана жол беріледі.

      4. Бірінші кезек кредиторларының осы Заңның 90-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінде көзделген мерзім өткеннен кейін, бірақ барлық кредиторлармен есеп айырысу аяқталғанға дейін мәлімделген талаптары бірінші кезек құрамында кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізіледі және мүліктік масса есебінен қанағаттандыруға жатады. Мұндай талаптар тізілімге енгізілгенге дейін кредиторлардың талаптарын өтеу тоқтатыла тұрады.

      Бірінші кезек кредиторларының барлық кредиторлармен есеп айырысу аяқталғаннан кейін, бірақ тарату балансы бекітілгенге дейін мәлімделген талаптары кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған банкрот мүлкінен қанағаттандырылады.

      5. Кредиторлардың банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының қарыз алуы нәтижесінде туындаған талаптары екінші кезек құрамына енгізілген, олардың алдындағы берешек банкроттық рәсімі қозғалғанға дейін туындаған кредиторлардың талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін өтеледі.

      6. Кредиторлардың банкрот мүлкінің жеткіліксіздігінен қанағаттандырылмаған талаптары өтелді деп есептеледі.

      Көрсетілген сомаларды кредитор соттың банкроттық рәсімін аяқтау туралы ұйғарымы негізінде дебиторлық берешектен шығаруға тиіс.

      Осы тармақтың ережелері:

      1) кепілдікпен, кепілгерлікпен немесе үшінші тұлғалардың кепілімен қамтамасыз етілген талаптарға;

      2) осы Заңның 109-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларға қолданылмайды.

      Ескерту. 101-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

102-бап. Бірінші кезектегі кредиторлардың талабын қанағаттандыру сомасы мен тәртібі

      1. Борышкер өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін олардың алдында жауапты болатын азаматтар талаптарының сомасын айқындау азаматқа ол жетпіс жасқа толғанға дейін, бірақ кемінде он жыл ішінде төленуге жататын тиісті мерзімдік төлемдерді (борышкер банкрот деп танылған күнгі мөлшерде) капиталдандыру арқылы жүзеге асырылады. Егер азаматтың жасы жетпіс жастан асқан жағдайда, тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру кезеңі он жылды құрайды.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген тәртіпке сәйкес айқындалатын соманың төленуі банкроттың тиісті міндеттемесін тоқтатады.

      3. Бірінші кезектегі кредиторлардың банкрот мүлкінің жеткіліксіздігіне байланысты қанағаттандырылмай қалған, өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу бойынша талаптары Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеледі.

      4. Еңбекке ақы төлеу және өтемақылар төлеу бойынша кредиторлар талаптарының сомасын айқындау кезінде бірінші кезек құрамында, осы баптың 5 және 6-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, банкроттық туралы iс бойынша іс жүргізу қозғалған күнге түзілген берешек ескеріледі.

      5. Өздерімен еңбек қатынастары бiр жылдан басталатын банкроттық туралы iс қозғалғанға дейiнгi кезең iшiнде туындаған кредиторлардың еңбекақы мен өтемақы төлеу бойынша талаптары борышкерде банкроттық туралы iс қозғалғанға дейiнгi бiр жылдың алдындағы күнтiзбелiк он екi айда құралған орташа айлық жалақыдан аспайтын есеппен бірiншi кезек құрамында ескерiледi. Талаптардың қалған сомалары бесінші кезек құрамында ескерiледi.

      6. Қызметкердiң жалақысын көтеру нәтижесiнде пайда болған, бiр жылдан бастап банкроттық туралы iс қозғалғанға дейiнгi кезеңде есептелген еңбекақы және өтемақы төлеу жөнiндегi кредиторлар талаптарының ұлғайту сомасы кредиторлар талаптарының тiзiлiмiнде бесiншi кезек құрамында ескерiледi.

      Ескерту. 102-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

103-бап. Екінші кезектегі кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру сомасы мен тәртібі

      1. Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша талаптың сомасын айқындау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген кепілмен қамтамасыз етілген бөлігіндегі міндеттеме бойынша берешек ескеріледі.

      2. Кредитордың кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша талаптары кепіл нысанасын өткізуден түскен соманың мөлшері шегінде қанағаттандырылады. Талаптардың кепіл нысанасын өткізуден түскен соманың мөлшерінен асатын сомасы төртінші кезек құрамына енгізуге жатады.

      3. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      4. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 103-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 22.04.2015 № 308-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

104-бап. Кепілді кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру

      Ескерту. 104-бап алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

104-1-бап. Кепілді кредиторлардың талаптарын кепілге салынған мүлікті заттай қабылдау арқылы қанағаттандыру

      1. Уақытша басқарушы сот борышкерді банкрот деп тану туралы шешім қабылдаған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде кепілге салынған мүлікке бағалау жүргізуді ұйымдастырады.

      2. Банкроттық басқарушы өзі тағайындалған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде кепілді кредиторға пошта арқылы тапсырыс хатпен осы баптың 4-тармағына сәйкес кепілді кредитор өтеуге жататын соманы көрсете отырып, кепілге салынған мүлікті заттай қабылдау туралы ұсыныспен бірге кепілге салынған мүлікті бағалау нәтижелерін жібереді.

      3. Кепілді кредитор осы баптың 2-тармағында көрсетілген ұсынысты алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей кепілге салынған мүлікті заттай қабылдауға келісімін немесе одан бас тартуын жазбаша түрде білдіруге міндетті.

      4. Кепілді кредитор кепілге салынған мүлікті заттай қабылдауға келіскен жағдайда банкроттық басқарушыға кепілге салынған мүлікті заттай қабылдау туралы жазбаша хабарлама жіберілген күннен бастап бір айдан кешіктірмей оны қабылдағанға дейін кепілге салынған мүлікті бағалауға және күтіп-ұстауға байланысты әкімшілік шығыстарды, сондай-ақ кредиторлар талаптары тізілімінің бірінші кезектегі құрамына енгізілген, еңбекке ақы төлеу бойынша кредиторлар талаптарын өтеу үшін борышкердің өзге мүлкі болмаған жағдайда, көрсетілген талаптарды өтеуге міндетті.

      Еңбекке ақы төлеу бойынша кредиторлар талаптары республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген, үш айдан аспайтын кезең үшін жалақының ең төмен мөлшері шегінде, бірақ кепілге салынған мүліктің бағалау құнының он бес пайызынан аспайтын мөлшерде қанағаттандырылады.

      5. Банкроттықты басқарушы осы баптың 4-тармағында айқындалған әкімшілік шығыстар, сондай-ақ кредиторлар талаптары өтелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде кепілге салынған мүлікті кепілді кредиторға оның талаптарын қанағаттандыру есебіне береді.

      6. Егер осы баптың 4-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген өтелген кредиторлар талаптарын шегергенде кепілге салынған мүліктің бағалау құны:

      кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен көп болса – кепілді кредитор айырманы кепілге салынған мүлік өзіне берілген күннен бастап бір ай ішінде банкроттың мүліктік массасына береді;

      кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен аз болса – кепілді кредитордың айырма мөлшеріндегі талаптары кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізіледі және төртінші кезек құрамында қанағаттандырылуға жатады.

      7. Кепілді кредитордың талаптарын қанағаттандыру:

      1) кепілді кредитор кепілге салынған мүлікті заттай қабылдаудан бас тартқан;

      2) кепілді кредитор уақытша басқарушының ұсынысына осы баптың 3-тармағында белгіленген мерзімде жауап ұсынбаған;

      3) осы баптың 4-тармағында айқындалған әкімшілік шығыстар мен кредиторлар талаптары толық көлемде өтелмеген жағдайларда, осы Заңның 103-бабында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      8. Кепілді кредитор банкроттықты басқарушыға банкроттың кепілге салынған мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды осы баптың 7-тармағында көзделген жағдайлар басталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде беруге міндетті.

      9. Осы бапта белгіленген тәртіп талаптары банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының қарыз алуы нәтижесінде туындаған кредиторларға қолданылмайды.

      Ескерту. 6-тарау 104-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

105-бап. Үшінші кезектегі кредиторлар талаптарының сомасы және оларды қанағаттандыру тәртібі

      Үшінші кезек құрамына енгізілетін талаптар сомасын айқындау кезінде банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалған күнге түзілген салықтық берешек, сондай-ақ кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешек ескеріледі.

      Үшінші кезектегі кредиторлар талаптарын өтеу үшін мүлік жеткіліксіз болған жағдайда, мұндай мүлік өздерінің арасында тізілімге енгізілген талаптарының сомасына пропорционал бөлінеді.

      Ескерту. 105-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

106-бап. Төртінші кезектегі кредиторлар талаптарының сомасы және оларды қанағаттандыру тәртібі

      1. Төртінші кезектегі талаптардың құрамына енгізілетін талаптар сомасын айқындау кезінде азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша кредиторлар талаптары, сондай-ақ:

      1) осы Заңның 104-1-бабы 6-тармағының үшінші абзацында көзделген жағдайда;

      2) бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттардан туындаған кредиторлар талаптары ескеріледі.

      2. Мүлік жеткіліксіз болған кезде ол төртінші кезектегі кредиторлардың арасында олардың қанағаттандырылуға жататын талаптарының сомасына пропорционалды түрде бөлінеді.

      Ескерту. 106-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

107-бап. Бесінші кезектегі кредиторлар талаптарының сомасы және оларды қанағаттандыру тәртібі

      Мүлік жеткіліксіз болған кезде кредиторлардың залалдардың орнын толтыру және тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсiмпұлдарды) өндiрiп алу бойынша талаптары, сондай-ақ кредиторлардың осы Заңның 102-бабының 5 және 6-тармақтарында көрсетілген талаптары олардың тізілімге енгізілген талаптарының сомасына пропорционалды түрде қанағаттандырылуға жатады.

107-1-бап. Алтыншы кезектегі кредиторлар талаптарының сомасы және оларды қанағаттандыру тәртібі

      Мүлік жеткіліксіз болған кезде осы Заңның 100-бабының 7-тармағында көрсетілген кредиторлар талаптары олардың тізілімге енгізілген талаптарының сомасына пропорционал қанағаттандыруға жатады.

      Ескерту. 6-тарау 107-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

108-бап. Кредиторлар талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік

      1. Кредиторлар талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған ақшаны банкроттықты басқарушы Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе банкроттың құрылтай құжаттарына сәйкес дара кәсіпкерге, банкрот – заңды тұлға мүлкінің меншік иесіне (ол уәкілеттік берген органға), құрылтайшыларына (қатысушыларына) береді.

      2. Кредиторлар талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған, сатуға ұсынылған, бірақ өткізілмей қалған, сондай-ақ талаптарды қанағаттандыру есебіне кредитор немесе әкімшілік шығыстардың орнын толтыру есебіне әкімші қабылдамаған банкроттың заттай мүлкі, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, дара кәсіпкерге, банкрот – заңды тұлға мүлкінің меншік иесіне (ол уәкілеттік берген органға), құрылтайшыларына (қатысушыларына) беріледі.

      Ескерту. 108-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

109-бап. Банкротты борыштардан босату және оның міндеттемелерін үшінші тұлғалардың орындауы

      Ескерту. 109-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Кредиторлармен есеп айырысу аяқталғаннан кейін банкрот атқаруға қойылған және заңды тұлғаны банкрот деп тану кезiнде ескерiлген мiндеттемелер мен өзге де талаптарды орындаудан босатылады.

      Кредиторлармен есеп айырысу аяқталғаннан кейін банкрот деп танылған дара кәсіпкер банкрот деп жарияланған тұлға өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін олардың алдында жауаптылықта болатын азаматтардың талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жеке сипаттағы өзге де талаптарды қоспағанда, кәсіпкерлік қызметке байланысты қалған міндеттемелерді орындаудан босатылады.

      2. Банкроттың кредиторлар алдындағы банкроттық рәсімінің нәтижелері бойынша орындалмай қалған міндеттемелері өзіне қатысты соттың осындай кредиторлар талаптарының сомасын осы Заңның 96-бабының 3-тармағына сәйкес айқындалатын мөлшерде субсидиарлық тәртіппен өндіріп алу туралы шешімі заңды күшіне енген тұлғаның орындауына жатады.

      Ескерту. 109-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

110-бап. Банкроттықты басқарушының қорытынды есебі

      1. Кредиторлар талаптары қанағаттандырылғаннан кейiн банкроттықты басқарушы сотқа тарату балансын және кредиторлар талаптары қанағаттандырылғаннан кейiн қалған мүлiкті пайдалану туралы есептi қоса бере отырып, өз қызметi туралы кредиторлар жиналысымен келісілген қорытынды есептi ұсынады.

      Банкроттың кәсіпорны сатылған жағдайда, тарату балансы қоса берілмейді.

      2. Өтініші бойынша банкроттық туралы іс қозғалған салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор не мемлекеттік орган немесе мемлекет қатысатын заңды тұлға сотта банкроттықты басқарушының қорытынды есебі қаралған кезде, егер банкроттық рәсімін жүргізу барысында жиынтығында мынадай мән-жайлар:

      1) борышкер мүлкінің жоқ екені;

      2) борышкердің жарамсыз деп тануға жатқан мәмілелерінің жоқ екені;

      3) өзіне қатысты соттың субсидиарлық жауаптылыққа тарту туралы шешімі заңды күшіне енген борышкер құрылтайшысының (қатысушысының), лауазымды адамының Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес өндіріп алуды қолдануға мүмкін болатын мүлкінің жоқ екені не аталған тұлғаларды субсидиарлық жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгіну үшін негіздердің жоқ екені анықталса, уақытша және банкроттықты басқарушыларға негізгі сыйақыны төлеу, сондай-ақ кредиторлар комитетінің шешімі бойынша өзге де әкімшілік шығыстардың орнын толтыру туралы өтінішхатты мәлімдеуге міндетті.

      3. Сот ұсынылған күнінен бастап он жұмыс күнінен кешiктірілмейтiн мерзiмде банкроттықты басқарушының қорытынды есебiн, егер осы баптың 1-тармағының екінші бөлігінде өзгеше белгіленбесе, тарату балансын бекiтедi және банкроттық рәсімін аяқтау туралы ұйғарым шығарады.

      Банкроттық рәсімін аяқтау туралы ұйғарымда банкроттың өткізілмей қалған мүлкiмен байланысты мәселелер шешiлуге тиiс. Сот ұйғарымның көшiрмесiн заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органға, уәкiлеттi органға, мемлекеттiк статистика саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органына, сондай-ақ талаптары қанағаттандырылмаған банкрот кредиторларына жiбередi. Осы бөліктің күші банкроттың кәсіпорнын сату жағдайларына қолданылмайды.

      Соттың банкорттық рәсімін аяқтау туралы ұйғарымында осы баптың 2-тармағында көзделген өтінішхатта көрсетілген сомаларды төлеу туралы нұсқау да қамтылуға тиіс.

      Уақытша және банкроттықты басқарушыларға негізгі сыйақыны төлеу тәртібін, сондай-ақ өзге де әкімшілік шығыстардың орнын толтыру тәртібі мен мөлшерін уәкілетті орган айқындайды.

      4. Егер жүргізілген борышкердің банкроттық рәсімінің нәтижелері бойынша үшінші тұлғалардың кепілдігімен, кепілгерлігімен немесе мүлік кепілімен қамтамасыз етілген кредитор талаптары қанағаттандырылмай қалған болса, онда мұндай кредитор соттың банкроттық рәсімін аяқтау туралы заңды күшіне енген ұйғарымы негізінде Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген тәртіппен үшінші тұлғалар - кепілдік берушілерден, кепілгерлерден немесе кепіл берушілерден сомаларды өндіріп алу туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.

      Ескерту. 110-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

111-бап. Уәкілетті органның интернет-ресурсында борышкерлер тізімін орналастыру

      1. Уәкілетті орган өзінің интернет-ресурсында:

      1) өздеріне қатысты соттың банкрот деп тану, оңалту рәсімін қолдану, банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы шешімі заңды күшіне енген борышкерлер тізімін;

      2) өздеріне қатысты соттың оңалту рәсімін тоқтату туралы ұйғарымы заңды күшіне енген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар тізімін орналастырады.

      Борышкерді банкрот деп тану, оңалту рәсімін қолдану не банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы шешімнің күші жойылған, бітімгершілік келісім жасалған немесе кәсіпорын сатылған жағдайларда, борышкер тізімнен алып тасталады.

      Тізімде борышкердің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) не атауы, борышкердің экономикалық қызмет түрі, деректемелері, басшы мен құрылтайшылардың (қатысушылардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), соттың борышкерді банкрот деп тану, оңалту рәсімін қолдану не банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы шешімінің, соттың банкроттық рәсімін аяқтау, оңалту рәсімін тоқтату не банкроттық рәсімін қозғамай таратуды аяқтау туралы ұйғарымының күні, сондай-ақ әкімшінің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), электрондық мекенжайы және байланыс телефоны көрсетіледі.

      2. Осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген борышкерлер тізімі өздеріне қатысты соттың оңалту рәсімін немесе банкроттық рәсімін қолдану не банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы шешімі өткен тоқсанда заңды күшіне енген борышкерлерді енгізу, сондай-ақ өздеріне қатысты соттың қорытынды есепті бекіту не оңалту рәсімін тоқтату туралы ұйғарымы заңды күшіне енген борышкерлерді алып тастау жолымен өткен тоқсаннан кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірілмей тоқсан сайын жаңартылады.

      Осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген тізім соттың өздеріне қатысты оңалту рәсімін тоқтату туралы ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап екі жыл өткен дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды одан алып тастау жолымен жаңартылады.

      Ескерту. 111-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

112-бап. Банкротты таратуды аяқтау

      1. Осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, банкротты тарату аяқталды, ал банкрот жұмыс iстеуiн тоқтатты деп заңды тұлғалардың мемлекеттiк тiркелiмдерiне бұл туралы жазба енгiзiлгеннен кейін немесе жеке тұлға дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен алынғаннан кейін есептеледі.

      Банкротты таратудың аяқталуы банкроттықты басқарушының өкілеттігін тоқтатады.

      2. Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдар банкротты заңды тұлғалардың тiркелiмiнен алып тастау туралы бұйрықтарды сотқа және уәкiлеттi органға, сондай-ақ банкроттың орналасқан жерi бойынша мемлекеттік кіріс органына жiбередi.

      3. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      4. Банкроттың кәсіпорнын сату борышкерді банкрот деп тану және шешім шығарған соттың банкроттық рәсімді қозғай отырып оны тарату туралы сот шешімінің күшін жоюға негіз болып табылады.

      Шешімнің күші жойылғаннан кейін заңды тұлға немесе дара кәсіпкер өз қызметін жүзеге асыруды жалғастырады.

      Ескерту. 112-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-1-тарау. Бітімгершілік келісім

      Ескерту. Заң 6-1-тараумен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

112-1-бап. Бітімгершілік келісімді жасасу шарттары

      1. Банкроттық рәсімін жүргізудің кез келген сатысында борышкер мен кредиторлар бітімгершілік келісімді жасасуға құқылы.

      2. Кредиторлар тарапынан бітімгершілік келісімді жасасу туралы шешім кредиторлар жиналысында қабылданады.

      Банкрот тарапынан бітімгершілік келісім жасасу туралы шешімді дара кәсіпкер, банкрот – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген орган), құрылтайшысы (қатысушысы) және банкроттықты басқарушы қабылдайды.

      Бітімгершілік келісімде көзделген құқықтар мен міндеттерді өзіне алатын үшінші тұлғалардың бітімгершілік келісімге қатысуына жол беріледі.

      3. Бітімгершілік келісімді сот бекітеді.

      Бітімгершілік келісімді бекіткен кезде сот бітімгершілік келісімді бекіту туралы ұйғарым шығарады, онда банкроттық рәсімінің тоқтатылатыны және борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімді қолдану туралы шешімнің орындауға жатпайтыны көрсетіледі.

      4. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы соттың ұйғарымы күшіне енген күннен бастап ол күшіне енеді және бітімгершілік келісімге қатысатын борышкер, кредиторлар және үшінші тұлғалар үшін міндетті болып табылады.

      5. Күшіне енген бітімгершілік келісімді орындаудан біржақты бас тартуға жол берілмейді.

      Ескерту. 112-1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

112-2-бап. Бітімгершілік келісімнің мазмұны

      1. Бітімгершілік келісім:

      1) банкрот міндеттемелерін орындауды кейінге қалдыру және (немесе) мерзімін ұзарту;

      2) банкроттың талап ету құқықтарын басқаға беру;

      3) банкроттың міндеттемелерін үшінші тұлғалардың орындауы;

      4) борышты аудару;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектеулерді ескере отырып, кредиторлардың талаптарын банкроттың акцияларына, жарғылық капиталындағы қатысу үлестеріне алмастыру;

      6) кредиторлар талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де тәсілдермен қанағаттандыру жағдайларында жасалуы мүмкін.

      2. Бітімгершілік келісімде банкрот міндеттемелерін орындау мөлшері, тәртібі мен мерзімдері туралы және (немесе) оның міндеттемелерін тоқтату туралы мәліметтер болуға тиіс.

      3. Банкрот тарапынан бітімгершілік келісімге банкрот – дара кәсіпкер, банкрот – заңды тұлға мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген тұлға), құрылтайшысы (қатысушысы) және банкроттықты басқарушы қол қояды. Бітімгершілік келісімге кредиторлар атынан кредиторлар жиналысының төрағасы қол қояды.

      4. Егер бітімгершілік келісімге үшінші тұлғалар қатысқан жағдайда олардың тарапынан бітімгершілік келісімге осы тұлғалар немесе олардың уәкілетті өкілдері қол қояды.

      5. Бітімгершілік келісім борышкердің кредиторлар алдындағы міндеттемелерді орындау тәртібі мен мерзімдері туралы ережелерді қамтуға тиіс.

      6. Бітімгершілік келісім жасасуға қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған кредиторлар үшін бітімгершілік келісімнің шарттары оны жасауды жақтап дауыс берген кредиторларға арналған шарттарға қарағанда нашар болмауға тиіс.

      Ескерту. 112-2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

112-3-бап. Мемлекеттік орган тарапынан бітімгершілік келісім жасасу шарттары

      1. Бітімгершілік келісім жасасу кезінде мемлекеттік орган кредиторлардың бірі болып әрекет еткен жағдайда, бітімгершілік келісім мұндай мемлекеттік орган алдында берешекті өтеуді бөліп төлеу шарттарымен бітімгершілік келісім бекітілген күннен бастап үш жылдан аспайтын мерзімге жасалуы мүмкін.

      Осы баптың бірінші бөлігіндегі талаптар сақталған жағдайда салықтық берешек банкроттың және (немесе) үшінші тұлғаның мүлкін кепілге қою арқылы және (немесе) банк кепілдігімен өтеледі.

      2. Кепілге қойылатын мүлік өтімді, жоғалудан немесе бүлінуден сақтандырылған болуға тиіс және оның нарықтық құны салықтық берешек сомасынан кем болмауға тиіс. Мыналар:

      1) тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету объектілері;

      2) энергияның электр, жылу және өзге де түрлері;

      3) тыйым салынған мүлік;

      4) мемлекеттік органдар салған шектеулері бар мүлік;

      5) үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған мүлік;

      6) тез бұзылатын шикізат, тамақ өнімдері кепіл заттары бола алмайды.

      Ескерту. 112-3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 290-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

112-4. Бітімгершілік келісімді соттың бекітуі

      1. Бітімгершілік келісімді бірінші кезектегі кредиторлардың талаптары бойынша берешек өтелгеннен кейін ғана соттың бекітуі мүмкін.

      2. Банкроттықты басқарушы бітімгершілік келісім жасасу туралы кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сотқа бітімгершілік келісімді бекіту туралы өтініш беруге міндетті.

      3. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы өтінішке:

      1) осы Заңның 112-2-бабының 3 және 4-тармақтарында көрсетілген тұлғалар қол қойған бітімгершілік келісім;

      2) бітімгершілік келісім жасасу туралы шешімді қабылдаған кредиторлар жиналысының хаттамасы;

      3) кредиторлардың тұрғылықты жері немесе орналасқан жері, сондай-ақ берешек сомасы көрсетілген кредиторлар тізімі;

      4) бірінші кезектегі кредиторлардың талаптары бойынша берешектің өтелуін растайтын құжаттар;

      5) бітімгершілік келісімді жасасуға қарсы дауыс берген кредиторлардың жазбаша қарсылықтары қоса беріледі.

      4. Бітімгершілік келісім жасасқан және сот отырысының өткізілетін уақыты мен орны жөнінде тиісті түрде хабардар етілген адамдар сот отырысына келмей қалған жағдайда, егер осы адамдардан бітімгершілік келісімді бекіту мәселесін олардың қатысуынсыз қарастыру туралы өтініш түспесе, сот бұл мәселені қарамайды.

      5. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы соттың ұйғарымына Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға (наразылық білдіруге) болады.

      6. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күшін жою банкроттық рәсімін қозғау үшін негіз болып табылады.

112-5-бап. Бітімгершілік келісімді бекіту салдарлары

      1. Бітімгершілік келісімді бекіту банкроттық рәсімін тоқтату үшін негіз болып табылады.

      Борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып оны тарату туралы шешім одан әрі орындауға жатпайды.

      2. Банкроттықты басқарушының өкілеттігі бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап тоқтатылады.

      3. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап:

      1) бітімгершілік келісімнің шарттарына сәйкес борышкер және (немесе) үшінші тұлғалар кредиторлар алдындағы берешекті өтеуге кіріседі;

      2) осы Заңның 87-бабына сәйкес борышкерге қолданылған салдарлардың күші тоқтатылады.

112-6-бап. Бітімгершілік келісімді бекітуден бас тарту және оның салдарлары

      1. Соттың бітімгершілік келісімді бекітуден бас тартуы үшін:

      1) борышкердің және (немесе) үшінші тұлғалардың бірінші кезектегі кредиторлардың талаптары бойынша берешекті өтеу міндеттерін орындамауы;

      2) осы Заңда белгіленген бітімгершілік келісімді жасасу тәртібін бұзуы;

      3) банкроттық рәсіміне қатысушылардың және (немесе) үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуы;

      4) бітімгершілік келісім шарттарының Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келуі негіз болып табылады.

      2. Сот бітімгершілік келісімді бекітуден бас тарту туралы ұйғарым шығарады, оған Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға (наразылық келтіруге) болады.

      3. Сот бітімгершілік келісімді бекітуден бас тарту туралы ұйғарым шығарған жағдайда бітімгершілік келісім жасалмаған болып саналады.

      4. Соттың бітімгершілік келісімді бекітуден бас тарту туралы ұйғарым шығаруы жаңа бітімгершілік келісімді жасасуға кедергі болмайды.

112-7-бап. Бітімгершілік келісімді бұзу және оның салдарлары

      1. Жекелеген кредиторлар мен борышкер арасындағы сот бекіткен бітімгершілік келісімді бұзуға жол берілмейді.

      2. Өтініш берілген күні кредиторлар талаптарының тізіліміне кірген талаптардың жалпы сомасынан жиырма бес пайыздан кем емес талаптарды иеленетін кредитордың (кредиторлардың) өтініші бойынша, сондай-ақ осындай кредиторларға қатысты борышкер және (немесе) үшінші тұлғалар бітімгершілік келісім шарттарын орындамаған жағдайда бітімгершілік келісім барлық кредиторларға қатысты сот шешімі бойынша бұзылуы мүмкін.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде аталған кредитордың (кредиторлардың) өтінішіне мұндай кредитор (кредиторлар) мен әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар тұлға арасында жасалған уақытша басқарушының өкілеттігін жүзеге асыру туралы келісімнің көшірмесі қоса беріледі.

      3. Бітімгершілік келісімді бұзу туралы өтінішті оны бекіткен сот қарайды.

      4. Бітімгершілік келісімді бұзу туралы өтініш бойынша істі сот Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында көзделген жалпы қағидалар бойынша қарайды.

      Ескерту. 112-7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

112-8-бап. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күші жойылғаннан немесе бітімгершілік келісім бұзылғаннан кейін банкроттық рәсімін қолдану

      1. Соттың бітімгершілік келісімді бекіту туралы ұйғарымы негізінде тоқтатылған банкроттық рәсімі:

      1) соттың бітімгершілік келісімді бекіту туралы ұйғарымының күші жойылған;

      2) сот бітімгершілік келісімді бұзу туралы шешім шығарған жағдайларда қозғауға жатады.

      2. Соттың бітімгершілік келісімді бекіту туралы немесе бітімгершілік келісімді бұзу туралы ұйғарымының күшін жою туралы шешім қабылдаған сот сот актісінде банкроттық рәсімін қозғау туралы көрсетуге міндетті.

      3. Банкроттық рәсімі осы Заңның 6-тарауында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      4. Уақытша басқарушы банкроттық рәсімін қозғау туралы сот актісі шығарылған күннен бастап жиырма жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде кредиторлардың алғашқы жиналысын өткізуге міндетті.

      Ескерту. 112-8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

112-9-бап. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күшін жоюдың немесе бітімгершілік келісімді бұзудың салдарлары

      1. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күшін жою немесе бітімгершілік келісімді бұзу бірінші кезектегі кредиторлардың берешекті өтеу есебінен өздерінің алғанын банкротқа қайтару міндетіне әкеп соқпайды.

      2. Бітімгершілік келісім шарттарында есеп айырысу жүргізілген кредиторлардың талаптары өтелген болып есептеледі.

      3. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күші жойылған немесе бітімгершілік келісім бұзылған және банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалған жағдайда өздеріне қатысты бітімгершілік келісім жасалған кредиторлар талаптарының көлемі бітімгершілік келісімде белгіленген шарттар ескеріле отырып айқындалады.

7-тарау. БАНКРОТТЫҚ РӘСІМІН ҚОЗҒАМАЙ БОРЫШКЕРДІ ТАРАТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      Ескерту. 7-тарау жаңа редакцияда - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

113-бап. Банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату

      Банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату:

      1) борышкер жоқ борышкер болып табылған;

      2) борышкерге қатысты осы Заңның 114-бабының 3-тармағында көзделген мән-жайлардың жиынтығы болған жағдайларда, жүзеге асырылады.


114-бап. Сотқа банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы өтінішпен жүгіну негіздері

      1. Сотқа банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы өтінішпен:

      1) салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор – осы Заңның 113-бабының 1) тармақшасында көзделген жағдайда;

      2) борышкер – егер өзіне қатысты осы баптың 3-тармағында көзделген мән-жайлардың жиынтығы болған жағдайда жүгінеді.

      2. Салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитордың сотқа банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы өтінішпен жүгінуі үшін мынадай мән-жайлардың жиынтығы негіз болып табылады:

      1) борышкердің, сондай-ақ оның құрылтайшылары (қатысушылары) мен лауазымды адамдарының орналасқан жерін қатарынан алты ай бойы анықтаудың мүмкін болмауы, бұл жөнінде уәкілетті орган айқындаған нысан бойынша және тәртіппен құжат жасалады;

      2) өтініш берілгенге дейін үш жыл бойы борышкердің меншік құқығында мүлкінің, сондай-ақ дебиторлық берешегінің болмауы;

      3) өтініш берілгенге дейін үш жыл бойы борышкердің жасалған жағдайда осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген негіздер бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін мәмілелер жасамауы.

      3. Борышкердің сотқа банкроттық рәсімін қозғамай өзін тарату туралы өтінішпен жүгінуі үшін мынадай мән-жайлардың жиынтығы негіз болып табылады:

      1) борышкердің кредиторлар алдында республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі мың бес жүз еселенген мөлшерінен аспайтын берешегінің болуы;

      2) өтініш берілгенге дейін үш жыл бойы борышкердің меншік құқығында мүлкінің, сондай-ақ дебиторлық берешегінің болмауы;

      3) өтініш берілгенге дейін үш жыл бойы борышкердің жасалған жағдайда осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген негіздер бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін мәмілелер жасамауы;

      4) өтініш берілгенге дейін үш жыл бойы борышкердің банктік шоттар мен касса бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырмауы;

      5) өтініш берілгенге дейін үш жыл бойы борышкердің Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасында белгіленген салықтық және кедендік тексерулер мен өзге де бақылау нысандарының тізімдеріне енгізілмеуі;

      6) өтініш берілген күнге қылмыстық қудалау органдарының борышкер қызметіне байланысты қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін заңды тұлғаның құрылтайшысына (қатысушысына) немесе оның лауазымды адамына, сол сияқты дара кәсіпкерге қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізбеуі.


115-бап. Банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы өтінішке қоса берілетін құжаттар

      1. Салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитордың банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы өтінішіне:

      1) борышкердiң салықтар және кедендік төлемдер бойынша кредитор алдындағы мiндеттемелерiн, сондай-ақ осы мiндеттемелер бойынша берешегінiң бар екенін және сомасын;

      2) борышкердің жоқ борышкер болып табылатынын растайтын құжаттар қоса беріледі.

      2. Борышкердің банкроттық рәсімін қозғамай өзін тарату туралы өтінішіне осы Заңның 114-бабының 3-тармағында көзделген мән-жайлардың бар екенін растайтын құжаттар, сондай-ақ борышкер – дара кәсіпкердің, борышкер – заңды тұлға мүлкі меншік иесінің (ол уәкілеттік берген органның) немесе құрылтайшыларының (қатысушыларының) борышкердің банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы өтінішпен сотқа жүгінуі туралы шешімі қоса беріледі.

116-бап. Банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау

      Сот осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес келетiн, банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы өтiнiш келiп түскен күннен бастап бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей iс қозғау туралы ұйғарым шығарады.

      Соттың іс қозғау туралы ұйғарымының көшiрмелерiн сот борышкерге, өтiнiш берушiге, уәкiлеттi органға, жеке сот орындаушыларының өңiрлiк палатасына, сондай-ақ, егер борышкер заңды тұлға болып табылса, борышкердiң орналасқан жерi бойынша аумақтық әділет органына жiбередi.

117-бап. Банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы iс бойынша iс жүргізуді қозғаудың салдары

      Сот банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы iсті қозғаған кезден бастап осы Заңның 87-бабы 1-тармағының 2), 3) және 5) тармақшаларында көзделген салдар басталады.

118-бап. Соттың банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы істі қарауы

      1. Сот іс қозғау туралы ұйғарым шығарылған күннен бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзiмде банкроттық рәсімін қозғамай борышкердi тарату туралы шешiм шығарады.

      2. Соттың банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы шешімінде тарату рәсімін жүргізуді уәкілетті органға жүктеу туралы нұсқау қамтылуға тиіс.

118-1-бап. Уәкілетті органның банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді таратуды жүргізу тәртібі

      1. Банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату рәсімін жүргізу жөніндегі міндеттер уәкілетті органға жүктелген кезде оған әкімшінің осы Заңда көзделген құқықтары мен міндеттері өтеді.

      2. Уәкілетті орган:

      1) сот банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландыруды орналастыруға;

      2) осы Заңның 90-бабында белгіленген тәртіппен кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыруға;

      3) кредиторлар жиналысымен келіскен күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей қорытынды есепті және тарату балансын бекіту үшін сотқа ұсынуға;

      4) сот қорытынды есепті бекіткеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей банкроттың банктік шоттарын жабу туралы өтінішті банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға жіберуге міндетті.

      3. Борышкердің мүлкі болмаған жағдайда, уәкілетті орган кредиторлар талаптарының тізілімі қалыптастырылған күннен бастап бір ай мерзімде қорытынды есепті және тарату балансын келісу үшін кредиторлар жиналысына ұсынуға міндетті.

      4. Борышкерді таратуды жүргізу барысында мүліктік масса және (немесе) бұрын шығарылған мүліктің мүліктік массаға қайтарылғаны анықталған, сондай-ақ осы Заңның 114-бабының 3-тармағында көзделген ережелер сақталмаған кезде уәкілетті орган банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді тарату туралы шешім қабылдаған сотқа банкроттық рәсімін қозғау туралы өтінішхатпен жүгінуге міндетті.

8-тарау. ҚАЛА ҚҰРАУШЫ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР БАНКРОТТЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

119-бап. Қала құраушы борышкер – заңды тұлғалардың банкроттығы

      1. Қала құраушы болып табылатын заңды тұлға – борышкер осы тарауда белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңда белгіленген жағдайларда және тәртіппен банкрот деп танылуы мүмкін.

      2. Заңды тұлғаларды қала құраушыға жатқызу және олардың тізбесін жүргізу өңірлік даму жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүргізіледі.

      Ескерту. 119-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
     

120-бап. Банкроттық туралы істі қарау

      1. Қала құраушы заңды тұлғаның банкроттығы туралы iстi қарау кезінде тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк әкiм уәкiлеттiк берген өкiл атынан iске қатысушы деп танылады. Сот қала құраушы заңды тұлғаның банкроттығы туралы iс қозғалғаннан кейiн бұл туралы әкiмнiң өкiлiн және уәкiлеттi органды хабардар етуге мiндеттi.

      2. Борышкердiң өзiн банкрот деп тану туралы өтiнiшiне, сондай-ақ борышкердiң пiкiрiне өзге де тұлғалардың оны банкрот деп тану туралы өтiнiшiне борышкердiң қала құраушы заңды тұлғаларға жататындығын куәландыратын құжаттар қоса беріледі.

      3. Қала құраушы заңды тұлға – борышкер банкроттығы туралы iстi қарауға дайындық кезінде судья қала құраушы заңды тұлғалар тiзбесiнен үзінді көшiрме сұратып алады.

121-бап. Кредиторлардың талаптарын өтеу

      1. Сот тиiстi шешiм шығарғанға дейiн кез келген уақытта Қазақстан Республикасы, әкiмшiлiк-аумақтық бірлік кепiлмен қамтамасыз етілген барлық кредитордың және қала құраушы заңды тұлға – борышкердің азаматтық-құқықтық міндеттемелері бойынша кредиторлардың талаптарын бiр мезгiлде өтеудi жүзеге асыруға құқылы.

      2. Кредиторлардың талаптары осы баптың 1-тармағында көзделген тәртiппен өтелген жағдайда банкроттық туралы iс бойынша іс жүргізу тоқтатылуға жатады.

      3. Қала құраушы заңды тұлға – борышкердің кредиторлар алдындағы талаптарын Қазақстан Республикасының, әкiмшiлiк-аумақтық бірліктің өтеуі борышкердiң мүлкiн алып қоюмен не олардың өзгеше жолмен сатып алуымен қоса жүргізілмейді.

9-тарау. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМІН ӨНДІРУШІЛЕРДІ ОҢАЛТУДЫҢ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАНКРОТТЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

122-бап. Ауылшаруашылық өнімін өндірушілердің банкроттығы

      1. Ауылшаруашылық өнімін өндіруші болып табылатын борышкер осы тарауда белгiленген ерекшелiктер ескеріле отырып, банкрот деп танылады.

      2. Ауылшаруашылық өнімін өндірушілердің дәрменсiздiгi анықталған кезде олар бойынша орындалу мерзiмi алдыңғы жылдан бұрын басталмаған мiндеттемелер ескерiледi. Бұл ретте, осы мерзiмде табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар не мiндеттемелердiң мерзімінде орындалмауына себеп болып табылған аса қолайсыз табиғи-климаттық жағдайлар туындаған, банкроттық рәсiмi қозғалған жылдың алдындағы жыл есепке алынбайды.

123-бап. Кредитордың өтінішіне немесе борышкердiң пiкiрiне қосымша қоса берілетін құжаттар

      Кредитордың өтінішiне немесе борышкердiң пiкiрiне осы Заңда көзделген құжаттардан басқа қосымша мыналар қоса беріледі:

      1) жерлердiң кадастрлық сипаттамасы;

      2) банкроттық рәсiмi қозғалған жылдың алдындағы жылда табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар не табиғи-климаттық жағдайлар болса, олар туралы деректер.

      Борышкер кредитордың, мемлекеттік кіріс органының және өзге де уәкiлеттi мемлекеттiк органның немесе прокурордың өтінішiне берген пiкiрiнде өзiнiң дәрменсiздiгiн таныған жағдайда, қосымша құжаттарды ұсыну мiндеттi емес.

      Борышкер банкрот деп танылған немесе оған оңалту рәсiмдерi қолданылған жағдайда қосымша құжаттарды алуға байланысты шығыстар әкiмшiлiк шығыстарға жатқызылады.

      Ескерту. 123-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

124-бап. Оңалту рәсiмiнiң мерзiмiн ұзарту

      Егер табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың не аса қолайсыз табиғи-климаттық жағдайлардың салдарынан оңалту рәсiмiнiң мақсаттарына қол жеткізу мүмкiн болмаған жағдайда, сот оңалту рәсiмiн жүргізу мерзімін бiр жылдан аспайтын мерзiмге ұзартуға құқылы.

125-бап. Банкроттық рәсімі

      1. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. Банкроттықты басқарушы кредиторлар комитетінің келісуімен банкроттың мүліктік массасының құнын ұстап тұру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады, оларға:

      1) Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жерлерді қорғау жөніндегі іс-шаралар;

      2) егiс және егiн жинау жұмыстары, жануарлардың, құстардың, балараның өсімін молайту және өсiру, өсiмдiк шаруашылығы, мал шаруашылығы, құс шаруашылығы, омарта шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу;

      3) борышкер мүлкiн өткізу үшiн тиісті жағдайда ұстауға байланысты шаралар жатады.

      Мүліктік массаның құнын ұстап тұру бойынша шығыстар әкімшілік шығыстарға жатады.

      Ескерту. 125-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

126-бап. Мүліктік массаны қалыптастыру және өткізу

      1. Банкроттықты басқарушы банкроттың жер пайдалану құқығының тиісті ресімделуін қамтамасыз етуге міндетті, бұл ретте жұмсалған шығыстар әкімшілік шығыстарға жатқызылады.

      2. Банкроттың мүлкін сату осы Заңның 99-бабына сәйкес жүргізіледі. Бұл ретте, негізгі қызмет түрін міндетті түрде сақтай отырып, банкроттың мүлкін сату жоспарына мүліктік массаны бірыңғай лотпен аукцион нысанында өткізілетін сауда-саттыққа бастапқы шығару бойынша қосымша шарт енгізіледі.

      3. Егер аукцион өткізілмеген не оған қатысушылардың ешқайсысы бірыңғай лотты иемденбеген жағдайда, мүлікті сату бөлек лоттармен жүзеге асырылады, бұл ретте біртұтас өндірістік кешенге кіретін мүлікті бөлек лоттарға кіргізуге жол берілмейді.

      Егер біртұтас өндірістік кешен кіретін лот бойынша аукцион өткізілмеген не оның қатысушыларының ешқайсысы бірыңғай лотты иемденбеген жағдайда, оны өткізу одан әрі бөлек лоттар бойынша жүзеге асырылады.

      4. Банкроттықты басқарушы сатып алу-сату шарты жасасылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жергілікті атқарушы органдарға мүлікті бірыңғай лотпен, сондай-ақ бірыңғай өндірістік кешенге кіретін мүлікті өткізу бойынша өткізілген сауда-саттық қорытындысы туралы ақпаратты жіберуге міндетті.

      5. Мүліктік массаны бөлек лоттар бойынша сатып алушы болмаған кезде кредиторлар өз талаптарын осы Заңның 100-бабында белгіленген мүліктік массаны бөлудің кезектілігіне сәйкес олардың талаптарының сомасына пропорционалды түрде заттай банкроттың мүлкі есебінен қанағаттандыруға құқылы.

      6. Мүліктік массаны өткізу бойынша аукционның өткізілетін уақыты мен орнын кредиторлар комитетінің келісімімен банкроттықты басқарушы айқындайды.

      Ескерту. 126-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.12.2019 № 290-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

10-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

127-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

128-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. "Банкроттық туралы" 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 1-2, 7-құжат; № 13-14, 205-құжат; 1998 ж., № 14, 198-құжат; № 17-18, 225-құжат; 2000 ж., № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 4, 26-құжат; № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 57-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 13, 86-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14, 18-құжаттар; № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 9-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 2, 14, 15-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н.Назарбаев

О реабилитации и банкротстве

Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V ЗРК.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано Оглавление.
      Сноска. По всему тексту:
      слова "аффилиированным", "Аффилиированные", "аффилиированными" заменены соответственно словами "аффилированным", "Аффилированные", "аффилированными";
      слово "(активов)" исключено;
      слова "Процедура урегулирования неплатежеспособности", "об урегулировании неплатежеспособности", "процедуры урегулирования неплатежеспособности" заменены соответственно словами "Процедура реструктуризации задолженности", "о реструктуризации задолженности", "процедуры реструктуризации задолженности";
      слова "кредитам (займам)", "кредитов", "кредита", "кредит" заменены соответственно словами "займам", "займов", "займа", "заем" в соответствии с Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, устанавливает основания для применения процедуры реструктуризации задолженности, реабилитационной процедуры и признания должника банкротом, ликвидации должника без возбуждения процедуры банкротства, а также определяет порядок и условия их проведения.

