"Республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 14 сәуірдегі № 88 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2022 жылғы 14 қаңтардағы № 9 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 18 қаңтарда № 26515 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 14 сәуірдегі № 88 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20397 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жызылсын:

      "Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімінде:

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 47-1-жолмен толықтырылсын:

      "

47-1.

Сәулеттік-мемориалдық монумент, 2004 жыл

монументтік өнер құрылысы

Бурабай кенті, Абылай хан алаңқайы

      ";

      "

Барлығы: 4 тарих және мәдениет ескерткіштері
(3 - қала құрылысы және сәулет, 1 - монументтік өнер құрылысы)

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Барлығы: 5 тарих және мәдениет ескерткіштері
(3 - қала құрылысы және сәулет, 2 - монументтік өнер құрылысы)

      ";

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 167-1-жолмен толықтырылсын:

      "

167-1.

Төлегетай-Қылышты ата кесенесі, ХІ-ХІІ ғасырлар, 2008 жылы кесене салынған

киелі объекті

Жаңақорған ауданының Қыркеңсе ауылынан оңтүстікке қарай 7 км

      ";

      "

Барлығы: 30 тарих және мәдениет ескерткіштері
(10 - қала құрылысы және сәулет, 1 - монументтік өнер құрылысы, 10 - киелі объекті, 2 - ансамбльдер мен кешендер, 7 - археология)

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Барлығы: 31 тарих және мәдениет ескерткіштері
(10 - қала құрылысы және сәулет, 1 - монументтік өнер құрылысы, 11 - киелі объекті, 2 - ансамбльдер мен кешендер, 7 - археология)

      ";

      реттік нөмірі 205-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

205.

Тәуке хан кесенесі, авторы белгісіз, XIV-XVII ғасырлар

қала құрылысы және сәулет

Түркістан қаласы, Қожа Ахмет Ясауи кесенесінен оңтүстікке қарай 40 м

      ";

      мынадай редакциядағы реттік нөмірлері 229-1, 229-2 және 229-3-жолдармен толықтырылсын:

      "

229-1.

Ордабасы қорымы, VІІ-ХІІ ғасырлар

археология

Ордабасы ауданының Бадам ауылынан шығысқа қарай 2 км

229-2.

Әлқожа ата кесенесі, ХІІ ғасыр

қала құрылысы және сәулет

Түркістан қаласы, Ә. Тұтқабаев көшесі, Қожа Ахмет Ясауи кесенесінен шығысқа қарай 2,5 км

229-3.

Жүсіп ата кесенесі, ХІІ-XV ғасырлар

қала құрылысы және сәулет

Сауран ауданының Ескі Иқан ауылы

      ";

      "

Барлығы: 31 тарих және мәдениет ескерткіштері
(24 - қала құрылысы және сәулет, 7 - археология)

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Барлығы: 34 тарих және мәдениет ескерткіштері
(26 - қала құрылысы және сәулет, 8 - археология)

      ".

      2. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық қолданысқа енгізілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде оны Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы тармақта көзделген іс-шаралар орындалғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Заң қызметі департаментіне іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикас
Мәдениет және спорт министрі
Д. Абаев

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года № 88 "Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения"

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 января 2022 года № 9. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 января 2022 года № 26515

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года № 88 "Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20397) следующие изменения и дополнения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии со статьей 21 Закона Республики Казахстан "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" ПРИКАЗЫВАЮ:";

      в Государственном списке памятников истории и культуры республиканского значения, утвержденном указанным приказом:

      дополнить строкой, порядковый номер 47-1, следующего содержания:

      "

47-1.

Архитектурно-мемориальный монумент, 2004 год

сооружение монументального искусства

поселок Бурабай, поляна Абылай хана

      ";

      строку

      "

Итого: 4 памятника истории и культуры (3 - градостроительства и архитектуры, 1 – сооружение монументального искусства)
      "

      изложить в следующей редакции:

      "

Итого: 5 памятников истории и культуры (3 - градостроительства и архитектуры, 2 – сооружения монументального искусства)
      ";

      дополнить строкой, порядковый номер 167-1, следующего сродержания:

      "

167-1.

Мавзолей Толегетай-Кылышты ата, ХІ-ХІІ века, в 2008 году построен мавзолей

сакральные объекты

Жанакорганский район, в 7 километрах к югу от села Кыркенсе

      ";

      строку

      "

Итого: 30 памятников истории и культуры (10 - градостроительства и архитектуры, 1 - сооружения монументального искусства, 10 - сакральные объекты, 2 - ансамбли и комплексы, 7 - археологии)
      "

      изложить в следующей редакции:

      "

Итого: 31 памятник истории и культуры (10 – градостроительства и архитектуры, 1 – сооружения монументального искусства, 11 – сакральные объекты, 2 – ансамбли и комплексы, 7 – археологии)
      ";

      строку, порядковый номер 205, изложить в следующей редакции:

      "

205.

Мавзолей Тауке хана, архитектор неизвестен, XIV-XVII века

градостроительство и архитектура

город Туркестан, в 40 метрах к югу от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи

      ";

      дополнить строками, порядковые номера 229-1, 229-2 и 229-3, следующего содержания:

      "

229-1.

Могильник Ордабасы, VII-XII века

археология

Ордабасинский район, в 2 километрах восточнее села Бадам

229-2.

Мавзолей Алкожа ата, XII век

градостроительство и архитектура

город Туркестан, улица А. Туткабаева, в 2,5 километрах к востоку от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи

229-3.

Мавзолей Жусуп ата, XII-ХV века

градостроительство и архитектура

Сауранский район,
село Ески Икан

      ";

      строку

      "

Итого: 31 памятник истории и культуры (24 - градостроительства и архитектуры, 7 - археологии)
      "

      изложить в следующей редакции:

      "

Итого: 34 памятника истории и культуры (26 - градостроительства и архитектуры, 8 - археологии)
      ".

      2. Комитету культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течении трех рабочих дней после введения в действие настоящего приказа размещение его на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

      3) в течение трех рабочих дней после исполнения мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, представление в Департамент юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр культуры и спорта
Республики Казахстан
Д. Абаев