"Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың қорытындылары бойынша еңбек көші-қонын сипаттайтын көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша әдістемені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 3 тамыздағы № 112 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2021 жылғы 15 қыркүйектегі № 19 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 17 қыркүйекте № 24392 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың қорытындылары бойынша еңбек көші-қонын сипаттайтын көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша әдістемені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 3 тамыздағы № 112 бұйрығына (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15603 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 5) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағы 22) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың қорытындылары бойынша еңбек көші-қонын сипаттайтын көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша әдістемеде:

      1- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың қорытындылары бойынша еңбек көші-қонын сипаттайтын көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша әдістеме (бұдан әрі – Әдістеме) халықаралық стандарттарға сәйкес қалыптастырылатын және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес бекітілетін статистикалық әдіснамаға жатады.";

      2- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Әдістеме "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың (бұдан әрі – зерттеу) қорытындылары бойынша еңбек көші-қонын сипаттайтын көрсеткіштерді қалыптастыру кезіндегі негізгі аспектілер мен әдістерді айқындайды.";

      3- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Осы Әдістемені Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық бөлімшелері зерттеу қорытындылары бойынша еңбек көші-қонын сипаттайтын көрсеткіштерді қалыптастыру кезінде қолданады.";

      5- тармақ алып тасталсын;

      10- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. Жеке тұлғаның тұратын жерінің өзгеруі оның соңғы 10 жыл ішіндегі орын алмастыруы бойынша сипатталады. Оларға:

      жергілікті жердің типін ескере отырып бір облыс ішінде қоныс аудару;

      жергілікті жердің типін ескере отырып басқа облыстан қоныс аудару;

      жергілікті жердің типін ескере отырып Қазақстан Республикасы шегінде қоныс аудару;

      басқа елден тарихи отанына оралу мақсатында қоныс аудару;

      басқа елден босқын ретінде қоныс аудару;

      басқа елден еңбекші көшіп-қонушы ретінде қоныс аудару;

      басқа елден отбасыны біріктіру үшін қоныс аудару жатады.".

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Еңбек және тұрмыс деңгейі статистикасы департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы басшысының орынбасарына (Ж.Ә. Жарқынбаев) жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Басшы Н. Айдапкелов

О внесении изменений в приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 августа 2017 года № 112 "Об утверждении Методики по формированию показателей, отражающих трудовую миграцию по итогам общегосударственного статистического наблюдения "Анкета выборочного обследования занятости населения"

Приказ Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 15 сентября 2021 года № 19. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 сентября 2021 года № 24392

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 августа 2017 года № 112 "Об утверждении Методики по формированию показателей, отражающих трудовую миграцию по итогам общегосударственного статистического наблюдения "Анкета выборочного обследования занятости населения"" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15603) следующие изменения:

      преамбулу указанного приказа изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 5) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и подпунктом 22) пункта 17 Положения об Агентстве по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 427, ПРИКАЗЫВАЮ:";

      в Методике по формированию показателей, отражающих трудовую миграцию по итогам общегосударственного статистического наблюдения "Анкета выборочного обследования занятости населения", утвержденной указанным приказом:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Методика по формированию показателей, отражающих трудовую миграцию по итогам общегосударственного статистического наблюдения "Анкета выборочного обследования занятости населения" (далее – Методика) относится к статистической методологии, формируемой в соответствии с международными стандартами и утверждаемой в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике" (далее – Закон).";

      в пункте 2 внесено изменение в тексте на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Настоящая Методика применяется структурными подразделениями Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан при формировании показателей отражающих трудовую миграцию по итогам обследования.";

      пункт 5 исключить;

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Изменение места проживания физического лица, характеризуется по его передвижению в течение последних 10 лет. К ним относятся:

      переезд в пределах одной области с учетом типа местности;

      переезд из другой области с учетом типа местности;

      переезд в пределах Республики Казахстан с учетом типа местности;

      переезд из другой страны с целью возвращение на историческую родину;

      переезд из другой страны в качестве беженца;

      переезд из другой страны в качестве трудящегося мигранта;

      переезд из другой страны для воссоединения семьи.".

      2. Департаменту статистики труда и уровня жизни совместно с Юридическим департаментом Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (Джаркинбаев Ж.А.).

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Руководитель Н. Айдапкелов