Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының құрылымын жетілдіру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы. 1998 жылғы 31 тамыз N 4034

      Мемлекеттік органдарды ұстауға жұмсалатын бюджеттік шығындарды қысқарту және Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының құрылымын жетілдіру мақсатында қаулы етемін:

      1. Құрамынан Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің Шаруашылық басқармасын шығару жолымен Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы қайта құрылсын. P980822

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі:
      1) Бір ай мерзім ішінде Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің Шаруашылық басқармасы қоғамның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы жүз процент болатын "ШАРБ" жабық акционерлік қоғамы (бұдан әрі - "ШАРБ" ЖАҚ-ы) етіп қайта құрсын. P001597
      2) Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметі Шаруашылық басқармасының балансындағы тұрған мүлікті және қосымшаға сәйкес тізбе бойынша республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың, сондай-ақ өзге де ұйымдардың мүліктерін "ШАРБ" ЖАҚ-тың жарғылық капиталына мемлекеттің жарнасы ретінде беретін болсын.
      3) Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасына "ШАРБ" ЖАҚ-тың мемлекеттік акциялар пакетін иелену, пайдалану және басқару жөніндегі өкілеттік берсін.
      4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің бұрын шығарылған актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтірсін.

      3. Қазақстан Республикасы Президентінің мына актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 17 қазандағы "Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының құрылымын қайта құру туралы" N 3692 Жарлығының 1-тармағындағы "Ақмола қаласындағы Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының" деген сөздермен алмастырылсын.
      ЕСКЕРТУ. 3-тармақ өзгерді - ҚР Президентінің 2000.04.21. N 378 жарлығымен .
      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы
Президентінің    
1998 жылғы 31 тамыздағы
N 4034 Жарлығына 
қосымша     

"Шаруашылық басқармасы" ЖАҚ-на мүлкі берілетін мемлекеттік бюджетте тұратын республикалық мемлекеттік кәсіпорындар мен өзге де ұйымдардың
Тізбесі

      Құрамында:
      Бас мейманхана резиденциясы
      N 1-5 резиденциялар
      N 7 резиденция
      Қабылдау үйі
      Достық үйі
      "Қапшағай" резиденциясы
      бар Үкіметтік резиденциялардың біріккен дирекциясы
 
       "Қазақстан Республикасы Президентінің Резиденциясы"
      республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын

      құрамында:
      N 6 резиденция
      N 8 резиденция
      N 9 резиденция
      Шағын резиденция
      Қазақстан Республикасы Президентінің
      Резиденциясындағы N 1 асхана
      "Жалын" рестораны 
      Саяжай шаруашылығы бар
      "Арман" демалыс үйі

      құрамында:
      мейманхана кешені
      Саяжай шаруашылығы бар
      "Алмалы" демалыс үйі
 
       "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының
      Өндірістік пайдалану бірлестігі" республикалық мемлекеттік
      кәсіпорны
 
       "Іскер" халықаралық ынтымақтастық орталығы" республикалық
      мемлекеттік кәсіпорны
      N 1 автошаруашылық
      Қарашеңгел мемлекеттік аңшылық шаруашылығы
      Материалдық-техникалық қамтамасыз ету кәсіпорны

      Жөндеу-құрылыс басқармасы
      "Панфилов" мал тұқымын асылдандыру зауыты
      "Алатау" кеңшары
      "Тау күні" балалар сауықтыру лагері
      N 1 сәби үйі - бала бақшасы
      N 212 сәби үйі - бала бақшасы
      N 239 сәби үйі - бала бақшасы
      Ателье
      Кинобейне қызмет көрсету дирекциясы

О мерах по совершенствованию структуры Управления Делами Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 31 августа 1998 года № 4034

      В целях сокращения бюджетных затрат на содержание государственных органов и совершенствования структуры Управления Делами Президента Республики Казахстан постановляю:
      1. Реорганизовать Управление Делами Президента Республики Казахстан путем выделения из его состава Хозяйственного управления Президента и Правительства Республики Казахстан. P980822
      2. Правительству Республики Казахстан:
      1) в месячный срок преобразовать Хозяйственное управление Президента и Правительства Республики Казахстан в закрытое акционерное общество "ХОЗУ" (далее - ЗАО "ХОЗУ") со стопроцентным участием государства в уставном капитале общества; P001597
      2) передать в качестве взноса государства в уставной капитал ЗАО "ХОЗУ" имущество, находящееся на балансе Хозяйственного управления Президента и Правительства Республики Казахстан, и имущество республиканских государственных предприятий, а также иных организаций по перечню согласно приложению;
      3) передать Управлению Делами Президента Республики Казахстан полномочия по владению, пользованию и управлению государственным пакетом акций ЗАО "ХОЗУ";
      4) привести ранее изданные акты Правительства Республики Казахстан в соответствие с настоящим Указом.
      3. Внести изменения и дополнения в следующие акты Президента Республики Казахстан:
      в пункте 1 Указа Президента Республики Казахстан от 17 октября 1997 года № 3692 "О реорганизации структуры Управления Делами Президента Республики Казахстан" слова "Президента и Правительства Республики Казахстан в г.Акмоле" заменить словами "Управления Делами Президента Республики Казахстан".
      Сноска. В пункт 3 внесены изменения - Указом Президента РК от 21 апреля 2000 г. N 378 .
      4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

      Президент
Республики Казахстан

                                   Приложение
                                   к Указу Президента
                                  Республики Казахстан
                                  от 31 августа 1998 года
                                 № 4034

                            Перечень
             Республиканских государственных предприятий и иных
              организаций, состоящих на государственном бюджете,
                  имущество которых передается в ЗАО "ХОЗУ"

Объединенная дирекция правительственных резиденций в составе:
Главная гостевая резиденция
Резиденция № 1-5
Резиденция № 7
Дом приемов
Дом дружбы
Резиденция "Капчагай"

Республиканское государственное казенное предприятие "Резиденция Президента Республики Казахстан"

Дом отдыха "Арман"
в составе:
Резиденция № 6
Резиденция № 8
Резиденция № 9
Малая резиденция
Столовая № 1 в Резиденции Президента Республики Казахстан
Ресторан "Жалын"
Дачное хозяйство

Дом отдыха "Алмалы"
в составе:
Гостиничный комплекс
Дачное хозяйство

Республиканское государственное предприятие "Производственно- эксплуатационное объединение Управления Делами Президента Республики Казахстан"

Республиканское государственное предприятие "Центр международного сотрудничества "Iскер"
Автохозяйство № 1
Карачингильское госохотхозяйство
Предприятие материально-технического обеспечения
Ремонтно-строительное управление
Племзавод "Панфиловский"
Совхоз "Алатау"
Детский оздоровительный лагерь "Тау-куни"
Ясли-сад № 1
Ясли-сад № 212
Ясли-сад № 239
Ателье
Дирекция киновидеообслуживания