"Жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулардың бағдарламаларын әзірлеу және бекіту тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистка агенттігі Төрағасының 2002 жылғы 4 шілдедегі N 71 бұйрығына өзгерістерді енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Статистика Агенттігі 2007 жылғы 8 мамырдағы N 125 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 6 маусымдағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4704 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2010 жылғы 29 сәуірдегі № 100 Бұйрығымен

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2010.04.29 № 100 Бұйрығымен.

      "Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының заңдарын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 14 наурыздағы N 56-р Өкімінің 2 тармағының 2) тармақшасына сәйкес  БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулардың бағдарламаларын әзірлеу және бекіту тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2002 жылғы 4 шілдедегі N 71 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 1928 нөмірмен тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2002 жыл, N 34, Қазақстан Республикасының Статистика агенттігі Төрағаның 2005 жылғы 4 мамырдағы N 76 бұйрығындағы өзгерістермен, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 3648 нөмірмен тіркелген және "Заң газеті" 2005 жылғы 21 желтоқсанда N 237-238 жарияланған) бұйрығына келесі өзгертулер енгізілсін:

      Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулардың бағдарламаларын әзірлеу және бекіту тәртібінде:

      13-тармағы үшінші абзацтың 4) тармақшасы жойылсын;

      16-тармақта:
      төртінші абзацтағы:
      "есептiк бiрлiктiң кәсiпорындар мен ұйымдардың мемлекеттiк жалпы жiктегiшiне (бұдан былай - КҰЖЖ)" сөздерді "есептілік бірліктің бизнес-сәйкестендіру нөмірі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "басқару құжатының жалпы жiктегiшiне (бұдан былай - БҚЖЖ) сай келетiн идентификациялық кодын" сөздерді "нысан коды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесінші абзацтағы "КҰЖЖ кодын қабылдап, толтырылу дұрыстығын тексергеннен кейiн" сөздерді "бизнес-сәйкестендіру нөмірін қабылдап, толтырылып тексерілгеннен кейiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21-тармақ алынып тасталсын;

      1 және 2-қосымшаларында:
      "БҚЖЖ коды" сөздер "Нысан коды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "КҰЖЖ коды" сөздер "БСН" аббревиатурамен ауыстырылсын;

      5-қосымшасында:
      "БҚЖЖ коды" сөздер "Нысан коды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-қосымшасында:
      1-тармағында:
      "БҚЖЖ бойынша құжат нысанының" сөздерді "Нысан коды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "КҰЖЖ бойынша сәйкестендiру кодының" сөздерді "БСН" аббревиатурамен ауыстырылсын;

      7-тармақтан кейін "Қысқартулар тiзбесi БҚЖЖ - Басқару құжаттарының жалпы жiктегішi КҰЖЖ - Кәсiпорындар мен ұйымдардың жалпы жiктегішi" сөздер алынып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Ішкі әкімшілік департаменті заңгерлік қызмет бөліміне (Л.М. Доскенова) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуін қамтамасыз ету.

      3. Осы бұйрық, 2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың үшінші, бесінші, сегізінші және он бірінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

       Төрайым

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 4 июля 2002 года N 71 "Об утверждении Правил разработки и утверждения программ общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 8 мая 2007 года N 125. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 июня 2007 года N 4704. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 29 апреля 2010 года № 100.

      Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по статистике от 29.04.2010 № 100.

       В соответствии c подпунктом 2) пункта 2  Распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 марта 2007 года N 56-р "О мерах по реализации законов Республики Казахстан " О национальных реестрах идентификационных номеров" и " О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам национальных реестров идентификационных номеров"  ПРИКАЗЫВАЮ :

      1. Внести в Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 4 июля 2002 года  N 71 "Об утверждении Правил разработки и утверждения программ общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1928, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 год, N 34, с изменениями, внесенными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 4 мая 2005 года  N 76 , зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 3648, опубликованном в газете "Юридическая газета" от 21 декабря 2005 года N 237-238) следующие изменения:
      в  Правилах разработки и утверждения программ общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений, утвержденных указанным приказом:
      подпункт 4) абзаца третьего пункта 13 исключить;
      в пункте 16:
      в абзаце четвертом:
      слова "идентификационного кода учетной единицы, соответствующего государственному Общему классификатору предприятий и организаций (далее - ОКПО)" заменить словами "бизнес-идентификационного номера учетной единицы";
      слова "кода формы по Общему классификатору управленческой документации (далее - ОКУД)" заменить словами "кода формы";
      в абзаце пятом слова "после приема и проверки правильности заполнения кода ОКПО" заменить словами "после приема и проверки заполнения бизнес-идентификационного номера";
      пункт 21 исключить;
      в приложениях 1 и 2:
      слова "Код ОКУД" заменить словами "Код формы";
      слова "Код ОКПО" заменить аббревиатурой "БИН";
      в приложении 5:
      слова "Код ОКУД" заменить словами "Код формы";
      в приложении 7:
      в пункте 1:
      слова "формы документа по ОКУД" заменить словами "код формы";
      слова "идентификационного кода по ОКПО" заменить аббревиатурой "БИН";
      после пункта 7 слова "Перечень сокращений ОКУД - Общий классификатор управленческой документации; ОКПО - Общий классификатор предприятий и организаций." исключить.

      2. Отделу юридической службы Департамента внутренней администрации Агентства Республики Казахстан по статистике (Доскенова Л.М.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением третьего, пятого, восьмого и одиннадцатого абзацев пункта 1 настоящего приказа, которые вводятся в действие с 13 августа 2010 года.

      Председатель