Лизингтiк негiзде ауылшаруашылық техникасымен қамтамасыз етудi несиелендiру ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 11 наурыз N 289.

      "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 желтоқсандағы Z010273_ Заңына және "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 P011715_ қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының

Yкiметi қаулы етеді:
   1. Қоса берiлiп отырған Лизингтiк негiзде ауылшаруашылық техникасымен 
қамтамасыз етудi несиелендiру ережесi бекiтiлсiн.
   2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрi 
                   Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
                     2002 жылғы 11 наурыздағы
                       N 289 қаулысымен
                        бекiтiлген
   
          Лизингтiк негiзде ауылшаруашылық
      техникасымен қамтамасыз етудi несиелендiру ережесi
             1. Жалпы шарттар


      1. Осы Ереже 2002 жылы республикалық бюджеттен 85 "Лизингтiк негiзде ауылшаруашылық техникасымен қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша 1 100 000 000 (бiр миллиард жүз миллион) теңге сомасында несиелер (бұдан әрi - Қаражат) беру тәртiбi мен шарттарын айқындайды.
      2. Қаражат заңнамада белгiленген тәртiппен "Мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау мақсатында республикалық бюджеттен берiлген несиелер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен оқшауландырылған сомалар бойынша сыйақы ставкасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 2 қыркүйектегi N 1131 P011131_ қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi (бұдан әрi - Қармин) белгiлеген ставка бойынша мерзiмдi, төлем және қайтарым шарттарында 7 (жетi) жыл мерзiмге, Қаражаттың республикалық бюджетке қайтарылуы қамтамасыз етiле отырып, республикалық бюджеттен бөлiнедi. Қаражат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейiннен лизингке беруге жататын ауылшаруашылық техникасын (бұдан әрi - Техника) сатып алу және 2002 жылы Техниканы сатып алуға жұмсалған ақшаны өтеу мақсаттары үшiн, сондай-ақ Техниканы сатып алуға байланысты шығындарды өтеу және Техниканы лизингке беру кезiнде бюджетке төлеуге жататын қосылған құнға салықты төлеу үшiн бөлiнедi.
      3. Қаражат бөлу заңнамада белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмiмен 2002 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат есебiнен жүзеге асырылатын лизингтiк негiзде ауылшаруашылық техникасымен қамтамасыз етудi несиелендiру үшiн айқындалған екiншi деңгейдегi банктi немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар ұйымды (бұдан әрi - Қарыз алушы) несиелендiру жолымен жүргiзiледi. (РҚАО-ның ескертуі: ( P951851_ қаулысын қараңыз).
      4. Қаражат бөлу үшiн Қармин Қарыз алушымен және Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiмен (бұдан әрi - бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi) бiрлесiп қарыз алу шартын (бұдан әрi - Несие келiсiмi) жасасады, онда осы ережеге сәйкес республикалық бюджеттен Қаражат бөлу тәртiбi, Қаражатты республикалық бюджетке қайтару тәртiбi мен мерзiмдерi, Қарыз алушының мiндеттемелердi орындауын қамтамасыз ету амалдары және өзге де шарттар анықталады.
      5. Қарыз алушы Қаражаттың мақсатты пайдаланылуы мен оның республикалық бюджетке уақтылы қайтарылуын қамтамасыз етедi.

                 2. Қаражаттың пайдаланылуын бақылау

      6. Кейiннен Қарыз алушыға жолдау үшiн бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiне республикалық бюджеттен қаражат бөлу Несие келiсiмiне сәйкес белгiленген тәртiпте мынадай құжаттар негiзiнде жүзеге асырылады:
      1) кейiннен лизингке беруге жататын ауылшаруашылық Техникасын сатып алу және 2002 жылы Техниканы сатып алуға жұмсалған ақшаны өтеу мақсаттарына Қаражат бөлу кезiнде - бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң Техника жеткiзiп беруге келiсiм-шарттарының көшiрмесiн қоса тiркеген тапсырысы;
      2) Техниканы сатып алуға байланысты шығындарды өтеу мақсатына Қаражат бөлу кезiнде - бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң Қарыз алушының Техниканы сатып алуына байланысты жүзеге асырған шығындарын растайтын құжаттардың көшiрмесi қоса тiркелген тапсырысы;
      3) Техниканы лизингке беру кезiнде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджетке төлеуге жататын қосылған құнға салықты төлеу мақсатында Қаражат бөлу кезiнде - бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң тапсырысы.
      7. Қарыз алушы ай сайын есептi айдан кейiнгi айдың 15-i күнiнен

кешiктiрмей бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi мен Қарминге Қаражаттың 
пайдаланылуы туралы есеп бередi.
   8. Қаражаттың игерiлуiн, мақсатты пайдаланылуын, республикалық 
бюджетке уақтылы қайтарылуын бақылауды Қармин жүзеге асырады.
   9. Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi Қарыз алушы сатып алатын 
Техниканың номенклатурасы мен көлемiн бекiтедi және Қарыз алушының лизинг 
бойынша сыйақысының мөлшерiне және лизинг мерзiмдерiне келiсудi жүргiзедi.
   
   
Мамандар:
   Багарова Ж.А.,
   Қасымбеков Б.А.
     
   
   


Об утверждении Правил кредитования обеспечения сельскохозяйственной техникой на лизинговой основе

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2002 года N 289

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года Z010273_ "О республиканском бюджете на 2002 год" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2001 года N 1715 P011715_ "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2002 год" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые Правила кредитования обеспечения сельскохозяйственной техникой на лизинговой основе.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
   Премьер-Министр
 Республики Казахстан


                         Утверждены 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2002 года N 289


           Правила кредитования обеспечения сельскохозяйственной
                        техникой на лизинговой основе

                             1. Общие условия

      1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления кредитов (далее - Средства) из республиканского бюджета в 2002 году по программе 85 "Обеспечение сельскохозяйственной техникой на лизинговой основе" в сумме 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) тенге.
      2. Средства выделяются из республиканского бюджета в порядке, установленном законодательством на условиях срочности, платности и возвратности на срок 7 (семь) лет по ставке, устанавливаемой Министерством финансов Республики Казахстан (далее - Минфин) согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2001 года N 1131 P011131_ "О ставке вознаграждения по кредитам, предоставляемым из республиканского бюджета, а также суммам, отвлеченным из республиканского бюджета в целях выполнения обязательств по государственным гарантиям" с обеспечением возврата Средств в республиканский бюджет. Средства выделяются для целей приобретения сельскохозяйственной техники, подлежащей последующей передаче в лизинг (далее - Техника), и возмещения денег, израсходованных на приобретение Техники в 2002 году, а также для возмещения затрат, связанных с приобретением Техники и уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет при передаче Техники в лизинг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. (Примечание РЦПИ: см. P951851_ ).
      3. Выделение Средств производится путем кредитования банка второго уровня или организации, имеющей лицензию Национального Банка Республики Казахстан на осуществление отдельных видов банковских операций (далее - Заемщик), в установленном законодательством порядке определенного решением Правительства Республики Казахстан для кредитования обеспечения сельскохозяйственной техникой на лизинговой основе, осуществляемом за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2002 год.
      4. Для выделения Средств Минфин совместно с Заемщиком и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - Администратор бюджетной программы) заключает договор займа (далее - Кредитное соглашение), в котором определяются порядок выделения Средств из республиканского бюджета, порядок и сроки возврата Средств в республиканский бюджет в соответствии с настоящими Правилами, способы обеспечения исполнения обязательств Заемщиком и иные условия.
      5. Заемщик обеспечивает целевое использование Средств и их своевременный возврат в республиканский бюджет.

                   2. Контроль за использованием Средств

      6. Выделение из республиканского бюджета средств Администратору бюджетной программы для последующего направления Заемщику осуществляется в установленном порядке, в соответствии с Кредитным соглашением, на основании следующих документов:
      1) при выделении Средств на цели приобретения сельскохозяйственной Техники, подлежащей последующей передаче в лизинг, и возмещения денег, израсходованных на приобретение Техники в 2002 году - заявки Администратора бюджетной программы с приложением копий контрактов на поставку Техники;
      2) при выделении Средств на цели возмещения затрат, связанных с приобретением Техники - заявки Администратора бюджетной программы с приложением копий документов, подтверждающих осуществление связанных с приобретением Техники затрат Заемщика;
      3) при выделении Средств на цели уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет при передаче Техники в лизинг в соответствии с законодательством Республики Казахстан - заявки Администратора бюджетной программы.
      7. Заемщик ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Администратору бюджетной программы и Минфину отчет об использовании выделенных Средств.
      8. Контроль за освоением, целевым использованием, своевременным возвратом в республиканский бюджет Средств осуществляет Минфин.
      9. Администратор бюджетной программы утверждает номенклатуру и объемы приобретаемой Заемщиком Техники, и производит согласование размера вознаграждения Заемщика по лизингу и сроков лизинга.
(Специалисты: Склярова И.В.,
       Мартина Н.А.)