"Қазақстан Республикасының Консулдық жарғысын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 25 сәуірдегі № 240 Жарлығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 9 наурыздағы № 532 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкiметі
актiлерiнiң жинағында
жариялануға тиiс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасының Консулдық жарғысын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 25 сәуірдегі № 240 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 23-24, 128 құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы" 2002 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 1-бабының 5) тармақшасы екінші бөлігіне сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:";

      37-тармақ мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "16-1) заңдық мәні бар өзге де құжаттар (анықтамалар) беру;";

      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "38. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес консулдық іс-әрекеттер жасағаны үшін консулдық алым алынады.";

      48-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Қазақстан Республикасына өз еркімен қоныс аударуға ниет білдірген этникалық қазақтарға келу, оның ішінде қандастарды қабылдаудың өңірлік квоталары шеңберінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге келу шарттары, қабылдау шарттары мен әлеуметтік қолдау шаралары туралы ақпарат береді;";

      85-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "85. Болу мемлекетінде қиын жағдайға ұшыраған, оның ішінде форс-мажор жағдайлары салдарынан қиын жағдайға ұшыраған Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау, сондай-ақ қайтыс болған Қазақстан Республикасы азаматтарына қатысты шаралар қабылдау бойынша іс-шараларды іске асыру бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі бекітетін тәртіппен жүзеге асырылады.".

      2. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. Тоқаев

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2016 года № 240 "Об утверждении Консульского устава Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 9 марта 2021 года № 532.

  Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2016 года № 240 "Об утверждении Консульского устава Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан 2016 г., № 23-24, ст. 128) следующие изменения и дополнение:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с частью второй подпункта 5) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2002 года "О дипломатической службе Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:";

      пункт 37 дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

      "16-1) выдача иных документов (справок), имеющих юридическое значение;";

      пункт 38 изложить в следующей редакции:

      "38. За совершение консульских действий взимаются консульские сборы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.";

      подпункт 3) пункта 48 изложить в следующей редакции:

      "3) информирует этнических казахов, изъявивших желание добровольно переселиться в Республику Казахстан, об условиях въезда, в том числе в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, в рамках региональных квот приема кандасов, условиях приема и мерах социальной поддержки;";

      пункт 85 изложить в следующей редакции:

      "85. Реализация мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан, оказавшихся в затруднительном положении, в том числе вследствие форс-мажорных обстоятельств, а также принятие мер в отношении умерших граждан Республики Казахстан в государстве пребывания осуществляются в порядке, утверждаемом Министром иностранных дел Республики Казахстан по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
К. Токаев