Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 17 наурыздағы N 67 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 1041 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 27.04.2015 № 1041 Жарлығымен.

"Президент пен Үкімет актілерінің
жинағында" және республикалық 
баспасөзде мазмұны       
жариялануға тиіс        

      "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Конституциялық заңының 19-бабының 2) тармақшасына сәйкес Астана қаласын орнықты дамыту, Астана қаласы экономикасының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, орнықты дамытудың халықаралық қағидаттарына сай келетін тыныс-тіршілігі инфрақұрылымын қалыптастыру, сонымен қатар қолайлы қоршаған орта жасау мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиялық жоспары (бұдан әрі - Стратегиялық жоспар) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі бір ай мерзімде Стратегиялық жоспарды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеп, бекітсін.

      3. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар Стратегиялық жоспарды іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын.

      4. Астана қаласының әкімі:
      1) Стратегиялық жоспарды іске асырудың негізгі бағыттарын Астана қаласын дамытудың бағдарламалары шеңберінде көздесін;
      2) Стратегиялық жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпаратты жыл қорытындысы бойынша 15 мамырға дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынсын.
      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2012.11.28 № 442 Жарлығымен.

      4-1. Қазақстан Республикасының Үкіметі жыл қорытындылары бойынша 30 мамырға дейін Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне Стратегиялық жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат ұсынсын.
      Ескерту. Жарлық 4-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Президентінің 2011.03.15 № 1170 Жарлығымен, жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2012.11.28 № 442 Жарлығымен.

      5. Осы Жарлықтың іске асырылуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      6. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

      РҚАО-ның ескертпесі. Жарлыққа Стратегиялық жоспар берілмеген.

О Стратегическом плане устойчивого развития города Астаны до 2030 года

Указ Президента Республики Казахстан от 17 марта 2006 года № 67. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 1041

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 27.04.2015 № 1041.

      В соответствии с подпунктом 2) статьи 19 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан", в целях устойчивого развития города Астаны, обеспечения конкурентоспособности экономики, формирования инфраструктуры жизнедеятельности города Астаны, отвечающей международным принципам устойчивого развития, а также создания благоприятной окружающей среды ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить Стратегический план устойчивого развития города Астаны до 2030 года (далее - Стратегический план).

      2. Правительству Республики Казахстан в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации Стратегического плана.

      3. Центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, принять меры по реализации Стратегического плана.

      4. Акиму города Астаны:
      1) основные направления реализации Стратегического плана предусмотреть в рамках программ развития города Астаны;
      2) информацию о ходе реализации Стратегического плана по итогам года представлять до 15 мая в Правительство Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 4 в редакции Указа Президента РК от 28.11.2012 № 442.

      4-1. Правительству Республики Казахстан по итогам года представлять до 30 мая в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе исполнения Стратегического плана.
      Сноска. Указ дополнен пунктом 4-1 в соответствии с Указом Президента РК от 15.03.2011 № 1170; в редакции Указа Президента РК от 28.11.2012 № 442.

      5. Контроль за реализацией настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      6. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан

      Примечание РЦПИ!
      Стратегический план к Указу не прилагался.

      Примечание РЦПИ!
      В Стратегический план предусмотрены изменения Указом Президента РК 15.03.2011 № 1170.