Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясын құру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 18 ақпандағы № 198 Жарлығы


      Қазақстан Республикасының

      Президенті мен Үкіметі актілерінің

      жинағында жариялануға тиіс

      "Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 18-бабының 7-тармағына және 38-2-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Академия) құрылсын.

      2. Академияға жоғары оқу орнының ерекше мәртебесі берілсін.

      3. Академия қызметінің негізгі бағыттары:

      1) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру;

      2) судьяларды және сот жүйесі қызметкерлерін қайта даярлауды, олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

      3) ғылыми қызметті жүзеге асыру болып белгіленсін.

      4. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотымен бірлесе отырып:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Сот төрелігі институтының мүлкін Академияға беруді қамтамасыз етсін;

      2) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      5. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      6. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      7. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2016 жылғы 18 ақпандағы
№ 198 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының саны туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 8 қаңтардағы № 3315 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., № 1, 1-құжат):

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясы 55 бірлікті құрайды.".

      2. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 29 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 1, 2-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлыққа 1-қосымшада:

      мына жол:

      "

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты) оның ішінде:

облыстардағы, астанадағы және республикалық маңызы бар қалалардағы аумақтық органдар (сот кеңселері)

6221

5993


      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты) оның ішінде:

облыстардағы, астанадағы және республикалық маңызы бар қалалардағы аумақтық органдар (сот әкімшілері)

6203

5975


      ".

      3. "Жекелеген мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі № 648 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., № 27, 331-құжат):

      1-тармақтың 11) тармақшасы "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясына;" деп жазылып, мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:

      "12) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясына ерекше мәртебе берілсін.";

      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясына, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясына және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясына қолданылмайтын, Ерекше мәртебесі бар мемлекеттік жоғары оқу орындары туралы үлгі ережені бекітсін;".

      4. "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты) туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 3 қарашадағы № 1093 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 60, 589-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты) туралы ережеде:

      15-тармақ мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "12-1) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясының бюджеттік шығыстарын қарау, келісу және бекіту;";

      20-тармақ мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-1) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясының штат кестесін келіседі;".

Об образовании Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года № 198.


      Подлежит опубликованию

      в Собрании актов Президента и

      Правительства Республики Казахстан

      В соответствии с пунктом 7 статьи 18 и статьей 38-2 Конституционного закона Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Образовать республиканское государственное учреждение "Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан" (далее - Академия).

      2. Придать Академии особый статус высшего учебного заведения.

      3. Основными направлениями деятельности Академии определить:

      1) реализацию образовательных программ послевузовского образования;

      2) осуществление переподготовки, повышения квалификации судей и работников судебной системы;

      3) осуществление научной деятельности.

      4. Правительству Республики Казахстан совместно с Верховным Судом Республики Казахстан:

      1) обеспечить передачу имущества Института правосудия Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в Академию;

      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

      5. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

      6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      7. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент


Республики Казахстан

Н.Назарбаев


  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 18 февраля 2016 года № 198

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы
Президента Республики Казахстан

      1. В Указ Президента Республики Казахстан от 8 января 1997 года № 3315 "О численности Верховного Суда Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 1, ст. 1):

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Штатная численность Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан составляет 55 единиц.".

      2. В Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 1, ст.2):

      в приложении 1 к вышеназванному Указу:

      строку:

      "

Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан), в том числе: территориальные органы (канцелярии судов) в областях, столице и городах республиканского значения

6221


5993


       "

      изложить в следующей редакции:

      "

Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан), в том числе: территориальные органы (администраторов судов) в областях, столице и городах республиканского значения

6203


5975


       ".

      3. В Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2001 года № 648 "О предоставлении особого статуса отдельным государственным высшим учебным заведениям" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 27, ст. 331):

      пункт 1 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

      "12) Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан.";

      подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "1) утвердить Типовое положение о государственных высших учебных заведениях, имеющих особый статус, которое не распространяется на Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и Академию правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан;".

      4. В Указ Президента Республики Казахстан от 3 ноября 2010 года № 1093 "Об утверждении Положения о Департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарате Верховного Суда Республики Казахстан)" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 60, ст. 589):

      в Положении о Департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарате Верховного Суда Республики Казахстан), утвержденном вышеназванным Указом:

      пункт 15 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

      "12-1) рассмотрение, согласование и утверждение бюджетных расходов Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан;";

      пункт 20 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

      "8-1) согласовывает штатное расписание Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан;".