Банктiк депозиттiк сертификаттарды бағалы қағаздар деп тану және Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде N 1199 тiркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Қазақстан Республикасының банктерiнде клиенттердiң банктiк шоттарын ашу, жүргiзу және жабу тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" 2000 жылғы 2 маусымдағы N 266 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 140 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 3 маусымда тіркелді. Тіркеу N 2343. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 264 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.12.2017 № 264 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы және Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Ережесi мен құрылымын бекiту туралы" 1999 жылғы 11 тамыздағы N 188 Жарлығы негiзiнде бағалы қағаздар рыногын одан әрi дамыту жөнiндегi шараларды iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы қаулы етеді:

      1. Осы қаулының 2 және 4-тармақтарында белгiленген талаптарға сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттерi - екiншi деңгейдегi банктер шығаратын банктiк депозиттiк сертификаттар бағалы қағаздар деп танылсын.

      2. Банктiк депозиттiк сертификаттарды меншiктi бағалы қағаздар (акцияларды қоспағанда) эмиссиясына және депозиттер қабылдауға, заңды және жеке тұлғалардың банктiк шоттарын ашуға және жүргiзуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар банктер шығаруға құқылы деп белгiленсiн.

      3. Банктiк депозиттiк сертификат - оны шығару талаптары үшiн белгiленген айналыс мерзiмi бiткеннен кейiн не бiткенге дейiн оның нақты құнын, сондай-ақ шығару талаптарымен белгiленген мөлшерде сыйақы алуға оның ұстаушысының құқығын куәландыратын эмиссиялық емес атаулы бағалы қағаз деп белгiленсiн.

      4. Банктiк депозиттiк сертификат:

      1) құжаттандырылмаған нысанда шығарылатыны;

      2) банктiк депозиттiк сертификаттар бойынша мәмiлелердi есепке алуды және құқығын растауды және тiркеудi орталық депозитарий жүзеге асырады.

      Ескерту. 4-тармақ өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 01.09.2003 N 319 қаулысымен.

      5. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 207 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. Қаржылық қадағалау департаментi (Бахмутова Е.Л.):

      1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;

      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң орталық аппараттың барлық мүдделi бөлiмшелерiне, аумақтық филиалдарына, сауда-саттық ұйымдастырушыларға, бағалы қағаздар рыногында депозитарлық қызметтi жүзеге асыратын ұйымдарға, "Активтердi Басқару қауымдастығы" қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бiрлестiгiне, "Қазақстан Тiзiлiм ұстаушылар қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне, Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығына және екiншi деңгейдегi банктерге жiберсiн.

      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары Ә.Ғ.Сәйденовке жүктелсiн.

      8. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн күшiне енедi.

Ұлттық Банк
ТөрағасыО признании банковских депозитных сертификатов ценными бумагами и внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1199

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 140. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июня 2003 года N 2343. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 264 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 264 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях реализации мер по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Указом Президента Республики Казахстан "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Признать ценными бумагами банковские депозитные сертификаты, выпускаемые банками второго уровня - резидентами Республики Казахстан в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2 и 4 настоящего постановления.

      2. Установить, что банковские депозитные сертификаты вправе выпускать банки, обладающие лицензиями Национального Банка Республики Казахстан на эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акций) и на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц.

      3. Установить, что банковский депозитный сертификат - неэмиссионная именная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя на получение по истечении установленного для нее условиями выпуска срока обращения либо до его истечения, ее номинальной стоимости, а также вознаграждения в размере, установленном условиями выпуска.

      4. Установить, что банковский депозитный сертификат:

      1) выпускается в бездокументарной форме;

      2) учет, подтверждение прав и регистрация сделок по банковским депозитным сертификатам осуществляется центральным депозитарием. <*>

      Сноска. Пункт 4 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 319 .

      5. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, организаторов торгов, организаций, осуществляющих депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Ассоциация Управляющих активами", Объединения юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей", Ассоциации финансистов Казахстана и банков второго уровня.

      7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

      8. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Председатель
Национального Банка