Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 911 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 12 ақпандағы № 838 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 12.02.2019 № 838 Жарлығымен.


      Қазақстан Республикасының

      Президенті мен Үкіметі

      актілерінің жинағында

      жариялануға тиіс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) "Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 20 наурыздағы № 88Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 32, 339-құжат; 2003 ж., № 40, 417-құжат; 2006 ж, № 23, 229-құжат; 2008 ж, № 20, 182-құжат; 2009 ж, № 3-4, 7-құжат):

      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы ережеде:

      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Қауіпсіздік Кеңесінің қызметін оның аппараты - Қауіпсіздік Кеңесінің хатшылығы, Қауіпсіздік Кеңесінің Талдау бөлімі және Қауіпсіздік Кеңесінің Ахуалдық орталығы қамтамасыз етіп, олардың құрылымы мен штат санын Президенттің көмекшісі - Қауіпсіздік Кеңесі хатшысының ұсынушы бойынша Президент Әкімшілігінің Басшысы айқындайды.";

      17-тармақта "Хатшылығы" деген сөз "аппараты" деген сөзбен ауыстырылсын;

      19-тармақта "Хатшылығындағы" деген сөз "аппаратындағы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 20-1-тармақпен толықтырылсын:

      "20-1. Президенттің көмекшісі - Қауіпсіздік Кеңесі хатшысының ұсынуы және Президент Әкімшілігі Басшысының келісуі бойынша Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын, Президенттің көмекшісі - Қауіпсіздік Кеңесі хатшысының орынбасарлары болады";

      21-тармақтың 2) тармақшасында "Хатшылығының" деген сөз "аппаратының" деген сөзбен ауыстырылсын.

      2) "Мемлекеттік саяси қызметшілер лауазымдарының тізілімі мемлекеттік саяси қызметшілерге тәртіптік жаза қолдану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 29 желтоқсандағы № 317 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж, № 58, 559-құжат; 2002 ж, № 18, 196-құжат, № 32, 339-құжат; 2003 ж, № 20, 201-құжат; 2004 ж, № 19, 234-құжат, № 21, 265-құжат, № 33, 39-құжат; 2005 ж, № 27, 329-құжат, № 30, 380-құжат; 2006 ж, № 23, 29-құжат, № 39, 429-құжат; 2007 ж, № 43, 499-құжат; 2008 ж, № 9, 89- құжат):

      аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік саяси қызметшілер лауазымдарының тізілімінде:

      "Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі хатшылығының меңгерушісі, оның орынбасарлары" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі хатшылығының, Талдау бөлімінің, Ахуалдық орталығының меңгерушілері, олардың орынбасарлары".

      3) "Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің штат саны мен құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 11 ақпандағы № 533 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж, № 5, 52-құжат; № 39, 416-құжат):

      1-тармақтағы "356" деген цифрлар "366" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің құрылымы мынадай мазмұндағы тоғызыншы және оныншы жолдармен толықтырылсын:

      "Қауіпсіздік Кеңесінің Талдау бөлімі

      Қауіпсіздік Кеңесінің Ахуалдық орталығы".

      2. Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Жарлықты іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 911. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 12 февраля 2019 года № 838

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 12.02.2019 № 838.

      Подлежит опубликованию

      в Собрании актов Президента и

      Правительства Республики Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести изменения и дополнения в следующие акты Президента Республики Казахстан:

      1) в Указ Президента Республики Казахстан от 20 марта 1999 года № 88 "О Совете Безопасности Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 32, ст. 339; 2003 г., № 40, ст. 417; 2006 г., № 23, ст. 229; 2008 г., № 20, ст. 182, 2009 г., № 3-4, ст. 7);

      в Положении о Совете Безопасности Республики Казахстан, утвержденном названным Указом:

      пункт 13 изложить в следующей редакции:

      "13. Деятельность Совета Безопасности обеспечивается его аппаратом - Секретариатом Совета Безопасности, Аналитическим отделом Совета Безопасности и Ситуационным центром Совета Безопасности, структура и штатная численность которых определяются Руководителем Администрации Президента по представлению помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности.";

      в пункте 17 слово "Секретариат" заменить словом "аппарат";

      в пункте 19 слово "Секретариате" заменить словом "аппарате";

      дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:

      "20-1. Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности имеет заместителей, назначаемых на должности и освобождаемых от должностей Президентом Республики Казахстан по представлению помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности и по согласованию с Руководителем Администрации Президента.";

      в подпункте 2) пункта 21 слово "Секретариата" заменить словом "аппарата";

      2) в Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 1999 года № 317 "Об утверждении Реестра должностей политических государственных служащих и Правил наложения дисциплинарных взысканий на политических государственных служащих" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 58, ст. 559; 2002 г., № 18, ст. 196, № 32, ст. 339; 2003 г., № 20, ст. 201; 2004 г., № 19, ст. 234, № 21, ст. 265, № 33, ст. 439; 2005 г., № 27, ст. 329, № 30, ст. 380; 2006 г., № 23, ст. 229, № 39, ст. 429, 2007 г., № 43, ст. 499; 2008 г., № 9, ст. 89):

      в Реестре должностей политических государственных служащих, утвержденном названным Указом:

      строку:

      "Заведующий Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан, его заместители" изложить в следующей редакции:

      "Заведующие Секретариатом, Аналитическим отделом, Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, их заместители";

      3) в Указ Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2008 года № 533 "О штатной численности и структуре Администрации Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 5, ст. 52, № 39 ст. 416):

      в пункте 1 цифры "356" заменить цифрами "366";

      структуру Администрации Президента Республики Казахстан, утвержденную названным Указом, дополнить строками девятой и десятой следующего содержания:

      "Аналитический отдел Совета Безопасности

      Ситуационный центр Совета Безопасности".

      2. Администрации Президента Республики Казахстан и Правительству Республики Казахстан принять меры по реализации настоящего Указа.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев