V сайланған Алматы қаласы мәслихатының кезектен тыс XXI сессиясының "Әлеуметтік көмектің мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау туралы" 2013 жылғы 28 қарашадағы № 183 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

V сайланған Алматы қаласы мәслихатының ХХІV сессиясының 2014 жылғы 18 ақпандағы № 203 шешімі. Алматы қаласы Әділет департаментінде 2014 жылғы 4 наурызда N 1024 болып тіркелді. Күші жойылды- Алматы қаласы мәслихатының 2016 жылғы 16 қыркүйектегі № 32 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды – Алматы қаласы мәслихатының 16.09.2016 № 32 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді).
      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 2-3 тармағына, Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 желтоқсандағы "2014-2016 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" қаулысына сәйкес, V сайланған Алматы қаласының мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1..V сайланған Алматы қаласы мәслихатының кезектен тыс XXI сессиясының 2013 жылғы 28 қарашадағы № 183 "Әлеуметтік көмектің мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 1016 нөмірімен тіркелген, 2013 жылғы 21 желтоқсанда "Алматы ақшамы" және "Вечерний Алматы" газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1 қосымшаның 2 бөлімі келесі редакцияда мазмұндалсын:
      "2. Жан басына шаққанда орташа табысы күн көріс деңгейінің екі есе мөлшерінен аспайтын тұлғаларға көрсетілетін бір реттік әлеуметтік көмектің шекті мөлшері".
      3. Жан басына шаққанда орташа табысы күн көріс деңгейінің екі есе мөлшерінен аспайтын азаматтарға әлеуметтік көмек 7 (жеті) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көрсетіледі.
      3-1. Ыстық және (немесе) суық сумен жабдықтаудың жеке есептеуіш құралдарын сатып алу, орнату немесе тексеруден өткізу шығындарын өтеуге арналған әлеуметтік көмек бір құрал үшін 2 (екі) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспайтын көлемде көрсетіледі:
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және (немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыс жағдайы төмен азаматтарға (отбасыларына);
      бірге тұратын төрт немесе одан да көп кәмелет жасына толмаған балалары бар көпбалалы отбасыларына;
      бірінші, екінші және үшінші топтағы мүгедектерге;
      зейнет жасына жеткен зейнеткерлерге.
      4. Әлеуметтік көмектің аталған түрі тиісті қаржы жылына жергілікті бюджетте аталған мақсаттарға қарастырылған қаржы шегінде көрсетіледі.";
      2 қосымшаның 2 тармағындағы "бір жарым есе" деген сөздер "екі есе" деген сөздермен ауыстырылсын";
      2 қосымша келесі мазмұндағы 10, 11, 12, 13 тармақтармен толықтырылсын:
      "10. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек және (немесе) тұрғын үй көмегін алатын тұрмыс жағдайы төмен азаматтар (отбасылар);
      11. Бірге тұратын төрт немесе одан да көп кәмелет жасына толмаған балалары бар көпбалалы отбасылар;
      12. Бірінші, екінші және үшінші топтағы мүгедектер;
      13. Зейнет жасына жеткен зейнеткерлер.".
      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Алматы қаласы мәслихатының әлеуметтік мәселелер және қоғамдық келісім жөніндегі тұрақты комиссияның төрағасы И. Лиге және Алматы қаласы әкімінің орынбасары Ю. Ильинге (келісім бойынша) жүктелсін.
      3. Алматы қаласы мәслихатының хатшысы Т.-Мұқашев нормативтік құқықтық актіні Алматы қаласы Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуден өткізсін.
      4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ол алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      V сайланған
      Алматы қаласы мәслихатының
      XXІV сессиясының төрағасы Қ. Шалабаев
      V сайланған Алматы қаласы
      мәслихатының хатшысы Т. Мұқашев

О внесении изменений и дополнений в решение внеочередной XXI-й сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 28 ноября 2013 года № 183 "Об установлении размеров социальной помощи и определении перечня отдельных категорий нуждающихся граждан"

Решение ХХIV сессии маслихата города Алматы V созыва от 18 февраля 2014 года N 203. Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 4 марта 2014 года за N 1024. Утратило силу решением маслихата города Алматы от 16 сентября 2016 года № 32

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Алматы от 16.09.2016 года № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 "Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан", маслихат города Алматы V-го созыва РЕШИЛ:
      1. Внести в решение внеочередной XXI-й сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 28 ноября 2013 года № 183 "Об установлении размеров социальной помощи и определении перечня отдельных категорий нуждающихся граждан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1016, опубликованное 21 декабря 2013 года в газетах "Алматы ақшамы" и "Вечерний Алматы") следующие изменения и дополнения:
      в приложении 1 раздел 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Предельные размеры единовременной социальной помощи лицам, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину двукратного прожиточного минимума.
      3. Социальная помощь предоставляется гражданам, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину двукратного прожиточного минимума, в размере 7 (семи) месячных расчетных показателей.
      3-1. Социальная помощь на возмещение затрат за приобретение, установку или поверку индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения предоставляется в размере, не превышающем 2 (двух) месячных расчетных показателей за один прибор:
      малообеспеченным гражданам (семьям), получающим государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь;
      многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей;
      инвалидам первой, второй группы и третьей группы;
      пенсионерам, достигшим пенсионного возраста.
      4. Данные виды социальной помощи предоставляются в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на данные цели на соответствующий финансовый год.";
      в пункте 2 приложения 2 слова "полутора кратного" заменить словом "двукратного";
      приложение 2 дополнить пунктами 10, 11, 12, 13 следующего содержания:
      "10. Малообеспеченные граждане (семьи), получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь;
      11. Многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей;
      12. Инвалиды первой, второй и третьей групп;
      13. Пенсионеры, достигшие пенсионного возраста.".
      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по социальным вопросам и общественному согласию маслихата города Алматы И. Ли и заместителя акима города Ю. Ильина (по согласованию).
      3. Секретарю маслихата города Алматы Т. Мукашеву произвести государственную регистрацию нормативного правового акта в Департаменте юстиции города Алматы.
      4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
      Председатель
XXIV-й сессии маслихата города
Aлматы V-го созыва
К. Шалабаев
      Секретарь маслихата
города Алматы V-го созыва
Т. Мукашев

      Согласовано:
      Заместитель акима города Алматы Ю. Ильин
      Руководитель Управления занятости
      и социальных программ города Алматы А. Кульмаханов
      Руководитель юридического отдела
      аппарата акима города Алматы А. Касымова