      Сноска. Преамбула в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) сельскохозяйственный производитель – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, производящие сельскохозяйственную продукцию с использованием земли; производящие сельскохозяйственную продукцию животноводства, птицеводства (в том числе племенного с полным циклом, начиная с выращивания молодняка), пчеловодства, если доход от реализации этой продукции, в том числе переработанной, составляет более пятидесяти процентов от общей суммы годового дохода;

      2) преднамеренное банкротство – действия учредителя (участника), должностного лица, а равно индивидуального предпринимателя, совершенные в личных интересах или интересах иных лиц с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами путем отчуждения или сокрытия имущества в течение трех лет до признания банкротом юридического лица или индивидуального предпринимателя;

      3) администратор – временный администратор, реабилитационный, временный и банкротный управляющие, осуществляющие полномочия в соответствии с настоящим Законом в период рассмотрения дела в суде, а также проведения реабилитационной процедуры и процедуры банкротства;

      4) административные расходы – расходы, связанные с инициированием и проведением реабилитационной процедуры или процедуры банкротства;

      5) банкрот – должник, несостоятельность которого установлена вступившим в законную силу решением суда;

      6) банкротство – признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликвидации;

      7) процедура банкротства – процедура, осуществляемая с целью удовлетворения требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота в порядке, установленном законами Республики Казахстан;

      8) банкротный управляющий – лицо, назначенное уполномоченным органом в области реабилитации и банкротства для осуществления процедуры банкротства;

      9) должник – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (индивидуальный предприниматель), или юридическое лицо, в отношении которого имеются основания для применения или применены процедуры, предусмотренные настоящим Законом;

      Примечание ИЗПИ!

      В подпункт 10) предусмотрено изменение Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      10) группа однородных кредиторов – группа кредиторов, имеющих идентичные требования к должнику и не обладающих друг перед другом преимуществом в получении их удовлетворения.

      Группы однородных кредиторов могут составлять:

      кредиторы по требованиям о возмещении вреда жизни или здоровью;

      кредиторы по оплате труда и выплате компенсаций по трудовым договорам, а также задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

      кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом;

      кредиторы по налогам и таможенным платежам;

      кредиторы по требованиям, вытекающим из договоров поставки товаров, работ и услуг;

      кредиторы – финансовые организации (микрофинансовые организации) по требованиям, вытекающим из договоров на получение займа (микрокредита), не обеспеченным залогом;

      кредиторы – держатели облигаций должника;

      11) единый производственный комплекс – имущество, в совокупности необходимое для обеспечения единого цикла при производстве, заготовке, хранении, транспортировке, переработке или реализации сельскохозяйственной продукции;

      12) мировое соглашение – процедура, применяемая на любой стадии процедуры банкротства в целях ее прекращения путем заключения соглашения между банкротом и кредиторами, утверждаемого судом;

      13) отсутствующий должник – должник, признанный бездействующим в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), отсутствие которого, а также его учредителя (участника), должностного лица установлено в порядке, определенном настоящим Законом;

      14) обычные коммерческие операции – действия, относящиеся к обычной деятельности должника, носящие регулярный характер, включая, но не ограничиваясь: осуществление платежей за аренду помещений и коммунальные услуги, сделки с поставщиками, приобретение сырья, техническое обслуживание оборудования, реализация готовой продукции и оказание услуг.

      Не относятся к обычным коммерческим операциям сделки, связанные с отчуждением недвижимости или иных активов, предоставление имущества в залог, в том числе по обязательствам третьих лиц;

      15) залоговый кредитор – кредитор по обязательствам, требования которого обеспечены залогом имущества должника;

      Примечание ИЗПИ!

      В подпункт 16) предусмотрено изменение Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      16) кредитор – лицо, имеющее к должнику имущественные требования, возникающие из гражданско-правовых и (или) иных обязательств должника, включая обязательства по оплате труда, выплате авторского вознаграждения, компенсаций по трудовым договорам, уплате задолженности по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, налогам, таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам, другим обязательным платежам в бюджет;

      17) комитет кредиторов – представительный орган кредиторов, избираемый собранием кредиторов в процедурах реабилитации и банкротства и обладающий полномочиями, предусмотренными настоящим Законом;

      18) реестр требований кредиторов – перечень требований кредиторов к должнику с указанием их размера, основания и даты возникновения, формируемый в процедурах реабилитации или банкротства в порядке, установленном настоящим Законом;

      19) градообразующее юридическое лицо – юридическое лицо, определяемое в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом по региональному развитию;

      20) должностное лицо – член совета директоров акционерного общества, руководитель (заместитель руководителя) юридического лица – должника, а также иное лицо, входящее в коллегиальный исполнительный орган юридического лица, наделенное постоянными или временными полномочиями по управлению юридическим лицом, главный бухгалтер юридического лица – должника, а равно иное лицо, временно исполняющее его обязанности;

      21) имущественная масса – имущество банкрота, на которое может быть обращено взыскание в процедуре банкротства, а также имущество иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

      22) уполномоченный орган в области реабилитации и банкротства (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области реабилитации и банкротства (за исключением казенных предприятий, учреждений, банков, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов);

      23) реабилитационный управляющий – лицо, на которое возложены полномочия по управлению должником на период реабилитационной процедуры в порядке, установленном настоящим Законом;

      24) план реабилитации – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на оздоровление должника при применении реабилитационной процедуры и осуществляемых на основе взаимного согласия между должником и кредиторами, в целях восстановления платежеспособности должника и сохранения рабочих мест с указанием сроков реализации, включая график удовлетворения требований кредиторов, а также достигаемых результатов, используемых ресурсов и возможных рисков;

      25) реабилитационная процедура – процедура, применяемая в судебном порядке, в рамках которой к должнику применяются реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан меры, направленные на восстановление платежеспособности;

      26) реверсивный факторинг – трехсторонний договор, заключенный между должником (банкротом), его дебитором и третьим лицом, где дебитор передает третьему лицу свое обязательство перед должником (банкротом), а третье лицо исполняет обязательства дебитора перед должником (банкротом);

      27) кредитор по налогам и таможенным платежам – лицо, имеющее к должнику требования, возникающие из обязательств должника по уплате налогов, таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, а также других обязательных платежей в бюджет;

      28) санация – мероприятие, предусмотренное планом реабилитации, в ходе которого собственником имущества должника (уполномоченным им органом), кредиторами или иными лицами должнику оказывается финансовая помощь, а также реализуется иной комплекс мер по мобилизации резервов должника и улучшению его финансово-хозяйственного положения;

      29) временный администратор – лицо, с которым заключено соглашение для составления реестра требований кредиторов и заключения о финансовой устойчивости должника в период рассмотрения в суде дела о реабилитации;

      30) временный управляющий – лицо, с которым заключено соглашение либо которое назначено уполномоченным органом в случаях, установленных настоящим Законом, для составления реестра требований кредиторов и заключения о финансовой устойчивости должника в период рассмотрения в суде дела о банкротстве, а также для проведения процедуры банкротства до назначения банкротного управляющего;

      31) аффилированные лица – физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий, национального управляющего холдинга, Единого оператора жилищного строительства), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые участником процедуры реабилитации или банкротства решения, в том числе в силу заключенного договора (перечень аффилированных лиц в процедуре реабилитации или банкротства устанавливается статьей 9 настоящего Закона);

      32) факторинг – трехсторонний договор, заключенный между должником (банкротом), его дебитором и третьим лицом, где должник (банкрот) уступает или обязуется уступить третьему лицу имущественное требование к своему дебитору, а третье лицо передает или обязуется передать деньги или другое имущество в распоряжение должника (банкрота) в обмен на право требования к дебитору должника (банкрота).

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 09.06.2020 № 341-VI (вводится в действие с 01.07.2020).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве

      1. Законодательство Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Особенности применения настоящего Закона

      1. Настоящий Закон применяется к делам о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства, кроме казенных предприятий и учреждений, накопительных пенсионных фондов, банков, страховых (перестраховочных) организаций.

      В случае принятия судом решения о признании банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда банкротом их ликвидация осуществляется в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, а также пенсионном обеспечении.

      Особенности применения процедур банкротства или реабилитации в отношении хлопкоперерабатывающих организаций, хлебоприемных предприятий, а также субъектов естественной монополии могут быть установлены законодательством Республики Казахстан.

      2. Дела о реструктуризации задолженности, реабилитации, банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства рассматриваются судом по общим правилам гражданского судопроизводства с особенностями, установленными настоящим Законом.

      3. При банкротстве организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами естественной монополии либо имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, в том числе организаций, пакеты акций (доли участия в уставном капитале) которых отнесены к стратегическим объектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также признанных банкротами по инициативе государства, Правительство Республики Казахстан в целях защиты интересов граждан и государства вправе устанавливать особые условия и порядок реализации имущественной массы и дополнительные требования к покупателям объектов имущественной массы, а также принять решение о приобретении национальным управляющим холдингом имущественной массы при банкротстве организаций, пакеты акций (доли участия в уставном капитале) которых отнесены к стратегическим объектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, или организаций, имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан.

      4. При банкротстве юридических лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, проводится обязательный экологический аудит их деятельности в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2016 № 34-VI (вводится в действие с 01.01.2017); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Признание банкротства

      1. Банкротство устанавливается добровольно на основании заявления должника в суд.

      2. Банкротство устанавливается принудительно на основании заявления в суд кредиторов или иных уполномоченных настоящим Законом лиц.

      3. В случаях, установленных настоящим Законом, должник обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом.

      4. Если стоимость имущества юридического лица, в отношении которого в порядке, установленном пунктом 1 статьи 49 Гражданского кодекса Республики Казахстан, принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия обязана обратиться в суд о признании такого юридического лица банкротом для проведения процедуры банкротства по правилам, установленным настоящим Законом.

      5. Основанием для объявления должника банкротом в судебном порядке является его несостоятельность.

      Несостоятельность должника устанавливается судом с учетом заключения о финансовой устойчивости, составленного в соответствии со статьей 49 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Основания для обращения в суд о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства

      1. Основанием для обращения должника с заявлением в суд о признании его банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства является его устойчивая неплатежеспособность.

      Неплатежеспособность является устойчивой, если обязательства должника превышают стоимость его имущества на дату подачи заявления в суд и на начало года, в котором подано заявление, а также на начало года, предшествующего году подачи заявления, в случае, если заявление подано должником в первом квартале календарного года.

      2. Основанием для обращения кредитора с заявлением в суд о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства является неисполненное денежное обязательство должника перед кредитором на основании вступившего в законную силу судебного акта или исполнительного документа о взыскании с должника денег либо признание долга должником, если иное не установлено настоящим пунктом.

      Основанием для обращения кредитора по налогам и таможенным платежам с заявлением в суд о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства является непогашение должником суммы налоговой задолженности, а также задолженности по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам после принятия всех мер принудительного взыскания в порядке, определенном налоговым и таможенным законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 5 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5-1. Основания для обращения в суд о применении реабилитационной процедуры и процедуры реструктуризации задолженности

      1. Основанием для обращения должника или кредитора с заявлением в суд о применении реабилитационной процедуры является временная неплатежеспособность должника.

      Неплатежеспособность является временной, если на дату подачи заявления имеется одно или несколько обстоятельств:

      Примечание ИЗПИ!

      В подпункт 1) предусмотрено изменение Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      1) обязательства перед кредиторами по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, взысканию алиментов, обязательства по оплате труда, выплате компенсаций по трудовым договорам, уплате задолженности по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, а также по вознаграждениям авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец не исполнены в течение трех месяцев со дня наступления срока их исполнения;

      2) обязательства перед иными кредиторами не исполнены в течение четырех месяцев со дня наступления срока их исполнения.

      2. Основанием для обращения должника с заявлением в суд о применении процедуры реструктуризации задолженности является его временная неплатежеспособность.

      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 5-1 в соответствии с Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Ответственность за преднамеренное банкротство

      1. Учредитель (участник) и (или) должностное лицо, признанные виновными в преднамеренном банкротстве в порядке административного или уголовного судопроизводства, несут перед кредиторами субсидиарную ответственность принадлежащим им имуществом в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 96 настоящего Закона.

      В случае признания виновными в преднамеренном банкротстве в порядке административного или уголовного судопроизводства двух и более лиц такие лица несут ответственность солидарно.

      2. Банкротный управляющий в течение десяти рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о привлечении учредителя (участника) и (или) должностного лица к уголовной или административной ответственности обязан обратиться в суд с иском к такому лицу о привлечении его к субсидиарной ответственности и взыскании сумм в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 96 настоящего Закона.

      Кредитор также вправе обратиться в суд с иском в порядке, предусмотренном настоящей статьей, в случае, если учредитель (участник) и (или) должностное лицо признаны виновными в преднамеренном банкротстве в порядке административного или уголовного судопроизводства после завершения процедуры банкротства.

      Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Признание сделок должника недействительными и возврат имущества

      1. Сделки признаются недействительными, если они совершены должником или уполномоченным им лицом в течение трех лет до возбуждения дела о реабилитации и (или) банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Законом, при наличии оснований, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан и настоящим Законом.

      Если к должнику процедура банкротства применена в результате прекращения реабилитационной процедуры, срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта, исчисляется с даты вступления в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры.

      2. Основаниями недействительности сделок, кроме предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан, являются:

      1) цена совершенной сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки;

      2) сделка не соответствует деятельности должника, ограниченной законами Республики Казахстан, учредительными документами, либо совершена с нарушением компетенции, определенной уставом;

      3) имущество передано (в том числе во временное пользование) безвозмездно либо по цене, существенно отличающейся в худшую для должника сторону от цены на идентичный или однородный товар при сопоставимых экономических условиях либо без наличия оснований для передачи в ущерб интересам кредиторов;

      4) если сделка, совершенная в течение шести месяцев до возбуждения дела о реабилитации и (или) банкротстве, повлекла предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими;

      5) договоры дарения имущества должника, если такая сделка существенно отличается от сделок, заключенных за год до возбуждения дела о реабилитации или банкротстве;

      6) сделка, совершенная без намерения создать соответствующие правовые последствия по такой сделке, в ущерб интересам кредиторов.

      3. При выявлении сделок, совершенных при обстоятельствах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, администратор обязан, в том числе по ходатайству кредитора, выявившего сделку, в течение десяти рабочих дней со дня выявления обратиться в суд с заявлением о признании таких сделок недействительными.

      4. При признании сделки недействительной ответчик обязан возвратить все полученное по сделке, при невозможности возврата в натуре – возместить стоимость подлежащего возврату имущества, стоимость пользования имуществом, выполненных работ или оказанных услуг в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены Гражданским кодексом Республики Казахстан.

      При этом ответчик приобретает право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в соответствии с пунктом 5 статьи 100 настоящего Закона.

      5. При невозможности возврата имущества в случаях, предусмотренных настоящей статьей, или при безвозмездной передаче имущества в связи с его утратой, порчей либо последующим его добросовестным приобретением третьими лицами первоначальные приобретатели истребуемого имущества несут ответственность перед должником по возмещению возникших в связи с этим убытков в пределах стоимости утраченного, испорченного либо добросовестно приобретенного третьими лицами имущества.

      6. При невозможности возмещения стоимости имущества первоначальным приобретателем лицо, принявшее решение об отчуждении имущества должника, должно быть привлечено к субсидиарной ответственности в судебном порядке.

      7. Требования настоящей статьи не распространяются на сделки:

      1) проектного финансирования, секьюритизации;

      2) заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;

      3) совершенные должником в рамках обычных коммерческих операций, условия которых существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, заключенных должником в процессе осуществления им предпринимательской деятельности в течение трех лет до возбуждения дела о реабилитации и (или) банкротстве.

      Сноска. Статья 7 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Правовой режим договоров

      1. Возбуждение дела о банкротстве не является основанием для одностороннего отказа от исполнения договора, заключенного должником до возбуждения дела о банкротстве, по инициативе контрагента должника и не влечет прекращения действия данного договора. Заключенное до возбуждения дела о банкротстве соглашение сторон об отказе от исполнения договора и о прекращении действия данного договора по причине возбуждения дела о банкротстве недействительно.

      2. Реабилитационный управляющий вправе отказаться от исполнения заключенных должником до возбуждения дела о реабилитации договоров, не исполненных обеими сторонами полностью или частично, при наличии одного из следующих обстоятельств:

      1) договор заключен с аффилированным лицом;

      2) договор содержит обременительные для должника условия по сравнению с ранее заключенными аналогичными договорами;

      3) договор является долгосрочным (более одного года) либо рассчитан на получение результатов должником лишь на долгосрочную перспективу;

      4) имеются иные основания полагать, что исполнение договора должником повлечет неблагоприятные последствия для остальных кредиторов.

      3. Банкротный управляющий обязан изменить, расторгнуть, отказаться от исполнения или оспорить действительность договора, заключенного до возбуждения дела о банкротстве, потребовать возврата имущества, переданного должником, на основании решения комитета кредиторов.

      4. С даты вынесения определения суда о возбуждении дела о реабилитации или банкротстве и до вступления в законную силу определения суда о прекращении дела о реабилитации или банкротстве либо решения суда о применении к должнику реабилитационной процедуры или признании должника банкротом зачет взаимных требований между должником и его кредиторами не допускается.

      Реабилитационный или банкротный управляющий обязан заявить кредитору о зачете требований, если зачет требований не нарушает очередность удовлетворения требований кредиторов, является прямым, взаимным, без привлечения других лиц. Зачет допускается только по требованиям об уплате денег.

      5. Поставщик электрической и тепловой энергии, услуг по водохозяйственным и канализационным системам, связи, а также по охране имущества должника не вправе отказаться от договора, заключенного с должником, по причине признания должника банкротом. Расходы, связанные с исполнением данных договоров после возбуждения дела о реабилитации или банкротстве, относятся к административным расходам.

      Сноска. Статья 8 с изменением, внесенным Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Аффилированные лица

      Настоящим Законом аффилированными лицами признаются:

      1) акционер, учредитель (участник) должника или кредитора;

      2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) индивидуального предпринимателя – должника, а также физического лица, указанного в подпунктах 1), 3) и 4) настоящей статьи;

      3) лицо, связанное с участником процедур реабилитации и банкротства договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые должником;

      4) должностные лица участника процедур реабилитации и банкротства или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 3), 5), 6) и 7) настоящей статьи;

      5) юридическое лицо, по отношению к которому участник процедур реабилитации и банкротства является акционером, участником либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

      6) юридическое лицо, которое совместно с участником процедур реабилитации и банкротства находится под контролем третьего лица;

      7) иное лицо, являющееся аффилированным лицом участника процедур реабилитации и банкротства в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан или признанное аффилированным по решению суда.

      Сноска. Статья 9 с изменением, внесенным Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Конфиденциальность

      1. Уполномоченный орган и администратор вправе запрашивать и получать сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника, включая период до признания его банкротом, без получения согласия индивидуального предпринимателя, собственника имущества (уполномоченного им органа), учредителей (участников) банкрота.

      2. Разглашение сведений о финансово-хозяйственной деятельности администратором либо должностным лицом уполномоченного органа, которому они доверены или известны по службе или работе, а равно утрата документов, содержащих такие сведения, влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Действие настоящей статьи распространяется также на лиц, привлеченных администратором.

      3. Передача уполномоченным органом или администратором предоставленной им информации государственным органам в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, не является разглашением конфиденциальной информации.

      4. При проведении процедур, предусмотренных настоящим Законом, не является конфиденциальной следующая информация:

      1) о лице, осуществляющем деятельность администратора;

      2) о составе комитета кредиторов и принятых им решениях;

      3) о сумме требований, включенной в реестр требований кредиторов, и о размере их удовлетворения в разрезе очередей;

      4) о сроках проведения процедур;

      5) об исполнении графика удовлетворения требований кредиторов;

      6) о наличии жалоб на действия (бездействие) администратора и результатах их рассмотрения;

      7) о привлечении администратора к административной ответственности по фактам выявленных правонарушений;

      8) об основании прекращения реабилитационной процедуры;

      9) предоставляемая администратором комитету кредиторов для принятия решения;

      10) о судебных разбирательствах, инициированных уполномоченными на то лицами в рамках реализации прав, установленных настоящим Законом.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Правовое положение должника

      1. Должник вправе:

      1) обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом, применении процедуры реструктуризации задолженности, реабилитационной процедуры, ликвидации без возбуждения процедуры банкротства в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

      2) заключать мировое соглашение в ходе процедуры банкротства в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Законом;

      3) оспаривать в суде суммы кредиторской задолженности, а также привлекать для этих целей аудиторские организации;

      4) пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      2. Должник обязан:

      1) обратиться в суд о признании его банкротом в случае, когда собственником его имущества (уполномоченным им органом), органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, принято решение о его ликвидации, а стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме;

      2) предоставить суду и администратору в течение трех рабочих дней с даты назначения администратора информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) в лизинге, о деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте нахождения банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, о сумме дебиторской задолженности;

      3) до подачи им в суд заявления о применении реабилитационной процедуры заключить соглашение об осуществлении полномочий временного администратора с лицом, уведомление которого включено в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

      4) до подачи им в суд заявления о признании банкротом заключить соглашение об осуществлении полномочий временного управляющего с лицом, уведомление которого включено в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

      5) представить уполномоченному органу в течение трех рабочих дней с даты вынесения судом решения о ликвидации должника без возбуждения процедуры банкротства документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 115 настоящего Закона;

      6) передать реабилитационному управляющему в течение трех рабочих дней с даты его назначения учредительные документы, печати (при их наличии), штампы, в течение пятнадцати рабочих дней – учетную документацию, в течение двух месяцев – материальные и иные ценности;

      7) передать временному управляющему в течение трех рабочих дней с даты вынесения решения суда о признании должника банкротом учредительные документы, печати (при их наличии), штампы, в течение десяти рабочих дней – учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, в течение двадцати рабочих дней – материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту;

      8) обеспечить временному управляющему доступ к учетной документации для изучения путем просмотра;

      9) обеспечить временному администратору доступ к учетной документации для изучения путем просмотра;

      10) обеспечивать полноту и достоверность бухгалтерской документации, систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

      11) при проведении реабилитационной процедуры предоставлять информацию о ходе осуществления своей деятельности любому кредитору на основании его письменного запроса не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса, за исключением сведений, являющихся конфиденциальными;

      12) на основании запроса предоставлять информацию, пояснения о финансовом положении и хозяйственной деятельности должника суду, реабилитационному, временному или банкротному управляющим и комитету кредиторов;

      13) не позднее 15 числа каждого месяца доводить до сведения комитета кредиторов информацию о финансовом состоянии, произведенных сделках в ходе обычных коммерческих операций за предыдущий месяц в период проведения реабилитационной процедуры;

      14) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом.

      3. В случаях, когда управление должником в реабилитационной процедуре возложено на индивидуального предпринимателя – должника либо орган или лицо, уполномоченные собственником имущества, учредителем (участником) юридического лица – должника, то на него распространяются полномочия в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции и ответственность, предусмотренные настоящим Законом для реабилитационного управляющего.

      4. За нарушение положений подпунктов 1), 2), 7) и 8) пункта 2 настоящей статьи при недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме должностное лицо, в обязанности которого входит выполнение требований, предусмотренных подпунктами 1), 2), 7) и 8) пункта 2 настоящей статьи, несет субсидиарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан в размере обязательств банкрота перед кредиторами, оставшихся не исполненными по результатам процедуры банкротства.

      Сноска. Статья 11 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Администратор

      1. В качестве администратора могут выступать подавшие уведомление о начале деятельности администратора в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Законом:

      1) физическое лицо, соответствующее требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи;

      2) профессиональный бухгалтер.

      Полномочия, возложенные настоящим Законом на администратора, не могут быть переданы иным лицам, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 78 и статьей 118-1 настоящего Закона, а также Законом Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве".

      2. Требования, предъявляемые к лицам, указанным в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, для осуществления деятельности в качестве администратора:

      1) высшее образование в области права, экономики и бизнеса;

      2) стаж работы не менее трех последовательных лет в юридической, экономической, бухгалтерской, финансовой, аудиторской или контрольно-ревизионной сферах;

      3) не состоит на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере;

      4) не имеет непогашенной или неснятой судимости;

      5) не признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

      3. Основанием для внесения уведомления заявителя в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, является подача заявителем в уполномоченный орган уведомления о начале деятельности посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений.

      К уведомлению прилагается:

      1) решение Комиссии о сдаче квалификационного экзамена лицом, претендующим на право осуществлять деятельность администратора, – в случае, если заявителем является лицо, указанное в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи.

      Решение Комиссии о сдаче квалификационного экзамена лицом, претендующим на право осуществлять деятельность администратора, действительно в течение одного года со дня сдачи такого экзамена;

      2) сертификат профессионального бухгалтера – в случае, если заявителем является лицо, указанное в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи.

      4. При изменении данных, указанных заявителем в уведомлении, заявитель обязан в течение десяти рабочих дней со дня изменения данных направить в уполномоченный орган уведомление об указанных изменениях.

      При прекращении деятельности администратор обязан направить в уполномоченный орган уведомление.

      В случае участия администратора в качестве реабилитационного и (или) банкротного управляющих к уведомлению о прекращении деятельности по собственному желанию прилагается копия протокола собрания кредиторов о выборе новой кандидатуры реабилитационного и (или) банкротного управляющих по каждому должнику.

      5. Администратором не может быть назначено аффилированное лицо.

      Лицо, осуществлявшее полномочия по управлению должником в реабилитационной процедуре, которая прекращена по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 1 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 82 настоящего Закона, не может быть назначено для осуществления полномочий по управлению должником в реабилитационной процедуре в течение двух лет со дня вступления в законную силу определения суда о прекращении реабилитационной процедуры.

      Администратором не может быть лицо, исключенное из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4) и 6) пункта 8 настоящей статьи, если с даты исключения прошло менее чем три года.

      6. На период проведения реабилитационной процедуры и процедуры банкротства все органы должника отстраняются от управления и в качестве единственного органа управления должника выступает:

      реабилитационный управляющий (в случае его назначения в реабилитационной процедуре) или участник санации – со дня вступления в законную силу определения суда об утверждении плана реабилитации;

      временный управляющий – со дня вступления в законную силу решения суда о признании должника банкротом до назначения банкротного управляющего;

      банкротный управляющий – со дня его назначения.

      Реабилитационный и банкротный управляющие, участник санации обязаны осуществлять свои полномочия по месту нахождения должника.

      Положения части первой настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 1 статьи 69 настоящего Закона.

      7. Реабилитационный или банкротный управляющий отстраняется уполномоченным органом от выполнения своих полномочий в отношении определенного должника в случаях:

      1) его отказа от выполнения полномочий в соответствии с частью первой пункта 5 настоящей статьи;

      2) принятия собранием кредиторов решения о его отстранении;

      3) выявления по результатам проверки нарушений требований, установленных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан;

      4) направления ему извещения, предусмотренного пунктом 7 статьи 18 настоящего Закона, более трех раз в течение двенадцати последовательных календарных месяцев.

      Отстранение реабилитационного или банкротного управляющего в соответствии с положениями настоящего пункта не влечет его отстранение от осуществления полномочий администратора в отношении других должников и не препятствует наделению его полномочиями администратора в отношении других должников.

      8. Уполномоченным органом уведомление администратора исключается из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, в случаях:

      1) непредставления заявителем документов, предусмотренных частью второй пункта 3 настоящей статьи;

      2) отказа от выполнения полномочий администратора более двух раз в течение двенадцати последовательных календарных месяцев, за исключением отказа от выполнения полномочий в соответствии с частью первой пункта 5 настоящей статьи;

      3) несообщения администратором о наличии обстоятельств, препятствовавших его назначению реабилитационным или банкротным управляющим в соответствии с частью первой пункта 5 настоящей статьи, в случае их выявления уполномоченным органом в ходе реабилитационной процедуры или процедуры банкротства;

      4) нарушения требований настоящего Закона, повлекшего причинение ущерба интересам кредитора или должника, факт которого установлен вступившим в законную силу судебным актом;

      5) непредставления документов, подтверждающих повышение квалификации;

      6) прекращения уголовного дела либо освобождения от уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушениий в сфере экономической деятельности, а также совершения коррупционных и иных уголовных правонарушений против интересов государственной службы и государственного управления по основаниям, предусмотренным пунктами 3), 4), 9) и 12) части первой статьи 35 или частью первой статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

      7) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении этого лица;

      8) постановки на учет в наркологический или психиатрический диспансер;

      9) признания в судебном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

      10) подачи администратором уведомления о прекращении деятельности;

      11) смерти или объявления судом умершим либо признания безвестно отсутствующим.

      9. Исключение уведомления из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, осуществляется уполномоченным органом в следующие сроки:

      1) в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 8 настоящей статьи, – в течение одного рабочего дня со дня выявления;

      2) в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 8 настоящей статьи, – в течение пяти рабочих дней со дня выявления;

      3) в случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 8 настоящей статьи, – в течение двадцати рабочих дней с начала года, следующего за годом, в котором истек срок для повышения квалификации.

      10. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня исключения уведомления из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, направляет собранию кредиторов информацию об исключении реабилитационного либо банкротного управляющего из такого реестра.

      11. В случае отстранения реабилитационного или банкротного управляющего от выполнения возложенных полномочий или исключения его уведомления из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, полномочия, предусмотренные настоящим Законом, продолжает осуществлять вновь назначенный реабилитационный или банкротный управляющий.

      12. Администратор обязан повышать свою квалификацию в порядке, определенном уполномоченным органом.

      Представление подтверждающих документов о повышении квалификации осуществляется один раз в три года. Исчисление срока начинается с года, следующего за годом внесения уведомления в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора.

      Срок представления документов, указанных в настоящем пункте, – в течение года, в котором завершено повышение квалификации.

      13. Администратор вправе осуществлять взаимодействие с уполномоченным органом и иными лицами электронным способом в порядке, определенном уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Вознаграждение администратора

      1. Основное вознаграждение временного администратора и временного управляющего выплачивается за счет средств должника или кредитора, подавшего в суд заявление о применении реабилитационной процедуры или признании банкротом.

      Размер основного вознаграждения определяется соглашением об осуществлении полномочий временного администратора или временного управляющего, заключенным между должником или кредитором и лицом, имеющим право осуществлять деятельность администратора, и не может быть ниже минимального предела, установленного уполномоченным органом.

      Соглашение, предусмотренное частью второй настоящего пункта, заключается до подачи в суд заявления о применении реабилитационной процедуры или признании банкротом и вступает в силу со дня вынесения определения суда о возбуждении дела о реабилитации или банкротстве.

      Должник или кредитор вправе установить размер основного вознаграждения временного администратора или временного управляющего выше минимального предела, установленного уполномоченным органом.

      Кредитору, выплатившему основное вознаграждение временному администратору или временному управляющему, сумма в размере выплаченных средств возмещается за счет имущества должника в случае применения реабилитационной процедуры или процедуры банкротства.

      Если заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам, государственный орган или юридическое лицо с участием государства, то выплата основного вознаграждения временного управляющего осуществляется:

      1) в соответствии с пунктом 3 статьи 110 настоящего Закона в размере минимального предела, установленного уполномоченным органом, – если в ходе проведения процедуры банкротства в совокупности установлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 2 статьи 110 настоящего Закона;

      2) за счет имущества должника в размере минимального предела, установленного уполномоченным органом, – если в ходе проведения процедуры банкротства в совокупности не установлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 2 статьи 110 настоящего Закона.

      2. Минимальный и максимальный пределы основного вознаграждения банкротного управляющего устанавливаются уполномоченным органом.

      Размер основного вознаграждения банкротного управляющего определяется собранием кредиторов в пределах, установленных уполномоченным органом.

      При превышении срока проведения процедуры, установленного пунктом 1 статьи 84 настоящего Закона, основное вознаграждение банкротного управляющего подлежит уменьшению и выплачивается в размере:

      семидесяти пяти процентов от размера основного вознаграждения, установленного на основании решения собрания кредиторов, – начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором срок проведения процедуры банкротства превысил девять месяцев;

      пятидесяти процентов от размера основного вознаграждения, установленного на основании решения собрания кредиторов, – начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором срок проведения процедуры банкротства превысил два года.

      Размер основного вознаграждения реабилитационного управляющего определяется собранием кредиторов.

      3. Дополнительное вознаграждение банкротному управляющему выплачивается из имущества должника в случае удовлетворения:

      1) менее двадцати пяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в размере одного процента от суммы, направленной на удовлетворение требований;

      2) от двадцати пяти до пятидесяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в размере двух процентов от суммы, направленной на удовлетворение требований;

      3) от пятидесяти до семидесяти пяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в размере трех процентов от суммы, направленной на удовлетворение требований;

      4) свыше семидесяти пяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в размере четырех процентов от суммы, направленной на удовлетворение требований.

      Для целей настоящего пункта под требованиями кредиторов, включенными в реестр требований кредиторов, понимаются требования, отнесенные ко второй, третьей, четвертой и пятой очередям реестра, если иное не установлено частью третьей настоящего пункта.

      При расчете дополнительного вознаграждения банкротного управляющего не учитывается размер требований залоговых кредиторов, удовлетворенных в соответствии со статьей 104-1 настоящего Закона, а также суммы, поступившие в имущественную массу банкрота в результате исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности учредителя (участника) и (или) должностного лица.

      Дополнительное вознаграждение банкротного управляющего подлежит выплате при условии удовлетворения требований кредиторов первой очереди в полном объеме.

      4. Банкротный управляющий обязан открыть специальный банковский счет должника для зачисления суммы дополнительного вознаграждения.

      Деньги, поступающие на специальный банковский счет, подлежат получению лицом, осуществлявшим деятельность банкротного управляющего, на основании вступившего в законную силу определения суда о завершении процедуры банкротства.

      Специальный счет подлежит закрытию в течение трех рабочих дней со дня получения денег, указанных в части второй настоящего пункта, по заявлению лица, осуществлявшего деятельность банкротного управляющего.

      5. Дополнительное вознаграждение реабилитационного управляющего подлежит выплате в размере, определенном собранием кредиторов, в случае достижения целей реабилитационной процедуры.

      6. Кредитор вправе выплатить премиальное вознаграждение банкротному управляющему за счет средств, направленных на удовлетворение его требований. Размер и порядок выплаты премиального вознаграждения определяются кредитором самостоятельно.

      Сноска. Статья 13 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области реабилитации и банкротства

      Правительство Республики Казахстан выполняет функции, предусмотренные настоящим Законом, и иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 15. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:

      1) ведет реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

      1-1) размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа список лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

      1-2) назначает временным управляющим лицо, которое выбрано кредитором по налогам и таможенным платежам, государственным органом или юридическим лицом с участием государства;

      1-3) разрабатывает и утверждает правила выбора временного управляющего, если заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам, государственный орган или юридическое лицо с участием государства;

      2) назначает реабилитационным или банкротным управляющим кандидатуру, представленную собранием кредиторов;

      3) отстраняет реабилитационного и банкротного управляющих;

      4) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;

      5) рассматривает текущую информацию реабилитационного управляющего о ходе осуществления реабилитационной процедуры, временного управляющего, банкротного управляющего о ходе проведения процедуры банкротства;

      6) утверждает формы заключительного отчета реабилитационного и банкротного управляющих;

      7) запрашивает у участника санации подтверждающие документы;

      8) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения электронного аукциона по продаже имущества должника;

      9) согласовывает продажу временным управляющим имущества банкрота в случае, предусмотренном настоящим Законом;

      10) сообщает в правоохранительные органы об имеющихся данных, указывающих на наличие признаков преднамеренного банкротства;

      11) рассматривает жалобы на действия (бездействие) администратора;

      12) принимает меры по выявлению сделок, совершенных при обстоятельствах, указанных в статье 7 настоящего Закона;

      13) разрабатывает и утверждает правила размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа списка лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, назначения и отстранения реабилитационного и банкротного управляющих;

      14) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      15) запрашивает и получает от государственных органов, юридических лиц и их должностных лиц информацию о должниках, в отношении которых применена процедура реабилитации или банкротства;

      16) предоставляет временному и банкротному управляющим информацию о наличии и номерах банковских счетов лица, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом, об остатках и движении денег на этих счетах;

      17) оспаривает в суде решения и действия (бездействие) администратора в случае выявления нарушений настоящего Закона;

      18) оказывает электронные услуги с применением информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации;

      19) в установленных законом случаях и порядке составляет протоколы и рассматривает дела об административных правонарушениях, налагает административные взыскания в пределах своей компетенции;

      20) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      21) в пределах своей компетенции дает разъяснение и комментарии по введению, проведению и прекращению процедур реструктуризации задолженности, реабилитации, банкротства и ликвидации без возбуждения процедуры банкротства;

      22) утверждает типовые формы заключения временного администратора, временного управляющего и реабилитационного управляющего о финансовой устойчивости должника, а также банкротного управляющего о финансовой устойчивости должника с учетом реализации мероприятий, предусмотренных планом реабилитации;

      23) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      23-1) исключен Законом РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

      23-2) разрабатывает и утверждает правила проведения квалификационного экзамена;

      24) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными законами РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами

      1. Уполномоченный орган взаимодействует с государственными органами, обеспечивает взаимный обмен информацией.

      2. Государственные органы обязаны оказывать содействие уполномоченному органу в выполнении задач по осуществлению деятельности в области реабилитации и банкротства.

      3. Уполномоченный орган вправе осуществлять взаимодействие с государственными органами электронным способом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 17. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве

      1. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве осуществляется в форме проверки и профилактического контроля.

      2. Порядок организации и проведения проверки и профилактического контроля с посещением субъекта контроля определяется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан

      Профилактический контроль без посещения субъекта контроля осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

      Сноска. Статья 17 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Профилактический контроль без посещения субъекта контроля

      1. Целями профилактического контроля без посещения субъекта контроля являются своевременное пресечение, недопущение нарушений и предоставление права самостоятельного устранения субъектом контроля нарушений, выявленных уполномоченным органом.

      Субъектом контроля является администратор.

      2. Способом проведения профилактического контроля без посещения субъекта контроля является взаимное сопоставление данных и информации, полученных уполномоченным органом, к которым относятся:

      1) текущая и запрашиваемая информация о ходе осуществления реабилитационной процедуры или процедуры банкротства.

      Форма, порядок и сроки предоставления такой информации устанавливаются уполномоченным органом;

      2) сведения из уполномоченных государственных органов, а также из иных источников по деятельности администратора и должника.

      Государственный орган, физическое и юридическое лицо, в адрес которых поступил запрос уполномоченного органа, обязаны в случаях и порядке, предусмотренных законами Республики Казахстан, раскрыть любую конфиденциальную информацию (банковская, налоговая, коммерческая тайна) и представить копии любых документов, содержащих конфиденциальную информацию, касающуюся должника и осуществляемой администратором реабилитационной процедуры или процедуры банкротства.

      Срок исполнения запроса уполномоченного органа составляет десять рабочих дней со дня его поступления, за исключением случаев, когда более длительный срок исполнения указан в самом запросе.

      3. При выявлении нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта контроля направляется уведомление по форме, установленной уполномоченным органом, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

      Уведомление должно быть вручено субъекту контроля лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты его отправки и получения.

      Уведомление, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным в следующих случаях:

      1) нарочно – с даты отметки в уведомлении о получении;

      2) почтой – с даты уведомления о получении почтового отправления заказным письмом;

      3) электронным способом – с даты отправки уполномоченным органом на электронный адрес администратора, указанный в уведомлении о начале деятельности или изменении данных в уполномоченном органе.

      4. Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта контроля, должно быть исполнено в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения.

      5. Субъект контроля при несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении, вправе направить в уполномоченный орган, направивший уведомление, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения уведомления.

      В случае признания уведомления не исполненным уполномоченный орган выносит письменное решение и направляет его субъекту контроля одним из способов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

      6. Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта контроля, влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля.

      7. В случае выявления уполномоченным органом нарушений, которые невозможно устранить, администратору направляется извещение по форме, установленной уполномоченным органом, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушения.

      8. Профилактический контроль без посещения субъекта контроля осуществляется ежеквартально.

      Сноска. Статья 18 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 19. Направление запросов и прием информации о ходе проведения процедур

      Сноска. Статья 19 исключена Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Уведомления

      Сноска. Статья 20 исключена Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 21. Порядок предоставления и приема текущей и запрашиваемой информации администраторов

      Сноска. Статья 21 исключена Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. КРЕДИТОРЫ

Статья 22. Участие кредиторов в реабилитационной процедуре и процедуре банкротства

      1. В ходе реабилитационной процедуры и процедуры банкротства интересы всех кредиторов представляет собрание кредиторов, создаваемое в соответствии с настоящим Законом.

      2. Кредитор вправе обжаловать решение суда, действие администратора в ходе проведения реабилитационной процедуры или процедуры банкротства, если данные решения или действия ущемляют его законные интересы.

      Сноска. Статья 22 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 23. Собрание кредиторов

      1. Право участвовать в собрании кредиторов при реабилитационной процедуре и процедуре банкротства принадлежит кредиторам, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов.

      В собрании кредиторов вправе принимать участие индивидуальный предприниматель – должник, собственник имущества (уполномоченное им лицо), учредители (участники) юридического лица – должника и представители уполномоченного органа.

      2. Полномочия собрания кредиторов предусмотрены статьями 75 и 93 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 23 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 24. Порядок созыва собрания кредиторов

      1. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются администратором, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

      Организация собрания кредиторов осуществляется комитетом кредиторов при рассмотрении вопроса отстранения реабилитационного управляющего, а также отстранения банкротного управляющего и одновременного выбора банкротного управляющего.

      2. Собрание кредиторов может быть созвано по инициативе:

      1) должника;

      2) администратора;

      3) комитета кредиторов;

      4) кредиторов, требования которых составляют не менее десяти процентов от общей суммы требований кредиторов, включенных в реестр, либо не менее десяти процентов от общего количества кредиторов.

      Сноска. Статья 24 с изменением, внесенным Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 25. Информационное сообщение о проведении собрания кредиторов

      1. Для целей настоящего Закона надлежащим уведомлением кредиторов, а также иных лиц, имеющих право на участие в собрании кредиторов, признается один из способов:

      1) опубликование информационного сообщения о проведении собрания кредиторов на казахском и русском языках на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов;

      2) вручение кредитору лично под роспись информационного сообщения о проведении собрания кредиторов на казахском и русском языках не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов;

      3) направление кредитору сообщения о проведении собрания кредиторов по почте заказным письмом не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов.

      При невозможности уведомить кредитора способом, предусмотренным подпунктом 2) части первой настоящего пункта, надлежащим уведомлением такого кредитора признается способ, установленный подпунктом 1) части первой настоящего пункта.

      При наличии у должника интернет-ресурса опубликование информационного сообщения на казахском и русском языках на указанном интернет-ресурсе о проведении собрания кредиторов не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов является обязательным.

      Действие настоящего пункта не распространяется на уведомление кредиторов о проведении первого собрания кредиторов при реабилитационной процедуре или процедуре банкротства. Порядок направления кредиторам уведомления о проведении первого собрания кредиторов определяется:

      при реабилитационной процедуре – пунктом 6 статьи 72 настоящего Закона;

      при процедуре банкротства – пунктом 1 статьи 91 настоящего Закона.

      Администратор, а в случаях организации собрания кредиторов комитетом кредиторов – председатель комитета кредиторов в течение двух рабочих дней со дня направления кредиторам уведомления о проведении собрания кредиторов направляет в уполномоченный орган уведомление о проведении собрания кредиторов на казахском и русском языках для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления обязан разместить его на своем интернет-ресурсе.

      2. В сообщении о проведении собрания кредиторов должны содержаться следующие сведения:

      наименование, юридический адрес должника;

      дата, время и место проведения собрания кредиторов;

      повестка дня собрания кредиторов;

      порядок ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов.

      Повестка дня должна содержать вопросы, предлагаемые к рассмотрению, непосредственно входящие в компетенцию собрания кредиторов. При формировании повестки дня не допускается использование формулировок расширенного толкования.

      3. В случае невозможности непосредственного участия в собрании кредитор вправе проголосовать заочно, в том числе по почте заказным письмом или электронным способом, за исключением первого собрания кредиторов.

      Если кредитор голосует заочно, он должен сообщить об этом реабилитационному или банкротному управляющему не позднее чем за пять рабочих дней до проведения собрания.

      Реабилитационный или банкротный управляющий обязан не позднее чем за три рабочих дня до проведения собрания направить или представить для ознакомления такому кредитору материалы, относящиеся к повестке дня.

      Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными законами РК от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26. Порядок принятия решений собранием кредиторов при реабилитационной процедуре и процедуре банкротства

      1. Общий порядок правомочности и принятия решений собранием кредиторов определяется в соответствии с настоящей статьей.

      Особенности правомочности и порядка принятия решения собранием кредиторов определяются:

      пунктом 6 статьи 99 настоящего Закона – при прямой продаже имущества должника;

      статьей 26-1 настоящего Закона – при согласовании плана реабилитации;

      статьей 26-2 настоящего Закона – при внесении изменений и (или) дополнений в план реабилитации.

      2. Собрание кредиторов правомочно в случае участия в нем кредиторов, включая голосующих заочно, обладающих количеством голосов, составляющим более пятидесяти процентов от общего числа голосов кредиторов, имеющих право голосовать при принятии решения собранием кредиторов.

      При правомочности собрания кредиторов с учетом положений части первой настоящего пункта перенос рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня собрания кредиторов, не допускается.

      Повторно созванное собрание кредиторов правомочно в случае участия в нем кредиторов, обладающих количеством голосов, составляющим не менее двадцати пяти процентов от общего числа голосов кредиторов, имеющих право голосовать при принятии решения собранием кредиторов, при условии, что о времени и месте проведения собрания кредиторов кредиторы надлежащим образом уведомлены.

      3. Решения собрания кредиторов принимаются большинством голосов от числа голосов кредиторов, включая голосующих заочно, участвующих в собрании кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных статьями 26-1 и 26-2 настоящего Закона.

      Администратор, а в случаях организации собрания кредиторов комитетом кредиторов – председатель комитета кредиторов для принятия решений кредиторами определяет число голосов каждого кредитора по принципу "один тенге требований – один голос".

      Неустойка (штраф, пеня), убытки в виде упущенной выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции для целей определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются, если иное не установлено настоящим пунктом.

      Для целей определения числа голосов на собрании кредиторов требования кредиторов в части неустойки (штрафа, пени), убытков в виде упущенной выгоды, а также иных имущественных и (или) финансовых санкций учитываются в случаях:

      1) удовлетворения в полном объеме требований кредиторов, имеющих право голосовать при принятии решения собранием кредиторов;

      2) формирования реестра требований кредиторов исключительно из требований в части уплаты неустойки (штрафа, пени), возмещения убытков в виде упущенной выгоды, иных имущественных и (или) финансовых санкций по решению суда.

      По мере удовлетворения требований кредитора число его голосов уменьшается на сумму удовлетворенных требований.

      Действие части пятой настоящего пункта не распространяется при определении правомочности и принятии решения собранием кредиторов в случае рассмотрения вопроса согласования заключительного отчета.

      4. При принятии решений собранием кредиторов не имеют права голоса:

      1) кредиторы, лишенные права голоса в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и пунктом 5 статьи 90 настоящего Закона;

      2) кредиторы, являющиеся аффилированными лицами по отношению к должнику, до полного удовлетворения требований остальных кредиторов.

      Для целей определения голосов кредиторов при принятии решения собранием кредитор не считается участвующим в собрании кредиторов в случае его отказа в голосовании.

      В случае неявки кредитора на собрание кредиторов без уважительной причины два раза количество голосов такого кредитора не учитывается при определении правомочности собрания кредиторов.

      В качестве уважительной причины при наличии подтверждающего документа признается:

      1) временная нетрудоспособность кредитора либо его уполномоченного представителя;

      2) возникновение чрезвычайной ситуации, препятствующей участию кредитора либо его уполномоченного представителя в собрании кредиторов;

      3) иная причина по решению собрания кредиторов.

      5. Администратор, а в случаях организации собрания кредиторов комитетом кредиторов – председатель комитета кредиторов до открытия собрания кредиторов проводит регистрацию участников собрания.

      Решения собрания кредиторов оформляются протоколом.

      Заседание собрания кредиторов ведет председатель, избранный из числа присутствующих кредиторов, имеющих право голоса. Протокол ведет секретарь, избираемый из числа присутствующих кредиторов, имеющих право голоса. Председатель и секретарь избираются простым большинством голосов от числа присутствующих кредиторов. Протокол подписывается председателем, администратором, секретарем в день проведения собрания и заверяется печатью должника (при ее наличии).

      Подписание протокола собрания кредиторов администратором не требуется при организации собрания кредиторов комитетом кредиторов в случаях, предусмотренных подпунктами 10-1) и 10-2) статьи 76 и подпунктом 7) статьи 94 настоящего Закона.

      Протокол собрания кредиторов составляется секретарем в трех экземплярах, один из которых после его подписания передается в течение трех рабочих дней в уполномоченный орган, второй – комитету кредиторов, третий – администратору.

      К протоколу собрания кредиторов должны быть приложены копии:

      1) ведомости регистрации участников собрания;

      2) материалов, представленных участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения;

      3) документов, свидетельствующих о надлежащем уведомлении кредиторов о дате и месте проведения собрания кредиторов;

      4) иных документов по усмотрению администратора или председателя комитета кредиторов.

      6. Решение собрания кредиторов может быть обжаловано участниками процедур в течение одного месяца со дня его принятия.

      Сноска. Статья 26 в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26-1. Согласование плана реабилитации

      1. При согласовании плана реабилитации собрание кредиторов правомочно в случае участия в нем кредиторов, обладающих количеством голосов, составляющим более пятидесяти процентов от числа голосов кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению в составе второй и четвертой очередей отдельно.

      2. План реабилитации считается согласованным, если за него проголосовало одновременно:

      1) большинство голосов от числа голосов кредиторов второй очереди;

      2) большинство голосов от числа голосов кредиторов четвертой очереди.

      В случае невыполнения одного или обоих условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта, план реабилитации считается несогласованным.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 26-1 в соответствии с Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26-2. Внесение изменений и (или) дополнений в план реабилитации

      1. При согласовании внесения изменений и (или) дополнений в план реабилитации собрание кредиторов правомочно в случае участия в нем кредиторов, интересы которых затронуты вносимыми в план реабилитации изменениями и (или) дополнениями, включая кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению в составе одной очереди с такими кредиторами и (или) в составе последующих очередей, обладающих количеством голосов, составляющим более пятидесяти процентов от числа голосов кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению в составе каждой очереди отдельно.

      2. Решение собрания кредиторов о согласовании внесения изменений и (или) дополнений в план реабилитации принимается кредиторами, интересы которых затронуты вносимыми в него изменениями и (или) дополнениями, включая кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению в составе одной очереди с такими кредиторами и (или) в составе последующих очередей, если за него проголосовало большинство голосов по каждой очереди отдельно.

      3. В случае невыполнения условий, предусмотренных настоящей статьей, внесение изменений и (или) дополнений в план реабилитации считается несогласованным.

      4. При равенстве голосов кредиторов в раздельном голосовании по согласованию внесения изменений и (или) дополнений в план реабилитации решения собрания кредиторов принимаются большинством голосов от общего числа голосов кредиторов, включая голосующих заочно, участвующих в собрании кредиторов по принципу "один тенге требований – один голос.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 26-2 в соответствии с Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 27. Комитет кредиторов

      1. Комитет кредиторов при реабилитационной процедуре и процедуре банкротства создается в порядке, установленном настоящим Законом.

      При невозможности соблюдения требования о минимальном числе членов комитета кредиторов, предусмотренного частью первой пункта 2 настоящей статьи, полномочия комитета кредиторов осуществляет собрание кредиторов.

      2. Состав комитета кредиторов формируется и утверждается собранием кредиторов. Минимальное число членов в комитете кредиторов не может быть менее трех человек.

      В состав комитета кредиторов входит один кредитор от каждой группы однородных кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

      Кредитор, не образующий группу однородных кредиторов по причине отсутствия других кредиторов, имеющих идентичные требования к должнику, может быть включен в состав комитета кредиторов.

      Член комитета кредиторов не должен являться аффилированным лицом или лицом, лишенным права голоса в собрании кредиторов.

      3. Основаниями внесения изменений в сформированный и утвержденный состав комитета кредиторов являются:

      1) исполнение обязательств перед кредитором, входящим в состав комитета кредиторов;

      2) обстоятельства, препятствующие кредитору находиться в составе комитета кредиторов (вступившие в законную силу судебные акты, ликвидация либо смерть кредитора и другие);

      3) выявление аффилированных лиц;

      4) непосещение членом комитета кредиторов заседаний комитета кредиторов более двух раз без уважительной причины, предусмотренной подпунктами 1) и 2) части четвертой пункта 4 статьи 26 настоящего Закона.

      4. Уведомление о проведении заседания комитета кредиторов направляется администратором по почте заказным письмом не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания.

      При осуществлении полномочий комитета кредиторов собранием кредиторов в случае, предусмотренном частью второй пункта 1 настоящей статьи, уведомление о проведении заседания собрания кредиторов направляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

      5. Полномочия комитета кредиторов предусмотрены статьями 76 и 94 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 27 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28. Принятие решений комитетом кредиторов

      1. Заседание комитета кредиторов правомочно при участии не менее двух третей от общего числа членов комитета.

      2. Решение комитета кредиторов принимается простым большинством голосов от общего числа членов комитета кредиторов по принципу "один член комитета – один голос".

      При равенстве голосов в процедуре голосования председателю комитета кредиторов предоставляется право решающего голоса.

      3. Заседание комитета кредиторов оформляется протоколом.

      Протокол должен содержать сведения о дате и месте проведения заседания, членах комитета кредиторов, принявших участие в голосовании, повестке дня, результатах голосования и принятых решениях. Протокол подписывается всеми членами комитета кредиторов, участвовавшими в голосовании, администратором и заверяется печатью должника (при ее наличии).

      Администратор в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет его в уполномоченный орган, членам комитета кредиторов. Один экземпляр протокола находится у администратора.

      4. Кредиторы, индивидуальный предприниматель – должник, собственник имущества (уполномоченное им лицо), учредители (участники) юридического лица – должника имеют право участвовать в заседании комитета кредиторов.

      5. При осуществлении полномочий комитета кредиторов собранием кредиторов в случае, предусмотренном частью второй пункта 1 статьи 27 настоящего Закона, решения собранием кредиторов принимаются в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

      6. Решение комитета кредиторов может быть обжаловано участниками процедур в течение одного месяца со дня его принятия.

      Сноска. Статья 28 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2-1. Процедура реструктуризации задолженности

      Сноска. Закон дополнен главой 2-1 в соответствии с Законом РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28-1. Принятие решения о реструктуризации задолженности

      1. Должник вправе принять решение о реструктуризации своей задолженности при возникновении временной неплатежеспособности, определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 5-1 настоящего Закона, при условии отсутствия возбужденных судом дел о реабилитации или банкротстве, если иное не установлено настоящей статьей.

      2. Должник обращается в суд с заявлением о реструктуризации задолженности с приложением документов, свидетельствующих о временной неплатежеспособности.

      Одновременно при подаче заявления в суд должник уведомляет кредиторов.

      При этом должник не вправе обращаться в суд с таким заявлением, если не истек один год с даты:

      вступления в законную силу определения суда об отказе в утверждении соглашения о реструктуризации задолженности;

      окончания срока, установленного пунктом 1 статьи 28-3 настоящего Закона, при условии незаключения соглашения о реструктуризации задолженности.

      3. Суд в течение десяти рабочих дней с даты принятия заявления должника о реструктуризации задолженности выносит одно из следующих решений:

      1) о применении процедуры реструктуризации задолженности;

      2) об отказе в применении процедуры реструктуризации задолженности.

      Основанием для отказа судом применения процедуры реструктуризации задолженности должника является непредставление должником документов, свидетельствующих о временной неплатежеспособности, либо наличие возбужденных судом дел о реабилитации или банкротстве.

      4. Решение суда о применении процедуры реструктуризации задолженности подлежит немедленному исполнению.

      5. Должник о принятом судом решении незамедлительно уведомляет уполномоченный орган и кредиторов.

      6. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты получения уведомления размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа на казахском и русском языках объявление о применении в отношении должника процедуры реструктуризации задолженности.

      Сноска. Статья 28-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28-2. Последствия применения процедуры реструктуризации задолженности

      С даты вынесения решения суда о применении в отношении должника процедуры реструктуризации задолженности наступают следующие последствия:

      1) прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) по всем видам задолженности должника;

      2) кредитору (кредиторам) запрещается подавать в суд заявление о признании должника банкротом в период заключения соглашения о реструктуризации задолженности;

      3) должнику запрещается совершать какие-либо сделки по отчуждению имущества.

      Сноска. Статья 28-2 с изменением, внесенным Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28-3. Соглашение о реструктуризации задолженности

      1. В течение двух месяцев с даты вступления в законную силу решения суда о применении процедуры реструктуризации задолженности должник обязан заключить со всеми кредиторами соглашение о реструктуризации задолженности.

      2. Соглашение о реструктуризации задолженности должно содержать положения об условиях соглашения, порядке, способах и сроках исполнения обязательств должника перед кредитором (кредиторами).

      Соглашение о реструктуризации задолженности заключается сроком не более чем на три года.

      2-1. В случае, если при заключении соглашения о реструктуризации задолженности одним из кредиторов выступает государственный орган, соглашение о реструктуризации задолженности может быть заключено на условиях рассрочки погашения задолженности перед таким государственным органом на срок не более чем три года с даты утверждения соглашения.

      Налоговая задолженность погашается при условии соблюдения требования части первой настоящего пункта под залог имущества должника и (или) третьего лица и (или) гарантию банка.

      Имущество, предоставляемое в залог, должно быть ликвидным, застрахованным от утраты или повреждения и его рыночная стоимость должна быть не меньше суммы налоговой задолженности. Не могут быть предметами залога:

      1) объекты жизнеобеспечения;

      2) электрическая, тепловая и иные виды энергии;

      3) арестованное имущество;

      4) имущество, на которое имеются ограничения, наложенные государственными органами;

      5) имущество, обремененное правами третьих лиц;

      6) скоропортящееся сырье, продукты питания.

      3. Допускается участие в соглашении о реструктуризации задолженности третьих лиц, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные соглашением о реструктуризации задолженности.

      4. Соглашение о реструктуризации задолженности может быть заключено на условиях:

      1) отсрочки и (или) рассрочки исполнения обязательств должника;

      2) уступки прав требования должника;

      3) полного или частичного прощения долга;

      4) списания неустойки (пени, штрафы);

      5) уменьшения размера вознаграждения по полученным займам;

      6) удовлетворения требований кредитора (кредиторов) иными способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

      5. Соглашение о реструктуризации задолженности составляется в письменной форме на казахском и русском языках и подписывается индивидуальным предпринимателем – должником, собственником имущества (уполномоченным им лицом), учредителем (участником) юридического лица – должника и каждым кредитором.

      При несогласии кредитора с условиями соглашения такое соглашение не может быть заключено.

      При незаключении соглашения процедура реструктуризации задолженности считается завершенной и прекращается действие последствий, наступивших в соответствии с:

      1) подпунктом 1) статьи 28-2 настоящего Закона, – со дня принятия судом решения о применении процедуры реструктуризации задолженности;

      2) подпунктами 2) и 3) статьи 28-2 настоящего Закона, – со дня окончания срока заключения соглашения о реструктуризации задолженности, установленного пунктом 1 настоящей статьи.

      Сноска. Статья 28-3 с изменениями, внесенными законами РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28-4. Утверждение судом соглашения о реструктуризации задолженности

      1. Должник не позднее срока, установленного пунктом 1 статьи 28-3 настоящего Закона, обращается в суд с заявлением об утверждении соглашения о реструктуризации задолженности.

      2. К заявлению об утверждении соглашения о реструктуризации задолженности должник прилагает:

      1) соглашение о реструктуризации задолженности, подписанное индивидуальным предпринимателем – должником, собственником имущества (уполномоченным им лицом), учредителем (участником) юридического лица – должника и каждым кредитором;

      2) список всех кредиторов с указанием их места жительства или места нахождения, а также сумм задолженности.

      3. По результатам рассмотрения заявления должника об утверждении соглашения о реструктуризации задолженности суд выносит одно из следующих определений:

      1) об утверждении соглашения о реструктуризации задолженности;

      2) об отказе в утверждении соглашения о реструктуризации задолженности.

      4. Основаниями для отказа судом утверждения соглашения о реструктуризации задолженности должника являются:

      1) нарушение прав и законных интересов кредиторов и (или) третьих лиц;

      2) противоречие соглашения о реструктуризации задолженности законодательству Республики Казахстан.

      5. Соглашение о реструктуризации задолженности является обязательным к исполнению должником, кредитором (кредиторами) и (или) третьими лицами, участвующими в соглашении, с даты вступления в законную силу определения суда об утверждении такого соглашения.

      6. В случае отказа суда в утверждении соглашения процедура реструктуризации задолженности должника считается завершенной и прекращается действие последствий, наступивших в соответствии с:

      1) подпунктом 1) статьи 28-2 настоящего Закона, – со дня принятия судом решения о применении процедуры реструктуризации задолженности;

      2) подпунктами 2) и 3) статьи 28-2 настоящего Закона, – со дня вступления в законную силу определения суда об отказе в утверждении соглашения о реструктуризации задолженности.

      7. Кредитор (кредиторы) вправе обратиться в суд с заявлением о расторжении соглашения о реструктуризации задолженности в случаях:

      1) нарушения должником условий такого соглашения;

      2) незаключения соглашения о реструктуризации задолженности в срок, установленный пунктом 1 статьи 28-3 настоящего Закона.

      8. Третьи лица, указанные в пункте 3 статьи 28-3 настоящего Закона, вправе обратиться в суд с заявлением о расторжении соглашения о реструктуризации задолженности в случае нарушения должником условий такого соглашения.

      8-1. В случае расторжения соглашения процедура реструктуризации задолженности считается завершенной, а действие последствий, наступивших в соответствии со статьей 28-5 настоящего Закона, прекращается со дня вступления в законную силу определения суда о расторжении соглашения о реструктуризации задолженности.

      9. Кредитор (кредиторы) не вправе в течение периода действия соглашения о реструктуризации задолженности обращаться в суд с заявлением о признании должника банкротом в случае, если должником соблюдаются все условия такого соглашения.

      Сноска. Статья 28-4 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28-5. Последствия утверждения судом соглашения о реструктуризации задолженности

      Со дня вступления в законную силу определения суда об утверждении соглашения о реструктуризации задолженности наступают следующие последствия:

      1) прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения (интереса) по всем видам задолженности должника;

      2) снимаются все ограничения государственных органов по счетам должника без принятия соответствующих решений органов, их наложивших;

      3) прекращается исполнение ранее принятых решений судов, арбитражных решений, за исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального вреда, срок уплаты которых наступил после заключения соглашения о реструктуризации задолженности;

      4) наложение новых арестов на имущество должника и иных ограничений в распоряжении его имуществом допускается только по искам о признании сделки недействительной и истребовании имущества из чужого незаконного владения, предъявленным к должнику.

      Сноска. Статья 28-5 с изменением, внесенным Законом РК от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. УСКОРЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

      Сноска. Глава 3 исключена Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О РЕАБИЛИТАЦИИ
ИЛИ БАНКРОТСТВЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Статья 38. Порядок возбуждения дела о реабилитации и банкротстве

      1. Производство по делу о реабилитации возбуждается в суде на основании заявления должника или кредитора (кредиторов), за исключением кредитора по налогам и таможенным платежам, государственного органа или юридического лица с участием государства, при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 5-1 настоящего Закона.

      Должник также имеет право в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения копии определения суда о возбуждении дела о банкротстве, направить в суд заявление о применении реабилитационной процедуры.

      2. Производство по делу о банкротстве возбуждается в суде на основании заявления должника, кредитора (кредиторов) при наличии оснований, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона, прокурора в случаях, предусмотренных статьей 47 настоящего Закона, реабилитационного управляющего в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 83 настоящего Закона.

      3. Производство по делу о реабилитации или банкротстве считается возбужденным с даты вынесения судом определения о принятии к производству заявления о применении реабилитационной процедуры или о признании должника банкротом.

      4. Заявление о признании банкротом, поданное должником, реабилитационным управляющим, не может быть отозвано без соответствующего решения суда. Заявления кредитора (кредиторов), прокурора могут быть отозваны ими до принятия решения о признании должника банкротом.

      Сноска. Статья 38 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 39. Лица, участвующие в деле о реабилитации или банкротстве

      Лицами, участвующими в деле о реабилитации или банкротстве, могут быть:

      1) должник;

      2) кредиторы;

      3) представитель кредиторов по оплате труда;

      4) прокурор;

      5) собственник имущества (уполномоченный им орган), учредитель (участник) юридического лица – должника;

      6) уполномоченный орган;

      7) администратор.

      8) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 39 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 40. Заявление должника

      1. Должник обращается в суд о применении реабилитационной процедуры или признании его банкротом на основании решения:

      1) органа юридического лица, уполномоченного его учредительными документами;

      2) индивидуального предпринимателя – должника, собственника имущества (уполномоченного им органа), учредителя (участника) юридического лица – должника.

      2. Должник обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в случае, установленном подпунктом 1) пункта 2 статьи 11 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 40 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 41. Форма и содержание заявления должника

      1. Заявление должника подается в суд в письменной форме или форме электронного документа. Оно подписывается руководителем должника – юридического лица либо лицом, его заменяющим в соответствии с учредительными документами, либо должником – индивидуальным предпринимателем.

      2. Заявление должника должно содержать:

      1) наименование суда, в который подается заявление;

      2) обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов;

      3) сведения об имеющемся у него имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) лизинге, о деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте нахождения банков, перечень дебиторов с указанием их места нахождения и суммы их задолженности;

      4) сведения об обязательствах, срок исполнения которых не наступил;

      5) информацию об отношении деятельности к сфере естественной монополии;

      5-1) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименование, индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер лица, с которым заключено соглашение об осуществлении полномочий временного управляющего или временного администратора;

      6) перечень прилагаемых документов.

      В заявлении должника могут указываться и иные сведения, если они необходимы для рассмотрения дела о банкротстве или реабилитации, а также имеющиеся у заявителя ходатайства.

      Одновременно с подачей заявления в суд должник обязан направить уполномоченному органу копии заявления и прилагаемых к нему документов.

      Сноска. Статья 41 с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2016 № 34-VI (вводится в действие с 01.01.2017); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 42. Документы, прилагаемые к заявлению должника

      1. К заявлению должника о признании его банкротом прилагаются документы, подтверждающие:

      1) уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере;

      2) устойчивую неплатежеспособность, являющуюся основанием для обращения должника с заявлением о признании его банкротом в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона;

      3) иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника.

      2. К заявлению должника о признании его банкротом также прилагаются:

      1) решение индивидуального предпринимателя – должника, собственника имущества (уполномоченного им органа), учредителя (участника) юридического лица – должника, являющееся основанием обращения должника в суд с заявлением о признании его банкротом;

      2) финансовая отчетность на дату подачи заявления и на начало года, в котором подано заявление, а также в случае, предусмотренном настоящим Законом, на начало года, предшествующего году подачи заявления, перечень всех кредиторов и дебиторов (индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и (или) полное наименование, юридический адрес) с указанием сумм и даты образования соответствующей задолженности;

      3) протокол собрания (конференции) кредиторов по оплате труда (при наличии таких кредиторов), на котором тайным голосованием избран их представитель для участия в деле о банкротстве;

      4) копии учредительных документов;

      5) заключение уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий, представляемое им в срок, не превышающий семи рабочих дней с даты получения письменного уведомления должника об обращении в суд о признании его банкротом, если должник является субъектом естественной монополии;

      6) исключен Законом РК от 28.12.2016 № 34-VI (вводится в действие с 01.01.2017);

      7) сведения о принятых к производству судами исков к должнику, заявлений о вынесении судебного приказа, а также о требованиях, предъявленных к бесспорному (безакцептному) списанию;

      8) копия соглашения об осуществлении полномочий временного управляющего, заключенного между должником и лицом, имеющим право осуществлять деятельность администратора.

      3. К заявлению реабилитационного управляющего о прекращении реабилитационной процедуры, признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства прилагаются протокол собрания кредиторов, а также заключение о том, что должник относится к III классу финансовой устойчивости и имеются основания для признания его банкротом.

      4. К заявлению должника о применении реабилитационной процедуры прилагаются документы, подтверждающие:

      1) уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере;

      2) временную неплатежеспособность, являющуюся основанием для обращения должника с заявлением о применении реабилитационной процедуры в соответствии с пунктом 1 статьи 5-1 настоящего Закона;

      3) иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника.

      5. К заявлению должника о применении реабилитационной процедуры также прилагаются:

      1) решение индивидуального предпринимателя – должника, собственника имущества (уполномоченного им органа), учредителя (участника) юридического лица – должника, являющееся основанием обращения должника в суд с заявлением о применении реабилитационной процедуры;

      2) финансовая отчетность на дату подачи заявления и на начало года, в котором подано заявление, а также в случае, предусмотренном настоящим Законом, на начало года, предшествующего году подачи заявления, перечень всех кредиторов и дебиторов (индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и (или) полное наименование, юридический адрес) с указанием сумм и даты образования соответствующей задолженности;

      3) сведения о принятых к производству судами исков к должнику, а также о требованиях, предъявленных к бесспорному (безакцептному) списанию;

      4) копии учредительных документов;

      5) копия соглашения об осуществлении полномочий временного администратора, заключенного между должником и лицом, имеющим право осуществлять деятельность администратора.

      6. В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 95-1 настоящего Закона, к заявлению должника о применении реабилитационной процедуры также прилагаются:

      1) план реабилитации, согласованный в порядке, предусмотренном статьей 95-1 настоящего Закона;

      2) протокол собрания кредиторов о согласовании плана реабилитации;

      3) заключение банкротного управляющего о финансовой устойчивости должника с учетом реализации мероприятий, предусмотренных планом реабилитации.

      Сноска. Статья 42 с изменениями, внесенными законами РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 34-VI (вводится в действие с 01.01.2017); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 43. Возвращение заявления должника без рассмотрения

      Сноска. Статья 43 исключена Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 44. Заявление кредитора (кредиторов)

      1. Дело о банкротстве или реабилитации может быть возбуждено на основании заявления кредитора (кредиторов) по гражданско-правовым и иным обязательствам.

      2. В заявлении кредитора (кредиторов) должны быть указаны:

      1) наименование суда, в который подается заявление;

      2) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименование, место нахождения должника;

      3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), место жительства кредитора (кредиторов) – физического лица или наименование, место нахождения кредитора (кредиторов) – юридического лица;

      4) обязательство должника перед кредитором (кредиторами), из которого возникло его требование, срок исполнения этого обязательства;

      5) существо и сумма требований данного кредитора (кредиторов) к должнику;

      6) сумма задолженности по обязательству и начисленного на эту сумму вознаграждения (интереса), неустойки (штрафа, пени) и убытков, подлежащих взысканию с должника;

      7) установленные правовые основания требований кредитора (кредиторов) (вступивший в законную силу судебный акт или исполнительный документ о взыскании с должника денег, признание долга должником, в случае, если заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам, – сведения о принятии всех мер принудительного взыскания налоговой задолженности, а также задолженности по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам в порядке, предусмотренном налоговым и таможенным законодательством Республики Казахстан);

      8) известные кредитору (кредиторам) сведения об имеющемся у должника имуществе;

      9) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      10) перечень прилагаемых документов;

      11) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименование, индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер лица, с которым заключено соглашение об осуществлении полномочий временного управляющего или временного администратора.

      В случае, если заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам либо государственный орган или юридическое лицо с участием государства, выбор кандидатуры временного управляющего осуществляется в порядке, определенном уполномоченным органом;

      12) иные сведения, если они необходимы для рассмотрения дела о банкротстве или реабилитации.

      3. Одновременно с подачей заявления в суд кредитор (кредиторы) обязан (обязаны) направить должнику, уполномоченному органу копии заявления и прилагаемых к нему документов.

      4. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 44 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 45. Документы, прилагаемые к заявлению кредитора

      1. К заявлению кредитора о признании должника банкротом прилагаются документы, подтверждающие:

      1) уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере;

      2) направление должнику и уполномоченному органу копий заявления кредитора и приложенных к нему документов;

      3) обязательства должника перед кредитором, а также наличие и сумму задолженности по этим обязательствам;

      4) обоснованность требований кредитора (исполнительные документы, решение суда или письменное признание должником требования кредитора);

      5) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) иные обстоятельства (при наличии), на которых основывается заявление кредитора.

      К заявлению кредитора прилагается копия соглашения об осуществлении полномочий временного управляющего, заключенного между кредитором и лицом, имеющим право осуществлять деятельность администратора.

      В случае, если заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам либо государственный орган или юридическое лицо с участием государства, соглашение об осуществлении полномочий временного управляющего не заключается.

      2. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. К заявлению кредитора (кредиторов) о применении реабилитационной процедуры прилагаются документы, подтверждающие:

      1) уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере;

      2) направление должнику копии заявления и приложенных к нему документов;

      3) обязательства должника перед кредитором, а также наличие и сумму задолженности по этим обязательствам;

      4) исключен Законом РК от 22.04.2015 № 308-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5) иные обстоятельства (при наличии), на которых основывается заявление кредитора.

      Сноска. Статья 45 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 22.04.2015 № 308-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 45-1. Возвращение заявления должника или кредитора (кредиторов) без рассмотрения

      1. Обращение должника в суд с заявлением о применении реабилитационной процедуры или признании банкротом, не соответствующим требованиям, предусмотренным статьями 41 и 42 настоящего Закона, является основанием для возвращения судом заявления без рассмотрения.

      2. В случаях, когда обращение в суд с заявлением о признании банкротом является обязательным для должника в соответствии с настоящим Законом и к заявлению не приложены необходимые документы, такое заявление принимается судом к производству, а недостающие документы истребуются судом в порядке подготовки дела к судебному разбирательству.

      3. Заявление кредитора (кредиторов), не соответствующее требованиям, предусмотренным статьями 44 и 45 настоящего Закона, возвращается судом без рассмотрения.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 45-1 в соответствии с Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 46. Соединение требований одного или нескольких кредиторов

      1. Кредитор вправе соединить в одном заявлении несколько требований к должнику по различным обязательствам.

      2. Кредиторы вправе объединить свои требования к должнику и обратиться в суд с одним заявлением. Такое заявление подписывается кредиторами, объединившими свои требования.

Статья 47. Заявление прокурора

      1. Прокурор обращается в суд с заявлением о признании должника банкротом:

      1) когда им обнаружены признаки преднамеренного банкротства;

      2) в интересах кредитора – Республики Казахстан, государственных органов.

      2. Заявление прокурора подается в суд с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Законом в отношении заявления кредитора, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан или не вытекает из существа правоотношений.

Статья 48. Возбуждение производства по делу о реабилитации или банкротстве

      1. Получив заявление о применении реабилитационной процедуры или признании должника банкротом, соответствующее установленным настоящим Законом требованиям, суд не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления выносит определение о возбуждении дела, а в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 настоящего Закона, – не позднее трех рабочих дней со дня вынесения определения о приостановлении производства по делу о банкротстве.

      Определение о возбуждении дела должно содержать обязанность государственных органов и иных органов, а также Государственной корпорации "Правительство для граждан", осуществляющих регистрацию прав на имущество, по наложению ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 50 настоящего Закона.

      1-1. Суд возвращает заявление о применении реабилитационной процедуры в случае, если заявление подано до истечения двух лет со дня вступления в законную силу решения суда об отказе в применении реабилитационной процедуры или определения суда о прекращении реабилитационной процедуры.

      2. Копии определения суда о возбуждении дела направляются судом должнику, заявителю, уполномоченному органу, в государственные органы и иные органы, а также Государственную корпорацию "Правительство для граждан", которые осуществляют регистрацию прав на имущество, региональную палату частных судебных исполнителей и территориальный орган юстиции по месту нахождения должника.

      3. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня вынесения судом определения о возбуждении дела о банкротстве назначает временного управляющего, если заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам либо государственный орган или юридическое лицо с участием государства.

      4. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      5. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 48 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 07.04.2016 № 487-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 49. Заключение временного администратора и временного управляющего о финансовой устойчивости должника

      1. По результатам осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника временный управляющий в период рассмотрения в суде дела о банкротстве составляет заключение о финансовой устойчивости должника, содержащее один из нижеперечисленных выводов:

      1) должник относится к I классу финансовой устойчивости, заявление о признании банкротом является необоснованным;

      2) должник относится ко II классу финансовой устойчивости, отсутствуют основания для признания должника банкротом, но имеются основания для применения реабилитационной процедуры;

      3) должник относится к III классу финансовой устойчивости, имеются основания для признания его банкротом.

      2. Заключение о финансовой устойчивости должника, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не составляется в случаях, если:

      1) у должника отсутствуют другие кредиторы, кроме заявителя.

      Положения настоящего подпункта не распространяются на случаи, когда заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам или кредитор, которому возвращен исполнительный документ в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";

      2) должником не предоставлен доступ временному управляющему к учетной документации.

      3. Временный управляющий в срок не позднее десяти рабочих дней со дня вынесения судом определения о возбуждении дела о банкротстве, а в случае, если заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам либо государственный орган или юридическое лицо с участием государства, – со дня его назначения составляет акт:

      1) о нецелесообразности составления заключения о финансовой устойчивости должника – в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 2 настоящей статьи;

      2) о невозможности составления заключения о финансовой устойчивости должника – в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи.

      4. По результатам осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника в период рассмотрения в суде дела о реабилитации временный администратор составляет заключение о финансовой устойчивости должника, содержащее один из нижеперечисленных выводов:

      1) должник относится к I классу финансовой устойчивости, заявление о применении реабилитационной процедуры является необоснованным;

      2) должник относится ко II классу финансовой устойчивости, имеются основания для применения реабилитационной процедуры;

      3) должник относится ко III классу финансовой устойчивости, имеются основания для признания его банкротом.

      5. Заключение о финансовой устойчивости должника составляется временным администратором и временным управляющим с учетом положений статьи 49-1 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 49 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 49-1. Определение классов финансовой устойчивости

      1. Определение класса финансовой устойчивости должника осуществляется путем расчета коэффициентов, характеризующих эффективность его финансово-хозяйственной деятельности.

      2. В соответствии с границами класса финансовой устойчивости должник относится к одному из классов: I класс – финансово устойчивые; II класс – сопряженные с риском банкротства, но имеющие возможность восстановления финансовой устойчивости; III класс – финансово неустойчивые.

      3. Порядок расчета коэффициентов и определения границ классов финансовой устойчивости определяется уполномоченным органом.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 49-1 в соответствии с Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 50. Последствия возбуждения производства по делу о реабилитации или банкротстве

      1. С даты вынесения определения о возбуждении производства по делу о реабилитации или банкротстве:

      1) индивидуальному предпринимателю – должнику, собственнику имущества, учредителю (участнику), всем органам юридического лица запрещаются использование и реализация имущества вне рамок обычных коммерческих операций;

      2) исполнение ранее принятых решений судов, арбитражных решений, решений органов государственных доходов, а также собственников (учредителей, участников), уполномоченных ими органов или органов должника в отношении его имущества приостанавливается, за исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального вреда;

      2-1) приостанавливается начисление неустойки (пени, штрафов) по всем видам задолженности должника;

      3) любые требования кредиторов к должнику могут быть предъявлены только в пределах процедур реабилитации или банкротства, предусмотренных настоящим Законом, за исключением требований по исполнению гарантий и поручительств третьими лицами, а также обращения взыскания на предмет залога в случаях, когда залогодателем выступают третьи лица;

      4) не допускаются взыскание денег с банковских счетов должника по требованиям кредиторов, органа государственных доходов и иного уполномоченного государственного органа, осуществляющего исчисление и (или) сбор других обязательных платежей в бюджет, в том числе подлежащим удовлетворению в бесспорном (безакцептном) порядке, а также обращение взыскания на имущество должника;

      5) запрещается отчуждение акций, долей в уставном капитале должника.

      2. Суд в срок, не превышающий пяти рабочих дней, обязан опубликовать в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан и соответствующей административно-территориальной единице по месту нахождения должника, получивших в установленном порядке право официального опубликования законодательных актов, в том числе и на интернет-ресурсе суда, объявление о возбуждении производства по делу о реабилитации на казахском и русском языках.

      Публикация объявления осуществляется за счет средств должника, подавшего заявление о применении реабилитационной процедуры.

      Сноска. Статья 50 с изменениями, внесенными законами РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 51. Обеспечение требований кредиторов

      Суд по заявлению кредитора, прокурора либо иного лица, участвующего в деле, вправе принять следующие меры по обеспечению требований кредиторов:

      1) наложить арест на принадлежащее должнику имущество (часть имущества), в том числе деньги;

      2) запретить должнику совершать действия, которые могут повлечь уменьшение его имущества либо иным образом ущемить интересы кредиторов;

      3) приостановить взыскание по исполнительным или иным документам, по которым взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке;

      4) иные действия, направленные на сохранность имущества должника на период рассмотрения дела о банкротстве.

      Сноска. Статья 51 с изменением, внесенным Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 52. Подготовка дела о реабилитации или банкротстве к судебному разбирательству

      1. При подготовке дела о реабилитации или банкротстве к судебному разбирательству, помимо действий, предусмотренных законодательством о гражданском судопроизводстве Республики Казахстан, суд уведомляет уполномоченный орган, должника, кредиторов, прокурора и иных лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела на заседании суда.

      2. Копии определения о подготовке к судебному разбирательству дела о реабилитации или банкротстве направляются в уполномоченный орган, должнику, кредиторам, прокурору и иным лицам, участвующим в деле.

      Сноска. Статья 52 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 53. Приостановление и возобновление производства по делу о банкротстве

      1. Получив заявление должника о применении реабилитационной процедуры в рамках производства по делу о банкротстве, суд с согласия кредитора, инициировавшего дело о банкротстве, не позднее пяти рабочих дней после поступления заявления выносит определение о приостановлении производства по делу о банкротстве.

      2. Копии определения суда о приостановлении производства по делу о банкротстве направляются судом должнику, заявителю, уполномоченному органу, в региональную палату частных судебных исполнителей и территориальный орган юстиции по месту нахождения должника.

      3. Производство по делу о банкротстве, которое ранее приостановлено, возобновляется судом при отказе в применении реабилитационной процедуры или ее прекращении по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 82 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 53 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 54. Судебное разбирательство

      1. По завершении предварительной подготовки дело о реабилитации или банкротстве должно быть назначено к судебному разбирательству, о чем суд выносит определение.

      Дело о реабилитации или банкротстве должно быть рассмотрено на заседании суда в срок, не превышающий двух месяцев со дня его возбуждения.

      2. В случае неявки в судебное заседание кредитора, подавшего заявление о признании должника банкротом, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения.

      В случае неявки в судебное заседание должника суд выносит определение о принудительном приводе.

      Сноска. Статья 54 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 55. Судебные акты по делу о реабилитации или банкротстве

      1. Рассмотрев в судебном заседании дело о реабилитации или банкротстве, суд может принять один из следующих судебных актов:

      1) решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства;

      2) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) решение об отказе в признании должника банкротом;

      4) решение о применении реабилитационной процедуры;

      5) решение об отказе в применении реабилитационной процедуры;

      5-1) определение об отмене решения о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства;

      5-2) решение о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации;

      5-3) решение об отказе в прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации;

      6) определение о прекращении производства по делу;

      6-1) определение об утверждении мирового соглашения и прекращении процедуры банкротства.

      2. Решения и определение суда, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны соответствовать требованиям законодательства о гражданском судопроизводстве Республики Казахстан с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

      Сноска. Статья 55 с изменениями, внесенными законами РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 56. Решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства

      1. Решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства принимается судом с учетом заключения временного управляющего о финансовой устойчивости должника, предусмотренного подпунктом 3) пункта 1 статьи 49 настоящего Закона, или акта, предусмотренного подпунктом 2) пункта 3 статьи 49 настоящего Закона.

      2. В решении суда о признании должника банкротом должны содержаться указания о:

      1) ликвидации должника с возбуждением процедуры банкротства;

      2) переходе права управления должником к временному управляющему;

      3) сумме заявленных требований кредиторов, обратившихся в суд до вынесения решения;

      4) передаче должностными лицами банкрота временному управляющему в течение трех рабочих дней с даты вынесения решения суда о признании должника банкротом учредительных документов, печатей (при их наличии), штампов, в течение десяти рабочих дней – учетной документации, правоустанавливающих документов на имущество банкрота, в течение двадцати рабочих дней – материальных и иных ценностей, принадлежащих банкроту;

      5) снятии всех ограничений и обременений на имущество банкрота (инкассовых распоряжений, выставленных на счета банкрота, арестов на имущество и других) без принятия соответствующих решений органов, их наложивших, на основании заявления администратора.

      3. Объявление о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства на казахском и русском языках направляется в уполномоченный орган временным управляющим в срок не позднее двух рабочих дней со дня признания должника банкротом для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения объявления обязан разместить его на казахском и русском языках на своем интернет-ресурсе.

      Публикация о признании должника банкротом должна содержать:

      1) наименование суда, вынесшего решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства;

      2) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименование, индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер и место нахождения банкрота;

      3) сведения о государственной регистрации банкрота.

      Сноска. Статья 56 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 57. Решение о признании должника банкротом и его ликвидации без возбуждения процедуры банкротства по заявлению кредитора или прокурора

      Сноска. Статья 57 исключена Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 58. Решение суда об отказе в признании должника банкротом

      Сноска. Заголовок статьи 58 с изменением, внесенным Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Решение об отказе в признании должника банкротом принимается судом с учетом заключения временного управляющего о финансовой устойчивости должника, предусмотренного подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 49 настоящего Закона, или акта, предусмотренного подпунктом 1) пункта 3 статьи 49 настоящего Закона.

      2. В случае вынесения судом решения об отказе в признании должника банкротом с учетом заключения временного управляющего о финансовой устойчивости должника, предусмотренного подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 49 настоящего Закона, должник вправе потребовать с заявителя возмещения убытков в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

      3. Решение суда об отказе в признании должника банкротом не лишает кредиторов права предъявлять свои требования к должнику в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 58 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 59. Решение по делу о реабилитации

      1. Решение о применении реабилитационной процедуры принимается судом с учетом заключения временного администратора о финансовой устойчивости должника, предусмотренного подпунктом 2) пункта 4 статьи 49 настоящего Закона.

      В случае составления временным администратором заключения о финансовой устойчивости должника, предусмотренного подпунктом 3) пункта 4 статьи 49 настоящего Закона, суд выносит решение о применении реабилитационной процедуры при согласии собрания кредиторов.

      2. Решение суда о применении реабилитационной процедуры к должнику должно содержать указание о:

      1) применении реабилитационной процедуры;

      2) прекращении полномочий временного администратора;

      3) управлении должником до утверждения плана реабилитации лицом, определенным подпунктом 1) пункта 1 статьи 69 настоящего Закона;

      4) представлении должником согласованного с собранием кредиторов плана реабилитации должника в срок не позднее трех месяцев с даты вступления в законную силу решения о применении реабилитационной процедуры;

      5) наступлении последствий применения реабилитационной процедуры, предусмотренных настоящим Законом.

      3. Суд отказывает в применении реабилитационной процедуры в случаях:

      1) составления временным администратором заключения о финансовой устойчивости должника, предусмотренного подпунктом 1) пункта 4 статьи 49 настоящего Закона;

      2) несогласования собранием кредиторов применения реабилитационной процедуры при составлении временным администратором заключения о финансовой устойчивости должника, предусмотренного подпунктом 3) пункта 4 статьи 49 настоящего Закона.

      В решении суда об отказе в применении реабилитационной процедуры должно содержаться указание на право кредитора потребовать от должника возмещения убытков, причиненных в результате подачи заявления о применении реабилитационной процедуры.

      Сноска. Статья 59 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 59-1. Решение о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации

      1. Решение суда о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации принимается судом на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 95-1 настоящего Закона, с учетом заключения банкротного управляющего о финансовой устойчивости должника, согласно которому должник по итогам реализации мероприятий, предусмотренных планом реабилитации, подлежит отнесению к I классу финансовой устойчивости.

      2. Решение суда о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации должно содержать указание о:

      1) прекращении процедуры банкротства и исполнении решения суда о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства;

      2) прекращении полномочий банкротного управляющего;

      3) применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации;

      4) наступлении последствий применения реабилитационной процедуры, предусмотренных настоящим Законом;

      5) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) передаче банкротным управляющим органу или лицу, на которые собранием кредиторов возложены полномочия по управлению должником в порядке, предусмотренном статьей 69 настоящего Закона, учредительных документов, учетной документации, правоустанавливающих документов на имущество, печатей (при их наличии), штампов, материальных и иных ценностей.

      3. Суд отказывает в прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации в случаях:

      отсутствия согласия собрания кредиторов об утверждении плана реабилитации;

      если должником не доказана в ходе судебного разбирательства возможность восстановления платежеспособности.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 59-1 в соответствии с Законом РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 60. Решение суда при ложном банкротстве

      Сноска. Статья 60 исключена Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 61. Распределение административных расходов

      1. При принятии решения о признании должника банкротом, применении реабилитационной процедуры административные расходы относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.

      2. Административные расходы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, выплачиваются заявителем, обратившимся в суд, в случаях вынесения судом:

      1) определения о прекращении производства по делу о реабилитации или банкротстве;

      2) решения об отказе в применении реабилитационной процедуры или признании должника банкротом.

      В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, при обращении в суд двух и более кредиторов административные расходы распределяются между такими кредиторами пропорционально их требованиям.

      Сноска. Статья 61 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 62. Вступление решения (определения) суда в законную силу, пересмотр решения (определения)

      1. Вступление в законную силу судебных актов, указанных в статье 55 настоящего Закона, их пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, а также обжалование (опротестование) осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 62 в редакции Закона РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Статья 63. Применение реабилитационной процедуры

      Реабилитационная процедура применяется в отношении должников в судебном порядке.

      Сноска. Статья 63 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 64. Срок проведения реабилитационной процедуры

      Срок проведения реабилитационной процедуры устанавливается судом при вынесении определения об утверждении плана реабилитации и исчисляется со дня вступления в законную силу такого определения. Суд вправе по ходатайству реабилитационного управляющего с согласия собрания кредиторов продлить этот срок один раз, но не более чем на шесть месяцев, если иное не установлено настоящей статьей.

      Для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами естественных монополий либо имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, а также организаций, являющихся градообразующими юридическими лицами, суд вправе по ходатайству реабилитационного управляющего с согласия собрания кредиторов продлить срок проведения реабилитационной процедуры один раз, но не более чем на два года.

      Ходатайство о продлении срока проведения реабилитационной процедуры подается реабилитационным управляющим за двадцать рабочих дней до истечения срока проведения реабилитационной процедуры.

      Несоблюдение срока, указанного в части третьей настоящей статьи, является основанием для отказа судом в продлении срока проведения реабилитационной процедуры.

      Сноска. Статья 64 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 65. Приостановление и возобновление реабилитационной процедуры для участника мер государственной поддержки

      Сноска. Статья 65 исключена Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 66. Участники реабилитационной процедуры

      Участниками реабилитационной процедуры являются:

      1) суд;

      2) кредиторы;

      3) должник;

      4) собственник имущества юридического лица – должника (уполномоченный им орган), его учредители (участники);

      5) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) реабилитационный управляющий;

      7) уполномоченный орган;

      8) другие заинтересованные лица.

      Сноска. Статья 66 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 67. Полномочия суда в реабилитационной процедуре

      Суд в реабилитационной процедуре:

      1) применяет и прекращает реабилитационную процедуру;

      2) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) утверждает план реабилитации;

      4) утверждает изменения и дополнения в план реабилитации;

      5) принимает к своему производству дела по спорам имущественного характера, по которым должник выступает в качестве ответчика;

      6) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7) разрешает споры между участниками реабилитационной процедуры.

      Сноска. Статья 67 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 68. Последствия применения реабилитационной процедуры

      1. Со дня вступления в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры наступают следующие последствия:

      1) запрещается совершать сделки с имуществом вне рамок обычных коммерческих операций;

      2) прекращается начисление вознаграждения по полученным займам и выпущенным облигациям;

      3) приостанавливается исполнение принятых решений судов, арбитражных решений, решений органов государственных доходов, а также индивидуального предпринимателя – должника, собственника имущества (уполномоченного им органа), учредителей (участников) юридического лица – должника в отношении его имущества, за исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального вреда, срок уплаты которых наступил после применения реабилитационной процедуры.

      2. После утверждения плана реабилитации:

      1) управление должником осуществляется лицом, определенным собранием кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 69 настоящего Закона;

      2) сделки с имуществом вне рамок обычных коммерческих операций, за исключением предусмотренных планом реабилитации, совершаются с согласия собрания кредиторов;

      3) на основании заявления должника и копии вступившего в законную силу определения суда об утверждении плана реабилитации снимаются все ограничения и обременения на имущество должника (инкассовые распоряжения на счета должника, аресты на имущество и другое) без принятия соответствующих решений органов, их наложивших.

      Сноска. Статья 68 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 69. Управление должником в реабилитационной процедуре

      1. Управление должником в реабилитационной процедуре по решению собрания кредиторов вправе осуществлять:

      1) индивидуальный предприниматель – должник либо орган или лицо, уполномоченные собственником имущества, учредителем (участником) юридического лица – должника;

      2) реабилитационный управляющий.

      Для целей настоящего Закона под управлением должником в реабилитационной процедуре индивидуального предпринимателя понимается управление его делами и имуществом.

      2. В случае если на первом собрании кредиторов принято решение о возложении полномочий по управлению должником на лицо, указанное в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, то первое собрание кредиторов выбирает кандидатуру реабилитационного управляющего из числа лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора.

      При выборе кандидатуры реабилитационного управляющего рекомендации в отношении лиц, состоящих в реестре уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, могут быть получены собранием кредиторов в профессиональных объединениях таких лиц.

      Первое собрание кредиторов не позднее трех рабочих дней со дня выбора реабилитационного управляющего обязано известить такого реабилитационного управляющего до представления его кандидатуры в уполномоченный орган.

      Временный администратор в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения, указанного в части первой настоящего пункта, обязан представить в уполномоченный орган протокол собрания кредиторов.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения протокола собрания кредиторов обязан назначить реабилитационным управляющим кандидатуру, выбранную собранием кредиторов.

      При выявлении уполномоченным органом обстоятельств, препятствующих назначению кандидатуры реабилитационным управляющим на основании части первой пункта 5 статьи 12 настоящего Закона, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня выявления обязан направить мотивированный отказ собранию кредиторов в назначении кандидатуры реабилитационного управляющего либо сообщение об исключении уведомления реабилитационного управляющего из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, на основании подпункта 3) пункта 8 статьи 12 настоящего Закона.

      Собрание кредиторов при отказе уполномоченного органа в назначении представленной кандидатуры обязано представить другую кандидатуру для назначения реабилитационным управляющим.

      3. Собрание кредиторов в ходе реабилитационной процедуры вправе один раз изменить решение о возложении полномочий по управлению должником путем:

      1) отстранения индивидуального предпринимателя – должника либо органа или лица, уполномоченных собственником имущества, учредителем (участником) юридического лица – должника, от выполнения полномочий по управлению должником с возложением таких полномочий на реабилитационного управляющего;

      2) отстранения реабилитационного управляющего от выполнения полномочий по управлению должником с возложением таких полномочий на индивидуального предпринимателя – должника либо орган или лицо, уполномоченные собственником имущества, учредителем (участником) юридического лица – должника.

      При принятии собранием кредиторов решения, предусмотренного подпунктом 1) части первой настоящего пункта, собрание кредиторов в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, осуществляет выбор кандидатуры реабилитационного управляющего.

      Комитет кредиторов в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения, указанного в части первой настоящего пункта, обязан представить в уполномоченный орган протокол собрания кредиторов.

      4. При включении в повестку дня собрания кредиторов вопроса об отстранении реабилитационного управляющего от выполнения полномочий по управлению должником с возложением таких полномочий на индивидуального предпринимателя – должника либо орган или лицо, уполномоченные собственником имущества, учредителем (участником) юридического лица – должника, комитет кредиторов за десять рабочих дней до проведения собрания кредиторов извещает индивидуального предпринимателя – должника, собственника имущества (уполномоченный им орган), учредителя (участника) юридического лица – должника о рассмотрении такого вопроса.

      В случае если собранием кредиторов принято решение, указанное в подпункте 2) части первой пункта 3 настоящей статьи, собственник имущества (уполномоченный им орган) или учредитель (участник) юридического лица – должника обязан в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания собрания кредиторов представить документы об органе или лице, на которые возложены полномочия по управлению должником.

      Сноска. Статья 69 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 70. Полномочия временного администратора

      1. Временный администратор вправе запрашивать у кредиторов документы, подтверждающие основание и сумму заявленных требований.

      2. Временный администратор обязан:

      1) осуществить сбор сведений о финансовом состоянии должника на основании документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности с целью составления заключения о финансовой устойчивости;

      2) представить в суд заключение о финансовой устойчивости должника в соответствии с типовой формой;

      3) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      4) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      5) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) уведомить всех кредиторов о месте и дате проведения первого собрания кредиторов;

      7) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7-1) организовать и провести первое собрание кредиторов;

      8) выполнять иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 70 с изменениями, внесенными законами РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 71. Полномочия реабилитационного управляющего

      1. Реабилитационный управляющий вправе:

      1) запрашивать и получать от организаций, государственных органов и их должностных лиц информацию о должнике;

      2) совершать сделки вне рамок обычных коммерческих операций с согласия собрания кредиторов;

      3) с согласия собрания кредиторов принимать решения, влекущие за собой увеличение расходов должника, в том числе на оплату труда работников должника;

      4) запрашивать у кредиторов документы, подтверждающие основание и сумму заявленных требований;

      5) участвовать в отношениях, регулируемых законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, с применением информационной системы;

      6) обжаловать действия собрания кредиторов и комитета кредиторов, уполномоченного органа в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

      2. Со дня назначения реабилитационного управляющего и до вступления в законную силу определения суда об утверждении плана реабилитации реабилитационный управляющий обязан:

      1) вести реестр требований кредиторов;

      2) совершать действия, установленные пунктом 1 статьи 25 настоящего Закона;

      3) обратиться в суд с заявлением о прекращении реабилитационной процедуры в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 82 настоящего Закона;

      4) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.

      3. После вступления в законную силу определения суда об утверждении плана реабилитации реабилитационный управляющий обязан:

      1) принять имущество должника в управление и обеспечить охрану и контроль имущества должника;

      2) обеспечить исполнение плана реабилитации;

      3) вести реестр требований кредиторов;

      4) направить в суд ходатайство о внесении изменений и дополнений в план реабилитации не позднее пяти рабочих дней после согласования с собранием кредиторов;

      5) направить уведомление членам комитета кредиторов в порядке и сроки, установленные пунктом 4 статьи 27 настоящего Закона;

      6) совершать действия, установленные пунктом 1 статьи 25 настоящего Закона;

      7) выявлять сделки, совершенные должником или уполномоченным им лицом при обстоятельствах, указанных в статье 7 настоящего Закона, и предъявлять требования о признании их недействительными либо возврате имущества в судебном порядке, в том числе по ходатайству кредитора, выявившего такую сделку;

      8) не позднее 15 числа каждого месяца доводить до сведения членов комитета кредиторов информацию о финансовом состоянии, произведенных сделках за предыдущий месяц, предоставлять любую информацию по требованию комитета кредиторов;

      9) предоставлять в уполномоченный орган текущую и запрашиваемую информацию о ходе осуществления реабилитационной процедуры по форме, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом;

      10) предоставить полную информацию о ходе осуществления своей деятельности, финансовом состоянии должника любому кредитору должника на основании его письменного запроса не позднее десяти рабочих дней со дня его получения;

      11) выявлять факты совершения неправомерных действий при реабилитации в случаях, если ранее управление должником в реабилитационной процедуре осуществлялось индивидуальным предпринимателем – должником либо органом или лицом, уполномоченным собственником имущества, учредителем (участником) юридического лица – должника либо отстраненным реабилитационным управляющим;

      12) в случае отстранения (освобождения) реабилитационного управляющего передать вновь назначенному реабилитационному управляющему в течение трех рабочих дней со дня назначения последнего учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество должника, печати (при их наличии), штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие должнику;

      13) обратиться в суд с заявлением о прекращении реабилитационной процедуры в случаях и порядке, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 82, пунктом 2 статьи 83 настоящего Закона;

      14) в случае принятия судом решения о прекращении реабилитационной процедуры, признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства передать банкротному управляющему в течение трех рабочих дней со дня его назначения учредительные документы, печати (при их наличии), штампы, в течение десяти рабочих дней – учетную документацию, в течение двадцати рабочих дней – материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту;

      15) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.

      4. Если общая сумма денежных обязательств должника, возникших после применения реабилитационной процедуры, превышает пять процентов от общей суммы кредиторской задолженности на дату принятия судом решения о применении реабилитационной процедуры, каждая последующая сделка, влекущая возникновение новых денежных обязательств должника, совершается реабилитационным управляющим с согласия собрания кредиторов.

      Сноска. Статья 71 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 72. Формирование реестра требований кредиторов в реабилитационной процедуре

      1. Временный администратор направляет в уполномоченный орган объявление о возбуждении производства по делу о реабилитации и порядке заявления требований кредиторами для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа на казахском и русском языках в течение двух рабочих дней со дня возбуждения производства по делу о реабилитации.

      Прием требований кредиторов осуществляется временным администратором по месту нахождения должника либо по месту регистрации администратора, указанного им в уведомлении о начале деятельности в качестве администратора.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения объявления обязан разместить его на своем интернет-ресурсе.

      При наличии у должника интернет-ресурса опубликование сообщения на указанном интернет-ресурсе является обязательным.

      2. Требования кредиторов к должнику должны быть заявлены ими не позднее чем в месячный срок со дня публикации объявления о порядке заявления требований кредиторами.

      Требования кредиторов должны содержать:

      1) сведения о сумме требования (отдельно о сумме основного долга, вознаграждения (интереса), неустойки и иных штрафных санкций, убытков). Сумма требования определяется на дату заявления указанного требования;

      2) указание на один из способов уведомления о проведении собрания кредиторов, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 настоящего Закона.

      К требованию прилагаются копии документов, подтверждающих основание и сумму требования (вступившие в законную силу решения судов, копии договоров, признание долга должником), с представлением оригиналов документов для сверки.

      Кредиторы также вправе представить иные документы, подтверждающие основание и сумму требования.

      В случае если сумма требования по вознаграждению (интересу) и убыткам, указанная в подпункте 1) части второй настоящего пункта, изменена на дату принятия судом решения о применении реабилитационной процедуры, то кредитор в течение десяти рабочих дней с даты принятия судом такого решения повторно заявляет свои требования с учетом указанного изменения.

      Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату принятия судом решения о применении реабилитационной процедуры.

      3. Требование кредитора, заявленное позднее срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи, включается в реестр требований кредиторов, но такой кредитор лишается права голоса в собрании кредиторов до полного удовлетворения требований кредиторов, заявленных в месячный срок.

      4. Требования кредиторов должны быть рассмотрены временным администратором или реабилитационным управляющим в течение десяти рабочих дней с даты их заявления.

      По результатам рассмотрения признанные требования подлежат включению в реестр требований кредиторов.

      В реестр могут быть включены требования кредиторов, заявленные ими ранее в суд, если они отвечают требованиям, указанным в части второй пункта 2 настоящей статьи, при наличии заявления кредитора.

      В реестр требований кредиторов не включаются требования, предусмотренные пунктом 7 статьи 90 настоящего Закона.

      5. Расходы кредиторов, связанные с их участием в реабилитационной процедуре, возмещению не подлежат.

      6. О результатах рассмотрения требований кредиторов (о признании или непризнании требования в полном объеме или в части с указанием причин непризнания) временный администратор обязан письменно уведомить каждого кредитора в день, следующий за днем принятия решения.

      В уведомлении о признании требования кредитора (в полном объеме или в части) временный администратор обязан указать дату, время, место проведения и повестку дня первого собрания кредиторов.

      При несогласии с решением временного администратора кредитор вправе обжаловать его в суде, рассматривающем дело о реабилитации, в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления временного администратора.

      7. Временный администратор обязан в срок не позднее двух месяцев со дня его назначения сформировать в порядке, сроки и по форме, которые установлены уполномоченным органом, и направить в уполномоченный орган на казахском и русском языках реестр требований кредиторов, а также перечень кредиторов, чьи требования не признаны, для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней со дня получения от временного администратора реестра требований кредиторов обязан разместить его на своем интернет-ресурсе.

      Изменения и дополнения в сформированный реестр требований кредиторов вносятся в порядке, определенном уполномоченным органом.

      8. Кредитор вправе обжаловать размер и основания требований других кредиторов в течение двадцати рабочих дней с даты опубликования реестра требований кредиторов.

      Сноска. Статья 72 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 73. План реабилитации и порядок его утверждения

      1. План реабилитации должен содержать конкретные мероприятия по восстановлению платежеспособности должника (реабилитационные меры) и график удовлетворения требований кредиторов, указанных в пункте 2 статьи 77 настоящего Закона.

      Типовая форма плана реабилитации утверждается уполномоченным органом.

      План реабилитации организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами естественных монополий либо имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, согласовывается с соответствующим центральным исполнительным органом, соответствующим территориальным органом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, а градообразующих юридических лиц – с соответствующим местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы.

      Представленный план реабилитации рассматривается согласующими государственными органами, указанными в части третьей настоящего пункта, в течение десяти рабочих дней со дня его поступления.

      2. План реабилитации должен быть разработан должником совместно с кредиторами и реабилитационным управляющим в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения о применении реабилитационной процедуры.

      Разработанный план реабилитации должен предусматривать равные условия удовлетворения требований кредиторов одной очереди.

      3. Срок реализации плана реабилитации не должен превышать пять лет.

      4. Реабилитационные меры могут включать любые организационно-хозяйственные, технические, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности должника, включая санацию, продажу имущества путем проведения электронного аукциона, финансовый лизинг, уступку прав требований должника, факторинг, реверсивный факторинг, прощение части долга, списание пени и штрафов, обмен долгов на акции, заключение мирового соглашения и другие.

      Для целей настоящего Закона под финансовым лизингом понимается трехсторонний договор, заключенный между должником, в отношении которого применена реабилитационная процедура, лизингодателем и продавцом предмета лизинга, где лизингодатель обязуется передать приобретенный в собственность у продавца и обусловленный договором предмет лизинга должнику за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на срок не менее трех лет.

      5. В случае, если план реабилитации содержит в качестве источника денег получение займов (микрокредитов), к плану реабилитации прилагается договор на получение займа (микрокредита).

      6. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      7. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. План реабилитации организаций, являющихся субъектами естественных монополий либо имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, должен согласовываться с соответствующим центральным исполнительным органом, соответствующим территориальным органом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, а по градообразующим юридическим лицам – с соответствующим местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы.

      Представленный план реабилитации рассматривается в течение десяти рабочих дней.

      9. Должник обязан представить в суд план реабилитации после одобрения собранием кредиторов не позднее срока, установленного подпунктом 4) пункта 2 статьи 59 настоящего Закона.

      10. Согласованный с собранием кредиторов план реабилитации утверждается определением суда в течение семи рабочих дней со дня его представления.

      11. Суд отказывает в утверждении плана реабилитации в случаях:

      1) если кредитор, проголосовавший против плана реабилитации, представит суду обоснование, что план реабилитации содержит мероприятия, реализация которых повлечет удовлетворение требования такого кредитора в меньшем объеме, чем в случае применения процедуры банкротства;

      2) несоблюдения требований статьи 26-1 настоящего Закона.

      11-1. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. Определение суда об утверждении плана реабилитации должно содержать указания:

      1) об утверждении плана реабилитации;

      2) о сроках завершения реабилитационной процедуры и представления заключительного отчета;

      3) о переходе права управления должником к реабилитационному управляющему;

      4) о передаче должником реабилитационному управляющему в течение трех рабочих дней со дня вынесения определения об утверждении плана реабилитации учредительных документов, печатей (при их наличии), штампов, в течение пятнадцати рабочих дней – учетной документации, в течение двух месяцев – материальных и иных ценностей.

      Положения подпунктов 3) и 4) части первой настоящего пункта применяются в случае возложения собранием кредиторов полномочий по управлению должником на реабилитационного управляющего в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 69 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 73 с изменениями, внесенными законами РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 34-VI (вводится в действие с 01.01.2017); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 74. Уступка прав требования должника

      Планом реабилитации может быть предусмотрена уступка прав требований должника путем продажи этих требований на электронном аукционе, проводимом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 75. Полномочия собрания кредиторов в реабилитационной процедуре

      Сноска. Заголовок статьи 75 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Первое собрание кредиторов проводится временным администратором в период рассмотрения в суде дела о реабилитации после опубликования реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      1-1. К компетенции первого собрания кредиторов относится:

      1) принятие решения о возложении полномочий по управлению должником на индивидуального предпринимателя – должника либо орган или лицо, уполномоченные собственником имущества, учредителем (участником) юридического лица – должника;

      2) выбор кандидатуры реабилитационного управляющего из числа лиц, включенных в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

      3) определение размера выплаты основного вознаграждения реабилитационному управляющему в случаях, когда полномочия по управлению должником возложены на него;

      4) определение суммы денежного вознаграждения индивидуального предпринимателя – должника либо органа или лица, уполномоченных собственником имущества, учредителем (участником) юридического лица – должника, в случаях, когда полномочия по управлению должником возложены на такие орган или лицо;

      5) согласование применения реабилитационной процедуры в случае составления временным администратором заключения о финансовой устойчивости, предусмотренного подпунктом 3) пункта 4 статьи 49 настоящего Закона.

      2. К компетенции собрания кредиторов относится:

      1) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      2) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) определение численности и утверждение состава комитета кредиторов, председателя комитета кредиторов;

      4) внесение изменений в состав комитета кредиторов;

      5) согласование плана реабилитации;

      6) согласование изменений и дополнений в план реабилитации;

      7) дача согласия на продление срока реабилитационной процедуры;

      8) определение порядка и сроков доведения членами комитета кредиторов информации о ходе осуществления реабилитационной процедуры до сведения кредиторов;

      9) отнесение иных сделок к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций;

      10) согласование сделок вне рамок обычных коммерческих операций, не предусмотренных планом реабилитации;

      10-1) дача согласия на заключение договора финансового лизинга;

      11) утверждение суммы дебиторской задолженности должника, невозможной к взысканию;

      12) выбор кандидатуры реабилитационного управляющего из числа лиц, включенных в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

      13) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      13-1) определение размера основного вознаграждения реабилитационного управляющего в случаях, когда полномочия по управлению должником возложены на него в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 69 настоящего Закона;

      14) определение размера дополнительного вознаграждения реабилитационному управляющему в случае достижения им цели реабилитационной процедуры;

      15) определение суммы денежного вознаграждения индивидуального предпринимателя – должника либо органа или лица, уполномоченных собственником имущества, учредителем (участником) юридического лица – должника, в случаях, когда полномочия по управлению должником возложены на такие орган или лицо в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 69 настоящего Закона;

      16) согласование заключительного отчета реабилитационного управляющего;

      16-1) принятие решения о признании причины неявки кредитора на собрание кредиторов в качестве уважительной;

      17) иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

      3. Кредитор вправе запросить у реабилитационного управляющего информацию о финансовом состоянии должника в ходе проведения реабилитационной процедуры.

      Сноска. Статья 75 с изменениями, внесенными законами РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 76. Особенности комитета кредиторов в реабилитационной процедуре

      Комитет кредиторов осуществляет следующие полномочия:

      1) избирает представителя кредиторов из числа членов комитета кредиторов для осуществления контроля за действиями реабилитационного управляющего;

      2) требует от реабилитационного управляющего предоставления информации о финансовом положении должника и ходе осуществления реабилитационной процедуры;

      3) обжалует в уполномоченном органе и (или) суде действия (бездействие) реабилитационного управляющего;

      4) принимает решение о зачете требований кредиторов;

      4-1) принимает решение о продаже дебиторской задолженности или заключении договора факторинга;

      4-2) дает согласие на заключение реабилитационным управляющим договора реверсивного факторинга;

      5) принимает к сведению результаты аудиторской проверки и инвентаризации;

      6) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7) определяет порядок продажи имущества должника вне рамок обычных коммерческих операций, включая предусмотренные планом реабилитации;

      8) утверждает смету административных расходов и количество работников, привлекаемых для проведения реабилитационной процедуры;

      9) заключает и расторгает договор с реабилитационным управляющим;

      10) утверждает соглашение участника санации с реабилитационным управляющим;

      10-1) организует собрание кредиторов по вопросу отстранения лица, на которое возложены полномочия по управлению должником в реабилитационной процедуре;

      10-2) организует собрание кредиторов по вопросу прекращения реабилитационной процедуры по основанию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 1 статьи 82 настоящего Закона;

      10-3) принимает решение о необходимости составления заключения о финансовой устойчивости должника;

      11) иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

      Сноска. Статья 76 с изменениями, внесенными законами РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 77. Расчеты по обязательствам должника

      Сноска. Заголовок статьи 77 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Со дня вступления в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры подлежат исполнению должником следующие обязательства, срок исполнения которых наступил в период проведения реабилитационной процедуры:

      1) по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, за исключением обязательств по возмещению морального вреда, а также по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алиментов;

      Примечание ИЗПИ!

      В подпункт 2) предусмотрено изменение Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2023).

      2) по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работающим по трудовому договору, по уплате социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование, по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец;

      3) возникшие из сделок, в том числе заключенных лицом, на которое возложены полномочия по управлению должником;

      4) по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленных должником согласно налоговой отчетности, начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок за налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, в котором решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу.

      2. Удовлетворение требований кредиторов, возникших до применения реабилитационной процедуры и включенных в реестр требований кредиторов, производится в соответствии с графиком удовлетворения требований кредиторов после вступления в законную силу определения суда об утверждении плана реабилитации, за исключением требований по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью.

      График удовлетворения требований кредиторов составляется с соблюдением очередности и правил расчетов, установленных пунктами 2, 3, 4, 5, 6 и 7 статьи 100 и пунктом 1 статьи 101 настоящего Закона.

      При возникновении обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленных налогоплательщиком в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу, в реестр требований кредиторов и план реабилитации вносятся соответствующие изменения и дополнения.

      3. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Залоговый кредитор вправе обратиться в суд об обращении взыскания на имущество должника, являющееся предметом обеспечения исполнения обязательства перед ним, в случаях:

      1) выявления нарушений настоящего Закона, представляющих угрозу его законным интересам;

      2) нарушения графика удовлетворения требований такого кредитора;

      3) снижения стоимости имущества, являющегося предметом залога, влекущего ущемление его интересов;

      4) если имущество, являющееся предметом обеспечения исполнения обязательства перед ним, не требуется для продолжения деятельности должника или реализации плана реабилитации.

      Сноска. Статья 77 с изменениями, внесенными законами РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.11.2015 № 406-V (вводится в действие с 01.07.2017); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 78. Санация

      1. Если план реабилитации должника в качестве реабилитационной меры содержит его санацию, к плану должно быть приложено письменное обязательство участника санации перечислить деньги должнику и (или) кредиторам в соответствии с планом реабилитации с указанием суммы и сроков.

      План реабилитации должника – индивидуального предпринимателя не может содержать санацию.

      2. Участник санации может принять на себя обязательство обеспечить удовлетворение требований всех кредиторов в согласованные с ними сроки. В этом случае управление должником осуществляется участником санации или назначенным им лицом в пределах полномочий, предусмотренных для реабилитационного управляющего. Требования, установленные пунктом 2 статьи 12 настоящего Закона, на участника санации не распространяются.

      3. Суд, а также уполномоченный орган вправе истребовать у участника санации документы, подтверждающие возможность исполнения им обязательств, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

      Сноска. Статья 78 с изменением, внесенным Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 79. Соглашение участников санации

      Если в санации участвуют два и более лиц, принявших на себя обязательство обеспечить удовлетворение требований кредиторов, они должны заключить соглашение, которое предусматривает распределение между ними ответственности перед кредиторами, ответственность одного или нескольких участников санации в случае их отказа от участия в санации после ее начала, порядок участия в управлении должником.

      Сноска. Статья 79 с изменением, внесенным Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 80. Ответственность участников санации

      1. Участник санации, принявший на себя обязательство, предусмотренное пунктом 2 статьи 78 настоящего Закона, несет субсидиарную ответственность по непогашенным обязательствам должника после его ликвидации, если не докажет, что цели санации не достигнуты в результате действия непреодолимой силы или действий кредиторов либо должника, собственника имущества должника (уполномоченного им органа).

      При участии в санации двух или более лиц такую ответственность они несут солидарно, если соглашением не предусмотрено иное.

      2. Ответственность участника санации, не принявшего на себя обязательство обеспечить удовлетворение требований кредиторов, определяется утвержденным комитетом кредиторов соглашением участника с реабилитационным управляющим.

      Сноска. Статья 80 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 81. Права участника санации

      1. При прекращении производства по делу о реабилитации в связи с достижением цели санации его участник, принявший на себя обязательство, предусмотренное пунктом 2 статьи 78 настоящего Закона, и не являющийся собственником имущества должника, приобретает права участника хозяйственного товарищества, акционера акционерного общества в сумме инвестированных им средств на основе принятого общим собранием участников хозяйственного товарищества, акционеров акционерного общества до начала санации решения, а если должником является государственное предприятие, участник санации приобретает права участника хозяйственного товарищества, акционера акционерного общества после предварительной реорганизации должника в хозяйственное товарищество, акционерное общество на основе решения уполномоченного собственником имущества государственного органа. Если должником является производственный кооператив, участник санации приобретает права участника хозяйственного товарищества после предварительной реорганизации должника в хозяйственное товарищество на основе решения общего собрания членов кооператива.

      Указанное решение должно быть представлено суду одновременно с планом реабилитации.

      Размер уставного капитала созданного в этом случае хозяйственного товарищества может быть менее минимального размера, предусмотренного законодательством Республики Казахстан, при условии пополнения уставного капитала в течение двух лет до установленных размеров.

      2. В случае участия в санации двух или более лиц размер доли в имуществе должника определяется пропорционально суммам использованных каждым из них для цели санации средств.

Статья 82. Прекращение реабилитационной процедуры

      1. Реабилитационный управляющий по решению собрания кредиторов обращается в суд с заявлением о прекращении реабилитационной процедуры в отношении должника в случаях, если:

      1) цель реабилитационной процедуры в отношении должника достигнута;

      2) общая сумма денежных обязательств должника, возникших после применения реабилитационной процедуры, превысила двадцать процентов от общей суммы кредиторской задолженности на дату принятия судом решения о применении реабилитационной процедуры.

      К заявлению реабилитационного управляющего прилагается заключительный отчет.

      2. Реабилитационный управляющий обращается в суд с заявлением о прекращении реабилитационной процедуры в случаях несогласования плана реабилитации собранием кредиторов либо непредставления должником плана реабилитации в срок, установленный подпунктом 4) пункта 2 статьи 59 настоящего Закона.

      3. Собственник имущества (уполномоченный им орган), учредитель (участник) юридического лица – должника вправе обратиться в суд о прекращении реабилитационной процедуры в случае, если:

      1) имеются сведения, подтверждающие причинение ущерба его интересам в результате реализации плана реабилитации;

      2) имеются сведения, подтверждающие причинение ущерба его интересам в результате действий (бездействия) лица, на которое возложены полномочия по управлению должником в реабилитационной процедуре;

      3) общая сумма денежных обязательств должника, возникших после применения реабилитационной процедуры, превысила двадцать процентов от общей суммы кредиторской задолженности на дату принятия судом решения о применении реабилитационной процедуры.

      Положения настоящего пункта распространяются на индивидуального предпринимателя – должника в случае, если полномочия по управлению должником в реабилитационной процедуре возложены на лицо, указанное в подпункте 2) пункта 1 статьи 69 настоящего Закона.

      4. Кредитор (кредиторы) вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении реабилитационной процедуры при:

      1) наличии оснований, подтверждающих, что реализация плана реабилитации должника наносит ущерб его имущественным интересам;

      2) наличии оснований, подтверждающих, что действия (бездействие) реабилитационного управляющего наносят ущерб его имущественным интересам;

      3) ненадлежащем уведомлении о проведении собрания кредиторов.

      5. В случае вынесения судом определения об отказе в утверждении плана реабилитации реабилитационная процедура прекращается.

      Сноска. Статья 82 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 83. Переход от реабилитационной процедуры к процедуре банкротства

      1. Переход от реабилитационной процедуры к процедуре банкротства осуществляется на основании решения суда о прекращении реабилитационной процедуры, признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства.

      2. Реабилитационный управляющий в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения собранием кредиторов обращается в суд с заявлением о прекращении реабилитационной процедуры, признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства в случае, если в ходе реабилитационной процедуры составлено заключение о том, что должник относится к III классу финансовой устойчивости и имеются основания для признания его банкротом.

      Заключение о финансовой устойчивости должника составляется реабилитационным управляющим с учетом положений статьи 49-1 настоящего Закона.

      3. Заключение о финансовой устойчивости должника в ходе реабилитационной процедуры составляется реабилитационным управляющим по форме, установленной уполномоченным органом, в месячный срок со дня:

      1) принятия комитетом кредиторов решения о необходимости составления такого заключения по результатам рассмотрения информации, предусмотренной подпунктом 8) пункта 3 статьи 71 настоящего Закона;

      2) получения ходатайства кредитора при неисполнении должником графика удовлетворения требований перед таким кредитором более трех месяцев.

      4. При принятии решения об обращении реабилитационного управляющего в суд собрание кредиторов обязано одновременно избрать кандидатуру банкротного управляющего из числа лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора.

      5. Суд рассматривает заявление реабилитационного управляющего о прекращении реабилитационной процедуры, признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства по общим правилам гражданского судопроизводства с особенностями, предусмотренными настоящим Законом.

      6. По результатам рассмотрения дела суд выносит решение о прекращении реабилитационной процедуры, признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства.

      Сноска. Статья 83 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 6. ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА

Статья 84. Срок проведения процедуры банкротства

      1. Срок проведения процедуры банкротства составляет девять месяцев и может быть продлен собранием кредиторов до двух лет при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

      Допускается повторное продление срока проведения процедуры банкротства при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, с учетом которого общий срок проведения такой процедуры не должен превышать пять лет.

      В случае повторного продления срока проведения процедуры банкротства основное вознаграждение банкротного управляющего и другие административные расходы выплачиваются за счет средств кредиторов, проголосовавших за такое продление, пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов.

      Срок проведения процедуры банкротства исчисляется со дня вступления решения суда о признании должника банкротом в законную силу.

      2. Основаниями для продления срока проведения процедуры банкротства являются:

      1) наличие в производстве суда дела, затрагивающего имущественные интересы должника и его кредиторов;

      2) наличие нереализованного имущества;

      3) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4) необходимость устранения нарушений законодательства Республики Казахстан, указанных в определении суда об отказе в утверждении заключительного отчета;

      5) необходимость устранения нарушений законодательства Республики Казахстан, выявленных уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 84 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 85. Участники процедуры банкротства

      Участниками процедуры банкротства являются:

      1) суд, рассматривающий дело о банкротстве;

      2) уполномоченный орган;

      3) банкрот;

      4) собственник имущества банкрота (уполномоченный им орган), участники (учредители);

      5) кредитор;

      6) временный и банкротный управляющие;

      7) другие заинтересованные лица.

      Сноска. Статья 85 с изменением, внесенным Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 86. Полномочия суда в процедуре банкротства

      Суд в процедуре банкротства имеет следующие полномочия:

      1) возбуждает и прекращает процедуру банкротства;

      2) сообщает о вынесении решения о признании должника банкротом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, уполномоченному органу, палате частных судебных исполнителей и территориальному органу юстиции по месту нахождения должника;

      3) принимает к своему производству дела по спорам имущественного характера, по которым банкрот выступает в качестве ответчика;

      4) исключен Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5) разрешает споры между участниками процедуры банкротства;

      6) по заявлению кредитора рассматривает обоснованность размера административных расходов либо займа, полученного для целей проведения процедуры банкротства.

      Сноска. Статья 86 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 87. Последствия возбуждения процедуры банкротства

      1. Со дня вынесения судом решения о признании должника банкротом и возбуждении процедуры банкротства:

      1) собственнику имущества, учредителям (участникам), всем органам юридического лица запрещаются использование и реализация имущества, а также погашение обязательств;

      2) сроки всех долговых обязательств банкрота считаются истекшими;

      3) прекращается начисление неустойки и вознаграждения (интереса) по всем видам задолженности банкрота;

      4) прекращаются споры имущественного характера с участием банкрота, рассматриваемые в суде, если принятые по ним решения не вступили в законную силу;

      5) требования могут быть предъявлены банкроту только в рамках процедуры банкротства, за исключением требований по исполнению гарантий и поручительств третьих лиц, а также обращения взыскания на предмет залога в случаях, когда залогодателем выступают третьи лица;

      6) на основании заявления администратора и представленной копии решения суда о признании должника банкротом снимаются все ограничения и обременения на имущество банкрота (инкассовые распоряжения, выставленные на счета должника, аресты на имущество и другие) без принятия соответствующих решений органов, их наложивших;

      7) наложение новых арестов на имущество банкрота и иных ограничений в распоряжении имуществом банкрота допускается только по искам о признании сделки недействительной и истребовании имущества из чужого незаконного владения, предъявленным к банкроту.

      2. Имущество банкрота, не переданное приобретателю на дату вынесения определения суда о возбуждении процедуры банкротства, включается в состав имущественной массы банкрота, а кредитор или несостоявшийся приобретатель по неисполненному обязательству вправе предъявить свои требования к должнику в рамках процедуры банкротства.

      Сноска. Статья 87 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 88. Полномочия временного управляющего

      1. Временный управляющий вправе:

      1) запрашивать в государственных органах, у физических и юридических лиц информацию о должнике, его имуществе, включая копии подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены ему на безвозмездной основе в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подачи запроса;

      2) выявлять сделки, совершенные должником при обстоятельствах, указанных в статье 7 настоящего Закона, и предъявлять требования о признании их недействительными и возврате имущества в судебном порядке, в том числе по ходатайству кредитора, выявившего такую сделку;

      3) запрашивать у кредиторов документы, подтверждающие основание и сумму заявленных требований;

      4) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.

      2. Со дня вынесения судом определения о возбуждении дела о банкротстве и до окончания его рассмотрения временный управляющий обязан:

      1) осуществить сбор сведений о финансовом состоянии должника на основании документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности с целью составления заключения о финансовой устойчивости должника;

      2) представить в суд заключение о финансовой устойчивости должника;

      3) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.

      3. После вынесения решения суда о признании должника банкротом и до назначения банкротного управляющего временный управляющий обязан:

      1) в течение двух рабочих дней с даты признания должника банкротом направить в уполномоченный орган на казахском и русском языках публикацию о признании должника банкротом для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа;

      2) в течение семи рабочих дней с даты признания должника банкротом запросить у уполномоченного органа информацию о наличии и номерах банковских счетов лица, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом, об остатках и о движении денег на этих счетах;

      3) уведомить работников банкрота о предстоящем прекращении трудового договора в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

      4) принять от должностных лиц банкрота учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати (при их наличии), штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту;

      5) сформировать реестр требований кредиторов в порядке, сроки и по форме, которые установлены уполномоченным органом;

      6) обеспечивать в установленном порядке учет в тенге требований кредиторов, выраженных в иностранной валюте, по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату принятия судом решения о признании должника банкротом;

      7) провести инвентаризацию имущественной массы банкрота и представить отчет по инвентаризации первому собранию кредиторов;

      8) в течение пяти рабочих дней со дня принятия судом решения о признании должника банкротом направить залоговому кредитору предложение о принятии заложенного имущества в натуре;

      9) предоставлять в уполномоченный орган текущую и запрашиваемую информацию о ходе осуществления процедуры банкротства по форме, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом;

      10) на основании письменного запроса кредитора, индивидуального предпринимателя – банкрота, собственника имущества (уполномоченного им органа), учредителя (участника) юридического лица – банкрота сообщать о ходе осуществления процедуры банкротства не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса;

      11) уведомлять кредиторов о дате, времени и месте проведения собрания кредиторов;

      12) в случае вынесения судом акта, затрагивающего интересы должника и его кредиторов, представить кредитору либо должнику, по заявлению которого возбуждено дело о банкротстве, его копию в течение трех рабочих дней со дня получения для рассмотрения вопроса об обжаловании данного судебного акта;

      13) организовать и провести первое собрание кредиторов;

      14) передать банкротному управляющему в течение трех рабочих дней со дня его назначения учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати (при их наличии), штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту;

      15) в случае отмены решения суда о признании должника банкротом передать должнику в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего судебного акта учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество должника, печати (при их наличии), штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие должнику;

      16) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 88 в редакции Закона РК от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 89. Полномочия банкротного управляющего

      1. Банкротный управляющий вправе:

      1) запрашивать у кредиторов документы, подтверждающие основание и сумму заявленных требований;

      2) получать заем для проведения процедуры банкротства с согласия собрания кредиторов;

      3) заключать мировое соглашение в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

      4) обжаловать действия (бездействие), решения собрания кредиторов и комитета кредиторов, уполномоченного органа в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

      5) обратиться в суд о признании недействительной реорганизации должника, совершенной путем присоединения, разделения или выделения в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и приведшей к выводу имущества.

      2. Банкротный управляющий обязан:

      1) не позднее трех рабочих дней со дня его назначения принять от временного управляющего учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати (при их наличии), штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту;

      2) не позднее семи рабочих дней после его назначения истребовать от государственных органов, физических и юридических лиц информацию о банкроте, принадлежащем (принадлежавшем) ему имуществе и копии подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены ему на безвозмездной основе в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подачи запроса, если указанные информация и документы не переданы ему временным управляющим;

      3) не позднее семи рабочих дней после его назначения запросить у уполномоченного органа информацию о наличии и номерах банковских счетов лица, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом, об остатках и о движении денег на этих счетах;

      4) обеспечивать охрану и контроль за имуществом банкрота;

      5) не позднее семи рабочих дней со дня установления лиц, имеющих задолженность перед банкротом, предъявить требования о взыскании этой задолженности в судебном порядке, за исключением случаев, когда комитет кредиторов принял решение о продаже дебиторской задолженности или заключении договора факторинга;

      6) не позднее семи рабочих дней со дня подписания протокола заседания комитета кредиторов заключить договор реверсивного факторинга;

      7) выявлять сделки, совершенные должником или уполномоченным им лицом при обстоятельствах, указанных в статье 7 настоящего Закона, и предъявлять требования о признании их недействительными либо о возврате имущества в судебном порядке, в том числе по ходатайству кредитора, выявившего такую сделку;

      8) на основании решения комитета кредиторов не позднее десяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания комитета кредиторов изменить, расторгнуть, отказаться от исполнения или оспорить действительность договоров, заключенных должником до возбуждения дела о банкротстве;

      9) не позднее десяти рабочих дней со дня представления должником плана реабилитации, согласованного с собранием кредиторов, представить индивидуальному предпринимателю – должнику, собственнику имущества (уполномоченному им органу), учредителю (участнику) юридического лица – должника заключение о финансовой устойчивости должника с учетом реализации мероприятий, предусмотренных планом реабилитации;

      10) осуществлять реализацию имущества банкрота в соответствии с планом продажи;

      11) вести реестр требований кредиторов;

      12) выявить лиц, указанных в пункте 4 статьи 11 настоящего Закона, и обратиться в суд с иском о привлечении их к субсидиарной ответственности;

      13) осуществлять расчеты с кредиторами не позднее пяти рабочих дней после поступления денег в пользу должника, а также проводить расчеты с кредиторами в соответствии с установленным порядком удовлетворения требований кредиторов;

      14) предоставлять в уполномоченный орган текущую и запрашиваемую информацию о ходе осуществления процедуры банкротства по форме, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом;

      15) сообщать о ходе осуществления процедуры банкротства, финансовом состоянии должника кредитору на основании его письменного запроса в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса;

      16) в случае вынесения судебного акта судом, затрагивающего интересы банкрота и его кредиторов, в течение семи рабочих дней со дня его получения представить комитету кредиторов его копию для рассмотрения вопроса об обжаловании данного судебного акта, если иное не установлено договором о проведении процедуры банкротства с банкротным управляющим;

      17) уведомлять кредиторов о дате, времени и месте проведения заседаний собрания и комитета кредиторов;

      18) в течение трех рабочих дней после вступления в законную силу определения суда о завершении процедуры банкротства направить в банк, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, заявление о закрытии банковских счетов банкрота, уничтожить печать (при наличии) банкрота;

      19) в случае принятия судом решения о прекращении реабилитационной процедуры, признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства принять от реабилитационного управляющего в течение трех рабочих дней со дня его назначения учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати (при их наличии), штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту;

      20) передать учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество, печати (при их наличии), штампы, материальные и иные ценности в течение трех рабочих дней со дня:

      принятия решения об отмене решения суда о признании должника банкротом – должнику или реабилитационному управляющему;

      подписания передаточного акта при продаже предприятия банкрота – покупателю;

      21) в случае отстранения (освобождения) банкротного управляющего передать вновь назначенному банкротному управляющему в течение трех рабочих дней со дня его назначения учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати (при их наличии), штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту, а также имеющуюся информацию о наличии и номерах банковских счетов банкрота, об остатках и о движении денег на этих счетах;

      22) заключить договор о проведении процедуры банкротства с комитетом кредиторов в течение десяти рабочих дней с даты его назначения;

      23) сообщить в правоохранительные органы об имеющихся данных, указывающих на наличие признаков преднамеренного банкротства;

      24) в случаях, установленных статьей 6 настоящего Закона, обратиться в суд с иском о привлечении учредителя (участника) и (или) должностного лица к субсидиарной ответственности и взыскании сумм в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 96 настоящего Закона;

      25) выполнять иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.

      3. После принятия судом решения о прекращении реабилитационной процедуры, признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства банкротный управляющий также обязан:

      1) направить в уполномоченный орган на казахском и русском языках объявление о признании должника банкротом и порядке заявления требований кредиторами для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее двух рабочих дней со дня его назначения;

      2) выполнять обязанности, предусмотренные подпунктами 2)8) пункта 3 статьи 88 и пунктом 1 статьи 92 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 89 с изменениями, внесенными законами РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.04.2015 № 308-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.05.2018 № 155-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.12.2019 № 290-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 90. Формирование реестра требований кредиторов в процедуре банкротства

      1. Временный управляющий обязан в срок не позднее двух месяцев со дня его назначения сформировать на казахском и русском языках реестр требований кредиторов в порядке и по форме, которые установлены уполномоченным органом.

      В целях формирования реестра требований кредиторов временный управляющий не позднее двух рабочих дней со дня вынесения судом определения о возбуждении дела о банкротстве, а в случае, если заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам либо государственный орган или юридическое лицо с участием государства, – со дня его назначения направляет в уполномоченный орган объявление о возбуждении производства по делу о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами на казахском и русском языках для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Прием требований кредиторов осуществляется временным управляющим по месту нахождения должника либо по месту регистрации администратора, указанного им в уведомлении о начале деятельности в качестве администратора.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения объявления обязан разместить его на своем интернет-ресурсе.

      При наличии у должника интернет-ресурса опубликование сообщения на указанном интернет-ресурсе является обязательным.

      2. Временный управляющий в течение двух рабочих дней со дня получения от судебных исполнителей вступившего в законную силу решения суда или исполнительных документов о взыскании с должника денег письменно уведомляет таких кредиторов о возбуждении дела о банкротстве (признании должника банкротом) и порядке заявления требований.

      Временный управляющий в течение двух рабочих дней со дня возбуждения дела о банкротстве, а в случае, если заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам либо государственный орган или юридическое лицо с участием государства, – со дня его назначен