Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі N 548 Кодексі. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Кодексімен

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2008.12.04 N 95-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 245-баптан қараңыз) Кодексімен.

      ҚОЛДАНУШЫЛАР НАЗАРЫНА!

      Қазақстан Республикасының 2005.11.22. N 90 Заңымен  енгізілген өзгерістер әртүрлі уақытта қолданысқа  енгізілген ( 2-бапты қараңыз). Қажет болған жағдайда "Заң" Деректер базасының 5 версиясының алдыңғы редакцияларын қараңыз.

МАЗМҰНЫ

      Осы Кодекс бюджеттiк және бюджетаралық қатынастарды реттейдi және бюджет жүйесi жұмыс iстеуiнiң, бюджет қаражатының құралуы мен пайдаланылуының негiзгi ережелерiн, принциптерi мен тетiктерiн белгiлейдi.

Жалпы бөлік

1-бөлім. Бюджет жүйесі

1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Қазақстан Республикасының бюджет заңдары

      1. Қазақстан Республикасының бюджет заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Кодекстен және қабылдануы осы Кoдексте көзделген өзге де нормативтiк құқықтық   актiлерден тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Кодекстегiден өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      2-бап. Қазақстан Республикасы бюджет заңдарының
              қолданылуы

      1. Қазақстан Республикасының бюджет заңдары Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында қолданыста болады және барлық жеке және заңды тұлғаларға қолданылады.

      1-1. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстiң мемлекеттiк мекемелерге қатысты ережелерi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге қолданылмайды.

      1-2. Ескерту. 2-бап 1-2-тармақпен толықтырылды- Қазақстан Республикасының 2007.12.06. N 7 (1) тармақша 2008 жылғы 31 желтоқсанда өз қолданысын тоқтатады) Заңының 1-бабы 1) тармақшасымен.

      2. Қазақстан Республикасының Yкiметi мен жергiлiктi атқарушы органдардың тиiсiнше республикалық және жергiлiктi бюджеттерден тиiстi қаржы жылына арнап ақша бөлу туралы актiлерi, осы актiлердiң қайтарымды негiзде ақша бөлу туралы ережелерiн қоспағанда, ағымдағы қаржы жылы аяқталғаннан кейiн күшiн жояды.

      3. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы заңдар, тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттардың шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы мәслихаттардың шешiмдерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкiметi мен жергiлiктi атқарушы органдардың оларды iске асыру туралы актiлерi тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      4. Егер заң актiлерiнде және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерде Қазақстан Республикасының бюджет заңдарына қайшы келетiн ережелер көзделсе, онда Қазақстан Республикасы бюджет заңдарының ережелерi қолданылады.
      Ескерту. 2-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.12.06. N 7 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіліп, 2008 жылғы 31 желтоқсанда өз қолданысын тоқтатады) Заңдарымен.

       3-бап. Бюджет жүйесiнiң принциптерi

      Бюджет жүйесi мынадай принциптерге негiзделедi:

      1) бiрлiк принципi - Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының бiрыңғай бюджеттiк заңдарының қолданылуын, соның iшiнде бiрыңғай бюджеттiк сыныптауды, бюджет процесiн жүзеге асырудың бiрыңғай рәсiмдерiн пайдалануды қамтамасыз ету;

      2) толықтық принципi - Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген барлық түсiмдер мен шығыстарды бюджеттерде және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорында көрсету, бюджет қаражатын пайдалана отырып, өзара талаптарды есепке алуға, сол сияқты бюджет қаражаты бойынша талаптар құқықтарынан шегiнуге жол бермеу;

      3) реалистiк принципi - бекiтiлген (нақтыланған, түзетiлген) бюджет көрсеткiштерiнiң орта мерзiмдi фискалдық саясатқа және Қазақстан Республикасы мен аймақтарды әлеуметтiк-экономикалық дамытудың орта мерзiмдi жоспарының бекiтiлген (түзетiлген) өлшемдерi мен бағыттарына сәйкес келуi;

      4) транспаренттiлiк принципi - мемлекеттiк немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын мәлiметтердi қоспағанда, Қазақстан Республикасының бюджет заңдары саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi, бекiтiлген (нақтыланған, түзетiлген) бюджеттердi және олардың атқарылуы туралы есептердi, мемлекеттiң фискалдық саясатына қатысты басқа да ақпаратты мiндеттi түрде жариялау; бюджет процесiнiң ашықтығы, мемлекеттiк қаржы бақылауын жүргiзу;

      5) дәйектiлiк принципi - бюджеттiк қатынастар аясында бұрын қабылданған шешiмдердi мемлекеттiк басқару органдарының сақтауы;

      6) тиiмдiлiк және нәтижелiлiк принципi - бюджеттердi бюджеттiк бағдарламалар паспорттарымен көзделген белгiлi бiр нәтижелерге қол жеткiзу қажеттiлiгiн негізге алып, бюджет қаражатының осы нәтижелерге қол жеткiзу үшiн қажеттi оңтайлы көлемiн пайдалана отырып әзiрлеу және атқару немесе бюджеттiк қаражаттың бекiтiлген көлемiн пайдалана отырып ең үздiк нәтиженi қамтамасыз ету;

      7) басымдық принципi - бюджеттiк процестi республиканың немесе аймақтың әлеуметтiк-экономикалық дамуының басым бағыттарына сәйкес жүзеге асыру;

      8) жауапкершiлiк принципi - бюджет процесiне қатысушыларды Қазақстан Республикасының бюджеттiк заңдарын бұзғаны үшiн жауапқа тарту;

      9) бюджеттердiң дербестiк принципi - түрлi деңгейдегi бюджеттер арасында түсiмдердiң тұрақты түрде бөлiнiп тұруын орнықтыру және осы Кодекске сәйкес олардың жұмсалу бағыттарын анықтау, мемлекеттiк басқарудың барлық деңгейлерiнiң осы Кодекске сәйкес бюджет процесiн дербес жүзеге асыру құқығы, жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы барысында қосымша алынған кiрiстердi, осы Кодекстiң 40-бабының 6-тармағында белгiленген жағдайларды қоспағанда, жергiлiктi бюджеттер қаражатының бос қалдықтарын жоғары тұрған бюджетке алып қоюға жол берiлмейтiндiгi, тиiстi өтемсiз төмен тұрған бюджеттерге қосымша шығыстар жүктеуге жол берiлмейтiндiгi.

      4-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      1. Осы Кодексте мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) әлеуметтік-экономикалық дамудың орта мерзімді жоспары - Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе мәслихат бекітетін, республиканы немесе өңірді әлеуметтік-экономикалық дамытудың үш жылдық кезеңге арналған негізгі көрсеткіштері мен бағыттарын және оларды іске асыру жөніндегі шараларды айқындайтын құжат;

      2) басым (республикалық немесе жергілікті) бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі - республикалық немесе жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен қаржыландыру жоспарланған инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізімі болып табылатын, республиканы немесе өңірлерді әлеуметтік-экономикалық дамытудың орта мерзімді жоспарына қосымша;

      3) бекітілген бюджет - тиісті қаржы жылына арналған, Қазақстан Республикасының Парламенті немесе тиісті мәслихат бекіткен бюджет;

      4) бюджет - мемлекеттің міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржылық қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры;

      5) бюджет жүйесі - бюджеттердің және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, сондай-ақ бюджеттік процестер мен қатынастардың жиынтығы;

      6) бюджет қаражаты - мемлекеттік меншікке түсуі мен жұмсалуы бюджетте ақшалай нысанда көрсетілетін мемлекеттің ақша және өзге де активтері;

      7) бюджет қаражатын алушылар - мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бөлігінде бюджет қаражатын пайдаланатын, жеке және заңды тұлғалар, шаруа немесе фермер қожалықтары, үкіметтік емес ұйымдар, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсететін, оның ішінде азаматтық-құқықтық мәмілелер негізінде, бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) іске асыру шеңберінде қаржылық қызметтер көрсететін тұлғалар;

      8) бюджет процесі - бюджетті жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау, түзету жөніндегі, бюджет есебі мен есептілігін жүргізу, мемлекеттік қаржы бақылауы, сондай-ақ байланыстырылған гранттарды жоспарлау мен пайдалану жөніндегі Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен регламенттелген қызмет;

      9) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган - жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, бюджетті атқару, жергілікті бюджеттің атқарылуы жөніндегі бюджеттік есеп пен есептілікті жүргізу саласындағы функцияларды жүзеге асыратын атқарушы орган;

      10) бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган - республикалық бюджетті және өз құзыреті шегінде жергілікті бюджеттерді және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын атқару жөніндегі бюджеттік есеп пен есептілікті атқару, жүргізу саласындағы функцияларды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      11) бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган - жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, жергілікті бюджеттің орта мерзімді кезеңге арналған болжамды көрсеткіштерін және тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттің жобасын жоспарлау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын атқарушы орган;

      12) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган - орта мерзімді кезеңге арналған мемлекеттік бюджеттің болжамды көрсеткіштерін және тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджеттің жобасын жоспарлау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      13) бюджеттік инвестициялар - экономикалық пайда табу немесе әлеуметтік-экономикалық тиімділікке қол жеткізу мақсатында мемлекет активтерінің құнын ұлғайтуға, адам ресурстарын дамытуға және табиғи ресурстарды жаңғыртуға бағытталған қаржыландыру;

      14) бюджеттік инвестициялық бағдарлама - бірыңғай инвестициялық мақсатты көздейтін, сипаты техникалық-экономикалық негіздеу сатысында қол жеткізу мерзімін анықтауға мүмкіндік бермейтін іс-шаралар жиынтығы;

      15) бюджеттік инвестициялық жоба - шектеулі уақыт кезеңі ішінде іске асырылатын және аяқталған сипаты бар бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

      16) бюджеттік қамтамасыз етілу - мемлекеттік басқару органдары тиісті бюджеттер қаражаты есебінен ұсынатын мемлекеттік қызметтер көрсетуді алушылардың бірлігіне шаққандағы заттай нормалар есепке алынған мемлекеттік қызметтер көрсету құны;

      17) бюджеттік қатынастар - бюджет процесінде туындайтын қатынастар;

      18) бюджеттік операциялар - бюджетті атқару процесінде жүзеге асырылатын операциялар;

      19) жергілікті бюджет - облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеті;

      20) индикаторлар - алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін бағдарламаны іске асыру нәтижелерін көрсететін сандық көрсеткіштер;

      21) кепілдік берілген трансферт - Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке түсетін қайтарылмайтын түсімдер;

      22) концессиялық жобаларды қоса қаржыландыру - концессия объектілерін құру (салу) және реконструкциялау үшін белгілі бір шығындар көлемін қаржыландыруға арналған бюджеттік қаржыны бөлу;

      23) кірістерді бөлу нормативі - кірістерді әртүрлі деңгейлердегі бюджеттер арасында бөлудің проценттік арақатынасы;

      24) қаржы жылы - күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан басталып, 31 желтоқсанында аяқталатын, соның ішінде бюджеттің атқарылуы жүзеге асырылатын уақыт кезеңі;

      25) қаржыландыру - бюджет қаражатын алушыларға осы қаражатты бөлу;

      26) мемлекеттік бағдарлама - салааралық сипаты бар, әлеуметтік-экономикалық дамудың стратегиялық және неғұрлым маңызды міндеттерін шешуге және мемлекеттің қорғаныс қабілетін, құқық тәртібін, заңдылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі әзірлейтін және Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін бағдарлама;

      27) мемлекеттік бюджет - республикалық және жергілікті бюджеттерді араларындағы өзара өтелетін операцияларды есепке алмағанда біріктіретін, талдамалы ақпарат ретінде пайдаланылатын және бекітуге жатпайтын жиынтық бюджет;

      28) мемлекеттік инвестициялық саясат - инвестициялық процестерді ұлттық экономиканың мүдделері үшін мемлекеттік реттеудің экономикалық және қаржылық негізделген шараларын көрсететін әлеуметтік-экономикалық саясаттың құрамдас бөлігі;

      29) мемлекеттің активтері - бұрынғы операциялар немесе оқиғалар нәтижесінде мемлекеттік меншікке алынған мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен құндық бағасы бар құқықтар;

      30) нақтыланған бюджет - Қазақстан Республикасының Парламенті немесе тиісті мәслихат атқарылуы барысында қабылдаған өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, тиісті қаржылына бекітілген бюджет;

      31) облыс бюджеті - облыстық бюджетті, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерін араларындағы өзара өтелетін операцияларды есепке алмағанда біріктіретін, талдамалы ақпарат ретінде пайдаланылатын және бекітуге жатпайтын жиынтық бюджет;

      32) өңірлік бағдарлама - өңірді (аумақты) әлеуметтік-экономикалық дамытудың стратегиялық міндеттерін шешуге бағытталған мәслихаттар бекітетін бағдарлама;

      33) салалық (секторлық) бағдарлама - экономиканың жекелеген салаларының (секторларының) стратегиялық және неғұрлым маңызды міндеттерін шешуге бағытталған Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін бағдарлама;

      34) түзетілген бюджет - тиісінше Қазақстан Республикасының Парламентінде немесе мәслихатта нақтыланбай, Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар енгізген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, сондай-ақ бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды қаржы жылы ішінде бөлуді ескере отырып бекітілген немесе нақтыланған республикалық немесе жергілікті бюджет;

      35) шоғырландырылған бюджет - республикалық бюджеттен, облыс бюджетінен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін және Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі шоттарына аударылатын, бюджетке түсімдерден тұратын, талдамалық ақпарат ретінде пайдаланылатын және бекітілуге жатпайтын бюджет;

      36) ішкі бақылау жөніндегі орталық уәкілетті орган - ішкі мемлекеттік қаржы бақылауы функцияларын жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      37) экономикалық жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган - жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікті әлеуметтік-экономикалық дамытудың негізгі бағыттарын әзірлеу функцияларын жүзеге асыратын атқарушы орган;

      38) экономикалық жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган - Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын әзірлеу функцияларын жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.
      2. Қазақстан Республикасы бюджет заңнамасының осы бапта көрсетілмеген басқа ұғымдары осы Кодекстің тиісті баптарында айқындалған мәндерде пайдаланылады.
      Қазақстан Республикасы бюджет заңнамасы ұғымдарының анықтамалары бюджеттік қатынастарға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының басқа да салалары ұғымдарының анықтамаларымен сәйкес келмеген кезде Қазақстан Республикасы бюджет заңнамасының ұғымдары пайдаланылады.
      3. Осы Кодексте пайдаланылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының басқа да салаларының ұғымдары, егер осы Кодексте өзгеше көзделмеген болса, Қазақстан Республикасы заңнамасының осы салаларында пайдаланылып жүрген мәнінде қолданылады.
      Ескерту. 4-бап жаңа редакцияда - ҚР-ның 2008.07.05. N 66-IV   (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      5-бап. Бюджеттiң түсiмдерi мен шығыстарына әсер
              ететiн нормативтiк құқықтық актiлер

      1. Мемлекеттік кірістерді қысқартуды немесе мемлекеттік шығыстарды ұлғайтуды көздейтін заң жобалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің оң қорытындысы болған кезде ғана енгізілуі мүмкін. Парламент Мәжілісіне Республика Президентінің заңнамалық бастамасы тәртібімен енгізілетін заңнамалық актілердің жобалары үшін мұндай қорытындының болуы талап етілмейді.
      Республикалық немесе жергiлiктi бюджеттердiң шығыстарын ұлғайтуды немесе түсiмдерiн қысқартуды көздейтiн Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлықтары және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулылары жобаларының ережелерiн Республикалық бюджет комиссиясының мiндеттi түрде қарауына жатады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген актiлер жобаларының ережелерi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң (Республикалық бюджет комиссиясының) қорытындысы ағымдағы жылдың бiрiншi жартысында берiлген жағдайда қолданысқа келесi қаржы жылынан ерте енгiзiле алмайды.
      Қорытынды ағымдағы жылдың екiншi жартысында берiлген жағдайда аталған ережелер қолданысқа жоспарланып отырған жылдан кейiнгi қаржы жылынан ерте енгiзiле алмайды.

      3. Жергiлiктi бюджеттердiң шығыстарын ұлғайтуды немесе түсiмдерiн қысқартуды көздейтiн жергiлiктi өкiлдi органдар шешiмдерiнiң жобалары әкiмдiктiң оң қорытындысы болған жағдайда ғана мәслихаттардың қарауына енгiзiлуi мүмкiн. Әкiмдiктiң қорытындысы тиiстi бюджет комиссиясының ұсыныстары ескерiле отырып жасалады.
      Жергiлiктi бюджеттердiң шығыстарын ұлғайтуды немесе түсiмдерiн қысқартуды көздейтiн жергiлiктi атқарушы органдар актiлерi жобаларының ережелерiн тиiстi бюджет комиссиясының мiндеттi түрде қарауына жатады.

      4. Осы баптың 3-тармағында көрсетiлген ережелер әкiмдiктiң (тиiстi бюджет комиссиясының) оң қорытындысы болған жағдайда қолданысқа келесi қаржы жылынан ерте енгiзiле алмайды.

      4-1. Қазақстан Республикасының бюджет және салық заңнамалық актiлерi жобаларының ережелерi бюджеттiң түсiмдерiне, шығыстары мен құрылымына әсер еткен жағдайда, осы жобалармен бiр мезгiлде тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасы және жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмдерiнiң жобасы немесе оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы заңның жобасы және мәслихат шешiмдерiнiң жобасы әзiрленедi.

      5. Осы баптың 2 және 4-тармақтарында көрсетiлген ережелер тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы заңдарға және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттардың шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы мәслихаттар шешiмдерiне, сондай-ақ оларды iске асыру туралы нормативтiк құқықтық актiлерге қолданылмайды.
      Ескерту. 5-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.12.06. N 7 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

2-тарау. Бюджет жүйесі

      6-бап. Бюджеттердiң түрлерi мен деңгейлерi

      1. Қазақстан Республикасында мынадай деңгейдегi бюджеттер бекiтiледi, атқарылады және дербес болып табылады:
      республикалық бюджет;
      облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетi;
      аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетi.

      2. Қазақстан Республикасында осы Кодексте белгiленген жағдайларда төтенше мемлекеттiк бюджет әзiрленуi , бекiтiлуi және атқарылуы мүмкiн.

      7-бап. Республикалық бюджет

      1. Осы Кодекспен айқындалған салықтық және басқа да түсiмдер есебiнен қалыптастырылатын және орталық мемлекеттiк органдардың, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттерi мен функцияларын қаржымен қамтамасыз етуге және мемлекеттiк саясаттың жалпыреспубликалық бағыттарын iске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры республикалық бюджет болып табылады.

      2. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет Қазақстан Республикасының заңымен бекiтiледi.

      8-бап. Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар
              қала, астана бюджетi

      1. Осы Кодекспен айқындалған салықтық және басқа да түсiмдер, есебiнен қалыптастырылатын және облыстық деңгейдегi жергiлiктi мемлекеттiк органдардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттерi мен функцияларын қаржымен қамтамасыз етуге және тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте мемлекеттiк саясатты iске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры облыс бюджетi, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетi болып табылады.

      2. Тиiстi қаржы жылына арналған облыстың бюджетi, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетi облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының шешiмiмен бекiтiледi.

      9-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетi

      1. Осы Кодекспен айқындалған салықтық және басқа да түсiмдер есебiнен қалыптастырылатын және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi мемлекеттiк органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттерi мен функцияларын қаржымен қамтамасыз етуге және тиiстi аудандағы (облыстық маңызы бар қаладағы) мемлекеттiк саясатты iске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетi болып табылады.

      2. Тиiстi қаржы жылына арналған аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетi аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының шешiмiмен бекiтiледi.

      10-бап. Төтенше мемлекеттiк бюджет

      1. Төтенше мемлекеттiк бюджет республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң негiзiнде қалыптастырылады және Қазақстан Республикасындағы төтенше немесе соғыс жағдайларында енгiзiледi.

      2. Төтенше мемлекеттiк бюджеттi бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган әзiрлейдi және ол Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығымен бекiтiледi.

      3. Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында төтенше немесе соғыс жағдайын енгiзу және оның күшiн жою туралы Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы төтенше мемлекеттiк бюджеттi енгiзуге және оның қолданылуын тоқтатуға негiз болып табылады.

      4. Төтенше мемлекеттiк бюджеттiң қабылданғаны туралы Қазақстан Республикасының Парламентi дереу хабардар етiледi.

      5. Төтенше мемлекеттiк бюджеттiң қолданылу уақытына тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның және тиiстi қаржы жылына арналған барлық деңгейлердегi жергiлiктi бюджеттер туралы мәслихаттар шешiмдерiнiң қолданылуы тоқтатыла тұрады.

      6. Төтенше мемлекеттiк бюджет төтенше немесе соғыс жағдайы енгiзiлген мерзiм iшiнде қолданыста болады.
      Төтенше мемлекеттiк бюджеттiң қолданылуы тоқтатылғаннан бастап республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға және тиiстi қаржы жылына арналған барлық деңгейлердегi жергiлiктi бюджеттер туралы мәслихаттардың шешiмдерiне сәйкес жүзеге асырылады.

      7. Қазақстан Республикасының жекелеген жерлерiнде төтенше жағдай енгiзiлген ретте төтенше мемлекеттiк бюджет енгiзiлмейдi.

      8. Қазақстан Республикасының бiрнеше аймақтарының аумақтарында бiр мезгiлде төтенше жағдай енгiзу төтенше жағдайдың зардабы ұлттық мүдделерге және республиканың экономикалық қауiпсiздiгiне нақты қатер төндiруi мүмкiн болатын ретте ғана төтенше мемлекеттiк бюджет енгiзуге негiз бола алады.

      11-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры

      1. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi шотында шоғырландырылатын, мемлекеттiң қаржылық актив түрiндегi, сондай-ақ, материалдық емес активтердi қоспағанда, өзге де мүлiк түрiндегi активтерi Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры болып табылады.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры мемлекеттiң тұрақты әлеуметтiк-экономикалық дамуын қамтамасыз етуге, қаржылық активтердiң және, материалдық емес активтерді қоспағанда, өзге де мүліктердiң қорлануына, экономиканың мұнай секторына тәуелдiлiгiн және қолайсыз сыртқы факторлардың ықпалын төмендетуге арналған.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры жинақтау және тұрақтандыру функцияларын жүзеге асырады. Жинақтау функциясы материалдық емес активтердi қоспағанда, қаржылық активтер мен өзге де мүлiктiң жинақталуын және тәуекелдiң деңгейi бiрқалыпты болған кезде ұзақ мерзiмдi перспективада Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры активтерiнiң кiрiстiлiгiн қамтамасыз етедi. Тұрақтандыру функциясы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерi өтiмдiлiгiнiң жеткiлiктi деңгейiн ұстап тұруға арналған.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының тұрақтандыру функциясын жүзеге асыру үшiн пайдаланылатын бiр бөлiгi кепiлдiк берiлген трансферттi қамтамасыз етуге қажеттi мөлшерде айқындалады.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру мен пайдалану дүниежүзiлiк және iшкi тауар мен қаржы рыноктарының конъюнктурасы, мемлекеттегi және шет елдердегi экономикалық жағдай, республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуының басымдықтары ескерiле отырып, бұл ретте макроэкономикалық және фискалдық тұрақтылық және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының негiзгi мақсаттары мен мiндеттерi сақтала отырып айқындалады. U010543

      5. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсiмi мен жұмсалуы ұлттық және шетелдiк валюталармен жүргiзiледi.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының операциялар жөнiндегi есебi мен есептiлiгі ұлттық валютамен жүзеге асырылады.

      6. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенiмгерлiк басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мен Қазақстан Республикасының Үкiметi арасында жасалатын сенiмгерлiк басқару туралы шарттың негiзiнде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi жүзеге асырады.
      Ескерту. 11-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

3-тарау. Бюджеттің құрылымы

      12-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң
              түсiмдерi мен шығыстары

      1. Кiрiстер, бюджет кредиттерiн өтеу, мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер, алынған трансферттер, сондай-ақ мемлекеттiк қарыздар  республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң түсiмдерi болып табылады.

      2. Шығындар, бюджет кредиттерi, қаржы активтерiн сатып алу, қарыздар бойынша негiзгi борышты өтеу республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығыстары болып табылады.
      Ескерту. 12-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      13-бап. Республикалық және жергiлiктi
              бюджеттердiң құрылымы

      1. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң құрылымы мынадай бөлiмдерден тұрады:

      1) кiрiстер:
      салықтық түсiмдер;
      салықтық емес түсiмдер;
      негiзгi капиталды сатудан түскен түсiмдер;
      трансферттер түсiмдерi;

      2) шығындар;

      3) операциялық сальдо;

      4) таза бюджеттiк кредит беру:
      бюджеттiк кредиттер;
      бюджеттiк кредиттердi өтеу;

      5) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо:
      қаржы активтерiн сатып алу;
      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер;

      6) бюджет тапшылығы (профицитi);

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану):
      қарыздар түсiмi;
      қарыздарды өтеу;
      бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы.

      2. Бюджеттердi бекiту және бюджеттердiң атқарылуы туралы есептердi түзу осы баптың 1-тармағында көрсетiлген құрылым бойынша жүзеге асырылады.
      Ескерту. 13-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

       13-1-бап. Шоғырландырылған бюджеттiң құрылымы

      Шоғырландырылған бюджеттiң құрылымы мынадай бөлiмдерден тұрады:

      1) республикалық бюджет;

      2) облыс бюджетi, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерi;

      3) осы Кодекстiң 49-1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерi және оларды Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi шоттарына аударымдар.
      Ескерту. 13-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      14-бап. Бюджет кiрiстерi

      1. алып тасталды

      2. Салықтық түсiмдер - Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленген салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер.

      3. Салықтық емес түсiмдер - Қазақстан Республикасының Салық кодексiнде белгiленген, негiзгi капиталды, байланысты гранттарды сатудан түсетiн түсiмдерге жатпайтындардан басқа, осы Кодексте және Қазақстан Республикасының басқа да заң актiлерiнде белгiленген республикалық, жергiлiктi бюджеттерге төленетiн мiндеттi, қайтарылмайтын төлемдер мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерi сондай-ақ, трансферттерден басқа, бюджетке өтеусiз негiзде берiлетiн ақша.

      4. Мынадай ақшалар негізгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер болып табылады:

      1) мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлiп берiлген мемлекеттiк мүлiктi сатудан түсетiн ақша;

      2) мемлекеттiк материалдық резервтен тауарларды сатудан түсетiн ақша;

      3) мемлекет меншiгiндегi жер учаскелерiн жеке меншiкке сатудан немесе оларды тұрақты немесе уақытша жер пайдалануға беруден не Қазақстан Республикасының заңдарында немесе халықаралық шарттарда көзделген тәртiппен өзге тәсiл арқылы өткiзуден түсетiн ақша;

      4) мемлекетке тиесiлi материалдық емес активтердi сатудан түсетiн ақша.

      5. Трансферттер түсiмдерi - бюджеттiң бiр деңгейiнен екiншісiне, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бюджетке түсетiн трансферттер түсiмдерi.

      6. Кiрiстердiң жаңа түрлерiн енгiзу, қолданылып жүргендерiнiң күшiн жою немесе оларды өзгерту осы Кодекске мiндеттi түрде өзгерiстер немесе толықтырулар енгiзiле отырып жүзеге асырылады.

      7. Нысаналы трансферттердi қоспағанда, кiрiстердiң нысаналы мақсаты болмайды.
      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.21. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

       15-бап. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды
             (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi)
              өткiзуiнен түсетiн ақша

      1. Бiлiм беру, орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласында қызмет көрсететiн мемлекеттiк мекемелердiң Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн ақшаны қоспағанда, мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн ақша тиiстi бюджеттiң есебiне жатқызылуға тиiс.

      2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде мемлекеттiк мекемелер ақылы негiзде жүзеге асыратын, тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзу жөнiндегi қызмет түрлерi көзделген болса, мұндай тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн ақша мемлекеттiк мекеменiң иелiгiнде қалуы мүмкiн. V053497

      3. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзу жөнiндегi қызмет түрлерiн жүзеге асырғаны үшiн ақы жеке немесе заңды тұлғамен келiсiм бойынша, Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен айқындалады.
      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

       16-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң
              шығындары

      1. Қайтарылмайтын негiзде бөлiнетiн бюджет қаражаты республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығындары болып табылады.

      2. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығындары мынадай түрлерге бөлiнедi:

      1) мемлекеттiк мекемелердiң қызметiн қамтамасыз ететiн шығындар;

      2) тұрақты сипаты жоқ iс-шараларды ұйымдастыру мен өткiзуге байланысты шығындар;

      3) мемлекеттiк тапсырыс шығындары - бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыру шеңберiндегi азаматтық-құқықтық мәмiлелер негiзiнде жеке, заңды тұлғалардан және шаруа (фермер) қожалықтарынан алынған тауарларға (жұмыстарға, көрсетiлетiн қызметтерге) мемлекеттiк мекемелердiң ақы төлеуi;

      4) жеке тұлғаларға ақшалай төлемдер - қызметкерлерге еңбегi үшiн ақшалай төлемдерден басқа, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес жеке тұлғаларға ақшалай нысандағы төлемдермен байланысты шығындар;

      5) мемлекеттiң мiндеттемелерiн орындауға арналған шығындардың өзге де түрлерi.

      3. Бюджеттiк субсидиялар мемлекеттiк функцияларды орындаудың және республиканы немесе өңiрдi дамытудың әлеуметтiк-экономикалық мiндеттерiн iске асырудың неғұрлым тиiмдi басқа тәсiлi болмаған кезде және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларда ғана жеке, заңды тұлғаларға және шаруа (фермер) қожалықтарына берiлуi мүмкiн. Субсидиялануға тиiс басым мемлекеттiк функциялар және республиканы немесе өңiрдi дамытудың әлеуметтiк-экономикалық мiндеттерiн iске асыру жөнiндегi бағыттар орта мерзiмдi фискалдық саясатпен айқындалады.

      4. Трансферттердiң жалпылама сипаты да, нысаналы сипаты да болуы мүмкiн. Нысаналы сипаты бар трансферттер нысаналы трансферттер болып табылады.
      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

       17-бап. Қазақстан Республикасының Үкiметi мен
               жергiлiктi атқарушы органдардың резервтерi

      1. Қазақстан Республикасының Yкiметi мен жергiлiктi атқарушы органдардың резервтерi республикалық және жергiлiктi бюджеттердi әзiрлеу кезiнде оларды болжауға болмағандықтан жоспарланбаған және ағымдағы қаржы жылында кейiнге қалдыруға болмайтын қаржыландыруды талап ететiн шығындарды қаржыландыру үшiн республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң құрамында құрылады.

      2. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервi:

      1) төтенше резервтi;

      2) шұғыл шығындарға арналған резервтi;

      3) соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған резервтi;

      4) ағымдағы қаржы жылында облыстық бюджеттерде, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнде қолма-қол ақшаның тапшылығы болжанған жағдайда, оны жабуға арналған резервтi қамтиды.

      2-1. Облыстық деңгейдегi атқарушы органдардың резервi:

      1) төтенше резервтi:

      2) шұғыл шығындарға арналған резервтi;

      3) соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған резервтi;

      4) ағымдағы қаржы жылында аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiнде қолма-қол ақшаның тапшылығы болжанған жағдайда, оны жабуға арналған резервтi қамтиды.

      2-2. Аудандық деңгейдегi атқарушы органдардың резервi:

      1) төтенше резервтi;

      2) шұғыл шығындарға арналған резервтi;

      3) соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған резервтi қамтиды.

      3. Төтенше резерв Қазақстан Республикасының аумағындағы табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою мақсатында ғана пайдаланылады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң төтенше резервi Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттерге ресми гуманитарлық көмек көрсетуiне де пайдаланылуы мүмкiн.

      4. Шұғыл шығындарға арналған резерв Қазақстан Республикасының немесе оның әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiгiнiң саяси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, сондай-ақ адамдардың өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн жағдайларды жою мақсатында ғана пайдаланылады.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шұғыл шығындарға арналған резервi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерiмен айқындалатын көзделмеген өзге де шығындарға пайдаланылуы мүмкiн.

      4-1. Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған резерв соттардың шешiмдерi бойынша Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң, орталық мемлекеттiк органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлiмшелерiнiң, жергiлiктi атқарушы органдардың мiндеттемелерiн орындауға пайдаланылады.

      5. Ағымдағы қаржы жылында облыстық бюджетте, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнде қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте олардың бюджеттерiне кредит беру үшiн резерв көзделедi.

      6. Ағымдағы қаржы жылында аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерiнде қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда, тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджетте олардың бюджеттерiне кредит беру үшiн резерв көзделедi.

      7. Ағымдағы жылы қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда қарыз беру қаржы жылы шегiнде алты айға дейiнгi мерзiмге жүзеге асырылады және республикалық немесе жергiлiктi бюджеттi нақтылауды талап етпейдi.

      8. Жергілікті атқарушы орган резервінің жалпы көлемі тиісті жергілікті бюджет түсімдері көлемінің екі процентінен аспауға тиіс.

      9. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың резервтерiнен ақша бөлу тиiстi қаржы жылына арналған республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерде бекiтiлген көлемдер шегiнде тиiсiнше Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың ағымдағы қаржы жылы аяқталғаннан кейiн күшiн жоятын шешiмдерi бойынша жүзеге асырылады.

      10. Резерв құрамында көзделген ақша толық көлемiнде пайдаланылған жағдайда Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе жергiлiктi атқарушы орган қажет болған кезде Қазақстан Республикасының Парламентiне немесе тиiстi мәслихатқа тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу арқылы Қазақстан Республикасының Yкiметi немесе жергiлiктi атқарушы орган резервтерiнiң мөлшерiн ұлғайту туралы ұсыныстар енгiзедi.

      11. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның резервiнен бөлiнген ақша қаржы жылы iшiнде пайдаланылмаған немесе iшiнара пайдаланылған жағдайда, бюджет бағдарламасының әкiмшiсi бөлiнген ақшаның пайдаланылмаған бөлiгiн ағымдағы қаржы жылының соңына дейiн тиiстi бюджетке қайтаруды қамтамасыз етедi.

      12. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың резервтерiн пайдалану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
       Ескерту. 17-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.12.06. N 7 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      18-бап. Операциялық сальдо

      1. Операциялық сальдо бюджет кiрiстерi мен шығындары арасындағы айырма ретiнде айқындалады.

      2. Бюджет шығындарының бюджет кiрiстерiнен асып түскен сомасы терiс операциялық сальдо болып табылады.

      3. Бюджет кiрiстерiнiң бюджет шығындарынан асып түскен сомасы оң операциялық сальдо болып табылады.

      4. Бюджет шығындарында бюджеттiк даму бағдарламалары болған және бюджет қаражатының бос қалдықтары осы Кодекстiң 91-бабы 6-тармағының 1) тармақшасында айқындалған мақсаттарға пайдаланылған жағдайда терiс операциялық сальдоға жол берiледi.
      Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалардың жалпы көлемi бюджет кiрiстерiнiң көлемiнен асып түспеуге тиiс.

      5. Терiс операциялық сальдоның жол берiлетiн шектi мөлшерi әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi жоспарында айқындалады.
      Ескерту. 18-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      19-бап. Таза бюджеттiк кредит беру

      Таза бюджеттiк кредит беру бюджеттiк кредиттердiң және бюджеттiк кредиттердi өтеудiң арасындағы айырма ретiнде айқындалады.

      20-бап. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар
               бойынша сальдо

      1. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар:

      1) қаржы активтерiн сатып алуды;

      2) мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдердi қамтиды.

      2. Қаржы активтерiн сатып алу - заңды тұлғалардың, соның iшiнде халықаралық ұйымдардың қатысу үлестерiн, бағалы қағаздарын мемлекеттiк меншiкке сатып алу операцияларымен байланысты бюджет шығыстары.

      3. Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер - мемлекеттiк меншiктегi заңды тұлғалардың, соның iшiнде халықаралық ұйымдардың, мүлiктiк кешен түрiндегi мемлекеттiк мекемелер мен мемлекеттiк кәсiпорындардың қатысу үлесiн, бағалы қағаздарын, сондай-ақ мемлекеттiк кәсiпорындардың жедел басқаруындағы немесе шаруашылық жүргізуiндегi өзге де мемлекеттiк мүлiктi сату жөнiндегi операцияларға байланысты бюджетке түсетiн түсiмдер.

      4. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо қаржы активтерiн сатып алу мен мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдердiң арасындағы айырма ретiнде айқындалады.

      5. Қаржы активтерiн сатып алу және мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер Қазақстан Республикасының заң актiлерiне және әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

      21-бап. Бюджет тапшылығы (профицитi)

      1. Бекiтiлген, нақтыланған және түзетiлген республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң тапшылығы (профицитi) олардың борышының негiзгi сомасын өтеу сомасын шегерiп тастағандағы қарыз алу сомасына тең.
      Оң белгiмен алынған шама бекiтiлген, нақтыланған және түзетiлген республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң тапшылығы, терiс белгiмен алынған шама - профицитi болып табылады.

      2. Бекiтiлген, нақтыланған және түзетiлген республикалық бюджеттiң мұнайға қатысты емес тапшылығы (профицитi), Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсiмдерiнен басқа, республикалық бюджет шығыстарын шегерiп тастағандағы республикалық бюджет түсiмдерiнiң сомасына тең.

      3. Бес жылдық кезеңде республикалық бюджеттiң тапшылығы кепiлдiк берiлген трансферт мөлшерiн алып тастап, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетiн жалпы түсiмдер ретiнде есептелетiн Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа жылдық өсiмiнен аспауға тиiс.
      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      22-бап. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
               (профицитiн пайдалану)

      1. Бюджет тапшылығын қаржыландыру - қарыз алу және бюджет қаражатының бос қалдықтары есебiнен бюджет тапшылығын жабуды қамтамасыз ету.
      Бюджет тапшылығын қаржыландыру көлемi алынған қарыздар сомасының, бюджет қаражаты қалдықтары қозғалысының қарыздар бойынша негізгi борышты өтеу сомасынан асып түсуi ретiнде белгiленедi.
      Бюджет тапшылығын қаржыландыру мәнi оң белгiмен белгiленедi және бюджет тапшылығының шамасына сай келедi.

      2. Бюджет профицитiн пайдалану - қарыздар бойынша негiзгi борышты өтеуге бюджет профицитiн, қарыздар қаражатын, бюджет қаражатының бос қалдықтарын жұмсау.
      Бюджет профицитiн пайдалану көлемi қарыздар бойынша негiзгi борышты өтеу сомасының алынған қарыздар және бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы сомасынан асып түсуi ретiнде белгiленедi.
      Бюджет профицитiн пайдалану мәнi терiс белгiмен белгiленедi және бюджет профицитiнiң шамасына сай келедi.

4-тарау. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры

      23-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын
               қалыптастыру көздерi

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру көздерi:

      1) осы Кодекстiң 49-1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерi;

      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқарудан түсетiн инвестициялық кiрiстер;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де түсiмдер мен кiрiстер болып табылады.

      2. Мұнай секторы кәсіпорындарына шикі мұнайды және газ конденсатын өндірумен және (немесе) өткізумен айналысатын, сондай-ақ шикі мұнай мен газ конденсатын барлауға келісімшарттар жасасқан заңды тұлғалар жатады.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқарудан түсетiн инвестициялық кiрiстер, материалдық емес активтердi қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын шетелдiк қаржы құралдарына орналастырудан құралады.
      Ескерту. 23-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2007.06.29. N 269 , 2007.12.06. N 7 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

       24-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын
              пайдалану

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры:

      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке тиiстi қаржы жылына арналған дамудың бюджеттiк бағдарламаларын (iшкi бағдарламаларын) iске асыруға арналған кепiлдiк берiлген трансферт түрiнде;

      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджеткe Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын мақсаттарға берiлетiн нысаналы трансферттер түрiнде;

      3) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқаруға және жыл сайын аудит өткiзуге байланысты шығыстарды жабуға жұмсалады.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры:

      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сақталуын;

      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жеткiлiктi өтiмдiлiк деңгейiн ұстап тұруды;

      3) тәуекел деңгейi қалыпты болған жағдайда ұзақ мерзiмдi перспективада Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры кiрiстiлiгiнiң жоғары деңгейiн;

      4) ұзақ мерзiмдi перспективада инвестициялық кiрiстер алуды қамтамасыз ету мақсатында, материалдық емес активтердi қоспағанда, рұқсат етiлген шетелдiк қаржы құралдарына орналастырылады.

      3. Материалдық емес активтердi қоспағанда, рұқсат етiлген шетелдiк қаржы құралдарының тiзбесiн Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөнiндегi кеңестiң ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесiп Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын жеке және заңды тұлғаларға кредит беруге және мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз ету ретiнде пайдалануға болмайды.

      5. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепiлдiк берiлген трансферт мөлшерi республикалық бюджеттi әзiрлейтiн жыл алдындағы қаржы жылының соңындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры активтерiнiң үштен бiр бөлiгiнен аспауға тиiс.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан үш жылдық кезеңге арналған кепiлдiк берiлген трансферт мөлшерi Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен айқындалады және Қазақстан Республикасының заңымен бекiтiледi.

      6. Активтердi Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының есебiне жатқызу және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын пайдалану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.

      7. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетiн немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан алынатын активтер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген тәртiппен айырбастауға немесе қайта айырбастауға жатады.
      Ескерту. 24-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      25-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын
               басқару жөнiндегi кеңес

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөнiндегi кеңес - Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын тиiмдi пайдалану және оны, материалдық емес активтердi қоспағанда, шетелдiк қаржы құралдарына орналастыру жөнiнде ұсыныстар талдап-жасайтын консультациялық-кеңесшi орган.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөнiндегi кеңестiң функциялары:

      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру мен пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру жөнiнде ұсыныстар талдап-жасау;

      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын пайдалану көлемдерi мен бағыттары жөнiндегi ұсыныстарды қарау және талдап-жасау;

      3) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын орналастыру үшiн, материалдық емес активтердi қоспағанда, рұқсат етiлген шетелдiк қаржы құралдарының тiзбесi жөнiнде ұсыныстар талдап-жасау болып табылады.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөнiндегi кеңестi құру туралы шешiмдi, оның құрамы мен ол туралы ереженi Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.
      Ескерту. 25-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

5-тарау. Бірыңғай бюджеттік сыныптама

      26-бап. Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманың анықтамасы

      1. Бiрыңғай бюджеттiк сыныптама бюджет түсiмдерi мен шығыстарын сыныптама объектiлерiне топтамалық кодтар бере отырып, функционалдық, ведомстволық және экономикалық сипаттамалар бойынша топтастыру болып табылады. Бiрыңғай бюджеттiк сыныптама бюджет жүйесiнiң барлық деңгейдегi бюджеттерi көрсеткiштерiнiң салыстырымдылығын қамтамасыз етедi.

      2. Бюджет процесi бiрыңғай бюджеттiк сыныптама негiзiнде жүзеге асырылады.

      3. Бiрыңғай бюджеттiк сыныптама шоғырландырылған бюджет үшiн бiрыңғай және мiндеттi әрi республиканың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарларының, республикалық бюджет пен жергiлiктi бюджеттердiң теңдестiрiлуiне қол жеткiзу мақсатында олардың көрсеткiштер жүйесiн үйлестiру құралдарының бiрi болып табылады.

      4. Бiрыңғай бюджеттiк сыныптама Қазақстан Республикасы заң актiлерiнiң, Қазақстан Республикасының Президентi жарлықтарының, Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулыларының негiзiнде әзiрленедi.

      5. Бiрыңғай бюджеттік сыныптаманы бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган әзiрлейдi және Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтедi .
      Ескерту. 26-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      27-бап. Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманың құрамы

      Бiрыңғай бюджеттiк сыныптама :
      1) бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасын;
      2) бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасын;
      3) бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасын қамтиды.

      28-бап. Бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасы

      1. Барлық деңгейдегi бюджеттер түсiмдерiнiң белгiлi бiр сипаттамалар бойынша Қазақстан Республикасының бюджет заңдарына негiзделген топтамасы бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасы болып табылады. P040959

      2. Бюджет түсiмдерi сыныптамасының топтамасы санаттан, сыныптан, iшкi сыныптан және ерекшелiктен тұрады.
      Санаттар түсiмдердi экономикалық белгiлер бойынша топтастыру болып табылады.
      Сыныптар мен iшкi сыныптар түсiмдердi олардың көздерi мен түрлерi бойынша топтастырады.
      Ерекшелiк бюджетке төленетiн төлем немесе түсiм түрiн айқындайды.

      29-бап. Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы

      1. Мемлекет функцияларының орындалуын, республиканың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарларын iске асыруды бейнелейтiн функционалдық және ведомстволық белгiлер бойынша бюджеттiк қаражаттардың жұмсалу бағыттарын айқындайтын барлық деңгейлердегi бюджеттер шығыстарының топтамасы бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы болып табылады. P040959

      2. Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасының топтамасы мынадай деңгейлерден:
      функционалдық топтардан;
      функционалдық iшкі топтардан;
      бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiнен;
      бюджеттiк бағдарламалардан және iшкi бағдарламалардан тұрады.

      3. Функционалдық топ елдiң стратегиялық даму басымдықтарына сай келетiн және әрқайсысының айқын мақсатын көрсететiн елдiң негiзгi даму бағыттарын көрсетедi.
      Функционалдық iшкi топ елдi дамытудың әрбiр стратегиялық басымдығы жөнiндегi мiндеттер топтарын функционалдық топ iшiнде нақтылайды.

      4. Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы негiзiнде бюджеттiк бағдарламалар әкiмшілерiн, функционалдық топтармен бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) топтастыру арқылы жасалатын бюджет шығыстарының ведомстволық сыныптамасы қалыптастырылуы мүмкiн.
      Ескерту. 29-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      30-бап. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң анықтамасы

      1. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi - бюджеттiк бағдарламаларды жоспарлауға, негiздеуге және iске асыруға жауапты мемлекеттiк орган.
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi оған жүктелген функциялар мен өкiлеттiктерге сәйкес айқындалады.

      2. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi, егер ол бiр мезгiлде бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi әрi мемлекеттiк мекеме болып, тиiстi мемлекеттiк мекемелердiң бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыруы және олардың бюджет қаражатын пайдалануы жөнiндегi жұмысын үйлестiрген жағдайда, бюджет қаражатын бюджеттiк бағдарламалардың мақсаттары мен мiндеттерiне сәйкес бекiтiлген (нақтыланған, түзетiлген) бюджет шегiнде дербес пайдаланады, олардың тиiмдi, нәтижелi және нысаналы iске асырылуына жауапты болады.

      3. Облыстық бюджеттiк бағдарламалардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiлерi болып табылатын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі істер органдарын қоспағанда, мемлекеттiк органдардың құрылымдық және аумақтық бөлiмшелерi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бола алмайды.
      Ескерту. 30-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      31-бап. Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың
               әкiмшiлерi

      Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өздерiнiң функцияларына сәйкес республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi болып табылады.
      Ескерту. 31-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      32-бап. Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың
               әкiмшiлерi

      1. Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн жергiлiктi мемлекеттiк басқарудың үлгiлiк құрылымы негiзге алына отырып айқындалады.

      2. Облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмдерiнiң және мәслихаттарының аппараттары, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкiмдiктерi уәкiлеттiк берген атқарушы органдар және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың iшкi iстер органдары Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өздерiнiң функцияларына сәйкес облыстық бюджеттiк бағдарламалардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiлерi болып табылады.

      3. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң және мәслихатының аппараттары, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкiмдiгi уәкiлеттiк берген атқарушы органдар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өздерiнiң функцияларына сәйкес аудандық (қалалық) бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi болып табылады.

      4. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкiмдерiнiң аппараттары осы әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктердiң бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiлерi болып табылады.
      Ескерту. 32-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      33-бап. Бюджеттiк бағдарламалардың анықтамасы

      1. Бюджеттiк бағдарлама - мемлекеттiк басқару функцияларын, республиканы немесе өңiрдi дамытудың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен жоспарларын iске асыру үшiн қабылданған, бюджет қаражатымен қамтамасыз етiлетiн мiндеттер.

      2. Бюджеттiк бағдарлама мемлекеттiк басқару функцияларын, республиканы немесе өңiрдi дамытудың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен жоспарларын iске асыру үшiн қабылданған, бюджет қаражатымен қамтамасыз етiлетiн мiндеттердi бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде нақтылайтын iшкi бағдарламаларға бөлiнуi мүмкiн.

      3. Бюджеттiк бағдарламаның iске асырылу нәтижелерiн көрсететiн мақсаты, мiндеттерi және индикаторлары болуға тиiс.
      Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты бюджеттiк бағдарламаны орындау кезiнде қол жеткiзiлуге тиiс белгiлi бiр түпкi нәтиже болып табылады. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты айқын, нақтылы және қол жететiндей болуға тиiс.
      Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты жекелеген мiндеттерге бөлiнедi, олар бюджеттiк бағдарламаның мақсатына қол жеткiзудiң жолдары болып табылады.
      Индикаторлар мақсатқа сай және оңай есептелетiн болуға тиiс.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның атауы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қабылданған мемлекеттiк функциялардың мақсаттарын, стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалар мен даму жоспарларының мiндеттерiн бейнелеуге тиiс.
      Бюджеттiк бағдарламаның мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасымен қабылданған, мемлекет көрсететiн тиiстi қызметтердi бейнелейтiн мемлекеттiк функцияларға, республиканың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарлары мiндеттерiнiң iс-шараларына сәйкес болуға тиiс.
      Ескерту. 33-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      34-бaп. Бюджеттiк бағдарламалардың түрлерi

      1. Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар - нәтижелерi:

      1) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес мемлекеттiк басқару функциялары мен мемлекеттiң мiндеттемелерiн орындау жөнiндегi тұрақты сипаты бар қызметiн қамтамасыз етуге;

      2) республиканың немесе өңiрдiң стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарларының мақсатына қол жеткiзуге, олардың нақты мiндеттерi мен iс-шараларын шешуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалар.
      Бюджеттiк даму бағдарламалары - нәтижелерi республиканың немесе өңiрдiң стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламаларының, даму жоспарларының мақсатына қол жеткiзу дәрежесiне және олардың мiндеттерi мен iс-шараларын шешуге тiкелей ықпал ететiн, экономикалық пайда алуға немесе әлеуметтiк-экономикалық тиiмдiлiкке қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалар.

      2. Белгiлi бiр функцияларды атқаратын мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты бюджеттiк бағдарламалар:

      1) республикалық бюджетте бекiтiлетiн республикалық бағдарламалар;

      2) облыстық бюджетте, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнде бекiтiлетiн облыстық, республикалық маңызы бар қалалар, астана бағдарламалары;

      3) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнде бекiтiлетiн аудандық (қалалық) бағдарламалар;

      4) республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетiнде бекiтiлетiн қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттiң, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтiң бюджеттiк бағдарламалары болып бөлiнедi.
      Облыстық, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудандық (қалалық), сондай-ақ қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттiң, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтiң бюджеттiк бағдарламалары жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар болып табылады.

      3. Iске асыру тәсiлiне байланысты бюджеттiк бағдарламалар:

      1) бiр әкiмші iске асыратын жеке бюджет бағдарламалары;

      2) бюджеттiк бағдарламалардың бiр әкiмшiсi бойынша бюджетте бекiтiлетiн және бюджеттiк бағдарламалардың түрлi әкiмшiлерi арасында қаржы жылы iшiнде бөлiнуге тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалар болып бөлiнедi. Мұндай бюджеттiк бағдарламаларды бөлу Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 34-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      35-бап. Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалау

      1. Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалау оларды әзiрлеу, республикалық және жергiлiктi бюджеттердi жоспарлау, оларды iске асыру, iске асырылуын бақылауды жүзеге асыру сатыларында жүзеге асырылады.

      2. Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бюджеттiк бағдарламаны әзiрлеу сатысында бағалауды бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi бюджеттiк бағдарламаны қалыптастыру және жоспарлау сапасын айқындау арқылы жүзеге асырады.
      Бюджеттiк бағдарламаны қалыптастыру сапасын айқындау:

      1) мақсатты, мiндеттер мен iс-шараларды белгiлеудiң қазiргi бар проблемаларға сәйкес келуiн;

      2) бюджеттiк бағдарлама мақсатының, мiндеттерi мен iс-шараларының айқын және нақты жазылуын;

      3) қазiргi бар проблемаларды ықтимал баламалы шешу жолдарының болуын, оларды шешудiң ұсынылып отырған жолдарын таңдаудың дұрыстығы мен шешу жолдарының тиiмдiлiк өлшемдерiнiң айқындалуын;

      4) күтiлетiн нәтижелер мен индикаторлардың бюджеттiк бағдарламаның алға қойған мақсаттарына, мемлекет көрсететiн қызметтерді алушылардың мүдделерi мен сұраныстарына сәйкес келуiн;

      5) бюджеттiк бағдарламаның мақсаттары мен мiндеттерiне және мемлекет көрсететiн қызметтердi алушылардың сұраныстарына стратегиялық мақсаттардың сәйкес келу тұрғысынан индикаторлардың дұрыс таңдалуын талдауды қамтиды.
      Бюджеттiк бағдарламаны жоспарлау сапасын айқындау:

      1) мемлекеттiк мекемелердiң бюджеттiк бағдарламаның мақсаттарына қол жеткiзу және мiндеттерiн орындау үшiн ресурстарға қажеттiгiн;

      2) мемлекеттiк мекемелер қажеттiгiнiң құнын бюджеттiк бағдарламаның (iшкi бағдарламаның) заттай нормалар ескерiле отырып айқындалатын экономикалық құрылымы бойынша нормативтiк, сандық және құндық көрсеткiштерiне сәйкес жоспарлануын талдауды қамтиды.

      3. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бюджеттi жоспарлау сатысында бағалауды:

      1) болжанатын қаржы жылына арналған бюджеттiк бағдарлама бойынша паспорттардың жобалары, қаржыландыру жоспарларының жылдық сомалары, шығыстар есептерi;

      2) бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi жүргiзген бюджеттiк бағдарламаның тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерi негiзiнде жүргiзедi. Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалау:

      1) республиканың немесе өңiрдiң тиiстi болжанатын жылдарға арналып қабылданған стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламаларына және әлеуметтiк-экономикалық даму жоспарларына;

      2) егер алдағы қаржы жылында осы бағдарламаны iске асыру көзделсе, бюджеттiк бағдарламалардың өткен және ағымдағы жылдарда iске асырылуын талдауға сәйкестiгi бойынша жүзеге асырылады.
      Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар тиiмдiлiктi республикалық және жергiлiктi бюджеттердi жоспарлау сатысында бағалау нәтижелерi негiзiнде ағымдағы қаржы жылының 1 маусымына дейiнгi мерзiмде үш жылдық кезеңге арналған басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiн жасайды.

      4. Тиiмдiлiктi бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру сатысында бағалауды бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi, бюджеттiк жоспарлау  жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк бағдарламаны iске асыруды басқару сапасы мен оның нәтижелiлiгiн айқындау арқылы жүзеге асырады.
      Бюджеттiк бағдарламаны iске асыруды басқарудың сапасын айқындау:

      1) бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiнде бюджеттiк бағдарламаны iске асырудың тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерiнiң болуын;

      2) бюджеттiк бағдарламаның тиiмдiлiгiн бағалауды жүргiзудiң уақтылылығын;

      3) бюджеттiк бағдарламаның паспортына сәйкес оның iс-шараларын iске асырудың уақтылылығын;

      4) бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң бюджеттiк бағдарламаны одан әрi iске асыру немесе оны iске асырудан бас тарту жөнiнде шешiм қабылдауының уақтылылығын;

      5) бюджеттiк бағдарламаның тиiмдiлiгiн арттыру және мақсаттарға, мiндеттер мен күтiлетiн нәтижелерге, индикаторларға қол жеткiзу жөнiндегi уақтылы iс-әрекеттердi;

      6) бюджеттiк бағдарламаны iске асыруға қатысатын адамдардың есептiлiгiн талдауды қамтиды.
      Бюджеттiк бағдарламаларды iске асырудың нәтижелiлiгiн айқындау:

      1) алынған нәтижелер мен индикаторларға қол жеткiзу деңгейiн;

      2) алынған нәтижелердiң тиiстi стратегиялық мақсаттар мен мiндеттерге, сондай-ақ бюджеттiк бағдарламаның өзiнiң мақсаттары мен мiндеттерiне сәйкес келуiн;

      3) алынған нәтижелердiң мемлекет көрсететiн қызметтердi алушылардың мүдделерi мен сұраныстарына сәйкес келуiн;

      4) бюджеттiк бағдарламаның нәтижелерiне қойылатын жоғарыда тiзiп көрсетiлген талаптарды растайтын құжаттардың болуын талдауды қамтиды.
      Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiне оларды iске асыру сатысында бағалау жүргiзу кезiнде мемлекет көрсететiн қызметтердiң сапасы туралы олардың алушыларына сауал жүргiзу негiзiнде алынған үкiметтiк емес ұйымдардың (қоғамдық бiрлестiктердiң) ақпараты пайдаланылуы мүмкiн.

      5. Бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуын сыртқы бақылау кезiнде бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалауды жүргiзу тәртiбiн Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi айқындайды.

      6. Бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуын iшкi бақылау кезiнде бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалауды жүргiзу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайды .
      Ескерту. 35-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      36-бап. Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы

      1. Бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру үшiн мемлекеттiк мекемелер жүзеге асыратын операцияларды бейнелейтiн экономикалық сипаттамалар бойынша бюджет шығыстарын топтастыру бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы болып табылады.

      2. Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасын топтастыру санаттан, сыныптан, iшкi сыныптан және ерекшелiктен тұрады.
      Санат шығыстарды экономикалық белгiлерi бойынша топтастырады.
      Сынып пен iшкi сынып шығыстарды мемлекеттiк мекемелер жүргiзетiн операциялардың негiзгi түрлерi бойынша топтастырады.
      Ерекшелiк бюджеттiк бағдарламаны iске асыру үшiн мемлекеттiк мекеме жүргiзетiн операцияның түрiн айқындайды. P040959 V043310

      37-бап. Барлау және қарсы барлау қызметiн жүзеге
               асыратын мемлекеттiк органдар мен олардың
               мекемелерiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
               Президентiнiң қауiпсiздiгiн тiкелей қамтамасыз
               ететiн органдардың шығыстарын сыныптау

      Барлау және қарсы барлау қызметiн жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар мен олардың мекемелерiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентiнiң қауiпсiздiгiн тiкелей қамтамасыз ететiн органдардың шығыстары шығыстардың экономикалық сыныптамасының бiр ерекшелiгі бойынша көрсетiле отырып, бiр функционалдық топ, ағымдағы бiр бюджеттiк бағдарлама және бiр бюджеттiк даму бағдарламасы бойынша сыныпталады.

2-бөлім. Бюджетаралық қатынастар және түсімдер мен
шығыстарды бюджет деңгейлері арасында бөлу

6-тарау. Бюджетаралық қатынастар

      38-бап. Бюджетаралық қатынастар туралы жалпы ережелер

      1. Бюджет процесiндегi республикалық, облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерi арасындағы және республикалық бюджет пен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры арасындағы қатынастар бюджетаралық қатынастар болып табылады.

      2. Бюджет процесiнде республикалық бюджеттiң аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiмен өзара қатынастарына жол берiлмейдi.

      3. Бюджет процесiнде облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң басқа облыстық бюджеттермен, республикалық маңызы бар қалалар бюджеттерiмен өзара қатынастарына жол берiлмейдi.

      4. Бюджет процесiнде аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнiң бiр-бiрiмен өзара қатынастарына жол берiлмейдi.

      5. Бюджетаралық қатынастар мемлекеттiк басқарудың деңгейлерi арасындағы функциялар мен өкiлеттiктердiң ара жiгiн дәлме-дәл ажыратуға, түсiмдер мен шығыстарды республикалық, облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерi арасында бiрыңғай бөлуге, сондай-ақ бюджетаралық қатынастарды айқындау әдiстерiнiң бiртұтастығы мен ашықтығына негiзделген.

      6. Қазақстан Республикасының Үкiметi мен орталық мемлекеттiк органдардың, облыстардың жергiлiктi атқарушы органдарының, осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, тиiсiнше облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджет процесiне араласуына жол берiлмейдi.

      7. Осы Кодекстi қоспағанда, Қазақстан Республикасының өзге заң актiлерiнде, оның есебiнен шығыстар қаржыландырылуға тиiс және өзге түсiмдер есептелуге тиiс бюджет деңгейiн белгiлеуге жол берiлмейдi.
      Шығыстарды немесе түсiмдердiң жекелеген түрлерiн бюджеттiң бiр деңгейiнен екiншi деңгейiне беру осы Кодекске өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген кезде ғана жүзеге асырылады.

      8. Жоғары тұрған органдардың жалпы сипаттағы трансферттердiң үш жылдық көлемiнiң қолданылу кезеңiнде шығыстардың ұлғаюына және (немесе) кiрiстердiң азаюына әкеп соқтыратын нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдауынан туындайтын төмен тұрған бюджеттердiң ысырабын өтеу мiндеттi түрде жоғары тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу арқылы жүргiзiледi.
      Ескерту. 38-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      39-бап. Бюджетаралық қатынастар принциптерi

      Бюджетаралық қатынастар мынадай принциптерге негiзделедi:

      1) облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерiнiң - республикалық бюджетпен өзара қатынастарда, аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнiң жоғары тұрған облыстық бюджетпен өзара қатынастарда теңдiгi;

      2) түсiмдердi тиiмдi бөлу, ол түсiмдердiң ара жiгiн ажыратудың мынадай өлшемдерiн бiр мезгiлде сақтауды ескередi:
      төмен тұрған бюджеттерге тұрақты сипаты бар, сыртқы факторлардың әсерiне тәуелсiз салықтық және салықтық емес түсiмдер бекiтiледi;
      мемлекеттiк мекемелер көрсеткен қызметтер үшiн төлемақы болып табылатын салықтық және салықтық емес түсiмдер аталған қызметтер көрсету қаржыландырылатын бюджет кiрiсiне түседi;
      қайта бөлiну сипаты бар, сондай-ақ салық базасы әркелкi орналастырылатын салықтар бюджет жүйесiнiң неғұрлым жоғары деңгейлерiне бекiтiледi;
      салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi бекiткен кезде оларды жинаудың неғұрлым жоғары дәрежесiн қамтамасыз ететiн бюджет деңгейiне артықшылық берiледi;
      нақты аумақтық байланыстылығы бар салықтық базадан алынатын салықтар жергiлiктi бюджеттерге бекiтiледi;

      3) Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктерiнiң бюджеттiк қамтамасыз етiлу деңгейлерiн теңестiру;

      4) жергiлiктi атқарушы органдардың бiрдей деңгейде мемлекеттiк қызмет көрсетуiн қамтамасыз ету;

      5) мемлекеттiк қызмет көрсетудi ұсынудың барынша тиiмдiлiгi мен нәтижелiлiгi - мемлекеттiк қызмет көрсетудiң неғұрлым тиiмдi және нәтижелi жүргiзiлуi мен ұсынылуын қамтамасыз ете алатын мемлекеттiк басқару деңгейiне мемлекеттiк қызметтер көрсетудi бекiтiп беру;

      6) мемлекеттiк қызмет көрсету деңгейiн оны алушыларға барынша жақындату - қызметтердi алушылардың қажеттерiн жақсылап есепке алу және мемлекеттiк қызметтер көрсету сапасын арттыру мақсатымен, көрсетiлетiн қызметтердi атқаруды бюджет жүйесiнiң мүмкiн болғанша неғұрлым төмен деңгейiне беру;

      7) республикалық бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң республикалық бюджеттен алынатын нысаналы трансферттер мен кредиттер есебiнен қаржыландырылатын облыстық бюджеттiк бағдарламалардың күтiлетiн нәтижелерi мен индикаторларына қол жеткiзу үшiн жауаптылығы;

      8) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының республикалық бюджеттен алынатын трансферттер мен кредиттердiң тиiмдi әрi нысаналы пайдаланылуы үшiн жауаптылығы;

      9) облыстық бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң облыстық бюджеттен алынатын нысаналы трансферттер мен кредиттер есебiнен қаржыландырылатын аудандық бюджеттiк бағдарламалардың күтiлетiн нәтижелерi мен индикаторларына қол жеткiзу үшiн жауаптылығы;

      10) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органдарының облыстық бюджеттен алынатын нысаналы трансферттер мен кредиттердiң тиiмдi әрi нысаналы пайдаланылуы үшiн жауаптылығы.
      Ескерту. 39-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      40-бап. Бюджетаралық қатынастарды реттеу нысандары

      1. Бюджетаралық қатынастар:

      1) республикалық және облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң арасында:
      трансферттермен;
      бюджеттiк кредиттермен;

      2) облыстық және аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттер арасында:
      трансферттермен;
      бюджеттiк кредиттермен;
      кiрiстердi бөлу нормативтерiмен реттеледi.

      2. Трансферттер жалпы сипаттағы трансферттер, ағымдағы нысаналы трансферттер, дамуға арналған нысаналы трансферттер болып бөлiнедi.

      3. Бюджетаралық қатынастарды реттеу нысандарын айқындаған кезде бюджеттер деңгейлерiнiң әрқайсысының салықтық әлеуетi, аймақтардың объективтiк бюджеттiк қажеттiлiктерiн бағалау нәтижелерi, бекiтiлген заттай нормалар ескеріледi.

      4. Бюджетаралық қатынастарды pеттеу нысандары орта мерзiмдi фискалдық саясатқа сәйкес белгiленедi.

      5. Нысаналы трансферттер мен кредиттердi жергiлiктi атқарушы органдар тек қана олардың нысаналы қызметiне сәйкес пайдаланады.

      6. Нысаналы трансферттер мен кредиттердiң нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған сомалары осы трансферттер мен кредиттердi бөлген жоғары тұрған бюджетке ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанына дейiн мiндеттi түрде қайтарылуға жатады.
      Нысаналы трансферттердiң қаржы жылы iшiнде пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомалары осы трансферттердi бөлген жоғары тұрған бюджетке қаржы жылы аяқталғаннан кейiн бюджет қаражатының бос қалдықтары есебiнен бiр ай iшiнде мiндеттi түрде қайтарылуға жатады.
      Дамуға арналған нысаналы трансферттердiң қаржы жылы iшiнде пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомалары осы Кодекстiң 92-бабы 6-тармағының 1) және 1-1) тармақшаларында белгiленген мөлшерде тиiстi төмен тұрған бюджеттердiң иелiгiнде қалдырылуы мүмкiн.
      Нысаналы трансферттердiң қаржы жылы iшiнде пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомаларын оларды бөлген жоғары тұрған бюджетке ағымдағы қаржы жылының желтоқсанында қайтаруға жол берiледi. Мұндай сомаларды қайтару қаржы жылының қорытындылары бойынша төленбеген мiндеттеме болып танылады.

      7. Өткен қаржы жылында Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке аударылмаған кепiлдiк берiлген трансферт сомасын Республикалық бюджет комиссиясының шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған тәртiппен олардың ағымдағы қаржы жылының басындағы толық пайдаланылмаған сомасынан аспайтын көлемде алдыңғы жылғы республикалық бюджеттiк даму бағдарламаларын қаржыландыру үшiн ағымдағы қаржы жылында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң пайдалануға құқығы бар.
      Ескерту. 40-бапқа өзгертулер енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.02.19. N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      41-бап. Жалпы сипаттағы трансферттер

      1. Бюджет субвенциялары мен бюджеттiк алып қоюлар жалпы сипаттағы трансферттер болып табылады.

      2. Жоғары тұрған бюджеттерден төмен тұрған бюджеттерге республикалық немесе облыстық бюджетте бекiтiлген сомалар шегiнде берiлетiн трансферттер бюджет субвенциялары болып табылады.

      3. Төмен тұрған бюджеттерден жоғары тұрған бюджеттерге республикалық немесе облыстық бюджетте бекiтiлген сомалар шегiнде берiлетiн трансферттер бюджеттiк алып қоюлар болып табылады.

      4. Жалпы сипаттағы трансферттердiң көлемдерi абсолюттiк түрде жылдар бойынша бөлiне отырып үш жылдық кезеңге:
      республикалық бюджет пен облыстық, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерiнiң арасында - Қазақстан Республикасының заңымен;
      облыстық бюджет пен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнiң арасында - облыстық мәслихаттың шешiмiмен белгiленедi.
      Жалпы сипаттағы трансферттердiң көлемдерi әрбiр үш жылда өзгертiлуге жатады.

      5. Жалпы сипаттағы трансферттер жергiлiктi бюджеттердiң бюджеттiк қамтамасыз етiлу деңгейiн теңестiруге және бюджеттiң әрбiр деңгейi үшiн осы Кодекспен бекiтiлген шығыстар бағыттарына сәйкес көрсетiлетiн мемлекеттiк қызметтердiң стандарттық деңгейiн беру үшiн бiрдей фискалдық мүмкiндiктердi қамтамасыз етуге бағытталған.

      6. Төмен тұрған бюджеттерден жоғары тұрған бюджетке бюджеттiк алып қоюларды және жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге бюджет субвенцияларын аудару тәртiбi мен кезеңдiлiгін Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды .
      Ескерту. 41-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      42-бап. Жалпы сипаттағы трансферттердi есептеу

      1. Жалпы сипаттағы трансферттердiң көлемдерi тиiстi жергiлiктi бюджеттiң кiрiстерi мен шығындары көлемдерiнiң арасындағы айырма ретiнде айқындалады.

      2. Жергiлiктi бюджет шығындарының болжамды көлемiнен кiрiстерiнiң болжамды көлемi асып түскен кезде жергiлiктi бюджеттен жоғары тұрған бюджетке бюджеттiк алып қоюлар белгiленедi.
      Жергiлiктi бюджет шығындарының болжалды көлемi кiрiстердiң болжалды көлемiнен асып түскен жағдайда жергiлiктi бюджетке жоғары тұрған бюджеттен бюджет субвенциялары белгiленедi.

      3. Кiрiстердiң болжамды көлемдерi аймақтың салықтық әлеуетiн ескере отырып және бюджеттер деңгейлерi арасындағы түсiмдердi бөлу негiзiнде есептеледi.
      Жергiлiктi бюджеттер шығындарының болжамды көлемдерi олардың ағымдағы бюджеттiк бағдарламаларға және дамудың бюджеттiк бағдарламаларына бөлiнуiн, бюджеттiк қамтамасыз етiлудi, бекiтiлетiн заттай нормаларды ескере отырып және бюджеттер деңгейлерi арасында шығыстарды бөлу негiзiнде есептеледi.

      4. Жалпы сипаттағы трансферттердiң үш жылдық кезеңге арналған көлемдерiн айқындау, әрбiр үш жыл сайын олардың өзгеруi Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын жалпы сипаттағы трансферттердi есептеу әдiстемесi негiзiнде жүргiзiледi.

      5. Жалпы сипаттағы трансферттердiң көлемдерiн есептеу кезiнде нысаналы трансферттер мен бюджет кредиттерi ескерiлмейдi.

      6. Егер бекiтiлген (нақтыланған, түзетiлген) жергiлiктi бюджетте бюджеттiк алып қоюлар мен субвенцияларды есептеу кезiнде ескерiлген шығыстар көзделмейтiн болса, Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе облыстың жергiлiктi атқарушы органы қаржы жылы iшiнде тиiстi шамаға бюджет субвенцияларын қысқарту немесе бюджеттiк алып қоюларды ұлғайту туралы шешiм қабылдайды.
      Ескерту. 42-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      43-бап. Ағымдағы нысаналы трансферттер

      1. Жекелеген ағымдағы бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру үшiн республикалық немесе облыстық бюджетте бекiтiлген бюджеттiк алып қоюларды (бюджет субвенцияларын) есептеу кезiнде ескерiлмейтiн сомалар шегiнде жоғары тұрған бюджеттер төмен тұрған бюджеттерге беретiн трансферттер ағымдағы нысаналы трансферттер болып табылады.
      Ағымдағы нысаналы трансферттер мемлекеттiк, салалық (секторлық) немесе аймақтық бағдарламалардың iс-шараларын орындауға ғана, сондай-ақ қаржы жылы iшiнде әкiмдердiң өтiнiшi бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе облыстың жергiлiктi атқарушы органының резервiнен қаржыландырылатын iс-шараларға ғана берiледi.
      2. алып тасталды
      Ескерту. 43-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      44-бап. Дамуға арналған нысаналы трансферттер

      Жоғары тұрған бюджеттер:

      1) мемлекеттiк және салалық (секторлық) бағдарламалар немесе өңiрлiк бағдарламалар негiзiнде жергiлiктi атқарушы органдар ұсынатын жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыру;

      2) республиканың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарларының жоғары тұрған мемлекеттiк басқару органдарының құзыретiне жататын, экономикалық пайда алуға немесе әлеуметтiк-экономикалық тиiмдiлiкке қол жеткiзуге бағытталған iс-шараларын төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарының орындауы үшiн республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерде бекiтiлген сомалар шегiнде төмен тұрған бюджеттерге беретiн трансферттер дамуға арналған нысаналы трансферттер болып табылады.
      Ескерту. 44-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      45-бап. Төмен тұрған бюджеттерге берiлетiн кредиттер

      1. Республикалық бюджеттен және облыстық бюджеттерден бюджеттiк кредиттер тиiсiнше облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерiне және аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiне қаржы жылы iшiнде бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыруға және қолма-қол ақшаның болжамды тапшылығы жағдайында берiлуi мүмкін.

      2. Төмен тұрған бюджеттерге бюджеттiк кредиттер осы Кодекске сәйкес берiледi.
      Ескерту. 43-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

7-тарау. Бюджетке түсетiн түсiмдердi республикалық,
облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
бюджеттерi мен Қазақстан Республикасының
Ұлттық қоры арасында бөлу

      Ескерту. Тарау тақырыбы жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      46-бап. Республикалық бюджетке түсетiн түсiмдер

      1. Республикалық бюджетке түсетiн салықтық түсiмдер:

      1) мұнай секторы кәсiпорындарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, корпорациялық табыс салығы;

      2) қосылған құнға салынатын салық, соның iшiнде Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген тауарларға, орындалған жұмыстар мен көрсетiлген қызметтерге және Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға қосылған құн салығы;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға акциздер;

      4) шикi мұнайға, газ конденсатына акциздер;

      4-1) ойын бизнесі салығы;

      5) мұнай секторы кәсiпорындарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, үстеме пайдаға салынатын салық;

      6) алып тасталды

      7) мұнай секторы кәсiпорындарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, бонустар;

      8) мұнай секторы кәсiпорындарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, роялти;

      9) мұнай секторы кәсiпорындарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, Қазақстан Республикасының жасалған келiсiм-шарттар бойынша өнiмдi бөлу жөнiндегi үлесi;

      9-1) мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, қызметiн өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемi;

      10) жергiлiктi маңызы бар мемлекеттiк ақылы автомобиль жолдары арқылы автокөлiк құралдарының жүрiп өткенi үшiн алынатын алымнан басқа, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлiк құралдарының жүрiп өткенi үшiн алым;

      11) телевизиялық және радиохабар ұйымдарына радиожиiлiк спектрiн пайдалануға рұқсат бергенi үшiн алынатын алым;

      11-1) бұқаралық ақпарат құралын есепке қойғаны үшiн алым;
      12) алып тасталды
      12-1) алып тасталды

      13) дәрiлiк заттарды мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;

      13-1) туындыларға және сабақтас құқықтар объектілеріне құқықтарды, туындыларды және сабақтас құқықтар объектілерін пайдалануға лицензиялық шарттарды мемлекеттік тіркеу үшін алым;
      14) алып тасталды

      15) радиоэлектрондық құралдарды және жиiлiгi жоғары құрылғыларды мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;

      16) қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын , сондай-ақ ұялы байланысты бергенi үшiн төленетiн төлем;

      17) радиожиiлiк спектрiн пайдаланғаны үшiн төленетiн төлем;

      18) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшiн төленетiн төлем;

      19) жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн төленетiн төлем;

      20) кеме жүретiн су жолдарын пайдаланғаны үшiн төленетiн төлем;

      21) республикалық маңызы бар жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде сыртқы (көрнекi) жарнаманы орналастырғаны үшiн төленетiн төлем;

      22) әкелiнетiн және әкетiлетiн тауарларға кеден баждары;

      23) кеден бақылауын және кеден рәсiмдерiн жүзеге асырудан түсетiн түсiмдер;

      24) отандық тауар өндiрушiлердi қорғау шаралары ретiнде алынатын баждар;

      25) консулдық алым;

      26) Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартқа сәйкес, Қазақстан Республикасында жасалған ресми құжаттарға мемлекеттiк органдардың апостил қойғаны үшiн мемлекеттiк баж;

      27) Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәлiктерiн бергенi үшiн мемлекеттiк баж;

      28) жүргiзушi куәлiктерiн бергенi үшiн алынатын мемлекеттiк баж;

      29) көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктер бергенi үшiн алынатын мемлекеттiк баж;

      30) мемлекеттiк тiркеу нөмiрiнiң белгiлерiн бергенi үшiн алынатын мемлекеттiк баж;

      31) мемлекеттiк нотариат кеңселерi нотариустарының нотариаттық iс-әрекет жасағаны үшiн алынатын мемлекеттiк баж;

      32) зияткерлік меншік саласындағы уәкілетті органның заңды мәні бар іс-әрекеттер жасағаны үшін алынатын мемлекеттік баж;

      33) мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына рента салығы болып табылады.

      2. Республикалық бюджетке түсетiн салықтық емес түсiмдер:

      1) республикалық меншiктен алынатын кiрiстер:
      республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың таза табысы бөлiгiнiң түсiмдерi;
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң таза табысы бөлiгiнiң түсiмдерi;
      республикалық меншiктегi мемлекеттiк акциялар пакеттерiне дивидендтер;
      республикалық меншiктегi заңды тұлғаларға қатысу үлесiне кiрiстер;
      республикалық меншiктегi мүлiктi жалға беруден алынатын кiрiстер;
      екiншi деңгейдегi банктердiң шоттарында мемлекеттiк сыртқы қарыздардың қаражатын орналастырғаны үшiн және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң депозиттерi бойынша сыйақылар (мүдделер);
      республикалық бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер);
      қару-жарақ пен әскери техниканы сатудан түсетiн кiрiстер;
      республикалық меншiктен түсетiн басқа да кiрiстер;

      2) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн түсiмдерi; V053497

      3) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуларды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi;

      4) мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар;

      4-1) мүлiктi жария ету үшiн алым;

      5) мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджетке түсетiн салықтық емес басқа да түсiмдер болып табылады.

      3. Негiзгi капиталды сатудан республикалық бюджетке түсетiн түсiмдер:

      1) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлiп берiлген мемлекеттiк мүлiктi сатудан түсетiн;

      2) мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар сатудан түсетiн;

      3) мемлекетке тиесiлi материалдық емес активтердi сатудан түсетiн ақша болып табылады.

      4. Республикалық бюджетке трансферттердiң түсiмдерi:

      1) облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерiнен түсетiн трансферттер;

      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке түсетiн трансферттер болып табылады.

      5. Республикалық бюджеттен берiлген кредиттердi өтеуден, мемлекеттiң республикалық меншiктегi қаржы активтерiн сатудан, үкiметтiк қарыздардан түсетiн түсiмдер республикалық бюджетке есептеледi.
      Ескерту. 46-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.10.22 N 601 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2004.12.13 N 11 (күшіне ену тәртібін 2-баптан қараңыз), 2005.11.22 N 90 (күшіне ену тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.07.05 N 158 (ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi және 2007 жылғы 1 сәуiрде өзiнiң қолданылуын тоқтатады), 2006.07.05 N 156 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.07.05 N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.12.11 N 201 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2007.12.01 N 220 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2007.06.29 N 269 , 2008.11.21 N 89-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан  қараңыз) Заңдарымен.

      47-бап. Облыстық бюджетке түсетiн түсiмдер

      1. Облыстық бюджетке түсетiн салықтық түсiмдер:

      1) облыстық мәслихат белгiлеген кiрiстердi бөлу нормативтерi бойынша жеке табыс салығы;

      2) облыстық мәслихат белгiлеген кiрiстердi бөлу нормативтерi бойынша әлеуметтiк салық;

      3) қоршаған ортаға эмиссия үшiн төленетiн төлемақы;

      4) облыстық маңызы бар ақылы мемлекеттiк автомобиль жолдары арқылы жүрiп өткенi үшiн алынатын алым;

      5) облыстық маңызы бар жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде сыртқы (көрнекi) жарнама орналастырғаны үшiн төленетiн төлем;

      6) жер үстi су көздерiнiң ресурстарын пайдаланғаны үшiн төленетін төлем;

      7) орманды пайдаланғаны үшiн төленетiн төлем;

      8) жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшiн төленетiн төлем болып табылады.

      2. Облыстық бюджетке түсетiн салықтық емес түсiмдер:

      1) коммуналдық меншiктен түсетiн кiрiстер:
      облыстық әкiмдiктiң шешiмi бойынша құрылған коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорындардың таза табысы бөлiгiнiң түсiмдерi;
      облыстық коммуналдық меншiктегi мемлекеттiк акциялар пакеттерiне дивидендтер;
      облыстық коммуналдық меншiктегi заңды тұлғаларға қатысу үлесiне кiрiстер;
      облыстық коммуналдық меншiк мүлкiн жалға беруден түсетiн түсiм;
      облыстық бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер);
      уақытша бос бюджет ақшасын депозитке орналастырудан алынған сыйақылар (мүдделер);
      облыстық коммуналдық меншiктен түсетiн басқа да кiрiстер;

      2) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер;

      3) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алулар өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi;

      4) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұл, санкциялар, өндiрiп алулар;

      5) облыстық бюджетке түсетiн салықтық емес басқа да түсiмдер болып табылады.

      3. Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлiп берiлген мемлекеттiк мүлiктi сатудан түсетiн ақша негiзгi капиталды сатудан облыстық бюджетке түсетiн түсiмдер болып табылады.

      4. Облыстық бюджетке түсетiн трансферттердiң түсiмдерi:

      1) аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнен түсетiн трансферттер;

      2) республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер болып табылады.

      5. Облыстық бюджеттен берiлген кредиттердi өтеуден, мемлекеттiң oблыстық коммуналдық меншiктегi қаржы активтерiн сатудан, облыстардың жергiлiктi атқарушы органдарының қарыздарынан түскен түсiмдер облыстық бюджетке есептеледi.
      Ескерту. 47-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.01.09. N 213 Заңдарымен.

      48-бап. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiне
               түсетiн түсiмдер

      1. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiне түсетiн салықтық түсiмдер:

      1) жеке табыс салығы;

      2) әлеуметтiк салық;

      3) жеке тұлғалар, жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлғалардың мүлкiне caлынатын салық;

      4) жер салығы;

      5) бiрыңғай жер салығы;

      6) жеке және заңды тұлғалардың көлiк құралдарына салынатын салық;

      7) мыналарға:
      Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген спирттiң барлық түрiне;
      Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген алкоголь өнiмiне;
      Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген темекi бұйымдарына;
      Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген құрамында темекi бар басқа да бұйымдарға;
      лотерея ойынын ұйымдастыруға және өткiзуге;
      Қазақстан Республикасының аумағында шығарылған жеңiл автомобильдерге (мүгедектер үшiн арнайы жасалған қолмен басқарылатын автомобильдерден басқа);
      бензинге (авиациялық бензиндi қоспағанда) және дизель отынына акциздер;

      8) жер үстi көздерiнiң су ресурстарын пайдаланғаны үшiн төленетiн төлем;

      9) орманды пайдаланғаны үшiн төленетiн төлем;

      10) қоршаған ортаға эмиссия үшiн төленетiн төлемақы;;

      11) жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшiн төленетiн төлем;

      12) жер учаскелерiн пайдаланғаны үшiн төленетiн төлем;

      13) жеке кәсiпкерлердi мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;

      14) қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алынатын лицензиялық алым;

      15) заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркегенi және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркегенi үшiн алынатын алым;

      16) аукциондардан алынатын алым;

      17) республикалық маңызы бар қаланың, астананың ақылы мемлекеттiк автомобиль жолдары арқылы жүрiп өткенi үшiн алынатын алым;

      18) консулдық алымнан және республикалық бюджеттiң есебiне алынатын мемлекеттiк баждардан басқа, мемлекеттiк баж;

      19) жылжымайтын мүлiкке және олармен жасалатын мәмiлелерге құқықтарды мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;

      19-1) жылжымалы мүлiк кепiлiн және кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;

      20) көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;

      21) қалалық маңызы бар жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде және елдi мекендерде сыртқы (көрнекi) жарнаманы орналастырғаны үшiн төленетiн төлем болып табылады.

      2. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiне түсетiн салықтық емес түсiмдер:

      1) коммуналдық меншiктен түсетiн кiрiстер:
      республикалық маңызы бар қала, астана әкiмдiктерiнiң шешiмi бойынша құрылған коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорындардың таза табысы бөлiгiнiң түсiмдерi;
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншiгіндегi мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер;
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншігіндегi заңды тұлғаларға қатысу үлестерiне кiрiстер;
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың өкiлдi органдарының шешiмдерi бойынша өткiзiлетiн мемлекеттiк лотереялардан түскен кiрiстердiң түсiмдерi;
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншiгiнiң мүлкiн жалға беруден түсетiн кiрiстер;
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер);
      уақытша бос бюджет ақшасын депозитке орналастырудан алынған сыйақылар (мүдделер);
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншiгiнен түсетiн басқа да кiрiстер;

      2) республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердің тауарлар (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) өткізуiнен түсетiн түсiмдер;

      3) республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алулар өткiзуден түсетiн ақша түсiмi;

      4) республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар;

      5) республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiне түсетiн салықтық емес басқа да түсiмдерi болып табылады.

      3. Негiзгi капиталды сатудан республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiне түсетін түсiмдер:

      1) республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлiп берiлген мемлекеттiк мүлiктi сатудан түсетiн ақша;

      2) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн қоспағанда, жер учаскелерін сатудан түсетiн түсiмдер;

      3) жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төленетін төлем болып табылады.

      4. Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiне түсетiн трансферттердiң түсiмдерi болып табылады.

      5. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнен берiлген кредиттердi өтеуден, республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншiгiндегi мемлекеттiк қаржы активтерiн сатудан, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органының қарыздарынан түсетiн түсiмдер республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiне есептеледi.
      Ескерту. 48-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.13. N 11 (күшіне ену тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.01.10. N 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N  165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.12.11. N 201 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2007.01.09. N 213 , 2007.12.01. N 220 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      49-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiне
               түсетiн түсiмдер

      1. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiне түсетiн салық түсiмдерi:

      1) облыстық мәслихат белгiлеген кiрiстердi бөлу нормативтерi бойынша жеке табыс салығы;

      2) облыстық мәслихат белгiлеген кiрiстердi бөлу нормативтерi бойынша әлеуметтiк салық;

      3) жеке тұлғалардың, жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлғалардың мүлкiне салынатын салық;

      4) жер салығы;

      5) бiрыңғай жер салығы;

      6) жеке және заңды тұлғалардың көлiк құралдарына салынатын салық;

      7) мыналарға:
      Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген спирттiң барлық түрiне;
      Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген алкоголь өнiмiне;
      Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген темекi бұйымдарына;
      Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген құрамында темекi бар басқа да бұйымдарға;
      лотерея ойынын ұйымдастыруға және өткiзуге;
      Қазақстан Республикасының аумағында шығарылған жеңiл автомобильдерге (мүгедектер үшiн арнайы жасалған қолмен басқарылатын автомобильдерден басқа);
      бензинге (авиациялық бензиндi қоспағанда) және дизель отынына акциздер;

      8) жер учаскелерiн пайдаланғаны үшiн төленетiн төлем;

      9) жеке кәсiпкерлердi мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;

      10) қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алынатын лицензиялық алым;

      11) заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркегенi және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркегенi үшiн алынатын алым;

      12) аукциондардан алынатын алым;

      13) көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;

      14) жылжымайтын мүлiкке және олармен жасалатын мәмiлелерге құқықтарды мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;

      14-1) жылжымалы мүлiк кепiлiн және кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасын мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;

      15) аудандық маңызы бар жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде және елдi мекендерде сыртқы (көрнекi) жарнаманы орналастырғаны үшiн төленетiн төлем;

      16) консулдық алымнан және республикалық бюджеттiң есебiне алынатын мемлекеттiк баждардан басқа, мемлекеттiк баж болып табылады.

      2. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiне түсетiн, салықтық емес түсiмдер:

      1) коммуналдық меншiктен түсетiн кiрiстер:
      аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмдiктерiнiң шешiмi бойынша құрылған коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорындардың таза табысы бөлiгiнiң түсiмдерi;
      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншiгiндегi мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер;
      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншiгiндегi заңды тұлғаларға қатысу үлестерiне кiрiстер;
      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) өкiлдi органдарының шешiмдерi бойынша өткiзiлетiн мемлекеттiк лотереялардан түсетiн кiрiстердiң түсiмдерi;
      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншiгiнiң мүлкiн жалға беруден түсетiн кiрiстер;
      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетiнен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер);
      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншiгiнен түсетiн басқа да кiрiстер;

      2) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарлар (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер;

      3) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi;

      4) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар;

      5) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiне түсетiн басқа да салықтық емес түсiмдер болып табылады.

      3. Негiзгі капиталды сатудан аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiне түсетiн түсiмдер:

      1) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлiп берiлген мемлекеттiк мүлiктi сатудан түсетiн ақша;

      2) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн қоспағанда, жер учаскелерiн сатудан түсетiн түсiмдер;

      3) жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төленетін төлем болып табылады.

      4. Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiне түсетiн трансферттердiң түсiмдерi болып табылады.

      5. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнен берiлген кредиттердi өтеуден, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншiгiндегi мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органының қарыздарынан түсетiн түсiмдер аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiне есептеледi.
      Ескерту. 49-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.13. N 11 (күшіне ену тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.01.10. N 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N  165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.12.11. N 201 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2007.12.01. N 220 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

       49-1-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына
                жiберiлетiн бюджет түсiмдерi

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерi:

      1) мұнай секторы кәсiпорындарынан алынатын тiкелей салықтардан (жергiлiктi бюджеттердiң есебiне жатқызылатын салықтарды қоспағанда) құралады, оларға:
      корпорациялық табыс салығы, үстеме пайдаға салынатын салық;
      роялти, бонустар, өнiмдi бөлу бойынша үлес;
      экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына рента салығы;
      қызметін өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі жатады;

      1-1) мұнай секторы кәсіпорындары жүзеге асыратын операциялардан түсетін басқа да түсімдерден (жергілікті бюджеттердің есебіне жатқызылатын түсімдерді қоспағанда), оның ішінде мұнай келісімшарттарының талаптарын бұзғаны үшін түсетін түсімдерден (жергілікті бюджеттердің есебіне жатқызылатын түсімдерді қоспағанда);

      2) республикалық меншiктегi және тау-кен өндiру мен өңдеу салаларына жататын мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруден түсетiн түсiмдерден;

      3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн сатудан түсетiн түсiмдерден тұрады.
      Ескерту. 49-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2007.06.29. N 269 Заңдарымен.

8-тарау. Шығыстарды бюджеттер деңгейлері арасында бөлу

      50-бап. Республикалық бюджеттiң шығыстары

      1. Республикалық бюджеттiң шығыстары мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

      1) жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызмет көрсетулер:
      Қазақстан Республикасының Президентiн және оның отбасын қамтамасыз ету, оларға қызмет көрсету және күзету;
      Қазақстан Республикасы Парламентiнiң, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң жұмыс iстеуi;
      сайлаулар мен референдумдар өткiзу; P070225
      Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуын стратегиялық және орта мерзiмдi жоспарлау;
      мемлекеттiк бюджеттi болжау және республикалық бюджеттi жоспарлау;
      салық қызметi органдарының қызметi;
      республикалық бюджеттiң атқарылуын және жергiлiктi бюджеттердiң есеп-кассалық қызмет көрсетуiн ұйымдастыру;
      республикалық меншiктi басқару;
      сырттай байқау рәсімін, оңалту рәсімін, конкурстық іс жүргізуді және борышкерді конкурстық іс қозғамай тарату рәсімін өткізуді ұйымдастыру;
      мемлекеттiк сатып алудың бiрыңғай жүйесiн ұйымдастыру;
      мемлекеттiк қаржы бақылауы;
      кеден қызметi;
      мемлекеттiң сыртқы саяси қызметi;
      iргелi ғылыми зерттеулер жүргiзу;
      мемлекеттiк статистикалық есеп;
      мемлекеттiк қызметтiң бiрыңғай жүйесiн ұйымдастыру;
      ғылыми кадрларды мемлекеттiк аттестаттау;
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қызметтiң әртүрлi салалары мен аяларында мемлекеттiк сыйлықтар беру және мемлекеттiк наградалармен марапаттау; U952676 Z010222 U010691
      Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу;

      2) қорғаныс, қоғамдық тәртiп, қауiпсiздiк:
      мемлекеттiң қорғанысын ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
      орталық атқарушы органдар өткiзетiн жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру;
      мемлекеттiк материалдық резервтердi қалыптастыру және сақтау;
      ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;
      терроризмге және экстремизм мен сепаратизм көрiнiстерiне қарсы күрес;
      мемлекеттiк құпиялардың қорғалуын қамтамасыз ету;
      облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қала, астана және аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнен қаржыландырылатын iс-шараларды қоспағанда, жалпыға бiрдей әскери мiндеттi орындауға байланысты iс-шараларды ұйымдастыру;
      облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында қоғамдық тәртiптi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;
      табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы қызметтi ұйымдастыру;
      жаhандық немесе аймақаралық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жою;
      кәсiби авариялық-құтқару қызметтерiнiң iс-әрекетiн ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
      мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының жұмысын қамтамасыз ету;
      азаматтық қорғаныс жүйесiн ұйымдастыру;
      азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарына мемлекеттiк кадастр жүргiзу;
      экономикалық және қаржы салаларындағы құқық қорғау қызметi;

      3) құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметi:
      әдiлет саласындағы қызмет;
      азаматтар мен мемлекеттiң мүдделерiн құқықтық қорғау;
      заңдылықты және құқық тәртiбiн қамтамасыз ету;
      мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу;
      сот сараптамасы қызметi;
      сот жүйесiнiң жұмыс iстеуi;
      қылмыстық-атқару жүйесiне қызметiн ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

      4) бiлiм беру:
      республикалық бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру;
      республикалық мектеп олимпиадаларын өткiзу;
      республикалық деңгейде орта білімнен кейінгі бiлiмi бар мамандар даярлау;
      жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар мамандар даярлау;
      республикалық деңгейде кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау;
      республикалық бiлiм беру ұйымдарын, сондай-ақ халықаралық келісімдерге сәйкес шет елдердiң мектептерiнде оқып жүрген отандастарымызды оқулықтармен, оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз ету;
      оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендер, көмекшi оқу құралдарын, бағдарламалар әзiрлеу;
      республикалық маңызы бар бiлiм беру ұйымдарында балаларды оңалту;

      5) денсаулық сақтау:
      жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету;
      табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезiнде республикалық деңгейде шұғыл медициналық көмек қызметiн
ұйымдастыру;
      республикалық маңызы бар мемлекеттiк денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық оңалту;
      психиатриялық бұзылулардан (аурулардан) зардап шегiп жүрген және қатаң бақылауға алу талап етiлетiн адамдарға медициналық көмек көрсету;
      сот-медицина және сот-психиатрия сараптамасын жүргiзу;
      ауру адамдарды шетелде емдеудi ұйымдастыру;
      ерекше қатерлi инфекцияларға қарсы әрекет;
      республикалық маңызы бар мемлекеттiк денсаулық сақтау ұйымдары үшiн қан, оның компоненттерi мен препараттарын өндiру;
      санитарлық-эпидемиологиялық қызметтiң халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын республикалық деңгейде және мемлекеттiк шекара мен көлiкте қамтамасыз етуi;
      Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес әскери қызметшiлерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiне, олардың отбасы мүшелерiне, сондай-ақ әскери қызметшiлердiң, құқық қорғау органдары қызметкерлерiнiң арасынан шыққан зейнеткерлерге және азаматтардың басқа да санаттарына медициналық қызмет көрсету; Z934000
       жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын шығыстардан басқа, азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы қызмет;

      6) әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру:
      Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарына сәйкес зейнетақымен қамсыздандырылуға құқығы бар азаматтарға бюджет қаражаты есебiнен зейнетақы төлемдерi;
      мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар;
      мемлекеттiк арнаулы жәрдемақылар;
      арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар;
      зейнеткерлердi, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiн, Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген мемлекеттiк жәрдемақы алушыларды жерлеуге жәрдемақы; U952247 11-бап (32-т.); Z970126  6-бап (3-1-т.)
      бала тууына байланысты тағайындалатын және төленетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақы;
      баланы бір жасқа толғанға дейін бағып-күту бойынша тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы;
      экологиялық апат аймақтарында тұрып жатқан адамдарға Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген әлеуметтiк көмек;
      әскери қызметшiлердiң, құқық қорғау органдарының және мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерiнiң отбасыларына Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген әлеуметтiк төлемдер;
      саяси қуғын-сүргiн құрбандарына және одан зардап шеккендерге Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген әлеуметтiк төлемдер;
       Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мiндеттемелерi болып табылатын әлеуметтiк төлемдер;
      көшi-қон iс-шаралары;

      7) мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк:
      қазақтың ұлттық мәдениетi мен басқа да ұлттық мәдениеттердi қайта өркендету, сақтау, дамыту және тарату;
      республикалық маңызы бар театр және музыка өнерiн қолдау;
      мәдениет және мемлекеттiк жастар саясаты саласында әлеуметтiк маңызы бар iс-шаралар өткiзу;
      республикалық маңызы бар тарихи-мәдени мұраның сақталуын қамтамасыз ету;
      республикалық деңгейде спорттың ұлттық және бұқаралық түрлерiнiң дамуын қолдау;
      жоғары жетiстiктер спортын дамыту;
      Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командалары мүшелерiнiң халықаралық спорттық жарыстарға дайындалуы және қатысуы;
      Қазақстан және оның туристiк мүмкiндiктерi туралы ақпарат әзiрлеп, халықаралық туристiк рынокта және мемлекеттiң iшiнде тарату;
      республикалық маңызы бар мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету;
      республикалық кiтапханалардың жұмыс iстеуi;
      бұқаралық ақпарат құралдары арқылы республикалық деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргiзу;
      мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тiлдерiн дамыту;

      8) агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары:
      су ресурстарын қорғауды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету, су шаруашылығы баланстарын, су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемаларын әзiрлеу, су ресурстарын пайдалану мен қорғауды болжау, су ресурстарын пайдаланудың ақпараттық-талдау жүйесiн қамтамасыз ету;
      судың мемлекеттiк есебiн, мемлекеттiк су кадастрын жүргiзу;
      су беруге байланысты емес трансшекаралық су шаруашылығы құрылыстарын және республикалық маңызы бар су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану;
      авариялық қаупi ерекше республикалық маңызы бар су шаруашылығы құрылыстары мен гидромелиорациялық жүйелердi қалпына келтiру;
      суармалы жерлердiң мелиорациялық жай-күйiнiң мониторингi және оны бағалау;
      республикалық маңызы бар орман қорының, жануарлар дүниесiнiң, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттiк есебiн, табиғи ресурстардың мемлекеттiк кадастрларын жүргiзу, ормандар мен жануарлар дүниесiнiң мемлекеттiк мониторингі;
      орман орналастыру;
      орман тұқым шаруашылығы және селекция;
      мемлекеттік орман кадастрын, жануарлар дүниесiнiң, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттiк кадастрларын жүргізу;
      ормандарды өрттен қорғау, зиянкестерден және орман ауруларынан қорғау жөнiндегi авиациялық жұмыстар;
      балық ресурстарын және басқа да су жануарларын қорғау және молайту;
      балық аулауды мемлекеттiк реттеу және балық қорларын қорғау;
      республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұстау, мемлекеттiк табиғат-қорық қорын қалпына келтiру;
      жер пайдаланудың ерекше режимiнiң белгiленуiне байланысты меншiк құқықтарын немесе жер пайдалану құқықтарын тоқтатуға, меншiк құқықтарын және жер пайдалану құқықтарын шектеуге, жер учаскелерi иелерiнiң немесе жер пайдаланушылардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқтыратын жердi мемлекет қажеттiктерi үшiн алып қойған (сатып алған) жағдайларда жер учаскелерiнiң меншiк иелерiне немесе жер пайдаланушыларға келтiрiлген залалдарды өтеу;
      республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құруға және кеңейтуге, халықаралық мiндеттемелердi орындауға және жердi қорғаныс пен қауiпсiздiк қажеттiктерi үшiн пайдалануға байланысты жағдайларда жер учаскелерiн барлық санаттағы жерлерден алып қойған, соның iшiнде сатып алу арқылы алып қойған кезде залалдарды өтеу;
      қоршаған ортаның мемлекеттiк мониторингi;
      Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жүргізу;
      гидрометеорологиялық мониторинг;
      стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық қауiптi объектiлердiң мемлекеттiк экологиялық сараптамасын жүргiзу;
      республикалық деңгейде жер қатынастарын реттеу;
      мемлекеттiк жер кадастрын, жер мониторингiн жүргізу;     
      топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстар;
      жануарлар ауруларының диагностикасы, эпизоотияға қарсы жұмыс, соның ішінде ветеринариялық дәрі-дәрмектерді, олардың қорын қоса алғанда, сатып алу, жеткізу, сақтау, қолдану, сондай-ақ жануарлар мен құстардың қатты жұқпалы ауруларының ошақтарын жою және дезинфекциялау;
      ветеринариялық дәрі-дәрмектерді, жем-шөпті және жем-шөп қоспаларын тіркеу сынақтары, байқау, сондай-ақ ветеринариялық дәрі-дәрмектердің сапасына шағым жасау кезінде олардың серияларын (топтарын) бақылау;
      фитосанитариялық мониторинг;
      карантиндегі өнімнің лабораториялық сараптамасы мен егіс және екпе материалдарындағы жасырын түрдегі ауру жұқтыруды анықтау;
      карантиндік объектілердің таралу ошақтарын анықтау, оқшаулау, жою;
      пестицидтерді (улы химикаттарды) олардың қорымен қоса, оларды жеткізуге, сақтауға және қолдануға байланысты көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
      мемлекеттік астық ресурстарына астық сатып алу, мемлекеттік азық-түлік астығы резервін сақтау және ауыстыру;
      аграрлық азық-түлік нарығында сатып алу операцияларын және баға интервенциясын жүргізу;
      сорт сынақтары, тұқымдық және екпе материалдың сорттық және егістік сапаларын айқындау;
      ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету;
      агроөнеркәсіптік кешенді техникалық қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеу;
      агроөнеркәсіптік кешеннің тұрақты дамуын қамтамасыз ету, оның субъектілеріне бәсекелес нарықта жоқ немесе жете ұсынылмаған қызмет түрлерін ұсыну;
      агроөнеркәсіптік кешеннің ақпараттық-маркетингтік жүйесін ұйымдастыру;
      екінші деңгейдегі банктердің ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу жөніндегі кәсіпорындарға беретін кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) ставкаларын субсидиялау;
      ауыл шаруашылығы өнімі өндірісін басқару мен нарығы жүйелерін дамыту;
      өсімдік шаруашылығында міндетті сақтандыруды қолдау;
      өсімдіктердің жоғары бағалы сорттарының, ауыл шаруашылығы жануарларының, құстар мен балықтардың тұқымдары мен түрлерінің тектік қорын сақтау және дамыту;

      9) өнеркәсiп, жер қойнауын пайдалану, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi:
      мемлекеттiк өнеркәсiп саясатын iске асыру;
      отын-энергетика кешенiн дамыту;
      энергияны сақтау саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру;
      жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану, сейсмологиялық ақпарат мониторингi;
      мемлекеттiк геологиялық зерттеу;
      геологиялық ақпаратты қалыптастыру;
      кенiштер мен шахталарды жабу және жою, техногендiк қалдықтарды көму;
      республикалық маңызы бар мемлекеттiк қала құрылысы кадастрын жүргiзу;
      құрылыс нормалары мен стандарттарын иелену және әзiрлеу;

      10) көлiк және коммуникациялар:
      халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын, сондай-ақ оларда жол жүрісін реттеудің техникалық құралдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және ұстау;
      су көлiгi қызметiн ұйымдастыру және реттеу;
      кеме қатынасы жолдарын, шлюздердi ұстау және кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
      теңiз жолдарын навигациялық-гидрографиялық қамтамасыз ету;
      әуе және су көлiгiн мемлекеттiк реттеу;
      әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастыру;
      магистралды темiр жолдарды дамыту;
      аэроғарыш қызметi;
      радиожиiлiк спектрi мен радиоэлектрондық құралдар мониторингi;

      11) экономикалық қызметтi реттеу:
      стандарттау, метрология және сертификаттау;
      патенттердi, тауар белгiлерiн тiркеу және қорғау;
      мемлекеттiк инновациялық саясат;
      мемлекеттiк экспорттық және импорттық бақылау;
      саудалық және демпингке қарсы реттеу;
      бәсекелестiктi қорғау және табиғи монополияларды реттеу;
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн қолдау;

      12) басқа да бағыттар:
      облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерiне берiлетiн трансферттер;
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің орны толтырылмаған залалдарын өтеу;
      үкiметтiк борышқа қызмет көрсету және оны өтеу;
      мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау;
      мемлекеттiң кепiлгерлiгi бойынша мiндеттемелердi орындау;
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерін орындау.

      2. Республикалық бюджеттен, сонымен қатар:

      1) кадрларды қайта даярлауды және аталған мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыруды қоса алғанда, осы баптың 1-тармағында көрсетiлген қызмет түрлерiн орындайтын орталық мемлекеттiк органдар мен басқа да мемлекеттiк мекемелердiң қызметiн қамтамасыз етуге;

      2) осы баптың 1-тармағында аталған бағыттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобалар мен бағдарламаларға, халықаралық ынтымақтастыққа, қолданбалы ғылыми зерттеулерге және нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етуге;

      3) орталық мемлекеттiк басқару органдарының Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де функцияларына жұмсалатын шығыстар қаржыландырылады.

      3. Орталық мемлекеттiк органдар мен олардың аумақтық бөлiмшелерiн ұстауға арналған шығындар Қазақстан Республикасының Президентi мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiмен бекiтiлетiн штат санының лимитi және Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн заттай нормалар негiзiнде жоспарланады.
      Ескерту. 50-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2005.07.08 N 69 , 2006.01.10 N 116 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.01.31 N 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.07.05 N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.07.07 N 176 , 2007.01.09 N 213 , 2007.07.27 N 320 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2008.05.26 N 34-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.07.05. N 60-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      51-бап. Облыстық бюджеттiң шығыстары

      1. Облыстық бюджеттiң шығыстары мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

      1) жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызмет көрсетулер:
      облыстық деңгейдегi жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдардың жұмыс icтeуi;
      облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамуын орта мерзiмдi жоспарлау;
      облыс деңгейiнде бюджеттiк жоспарлау;
      облыстық бюджеттiң атқарылуын ұйымдастыру;
      облыстық коммуналдық меншiктi басқару;

      2) қорғаныс, қоғамдық тәртiп, қауiпсiздiк:
      облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру, аумақтық қорғанысты дайындау және аумақтық қорғаныс;
      облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою;
      су-құтқару қызметiнiң жұмысын қамтамасыз ету;
      облыс аумағында қоғамдық тәртiптi сақтау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;
      облыстық ауқымдағы азаматтық қорғаныс iс-шаралары;
      облыстық әскери басқару органдарын жабдықталған әскерге шақыру (жинау) пункттерiмен, дәрi-дәрмекпен, құрал-сайманмен, медициналық және шаруашылық мүлiкпен, автомобиль көлiгiмен, байланыс құралдарымен, медициналық және техникалық қызметкерлермен, қызмет көрсететiн адамдармен қамтамасыз ету бойынша әскери мiндеттi атқару шеңберiндегi iс-шаралар және медициналық комиссиялар құру;
      iшкi iстер органдарының айдауылмен алып жүруi;
      азаматтық, көшiп кету және көшiп келу, шетелдiктермен жұмыс мәселелерi және заңсыз көшi-қонға қарсы күрес жөнiндегi қызмет;
      уақытша ұстау изоляторларының, медициналық айықтырғыштардың, кәмелеттiк жасқа толмағандарды, белгiлi тұрғылықты жерi және құжаттары жоқ адамдарды уақытша оқшаулау, бейiмдеу және оңалту орталықтарының, питомниктердiң, арнаулы панажайлардың жұмыс iстеуi және әкiмшiлiк жазамен қамалған адамдарды ұстау;
      мемлекеттiк нөмiр белгiлерiн, жүргiзушi куәлiгiнiң бланкiлерi мен көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу куәлiгiнiң бланкiлерiн даярлау ақысын қаржыландыруды қоспағанда, жол полициясы қызметiн қамтамасыз ету;
      жанар-жағар май материалдарын сатып алуды қоса алғанда, қызметтiк үй-жайлар мен көлiк құралдарын ұстау, оларға қызмет көрсету және оларды жөндеу, сондай-ақ аумақтық органдар аппараттарының электрондық почта қызметiн көрсетуге арналған шығындарын қоспағанда, аумақтық iшкi iстер органдарының коммуналдық қызметтерге, электр энергиясына, жылу беруге және байланыс қызметiне ақы төлеу бойынша шығындар;

      3) бiлiм беру:
      мемлекеттiк облыстық бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтар сатып алу және оларды жеткiзу;
      балалар мен жеткiншектерге спорт бойынша қосымша бiлiм беру;
      техникалық және кәсіптік білім беру;
      арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру;
      мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру;
      облыстық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын өткiзу;
      орта білімнен кейінгі білім беру;
      жергiлiктi деңгейде кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау;
      балалар мен жасөспiрiмдердiң психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету;
      өсiп-жетiлуiнде қиындықтарға душар болған балалар мен жасөспiрiмдердi оңалту және әлеуметтiк бейiмдеу;

      4) денсаулық сақтау:
      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемiн қамтамасыз ету;
      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету;
      вакциналарды, иммунобиологиялық және басқа да медициналық препараттарды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сатып алу;
      жергiлiктi денсаулық сақтау ұйымдары үшiн қан, оның компоненттерi мен препараттарын өндiру;
      республикалық - бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы басқа да iс-шаралар;

      5) әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру:
      жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру;
      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен қаржыландырылатын әлеуметтік көмек түрлерін қоспағанда, мүгедек балаларды қоса алғанда, қарттар мен мүгедектердi әлеуметтiк қамсыздандыру;

      6) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық:
      елдi мекендердi газдандыру;

      7) мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк:
      жергiлiктi маңызы бар театр және музыка өнерiн қолдау;
      мәдени-демалыс жұмысын қолдау;
      жергiлiктi маңызы бар тарихи-мәдени мұраның сақталуын және оған қолжетiмдi болуын қамтамасыз ету;
      республикалық және халықаралық спорт жарыстарына спорттың әр түрi бойынша облыстық құрама командалардың мүшелерiн дайындау және олардың қатысуы;
      облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткiзу;
      жергiлiктi деңгейде туристiк қызметтi реттеу;
      жергілiктi маңызы бар мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету;
      облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;
      бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу;
      мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тiлдерiн жергiлiктi деңгейде дамыту;
      жастар саясаты саласындағы аймақтық бағдарламаларды iске асыру;

      8) агроөнеркәсіптік кешен, су, орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары:
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облыстық деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы қатынастарды реттеу;
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облыстық деңгейде өсімдік шаруашылығының, тұқым шаруашылығының, мал шаруашылығының, ветеринарияның дамуын, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеуді және өткізуді реттеу;
      арнаулы қоймаларды (көмінділерді) күтіп-ұстау, салу және жөндеу;
      бюджет қаражаты есебінен алынған пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру;
      ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне су жеткізу және ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың айрықша маңызды топтық жүйесінен ауыз су беру жөнінде көрсетілетін қызметтер құнын субсидиялау;
      коммуналдық меншiктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;
      су қорғау аймақтарын, су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу;
      авариялық қаупi ерекше облыстық маңызы бар су шаруашылығы құрылыстары мен гидромелиорациялық жүйелердi қалпына келтiру;
      облыстық маңызы бар су құбырларының құрылысын салу және реконструкциялау;
      ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру;
      жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтiп-ұстау және қорғау;
      қоршаған ортаны қорғау жөнiнде iс-шаралар өткiзу;
      республикалық бюджет есебiнен қаржыландыру жүзеге асырылатын сараптамаларды қоспағанда, мемлекеттiк экологиялық сараптаманы қамтамасыз ету;
      жануарлар дүниесiн қорғау;
      облыстық деңгейде жер қатынастарын реттеу;
      жер пайдаланудың ерекше режимiнiң белгiленуiне байланысты меншiк құқықтарын немесе жер пайдалану құқықтарын тоқтатуға, меншiк құқықтарын және жер пайдалану құқықтарын шектеуге, жер учаскелерi иелерiнiң немесе жер пайдаланушылардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқтыратын жердi мемлекет қажеттiктерi үшiн алып қойған (сатып алған) жағдайларда жер учаскелерiнiң меншiк иелерiне немесе жер пайдаланушыларға келтiрiлген залалдарды өтеу;
      жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құруға және кеңейтуге байланысты жағдайларда жер учаскелерiн барлық санаттағы жерлерден алып қойған, соның iшiнде сатып алу арқылы алып қойған кезде залалдарды өтеу;

      9) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi:
      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын шығыстарды қоспағанда, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметiн ұйымдастыру және бақылау;

      10) көлiк және коммуникациялар:
      әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастыру;
      облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын, сондай-ақ оларда жол жүрісін реттеудің техникалық құралдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтiп-ұстау;

      11) экономикалық қызметтi реттеу:
      кәсiпкерлiк қызметтi қолдау;

      12) басқа да бағыттар:
      аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiне берiлетiн трансферттер;
      республикалық бюджетке берiлетiн трансферттер;
      жергiлiктi атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету;
      жергілікті атқарушы органдардың концессиялық міндеттемелерін орындау.

      2. Облыстық бюджеттерден:

      1) кадрларды қайта даярлауды және көрсетiлген мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыруды қоса алғанда, осы баптың 1-тармағында көрсетiлген қызмет түрлерiн орындайтын мемлекеттiк мекемелердiң қызметiн қамтамасыз етуге;

      2) осы баптың 1-тармағында көрсетiлген бағыттар бойынша бюджеттiк инвестициялық жобаларға (бағдарламаларға);

      3) облыстың жергіліктi мемлекеттiк басқару органдарының Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де функцияларына жұмсалатын шығындар да қаржыландырылады.

      3. Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын жергiлiктi атқарушы органдарды ұстауға арналған шығындар Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн штат санының жалпы лимитi және заттай нормалар негiзiнде жоспарланады.
      Ескерту. 51-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.01.10. N 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.07.07. N 176 , 2007.07.27. N 320 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      52-бап. Республикалық маңызы бар қала, астана
               бюджетiнiң шығыстары

      1. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң шығыстары мына бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

      1) жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызмет көрсетулер:
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдарының жұмыс iстеуi;
      республикалық маңызы бap қаланың, астананың әлеуметтiк-экономикалық дамуын орта мерзiмдi жоспарлау;
      республикалық маңызы бар қала, астана деңгейiнде бюджеттiк жоспарлау;
      республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуын ұйымдастыру;
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншiгiн басқару;
      салық салу мақсатында мүлiктi бағалауды жүргiзу;

      2) қорғаныс, қоғамдық тәртiп, қауiпсiздiк:
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру, аумақтық қорғанысының дайындығы және аумақтық қорғанысы;
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың әскери басқару органдарын жабдықталған шақыру (жинау) пункттерiмен, дәрi-дәрмекпен, құрал-сайманмен, медициналық және шаруашылық мүлiкпен, автомобиль көлiгiмен, байланыс құралдарымен, медициналық және техникалық қызметкерлермен, қызмет көрсететiн адамдармен қамтамасыз ету бойынша әскери мiндеттердi атқару шеңберiндегi iс-шаралар және медициналық комиссиялар құру;
      республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою;
      су-құтқару қызметiнiң жұмысын қамтамасыз ету;
      республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртiптi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың азаматтық қорғаныс iс-шаралары;
      уақытша ұстау изоляторларының, медициналық айықтырғыштардың, кәмелеттiк жасқа толмағандарды, белгiлi тұрғылықты жерi және құжаттары жоқ адамдарды уақытша оқшаулау, бейiмдеу және оңалту орталықтарының, питомниктердiң, арнаулы панажайлардың жұмыс iстeуi және әкiмшiлік жазамен қамалған адамдарды ұстау;
      елдi мекендерде жол жүрiсi қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
      iшкi iстер органдарының айдауылмен алып жүруi;
      азаматтық, көшiп кету және көшiп келу, шетелдiктермен жұмыс мәселелерi және заңсыз көшi-қонға қарсы күрес жөнiндегi қызмет;
      мемлекеттiк нөмiр белгiлерiн, жүргiзушi куәлiгiнiң бланкiлерi мен көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу куәлiгiнiң бланкiлерiн даярлауды қаржыландыруды қоспағанда, жол полициясы қызметiн қамтамасыз ету;
      жанар-жағар май материалдарын сатып алуды қоса алғанда, қызмет үй-жайлары мен көлiк құралдарын ұстау, оларға қызмет көрсету және оларды жөндеу, сондай-ақ электронды почта қызметiн көрсетуге арналған шығындарды қоспағанда, аумақтық iшкi iстер органдарының коммуналдық қызметтерге, электр энергиясына, жылу беруге және байланыс қызметiне ақы төлеу бойынша шығындары;

      3) бiлiм беру:
      балаларды мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту;
      оқытудың кешкi нысанын және интернаттық ұйымдар арқылы жалпы орта бiлiм берудi қоса алғанда, мемлекеттiк оқу орындарында тегін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта бiлiм берудi ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
      арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру;
      мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру;
      республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын өткiзу;
      техникалық және кәсіптік білім беру;
      орта білімнен кейінгі білім беру;
      жергілiктi деңгейде кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау;
      балалар мен жасөспiрiмдердiң психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету;
      өсiп-жетiлуiнде қиындықтарға душар болған балалар мен жасөспiрiмдердi оңалту және әлеуметтiк бейiмдеу;
      балалар мен жасөспiрiмдерге арналған қосымша бiлiм беру;
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтар сатып алу және жеткiзу;

      4) денсаулық сақтау:
      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемiн қамтамасыз ету;
      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету;
      вакциналарды, иммунобиологиялық және басқа да медициналық препараттарды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сатып алу;
      жергiлiктi денсаулық сақтау ұйымдары үшiн қан, оның компоненттерi мен препараттарын өндiру;
      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы басқа да iс-шаралар;

      5) әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру:
      тұрғын үй көмегi;
      мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету;
      белгiлi бiр тұрғылықты орны жоқ адамдарды әлеуметтiк бейiмдеу;
      жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру;
      мүгедек балаларды қоса алғанда, қарттар мен мүгедектердi әлеуметтiк қамсыздандыру;
      халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету;
      мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек;
      жергiлiктi өкiлдi органдардың шешiмдерi бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтiк көмек;
      он сегіз жасқа дейінгі балаларға тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы;

      6) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық:
      республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттiк тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру;
      тұрғын үй қорын түгендеу;
      Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету;
      Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру;
      коммуналдық меншiктегi сумен жабдықтау объектiлерiн, тазарту, сорғыту жүйелерiн, кәрiз, жылу және электр желiлерiн құру және реконструкциялау;
      елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету;
      жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу;
      елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру;
      елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру;
      елдi мекендердi газдандыру;
      республиканың сейсмикалық қауiптi аймақтарында орналасқан тұрғын үйлердiң сейсмикалық берiктiгiн қолдауға бағытталған, Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес iс-шаралар;
      коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы;
      авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес бұзу;

      7) мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк:
      жергiлiктi маңызы бар театр және музыка өнерiн қолдау;
      жергiлiктi маңызы бар тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қолжетiмдi болуын қамтамасыз ету;
      мәдени-демалыс жұмысын қолдау;
      зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;
      жергiлiктi деңгейде спорттық жарыстар өткiзу;
      республикалық және халықаралық спорт жарыстарына әртүрлi спорт түрлерi бойынша республикалық маңызы бар қала, астана құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың қатысуы;
      жергіліктi деңгейде туристiк қызметтi реттеу;
      жергiлiктi маңызы бар мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету;
      қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;
      бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргiзу;
      жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тiлдерiн дамыту;
      жастар саясаты саласындағы аймақтық бағдарламаларды iске асыру;

      8) агроөнеркәсіптік кешен, су шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары:
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде өсімдік шаруашылығының, тұқым шаруашылығының, мал шаруашылығының, ветеринарияның дамуын, ауыл шаруашылық өнімін өңдеуді және өткізуді реттеу;
      ауру жануарларды санитарлық союды, мал көмінділерін (биотермиялық орлар) салуды ұйымдастыру және оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету;
      арнаулы қоймаларды (көмінділерді) күтіп-ұстау, салу және жөндеу;
      бюджет қаражаты есебінен алынған пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру;
      республикалық маңызы бар қала, астана су құбырларының құрылысын салу және реконструкциялау;
      су қорғау аймақтарын, ауызсумен қамтамасыз ету көздерiнiң санитарлық қорғау белдеулерi мен аймақтарын белгiлеу;
      республикалық маңызы бар қалалардың, астананың авариялық қаупi ерекше су шаруашылығы құрылыстарын және гидромелиорациялық жүйелерiн қалпына келтiру;
      жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтiп-ұстау және қорғау;
      қоршаған ортаны қорғау жөнiнде iс-шаралар өткізу;
      қаржыландыру республикалық бюджет есебiнен жүзеге асырылатын сараптаманы қоспағанда, мемлекеттiк экологиялық сараптаманы қамтамасыз ету;
      республикалық маңызы бар қалада, астанада жер қатынастарын реттеу;
      елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру;
      жер пайдаланудың ерекше режимiнiң белгiленуiне байланысты меншiк құқықтарын немесе жер пайдалану құқықтарын тоқтатуға, меншiк құқықтарын және жер пайдалану құқықтарын шектеуге, жер учаскелерi иелерiнiң немесе жер пайдаланушылардың құқықтарының бұзылуына әкеп соқтыратын жердi мемлекет қажеттiктерi үшiн алып қойған (сатып алған) жағдайларда жер учаскелерiнiң меншiк иелерiне немесе жер пайдаланушыларға келтiрiлген залалдарды өтеу;
      жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құруға және кеңейтуге байланысты жағдайларда жер учаскелерiн барлық санаттағы жерлерден алып қойған, соның iшiнде сатып алу арқылы алып қойған кезде залалдарды өтеу;

      9) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi:
      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын шығыстарды қоспағанда, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметiн ұйымдастыру және бақылау;

      10) көлiк және коммуникациялар:
      әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушы тасымалдарын ұйымдастыру;
      қалалардың көшелерін, сондай-ақ оларда жол жүрісін реттеудің техникалық құралдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтiп-ұстау;

      11) экономикалық қызметтi реттеу:
      кәсiпкерлiк қызметтi қолдау;

      12) басқа да бағыттар:
      республикалық бюджетке берiлетiн трансферттер;
      жергiлiктi атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету;
      жергілікті атқарушы органдардың концессиялық міндеттемелерін орындау.

      2. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнен:

      1) кадрларды қайта даярлауды және көрсетiлген мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыруды қоса алғанда, осы баптың 1-тармағында көрсетiлген қызмет түрлерiн орындайтын мемлекеттiк мекемелердiң қызметiн қамтамасыз етуге;

      2) осы баптың 1-тармағында көрсетiлген бағыттар бойынша бюджеттiк инвестициялық жобалар мен бағдарламаларға;

      3) республикалық маңызы бар қаланың, астананың, жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген өзге де функцияларына жұмсалатын шығындар да қаржыландырылады.

      3. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнен қаржыландырылатын жергiлiктi атқарушы органдарды ұстауға арналған шығындар Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн штат санының жалпы лимитi және заттай нормалар негiзiнде жоспарланады.

      4. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң құрамында қаладағы ауданның бюджеттiк бағдарламалары мынадай бағыттар бойынша көзделедi:

      1) қаладағы аудан әкiмi аппаратының жұмыс iстеуi;

      2) шаруашылықтар бойынша статистикалық есепке алуды жүзеге асыру;
      3) алып тасталды

      4) мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету;

      5) ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрiгерлiк көмек көрсететiн ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткiзудi ұйымдастыру;

      6) мұқтаж азаматтарға үйiнде әлеуметтiк көмек көрсету;

      7) елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету;

      8) жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу;

      9) елдi мекендерде көшелердi жарықтандыру;

      10) елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру;
      11) алып тасталды - 2006.01.10. N 116 Заңымен.
      Ескерту. 52-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.01.10. N 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.07.07. N 176 , 2006.07.07. N 176 , 2007.07.27. N 320 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді),  2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      53-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң
               шығыстары

      1. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң шығыстары мына бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

      1) жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызмет көрсетулер:
      аудандық (қалалық) деңгейдегi жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдардың жұмыс iстеуi;
      аудандық (қалалық) деңгейде экономикалық және бюджеттiк жоспарлау;
      аудандық (қалалық) бюджеттiң атқарылуын ұйымдастыру;
      салық салу мақсатында мүлiктi бағалауды жүргiзу;
      аудандық (қалалық) деңгейдегi коммуналдық меншiктi басқару;

      2) қорғаныс, қоғамдық тәртiп, қауiпсiздiк:
      аудандық әскери басқару органдарын жабдықталған шақыру (жинау) пункттерiмен, дәрi-дәрмекпен, құрал-сайманмен, медициналық және шаруашылық мүлiкпен, автомобиль көлігімен, байланыс құралдарымен, медициналық және техникалық қызметкерлермен, қызмет көрсететiн адамдармен қамтамасыз ету бойынша әскери мiндеттердi атқару шеңберiндегi iс-шаралар және медициналық комиссиялар құру;
      аудандық (қалалық) ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жою;
      елдi мекендерде жол жүрiсi қауiпсiздiгін қамтамасыз ету;

      3) бiлiм беру:
      балаларды мектепке дейiнгi тәрбиелеу мен оқыту;
      оқытудың кешкi нысанын және интернаттық ұйымдар жалпы орта бiлiм берудi қоса алғанда, мемлекеттiк оқу орындарында азаматтарға міндетті тегін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта бiлiм берудi ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
      аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын өткiзу;
      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтар сатып алу және жеткiзу;
      балалар мен жасөспiрiмдерге арналған қосымша бiлiм беру;

      4) әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру:
      тұрғын үй көмегi;
      үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету;
      он сегіз жасқа дейінгі балаларға тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы;
      дербес оңалту бағдарламасына сәйкес мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектер үшін - жеке көмекші, құлағы естімейтін мүгедектер үшін ымдау тілінің мамандарын беру;
      мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету;
      белгiлi бiр тұрғылықты орны жоқ адамдарды әлеуметтiк бейiмдеу;
      халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету;
      мемлекеттiк атаулы әлеуметтік көмек;
      жергіліктi өкiлдi органдардың шешiмдерi бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтiк көмек;

      5) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық:
      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру;
      тұрғын үй қорын түгендеу;
      азаматтардың жекелеген санаттарын Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес тұрғын үймен қамтамасыз ету;
      Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру;
      авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес бұзу;
      коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерiн салу;
      республиканың сейсмикалық қауiптi аймақтарында орналасқан тұрғын үйлердiң сейсмикалық берiктiгiн қамтамасыз етуге бағытталған, Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес iс-шаралар;
      коммуналдық меншiктегi сумен жабдықтау объектiлерiн, тазарту, сорғыту жүйелерiн, кәрiз, жылу және электр желiлерiн құру, және реконструкциялау;
      елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету;
      жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу;
      елдi мекендердегi көшелердi жарықтандыру;
      елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру;

      6) мәдениет және спорт:
      жергiлiктi деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау;
      аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi;
      зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;
      бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамыту;
      аудан (облыстық маңызы бар қала) деңгейiнде спорт жарыстарын өткiзу;
      облыстық спорт жарыстарына спорттың әр түрi бойынша аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) құрама команда мүшелерiн дайындау және олардың қатысуы;
      бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргiзу;
      жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тiлдерiн дамыту;
      жергiлiктi деңгейде жастар саясатын жүргiзу;

      7) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары:
      мал шаруашылығында мал көмінділерін (биотермиялық орларды) салу, күтiп-ұстау;
      ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру;
      аудан (облыстық маңызы бар қала) деңгейінде жер қатынастарын реттеу;

      8) көлiк және коммуникациялар:
      аудандық (қалалық) маңызы бар автомобиль жолдарын, сондай-ақ оларда жол жүрісін реттеудің техникалық құралдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтiп-ұстау;
      кент iшiндегi (қала iшiндегi) және аудан iшiндегi қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру;

      8-1) экономикалық қызметті реттеу:
      кәсіпкерлік қызметті қолдау;

      9) басқа да бағыттар:
      облыстық бюджетке берiлетiн трансферттер.

      2. Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнен:

      1) осы баптың 1-тармағында көрсетiлген қызмет түрлерiн орындайтын мемлекеттiк мекемелердiң қызметiн қамтамасыз етуге;

      2) осы баптың 1-тармағында көрсетiлген бағыттар бойынша бюджеттiк инвестициялық жобалар мен бағдарламаларға;

      3) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де функцияларына жұмсалатын шығындар да қаржыландырылады.

      3. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнен қаржыландырылатын жергiлiктi атқарушы органдарды ұстауға арналған шығындар Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн штат санының жалпы лимитi және заттай нормалар негiзiнде жоспарланады.

      4. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң құрамында қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттiң, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтiң бюджеттiк бағдарламалары мынадай бағыттар бойынша көзделедi:

      1) қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттiң, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкiмi аппаратының жұмыс iстеуi;

      2) шаруашылықтар бойынша статистикалық есепке алуды жүзеге асыру;

      3) азаматтық хал актiлерiн тiркеу жөнiндегi қызметтi қамтамасыз ету;

      4) мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарын қолдау;

      5) ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейiн тегiн алып баруды және керi алып келудi ұйымдастыру;

      6) ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрiгерлiк көмек көрсететiн ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткiзудi ұйымдастыру;

      7) мұқтаж азаматтарға үйiнде әлеуметтiк көмек көрсету;

      8) аудандық маңызы бар қаланың, кенттiң, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтiң мемлекеттiк тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру;

      9) елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету;

      10) жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу;

      11) елдi мекендерде көшелердi жарықтандыру;

      12) елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру;

      13) жергiлiктi деңгейдегi мәдени-демалыс жұмысын қолдау;

      14) аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау;

      15) елдi мекендердi сумен жабдықтауды ұйымдастыру;
      Ескерту. 53-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.01.10. N 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.07.27. N 320 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңдарымен.

3-бөлім. Бюджеттік қатынастарды реттеу
саласындағы мемлекеттік басқару

9-тарау. Мемлекеттік басқару органдарының бюджеттік
қатынастарды реттеу саласындағы құзыреті

      54-бап. Мемлекеттiк басқарудың бюджеттік қатынастарды
               реттеу саласындағы құрылымы

      Мемлекеттiк басқарудың бюджеттiк қатынастарды реттеу саласындағы құрылымын:
      Қазақстан Республикасының Президентi;
      Қазақстан Республикасының Парламентi;
      Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi ;
      Қазақстан Республикасының Үкiметi;
      экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ;
      бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ;
      бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ;
      iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ;
      мәслихат;
      жергiлiктi атқарушы орган құрайды.

      55-бап. Қазақстан Республикасы Президентiнiң құзыретi

      Қазақстан Республикасының Президентi бюджеттiк қатынастарды реттеу саласында:

      1) республикалық бюджеттi әзiрлеу және оның атқарылуы туралы есеп беру тәртiбiн айқындайды ;

      2) Республикалық бюджет комиссиясын құрады, ол туралы ереженi бекiтедi, оның құрамын айқындайды;

      3) Қазақстан Республикасының аумағында төтенше мемлекеттiк бюджет енгiзу туралы шешiм қабылдайды және оны әзiрлеу тәртiбiн айқындайды ;

      4) мемлекеттегi жағдай мен республиканың iшкi және сыртқы саясатының негiзгi бағыттары туралы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауда алдағы жылға арналған Қазақстан Республикасының бюджет саясатының негiзгi бағыттарын айқындайды;

      5) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөнiндегi кеңес құрады және ол туралы ереженi бекiтедi ;

       6) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру жөнiнде, сондай-ақ оны пайдаланудың көлемi мен бағыттары жөнiнде шешiмдер қабылдайды;

      7) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану туралы есептердi бекiтедi;

      8) осы Кодексте көзделген жағдайларда тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған республикалық қаржы жоспарын бекiтедi;

      8-1) мемлекеттiк бағдарламаларды әзiрлеу, iске асыру және олардың тиiмдiлiгiн бағалау тәртiбiн айқындайды;

      9) Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
      Ескерту. 55-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      56-бап. Қазақстан Республикасы Парламентінің бюджеттік
               қатынастарды реттеу саласындағы құзыреті

      1. Қазақстан Республикасының Парламенті палаталардың бірлескен отырысында Үкімет пен Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептерін бекітеді.

      2. Қазақстан Республикасының Парламенті палаталардың бөлек отырысында әуелі - Мәжілісте, ал содан кейін Сенатта өз кезегімен қарау арқылы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептерді талқылайды.

      3. Қазақстан Республикасының Парламенті палаталардың бөлек отырысында әуелі - Мәжілісте, ал содан кейін Сенатта өз кезегімен қарау арқылы республикалық бюджетті бекітеді, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізеді.

      4. Қазақстан Республикасының Парламенті өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясы жүктеген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      Ескерту. 56-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2007.12.06. N 7 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      57-бап. Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау
               жөнiндегi есеп комитетiнiң құзыретi

      Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi бюджеттiк қатынастарды peттeу саласында:

      1) республикалық бюджеттiң атқарылуына сыртқы бақылауды жүргiзу тәртiбiн белгiлейдi ;

      2) iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен бiрлесiп мемлекеттiк қаржы бақылауының стандарттарын әзiрлейдi, сондай-ақ оларды бекiтедi және олардың сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

      3) республикалық бюджеттiң атқарылуына сыртқы бақылауды жүзеге асырады;

      4) төтенше мемлекеттiк бюджеттiң атқарылуына бақылауды жүзеге асырады;

      5) бақылау iс-шараларының қорытындылары бойынша қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      58-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi

      Қазақстан Республикасының Үкiметi бюджеттiк қатынастарды реттеу саласында:

      1) Қазақстан Республикасының Парламентiне республикалық бюджеттi және оның атқарылуы туралы жылдық есептi табыс етедi;

      2) Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiне республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есептi табыс етедi;

      3) жергiлiктi бюджеттердiң жобаларын әзiрлеу тәртiбiн айқындайды ;

      4) республикалық бюджеттiң атқарылуын қамтамасыз етедi, республикалық және жергiлiктi бюджеттердi атқару тәртiбiн айқындайды ;

      5) тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы қаулы қабылдайды;

      6) қарыз алуды жүзеге асырады;
      7) алып тасталды

      7-1) салалық (секторлық), өңiрлiк және бюджеттiк бағдарламаларды әзiрлеу, iске асыру және олардың тиiмдiлiгiн бағалау тәртiбiн айқындайды;

      8) орта мерзiмдi фискалдық саясат жобасын әзiрлеу тәртiбiн айқындайды;

      9) жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) қарау тәртiбiн айқындайды ;

      10) салықтық емес түсiмдердi алуға жауапты және олардың түсуiне бақылауды жүзеге асыратын уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың тiзбесiн , оларды бюджетке аудару тәртiбiн айқындайды;

      11) мемлекеттiк емес қарыздар бойынша мемлекеттiк кепiлдiктер беру қажеттiгi туралы шешiмдер қабылдайды;

      12) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк емес қарыздар бойынша мемлекеттiк кепiлдiктер беру тәртiбiн, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын және мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды алу, пайдалану, өтеу және оларға қызмет көрсету, оларды тiркеу мен есепке алу , мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыштың мониторингi мен оны басқару тәртiбiн айқындайды;

      12-1) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк емес қарыздар бойынша мемлекет кепiлгерлiгiн беру тәртiбiн, мемлекет кепiлгерлiгi аясында тартылатын қарыздарды алу, пайдалану, өтеу, оларды тiркеу мен есепке алу, мемлекет кепiлгерлiгi бойынша борыштың мониторингi мен оны басқару тәртiбiн айқындайды ;

      13) мемлекеттiк мекемелердiң өз иелiгiнде қалған тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн ақшаны пайдалану тәртiбiн айқындайды;

      14) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың резервiн пайдалану тәртiбiн айқындайды;

      14-1) республикалық және жергiлiктi бюджеттерден алынатын субсидияларды төлеу тәртiбiн айқындайды; P070368

      15) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына активтердi есептеу, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын пайдалану тәртiбiн айқындайды;

      15-1) қоса қаржыландыруды қажет ететін концессиялық жобалардың тізбесін қалыптастыру тәртібін айқындайды ;

      15-2) концессиялық жобаларды қоса қаржыландыру тәртібін айқындайды;

      15-3) концессиялық жобалар бойынша инвестициялық шығындар өтемақысын беру тәртібін айқындайды ;

      16) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесiп Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын орналастыру үшiн, материалдық емес активтердi қоспағанда, рұқсат етiлген шетелдiк қаржы құралдарының тiзбесiн айқындайды;

      17) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы аудитiнiң өткiзiлуiн қамтамасыз етедi;

      18) төмен тұрған бюджеттерден жоғары тұрған бюджетке - бюджеттiк алып қоюлардың және жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге бюджеттiк субвенцияларды аударудың тәртiбi мен кезеңдiлiгiн айқындайды;

      19) жалпы сипаттағы трансферттер көлемдерi есептерiнiң әдiстемесiн айқындайды;

      20) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң орта мерзiмдi фискалдық саясатын бекiтедi;

      21) заттай нормаларды бекiтедi ;

      22) бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманы бекiтедi және оны жасау тәртiбiн айқындайды;

      23) алып тасталды

      24) iшкi бақылау жүргiзу тәртiбiн белгiлейдi;

      25) орталық атқарушы органдардың, сондай-ақ олардың аумақтық органдарының және оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелердiң штат санының лимитiн бекiтедi;

      26) жергiлiктi мемлекеттiк басқарудың үлгiлiк құрылымын , жергiлiктi атқарушы органдардың штат санының лимиттерi мен нормативтерiн бекiтедi;

      27) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесiп Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану туралы жылдық есептi жасайды;

      28) Қазақстан Республикасының Конституциясымен , заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiмен өзiне жүктелген өзге де функцияларды орындайды.
      Ескерту. 58-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      59-бап. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi
               органның құзыретi

      Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган :
      1) Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң орта мерзiмдi фискалдық саясатының жобасын әзiрлейдi;

      1-1) басым бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) бөлiп көрсете отырып, мемлекеттiк функцияларға, мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк бағдарламаларға, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауына, сондай-ақ мемлекеттiк мекемелердiң, Қазақстан Республикасының Yкiметi мен жергiлiктi атқарушы органдардың ақысы төленбеген мiндеттемелерiне сәйкес алдағы қаржы жылы iске асырылатын бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) тiзбесiнiң жобасын қалыптастырады;

      2) тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы, бюджетке өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы заңдардың жобаларын әзiрлейдi және оларды қарауға Қазақстан Республикасының Үкiметiне табыс етедi;

      3) тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулысының жобасын әзiрлейдi;

      4) бюджеттiк өтiнiм жасаудың және табыс етудiң тәртiбiн айқындайды;

      5) мемлекеттiк мекемелердiң өз иелiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн түсiмдер мен ақша шығыстарының болжамын жасау нысанын белгiлейдi;

      6) бюджет түсiмдерiн болжау әдiстемесiн айқындайды;

      7) бiрыңғай бюджет сыныптамасының жобасын әзiрлейдi;
      7-1) алып тасталды

      8) жылдық қаржыландыру жоспарын әзiрлейдi және бекiтедi;

      9) республикалық бюджетті нақтылау (түзету) жөнiнде ұсыныстар енгiзедi;

      10) бағдарламаларды әзiрлеу және iске асыру тиiмдiлiгiн бағалауды жүзеге асырады;

      11) мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алуды және борышты, сондай-ақ мемлекет кепiлгерлiгі жөнiндегi борышты жоспарлау мен талдауды жүзеге асырады;

      12) бюджеттiк кредиттеудi жоспарлау мен талдауды жүзеге асырады;

      12-1) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк органдар аппараттарының штат кестелерiн әзiрлеу жөнiндегi әдiснамалық басшылықты талдап-жасайды;

      12-2) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi әдiснамалық басшылықты жүзеге асырады;

      13) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
      Ескерту. 59-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.06.29. N 269 Заңдарымен.

      60-бап. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық
               уәкiлеттi органның құзыретi

      Экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бюджеттiк қатынастарды реттеу саласында:
      1) республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарының жобасын әзiрлейдi;

      1-1) экономикалық жоспарлау жүйесiн жетiлдiру жөнiнде ұсыныстарды талдап-жасайды;

      1-2) республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеу мен iске асыру әдiстемесiн айқындайды;

      2) басым бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн қалыптастырады;

      2-1) орташа мерзімдік кезеңге концессияға ұсынылатын объектілердің тізбесін қалыптастырады;

      3) байланысты гранттарды тартуға басымдығы бар өтiнiмдердiң тiзбесiн қалыптастырады және оны Қазақстан Республикасының Yкiметiне бекiтуге енгiзедi; P070525

      4) бюджеттiк инвестициялар мен байланысты гранттардың тиiмдiлiгiн бағалауды жүргiзедi;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
      Ескерту. 60-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      61-бап. Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi орталық уәкiлеттi
              органның құзыретi

      Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган :
      1) республикалық бюджеттi атқарады және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуына қызмет көрсетудi жүзеге асырады;

      2) тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы, бюджетке өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы заңдардың жобаларын әзiрлеуге қатысады;

      3) тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулысының жобасын әзiрлеуге қатысады;

      4) бюджетке түсетiн түсiмдердi болжауға және мемлекеттiк бюджетке кiрiстердiң түсуi саласындағы мемлекеттiк саясаттың мақсаттары мен басымдықтарын айқындауға қатысады;

      5) республикалық бюджеттiң түсiмдерi мен оны қаржыландырудың жиынтық жоспарларын бекiтедi және оларға өзгерiстер енгiзедi;

      6) республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне рұқсаттар бередi;

      7) мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн тiркеудi жүзеге асырады;

      8) мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi бойынша төлемдердi жүзеге асырады;

      9) уақытша бос бюджеттiк ақшаны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi салымдарға (депозиттерге) орналастырады;

      10) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен келiсiм бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның банктiк шоттарынан шетел валютасын қайта айырбастау тәртiбiн айқындайды;

      11) осы Кодексте белгіленген жағдайларда қаржыландыруды тоқтата тұрады;

      12) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда мемлекеттiк мекемелердiң шоттарын ашу, жабу және жүргiзу тәртiбiн айқындайды;

      13) бюджеттiк есепке алуды жүргiзу тәртiбiн айқындайды ;

      14) есептiлiк жасаудың және табыс етудiң тәртiбiн айқындайды ;

      15) Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қарыздарын алады, пайдаланады, тiркейдi, өтейдi және оларға қызмет көрсетедi, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өзi шығарған мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алу мен сатуды жүзеге асырады;

      16) мемлекеттiк емес қарыздардың мемлекеттiк кепiлдiктерi және мемлекет кепiлгерлiктерi бойынша мiндеттемелердiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің жасалған концессия шарттары бойынша концессиялық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етедi;

      17) бюджет қаражатын игеру мониторингiн жүзеге асырады;
      18) алып тасталды

      19) республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы, бюджеттiк есепке алу, есептiлiк жөнiндегi әдiстемелiк басшылықты жүзеге асырады;

      20) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тапсырмасы бойынша келiссөздер жүргiзедi, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыздар шарттарына қол қояды, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарын шығарады, мемлекеттiк емес қарыздар бойынша мемлекеттiк кепiлдiктер бередi;

      21) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыздарына және мемлекеттiк кепiлдiктерi бар мемлекеттiк емес қарыздарға қызмет көрсетуге екiншi деңгейдегi банктердi конкурстық негiзде айқындайды және оларға уәкiлеттiк бередi;

      22) республикалық бюджет қаражаты есебiнен бюджет кредиттерiнiң берiлуiн, оларға қызмет көрсетiлуiн және олардың нысаналы пайдаланылуына бақылауды жүзеге асырады, олардың есепке алынуын, мониторингiн және қайтарылуын қамтамасыз етедi;

      22-1) түсiмдер сомаларын кейiннен қолма-қол ақшаның тиiстi бақылау шоттарының есебiне жатқыза отырып, осы Кодекске сәйкес оларды республикалық, жергiлiктi бюджеттер мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының арасында бөлудi жүзеге асырады;

      22-2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерi сомаларын Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi шоттарына аударуды жүзеге асырады;

      23) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
      Ескерту. 61-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      62-бап. Iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi
               органның құзыретi

      Iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган :
      1) мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерi қызметiнiң Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкестiгіне iшкi бақылауды жүзеге асырады;

      2) республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы, ол бойынша есеп және есептiлiк жүргiзу, байланысты гранттардың, мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет активтерiнiң, мемлекеттiк мекемелердiң тауарлар (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) сатуынан түскен өз иелiктерiнде қалатын ақшаның пайдаланылуы бөлiгiнде Қазақстан Республикасының заңдары талаптарының бұзылу себептерiне баға бередi;

      3) бақылау iс-шараларының қорытындылары бойынша қабылданған шешiмдердiң орындалуына бақылауды жүзеге асырады;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
      Ескерту. 62-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      63-бап. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана,
               аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының
               құзыретi

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихаты:

      1) жергiлiктi бюджеттi және оның атқарылуы туралы жылдық есептi бекiтедi;

      2) жергiлiктi бюджеттiң атқарылуын сыртқы бақылауды жүзеге асыратын мәслихаттың тексеру комиссиясын сайлайды;

      3) жергiлiктi бюджеттiң атқарылуына сыртқы бақылау жүргiзу туралы есептердi қарайды;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      64-бап. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана
               әкiмдiгiнiң құзыретi

      Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмдiгi:

      1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттiк жоспарлау және бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органының жұмысын үйлестiредi;

      2) тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң жобасын тиiстi мәслихатқа табыс етедi;

      3) облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi тиiстi мәслихатқа табыс етедi;

      4) облыстық мәслихаттың және республикалық маңызы бар қала, астана мәслихаттарының тиiстi қаржы жылына арналған тиiстi жергiлiктi бюджеттер туралы шешiмдерiн iске асыру туралы қаулы қабылдайды;

      5) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органының орта мерзiмдi фискалдық саясатын бекiтедi;

      6) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономикалық, бюджеттiк жоспарлау, бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдарын құрады;

      7) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет комиссиясын құрады, ол туралы ереженi бекiтедi, оның құрамын айқындайды;

      8) осы Кодексте көзделген жағдайларда тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған облыстық қаржы жоспарын және республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы жоспарларын бекiтедi;

      9) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
      Ескерту. 64-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

       64-1-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала)
               әкiмдiгiнiң құзыретi

      Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмдiгi:

      1) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуын қамтамасыз етедi және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттiк жоспарлау және бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдарының жұмысын үйлестiредi;

      2) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi тиiстi мәслихатқа табыс етедi;

      3) аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының тиiстi қаржы жылына арналған тиiстi бюджеттер туралы шешiмдерiн iске асыру туралы қаулы қабылдайды;

      4) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) атқарушы органының орта мерзiмдi фискалдық саясатын бекiтедi;

      5) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық, бюджеттiк жоспарлау, бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдарын құрады;

      6) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет комиссиясын құрады, ол туралы ереженi бекiтедi, оның құрамын айқындайды;

      7) осы Кодексте көзделген жағдайларда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған қаржы жоспарын бекiтедi.
      Ескерту. 64-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      64-2-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
                астананың, ауданның (облыстық маңызы бар
                қаланың) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi
                жергiлiктi уәкiлеттi органының құзыретi

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органы:

      1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) атқарушы органының тиiстi қаржы жылына арналған орта мерзiмдi фискалдық саясатының жобасын әзiрлейдi;

      2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылына арналған бюджетiн бекiту туралы тиiстi мәслихат шешiмiнiң жобасын әзiрлейдi және оны облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi аппаратының қарауына табыс етедi;

      3) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылына арналған бюджетiн бекiту туралы тиiстi мәслихат шешiмiн iске асыру туралы облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi шешiмiнiң жобасын әзiрлейдi;

      4) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылына арналған бюджетiн қаржыландырудың жылдық жоспарын әзiрлейдi және бекiтедi;

      5) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылына арналған бюджетiн нақтылау, түзету жөнiнде ұсыныстар енгiзедi;

      6) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылына арналған бюджеттiк бағдарламаларының тиiмдiлiгiн бағалауды жүзеге асырады.
      Ескерту. 64-2-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      64-3-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
                астананың бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi
                уәкiлеттi органдарының құзыретi

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органы:

      1) облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;

      2) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетiн атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдардың жұмысын үйлестiредi;

      3) облыстық бюджетке, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiне түсетiн түсiмдердi болжауға қатысады;

      4) облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетi түсiмдерiнiң және оларды қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстердi әзiрлейдi, бекiтедi және енгiзедi;

      5) облыстық бюджеттiк бағдарламалардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiлерiне мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына сәйкес рұқсаттар бередi;

      6) облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге олардың мiндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына сәйкес рұқсаттар бередi;

      7) облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң қаражаты есебiнен ұсынылған бюджеттiк кредиттердi берудi, оларға қызмет көрсетiлуiн жүзеге асырады, олардың есепке алынуын, мониторингiн және қайтарылуын қамтамасыз етедi;

      8) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетi атқарылуының мониторингiн жүзеге асырады;

      9) облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы жөнiндегi ұсыныстарды талдап-жасайды;

      10) бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бойынша бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi жалпы қорытындыны дайындайды.
      Ескерту. 64-3-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      64-4-бап. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi
                уәкiлеттi органдарының құзыретi

      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органы:

      1) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;

      2) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетiне түсетiн түсiмдердi болжауға қатысады;

      3) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетi түсiмдерiнiң және оларды қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстердi әзiрлейдi, бекiтедi және енгiзедi;

      4) аудандық (қалалық) бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына сәйкес рұқсаттар бередi;

      5) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге олардың мiндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына сәйкес рұқсаттар бередi;

      6) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң қаражаты есебiнен ұсынылған бюджеттiк кредиттердi берудi, оларға қызмет көрсетiлуiн жүзеге асырады, олардың есепке алынуын, мониторингiн және қайтарылуын қамтамасыз етедi;

      7) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетi атқарылуының мониторингiн жүзеге асырады;

      8) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiн атқару жөнiндегi ұсыныстарды талдап-жасайды;

      9) өткен қаржы жылында аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы жөнiнде есептiлiк жасайды.
      Ескерту. 64-4-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

  10-тарау. Бюджеттік комиссиялар

      65-бап. Бюджеттiк комиссиялар туралы негiзгi ережелер

      1. Бюджеттiк комиссия - бюджет жобасын уақтылы және сапалы әзiрлеу мен бюджеттi нақтылау және атқару жөнiнде ұсыныстар жасауды қамтамасыз ету мақсатында құрылатын комиссия.

      2. Республикалық бюджеттiк комиссия және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттiк комиссиялары өз қызметiн тұрақты негiзде жүзеге асырады.

      66-бап. Бюджеттiк комиссиялардың құзыретi

      Бюджеттiк комиссиялардың құзыретiне:

      1) алдағы үш жылдық кезеңге арналған орта мерзiмдi фискалдық саясат жөнiнде ұсыныстар талдап-жасау;

      2) тиiстi қаржы жылына арналған бюджеттер жобаларының көрсеткiштерiн айқындау жөнiнде ұсыныстар талдап-жасау;

      3) алдағы үш жылдық кезеңде және жоспарланып отырған қаржы жылында қаржыландыру үшiн бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiн айқындау, мемлекеттiк емес секторға берiлетiн функцияларды, бағдарламалардың және бюджеттiк бағдарламалар паспорттары жобаларының тиiмдiлiгiн бағалауды ескере отырып, орта мерзiмдi фискалдық саясатты, мемлекеттiк функцияларды талдау нәтижелерiн негiзге ала отырып, оларды iске асыру тетiктерiн айқындау жөнiнде ұсыныстарды талдап-жасау;

      4) республикалық немесе жергiлiктi бюджеттердiң шығыстарын ұлғайтуды немесе түсiмдерiн қысқартуды көздейтiн нормативтiк құқықтық актiлердiң жобалары бойынша ұсыныстар талдап-жасау;

      5) тиiстi қаржы жылына арналған бюджеттердi нақтылау жөнiнде ұсыныстар талдап-жасау;

      6) бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуын бағалау нәтижелерiн қарау және солар бойынша ұсыныстар талдап-жасау;

      7) осы Кодексте, сондай-ақ бюджеттiк комиссиялар туралы ережелерде көзделген өзге де өкiлеттiктер кiредi.
      Ескерту. 66-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      67-бап. Бюджеттiк комиссиялардың құрамы мен жұмыс
               органдары

      1. Бюджеттiк комиссиялардың құрамына:
      бюджеттiк комиссияның төрағасы;
      бюджеттiк комиссия төрағасының орынбасарлары;
      бюджеттiк комиссияның хатшысы;
      бюджеттiк комиссияның мүшелерi кiредi.

      2. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органдар тиiсiнше бюджеттiк комиссиялардың жұмыс органы болып табылады.

      3. Бюджеттiк комиссияның төрағасы оның қызметiне басшылық жасайды, бюджеттiк комиссияның отырыстарын өткiзедi, оның жұмысын жоспарлайды, оның шешiмдерiнiң iске асырылуына жалпы бақылауды жүзеге асырады және комиссия жүзеге асыратын қызметке жауапты болады.
      Бюджеттiк комиссияның төрағасы болмаған кезде оның функцияларын бюджеттiк комиссия төрағасының өзi тағайындаған орынбасары орындайды.

      4. Бюджеттiк комиссияның хатшысы бюджеттiк комиссияның қызметiн қамтамасыз ету жөнiндегi жұмысты үйлестiредi, бюджеттiк комиссия отырыстарының хаттамаларын дайындайды.

      5. Жұмыс органы бюджеттiк комиссия айқындайтын мерзiмдер мен күн тәртiптерiне сәйкес бюджеттiк комиссияның отырыстарына материалдар дайындайды.

Ерекше бөлік

4-бөлім. Бюджетті әзірлеу мен бекіту

11-тарау. Бюджетті жоспарлау негіздері

      68-бап. Бюджеттi жоспарлау туралы жалпы ережелер

      1. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерiн жоспарлау жоспарланып отырған кезеңге арналған республикалық және жергiлiктi бюджет түсiмдерiнiң көлемiн және стратегиялық мiндеттердi, басымдықты ескере отырып әрi мемлекеттiң әлеуметтiк-экономикалық даму мiндеттерiне сәйкес олардың пайдаланылу бағыттарын айқындау жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлеу процесi болып табылады.

      2. Бюджет бiр қаржы жылына жоспарланады. Кезектi қаржы жылына арналған бюджеттiң жобасымен бiр мезгiлде алдағы үш жылдық кезеңге арналған бюджеттiң болжамы жасалады.

      3. Республикалық бюджеттiң жобасын әзiрлеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Президентi айқындайды. Жергiлiктi бюджеттердiң жобаларын әзiрлеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
      Ескерту. 68-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      69-бап. Бюджеттi жоспарлау принциптерi

      Мыналар:

      1) сабақтастық принципi - республикалық және жергiлiктi бюджеттердi, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерiн өткен және ағымдағы қаржы жылдары бағдарламаларының iске асырылуы мен бюджетi атқарылуының тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерiн ескерiп, республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуының, өткен кезеңде негiзге алынған орта мерзiмдi фискалдық саясаттың бағыттарын сақтай отырып жоспарлау;

      2) басымдық принципi - республикалық және жергiлiктi бюджеттердi республиканың немесе өңiрдiң алдағы орта мерзiмдi кезеңге арналған стратегиялық және әлеуметтiк-экономикалық дамудың басым бағыттарын сақтай отырып жоспарлау;

      3) негiздiлiк принципi - бюджеттi нормативтiк құқықтық актiлер және бюджет жобасына белгiлi бiр түсiмдердi немесе шығыстарды енгiзу қажеттiгiн айқындайтын басқа да құжаттар негiзiнде жоспарлау және олардың көлемдерiнiң негiздiлiгi;

      4) шығыстардың мұнайдан түсетiн түсiмдерге тәуелдiлiгiн азайту принципi - мұнайға қатысты емес секторды нысаналы дамыту есебiнен мұнайға қатысты емес тапшылықтың мөлшерiн азайту бюджеттi жоспарлаудың негiзгi принциптерi болып табылады.
      Ескерту. 69-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      70-бап. Алдағы үш жылдық кезеңге арналған орта мерзiмдi
               фискалдық саясатты айқындау

      1. Орта мерзiмдi фискалдық саясат алдағы үш жылдық кезеңге арналған салық-бюджет саясатын, соның iшiнде:
      мемлекеттiк, республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң болжамдық көрсеткiштерiн;
      республиканың немесе өңiрдiң стратегиялық, әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi кезеңiне арналып белгiленген басымдықтарын ескере отырып, бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттарын;
      бюджетаралық қатынастардың даму бағыттарын;
      мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясатты;
      ықтимал фискалдық тәуекелдердi айқындайтын құжат болып табылады.

      2. Орта мерзiмдi фискалдық саясат республиканың немесе өңiрдiң стратегиялық және орта мерзiмдi әлеуметтiк-экономикалық даму жоспарлары негiзiнде, өткен қаржы жылы бекiтiлген орта мерзiмдi фискалдық саясат, мемлекеттiк, салалық (секторлық), аймақтық бағдарламалар, өткен қаржы жылы iшiнде бюджеттiң атқарылуын талдау және бағдарламаларды бағалау ескерiле отырып, оның негiзгi бағыттары жыл сайын түзетiлiп, бюджеттiк бағдарламаларды әзiрлеу мен iске асыру бағалана отырып үш жылдық кезеңге әзiрленедi.
      Егер бюджеттi әзiрлеу немесе нақтылау кезiнде орта мерзiмдi фискалдық саясаттың негiзгi бағыттары түзетiлетiн болса, оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілуі мүмкiн.

      3. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң алдағы үш жылдық кезеңге арналған орта мерзiмдi фискалдық саясатын Қазақстан Республикасының Yкiмeтi ағымдағы жылдың 1 қыркүйегiне дейiн бекiтедi және ол мiндеттi түрде жариялануға жатады.
      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (республикалық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органының алдағы үш жылдық кезеңге арналған орта мерзiмдi фискалдық саясатын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (республикалық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органдары ағымдағы жылдың 1 қазанына дейiн бекiтедi және ол мiндеттi түрде жариялануға жатады.

      4. Орта мерзiмдi фискалдық саясатты әзiрлеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      Ескерту. 70-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      71-бап. Заттай нормалар

      1. Заттай нормалар - қажеттi материалдық немесе материалдық емес игiлiктердi тұтынудың немесе пайдаланудың заттай көрсеткiштерi. Заттай нормаларды қолдану бюджеттi жоспарлау мен атқару кезiнде мiндеттi болып табылады.

      2. Заттай нормаларды орталық мемлекеттiк органдар әзiрлейдi және Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi .

      3. Орталық мемлекеттiк органдар мемлекеттiк бюджеттiң және республиканың, әлеуметтiк-экономикалық дамуының болжамды көрсеткiштерiн ескере отырып, Республикалық бюджет комиссиясының қарауына заттай нормаларды өзгерту немесе олардың күшiн жою туралы ұсыныстар енгiзуге құқылы.

12-тарау. Бюджеттер жобаларын әзірлеу

      72-бап. Бюджет түсiмдерiн болжау

      1. Бюджет түсiмдерiн болжауды республиканың немесе аймақтың орта мерзiмдi әлеуметтiк-экономикалық даму жоспары және алдағы үш жылдық кезеңге арналған орта мерзiмдi фискалдық саясат негiзiнде бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      2. Тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң) құны түрiндегi бюджетке түсiмдердi көрсетуге өтеусiз техникалық көмек түрiндегi байланысты гранттар алған кезде ғана, сондай-ақ тек Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта көзделген жағдайларда жол берiледi.
      Бұл ретте шығыстарда бюджеттiк бағдарлама алынған тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң) құнына тең көлемде көзделуге тиiс.

      3. Бюджет түсiмдерiн болжау әдiстемесiн бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган әзiрлейдi және бекiтедi.

      4. Бюджет түсiмдерiнiң алдағы қаржы жылына арналған болжамды көрсеткiштерiн бюджет комиссиясы қарап, мақұлдайды.
      Ескерту. 72-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      73-бап. Шығыстар лимиттерiн және басым бюджеттiк
              бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) тiзбесiн
              айқындау

      1. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар орта мерзiмдi фискалдық саясат негiзiнде:

      1) ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар мен бюджеттiк даму бағдарламалары үшiн бюджет шығыстарының лимиттерiн;

      2) басым бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) қамтитын басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiн қалыптастырады.
      Басым бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн қалыптастыру бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесi негiзiнде жүзеге асырылады.
      Бұл ретте басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың)  тiзбесi бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлеген нысанда өткен жылғы есептiк деректер мен ағымдағы жылға арналған жоспарлы көрсеткiштер көрсетiлетiн бюджеттiк бағдарламалардан қалыптастырылады.
      Жоспарланатын кезеңнiң бiрiншi жылында iске асырылуы басталатын, басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiне енгiзiлетiн бюджеттiк бағдарламалар сонымен қатар мынадай талаптарға сай болуға тиiс:

      1) мемлекеттiк функцияларға сәйкес келу;

      2) мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламаларға сәйкес келу;

      3) орта мерзiмдi фискалдық саясаттың негiзгi бағыттарына сәйкес келу;

      4) бюджеттiк инвестициялық жобалар (бағдарламалар) үшiн техникалық-экономикалық негiздеменiң экономикалық сараптамасының оң қорытындысы болуы.

      2. Бюджет шығыстарының лимиттерiн бюджет комиссиясы қарайды және мақұлдайды.

      3. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесi мен республикалық және жергiлiктi бюджеттер шығыстарының лимиттерiн бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне жеткiзедi.
      Ескерту. 73-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      74-бап. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң
               бюджеттiк өтiнiмдер жасауы

      1. Бюджеттiк өтiнiм бюджетті әзiрлеу кезiнде бюджеттiк бағдарламалардың қажеттiгiн негiздеу және оларды қаржыландыру сомаларын айқындау үшiн алдағы қаржы жылына және үш жылдық кезеңге арнап бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерi жыл сайын жасап, табыс ететiн құжаттар жиынтығы болып табылады.

      2. Бюджеттiк өтiнiм:
      бiрыңғай бюджет сыныптамасы ;
      бюджет шығыстарының лимиттерi;
      өткен қаржы жылы бюджеттiк комиссия мақұлдаған үш жылдық кезеңге арналған бюджеттiк өтiнiм;
      республиканың немесе аймақтың орта мерзiмдi әлеуметтiк-экономикалық даму жоспары және орта мерзiмдi фискалдық саясат;
      бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және уәкiлеттi органдар жеткiзген басым бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) қамтитын басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесi;
      бюджеттiк бағдарламалар паспорттарының жобасы;
      бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi жүргiзген, жоспарланатын қаржы жылына ауысатын бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелері;
      қоса қаржыландыруды қажет ететін концессиялық жобалардың тізбесі негізінде жасалады.

      3. Осы Кодексте көзделген бюджеттi нақтылау жағдайларын қоспағанда, бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi жыл сайын тек қана бiр бюджеттiк өтiнiм жасайды.
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi:

      1) бюджет шығыстарының жеткiзiлген лимиттерi шеңберiнде бюджеттiк бағдарлама паспорты жобасының мақсаттарын, мiндеттерiн, iс-шараларын, күтiлетiн нәтижелерiн, индикаторларын нақтылайды;

      2) бюджет шығыстарының жеткiзiлген лимиттерi шеңберiнде алдағы үш жылдық кезеңге арналған болжамдық көрсеткiштердi көрсете отырып, олар бойынша шығыстар сомасын айқындайды.

      4. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң бюджеттiк өтiнiмi :

      1) басым бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) қамтитын басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiн;

      2) бюджеттiк бағдарламаға түсiндiрме жазбаны ;

      3) бюджеттiк бағдарламаны iске асыру кезеңiне қарай, үш жылдық кезеңге арналған нақтыланған мақсаттары, мiндеттерi, iс-шаралары, орындалу мерзiмi, күтiлетiн нәтижелерi, индикаторлары бар бюджеттiк бағдарлама паспортының жобасын;

      4) бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi жүргiзген, жоспарланатын қаржы жылына ауыстырылатын бюджеттiк бағдарламаның тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерiн;
      5) алып тасталды

      6) байланысты гранттар сомасын жұмсалу бағыттары бойынша мiндеттi түрде бөле отырып, ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша алынған және пайдаланылған байланысты гранттар туралы ақпаратты ;

      6-1) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен, ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша алынған және пайдаланылған байланысты емес гранттар туралы ақпаратты;

      7) бюджеттiк өтiнiмге енгiзiлген бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) бойынша шығыстар есептерiн;

      8) басқа да ақпаратты қамтиды.
      Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) сатудан түскен өздерiнiң иелiгiнде қалатын ақша түсiмдерi мен шығыстарының тиiстi қаржы жылына арналған болжамы бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша жасалып, бюджеттiк өтiнiммен бiрге табыс етiледi.
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi алдағы қаржы жылына арналған бюджеттiк өтiнiмдi бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға ағымдағы қаржы жылының 1 маусымына дейiн табыс етедi.
      5. алып тасталды

      6. Бюджеттiк бағдарламаға түсiндiрме жазба жоспарланып отырған бюджеттiк бағдарламаның қысқаша сипаттамасын айқындайды, оның мәнiн, республиканың немесе аймақтың әлеуметтiк-экономикалық дамуына қажеттiгi мен рөлiн ашып көрсетедi, өткен жылғы бюджеттiк өтiнiмнен ауытқу себептерiн көрсетедi.

      7. Бюджеттiк бағдарлама паспортының жобасы бюджеттiк бағдарламаның мақсаттарын, нормативтiк-құқықтық негiзiн, мiндеттерiн, iс-шараларын, жауапты орындаушыларын, орындалу мерзiмдерiн, ұлттық валютамен көрсетiлген құнын, қаржыландыру көздерiн, күтiлетiн нәтижелердi, индикаторларды айқындайтын құжат болып табылады.

      8. Субсидиялауға жiберiлетiн шығындарды қоспағанда, бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) бойынша шығыстардың есебi бюджеттiк бағдарламалардың нормативтiк, сандық, құндық көрсеткiштерi және бекiтiлген заттай нормалар негiзiнде жүзеге асырылады.
      Бюджеттiк субсидиялардың мөлшерi жеке, заңды тұлғалар және шаруа (фермер) қожалықтары өз қаражаты есебiнен жабатын құнды алып тастағанда, жеке, заңды тұлғалардың және шаруа (фермер) қожалықтары қызметiнiң құнын жабуға бағытталатын сома ретiнде айқындалды.
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бюджеттiк өтiнiмнiң есептеулер негiзiнде жасалуына және олардың дұрыстығына жауапты болады.

      8-1. Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi бюджеттiк өтiнiмдi шығыстар лимитi шегiнде енгiзуге мiндеттi.
      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң бюджеттiк бағдарламаларының (iшкi бағдарламаларының) жалпы құны шығыстар лимиттерiнен асып түскен жағдайда, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға бюджеттiк өтiнiмнiң құрамында:
      бекiтiлген мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламаларды, соның iшiнде олардың iс-шаралар жоспарларын;
      заттай нормаларды ;
      бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) сандық және құндық көрсеткiштерiн өзгерту жөнiнде негiзделген ұсыныстарды табыс етедi.

      9. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бюджеттік бағдарламаларды бюджеттiк кредит беру арқылы iске асыруды ұсынған жағдайда, осы бюджеттiк бағдарламалар бойынша бюджеттiк өтiнiм мынадай құжаттарды, соның iшiнде инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) дайындау мен iрiктеу кезiнде қалыптастырылған құжаттарды:

      1) бюджеттiк кредит берудiң мақсатына, принциптерiне, өлшемдерiне, бағыттарына бюджеттiк бағдарламаның сәйкестiгi негiздемесiн қоса алғанда, бюджеттiк бағдарламаны бюджеттiк кредит беру арқылы iске асырудың мақсатқа сай екендiгiнiң негiздемесiн;

      2) бюджеттiк кредит беру объектiлерiне және (немесе) бағыттарына қажеттiлiк негiздемесiн;

      3) бюджеттiк кредиттер шарттарының негiздемесiн;

      4) бюджеттiк кредит беру өтелiмдiлiгiнiң есебiн;

      5) жұмысқа тартылған жағдайда, сенiм бiлдiрiлген өкiлдiң (агенттердiң) көрсеткен қызметiне ақы төлеу мөлшерiнiң негiздемесiн қосымша қамтуға тиiс.

      10. Бюджеттiк өтiнiмдi жасау мен ұсыну тәртiбiн бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайды.
      Ескерту. 74-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      75-бап. Бюджеттiк өтiнiмдердi қарау

      1. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк өтiнiмдердi қарап, оларға осы Кодекстiң 35-бабының 3-тармағына сәйкес бағалау жүргiзедi және солар бойынша тиiстi қорытынды дайындайды.
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi бюджеттiк өтiнiмдi қағазға түсiрiп және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның ақпараттық жүйесiн пайдалану арқылы электрондық құжат түрiнде енгiзуге мiндеттi.
      Бюджеттiк өтiнiм Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасының оны жасау және табыс ету жөнiндегi талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк өтiнiмдi бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiне қайтарады.
      Бюджеттiк өтiнiм бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның ақпараттық жүйесiнде болмаған және қағазға түсiрiп берiлген бюджеттiк өтiнiммен сәйкес келмеген жағдайда, бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган оны қарамастан бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне қайтарады.

      2. Бюджеттiк комиссия бюджеттiк өтiнiмдер мен бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның қорытындысын қарап, олар бойынша шешiм қабылдайды.

      3. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi мен бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның арасындағы келiспеушiлiктердi бюджеттiк комиссия қарайды.

      4. Бюджеттiк комиссия бюджеттiк бағдарламалар бойынша түпкiлiктi шешiм қабылдағаннан кейiн бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi қосымша өтiнiмдердi ұсынуға құқылы емес.
      Ескерту. 75-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      76-бап. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық
               бюджет туралы заңның жобасын әзiрлеу

      1. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Республикалық бюджеттiк комиссия қабылдаған шешiмдердiң негiзiнде алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет жобасының түпкiлiктi нұсқасын жасап, оны Республикалық бюджеттiк комиссияның қарауына енгiзедi.

      2. Алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет жобасының түпкiлiктi нұсқасын қарау және айқындау жоспарланып отырған қаржы жылының алдындағы жылдың 1 тамызынан кешiктiрiлмей аяқталады.

      3. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң жобасының мәтiнiнде:

      1) алдағы қаржы жылындағы республикалық бюджет кiрiстерiнiң, шығындарының, операциялық сальдосының, таза бюджеттiк кредит беруiнiң, қаржы активтерiмен жүргiзiлетiн операциялар бойынша сальдосының, тапшылығының (профицитiнiң), тапшылығын қаржыландырудың (профициттi пайдаланудың) көлемдерi;

      2) жалақының, зейнетақының ең төменгi мөлшерi, ең төменгi күнкөрiс деңгейi және мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi;

      3) жергiлiктi бюджеттерден республикалық бюджетке бюджеттiк алып қоюлар көлемi;

      4) республикалық бюджеттен жергiлiктi бюджеттерге берiлетiн бюджеттiк субвенциялар көлемi;

      5) Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң резервi мөлшерi;

      6) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерi бойынша мiндеттемелердi орындау сомасы;

      7) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктер беру лимитi;

      7-1) мемлекет кепiлгерлiгiн беру лимитi;

      8) үкiметтiк борыш лимитi;

      9) басқа да ережелер болуға тиiс.

      4. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасына:

      1) осы Кодексте белгiленген құрылым бойынша тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттiң жобасы қоса тiркеледi. Бұл ретте түсiмдер - санаттар, сыныптар және iшкi сыныптар бойынша баяндалады, ал шығыстар функционалдық топтар, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi және бюджеттiк бағдарламалар бойынша баяндалады. "Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану)" бөлiмi жалпы сомамен ұсынылады;

      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерiнiң көлемi;
      3) алып тасталды
      4) алып тасталды

      5) бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды), қоса қаржыландыруды қажет ететін концессиялық жобаларды iске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттiк бағдарламаларға бөлiнген, республикалық бюджеттiң бюджеттiк даму бағдарламаларының тiзбесi;

      6) республикалық және жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар тiзбесi;

      7) басқа да деректер қоса тiркеледi.

      5. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттiң бекiтiлетiн тапшылығының (профицитiнiң) мөлшерi жалпы iшкi өнiмге ақшалай түрде және процентпен көрсетiледi.

      6. Алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасын бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ағымдағы жылдың 15 тамызынан кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне қарауға табыс етедi.

      7. Орталық мемлекеттiк органдар жаңа қаржы жылы басталғанға дейiн алдағы үш жылдық кезеңге арналған мемлекеттiк және республикалық бюджеттердiң болжамды көрсеткiштерiн ескере отырып, орындалуы бюджет қаражатының қосымша жұмсалуына әкеп соғатын қолданыстағы нормативтiк құқықтық актiлерге талдау жүргiзедi және олардың күшiн жою, тоқтата тұру немесе оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы ұсыныстар әзiрлейдi.
      Ескерту. 76-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.06.29. N 269 , 2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      77-бап. Тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджет,
               республикалық маңызы бар қала, астана бюджетi
               туралы мәслихат шешiмiнiң жобасын әзiрлеу

      1. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттiк комиссиясы қабылдаған шешiмдерi негiзiнде алдағы қаржы жылына арналған облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетi жобасының түпкiлiктi нұсқасын жасап, оны облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттiк комиссиясының қарауына енгiзедi.

      2. Алдағы қаржы жылына арналған облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетi жобасының түпкiлiктi нұсқасын қарау және айқындау жоспарланып отырған қаржы жылының алдындағы жылдың 15 қыркүйегiнен кешiктiрiлмей аяқталады.

      3. Шешiм жобасының мәтiнiнде:

      1) алдағы қаржы жылына арналған бюджет кiрiстерiнiң, шығындарының, операциялық сальдосының, таза бюджеттiк кредит беруiнiң, қаржы активтерiмен жүргiзiлетiн операциялар бойынша сальдосының, тапшылығының (профицитiнiң), тапшылығын қаржыландырудың (профициттi пайдаланудың) көлемдерi;

      2) облыстық бюджеттен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiне берiлетiн бюджет субвенцияларының көлемдерi және аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнен облыстық бюджетке бюджеттiк алып қоюлар көлемдерi;

      3) жергiлiктi атқарушы органның резервi мөлшерi;

      4) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органының тиiстi қаржы жылының аяғындағы жағдай бойынша борыш лимитi;

      5) басқа да ережелер болуға тиiс.

      4. Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетi туралы шешiмнiң жобасына:

      1) осы Кодексте белгiленген құрылым бойынша тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң жобасы қоса тiркеледi. Бұл ретте түсiмдер санаттар, сыныптар және iшкi сыныптар бойынша баяндалады, ал шығыстар функционалдық топтар, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi және бюджеттiк бағдарламалар бойынша баяндалады. "Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану)" бөлiмi жалпы сомамен ұсынылады;

      2) бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды), қоса қаржыландыруды қажет ететін концессиялық жобаларды iске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттiк бағдарламаларға бөлiнген, облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң бюджеттiк даму бағдарламаларының тiзбесi;

      3) тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын, соның iшiнде тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар тiзбесi;

      4) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн сатудан республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiне түсетiн түсiмдер көлемi;

      5) қаладағы әрбiр ауданның бюджеттiк бағдарламалары;

      6) басқа да деректер қоса тiркеледi.

      5. Тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджеттердiң, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерiнiң бекiтiлетiн тапшылығының (профицитiнiң) мөлшерi ақшалай түрде көрсетiледi.

      6. Алдағы қаржы жылына арналған облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң жобасын бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган ағымдағы жылдың 1 қазанынан кешiктiрмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органына қарауға табыс етедi.
      Ескерту. 77-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      78-бап. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi
               қаржы жылына арналған бюджетi туралы мәслихат
               шешiмiнiң жобасын әзiрлеу

      1. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет комиссиясы қабылдаған шешiмдер негiзiнде алдағы қаржы жылына арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетi жобасының түпкiлiктi нұсқасын жасап, оны ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.

      2. Алдағы қаржы жылына арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетi жобасының түпкiлiктi нұсқасын қарау және айқындау жоспарланып отырған қаржы жылының алдындағы жылдың 1 қазанынан кешiктiрiлмей аяқталады.

      3. Шешiм жобасының мәтiнiнде:

      1) алдағы қаржы жылына арналған бюджет кiрiстерiнiң, шығындарының, операциялық сальдосының, таза бюджеттiк кредит беруiнiң, қаржы активтерiмен жүргiзiлетiн операциялары бойынша сальдосының, тапшылығының (профицитiнiң), тапшылығын қаржыландырудың (профициттi пайдаланудың) көлемдерi;

      2) жергiлiктi атқарушы органның резервi мөлшерi;

      3) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетiнен облыстық бюджетке бюджеттiк алып қоюлары көлемi;

      4) басқа да ережелер болуға тиiс.

      4. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетi туралы шешiмнiң жобасына:

      1) осы Кодексте белгiленген құрылым бойынша тиiстi қаржы жылына арналған аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң жобасы қоса тiркеледi. Бұл ретте түсiмдер санаттар, сыныптар және iшкi сыныптар бойынша баяндалады, ал шығыстар функционалдық топтар, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi және бюджеттiк бағдарламалар бойынша баяндалады. "Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану)" бөлiмi жалпы сомамен ұсынылады;

      2) бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлiнген, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң бюджеттiк даму бағдарламаларының тiзбесi;

      3) тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын, соның iшiнде тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджеттiң бекiтiлгенi туралы облыстық мәслихаттың шешiмiмен белгiленген бюджеттiк бағдарламалар тiзбесi;

      4) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн сатудан аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiне түсетiн түсiмдер көлемi;

      5) әрбiр қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттiң, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтiң бюджеттiк бағдарламалары;

      6) басқа да деректер қоса тiркеледi.

      5. Тиiстi қаржы жылына арналған аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң бекiтiлетiн тапшылығының (профицитiнiң) мөлшерi ақшалай түрде көрсетiледi.

      6. Алдағы қаржы жылына арналған аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң жобасын бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган ағымдағы жылдың 15 қазанынан кешiктiрмей ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органына қарауға табыс етедi. P040678
      Ескерту. 78-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

13-тарау. Бюджет жобасын қарау мен бекіту процесінің
негізгі ережелері

      79-бап. Республикалық бюджет жобасын қарау мен бекiту
               туралы жалпы ережелер

      1. Алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасын Қазақстан Республикасының Үкiметi жоспарланып отырған жыл алдындағы жылдың 1 қыркүйегiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Парламентiне енгiзедi.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасымен бiр мезгiлде мынадай құжаттарды және материалдарды:

      1) әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмді жоспарын;

      2) алдағы үш жылдық кезеңге арналған орта мерзiмдi фискалдық саясатты;

      2-1) шоғырландырылған бюджеттi;

      3) республикалық бюджеттiк бағдарламалар паспорттарының жобаларын;

      4) республикалық бюджеттiң түсiмдерi бойынша негiздемелер мен болжамдық есептердi;

      5) соңғы есептiлiк күнгi жағдай бойынша мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыштың жайы туралы деректердi;

      6) алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет жобасында негiзге алынған шешiмдердi ашып көрсететiн түсiндiрме жазбаны табыс етедi.

      2. Алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджетті бекіту палаталардың бөлек отырысында әуелі - Мәжілісте, ал содан кейін Сенатта өз кезегімен қарау арқылы ағымдағы жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей жүргізіледі.

      3. Қазақстан Республикасының Парламентi ағымдағы жылдың 1 желтоқсанына дейiн алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды қабылдамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының Президентi алдағы қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған республикалық қаржылық жоспар туралы жарлық шығаруға құқылы, ол республикалық бюджеттi Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткенге дейiн қолданылады.
      Алдағы қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған республикалық қаржы жоспары ағымдағы жылдың 30 желтоқсанынан кешiктiрiлмей алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет жобасының төрттен бiр бөлiгі көлемiнде бекiтiледi.
      Республикалық қаржы жоспарының атқарылуы осы Кодексте белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

      4. Кезектi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған республикалық қаржылық жоспар бекiтiлген жағдайда, осы қаржы жылына арналған республикалық бюджет сол жылғы 1 наурыздан кешiктiрiлмей бекiтiлуге тиiс.
      Бұл ретте аталған қаржы жылына арналған республикалық бюджет сол жылдың бiрiншi тоқсанына арналған республикалық қаржы жоспары ескерiле отырып бекiтiледi.

      5. Алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң қосымшаларымен, Қазақстан Республикасы Президентiнiң алдағы қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған республикалық қаржы жоспары туралы Жарлығы қосымшаларымен бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.
      Ескерту. 79-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.12.06. N 7 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      80-бап. Жергiлiктi бюджеттiң жобасын қарау мен
               бекiту туралы жалпы ережелер

      1. Алдағы қаржы жылына арналған облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң жобасын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы жоспарланып отырған жыл алдындағы жылдың 15 қазанынан кешiктiрмей тиiстi мәслихатқа енгізедi.
      Алдағы қаржы жылына арналған аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң жобасын ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органы жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 1 қарашасынан кешiктiрмей тиiстi мәслихатқа енгiзедi.
      Жергiлiктi атқарушы орган алдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттiң жобасымен бiр мезгiлде мынадай құжаттарды және материалдарды:

      1) әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi жоспарын;

      2) үш жылдық кезеңге арналған орта мерзiмдi фискалдық саясатты;

      3) жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар паспорттарының жобаларын;

      4) жергiлiктi бюджеттiң түсiмдерi бойынша негiздемелер мен болжамдық есептердi;

      5) алдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет жобасында негiзге алынған шешiмдердi ашып көрсететiн түсiндiрме жазбаны табыс етедi.

      2. Алдағы қаржы жылына арналған облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетi Қазақстан Республикасының Президентi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға қол қойғаннан кейiн екi апта мерзiмнен кешiктiрiлмей бекiтiледi.
      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) алдағы қаржы жылына арналған бюджетi тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджеттi бекiту туралы облыстық мәслихаттың шешiмiне қол қойылғаннан кейiн екi апта мерзiмнен кешiктiрiлмей бекiтiледi.

      3. Мәслихат осы баптың 2-тармағында белгiленген мерзiмде алдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы шешiмдi қабылдамаған жағдайда, тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң жергiлiктi атқарушы органы алдағы қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған жергiлiктi қаржы жоспары туралы шешiм шығаруға құқылы, ол жергiлiктi бюджеттi мәслихат бекiткенге дейiн қолданылады.
      Алдағы қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған жергiлiктi қаржы жоспары ағымдағы жылдың 30 желтоқсанынан кешiктiрiлмей алдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет жобасының төрттен бiр бөлiгi көлемiнде бекiтiледi.
      Жергiлiктi қаржы жоспарының атқарылуы осы Кодексте белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

      4. Кезектi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған жергiлiктi қаржы жоспары бекiтiлген жағдайда осы қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет сол жылғы 1 наурыздан кешiктiрiлмей бекiтiлуге тиiс.

      5. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары аудандық (қалалық) мәслихаттар аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiн бекiту туралы шешiм қабылдағаннан кейiн бiр апта мерзiмде бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға бекiтiлген жергiлiктi бюджеттердiң негiзiнде жинақталған облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерiн, сондай-ақ тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалар мен бағдарламалардың тiзбесiн табыс етедi.

      6. Мәслихаттардың алдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы қабылдаған шешiмдерi қосымшаларымен және жергiлiктi атқарушы органдардың алдағы қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған жергiлiктi қаржы жоспары туралы шешiмдерi қосымшаларымен бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

      81-бап. Өкiлдi органдардың бюджет жобасын қарауының
               негізгі принциптерi

      1. Өкiлдi органдар бюджет жобасын қараған кезде мынадай принциптердi:

      1) негiздiлiк принципiн;

      2) бюджеттiң теңдестiрiмдiлігін сақтау принципiн ұстанады.

      2. Негіздiлiк принципi депутаттардың бюджет жобасына өзгерiстер немесе толықтырулар енгiзу туралы кез келген ұсыныстары,  тиiстi есептердi оларға қоса тiркей отырып, осы түзетулердi енгiзудiң қажеттiгiн, олардың әлеуметтiк-экономикалық даму басымдықтарына сәйкестiгiн жазбаша баяндаумен қатар жүруге тиiс екендiгiн бiлдiредi.

      3. Бюджеттiң теңдестiрiмдiлiгiн сақтау принципi депутаттар бюджет жобасына кез келген өзгерiс пен толықтыру енгiзген кезде бюджет тапшылығының мөлшерiн бюджет жобасында белгiленген деңгейден асырмай сақтау үшiн түсiмдердiң қосымша көздерi не қысқартылатын шығыстар айқындалуға тиiс екендiгін бiлдiредi.
      Ескерту. 81-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

14-тарау.

      Ескерту. 14-тараудың тақырыбы алып тасталды - 2007.12.06. N 7 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      82-бап. Республикалық бюджет жобасын Қазақстан
               Республикасының Парламентiнде қарау

      1. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасын Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Мәжiлiсi мен Сенатының жалпы отырыстарында қарау Қазақстан Республикасының Үкiметi уәкiлеттiк берген адамның (адамдардың) Қазақстан Республикасының орта мерзiмдi әлеуметтiк-экономикалық даму жоспары, орта мерзiмдi фискалдық саясат және тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасы бойынша, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Төрағасының ақша-кредит саясаты бойынша баяндамаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентiнiң палаталары уәкiлеттiк берген адамдардың заң жобасы бойынша қорытындыларымен қоса баяндамаларын қамтиды.

      2. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң палаталары жалпы отырыстарда алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасы бойынша республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi басшыларының сөздерiн тыңдауға құқылы.
      3. Алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2007.12.06.  N 7 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      Талқылау Қазақстан Республикасының Үкiметi уәкiлеттiк берген адамның (адамдардың) Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспары, орта мерзiмдi фискалдық саясат және тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасы жөнiндегi, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Төрағасының ақша-кредит саясаты жөнiндегi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Палаталары уәкiлеттiк берген адамдардың заң жобасы бойынша қорытындыларымен қоса баяндамаларын қамтиды.
      Ескерту. 82-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2007.12.06. N 7 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      83-бап.

      Ескерту. 83-бап алып тасталды - 2007.12.06. N 7 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттi бекiту Қазақстан Республикасы Парламентi палаталарының бiрлескен отырысында заң қабылдау арқылы жүзеге асырылады.

15-тарау. Мәслихаттың жергілікті бюджет жобасын
қарау және бекіту процесі

      84-бап. Жергiлiктi бюджет жобасын мәслихаттың тұрақты
               комиссияларында қарау

      1. Жергiлiктi бюджет жобасы тиiстi мәслихаттың тұрақты комиссияларында қаралады.

      2. Тиiстi мәслихаттардың тұрақты комиссиялары комиссия мүшелерiнiң арасынан жұмыс топтарын құрады. Жұмыс топтарына жергiлiктi атқарушы органдардың өкiлдерi тартылуы мүмкiн.

      3. Тұрақты комиссиялар жұмыс топтарының пiкiрлерiн ескере отырып, тиiстi негiздемелермен және есептермен қоса жергiлiктi бюджет жобасына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жөнiнде ұсыныстар жасайды және оларды тиiстi мәслихат белгiлеген бас тұрақты комиссияға жiбередi.

      4. Бас тұрақты комиссия тұрақты комиссиялардан түскен ұсыныстардың жинақтамасын жасап, оны мәслихаттың сессиясына шығарады. Бұл ретте жинақтамаға тиiстi негiздемелерi мен есептерi бар ұсыныстар ғана енгiзiледi.

      5. Тиiстi мәслихаттың сессиясында жергiлiктi бюджеттiң жобасын талқылау тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк әкiмiнiң немесе жергiлiктi атқарушы орган уәкiлеттiк берген адамның (адамдардың) тиiстi, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң орта мерзiмдi әлеуметтiк-экономикалық даму бағдарламасы, орта мерзiмдi фискалдық саясат және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттiң жобасы бойынша баяндамаларын, сондай-ақ мәслихат уәкiлеттiк берген адамдардың жергiлiктi бюджеттiң жобасы бойынша қорытындысымен қоса баяндамаларын қамтиды.

      6. Мәслихат сессияда алдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет бойынша жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi басшыларының сөздерiн тыңдауға құқылы.

      85-бап. Мәслихаттың жергiлiктi бюджеттi бекiтуi

      Тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттi бекiту мәслихаттың шешiмiн қабылдау арқылы жүзеге асырылады.

5-бөлім. Бюджеттердің атқарылуы мен нақтылануы

16-тарау. Бюджеттің атқарылуы туралы жалпы ережелер

      86-бап. Бюджеттiң атқарылуы туралы жалпы ережелер

      1. Бюджетке түсiмдердiң түсуiн, бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану) жөнiндегi iс-шаралар кешенiн орындау бюджеттiң атқарылуы болып табылады.

      2. Бюджеттiң атқарылуы ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарында басталып, 31 желтоқсанында аяқталады.

      3. Бюджеттің атқарылуы кассалық негiзде жүзеге асырылады.

      4. Қазақстан Республикасының Yкiметi республикалық бюджеттiң атқарылуын қамтамасыз етедi.

      5. Жергiлiктi атқарушы органдар жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуын қамтамасыз етедi. Бюджеттi атқару жөнiндегі орталық уәкiлеттi орган осы Кодекске сәйкес жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы бойынша рәсiмдердi жүзеге асырады. P070225
      Ескерту. 86-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      87-бап. Бюджеттiң атқарылу принциптерi

      1. Бюджет қаражатын нысаналы пайдалану принципi - бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарымен, мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiмен, нормативтiк құқықтық актiлермен айқындалып, бюджеттiк бағдарламалар соларға сәйкес жүзеге асырылатын iс-шаралардың өткiзiлуiне, күтiлетiн нәтижелер мен индикаторларға қол жеткiзуге бюджет қаражатын пайдалану.

      2. Уақтылылық принципi - түсiмдердi республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң есебiне жатқызу және бюджет қаражатын жеке қаржыландыру жоспарларына, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес пайдалану және бюджетке түсiмдердi, сондай-ақ бюджет қаражатын Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған мерзiмде және тәртiппен оларды алушылар шоттарының есебiне жатқызу.

      3. Бюджеттiң бiрқалыпты атқарылу принципi - қаржы жылының аяғына қарай төлемдер көлемiнiң жинақталып қалуына жол бермеу мақсатында бюджет қаражатын қаржы жылы iшiнде бiрқалыпты бөлу.

      4. Кассаның бiрыңғайлық принципi - барлық бюджет түсiмдерiн бiрыңғай қазынашылық шот есебiне жатқызу және барлық көзделген шығыстарды бiрыңғай қазынашылық шоттан ұлттық валютамен жүзеге асыру.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде ашылған банк шоттарынан шетелдiк валютаның түрлерi бойынша бюджетке түсетiн түсiмдер бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiне қайта айырбастауға өтiнiм берген күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрiлмей қайта айырбасталуға және бiрыңғай қазынашылық шот есебiне жатқызылуға тиiс.
      Бюджет жүйесiнiң барлық деңгейдегi бюджеттерi кассаның бiрыңғайлығы принципi негiзiнде атқарылады.
      Ескерту. 87-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      88-бап. Бiрыңғай қазынашылық шот

      1. Бiрыңғай қазынашылық шот - аударым операцияларын орталықтандырып жүзеге асыру және олардың есебiн кассаның бiрыңғайлығы принциптерiнде жүргiзу үшiн Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде ашылатын шот.

      2. Бiрыңғай қазынашылық шот қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы, мемлекеттiк мекемелердiң шоттарындағы қаражат қалдықтарын қамтиды.
      Қолма-қол ақшаның бақылау шоттары мынадай:

      1) республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн түсiмдер мен республикалық және жергiлiктi бюджеттерден жүргiзiлген төлемдер;

      2) мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер мен олар бойынша жүргiзiлген төлемдер;

      3) осы Кодекстiң 49-1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерi және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi шоттарына жүргiзiлген аударымдар;

      4) мемлекеттiк мекемелерге демеушiлiк, қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдер және олардың есебiнен жүргiзiлген төлемдер;

      5) жеке немесе заңды тұлғаның мемлекеттiк мекемеге алғашқы талап ету бойынша немесе қандай да бiр мерзiмнен кейiн толық немесе бөлiп-бөлiп, алдын ала келiсiлген үстемесiмен не онсыз, тiкелей жеке немесе заңды тұлға қайтаруға не тиiстi республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерге берiлуге тиiс болу-болмауына қарамастан, оларды номиналды түрiнде қайтару талаптарымен беретiн ақша бойынша операцияларын бiрыңғай бюджеттiк сыныптамаға және мемлекеттiк мекемелердiң кодтарына сәйкес есепке алуға арналады.
      Сайлауларды қаржыландыруға арналған шоттар - жергiлiктi бюджеттердiң қолма-қол ақшасының бақылау шотынан ерекшеленетiн және Қазақстан Республикасының Президентiн, Парламентiнiң, мәслихаттардың депутаттарын, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының мүшелерiн сайлаған кезде сайлау iс-шараларын өткiзу үшiн шығыстар бойынша операцияларды есепке алуға арналған жергiлiктi атқарушы органның қолма-қол ақшасының бақылау шоты.
      Сайлауларды қаржыландыруға арналған шоттарға республикалық бюджеттен қаражат аударуды Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы жүзеге асырады.
      Сайлауларды қаржыландыруға арналған шоттардағы қаражатты жұмсауға аумақтық сайлау комиссиялары төрағаларының ғана құқығы бар.
      Мемлекеттiк мекеменiң шоттары бюджеттiк шығыстарды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде рұқсат етiлген өзге де қаражатты есепке алуға арналған.

      3. Шетел валютасымен түсетiн түсiмдер бойынша бюджеттiк операцияларды жүзеге асыру және олардың есебiн жүргiзу үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде шетел валюталарының түрлерi бойынша банк шотын ашады.

      4. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, бюджет қаражатын банк шоттарында орналастыруға жол берiлмейдi.
      Ескерту. 88-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      89-бап. Бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды)
             iске асыруды қаржыландыру

      1. Мемлекеттiк органдардың бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыруы республикалық немесе жергiлiктi бюджеттер қаражаты есебiнен қаржыландырылады.

      2. Iшкi iстер органдарының бюджеттiк бағдарламаларын (iшкi бағдарламаларын) қоспағанда, жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыруды республикалық бюджеттен қаржыландыруға жол берiлмейдi.
      Iшкi iстер органдарының бюджеттiк бағдарламаларын (iшкi бағдарламаларын) қоспағанда, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыруды жергiлiктi бюджеттен қаржыландыруға жол берiлмейдi.
      Бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыруды екi және одан көп жергiлiктi бюджеттерден қаржыландыруға жол берiлмейдi.
      Ескерту. 89-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      90-бап. Мемлекеттiк мекемелердiң шоттары

      1. Мемлекеттiк мекемелердiң мынадай шоттары болуы мүмкiн:

      1) бюджеттiк шот - бiрыңғай бюджеттiк сыныптама кодтары мен мемлекеттiк мекемелер кодтарын құрамдастыру, олар бойынша бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын шығыстар бойынша операцияларды есепке алу жүзеге асырылады;
      2) алып тасталды
      3) алып тасталды
      4) алып тасталды

      5) бюджеттiк инвестициялық жобаның немесе бағдарламаның арнайы шоты - үкiметтiк сыртқы қарыздың немесе гранттың аванстық төлемдерi арқылы жаңартылатын халықаралық қарыз шартында немесе байланысты грант туралы келiсiмде айтылған шетел валютасындағы шот. Арнайы шотты бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi үкiметтiк сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың есебiнен халықаралық қарыз шартына не байланысты грант туралы келiсiмге сәйкес тауарлар (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) сатып алуға және бюджеттiк инвестициялық жобаға немесе бағдарламаға әкiмшiлiк етуге шығарылған шығыстар үлесiнiң орнын толтыру үшiн ашады;

      6) бюджеттiк инвестициялық жобаның немесе бағдарламаның арнайы шотына ұлттық валютамен төлемдердi жүзеге асыру үшiн екiншi деңгейдегi банктерде ашылған шот;

      7) бюджеттiк инвестициялық жобаның жаңартылатын шоты - үкiметтiк сыртқы қарыздар есебiнен берiлген кредит бойынша негiзгi борышты өтеу шотына қарыз алушылар қайтаратын ақшаны есепке алу және пайдалану үшiн бюджеттiк инвестициялық жобаны iске асыру кезеңiнде екiншi деңгейдегi банктерде ашылатын шот;

      8) шетел валютасымен операциялар жүргiзуге арналған шетел валютасындағы шот;

      9) нысаналы қаржыландыру шоты - ерекше шығыстар жасауға ақшаны есепке алу және жұмсау үшiн республикалық бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемеге ашылатын шот.

      2. Мемлекеттiк мекемелердiң шоттары бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда ғана ашылады. Осы Кодексте, Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда Үкiмет белгiлеген және Қазақстан Республикасының банк заңдарында белгiленген тәртiппен шоттар екiншi деңгейдегi банктерде ашылуы мүмкiн. V074627
      Ескерту. 90-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      91-бап. Бюджет қаражатының қалдықтары

      1. Бюджет қаражатының қалдықтары - есептiлiк кезеңiнiң аяғындағы жағдай бойынша пайдаланылмай қалған бюджет қаражаттары.

      2. Уақытша бос бюджет ақшасы - белгiлi бiр уақыт кезеңi iшiнде пайдаланылмаған, бiрыңғай қазынашылық шотта жатқан бюджет қаражаттары.

      3. Pеспубликалық және жергiлiктi бюджеттердiң уақытша бос бюджеттiк ақшасын бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi орналастыра алады. Уақытша бос бюджет ақшасын депозиттерге орналастыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейдi .

       4. Бюджет қаражатының бос қалдықтары - өткен қаржы жылынан кейiнгi 1 қаңтардағы жағдай бойынша өткен қаржы жылындағы бюджеттiң атқарылу қорытындылары бойынша пайдаланылмай қалған бюджеттiк қаражаттар.

      5. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, жергілiктi бюджеттердiң бюджет қаражатының бос қалдықтарын жоғары тұрған бюджетке алуға болмайды.

      6. Бюджет қаражатының бос қалдықтары ағымдағы жылдың шығыстары бойынша жоспарлы жұмсалымдарды ұлғайтуға мынадай ретпен:

      1) бюджеттiк кредиттердi және пайдаланылмаған нысаналы трансферттердiң сомаларын оларды бөлген жоғары тұрған бюджетке ағымдағы жылдың бюджетiн түзету арқылы мiндеттi түрде қайтаруға;

      1-1) өткен жылғы бюджетте бекiтiлген бюджеттiк инвестициялық жобаны оның бекiтiлген жылдық көлемiнiң он процентiнен аспайтын сомаға ағымдағы жылдың бюджетiн Қазақстан Республикасының Парламентiнде немесе мәслихатта нақтыламай-ақ, ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық немесе жергiлiктi бюджеттi түзету арқылы қаржыландыруды аяқтауға жұмсалуы мүмкiн. Мұндай шығыстар ағымдағы жылдың шығыстары болып табылады;

      2) ағымдағы жылдың бюджетiн Қазақстан Республикасының Парламентiнде немесе мәслихатта нақтыламай-ақ, республикалық немесе жергiлiктi бюджеттi түзету арқылы алынған қарыздар бойынша негiзгi борышты өтеуге;

      3) ағымдағы жылдың бюджетiн Қазақстан Республикасының Парламентiнде немесе мәслихатта нақтылай отырып, мемлекеттiк мекемелердiң кредиторлық берешегiн өтеуге;

      4) ағымдағы жылдың бюджетiн Қазақстан Республикасының Парламентiнде немесе мәслихатта нақтылай отырып, ағымдағы бюджеттiк бағдарламалардың қаржыландырылуын қамтамасыз етуге;

      5) ағымдағы жылдың бюджетiн Қазақстан Республикасының Парламентiнде немесе мәслихатта нақтылай отырып, басқа да шығыстарға жұмсалуы мүмкін.

      7. Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы - бюджет қаражатының бос қалдықтары мен есептiлiк кезеңiнiң аяғындағы жағдай бойынша бюджет қаражаты қалдықтарының арасындағы айырма.
      Ескерту. 91-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

17-тарау. Бюджеттің атқарылу негізі

      92-бап. Бюджеттiң атқарылу негiзi болып табылатын
               құжаттар

      Мыналар:

      1) осы Кодекс;
      2) тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттер туралы мәслихаттардың шешiмдерi;
      3) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органдардың тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру жөнiндегi қаулылары;
      4) Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның республикалық немесе жергiлiктi бюджеттердi атқару барысында ағымдағы жылы қабылдайтын шешiмдерi;
      5) бюджеттiк бағдарламалардың паспорттары;
      6) жылдық қаржыландыру жоспары;
      7) түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары;
      7-1) жеке қаржыландыру жоспарлары;
      8) осы Кодекске сәйкес бюджеттi атқару тәртiбiн айқындайтын нормативтiк құқықтық актiлер бюджеттiң атқарылу негiзi болып табылады.
      Ескерту. 92-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      93-бап. Қазақстан Республикасының Үкiметi мен
               жергiлiктi атқарушы органдардың тиiстi қаржы
               жылына арналған республикалық бюджет туралы
               заңды және тиiстi қаржы жылына арналған
               жергiлiктi бюджеттер туралы мәслихаттардың
               шешiмдерiн iске асыру туралы қаулылары

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы қаулысы жоспарланып отырған жыл алдындағы жылдың 20 желтоқсанына дейiн қабылданады.
      Жергiлiктi атқарушы органның тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру жөнiндегi қаулысы мәслихат жергiлiктi бюджеттi бекiткеннен кейiн екi апта мерзiмде қабылданады.

      2. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру жөнiндегi және жергiлiктi атқарушы органдардың тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру жөнiндегi қаулылары бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне, бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға республикалық немесе жергiлiктi бюджеттiң уақтылы атқарылуын қамтамасыз ету жөнiндегi тапсырмаларды көздейдi.
      Қаулыға мыналар қоса тiркеледi:

      1) осы Кодексте белгiленген құрылым бойынша бекiтiлген республикалық немесе жергiлiктi бюджет. Бұл ретте түсiмдер ерекшелiктер деңгейiне дейiн ұсынылады, ал бюджеттiк бағдарламалар ішкi бағдарламаларға бөлiнiп ұсынылады. "Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану)" бөлiмi жалпы сомада берiледi;

      1-1) төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер мен кредиттер бөлу;

      2) тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыруға қажеттi басқа да деректер немесе көрсеткiштер, оларды анықтау Қазақстан Республикасының Үкiметiне немесе жергiлiктi атқарушы органға жүктеледi.

      2-1. Республикалық бюджет нақтыланған жағдайда Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру жөнiндегi қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы заңға Қазақстан Республикасының Президентi қол қойған күннен бастап он күн iшiнде бекiтiледi.
      Жергiлiктi бюджет нақтыланған жағдайда мәслихаттың тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы шешiмiн iске асыру жөнiндегi жергiлiктi атқарушы органның қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы жергiлiктi атқарушы органның қаулысы мәслихаттың тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы мәслихаттың шешiмi бекiтiлгеннен кейiн екi апта мерзiмде бекiтiледi.

      3. Қазақстан Республикасының Үкiметi мен жергiлiктi атқарушы органдардың тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттер туралы мәслихаттардың шешiмдерiн iске асыру жөнiндегi қаулысын әзiрлеудi, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдармен келiсе отырып, бюджеттi жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар жүзеге асырады.
      Ескерту. 93-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      94-бап. Бюджеттiк бағдарламалар паспорттары

      1. Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын тиiстi қаржы жылына Қазақстан Республикасының Үкiметi жоспарланып отырған жыл алдындағы жылдың 20 желтоқсанынан кешiктiрмей бекiтедi.
      Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын тиiстi қаржы жылына жергiлiктi атқарушы орган мәслихат жергiлiктi бюджеттi бекiткеннен кейiн екi апта мерзiмде бекiтедi.

      2. Республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың паспорттары бюджеттiк өтiнiмнiң құрамында ұсынылған және бюджет комиссиясы мақұлдаған бюджеттiк бағдарлама паспортының жобасы негізiнде, бюджеттi бекiткен (нақтылаған, түзеткен) кезде қабылданған шешiмдердi ескере отырып жасалады және бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалау үшiн негiз болып табылады.

      2-1. Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi бюджеттiк бағдарлама паспортын жасаудың дұрыстығы үшiн жауапты болады.

      3. Бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарына өзгерiстер мен толықтырулар:

      1) бюджет нақтыланған;

      1-1) мемлекеттiк функциялар мемлекеттiк басқарудың бiр деңгейiнен екiншiсiне, бiр мемлекеттiк органнан екiншiсiне немесе мемлекеттiк емес секторға берiлген;

      2) мақсаттар, мiндеттер, iс-шаралар, жауапты орындаушылар, iске асыру мерзiмдерi, күтiлетiн нәтижелер мен индикаторлар өзгерген жағдайда, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру жөнiндегi қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген;

      3) Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық, экологиялық және әлеуметтiк тұрақтылығына қауiп төндiретiн жағдайды жою қажет болған;

      4) осы Кодекстiң 108-бабының 5-тармағында көзделген жағдайларда енгiзiледi.

      4. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң паспорттары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк құпиялардың сақталуын қамтамасыз ете отырып, электрондық және (немесе) өзге де бұқаралық ақпарат құралдарында мiндеттi түрде жариялануға жатады.
      Ескерту. 93-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      95-бап. Жылдық қаржыландыру жоспары

      1. Жылдық қаржыландыру жоспары - бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы бойынша бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) жылдық түсiмдер көлемiмен теңдестiрiлген жылдық қаржыландыру көлемдерiн айқындайтын құжат.

      2. Жылдық қаржыландыру жоспарын бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган әзiрлеп, бекiтедi және ол бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға берiледi, сондай-ақ бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне жiберiледi.

      3. Жылдық қаржыландыру жоспарын әзiрлеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

18-тарау. Бюджеттің атқарылу процесі

      96-бап. Бюджеттiң түсiмдер бойынша атқарылуы

      1. Бюджеттiң түсiмдер бойынша атқарылуы бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бюджетке түсетiн түсiмдердiң тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергіліктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiнде белгiленгеннен төмен болмайтындай мөлшерде толық және уақтылы есепке алынуын қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шаралар кешенiн жүргiзу болып табылады. P070225

      2. Бюджеттiң түсiмдер бойынша атқарылуы:

      1) түсiмдердi бiрыңғай қазынашылық шотқа төлеудi және есепке алуды;

      2) осы Кодекске сәйкес түсiмдердi республикалық, жергiлiктi бюджеттер мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры арасында бөлудi;
      3) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес бюджеттен түсiмдер сомасын қайтаруды не оларды салық берешегiн өтеу есебiне есепке алуды қамтиды.
      Ескерту. 96-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      97-бап. Түсiмдердi бiрыңғай қазынашылық шотқа төлеу
               және есепке алу

      1. Бюджетке түсетiн түсiмдер ақшалай нысанда жүзеге асырылады және бiрыңғай бюджеттiк сыныптамаға сәйкес толық көлемде бiрыңғай қазынашылық шотқа есепке алынады.
      2. Бюджетке шетел валютасымен түсетiн түсiмдер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен келiсе отырып, бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайтын тәртiппен есепке алынады.

      98-бап. Түсiмдердi республикалық, жергiлiктi бюджеттер
              мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры
              арасында бөлу

      Түсiмдердi республикалық, жергiлiктi бюджеттер мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры арасында бөлудi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган әрбiр жұмыс күнi осы Кодекске сәйкес жүзеге асырады.
      Ескерту. 96-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      99-бап. Бюджеттен түсiмдер сомасын қайтару

      Тиiстi бюджеттен түсiмдер сомасын қайтару не оларды салық берешегiн өтеу есебiне есепке алу Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады.

       100-бап. Бюджеттiң шығыстар бойынша атқарылуы

      1. Бюджеттiң шығыстар бойынша атқарылуы бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң  бюджеттiк бағдарламалар мақсатына тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiнде не түзетiлген бюджетте бекiтiлген сомалар шегiнде уақтылы қол жеткiзуге бағытталған iс-шараларды жүзеге асыруы болып табылады.

      2. Мыналар:

      1) мiндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларын, бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын жасау және бекiту;

      2) түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасау және бекiту;

      3) мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер қабылдауына рұқсаттар беру;

      4) мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн тiркеу;

      5) төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыру бюджет шығыстарын атқарудың негiзгi кезеңдерi болып табылады.
      6) алып тасталды

      3. Бюджеттiк қаражат есебiнен тауарлар (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) сатып алу мемлекеттiк сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      Ескерту. 100-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      101-бап. Бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi
                бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарлары

      1. Мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (ішкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарлары - мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер қабылдауының және бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы бойынша оларды атқару үшiн төлемдер төлеудi жүзеге асыруының ай сайынғы кестесiн айқындайтын құжаттар (бұдан әрi - бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарлары).

      2. Бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi жеке қаржыландыру жоспарларын ескере отырып, Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен әзiрлейдi.

        2-1. Жеке қаржыландыру жоспарларын мемлекеттiк мекемелер әзiрлейдi және оларды бекiтiп, бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын әзiрлеу үшiн бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне бередi.

      3. Бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарлары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергілiктi атқарушы органның тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру туралы қаулысына, жылдық қаржыландыру жоспарына, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң бюджеттiк өтiнiмiне, бюджеттiк бағдарлама паспортына, бiрыңғай бюджеттiк сыныптамаға сәйкес әзiрленедi.

      4. Бюджеттiк бағдарламаны (iшкi бағдарламаны) қаржыландыру жоспарлары түсiмдер мен қаржыландырудың тиiстi жиынтық жоспарларын қалыптастыру үшiн пайдаланылады.

      5. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) бойынша төлемдердi жүзеге асырудың ай сайынғы кестесiне бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң келiсiмi бойынша түсiмдердiң болжамды көлемдерiн ескере отырып өзгерiстер енгiзуге құқылы.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны (iшкi бағдарламаны) қаржыландыру жоспарларын түсiмдердiң жиынтық жоспары мен жеке қаржыландыру жоспарлары бекiтiлгеннен кейiн бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бекiтедi.

      7. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жеке қаржыландыру жоспарларын бекітуді қамтамасыз етеді.
      Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарлары мен міндеттемелер бойынша және төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары бюджет шығыстарының айларға бөлінген экономикалық сыныптамасына сәйкес жасалады.
      Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын және бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасына сәйкес міндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларын республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері - бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға , жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарға табыс етеді.
      Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын және бюджеттік бағдарламалар (ішкі бағдарламалар) бөлігінде төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларын республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері - бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарға табыс етеді.
      Мемлекеттік мекемелер бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның тиісті аумақтық бөлімшелеріне бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасына сәйкес міндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларын міндетті түрде табыс етеді.

      8. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен бюджеттiк бағдарламаны (iшкi бағдарламаны) қаржыландыру жоспарына бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнің немесе жергiлiктi атқарушы органдардың тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттардың шешiмдерiн iске асыру туралы қаулыларымен бекiтiлген жылдық сома шегiнде өзгерiстер енгiзуге құқығы бар.
      Бұл ретте:

      1) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi:
      бюджеттiк бағдарламаның паспортына сәйкес келу;
      бюджеттiк бағдарламаның паспортында көзделген iс-шаралардың уақтылы әрi сапалы орындалуын және бюджет қаражатын тиiмдi пайдалануды қамтамасыз ету;

      2) мемлекеттiк мекемелер:
      мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес қабылдайтын мiндеттемелерiнiң орындалуын қамтамасыз ету;
      жеке қаржыландыру жоспарларының бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларына сәйкес келу талаптарын сақтауға тиiс.
      Ескерту. 101-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.12.06. N 7 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      102-бап. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары

      1. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары - бюджет түсiмдерiнiң бюджет сыныптамасы бойынша бюджетке түсетiн түсiмдердiң және бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) жоғары тұрған бюджеттен алынған, пайдаланылмаған нысаналы трансферттер шегерiлiп тасталған бюджет қаражатының бос қалдықтарын ескере отырып, бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) деңгейiндегi төлемдер бойынша қаржыландырудың ай сайынғы теңдестiрiлген жоспарын айқындайтын құжат.

      2. Түсiмдер және бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) бойынша жылдық сомалар түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарында бастапқы бекiтiлуi кезiнде жылдық қаржыландыру жоспарына сәйкес келуге тиiс.

      3. Түсiмдердiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер қабылдауы мен бюджетке төлемдер төлеудiң белгiленген мерзiмi, бюджетке өткен жылдары түскен түсiмдер қарқыны, мемлекеттiк бағалы қағаздардың табыстылық қарқынын талдау және бағалы қағаздар рыногындағы сұраныс пен ұсыныс деңгейi, жасасылған кредиттiк шарттардың, қарыз шарттарының, байланысты гранттар туралы келiсiмдердiң талаптары мен бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi әзiрлеген бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарлары негiзге алына отырып жасалады.

      4. Мiндеттемелер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларының негiзiнде мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарлары жасалады.

      5. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жасап, бекiтедi.

      6. Жылдық сомаларды қоса алғанда, түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудi бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүзеге асырады.

      7. Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлетті орган түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға табыс етедi.
      Ескерту. 102-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      103-бап. Рұқсаттар беру

      1. Рұқсат - бюджет қаражатының көлемiн айқындайтын құжат, мемлекеттiк мекемелер солардың шегiнде мiндеттемелер қабылдайды.

      2. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдар бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) қаржыландыру жоспарларына және мiндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына сәйкес рұқсаттар бередi.

      3. Рұқсаттар ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанына дейiн күшiнде болады.

      4. Рұқсаттар беру нысаны мен тәртiбiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлейді .
      Ескерту. 103-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      104-бап. Мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi

      1. Мемлекеттiк мекемелер тиiстi қаржы жылына арналған мiндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларында бекiтiлген сомаларға сәйкес берiлген сомалар, рұқсаттар шегiнде ғана мiндеттемелер қабылдайды.

      2. Мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерi олар бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда мiндеттi тiркелуден өткеннен кейiн күшiне енедi.
      Мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн тiркеудi жүзеге асыру кезiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган олардың берiлген рұқсаттар сомаларына сәйкестiгiн тексередi.
      Iске асырылу мерзiмi бiр жылдан асатын бюджеттiк даму бағдарламаларына байланысты азаматтық-құқықтық мәмiлелер тиiстi қаржы жылына арналған мiндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларында бекiтiлген сомалар шегiнде бүкiл қолданылу мерзiмi iшiнде тiркелуi мүмкiн.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның және мемлекеттiк мекеменiң бiрiншi басшысының қолы және елтаңбалы мөрiнiң таңбасы бар мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн (мiндеттемелерiн) тiркеу туралы хабарлама бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда азаматтық-құқықтық мәмiлелердiң (мiндеттемелердiң) тiркелгенiн растайтын құжат болып табылады.
      Хабарламаның нысанын, оны ресiмдеу, ұсыну тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайды.

      3. Бюджеттiк қаражаттар Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның резервiнен бөлiнетiн жағдайларды қоспағанда, ағымдағы қаржы жылының 15 желтоқсанынан кейiн мемлекеттiк мекемелер жасасқан азаматтық-құқықтық мәмiлелердi тiркеуге жол берiлмейдi.

      4. Мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды .
      Ескерту. 104-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      105-бап. Төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыру

      1. Алдын ала ақы төлеу нысанындағы төлемдердi қоспағанда, төлемдер растайтын құжаттардың негiзiнде мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi бойынша жүзеге асырылады. Бюджеттен төленетiн төлем сомасы мемлекеттiк мекемелер мiндеттемелерiнiң сомасынан аспауға тиiс.

      2. Растайтын құжаттар - бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысының, тiркелген азаматтық-құқықтық мәмiленiң шарттарына немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актiсiне сай келетiн тауарлар беру, жұмыстар орындау немесе қызметтер көрсету жөнiнде қызмет көрсететiн жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттiк мекеменiң бiрiншi басшысының және бас бухгалтерiнiң қолы қойылған және олардың мөрiмен расталған мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн (мiндеттемелерiн) тiркеу туралы хабарламалар және төлеуге берiлетiн шоттар.
      Жеке және заңды тұлғалар бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда тiркелген азаматтық-құқықтық мәмiлелерге сәйкес шығарған тауарларды жеткiзудi, орындалған жұмыстарды және (немесе) көрсетiлген қызметтерді paстайтын дұрыстығы үшiн мемлекеттiк мекеме жауапты болады.

      3. Төлеуге берiлетiн шот - мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелердi орындағанын растайтын құжат, ол бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган үшiн бюджет қаражатын алушының пайдасына төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыруға негiз болып табылады.
      Бюджеттен төленетiн төлемдер мен аударымдар оларды жүргiзу кезiнде тиiстi бюджеттегi қолма-қол ақшаның бақылау шотындағы бюджет қаражатының қалдығы шегiнде жүзеге асырылады.
      Төлеуге берiлетiн шоттардың нысанын, оларды ресiмдеу, ұсыну, пайдалану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
      Төлем құжаттарын ресiмдеу, ұсыну және пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасының төлемдер және ақша аударымдары туралы заңнамасында белгiленедi.

      4. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган төлемдер жүргiзген кезде ағымдағы бақылауды жүзеге асырады, ол төлеуге берiлген шоттар мен төлем құжаттарының:

      1) бюджеттiк бағдарламалар паспорттарына;

      2) экономикалық сыныптама жөнiндегi мiндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарлары мен жеке қаржыландыру жоспарларына және бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) деңгейiндегi төлемдер және мемлекеттiк мекемелердiң тiркелген мiндеттемелерiнiң сомалары бойынша қаржыландыру жоспарлары мен жеке қаржыландыру жоспарларына;

      3) бiрыңғай бюджеттiк сыныптамаға ;

      4) кредиттiк шарттардың, қарыз шарттарының, сондай-ақ азаматтық-құқықтық мәмiлелер жөнiндегi шарттардың талаптарына;

      5) Қазақстан Республикасының бюджет заңдарында көзделген өзге де ережелерге сәйкестiгiн тексеруден тұрады.

      5. Төлемдердi және аударымдарды жүзеге асырған кезде бюджеттiк қаражаттың тиiстi сомасы бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның нұсқауы негiзiнде бiрыңғай қазынашылық шоттан шығарылып, қабылданған мiндеттемелермен айқындалатын бюджеттiк қаражатты алушының шотына есептеледi.
      Бюджет қаражатын алушы тарапынан мiндеттемелер толық орындалған жағдайда бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган төлемдер мен аударымдардың жүзеге асырылғанын растау үшiн, жүргізiлген төлемдер туралы деректер жазылған азаматтық-құқықтық мәмiлелердiң (мiндеттемелердiң) тiркелгенi туралы хабарлама бередi.

      6. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның инкассолық өкiмдердi орындауы Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.

      7. Осы Кодекстiң талаптары және қабылдануы осы Кодексте көзделген, бюджеттiң атқарылу тәртiбiн айқындайтын басқа да нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптары бұзылған жағдайда бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган өзi жүзеге асыратын мемлекеттiк мекемелердiң төлемдерiн тоқтата тұруға құқылы.

      8. Төлемдердi және ақша аударымдарын жүзеге асыру әдiстерi Қазақстан Республикасының төлемдер және ақша аударымдары туралы,  бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi заңдарымен немесе Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттармен айқындалады . Z980237 V001155 V001148 U952301

      9. Сыртқы экономикалық қызметке байланысты төлемдер Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша жүзеге асырылады.

      10. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның төлемдердi жүзеге асыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
      Ескерту. 105-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      106-бап. Бюджеттiк ақшаны басқару

      1. Бюджеттiк ақшаны басқаруды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар жүзеге асырады.

      2. Бюджеттiк ақшаны басқару - төлемдердiң бюджетке түсетiн түсiмдер мерзiмдерiне сәйкес уақтылы төленуiн қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шаралар кешенi.

      3. Төлемдердiң уақтылы және толық төленуiн қамтамасыз ету үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн түсiмдердi, бюджет қаражатының бос қалдықтарын және ағымдағы қаржы жылының тиiстi кезеңiне арналған бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) деңгейiндегi төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес жүргiзiлетiн төлемдердi есепке ала отырып, бюджет қаражатының (қолма-қол ақшаның) күтiлетiн көлемiн айқындайды.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар мемлекеттiк мекемелердiң орындалған мiндеттемелерiнiң бюджет қаражатымен (қолма-қол ақшамен) уақтылы қамтамасыз етiлуi үшiн жауапты болады.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бюджет қаражатын (қолма-қол ақшаны) уақтылы басқарудың тиiмдi әдiсiн пайдаланады.
      Қолма-қол ақша профицитi - республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн нақты түсiмдер мен бюджет қаражатының бос қалдықтары көлемiнiң ағымдағы қаржы жылы басталғаннан берi жүргiзiлген төлемдер көлемiнен асып түсуi.
      Қолма-қол ақша тапшылығы - жүргiзiлген төлемдердiң болжанған көлемiнiң ағымдағы қаржы жылының басынан бастап республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн түсiмдердiң және бюджет қаражатының бос қалдықтарының болжанған көлемiнен асып түсуi.
      Ағымдағы қаржы жылының тиiстi кезеңiне арналған тиiстi бюджеттiң қолма-қол ақша тапшылығының жол берiлетiн шектi мөлшерi тиiстi қаржы жылына арнап бекiтiлген, нақтыланған және түзетiлген республикалық және жергiлiктi бюджеттер тапшылығының бекiтiлген сомасынан аспауға тиiс.
      Ағымдағы қаржы жылының тиiстi кезеңiнде республикалық бюджеттiң қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекеттiк бағалы қағаздар шығарады.
      Ағымдағы қаржы жылының тиiстi кезеңiнде тиiстi жергiлiктi бюджеттiң қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда жергiлiктi атқарушы орган жоғары тұрған бюджеттен қарыз алуды жүзеге асырады.

      4. Бюджетке түсетiн ақша түсiмдерiнiң болжамды көлемi тиiстi кезеңде жеткiлiксiз болған жағдайда бюджеттi атқару жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган төлемдер жүргiзу үшiн қарыз алу арқылы ақша тарту процесiн ұйымдастырады.

      5. Бюджеттiк ақшаны басқару Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 106-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      107-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан
               берiлетiн кепiлдiктi трансферттi пайдалану

      1. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайтын тәртiппен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiмен келiсiм бойынша:

      1) республикалық бюджетке түсетiн түсiмдер мен бюджет қаражатының қалдықтарын болжау негiзiнде бюджеттiк даму бағдарламалары (iшкi бағдарламалары) бойынша төлемдердi жүзеге асыру үшiн тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда бекiтiлген кепiлдiктi трансферттiң көлемi шегiнде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке берiлетiн кепiлдiктi трансферттiң қажеттi сомасын айқындайды;

      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiне Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке айлар бойынша сомасын көрсете отырып, кепiлдiктi трансферттi аудару туралы тиiстi өтiнiм жiбередi;

      3) қажеттi сома республикалық бюджет әзiрленетiн жылдың алдындағы қаржы жылының соңына қарай Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры активтерiнiң үштен бiр бөлiгiнен асып түскен жағдайда бюджеттiк даму бағдарламаларын (iшкi бағдарламаларын) асып түсу сомасына тең мөлшерде бюджет қаражатымен қамтамасыз етедi.
      Ескерту. 107-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      108-бап. Бюджеттiң атқарылу мониторингi

      1. Бюджеттiң атқарылу мониторингiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi қаржыландыру жоспарларының жылдық сомаларының ай бойынша бөлiнуiн, қаржыландыру жоспарларына бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi енгiзетiн өзгерiстердiң негiздiлiгiн талдау және бағалау, қаржыландыру жоспарларының орындалмау себептерiн анықтау, бюджеттiк бағдарламалардың атқарылуы туралы есеп жасау арқылы жүзеге асырады.

      2. Бюджеттiң атқарылу мониторингi барысында бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар:

      1) Қазақстан Республикасының Yкiметi мен бюджеттiң уақтылы және тиiмдi атқарылмау себептерiн көрсете отырып және тиiстi бюджеттi одан әрi атқару жөнiндегi ұстанымдар туралы ұсынымдармен;

      2) республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне - бюджеттiң атқарылуы бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларынан кешеуiлдеп жүрiп жатқан бюджеттiк бағдарламалар жөнiнде;

      3) тиiстi бюджет комиссияларына - ағымдағы, сонымен қатар алдағы жоспарланып отырған қаржы жылында жекелеген бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) бойынша жылдық жоспарлы мақсаттарды қайта қарау қажеттiгi туралы;

      4) бюджет комиссияларының жұмыс органдарына алдағы қаржы жылына арналған бюджеттi жоспарлау кезiнде есепке алу үшiн ақпарат жiбередi.

      3. Мемлекеттiк мекеменiң өткен жылдардағы дебиторлық берешегiнiң сомасы азаматтық-құқықтық мәмiле шарттарында көзделген тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) беру арқылы өтеуге, не шартқа (ратификацияланған келiсiмге) сәйкес тиiстi бюджеттiң кiрiсiне қайтарылуға тиiс.

      4. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiң атқарылуын талдау негiзiнде Қазақстан Республикасының Үкiметiне немесе жергiлiктi атқарушы органға бюджеттi нақтылау немесе түзету туралы ұсыныс беруге құқылы.

      5. Мемлекеттiк мекемелер бюджеттiк бағдарламаның жоспарланған iс-шараларын тиiстi тауарлардың (жұмыстың, көрсетiлетiн қызметтердiң) болжамды бағаларына қарағанда нақты бағасының төмендеуi салдарынан жеке қаржыландыру жоспарында бекiтiлген сомасынан аз көлемдегi бюджет қаражатына орындаған жағдайда, пайдаланылмаған жоспарлы сомалардың қалдығы бюджеттiк бағдарламаның мақсаттарына ойдағыдай қол жеткiзу және мiндеттерi мен iс-шараларының тiзбесiн кеңейту үшiн қажеттi қосымша iс-шараларды орындауға жiберiлуi мүмкiн.
      Осы мақсатта бюджеттiк бағдарламаның паспортына өзгерiстер енгiзiледi, олар тиiстi негiздемелерiмен және есептеулерiмен бiрге бюджет комиссиясында қаралады.
      Бұл ретте бюджет комиссиясы осы Кодекске сәйкес бюджеттiк жоспарлау және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар табыс ететiн тиiстi бюджеттiк бағдарламаны iске асыру тиiмдiлiгiн бағалау және бюджеттiк бағдарламалардың тиiстi әкiмшiсi бойынша бюджеттiң атқарылу мониторингiнiң нәтижелерiн қарайды.

      6. Осы баптың 5-тармағында белгiленген жағдайларды қоспағанда, бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) бойынша қаржыландыру жоспарларының сомасы пайдаланылмаған кезде, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң бюджет қаражатын пайдаланылмаған жоспарлы сомалардың қалдығы мөлшерiнде пайдалану мақсатында бюджеттiк бағдарламалар паспорттарына өзгерiстер енгiзуiне жол берiлмейдi.

      7. Бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) бойынша бюджет қаражатының ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша жиналып қалған қалдықтарын бюджеттен тыс, аккредитивтiк және басқа да шоттарға аударуға жол берiлмейдi.
      Ескерту. 108-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      109-бап. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды
                (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi)
                өткiзуiнен түсетiн өздерiнiң иелiгiнде
                қалатын ақша бойынша атқару

      1. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн өз иелiгiнде қалатын ақшаның есебiнен операцияларды жүзеге асыруы үшiн мемлекеттiк мекеме Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi мен шығыстарының түрлерi бойынша жыл сайын жоспар жасайды.

      2. Мемлекеттiк мекеменiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн өз иелiгінде қалатын ақша түсiмдерi мен шығыстарының жоспарын бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсе отырып бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бекiтедi.

      3. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн өз иелiгінде қалатын ақша түсiмдерi мен шығыстарының бекiтiлген жоспарының қолданылуы ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанында тоқтатылады.

      4. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi тиiстi бюджеттiк бағдарлама (ішкi бағдарлама) бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн өз иелiгiнде қалатын ақша түсiмдерi мен шығыстарының мемлекеттiк мекемелер ұсынған жоспарлары негiзiнде мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн өз иелiгiнде қалатын ақша түсiмдерi мен шығыстарының жоспарын жасайды.

      5. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн өз иелiгiнде қалатын ақша есебiнен тауарлар (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) сатып алу мемлекеттiк сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

      6. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн өз иелiгiнде қалатын ақша есебiнен азаматтық-құқықтық мәмiлелердi тiркеу осы Кодекстiң 104-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

      7. Қаржы жылы iшiнде мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн өз иелiгiнде қалатын ақша түсiмдерi мен шығыстарының жоспарында көзделген сомалардан тыс кiрiстер тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi мен шығыстарының жоспары нақтыланған жағдайда ағымдағы қаржы жылында жұмсалуы мүмкiн.

      8. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн өз иелiгiнде қалатын ақша есебiнен жүргiзiлетiн төлемдер мемлекеттiк мекеменiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн ақшаны есепке алу үшiн ашылған шотындағы нақты ақша көлемi шегiнде жүзеге асырылады.

      110-бап. Қаржы жылының аяқталуы

      1. Ағымдағы қаржы жылының бюджет түсiмдерiн есепке алуға және бюджеттен төленетiн төлемдердi жүзеге асыруға байланысты операциялардың барлығы ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанында аяқталады.

      2. Бюджетке 31 желтоқсаннан кейiн есепке алынған түсiмдер жаңа қаржы жылының түсiмдерi болып есептеледi.

      3. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанына дейiн қоса алғанда пайдаланылмаған жоспарлы жұмсалымдар қалдықтарының күшi жойылады.

19-тарау. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi
нақтылау мен түзету процесiнiң негiзгi ережелерi

      Ескерту. Тарау тақырыбы жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      111-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi
               нақтылау

      1. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi нақтылау - тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу арқылы бюджеттiң көрсеткiштерiн өзгерту.

      2. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi нақтылау:

      1) республикалық және жергiлiктi бюджеттер түсiмдерiн қысқартуды немесе шығыстарын ұлғайтуды көздейтiн Қазақстан Республикасының заң актiлерi қабылданған немесе өзгертiлген;

      2) республикалық және жергiлiктi бюджеттердi атқару барысында бюджет түсiмдерi олардың бекiтiлген жылдық көлемiнен он проценттен астам сомаға төмендеген жағдайларда мiндеттi түрде жүргiзiледi.

      3. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiнде бекiтiлген көлемнен артық қосымша шығыстарды республикалық және жергiлiктi бюджеттерден жүзеге асыруға бюджеттi нақтылау кезiнде ғана жол берiледi.

      4. Республикалық бюджеттi нақтылауға бюджеттiң кiрiстерi жөнiндегi жылдық жоспар қаржы жылының бiрiншi тоқсанының қорытындылары бойынша кем дегенде отыз процентке немесе бiрiншi жарты жылдығының қорытындылары бойынша алпыс процентке және үш тоқсанының қорытындылары бойынша сексен проценттен астам орындалған жағдайда жол берiледi.

      4-1. Қаржы жылы iшiнде тоқсанына бiр реттен асырмай жергiлiктi бюджеттi нақтылауға жол берiледi.

      5. Қазақстан Республикасының Үкiметi, жергiлiктi атқарушы органдар бюджеттiң атқарылуын талдау және бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) iске асырылу тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерi негiзiнде тиiстi бюджеттiк комиссияның жекелеген бюджеттiк бағдарламалар бойынша жылдық жоспарлы жұмсалымдарды қайта қарау қажеттiгi жөнiндегi ұсыныстарын ескере отырып, жеке бюджеттiк бағдарламалар бойынша республикалық немесе жергiлiктi бюджеттi нақтылауға бастамашы болуға құқылы.

      6. Республикалық немесе жергiлiктi бюджеттi нақтылау осы Кодексте көзделген басқа да жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкiн.
      Ескерту. 111-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      112-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi
               нақтылау принциптерi

      Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi нақтылау кезiнде мынадай принциптер сақталады:

      1) уақтылылық принципi - республикалық және жергiлiктi бюджеттердi нақтылауды бюджеттiк бағдарламаларды тиiмдi iске асыруға мүмкiндiк беретiн мерзiмдерде жүргiзу;

      2) негiздiлiк принципi - енгiзiлiп отырған өзгерiстер мен толықтырулардың қажеттігін нормативтік құқықтық актiлермен, тиісті есептермен және басқа да құжаттармен растау;

      3) теңдестiрiлiмдiктi сақтау принципi - депутаттардың тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы заңның жобасын немесе мәслихаттың шешiмiн ескере отырып, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiнде белгiленгеннен аспайтын республикалық және жергiлiктi бюджеттер тапшылығының көлемiн сақтау үшiн түсiмдердiң қосымша көздерiн не қысқартылатын шығыстарды негiздей және айқындай отырып, кез келген өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуi.
      Ескерту. 112-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      113-бап. Секвестр

      1. Секвестр - бюджет қаражатының шығыстарын белгiлi бiр шектерде қысқартуды көздейтiн арнайы тетiк, ол республикалық және жергiлiктi бюджеттердi атқару кезiнде бекiтiлген түсiмдер республикалық және жергiлiктi бюджеттерге толық түспеуi салдарынан, бекiтiлген бюджеттiк бағдарламаларды толық көлемде қаржыландыру мүмкiн болмайтын жағдайларда енгiзiледi.

      2. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда немесе тиiсті қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi белгiленедi.

      3. Бюджеттiк бағдарламаларды олардың бекiтiлген жылдық көлемiнiң он процентiнен кем сомаға секвестрлеу - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның шешiмi бойынша, ал он проценттен астам сомаға секвестрлеу заңның немесе мәслихат шешiмiнiң негiзiнде жүзеге асырылуы мүмкiн.

      4. Бюджеттiк бағдарламалар қысқартылған жағдайда олардың басымдығы мен әлеуметтiк бағыттылығы ескерiледi.

      5. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiне өзгерiс және толықтыру туралы заңның жобасы немесе мәслихаттың шешiмi Қазақстан Республикасының Парламентiне немесе мәслихатқа енгiзiлген күннен бастап бюджеттi атқару жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган секвестрлеу белгiленген бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) бойынша төлемдердiң жүзеге асырылуын тоқтата тұруға құқылы.

      6. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi секвестрлеу кезiнде бюджеттiк қаражат есебiнен жасалған азаматтық-құқықтық мәмiлелер бойынша туындаған қатынастарды реттеу Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      Ескерту. 113-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

20-тарау. Бюджеттерді нақтылау мен түзету процесі

      114-бап. Республикалық бюджеттi нақтылау

      1. Республикалық бюджеттi нақтылау Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және (немесе) Қазақстан Республикасы Парламентi депутаттарының ұсыныстары негiзiнде жүзеге асырылады.

      2. Республикалық бюджеттi нақтылау жөнiндегi ұсыныстарды Республикалық бюджет комиссиясы қарайды.

      3. Республикалық бюджеттi нақтылау кезiнде республикалық бюджеттi әзiрлеу мен бекiту кезiнде қойылатын, осы Кодексте белгiленген талаптар сақталады.

      115-бап. Облыстық бюджеттi, республикалық маңызы бар
                қаланың, астананың бюджетiн нақтылау

      1. Облыстық бюджеттi, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiн оның атқарылу барысында нақтылау осы Кодекске сәйкес тиiстi жергiлiктi атқарушы органның және (немесе) мәслихат депутаттарының ұсыныстары негiзiнде жүзеге асырылады.

      2. Облыстық бюджеттi, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiн нақтылау жөнiндегі ұсыныстарды тиiстi бюджет комиссиясы қарайды.

      3. Облыстық бюджеттi, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiн нақтылау кезiнде облыстық бюджеттi, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiн әзiрлеу мен бекiту кезiнде қойылатын, осы Кодексте белгiленген талаптар сақталады.

      4. Облыстық бюджеттi, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiн нақтылау тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттi нақтылауға байланысты жүргiзiлген жағдайда, мәслихаттың тиiстi шешiмi Қазақстан Республикасының Президентi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жөнiндегi заңға қол қойғаннан кейiн екi апта мерзiмнен кешiктiрiлмей қабылданады.

      116-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiн
                нақтылау

      1. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiн оны атқару барысында нақтылау осы Кодекске сәйкес тиiстi жергiлiктi атқарушы органның және (немесе) мәслихат депутаттарының ұсыныстары негiзiнде жүзеге асырылады.

      2. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiн нақтылау жөнiндегi ұсыныстарды тиiстi бюджет комиссиясы қарайды.

      3. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiн нақтылау кезiнде ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетiн әзiрлеу мен бекiту кезiнде қойылатын, осы Кодексте белгiленген талаптар сақталады.

      4. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiн Қазақстан Республикасының бюджет заңдарына сәйкес облыстық бюджет пен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджетi арасында бөлiнетiн түсiмдер бойынша нақтылау облыстың бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлетті органымен келiсiм бойынша жүргiзiледi.

      5. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiн нақтылау тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджеттi нақтылауға байланысты жүргiзiлген жағдайда, мәслихаттың тиiстi шешiмi тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджет туралы - мәслихаттың шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы шешiмге қол қойылғаннан кейiн екi апта мерзiмнен кешiктiрiлмей қабылданады.

      6. Тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жөнiнде мәслихаттың шешiмiн iске асыру және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы жергiлiктi атқарушы органның шешiмдерi мәслихаттың аталған шешiмiн бекiткеннен кейiн бес жұмыс күнi iшiнде қабылданады.
      Ескерту. 116-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      117-бап. Бюджеттердi түзету

      1. Бюджеттердi түзету - Қазақстан Республикасының Парламентiнде немесе мәслихатта нақтыланбай, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның қаулысына немесе мәслихаттың жергiлiктi бюджет туралы шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу арқылы бюджет көрсеткiштерiн өзгерту.

      2. Егер түзету жүргiзiлгеннен кейiн бюджеттi нақтылау жүргiзiлсе, бюджеттiк бағдарламаларды бөлудi қоспағанда, бюджеттiң түзетiлген көрсеткiштерi нақтыланған бюджетте көрсетiледi.

      3. Республикалық бюджеттi түзетуге:
      1) орталық мемлекеттiк органдар мен оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелер құрылған, таратылған, қайта ұйымдастырылған, олардың функциялары өзгертiлген жағдайларда жол берiледi. Бұл ретте түзету аталған жағдайларға байланысты тиiстi бюджеттiк бағдарламаларды тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда бекiтiлген (нақтыланған) осы бюджеттiк бағдарламалардың жалпы сомасы шегiнде бiрiктiрудi, бөлудi, берудi бiлдiредi;

      2) осы Кодекстiң 40-бабының 6 және 7-тармақтарында, 91-бабы 6-тармағының 1), 1-1 және 2) тармақшаларында көзделген;

      3) бюджетте бюджеттiк бағдарламалардың бiр әкiмшiсi бойынша бекiтiлген бюджеттiк бағдарлама қаражаты бюджеттiк бағдарламалардың түрлi әкiмшiлерi арасында Қазақстан Республикасы Yкiметi айқындайтын тәртiппен бөлiнген жағдайларда жол берiледi.

      4. Жергiлiктi бюджеттердi түзетуге:

      1) төмен тұрған бюджетке қаржы жылы iшiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе облыстық деңгейдегi атқарушы органдардың резервiнен қаражат бөлiнген;

      1-1) жоғары тұрған бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттердің мөлшері Қазақстан Республикасы Үкіметінің және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың тиісті бюджетті іске асыру туралы актілерін қабылдау жолымен өзгертілген;

      2) жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелер құрылған, таратылған, қайта ұйымдастырылған, олардың функциялары өзгертiлген жағдайларда жол берiледi. Бұл ретте түзету аталған жағдайларға байланысты тиiстi бюджеттiк бағдарламаларды тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмiмен бекiтiлген (нақтыланған) осы бюджеттiк бағдарламалардың жалпы сомасы шегiнде бiрiктiрудi, бөлудi, берудi бiлдiредi;

      3) бюджетте бюджеттiк бағдарламалардың бiр әкiмшiсi бойынша бекiтiлген бюджеттiк бағдарлама қаражаты бюджеттiк бағдарламалардың түрлi әкiмшiлерi арасында Қазақстан Республикасы Үкiметi айқындайтын тәртiппен бөлiнген;

      4) осы Кодекстiң 40-бабының 6-тармағында, 91-бабы 6-тармағының 1), 1-1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда жол берiледi.
      Ескерту. 117-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.02.19. N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

6-бөлім. Бюджеттік есепке алу және есептілік

21-тарау. Бюджеттік есепке алу туралы жалпы ережелер

      118-бап. Негiзгi ережелер

      Бюджеттiк есепке алу - бюджеттiк операциялар туралы ақшалай түрдегi ақпаратты жинаудың, тiркеудiң және қорытындылаудың олардың үздiксiз құжаттық есебiн жүргiзу және мемлекеттiк мекемелердiң материалдық активтерiн есепке алу арқылы реттелген жүйесi.
      Ескерту. 118-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      119-бап. Бюджеттiк есепке алуды жүргiзу

      1. Бюджеттiк есепке алуды жүргiзу тәртiбiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайды .

      2. Бюджеттiк есепке алу деректерi бюджеттiң атқарылуы жөнiнде есептiлiк жасаудың негiзi болып табылады.

22-тарау. Есептілік туралы жалпы ережелер

      120-бап. Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi есептiлiктiң
                сапалық сипаттамалары

      1. Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi есептiлiк:

      1) жасалған операциялардың түпнұсқалығын және есепке алуда оларды көрсеткен кезде қателердiң болмауын бiлдiретiн анықтық;

      2) Қазақстан Республикасының бюджет заңдарында көзделген барлық талап етiлетiн ақпараттың көрсетiлуiн бiлдiретiн толықтық;

      3) осы Кодекстiң және басқа да нормативтiк құқықтық актiлердiң есептiлiктi жасау жөнiндегi ережелерiнiң сақталуын бiлдiретiн сәйкестiк сияқты сапалық сипаттамаларға сәйкес келуге тиiс.

      2. Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi есептiлiкте алынған тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлген қызметтердiң) бюджетке түсетiн түсiмдерi ақшалай көрсетiледi.

      121-бап. Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi
                есептiлiктiң түрлерi

      Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi есептiлiк есептердiң мынадай түрлерiн:

      1) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен мемлекеттiк мекемелер қалыптастыратын есептердi:
      мемлекеттiк мекеменiң балансын;
      жеке қаржыландыру жоспарларының орындалуы туралы есептi;
      тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түскен ақша түсiмдерi мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есептi ;
      демеушiлiк және қайырымдылық көмектен ақшаның түсуi мен жұмсалуы туралы есептi ;

      2) Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi қалыптастыратын есептердi:
      бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуы туралы есептi ;
      бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есептi;
      бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыру тиiмдiлiгiн бағалау туралы есептi ;

      3) бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның есептерiн:
      мемлекеттiк және шоғырландырылған бюджеттiң және облыс бюджетiнiң (бекiтiлген, нақтыланған, түзетiлген) атқарылуы туралы есептi ;
      осы Кодекстiң 49-1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетiн түсiмдер және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiне аударылатын Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шотына аударымдар туралы есептi ;
      республикалық немесе тиiстi жергiлiктi бюджеттiң (бекiтiлген, нақтыланған, түзетiлген) атқарылуы туралы есептi ;
      осы Кодекстiң 108-бабына сәйкес бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуы туралы талдамалық есептi ;
      түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарының орындалуы туралы есептi;
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның талаптары мен мiндеттемелерiнiң жай-күйi туралы есептi;
      түсiм сомаларының бюджеттен қайтарылуы не олардың салық берешегiн өтеу есебiне есептелуi туралы есептi;
      қолма-қол ақшаның тиiстi бақылау шоттарының жай-күйi туралы есептi;
      мемлекеттiк мекемелер мiндеттемелерiнiң орындалу жай-күйi туралы есептi ;

      4) Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң, жергiлiктi атқарушы органның есептерiн:
      республикалық немесе тиiстi жергiлiктi бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есептi ;
      Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесiп жасайтын Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану туралы жылдық есептi қамтиды.
      Ескерту. 121-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      122-бап. Есептiлiктiң нысандары, кезеңдiлiгi,
                оны жасаудың және табыс етудiң мерзiмдерi
                мен тәртiбi

      1. Республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы есептi жасаудың және табыс етудiң тәртiбiн Қазақстан Республикасының Президентi айқындайды . V043321
      2. алып тасталды

      3. Орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдар, мемлекеттiк мекемелер есептiлiктi жасау және табыс ету жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердi басшылыққа алуға мiндеттi.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану туралы жылдық есеп осы Кодекстiң 129 және 130-баптарына сәйкес жасалып, табыс етiледi.
      Ескерту. 122-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

23-тарау. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп

      123-бап. Республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы
                есептi табыс ету

      1. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ай сайын есептi айдан кейiнгi айдың бiрiншi күнгi жағдай бойынша республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы есептi, сондай-ақ осы Кодекстiң 121-бабының 3) тармақшасында көзделген басқа да есептердi Қазақстан Республикасының Үкiметiне, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiне, бюджеттiк жоспарлау және iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органдарға табыс етедi.

      2. Бюджеттi атқару жөнiндегі орталық уәкiлеттi орган есептi жылдан кейiнгi жылдың 1 сәуiрiнен кешiктiрмей өткен қаржы жылындағы республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есептi Қазақстан Республикасының Yкiметiне, бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға және мемлекеттiк қаржылық бақылау органдарына табыс етедi.

      3. Республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есеп бекiтiлген, нақтыланған, түзетiлген республикалық бюджеттi, тiркелген мiндеттемелердi, төленбеген мiндеттемелердi және республикалық бюджеттiң бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) бойынша төленген мiндеттемелерiн көрсетедi.

      4. Өткен қаржы жылындағы республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есепке:

      1) түсiндiрме жазба;

      2) түсiмдер бойынша атқарылуы туралы, сондай-ақ республикалық бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгін бағалауды қоса алғанда, олардың iске асырылуы туралы талдамалық есеп қоса тiркеледi.

      5. Қазақстан Республикасының Үкiметi жыл сайын ағымдағы жылдың 1 мамырынан кешiктiрмей өткен қаржы жылындағы республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есептi қосымшаларымен бiрге Қазақстан Республикасының Парламентiне және Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiне табыс етедi.
      Ескерту. 123-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      124-бап. Республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы
                жылдық есептi Қазақстан Республикасының
                Парламентiнде талқылау және бекiту

      1. Қазақстан Республикасының Парламентi өткен қаржы жылы iшiнде республикалық бюджеттің атқарылуы туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жылдық есебiн Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiнiң республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы есебiн алғаннан кейiн кезегiмен, алдымен - Мәжiлiсте, содан соң Сенатта талқылайды.

      2. Республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есептi талқылаған кезде Қазақстан Республикасының Парламентi:
      Қазақстан Республикасының Yкiметi республикалық бюджеттi атқару туралы уәкiлеттiк берген адамның (адамдардың) баяндамасын;
      Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi төрағасының республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы баяндамасын;
      Қазақстан Республикасы Парламентiнiң палаталары уәкiлеттiк берген адамдардың республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы есеп бойынша қорытындыларымен қоса баяндамаларын тыңдайды.
      Республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есептi Қазақстан Республикасының Парламентiнде талқылаған кезде республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру туралы есептерi тыңдалуы мүмкiн.

      3. Есептi қаржы жылындағы республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есеп Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Мәжiлiсi мен Сенатында талқылағаннан кейiн Қазақстан Республикасы Парламентi палаталарының бiрлескен отырысында бекiтiледi.

      4. Қазақстан Республикасының Парламентi есептi қаржы жылындағы республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есептi бекiткен кезде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, орталық мемлекеттiк органдардың республикалық бюджеттiң атқарылу нәтижелерi бойынша тиiстi шаралар қабылдауы қажет екендiгi туралы шешiм шығаруға құқылы.
      Ескерту. 124-бапқа өзгерту енгізілді - 2007.12.06.  N 7 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

24-тарау. Облыстық бюджеттің, республикалық маңызы
бар қала, астана бюджетінің атқарылуы туралы есеп

      125-бап. Облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы
                бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы
                есептi табыс ету

      1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органы ай сайын есептi айдан кейiнгi айдың бiрi күнге жағдай бойынша облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi, сондай-ақ осы Кодекстiң 121-бабының 3) тармақшасында көзделген басқа да есептердi әкiмдiкке, мәслихаттың тексеру комиссиясына, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органына және iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға табыс етедi.

      2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органы есептi жылдан кейiнгi жылғы 1 сәуiрден кешiктiрмей өткен қаржы жылындағы облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi әкiмдiкке, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органына және iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға табыс етедi.

      3. Жергiлiктi бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есеп бекiтiлген, нақтыланған, түзетiлген жергiлiктi бюджеттi, жергiлiктi бюджеттiң бюджеттiк бағдарламасы (iшкi бағдарламасы) бойынша тiркелген, төленбеген және төленген мiндеттемелерiн көрсетедi.

      4. Өткен қаржы жылындағы облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есепке:

      1) түсiндiрме жазба;

      2) түсiмдер бойынша атқарылуы туралы, сондай-ақ жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалауды қоса алғанда, олардың iске асырылуы туралы талдамалық есеп қоса тiркеледi.

      5. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкiмдiгi жыл сайын ағымдағы жылдың 1 мамырынан кешiктiрмей өткен қаржы жылындағы облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi қосымшаларымен қоса облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәслихатына табыс етедi.

      6. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы ай сайын және жыл қорытындылары бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы есептердi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға табыс етедi.
      Ескерту. 125-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      126-бап. Облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы
                бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы
                туралы жылдық есептi қарау және бекiту

      1. Мәслихат өткен қаржы жылындағы облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмдігінiң жылдық есебiн облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы мәслихаттың тексеру комиссиясының есебiн алғаннан кейiн бiр айдың iшiнде мәслихаттың тұрақты комиссияларында қарайды.

      2. Есептi қараған кезде мәслихат:
      облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы әкiмдiк уәкiлеттiк берген адамның (адамдардың) баяндамасын;
      облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуын бақылау нәтижелерi туралы мәслихаттың тексеру комиссиясы төрағасының баяндамасын;
      облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп бойынша қорытындысымен қоса мәслихат уәкiлеттiк берген адамның (адамдардың) баяндамаларын тыңдайды.
      Мәслихатта есептi қараған кезде жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуы туралы есептерi тыңдалуы мүмкiн.

      3. Облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп мәслихаттың тұрақты комиссияларында қаралғаннан кейiн, мәслихаттың сессиясында бекiтiледi.

      4. Есептi қаржы жылындағы жергiлiктi бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есептi бекiткен кезде мәслихат жергiлiктi атқарушы органдардың жергiлiктi бюджеттiң атқарылу нәтижелерi бойынша тиiстi шаралар қабылдауы қажет екендiгi туралы шешiм шығаруға құқылы.

25-тарау. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп

      127-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң
                атқарылуы туралы есептi табыс ету

      1. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органы ай сайын есептi айдан кейiнгi айдың бiрi күнгi жағдай бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi, сондай-ақ осы Кодекстiң 121-бабының 3) тармақшасында көзделген басқа да есептердi әкiмдiкке, мәслихаттың тексеру комиссиясына, облыстың бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органына, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органына және iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға табыс етедi.

      2. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органы есептi жылдан кейiнгi жылдың 1 наурызынан кешiктiрмей өткен қаржы жылғы аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi қосымшаларымен қоса әкiмдiкке, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органына және iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға табыс етедi.

      3. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есеп ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бекiтiлген, нақтыланған, түзетiлген бюджетiн, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң бюджеттiк бағдарламасы (iшкi бағдарламасы) бойынша тiркелген, төленбеген және төленген мiндеттемелерiн көрсетедi.

      4. Өткен қаржы жылындағы аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есепке:

      1) түсiндiрме жазба;

      2) түсiмдер бойынша атқарылуы туралы, сондай-ақ жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалауды қоса алғанда, олардың iске асырылуы туралы талдамалық есеп қоса тiркеледi.

      5. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкiмдігі ағымдағы жылдың 1 сәуiрiнен кешiктiрмей өткен қаржы жылындағы аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi қосымшаларымен қоса ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихатына, облыстың бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органына табыс етедi.
      Ескерту. 127-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      128-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала)
                бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi
                қарау және бекiту

      1. Мәслихат аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмдiгінiң өткен қаржы жылындағы аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есебiн мәслихаттың тексеру комиссиясының аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы есебiн алғаннан кейiн бiр ай iшiнде мәслихаттың тұрақты комиссияларында қарайды.

      2. Есептi қараған кезде мәслихат:
      аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы әкiмдiк уәкiлеттiк берген адамның (адамдардың) баяндамасын;
      аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуын бақылау нәтижелерi туралы мәслихаттың тексеру комиссиясы төрағасының баяндамасын;
      аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп бойынша қорытындысымен қоса мәслихат уәкiлеттiк берген адамның (адамдардың) баяндамасын тыңдайды.
      Мәслихатта есептi қараған кезде жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуы туралы есептерi тыңдалуы мүмкiн.

      3. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп мәслихаттың тұрақты комиссияларында қаралғаннан кейiн мәслихаттың сессиясында бекiтiледi.

      4. Есептi қаржы жылындағы аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi бекiткен кезде мәслихат ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органдарының аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылу нәтижелерi бойынша тиiстi шаралар қолдану қажеттiгі туралы шешiм шығаруға құқылы.

26-тарау. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есеп

      129-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
                қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы
                жылдық есептi жасау

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқаруға байланысты қызметтiң транспаренттiлiгiн қамтамасыз ету мақсатында жыл сайын аудит жүргiзiледi.
      Аудиторлық ұйымды таңдау конкурстық негiзде Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

       2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есептi Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры аудитiнiң нәтижелерiн қоса отырып, жыл сайын есептi жылдан кейiнгi жылдың 1 сәуiрiне дейiн Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесiп жасайды.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есепте:

      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсiмдерi мен пайдаланылуы туралы есеп;

      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенiмгерлiкпен басқару жөнiндегi қызметi туралы есебi;

      3) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөнiндегi өзге де деректер болуға тиiс.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есеп жасаудың нысандары мен тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен келiсе отырып бекiтедi.
      Ескерту. 129-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.05.05. N 139 Заңымен.

      130-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
                қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы
                жылдық есептi табыс ету

      1. Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесе отырып жыл сайын ағымдағы жылдың 1 мамырынан кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есептi Қазақстан Республикасының Президентiне бекiтуге табыс етедi.

      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есептi Қазақстан Республикасының Президентi бекiткеннен кейiн оны ақпарат ретiнде Қазақстан Республикасының Парламентiне ұсынады.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану туралы жылдық есеп және аудит жүргiзудiң нәтижелерi туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.
      Ескерту. 130-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

7-бөлім. Мемлекеттік қаржылық бақылау

27-тарау. Жалпы ережелер

      131-бап. Мемлекеттiк қаржылық бақылау ұғымы

      Мемлекеттiк қаржылық бақылау (сыртқы және iшкi) - мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерiнiң республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы, олардың атқарылуы бойынша есепке алу мен есептiлiк жүргiзу, олардың атқарылуын бағалау, мемлекеттiң байланысты гранттарын, активтерiн, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн өз иелiгiнде қалатын ақшаны пайдалану бөлiгiндегi қызметiнiң Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкестiгiн тексеру.
      Ескерту. 131-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      132-бап. Осы бөлiмде пайдаланылатын ұғымдар

      Осы бөлiмде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) сыртқы бақылау - Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi, мәслихаттардың тексеру комиссиялары жүзеге асыратын мемлекеттiк қаржылық бақылау;

      2) iшкi бақылау - iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган және iшкi бақылау қызметтерi жүзеге асыратын мемлекеттiк қаржылық бақылау;

      3) нысанасыз пайдалану - нәтижесiнде республикалық және жергiлiктi бюджеттер қаражатының бюджеттiк бағдарламаның паспортында көзделген мақсаттар мен индикаторларға қол жеткiзiлмей пайдаланылуы және байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет кепiлгерлiктерiн, мемлекет активтерiн, мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуiнен түскен ақшаны Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде көзделмеген мақсаттарға пайдалану;

      4) негiзсiз (құқыққа қайшы) пайдалану - байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдалану мен республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын бюджеттiк бағдарламалар паспортында көзделмеген iс-шараларды iске асыруға пайдалану;

      5) тиiмсiз пайдалану - бюджеттiк бағдарламаның, байланысты гранттардың, мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет активтерiнiң iске асырылу мерзiмi бөлiгiнде олардың нәтижелерi мен индикаторларына қол жеткiзiлмеуi мен республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы кезiнде тиiмдiлiк пен нәтижелiлiк принциптерiнiң сақталмауы;

      6) мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерi - бюджет процесiне қатысушылар, мемлекет қатысатын субъектiлер, бюджет қаражатын алушылар, байланысты гранттарды, мемлекет активтерiн, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар;

      7) мемлекеттiк қаржылық бақылау органдары - Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi және iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган , сондай-ақ мәслихаттардың тексеру комиссиялары;

      8) iшкi бақылау қызметi - мемлекеттiк органның, оның аумақтық бөлiмшелерi мен ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының республикалық және жергiлiктi бюджеттердi атқаруына, мемлекеттiң байланысты гранттарының, активтерiнiң, мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн өз иелiгiнде қалатын ақшаның пайдаланылуын бақылауды өз құзыретi шегiнде жүзеге асыратын орталық мемлекеттiк орган бөлiмшесi;

      9) қаржылық есептiлiк - егер Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, нысаны мен көлемiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайтын мемлекеттiк мекемелердiң қаржылық жағдайы, қызметiнiң нәтижелерi және олардың қаржылық жағдайындағы өзгерiстер туралы ақпарат;

      10) қаржылық бұзушылық - бюджет қаражатын және мемлекет активтерiн, байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды пайдалануға, мемлекет кепiлгерлiгiн беруге байланысты қатынастарды реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлердiң ережелерiн бұзуға әкеп соққан құқыққа қайшы әрекет (iс-әрекет немесе әрекетсiздiк).
      Ескерту. 132-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

28-тарау. Мемлекеттiк қаржылық бақылау

      Ескерту. Тарау тақырыбы жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      133-бап. Мемлекеттiк қаржылық бақылаудың үлгiлерi

      Мемлекеттiк қаржылық бақылау мынадай үлгiлерге бөлiнедi:

      1) сәйкестiкке бақылау жасау - мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсi қызметiнiң Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестiгiн бағалау;

      2) қаржылық есептiлiктi бақылау - мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсiнiң қаржылық есептiлiктi жасауының және табыс етуiнiң анықтығын, негiздiлiгiн және уақтылығын бағалау;

      3) тиiмдiлiктi бақылау - бюджеттiк бағдарламаны iске асыру, байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн пайдалану аяқталғаннан кейiн iс-шаралардың орындалу мерзiмiн және күтiлетiн нәтижелерге, индикаторларға қол жеткiзу дәрежесiн үнемдiлiк пен өнiмдiлiктi бағалауды қолдана отырып тексеру. Тиiмдiлiктi бақылау тиiстi iс-шараларды iске асыру аяқталғаннан кейiн жүргізіледi, олардан кейiн салынған қаражаттан нәтижелер алу мерзiмi басталады;

      4) нәтижелiлiктi бақылау - бюджеттiк бағдарламаның паспортында белгiленген, күтiлетiн нәтижелерге қол жеткiзiлуiн тексеру;

      5) орындылығын бақылау - бюджеттiк бағдарламаның паспортында белгiленген мақсатқа және индикаторларға қол жеткiзiлуiн тексеру;

      6) негiздiлiгiн (құқыққа сыйымдылығын) бақылау - бюджет қаражатының бюджеттiк бағдарламаның паспортында көзделген iс-шараларды iске асыруға, байланысты гранттардың, мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет активтерiнiң пайдаланылғанын тексеру.
      Ескерту. 133-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      134-бап. Мемлекеттiк қаржылық бақылаудың түрлерi

      Мемлекеттiк қаржылық бақылау мынадай түрлерде жүзеге асырылады:

      1) кешендi бақылау - мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсiнiң нақты кезеңдегi қызметiн барлық мәселелер бойынша тексеру және бағалау;

      2) тақырыптық бақылау - мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсiнiң нақты кезеңдегі қызметiн жекелеген мәселелер бойынша тексеру және бағалау;

      3) үстеме бақылау - мемлекеттiк қаржылық бақылау объектісiне қатысты ақпарат алу қажеттiгiне байланысты үшiншi тұлғаларды бақылау, ол операциялардың бiрдейлiгiне қарай бiр-бiрiмен өзара байланысты құжаттарды салыстырып қарауды бiлдiредi. Yстеме бақылау тек қана мемлекеттiк қаржылық бақылаудың негiзгi объектiсiмен өзара қатынастар мәселелерi бойынша және тексерiлiп отырған мәселе шеңберiнде жүргiзiледi.
      Ескерту. 134-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      135-бап. Мемлекеттiк қаржылық бақылаудың принциптерi
                мен стандарттары

      1. Мемлекеттiк қаржылық бақылауды жүргiзу құпиялылық режимiн қамтамасыз ету ескерiле отырып, тәуелсiздiк, объективтiлік, анықтық, ашықтық, құзыреттiлiк, жариялылық принциптерi мiндеттi түрде сақталып жүзеге асырылады.
      Тәуелсiздік принципi - мемлекеттiк қаржылық бақылау органдарының, мәслихаттардың тексеру комиссияларының, iшкi бақылау қызметтерiнiң және олардың қызметкерлерi мен мүшелерiнiң тәуелсiздiгiне, бақылау функцияларын жүзеге асыру кезiнде олардың жүргiзiп жатқан бақылау iс-шарасының тәуелсiздiгiне нұқсан келтiретiн кез келген араласушылыққа жол бермеу.
      Бақылаудың объективтiлiк принципi - бақылауды Қазақстан Республикасының заңдарына, мемлекеттiк қаржылық бақылау стандарттарына қатаң сәйкестiлiкпен жүргiзу, мүдделер қақтығысына жол бермеу, бақылау нәтижелерi бойынша анықталған және құжаттармен расталған фактiлер негiзiнде ғана шешiмдер қабылдау.
      Бақылау нәтижелерiнiң анықтық принципi - бақылау нәтижелерiн бухгалтерлiк, банктiк құжаттармен және мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсiнiң өзге де құжаттарымен растау.
      Бақылаудың ашықтық принципi - бақылау нәтижелерiн баяндаудың айқындығы, мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының, мәслихаттардың тексеру комиссияларының Қазақстан Республикасының Президентiне, Қазақстан Республикасының Парламентiне, Қазақстан Республикасының Үкiметiне, мәслихаттарға есеп беретiндiгi.
      Құзыреттiлiк принципi - мемлекеттiк қаржылық бақылау органдары, iшкi бақылау қызметтерi қызметкерлерiнiң, мәслихаттардың тексеру комиссиялары мүшелерiнiң бақылауды сапалы жүзеге асыруы үшiн қажеттi кәсiби бiлiмдер мен дағдылардың жиынтығы.
      Жариялылық принципi - құпиялылық режимiн, қызметтiк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтамасыз етудi ескере отырып, бақылау нәтижелерiн жариялау.

      2. Мемлекеттiк қаржылық бақылауға қойылатын бiрыңғай талаптар мемлекеттiк қаржылық бақылау стандарттарымен айқындалады.

      3. Мемлекеттiк қаржылық бақылау стандарттарын Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi ішкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен бiрлесе отырып әзiрлейдi және оларды Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi бекiтедi.

      4. Мемлекеттiк қаржылық бақылау стандарттарын мемлекеттiк қаржылық бақылау органдары, мәслихаттардың тексеру комиссиялары, iшкi бақылау қызметтерi, олардың қызметкерлерi мен мүшелерi орындауға мiндеттi.

      136-бап. Бақылау нәтижелерi бойынша қабылданатын
                актiлер

      Бақылау нәтижелерi бойынша мынадай актiлер қабылданады:

      1) қорытынды - Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiнiң және мәслихаттың тексеру комиссиясының бақылау актiлерi және (немесе) аудиторлық есептер негiзiнде жасайтын құжаты;

      2) Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiнiң қаулысы - Республикалық бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi есеп комитетiнiң отырысында алқалы негiзде қабылданатын және оның бақылау нәтижелерi бойынша, сондай-ақ Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi қабылдаған шешiмдер бойынша барлық актiлерiнiң қолданылуын растайтын құжат.
      Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiнiң қаулысын ол арналған барлық мемлекеттiк органдар, ұйымдар мен лауазымды адамдар орындауға мiндеттi. Қаулыны қабылдаудың тәртiбi Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегі есеп комитетi туралы  ережемен және оның регламентiмен айқындалады;

       3) мәслихаттың тексеру комиссиясының қаулысы - белгiленген тәртiппен қабылданған және тиiстi жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын барлық атқарушы органдар мен тиiстi жергiлiктi бюджеттер қаражаттарын пайдаланатын немесе жергiлiктi бюджеттер қаражаттарын игерудiң барлық сатысында қаржылық қызмет көрсететiн ұйымдар орындауға мiндеттi құжат;

      4) ұсыным - Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiнiң мемлекеттiк органдарға, ұйымдар мен лауазымды адамдарға жұмыстағы кемшiлiктердi жою үшiн, сондай-ақ құқық қорғау органдарына Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа тарту мәселелерi бойынша жiберетiн құжаты;

      5) нұсқама - iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның басшысы өз құзыретi шегiнде қабылдаған және бұзушылықтар мен жұмыстағы кемшiлiктердi жою туралы мемлекеттiк органдар мен басқа да ұйымдардың лауазымды адамдарына мiндеттi түрде орындау үшiн жiберiлген, белгiленген нысандағы құжат;

      6) бақылау актiсi - мемлекеттiк қаржылық бақылау органдары, мәслихаттардың тексеру комиссиялары, iшкi бақылау қызметтерi бақылау нәтижелерi бойынша жасаған құжат;

      7) бақылау жүргiзу туралы есеп - белгiлi бiр уақыт кезеңi iшіндегi бақылау бойынша жүргiзiлген жұмыс нәтижелерi туралы құжат.
      Ескерту. 136-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

29-тарау. Сыртқы бақылауды ұйымдастыру негіздері

      137-бап. Сыртқы бақылау

      Сыртқы бақылауды:

      1) республикалық деңгейде - Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi;

      2) жергiлiктi деңгейде мәслихаттардың тексеру комиссиялары жүзеге асырады.

      138-бап. Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау
                жөнiндегi есеп комитетi мен мәслихаттардың
                тексеру комиссияларының өкiлеттiктерi

      1. Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк қаржылық бақылаудың жоғары органы болып табылады.

      2. Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi туралы ереженi Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.

      3. Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi:

      1) Қазақстан Республикасының Президентiне Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiнiң жұмысы туралы тоқсан сайын ақпарат бередi;

      2) Қазақстан Республикасы Президентiнiң республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылауды талдауға, оның қорытындылары мен нәтижелерiне, салық және басқа да мiндеттi төлемдердiң толық және уақтылы түсуiне, бюджет қаражатының, байланысты гранттардың, мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет активтерiнiң нысаналы және тиiмдi пайдаланылуына байланысты мәселелер бойынша тапсырмаларын,  сондай-ақ басқа да жекелеген тапсырмаларды орындайды;

      3) Қазақстан Республикасының Парламентiне ағымдағы жылдың 1 маусымына дейiн өткен қаржы жылындағы республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы есептi табыс етедi, ол өзiнiң мазмұны жағынан Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы есебi бойынша қорытынды болып табылады және Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткеннен кейiн ол бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға жатады;

      4) iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган табыс еткен республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау актiлерiн талдайды және Қазақстан Республикасының Үкiметiне, тиiстi iшкi бақылау қызметтерiне республикалық бюджеттiң атқарылуына iшкi бақылаудың тиiмдiлiгiн арттыру жөнiнде ұсыныстар бередi;

      5) республикалық бюджет қаражаттарын, байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн пайдалану мәселелерi жөнiндегi мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсi лауазымды адамдарының iс-әрекеттерiнде қылмыс немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар белгiлерi, Қазақстан Республикасының заңдарын бұзудың өзге де фактiлерi анықталған жағдайда бақылау материалдарын құқық қорғау органдарына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдарға бередi;

      6) мемлекеттiк бюджет саясатын iске асыруға қатысады;

      7) мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерiнiң республикалық бюджеттiң түсiмдерi мен шығыстарын атқару сәйкестiгiне, қаржы есептiлiгi мен тиiмділігiне бақылауды жүзеге асырады;

      8) мемлекеттiк қаржы бақылауы стандарттарының орындалуына бақылауды жүзеге асырады;

      9) сыртқы бақылау саласында кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыруды және оларды қайта даярлауды ұйымдастырады;

      10) мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет кепiлгерлiктерiнiң, республикалық бюджеттен мемлекеттiң мiндеттемелерiн өтеуге арнап берiлген қаражаттардың, мемлекеттiң байланысты гранттарының, активтерiнiң нысаналы және тиiмдi пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады;

      10-1) бюджеттiк кредиттер, мемлекеттiк кепiлдiктер және мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiнiң сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

      11) мемлекеттiк органдар мен барлық меншiк нысанындағы ұйымдардың республикалық бюджетке түсiмдердiң толық және уақтылы түсуiн қамтамасыз ету жөнiндегi қызметiне, сондай-ақ республикалық бюджеттен түскен сомалардың қайтарылуына бақылауды жүзеге асырады;

      12) республикалық бюджет қаражатының пайдаланылу тиiмдiлiгiн бақылауды жүзеге асырады;

      13) республикалық бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) атқарылу, сондай-ақ мемлекет активтерiнiң пайдаланылу тиiмдiлiгi мен нәтижелiлiгiне баға бередi;

      14) мемлекеттiк және салалық (секторлық) бағдарламалардың iске асырылуының тиiмділігiне баға бередi;

      15) бюджеттiк инвестицияларды бақылауды жүзеге асырады;

      16) республикалық бюджеттiң атқарылуына ықпал ететiн нормативтiк құқықтық актiлердiң қолданылуы бойынша ұсыныстар әзiрлейдi және енгiзедi;

      17) Қазақстан Республикасының Үкiметiнен, мемлекеттiк органдардан, мемлекеттiк қаржылық бақылаудың басқа да объектiлерiнен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнен және (немесе) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органнан және бақылау объектiсiне қатысты ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен иеленетiн басқа да заңды тұлғалардан республикалық бюджет қаражаттарының, байланысты гранттардың, мемлекет активтерiнiң түсуi мен пайдаланылуының толықтығына қатысты мәселелер бойынша қажеттi құжаттамалар мен ақпарат сұратады және алады;

      18) республикалық бюджеттiң атқарылу мәселелерi жөнiндегi мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерi лауазымды адамдарының есептерiн тыңдайды;

      19) Қазақстан Республикасының Президентiне мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерi лауазымды адамдарының республикалық бюджеттiң атқарылуы және мемлекет активтерiн пайдалану туралы нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын сақтамауының анықталған фактiлерi бойынша ұсынымдар енгiзедi;

      20) мемлекеттiк органдар мен мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерiнен өзi белгiлеген мерзiмде республикалық бюджеттiң, байланысты гранттардың, мемлекет активтерiнiң атқарылуына сыртқы бақылау жүргiзуге байланысты мәселелер бойынша қажеттi құжаттар, анықтамалар, ауызша және жазбаша түсiнiктемелер алады;

      21) республикалық бюджет қаражатының, байланысты гранттардың, мемлекет активтерiнiң нысаналы емес, негiзсiз (құқыққа қайшы) және тиiмсiз пайдаланылуын анықтау және болғызбау жөнiнде осы Кодекске және басқа да нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес шаралар қолданады;

      22) құпиялылық режимiнiң, қызметтiк, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын ескере отырып, республикалық бюджеттiң атқарылуы, байланысты гранттарды, мемлекет активтерiн тарту және пайдалану мәселелерiне қатысты құжаттамамен кедергiсiз танысады және алады;

      23) республикалық бюджеттiң атқарылуына, байланысты гранттардың, мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет активтерiнiң пайдаланылуына бақылау жүргiзуге мемлекеттiк органдардың тиiстi мамандарын және, қажет болған жағдайда, республикалық бюджеттен осы мақсаттарға бөлiнген қаражат шегiнде олардың көрсеткен қызметтерiне ақы төлей отырып, аудиторлық ұйымдар мен сарапшыларды тартады;

      23-1) бақылау объектiсiнен бақылау қорытындысын растайтын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен құжатталуға және сақталуға жататын тиiстi материалдарды (дәлелдемелердi) алады;

      24) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      4. Мәслихаттың тексеру комиссиясы:

      1) өзiнiң мазмұны жағынан жергiлiктi бюджеттiң атқарылуы туралы жергiлiктi атқарушы органның есебi бойынша қорытынды болып табылатын жергiлiктi бюджеттiң атқарылуы туралы есептi белгiленген мерзiмде мәслихатқа бередi және мәслихат бекiткеннен кейiн ол бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға жатады;

      2) мәслихат пен әкiмдiкке бақылау нәтижелерi бойынша жергiлiктi бюджет қаражаттарының нысаналы емес, негізсiз және тиiмсiз пайдаланылу фактiлерi жөнiнде, сондай-ақ жергiлiктi бюджеттi атқару жөнiндегi жұмыстағы кемшілiктер туралы ақпарат бередi;

      3) iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган табыс еткен жергiлiктi бюджеттiң атқарылуына iшкi бақылау жүргiзу актiлерiне талдау жасайды және жергiлiктi бюджеттiң атқарылуына iшкi бақылаудың тиiмдiлiгiн арттыру жөнiнде ұсыныстар бередi;

      4) жергiлiктi атқарушы органдардың жергiлiктi бюджеттiң түсiмдерi мен шығыстарын атқару сәйкестігiне, қаржы есептiлiгi мен тиiмдiлiгіне бақылауды жүзеге асырады;

      5) мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерi лауазымды адамдарының жергiлiктi бюджет қаражаттарын пайдалану кезiндегi iс-әрекеттерiнде қылмыс немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық белгiлерi, Қазақстан Республикасының заңдарын бұзудың өзге де фактiлерi анықталған жағдайда бақылау материалдарын құқық қорғау органдарына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдарға бередi;

      6) жергiлiктi мемлекеттiк органдардың жергiлiктi бюджетке түсiмдердiң толық және уақтылы келiп түсуiне қатысты мәселелер жөнiндегi қызметiне бақылауды жүзеге асырады;

      7) жергiлiктi бюджеттiң атқарылуына ықпал ететiн нормативтiк құқықтық актiлердiң қолданысы жөнiнде ұсыныстар әзiрлейдi және енгiзеді;

      8) тиiстi жергiлiктi бюджет қаражаттарын пайдаланудың тиiмдiлiгiн бақылауды жүзеге асырады;

      9) құпиялық режимiнiң, қызметтiк, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын ескере отырып, жергiлiктi бюджеттiң атқарылу мәселелерiне қатысты құжаттамамен кедергiсiз танысады;

      10) жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерiнен белгiленген мерзiмде жергiлiктi бюджеттiң атқарылуына сыртқы бақылау жүргiзуге байланысты мәселелер бойынша қажеттi құжаттар, анықтамалар, ауызша және жазбаша түсiнiктемелер алады;

      11) жергiлiктi бюджеттiң атқарылуына бақылау жүргiзуге жергiлiктi мемлекеттiк органдардың тиiстi мамандарын және, қажет болған жағдайда, жергiлiктi бюджеттен осы мақсаттарға бөлiнген қаражат шегiнде олардың көрсеткен қызметтерiне ақы төлей отырып, аудиторлық ұйымдар мен сарапшылар тартады;

      12) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
      Ескерту. 138-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.05.05. N 139 , 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

30-тарау. Iшкі бақылауды ұйымдастыру негіздері

      139-бап. Iшкi бақылау

      Iшкi бақылауды iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган және iшкi бақылау қызметтерi жүзеге асырады.

      140-бап. Iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi
                органның өкiлеттiктерi

      Iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган :

      1) мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерiнiң республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығыстарын атқару сәйкестiгiне, қаржылық есептiлiгi мен тиiмдiлігіне бақылауды жүзеге асырады;

      2) iшкi бақылау қызметтерi жүзеге асыратын бақылау тиiмдiлiгiн арттыру жөнiнде ұсыныстар бередi;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң нысаналы емес, негiзсiз және тиiмсiз пайдаланылуын анықтау, болғызбау және оған жол бермеу жөнiнде шаралар қолданады;

      4) Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiне, мәслихаттардың тексеру комиссияларына хабардар ету үшiн бақылаудың тиiстi жоспарлары мен актiлерiн жiбередi;

      5) мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерiне жiберiлген нұсқамалардың және бақылау iс-шараларының қорытындылары бойынша қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

      6) мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерi лауазымды адамдарының республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражаттарын пайдалану кезiндегi iс-әрекеттерiнде қылмыс немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық белгiлерi, Қазақстан Республикасының заңдарын бұзудың өзге де фактiлерi анықталған жағдайда бақылау материалдарын құқық қорғау органдарына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдарға бередi;

      7) iшкi бақылау қызметтерiнiң мемлекеттiк қаржы бақылау стандарттарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      8) iшкi бақылау саласындағы кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыруды және оларды қайта даярлауды ұйымдастырады;

      9) iшкi бақылау қызметi бар мемлекеттiк органдардың жоспарларды орындау және iшкi бақылау жүргiзу нәтижелерi туралы есептерiн қарайды;

      10) мемлекеттiк органдар мен барлық меншiк нысанындағы ұйымдардың республикалық және жергiлiктi бюджетке салықтық емес түсiмдерiнiң толық және уақтылы енгiзiлуiне қатысты мәселелер жөнiндегi қызметiне бақылауды өз құзiретi шегiнде жүзеге асырады;

      10-1) бюджеттiк кредиттер, мемлекеттiк кепiлдiктер және мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiнiң сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

      11) республикалық және жергiлiктi бюджеттерден берiлген бюджет қаражатының, сондай-ақ мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет кепiлгерлiктерiнiң мемлекеттiң байланысты гранттары мен активтерiнiң нысаналы және тиiмдi пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады;

      12) республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) атқарылуының тиiмдiлiгiне және нәтижелiлiгiне баға бередi;

      13) мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) сатуынан түскен өздерiнiң иелiгiнде қалатын ақшаны қалыптастыруын және пайдалануын бақылауды жүзеге асырады;

      14) мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерiнен бақылау жүргiзуге байланысты мәселелер бойынша өзi белгiлеген мерзiмде қажеттi құжаттарды, анықтамаларды, ауызша және жазбаша түсiнiктемелердi сұратады және алады;

      15) төтенше мемлекеттiк бюджеттiң атқарылуын бақылауға қатысады;

      16) iшкi бақылау қызметтерi бар мемлекеттiк органдардан қажеттi ақпарат алады;

      17) бақылау жүргiзуге мемлекеттiк органдардың тиiстi мамандарын және қажет болған жағдайда республикалық бюджеттен осы мақсаттарға бөлiнген қаражат шегiнде олардың көрсеткен қызметтерiне ақы төлей отырып, аудиторлық ұйымдарды және сарапшыларды тартады;

      18) құпиялылық режимiнiң, қызметтiк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын ескере отырып, республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы, мемлекеттiң байланысты гранттарын, активтерiн, мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, сондай-ақ мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) сатуынан түскен, өздерiнiң иелігінде қалатын ақшаларды пайдалану мәселелерiне қатысты құжаттамамен кедергiсiз танысады;

      19) iшкi бақылау қызметтерiнiң бақылау актiлерiне талдау жасайды және олардың қызметтерiнiң тиiмдiлiгiн арттыру жөнiнде ұсыныс бередi;

      20) нормативтiк құқықтық базаны және iшкi бақылау жүргiзу әдiстемесiн жетiлдiру мәселелерi бойынша iс-шаралар әзiрлейдi;

      21) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
      Ескерту. 140-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.05.05. N 139 , 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      141-бап. Iшкi бақылау қызметi

      1. Iшкi бақылау қызметi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орталық мемлекеттiк орган басшысының шешiмiмен құрылады.
      Iшкi бақылау қызметiн құруға рұқсат берiлетiн мемлекеттiк органдардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды .

      2. Iшкi бақылау қызметi орталық мемлекеттiк органның басшысына есеп бередi, мемлекеттiк органның басқа құрылымдық бөлiмшелерiнен ұйымдастыру және функционалдық жағынан тәуелсiз болады.

      3. Iшкi бақылау қызметi:

      1) бақылау жоспарын жасайды;

      2) орталық мемлекеттiк органның басшысына iшкi бақылау жүргiзу жоспарының орындалуы жөнiнде есептi табыс етедi.

      4. Iшкi бақылау қызметi бар мемлекеттiк орган iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға бақылау жоспарларын, олардың орындалуы туралы есептердi және iшкi бақылау жүргiзу нәтижелерiн ол белгiлеген нысандар мен мерзiмдер бойынша табыс етедi.
      Iшкi бақылау жүргiзу жоспарлары туралы есептер мен ақпаратты табыс ету туралы талаптар ол туралы ақпарат мемлекеттiк құпияларға жататын шығыстарды бақылаумен байланысты жағдайларға қолданылмайды.

      5. Iшкi бақылау қызметi:

      1) мемлекеттiк органда және оның аумақтық бөлiмшелерi мен ведомстволық бағыныстағы ұйымдарында iшкi бақылау жүргiзуге;

      2) iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органнан консультациялар алуға құқылы.

31-тарау. Мемлекеттік қаржылық бақылау объектілері
мен органдарының, мәслихаттардың тексеру комиссияларының
өзара іс-қимылы

      142-бап. Мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсi
                басшысының құқықтары мен мiндеттерi

      1. Мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсiнiң басшысы:

      1) бақылаудың мақсатын, уақытын және ұзақтығын, оның нәтижелерiн, тұжырымдары мен ұсыныстарын бiлуге;

      2) тиiсiнше Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiнiң, мәслихаттың тексеру комиссиясының тапсырмасын, iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе оның аумақтық бөлiмшесi басшысының бұйрығын табыс етпеген мемлекеттiк қаржылық бақылау органының қызметкерлерiн, мәслихаттардың тексеру комиссияларының мүшелерiн бақылауға жiбермеуге;

      3) бақылау нәтижелерiмен келiспеген жағдайда он күн мерзiмде бақылау жүргiзген мемлекеттiк қаржылық бақылау органына немесе мәслихаттың тексеру комиссиясына бақылау актiсiне қарсылық жiберуге;

      4) бақылауды жүзеге асырған мемлекеттiк қаржылық бақылау органының, мәслихаттың тексеру комиссиясының iс-әрекетiне Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен шағым беруге құқылы.

      2. Мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсiнiң басшысы:

      1) мемлекеттiк қаржылық бақылау органының қызметкерлерiн, мәслихаттардың тексеру комиссияларының мүшелерiн жұмыс орындарымен қамтамасыз етуге;

      2) мемлекеттiк қаржылық бақылау органының, iшкi бақылау қызметтерiнiң қызметкерлерiн, мәслихаттардың тексеру комиссияларының мүшелерiн бақылау жұмысын жүзеге асыру үшiн сұратылып отырған қажеттi барлық ақпаратпен қамтамасыз етуге және оның анықтығы, объективтiлiгi мен толықтығы үшiн дербес жауапкершiлiкте болуға;

      3) мемлекеттiк қаржылық бақылау органы, iшкi бақылау қызметтерi қызметкерлерiнiң, мәслихаттардың тексеру комиссиялары мүшелерiнiң iс-әрекеттерiне араласпауға, оларды шатастырмауға, бақылау жүргiзуге кедергi келтiрмеуге және бақылау ауқымын шектемеуге;

      4) кемшiлiктердi жою жөнiнде қабылданған шаралар туралы уақтылы есеп табыс етiп отыруға;

      5) жүргiзiлген бақылау нәтижелерi бар актiнi таныстыруға берген күннен бастап үш күн мерзiмде белгiленген тәртiппен бақылау актiсiне қол қоюға мiндеттi.

      143-бап. Мемлекеттiк органдар мен мәслихаттардың
                тексеру комиссияларының мемлекеттiк қаржылық
                бақылау саласындағы өзара iс-қимылы

      1. Iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегі есеп комитетiне, мәслихаттардың тексеру комиссияларына бақылау жоспарлары мен актiлерiн жiбередi.

      2. Мемлекеттiк қаржылық бақылау органдары мен мәслихаттардың тексеру комиссиялары бақылау актiсi мемлекеттiк қаржылық бақылау стандарттарының талаптарына сәйкес келген жағдайда бақылау нәтижелерiн өзара таниды, келiсiлген мерзiмде тексерiлген объектiлер және тақырыптық бақылаумен қамтылған бағдарламалар туралы ақпарат алмасады.

      3. Мемлекеттiк қаржылық бақылау органдары мен мәслихаттардың тексеру комиссиялары кешендi бақылауды жиi дегенде жылына бiр рет және кем дегенде екi жылда бiр рет жүргiзедi.

      4. Мемлекеттiк қаржылық бақылау органдары, мәслихаттардың тексеру комиссиялары және iшкi бақылау қызметтерi келiсiм бойынша бiрлескен бақылау қызметiн жүзеге асыра алады.

      144-бап. Мүдделер қақтығысы

      1. Мүдделер қақтығысы - мемлекеттiк қаржылық бақылау органдарының, мәслихаттардың тексеру комиссияларының, ішкі бақылау қызметтерiнiң, олардың қызметкерлерi мен мүшелерiнiң объективтiлiгi мен тәуелсiздiгiн шектей алатын қызмет немесе қатынастар.

      2. Мемлекеттiк қаржылық бақылау органдарының, iшкi бақылау қызметтерiнiң, мәслихаттардың тексеру комиссияларының:

      1) мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсi басшысының, құрылтайшысының немесе қатысушысының жақын туысы, жекжаты, сенiм бiлдiрiлген адамы болып табылатын;

      2) бақылау объектiсiнiң онда жеке мүлiктiк мүдделерi бар қызметкерлерi, қатысушылары, лауазымды адамдары арасынан;

      3) мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсiнде жұмыс iстеген не тексерiлетiн кезеңде мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсi басшысының, құрылтайшысының немесе қатысушысының жақын туысы, жекжаты немесе сенiм бiлдiрiлген адамы болып табылатын қызметкерлерi мен мүшелерiне бақылау жүргiзу тыйым салынады.

      3. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда мемлекеттiк қаржылық бақылау органдарының, iшкi бақылау қызметiнiң қызметкерлерi бұл туралы - бақылауды тағайындаған басшыларға, ал мәслихаттың тексеру комиссиясының мүшесi тексеру комиссиясының төрағасына хабарлауға тиiс. Мүдделер қақтығысы ахуалының туындағаны үшiн жауаптылық Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк қаржылық бақылау органының, iшкi бақылау қызметiнiң қызметкерiне, мәслихаттың тексеру комиссиясының мүшесiне жүктеледi.

      145-бап. Мемлекеттiк қаржылық бақылау органдары, iшкi
                бақылау қызметтерi, мемлекеттiк қаржылық
                бақылау объектiлерi лауазымды адамдарының,
                мәслихаттар тексеру комиссиялары мүшелерiнiң
                жауапкершiлігі

      1. Мемлекеттiк қаржылық бақылау органдарының, iшкі бақылау қызметтерiнiң қызметкерлерi, мәслихаттардың тексеру комиссияларының мүшелерi бақылау актiсiнде жазылған мәлiметтердiң анықтығы, объективтiлiгi және толықтығы үшiн Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

      2. Мемлекеттiк қаржылық бақылау органдарының, iшкi бақылау қызметтерiнiң лауазымды адамдарына, тексеру комиссиясының мүшелерiне өз құзыреттерiне сәйкес олардың қызметтiк мiндеттерiн орындауына, бақылау жүргiзу үшiн жiберуге бас тарту, қажеттi құжаттарды, материалдарды, қызмет туралы ақпаратты және өзге де мәлiметтердi беруден бас тарту, анық емес ақпарат беру түрiндегі кедергi келтiру, бақылауды жүзеге асыруға өзге де кедергi жасау, сондай-ақ анықталған бұзушылықтарды жою туралы актiлердi орындамау немесе тиiсiнше орындамау Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соқтырады.

       145-1-бап. Қаржылық бұзушылықтардың түрлерi

      Қаржылық бұзушылықтарға:

      1) республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын, байланыстырылған гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет кепiлгерлiктерiн, мемлекет активтерiн нысанасыз пайдалану;

      2) республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын, оның iшiнде нысаналы трансферттер мен кредиттердi, сондай-ақ байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн негiзсiз (құқыққа қайшы) пайдалану;

      3) республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын, оның iшiнде нысаналы трансферттер мен кредиттердi, сондай-ақ байланыстырылған гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн тиiмсiз пайдалану;

      4) бюджетке түсетiн түсiмдердi уақтылы, толық есепке жатқызбау, аудармау;

      5) бюджеттiк есеп жүргiзу, есептiлiк жасау және табыс ету ережелерiн бұзу;

      6) бюджеттiк кредиттер, мемлекеттiк кепiлдiктер, мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiн бұзу жатады.
      Ескерту. 145-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      145-2-бап. Бақылау iс-шараларының нәтижелерi
                 туралы есептiлiк

      1. Мемлекеттiк қаржылық бақылаудың нәтижелерi туралы бiрыңғай есептiлiктiң құрылымы осы Кодекстiң 145-1-бабында белгiленген, анықталған қаржылық бұзушылықтардың түрлерiне сәйкес қалыптастырылады.

      2. Қаржылық бұзушылықтардың белгiлi бiр түрлерiн бiрнеше мемлекеттiк қаржылық бақылау органдарының есептiлiгiнде көрсетуге жол берiлмейдi.
      Осы мақсатта мемлекеттiк қаржылық бақылау органдары жүргiзген сыртқы және iшкi бақылау нәтижелерi бiрыңғай ақпараттық жүйеде есепке алынады.

      3. Статистика жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келiсiлген есептiлiк нысандарын Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi және iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бекiтедi.

      4. Мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсiнiң белгiленген тәртiппен қаралмаған қарсылықтары бар бақылау материалдарын есептiлiкке қосуға жол берiлмейдi.
      Ескерту. 145-2-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      146-бап. Дауларды шешу

      Мемлекеттiк қаржылық бақылау органдары, ішкi бақылау қызметтерi, мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерi лауазымды адамдарының, сондай-ақ мәслихаттардың тексеру комиссиялары мүшелерiнiң iс-әрекеттеріне Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен шағым жасалына алады.

8-бөлім. Бюджеттік инвестициялар

32-тарау. Бюджеттік инвестицияларды
жоспарлау мен жүзеге асыру

      147-бап. Бюджеттiк инвестицияларды сыныптау

      1. Бюджеттiк инвестициялар бюджеттiк инвестициялық жобалар мен бюджеттiк инвестициялық бағдарламаларды (бұдан әрi - бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды), концессиялық жобаларды қоса қаржыландыруды iске асыру арқылы, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы жүзеге асырылады.

      2. Шешiлетiн мiндеттердiң маңыздылығы деңгейiне қарай бюджеттiк инвестициялық жобалар (бағдарламалар) республикалық және жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалар (бағдарламалар) болып бөлiнедi.

      3. Республикалық және жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) анықтау өлшемдерi мыналар:

      1) меншiк түрi бойынша өлшемдер - бюджеттiк инвестициялық жобаны (бағдарламаны) iске асыру нәтижесiнде алынған мүлiкке туындайтын меншiк құқығына (республикалық немесе коммуналдық) байланысты оны республикалық немесе жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жоба ретiнде айқындайтын өлшем;

      2) пайда алушылар бойынша өлшемдер - егер бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) iске асырылуынан экономикалық пайда алушылар екi және одан да көп облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың субъектiлерi болса, бюджеттiк инвестициялық жобаны (бағдарламаны) - республикалық, ал егер бюджеттiк инвестициялық жобаны (бағдарламаны) iске асырудан экономикалық пайда алушылар бiр облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың субъектiлерi болса, оны жергiлiктi деп тануды айқындайтын өлшем.

      4. Инвестициялық жобаны (бағдарламаны) республикалық деп айқындау үшiн оның осы баптың 3-тармағында аталған өлшемдердiң бiрiне сәйкестiгi жеткiлiктi болады.

      5. Жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық және аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деп сыныптау осы баптың 3-тармағында көзделген өлшемдер негiзiнде жүзеге асырылады.

      6. Республикалық бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) орталық мемлекеттiк органдар iске асырады және олар республикалық бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылады.

      7. Жергілiктi бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) жергiлiктi атқарушы органдар iске асырады және олар жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылады.

      8. Басым жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн келiсудi экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен аймақтардың әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарлары шеңберiнде жүзеге асырады.
      Ескерту. 147-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      148-бап. Бюджеттiк инвестицияларды жоспарлау
                мен жүзеге асыру принциптерi

      1. Бюджеттiк инвестициялар:

      1) Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуын жоспарлау жүйесiндегi барлық бағдарламалық және жоспарлау құжаттарының тұрақтылығы мен өзара толықтырылуы;

      2) мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдар шешiмдерiнiң қабылданған мемлекеттiк инвестициялық саясатқа дәйектiлiгi және сәйкестiгi принциптерiне сәйкес жоспарланады және жүзеге асырылады.

      2. Бюджеттiк инвестицияларды бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) және концессиялық жобаларды қоса қаржыландыруды iске асыру арқылы жоспарлау және жүзеге асыру тәртібi осы Кодекстiң 149, 150, 150-1, 150-2, 150-3, 152 және 152-1-баптарына сәйкес айқындалады.
      Бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) және концессиялық жобаларды қоса қаржыландыруды жоспарлау үш кезеңде жүзеге асырылады:

      1) мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламаларды әзiрлеу сатысында инвестициялық сипаты бар iс-шараларды әзiрлеу;

      2) мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламалар бекiтiлгеннен кейiн бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) тiзбесiнiң құрамында бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) және қоса қаржыландыруды қажет ететін концессиялық жобалардың тізбелерін қалыптастыру және бекiту;

      3) бюджеттi әзiрлеу сатысында басым бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) және қоса қаржыландыруды қажет ететін концессиялық жобалардың тізбелерін қалыптастыру және бекiту.

      3. Бюджеттiк инвестицияларды заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы жоспарлау мен жүзеге асыру тәртiбi осы Кодекстiң 153-бабымен айқындалады.
      Ескерту. 148-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      149-бап. Инвестициялық сипаты бар iс-шараларды әзiрлеу

      1. Инвестициялық сипаты бар iс-шаралар мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк iс-шаралардың тiзбесiне кiредi.

      2. Инвестициялық сипаты бар iс-шараларды әзiрлеу мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк бағдарламаларды әзiрлеу және келiсу сатысында жүзеге асырылады.

      3. Инвестициялық сипаты бар iс-шаралар салалық сараптамадан өткiзiлуге жатады.

      4. Уәкiлеттi органдар:
      саланың одан әрi дамуына ықпал ететiн оның ағымдағы жай-күйiнiң проблемаларын анықтауды;
      жоба мақсаттарының республиканың немесе өңiрдiң стратегиялық, орта мерзiмдi даму бағдарламаларында, жоспарларында белгiленген саланың даму басымдықтарына, сондай-ақ саладағы қазiргi бар проблемалардың шешiлуiне сәйкестiгiн;
      жобаның мақсаттарына қол жеткiзудiң баламалы нұсқаларын;
      жоба iске асырылған және мұндай iске асыру болмаған жағдайларда саладағы жағдайды;
      жобаны iске асырудан түсетiн пайданы бөлудi бағалау жөнiнде ұсынылатын шешiмдердiң негiздiлiгi мен тиiмдiлiгi үшiн жауапты болады.

      5. Инвестициялық сипаты бар iс-шараларды әзiрлеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламаларды әзiрлеу тәртiбi құрамында белгiлейдi.
      Ескерту. 149-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      150-бап. Бюджеттiк инвестициялық жобалардың
              (бағдарламалардың) тiзбесiн қалыптастыру
               тәртiбi

      1. Мыналар:
      бекiтiлген мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламалар;
      бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негiздемелерiнiң болуы;
      бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) техникалық-экономикалық негiздемесi экономикалық сараптамасының оң қорытындысы;
      бюджет комиссиясының шешiмдерi бюджеттiк инвестициялық жобалар (бағдарламалар) тiзбесiне енгiзу үшiн негiз болып табылады.

      2. Бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) техникалық-экономикалық негiздемесi шығындар мен пайданы экономикалық талдау негiзiнде жүргiзiлетiн бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) жүзеге асырылатындығы мен тиiмдiлiгiн зерделеу нәтижелерiн қамтиды.

      3. Бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге қойылатын талаптарды экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайды .

      4. Жоба бекiтiлген мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк бағдарламаларда көзделген, сондай-ақ бюджет комиссиясының шешiмiмен мақұлданған жағдайда, бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу жүзеге асырылады. Бұл ретте бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеудi қаржыландыру экономикалық жоспарлау жөнiндегi тиiсiнше орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органдардың бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалары шеңберiнде жүргiзiледi. P080753

      5. Бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) белгiленген техникалық-экономикалық өлшемдерiн растау үшiн техникалық-экономикалық негiздемеге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген экономикалық және басқа да сараптамалар жүргiзiлуге тиiс.

      6. Бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) экономикалық сараптамасы салалық сараптама, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етiлетiн басқа да сараптамалардың қорытындылары негiзiнде жүргiзiледi және бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу шеңберiнде жүргiзiлген экономикалық талдамасын кешендi бағалаудың мiндеттi нысаны болып табылады.

      7. Басқа мемлекеттердiң аумағында iске асыруға жоспарланып отырған, сондай-ақ құрылыс қызметiн көздемейтiн бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) экономикалық сараптамасы техникалық-экономикалық негiздеменiң және оған салалық орган жүргізген сараптама қорытындысының негiзiнде жүргiзiледi.

      8. Республикалық бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың), сондай-ақ республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттерi мен кредит беру есебiнен қаржыландыруға жоспарланып отырған жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) экономикалық сараптамасын Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын заңды тұлға жүзеге асырады.

      9. Жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) экономикалық сараптамасын жергiлiктi атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалар жүзеге асырады.

      10. Бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға белгiленген заңды тұлғалар бюджеттiк инвестициялық жобаны (бағдарламаны) iске асыру жөнiнде ұсынылатын шешiмдердiң негiздiлiгi мен тиiмдiлiгi үшiн, сондай-ақ экономикалық сараптаманың қорытындысында бюджеттiк инвестициялық жобаны (бағдарламаны) iске асыруға және оның мақсаттарына қол жеткiзуге терiс әсер еткен тәуекелдердi бағалау болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      11. Қажет болған жағдайда экономикалық сараптаманы жүзеге асыруға белгiленген заңды тұлғалар жүргiзiлген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптама, сондай-ақ тәуелсiз сараптама жүргiзудi талап етуге құқылы.

      12. Экономикалық сараптаманың нәтижелерi бойынша бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) техникалық-экономикалық негiздемесiн бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi бекiтедi.

      13. Тиiстi мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк бағдарламалар шеңберiнде мақұлданған үлгi жобалар, үлгi жобалық шешiмдер мен қайталап қолданылатын жобалар бойынша құрылысы көзделiп отырған техникалық жағынан күрделi емес болып табылатын жобалар бойынша техникалық-экономикалық негiздеме әзiрлеу талап етiлмейдi.

      14. Техникалық-экономикалық негiздеме әзiрлеу талап етiлмейтiн жобалардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды .

      15. Техникалық-экономикалық негiздеме әзiрлеудi, оған жасалған экономикалық сараптаманың оң қорытындысын талап етпейтiн жобаларды қоспағанда, бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi бекiтiлген мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламалар негiзiнде және бекiтiлген техникалық-экономикалық негiздемелерi болған кезде қалыптастырылады.
      Бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) тiзбесiне енгiзiледi.
      Ескерту. 150-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

       150-1-бап. Қоса қаржыландыруды қажет ететін концессиялық
                 жобалардың тізбесін қалыптастыру тәртібі

      1. Мыналар:
      1) техникалық-экономикалық негіздеменің болуы;
      2) техникалық-экономикалық негіздеменің экономикалық сараптамасының оң қорытындысы;
      3) концессиялық жобаны бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен және республикалық меншіктің бар объектілері бойынша республикалық меншікке билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу;
      4) бюджет комиссиясының оң шешімі қоса қаржыландыруды қажет ететін концессиялық жобалар тізбесін қалыптастыруға негіз болып табылады.
      2. Республикалық немесе жергілікті бюджеттерден қоса қаржыландырылатын концессиялық жобалардың тізбесін қалыптастыруды экономикалық жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен жүзеге асырады.
      Ескерту. 150-1-баппен толықтырылды - ҚР-ның 2008.07.05.  N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      150-2-бап. Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық
                негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы

      Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы тиісінше экономикалық жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органдардың бөлінетін бюджеттік бағдарламалары шеңберінде жүзеге асырылады.
      Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге және оның сараптамасына қойылатын талаптарды экономикалық жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.
      Ескерту. 150-2-баппен толықтырылды - ҚР-ның 2008.07.05.  N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      150-3-бап. Концессиялық жобаларды консультациялық
                сүйемелдеу

       Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бөлінетін экономикалық жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органдардың тиісінше бюджеттік бағдарламалары шеңберінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 150-2-баппен толықтырылды - ҚР-ның 2008.07.05.  N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      151-бап.

      Ескерту. 151-бап алынып тасталды - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      152-бап. Бюджеттiк инвестициялық жобаларды
                (бағдарламаларды) iске асыру

      1. Бюджеттiк инвестициялық жобалар (бағдарламалар) олардың белгiленген тәртiппен бекiтiлген техникалық-экономикалық негiздемелерiне сәйкес iске асырылады.

      2. Бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыру шеңберiнде көзделетiн құрылыс қызметi белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады.

      2-1. Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыру шеңберінде көзделетін шет мемлекеттер аумағындағы құрылыс қызметі осы жоба аумағында іске асырылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады.

      2-1. Бiрыңғай техникалық өлшемдерi бар инвестициялық жобалар (бағдарламалар) бойынша үлгi жоба әзiрлеу жүзеге асырылады.
      Үлгi жобаларды әзiрлеу мен оларға сараптама жүргiзудi қаржыландыру құрылыс iсi жөнiндегi уәкiлеттi органның тиiстi бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      Бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыру кезiнде үлгi жобаларды қолдану құрылыстың нақты алаңына бекiту жолымен жүзеге асырылады.

      3. Бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) құны бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттаманың және (немесе) мемлекеттiк сатып алу туралы жасасылған шарттардың негiзiнде түзетiлуге жатады.

      4. Басым бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiне енгiзiлмеген бюджеттiк инвестициялық жобалар (бағдарламалар) бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзiрлеуге жол берiлмейдi.
      Ескерту. 152-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының, 2006.01.10. N 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

       152-1-бап. Концессиялық жобаларды қоса қаржыландыру
                арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

      1. Концессиялық жобаларды қоса қаржыландыру арқылы жүзеге асырылатын бюджеттік инвестициялар концессия шартының негізінде іске асырылады.
      2. Концессиялық жобаларды қоса қаржыландыруды концедент тиісті бюджеттік бағдарлама шеңберінде жүргізеді.
      3. Концессиялық жобаларды қоса қаржыландыру Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 152-1-баппен толықтырылды - ҚР-ның 2008.07.05.  N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      153-бап. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу
               арқылы бюджеттiк инвестицияларды жоспарлау
                және жүзеге асыру

      1. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы бюджеттiк инвестицияларды жоспарлау әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi жоспарын әзiрлеу кезiнде мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк бағдарламалар шеңберiнде жүзеге асырылады.

      2. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы iске асыруға жоспарланып отырған бюджеттiк инвестицияларды дайындау және iрiктеу мемлекеттiк, салалық (секторлық) бағдарламаларды әзiрлеу және келiсу сатысында жүзеге асырылады.

      3. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы iске асыру жоспарланып отырған бюджеттiк инвестицияларды iрiктеу экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдардың бюджеттiк инвестициялардың қаржылық-экономикалық негiздемесi бойынша сараптамасының қорытындысы негiзiнде жүзеге асырылады. Бюджеттiк инвестициялардың қаржылық-экономикалық негiздемесi заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салу орындылығының негiздемесiн және оның тиiмдiлiгiн бағалауды қамтитын құжатты бiлдiредi.

      4. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы жүзеге асырылатын бюджеттiк инвестициялардың қаржылық-экономикалық негiздемелерiн бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi әзiрлейдi және экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдарға табыс етедi. Бюджеттiк инвестициялардың қаржылық-экономикалық негiздемесiнiң мазмұнына қойылатын талаптарды, оларды әзiрлеу мен қарау тәртiбiн экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайды .

      5. Ірiктеуден өткен және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы iске асыруға жоспарланып отырған бюджеттiк инвестициялар бюджет комиссиясының шешiмi негiзiнде тиiстi үш жылдық кезеңге арналған әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi жоспарына енгiзiледi.

      6. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы бюджеттiк инвестицияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Үкiметi және жергiлiктi атқарушы органдар жүзеге асырады.

      7. Заңды тұлғалардың мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк бағдарламаларда айқындалған мiндеттердi орындауға байланысты емес берешегiн және ағымдағы шығыстарын жабу мақсатында олардың жарғылық капиталын ұлғайтуға бюджет қаражатын бөлуге жол берiлмейдi.
      Ескерту. 153-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

  33-тарау. Бюджеттік инвестицияларды іске асыру
мониторингі және олардың тиімділігін бағалау

      154-бап. Бюджеттiк инвестицияларды iске
                асыру мониторингi

      1. Бюджеттiк инвестицияларды iске асыру мониторингi:

      1) бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) дайындау және iске асыру барысы мен нәтижелерi туралы бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi табыс еткен ақпаратты жинауды және өңдеудi;

      2) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдарға бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) дайындау және iске асыру барысы мен нәтижелерi туралы ақпаратты бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң ресiмдеуiн және табыс етуiн;

      3) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдардың бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдарға түсiмдердiң және бюджеттiк даму бағдарламаларын (iшкi бағдарламаларды) қаржыландырудың жиынтық жоспарын және бюджеттiк инвестициялық жобалар (бағдарламалар) тұрғысындағы бюджеттiк даму бағдарламалары (iшкi бағдарламалар) шеңберiнде нақты жүзеге асырылған төлемдер бойынша ақпаратты табыс етуiн;

      4) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегі орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдардың бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыру барысы туралы табыс етiлген ақпараттың және бюджеттiк даму бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) бойынша нақты жүзеге асырылған төлемдер жөнiндегi ақпараттың негiзiнде бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асырудың тиiмдiлiгiн ағымдағы бағалауын;

      5) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органның жергiлiктi бюджеттiң қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын бюджеттiк инвестициялардың iске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты жасауын және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға және экономикалық жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органға табыс етуін;

      6) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегі орталық уәкiлеттi органның республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын бюджеттiк инвестициялардың iске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты жасауын және Қазақстан Республикасының Үкiметiне және экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкілеттi органға табыс етуiн көздейдi.

      2. Бюджеттiк инвестицияларды iске асыру мониторингiн жүзеге асыру шеңберiнде көзделетiн ақпаратты ұсыну мерзiмдерi мен нысандарын экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайды . P000848

      3. Бюджеттiк инвестициялар мониторингi деректерiнiң негiзiнде, сондай-ақ ағымдағы және болжамды әлеуметтiк-экономикалық және саяси ахуалды ескере отырып, бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар Қазақстан Республикасының Үкiметiне және жергiлiктi атқарушы органдарға бюджеттiк инвестицияларды тиiмдi жүзеге асыру шараларын iске асыру жөнiнде ұсыныстар енгiзуге құқылы.

      4. Бюджеттiк инвестицияларды тиiмдi жүзеге асыру шаралары:

      1) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың бюджеттiк инвестицияларды тиiмдi жүзеге асыруға бағытталған нормативтiк құқықтық актiлерi мен басқа да шешiмдердi қабылдауын;

      2) негiзделген жағдайларда бюджеттiк инвестициялардың жүзеге асырылуын тоқтатуды немесе тоқтата тұруды;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де шараларды қамтиды.

      155-бап. Бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн бағалау

      1. Бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн бағалауды жүзеге асырудың мақсаттары бюджеттiк инвестицияларды жоспарлау процесiн жетiлдiру және мемлекеттiк инвестициялық саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру жөнiнде ұсыныстар талдап-жасау болып табылады.

      2. Бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн бағалауды экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар жүзеге асырады және бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру нәтижелерi мен салдары туралы деректер жинауды, алынған деректерге талдау жасауды және мемлекеттiк инвестициялық саясатты iске асырудың тиiмдiлiгiн бағалауды көздейдi.

      3. Бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн бағалау нақты және жоспарланған шығындарды, бюджеттiк инвестициялардың нақты және күтiлетiн нәтижелерiн салыстыру, сондай-ақ бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiне әсер еткен факторларды бағалау арқылы жүзеге асырылады.

      4. Бюджеттiк инвестициялардың тиiмділігiн бағалау үшiн деректердi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдарға экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайтын тәртiп пен құрамда табыс етедi.

      5. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар табыс етiлген деректердiң негiзiнде бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн бағалау жөнiндегi есептердi қалыптастырады.

      6. Бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлігін бағалау жөнiндегi есептердi:

      1) экономикалық жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдар жергiлiктi атқарушы органдарға және экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға жыл сайын, есептi жылдан кейiнгi жылдың 1 наурызына дейiн;

      2) экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Yкiметiне жыл сайын, есептi жылдан кейiнгi жылдың 1 сәуiрiне дейiн табыс етедi.

      7. Бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн бағалау жөнiндегi ақпаратты экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мерзiмде тиiсiнше Қазақстан Республикасының Yкiметiне және тиiстi әкiмдiкке табыс етедi.

      8. Бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн бағалау жөнiндегi есеп:

      1) бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) техникалық-экономикалық негiздемесiнiң немесе заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы жүзеге асырылған бюджеттiк инвестициялардың қаржылық-экономикалық негiздемесiнiң деректерiн;

      2) бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) немесе заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы жүзеге асырылған бюджеттiк инвестициялардың iске асырылуының қол жеткен нәтижелерiн;

      3) бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн бағалау үшiн ақпарат жинаудың көздерi мен әдiстерiн, сондай-ақ ақпаратты өңдеу және талдау әдiстерiн;

      4) бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерiн;

      5) мемлекеттiк инвестициялық саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру жөнiндегi ұсыныстарды қамтиды.

      9. Бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн бағалау жөнiндегi есептi жасау мен табыс ету тәртiбiн экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайды . P000968
      Ескерту. 153-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

  9-бөлім. Гранттар

34-тарау. Гранттар туралы жалпы ережелер

      156-бап. Осы бөлiмде пайдаланылатын ұғымдар

      Осы бөлiмде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) өтеусiз техникалық көмек - донорлардың Қазақстан Республикасының мемлекеттiк ұйымдарына тауарлар жеткiзiп берудi, жұмыстарды орындауды және қызметтер көрсетудi жүзеге асыруы немесе ұйымдастыруы;

      2) өтеусiз қаржылық көмек - донорлардың Қазақстан Республикасының мемлекеттiк ұйымдарына тауарлар жеткiзiп берудi, жұмыстарды орындауды және қызметтер көрсетудi қаржыландыру үшiн ақша беруi;

      3) грант - донорлардың Қазақстан Республикасының мемлекеттiк ұйымдарына беретiн өтеусiз қаржылық немесе техникалық көмегi;

      4) донорлар - шет мемлекеттер, олардың үкiметтерi мен агенттiктерi, халықаралық және шетелдiк мемлекеттiк ұйымдар, қызметi Қазақстан Республикасының Конституциясына қайшы келмейтiн шетелдердiң үкiметтiк емес қоғамдық ұйымдары және қорлары;

      5) байланысты грант туралы келiсiм - мемлекеттiк орган мен донор арасындағы Қазақстан Республикасына өтеусiз қаржылық немесе техникалық көмек берудi көздейтiн шарт.
      Ескерту. 156-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      157-бап. Гранттарды сыныптау

      Гранттар берiлу шарттары бойынша былай бөлiнедi:

      1) байланысты гранттар - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң грант берген донордан одан әрi қарыз алуын немесе байланысты грантты iске асыруға бағытталған тиiстi бюджеттiк бағдарламаның шеңберiнде мемлекеттiк бюджеттен қоса қаржыландыруды көздейтiн гранттар;

      2) байланыссыз гранттар - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң грант берген донордан одан әрi қарыз алуын немесе мемлекеттiк бюджеттен қоса қаржыландыру көзделмейтiн гранттар.
      Байланысты емес гранттарды тарту, пайдалану, олардың мониторингi және пайдаланылу тиiмдiлiгiн бағалау Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайтын тәртiппен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 157-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      158-бап. Байланысты гранттарды жоспарлау

      1. Байланысты гранттарды жоспарлау - байланысты гранттар тартуға өтiнiмдер қалыптастыру, ұсыным жасау және iрiктеу жөнiндегi қызмет.

      2. Байланысты гранттарды жоспарлау жоспарлаудың негiзi:

      1) республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспары;

      2) донорлардың өтеусiз қаржылық және техникалық көмек беру туралы ұсыныстары болып табылады.

      3. Мемлекеттiк, салалық (секторлық) бағдарламалар, сондай-ақ донорлардың ұсыныстары негiзiнде байланысты гранттар тартуға арналған өтiнiмдердi түзудi орталық мемлекеттiк, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдар жүзеге асырады.

      4. Байланысты гранттарды тартуға арналған өтiнiмдердi орталық мемлекеттiк органдар жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдардың өтiнiмдерiн ескере отырып, Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға ұсынады.

      5. Байланысты гранттарды тартуға арналған өтiнiмдердi iрiктеудi экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлетті орган:

      1) байланысты грантты тартуға арналған өтiнiмнiң Қазақстан Республикасының орта мерзiмдi кезеңге арналған әлеуметтiк-экономикалық дамуының басымдықтарына сәйкестiгi;

      2) байланысты грантты тартуға арналған өтiнiмнiң донорлардың байланысты гранттарды беру саясатына сәйкестiгi негiзiнде жүзеге асырады.

      6. Байланысты гранттарды тартуға арналған iрiктелген өтiнiмдердiң негiзiнде, экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен гранттарды тартуға арналған басым өтiнiмдердiң тiзбесiн қалыптастырады.
      Ескерту. 158-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

35-тарау. Байланысты гранттарды тарту және пайдалану

      Ескерту. 35-тараудың тақырыбына өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      159-бап. Байланысты гранттарды тарту

      1. Байланысты гранттарды тартуға арналған басым өтiнiмдер тiзбесiнiң негiзiнде экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган донорларға байланысты гранттар беруге арналған өтiнiмдер жiбередi. P070525

      2. Байланысты грант беруге арналған өтiнiмдердi донорларға жiберу донорлар белгiлеген нысан бойынша жүзеге асырылады, оны экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның сұратуы негiзiнде тиiстi орталық мемлекеттiк немесе жергiлiктi өкiлдi немесе атқарушы органдар толтырады.
      Экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келiсiп алмай донорларға өтiнiш жасауға тыйым салынады.
      3. алып тасталды

      4. Байланыстырылған грантты тартуға өтiнiмдi донор мақұлдаған ретте оны тартудың мақсатқа сай екендiгiн тиiстi бюджет комиссиялары айқындайды. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган байланыстырылған гранттарды тартуға арналған өтiнiмдер тiзбесiн қалыптастырады және оны бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға не жергiлiктi атқарушы органдарға тиiстi бюджет комиссияларына қарауға өтiнiмдер енгiзу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру үшiн жiбередi.

      5. Байланысты грант туралы келiсiм тиiстi қаржы жылына арналған республикалық немесе жергiлiктi бюджеттер бекiтiлгеннен кейiн жасалады.
      6. алып тасталды
      Ескерту. 159-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      160-бап. Байланысты гранттарды пайдалану

      1. Байланысты гранттарды пайдалану жеке бюджеттiк бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) құрайды және байланысты грант туралы келiсiмге және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оларды мемлекеттiк ұйымдар - гранттарды алушылар жүзеге асырады.

      2. Мемлекеттiк ұйымдар - байланысты гранттарды алушылар:

      1) байланысты грант туралы келiсiмде көзделген, өздерiне қабылдаған мiндеттемелердi уақтылы орындауға;

      2) алынған байланысты гранттардың нысаналы және тиiмдi пайдаланылуын қамтамасыз етуге;

      3) байланысты гранттардың есебiнен сатып алынған жабдықтар мен материалдардың балансқа қойылуын қамтамасыз етуге;

      4) гранттардың есебiнен сатып алынатын тауарлар импорты кезiнде кедендiк ресiмдердi уақтылы жүзеге асыруға мiндеттi.

      3. Байланысты грантты пайдалану аяқталған соң мемлекеттiк ұйымдар - байланысты гранттарды алушылар экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға донордың уәкiлеттi өкiлi және өтiнiмi бойынша байланысты грант беру жүзеге асырылған орталық мемлекеттiк немесе жергiлiктi өкiлдi немесе атқарушы органның бiрiншi басшысы қол қойған байланысты грантты пайдаланудың аяқталуы туралы түпкiлiктi есептi табыс етедi.
      Ескерту. 160-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

36-тарау. Байланысты гранттарды пайдалану мониторингі
және пайдалану тиімділігін бағалау

      Ескерту. 36-тараудың тақырыбына өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      161-бап. Байланысты гранттарды пайдалану мониторингi

      1. Байланысты гранттарды пайдалану мониторингi:

      1) орталық мемлекеттiк, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдардың байланысты гранттарды пайдалану барысы мен нәтижелерi туралы ақпарат жинауын және оны өңдеуiн;

      2) орталық мемлекеттiк, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдардың байланысты гранттарды пайдалану барысы мен нәтижелерi туралы есептердi экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға табыс етуiн көздейдi.

      2. Байланысты гранттарды пайдалану барысы мен нәтижелерi туралы есептiлiктi және ақпаратты табыс ету мерзiмдерi мен нысандарын экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлетті орган айқындайды .
      Ескерту. 161-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      162-бап. Байланысты гранттарды пайдалану
               тиiмдiлігін бағалау

      1. Байланысты гранттарды пайдалану тиiмдiлiгiн бағалауды экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүзеге асырады және ол байланысты гранттарды тарту нәтижелерi мен салдары туралы деректер жинауды, алынған деректердi талдауды және байланысты гранттарды тарту мен пайдалану тиiмдiлiгiн бағалауды көздейдi.

      2. Байланысты гранттарды пайдалану тиiмдiлiгiн бағалау байланысты гранттарды тартудың жоспарланған және қол жеткен нәтижелерiн салыстыру, сондай-ақ байланысты гранттарды пайдалану тиiмдiлiгiне әсер еткен сыртқы факторларды бағалау арқылы жүзеге асырылады.

      3. Байланысты гранттарды пайдалану тиiмдiлiгiн бағалау үшiн экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға деректердi экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайтын тәртiп пен құрамда өтiнiмдерi бойынша байланысты гранттар беру жүзеге асырылған орталық мемлекеттiк және жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдар табыс етедi.

      4. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган орталық мемлекеттiк, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдардан осы органдардың құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша байланысты гранттарды пайдалану тиiмдiлiгiн бағалауға қажеттi ақпаратты табыс ету туралы сұратуға құқылы.

      5. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган табыс етiлген деректердiң негiзiнде байланысты гранттарды пайдалану тиiмдiлiгiн бағалау жөнiндегi ақпаратты қалыптастырып, оны Қазақстан Республикасының Парламентiне және Қазақстан Республикасының Үкiметiне жыл сайын осы Кодекстiң 123-бабында белгiленген мерзiмдерде табыс етедi.
      Ескерту. 162-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

10-бөлім. Бюджеттік кредиттеу

37-тарау. Бюджеттік кредиттеудің жалпы ережелері

      163-бап. Бюджеттiк кредиттеу туралы негiзгi ережелер

      1. Бюджеттiк кредит - бюджеттен қайтарымды, мерзiмдi және ақылы негiзде бөлiнетiн ақша.

      2. Бюджеттiк кредиттеу - бюджеттiк кредиттi беру, пайдалану, оған қызмет көрсету және оны өтеу туралы шешiм қабылдау рәсiмдерiн қамтитын процесс.

      3. Кредиттiк шарт - бюджеттік кредиттi беру, пайдалану, оған қызмет көрсету және оны өтеу кезiнде тараптардың құқықтық қатынастарын белгiлейтiн, кредитор, бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi және қарыз алушы арасындағы келiсiм.

      4. Бюджеттiк кредиттер:

      1) орта мерзiмдi әлеуметтiк-экономикалық даму жоспарының шеңберiнде бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыруға;

      2) мемлекеттiң сыртқы экономикалық қызметiн iске асыруға;
      3) алып тасталды

      4) мемлекеттiң жүз процент қатысуымен қаржы агенттiктерiнiң (бұдан әрi - қаржы агенттiктерi) мемлекеттiк инвестициялық саясатты iске асыруына бағытталады.

      5. Бюджеттiк кредиттер тиiстi қаржы жылына арналған республикалық және (немесе) жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаларда көзделген бағыттар бойынша және сомалар шегiнде берiледi.

      6. Бюджеттiк кредиттер заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу мақсаттарына, қарыз алушының шаруашылық қызметiнiң залалдарын жабуына, көрсетiлетiн қызметтер үшiн сенiм бiлдiрiлген тұлғаларға (агенттерге) ақы төлеуге берiлмейдi.

      7. Бюджеттiк кредиттер мынадай талаптар сақталған жағдайда берiледi:

      1) салық берешегiнiң болмауы;

      2) қарыз алушының бюджеттiк кредит бойынша мiндеттемелердi орындауды қамтамасыз ететiн жағдайының болуы;

      3) қарыз алушының бұрын берiлген бюджеттiк кредиттер бойынша берешегiнiң болмауы.

      8. Бюджеттiк кредиттер Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын Қазақстан Республикасының орта мерзiмдiк фискалдық саясатына сәйкес жүзеге асырылады.
      Ескерту. 162-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      164-бап. Бюджеттiк кредиттеу принциптерi

      Бюджеттiк кредиттер беру мынадай принциптерге:

      1) кредит шартына сәйкес бюджеттiк кредиттi өтеу мiндеттiлiгiн көздейтiн қайтарымдылық принципiне;

      2) мiндеттемелердiң орындалуын Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген тәсiлдермен қамтамасыз ететiн жағдайының болуын көздейтiн қамтамасыз етiлу принципiне;

      3) бюджеттік кредиттi бергенi үшiн қарыз алушыға ақы төлеуiн көздейтiн ақылылық принципiне;

      4) бюджеттiк кредитті беру мерзiмiн белгiлеудi көздейтiн мерзiмдiлiк принципiне сәйкес жүзеге асырылады.

      165-бап. Бюджеттiк кредиттеу өлшемдерi

      Бюджеттiк бағдарлама мынадай өлшемдер сақталған жағдайда бюджеттiк кредит беру арқылы iске асырылады:

      1) орта мерзiмдi әлеуметтiк-экономикалық даму жоспарына сәйкес келу;

      2) iс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы iске асырудың экономикалық және әлеуметтiк тиiмдiлiгi;

      3) бюджеттiк кредит есебiнен iске асырылатын iс-шаралардың өзiн-өзi ақтауы;

      4) қарыз алушының Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын өлшемдерге сәйкес кредиттiк қабiлетi.

      166-бап. Бюджеттiк кредиттеу субъектiлерi

      1. Бюджеттiк кредиттеу субъектiлерi кредитор, бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi, қарыз алушы, соңғы қарыз алушы, сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент) болып табылады.

      2. Бюджеттiк кредиттеу субъектiлерiнiң құқықтары мен мiндеттерi осы Кодекске және Қазақстан Республикасының басқа да заң актiлерiне сәйкес кредиттiк шартпен және (немесе) тапсырма шартымен айқындалады.

      167-бап. Кредитор

      1. Кредитор - Қазақстан Республикасының бюджеттiк және азаматтық заңдарына сәйкес бюджеттiк кредит беретiн кредит шартының тарабы.

      2. Республикалық бюджеттен бюджеттiк кредиттеу кезiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi кредитор болып табылады.
      Бюджеттiк кредиттеу кезiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң атынан әрекет етедi.

      3. Жергiлiктi бюджеттен бюджеттiк кредиттеу кезiнде тиiстi жергiлiктi атқарушы орган кредитор болып табылады.

      4. Кредитор осы Кодекске және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бюджеттiк кредит берудi қамтамасыз етедi, кредит шарты талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады.

      168-бап. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi

      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бюджеттiк кредиттеу кезiнде кредиттiк шарттың тарабы болып табылады және:

      1) қаржы агенттiктерiн қоспағанда, қарыз алушы банктердi және сенiм бiлдiрiлген өкiлдердi (агенттердi) конкурстық негiзде айқындауды;

      2) бюджеттiк кредиттердiң нысаналы және тиiмдi пайдаланылуының, өтелуi мен оларға қызмет көрсетiлуiнiң бақылауы мен мониторингiн жүзеге асырады.

      169-бап. Қарыз алушылар

      1. Қарыз алушы - бюджеттiк кредиттi алушы, негiзгi борышты өтеу және сыйақы, сондай-ақ кредиттiк шартқа сәйкес басқа да төлемдердi төлеу жөнiнде мiндеттемелер алатын кредит шартының тарабы.

      2. Мыналар:

      1) жеке тұлғалар - Қазақстан Республикасының азаматтары;

      2) қарыз алушы банктер - Қазақстан Республикасының резиденттерi болып табылатын банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар;

      3) жергiлiктi атқарушы органдар;

      4) шетелдiк мемлекеттер қарыз алушылар бола алады.

      170-бап. Соңғы қарыз алушылар

      1. Соңғы қарыз алушы - қарыз берушi банк оған кредитор немесе қаржы агенттiгi айқындаған шарттармен беретiн бюджеттiк кредиттi соңғы алушы.

      2. Қазақстан Республикасының резиденттерi болып табылатын, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар соңғы қарыз алушылар бола алады.

      3. Соңғы қарыз алушыларды iрiктеудi және кредиттеудi бюджеттiк бағдарламаның мақсатына, сондай-ақ өздерiнiң кредиттiк саясатына сәйкес қарыз алушы банктер жүзеге асырады.

      171-бап. Сенiм бiлдiрiлген өкiлдер (агенттер)

      1. Сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент) - тапсырма шартының негiзiнде кредитордың (сенiмгердiң) атынан және оның есебiнен және оның нұсқауларына сәйкес бюджеттiк кредит беруге байланысты белгiлi бiр тапсырмаларды жасайтын тұлға.

      2. Сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент) кредитордың (сенiмгердiң) тапсырмасы бойынша мынадай iс-қимылдарды орындай алады:

      1) қарыз алушыларды - жеке тұлғаларды айқындау және олармен кредиттiк шарттар жасасу;

      2) бюджеттiк кредиттерге қызмет көрсету;

      3) қарыз алушылармен есеп айырысу;

      3-1) бюджеттiк инвестициялық жобалардың қаржыландырылуы мен iске асырылуына мониторинг жүргiзу;

      3-2) қарыз алушылардың қаржылық жай-күйiне мониторинг жүргiзу;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берешектi өндiрiп алу.

      3. Қазақстан Республикасының резиденттерi болып табылатын, банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйым сенiм бiлдiрiлген өкiлдер (агенттер) болып табылады.

      4. Қаржы агенттiгiн қоспағанда, сенiм бiлдiрiлген өкiлдi (агенттi) бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган немесе бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңдарына сәйкес белгiлейдi.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi тиiстi бюджет қаражаты есебiнен сенiм бiлдiрiлген өкiлге (агентке) тапсырмаларды орындағаны үшiн сыйақы төлеудi жүзеге асырады.
      Сенiм бiлдiрiлген өкiлге (агентке) тапсырмаларды орындағаны үшiн сыйақы төлеу мөлшерi тапсырма шарттарында белгiленедi.
      Ескерту. 171-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

38-тарау. Бюджеттік кредиттеу шарттары

      172-бап. Кредиттiк шарттың негiзгi талаптары

      1. Кредиттiк шартта бюджеттiк кредиттiң мынадай негiзгi талаптары мiндеттi түрде болуға тиiс:
      1) берудiң мақсаты;
      2) мөлшерi;
      3) валютасы;
      4) мерзiмi;
      5) игеру кезеңi;
      6) сыйақы ставкасы.
      2. Бюджеттiк кредиттiң негiзгi шарттары және қарыз алушылардың санаты кредитордың шешiмiмен белгiленедi.
      3. Кредиттiк шартқа қосымша талаптар, соның iшiнде бюджеттiк кредиттi беру тәсiлiн айқындайтын талаптар, бюджеттiк кредиттi өтеу және оған қызмет көрсету кестесi, бюджеттiк кредит бойынша мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз ету тәсiлдерi енгiзiледi.

      173-бап. Бюджеттiк кредиттiң мерзiмi

      1. Бюджеттiк кредиттiң мерзiмi - қарыз алушы бюджеттiк кредит алатын, пайдаланатын, оған қызмет көрсететiн және оны өтейтiн уақыт кезеңi.
      2. Бюджеттiк Kpeдиттiң мерзiмi бюджеттiк кредиттiң қаражатын кредитордың шотынан аударған кезден бастап есептеледi.
      3. Бюджеттiк кредиттер берiлу мерзiмiне қарай мынадай түрлерге бөлiнедi:
      1) қысқа мерзiмдi - 1 жылға дейiн;
      2) орта мерзiмдi - 1 жылдан 5 жылға дейiн;
      3) ұзақ мерзiмдi - 5 жылдан 30 жылға дейiн.

      174-бап. Бюджеттiк кредиттi игеру кезеңi

      1. Бюджеттiк кредиттi игеру кезеңi - бюджеттiк кредиттiң берiлу мақсаттарына сәйкес iс-шараларды iске асыру үшiн қарыз алушы бюджеттiк кредиттi пайдалана алатын уақыт кезеңi.
      2. Бюджеттiк кредиттiң пайдаланылмаған бөлiгi игеру кезеңi аяқталған күннен бастап үш күннiң iшiнде тиiстi бюджетке қайтарылуға тиiс.

      175-бап. Бюджеттiк кредит бойынша мiндеттемелердiң
                орындалуын қамтамасыз ету тәсiлдерi

      1. Бюджеттiк кредит бойынша мiндеттемелердiң орындалуы кепiлмен, кепiлдiкпен, кепiлгерлiкпен немесе Қазақстан Республикасының заңдарында немесе шартта көзделген басқа да тәсiлдермен қамтамасыз етiледi.
      Тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын қаржы агенттiктерiне республикалық бюджеттен бюджеттiк кредиттер мiндеттемелердi орындау қамтамасыз етiлмей бөлiнуi мүмкiн.
      2. Бюджеттiк кредиттiң қайтарылуын қамтамасыз ету құны сыйақы сомасы ескерiле отырып, бюджеттiк кредит мөлшерiнен кем болмауға тиiс.
      3. Бюджеттік кредит жөнiндегi мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз етудi бағалау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      Бюджеттiк кредит бойынша мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз етудi бағалау жөнiнде көрсетiлген қызметтерге ақы төлеудi қарыз алушы жүргiзедi.

      176-бап. Сыйақы ставкасы

      1. Сыйақы - бюджеттiк кредит берiлгенi үшiн қарыз алушы жүзеге асыратын төлем.
      2. Сыйақы ставкасы - жылдық проценттер түрiнде көрсетiлетiн сыйақы мөлшерi.
      3. Сыйақы ставкасы тiркелген немесе құбылмалы болуы мүмкiн.
      Тiркелген сыйақы ставкасы - мөлшерi бюджеттiк кредиттiң барлық мерзiмiне өзгерiссiз белгiленетiн сыйақы ставкасы.
      Құбылмалы сыйақы ставкасы - қаржы рыногындағы конъюнктураға байланысты өзгерiп тұратын сыйақы ставкасы.
      4. Кiрiстiлiктiң орташа өлшемдi ставкасы - бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган шығарған мемлекеттiк бағалы қағаздар бойынша сыйақының орташа өлшемдi ставкасы.
      Жергiлiктi атқарушы органдарға, қаржы агенттiктерiне бюджеттiк кредиттер бойынша сыйақы ставкаларын қоспағанда, бюджеттiк кредиттер бойынша сыйақы ставкасы, айналыс мерзiмi бюджеттiк кредиттiң мерзiмiне сәйкес келетiн мемлекеттiк бағалы қағаздар бойынша кiрiстiлiктiң орташа өлшемдi ставкасынан төмен болмайтын шамада белгiленедi.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган шығарған тиiстi мемлекеттiк бағалы қағаздар бойынша табыстылықтың орта өлшемдi ставкасын анықтау тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      Ескерту. 176-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      177-бап. Бюджеттiк кредит беру тәсiлi

      Бюджеттiк кредит:
      1) қарыз алушының төлем құжаттарына ақы төлеу;
      2) бiр мерзiмде не аудару кестесiне сәйкес бөлiп-бөлiп немесе қарыз алушының тиiстi құжаттар беруiне қарай қарыз алушының банк шотына аудару арқылы берiлуi мүмкiн.

      178-бап. Бюджеттiк кредиттi өтеу мен оған
                қызмет көрсету кестесi

      1. Бюджеттiк кредиттi өтеу және оған қызмет көрсету кестесi бюджеттiк кредиттi өтеу және оған қызмет көрсету жөнiндегi төлемдердiң мерзiмдерiн, кезеңдiлiгiн белгiлейдi.
      2. Кредиттiк шартта жеңiлдiк кезеңiн беру көзделуi мүмкiн.
      Жеңiлдiк кезеңi - бюджеттiк кредит мерзiмiнiң құрамына кiретiн уақыт кезеңi, бұл кезеңде қарыз алушы кредиттi өтеудi жүзеге асырмайды.
      Ескерту. 178-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

39-тарау. Бюджеттік кредиттеу рәсімдері

      179-бап. Бюджеттiк кредит беру туралы шешiм қабылдау

      Бюджеттiк кредит беру туралы шешiм қабылдау:
      1) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен мемлекеттiк, салалық (секторлық), аймақтық бағдарламалардың iс-шараларын бюджеттiк кредиттеудiң, әлеуметтік-экономикалық дамудың орта мерзiмдi жоспары мен орта мерзiмдi фискалдық саясаттың мақсатқа сай екендiгiн айқындауды;
      2) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк өтiнiмдерiн бюджеттiк кредиттеу арқылы iске асыру ұсынылатын бюджеттiк бағдарламаның бюджеттiк кредиттеу өлшемдерiне сәйкестiгiне қатысты қарауын;
      3) бюджеттiк өтiнiмдi және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның қорытындысын бюджеттiк комиссияның қарауын;
      4) бюджеттiк комиссияның оң шешiмi болған жағдайда тиiстi қаржы жылына арналған бюджеттiң жобасына бюджеттiк бағдарлама енгiзудi қамтиды.

      180-бап. Бюджеттiк кредит беру рәсiмi

      1. Бюджеттiк кредит беру рәсiмi мынадай кезеңдердi:
      1) бюджеттiк кредиттiң негiзгi талаптарын айқындауды;
      2) қарыз алушыны айқындауды;
      3) кредиттiк шарт және олармен байланысты шарттар жасасуды;
      4) қарыз алушыға бюджеттiк кредит берудi қамтиды.
      2. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi кезектi қаржы жылына арналған тиiстi бюджеттер бекiтiлгеннен кейiн бюджеттiк кредиттердiң негiзгi шарттары мен қарыз алушылардың санаттары туралы кредитор шешiмдерiнiң жобаларын бекiтуге енгiзедi.
      3. Қарыз алушыларды:
      1) Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджеттiк кредиттеу кезiнде тапсырма шартына сәйкес сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент);
      2) қаржы агенттiктерiн қоспағанда, қарыз алушы банктердi бюджеттiк кредиттеу кезiнде конкурс нәтижелерi бойынша бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi айқындайды. Қарыз алушы банктердi iрiктеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi;
      3) жергiлiктi атқарушы органдар бюджеттiк кредиттеу кезiнде қарыз алушылар осы Кодекске сәйкес айқындалады;
      4) шет мемлекеттердi бюджеттiк кредиттеу кезiнде қарыз алушылар Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес айқындалады.
      4. Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда бюджеттiк кредиттер алады.
      Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджеттiк кредиттеу сенiм бiлдiрiлген өкiлдер (агенттер) арқылы жүзеге асырылады.
      5. Бюджеттiк кредит беру кредиттiк шарт, тапсырма шарттары және бюджеттiк кредит бойынша мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз етудi растайтын құжаттар жасалып, тiркелгеннен кейiн жүзеге асырылады.
      Бюджеттiк кредит беру кезiндегi қажеттi құжаттар тiзбесiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлейдi .
      Бюджеттiк кредиттер беру жөнiндегi қаржылық рәсiмдер Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен айқындалады.

      181-бап. Шет мемлекеттердi кредиттеудiң ерекшелiктерi

      1. Шет мемлекеттерге бюджеттiк кредиттер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес республикалық бюджет қаражаты есебiнен берiледi.
      2. Шет мемлекеттерге бюджеттiк кредиттер шет мемлекеттер бюджеттiк кредит беру туралы халықаралық шартқа мiндеттi күш беру үшiн қажеттi мемлекетiшiлiк рәсiмдердi жүргiзген жағдайда берiледi.
      3. Шет мемлекеттердi бюджеттiк кредиттеудiң тәртiбi мен талаптары бюджеттiк кредит беру туралы халықаралық шартта белгiленедi.
      Шет мемлекеттерге берiлген бюджеттік кредит бойынша негiзгi борыш шет мемлекеттердiң Қазақстан Республикасы алдындағы борышын құрайды.

      182-бап. Бюджеттiк кредиттi пайдалану

      Қарыз алушы бюджеттiк кредит қаражатын бюджеттiк бағдарлама паспорты мен кредиттiк шартта көзделген мақсаттарға ғана пайдаланады.
      Бюджеттiк кредит өз нысанасында пайдаланылмаған жағдайда қарыз алушы Қазақстан Республикасының заңдарына және кредит шартының талаптарына сәйкес жауаптылықта болады.
      Ескерту. 182-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      183-бап. Бюджеттiк кредитке қызмет көрсету

      1. Бюджеттiк кредитке қызмет көрсету - бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның немесе сенiм бiлдiрiлген өкiлдiң (агенттiң) бюджеттiк кредит қаражатының пайдаланылуын есепке алу және қарыз алушының кредиттiк шарттың талаптарына сәйкес негiзгi борышты, сыйақыны және басқа да төлемдердi өтеуге төлемдер жасауды жүзеге асыру жөнiндегi қызметi.
      Негiзгi борыш - ол бойынша есептелген сыйақы, комиссиялық төлемдер, тұрақсыздық төлемдерi (айыппұлдар, өсімдер) сомасы ескерiлмей алынған және өтелмеген бюджеттiк кредит сомасы.
      2. Негiзгi борышқа қызмет көрсету - кредиттiк шарт талаптарына сәйкес, белгiлi бiр уақыт кезеңiндегi сыйақының, өзге де төлемдердiң жиынтық төлемдерi.
      Берешек - бюджеттiк кредиттi (кредиттiк шартты) өтеу және оған қызмет көрсету кестесiне сәйкес мерзiмi басталған, қарыз алушы төлемеген төлемдер сомасы.
      3. Сыйақыны есептеу кредитордың шотынан бюджеттiк кредит аударылған күннен бастап ол толық өтелген күнге дейiн бюджеттiк кредит бойынша негiзгi борыш сомасына қойылған сыйақы ставкасы бойынша жүргiзiледi.
      4. Сыйақыны есептеу тәртiбi кредиттiк шартта белгiленедi.
      Сыйақыны есептеу үшiн жылдың 360 күнi және айдың 30 күнi есепке алынады.
      Төлем мерзiмi басталған кезде қарыз алушы негiзгi борыш пен сыйақы бойынша тиiстi бюджетке төлем тапсырмасымен ақша аудару арқылы кезектi төлемдердi жүзеге асыруға мiндеттi.
      5. Берешек пайда болған кезде бюджеттiк кредитке қызмет көрсету төлемдердiң мынадай кезектiлігімен жүзеге асырылады:
      1) есептелген тұрақсыздық төлемi (айыппұлдар, өсiмпұл);
      2) есептелген сыйақы;
      3) негiзгi борышты өтеу.

      184-бап. Бюджеттiк кредиттi өтеу

      1. Бюджеттiк кредитті өтеу - кредиттiк шартқа және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бюджеттiк кредит бойынша негiзгi борышты қарыз алушының өтеуi.
      2. Бюджеттiк кредиттен қарыз алушылардың кредитормен немесе сенiм бiлдiрiлген өкiлмен (агентпен) келiсiм бойынша кредиттi мерзiмiнен бұрын өтеуге құқығы бар.
      Қарыз алушы кредиттiк шарттың талаптарын бұзған кезде кредитордың немесе сенiм бiлдiрiлген өкiлдiң (агенттiң) тапсырма шартына сәйкес кредитті мерзiмiнен бұрын өтеудi талап етуге құқығы бар.
      3. Қарыз алушыда бюджеттiк кредит бойынша берешек пайда болған кезде кредитор немесе сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент) тапсырма шартына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен кредиттiң өтелуiн қамтамасыз ететiн шаралар қабылдайды.
      4. Бюджеттiк кредит бойынша берешектi өтеу есебiнен өндiрiлiп алынған мүлiк Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған тәртiппен өткiзiлуге және (немесе) мемлекеттiк меншiкке айналдырылуға жатады.
      5. Бюджеттiк кредиттi өтеу есебiнен мемлекеттiк меншiкке айналдырылатын мүлiкке бағалау жүргiзуге арналған шығыстар тиiстi бюджет қаражаты есебiнен төленедi.
      6. Бюджеттiк кредит бойынша берешектi өтеу есебiнен мүлiктi мемлекеттiк меншiкке айналдыру кезiнде кредитор талаптарының мөлшерi мүлiк құнының сомасына кемiтiледі.
      7. Жергiлiктi атқарушы органда бюджеттiк кредит бойынша берешек болған немесе бюджеттiк кредит нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаған кезде кредитор жергiлiктi бюджеттiң қолма-қол ақшаны бақылау шотынан берешек соманы немесе нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаған соманы жергiлiктi бюджеттердiң бюджет қаражаты қалдықтарының шегiнде жоғары тұрған бюджеттiң түсiмiне ағымдағы қаржы жылына арналған тиiстi жергiлiктi бюджеттердi осы Кодекске сәйкес кейiннен нақтылай отырып, Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен жiбередi.
      Ескерту. 184-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

40-тарау. Бюджеттік кредитті қайта
құрылымдау және қарыз алушыны ауыстыру

      185-бап. Бюджеттiк кредиттi қайта құрылымдау

      1. Бюджеттiк кредиттi қайта құрылымдау - тараптардың келiсiмi бойынша олардың кредиттiк шарттар бойынша мiндеттемелердi орындау мерзiмдерiнiң, қаржылық және өзге де талаптарының өзгеруi.
      2. Бюджеттiк кредиттi қайта құрылымдау туралы шешiм қарыз алушыда қаржылық жағдайды сауықтыру жөнiнде жоспар болған кезде қарыз алушының қаржылық жай-күйiн талдау негізiнде қабылданады.
      3. Бюджеттiк кредиттi қайта құрылымдау:
      1) негiзгi борышты өтеу және (немесе) сыйақыны төлеу мерзiмдерiн өзгерту;
      2) бюджеттiк кредит, кредит бойынша сыйақы және өзге де төлемдер бойынша берешектi капиталдандыру (жиынтықтау) арқылы жүзеге асырылады.
      4. Бюджеттiк кредиттi қайта құрылымдау Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергілiктi атқарушы органның жанындағы консультациялық-кеңесшi органның оң қорытындысы болған кезде әрбiр кредиттiк шарт бойынша кредитордың шешiмi негiзiнде жүзеге асырылады. P990813
       5. Бюджеттiк кредиттi қайта құрылымдау әрi кеткенде бiр рет жүзеге асырыла алады.
      Бюджеттiк кредиттi қайта құрылымдау кредиттiк шартқа қосымша келiсiм жасау арқылы ресiмделедi.

      186-бап. Бюджеттiк кредит бойынша борышты аудару

      Бюджеттiк кредит бойынша борышты аударуға кредитор шешiмiнiң негiзiнде кредиттiк шарт тараптарының келiсiмi бойынша жол берiледi.
      Борышты аудару бюджеттiк кредит бойынша борышты өтеу есебiне өндiрiп алынған (ұсынылған) мүлiктi берген кезде жүзеге асырылуы мүмкiн.

41-тарау. Талап қою мерзімі, бюджеттік кредиттер
бойынша кредиторлар талаптарының тоқтатылуы және
кепiлдiктiң тоқтатылуы

      Ескерту. Тараудың тақырыбына өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      187-бап. Талап қою мерзiмi

      Бюджеттiк кредиттер бойынша кредиторлардың талаптарына талап қою мерзiмi қолданылмайды.

      188-бап. Кредитордың бюджеттiк кредиттi өтеу
                жөнiндегi талаптарының тоқтатылуы және
               кепiлдiктiң тоқтатылуы

      1. Кредитордың бюджеттiк кредиттi өтеу жөнiндегi талабы қарыз алушы кредиттiк шарт бойынша мiндеттемелердi тиiсiнше орындаған кезде, қарыз алушы мен кредитop бiр тұлға болғанда не Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қарыз алушы - заңды тұлға таратылған жағдайда тоқтатылады.
      1-1. Кредитордың мемлекеттiк бiлiм беру және студенттiк кредиттер бойынша талаптары қарыз алушы қайтыс болған не ол қайтыс болды деп жарияланған жағдайда тоқтатылады.
      2. Қарыз алушы-заңды тұлға таратылған жағдайда кредитордың бюджеттiк кредиттi өтеу жөнiндегi талабының тоқтатылуы Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген мiндеттемелердiң орындалуын бағалау жөнiндегi алдын ала рәсiмдер жүргiзiлгеннен кейiн:
      1) республикалық бюджеттен берiлген бюджеттiк кредиттер бойынша - тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның негiзiнде;
      2) жергілiктi бюджеттен берiлген бюджеттiк кредиттер бойынша - мәслихаттың шешiмдерi негiзiнде жүзеге асырылады.
      3. Осы баптың 2-тармағында көрсетiлген таратылған қарыз алушылардың берешегi өтелдi деп есептеледi және оны кредитордың есептен шығаруына жатады.
      4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таратылған қарыз алушыларға кредитордың бюджеттiк кредиттi өтеу жөнiндегi талаптары тоқтатылған жағдайда, онымен бiр мезгiлде тиiстi бюджеттiк кредиттер бойынша кепiлдiктер де тоқтатылады.
      Ескерту. 188-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

42-тарау. Бюджеттік кредиттер бойынша
бақылау, мониторинг, есепке алу

      189-бап. Бюджеттiк кредиттердi бақылау

      1. Кредитор және (немесе) сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент) бюджеттiк кредиттiң нысаналы пайдаланылуына және ол бойынша мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз ететiн жағдайдың болуын бақылауды Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырады.
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi жергiлiктi жерлерде бюджеттiк кредиттiң нысаналы және тиiмдi пайдаланылуын тексерудi жүзеге асыра алады.
      2. Бюджеттiк кредиттi нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбау фактiлерi анықталған жағдайда кредитор немесе сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент) қарыз алушыдан кредиттiң заңсыз пайдаланылған сомасын кредиттiк шартта белгiленген мөлшерде айыппұл ала отырып өндiрiп алады.

      190-бап. Бюджеттiк кредиттер мониторингi
                және оларды есепке алу

      1. Бюджеттiк кредиттер бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен мiндеттi тiркеуге, есепке алынуға және оларға мониторинг жүргiзiлуге жатады.
      2. алып тасталды
      3. Кредиторлар берiлген барлық бюджеттiк кредиттердiң қарыз алушылар мен сенiм бiлдiрiлген өкiлдер (агенттер) тұрғысынан тiзiлiмiн жүргiзедi.
      4. Бюджеттiк кредиттердi пайдалану тиiмдiлiгiн бағалауды бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi, бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бюджеттiк кредиттердiң пайдаланылу тиiмдiлiгiн бағалауға арналған деректердi экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен және құрамда экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдарға табыс етедi.
      6. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар табыс етiлген деректер негiзiнде бюджеттiк кредиттердiң пайдаланылу тиiмдiлiгiн бағалау бойынша есептер қалыптастырады.
      7. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк кредиттердiң пайдаланылу тиiмдiлiгiн бағалау бойынша есептердi жергiлiктi атқарушы органдарға және экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға жыл сайын есептi жылдан кейiнгi жылдың 1 наурызына дейiн табыс етедi.
      Ескерту. 190-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

11-бөлім. Мемлекеттік және мемлекет
кепілдік берген қарыз алу мен борыш, мемлекет
кепiлгерлiгi

43-тарау. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік
берген қарыз алу мен борыш, мемлекет
кепiлгерлiгi туралы жалпы ережелер

      Ескерту. Бөлімнің, тараудың тақырыбына өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз) Заңымен.

      191-бап. Осы бөлімде пайдаланылатын ұғымдар

      Осы бөлімде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) аваль - вексельдік кепілдік, бұл жағдайда оны жасаған тұлға вексель бойынша міндетті басқа тұлға үшін вексель бойынша төлемді жүзеге асыру жөнінде (толық немесе бір бөлігінде) өзіне міндеттеме алады;

      2) ақша нарығы - қысқа мерзімді (бір жылға дейінгі) өтімді қаржы құралдары нарығы;

      3) бағдарламалық қарыздар - халықаралық қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасының экономикасын дамыту және реформалау жөніндегі өздерімен келісілген іс-шараларын орындау шарттарымен Қазақстан Республикасының Үкіметіне немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беретін қарыздары;

      4) банк кепілдігі - қарыз алушы мемлекеттік кепілдік беру туралы келісімде белгіленген тәртіппен және мерзімде қарыз шарты бойынша өзінен алынуға тиесілі соманың жинақталуын қамтамасыз етпеген жағдайда, банктің бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның алдындағы мемлекет кепілдік берген қарыз бойынша берешекті өтеу жөніндегі міндеттемесі;

      5) борыш мониторингі - мемлекеттің өзі уәкілеттік берген органдар арқылы борышты есепке алу, талдау және қалыптастыру, өзгерту және қызмет көрсету процесін бақылау жөніндегі қызметі;

      6) борышқа қызмет көрсету - белгілі бір уақыт кезеңіндегі сыйақының (мүдденің), комиссиялық төлемдердің, айыппұлдардың және қарыз алу шарттарынан туындайтын өзге де төлемдердің жиынтық төлемдері;

      7) борышты өтеу - қарыз алушының алған қарыз сомасын қарыз шартында белгіленген тәртіппен қайтаруы, қарыз шартынан туындайтын басқа да міндеттемелерді орындауы, концессиялық міндеттемелерге төлеуі;

      8) жергілікті атқарушы орган борышының лимиті - тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджетте бекітілетін жергілікті атқарушы органның белгіленген күнге (қаржы жылының аяғына) жергілікті атқарушы органның нақты борышынан асып кетпеуге тиіс алынған және өтелмеген қарыздарының, сондай-ақ жергілікті атқарушы органның концессиялық міндеттемелерінің тіркелген сомасы;

      9) Қазақстан Республикасының резиденттері - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, Қазақстан Республикасында орналасқан заңды тұлғалар, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасында және (немесе) оның шегінен тысқары жерлерде орналасқан филиалдары мен өкілдіктері;

      10) қарыз алу - қарыз қаражаттарын тарту, қарызды тарту, пайдалану, өтеу және оған қызмет көрсету тәртібі мен шарттарын айқындау қажеттігі туралы шешім қабылдау рәсімдерін, келіссөздер, міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету және оларға кепілдік беру, қарыз бойынша тиісті құжаттарды ресімдеу және оларға қол қою, қарыз шартын ратификациялау (мемлекеттік сыртқы қарыз алу кезінде), тараптардың міндеттемелерді орындауын есепке алу, бақылау және талдау рәсімдерін қоса алғанда қарыз қаражатын алу, пайдалану рәсімдерін қамтитын процесс;

      11) қарыз беруші - мемлекеттік кепілдікпен мемлекеттік немесе мемлекеттік емес қарыздарды берген тұлға немесе инфрақұрылымдық облигацияларды ұстаушылардың өкілі;

      12) қарызды қайта құрылымдау - тараптардың келісімі бойынша қарыз шарты жөніндегі өздерінің міндеттемелерін орындау мерзімдерін, қаржылық және өзге де шарттарды өзгертуі;

      13) қарызға қызмет көрсету - бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе банктің қарыз алушының шоттарындағы қарыз қаражаттарының пайдаланылуын есепке алу жөніндегі қызметі және қарыз алушының сыйақы (мүдде) төлемдерін, комиссиялық алымдарды және қарыз шарттарына сәйкес басқа да төлемдерді жүзеге асыруы;

      14) қарыз шарты - қарыз алушы қарыз қаражатын соған байланысты алатын және қарыз берушінің алдында оны қайтару және сыйақыны (мүддені), сондай-ақ қарызға байланысты басқа да төлемдерді төлеу жөнінде міндеттемені мойнына алатын келісім;

      15) концессиялық міндеттемелер - концеденттің жасалған концессия шарттары бойынша инвестициялық шығындарды белгілі бір күнге өтеу жөнінде қабылдаған және орындамаған қаржылық міндеттемелерінің сомасы;

      16) мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз - инфрақұрылымдық облигациялар шығару арқылы жүзеге асырылатын мемлекеттік емес қарыз;

      17) мемлекет кепілгерліктері бойынша борыш - мемлекет кепілгерлігімен тартылған, белгілі бір күнге алынған және өтелмеген қарыз сомаларының сомасы;

      18) мемлекет кепілгерліктерін беру лимиті - тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен бекітілетін, оның шегінде мемлекет кепілгерліктері берілуі мүмкін тіркелген сома;

      19) мемлекет кепілдік берген борыш - мемлекеттік кепілдіктермен қамтамасыз етілген, белгілі бір күнге алынған және өтелмеген мемлекеттік емес қарыздар сомасы;

      20) мемлекет кепілдік берген қарыз - мемлекеттік кепілдікпен қамтамасыз етілген мемлекеттік емес қарыз;

      21) мемлекеттік борышты қайта қаржыландыру - жаңадан алынған қарыз қаражаттары есебінен мемлекеттік борышты өтеу;

      22) мемлекеттік емес қарыз - Қазақстан Республикасының Үкіметін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен жергілікті атқарушы органдарын қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденті қарыз алушы болатын қарыз қатынастары;

      23) мемлекеттік кепілдіктерді беру лимиті - тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен бекітілетін, оның шегінде мемлекеттік кепілдіктер берілуі мүмкін тіркелген сома;

      24) мемлекеттік қарыз - қарыз алушы Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе жергілікті атқарушы органдар болатын қарыз қатынастары;

      25) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаз - қарыз алушы Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болатын қарыз қатынастарында оны ұстаушының құқықтарын куәландыратын эмиссиялық бағалы қағаз;

      26) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру - Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарын бірінші иеленушілерге азаматтық-құқықтық мәмілелер жасау арқылы иеліктен шығаруы;

      27) негізгі борыш сомасы - қарыз берушіден алынған және оған қайтарылмаған қарызды, сол бойынша сыйақының (мүдденің), тұрақсыздық төлемінің (айыппұлдың, өсімпұлдың) есептелген сомасын есепке алмастан, өтелуге жататын сома;

      28) сақтандыру шарты - қарыз алушы қарыз шарттары бойынша өзінен алынуға тиесілі соманы белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда, сақтандыру ұйымының қарыз берушінің алдындағы мемлекет кепілгерлігімен қамтамасыз етілген қарыз бойынша берешекті өтеу жөніндегі міндеттемесін көздейтін шарт;

      29) сыйақының (мүдденің) тіркелмеген (құбылмалы) ставкасы - нарық конъюнктурасына байланысты өзгерістерге ұшыраған кредиттер, қарыздар жөніндегі сыйақы (мүдде) ставкасы немесе сыйақымен (мүддемен) қоса бағалы қағаздар бойынша кіріс;

      30) сыртқы қарыз - қарыз беруші Қазақстан Республикасының резиденті емес, ал қарыз алушы Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе Қазақстан Республикасының резиденті болатын қарыз қатынастары;

      31) үкіметтік борыш - Қазақстан Республикасының Үкіметі алған және өтемеген мемлекеттік қарыздарының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің борышына жатқызылған белгілі бір күнге борыштық міндеттемелердің сомасы;

      32) үкіметтік борыш лимиті - тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен бекітілетін, алынған және өтелмеген үкіметтік қарыздардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерінің тіркелген сомасы, ол Қазақстан Республикасы Үкіметінің белгіленген күнге (қаржы жылының аяғына) нақты борышынан асып кетпеуге тиіс;

      33) ішкі қарыз - қарыз беруші Қазақстан Республикасының резиденті, ал қарыз алушы Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе Қазақстан Республикасының резиденті болатын қарыз қатынастары.
      Ескерту. 191-бап жаңа редакцияда - ҚР-ның 2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      192-бап. Қарыз алу туралы жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың қарыз алуы, мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу Қазақстан Pecпубликасының бюджеттiк заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қарыз алуы "Қазақстан Pecпубликасының Ұлттық Банкi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Қазақстан Республикасы Үкiметiнің, жергiлiктi атқарушы органдардың және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қарыз алуы мемлекеттiк қарыз алу болып табылады.
      3. Мемлекеттiк емес қарыз алуды Қазақстан Республикасының резиденттерi кез келген мөлшерде, кез келген валютада және кез келген нысанда Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шектеулердi ескере отырып дербес жүзеге асырады.
      Мемлекеттiк ұйымдар мен қазыналық кәсiпорындар мемлекеттiк емес қарыз алуды жүзеге асыруға құқылы емес.
      Мемлекеттiк емес қарыздарды заңды тұлғалар мемлекеттiк кепiлдiкпен тарта алады.
      Ескерту. 192-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      193-бап. Мемлекеттiк қарыздардың түрлерi мен нысандары

      1. Мемлекеттiк қарыздар қарыз алушыға қатысты алғанда:
      1) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыздары;
      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қарыздары;
      3) жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздары болып бөлiнедi.
      2. Несие капиталының рыноктарына қарай мемлекеттiк қарыздар:
      1) мемлекеттiк сыртқы қарыздар;
      2) мемлекеттiк iшкi қарыздар болып бөлiнедi.
      3. Қарыз алу нысаны бойынша мемлекеттiк қарыздар:
      1) мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар шығару;
      2) қарыз шарттарын жасасу болып бөлiнедi.
      4. Мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар қолданылу мерзiмiне қарай:
      1) 1 жылға дейiнгi айналыс мерзiмiмен қысқа мерзiмдi;
      2) 1 жылдан 5 жылға дейiнгi айналыс мерзiмiмен орта мерзiмдi;
      3) 5 жылдан артық айналыс мерзiмiмен, ұзақ мерзiмдi болып бөлiнедi.
      Мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар құжаттамалық және құжаттамалық емес нысанда шығарылуы мүмкiн. Мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар ұсынушыға арналып құжаттамалық нысанда ғана шығарылуы мүмкiн. Мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар нақты және дисконттық құны бойынша сыйақының (мүдденiң) тiркелген және тiркелмеген (құбылмалы) ставкасымен шығарылуы мүмкiн.

      194-бап. Мемлекеттiк борыш

      1. Мемлекеттiк борыш - Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес, өзара талаптарды есепке алмай, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң борышына немесе мәслихаттардың шешiмдерiмен жергiлiктi атқарушы органдардың борышына жатқызылған алынған (игерiлген) және өтелмеген мемлекеттiк қарыздардың, концессиялық міндеттемелердің белгiлi бiр күнге, сондай-ақ борыштық мiндеттемелердiң белгiлi бiр күнге сомасы.
      2. Мемлекеттiк борыш iшкi және сыртқы мемлекеттiк борышты қамтиды.
      3. Мемлекеттiк iшкi борыш - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының резиденттерiнiң алдындағы мемлекеттiк iшкi қарыздары мен басқа да борыштық мiндеттемелерi бойынша мемлекеттiк борышының құрамдас бөлiгi.
      4. Мемлекеттiк сыртқы борыш - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Қазақстан Республикасының резидент еместерiнiң алдындағы мемлекеттiк сыртқы қарыздар мен басқа да борыштық мiндеттемелерi бойынша мемлекеттiк борышының құрамдас бөлiгi.
      Ескерту. 194-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.07.05. N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      195-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және
                жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк
                борышты өтеу мен оған қызмет көрсету
                жөнiндегi мiндеттемелерi

      1. Қазақстан Республикасының Үкiметi республикалық бюджеттiң қаражатымен қамтамасыз етiлетiн үкiметтiк борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөнiнде мiндеттемелер атқарады.
      2. Жергiлiктi атқарушы органдар жергiлiктi бюджеттердiң қаражатымен қамтамасыз етiлетiн өзiнiң борышын өтеу және оған қызмет көрсету жөнiнде мiндеттемелер атқарады.
      3. Қазақстан Республикасының Үкiметi және жергiлiктi атқарушы органдар бiр-бipiнiң мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.
      4. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың мiндеттемелерi қарыз берушiге негiзгi борыш қайтарылған және борышқа қызмет көрсету жөнiндегi төлемдер толық мөлшерде төленген, концессиялық міндеттемелер ақысы төленген кезде орындалды деп есептеледi.
      5. Қазақстан Республикасының Үкiметi және жергiлiктi атқарушы органдар тиiсiнше үкiметтiк борыштың және жергiлiктi атқарушы органдар борышының мониторингiн борышты қалыптастыру, өзгерту және оған қызмет көрсету процесiн есепке алуды, талдауды және бақылауды жүзеге асыру арқылы жүзеге асырады.
      Ескерту. 195-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05.  N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      196-бап. Мемлекеттiк борышты басқару

      Мемлекеттiк борышты басқару:
      1) алдағы орта мерзiмдi кезеңге арналған мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыштың жай-күйiн ондағы көрсеткiштердi үкiметтiк борышты және жергiлiктi атқарушы органдардың борышын өтеу және қызмет көрсету көлемдерiн, лимиттерiн, мемлекеттiк кепiлдiктердi ұсынудың, концессиялық міндеттемелерді қабылдаудың белгiленген көлемдерiне сәйкес айқындай отырып жыл сайынғы бағалауды және болжамдауды қамтиды. Алдағы орта мерзiмдi кезеңге арналған мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыштың жай-күйi мен болжамын жыл сайынғы бағалауды дайындауды бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесiп, бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның қатысуымен республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарының, жинақталған мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыштың көлемдерi мен құрылымының негiзiнде жүзеге асырады;
      2) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда бекiтiлетiн үкiметтiк борыш лимитiн және мемлекеттiк кепiлдiктер беру лимитiн айқындауын;
      3) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте бекiтiлетiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыз алу көлемдерiн, нысандары мен шарттарын, үкiметтiк борышты өтеу мен қызмет көрсету көлемдерiн айқындауын;
      4) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның мемлекеттiк қарыздарды, концессиялық міндеттемелерді тiркеудi, мемлекеттiк қарыздар алу, өтеу және қызмет көрсету, концессиялық міндеттемелерді орындау мониторингiн және мемлекеттiк борыш мониторингiн жүзеге асыруын;
      5) борыш құрылымын оңтайландыру жөнiндегi, соның iшiнде борышты мерзiмiнен бұрын өтеу, ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды эмитенттiң сатып алуы мен сатуы, мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борышты қайта құрылымдау, борышты қайта қаржыландыру, мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу тәуекелiн басқару жөнiндегi iс-шаралар дайындауын және iске асыруын қамтиды.
      Ескерту. 196-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05.  N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      197-бап. Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген
                борыштың жай-күйi туралы мәлiметтердi жариялау

      Қазақстан Республикасы мемлекеттiк борышының ағымдағы жай-күйi туралы, мемлекеттiк борышты өтеу есебiне төленген ақша сомасы туралы, берiлген мемлекеттiк кепiлдiктер және кепiлдiктер бойынша төленген ақша сомалары туралы мәлiметтер ашық болып табылады және оларды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның статистикалық есеп нысанында тоқсан сайын ресми жариялауына жатады.

44-тарау. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алуы

      198-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыз
                алу мақсаттары

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыз алуы республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру мақсатында жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi бюджет профицитi кезiнде үкiметтiк қарызды қайта қаржыландыру үшiн қарыз алуды жүзеге асыра алады.

      199-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыз
                алуды жүзеге асыруы

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыз алуы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен:
      1) қарыз алудың қаржылық шегiн белгiлеу;
      2) қарыз алудың инвестициялық басымдықтарын айқындау;
      3) болжамды үкiметтiк қарыздардың тiзбесiн қалыптастыру негiзiнде жүзеге асырылады.
      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi атынан қарыздар тартуды әрбір жекелеген қарыз шарты немесе мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар түрi бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметi шешiмiнiң негiзiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүзеге асырады. P040941
      3. Бюджеттi aтқару жөнiндегі орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарының эмитентi болып табылады, ол осындай мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздардың әрбiр шығарылымының көлемдерiн, мерзiмдерiн және шарттарын айқындайды.

      200-бап. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
                қарыз алуды шектеуi

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң мемлекеттiк қарыз алуы тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгiленген үкiметтiк қарыз лимитiмен және үкiметтiк борышқа қызмет көрсетуге бағытталатын бюджет қаражаттары көлемiмен шектеледi.

      201-бап. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң борышын
                өтеу мен оған қызмет көрсету

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң борышын өтеудi және оған қызмет көрсетудi, олар шығарған мемлекеттiк бағалы қағаздарды ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында сатып алуды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда көзделген бюджет қаражаттары есебiнен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi арқылы Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырады.

45-тарау. Жергілікті атқарушы органдардың қарыз алуы

      202-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың
                қарыз алу мақсаттары

      1. Республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының ішкі нарықты айналысқа жіберу үшін мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруын қоспағанда, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының қарыз алуы бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыру мақсатында облыстық бюджеттің республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің тапшылығының қаржыландыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметінен қарыз алу түрінде жүзеге асырылады.
      2. Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдарының қарыз алуы бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыру мақсатында аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң тапшылығын қаржыландыру үшiн облыстың жергiлiктi атқарушы органынан қарыз алу түрiнде жүзеге асырылады.
      3. Жергiлiктi атқарушы органның қарыздары бойынша алынған қаражаттар тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттi атқару тәртiбiмен аталған мақсаттарға пайдаланылады.
      Ескерту. 202-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) 2007.07.21. N 297 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      203-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың қарыз
                алуын шектеу

      1. Облыстың жергiлiктi атқарушы органының, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттiк қарыз алуы тиiстi жергiлiктi атқарушы органның белгiленген борыш лимитiмен және тиiстi жергiлiктi атқарушы органның борышын өтеуге және оған қызмет көрсетуге бағытталатын жергiлiктi бюджет қаражатының көлемiмен шектеледi.
      2. Тиiстi қаржы жылына жергiлiктi атқарушы орган борышының  лимитiн Қазақстан Республикасының Үкiметi алдағы үш жылдық кезеңге арналған орта мерзiмдi фискалдық саясатта айқындалған мақсаттар мен мiндеттерге сүйене отырып белгiлейді.
      3. Жергiлiктi атқарушы органның борышын өтеуге және қызмет көрсетуге арналған шығыстардың көлемi тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет кiрiстерiнiң он процентiнен аспауға тиiс.
      Ескерту. 203-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      204-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың борышын
                өтеу мен оған қызмет көрсету

      Жергілiктi атқарушы органдардың борышын өтеудi және оған қызмет көрсетудi олар тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджетте көзделген қаражаттар есебiнен, Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүзеге асырады.

      204-1-бап. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
                 жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік
                 бағалы қағаздарды шығаруы

      1. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының ішкі нарықты айналысқа жіберу үшін бағалы қағаздарды шығаруы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
      2. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының мемлекеттік бағалы қағаздарды шығаруының көлемі мен оның нысаналы мақсаты міндетті түрде Қазақстан Республикасының Үкіметімен келісіледі. Бұл ретте жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қарыз алуының жиынтық көлемі тиісті жергілікті атқарушы орган борышының белгіленген лимитінен аспауға тиіс.
      3. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының шығарылатын мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша борышын өтеу міндетті түрде міндеттемелерде белгіленген мерзімде жүзеге асырылады.
      Ескерту. 45-тарау 204-1-баппен толықтырылды - ҚР 2007.07.21.  N 297 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

45-1-тарау. Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелері

      Ескерту. 45-1-тараумен толықтырылды - ҚР-ның 2008.07.05.  N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      204-2-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                концессиялық міндеттемелер қабылдауы

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелер қабылдауы:
      1) орта мерзімді кезеңге концессияға ұсынылған объектілер тізбесін қалыптастыру;
      2) концессиялық міндеттемелерді қабылдаудың қаржылық шекарасын және басымдықтарын бекіту негізінде жүзеге асырылады.
      2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерді қабылдауын бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган әрбір жекелеген концессиялық жоба бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің негізінде жүзеге асырады.

      204-3-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                 концессиялық міндеттемелерді орындауы

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерді орындауын бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда көзделген бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырады.

45-2-тарау. Жергілікті атқарушы органдардың концессиялық міндеттемелері

      Ескерту. 45-2-тараумен толықтырылды - ҚР-ның 2008.07.05.  N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      204-4-бап. Жергілікті атқарушы органдардың концессиялық
                 міндеттемелер қабылдауы

      1. Жергілікті атқарушы органдардың концессиялық міндеттемелерді қабылдауы:
      1) орта мерзімді кезеңге концессияға ұсынылған объектілер тізбесін қалыптастыру;
      2) концессиялық міндеттемелерді қабылдаудың қаржылық шекарасын және басымдықтарын белгілеу негізінде жүзеге асырылады.
      2. Жергілікті атқарушы органдардың концессиялық міндеттемелерді қабылдауын бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган әрбір жекелеген концессиялық жоба бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәслихаты шешімінің негізінде жүзеге асырады.

      204-5-бап. Жергілікті атқарушы органдардың концессиялық
                 міндеттемелер қабылдауын шектеу

      Жергілікті атқарушы органдардың концессиялық міндеттемелер қабылдауы тиісті жергілікті атқарушы органның белгіленген борыш лимитімен және тиісті жергілікті атқарушы органның борышын өтеуге және оған қызмет көрсетуге бағытталған жергілікті бюджет қаражаты көлемімен шектеледі.

46-тарау. Мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш

      205-бап. Мемлекеттiк кепiлдiк

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк (үкiметтiк, егемендiк) кепiлдiгi (бұдан әрi - мемлекеттік кепiлдiк) - Қазақстан Республикасының қарыз алушы резидентi одан тиесiлi соманы белгiленген мерзiмде төлемеген жағдайда берешектi толық немесе iшiнара өтеуге Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыз берушiнiң алдындағы мiндеттемесi.
      2. Мемлекеттiк кепiлдiктер қарыз берушiлерге Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң өздерi алған мемлекеттiк емес қарыздар бойынша мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз етуi ретiнде берiледi.
      3. Қарыздар бойынша Қазақстан Республикасының атынан мемлекеттiк кепiлдiктер берудiң айрықша құқығына Қазақстан Республикасының Yкiметi ие болады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тапсыруы бойынша мемлекеттiк кепiлдiктер берудi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн шарттармен және тәртiппен жүзеге асырады.

      206-бап. Мемлекеттiк кепiлдiктер берудi шектеу

      1. Мемлекеттiк кепiлдiктер тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгiленетiн лимит шегiнде берiледi.
      2. Мемлекеттiк кепiлдiктер жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын қайтаруды қамтамасыз ету ретiнде берiлмейдi.
      3. Мемлекеттiк кепiлдiктер беру лимитiнiң көлемi осы лимит белгiленген тиiстi қаржы жылының шегiнде ғана пайдаланыла алады.

      207-бап. Мемлекеттiк кепiлдiктер беру шарттары

      1. Мемлекеттiк кепiлдiктер Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулылары негізiнде берiледi.
      2. Мемлекеттiк кепiлдiктер беру осы Кодекстiң 213-бабына сәйкес кепiл мiндеттемелерiн атқару кезiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi жұмсайтын бюджет қаражатының қарыз алушыға қайтарымдылығы шарттарымен жүзеге асырылады.
      3. Мемлекеттiк емес қарыз бойынша мемлекеттiк кепiлдiк берiлгенi үшiн қарыз алушыдан жарғылық капиталына мемлекеттiң жүз процент қатысуымен құрылған заңды тұлғалар үшiн мемлекеттiк кепiлдiк сомасының 0,2 процент мөлшерiнде және басқа да заңды тұлғалар үшiн мемлекеттiк кепiлдiк сомасының екi процентi мөлшерiнде алдын ала бiржолғы төлем (алым) алынады.
      4. Мемлекеттiк кепiлдiк беру мемлекеттiк кепiлдiк беру туралы келiсiм мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк кепiлдiк жөнiндегi мiндеттемелерiн орындауға байланысты республикалық бюджеттен бағытталған қаражаттарды қайтару жөнiндегi мiндеттемелердiң орындалуы қамтамасыз етiлгенiн растайтын құжаттар ресiмделiп, тiркелгеннен кейiн жүзеге асырылады.
      Мемлекеттiк кепiлдiк беру туралы келiсiм - бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган, сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент) және мемлекет кепiлдiк берген қарызды алушы арасындағы тараптардың мемлекеттiк кепiлдiк беру, мемлекет кепiлдiк берген қарыз шартына сәйкес мiндеттемелердi, мемлекеттiк кепiлдiк бойынша мiндеттемелер орындалған жағдайда бөлiнген республикалық бюджет қаражатын қайтаруды қамтамасыз ету жөнiндегi құқықтық қатынастарды белгiлейтiн келiсiм.
      Ескерту. 207-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      208-бап. Мемлекеттiк кепiлдiк алуға үмiткер
                тұлғаларға қойылатын талаптар

      1. Қарыздар бойынша мемлекеттiк кепiлдiк алуға үмiткер заңды тұлғаларға осы заңды тұлғалар қарыз алушы ретiнде әрекет еткенде, мынадай талаптар қойылады:
      1) кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырушының Қазақстан Республикасының резидентi болуы;
      2) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен бекiтiлетiн , тиiстi кезеңге арналған мемлекеттiк кепiлдiкпен берiлетiн мемлекеттiк емес қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландыруға ұсынылып отырған инвестициялық жобалардың тiзбесiне енгiзiлген жобалардың iске асырылуын жүзеге асыру;
      3) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкiлеттi органмен келiсе отырып бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлейтiн қарыздардың қайтарылуын қамтамасыз ету талаптарын қанағаттандыратын банк кепiлдiгiнiң не сақтандыру шартының болуы;
      4) салалық уәкiлеттi органның оң қорытындысының болуы;
      5) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның оң қорытындысының болуы;
      6) экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның оң қорытындысының болуы;
      7) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның оң қорытындысының болуы;
      8) бұрын алынған мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, ол бойынша басталған төлем мерзiмдерiн, сондай-ақ кредиторлар алдындағы өзге де мерзiмi өткен берешектi өтеу және оған қызмет көрсету жөнiнде берешектерiнiң болмауы;
      9) жобаның жалпы құнын жаппайтын қарыз тартылған жағдайда, ұсынылып отырған инвестициялық жобаны қоса қаржыландыру жөнiндегi мiндеттемелердiң қамтамасыз етiлуi.
      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi мемлекеттiк емес қарыздың және инвестициялық жоба тәуекелiнiң шарттарына қарай мемлекеттiк кепiлдiк алуға үмiткер тұлғаларға қойылатын қосымша талаптар белгiлей алады.
      Ескерту. 208-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      209-бап. Мемлекеттiк кепiлдiктер беруге арналған
                инвестициялық жобаларды iрiктеу

      Мемлекеттiк кепiлдiктер беруге арналған инвестициялық жобаларды iрiктеудi Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүргiзедi.

      210-бап. Мемлекеттiк кепiлдiктiң нысаны

      1. Мемлекеттiк кепiлдiк бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мен қарыз берушi (облигациялар ұстаушылардың өкiлi) арасында кепiлдiк шартын жазбаша түрде жасасу арқылы не мемлекеттiк емес қарыз бойынша кепiлгердiң мiндеттемесiн (кепiлдiк мiндеттемесiн) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның қабылдағаны туралы жазбаша хабарлау нысанында берiледi.
      Мемлекеттiк емес сыртқы қарыздар бойынша кепiлдiк шарты болған жағдайда, бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен қарыз алушының векселдерiн авалдандыруға құқылы.
      Осы баптың және осы Кодекстiң 211-бабының талаптарына сәйкес келетiн құжат қана мемлекеттiк кепiлдiк болып танылуы мүмкiн. Мемлекеттiк органдардың және олардың лауазымды адамдарының ешбiр актiлерiнде немесе өзге де құжаттарында мемлекеттiк кепiлдiктiң заңдық күшi болмайды.
      2. Әрбiр инвестициялық жоба бойынша кепiлдiк шартына, кепiлдiк берiлген мiндеттемеге, қарыз алушының әрбiр мiндеттемесi бойынша авалға бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысы қол қояды.
      Ескерту. 210-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      211-бап. Мемлекеттiк кепiлдiктiң мазмұны

      1. Кепiлдiк шартында немесе кепiлдiк берiлген мiндеттемеде:
      1) соған сәйкес мемлекеттiк кепiлдiк берiлетiн Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулысының деректемелерi;
      2) қарыз алушының атауы және тұрған жерi;
      3) қарыз алушының негiзгi мiндеттемесiнiң мазмұны;
      4) кепiлдiк берiлетiн қарыз сомасы, берiлетiн мемлекеттiк кепiлдiктiң күшi қолданылатын қарыз бойынша басқа да кепiлдiк берiлетiн мiндеттемелер;
      5) мемлекеттiк кепiлдiктiң қолданылу мерзiмi;
      6) кепiлдiк шартына (кепiлдiк берiлген мiндеттемеге) қол қойған лауазымды адам көрсетiледi.
      2. Кепiлдiк шартында, кепiлдiк берiлген мiндеттемеде осы баптың 1-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көзделген талаптар болмаған жағдайда:
      1) мемлекеттiк кепiлдiк қарыз бойынша борышкердiң барлық мiндеттемелерiнiң орындалуын қамтамасыз етедi;
      2) мемлекеттiк кепiлдiк қарыз шартының қолданылу мерзiмiне берiлдi деп есептеледi.
      Кепiлдiк шартында және кепілдiк берiлген мiндеттемеде осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген талаптар болмаған не осы Кодекстiң 210-бабының 2-тармағын бұза отырып, уәкiлеттi емес адам оларға қол қойған, сондай-ақ қарыз алушының мiндеттемелерiн авалдандырған жағдайда мемлекеттiк кепiлдiк жарамсыз деп есептеледi.
      Ескерту. 211-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      212-бап. Мемлекеттiк кепiлдiктер берудi және
                мемлекет кепiлдiк беретiн қарыздарды
                есепке алу

      Берiлетiн мемлекеттiк кепiлдiктердi және мемлекет кепiлдiк беретiн қарыздарды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен тiркеуге және есепке алуға тиiс.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекет кепiлдік берген борыштың мониторингiн және оны басқаруды жүзеге асырады.
      Мемлекет кепiлдiк берген қарызды алған қарыз алушының қаржылық жай-күйiнiң мониторингi Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.
      Ескерту. 212-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      213-бап. Мемлекеттiк кепiлдiктің орындалуы

      Егер қарыз шартының талаптарында өзгеше көзделмесе, қарыз алушы мемлекеттiк кепiлдiкпен қамтамасыз етiлген қарызды төлем мерзiмi басталған күнi және тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда көзделген қаражаттар шегiнде толық немесе iшiнара өтемеген жағдайда, қарыз берушiнiң талабы бойынша мемлекеттiк кепiлдiк төлем күнi басталғаннан кейiн орындалуға жатады.
      Мемлекеттiк кепiлдiк бойынша мiндеттемелердiң орындалуына бағытталған қаражаттарды қайтаруға, қарызды қайта құрылымдауға, борышкердi ауыстыруға, талап қою мерзiмi өтiп кетуiне, аталған қаражатты қайтару бойынша талаптарды тоқтатуға осы Кодекстiң 183-188-баптары қолданылады.
      Мемлекеттiк кепiлдiк бойынша мiндеттемелердiң орындалуына бөлiнген қаражат осы Кодекстiң 176-бабына сәйкес белгiленген сыйақы ставкасы бойынша мемлекеттiк кепiлдiк беру туралы келiсiмде белгiленген мерзiм iшiнде республикалық бюджетке қайтарылуға тиiс.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi қарыз шартының талаптарына сәйкес және қарыз берушiнiң келiсiмiмен Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес банкрот деп танылған және (немесе) таратылған қарыз алушы үшiн тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда көзделген қаржы есебiнен мемлекеттiк кепiлдiктi орындау арқылы мемлекет кепiлдiк берген қарызды мерзiмiнен бұрын өтеудi жүзеге асыруға құқылы. P080639

      214-бап. Мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды
                қайта құрылымдау

      1. Мемлекет кепiлдiк берген қарызды қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының Үкiметi шешiм қабылдаған жағдайда қарыз берушi мен қарыз алушының келiсiмi бойынша жүзеге асырылады.
      2. Қарыз берушiнiң талабы бойынша мемлекет кепiлдiк берген қарызды қайта құрылымдау кезiнде бұрын берiлген мемлекеттiк кепiлдiктi Қазақстан Республикасының Үкiметi растай немесе жаңасымен ауыстыра алады.
      3. Бұл ретте кепiлдiк берiлген қарыз сомасы бұрын берiлген мемлекеттiк кепiлдiк бойынша қарыз сомасынан артық бола алмайды. Жаңадан берiлген мемлекеттiк кепiлдiкке осы Кодекстiң 206-бабының 1-тармағында белгiленген шектеулер қолданылмайды.

      215-бап. Мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша
                қарыз алушыны ауыстыру

      1. Мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша қарыз алушыны ауыстыруға Қазақстан Республикасының Үкiметi шешiм қабылдаған жағдайда қарыз шарты тараптарының келiсiмi бойынша жол берiледi.
      2. Мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша қарыз алушы ауыстырылған жағдайда, бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекеттiк кепiлдiктi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде қарыз берушiнiң талабы бойынша жаңасымен ауыстыра немесе растай алады.
      3. Бұл ретте кепiлдiк берiлген қарыз сомасы бұрын берiлген мемлекеттiк кепiлдiк бойынша қарыз сомасынан артық бола алмайды. Жаңадан берiлген мемлекеттiк кепiлдiкке осы Кодекстiң 206-бабының 1-тармағында белгiленген шектеулер қолданылмайды.

      216-бап. Мемлекеттiк кепiлдiктiң қолданылуын тоқтату
                негiздерi

      Мемлекеттiк кепiлдiк:
      1) қарыз алушы немесе кепiлгер Қазақстан Республикасының Үкiметi кепiлдiк берген қарыз бойынша мiндеттемелердi толық орындаған;
      2) егер кепiлдiк шартында (кепiлдiк мiндеттемесiнде) өзгеше айтылмаса, онда көрсетiлген кепiлдiк мерзiмi өткен;
      3) қарыз шартында және (немесе) кепiлдiк шартында (кепiлдiк мiндеттемесiнде) арнайы айтылған;
      4) мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша қайта құрылымдау және (немесе) қарыз алушыны ауыстыру Кезiнде кепiлдiк жаңасына ауыстырылған жағдайларда, өзiнiң қолданысын тоқтатады.

      217-бап. Мемлекет кепiлдiк берген қарыз қаражаттарын
                пайдалануға қойылатын шектеулер

      Мемлекет кепiлдiк берген қарыз қаражаттарын қарыз талаптарында көзделмеген мақсаттарға, сондай-ақ мемлекеттiк органдарға кредит беруге пайдалануға тыйым салынады.
      Ескерту. 217-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      218-бап. Мемлекет кепiлдiк берген қарыз қаражаттарының
                пайдаланылуына бақылау жасау және жауаптылық

      Мемлекет кепiлдiк берген қарыз қаражатының пайдаланылуын бақылау Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.
      Мемлекеттiк кепiлдiгi бар қарыз бойынша қарыз алушы Қазақстан Республикасының Үкiметi кепiлдiк берген қарыз бойынша алынған қаражаттарды нысаналы пайдаланбағаны үшiн және қарыз алушы қарыз бойынша борыштық мiндеттемелердi орындамаған жағдайда мемлекеттiк кепiлдiк бойынша мiндеттемелердi орындауға бөлiнген қаражаттарды қайтару үшiн Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген жауаптылықта болады.
      Ескерту. 218-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

       46-1-тарау. Мемлекет кепiлгерлiгi

      Ескерту. 46-1-тараумен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      218-1-бап. Мемлекет кепiлгерлiгi

      1. Мемлекет кепiлгерлiгi - борышкер өзiнен алынуға тиесiлi соманы төлемеген жағдайда қарыз берушi одан берешектi өндiрiп алу жөнiнде қарыз алушыға қатысты барлық қисынды шараларды қолданғаннан кейiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң концессиялық келiсiм шеңберiнде, кепілгерлік шартына сәйкес қарыз берушi алдындағы қарыз алушының борышын толық немесе iшiнара өтеу мiндеттемесi.
      Кепілгерлік бойынша міндеттемелер қарыздың негізгі сомасын және ол бойынша сыйақыны қамтиды.
      2. Мемлекет кепiлгерлiгi қарыз алушының мемлекетке берiлетiн концессия объектiсiнiң құнынан аспайтын сомаға мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылған қарыздар бойынша мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз ету ретiнде қарыз берушiлерге берiледi.
      3. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыздар бойынша Қазақстан Республикасы атынан мемлекет кепiлгерлiгiн беруге ерекше құқығы бар.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тапсырмасы бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын талаптармен және тәртiппен мемлекет кепiлгерлiгiн берудi жүзеге асырады.
      Ескерту. 218-1-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05.  N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      218-2-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiн беруге шектеулер

      1. Мемлекет кепiлгерлiгi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген лимит шегiнде берiледi.
      2. Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз қаражаты концессия объектiлерiн құруға ғана пайдаланылады.
      3. Мемлекет кепiлгерлiктерi бұрын тартылған қарыздарды қайта қаржыландыру ретiнде, сондай-ақ жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын қайтаруды қамтамасыз ету ретiнде тартылатын қарыздар бойынша берiлмейдi.
      4. Мемлекет кепiлгерлiктерiн беру лимитiнiң көлемi осы лимит белгiленген тиiстi қаржы жылы шегiнде ғана пайдаланылуы мүмкiн.

      218-3-бап. Мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары

      1. Мемлекет кепiлгерлiктерi Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулыларының негiзiнде берiледi.
      2. Мемлекет кепiлгерлiгiн беру осы Кодекстiң 218-9-бабына сәйкес қарыз алушының концессия объектiсiн мемлекетке беруiнiң мiндеттiлiгi шартымен жүзеге асырылады.
      3. Мемлекеттiк емес қарыз бойынша мемлекет кепiлгерлiгi берiлгенi үшiн қарыз алушыдан жарғылық капиталына мемлекет жүз процент қатысуымен құралатын заңды тұлғалар үшiн - мемлекет кепiлгерлiгi сомасының 0,2 процентi мөлшерiнде және басқа заңды тұлғалар үшiн мемлекет кепiлгерлiгi сомасының екi процентi мөлшерiнде алдын ала бiржолғы төлем (алым) өндiрiп алынады.
      4. Мемлекет кепiлгерлiгiн беру мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыздың қайтарымдылығын қамтамасыз ету жөнiндегi сақтандыру шарты ресiмделгеннен және берiлгеннен кейiн жүзеге асырылады.

      218-4-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiн алуға үмiткер
                 тұлғаларға қойылатын талаптар

      1. Заңды тұлғалар өздерi қарыз алушы ретiнде әрекет ететiн қарыздар бойынша мемлекет кепiлгерлiгiн алуға үмiткер болғанда осы заңды тұлғаларға мынадай талаптар қойылады:
      1) кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резидентi болу;
      2) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкiлеттi органмен келiсе отырып белгiлейтiн, мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылған қарыздардың қайтарымдылығын қамтамасыз ету талаптарын қанағаттандыратын сақтандыру шарты болуы;
      3) тиiстi саланың уәкiлеттi органының оң қорытындысының болуы;
      4) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның оң қорытындысының болуы;
      5) экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның оң қорытындысының болуы;
      6) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның оң қорытындысының болуы;
      7) төлем мерзiмдерi басталған, мемлекет кепiлгерлiгiмен не мемлекеттiк кепiлдiктерiмен бұрын алынған қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша берешегiнiң, сондай-ақ кредиторлар алдында өзге де мерзiмi өткен берешегiнiң болмауы.
      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi мемлекет кепiлгерлiгiн алуға үмiткер тұлғаларға мемлекеттiк емес қарыздың шарттарына және инвестициялық жобаның тәуекелiне байланысты қойылатын қосымша талаптар белгiлеуi мүмкiн.

      218-5-бап. Мемлекет кепiлгерлiктерiн беру үшiн
                 инвестициялық жобаларды iрiктеп алу

      Мемлекет кепiлгерлiктерiн беру үшiн инвестициялық жобаларды iрiктеп алуды Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайтын тәртiппен экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүргiзедi.

      218-6-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiнiң нысаны

      1. Мемлекет кепiлгерлiгi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мен қарыз берушi арасында мемлекет кепiлгерлiгi шартын жазбаша нысанда жасасу арқылы берiледi.
      Осы баптың және осы Кодекстiң 218-7-бабының талаптарына сәйкес келетiн құжат қана мемлекет кепiлгерлiгi деп танылуы мүмкiн. Мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымды адамдарының ешқандай актiлерiнiң немесе өзге де құжаттарының мемлекет кепiлгерлiгi болатын заңдық күшi жоқ.
      2. Мемлекет кепiлгерлiгi шартына бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысы қол қояды.

      218-7-бап. Мемлекет кепiлгерлiгi шартының мазмұны

      1. Мемлекет кепiлгерлiгi шартында:
      1) мемлекет кепiлгерлiгiн беруге негiз болған Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулыларының деректемелерi;
      2) қарыз алушы мен қарыз берушiнiң атауы мен орналасқан жерi;
      3) қарыз алушының негiзгi мiндеттемесiнiң мазмұны;
      4) берiлетiн мемлекет кепiлгерлiгiнiң сомасы;
      5) мемлекет кепiлгерлiгiнiң қолданылу мерзiмi;
      6) мемлекет кепiлгерлiгi шартына қол қойған лауазымды адам көрсетiледi.
      Мемлекет кепiлгерлiгi шартында осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген талаптар болмаған не оған осы Кодекстiң 218-6-бабының 2-тармағын бұза отырып қол қойылған кезде мемлекет кепiлгерлiгi жарамсыз деп есептеледi.

      218-8-бап. Берiлетiн мемлекет кепiлгерлiктерiн және
                 мемлекет кепiлгерлiгiмен берiлетiн
                 қарыздарды есепке алу

      Берiлетiн мемлекет кепiлгерлiктерi және мемлекет кепiлгерлiгiмен берiлетiн қарыздар бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда Қазақстан Республикасы Үкiметi белгiлеген тәртiппен тiркелуге және есепке алынуға жатады.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекет кепiлгерлiгi бойынша борыш мониторингiн Қазақстан Республикасы Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырады.

      218-9-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiн орындау

      Кепілгерге міндеттемелерін орындау жөніндегі талаптар қарызды өтеу күнінен кейінгі күнтізбелік жүз сексен күн өткен соң болатын күнге дейін қойылуы мүмкін.
      Мемлекет кепiлгерлiгi:
      қарыз берушi қарыз алушыдан берешектi өндiрiп алу жөнiндегi барлық қисынды шараларды қолданғаннан кейiн;
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қарыз алушы банкрот деп танылған не ол таратылған жағдайларда орындалуға жатады.
      Мемлекет кепiлгерлiгiн орындау мемлекет кепiлгерлiгiн орындау жөнiнде талаптар қойылған күннен бастап он сегiз ай iшiнде тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда көзделген қаражат шегiнде жүзеге асырылады.
      Мемлекет кепiлгерлiгi бойынша мiндеттемелердi орындауға бөлiнген қаражат концессия объектiсiн мемлекетке беру жолымен республикалық бюджетке қайтарылуға жатады.
      Ескерту. 218-9-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05.  N 66-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      218-10-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiнiң қолданылуын тоқтату
                  негiздерi

      Мемлекет кепiлгерлiгi қарыз алушы немесе кепiлгер мемлекет кепiлгерлiгiмен қамтамасыз етiлген қарыз бойынша мiндеттемелердi толық орындағаннан кейiн қолданылуын тоқтатады.

      218-11-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз
                  қаражатын пайдалануға шектеулер

      Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз қаражатын қарыз шартында көзделмеген мақсаттарға, сондай-ақ мемлекеттiк органдарға кредит беру үшiн пайдалануға тыйым салынады.

      218-12-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз
                  қаражатының пайдаланылуын бақылау және ол
                  үшiн жауаптылық

      Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз қаражатының пайдаланылуына Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен бақылау жүзеге асырылады.
      Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз бойынша қарыз алушы алынған қаражатты нысанасыз пайдаланғаны және қарыз бойынша борыштық мiндеттемелерiн орындамаған жағдайда, мемлекет кепiлгерлiгi бойынша мiндеттемелердi орындауға бөлiнген қаражатты қайтарғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

47-тарау. Қарыз берушінің мүдделерін қорғау

      219-бап. Қарыз шарты бойынша мiндеттеменi
                орындаудан бiржақты бас тартуға жол бермеу

      Қарыз шарты бойынша мiндеттеменi орындаудан бiржақты бас тартуға жол берiлмейдi.
      Ескерту. 219-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.07.05. N 165 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      220-бап. Мемлекеттiк органдар мен лауазымды
                адамдардың заңсыз iс-әрекеттерiнен қорғау

      Мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының заңдарын бұза отырып қабылдаған және мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды тарту, пайдалану немесе өтеу шарттарын нашарлататын актiлерiнiң заңдық күшi болмайды.

      221-бап. Дауларды шешу

      1. Қарыз шарттарына, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарға, үкiметтiк кепiлдiктерге байланысты немесе мемлекеттiк, үкiметтiк борышты, жергiлiктi атқарушы органдардың борышын немесе мемлекет кепiлдiк берген борышты басқаруды қоса алғанда, олардың қызметiне байланысты туындайтын даулар мен келiспеушiлiктер мүмкiндiгiнше келiссөздер жүргiзу арқылы не қарыз шарттарында, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар шығару ережелерiнде белгiленген дауларды шешудiң бұрын келiсiлген рәсiмдерiне сәйкес шешiледi.
      2. Осы баптың 1-тармағында көзделмеген өзге даулардың барлығын, шетелдiк қарыз берушiнiң Қазақстан Республикасының азаматтарымен және заңды тұлғаларымен дауларын қоса алғанда, егер тараптардың келiсiмiнде өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының соттары шешедi.

12-бөлім. Қорытынды және өтпелі ережелер

48-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер

      222-бап. Қазақстан Республикасының бюджет
                заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының бюджет заңдарының бұзылуына кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      223-бап. Қорытынды және өтпелi ережелер

      1. Осы Кодекс 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.
      2. 2005 жылға арналған республикалық және жергiлiктi бюджеттер осы Кодекске сәйкес әзiрленедi.
      Осы Кодекстi орындау үшiн қабылданған, 2005 жылға арналған республикалық және жергiлiктi бюджеттердi жоспарлау мәселелерiн реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлер оларға қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгiзiледi.
      3. Осы Кодекс қолданысқа енгiзiлген кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының заңдары оған қайшы келмейтiн бөлiгiнде қолданылады және ол қолданысқа енгізiлген күннен бастап бiр жылдың iшiнде осы Кодекске сәйкес келтiрiлуге тиiс.
      Ескерту. 223-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

       223-1-бап. Пилоттық жобалар үшін бюджеттік процестің
                  ерекше тәртібі

       Ескерту. Кодекс 223-1-баппен толықтырылды- Қазақстан Республикасының 2007.12.06. N 7 ( 12) тармақша 2008 жылғы 31 желтоқсанда өз қолданысын тоқтатады) Заңының 1-бабы 12) тармақшасымен.

       224-бап. Қазақстан Республикасының кейбiр
                заңдарының күшi жойылды деп тану туралы

      2005 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының мына заңдарының күшi жойылды деп танылсын:
      1) "Бюджет жүйесi туралы" 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 7, 225-құжат; N 20, 731-құжат; N 21, 783-құжат; N 23, 916, 928, 930-құжаттар; 2000 ж., N 21, 395-құжат; 2001 ж., N 1, 6-құжат; N 10, 123-құжат; N 23, 310-құжат; 2002 ж., N 18, 160-құжат; 2003 ж., N 14, 100-құжат; N 24, 178-құжат);
      2) "Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш туралы" 1999 жылғы 2 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 21, 784-құжат; 2001 ж., N 21-22, 282-құжат; 2003 ж, N 14, 101-құжат; N 15, 138, 139-құжаттар);
      3) "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуын бақылау туралы" 2002 жылғы 29 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 3, 21-құжат).

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз