"Өнеркәсіп және қоршаған орта статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 21 ақпандағы № 24 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2021 жылғы 8 желтоқсандағы № 45 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 10 желтоқсанда № 25713 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Өнеркәсіп және қоршаған орта статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 21 ақпандағы № 24 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20076 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 12-бабының 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағының 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16 және 18-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Басшы Н. Айдапкелов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Индустрия және инфрақұрылымдық

      даму министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Экология, геология және

      табиғи ресурстар министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Энергетика министрлігі

  Басшысының
2021 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 45 бұйрығына
1-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы "21" ақпандағы
№ 24 бұйрығына
3-қосымша
Приложение 3 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "21" февраля 2020 года
№ 24


Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру туралы есебі Отчет предприятия о производстве продукции (товаров, услуг)

Индексі
Индекс

1-П

есепті кезең
отчетный период

тоқсандық
квартальнаятоқсан
кварталжыл
год

 
Қызметінің негізгі түрі "Өнеркәсіп" (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сәйкес - ЭҚЖЖ 05-33, 35-39) болып табылатын, жұмыс істейтіндердің тізімдік саны 100 адамға дейін (жылдық өндіріс көлемі 1000 млн. теңгеден асатын кәсіпорындарды қоспағанда); қосалқы қызмет түрі "Өнеркәсіп" болып табылатын, жұмыс істейтіндердің санына қарамастан заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения: с основным видом деятельности "Промышленность" (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности - ОКЭД 05-33, 35-39) со списочной численностью работающих до 100 человек (за исключением предприятий с годовым объемом производства свыше 1000 млн.тенге); с вторичным видом деятельности "Промышленность" независимо от численности работающих

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 числа (включительно) после отчетного периода


БСН коды
код БИН1. Өнеркәсіп өнімдерін өндірудің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место производства промышленной продукции (независимо от места регистрации предприятия) – область, город, район, населенный пункт1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Есепті тоқсанда өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер көлемдерін қосылған құнға салықсыз (бұдан әрі – ҚҚС) және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен көрсетіңіз, мың теңгемен

      Укажите объемы произведенной продукции и оказанных услуг в действующих ценах предприятия без налога на добавленную стоимость (далее – НДС) и акцизов за отчетный квартал, в тысячах тенге

ЭҚЖЖ1 бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов деятельности по ОКЭД1

ЭҚЖЖ2 коды
Код ОКЭД2

Өнеркәсіптік өнім (тауар, қызмет) өндірісінің көлемі
Объем производства промышленной продукции (товаров, услуг)

Оның ішінде өнеркәсіптік сипатта көрсетілген қызметтер көлемі
Из них объем оказанных услуг промышленного характера

Есепті кезеңнің соңына аяқталмаған өндіріс көлемі
Объем незавершенного производства на конец отчетного периода

Басқа кәсіпорындарға қайта өңдеуге тапсырылған шикізаттың құны
Стоимость сырья, переданного на переработку другим предприятиям

А

Б

1

2

3

4

Барлығы
Всего
      Ескертпе:

      Примечание:

      1 ЭҚЖЖ – мұнда және бұдан әрі Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші"

      1 ОКЭД – здесь и далее "Общий классификатор видов экономической деятельности", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

      2 ЭҚЖЖ кодын статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде аумақтық статистика органының қызметкері толтырады

      2 Код ОКЭД заполняется работником территориального органа статистики при представлении статистической формы на бумажном носителе

Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

А

Б

1

2

3

4      3. Заттай көріністегі өнім өндірісін және құндық көріністегі өндірілген өнім көлемдерін көрсетіңіз

      Укажите производство продукции в натуральном выражении и объемы произведенной продукции в стоимостном выражении

ӨӨСЖ3 бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП3

ӨӨСЖ коды (респондент толтырады)
Код СКПП (заполняется респондентом)

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті тоқсандағы заттай көріністе өндірілген өнім - барлығы
Произведено продукции за отчетный квартал в натуральном выражении - всего

Есепті тоқсандағы құндық көріністегі өнімнің (тауар, қызмет) шығарылымы, мың теңге
Выпуск продукции (товаров, услуг) в стоимостном выражении за отчетный квартал, тысяч тенге

Есепті тоқсанда өзінің қажеттіліктеріне (зауытішілік айналымға) пайдаланылған өнім
Использовано продукции на собственные нужды (внутризаводской оборот) за отчетный квартал

Есепті кезеңдегі алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнім
Произведено продукции из давальческого сырья за отчетный период

Өткен жылғы тиісті кезеңде заттай көріністе өндірілген өнім - барлығы
Произведено продукции за соответствую щий период прошлого года в натуральном выражении - всего

заттай көріністе
в нату- ральном выра-жении

құндық көріністе, мың теңге
в стои- мостном выра-жении, тысяч тенге

заттай көріністе
в нату- ральном выра-жении

құндық көріністе, мың теңге
в стои- мостном выра-жении, тысяч тенге

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

      Ескертпе:

      Примечание:

      3 ӨӨСЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) анықтамалығы"

      3 СКПП – "Справочник промышленной продукции (товаров, услуг)", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

      4. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейін

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ____________________ Адрес (респондента) ______________________

      _________________________________________ _________________________________

      Телефоны (респонденттің)______________________ ____________________________

      Телефон (респондента)             стационарлық            ұялы

      стационарный             мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ____________________________________ _________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе

      оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _____________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе

      оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности ______________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшысының
2021 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 45 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы "21" ақпандағы
№ 24 бұйрығына
4-қосымша

"Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) алыс-беріс шикізат – тапсырыс берушіге тиесілі, басқа кәсіпорындарға одан өнім өндіру үшін өнеркәсіптік өңдеуге берілген шикізат;

      2) аяқталмаған өндіріс – кәсіпорынның жекелеген құрылымдық бөлімшелерінде дайындалып, аяқталмаған өнім;

      3) заттай көріністегі өндірілген өнеркәсіптік өнім – бұл аталған кәсіпорын ішінде өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне жұмсалған және алыс-беріс шикізаттан өндірілген өнімдерін қоса алғандағы өнімнің нақты түрлерінің заттай көріністегі жалпы шығарылымы;

      4) өзінің қажеттіліктеріне (зауытішілік айналымға) пайдаланылған өнім – бұл заттай және құндық көріністердегі, кәсіпорын өндірген дайын өнімдер және жартылай фабрикаттар (осы кәсіпорынның негізгі құралдарының құрамына жататын өнімдерден басқа), оны кәсіпорын жеке өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланады;

      5) өнеркәсіптік өнім (тауар, қызмет) өндірісінің көлемі – тараптарға, өзінің күрделі құрылысына және өнеркәсіптік емес бөлімшелеріне өткізуге, өзінің қызметкерлеріне еңбек ақы есебінде беруге, сондай-ақ тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша орындалған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызметтерге арналған, кәсіпорындардың өзі шығарған (өз шикізаты және материалдарымен қатар, тапсырыс берушінің шикізаты және материалдарынан дайындалған), барлық дайын бұйымдардың (өнімдердің), жартылай фабрикаттардың құны. Қосылған құнға салықсыз, акциздерсіз және зауытішілік айналымсыз, аяқталмаған өндіріссіз және алыс-беріс шикізатынсыз есептеледі.

      3. Өндірілген өнім көлеміне жататын өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілген қызметтерге:

      алыс-беріс шикізатты қайта өңдеу бойынша жұмыстар (мұнай өңдеу кәсіпорындағы мұнай; полиграфия өнеркәсібіндегі баспа; қант алу үшін қант құрағын, қант қызылшасын қайта өңдеу; металл сынықтарынан түсті металдар алу);

      басқа кәсіпорындар дайындаған бұйымдарды толық дайындауға дейін жеткізу жөніндегі материалдарды, бөлшектер мен тораптарды жартылай өңдеу бойынша жекелеген операциялар (мысалы, тақтай, әйнек, қағаз, сымдарды стандартты көлемдегі бұйымдарға кесу, тегістеу, мырышпен қаптау, қалыптау);

      жабдықтарды, көлік құралдарын, механизмдерді, аспаптарды және басқа өнімдерді жөндеу, жаңғырту және техникалық қызмет көрсету;

      мұнай және газ өндірумен байланысты қызметтер: бағытталған бұрғылау және қайта бұрғылау, қайтымды-ілгерілемелі бұрғылау, бұрғы мұнарасын салу, оны жөндеу және бөлектеу, мұнай және газ ұңғымаларының жағалау құбырларын цементтеу, ұңғымаларды тартып шығару, бітеу, жою;

      электр энергиясын, газ тәріздес отынды құбырлармен тарату, (магистральдық құбырлардан басқа), су, ыстық су және бумен жабдықтау бойынша қызметтер жатады. Электр энергиясы, жылу энергиясы, су және газдың құнын қоспағанда, қызмет көрсету көлеміне тек "таза қызмет көрсету" ғана (электр энергиясын беру, сату бойынша, электр энергиясын тарату бойынша, бумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша, суды жинау және шығару бойынша, суды тазалау бойынша, суды тарату бойынша, газ тәріздес (құбырлық) отынды тарату және сату бойынша қызметтер), енгізілетінін ескеру қажет.

      4. Статистикалық нысан өндірістің нақты орналасқан орны бойынша тапсырылады. Әртүрлі елді мекендерде орналасқан бірнеше цех болған жағдайда 1-бөлімде өнеркәсіп өнімін өндіру жүзеге асырылатын әрбір елді мекенді (бөлек) көрсету қажет.

      2-бөлімнің 1-бағанында өнеркәсіптік өнім (тауар, қызмет) өндірісінің көлемі қосылған құн салығынсыз, акциздерсіз, зауытішілік айналымсыз, аяқталмаған өндіріссіз және алыс-беріс шикізат құнынсыз ағымдағы жылы қолданыста болған кәсіпорындардың нақты босату бағасымен анықталады.

      2-бөлімнің 1-бағанында алыс-беріс шикізаттан дайындалған өнім, өнеркәсіптік өнім (тауар, қызмет) өндірісінің көлеміне өңдеу құны бойынша, алыс-беріс шикізаттың құнын есепке алусыз енгізіледі.

      2-бөлімнің 4-бағанында басқа кәсіпорындарға қайта өңдеуге тапсырылған шикізаттың құнын өз өнімдерін басқа кәсіпорындарға одан өнім шығару үшін (алыс-беріс шикізат ретінде) өнеркәсіптік өңдеуге берген өнеркәсіп кәсіпорындары толтырады.

      3-бөлімнің 2-бағанында құндық көріністегі өнімнің (тауардың, қызметтің) шығарылымы қосылған құн салығынсыз және акциздерсіз, алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімдерді есепке алумен ағымдағы жылы қолданыста болған кәсіпорындардың нақты босату бағасымен анықталады.

      Өзінің қажеттіліктеріне пайдаланылған өнімдер (зауытішілік айналымға) құны 3-бөлімнің 4-бағанында оның өзіндік құны бойынша көрсетіледі. Бұл ретте, 3-бөлімнің 4-бағандағы электр энергиясы, жылу энергиясы және көмір үшін, тек қана осы өнім түрлерін өндіруге жұмсалған электр энергиясы, жылу энергиясы мен көмірдің құны көрсетіледі.

      3-бөлімнің 6-бағанында алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімдер құны тапсырыс беруші-кәсіпорынның өткізу бағасы бойынша көрсетіледі. Өткізу бағасы болмаған жағдайда өнім құнын аумақтық статистика органының қызметкерімен бірге өңір бойынша өнім бірлігінің орташа бағасына сүйене отырып есептеу керек. Егер өңір бойынша орташа баға болмаса, республика бойынша орташа бағаны есепке қабылдау керек.

      3-бөлімнің 1 және 7-бағандарында заттай мәндегі өнім және өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдер 3-бөлімнің 2-бағаны бойынша жалпы шығарылым, кәсіпорындардың өзінің қажеттіліктеріне пайдаланған (зауытішілік айналымға) және алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімді есепке алумен шығарылым көрсетіледі.

      3-бөлімнің 1, 3, 5 және 7-бағандарында өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) (бұдан әрі – ӨӨСЖ) анықтамалығына келтірілген өлшем бірліктерде толтырылады.

      3-бөлімнің 1 және 7 бағандарында жалпы шығарылым, кәсіпорындардың өзінің қажеттіліктеріне пайдаланған (зауытішілік айналымға) және алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімді есепке алумен шығарылым көрсетіледі. Өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдер 3-бөлімнің 2-бағаны бойынша көрсетіледі.

      3-бөлімнің 7-бағанында өткен жылғы тиісті тоқсандағы заттай көріністегі өндірілген өнім мынадай:

      кәсіпорында құрылымдық өзгерістер болған жағдайда;

      ӨӨСЖ анықтамалығына сәйкес өнім түрінде ішінара өзгеріс болған жағдайда толтырылады.

      5. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabіnet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      6. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім: 1-баған ≥ 2 бағаннан.

      2) 2) 3-бөлім: егер 1-баған = 3-бағанға, онда 2-баған = 0;

      1-баған ≥ 3 және 5-бағандардың ∑;

      2-баған ≥ 4 және 6-бағандардың ∑ (өлшем бірлігі мың теңге кодтары бойынша);

      егер 3-баған > 0, онда 4-баған > 0; егер 4-баған > 0, онда 3-баған > 0 (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа);

      егер 5-баған > 0, онда 6-баған > 0; егер 6-баған > 0, онда 5-баған > 0 (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа).

      3) 2-бөлімнің 1-бағаны ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрінің коды 4-белгісіне дейін ≥ 3-бөлімдегі (2-баған–6-баған мың теңгеден басқа барлық өлшем бірліктері үшін) және 3-бөлімдегі (2-баған-4-баған-6-баған мың теңге өлшем бірліктері үшін) ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрінің коды ӨӨСЖ бірінші 5-белгісіне дейін өнім түрлерінің ∑.

  Басшысының
2021 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 45 бұйрығына
3-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы "21" ақпандағы
№ 24 бұйрығына
5-қосымша
Приложение 5 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "21" февраля 2020 года
№ 24

Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру және жөнелту туралы есебі Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)

Индексі
Индекс

1-П

айлық
месячная

есепті кезең
отчетный периодай
месяцжыл
год

 
Қызметінің негізгі түрі "Өнеркәсіп" (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтарына сәйкес - ЭҚЖЖ 05-33, 35-39) болып табылатын: жұмыс істейтіндердің тізімдік саны 100 адамнан жоғары; жұмыс істейтіндердің тізімдік саны 100 адамға дейін, жылдық өндіріс көлемі 1000 млн.теңгеден жоғары заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности "Промышленность" (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности - ОКЭД 05-33, 35-39): со списочной численностью работающих свыше 100 человек; со списочной численностью работающих до 100 человек с годовым объемом производства свыше 1000 млн.тенге

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 1-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 1 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН1. Өнеркәсіп өнімдерін өндірудің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место производства промышленной продукции (независимо от места регистрации предприятия) – область, город, район, населенный пункт1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Есепті айда өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер көлемін қосылған құнға салықсыз (бұдан әрі – ҚҚС) және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен көрсетіңіз, мың теңгемен

      Укажите объемы произведенной продукции и оказанных услуг в действующих ценах предприятия без налога на добавленную стоимость (далее – НДС) и акцизов за отчетный месяц, в тысячах тенге

ЭҚЖЖ1 бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов деятельности по ОКЭД1

ЭҚЖЖ2 коды
Код ОКЭД2

Өнеркәсіптік өнім (тауар, қызмет) өндірісінің көлемі
Объем производства промышленной продукции (товаров, услуг)

Оның ішінде өнеркәсіптік сипатта көрсетілген қызметтер көлемі
Из них объем оказанных услуг промышленного характера

Есепті кезеңнің соңына дайын өнімнің қалғаны
Остатки готовой продукции на конец отчетного периода

Есепті кезеңнің соңына аяқталмаған өндіріс көлемі
Объем незавершенного производства на конец отчетного периода

Басқа кәсіп- орындарға қайта өңдеуге тапсырылған шикізаттың құны
Стоимость сырья, переданного на переработку другим предприятиям

А

Б

1

2

3

4

5

Барлығы
Всего

х
      Ескертпе:

      Примечание:

      1 ЭҚЖЖ – мұнда және бұдан әрі Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші"

      1 ОКЭД – здесь и далее "Общий классификатор видов экономической деятельности", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

      2 ЭҚЖЖ кодын статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде аумақтық статистика органының қызметкері толтырады

      2 Код ОКЭД заполняется работником территориального органа статистики при представлении статистической формы на бумажном носителе

      Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз

      При необходимости продолжите на дополнительных листах

А

Б

1

2

3

4

5
      3. Заттай көріністегі өнім өндірісін және құндық көріністегі өндірілген өнім көлемдерін көрсетіңіз

      Укажите производство продукции в натуральном выражении и объемы произведенной продукции в стоимостном выражении

ӨӨСЖ3 бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП3

ӨӨСЖ коды (респондент толтырады)
Код СКПП (заполняется респондентом)

Өлшем бірлігі
Единица изме-рения

Есепті айдағы заттай көріністе өндірілген өнім - барлығы
Произведено продукции за отчетный месяц в натуральном выражении - всего

Есепті айдағы құндық көріністегі өнімнің (тауар, көрсетілген қызмет) шығарылымы, мың теңге
Выпуск продукции (товаров, услуг) в стоимостном выражении за отчетный месяц, тысяч тенге

Есепті айда өзінің қажеттіліктеріне (зауытішілік айналымға) пайдаланылған өнім
Использовано продукции на собственные нужды (внутризаводской оборот) за отчетный месяц

Есепті айдағы алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнім
Произведено продукции из давальческого сырья за отчетный месяц

Есепті кезеңнің соңына заттай көріністегі дайын өнімнің қалғаны
Остатки готовой продукции на конец отчетного периода в натураль-ном выражении

Өткен жылғы тиісті кезеңде заттай көріністе өндірілген өнім - барлығы
Произведено продукции за соответствую- щий период прошлого года в натуральном выражении - всего

заттай көріністе
в нату-ральном выра-жении

құндық көріністе, мың теңге
в стои- мостном выра- жении, тысяч тенге

заттай көрі-ністе
в нату- ральном выра-жении

құндық көріністе, мың теңге
в стои- мостном выра- жении, тысяч тенге

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8
      Ескертпе:

      Примечание:

      3 Мұнда және бұдан әрі ӨӨСЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) анықтамалығы"

      3 Здесь и далее СКПП – "Справочник промышленной продукции (товаров, услуг)", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

      Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз

      При необходимости продолжите на дополнительных листах

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8


      4. Есепті айдағы өз өндірісінің жөнелтілген өнеркәсіптік өнімінің көлемін кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен (ҚҚС-сыз және акциздерсіз) көрсетіңіз, мың теңгемен

      Укажите объем отгруженной промышленной продукции собственного производства в действующих ценах предприятия (без НДС и акцизов) за отчетный месяц, в тысячах тенге

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Ішкі нарыққа
На внутренний рынок

Оның ішінде
Из них

мемлекеттік сатып алулар бойынша
по государственным закупкам

ұлттық компаниялардың сатып алулары бойынша
по закупкам национальных компаний

А

1

2

3

4

Жөнелтілген өнім (тауар, қызмет) көлемі – барлығы
Объем отгруженной продукции (товаров, услуг) – всего

      5. Есепті айдағы заттай көріністегі өз өндірісінің жөнелтілген өнеркәсіптік өнімінің көлемін көрсетіңіз

      Укажите объем отгруженной промышленной продукции собственного производства в натуральном выражении за отчетный месяц

ӨӨСЖ4 бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП4

ӨӨСЖ коды (респондент толтырады)
Код СКПП (заполняется респондентом)

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Барлығы
Всего

Ішкі нарыққа
На внутренний рынок

Оның ішінде
Из них

мемлекеттік сатып алулар бойынша
по государственным закупкам

ұлттық компаниялардың сатып алулары бойынша
по закупкам национальных компаний

А

Б

В

1

2

3

4

      6. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейін

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование _____________________ Адрес (респондента) ______________________

      Телефоны (респонденттің) _____________________________ ____________________

      Телефон (респондента)                   стационарлық             ұялы

      стационарный            мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель __________________________________ ___________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе

      оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности ______________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшысының
2021 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 45 бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы "21" ақпандағы
№ 24 бұйрығына
6-қосымша

"Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру және жөнелту туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру және жөнелту туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) алыс-беріс шикізат – тапсырыс берушіге тиесілі, басқа кәсіпорындарға одан өнім өндіру үшін өнеркәсіптік өңдеуге берілген шикізат;

      2) аяқталмаған өндіріс – кәсіпорынның жекелеген құрылымдық бөлімшелерінде дайындалып, аяқталмаған өнім;

      3) дайын өнім қалдықтары – дайындаушы-кәсіпорынның қоймаларындағы өзі өндірген барлық өнімдер түрлерінің қалдықтары;

      4) заттай көріністегі өндірілген өнеркәсіптік өнім – аталған кәсіпорын ішінде өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне жұмсалған және алыс-беріс шикізаттан өндірілген өнімдерін қоса алғандағы өнімнің нақты түрлерінің заттай көріністегі жалпы шығарылымы;

      5) құндық көріністегі жөнелтілген өнеркәсіптік өнім (тауар, қызмет) көлемі – қаралып отырған кезеңде тұтынушыларға іс жүзінде жөнелтілген (тапсырыс берушіге сол жерде акт бойынша берілген өнімді қоса) өнімнің, кәсіпорынның есепшотына түскен немесе түспегеніне қарамастан, тапсырыс беруші қабылдаған орындалған жұмыстар және көрсетілетін қызметтер нақты жөнелтілген өзі өндірген өнімінің құны;

      6) мемлекеттік сатып алу – Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қызметтер көрсетуге байланысты кірістерді қоспағанда, тапсырыс берушілердің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді толықтай немесе ішінара бюджет қаражаты және (немесе) меншікті кірістері есебінен сатып алуы ("Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы);

      7) өзінің қажеттіліктеріне (зауытішілік айналымға) пайдаланылған өнім – заттай және құндық көріністердегі, кәсіпорын өндірген дайын өнімдер және жартылай фабрикаттар (осы кәсіпорынның негізгі құралдарының құрамына жататын өнімдерден басқа), оны кәсіпорын жеке өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланады;

      8) өнеркәсіптік өнім (тауар, қызмет) өндірісінің көлемі – тараптарға, өзінің күрделі құрылысына және өнеркәсіптік емес бөлімшелеріне өткізуге, өзінің қызметкерлеріне еңбек ақы есебінде беруге, бұдан басқа тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша орындалған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызметтерге арналған, кәсіпорындардың өзі шығарған (өз шикізаты және материалдарымен қатар, тапсырыс берушінің шикізаты және материалдарынан дайындалған), барлық дайын бұйымдардың (өнімдердің), жартылай фабрикаттардың құны. Қосылған құнға салықсыз, акциздерсіз және зауытішілік айналымсыз, аяқталмаған өндіріссіз және алыс-беріс шикізатынсыз есептеледі.

      3. Өндірілген өнім көлеміне жататын өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілген қызметтерге:

      алыс-беріс шикізатты қайта өңдеу бойынша жұмыстар (мұнай өңдеу кәсіпорындағы мұнай; полиграфия өнеркәсібіндегі баспа; қант алу үшін қант құрағын, қант қызылшасын қайта өңдеу; металл сынықтарынан түсті металдар алу);

      басқа кәсіпорындар дайындаған бұйымдарды толық дайындауға дейін жеткізу жөніндегі материалдарды, бөлшектер мен тораптарды жартылай өңдеу бойынша жекелеген операциялар (мысалы, тақтай, әйнек, қағаз, сымдарды стандартты көлемдегі бұйымдарға кесу, тегістеу, мырышпен қаптау, қалыптау);

      жабдықтарды, көлік құралдарын, механизмдерді, аспаптарды және басқа өнімдерді жөндеу, жаңғырту және техникалық қызмет көрсету;

      мұнай және газ өндірумен байланысты қызметтер: бағытталған бұрғылау және қайта бұрғылау, қайтымды-ілгерілемелі бұрғылау, бұрғы мұнарасын салу, оны жөндеу және бөлектеу, мұнай және газ ұңғымаларының жағалау құбырларын цементтеу, ұңғымаларды тартып шығару, бітеу, жою;

      электр энергиясын, газ тәріздес отынды құбырлармен тарату, (магистральдық құбырлардан басқа), су, ыстық су және бумен жабдықтау бойынша қызметтер жатады. Электр энергиясы, жылу энергиясы, су және газдың құнын қоспағанда, қызмет көрсету көлеміне тек "таза қызмет көрсету" ғана (электр энергиясын беру, сату бойынша, электр энергиясын тарату бойынша, бумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша, суды жинау және шығару бойынша, суды тазалау бойынша, суды тарату бойынша, газ тәріздес (құбырлық) отынды тарату және сату бойынша қызметтер) енгізілетінін ескеру қажет.

      4. Статистикалық нысан өндірістің нақты орналасқан орны бойынша тапсырылады. Әртүрлі елді мекендерде орналасқан бірнеше цех болған жағдайда 1-бөлімде өнеркәсіп өнімін өндіру жүзеге асырылатын әрбір елді мекенді (бөлек) көрсету қажет.

      2-бөлімнің 1-бағанында өнеркәсіптік өнім (тауар, қызмет) өндірісінің көлемі қосылған құн салығынсыз, акциздерсіз, зауытішілік айналымсыз, аяқталмаған өндіріссіз және алыс-беріс шикізат құнынсыз ағымдағы жылы қолданыста болған кәсіпорындардың нақты босату бағасымен анықталады.

      2-бөлімнің 1-бағанында алыс-беріс шикізаттан дайындалған өнім, өнеркәсіптік өнім (тауар, қызмет) өндірісінің көлеміне өңдеу құны бойынша, алыс-беріс шикізаттың құнын есепке алусыз енгізіледі.

      2-бөлімнің 5-бағанында басқа кәсіпорындарға қайта өңдеуге тапсырылған шикізаттың құнын өз өнімдерін басқа кәсіпорындарға одан өнім шығару үшін (алыс-беріс шикізат ретінде) өнеркәсіптік өңдеуге берген өнеркәсіп кәсіпорындары толтырады.

      3-бөлімнің 2-бағанында құндық көріністегі өнімнің (тауардың, қызметтің) шығарылымы қосылған құн салығынсыз және акциздерсіз, алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімдерді есепке алумен ағымдағы жылы қолданыста болған кәсіпорындардың нақты босату бағасымен анықталады.

      Өзінің қажеттіліктеріне пайдаланылған өнімдер (зауытішілік айналымға) құны 3-бөлімнің 4-бағанында оның өзіндік құны бойынша көрсетіледі. Бұл ретте 3-бөлімнің 4-бағанындағы электр энергиясы, жылу энергиясы және көмір үшін, тек қана осы өнім түрлерін өндіруге жұмсалған электр энергиясы, жылу энергиясы мен көмірдің құны көрсетіледі.

      3-бөлімнің 6-бағанында алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімдер құны тапсырыс беруші-кәсіпорынның өткізу бағасы бойынша көрсетіледі. Өткізу бағасы болмаған жағдайда өнім құнын аумақтық статистика органының қызметкерімен бірге өңір бойынша өнім бірлігінің орташа бағасына сүйене отырып есептеу керек. Егер өңір бойынша орташа баға болмаса, республика бойынша орташа бағаны есепке қабылдау керек.

      3-бөлімнің 1 және 8-бағандарында заттай мәндегі өнім және өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдер 3-бөлімнің 2-бағаны бойынша жалпы шығарылым, кәсіпорындардың өзінің қажеттіліктеріне пайдаланған (зауытішілік айналымға) және алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнімді есепке алумен шығарылым көрсетіледі.

      3-бөлімнің 1, 3, 5, 7 және 8-бағандары, 5 бөлімнің 1–4-бағандары өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) (бұдан әрі – ӨӨСЖ) анықтамалығында келтірілген өлшем бірліктерде толтырылады.

      3-бөлімнің 8-бағанында өткен жылғы тиісті айдағы заттай көріністегі өндірілген өнім мынадай:

      кәсіпорынның құрылымдық өзгерістері болған жағдайда;

      ӨӨСЖ анықтамалығына сәйкес өнім түрінде ішінара өзгеріс болған жағдайда толтырылады.

      5. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabіnet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      6. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім: 1-баған ≥ 2-бағаннан.

      2) 3-бөлім: егер 1-баған = 3-бағанға, онда 2-баған = 0;

      1-баған ≥ 3 және 5-бағандардың ∑;

      2-баған ≥ 4 және 6-бағандардың ∑ (өлшем бірлігі мың теңге кодтары бойынша);

      егер 3-баған > 0, онда 4-баған > 0; егер 4-баған > 0, онда 3-баған > 0 (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа);

      егер 5-баған > 0, онда 6-баған > 0; егер 6-баған > 0, онда 5-баған > 0 (өлшем бірлігі мың теңгедегі өнімдердің түрлерінен басқа).

      3) 2-бөлімнің 1-бағаны ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрінің коды 4-белгісіне дейін ≥ 3-бөлімдегі (2-баған–6-баған мың теңгеден басқа барлық өлшем бірліктері үшін) және 3-бөлімдегі (2-баған-4-баған-6-баған мың теңге өлшем бірліктері үшін) ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрінің коды ӨӨСЖ бірінші 5-белгісіне дейін өнім түрлерінің ∑.

      4) 4-бөлім және 5-бөлім:

      1-баған ≥ 2-бағаннан;

      2-баған ≥ 3, 4-бағандарының ∑.

  Басшысының
2021 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 45 бұйрығына
5-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы "21" ақпандағы
№ 24 бұйрығына
7-қосымша
Приложение 7 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "21" февраля 2020 года
№ 24 
Өндірістік қуаттар балансы

Баланс производственных мощностей

Индексі
Индекс

БМ

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Қызметкерлерінің санына қарамастан, қызметінің негізгі және қосалқы түрі "Өнеркәсіп" (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің ЭҚЖЖ 05-33, 35-39 кодтарына сәйкес) болып табылатын, заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом деятельности "Промышленность" (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности - ОКЭД 05-33, 35-39), независимо от численности работающих

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 марта (включительно) после отчетного периода

1. Өнеркәсіптік өнімдерді өндірудің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место производства промышленной продукции (независимо от места регистрации предприятия) – область, город, район, населенный пунктБСН коды
код БИН1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом на бумажном носителе)      2. Өндірілген өнімнің мамандандырылған қуаттарын пайдалану туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные об использовании специализированных мощностей произведенной продукции

Өнім түрлерінің атауы1
Наименование видов продукции1

Өнім түрінің коды1
Код вида продук-ции1

Өлшем бірлігі Еди-ница изме-рения

Жыл басын-дағы қуат
Мощ-ности на начало года

Есепті жылы өндірістік қуаттың өзгеруі
Изменение производственной мощности за отчетный год

Жыл соңындағы қуат Мощность
на конец года

Есепті жылы қолданыс-тағы орташа жылдық қуат
Средне- годовая мощность, действовав-шая в отчетном году

Есепті жылғы өнім шығарылымы немесе қайта өңделген шикізат мөлшері
Выпуск продукции или количество переработан-ного сырья за отчетный год

қуат- тың артуы есебінен
увеличе-ние мощнос- ти за счет

оның ішінде мына факторлар есебінен
из них за счет факторов

қуаттың азаюы есебінен
умень-шение мощ-ности за счет

жаңа қуаттар-ды іске қосу
ввода в действие новых мощностей

жұмыс істеп тұрған қуаттарды жаңғырту
модернизации дейст-вующих мощностей

жұмыс істеп тұрған қуаттар-ды қайта құру
рекон- струкции дейст-вующих мощностей

өзге де фак-торлар
прочих факто- ров

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      Ескертпе

      Примечание

      1 Мұнда және бұдан әрі – өнім атауы мен кодын осы статистикалық нысанға қосымшаға сәйкес респондент толтырады

      1 Здесь и далее – наименование и код продукции заполняется респондентом в соответствии с приложением к данной статистической форме

      Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз

      При необходимости продолжите на дополнительных листах

Өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции

Өнім түрінің коды
Код вида продук-ции

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Жыл басын-дағы қуат
Мощ-ность на начало года

Есепті жылы өндірістік қуаттың өзгеруі
Изменение производственной мощности за отчетный год

Жыл соңын-дағы қуат
Мощность на конец года

Есепті жылы қолданыс-тағы орташа жылдық қуат
Средне- годовая мощность, действовав-шая в отчетном году

Есепті жылғы өнім шығарылымы немесе қайта өңделген шикізат мөлшері
Выпуск продукции или количество переработан-ного сырья за отчетный год

қуат- тың артуы есебінен
увеличе-ние мощнос- ти за счет

оның ішінде мына факторлар есебінен
из них за счет факторов

қуаттың азаюы есебінен
умень-шение мощ-ности за счет

жаңа қуаттар-ды іске қосу
ввода в действие новых мощностей

жұмыс істеп тұрған қуаттарды жаңғырту
модернизации дейст-вующих мощностей

жұмыс істеп тұрған қуаттарды қайта құру
рекон-
струкции дейст-вующих мощностей

өзге де фак-торлар
прочие факто-
ры

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
      3. Мамандандырылмаған қуаттарда өнім шығарылымы туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные о выпуске продукции на неспециализированных мощностях

Өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции

Өнім түрінің коды
Код вида продукции

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті жылғы өнім шығарылымы немесе қайта өңделген шикізат мөлшері
Выпуск продукции или количество переработанного сырья за отчетный год

А

Б

В

1

      4. Іске қосу туралы актілері бекітілмеген өндірілген өнімнің қуаттарын пайдалану туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные об использовании мощностей произведенной продукции, акты ввода в действие которых не утверждены

Өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции

Өнім түрінің коды
Код вида продукции

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті жылы қолданыстағы орташа жылдық қуат
Среднегодовая мощность, действовавшая в отчетном году

Есепті жылғы өнім шығарылымы немесе қайта өңделген шикізат мөлшері
Выпуск продукции или количество переработанного сырья за отчетный год

А

Б

В

1

2
      5. Қуаттарды толық пайдаланбаудың негізгі себептерін көрсетіңіз

      Укажите основные причины недоиспользования мощностей

Өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции

ӨӨСЖ коды2(респондент толтырады)
Код СКПП2(заполняется респондентом)

Толық пайдаланбаудың себептері3
Причины недоиспользования3

А

Б

1      6. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейін

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Ескертпе

      Примечание

      2 ӨӨСЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған "Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) анықтамалығы"

      2 СКПП – "Справочник промышленной продукции (товаров, услуг)", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz

3 Осы бөлім анықтамалыққа сәйкес толтырылады:
Шикізаттың болмауы
Сұраныс (тапсырыстардың, шарттардың, келісімшарттардың, өткізу нарығының азаюы, маусымдық сипаттағы тапсырыстар)
Құрал-жабдықтарды жөндеу, кәсіпорынды қайта жаңарту
Меншікті айналым қаражаттарының жетіспеушілігі
Өнімдер ассортиментінің өзгеруі, өнімдерді сақтау шарттары
Апатты жағдай

3 Данный раздел заполняется в соответствии со справочником:
Отсутствие сырья
Спрос (уменьшение заказов, договоров, контрактов, рынка сбыта, заказы сезонного характера)
Ремонт оборудования, реконструкция предприятия
Недостаток собственных оборотных средств
Изменение ассортимента продукции, условия хранения продукции
Аварийная ситуация

      Атауы Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование __________________ Адрес (респондента) ________________________

      Телефоны (респонденттің) _____________________________ ____________________

      Телефон (респондента)             стационарлық                   ұялы

                                          стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _____________________________________ ________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности __________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  "Өндірістік қуаттар теңгерімі"
(индексі БМ, кезеңділігі
жылдық) статистикалық
нысанына қосымша

БМ жылдық статистикалық нысанына өнеркәсіп салалары бойынша өнімдер тізбесі

Қызмет және өнім түрлерінің атауы

Бөлімнің, тараудың, топтың коды

Өнім түрінің коды

А

Б

В

ТАУ-КЕН ӨНДІРУ ӨНЕРКӘСІБІ ЖӘНЕ КАРЬЕРЛЕРДІ ҚАЗУ

В


Көмірді өндіру

05


Тас көмір, мың тонна

05.1

05.10.1

Лигнит (қоңыр көмір), мың тонна

05.2

05.20.1

Шикі мұнай және табиғи газ өндіру

06


Шикі мұнай (көмірсутектердің табиғи қоспасы), битуминозды минералдардан алынған мұнайды қоса алғанда, мың тонна

06.1

06. 10. 10. 100

Газ конденсаты, мың тонна

06.1

06. 10. 10. 200

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ, миллион текше метр

06.2

06. 20. 10. 200

Ілеспе мұнай газы (мұнайды қайта айдау процесінде алынған мұнай газдарынан басқа), миллион текше метр

06.2

06. 20. 10. 300

Металл кендерін өндіру

07


Біріктірілмеген темір кендері, мың тонна

07.1

07. 10. 10. 110

Біріктірілген темір кендері, мың тонна

07.1

07. 10. 10. 210

Теміркенді шекемтастар, мың тонна

07.1

07. 10. 10. 230

Мыс кендері, мың тонна

07.2

07. 29. 11. 100

Мыс қойыртпалары, мың тонна

07.2

07. 29. 11. 200

Мыс қойыртпасындағы мыс, мың тонна

07.2

07. 29. 11. 300

Мыс-мырыш кендері, мың тонна

07.2

07. 29. 11. 400

Алюминий кендері (бокситтер), мың тонна

07.2

07. 29. 13. 100

Құрамында алтыны бар кендер, мың тонна

07.2

07. 29. 14. 210

Құрамында алтыны бар қойыртпалар, мың тонна

07.2

07. 29. 14. 220

Қорғасын қойыртпалары, мың тонна

07.2

07. 29. 15. 220

Қорғасын қойыртпасындағы қорғасын, мың тонна

07.2

07. 29. 15. 230

Қорғасын-мырыш кендері, мың тонна

07.2

07. 29. 15. 240

Мырыш қойыртпасындағы мырыш, мың тонна

07.2

07. 29. 15. 330

Марганец кендері, мың тонна

07.2

07. 29. 19. 210

Марганец қойыртпалары, мың тонна

07.2

07. 29. 19. 220

Хром кендері, мың тонна

07.2

07. 29. 19. 410

Хром қойыртпалары, мың тонна

07.2

07. 29. 19. 420

Өзге де пайдалы қазбаларды өндіру

08


Ескерткіштерге, әрлеуге немесе құрылысқа арналған гранит, құмтас және өзге де тас, мың текше метр

08.1

08.11.12

Табиғи құм, мың текше метр

08.1

08.12.11

Жолды жабуға және басқа да құрылыстық қажеттіліктерге толтырғыштар ретінде пайдаланылатын қиыршық тас, шағыл, малта тас және шақпақтас, мың текше метр

08.1

08. 12. 12. 100

Ұсақталған фосфатты шикізат, мың тонна

08.9

08. 91. 11. 110

Майда тартылған фосфатты шикізат, мың тонна

08.9

08. 91. 11. 120

Табиғи барий сульфаты (барит) және оның қойыртпалары, мың тонна

08.9

08. 91. 19. 110

Асбест, мың тонна

08.9

08. 99. 29. 400

ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІ

С


Тамақ өнімдерін өндіру

10


Ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы және жылқы тектес жануарлардың жас немесе тоңазытылған еті, тонна

10.1

10.11.1

Ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы және жылқы тектес жануарлардың жас немесе тоңазытылған тағамдық қосымша өнімдері, тонна

10.1

10.11.2

Мұздатылған ет және тағамдық қосымша өнімдер; өзге де ет және тағамдық қосымша өнімдер, тонна

10.1

10.11.3

Тобымен жуғанды қоса алғанда түтілген, жуылмаған жүн, тонна

10.1

10.11.41

Ірі қара малдың немесе жылқы тектес жануарлардың иленбеген бүтін терісі мен былғарысы, тонна

10.1

10.11.42

Ірі қара малдың немесе жылқы тектес жануарлардың өзге де иленбеген терісі мен былғарысы, тонна

10.1

10.11.43

Қой немесе қозының иленбеген терісі мен былғарысы, тонна

10.1

10.11.44

Ірі қара малдың, қойдың, ешкінің, шошқаның майлары, тонна

10.1

10.11.5

Үй құсының жас немесе тоңазытылған еті, тонна

10.1

10.12.1

Үй құсының мұздатылған еті, тонна

10.1

10.12.2

Үй құсының тоң майы, тонна

10.1

10.12.3

Үй құсының тағамдық қосымша өнімдері, тонна

10.1

10.12.4

Кесілген, тұздалған, кептірілген немесе ысталған шошқа еті (бекон және ветчина), тонна

10.1

10.13.11

Тұздалған, кептірілген немесе ысталған сиыр еті мен бұзау еті, тонна

10.1

10.13.12

Өзге де тұздалған, тұздық судағы, кептірілген немесе ысталған ет және етті тағамдық қосымша өнімдер (шошқа етінен, ірі қара мал етінен басқасы); еттен немесе етті қосымша өнімдерден жасалған тағамдық ұн және ұнтақ, тонна

10.1

10.13.13

Шұжықтар және осыған ұқсас еттен, етті қосымша өнімдерден немесе жануарлар қанынан жасалған өнімдер, тонна

10.1

10.13.14

Еттен, етті қосымша өнімдерден немесе жануарлар қанынан жасалған өзге де дайын және консервіленген өнімдер, еттен және етті қосымша өнімдерден жасалған дайын тамақтардан басқа, тонна

10.1

10.13.15

еттен жасалған консервілер, тонна

10.1

034

ет-өсімдікті консервілер, тонна

10.1

035

үй құсының етінен жасалған дайын өнімдер немесе консервілер, тонна

10.1

10. 13. 15. 200

шошқа етінен: сан еттерінен және олардың кесек еттерінен жасалған консервілер, тонна

10.1

10. 13. 15. 431

бұзау етінен және сиыр етінен жасалған ет-өсімдікті консервілер, тонна

10.1

10. 13. 15. 511

өзге де бұқтырылған ет консервілері, тонна

10.1

10. 13. 15. 911

өзге де ет-өсімдікті консервілер, тонна

10.1

10. 13. 15. 912

Адамның тағам ретінде пайдалануына жарамсыз, еттен жасалған ұнтақ, ұн және түйіршіктер; шыжықтар, тонна

10.1

10.13.16

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық, тонна

10.2

10.20.1

Басқа тәсілмен дайындалған немесе консервіленген балық; уылдырық және оның алмастырғыштары, тонна

10.2

10.20.2

Мұздатылған, дайындалған немесе консервіленген шаян тәрізділер, былқылдақ денелілер және өзге де су омыртқасыздары, тонна

10.2

10.20.3

Басқа топтамаларға енгізілмеген, балықтан, шаян тәрізділерден, былқылдақ денелілерден немесе өзге де су омыртқасыздарынан жасалған тағамдық емес ұн, ұнтақ және түйіршіктер, өзге де өнімдер, тонна

10.2

10.20.4

Өңделген және консервіленген картоп, тонна

10.3

10.31.1

Жеміс және көкөніс шырындары, мың литр

10.3

10.32.1

көкөніс шырындары, мың литр

10.3

036

жеміс шырындары, мың литр

10.3

037

Қойылтылмаған, ұйытылмаған, спирт қосылмаған өзге де жеміс және көкөніс шырындары, мың литр

10.3

10. 32. 19. 200

Өңделген және консервіленген көкөністер, картоптан басқа, тонна

10.3

10.39.1

көкөніс консервілері, тонна

10.3

038

жеміс консервілері, тонна

10.3

039

қызанақ консервілері, тонна

10.3

040

Өңделген және консервіленген жемістер мен жаңғақтар, тонна

10.3

10.39.2

Тазартылмаған өсімдік майы, тонна

10.4

10.41.2

тазартылмаған соя майы, тонна

10.4

10. 41. 21. 000

тазартылмаған күнбағыс майы, тонна

10.4

10. 41. 24. 000

тазартылмаған мақта майы, тонна

10.4

10. 41. 25. 000

тазартылмаған рапс майы, тонна

10.4

10. 41. 26. 100

Тазартылған май, қалдықтардан басқа, тонна

10.4

10.41.5

тазартылған соя майы және оның фракциялары (химиялық жолмен түрлендірілмеген майлардан басқа), тонна

10.4

10. 41. 51. 000

тазартылған күнбағыс майы және оның фракциялары (химиялық жолмен түрлендірілмеген майлардан басқа), тонна

10.4

10. 41. 54. 000

тазартылған мақта майы және оның фракциялары (химиялық жолмен түрлендірілмеген майлардан басқа), тонна

10.4

10. 41. 55. 000

тазартылған рапс майы және оның фракциялары (химиялық жолмен түрлендірілмеген майлардан басқа), тонна

10.4

10. 41. 56. 100

Гидрогенделген және эстерифицияланған, бірақ одан әрі өңделмеген малдың және өсімдіктің майы мен тоң майы және олардың фракциялары, тонна

10.4

10.41.6

Маргарин және ұқсас азықтық майлар, тонна

10.4

10.42.1

Өңделген сұйық сүт және кілегей, тонна

10.5

10.51.1

Қатты түрдегі сүт, тонна

10.5

10.51.2

Сары май және сүтті спредтер (паста), тонна

10.5

10.51.3

Ірімшік және сүзбе, тонна

10.5

10.51.4

пісіп жетпеген немесе ашуы жетпеген ірімшік (сарысудан жасалған ірімшікті қоса) және сүзбе, тонна

10.5

10. 51. 40. 300

майсыз сүзбе, тонна

10.5

10. 51. 40. 312

майлы сүзбе, тонна

10.5

10. 51. 40. 321

қатты ірімшіктер, тонна

10.5

10. 51. 40. 510

жұмсақ ірімшіктер, тонна

10.5

10. 51. 40. 520

тұздық ірімшіктері, тонна

10.5

10. 51. 40. 530

өзге де ірімшіктер, тонна

10.5

10. 51. 40. 590

толтырғышы бар балқытылған ірімшік, тонна

10.5

10. 51. 40. 710

балқытылған өзге де ірімшік, тонна

10.5

10. 51. 40. 790

Өзге де сүт өнімдері, тонна

10.5

10.51.5

қант немесе басқа да тәттілендіргіш заттар қосылған немесе қосылмаған, қатты емес пішіндегі қойылтылған сүт және кілегей, тонна

10.5

10.51.51

өзге де ұйытылған немесе ашытылған йогурт, сүт және кілегей, тонна

10.5

10.51.52

сарысу, тонна

10.5

10.51.55

Балмұздақ және өзге де азықтық мұз, тонна

10.5

10.52.1

Жартылай ақталған немесе толықтай ақталған немесе уатылған күріш, тонна

10.6

10.61.12

Бидай мен меслиннің (бидай мен қара бидайдың қоспасы) ұсақ тартылған ұны, тонна

10.6

10.61.21

Өзге де дәнді дақылдардан жасалған жарма, ірі тартылған ұн және түйіршіктер мен өнімдер, тонна

10.6

10.61.3

ірі тартылған ұнтақ жармасы және ұны, тонна

10.6

10. 61. 31. 331

ірі тартылған бидай жармасы және ұны, тонна

10.6

10. 61. 31. 332

ірі тартылған сұлы жармасы және ұны, тонна

10.6

10. 61. 32. 310

ірі тартылған тары жармасы және ұны, тонна

10.6

10. 61. 32. 320

ірі тартылған қарақұмық жармасы және ұны, тонна

10.6

10. 61. 32. 330

ірі тартылған жүгері жармасы және ұны, тонна

10.6

10. 61. 32. 340

ірі тартылған күріш жармасы және ұны, тонна

10.6

10. 61. 32. 350

ірі тартылған арпа жармасы және ұны, тонна

10.6

10. 61. 32. 360

арпа (перловка) жармасы, тонна

10.6

10. 61. 32. 370

ірі тартылған арпа (ячмень) жармасы және ұны, тонна

10.6

10. 61. 32. 380

өзге де ірі тартылған жарма және ұн, тонна

10.6

10. 61. 32. 390

Түрлендірілгеннен басқа крахмалдар, тонна

10.6

10. 62. 11. 100

Желім ретінде немесе тоқыма өнеркәсібінде пайдаланылатыннан басқа, глютенді қоса алғанда, құрғақ немесе шикі бидай желімтігі, тонна

10.6

10. 62. 11. 500

Бидай глютенінен басқа глютен, тонна

10.6

10. 62. 20. 400

Жаңа піскен нан, тонна

10.7

10.71.11

Пирожныйлар және кондитерлік, ұннан жасалған өнімдер, жаңа пісірілген (қысқа мерзімге сақталатын), тонна

10.7

10.71.12

Кепкен нан және печенье; ұзақ уақыт сақтауға арналған кондитерлік өнімдер және тәтті тоқаштар, тонна

10.7

10.72.1

Макарондар, кеспелер, кускус және ұннан жасалған ұқсас өнімдер, тонна

10.7

10.73.1

Құрақ немесе қызылша шикі қанты немесе тазартылған қанты; сірне (меласса), тонна

10.8

10.81.1

құрақ канты, тонна

10.8

054

қызылша канты, тонна

10.8

055

Шоколад, шоколад пен қанттан жасалған кондитерлік өнімдер, тонна

10.8

10.82.2

Майонез, өзге де эмульгирленген тұздықтар, тонна

10.8

10. 84. 12. 910

Сүт негізді балалар тағамы, тонна

10.8

10. 86. 10. 730

Ауылшаруашылық жануарларына арналған дайын азықтар, жоңышқадан жасалған ұн мен түйіршіктерден басқа, тонна

10.9

10.91.1

Сусындарды өндіру

11


Коньяк, мың литр

11.0

11. 01. 10. 210

Арақ, мың литр

11.0

11. 01. 10. 631

Ликерлер, мың литр

11.0

11. 01. 10. 810

Шампан, мың литр

11.0

11. 02. 11. 300

Табиғи жүзім шарабы, мың литр

11.0

11. 02. 12. 100

Сидр, мың литр

11.0

11. 03. 10. 600

Сидрдан басқа нақты спирт концентраты -17%; қанты - 30%, жеміс-жидек шарабы, мың литр

11.0

11. 03. 10. 700

Сыра, сыра қайнатудың шөгінділері мен қалдықтарынан басқа, мың литр

11.0

11.05.1

Минералды және газдалған тәттілендірілмеген және хош иістендірілмеген сулар, мың литр

11.0

11.07.11

Өзге де алкогольсіз сусындар, мың литр

11.0

11.07.19

Темекі өнімдерін өндіру

12


Сигаралар, черуттар (шеттері кесілген сигаралар), сигариллалар (жіңішке сигаралар), сигареттер, темекіден немесе оны алмастырғыштардан жасалған шылым, миллион дана

12.0

12.00.11

Тоқыма бұйымдарын өндіру

13


Кардо немесе тарақпен түтілмеген, майсыз жүн (қойдың), тонна

13.1

13. 10. 22. 100

Кардо және тарақпен түтілген мақта, тонна

13.1

13. 10. 25. 000

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған жібек иірімжіптер (жібек қалдықтарынан жасалған иірімжіптерден басқа), тонна

13.1

13. 10. 40. 100

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, жібек қалдықтарынан жасалған жібек иірімжіптер, тонна

13.1

13. 10. 40. 300

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, кардо түтілген жүн иірімжіптер, тонна

13.1

13. 10. 50. 300

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, тарақпен түтілген жүн иірімжіптер, тонна

13.1

13. 10. 50. 400

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, тарақпен түтілмеген талшықтардан жасалған мақта-маталы иірімжіптер, тонна

13.1

13. 10. 61. 300

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, тарақпен түтілген талшықтардан жасалған мақта-маталы иірімжіптер, тонна

13.1

13. 10. 61. 500

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, жасанды талшықтардан жасалған, көп ширатылған немесе бір рет ширатылған жіптер (тігін жіптерінен, полиамидті өте мықты жіптерден, полиэфир немесе вискозды жіптерден басқа); бөлшек саудаға арнап оралған жасанды талшықтардан жасалған жіптер (тігін жіптерінен басқа), тонна

13.1

13.10.81

Кардо түтілген жүннен жасалған маталар, мың шаршы метр

13.2

13. 20. 12. 100

Мақта-маталы маталар, мың шаршы метр

13.2

13.20.20

Синтетикалық штапельді талшықтардан жасалған маталар, мың шаршы метр

13.2

13.20.32

Төсек жаймалар, мың дана

13.9

13.92.12

Орауыштық қаптар мен пакеттер, мың дана

13.9

13.92.21

Қайық, яхта немесе десанттық жүзетін заттарға арналған брезенттер, желкендер; бастырмалар, маркиздер, тенттер және кемпингтерге арналған жабдықтар (үрленетін матрастардан басқа), мың дана

13.9

13.92.22

Кілемдер және кілем бұйымдары, мың шаршы метр

13.9

13.93.1

Кендірден немесе өсімдіктен жасалған өзге де тоқыма талшықтарынан дайындалған арқанды - жіпті бұйымдар, арқандар, тростар және шпагаттар, тонна

13.9

13.94.11

Шпагат, арқан, жіп немесе тростардан өрілген торлар, тоқыма материалдарынан жасалған дайын торлар; басқа топтамаларға енгізілмеген иірімжіп, лентадан жасалған бұйымдар, тонна

13.9

13.94.12

Басқа топтамаларға енгізілмеген, сіңдірілген, жабындысы бар немесе қатырмаланған тоқыма материалдары, тонна

13.9

13.96.14

Техникалық қажеттіліктерге арналған тоқыма бұйымдар мен тауарлар (білтелерді, газ-қорыту торларын, шлангаларды, транспортерлар мен конвейерлерге арналған ленталар мен белбеулерді, елеуіштерге арналған маталарды және сүзгі маталарды қоса алғанда), тонна

13.9

13.96.16

Киім өндіру

14


Ерлерге немесе ұл балаларға арналған жұмыс комплектілері, күртешелері мен пиджактары, дана

14.1

14.12.11

Ерлерге немесе ұл балаларға арналған жұмыс шалбарлары, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, бриджилер, дана

14.1

14.12.12

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған жұмыс комплектілері, күртешелері мен пиджактары, дана

14.1

14.12.21

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған жұмыс шалбарлары, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, бриджилер, дана

14.1

14.12.22

Өзге де жұмыс киімдері, дана

14.1

14.12.30

Ерлерге немесе ер балаларға арналған пальтолар, жадағайлар, капюшондары бар жадағайлар, жылы күртешелер (шаңғы күртешесін қоса алғанда), ветровкалар, штормовкалар және ұқсас трикотаж бұйымдар, дана

14.1

14.13.11

Ерлерге немесе ер балаларға арналған трикотаж костюмдер, комплектілер, пиджактар, шалбарлар, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, бриджилер мен шолақ шалбарлар (суға түскенде киетіннен басқа), дана

14.1

14.13.12

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған трикотаж пальтолар, жадағайлар, капюшондары бар жадағайлар, жылы күртешелер (шаңғы күртешесін қоса алғанда), ветровкалар, штормовкалар және ұқсас бұйымдар, дана

14.1

14.13.13

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған машинамен немесе қолмен тігілген трикотаж костюмдер, жиынтықтар, жакеттер, көйлектер, юбкалар, юбка-шалбарлар, шалбарлар, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, шортылар, дана

14.1

14.13.14

Ерлерге немесе ер балаларға арналған, трикотаждан басқа пальтолар, жадағайлар, капюшондары бар жадағайлар, жылы күртешелер (шаңғы күртешесін қоса алғанда), ветровкалар, штормовкалар және ұқсас бұйымдар, дана

14.1

14.13.21

Ерлерге немесе ер балаларға арналған, трикотаждан басқа костюмдер мен комплектілер, дана

14.1

14.13.22

Ерлерге немесе ер балаларға арналған, трикотаждан басқа пиджактар мен блейзерлер, жакеттер, пиджак түріндегі күртешелер, дана

14.1

14.13.23

Ерлерге немесе ұл балаларға арналған (трикотаждан басқа) шалбарлар, көкірекшесі және бауы бар комбинезондар, бриджилер және шортылар, дана

14.1

14.13.24

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан басқа пальтолар, жадағайлар, капюшондары бар жадағайлар, жылы күртешелер (шаңғы күртешесін қоса алғанда), ветровкалар, штормовкалар және ұқсас бұйымдар, дана

14.1

14.13.31

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан басқа костюмдер мен комплектілер, дана

14.1

14.13.32

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан басқа жакеттер мен блейзерлер, пиджактар, пиджак түріндегі күртешелер, дана

14.1

14.13.33

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан басқа көйлектер, юбкалар және юбка-шалбарлар, дана

14.1

14.13.34

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған (трикотаждан басқа) шалбарлар, көкірекшесі және бауы бар комбинезондар, бриджилер, дана

14.1

14.13.35

Ерлерге немесе ер балаларға арналған, трикотаж жейделер мен көйлектер, мың дана

14.1

14.14.11

Ерлерге немесе ер балаларға арналған, трикотаж дамбалдар, трусылар, түнгі жейделер, пижамалар, халаттар және ұқсас бұйымдар, мың дана

14.1

14.14.12

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған, машинамен немесе қолмен тоқылған, трикотаж блузкалар, көйлектер мен батниктер, мың дана

14.1

14.14.13

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаж комбинациялар, ішкі юбкалар, трусылар, панталондар, түнгі жейделер, пижамалар, пеньюарлар, халаттар мен ұқсас бұйымдар, мың дана

14.1

14.14.14

Ерлерге немесе ер балаларға арналған, трикотаждан басқа жейделер мен көйлектер, мың дана

14.1

14.14.21

Ерлерге немесе ер балаларға арналған, трикотаждан басқа майкалар мен өзге де іштен киетін фуфайкалар, трусылар, дамбалдар, түнгі жейделер, пижамалар, халаттар мен ұқсас бұйымдар, мың дана

14.1

14.14.22

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан басқа блузкалар, көйлектер мен батниктер, мың дана

14.1

14.14.23

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан басқа майкалар мен өзге де іштен киетін фуфайкалар, комбинациялар, ішкі юбкалар, трусылар, панталондар, түнгі көйлектер, халаттар және ұқсас бұйымдар, мың дана

14.1

14.14.24

Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан басқа төсқаптар, корсеттер, белдіктер, иықбаулар, байлауыштар мен ұқсас бұйымдар, мың дана

14.1

14.14.25

Трикотаж теннискалар, шолақ шалбары бар майкалар, фуфайкалар мен ұқсас бұйымдар, мың дана

14.1

14.14.30

Емшектегі балаларға арналған трикотаж итжейделер, "кимонолар", мың дана

14.1

14. 19. 11. 100

Емшектегі балаларға арналған трикотаж ползункилер, мың дана

14.1

14. 19. 11. 200

Емшектегі балаларға арналған, трикотаж өлшемсіз костюмдер, гарнитуралар, мың дана

14.1

14. 19. 11. 400

Спортқа, шаңғы тебуге және суға түсуге арналған және өзге де трикотаж костюмдер, мың дана

14.1

14.19.12

Трикотаж қолғаптар, биялайлар және митенкалар, мың жұп

14.1

14.19.13

Спорттық, шаңғы тебуге және суға түсуге арналған костюмдер; өзге де киімдер, трикотаждан басқа, мың дана

14.1

14.19.22

Қол орамалдар, трикотаждан басқа, мың дана

14.1

14. 19. 23. 100

Шәлілер, шарфтар, кашнелер, мантильялар, бетперделер, бетпердешелер мен ұқсас бұйымдар, трикотаждан басқа, мың дана

14.1

14. 19. 23. 300

Галстуктар, галстук-көбелектер мен мойын орамалдар, трикотаждан басқа, мың дана

14.1

14. 19. 23. 500

Қолғаптар, биялайлар мен митенкалар, трикотаждан басқа, мың жұп

14.1

14. 19. 23. 700

Таза немесе композициялық былғарыдан дайындалған қолғаптар, биялайлар, тоқылған биялайлар мен митенкалар (барлық мамандықтарға арналған қорғаныштықтан басқа), мың жұп

14.1

14. 19. 31. 700

Фетрдан, киізден немесе тоқымалы емес материалдардан жасалған киімдер, мың дана

14.1

14.19.32

Фетрлі шляпалық болванкалар, тебелер мен қалпақтар; шляпалық дайындамалар және фетрлі қалпақтар; өрілген немесе түрлі материалдардан жасалған жолақтарды жалғастыру арқылы дайындалған шляпалық жартылай фабрикаттар, мың дана

14.1

14.19.41

Машинамен немесе қолмен тоқылған, трикотаж шляпалар, шапкалар, береттер, өзге де бас киімдер және гарнитуралар, шашқа арналған торлар, мың дана

14.1

14. 19. 42. 700

Шляпалар мен өзге де бас киімдер, мың дана

14.1

14. 19. 43. 900

Табиғи үлбірден жасалған пальто мен қысқа пальто, ішіктер, дана

14.2

14. 20. 10. 100

Табиғи үлбірден жасалған қысқа ішіктер, бекешалар, тұлыптар, дана

14.2

14. 20. 10. 200

Табиғи үлбірден жасалған костюмдер және комплекттер, дана

14.2

14. 20. 10. 300

Табиғи үлбірден жасалған күртешелер, пиджактар, жакеттер мен жилеттер, дана

14.2

14. 20. 10. 400

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж колготтар, мың дана

14.3

14. 31. 10. 300

Бірлік жіптің сызықтық тығыздығы 6,7 текстен кем машинамен немесе қолмен тоқылған, әйелдерге арналған трикотаж шұлықтар мен қысқа шұлықтар, мың жұп

14.3

14. 31. 10. 500

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж ұйықтар, мың жұп

14.3

14. 31. 10. 600

Басқа топтамаларға енгізілмеген, машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж шұлық бұйымдар мен аяқ киімдер, мың жұп

14.3

14. 31. 10. 900

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж свитерлер, жемпірлер, пуловерлер, кардигандар, жилеттер мен ұқсас бұйымдар, дана

14.3

14.39.1

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру

15


Ірі қара малдың бүтін терісінен жасалған түгі жоқ былғары, мың шаршы дециметр

15.1

15.11.31

Ірі қара малдың бүтін емес терісінен жасалған түгі жоқ былғары, мың шаршы дециметр

15.1

15.11.32

Жылқы тектес жануарлардың терісінен жасалған түгі жоқ былғары, мың шаршы дециметр

15.1

15.11.33

Қойдың, ешкінің және шошқаның терісінен жасалған түгі жоқ былғары, мың шаршы дециметр

15.1

15.11.4

Өзге де жануарлардың түгі жоқ терісі, мың шаршы дециметр

15.1

15.11.51

Әртүрлі материалдардан жасалған чемодандар, саквояждар, косметикаға және сәндік керек-жарақтарға арналған әйелдердің жол сөмке-сандықшалары, іс қағаздарына арналған кейстер, портфельдер, арқаға асатын оқушы сөмкелері және ұқсас бұйымдар, мың дана

