2008 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталығы)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Мыналардың:
      13-қосымшаға сәйкес Адам құқықтары жөнiндегi ұлттық орталықтың 2007 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізiледi. 

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
13-ҚОСЫМША       

106 - Адам құқықтары жөнiндегi ұлттық орталық
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметін қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 40301 мың теңге (қырық миллион үш жүз бір мың теңге).

       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі  Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік аппараттың жұмысын жақсарту, төрешілдікке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөніндегі шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шілдедегі  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметін белгілеу туралы" 2002 жылғы 19 қыркүйектегі N 947  Жарлығы ; "Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 992  Жарлығы .

       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.

       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғау жүйесін жетілдіру, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалауды, адамның және азаматтың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіру жөнінде шаралар қабылдауды жүзеге асыру.

       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметін қамтамасыз ету және оған адамның және Қазақстан Республикасы азаматтарының конституциялық құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын бақылауды жүзеге асыруда, Қазақстан Республикасының құқықтар мен бостандықтар және халықты құқықтық ағарту саласындағы заңдарын жетілдіруде жан-жақты жәрдемдесу. Өзінің қызметтік міндеттерін тиімді орындау және кәсіптік шеберлігін жетілдіру жөнінде қойылған біліктілік талаптарына сәйкес білім беру бағдарламалары бойынша кәсіптік қызмет саласында теориялық және практикалық білімін, іскерлігін кәсіби дағдысын шыңдауды жүзеге асыру.

       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Адам құ-
қықтары
жөнiн-
дегi
уәкiлдiң
қызметiн
қамтама-
сыз ету

  

  

  

2

  

001

Орталық органның аппараты

Мониторингті жүзеге асыру, ақпаратты қорыту, жүйелеу және талдау; адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдік азаматтардың және азаматтығы жоқ адамдардың лауазымды адамдар мен ұйымдардың олардың Қазақстан Республикасының Конституциясымен және халықаралық шарттарымен кепілдік берілген құқықтарын және бостандықтарын бұзатын іс-әрекеттері мен шешімдеріне шағымдарын қарауы; адам құқықтары жөніндегі уәкіл жүргізген тексерулердің нәтижелері бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау үшін ресми хабарлар дайындау; іс-әрекеттері адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын бұзуға әкеп соққан адамдарды заңда белгіленген жауапкершілікке тарту туралы тиісті мемлекеттік органдарға Адам құқықтары жөніндегі уәкіл енгізетін ұсынымдарды дайындау; Адам құқықтары мен бостандықтары саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері жөніндегі қорытындылардың жобаларын даярлау. Құқық қорғау іс-шараларын өткізу. Қызметтік автокөлікті жалдау, ұйымдастыру техникасын ұстау, байланыс қызметтерін, полиграфия қызметтерін сатып алу, бланк өнімдерін сатып алу.

Жыл бойы

Адам құқықтары жөнiндегi ұлттық орталық

3

  

007

Мемле-
кеттік
қызмет-
шілердің
білік-
тілігін
арттыру

Мемлекеттік тілді оқыту бойынша қызметтер сатып алу.

Жыл бойы 

Адам құқықтары жөнiндегi ұлттық орталық

4

  

009

Мемле-
кеттік
орган-
дарды
матери-
алдық-
техни-
калық
жарақ-
тандыру 

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру.

Жыл бойы

Адам құқықтары жөнiндегi ұлттық орталық

5

  

017

Ақпарат-
тық жү-
йелердің
жұмыс
істеуін
қамтама-
сыз ету
және
мемле-
кеттік
орган-
дарды
ақпарат-
тық-тех-
никалық
қамтама-
сыз ету

Ақпарат жүйелерін техникалық және технологиялық, бағдарламалық, сүйемелдеу және күтушілік қызметімен қамтамасыз ету: Интернет, негізгі дерек "Заң", программа 1С-бұғалтір

Жыл бойы

Адам құқықтары жөнiндегi ұлттық орталық

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелері:  Тікелей нәтиже:
Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметін қамтамасыз ету және Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық лимитіне сай саны 15 бірлік аппаратты ұстау;
Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдік азаматтардың және азаматтығы жоқ адамдардың лауазымды адамдар мен ұйымдардың олардың Қазақстан Республикасының  Конституциясымен  және халықаралық шарттармен кепілдік берілген құқықтарын және бостандықтарын бұзатын іс-әрекеттері мен шешімдеріне шағымдарын қарауы;
Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің есебін қазақ және орыс тілдерінде 500 данадан шығару және Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметі туралы хабардар ету үшін Президентке, Парламентке, Үкіметке, Жоғарғы Сотқа, Бас прокуратура мен басқа да орталық және жергілікті мемлекеттік органдарға жіберу, Қазақстан Республикасының елшіліктері мен халықаралық ұйымдарына жіберу;
Адам құқықтары жөніндегі уәкіл жүргізген тексерулердің нәтижелері бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау үшін ресми хабарлар дайындау;
іс-әрекеттері адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын бұзуға әкеп соққан адамдарды заңда белгіленген жауапкершілікке тарту туралы тиісті мемлекеттік органдарға Адам құқықтары жөніндегі уәкіл енгізетін ұсынымдар дайындау; мемлекеттік тілге 14 адамды оқыту; кеңсе және шаруа тауарларымен қамтамасыз ету; компьютерлік техникамен қамтамасыз ету.
Түпкілікті нәтиже:
адам мен азаматтың, шетелдік азаматтардың және азаматтығы жоқ адамдардың бұзылған,  Конституциямен  және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен кепілдік берілген құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіру;
мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік тілді оқытумен 100 пайызға қамтамасыз ету;
компьютерлік техникамен 100 пайызға қамтамасыз ету;
кеңсе және шаруа тауарларымен 100 пайызға қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
республикалық бюджеттің қаражатын тиімді жұмсау;
ұлттық орталықтың бір мемлекеттік қызметшіні мемлекеттік тілге оқытуға жұмсалатын орташа шығындар - 26,1 мың теңге.
Уақыттылығы:
азаматтардың шағымдарын заңнамада белгіленген мерзімде қарау;
орталықтың жұмыс жоспарларына сәйкес жоспарланған іс-шараларды орындау және көрсетілген уақыт мерзімімен орындау;
жасалатын шарттарға сәйкес жыл бойы оқыту.
Сапасы:
қарауға қабылданған азаматтардың шағымдарын қанағаттандыру және олар бойынша шағым иелеріне жауаптар жіберу;
кәсіптік мемлекеттік қызмет талаптарына сай, қазіргі заманғы экономикалық жағдайларға сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіптік деңгейін арттыру; мемлекеттік тілді оқыту курстарынан өткеннен кейінгі іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуге көшкен мемлекеттік қызметшілердің үлесі - 40 пайыз.

Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2008 год (Национальный центр по правам человека)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2007 года N 1224 (Выписка)

      В соответствии с  Бюджетным Кодексом  Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительства Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2008 год:
      Национального центра по правам человека согласно приложению 13.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

 ПРИЛОЖЕНИЕ 13       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 12 декабря 2007 года N 1224

106 - Национальный центр по правам человека

                Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека"
на 2008 год

       1. Стоимость : 40301 тысяча тенге (сорок миллионов триста одна тысяча тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы Закон  Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе";  Закон  Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"; Закон Республики Казахстан от 8 мая 2003 года "Об информатизации";  Указ  Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года N 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан";  Указ  Президента Республики Казахстан от 31 июля 2000 года N 427 "О мерах по улучшению работы государственного аппарата, борьбе с бюрократизмом и сокращению документооборота";  Указ  Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года N 947 "Об учреждении должности Уполномоченного по правам человека";  Указ  Президента Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года N 992 "О создании Национального центра по правам человека".
       3. Источники финансирования бюджетной программы : средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы : совершенствование системы защиты конституционных прав и свобод граждан, осуществление наблюдения за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, принятия мер по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
       5. Задачи бюджетной программы : обеспечение деятельности и всемерное содействие Уполномоченному по правам человека в осуществлении контроля за соблюдением прав свобод человека и гражданина Республики Казахстан, в совершенствовании законодательства Республики Казахстан в области прав и свобод и правового просвещения населения. Обновление теоретических и практических знаний, умения и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы :

N
п/п

Код
прог-
раммы

Код
под-
прог-
раммы

Наименование
программы
(подпрограммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответ-
ственные
исполни-
тели

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Обеспечение
деятельности
Уполномоченного
по правам
человека

  

  

  

2

  

001

Аппарат
центрального
органа

Осуществление мониторинга,
обобщение, систематизация
и анализ информации;
рассмотрение
Уполномоченным по правам
человека обращений граждан
Республики Казахстан,
иностранных граждан и лиц
без гражданства на
действия и решения
должностных лиц и
организации, нарушающих их
права и свободы,
гарантированные
Конституцией и
международными договорами
Республики Казахстан; по
результатам проведенных
Уполномоченным по правам
человека проверок
подготовка официальных
сообщений для
опубликования в средствах
массовой информации;
подготовка рекомендации,
вносимых Уполномоченным по
правам человека в
соответствующие
государственные органы, о
привлечении к
установленной законом
ответственности лиц,
действия которых повлекли
нарушения прав и свобод
человека и гражданина;
подготовка проектов
заключений по вопросам
совершенствования
законодательства в области
прав и свобод  человека.
Проведение правозащитных
мероприятий, приобретение
услуг экспертов. Аренда
служебного автотранспорта,
содержание организационной
техники, приобретение
услуг связи,
полиграфических услуг,
приобретение бланочной
продукции.

В
течение
года

Нацио-
нальный
центр по
правам
человека

3

  

007

Повышение
квалификации
государственных
служащих

Приобретение услуг по
обучению государственного
языка

В
течение
года

Нацио-
нальный
центр по
правам
человека

4

  

009

Материально-
техническое
оснащение
государственных
органов

Материально-техническое
оснащение Национального
центра по правам человека

В
течение
года

Нацио-
нальный
центр по
правам
человека

5

  

017

Обеспечение
функционирова-
ния информа-
ционных систем
и информационно-
техническое
обеспечение
государственных
органов

Техническое и технологи-
ческое, программное
обеспечение, обслуживание
и сопровождение
информационных систем;
Интернет, база данных
"Закон", 1с-бухгалтерия.

В
течение
года

Нацио-
нальный
центр по
правам
человека

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат:
      обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека и содержание аппарата согласно лимиту Национального центра по правам человека в количестве 15 единиц;
      рассмотрение Уполномоченным по правам человека обращений граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства на действия и решения должностных лиц и организации, нарушающих их права и свободы, гарантированные Конституцией и международными договорами Республики Казахстан;
      издание отчета Уполномоченного по правам человека тиражом по 500 экземпляров на казахском и русском языках и направление Президенту, Парламенту, Правительству, Верховному суду, Генеральной прокуратуре и другим центральным и местным государственным органам, направление посольствам Республики Казахстан и международным организациям для информирования о деятельности Уполномоченного по правам человека Республики Казахстан;
      по результатам проведенных Уполномоченным по правам человека проверок подготовка официальных сообщений для опубликования в средствах массовой информации;
      подготовка рекомендации, вносимых Уполномоченным по правам человека в соответствующие государственные органы, о привлечении к установленной законом ответственности лиц, действия которых повлекли нарушения прав и свобод человека и гражданина;
      обучение государственному языку в количестве 14 человек;
      обеспечение канцелярскими принадлежностями и хозяйственными товарами;
      обеспечение компьютерной техникой.
      Конечный результат:
      восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, иностранных граждан и лиц без гражданства гарантированных Конституцией и международными договорами Республики Казахстан;
      обеспечение обучения государственному языку государственных служащих на 100 %;
      обеспечение компьютерной техникой на 100 %;
      обеспечение канцелярскими принадлежностями и хозяйственными товарами на 100 %.
      Финансово-экономический результат:
      эффективное расходование средств республиканского бюджета;
      средние затраты на обучение государственному языку одного государственного служащего Центра - 26,1 тыс. тенге.
      Своевременность:
      рассмотрение обращения граждан в установленный законодательством срок;
      исполнение запланированных мероприятий в соответствии с планами работы Национального Центра и со сроками реализации;
      обучение в течение года в соответствии с заключаемыми договорами.
      Качество:
      удовлетворение обращений граждан принятых к рассмотрению и направление по ним ответов заявителям;
      повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями; доля государственных служащих, которые перешли на делопроизводство по государственному языку после прохождения курсов обучения государственному языку 40 процентов.