"Астана - жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын құру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 29 маусымдағы N 645 Жарлығы.

      РҚАО-ның ескертпесі.
      ҚР мемлекеттік билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері бойынша 2017 жылғы 3 шілдедегі № 86-VI Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 24 қарашадағы № 772 қаулысын қараңыз.

      "Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 26 қаңтардағы Заңына сәйкес қаулы етемін:

      Ескерту. Кіріспеге өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2007.02.26. N 291 Жарлығымен.

      1. "Астана - жаңа қала" арнайы экономикалық аймағы 2027 жылға дейінгі кезеңге құрылсын.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2005.03.24. N 1530; 2008.12.29 N 722, 2011.01.26 N 1141 Жарлықтарымен.
      2. Алып тасталды - ҚР Президентінің 05.05.2018 № 681 Жарлығымен.

      3. Осы Жарлық 2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Президенті


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2001 жылғы 29 маусымдағы
N 645 Жарлығымен
бекітілген

"Астана - жаңа қала" арнайы экономикалық аймағы туралы
ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Алып тасталды - ҚР Президентінің 05.05.2018 № 681 Жарлығымен.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2001 жылғы 29 маусымдағы
№ 645 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

"Астана - жаңа қала" арнайы экономикалық аймағының жұмыс
істеуінің нысаналы индикаторлары және нысаналы индикаторларға
қол жеткізбеудің сынақты деңгейі

      Ескерту. Алып тасталды - ҚР Президентінің 05.05.2018 № 681 Жарлығымен.


О создании специальной экономической зоны "Астана - новый город"

Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2001 года N 645.

      Примечание РЦПИ.
      В соответствии с Законом РК от 3 июля 2017 года № 86-VI по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти см. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2017 года № 772.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 января 1996 года "О специальных экономических зонах в Республике Казахстан" постановляю:

      Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 26.02.2007 N 291 .

      1. Создать специальную экономическую зону "Астана - новый город" на период до 2027 года.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 24.03.2005 N 1530; от 29.12.2008 N 722; от 26.01.2011 № 1141.
      2. Исключен Указом Президента РК от 05.05.2018 № 681.

      3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2002 года.

     
      Президент
Республики Казахстан

  Утверждено
Указом Президента
Республики Казахстан
от 29 июня 2001 г. N 645

ПОЛОЖЕНИЕ
о специальной экономической зоне "Астана - новый город"

      Сноска. Положение исключено Указом Президента РК от 05.05.2018 № 681.

  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 29 июня 2001 года № 645

Целевые индикаторы функционирования специальной экономической
зоны "Астана - новый город", критический уровень
недостижения целевых индикаторов

      Сноска. Целевые индикаторы функционирования исключены Указом Президента РК от 05.05.2018 № 681.