15.1

15. 12. 12. 100

Табаны мен үсті резеңкеден немесе полимерлі материалдардан жасалған су өткізбейтін аяқ киім, металды қорғаныс тұмсығы бар аяқ киімнен басқа, мың жұп

15.2

15.20.11

Табаны мен үсті резеңкеден немесе полимерлі материалдардан жасалған аяқ киім, су өткізбейтін немесе спорттық аяқ киімнен басқа, мың жұп

15.2

15.20.12

Үсті былғарыдан жасалған аяқ киім, спорттық аяқ киімнен, металды қорғаныс тұмсығы бар аяқ киімнен және әртүрлі арнайы аяқ киімнен басқа, мың жұп

15.2

15.20.13

Үсті тоқыма материалдардан жасалған, спорттық аяқ киімнен басқа аяқ киім, мың жұп

15.2

15.20.14

Шаңғы тебуге киетін бәтеңкелер мен конькилерден басқа өзге де спорттық аяқ киім, мың жұп

15.2

15.20.29

Металды қорғаныс тұмсығы бар аяқ киім, мың жұп

15.2

15.20.31

Басқа топтамаларға енгізілмеген, ағаштан жасалған, арнайы түрлі және өзге де аяқ киім, мың жұп

15.2

15.20.32

Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіру; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

16


Бойлай тілінген немесе жарылған, бөліктерге бөлінген немесе кесілген, қалыңдығы 6 мм-ден жоғары ағаш материалдары; сіңдірілмеген темір жол немесе трамвай ағаш шпалдары, мың текше метр

16.1

16.10.1

Сүректен және өзге де ағаш материалдарынан жасалған ағаш-жоңқалы тақталар және ұқсас тақталар, мың текше метр

16.2

16.21.13

Сүректен және өзге де ағаш материалдарынан жасалған ағаш-талшықты тақталар, мың шаршы метр

16.2

16.21.14

Құрама жабын паркет, мың шаршы метр

16.2

16.22.10

Ағаш терезелер мен олардың жақтаулары, шыныланған есіктер мен олардың жақтаулары, есіктер және олардың жақтаулары мен босағалары, мың шаршы метр

16.2

16.23.11

Бетондық құрылыс жұмыстарына арналған ағаш қалыптар, гонттар мен жаңыршақтар, мың шаршы метр

16.2

16.23.12

Ағаш құрама құрылыс конструкциялары, тонна

16.2

16.23.2

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

17


Кеңірдектелген тесілген қағаз бен қатырма қағаз, орамдарда немесе парақтарда, тонна

17.2

17.21.11

Целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшықты төсемнен жасалған қағазды, қатырма қағазды қаптар және пакеттер, килограмм

17.2

17.21.12

Дәптерлер, тонна

17.2

17. 23. 13. 300

Тұсқағаздар, мың шаршы метр

17.2

17.24.1

Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19


Мұнай отыны (мазут) және газойльдер ( дизельдік отын); мұнай дистилляттары, мың тонна

19.2

19.20.2

Мұнай жол битумдары, мың тонна

19.2

19. 20. 42. 510

Химия өнеркәсібінің өнімдерін өндіру

20


Аргон, миллион текше метр

20.1

20. 11. 11. 200

Оттегі, миллион текше метр

20.1

20. 11. 11. 700

Көміртегі диоксиді, тонна

20.1

20. 11. 12. 300

Хром үшоксиді (хромды ангидрид), тонна

20.1

20. 12. 12. 150

Хром тотығы, тонна

20.1

20. 12. 12. 191

Хромдық илегіш, тонна

20.1

20. 12. 23. 310

Хлор, тонна

20.1

20. 13. 21. 110

Фосфор, тонна

20.1

20. 13. 21. 600

Хлорид сутегі (тұз қышқылы), тонна

20.1

20. 13. 24. 130

Моногидраттағы күкірт қышқылы, тонна

20.1

20. 13. 24. 331

Аккумуляторлық күкірт қышқылы, тонна

20.1

20. 13. 24. 333

Ортофосфор (фосфор) қышқылы және полифосфор қышқылдары, тонна

20.1

20. 13. 24. 550

Натрий гидроксиді (каустикалық сода), тонна

20.1

20. 13. 25. 200

Гипохлориттер, тонна

20.1

20. 13. 32. 300

Натрий үшфосфаты (натрий үшполифосфаты), тонна

20.1

20. 13. 42. 700

Натрий бихроматы (натрий хромпигі), тонна

20.1

20. 13. 51. 310

Биоэтанол, тонна

20.1

20. 14. 71. 810

Құрамында спирт көлемі 80% және одан жоғары денатуратталмаған этил спирті, мың литр

20.1

20.14.74

Этил спирті және кез келген күштіліктегі өзге де денатуратталған спирт, мың литр

20.1

20.14.75

Аммиак, тонна

20.1

20. 15. 10. 700

Минералды немесе химиялық азотты тыңайтқыштар, тонна

20.1

20.15.3

Минералды немесе химиялық фосфорлы тыңайтқыштар, тонна

20.1

20.15.4

Бастапқы пішіндегі этилен полимерлері, тонна

20.1

20.16.1

Бастапқы пішіндегі полистирол мен пенополистирол, тонна

20.1

20. 16. 20. 300

Бастапқы пішіндегі полипропилен, тонна

20.1

20. 16. 51. 300

Пестицидтер және өзге де агрохимиялық өнімдер, шартты тонна

20.2

20.20.1

Полимерлер негізіндегі бояулар мен лактар, тонна

20.3

20.30.1

Бояулар мен лактар және олармен байланысты өзге де өнімдер; суретшілерге арналған бояулар және баспаханалық бояулары, тонна

20.3

20.30.2

Сабын және сабын ретінде пайдалануға арналған беттік-белсенді органикалық заттар және препараттар; сабынмен және жуу құралдарымен сіңдірілген немесе қапталған қағаз, мақталы толтырмалар, киіз, фетр және тоқылмаған материалдар, тонна

20.4

20.41.31

Жуғыш құралдар, тонна

20.4

20.41.32

Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық препараттар өндіру

21


Дәрі-дәрмектер, мың теңге

21.2

21.20.1

Резеңке және пластмасса бұйымдар өндіру

22


Резеңке (эбониттен басқа) құбырлар, түтіктер, жеңдер мен шлангілер, килограмм

22.1

22.19.3

Резеңкеден жасалған конвейерлік (транспортерлік) ленталар және жетекті белдіктер, килограмм

22.1

22.19.4

Пластмасса құбырлар, түтіктер, жеңдер мен шлангілер және олардың фитингтері, килограмм

22.2

22.21.2

Өзге де материалдармен арматураланбаған немесе құрастырылмаған, пластмассалардан жасалған тақталар, табақтар, пленка, жұқалтыр және жолақтар, килограмм

22.2

22.21.3

Полиэтиленнен жасалған қаптар мен сөмкелер (конустықты қоса), килограмм

22.2

22.22.11

Пластмассалардан жасалған бөтелдер, шөлмектер, флакондар және ұқсас бұйымдар, мың дана

22.2

22.22.14

Линолеум және винил, линолеум және т.б. түріндегі иілімді еден жабындары, мың шаршы метр

22.2

22.23.15

Өзге де бейметалл минералдық өнімдер өндіру

23


Иілген, қырланған, оюланған, бұрғыланған, эмальданған немесе басқа тәсілмен өңделген, бірақ рамаға немесе оправаға қондырылмаған табақты өзге де шыны, килограмм

23.1

23. 12. 11. 900

Қыш тақтайшалар мен тақталар, шаршы метр

23.3

23.31.1

Отқа төзімсіз құрылыс кірпіштері, кремнеземдік тасты ұннан немесе диатомитті топырақтан жасалған бұйымдардан басқа, мың текше метр

23.3

23. 32. 11. 100

Фарфордан жасалған асханалық және ас үйлік ыдыс, килограмм

23.4

23. 41. 11. 300

Портландцемент, балшық-топырақты цемент, қожды цемент және ұқсас гидравликалық цементтер, мың тонна

23.5

23.51.12

портландцемент (ақтан басқа), мың тонна

23.5

23. 51. 12. 300

Бетоннан жасалған құрама құрылыс конструкциялары, тонна

23.6

23.61.2

Тауарлық бетон, тонна

23.6

23.63.1

Құрылыс ерітінділері, тонна

23.6

23.64.1

Целлюлоза талшықтары, өсімдік талшықтары, синтетикалық полимерлері, шыны талшықтары, синтетикалық талшықтары бар асбестцементтен, фиброцементтен жасалған табақтар, панельдер, тақталар және ұқсас бұйымдар, шаршы метр

23.6

23. 65. 12. 300

Целлюлоза талшықтары, өсімдік талшықтары, синтетикалық полимерлері, шыны талшықтары, синтетикалық талшықтары бар асбестцементтен, фиброцементтен жасалған құбырлар, түтіктер және оларға фитингтер, тонна

23.6

23. 65. 12. 500

Табиғи тастан жасалған төсемтас, жиектастар және төсеуге арналған тақталар (тақтатастан басқа), тонна

23.7

23. 70. 12. 100

Асфальттан немесе ұқсас материалдардан жасалған төбе жабатын немесе қаптама бұйымдар, орамдарда, мың шаршы метр

23.9

23. 99. 12. 530

Блоктарда, табақтарда немесе орамдардағы қож мақта, минералды силикат мақта және ұқсас минералды мақталар (олардың қоспаларын қоса), тонна

23.9

23. 99. 19. 100

Металлургия өндірісі

24


Қолданбалы шойын, тонна

24.1

24. 10. 11. 300

Құйма шойын, тонна

24.1

24. 10. 11. 500

Ферроқорытпалар, тонна

24.1

24.10.12

оның ішінде:ферромарганец, тонна

24.1

24. 10. 12. 100

феррохром, тонна

24.1

24. 10. 12. 200

ферросилиций, тонна

24.1

24. 10. 12. 430

ферросиликомарганец, тонна

24.1

24. 10. 12. 450

ферросиликохром, тонна

24.1

24. 10. 12. 530

ферросиликоалюминий, тонна

24.1

24. 10. 12. 910

Тазартылмаған болат, тонна

24.1

24.10.2

Болаттан жасалған ыстықтай илектеліп одан әрі өңделмеген жазық илек, тонна

24.1

24.10.3

Мырышталған илек, тонна

24.1

24. 10. 31. 100

Болаттан жасалған ені 600 мм кем емес суықтай илектеліп одан әрі өңделмеген жазық илек, тонна

24.1

24.10.4

Болаттан жасалған гальваникалық немесе өзге де жабыны бар, жалатылған жазық илек, кремнийлі электр болаттан және жылдам кескіш болаттан жасалған жазық илек, тонна

24.1

24.10.5

Ақ қаңылтыр және қалайыланған табақты илек, тонна

24.1

24. 10. 51. 100

Болаттан жасалған түрлі диаметрдегі құбырлар, іші қуыс жіксіз профильдер, тонна

24.2

24.20.1

Мұнай және газ құбырларына арналған жіксіз болат құбырлар, тонна

24.2

24.20.11

Мұнай немесе газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған, тігіссіз, болаттан жасалған сорғылы-сығымдауыш және бұрғылау, қондыру құбырлары, тонна

24.2

24.20.12

Қимасы дөңгелек өзге де болат құбырлар және түтіктер, тонна

24.2

24.20.13

Қимасы дөңгелек емес болат құбырлар мен түтіктер және іші қуыс профильдер, тонна

24.2

24.20.14

Дәнекерленген, қимасы дөңгелек, сыртқы диаметрі 406,4 мм артық болат құбырлар мен түтіктер, тонна

24.2

24.20.2

Дәнекерленген, сыртқы диаметрі 406,4 мм артық, мұнай және газ құбырларына арналған болат құбырлар, тонна

24.2

24.20.21

Дәнекерленген, сыртқы диаметрі 406,4 мм аспайтын, мұнай және газ құбырларына арналған болат құбырлар, тонна

24.2

24.20.31

Сыртқы диаметрі 406,4 мм аспайтын, мұнай немесе газ ұңғымаларын бұрғылау барысында қолданылатын болаттан жасалған дәнекерлейтін, дөңгелектеп кесетін сорғылы-сығымдауыш және қондыру құбырлары, тонна

24.2

24.20.32

Дәнекерленген, қимасы дөңгелек, сыртқы диаметрі 406,4 мм аспайтын өзге де болат құбырлар мен түтіктер, тонна

24.2

24.20.33

Дәнекерленген, қимасы дөңгелек емес, сыртқы диаметрі 406,4 мм аспайтын болат құбырлар мен түтіктер, тонна

24.2

24.20.34

Ашық жікті немесе тойтарылған немесе осыған ұқсас тәсілмен біріктірілген, сыртқы диаметрі 406,4 мм аспайтын өзге де болат құбырлар мен түтіктер, тонна

24.2

24.20.35

Құбырларға арналған құйылмаған болат фитингтер, тонна

24.2

24.20.4

Суықтай илектелген, ені 600 мм кем, жалатылған, гальваникалық немесе өзге де жабыны бар жазық илек, тонна

24.3

24.32.2

Легірленбеген (көміртекті) болаттан жасалған қырланған табақтар, тонна

24.3

24.33.2

Жабылған болат табақтан жасалған сэндвич-панельдер, тонна

24.3

24.33.3

Өңделмеген және жартылай өңделген немесе ұнтақ түріндегі күміс, килограмм

24.4

24.41.1

Өңделмеген және жартылай өңделген немесе ұнтақ түріндегі алтын, килограмм

24.4

24.41.2

Өңделмеген алюминий, тонна

24.4

24.42.11

Алюминий оксиді, жасанды корундтан басқа, тонна

24.4

24.42.12

Өңделмеген қорғасын, тонна

24.4

24.43.11

Өңделмеген мырыш, тонна

24.4

24.43.12

Легірленбеген, өңделмеген тазартылмаған мыс, тонна

24.4

24. 44. 13. 300

Өңделмеген хром, ұнтақтары, одан жасалған өзге де бұйымдар, хром карбидынан басқа, тонна

24.4

24. 45. 30. 552

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

25


Құрама құрылыс металл конструкциялары, тонна

25.1

25.11.1

Қара металдан жасалған орман құрылысына арналған қалыптар немесе тау бекіткіштерінің тіреулері мен осыған ұқсас жабдықтар, тонна

25.1

25. 11. 23. 100

Қара металдан жасалған, электрлік қыздырусыз орталықтан жылыту радиаторлары, тонна

25.2

25.21.11

Мұнай мен мұнай өнімдеріне арналған резервуарлар, дана

25.2

25. 29. 11. 310

Қара металдардан жасалған раковиналар мен жуғыштар, мың дана

25.9

25. 99. 11. 100

Қара металдардан жасалған ванналар, мың дана

25.9

25. 99. 11. 200

Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндіру

26


Радиотаратушы қабылдағыштармен немесе дыбыс немесе бейнені жазу немесе ойнату аппаратурасымен біріктірілген немесе біріктірілмеген теледидар қабылдағыштары, дана

26.4

26.40.2

Магнитофондар және өзге де дыбыс жазу аппаратурасы, дана

26.4

26.40.32

Жазу бейнекамералары және өзге де бейне жазатын немесе бейне жаңғыртатын аппаратура, дана

26.4

26.40.33

Газөлшеуіштер (калибрлейтіндерді қоса), дана

26.5

26. 51. 63. 300

Сұйықтық есептеуіштер (калибрлейтіндерді қоса), дана

26.5

26. 51. 63. 500

Электр энергиясын есептеуіштер (калибрлейтіндерді қоса), дана

26.5

26. 51. 63. 700

Сандық камералар, дана

26.7

26.70.13

Электр жабдықтарын өндіру

27


Электр трансформаторлар, дана

27.1

27.11.4

Піспекті қозғалтқыштарды қосуға арналған қорғасын-қышқылды электр аккумуляторлар, дана

27.2

27.20.21

Жеке қабықтары бар талшықтардан жасалған талшықты-оптикалық кабельдер, мың метр

27.3

27.31.11

Оптикалық талшықтар, талшықты-оптикалық жгуттар мен кабельдер (жеке қабықтары бар талшықтардан жасалғандардан басқа), килограмм

27.3

27.31.12

Сыйымдылығы 10 кг құрғақ кірден аспайтын автоматты емес кір жуғыш машиналар, дана

27.5

27. 51. 13. 500

Электр конденсаторлар, дана

27.9

27.90.5

Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

28


Сұйықтықты айдауға арналған орталықтан тепкіш батырмалы сорғылар, дана

28.1

28. 13. 14. 100

Шарикті немесе аунақшалы мойынтіректер, тонна

28.1

28.15.1

Өзге де крандар (жылжымалы төрт тағанды және көпірлі, порталды, кеме деррик-крандары), дана

28.2

28. 22. 14. 350

Мұнаралық крандар, дана

28.2

28. 22. 14. 430

Ауыл және орман шаруашылығына арналған, қозғалтқышының қуаты 37 кВт аспайтын өзге де жаңа тракторлар, дана

28.3

28.30.21

Ауыл және орман шаруашылығына арналған, қозғалтқышының қуаты 37 кВт жоғары, бірақ 59 кВт аспайтын өзге де жаңа тракторлар, дана

28.3

28.30.22

Ауыл және орман шаруашылығына арналған, қозғалтқышының қуаты 59 кВт жоғары өзге де жаңа тракторлар, дана

28.3

28.30.23

Соқалар, дана

28.3

28.30.31

Делегейлі тырмалар, дана

28.3

28. 30. 32. 200

Сепкіштер, отырғызғыштар мен көшет отырғызу машиналары, дана

28.3

28.30.33

Көң шашқыштар және минералды тыңайтқыштарды шашуға арналған құрылғылар, дана

28.3

28.30.34

Басқа топтамаларға енгізілмеген шалғылар, тракторға құрастырылған шалғыларды қоса, дана

28.3

28.30.51

Тамыр жемістерін және түйін жемістерін жинайтын машиналар, дана

28.3

28.30.54

Астық жинайтын комбайндар, дана

28.3

28. 30. 59. 100

Токарьлық металл кескіш станоктар, дана

28.4

28.41.21

Илек орнақтары, дана

28.9

28. 91. 11. 500

Өздігінен жүретін бульдозерлер, әмбебаптарды қоса алғанда, дана

28.9

28.92.21

Өздігінен жүретін бір шөмішті механикалық экскаваторлар және толық бұрылмайтын шөмішті жүк тиегіштер, дана

28.9

28. 92. 27. 300

Жолсыз жағдайларда пайдалануға арналған жүкті өзі түсіретін автомобильдер, дана

28.9

28.92.29

Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі өнімдерін өңдеуге арналған жабдықтар, олардың бөліктерінен басқа, дана

28.9

28.93.1

Автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндіру

29


Жеңіл жолаушылар автомобильдері, дана

29.1

29.10.2

Он немесе одан көп адамды тасымалдауға арналған автомобильдер, дана

29.1

29.10.3

Жүк автомобильдері, дана

29.1

29.10.4

Арнайы және мамандандырылған автомобильдер, дана

29.1

29.10.5

Тұруға және туризмге арналған тіркемелер және жартылай тіркемелер, дана

29.2

29.20.22

Өзге де тіркемелер және жартылай тіркемелер, дана

29.2

29.20.23

Басқа көлік құралдарын өндіру

30


Дизельді локомотивтер, дана

30.2

30.20.12

Өздігінен жүрмейтін жүк вагондары, дана

30.2

30.20.33

Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау

D


Электр энергиясы, мың киловатт сағат (мегаватт-сағат)

35.1

35.11.1

Бу және ыстық су (жылу энергиясы), мың гигакалорий

35.3

35. 30. 11. 100

Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет

Е


Табиғи су, мың текше метр

36.0

36.00.1

  Басшысының
2021 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 45 бұйрығына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы "21" ақпандағы
№ 24 бұйрығына
8-қосымша

"Өндірістік қуаттар балансы" (индексі БМ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Өндірістік қуаттар балансы" (индексі БМ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 2-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Өндірістік қуаттар теңгерімі" (индексі БМ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:

      1) өндірістік қуат теңгерімі – қуаттың шамасын, оның өзгеру факторларын және есепті жылда пайдалану деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі;

      2) өндірістік қуат – жыл ішінде өнімді мүмкіндігіне қарай барынша шығару;

      3) режимдік уақыт – жоспарда қарастырылған жұмыс режиміне сәйкес жабдықтың жұмыс істеу уақыты аралығындағы сағат саны.

      3. Статистикалық нысан респонденттің нақты орналасқан жері бойынша тапсырылады. Әртүрлі елді мекендерде орналасқан бірнеше цехтар болған жағдайда 1-бөлімде өнеркәсіп өнімін өндіру жүзеге асырылатын әрбір елді мекенді (бөлек) көрсетіледі.

      Өндірістік қуат шығарылатын өнім бойынша БМ жылдық статистикалық нысанына өнеркәсіп салалары бойынша өнімдер тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) сәйкес өндірістік жабдықтың және өндірістік алаңдардың белгіленген жұмыс режимін толығымен пайдалануды есепке ала отырып, анықталады.

      Өнімнің кәсіпорын үшін негізгі, бейінді немесе бейінді емес екендігіне қарамастан, шығарылған өнімдердің Тізбесіне сәйкес өндірістік қуат балансын кәсіпорындар құрастырады.

      Статистикалық нысанда қуаттар туралы деректер есепті жылда оларда өнім өндіру жүзеге асырылғанына немесе жүзеге асырылмағанына қарамастан көрсетіледі.

      Қуаттар теңгерімдері құрастырылатын өнім түрлерінің тізбесі статистикалық нысан қосымшасында келтірілген Тізбесіне сәйкес айқындалады.

      Кәсіпорын өнімді уақытша жалдаған жабдықта немесе алаңдарда өндірген жағдайда өндірістік қуаттар теңгерімдері өнім қандай жабдықтарда және алаңдарда өндірілгеніне: кәсіпорын есебінде тұрған, уақытша немесе жалға алынғандығына қарамастан құрастырылады.

      4. 2-бөлімнің 1-ден бастап 8-бағандары бойынша электр энергиясы, жылу энергиясы және табиғи су бойынша қуат келтірілген өлшем бірліктерге сәйкес, қуатты жылдағы сағаттар санына көбейту арқылы толтырылады.

      2-бөлімде қосымшада және есепті жылғы өнім ассортиментінде өндірілген өнімнің мамандандырылған қуаттарын пайдалану туралы деректер, режимдік уақытта осы қуаттардағы өнім шығарылымы көрсетіледі.

      2-бағанда барлық қуаттың арту көлемдері туралы деректер, ал 3-тен бастап 6-бағанға дейін көбею факторлары, жаңа қуаттарды іске қосу, жұмыс істеп тұрған қуаттарды жаңғырту және қайта құру, өзге де факторлар көрсетіледі.

      Тізбеге сәйкес шығарылатын өнімнің өзгерісі; жалға алынған жабдық; ұйымдық-техникалық іс-шараларды өткізу, бұрын қолданыста болған жабдықты сатып алу "Өзге де факторлар" 6-бағанына енгізіледі.

      7-бағанда "Қуаттың азаюы" Тізбесіне сәйкес шығарылатын өнімнің өзгеруі (еңбек сыйымдылығының өсуі), істен шығуы (қорлардың таусылуы, тозуы), жалға берілген жабдықтар мен өзге де факторлар есебінен қуаттарды азайту деректері келтіріледі.

      8-бағанда сызықша тұрған жағдайда (1-бағанда жыл басындағы қуат көрсетілсе), статистикалық нысанның 7-бағанында тиісті азаю көрсетіледі.

      3 және 4-бөлімдерде келтірілген есепті жылы өнім шығару немесе қайта өңделген шикізат саны туралы деректер 2-бөлімнің 10-бағанына енгізілмейді.

      5. 3-бөлімде мамандандырылмаған қуаттарда, жобада қарастырылмаған немесе техникалық құжаттарда көрсетілген қуаттарда өнім шығарылымы келтіріледі.

      6. 4-бөлімде іске қосу туралы актілері бекітілмеген өндірілген өнімнің қуаттарын пайдалану және осы қуаттарда өнім шығарылымы туралы деректер келтіріледі.

      4-бөлімнің А, Б және В бағандарында Тізбеге сәйкес өнім түрлерінің атауы, өнім түрлерінің кодтары және өлшем бірліктері көрсетіледі.

      Кәсіпорынның орташа жылдық өндірістік қуаты жыл басындағы қуатқа қуаттың орташа жылдық өсуін қосу және қуаттың орташа жылдық (істен шығу) кемуін арқылы анықталады.

      Жаңа қуаттарды іске қосу, жұмыс істеп тұрған қуаттарды жаңғырту, қайта құру, ұйымдық-техникалық іс-шаралар өткізу есебінен қуаттың орташа жылдық өсуі келтірілген факторлардың әрқайсысының есебінен қуаттың орташа жылдық өсуін қуаттың жыл соңына дейінгі әрекетінің толық айлар санына көбейтіп, алынған нәтижені 12-ге бөлу арқылы анықталады.

      Қуаттың орташа жылдық азаюы жойылған қуатты жойылу мезетінен бастап жылдың соңына дейін қалған толық айлар санына көбейтіп, алынған нәтижені 12-ге бөлу арқылы анықталады.

      Өндірістік қуат теңгерімдерін құру бойынша есепті қалыптастыру кезінде электр энергиясы (мың киловатт) мен жылу энергиясы (мың гигакалорий сағатта) бойынша "Орташа жылдық қуат" көрсеткіші белгіленген орташа жылдық қуатты жылдағы сағат санына көбейту (жоспарлы тоқтап тұру сағаттары санын алып тастағанда) арқылы есептеледі. Осыған ұқсас есеп табиғи су өндіру бойынша жүзеге асырылады.

      7. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabіnet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      8. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      2 - бөлім. : 1-баған = әр жол үшін алдыңғы жылдың 2-бөлімнің 8-бағанына;

      2-баған = 3-баған +4-баған+5-баған + 6-баған әр жолдарға;

      8-баған = (1-баған + 2-баған) – 7-баған әр жолдарға;

      4-бөлім. : 2-баған ≤ 1-бағаннан әр жолдарға.

      9. Статистикалық нысандар арасындағы бақылау:

      2 - бөлім: 3-баған = 3-бөлімнің 3.1-жолына "Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп" (индексі 2-КС, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны;

      4-баған = 3-бөлімнің 3.3-жолына "Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп" (индексі 2-КС, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны;

      5-баған = 3-бөлімнің 3.2-жолына "Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп" (индексі 2-КС, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны;

      "Есепті жылғы өнім шығарылымы немесе қайта өңделген шикізат мөлшері бойынша деректер"

      2 - бөлім 10-баған + 3-бөлім 1-баған + 4-бөлім 2-баған = 3-бөлімінің 1-бағанына "Кәсіпорынның өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру және жөнелту туралы есебі" (индексі 1-П, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны, аталған статистикалық нысан қосымшасына сәйкес жолдар бойынша.

  Басшысының
2021 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 45 бұйрығына
7-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 ақпандағы
№ 24 бұйрығына
14-қосымша

"Коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару туралы есеп" (индексі 1-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару туралы есеп" (индексі 1-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару туралы есеп" (индексі 1-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда және Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) Коммуналдық қалдықтар деп мынадай тұтыну қалдықтары түсініледі:

      өзгелермен қатар қағаз бен картонды, шыныны, металдарды, пластмассаны, органикалық қалдықтарды, сүректі, тоқыманы, қаптаманы, пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды, батареялар мен аккумуляторларды қоса алғанда, үй шаруашылықтарының аралас қалдықтары мен бөлек жиналған қалдықтары;

      егер аралас қалдықтар және басқа көздерден бөлек жиналған қалдықтар өзінің сипаты мен құрамы бойынша үй шаруашылықтарының қалдықтарына ұқсас болса, осындай қалдықтар;

      2) қалдықтарды қалпына келтіруге немесе жоюға одан әрі жіберу мақсатында мамандандырылған ұйымдардың жеке және заңды тұлғалардан қалдықтарды ұйымдасқан түрде қабылдау жөніндегі қызметі қалдықтарды жинау деп түсініледі;

      3) қалдықтарды қайта өңдеуден басқа өзге де мақсатта, оның ішінде жылу немесе электр энергиясын алу, әртүрлі отын түрлерін өндіру үшін қайталама энергетикалық ресурс ретінде пайдалану, сондай-ақ құрылыс салу, жердегі немесе жер қойнауындағы қазылған кеңістіктерді (бос жерлерді) толтыру (салу, көму) мақсатында немесе ландшафтарды жасау немесе өзгерту кезінде инженерлік мақсатта қайталама материалдық ресурс ретінде пайдалану процесі қалдықтарды кәдеге жарату деп түсініледі;

      4) қалдықтарды көму – қалдықтарды алу ниетінсіз, шектелмеген мерзім ішінде қауіпсіз сақтау үшін қалдықтарды арнайы белгіленген орындарда жинап қою;

      5) қоқыс шығаратын ұйым – арнайы көлікпен коммуналдық қалдықтар шығаруды жүзеге асыратын ұйым;

      6) үй шаруашылығының қауіпті қалдықтары – бұл тұрғын үй ғимараттары аумағынан және тұрмыстық қатты қалдықтарға (бұдан әрі - ТҚҚ) арналған полигондарда орналастыруға рұқсат етілген бөлек жиналатын қалдықтар және олардың жекелеген бөліктері (бояулар, желімдер, қара майлар, майлар, еріткіштер, қышқылдар, жуу құралдары, фотохимикаттар, пестицидтер).

      3. Статистикалық нысанды толтыруға коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару (тапсыру) бойынша бухгалтерлік және алғашқы есепке алу деректері негіз болып табылады.

      Статистикалық нысанында 3, 4, 6-бөлімдер толтырылады. 2-бөлімде қалдықтардың жұмыс тәсілдерінің тиісті кодтары белгіленеді.

      Коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару бойынша қалдықтармен жұмыс тәсілдерін жүзеге асыратын респонденттер бланкінің барлық бөлімдерін толтырады, 3-бөлім бойынша деректер "Жиналған коммуналдық қалдықтар көлемі" 1-бағаны бойынша көрсетіледі.

      4. 1-бөлімде заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшесінің немесе дара кәсіпкердің тіркелу орнына қарамастан аумағынан коммуналдық қалдықтарды жинау мен шығару жүзеге асырылатын елді мекен, аудан, қала, облыс көрсетіледі. Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес аумақ кодын аумақтық статистика органдарының қызметкерлері қояды.

      5. 2-бөлімде есепті кезеңде жүзеге асырылған қалдықтармен айналысу тәсілдерінің барлық түрлерін "" белгісімен көрсету қажет.

      Коммуналдық қалдықтарды жинау мен шығаруды, сондай-ақ көмуді (сақтауға беру) жүзеге асыратын кәсіпорындар 2-бөлімнің 05, 06 мен 07-кодтарын белгілейді және "Қалдықтарды қайта өңдеу (сорттау), кәдеге жарату және көму (сақтауға беру) туралы есеп" (индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын тапсырады.

      Қалдықтармен жұмыс істеу деп қалдықтардың пайда болуының алдын алуды және оларды барынша азайтуды, қалдықтарды есепке алу мен бақылауды, олардың жиналып қалуын, сондай-ақ қалдықтарды жинауды, қайта өңдеуді, кәдеге жаратуды, залалсыздандыруды, тасымалдауды, сақтауды (жинап қоюды) және жоюды қоса алғанда, қалдықтармен байланысты қызмет түрлері түсініледі.

      6. 3-бөлімде жиналған коммуналдық қалдықтар, соның ішінде үй шаруашылықтарының қалдықтары, саябақ қалдықтары, тұрмыстық қалдықтарға теңестірілген өндіріс қалдықтары, көшедегі қоқыс, базарлардан және құрылыстан шығарылған қалдықтардың көлемі статистикалық нысанға 1-қосымшада келтірілген "Коммуналдық қалдықтардың түрлеріне" сәйкес көрсетіледі.

      1-қосымшада 1-коды бойынша үй шаруашылықтары өндіретін және қоқысқа арналған орындардан жиналған қалдықтар саны көрсетіледі. Олар тамақ қалдықтары, тамақ дайындаудан қалған қалдықтар, үй жинау және пәтерлерді ағымдағы жөндеуден, қалған қалдықтар, пайдаланудан шыққан аяқкиім, киім, шыныдан, пластмассадан қалған қалдықтар, басқа да көлемі кішкентай үй керек-жарағының заттары және бау-бақша қалдықтары.

      1-қосымшада 2-коды бойынша саябақтардан, шағын бақтардан, жасыл екпе ағаштар аймақтарынан жиналған қалдықтар көрсетіледі. Оларға өсімдік тектес қалдықтар (жапырақ, бұтақ, пәлек, шөп) және бейорганикалық тектес қалдықтар жатады.

      1-қосымшада 3-коды бойынша жиналған құрылыс материалдарының көлемі көрсетіледі.

      1-қосымшада 4-коды бойынша тұрмыстық калдықтарға теңестірілген және өндірістік объектілер, ұйымдар мен мекемелер аумағынан жеке жиналған қалдықтар (шыны, металл және құрамында металы бар қалдықтар, қыш, қатты пластмасса, тоқыма, резеңке қалдықтары, қағаз, картон және қағаз өнімдері өндірісінің қалдықтары, тоз бен сүректің өңделмеген қалдықтары, тамақ өнеркәсібінде пайда болатын қалдықтар, аң терілерін илеу мен өңдеу операциялары кезінде, сондай-ақ теріні пайдалану кезінде пайда болатын қалдықтар) көлемі көрсетіледі.

      1-қосымшада 5-коды бойынша көшелерден жиналатын қоқыс (рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын жерлердегі қоқысты қоса) көрсетіледі. Бұған жолдарды, жерасты өтпе жолдарын, қоғамдық көлік тұрақтарын, митингілер, шерулер, ойын-сауық көріністерін өткізгеннен кейін алаңдарды тазалау нәтижесінде жиналатын қоқыстар көрсетіледі.

      1-қосымшада 6-коды бойынша базарлар аумағынан жиналған тұрмыстық қалдықтар көлемі көрсетіледі.

      1-қосымшада 9-коды бойынша бөлімнің басқа жолдарында көрсетілмеген, жеке жиналатын өзге де қалдықтар (тұндырғыштардағы шламдар, кәріздік шламлар) көрсетіледі.

      7. 4-бөлімде тасымалданған коммуналдық қалдықтардың көлемі статистикалық нысанға 2-қосымшада келтірілген "Шығарылатын коммуналдық қалдықтардың бағыттарына" сәйкес көрсетіледі.

      2-қосымшада 1-коды бойынша ТҚҚ үшін арнайы белгіленген полигондарға шығарылған қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

      2-қосымшада 2-коды бойынша бөгде ұйымдарға, қалдықтарды өңдейтін зауыттарға берілген коммуналдық қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

      2-қосымшада 9-коды бойынша осы бөлімде есепке алынбаған (рұқсат етілмеген қоқыс орындары) қалдықтарды орналастыруға арналған өзге де объектілер көрсетіледі.

      8. 5 және 5.1-бөлімдерді жергілікті уәкілетті органдар өткізетін қалдықтарды шығару бойынша конкурсты (тендерді) жеңіп алған қоқыс шығаратын кәсіпорындар толтырады.

      5-бөлімде қоқыс шығаратын ұйым қызмет көрсететін кәсіпорындардың, ұйымдардың санын бірлікпен көрсетеді.

      5.1-бөлімде қоқыс шығаратын ұйым шарт негізінде аулаларының аумағынан қоқыс жинау мен шығаруды тұрақты жүзеге асырған халық (адам) көрсетіледі.

      9. 6-бөлімде қалдықтар орналасқан объекті (қалдықтар шығарылған жерлер) туралы ақпарат көрсетіледі.

      "В" бағанында қалдықтарды орналастыру объектісінің коды (полигон, қоқыс тастайтын жерлер, қалдықтарды қайта өңдеу бойынша объекті) статистикалық нысанға 3-қосымшада келтірілген "Қалдықтарды орналастыру объектілеріне" сәйкес көрсетіледі.

      "С" және "D" бағандарында осы орналастыру объектісі қандай кәсіпорынға жататыны туралы ақпарат көрсетіледі.

      10. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      11. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabіnet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      12. Ескертпе: Х – аталған позиция толтыруға жатпайды.

      13. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 3-бөлім "Барлығы" жолы = 1-9-жолдардың ∑;

      1-баған 1-жол = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9-жолдар ∑;

      1-баған 1.1-жол = 1.1.01- 1.1.10-жолдар ∑;

      2) 4-бөлім "Барлығы" жолы = 1, 2, 9-жолдар ∑;

      3) Бөлімдер арасындағы бақылау:

      4-бөлімнің 1, 2, 3-жолдарының ∑ = 3-бөлімнің 1–бағаны 1-9-жолдарының ∑.

  Басшысының
2021 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 45 бұйрығына
8-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 ақпандағы
№ 24 бұйрығына
16-қосымша

"Қалдықтарды қайта өңдеу (сорттау), кәдеге жарату және көму (сақтауға беру) туралы есеп" (индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Қалдықтарды қайта өңдеу (сорттау), кәдеге жарату және көму (сақтауға беру) туралы есеп" (индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" (бұдан әрі – Заң) Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Қалдықтарды қайта өңдеу (сорттау), кәдеге жарату және көму (сақтауға беру) туралы есеп" (индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда және Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) Коммуналдық қалдықтар деп мынадай тұтыну қалдықтары түсініледі:

      өзгелермен қатар қағаз бен картонды, шыныны, металдарды, пластмассаны, органикалық қалдықтарды, сүректі, тоқыманы, қаптаманы, пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды, батареялар мен аккумуляторларды қоса алғанда, үй шаруашылықтарының аралас қалдықтары мен бөлек жиналған қалдықтары;

      егер аралас қалдықтар және басқа көздерден бөлек жиналған қалдықтар өзінің сипаты мен құрамы бойынша үй шаруашылықтарының қалдықтарына ұқсас болса, осындай қалдықтар;

      2) қалдықтарды қайта өңдеуден басқа өзге де мақсатта, оның ішінде жылу немесе электр энергиясын алу, әртүрлі отын түрлерін өндіру үшін қайталама энергетикалық ресурс ретінде пайдалану, сондай-ақ құрылыс салу, жердегі немесе жер қойнауындағы қазылған кеңістіктерді (бос жерлерді) толтыру (салу, көму) мақсатында немесе ландшафтарды жасау немесе өзгерту кезінде инженерлік мақсатта қайталама материалдық ресурс ретінде пайдалану процесі қалдықтарды кәдеге жарату деп түсініледі;

      3) қалдықтарды көму – қалдықтарды алу ниетінсіз, шектелмеген мерзім ішінде қауіпсіз сақтау үшін қалдықтарды арнайы белгіленген орындарда жинап қою;

      4) қалдықтарды қайта өңдеу деп осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, мақсатына қарамастан өнімді, материалдарды немесе заттарды одан әрі өндіруде (дайындауда) пайдалану үшін жарамды болатын пайдалы құрамдастарды, шикізатты және (немесе) өзге де материалдарды қалдықтардан алуға бағытталған механикалық, физикалық, химиялық және (немесе) биологиялық процестер түсініледі;

      5) қалдықтарды орналастыру объектісі – қалдықтарды орналастыру және оларды кейіннен кәдеге жарату, қайта өңдеу немесе түпкілікті көму мақсатында әрбір қалдық түрі үшін белгіленген кезеңге тұтыну үшін арнайы жабдықталған орын (алаңдар, қоймалар, сақтау орындары, қоқыс орындары, полигондар);

      6) шығу тегіне, қасиеттеріне және басқарылу технологиясына сәйкес ортақ белгілері бар қалдықтардың жиынтығы қалдықтардың түрі деп түсініледі;

      3. Статистикалық нысан қалдықтардың түсуі мен одан арғы қозғалысын бухгалтерлік және алғашқы есепке алу деректерінің, тұрмыстық қатты қалдықтар (бұдан әрі – ТҚҚ) объектілерінің паспорттары негізінде толтырылады.

      Осы статистикалық нысанда ТҚҚ орналастыру объектілеріне қайта өңдеуге (сорттауға), кәдеге жаратуға және көмуге (сақтауға беруді) келіп түскен қалдықтардың барлық түрлерінің көлемі көрсетіледі. Коммуналдық қалдықтарды қайта өңдеуді (сорттауды), кәдеге жаратуды және көмуді (сақтауға беруді) жүзеге асыратын (қоқыс сұрыптау зауыты, ТҚҚ үшін полигон және қоқыс тастайтын жер) бірліктер зерттеуге жатады.

      4. 1-бөлімде қалдықтарды орналастыру объектісі бар заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшесі мен дара кәсіпкердің тіркелген жеріне қарамастан қалдықтарды орналастыру объектісінің (полигонның) нақты орналасқан жері көрсетіледі.

      5. 2-бөлімде қалдықтармен жұмыс істеу бойынша тәсілдер (қалдықтарды қайта өңдеу (сорттау), кәдеге жарату немесе көмуі (сақтауға беруі) көрсетіледі. Кәсіпорындар қалдықтармен жұмыс істеу тәсілдерінің бірін белгілеген жағдайда, статистикалық нысанның тек тиісті бөлімдерін ғана толтырады.

      Қалдықтармен жұмыс істеу деп қалдықтардың пайда болуының алдын алуды және оларды барынша азайтуды, қалдықтарды есепке алу мен бақылауды, олардың жиналып қалуын, сондай-ақ қалдықтарды жинауды, қайта өңдеуді, кәдеге жаратуды, залалсыздандыруды, тасымалдауды, сақтауды (жинап қоюды) және жоюды қоса алғанда, қалдықтармен байланысты қызмет түрлері түсінілед.

      6. 3-бөлімде есепті кезең ішінде келіп түскен коммуналдық қалдықтардың жалпы көлемі туралы деректер көрсетіледі.

      3.1-бөлімде есепті кезеңде өзге тұлғалардан коммуналдық қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша қызметпен айналыспайтын кәсіпорындардан және халықтан өздігінен шығару арқылы келіп түскен коммуналдық қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

      7. 4-бөлімнің 1-бағанында қайта пайдалану немесе қосалқы өнімдерді дайындау үшін жарамды қалдықтар фракцияларында (құнды материалдар) қайта өңдеу (сұрыптау) нәтижесінде сұрыпталғанның жалпы саны көрсетіледі. Егер қалдықтар мақсаттарына қарамастан бөгде ұйымдарға жіберілсе, онда тиісті баған: 4-бөлімнің 2-бағанында қайта өңдеу үшін бөгде ұйымдарға бағытталған қалдықтар көлемі, 3-бағанында көмуге арналған бөгде ұйымдарға бағытталған қалдықтар көлемі, 4-бағанында басқа мақсаттарға бөгде ұйымдарға бағытталған қалдықтар көлемі туралы деректер толтырылады.

      Өз объектілерінде орналастыратын қалдықтарды көму операцияларын орындайтын респонденттер 3-бағанды (көп жағдайда) толтырмайды.

      4-бөлімнің 5-бағанында өз объектілерінде өнім алу үшін қайта өңделген (қайталама шикізат) қалдықтар көлемі туралы деректер көрсетіледі.

      8. 4.1-бөлімде сорттау имаратының жобалық қуаты (өткізу қабілеті) көрсетіледі.

      9. 4.2-бөлімде өндірушінің деректері бойынша қалдықтарды қайта өңдеуге арналған жабдықтың жобалық қуаты көрсетіледі.

      10. 5-бөлімде кәдеге жаратылған, яғни қосалқы материалдар (полигонның құрылыс іс-шараларына бағытталған) ретінде кәсіпорын пайдаланған немесе энергия алумен инсинирациялауға (өртеуге) және кәдеге жаратудың өзге де түрлеріне бағытталған қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

      Қалдықтарды ұстау үшін жолдарды, имараттарды (жер бөгетін) салуға, топырақты нығыздау мен жабуға, топырақ құнарлылығын қалпына келтіруге бағытталған қалдықтар полигонның құрылыс іс-шараларына бағытталған қалдықтар көлемін білдіреді.

      Энергетикалық ресурстар ретінде пайдаланылатын қалдықтар энергия алумен инсинирациялауға (өртеуге) бағытталған қалдықтар көлемін білдіреді.

      Қосалқы материал ретінде пайдаланылатын қалдықтар, көлемдерін азайту мақсатында қосымша өңдеуден өткен қалдықтар кәдеге жаратудың өзге түрлеріне бағытталған қалдықтардың көлемін білдіреді.

      11. 6-бөлімді қалдықтарды көмуді (сақтауға беруді) жүзеге асыратын және қалдықтарды орналастыру объектілері бар кәсіпорындар толтырады.

      6-бөлімде 1-жолда есепті жылдың басына жиналған көмілген (сақтауға берілген) қалдықтардың жалпы көлемі көрсетіледі. Аталған көрсеткішті есептеу кезінде өткен жылғы жиналған көмілген (сақтауға берілген) қалдықтар көлемі қосылады.

      2-жолда есепті жыл ішінде көмуге (сақтауға беруге) келіп түскен қалдықтардың көлемі көрсетіледі.

      3-жолда есепті жылдың соңына жиналған көмілген (сақтауға берілген) қалдықтардың көлемі көрсетіледі. Аталған көрсеткішті есептеуде өткен жылдардағы жиналған көмілген (сақтауға берілген) қалдықтар бойынша көлемдер мен есепті жылы жиналған көмілген (сақтауға берілген) қалдықтар көлемі қосылады.

      4-жолда (қалдықтарды көму орны) полигонның жобалық қуаты көрсетіледі.

      5-жолда (қалдықтарды көму орны) полигонның алаңы шаршы километрмен көрсетіледі.

      Кәсіпорын қызметін уақытша тоқтатқан жағдайда (мысалы, экологиялық рұқсатты тоқтата тұру, жою, айыру кезінде) есепті кезең ішінде кәсіпорын тек 1, 3-жолдарды (тең мәндерді) толтырады. Бұл жағдайда 1-жол бойынша кәсіпорынның қызметін уақытша тоқтата тұрғанға дейін өткен жылдардағы жиналған көмілген (сақтауға берілген) қалдықтар бойынша көлемі көрсетіледі, 3-жол бойынша есепті кезеңде қалдықтар қозғалысының болмауына байланысты көрсетілген мән қайталанады, 5-жол бойынша – қалдықтарды көмуге арналған полигон алаңы.

      12. 7-бөлімде есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша кейіннен кәдеге жарату, қайта өңдеу немесе түпкілікті көму мақсатында (көмуге арналған полигондар басқа) әрбір қалдық түрлері үшін жобалау құжаттамасында белгіленген кезеңге арнайы жабдықталған орындарда (алаңдарда, көмбелерде, қоймаларда) орналасқан қалдықтардың болуы көрсетіледі.

      Қалдықтарды уақытша сақтау деп қызметі нәтижесінде түзілетін өндіріс және тұтыну қалдықтарын тұлғалардың қалдықтар жиналатын орындарда және жобалау құжаттамасында айқындалған мерзімдерде (бірақ алты айдан аспайтын) оларды кейіннен кәдеге жарату, қайта өңдеу, сондай-ақ қайта өңдеуге немесе кәдеге жаратуға жатпайтын қалдықтарды жою жөніндегі операцияларды жүзеге асыратын ұйымдарға беру үшін жинап қоюы түсініледі.

      13. 8-бөлімде қалдықтардың келіп түсу көздері туралы ақпарат көрсетіледі. Аталған бөлімді толтыру кезінде қалдықтарды қабылдау және көму бойынша көрсетілетін қызметтерді көрсетуге шарт жасасқан әрбір кәсіпорын бойынша деректер көрсетіледі. 8-бөлімнің B және C бағандарында қалдықтар келіп түскен кәсіпорындар туралы ақпарат көрсетіледі.

      14. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      15. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabіnet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      16. Ескертпе: Х – аталған позиция толтыруға жатпайды.

      17. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім: 05-жол ≠ 0 және (немесе) 06-жол ≠ 0 және (немесе) 07-жол ≠ 0;

      2) 3-бөлім: 3-бөлім ≥ 3.1- бөлім;

      3) 4-бөлім: 1-жол = 1.1-1.10-жолдар барлық бағандар бойынша ∑;

      егер 1-бағанның 1-жолы ≠ 0, онда 4.1-бөлім ≠ 0 (мүмкін);

      егер 5-бағанның 1-жолы ≠ 0, онда 4.2-бөлім ≠ 0 (мүмкін емес);

      4.1-бөлім ≤ 1-бағанның 1-жолы 4-бөлім;

      4.2-бөлім ≤ 5-бағанның 1-жолы 4-бөлім;

      4) 5-бөлім: "Барлығы" жолы = 1.1-1.3-жолдар ∑;

      5) 6-бөлім: 2-жол= 2.1-2.5-жолдар ∑;

      3-жол= 1-жол + 2-жол;

      егер 3-жол ≠ 0, онда 4-жол ≠ 0 (мүмкін) және 5-жол ≠ 0 (мүмкін емес);

      4-жол ≥ 3-жол;

      6) Бөлімдер бойынша бақылау:

      егер 3-бөлім ≠ 0, онда 8-бөлімнің кем дегенде бір жолы ≠ 0;

      егер 2-бөлімнің 05-жолы ≠ 0, онда 4-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы ≠ 0 (мүмкін);

      егер 2-бөлімнің 06-жолы ≠ 0, онда 4-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы ≠ 0 және (немесе) 5-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы ≠ 0 (мүмкін);

      егер 2-бөлімнің 07-жолы ≠ 0, онда 6-бөлімнің 1-баганның 3-жолы ≠ 0 (мүмкін емес).

  Басшысының
2021 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 45 бұйрығына
9-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 ақпандағы
№ 24 бұйрығына
18-қосымша

"Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп" (индексі 2-ТП (ауа), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп" (индексі 2-ТП (ауа), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп" (индексі 2-ТП (ауа), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) атмосфераға ластаушы заттардың шығарындысы – шығарындылардың тұрақты көздерінен атмосфералық ауаға ластаушы (халықтың денсаулығы мен қызметіне, қоршаған ортаға қолайсыз әсер ететін) заттардың түсуі;

      2) атмосфераны ластайтын тұрақты көздер – пайдалану процесінде зиянды заттар бөлетін технологиялық агрегат (қондырғы, құрылғы, аппарат);

      3) ластаушы заттарды ұстау және кәдеге жарату – өндіріске қайта қайтарылып, тауарлық өнім алуға пайдаланылған немесе басқа жаққа өткізілген ұсталған ластаушы заттардың мөлшері;

      4) ұйымдастырылған ластау көздері – зиянды заттарды ұстау үшін тиісті газ тазарту және шаң тұту қондырғыларын қолдануға мүмкіндік беретін газ немесе ауа өткізгіш (құбыр, аэрационды фонарь, вентиляциялық шахта) жүйесіне түсетін көздер зиянды заттар,

      5) ұйымдастырылмаған ластау көздері – герметикалық емес технологиялық жабдықтар, көліктік құрылғылар, резервуарлардың салдарынан зиянды заттар тікелей атмосфераға түсетін шығарынды көздері;

      6) ұшпалы органикалық қосылыстар – күн сәулесі болған кезде азот тотықтарымен реакцияға түскенде фотохимиялық тотықтырғыштарды түзетін метаннан басқа, адамның іс-әрекетінің нәтижесінде пайда болатын барлық органикалық қосылыстар.

      3. Статистикалық нысанды ауаны ластайтын тұрақты көздері бар кәсіпорындар және (немесе) дара кәсіпкерлер ұсынады.

      Статистикалық нысан ауаны ластайтын тұрақты көздері бар әрбір бөлімше бойынша кәсіпорынның заңды мекенжайына қарамастан, оның нақты орналасқан жеріне сәйкес толтырылады.

      Статистикалық нысан кәсіпорында ұйымдастырылған бастапқы есепке алу деректерінің, тұрақты ластайтын көздер мен олардың сипаттамаларын есепке алу журналдарының, газ тазарту және шаң тұту қондырғыларының жұмысын есепке алу журналдарының, сондай-ақ қондырғылар паспортының негізінде құрастырылады. Заңды тұлға және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері мен дара кәсіпкерлер бойынша мәліметтер:

      -жылына 0,999 тоннадан артық рұқсат берілген шығарындының көлемімен;

      -ластаушы заттар шығарындыларының құрамында қауіптіліктің 1 және (немесе) 2 класы болған жағдайда 0,500-ден 0,999-ға тоннаға дейінгі рұқсат берілген шығарындының көлемімен ұсынылады.

      Статистикалық нысанда тұрақты ластаушы көздер шығарындыларын нақты жүзеге асырғандар санынан ластаушы заттардың шығарылатын көлемін сипаттайтын және тазарту имараттарымен жабдықталған тұрақты көздерден (ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған) нақты тұтылған және кәдеге жаратылған атмосфераға шығарылатын ластаушы заттар шығарындылары бойынша деректер көрсетіледі.

      Ластаушы заттар шығарындыларының көлемі тоннамен үтерден кейін бес таңбаға дейін толтыру мүмкіндігімен көрсетіледі.

      Жыл бойы (жыл ішінде оларды бөгде ұйымдарға беру салдарынан, жыл соңына ластаушы заттардың шығарындылары көздерінің болмауына қарамастан) кәсіпорындардағы тұрақты ластаушы көздерден шыққан газдардағы және аспирациялық ауадағы ластаушы заттардың бәрі (төменде аталғандардан басқасы) есепке алуға жатады. Есепті кезеңдегі ластаушы заттардың (қатты, газ тәріздес және сұйық заттар бойынша барлығы) көлемі құралдармен жүргізілген өлшеу және (немесе) есептеулер негізінде көрсетіледі.

      Статистикалық нысанда автокөлікті қоса алғанда ластаудың жылжымалы көздері бойынша деректер көрсетілмейді.

      Тұрақты орналастыруды қажет ететін жылжымалы ластау көздері (дизельді генераторлар) оларды пайдалану кезінде осы статистикалық нысанға қосылады.

      Статистикалық нысанда, егер бұл әуел бастан осы технологияның жобасында көзделген болса, өнім өндірісінің технологиялық процестерінде шикізат немесе жартылай фабрикат ретінде пайдаланылатын газбен қоса кететін заттардың мөлшері туралы деректер ескерілмейді. Техникалық көміртек зауыттарында күйе өндірген кезде реактордан шығатын газдарды тазарту кезінде, фосфор зауыттарында сары фосфор өндіргенде рудалық-термикалық пештерден шығатын газдарды тазарту кезінде, химия зауыттарында көмір қышқылын өндіргенде "қайнаған қабат" пештерінен шығатын газдарды тазарту кезінде пайда болатын және кәдеге жаратылатын заттар есепке алынбайды. Қара металлургия кәсіпорындарында домендік газда пайда болып, технологиялық отын ретінде пайдаланылатын көміртек тотығы есепке алынбайды. Түсті және қара металлургия, химия, мұнай-химия және басқа салалар зауыттарынан шығатын газдардан өнім алу үшін пайдаланылатын "қос қабатты адсорбция" және "қос түйісу" қондырғылары мен жүйелер ұстаған заттар да есепке алынбайды. Заттардың пайда болуы мен шығарындысы жөнінде жоғарыда келтірілгендердің арасынан газдың толық тұтылмауы мен технологиялық жабдықтарда саңылау болғандықтан, газдың шығуы салдарынан атмосфераға түсетін ластаушы заттар ғана есепке алынуға жатады.

      4. 1-бөлімде ауаны ластайтын тұрақты көздері бар объектінің нақты орналасқан жері (заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшесінің тіркелген жеріне қарамастан) көрсетіледі. Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес аумақ кодын статистика органының қызметкері толтырады.

      5. 2-бөлімде тұрақты көздері бар объекті ластаушы заттардың шығарындыларын шығаруды есепті кезең ішінде жүзеге асырғандығы көрсетіледі.

      Егер кәсіпорын шығарындыларды шығаруға рұқсаты болуы немесе болмауына қарамастан шығарындыларды нақты жүзеге асырса, 2-бөлімдегі 2.1-тармақ белгіленеді және статистикалық нысанның барлық бөлімдері толтырылады. Бұл ретте, 4-бөлімде барлық тұрақты көздер саны, сондай-ақ ластаушы заттар шығарындыларын нақты жүзеге асырғандар туралы ақпарат көрсетіледі. Есепті кезеңде жұмыс істемеген тұрақты көздер (ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған) 4-бөлімдегі 1-бағанға жалпы санға қосылады.

      Егер кәсіпорын шығарындыларды жүзеге асырмаса, 2-бөлімдегі 2.2-тармақ белгіленеді және 4-бөлім толтырылады.

      6. 3-бөлімде ластаушы заттардың атмосфераға шығарындыларының көлемі осы статистикалық нысанға қосымшаға сәйкес көп таралған ерекше ластаушы заттардың тізбесіне сәйкес көрсетіледі. Көлем үтірден кейін бес белгіге дейін толтыру мүмкіндігімен тоннада көрсетіледі.

      3-бөлімнің 1-бағанында тазарту имараттарын қоспай, барлық ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған көздерден атмосфераға түсетін ластаушы заттардың, сондай-ақ оларды тұтуға (зарарсыздандыруға) арналмаған газ тазарту және шаң тұту қондырғылары арқылы өткен, ұсталмаған зиянды заттар шығарындыларының жалпы көлемі көрсетіледі.

      3-бөлімнің 2-бағанында атмосфераға арнайы жабдықталған құрылғылар (құбырлар, вентиляциялық құрылғылар, аэрациялық фонарлар және басқалар) арқылы түсетін, бірақ бұл ретте алдын ала тазалауға түспейтін, сондай-ақ оларды тұтуға арналмаған газ тазарту және шаң тұту құрылғыларынан өткен ұсталмаған ластаушы заттардың көлемі көрсетіледі.

      3-бөлімнің 3-бағанына кәсіпорындағы газ тазарту және шаң тұту қондырғыларына (олардың нақты жұмысына байланыссыз) түсетін және тазартуға жататын ластаушы заттар (барлығы және жекелеген ингредиенттер бойынша) бойынша деректер енгізіледі.

      3-бөлімнің 4-бағанында тұтылған (зарарсыздандырылған) ластаушы заттардың нақты көлемі келтіріледі.

      3-бөлімнің 5-бағанында өндіріске қайтарылып, тауарлық өнім алу үшін пайдаланылған немесе басқа жаққа өткізілген тұтылған ластаушы заттардың көлемі көрсетіледі.

      Тұтылған және кәдеге жаратылған ластаушы заттарға, егер бұл технологияда көзделсе, өнім өндірудің технологиялық процестерінде шикізат немесе жартылай фабрикат ретінде пайдаланылатын заттар жатпайды.

      3-бөлімнің 6-бағанында тазартудан кейін және тазартылмай шығарылған ауа бассейніне түскен ластаушы заттардың (барлығы, қатты, газ тәріздес және сұйық) жалпы көлемі көрсетіледі.

      7-бағанда есептік немесе аспаптық жолмен бекітілген және негізделген жол берілетін шекті шығарындылардың нормативтері көрсетіледі. Парниктік газдар шығарындыларын және ластаушы заттар шығарындылары мен төгінділерін қоспағанда, өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастырудың жол берілетін шекті нормативтері қоршаған орта сапасы нормативтеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін эмиссиялардың әрбір тұрақты көзі мен кәсіпорын үшін есептеулер негізінде Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 10 наурыздағы № 63 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 11 наурызда № 22317 болып тіркелген) Қоршаған ортаға эмиссиялардың нормативтерін айқындау әдістемесімен анықталатын эмиссиялардың шамалары болып табылады. Белгіленген жол берілетін шекті шығарындылардың қолданылу мерзімі мемлекеттік экологиялық сараптама берген жоба нормативтерін құрайтын қорытындының қолданылу мерзімімен айқындалады.

      Кәсіпорындарда тазарту құрылғылары болмаған жағдайда 3-бөлімнің 3-5-бағандарында сызықша қойылады. Бұл жағдайда 1 және 6-бағандардың мәндері өзара тең.

      3-бөлімнің 1.1 және 1.1.1-жолдарының коды бойынша қатты ластаушы заттар ҚБ10 (10 мкм диаметрлі қатты бөлшектер) және ҚБ2,5 (2,5 мкм диаметрлі қатты бөлшектер) диаметрі бойынша бөліністе көрсетіледі.

      Көрсеткіш сынаманы қосымша алу және кәсіпорындар жүзеге асыратын шаңды фракцияларға бөлу негізінде толтырылады. Кәсіпорында тиісті өлшемдерді өлшеу мүмкіндігі болмаған жағдайда, бұл жолдар толтырылмайды.

      7. 4-бөлімде есепті кезеңнің соңына қолда бар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған тұрақты көздерден шығатын шығарындылар саны туралы деректер, сондай-ақ оның ішінде есепті кезеңде нақты жұмыс істегендер туралы деректер көрсетіледі.

      Атмосфераға ластаушы заттар шығаруға арналған жол берілген шекті шығарындылар нормативтерін әзірлеген және осы заттарды шығаруға рұқсат алған, сондай-ақ ауаға эмиссияларды жүзеге асыратын респонденттер 4-бөлімнің 1, 2, 3-бағандарын толтырады. Бұл ретте, 2-баған санынан жол берілген шекті шығарындылардың белгілеген нормаларымен, есепті кезеңде нақты жұмыс істеген көздер саны бойынша деректер 3-бағанда көрсетіледі.

      4-бөлімнің 1-бағанындағы 1-жолда осы объектіде бар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған шығарындылардың тұрақты көздерінің жалпы саны көрсетіледі, 2-бағанда – есепті кезеңде шығарындыларды нақты жүзеге асырғандар саны көрсетіледі.

      4-бөлімнің 1.1 және 1.1.1-жолдарында тұрақты көздердің жалпы санынан ластаушы заттар шығарындыларының ұйымдастырылған көздерінің, сондай-ақ тазарту имараттарымен жабдықталған шығарындылар көздерінің саны бойынша деректер бөлініп көрсетіледі.

      8. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabіnet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      9. Ескертпе: Х – бұл позиция толтыруға жатпайды.

      10. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      3-бөлім: 6-баған = 1-баған + 3-баған – 4-баған әрбір жол үшін;

      1-баған 2-баған әрбір жол үшін;

      4-баған 5-баған әрбір жол үшін;

      1-жол = 2.1, 2.2, 2.3 және одан әрі жолдардың ∑;

      1.1-жол 1.1.1 жол;

      1.1-жол ≤ қатты заттардың коддар бойынша ∑;

      4-бөлім: 1-баған 2-баған, әрбір жол үшін;

      2-баған 3-баған, әрбір жол үшін;

      1-жол 1.1-жол, әрбір баған үшін;

      1.1-жол 1.1.1-жол, әрбір баған үшін.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады