Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы N 499 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы N 829 Жарлығымен

       Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 829 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасы Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында
жариялануға тиіс         

      Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен қауіпсіздігінің міндеттерін шешуде ғарыш технологиялары мен техникасының үлесін күшейту мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 1, 1-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      аталған Жарлықпен бекітілген "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасында:
      "Бағдарламаның паспорты" деген 1-бөлімде:

      "Міндеттері" деген кіші бөлімнің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Халықаралық ғарыш станциясының бортында оларды іске асыру үшін Қазақстан Республикасының ғылыми зерттеулері мен эксперименттерінің бағдарламасы бойынша жұмыстар жүргізу;";

      "Қажетті ресурстар және оларды қаржыландыру көздері" деген кіші бөлімде:
      бірінші абзацтағы "62768,72" деген цифрлар "44364,75" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы "62468,72" деген цифрлар "44064,75" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      бесінші абзац алып тасталсын;

      "Күтілетін нәтижелер" деген кіші бөлімде:
      2) тармақшаның бесінші абзацы алып тасталсын;

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын;
      "3) Халықаралық ғарыш станциясының бортында оларды іске асыру үшін Қазақстан Республикасының ғылыми зерттеулері мен эксперименттерінің бағдарламасы бойынша жұмыстар жүргізілетін болады;";

      "Кіріспе" деген 2-бөлімнің жиырма үшінші абзацы алып тасталсын;

      "Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері" деген 4-бөлімнің бесінші абзац алып тасталсын;

      "Бағдарламаның негізгі бағыттары мен іске асыру тетігі" деген 5-бөлімнің "Бағдарламаның негізгі бағыттары" деген 5.1-кіші бөлімінде:
      5.1.2-тармақтың бесінші абзацы алып тасталсын;

      5.1.3-тармақтың бірінші абзацы жаңа редакцияда жазылсын:
      "5.1.3. Халықаралық ғарыш станциясының бортында оларды іске асыру үшін Қазақстан Республикасының ғылыми зерттеулері мен эксперименттерінің бағдарламасы бойынша жұмыстар жүргізу:";

      екінші, төртінші, бесінші, алтыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "қатты және сұйық күйіндегі металл қорытпаларында термодиффузияны зерделеуді;";
      "жоғары организмдер геніне ғарыштық ұшыру жағдайына ұқсас факторлар әсерінің молекулярлық-биологиялық тетіктерін зерттеуді және ауыл шаруашылығы дақылдарының бастапқы төзімді желілерін құруды;
      жоғары күш түсуі жағдайында адамды қорғаудың химиялық, биохимиялық және психофизиологиялық әдістерін әзірлеуді;
      адам организмінің бейімделу мүмкіндіктерін арттыратын, бағытталған медициналық-биологиялық қасиеттері бар биологиялық белсенді қоспалар мен мамандандырылған өнімдер әзірлеуді;";

      "Бағдарламаны іске асыру тетіктері" деген 5.2-кіші бөлімнің оныншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Халықаралық ғарыш станциясының бортында оларды іске асыру үшін іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер мен эксперименттер жүргізуді ұйымдастыру;";

      "Қажетті ресурстар және оларды қаржыландыру көздері" деген 6-бөлімде:
      кестеде:
      реттік нөмірі 2-жолдағы "49075,02" деген цифрлар "30670,598" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      реттік нөмірі 3-жолдағы "600,00" деген цифрлар "600,452" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "Барлығы" деген жолдағы "62468,72" деген цифрлар "44064,75" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      бірінші абзацтағы "62768,72" деген цифрлар "44364,75" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы "62468,72" деген цифрлар "44064,75" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      алтыншы абзац алып тасталсын;

      "Бағдарламаны іске асырудан күтілетін нәтижелер" деген 7-бөлімдегі жиырма алтыншы абзац алып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі өз актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтірсін.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513

Указ Президента Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года N 499. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 829

       Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 18.06.2009 № 829 .

      Подлежит опубликованию в Собрании 
актов Президента и Правительства 
Республики Казахстан      

      В целях усиления вклада космических технологий и техники в решение задач социально-экономического развития и безопасности страны ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513 "О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 1, ст. 1) следующие изменения:
      в Государственной программе "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы", утвержденной названным Указом:
      в разделе 1. "Паспорт программы":
      абзац третий подраздела "Задачи" изложить в следующей редакции:
      "проведение работ по программе научных исследований и экспериментов Республики Казахстан для их реализации на борту Международной космической станции;";
      в подразделе "Необходимые ресурсы и источники финансирования":
      в абзаце первом цифры "62768,72" заменить цифрами "44364,75";
      в абзаце втором цифры "62468,72" заменить цифрами "44064,75";
      абзац пятый исключить;
      в подразделе "Ожидаемые результаты":
      абзац пятый подпункта 2) исключить;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) будут проведены работы по программе научных исследований и экспериментов Республики Казахстан для их реализации на борту Международной космической станции;";
      абзац двадцать третий раздела 2. "Введение" исключить;
      абзац пятый раздела 4. "Цель и задачи программы" исключить;
      в подразделе 5.1. "Основные направления Программы" раздела 5. "Основные направления и механизм реализации Программы":
      абзац пятый пункта 5.1.2. исключить;
      абзац первый пункта 5.1.3. изложить в новой редакции:
      "5.1.3. Проведение работ по программе научных исследований и экспериментов Республики Казахстан для их реализации на борту Международной космической станции предусматривает:";
      абзацы второй, четвертый, пятый, шестой изложить в следующей редакции:
      "изучение термодиффузии в металлических сплавах в твердом и жидком состоянии;";
      "исследование молекулярно-биологических механизмов воздействия факторов, имитирующих условия космического полета, на гены высших организмов и создание исходных устойчивых линий сельскохозяйственных культур;
      разработку химических, биохимических и психофизиологических методов защиты человека в условиях повышенных перегрузок;
      разработку биологически активных добавок и специализированных продуктов с направленными медико-биологическими свойствами, повышающими адаптационные возможности организма человека;";
      абзац десятый подраздела 5.2. "Механизмы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
      "организация проведения фундаментальных и прикладных научных исследований и экспериментов для их реализации на борту Международной космической станции;";
      в разделе 6. "Необходимые ресурсы и источники их финансирования":
      в таблице:
      в строке порядковый номер 2 цифры "49075,02" заменить цифрами "30670,598";
      в строке порядковый номер 3 цифры "600,00" заменить цифрами "600,452";
      в строке "Итого" цифры "62468,72" заменить цифрами "44064,75";
      в абзаце первом цифры "62768,72" заменить цифрами "44364,75";
      в абзаце втором цифры "62468,72" заменить цифрами "44064,75";
      абзац шестой исключить;
      абзац двадцать шестой раздела 7. "Ожидаемые результаты от реализации Программы" исключить.

      2. Правительству Республики Казахстан привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан