"Инвестициялар туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне инвестициялар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарын iске асыру туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2003 жылғы 28 наурыздағы N 43-ө өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы  Заңын және "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне инвестициялар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы  Заңын (бұдан әрi - Заңдар) iске асыру мақсатында:

      1. Қоса берiлiп отырған "Инвестициялар туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне инвестициялар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Жоспар тармақтарын орындауға жауапты мемлекеттiк органдар белгiленген тәртiппен Жоспарға сәйкес тиiстi қаулылар жобаларын дайындасын және Қазақстан Республикасының Үкiметiне бекiтуге енгiзсiн.

      3. Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiнiң Инвестициялар жөнiндегi комитетi белгiленген тәртiппен бұрын қабылданған ведомстволық нормативтiк құқықтық актiлердi Заңдарға сәйкес келтiрсiн және осы актiлерден туындайтын өзге де iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

      4. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары К.Қ.Мәсiмовке жүктелсiн.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрiнiң    
2003 жылғы 28 наурыздағы  
N 43 өкiмімен       
бекiтiлген        

"Инвестициялар туралы" және "Қазақстан Республикасының
кейбір заң актілеріне инвестициялар мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан
Республикасының Заңдарын iске асыру жөніндегі
iс-шаралар жоспары

------------------------------------------------------------------
Р/с!       Актінің атауы     !Жауапты орындаушылар!Орындау мерзімі
N !                         !                    !
------------------------------------------------------------------
1.  Қазақстан Республикасының
    Үкiметi қаулыларының
    жобаларын әзiрлеу және
    енгізу:

    1) Инвестициялық          Индустрия және сауда  2003 жылғы
    преференцияларды ұсынуға  министрлiгi           31 наурызға
    арналған модельдік        Экономика және        дейін
    келiсiм-шартты бекiту     бюджеттiк жоспарлау
    туралы                    министрлігі
                              Әділет министрлігі
                              Қаржы министрлiгi
                              Еңбек және халықты
                              әлеуметтiк қорғау
                              министрлігі
                              Қоршаған ортаны
                              қорғау министрлігі

    2) Қазақстан              Индустрия және сауда   2003 жылғы
    Республикасы Үкiметiнiң   министрлігі            31 наурызға
    2002 жылғы 12 қыркүйекте. Экономика және         дейiн
    гі N 996 және 2002 жылғы  бюджеттiк жоспарлау
    18 қарашадағы N 1220      министрлiгi
    қаулыларына өзгерiстер    Әділет министрлiгi
    және толықтырулар енгiзу
    туралы

    3) Қазақстан Республи.    Индустрия және сауда   2003 жылғы
    касының Индустрия және    министрлiгi            31 наурызға
    сауда министрлiгi         Экономика және         дейiн
    Инвестициялар жөніндегi   бюджеттiк жоспарлау
    комитетiнiң мемлекеттiк   министрлiгi
    органдардың мамандарын,   Әдiлет министрлiгi
    консультанттар мен        Қаржы министрлiгi
    сарапшыларды тарту        Еңбек және халықты
    ережесiн бекiту туралы    әлеуметтiк қорғау
                              министрлiгi
                              Қоршаған ортаны
                              қорғау министрлiгi
                              Кедендiк бақылау
                              агенттiгi

    4) Қызметтiң кiшi         Индустрия және сауда   2003 жылғы
    түрлерінің жiктеушiсi     министрлігі            31 наурызға
    деңгейiнде қызметтің      Экономика және         дейiн
    басым түрлерінің          бюджеттiк жоспарлау
    тiзбесiн бекiту туралы    министрлiгi
                              Әділет министрлiгi
                              Қаржы министрлiгi
                              Ауыл шаруашылығы
                              министрлігі
                              Көлiк және
                              коммуникациялар
                              министрлiгi
                              Қоршаған ортаны
                              қорғау министрлiгi
                              Энергетика және
                              минералдық ресурстар
                              министрлiгi
                              Мәдениет, ақпарат
                              және қоғамдық келiсiм
                              министрлігi
                              Бiлiм және ғылым
                              министрлiгі
                              Денсаулық сақтау
                              министрлiгi
                              Туризм және спорт
                              жөніндегi агенттiгi

    5) Инвестициялардың ең    Индустрия және сауда    2003 жылғы
    жоғары көлемдерiн және    министрлiгі             31 наурызға
    инвестициялық             Экономика және          дейiн
    преференцияларды          бюджеттiк жоспарлау
    ұсынатын уәкiлеттi        министрлігі
    орган инвестициялық       Әділет министрлiгi
    салық преференцияларының  Қаржы министрлiгi
    қолданылу мерзiмiн
    бекiту туралы

2.  Мынадай бұйрықтарды       Индустрия және сауда    2003 жылғы
    әзiрлеу және қабылдау:    министрлiгінің          5 сәуiрге
    1) Инвестициялық жобаның  Инвестициялар           дейiн
    бизнес-жоспарына          жөніндегi комитетi
    қойылатын талаптар        Әдiлет министрлiгi
    туралы;
    2) Инвесторлардың
    қызметiн бақылауды
    және қадағалауды
    жүзеге асыру тәртiбi
    мен мерзімдерi туралы
------------------------------------------------------------------

О реализации Законов Республики Казахстан "Об инвестициях" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инвестиций"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 марта 2003 года N 43-p. Утратило силу - распоряжением Премьер-Министра РК от 30 декабря 2004 года N 383-р (R040383)

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 8 января 2003 года "Об инвестициях" и Закона Республики Казахстан от 8 января 2003 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инвестиций" (далее - Законы):

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Законов Республики Казахстан "Об инвестициях" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инвестиций" (далее - План).

      2. Государственным органам, ответственным за исполнение пунктов Плана, в установленном порядке подготовить и внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан проекты соответствующих постановлений согласно Плану.

      3. Комитету по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан в установленном порядке привести ранее принятые ведомственные нормативные правовые акты в соответствие с законами и обеспечить выполнение иных, вытекающих из этих актов мероприятий.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

      Премьер-Министр

   Утвержден         
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан    
от 28 марта 2003 года N 43 

План мероприятий
по реализации Законов Республики Казахстан
"Об инвестициях" и "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам инвестиций"

-------------------------------------------------------------------
N  !   Наименование акта      ! Ответственные исполнители !Срок ис-
п/п!                          !                           !полнения
-------------------------------------------------------------------
1.  Разработать и внести       Министерство индустрии и    До 31
    проекты постановлений      торговли                    марта
    Правительства Республики   Министерство экономики и    2003
    Казахстан:                 бюджетного планирования     года
1)  Об утверждении Модельного  Министерство юстиции
    контракта на предоставле-  Министерство финансов
    ние инвестиционных префе-  Министерство труда и
    ренций                     социальной защиты
                               населения
                               Министерство охраны
                               окружающей среды
 
  2)  О внесении изменений и     Министерство индустрии и    До 31
    дополнений в постановле-   торговли                    марта
    ния Правительства          Министерство экономики и    2003
    Республики Казахстан       бюджетного планирования     года
    от 12 сентября 2002 года   Министерство юстиции
    N 996 и от 18 ноября
    2002 года N 1220
 
  3)  Об утверждении Правил      Министерство индустрии и    До 31
    привлечения специалистов   торговли                    марта
    государственных органов,   Министерство экономики и    2003
    консультантов и экспертов  бюджетного планирования     года
    Комитетом по инвестициям   Министерство юстиции
    Министерства индустрии и   Министерство финансов
    торговли Республики        Министерство труда и
    Казахстан                  социальной защиты
                               населения
                               Министерство охраны
                               окружающей среды
                               Агентство таможенного
                               контроля
 
  4)  Об утверждении Перечня     Министерство индустрии и    До 31
    приоритетных видов         торговли                    марта
    деятельности на уровне     Министерство экономики и    2003
    классификатора подвидов    бюджетного планирования     года
    деятельности               Министерство юстиции
                               Министерство финансов
                               Министерство сельского
                               хозяйства
                               Министерство транспорта и
                               коммуникаций
                               Министерство охраны
                               окружающей среды
                               Министерство энергетики и
                               минеральных ресурсов
                               Министерство культуры,
                               информации и общественного
                               согласия
                               Министерство образования и
                               науки
                               Министерство здравоохра-
                               нения
                               Агентство по туризму и
                               спорту
 
  5)  Об утверждении максималь-  Министерство индустрии и    До 31
    ных объемов инвестиций     торговли                    марта
    и сроков действия          Министерство экономики и    2003
    инвестиционных налоговых   бюджетного планирования     года
    преференций, при которых   Министерство юстиции
    инвестиционные             Министерство финансов
    преференции предостав-
    ляются уполномоченным
    органом

2.  Разработать и принять      Комитет по инвестициям      До 5
    приказы:                   Министерства индустрии      апреля
    1) О требованиях           и торговли                  2003
    к бизнес-плану                                         года
    инвестиционного проекта;
    2) О порядке и сроках      Министерство юстиции
    осуществления контроля и
    надзора за деятельностью
    инвесторов
-------------------------------------------------------------------