Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 11 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. 1999 жылғы 13 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Азаматтық iс жүргiзу кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 18, 644-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат, N 10, 244-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 15-16, 239-құжат; N 21-22, 281-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 10, 49-құжат; N 14, 109-құжат; N 15, 138-құжат; 2004 ж., N 5, 25-құжат; N 17, 97-құжат):

      1) 104-баптың екiншi бөлiгi алып тасталсын;

      2) 105-бап алып тасталсын.

      2. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат):

      1) 48-баптың төртiншi бөлiгiндегi "осы баптың үшiншi бөлiгiнде аталған айыппұлдар мөлшерiнен асатын" деген сөздер "осы баптың үшiншi бөлiгiнде аталған айыппұлдардың белгiленген мөлшерiнен асатын немесе одан кем" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 69-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жеке тұлға әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, сондай-ақ салық салу саласында құқық бұзушылық жасағаны үшiн оны жасаған күннен бастап бiр жыл өткеннен кейiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға тиiс емес, ал заңды тұлға (оның iшiнде жеке кәсiпкер) әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн оны жасаған күннен бастап үш жыл өткеннен кейiн, ал салық салу саласында құқық бұзушылық жасағаны үшiн оны жасаған күннен бастап бес жыл өткеннен кейiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылуға тиiс емес.";

      3) 88-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "88-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен
               қамсыздандыру туралы заңнамасын бұзу

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорларының Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген зейнетақы төлемдерiн, аударымдар мен алып қоюларды белгiленген мерзiмдерде уақтылы жүзеге асыру жөнiндегi мiндеттерiн орындамауы, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Зейнетақы төлеу жөнiндегi орталықтың лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген зейнетақыны толық мөлшерде және белгiленген мерзiмдерде төлеу жөнiндегi мiндеттерiн орындамауы, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Жеке тұлғаның, жеке кәсiпкердiң, жеке нотариустың, адвокаттың, заңды тұлғаның немесе оның лауазымды адамдарының:
      салық органдарына мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша пайдасына берешек өндiрiп алынатын жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тiзiмдерiн табыс етпеуi;
      салық органдарына әрбiр жинақтаушы зейнетақы қоры бойынша берешектердiң жалпы сомасын көрсете отырып, жинақтаушы зейнетақы қорларының тiзiмдерiн табыс етпеуi;
      салық органдарына мiндеттi зейнетақы жарналарының есептелген, ұсталған (есептеп қосылған) және аударылған сомалары жөнiнде есептердi Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгiленген мерзiмдерде табыс етпеуi;
      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпке сәйкес әрбiр қызметкер бойынша есептелген, ұсталған (есептеп қосылған) және аударылған мiндеттi зейнетақы жарналарын бастапқы есепке алуды жүргiзбеуi;
      есептелген, ұсталған (есептеп қосылған) және аударылған мiндеттi зейнетақы жарналары туралы мәлiметтердi салымшыларға Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгiленген мерзiмдерде табыс етпеуi;
      жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналарын уақтылы және (немесе) толық есептемеуi, ұстамауы (есептеп қоспауы) және (немесе) төлемеуi (аудармауы) түрiнде жасаған Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген мiндеттердi орындамауы не тиiсiнше орындамауы, -
      жеке тұлғаға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға, лауазымды адамдарға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаға бiр жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер, -
      жеке тұлғаға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға, лауазымды адамдарға - қырықтан сексенге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаға екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      4) 205-1-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға және жеке кәсiпкерлерге айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмада қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - қырықтан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      5) 206-баптың бiрiншi - үшiншi бөлiктерi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Салық төлеушiнiң, осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген жағдайды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген мерзiмде салық органына салық есептiлiгін табыс етпеуi, -
      жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлерге және лауазымды адамдарға - қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - алпыстан сексенге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Салық төлеушiнiң салық есептiлiгiн Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген табыс ету мерзiмiнен тоқсан күн өткенше мұндай салық есептiлiгiн салық органына табыс етпеуi, -
      жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлерге және лауазымды адамдарға - елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - сексеннен бiр жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Салық төлеушiлердiң мониторингiн жүргiзу үшiн қажеттi құжаттарды (оның iшiнде электронды түрдегi), сондай-ақ электронды мониторинг бойынша салық есептiлiгiн салық төлеушiнiң уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген мерзiмде табыс етпеуi не оны табыс етуден бас тартуы, -
      жеке кәсiпкерлерге және лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      6) 207-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында "жасырылған салық салу объектiлерi құнының елу процентi" деген сөздер "жасырылған салық салу объектiлерi бойынша төленуге жататын салық және басқа да мiндеттi төлемдер сомасының жүз елу процентi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацында "жасырылған салық салу объектiлерi құнының жүз процентi" деген сөздер "жасырылған салық салу объектiлерi бойынша төленуге жататын салық және басқа да мiндеттi төлемдер сомасының екi жүз процентi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 209-баптың төртiншi бөлiгiнiң мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгермейдi;

      8) 358-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "358-бап. Жергiлiктi атқарушы органдар мен өзге де
                уәкiлеттi органдардың салық заңнамасында
                белгiленген мiндеттердi орындамауы

      1. Салық заңнамасына сәйкес осы бөлiкте көрсетiлген органдар бюджетке аударуға тиiс салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомаларын жергiлiктi атқарушы органдардың немесе уәкiлеттi органдардың аудармауы, уақтылы немесе толық аудармауы -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Салық заңнамасында салық қызметi органдарына табыс ету үшiн айқындалған мәлiметтердi жергiлiктi атқарушы органдардың және өзге де уәкiлеттi органдардың табыс етпеуi, уақтылы, дұрыс немесе толық ұсынбауы -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Жергiлiктi атқарушы органдардың немесе уәкiлеттi органдардың бiржолғы талондарды бермеуi және (немесе) белгiленген құннан аз беруi, сол сияқты салық заңнамасында бiржолғы талондарды беру жөнiндегi жұмысты ұйымдастыруға қойылатын талаптарды сақтамауы, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол әрекеттер -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      9) 570-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "үшiншi бөлiгiнде" деген сөздер "үшiншi, төртiншi бөлiктерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 647-баптың екiншi бөлiгiндегi "аспайды" деген сөз "аспайтын, ал, салық мiндеттемесiн орындауға байланысты iстер бойынша, шағым беру мерзiмiнiң кезеңiне ұзартуы мүмкiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 703-баптың бiрiншi бөлiгi "бiр жыл iшiнде" деген сөздерден кейiн ", ал салық салу саласындағы құқық бұзушылықтар үшiн әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулы бойынша - ол заңды күшiне енген күннен бастап бес жыл iшiнде" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 709-баптың екiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Салық салу саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар бойынша айыппұлды мәжбүрлеп өндiрiп алу туралы қаулыны сот Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген тәртiппен айыппұл сомаларын өндiрiп алу үшiн әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттаманы жасаған және (немесе) әкiмшiлiк жазаны қолданған салық қызметi органына жiбередi.".

      3. 2001 жылғы 12 маусымдағы "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексiне  (Салық кодексi) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж, N 6, 73, 75-құжаттар;  N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22, 160-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; N 14, 82-құжат; N 20, 116-құжат):

      1) бүкiл мәтiн бойынша "қатысушылары, құрылтайшылары", "қатысушылардың, құрылтайшылардың" деген сөздер тиiсiнше "құрылтайшылары, қатысушылары","құрылтайшылардың, қатысушылардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 10-баптың 1-тармағында:
      6) тармақшада "төленуге тиiстi табыс;" деген сөздерден кейiн "қордың басқарушы компаниясы пайларды сатып алған кезде пайлар бойынша табыстарды қоспағанда, пайлық инвестициялық қордың пайлары бойынша төленуге тиiстi табыс;" деген сөздермен толықтырылсын; "мүлкiн қоспағанда" деген сөздерден кейiн ", резидент заңды тұлға өз құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлген және әрбiр құрылтайшының, қатысушының қатысу үлесiн сақтай отырып, жарғылық қорды ұлғайтуға бағытталған мүлiктен басқа" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "әрбiр құрылтайшының, қатысушының қатысу үлесiн сақтай отырып, таза табысты бөлу кезiнде резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайтуға бағытталған табыс дивидендтерге жатпайды;";

      9) тармақша "қоғамдарды" деген сөзден кейiн "және инвестициялық пай қорларын" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 28-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "28-1) демеушiлiк көмек - осы көмектi көрсететiн тұлға туралы ақпаратты тарату мақсатында өтeуciз негiзде:
      жеке тұлғаларға жарыстарға, конкурстарға, көрмелерге, байқауларға қатысу үшiн және шығармашылық, ғылыми, ғылыми-техникалық, өнертабыс қызметтерiн дамыту, бiлiм және спорт шеберлiгi деңгейiн арттыру үшiн қаржылық (әлеуметтiктен басқа) қолдау түрiнде;
      коммерциялық емес ұйымдарға өздерiнiң жарғылық мақсаттарын iске асыру үшiн берiлетiн мүлiк;";

      3) 12-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы "таратылуына" деген сөзден кейiн ", жеке кәсiпкердiң кәсiпкерлiк қызметiнiң тоқтатылуына" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 16-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "осы тармақшада көрсетiлген, әрекетсiз заңды тұлғаға қатысты мәлiметтер уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша мұндай тұлғаларға қатысты салықтық тексеру жүзеге асырылғанына қарамастан сұралады;";

      5) 29-баптың 6-тармағындағы "39-бабында" деген сөздер "39 және 252-баптарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 31-баптың 2-тармағында:
      2) және 8) тармақшалардағы ", өсiмпұлдар мен айыппұлдардың" деген сөздер "мен өсiмпұлдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) тармақшадағы "және 48-бабының 1-тармағында" деген сөздер алып тасталсын;

      5) тармақшадағы "қолданылғанға" деген сөз "қолданыла бастағанға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) тармақшадағы "бec" деген сөз "он" деген сөзбен ауыстырылсын;

      7) 32-бапта:
      2-тармақтағы ", өсiмпұлдар мен айыппұлдардың" деген сөздер "мен өсiмпұлдардың" деген сөздермен ауыстырылсын; "он" деген сөз "он бec" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы ", өсiмпұлдар мен айыппұлдар" деген сөздер "мен өсiмпұлдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 33-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "33-бап. Салық берешегiн өтеу тәртiбi

      Салық берешегiн өтеу мынадай тәртiппен жүргiзiледi:
      1) есептеп қосылған өсiмпұлдар;
      2) бересi сомасы;
      3) айыппұлдар сомасы.";

      9) 38-бапта:
      1-1-тармақ "бес жыл iшiнде" деген сөздерден кейiн "үстеме пайдаға салынатын салық, сондай-ақ" деген сөздермен толықтырылсын; "рентабельдiлiктiң iшкi нормасының (РIН) және R-фактордың (табыс көрсеткiшiнiң) көрсеткiштерi қолданылады" деген сөздер "мынадай көрсеткiштердiң бiрi: рентабельдiлiктiң iшкi нормасы (РIН) немесе пайданың iшкi нормасы немесе R-фактор (табыс көрсеткiшi) қолданылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 1-2-тармақпен толықтырылсын:
      "1-2. Салық төлеушi осы баптың 1-тармағында белгiленген талап қою мерзiмi күнтiзбелiк бiр жылдан аз уақытта бiтетiн кезең үшiн қосымша салық есептiлiгiн табыс еткен жағдайда, салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомаларын есептеп қосу және (немесе) олардың есептеп қосылған сомаларын қайта қарау бөлiгiнде көрсетiлген талап қою мерзiмi бiр күнтiзбелiк жылға ұзартылады.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Салық төлеушi салық кезеңi аяқталғаннан кейiн бес жыл iшiнде және (немесе) осы баптың 1-1-тармағында аталған салықтар бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi аяқталғаннан кейiн бес жыл iшiнде салықтың артық төленген сомасын есепке жатқызуды немесе салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң артық төленген сомасын қайтаруды талап етуге құқылы.";

      10) 39-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Бюджетке артық төленген салық сомасы салық берешегiн өтеу есебiне:
      1) салық төлеушiнiң өтiнiшiнсiз салықтың осы түрi бойынша өсiмпұлдар мен айыппұлдарды өтеу есебiне;
      2) салық төлеушiнiң өтiнiшi бойынша өтiнiш берiлген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде мынадай тәртiппен:
      салықтың басқа түрлерi бойынша өсiмпұлдар мен айыппұлдарды өтеу есебiне;
      салықтың басқа түрлерi бойынша бересiнi өтеу есебiне;
      салықтың осы және басқа да түрлерi бойынша алдағы төлемдер есебiне мiндеттi есепке жатқызылуы тиiс.";

      3-1-тармақта "2 еселенген" деген сөздер "2,5 еселенген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 40-баптың 3-тармағындағы "2 еселенген" деген сөздер "2,5 еселенген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 45-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Мерзiмiнде орындалмаған салық мiндеттемесiн орындауды қамтамасыз етудiң осы баптың 2) және 3) тармақшаларында көрсетiлген  тәсiлдерi салық төлеушiге осы Кодекстiң 31-бабында белгiленген мерзiмдерде хабарлама жiберген кезде қолданылады.";

      13) 46-баптың 3-тармағындағы "2 еселенген" сөздер "2,5 еселенген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 47-бапта:
      1-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "осы Кодекстiң 31-бабында белгiленген мерзiмдерде салық төлеушiге хабарлай отырып жүргiзiледi және" деген сөздер алып тасталсын;

      5-тармақтағы ", өсiмпұлдар мен айыппұлдардың" деген сөздер "мен өсiмпұлдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 48-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгінiң екiншi сөйлемi алып тасталсын;

      2-тармақтың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Салық төлеушiнiң қаржы лизингiне және (немесе) кепiлге берiлген мүлкiне билiк етудi шектеу туралы шешiм шығарылған кезде салық органы осы мүлiкке қатысты шешiм шығарылған кезден бастап оның күшi жойылғанға дейiн салық органдарына - шарттың қолданылуы аяқталғанға дейiн осы мүлiктi алып қоюға, ал салық төлеушiге шарттың талаптарын өзгертуге (шарттың қолданылу мерзiмiн ұзартуға, қосалқы лизингке және (немесе) қайта кепiлге беруге) тыйым салынады.";

      4-тармақ мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Тiзiмдеме актiсiн жасау кезiнде салық төлеушi мұндай мүлiкке меншiк құқығын және (немесе) шаруашылық жүргiзу құқығын растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерiн табыс етуге мiндеттi.";

      16) 49-баптың бiрiншi абзацының екiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мәжбүрлеп өндiрiп алу шаралары қолданыла бастағанға дейiн салық төлеушiге осы Кодекстiң 31-бабына сәйкес хабарлама жiберiледi.";

      17) 50-бапта:
      2-тармақта "өндiрiп алу" деген сөздерден кейiн ", банк берген қарыздар бойынша қамтамасыз ету болып табылатын ақшаның көрсетiлген қарыздардың өтелмеген негiзгi борышы мөлшерiндегi сомасын қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Салық төлеушiнiң банк шотында (шоттарында) ақшасы болмағанда немесе жеткiлiксiз болғанда, клиентке бiрнеше талаптар қойылған жағдайда банк осы шотқа (шоттарға) ақша түсуiне қарай және Қазақстан Республикасының  Азаматтық кодексiнде  белгiленген кезектiлiкпен салық берешегiн өтеу есебiне клиенттiң ақшасын алуды жүргiзедi.";

      18) 51-бапта:
      1-тармақ "болмаған" деген сөзден кейiн "немесе жеткiлiксiз болған" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтың екiншi бөлiгi алып тасталсын;

      19) 52-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Салық төлеушiнiң банк шоттарында ақшасы және қолма-қол ақшасы болмаған немесе жеткiлiксiз болған жағдайда салық органы жиналып қалған салық берешегi шегiнде салық төлеушiге берешегi бар үшiншi бiр тұлғалардың (бұдан әрi - дебиторлардың) банк шоттарындағы ақшадан өндiрiп алуға құқылы.";

      мынадай мазмұндағы 1-1 - 1-4-тармақтармен толықтырылсын:
      "1-1. Салық берешегiн мәжбүрлеп өндiрiп алудың қабылданып жатқан шаралары туралы хабарлама алған күннен бастап салық төлеушi он жұмыс күнiнен кешiктiрмей хабарлама жiберген салық органына дебиторлық берешек сомаларын көрсете отырып, дебиторлар тiзiмiн табыс етуге мiндеттi.
      Дебиторлар тiзiмi осы тармақта көрсетiлген мерзiмде табыс етiлмеген жағдайда салық органы салық төлеушiге салықтық тексеру жүргiзедi.
      1-2. Ұсынылған дебиторлар тiзiмiнiң немесе дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актiсiнiң негiзiнде салық органы дебиторларға дебиторлық берешек сомасы шегiнде салық төлеушiнiң салық берешегiн өтеу есебiне олардың банк шоттарындағы ақшадан өндiрiп алу туралы хабарлама жiбередi.
      Осы бапта көзделген жағдайды қоспағанда, дебитор хабарлама алған күннен бастап он жұмыс күнiнен кешiктiрмей хабарлама жiберушi салық органына хабарлама алған күнге салық төлеушiмен бiрлесiп жасалған өзара есеп айырысудың салыстыру актiсiн табыс етуге мiндеттi.
      Дебиторлар өзара есеп айырысудың салыстыру актiсiн осы тармақта көрсетiлген мерзiмде табыс етпеген жағдайда салық органы аталған дебиторларға салықтық тексеру жүргiзедi.
      1-3. Дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актiсi және дебиторлардың банк шоттарындағы ақшасынан өндiрiп алу туралы хабарлама болған кезде олар өзара есеп айырысулардың салыстыру актiсiн табыс етпейдi.
      1-4. Салық төлеушi салық берешегiн өтеген жағдайда дебиторлар тiзiмi мен өзара есеп айырысулардың салыстыру актiсi табыс етiлмейдi.";

      3-тармақ "актiсiнiң" деген сөзден кейiн "немесе дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актiсiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;

      20) 53-баптың 1-тармағы "болмаған" деген сөзден кейiн "немесе жеткiлiксiз болған" деген сөздермен толықтырылсын;

      21) 59-баптың 3-тармағында "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының  Бюджет кодексiне " деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 60-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына рента салығы.";

      23) 61-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Жылжымалы мүлiк кепiлiн мемлекеттiк тiркегенi үшiн алым.";

      24) 67-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Салық төлеушiлер бөлек есепке алуды осы Кодексте белгiленген ерекшелiктердi ескере отырып, бухгалтерлiк есепке алу деректерi негiзiнде жүргiзедi. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, бөлек есепке алу әрбiр қызмет түрi бойынша жеке жүргiзiледі.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Егер жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шартта өзгеше көзделмесе, жер қойнауын пайдаланушы келiсiм-шарт шеңберiнде жүзеге асырылатын қызмет бойынша және келiсiм-шарт шеңберiнен тыс қызмет бойынша салық мiндеттемелерiн есептеу үшiн бөлек есепке алуды жүргiзуге мiндеттi.";

      25) 68-бапта:
      1-тармақ "дегенiмiз" деген сөзден кейiн "осы Кодекстiң 67-бабының ережелерiн ескере отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақта:
      үшiншi абзац алып тасталсын;

      бесiншi абзацта "есепке алуды тiркеу карточкаларын алуға" деген сөздер "тiркеу және қайта тiркеу туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      26) 69-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi және үшiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "Осы Кодексте салық салудың әртүрлi шарттары көзделген қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушiлер мұндай қызметтiң әрбiр түрi үшiн бөлек салық есептiлiгiн жасайды.
      Егер жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шартта өзгеше көзделмесе, бөлек есеп жүргiзу қажеттiлiгi көзделген жер қойнауын пайдаланушылар келiсiм-шарт шеңберiнде жүзеге асырылатын қызмет бойынша және келiсiм-шарт шеңберiнен тыс қызмет бойынша бөлек салық есептiлiгiн жасайды.";

      2-тармақта "салық органдарының" деген сөздер "уәкiлеттi мемлекеттiк органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақтың бiрiншi бөлiгi "Салық төлеушi" деген сөздерден кейiн "(заңды тұлға)" деген сөздермен толықтырылсын;

       мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
      "7-1. Жеке кәсiпкер кәсiпкерлiк қызметтi тоқтату туралы шешiм қабылданған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде ол туралы салық органына жазбаша хабарлайды.
      Кәсiпкерлiк қызметтi тоқтату туралы шешiм қабылданған күннен бастап бiр ай iшiнде жеке кәсiпкер салық органына салық кезеңi басталғаннан берi кәсiпкерлiк қызмет тоқтатылған күнге дейiн жасалған салық есептiлiгiн табыс етедi.
      Осы тармақта көрсетiлген салық есептiлiгiмен бiрге жеке кәсiпкер кәсiпкерлiк қызметтiң тоқтатылуына байланысты құжаттық тексерудi жүргiзу туралы өтiнiш береді.";

      мынадай мазмұндағы 11-тармақпен толықтырылсын:
      "11. Егер осы Кодексте және (немесе) жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шартта өзгеше көзделмесе, бөлек есепке алуды жүргiзу кезiнде салық есептiлiгiн табыс ету әрбiр қызмет түрi бойынша, ал жер қойнауын пайдаланушылар үшiн жер қойнауын пайдалануға арналған әрбiр келiсiм-шарт бойынша жеке жүргiзiледi.";

      27) 74-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үш жылдан астам мерзiмге жасалған лизинг шарты бойынша мүлiктi беру егер ол мына талаптардың бiрiне сай келсе:
      1) мүлiктi лизинг алушының меншiгiне беру және (немесе) лизинг алушыға мүлiктi тiркелген бағамен алу жөнiнде құқық берiлуi лизинг шартында айқындалса;
      2) қаржы лизингiнiң мерзiмi қаржы лизингi бойынша берiлетiн мүлiктiң пайдалы қызметi мерзiмiнiң жетпiс бес процентiнен асса;
      3) қаржы лизингiнiң барлық мерзiмi үшiн лизинг төлемдерiнiң ағымдағы (дисконтталған) құны қаржы лизингi бойынша берiлетiн мүлiк құнының тоқсан процентiнен асса, ол қаржы лизингi болып табылады.
      Қаржы лизингiне (лизинг бойынша) берiлген (алынған) негiзгi құралдардың құны лизинг шартын жасасу кезiнде айқындалады.
      Iшкi лизинг кезiнде лизинг алушының, сондай-ақ халықаралық лизинг кезiнде лизинг алушының немесе қосалқы лизинг алушының негiзгi құрал ретiнде алуына жататын лизинг заттары қаржы лизингi бойынша берiлетiн мүлiк болып табылады.";

      28) 75-бап "осы Кодексте" деген сөздердiң алдынан ", пайлық инвестициялық қор пайларының иелерiн қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      29) 76-бапта:
      1-тармақтағы ", дүлей күштiң салдарынан" деген сөздер алып тасталсын; "органдары" деген сөзден кейiн "мемлекеттiк салық-бюджет саясатын қалыптастыруды және iске асыруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының уәкiлеттi мемлекеттiк органымен келiсiм бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк орган айқындаған тәртiппен" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақта "шегерiле отырып" деген сөздер "шегерiлмей" деген сөзбен ауыстырылсын;

      30) 80-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "15-1) таза табысты бөлген кезде алынған және әрбiр құрылтайшының, қатысушының қатысу үлесiн сақтай отырып, резидент заңды тұлғаның жарғылық қорын ұлғайтуға бағытталған табыс;";

      31) 82-бапта:
      2-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi "3 және 4-тармақтарында" деген сөздер "3-5-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта:
      бiрiншi абзац "Бағалы қағаздарды" деген сөздерден кейiн "және қатысу үлесiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзац "бағалы қағаздар" деген сөздерден кейiн "және қатысу үлесін" деген сөздермен толықтырылсын; "иемденіп алу" деген сөздерден кейiн "(үлес)" деген сөзбен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Осы баптың 1-тармағының 7) және 8) тармақшаларында көрсетiлген активтердi өткiзу кезiнде құн өсiмi өткiзу құны мөлшерiнде айқындалады.";

      32) 83-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы "салық төлеушiнiң" деген сөздердiң алдынан "салық төлеушi таратылған жағдайда тарату балансы бекiтiлген сәтте кредитор талап етпеген мiндеттемелердi қоса алғанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      33) мынадай мазмұндағы 87-1-баппен толықтырылсын:

      "87-1-бап. Табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және
                 оларды өндiруге әзiрлiк жұмыстарына жұмсалған
                 шығыстарды, сондай-ақ жер қойнауын
                 пайдаланушылардың басқа да шығыстарын түзетуден
                 түскен табыстар

      Егер осы Кодекстiң 101-бабына сәйкес жеке топты құрайтын шығыстарды түзететiн табыстардың мөлшерi салық кезеңiнде жұмсалған шығыстар ескерiле отырып, салық кезеңiнiң басында соңғысының мөлшерiнен асып түссе, артық мөлшерi жылдық жиынтық табысқа жатқызылуға тиiс. Бұл топтың мөлшерi салық кезеңiнiң соңында нөлге тең болады.";

      34) 90-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "субсидиялар табыс ретiнде қаралмайды." деген сөздер "субсидиялар;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) - 5) тармақшалармен толықтырылсын:
      "3) жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерiн) мiндеттi ұжымдық кепiлдендiрудi (сақтандыруды) жүзеге асыратын ұйымның банктерден алған мiндеттi, қосымша және төтенше жарналарының сомасы;
      4) Сақтандыру төлемдерiн кепiлдендiру қоры алған сақтандыру ұйымдарының мiндеттi және төтенше жарналарының сомасы;
      5) жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерiн) мiндеттi ұжымдық кепiлдендiрудi (сақтандыруды) жүзеге асыратын ұйым және Сақтандыру төлемдерiн кепiлдендiру қоры өтелген салымдар (депозиттер) және төленген кепiлдiк әрi өтемдiк төлемдер бойынша олардың талаптарын қанағаттандыру тәртiбiмен алған ақшаларының сомалары табыс ретiнде қаралмайды.";

      35) 91-баптың 1-тармағы 8) тармақшадағы "табыстар алып тасталуға тиiс." деген сөздер "табыстар;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) және 10) тармақшалармен толықтырылсын:
      "9) Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңдарына сәйкес пайлық және акционерлiк инвестициялық қорлар кастодиандағы шоттарға алған және соларда болатын инвестициялық табыстар;
      10) таза табысты бөлген кезде алынған және әрбiр құрылтайшының, қатысушының қатысу үлесiн сақтай отырып, резидент заңды тұлғаның жарғылық қорын ұлғайтуға бағытталған табыс алып тасталуға тиiс.";

      36) 93-бапта:
      1-тармақтың 3) тармақшасындағы "екi" деген сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi "келiссөз кезiнде дәмхана (фуршет) қызметiн көрсету," деген сөздер "келiссөз кезiнде тамақтануға арналған шығыстар, сондай-ақ" деген сөздермен ауыстырылсын;

      37) 98-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "98-бап. Ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарға
               жұмсалатын шығыстар бойынша шегерiмдер

      Негiзгi құралдар сатып алуға, оларды орнатуға жұмсалатын шығыстардан және күрделi сипаттағы өзге де шығындардан басқа, ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарға жұмсалатын шығыстар шегерiмге жатады. Тиiстi ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстар жүргiзiлгенiн растайтын жобалық-сметалық құжаттама, орындалған жұмыстардың актiсi және басқа да құжаттар мұндай шығыстарды шегерiмге жатқызу үшiн негiз болып табылады.";

      38) 99-баптың 1-тармағында "сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен келiсе отырып, белгiлеген шектерде сақтандыру сыныптары бойынша" деген сөздер алып тасталсын;

      39) 101-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Коммерциялық табудан кейiн өндiру басталған кезге дейiн бағалау және абаттандыру кезеңiнде пайдалы қазбаларды геологиялық зерттеуге, барлауға және оларды өндiруге әзiрлiк жұмыстарын жүргiзуге жер қойнауын пайдаланушы жұмсаған шығыстар, жалпы әкiмшiлiк шығыстар, негiзгi құралдар мен материалдық емес активтердi сатып алу жөнiндегi шығыстарды қоса алғанда, төленген қол қойылатын бонус пен коммерциялық табу бонусының сомалары, сондай-ақ өндiрiлген пайдалы қазбаларды өткiзу жөнiндегi шығыстардан басқа, осы Кодекске сәйкес шегерiмге жатқызылатын өзге де шығыстар жеке топты құрайды және жер қойнауын пайдаланушының қалауы бойынша айқындалатын, бiрақ 25 процент мөлшерiндегi амортизацияның шектi нормасынан аспайтын нормалар бойынша пайдалы қазбаларды коммерциялық табудан кейiн өндiру басталған кезден бастап амортизациялық аударымдар түрiнде жылдық жиынтық табыстан шегерiледi.
      Осы баптың мақсаттары үшiн коммерциялық табудан кейiнгi өндiру жер қойнауын геологиялық зерттеу, қорғау және пайдалану саласындағы уәкiлеттi орган қорларды бекiткеннен кейiн пайдалы қазбаларды өнеркәсiптiк өндiрудiң басталуын бiлдiредi.
      Жеке топ құрылғаннан кейiн жұмсалған мұндай шығыстар оның ұлғаюына жатқызылады.
      Осы шығыстар жер қойнауын пайдалану құқығының бiр бөлiгiн беруден түскен табыстарды қоса алғанда, табиғи ресурстарға геологиялық зерттеу және оларды өндiруге әзiрлiк жұмыстарын жүргiзу кезеңiнде жасалған келiсiм-шарт шеңберiнде жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдаланушының қызметi бойынша алған табыстар сомасына оларды азайту жолымен түзетуге жатады, оған:
      1) пайдалы қазбаларды өткiзу кезiнде алынған табыстар;
      2) осы Кодекстiң 91-бабына сәйкес жылдық жиынтық табыстан алып тасталуға тиiс табыстар қосылмайды.
      2. Осы баптың 1-тармағында белгiленген тәртiп жер қойнауын пайдалану құқығын иеленуге байланысты салық төлеушiнiң материалдық емес активтердi сатып алуға жұмсаған шығыстарына да қолданылады.";

      40) 104-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) құрылысқа және негiзгi қаражаттарды, материалдық емес активтердi сатып алуға арналған шығыстар мен салық төлеушiнiң жылдық жиынтық табыс алуына қатысты емес күрделi сипаттағы басқа да шығыстары;";

      7) тармақшадағы "құны шегерiмге жатпайды." деген сөздер "құны;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) қызметiн өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм-шарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы қосымша төлеген төлем сомасы шегерiмге жатпайды.";

      41) 105-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "105-бап. Тiркелген активтер

      Тiркелген активтер - жер қойнауын пайдаланушы коммерциялық табудан кейiн өндiру басталған кезге дейiн пайдалануға енгiзетiн және осы Кодекстiң 101-бабына сәйкес салық салу мақсатында ескерiлетiн негiзгi құралдар мен материалдық емес активтердi қоспағанда, Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасына, сондай-ақ бухгалтерлiк есепке алу стандарттарына сәйкес салық төлеушiнiң бухгалтерлiк балансында ескерiлетiн және жылдық жиынтық табыс алу үшiн пайдаланылатын негiзгi құралдар мен материалдық емес активтер.";

      42) 106-бапта:
      1-тармақтағы "Негiзгi" деген сөз "Осы Кодекстiң 92-103-баптарына сәйкес негiзгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақ "сатып алу" деген сөздерден кейiн "және (немесе) жасау" деген сөздермен толықтырылсын;

      43) 107-бапта:
      1-тармақта:
      2) тармақша алып тасталсын;

      9) тармақша "берiлген" деген сөзден кейiн ", осы Кодекстiң 138-140-баптарына сәйкес құны шегерiмге жатқызылатын (жатқызылған)" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "амортизация нормаларын, бiрақ осы Кодекстiң 110-бабында белгiленген шектен асырмай," деген сөздер "амортизацияның осы Кодекстiң 110-бабында белгiленген нормаларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Үйлер, құрылыстар мен ғимараттар бойынша табыстарды және тiркелген активтер бойынша шегерiмдердi есептеу мақсатындағы есепке алу әрбiр объект бойынша жеке жүргiзiледi және I топтың негiзгi құралының құны кiшi топтың құн балансына теңестiрiледi.";

      44) 108-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "108-бап. Амортизациялық топтар мен кiшi топтардың құн
                балансын анықтау

      1. Әрбiр амортизациялық топ бойынша салық кезеңiнiң басында топтың құн балансы деп аталатын қорытынды сомалар анықталады.
      I топтың құн балансы негiзгi құралдардың әрбiр объектiсi бойынша кiшi топтардың құн балансынан тұрады.
      II, III, IV және V топтардың құн балансы кiшi топтардың әрбiр салық кезеңi бойынша жеке құн баланстарынан тұрады.
      2. Салық кезеңiнiң соңындағы кiшi топтың құн балансы:
      1) өткен салық кезеңдерiнде құрылған кiшi топтардың құн балансы бойынша:
      өткен салық кезеңiнде есептелген амортизациялық аударымдар сомасына азайтылған, сондай-ақ осы Кодекстiң 111-бабының 1 және 2-тармақтарына және 113-бабының 2 және 4-тармақтарына сәйкес жасалған түзетулер ескерiлген өткен салық кезеңiнiң соңындағы кiшi топтың құн балансы ретiнде анықталатын салық кезеңiнiң басындағы кiшi топтың құн балансы,
      алу
      осы Кодекстiң 109-бабына сәйкес белгiленген тәртiппен салық кезеңiнде шығып қалған тiркелген активтер;
      2) салық кезеңi барысында құрылған кiшi топтардың құн балансы бойынша:
      осы Кодекстiң 109-бабына сәйкес белгiленген тәртiппен салық кезеңiнде келiп түскен тiркелген активтер,
      алу
      осы Кодекстiң 109-бабына сәйкес белгiленген тәртiппен салық кезеңiнде шығып қалған тiркелген активтер ретiнде анықталады.
      3. Өткен салық кезеңiнiң соңына кiшi топтардың құн балансы ретiнде белгiленген, өткен салық кезеңiнде есептелген амортизациялық аударымдар сомасына азайтылған, сондай-ақ 2006 жылғы 1 қаңтарға дейiн қолданыста болған Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүргiзiлген түзетулердi ескере отырып, кiшi топтардың құн баланстары 2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша осы Кодекстiң 110-бабында белгiленген топтар бойынша бөлiнедi.
      2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша белгiленген, V топ құрамына қосылған кiшi топтардың құн баланстары 2006 жылы түскен тiркелген активтер болып танылады.
      2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша белгiленген II, ІІІ және IV топтардың құн балансы тиiстi топтардың құн балансынан жеке есепке алынады.";

      45) 109-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Сатып алу, өтеусiз алу, жарғылық капиталға салым ретiнде алу кезiнде келiп түскен тiркелген активтер осы Кодекстiң 106-бабына сәйкес айқындалатын құн бойынша мынадай тәртiппен:
      I топ бойынша - тиiстi кiшi топтың құн балансын құрайды;
      II, ІІІ, IV және V топтар бойынша - кiшi топтың түсiм болған салық кезеңiндегi құн балансына қосылады.
      2. Шығып қалатын тіркелген активтер тиісті кіші топтардың құн балансын (І топ бойынша) немесе кіші топтардың тиісті салық кезеңдеріндегі құн балансын (ІІ, ІІІ, IV және V топтар бойынша):
      өткізу, қаржы лизингіне беру кезінде - өткізу құнына;
      жарғылық капиталға салым ретінде берген кезде - осы Кодекстің 106-бабына сәйкес анықталатын құн бойынша;
      тіркелген активтер сақтандырылған жағдайда олар есептен шығарылған, жоғалған, жойылған, бүлінген, ысырап болған кезде сақтандыру ұйымы сақтанушыға сақтандыру шартына сәйкес төлейтін сақтандыру төлемінің сомасын негізге ала отырып, анықталатын құн бойынша, өзге жағдайларда - баланстық құны бойынша;
      өтеусіз беру кезінде - баланстық құны бойынша кемітеді.";

      46) 110-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "110-бап. Тіркелген активтер амортизациясының нормалары

      Амортизацияға жататын тіркелген активтер амортизацияның мынадай нормаларымен топтарға бөлінеді:
_________________________________________________________________
Топ |     Тiркелген активтердiң атауы             | Амортизация
 N  |                                             | нормасы (%)
_________________________________________________________________
 І   Берiлiс құрылғыларын, мұнай және газ
     ұңғымаларын қоспағандағы үйлер, құрылыстар        8

II   Тау-кен өндiру өнеркәсiбiнiң машиналары мен
     жабдықтарын, сондай-ақ көлiк құралдары мен
     жабдықтарды қоспағандағы мұнай және газ
     ұңғымалары, машиналар мен жабдықтар              20

III  40 тонна және одан да ауыр жүк көтеретiн
     карьер автосамосвалдарын қоса алғандағы
     тау-кен өндiру өнеркәсiбiнiң машиналары мен
     жабдықтары                                       25

IV   Кеңсе машиналары мен компьютерлер                50

V    Басқа топтарға қосылмаған тiркелген активтер     15
_________________________________________________________________ ";

      47) 111-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Егер I топтың кiшi тобының құн балансы салық кезеңiнiң соңында бастапқы құнының 10 процентiнен кем соманы құрайтын болса, осы кiшi топтың құн балансының мөлшерi шегерiмге жатқызылады және нөлге тең болады.
      Егер II, III, IV және V топтардың кiшi тобының құн балансы салық кезеңiнiң соңында осы кiшi топтың құн балансы көрсетiлген салық кезеңiнде осы Кодекстiң 113-бабының 2 және 4-тармақтарына сәйкес жүргiзiлген түзетулердi ескере отырып, ол құрылған салық кезеңiнiң соңында аталған кiшi топтың құн балансының 10 процентiнен кем соманы құрайтын болса, құрылған кезден бастап мынадай мерзiмдер өткен соң осы кiшi топтың құн балансы шегерiмге жатқызылады:

_________________________________________________________________
Топ |     Тiркелген активтердiң атауы             |Амортизацияның
 N  |                                             | шекті мерзімі
    |                                             |    (жыл)
_________________________________________________________________
II   Тау-кен өндiру өнеркәсiбiнiң машиналары мен
     жабдықтарын, сондай-ақ көлiк құралдары мен
     жабдықтарды қоспағандағы мұнай және газ
     ұңғымалары, машиналар мен жабдықтар                11

III  40 тонна және одан да ауыр жүк көтеретiн
     карьep автосамосвалдарын қоса алғандағы
     тау-кен өндiру өнеркәсiбi машиналары мен
     жабдықтары                                          9

IV   Кеңсе машиналары мен компьютерлер                   4
V    Басқа топтарға қосылмаған тiркелген активтер       15
________________________________________________________________ ";

      48) мынадай мазмұндағы 111-1-баппен толықтырылсын:

      "111-1-бап. Топтардың құн балансына қосылмаған тiркелген
                  активтер бойынша шегерiмдер

      1. Кiшi топтардың Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 1 қаңтарға дейiн қолданыста болған салық заңдарына сәйкес 2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша айқындалған және II, ІІІ және IV топтарға жатқызылатын құн баланстары мынадай мерзiмдер iшiнде:
      II және ІІІ топтар бойынша 5 жылда;
      IV топ бойынша 2 жылда тең үлестермен шегерімге жатқызылады.
      Шегерiмге жатқызылатын сома салық кезеңiнiң соңына кiшi топтың құн балансының осы тармақта айқындалған мерзiмнiң аяқталуына дейiн қалған жылдар санына қатынасы ретiнде айқындалады.
      2. Көрсетiлген кiшi топтардың құн балансы салық кезеңiнiң соңына:
      шегерiмге жатқызылатын, осы баптың 1-тармағына сәйкес өткен салық кезеңiнде есептелген сомаға азайтылған өткен салық кезеңiнiң соңына кiшi топтың құн балансы ретiнде айқындалатын салық кезеңiнiң басындағы құн балансы,
      алу
      осы Кодекстiң 109-бабына сәйкес айқындалған құн бойынша салық кезеңiнде шығып қалған тiркелген активтер ретiнде айқындалады.";

      49) 113-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "113-бап. Жөндеуге жұмсалған шығыстар бойынша шегерiмдер

      1. Осы топқа енетiн және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасына, сондай-ақ бухгалтерлiк есепке алу стандарттарына сәйкес салық төлеушiнiң бухгалтерлiк балансында ескерiлетiн негiзгi құралдарды жөндеуге салық төлеушi жұмсаған iс жүзiндегi шығыстар бойынша әрбiр топқа қатысты шегерiм жасауға оларды жылдық жиынтық табыс алу үшiн пайдаланған жағдайда рұқсат етiледi.
      2. Негiзгi құралдарды жөндеуге арналған iс жүзiндегi шығыстар сомасы салық кезеңiнiң соңында осы Кодекстiң 111-1-бабына сәйкес айқындалған кiшi топтың тиiстi құн балансының мөлшерiне ұлғайтылған топтың құн балансынан белгiленген мынадай шектерде шегерiледi:

_________________________________________________________________
Топ |     Тiркелген активтердiң атауы             | Шекті норма
 N  |                                             |     (%)
_________________________________________________________________
I    Берiлiс құрылғыларын, мұнай және газ
     ұңғымаларын қоспағандағы үйлер,
     құрылыстар                                          5

II   Тау-кен өндiру өнеркәсiбiнiң машиналары
     мен жабдықтарын, сондай-ақ көлiк
     құралдары мен жабдықтарды қоспағандағы
     мұнай және газ ұңғымалары, машиналар
     мен жабдықтар                                      15

III  40 тонна және одан да ауыр жүк көтеретiн
     карьер автосамосвалдарын қоса алғандағы
     тау-кен өндiру өнеркәсiбi машиналары мен
     жабдықтары                                         15

IV   Кеңсе машиналары мен компьютерлер                   5

V    Басқа топтарға қосылмаған тiркелген
     активтер                                           10
_________________________________________________________________

      Көрсетiлген шектен асатын сома:
      I топ бойынша:
      егер салық кезеңiнiң соңында кiшi топтың құн балансының құрамына кiретiн негiзгi құрал iс жүзiнде шығып қалса - құн өсiмiнен түсетiн табыстың немесе кiшi топтың құн балансынан шығып қалған тiркелген активтер құнының асып кетуiнен түскен табыстың тиiстi мөлшерiн iс жүзiндегi шығыстарға бара-бар азайтады және (немесе) кiшi топтың тиiстi құн балансын ұлғайтпайды;
      өзге жағдайларда - кiшi топтың тиiстi құн балансын iс жүзiндегi шығыстарға бара-бар ұлғайтады;
      топтың құн балансына кiрмейтiн негiзгi құралдар бойынша - жеке кiшi топтың құн балансын құрайды немесе ұлғайтады;
      II, ІІІ, IV және V топтар бойынша - кiшi топтың жөндеу жүргiзiлген салық кезеңiндегi құн балансын құрайды немесе ұлғайтады.
      3. Бюджет қаражатынан алынған субсидиялар есебiнен жүргiзiлген жөндеуге жұмсалған шығыстар шегерiмге жатпайды және топтың құн балансын ұлғайтпайды.
      4. Инвестициялық жобаның шеңберiнде пайдалануға берiлген, осы Кодекстiң 138-140-баптарына сәйкес құны шегерiмге жатқызылатын (жатқызылған) негiзгi құралдарды жөндеуге арналған iс жүзiндегi шығыстардың сомасы осы баптың 2-тармағында айқындалған тәртiппен шегерiмге жатқызылады.";

      50) 115-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгi "сақтандыру сыйақыларының қайта сақтандыру шарты бойынша төленген сақтандыру сыйақыларына азайтылған сомасы" деген сөздер ", сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын бұзған кезде қайтарылған, сақтандыру сыйлықақыларының сомасына, сондай-ақ қайта сақтандыру шарты бойынша төленген сақтандыру сыйлықақыларының сомасына азайтылған сақтандыру сыйлықақылары және Сақтандыру төлемдерiн кепiлдендiру қорына мiндеттi жарналар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтың екiншi бөлiгi "сақтандыру сыйақыларын" деген сөздерден кейiн ", сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын бұзған кезде қайтарылған, сондай-ақ сақтандыру сыйлықақыларын" деген сөздермен толықтырылсын;

      51) 117-баптың 1-тармағында:
      2) тармақшада "жинақтаушы" деген сөздiң алдынан "аннуитеттiк сақтандыруды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      2) тармақшадағы "процентi мөлшерiнде төлейдi." деген сөздер "процентi;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) аннуитеттiк сақтандыру бойынша - алынуға тиiс (алынған) сақтандыру сыйлықақылары сомасының 1 процентi мөлшерiнде төлейді.";

      52) 119-1-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Егер осы тармақта өзгеше белгiленбесе, осы баптың 4-тармағының ережелерi өндiрiстiк мақсаттағы объектiлердi мемлекеттiк қабылдау комиссиялары пайдалануға қабылдаған күннен бастап бес жыл iшiнде қолданылады.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi қызмет түрлерiне және тiркелген активтерге инвестициялар көлемiне байланысты осы баптың 4-тармағының ережелерiн қолданудың өндiрiстiк мақсаттағы толық технологиялық циклi бар объектiлердi мемлекеттiк қабылдау комиссиялары пайдалануға қабылдаған күннен бастап он жылдан аспайтын өзге мерзiмдерiн белгiлей алады.
      Осы баптың 4-тармағының ережелерiн бес жылдан артық мерзiмге қолдану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.";

      53) 120-бапта:
      2-тармақ "қайырымдылық" деген сөзден кейiн "және демеушiлiк" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақта "Белгiленген" деген сөз "Жалпыға бiрдей белгiленген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      54) 122-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "екi" деген сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) көмек алатын тұлға тарапынан арыз негiзiнде салық төлеушiнiң шешiмi болған жағдайда демеушiлiк көмек;";

      5-тармақ "шығаруы" деген сөзден кейiн "2006 жылғы 1 қаңтарға дейiн қолданылған" деген сөздермен толықтырылсын;

      55) 124-баптың 1-тармағының үшiншi бөлiгi алып тасталсын;

      56) 130-бапта:
      1-тармақтағы "онда" деген сөзден кейiн "резидент емес" деген сөздермен, "пайдасының" деген сөзден кейiн "резиденттiң мұндай резидент емес заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесiне негiзделе отырып айқындалатын резидент емес тұлғаның" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Мұндай мемлекеттердiң тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.";

      57) 131-баптың 1-1-тармағында:
      2) тармақша "зейнетақы активтерi" деген сөздерден кейiн ", пайлық және акционерлiк инвестициялық қорлар" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) тармақшадағы "кiрiстер төлем көзiнен салық салуға жатпайды." деген сөздер "кiрiстер;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) пайлық және акционерлiк инвестициялық қорлардың пайлары мен акциялары бойынша дивидендтер төлем көзiнен салық салуға жатпайды.";

      58) 138-бапта:
      екiншi бөлiк "дегенiмiз" деген сөзден кейiн "корпорациялық табыс салығын төлеуден босату не" деген сөздермен толықтырылсын; "иемденiп алынған және" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы үшіншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Инвестициялық салық преференцияларын қолдану үшiн қайта құруға арналып iс жүзiнде жұмсалған шығыстар бөлiгiнде қайта құрылған объектiлердi қоса алғанда, инвестициялық жоба шеңберiнде пайдалануға алғаш енгiзiлгендер жаңадан пайдалануға берiлген тiркелген активтер деп танылады.";

      59) 139-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "139-бап. Инвестициялық салық преференцияларын
                қолдану тәртiбi

      1. Инвестициялық салық преференциялары (бұдан әрi - преференциялар) инвестициялық жобаны iске асыруды жүзеге асыратын салық төлеушi заңды тұлғаларға берiледi.
      2. Преференциялар салық төлеушiлерге преференцияларды қолданудың басталу күнiн белгiлейтiн келiсiм-шартқа (оның нотариалды куәландырылған көшiрмесi салық төлеушiнiң тiркелген жерi бойынша салық органына берiледi) сәйкес мынадай мерзiмдерде:
      келiсiм-шартты жасасу кезiнде шаруашылық қызметтi жүзеге асыратын салық төлеушiлер - тiркелген активтер пайдалануға берiлген жылдан кейiнгi жылдың 1 қаңтарынан бастап;
      мемлекеттiк қабылдау комиссиялары - жаңадан құрылған салық төлеушiлер өндiрiстiк мақсаттағы объектiлердi пайдалануға қабылдаған күннен бастап берiледi.
      3. Қызметiн жаңа өндiрiстердi құру жөнiндегi инвестициялық жоба (жобалар) шеңберiнде ғана жүзеге асыратын жаңадан құрылған салық төлеушiлер үшiн корпорациялық табыс салығы бойынша преференциялар осы Кодекстiң 125-бабына сәйкес есептелген корпорациялық табыс салығын жүз процентке азайтуға құқық бередi.
      4. Қолданыстағы өндiрiстердi кеңейту және жаңарту жөнiндегi инвестициялық жобаны iске асыруды жүзеге асыратын және осы баптың 3-тармағындағы талаптарға сай келмейтiн салық төлеушiлер үшiн корпорациялық табыс салығы бойынша преференциялар амортизацияға жатпайтын, осы Кодекстiң 107-бабының 1-тармағының 1) - 8) тармақшаларында көрсетiлген тiркелген активтердi қоспағанда, жылдық жиынтық табыстан инвестициялық жоба шеңберiнде пайдалануға қосылатын тiркелген активтердiң құнын преференцияларды қолдану мерзiмiне байланысты тең үлестермен шегерiмге жатқызуға құқық бередi.
      5. Преференциялар беру тәртiбi мен шарты Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңдарында айқындалады.
      6. Осы баптың мақсаттары үшiн келiсiм-шарт жасалған күнтiзбелiк жыл iшiнде мемлекеттiк тiркеуден өткен салық төлеушiлер жаңадан құрылған салық төлеушiлер деп танылады.
      7. Осы баптың 4-тармағында көзделген корпорациялық табыс салығы бойынша преференцияларды қолдану үшiн салық төлеушi жаңадан iске қосылатын тiркелген активтер бойынша олардың құнын кiшi топтың құн балансына енгiзбейдi және олар бойынша бөлек есеп жүргiзедi.
      8. Мүлiк салығы мен жер салығы бойынша преференцияларды қолдану мерзiмi бiткеннен кейiн салық төлеушi осы Кодекстiң 351-360-баптарында белгiленген тәртiппен мүлiк салығын және 323-344-баптарында белгiленген тәртiппен жер салығын төлей бастайды.
      9. Егер осы тармақта өзгеше белгiленбесе, корпорациялық табыс салығы бойынша преференцияларды қолдану мерзiмi осы баптың 2-тармағында аталған күннен бастап күнтiзбелiк бес жылдан аспауға тиiс және ол әрбiр жекелеген жағдайда қызмет түрлерiне және тiркелген активтерге инвестициялардың көлемiне қарай айқындалады.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi қызмет түрлерiне және тiркелген активтерге инвестициялардың көлемiне қарай корпорациялық табыс салығы бойынша преференцияларды қолданудың осы баптың 2-тармағында аталған күннен бастап күнтiзбелiк он жылдан аспайтын өзге мерзiмiн белгiлей алады.
      Мүлiк салығы мен жер салығы бойынша преференцияларды қолдану мерзiмi әрбiр жекелеген жағдайда тiркелген активтерге инвестициялардың көлемiне қарай айқындалады, бiрақ ол осы баптың 2-тармағында аталған күннен бастап бес жылдан аспауға тиiс.";

      60) 140-баптың 1-тармағындағы "5" деген цифр "9" деген цифрмен ауыстырылсын;

      61) мынадай мазмұндағы 22-3-тараумен толықтырылсын:

      "22-3-тарау. Өз өндiрiсiнiң, соның iшiнде сертификатталған,
                   қосылған құны жоғары тауарларын өткiзетiн
                   ұйымдарға салық салу

      140-7-бап. Жалпы ережелер

      1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, өз өндiрiсiнiң қосылған құны жоғары тауарларын өткiзетiн ұйымдарға бiр мезгілде мынадай талаптарға сай келетiн:
      1) өз өндiрiсiнiң тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тауарларын өткiзуден түскен табысы тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуден түскен табыс сомасының кемiнде 90 процентiн құрайтын,
      Өз өндiрiсiнiң тауарларын өткiзуге құрылыс объектiлерiн сату жатпайды;
      2) тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуден түскен табыс сомасындағы қосылған құн үлесi кемiнде 40 проценттi құрайтын,
      Қосылған құн мөлшерi:
      мaтериалдық, әлеуметтiк игiлiктер мен материалдық пайданы қоспағанда, салық кезеңiнiң iшiнде жұмыскерлерге есептелген табыстар,
      қосу
      Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасына сәйкес салық кезеңiнде есептелген амортизациялық аударымдар сомасы,
      қосу
      жанама және төлем көзiнен ұсталатындардан басқа, салық кезеңi үшiн декларациялар бойынша салық төлеушi есептеген салықтар сомасы,
      қосу (алу)
      төтенше жағдайлардан түскен табыс (тиген залал) ескерiлмеген, Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасына, сондай-ақ бухгалтерлiк есепке алу стандарттарына сәйкес айқындалатын таза табыс (залал) ретiнде белгiленедi;
      3) жарнама және төлем көзiнен ұсталатындардан басқа, салық кезеңi үшiн декларациялар бойынша салық төлеушi есептеген салықтар сомасының тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуден түскен табыс сомасына қатынасы ретiнде айқындалатын салық жүктемесiнiң коэффициентi кемiнде 12 проценттi құрайтын ұйымдар жатады.
      2. Өз өндiрiсiнiң қосылған құны жоғары тауарларын өткiзетiн ұйымдарға:
      жер қойнауын пайдаланушылар;
      акцизделетiн тауарлар шығаратын ұйымдар;
      арнайы салық режимiн қолданатын ұйымдар;
      қызметiн мұнай-химия өнеркәсiбiнде жүзеге асыратын және корпорациялық табыс салығын осы Кодекстiң 119-1-бабында көзделген ережелердi ескере отырып есептейтiн ұйымдар;
      технологияларды дамыту мақсатында құрылған, қызметiн арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында жүзеге асыратын және корпорациялық табыс салығын осы Кодекстiң 140-2-бабында көзделген ережелердi ескере отырып есептейтiн ұйымдар;
      қызметiн "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында жүзеге асыратын және корпорациялық табыс салығын, жер салығы мен мүлiк салығын осы Кодекстiң 140-5-бабында көзделген ережелердi ескере отырып есептейтiн ұйымдар жатпайды.

      140-8-бап. Салықтарды есептеу

      Осы Кодекстiң 140-7-бабында көрсетiлген ұйымдардың салықтарды есептеуi осы Кодекстiң 140-9-бабында көзделген ерекшелiктердi ескере отырып, осы Кодексте белгiленген тәртiппен жүргiзiледi.

      140-9-бап. Корпорациялық табыс салығын есептеу, төлеу
                 тәртiбi мен мерзiмдерi

      1. Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше көзделмесе, осы Кодекстiң 125-бабына сәйкес есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы осы Кодекстiң 140-7-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында айқындалған өз өндiрiсiнiң тауарларына қатысты корпорациялық табыс салығы сомасының 30 процентiне азайтылады.
      Өз өндiрiсiнiң тауарларына қатысты корпорациялық табыс салығының сомасы осы Кодекстiң 140-7-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында айқындалған өз өндiрiсiнiң тауарларын өткiзуден алынуға жататын (алынған) табыстардың жылдық жиынтық табыстағы үлес салмағына негiзделе отырып айқындалады.
      2. Өз өндiрiсiнiң сертификатталған тауарларын өткiзуден түскен табыстар болған жағдайда осы Кодекстiң 125-бабына сәйкес есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы менеджмент жүйелерiнiң Қазақстан Республикасының заңнамалық актiсiнде белгiленген тәртiппен енгiзiлген жылдан кейiнгi бiр салық кезеңi iшiнде өз өндiрiсiнiң сертификатталған тауарларына қатысты корпорациялық табыс салығы сомасының 50 процентiне азайтылады.
      Өз өндiрiсiнiң сертификатталған тауарларына қатысты корпорациялық табыс салығының сомасы осы Кодекстiң 140-7-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында айқындалған өз өндiрiсiнiң тауарларын өткiзуден алынуға жататын (алынған) табыстардың жылдық жиынтық табыстағы үлес салмағына негiзделе отырып айқындалады.
      Осы тармақтың мақсаттары үшiн заңды тұлғалар - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Сапа саласындағы жетiстiктерi үшiн" сыйлығы лауреаттарының осы Кодекстiң 140-7-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында айқындалған, өндiру процесi сапа менеджментi және қоршаған ортаны басқару жүйесiнiң 9000 және 14000 сериялы халықаралық ИСО стандарттарына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамалық актiсiнде белгiленген тәртiппен сертификатталған өз тауарлары өз өндiрiсiнiң сертификатталған тауарлары деп танылады.
      3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделген салық сомасын азайту корпорациялық табыс салығы бойынша осы Кодекстiң 126-бабына сәйкес айқындалатын аванстық төлемдердiң сомаларын есептеу кезiнде де қолданылады.";

      62) 144-бапта:
      мынадай мазмұндағы 5-1) және 5-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "5-1) пайлық инвестициялық қорлардың пайлары және акционерлiк инвестициялық қорлардың акциялары бойынша дивидендтер, сондай-ақ пайлық инвестициялық қорды басқарушы компания оларды сатып алған кездегi осы қордың пайлары бойынша табыстар;
      5-2) таза табысты бөлу кезiнде алынған және әрбiр құрылтайшының, қатысушының қатысу үлесiн сақтай отырып, резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайтуға бағытталған табыс;";

      6) тармақша "iшкi iстер органдарының," деген сөздерден кейiн "қаржы полициясының" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) тармақшадағы "1941-1945 жылдардағы" деген сөздер алып тасталсын; "салық жылы iшiндегi айлық есептiк көрсеткiштiң 480 еселенген шегiндегi" деген сөздер алып тасталсын;

      15) тармақшадағы "50 еселенген" деген сөздер "70 еселенген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) тармақша "алған мүлiктi" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ заңдарда белгiленген тәртiппен мұраға қалдырылатын зейнетақы жинақтарынан жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      31) тармақша "қайырымдылық" деген сөзден кейiн "және демеушiлiк" деген сөздермен толықтырылсын;

      33) тармақша "төленетiн," деген сөзден кейiн "шарттың қолданылу кезеңiнде басталған" деген сөздермен толықтырылсын; "шарттың қолданылу кезеңiндегi" деген сөздер алып тасталсын;

      34) тармақша "мiндеттi" деген сөзден кейiн "және (немесе) жинақтаушы" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 39) тармақшамен толықтырылсын:
      "39) жинақтаушы зейнетақы қорларына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мөлшердегi ерiктi кәсiби зейнетақы жарналары.";

      63) 147-баптың 2-тармағындағы "5" деген цифр "15" деген цифрмен ауыстырылсын;

      64) 152-баптың 1-тармағында:
      5) тармақша алып тасталсын;

      6) тармақшада "өмiрi мен денсаулығын" және ", тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген айлық есептiк көрсеткiштiң 5 еселенген шегiндегi" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) тұрғын үй құрылыс жинақ банктерiнде Қазақстан Республикасының резидентi - жеке тұлға Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үйдi жөндеу, салу немесе сатып алу үшiн алған тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақыны өтеуге бағытталған сомалар.";

      65) 155-баптағы "Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген мөлшерде және жағдайларда жинақтаушы зейнетақы қорларына аударылған мiндеттi зейнетақы жарналары сомасына азайтылған" деген сөздер алып тасталсын;

      66) 161-баптың 1-тармағы "есебiнен төленген, сақтандыру ұйымдары жүзеге асыратын сақтандыру төлемдерi жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табысы болып табылады." деген сөздер "есебiнен;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы төртiншi абзацпен толықтырылсын:
      "жұмыс берушiнiң жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша жұмыскердiң пайдасына енгiзетiн сақтандыру сыйлықтары есебiнен төленген, сақтандыру ұйымдары жүзеге асыратын сақтандыру төлемдерi жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табысы болып табылады.";

      67) 164-баптың 3-тармағында:
      бiрiншi бөлiктiң 2) тармақшасындағы "адамдар жеке табыс салығын аванстық төлемдердi енгiзу арқылы төлейдi." деген сөздер "адамдар;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3)
тармақшамен толықтырылсын:
      "3) салық агенттерi болып табылмайтын тұлғаларға Қазақстан Республикасында қызметтер көрсетуден, жұмыстар орындаудан табыс алатын Қазақстан Республикасының азаматтары жеке табыс салығын аванстық төлемдердi енгiзу арқылы төлейдi.";

      екiншi бөлiктегi "1) тармақшасында айқындалған тұлға" деген сөздер "1) және 3) тармақшаларында айқындалған тұлғалар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      68) 166-бапта:
      1-тармақтың 1) тармақшасының в) тармақшасындағы "антиквариаттарды сату кезiндегi олардың құнының өсiмi;" деген сөздер "антиквариаттарды;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы г) тармақшасымен толықтырылсын:
      "г) мемлекеттiк тiркеуге жататын және бiр жылдан кем емес уақыт меншiк құқығындағы немесе механикалық көлiк құралын және (немесе) тiркемелердi иелiктен айыру құқығымен басқаруға сенiмхат негiзiнде алынған механикалық көлiк құралдарын және тiркемелердi сату кезiндегi олардың құнының өсiмi;";

      2-тармақта:
      ", бiрақ оны сатып алу құнынан кем болмайтын" деген сөздер алып тасталып, "бағалау" деген сөз "оны сатып алу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Сатып алу құны болмаған жағдайда мүлiктi сату құны мен бағалау құны арасындағы оң айырма құн өсiмi болып табылады.";

      69) 171-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы алып тасталсын;

      70) 177-баптың 6-1-тармағы мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы тармақта белгiленген шарттар орындалған кезде және резидент емес шетелдiк қызметкердi Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде ұсыну жөнiндегi қызметтер көрсеткен жағдайда резидент еместiң мұндай қызметтерi Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде көрсетiлген қызметтер болып табылады.";

      71) 179-бапта:
      2-тармақ "мысалдарда" деген сөз "нысандарда" деген сөзбен ауыстырылып, "талап етуiн" деген сөздерден кейiн "Қазақстан Республикасындағы көздерден резидент еместiң алдындағы табыстарды төлеу жөнiндегi берешектi өтеу есебiне жүргiзiлетiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақта:
      8) тармақшадағы "сыйақыларды қоспағанда," деген сөздер алып тасталсын;

      8) тармақшадағы "табыстар жатпайды" деген сөздер "табыстар;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде, осы Кодекстiң 178-бабының 2) тармақшасында көрсетiлмеген жұмыстарды орындаудан, қызметтердi көрсетуден түскен табыстар жатпайды.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Резидент еместермен жасалған келiсiм-шарттарда Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде жұмыстардың (көрсетiлетiн қызметтердiң) алуан түрлерi орындалуын көздейтiн ережелер болған жағдайда осы бапта белгiленген төлем көздерiнен табыс салығын есептеу және ұстау тәртiбi жұмыстардың (көрсетiлетiн қызметтердiң) әрбiр түрiне бөлек қолданылады. Бiртұтас өндiрiстiк-технологиялық цикл шеңберiнде резидент емес орындаған жұмыстардың (көрсетiлетiн қызметтердiң) әрбiр кезеңi резидент еместер табыстарынан төлем көзi табыс салығын есептеу мен ұстау мақсатындағы жұмыстардың (көрсетiлетiн қызметтердiң) жекелеген түрi ретiнде қарастырылады.
      Бұл ретте жоғарыда аталған келiсiм-шарттар бойынша резидент емес табыстарының жалпы сомасы Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде жұмыстарды (көрсетiлетiн қызметтердi) орындаудан алынған табыстарға негiзделiп бөлiнуге тиiс.
      Осы тармақтың ережелерiн қолдану мақсатында резидент емес Қазақстан Республикасында жұмыстарды (көрсетiлетiн қызметтердi) атқарудан алынған табыстарға және одан тыс жерлерде атқарылған жұмыстардан (көрсетiлетiн қызметтерден) алынған табыстарға резидент емес табысының жалпы сомасы негiзделiп бөлiнгенiн растайтын есеп құжаттамасының көшiрмесiн көрсетiлетiн қызметтердi алушыға табыс етуге мiндеттi.
      Осы баптың ережелерiне сәйкес Қазақстан Республикасында салық салынуға тиiстi резидент емес табысының сомасы төмендеуiне алып келетiн резидент еместiң табысы негiзсiз бөлiнген жағдайда Қазақстан Республикасында, сондай-ақ одан тыс жерлерде атқарылған жұмыстардан, көрсетiлетiн қызметтерден жоғарыда аталған келiсiм-шарттар бойынша алынған резидент емес табысының жиынтық сомасына салық салынуға тиiс.";

      72) 187-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы "түскен" деген сөзден кейiн ", салық салу тәртiбi осы Кодекстiң 189-бабында айқындалған" деген сөздермен толықтырылсын;

      73) 187-1 бапта:
      2-тармақтың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бұдан кейiнгi салық кезеңдерiнде жеке табыс салығын салық агентi өткен салық кезеңiнде шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынған жеке табыс салығының есебiнде көрсетiлген резидент емес жеке тұлғаның iс жүзiндегi салық мiндеттемесiнiң сомасын негiзге ала отырып есептейдi. Бұл ретте алдыңғы салық кезеңi iшiндегi жеке табыс салығының есебi тапсырылғанға дейiнгi кезең үшiн жеке табыс салығы бойынша аванс төлемдерiн есептеу есеп берiлiп отырған салық кезеңi iшiндегi жеке табыс салығының болжамды сомасы негiзге алына отырып, бiрақ өткен табыс кезеңi iшiндегi жеке табыс салығы бойынша орташа айлық аванс төлемдерiнiң есептемеген сомасынан кем емес мөлшерде жүргiзiледi.";

      6-тармақтағы "жазбаша өтiнiш" деген сөздер "түзету себептерiнiң жазбаша негiздемесiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      74) 188-баптың 2-тармағында:
      бiрiншi бөлiгiндегi "күнтiзбелiк жылдың" деген сөздер "есептiк салық кезеңiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Бұл ретте келесi салық кезеңдерiнде салық агентi жеке табыс салығының есебiн тапсырғаннан кейiн есептiк салық кезеңi iшiндегi жеке табыс салығы бойынша аванс төлемдерi сомасының түзетiлген есебiн ол тапсырылған күннен бастап жиырма жұмыс күнi iшiнде, бiрақ есептiк салық кезеңiнiң 20 сәуiрiнен кешiктiрмей қосымша табыс етуге мiндеттi.";

      75) 190-баптa:
      3-тармақтағы "5" деген цифр "7" деген цифрмен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "2" деген цифр "1" деген цифрмен ауыстырылсын;

      76) 191-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "191-бап. Аванстық төлемдердi және жеке табыс салығын
                төлеу тәртiбi мен мерзiмдерi

      1. Мынадай резидент емес жеке тұлғалар:
      1) осы Кодекске сәйкес арнайы салық режимдерiн қолданатын тұлғаларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жеке кәсiпкерлiк қызметтен табыс түсiретiн резидент емес жеке тұлғалар;
      2) төлем көзiне табыс салығы салынатын табыстарды қоспағанда, осы Кодекстiң 149-151-баптарында көзделген өзге де табыстарды қоса отырып, осы Кодекстiң 178-бабының 14), 16) және 17) тармақшаларында айқындалған табыстарды алатын резидент емес жеке тұлғалар жеке табыс салығын аванстық төлемдердi енгiзу жолымен төлейдi.
      2. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген резидент емес жеке тұлғаларға жеке табыс салығын есептеу шегерiмдi жүзеге асырмастан есептелген табыс сомасына осы Кодекстiң 145-бабының 1-тармағында белгiленген ставкаларды қолдану арқылы жүргiзiледi.
      3. Бiрiншi салық кезеңiнде жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдердi есептеудi резидент емес жеке тұлға мынадай тәртiппен:
      1) осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында аталған резидент емес жеке тұлға салық кезеңiнiң iшiнде алуға болжанатын табыс сомасын негiзге алып, осы Кодекстiң 189-бабының ережелерiн ескере отырып;
      2) осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында аталған резидент емес жеке тұлға жеке еңбек шартында (келiсiм-шартта, келiсiмде) көрсетiлген табыс сомасын негiзге алып, осы баптың 2-тармағының ережелерiн ескере отырып жүргiзедi.
      Резидент емес жеке тұлға кейiнгi салық кезеңдерiнде жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер есептеудi резидент емес жеке тұлғаның нақты салық мiндеттемесiнiң өткен салық кезеңiндегi жеке табыс салығы бойынша декларацияда көрсетiлген сомасын негiзге ала отырып жүргiзедi. Бұл ретте өткен салық кезеңiндегi жеке табыс салығы бойынша декларацияны тапсырғанға дейiнгi кезеңдегi жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер есептеудi резидент емес жеке тұлға есептiк салық кезеңi үшiн жеке табыс салығының болжамды сомасын негiзге ала отырып жүргiзедi, бiрақ ол өткен салық кезеңiндегi орташа айлық аванстық төлемдердiң қосылған сомасынан кем болмауға тиiс.
      4. Резидент емес жеке тұлға салық кезеңiнiң iшiнде жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдердi төлеудi ағымдағы айдың 20-сынан кешiктiрмей ай сайын жүргiзедi.
      5. Резидент емес жеке тұлға салық кезеңi iшiнде төлеуi тиiс жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдердiң сомалары жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларының есебiнде көрсетiледi.
      Резидент емес жеке тұлға жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларының есебiн осы Кодекстiң 192-бабының 1-тармағында белгiленген мерзiмнен кешiктiрмей өзi тiркелген жер бойынша салық органына ұсынады.
      Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында аталған резидент емес жеке тұлғалар жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларының есебiне салық салынатын табыстың мәлiмделген сомасын растайтын жеке еңбек шартының (келiсiм-шарттың, келiсiмнiң) немесе өзге де азаматтық-құқықтық шарттың көшiрмесiн қоса беруге мiндеттi.
      6. Аванстық төлемдердiң енгiзiлген сомалары ағымдағы салық кезеңiнде резидент емес жеке тұлғаға есептелген жеке табыс салығын төлеу есебiне есепке алынады.
      7. Түпкiлiктi есеп айырысу және жеке табыс салығын төлеу салық кезеңi үшiн жеке табыс салығы бойынша декларация тапсыру үшiн белгiленген мерзiмнен кейiн он жұмыс күнiнен кешiктiрмей жүргiзiледi.
      Салық кезеңiнiң қорытындылары бойынша жеке табыс салығы бойынша декларацияны резидент емес жеке тұлға осы Кодекстiң 192-бабының 2-тармағында белгiленген мерзiмнен кешiктiрмей өзi тiркелген жер бойынша салық органына ұсынады.
      8. Резидент емес жеке тұлға салық кезеңiнiң iшiнде салық органына салық кезеңiнiң алдағы айлары үшiн жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларының түзетiлген есебiн табыс етуге құқылы. Жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдердiң сомаларын азайту жағына қарай түзеткен жағдайда резидент емес жеке тұлға салық органына көрсетiлген есеппен бiрге түзетулер себептерiнiң жазбаша негiздемесiн ұсынуға тиiс.";

      77) 192-баптың тақырыбы мен 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "192-бап. Жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер
                сомаларының есебi және жеке табыс салығы
                жөнiндегi декларация

      1. Осы Кодекстiң 191-бабында көрсетiлген резидент емес жеке тұлғалар осы Кодекстiң 527-бабында белгiленген тiркелу күнiнен бастап жиырма бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей және келесi салық кезеңдерiнде - есептiк салық кезеңiнiң 20 қаңтарынан кешiктiрмей қызметтi жүзеге асыру кезеңiнде жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларының есебiн тiркелген жерi бойынша салық органына табыс етуге мiндеттi. Бұл ретте салық төлеушi декларация тапсырғаннан кейiн оны тапсырған күннен бастап жиырма жұмыс күнi iшiнде, бiрақ есептiк салық кезеңiнiң 20 сәуiрiнен кешiктiрмей есептiк салық кезеңi үшiн жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларының түзетiлген есебiн тiркелген жерi бойынша салық органдарына қосымша табыс етуге мiндеттi.";

      78) 198-баптың 1-тармағындағы "202" деген цифр "201-1" деген цифрмен ауыстырылсын;

      79) 201-баптың 1-тармағындағы "тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметтен түскен таза табысты түбегейлi алушы болса және тиiстi халықаралық шарттың ережелерiн қолдануға құқылы болса" деген сөздер "халықаралық шарт жасасқан елдiң резидентi болса және тиiстi халықаралық шартта резидент еместiң Қазақстан Республикасындағы қызметтен түскен таза табысына тұрақты мекеме арқылы салық салудың осы Кодекстiң 185-бабында белгiленген тәртiптен өзгеше тәртiбi көзделген болса" деген сөздермен ауыстырылсын;

      80) 203-баптың 3) тармақшасындағы "202" деген цифр "201-1" деген цифрмен ауыстырылсын;

      81) 207-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мыналар:
      1) осы Кодекстiң 208-бабына сәйкес Қазақстан Республикасында қосылған құн салығы бойынша есепке тұрған мынадай тұлғалар:
      жеке кәсiпкерлер;
      мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда, заңды тұлғалар;
      қызметiн Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент еместер;
      2) заңды тұлғаның осы Кодекстiң 208-бабының 6-тармағына сәйкес қосылған құн салығын дербес төлеушiлер ретiнде танылған құрылымдық бөлiмшелерi қосылған құн салығын төлеушiлер болып табылады.";

      82) 208-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "208-бап. Қосылған құн салығы бойынша есепке қоюға
                қойылатын талаптар

      1. Қорытындысы бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзу бойынша айналымның мөлшерi осы баптың 3-тармағында белгiленген өткiзу бойынша ең төменгi айналымнан асатын болса, осы Кодекстiң 207-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген тұлғалар кез келген кезең (он екi айлық кезеңнен аспайтын) аяқталған күннен бастап күнтiзбелiк он бес күннен кешiктiрмей қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы салық органына өтiнiш беруге мiндеттi.
      2. Өткiзу бойынша айналымды анықтау кезiнде осы Кодекстiң 225-бабына сәйкес салықтан босатылатын өткiзу бойынша айналым, сондай-ақ жеке тұлғаның жеке мүлкiн өткiзу бойынша айналым, егер ондай мүлiк кәсiпкерлiк қызмет мақсатында пайдаланылмаса, есепке алынбайды.
      Осы баптың 1-тармағының мақсаттары үшiн шаруа (фермер) қожалығы үшiн арнаулы салық режимiнде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын салық төлеушi, өткiзу бойынша айналым мөлшерiн анықтау кезiнде осы арнаулы салық режимiне кiретiн қызметтi жүзеге асырудан түскен өткiзу бойынша айналымды есепке алмауына болады.
      Заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшелерi болған жағдайда өткiзу бойынша айналым көлемi осы тұлғаның барлық құрылымдық бөлiмшелерiнiң өткiзу бойынша айналымдары ескерiле отырып айқындалады.
      3. Өткiзу бойынша айналымның ең төмен деңгейi осы баптың 1-тармағында көрсетiлген кезеңнiң соңғы айына белгiленген айлық есептiк көрсеткiштiң 12000 еселенген шамасын құрайды.
      4. Осы баптың 1-тармағына сәйкес қосылған құн салығы бойынша есепке қойылуға жатпайтын, бiрақ қосылған құн салығын салуға жататын тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзудi жүзеге асыратын немесе жүзеге асыруды жоспарлаған тұлға қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы өтiнiштi салық органына ерiктi түрде бере алады.
      5. Осы Кодекстiң 207-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген тұлғалар қосылған құн салығы бойынша ол есепке қою туралы өтiнiш берген айдан кейiнгi айдың алғашқы күнiнен бастап қосылған құн салығын төлеушiге айналады.
      Жеке кәсiпкер он жұмыс күнiнен кешiктiрмей қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы салық органына өтiнiш берген жағдайда, жеке кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеуден өткеннен кейiн осы тұлға жеке кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркелген күнiнен бастап қосылған құн салығын төлеушiге айналады.
      Мемлекеттiк мекемелердi, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент еместi қоспағанда, заңды тұлға ол мемлекеттiк тiркелгеннен (есепке алынғаннан) кейiн он жұмыс күнiнен кешiктiрмей салық органына қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы өтiнiш берген жағдайда осы тұлғалар өздерi салық төлеушiлер ретiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап қосылған құн салығын төлеушiлерге айналады.
      6. Егер осы Кодекстiң 208-1-бабының 3-тармағында өзгеше көзделмесе, уәкiлеттi мемлекеттiк орган қосылған құн салығын төлеушi заңды тұлғаның өтiнiшi бойынша оның құрылымдық бөлiмшелерiн қосылған құн салығын дербес төлеушiлер ретiнде қарастыра алады.
      7. Осы баптың 6-тармағына сәйкес құрылымдық бөлiмшелерi қосылған құн салығын дербес төлеушiлер деп танылған қосылған құн салығын төлеушi заңды тұлға құрылымдық бөлiмшелердiң орналасқан жерi бойынша салық органдарына қосылған құн салығы бойынша оларды есепке қою туралы өтiнiш беруге (немесе өзiнiң құрылымдық бөлiмшелерiне тапсырма беруге) мiндеттi.
      8. Қосылған құн салығын төлеушi заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшелерi қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы өтiнiшi берiлген айдан кейiнгi айдың бiрiншi күнi қосылған құн салығын төлеушiлерге айналады.
      9. Осы Кодекстiң 207-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген тұлғалар қосылған құн салығы бойынша есепке қойылған кезде, осы тұлғалардың осы Кодекстiң 235-бабына сәйкес қосылған құн салығы бойынша есепке қойылған күнiндегi тауарлар (негiзгi құралдарды қоса алғанда) қалдығы бойынша қосылған құн салығы сомасын есепке жатқызуға құқығы бар.
      10. Салық органы осы баптың 1-тармағында көзделген жағдайлар анықталған кезде осы Кодекстiң 207-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген тұлғаларды өтiнiшсiз, қосылған құн салығы бойынша есепке қоюға құқылы.";

      83) 210-баптың 4-тармағындағы "Тұлға" деген сөз "Осы Кодекстiң 207-бабының 1-тармағында көрсетiлген салық төлеушiлер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      84) 211-бапта:
      1-тармақтың 6) тармақшасындағы "жөнелтуiн бiлдiредi." деген сөздер "жөнелтуiн;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) бұрын экспорт режимiнде шығарылған тауарды керi импорт режимiнде қайтаруды бiлдiредi.";

      3-тармақта:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) бұрын экспорт режимiнде шығарылған тауарды керi импорт режимiнде қайтаруды қоспағанда, тауарды қайтару;";

      5) тармақшадағы "peciмделсе, өткiзу бойынша айналым болып табылмайды." деген сөз "ресiмделсе;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) жер қойнауын пайдаланушы жаңадан құрған және (немесе) сатып алған, жер қойнауын пайдалану жөніндегi операцияларды орындау үшiн пайдаланылатын және Қазақстан Республикасына берiлуi тиiс мүлiктi жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалануға жасалған келiсiм-шарт талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының меншiгiне беруi, өткiзу бойынша айналым болып табылмайды.";

      85) 216-баптың 2-тармағында:
      екiншi бөлiктегi "211-баптың" деген сөздер "осы Кодекстiң 211-бабының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктегi "210-баптың" деген сөздер "осы Кодекстiң 210-бабының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      86) 221-баптың 5-тармағындағы "құжаты" деген сөзден кейiн "немесе уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысан бойынша салық органы берген құжат" деген сөздермен толықтырылсын;

      87) 222-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Экспортқа тауарлар өткiзу жөнiндегi айналымға нөлдiк ставка бойынша салық салынады.";

      88) 223-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      89) 225-бапта:
      16) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:
      "17) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес айқындалған, "Еркiн қойма" кеден режимi қолданылатын аумақта өндiрiлген және Қазақстан Республикасы кеден аумағының қалған бөлiгiне өткiзiлетiн қазақстандық тауарларды өткiзу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.
      Осы тармақшада көрсетiлген тауарлар тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.";

      90) 226-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы алып тасталсын;

      91) 227-баптың 2-тармағында:
      1) тармақшаның бiрiншi абзацы "және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiсiне сәйкес мемлекеттiк инвестициялық саясатты iске асыруға уәкiлеттi банк Қазақстан Республикасының заңнамалық актiсiне сәйкес лицензиясыз iске асыратын операциялар" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақша "және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiсiне сәйкес мемлекеттiк инвестициялық саясатты iске асыруға уәкiлеттi банк Қазақстан Республикасының заңнамалық актiсiне сәйкес лицензиясыз iске асыратын бағалы қағаздармен жасалатын операциялар" деген сөздермен толықтырылсын;

      92) 228-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Мүлiктi қаржы лизингiне беру осы баптың 1-тармағында белгiленген шарттар және төменде тiзiп көрсетiлген шарттардың бiрi сақталған кезде:
      1) егер берiлетiн мүлiктiң импорты осы Koдекстiң 234-бабы 1-тармағының 12) тармақшасына сәйкес қосылған құн салығынан босатылған болса;
      2) егер берiлетiн мүлiк осы Кодекстiң 225-бабының 17) тармақшасына сәйкес қосылған құн салығынсыз сатып алынған болса, қосылған құн салығын төлеуден босатылады.";

      93) 234-баптың 1-тармағында:
      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "9-1) төлем карточкаларымен қызметтер көрсету үшiн жабдықтар импорты, меншiктi өндiрiстiк мұқтаждар үшiн әкелiнетiн бағдарламалық қамтамасыз ету және оның қосалқы бөлшектерi;";

      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "12) қаржы лизингi шарты бойынша қаржы лизингiне беру мақсатында лизинг берушi әкелген мүлiк импорты.
      Осы тармақшада көрсетiлген мүлiк тiзбесiн және оны қалыптастыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтедi. Бұл ретте осы тiзбеге Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiсi жоқ немесе Қазақстан Республикасының қажеттерiн жаппайтын тауарлар енгiзiледi.";

      94) 235-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасындағы "қосылған құн салығы бюджетке төленген болса" деген сөздер "қосылған құн салығын төлеу жөнiндегі салық мiндеттемесi орындалса" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      3) тармақшадағы "құжатында" деген сөзден кейiн "немесе салық органы берген құжатта" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) темiр жол немесе әуе көлiгінде тасымалдаушының салық төлеушiнiң тiркелу нөмiрiн көрсете отырып берiлетiн жол жүру билетiнде жеке жолмен бөлiнген салық сомасы;";

      4-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "бюджетке салық нақты енгiзiлген" деген сөздер "қосылған құн салығын төлеу жөнiндегi салық мiндеттемесi орындалған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      95) 246-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "246-бап. Салық кезеңi

      1. Егер осы бапта өзгеше белгiленбесе, қосылған құн салығы бойынша салық кезеңi күнтiзбелiк ай болып табылады.
      2. Егер алдыңғы тоқсан үшiн бюджетке төленуге тиiс қосылған құн салығының орташа айлық сомасы 1000 айлық есептiк көрсеткiштен кем болса, онда салық кезеңi тоқсан болып табылады.
      3. Егер күнтiзбелiк ай iшiнде есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасы есептелген салық сомасынан асып түскен жағдайда, қосылған құн салығын төлеушi дербес айқындаған күнтiзбелiк ай не тоқсан салық кезеңi болып табылады.
      4. Ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушi заңды тұлғаларға арналған арнаулы салық режимiн қолданатын қосылған құн салығын төлеушiлер үшiн аталған арнаулы салық режимiнiң күшi қолданылатын қызметтi жүзеге асырудан бюджетке төленуге тиiс қосылған құн салығы бойынша салық кезеңi салық жылы болып табылады.
      Басқа да қызмет түрлерiн жүзеге асырудан бюджетке төленуге тиiс қосылған құн салығы бойынша салық кезеңi осы баптың 1-3-тармақтарына сәйкес айқындалады.";

      96) 248-баптың 2-тармағы "құн салығы" деген сөздерден кейiн "уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiм бойынша кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен," деген сөздермен толықтырылсын;

      97) 250-баптың 1-тармағында:
      екiншi бөлiктегi "тiзбесiн" деген сөзден кейiн "және оны қалыптастыру тәртiбiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Бұл ретте осы тiзбеге Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiсi жоқ немесе Қазақстан Республикасының қажеттерiн жаппайтын тауарлар енгiзiледi.";

      4) тармақшада "қосалқы бөлшектердiң импорты бойынша белгiленген тәртiппен есепке жатқызу әдiсiмен төленедi." деген сөздер "қосалқы бөлшектердiң;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) пестицидтердiң (улы химикаттардың) импорты бойынша белгiленген тәртiппен есепке жатқызу әдiсiмен төленедi.";

      98) 251-баптың 4-тармағында "салық төлеушiнiң" деген сөз "қосылған құн салығын төлеушiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын; "түсiрген" деген сөзден кейiн "не Қазақстан Республикасының аумағына сыртқы сауда тауар айырбасы жөнiндегi (бартерлiк) операциялар бойынша экспортталған тауарларды сатып алушы қосылған құн салығын төлеушiге берiлген тауарларды нақты әкелу жүзеге асырылған" деген сөздермен толықтырылсын;

      99) 252-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Егер қосылған құн салығын төлеушiнiң берушілерi осы баптың 1-тармағында көрсетiлген мерзiм iшiнде қарсы салық тексерулерiн жүргiзу кезiнде анықталған бұзушылықтарды жоймаған жағдайда мұндай қосылған құн салығын төлеушiлерге салықты қайтару бұзушылықтар анықталған не жойылған сомалар шегiнде жүргiзiледi.
      Осы бапқа сәйкес расталған, бiрақ белгiленген мерзiмдерде қайтарылмаған қосылған құн салығының сомасына қайтару мерзiмi бұзылған әрбiр күн үшiн Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген қайта қаржыландыру ресми ставкасының 2,5 еселенген мөлшерiнде өсiмпұл есептеледi.
      Қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығын растау үшiн қосылған құн салығын төлеушiнiң берушiсiн тексеру тағайындау туралы шешiм уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен, мынадай жағдайлар:
      1) қарсы тексерулер:
      бұл салық төлеушiнiң қосылған құн салығын қайтаруға өтiнiш беру сәтiнiң алдындағы он екi ай кезең iшiнде аталған салық төлеушiге айына кемiнде бiр рет тауарлар (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) өткiзудi жүзеге асырған берушiлерге;
      электр және жылу энергиясын, суды, газды, байланыс қызметiн берушiлерге;
      осы тармақтың 3) тармақшасына сәйкес қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығы расталған кезде жүргiзiлмейтiнi;
      2) қосылған құн салығы 1 миллион теңгеден астам сомаға көрсетiлiп шот-фактура жазған берушiлер (осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетiлгендердi қоспағанда) мiндеттi тексеруге жататыны;
      3) егер қосылған құн салығын төлеушiнiң берушiсi салық төлеушiлердiң мониторингтелуiне тиiс болса, салық қызметi органдары осы Кодекске сәйкес осы берушiлер ұсынатын салық есептiлiгiнiң негiзiнде қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығын растауы мүмкiн екендiгi ескерiле отырып қабылданады.";

      100) 256-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы "төленбесе," деген сөзден кейiн "конкурстық массаны," деген сөздермен толықтырылсын;

      101) 257-баптың 1-тармағында:
      5) және 9) тармақшалар алып тасталсын;

      10) тармақшадағы "газ конденсатын қоса алғанда, шикi мұнай"  деген сөздер "шикi мұнай, газ конденсаты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      102) 259-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы алып тасталсын;

      103) 270-баптың 2-тармағының бiрiншi бөлiгiнде "және газ конденсатымен бiрге мұнайды" деген сөздер ", шикi мұнайды, газ конденсатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      104) 271-баптың 3-тармағында "газ конденсатын қоса алғанда, шикi мұнайды" деген сөздер "шикi мұнайды, газ конденсатын," деген сөздермен ауыстырылсын;

      105) 277-баптың 1-тармағы "акциздер" деген сөзден кейiн "уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiм бойынша кеден iсi мәселелерi жөнiндегі уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен," деген сөздермен толықтырылсын;

      106) мынадай мазмұндағы 9-1-бөлiммен толықтырылсын:

      "9-1-бөлiм. Экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына
                  салынатын рента салығы

      44-1-тарау. Жалпы ережелер

      278-1-бап. Төлеушiлер

      Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарттар жасасқан жер қойнауын пайдаланушыларды қоспағанда, шикi мұнайды, газ конденсатын экспортқа өткiзетiн жеке және заңды тұлғалар экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығын төлеушiлер болып табылады.

      278-2-бап. Салық салу объектiсi

      Экспортқа өткiзiлетiн шикi мұнайдың, газ конденсатының көлемi экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына рента салығын салу объектiсi болып табылады.

      44-2-тарау. Есептеу тәртiбi және салық ставкалары

      278-3-бап. Есептеу тәртiбi

      1. Экспортқа нақты өткiзiлетiн шикi мұнайдың, газ конденсатының көлемi салық төлеушiнiң оларды тасымалдауға жұмсаған шығыстарын шегере отырып, осы баптың 3-тармағына сәйкес шикi мұнайдың, газ конденсатының сапасына төмендетiлген баға (үстеме баға) ескерiлген нарықтық бағасын негiзге алып есептелген экспортталатын шикi мұнайдың, газ конденсатының құны экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына рента салығын есептеу базасы болып табылады.
      2. Өткiзiлетiн шикi мұнайдың, газ конденсатының нарықтық бағасын айқындау тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      3. Егер салық төлеушiнiң шикi мұнайының, газ конденсатының сапа көрсеткiштерi магистральдық құбыр жолы арқылы тасымалданатын шикi мұнай, газ конденсаты қоспалары көрсеткiштерiнен төмен болса, шикi мұнай, газ конденсаты сапасына төмендетiлген баға ұсынылады. Егер салық төлеушiнiң шикi мұнайының, газ конденсатының сапа көрсеткiштерi магистральдық құбыр жолы арқылы тасымалданатын шикi мұнай, газ конденсаты қоспалары көрсеткiштерiнен жоғары болса, шикi мұнай сапасына үстеме баға ұсынылады.

      278-4-бап. Экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына
                 рента салығының ставкалары

      Экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына рента салығының ставкалары мынадай мөлшерлерде белгiленедi:
____________________________________________________________________
          Нарықтық бағасы                         |    Ставкасы
__________________________________________________|_________________
бiр баррель үшiн 19 АҚШ долларынан кем                0 процент
бiр баррель үшiн 19-дан 20 АҚШ долларына дейiн        1 процент
бiр баррель үшiн 20-дан 21 АҚШ долларына дейiн        4 процент
бiр баррель үшiн 21-ден 22 АҚШ долларына дейiн        7 процент
бiр баррель үшiн 22-ден 23 АҚШ долларына дейiн       10 процент
бiр баррель үшiн 23-тен 24 АҚШ долларына дейiн       12 процент
бiр баррель үшiн 24-тен 25 AҚШ долларына дейiн       14 процент
бiр баррель үшiн 25-тен 26 АҚШ долларына дейiн       16 процент
бiр баррель үшiн 26-дан 27 АҚШ долларына дейiн       17 процент
бiр баррель үшiн 27-ден 28 АҚШ долларына дейiн       19 процент
бiр баррель үшiн 28-ден 29 АҚШ долларына дейiн       21 процент
бiр баррель үшiн 29-дан 30 АҚШ долларына дейiн       22 процент
бiр баррель үшiн 30-дан 31 АҚШ долларына дейiн       23 процент
бiр баррель үшiн 31-ден 32 АҚШ долларына дейiн       25 процент
бiр баррель үшiн 32-ден 34 АҚШ долларына дейiн       26 процент
бiр баррель үшiн 34-тен 36 АҚШ долларына дейiн       28 процент
бiр баррель үшiн 36-дан 37 АҚШ долларына дейiн       29 процент
бiр баррель үшiн 37-ден 38 АҚШ долларына дейiн       30 процент
бiр баррель үшiн 38-ден 40 АҚШ долларына дейiн       31 процент
бiр баррель үшiн 40 АҚШ долларынан астам             33 процент
____________________________________________________________________

      44-3-тарау. Салық кезеңi, төлеу мерзiмдерi және салық
                  декларациясы

      278-5-бап. Салық кезеңi

      Экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына рента салығын төлеу бойынша салық кезеңi күнтiзбелiк ай болып табылады.

      278-6-бап. Төлеу мерзiмдерi

      Салық төлеушi бюджетке салықтың есептелген сомасын салық кезеңiнен кейiнгi айдың 15-iнен кешiктiрмей төлеуге мiндеттi.

      278-7-бап. Салық декларациясы

      Экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына рента салығы бойынша декларация тiркеу орны бойынша салық органына салық кезеңiнен кейiнгi айдың 15-iнен кешiктiрiлмей берiледі.";

      107) 279-баптың 1-тармағында:
      бiрiншi абзац "операцияларын" деген сөзден кейiн "және өндiрумен байланысы жоқ жер асты құрылыстарын салу мен пайдалану жөнiндегi жұмыстарды" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) тармақша алып тасталсын;

      3) тармақшаның в) тармақшасындағы "үлесiн есептеу мен төлеу тәртiбi белгiленедi." деген сөздер "үлесiн;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы г) тармақшасымен толықтырылсын:
      "г) қызметiн өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемiн есептеу мен төлеу тәртiбi белгiленедi.";

      108) 282-бапта:
      1-тармақтағы "Салық" деген сөзден кейiн "режимiнiң бiрiншi үлгiсi бойынша салық" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақта "салық салу шарттары" деген сөздер "салық режимi" деген сөздермен ауыстырылсын; "сараптамасынан өткен" деген сөздерден кейiн "және 2004 жылғы 1 қаңтарға дейiн жасалған" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "салық салу шарттары" деген сөздер "салық режимi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктегi "салық салу шарттары" деген сөздер "салық режимi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      109) 283-баптың 2) тармақшасында:
      екiншi абзацтағы "мұнайға" деген сөзден кейiн ", газ конденсатына" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшiншi абзацтағы "газ" конденсатын қоса алғанда, шикi мұнайға" деген сөздер "шикi мұнайға, газ конденсатына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшiншi абзацпен толықтырылсын:
      "роялти;";

      110) 286-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Салық сараптамасы - құзыреттi орган жасайтын жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарт жобасына, оған толықтырулар мен өзгерiстерге талдау жасау мен баға берудi қамтитын, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдерi мен салығын белгiлеудi қоса алғанда, салық режимiн бекiту мақсатында жүргiзiлетiн мiндеттi сараптама.";

      111) 292-баптың екiншi бөлiгi 2) тармақшасының екiншi сөйлемi "құны" деген сөзден кейiн ", Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн ақпарат көздерiнiң деректерi бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;

      112) 295-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Жер қойнауын пайдалану барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысы жоқ жер асты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану жолымен жүзеге асырылатын кезде жер қойнауын пайдаланушы роялтидi жер асты құрылыстарын салу кезiнде жер қойнауынан алынатын пайдалы қазбалардың көлемi үшiн, сондай-ақ мұндай құрылыстардың жер қойнауында алатын көлемi үшiн төлейдi.";

      113) 296-бап "қарамастан," деген сөзден кейiн "сондай-ақ барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысы жоқ жер асты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға жер қойнауын пайдалану құқығы бар тұлғалар" деген сөздермен толықтырылсын;

      114) 297-бапта:
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Жер қойнауын пайдалану барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысы жоқ жер асты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану жолымен жүзеге асырылатын кезде жер асты құрылыстарын салу кезiнде жер қойнауынан алынатын пайдалы қазбалардың көлемi, сондай-ақ мұндай құрылыстардың жер қойнауында алатын көлемi салық салу объектiсi болып табылады.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысы жоқ жер асты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану кезiнде осы баптың 3-тармағында көрсетiлген базадан басқа, мұндай құрылыстардың жер қойнауында алатын көлемi роялти есептеу үшiн салық базасы болып табылады.";

      4-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) газ конденсатын қоса алғанда, мұнай бойынша - қызметтiң күнтiзбелiк әрбiр жылы үшiн, газ конденсатын қоса алғанда, мұнайдың жинақталған өндiрiлiмiнiң көлемiне байланысты айқындалған процент ретiнде жылжымалы шкала бойынша және мынадай:
      500 000 тоннаға дейiн - 2 процент;
      500 000-нан 1 000 000 тоннаға дейiн - 2,5 процент;
      1 000 000-нан 1 500 000 тоннаға дейiн - 3 процент;
      1 500 000-нан 2 000 000 тоннаға дейiн - 3,5 процент;
      2 000 000-нан 2 500 000 тоннаға дейiн - 4 процент;
      2 500 000-нан 3 500 000 тоннаға дейiн - 4,5 процент;
      3 500 000-нан 4 500 000 тоннаға дейiн - 5 процент;
      4 500 000-нан 5 000 000 тоннаға дейiн - 5,5 процент;
      5 000 000 тоннадан жоғары - 6 процент ставка бойынша төленедi.
      Егер газ тәрiздес көмiрсутектердi сұйық көмiрсутектермен бiрге жер бетiне шығару көзделген жағдайда, роялтидi есептеу мақсатында осындай газ тәрiздес көмiрсутектер мынадай арақатынас арқылы мұнайға ауыстырылады: газ тәрiздес көмiрсутектердiң 1 мың текше метрi мұнайдың 0,857 тоннасына сәйкес келедi;";

      2) тармақша мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Осы Кодексте белгiленген роялти ставкалары жүргiзiлетiн өндiру түрiне қарамастан, пайдалы қазбалардың барлық түрiне қолданылады.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Осы баптың 3-1-тармағында айқындалған салық базасына роялти ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.";

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Жер қойнауына керi айдалатын газ тәрiздес көмiрсутектер бойынша роялти төленбейді.";

      115) 47-1-тарау алып тасталсын;

      116) 306-бап "пайдаланушының" деген сөзден кейiн "жинақталған табыстардың жинақталған шығыстарға қатынасы 1,2-ден жоғары болған" деген сөздермен толықтырылсын;

      117) 306-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "306-1-бап. Салық базасы

      Жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңiндегi әрбiр жекелеген келiсiм-шарт бойынша таза табысының салық кезеңiнiң аяғына осы Кодекстiң 92-103, 105-114-баптарында көзделген шегерiмдер сомасының 20 процентiнен асатын бөлiгі салық базасы болып табылады.
      Осы бөлiмнiң мақсаттары үшiн таза табыс салық салынатын табыс және корпорациялық табыс салығы, сондай-ақ резидент еместiң тұрақты мекемесiнiң таза табысына салынатын салық арасындағы айырма ретiнде айқындалады.
      Салық базасы қазақстандық кадрларды оқытуға iс жүзiнде жұмсалған шығындардың және (немесе) тiркелген активтер өсiмiнiң сомасына түзетiледi, бiрақ ол салық базасының он процентiнен аспауға тиiс.";

      118) 307 және 308-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "307-бап. Есептеу тәртiбi

      1. Салық кезеңi iшiнде үстеме пайда салығын есептеу осы Кодекстiң 306-1-бабына сәйкес айқындалатын салық базасына осы Кодекстiң 308-бабында белгiленген ставканы түзетулер ескерiле отырып қолдану арқылы жүргiзiледi.
      2. Жинақталған табыстар жер қойнауын пайдаланушының келiсiм-шарт жасалған күннен бастап алған жиынтық жылдық табысының сомасы ретiнде айқындалады.
      3. Жинақталған шығыстар осы Кодекстiң 306-1-бабына сәйкес салық базасын түзететiн шығыстар сомасын қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушының келiсiм-шарт жасалған күннен бастап шегерiмге жатқызылатын шығыстарының сомасы ретiнде айқындалады.

      308-бап. Үстеме пайда салығы ставкалары

      Үстеме пайда салығы мынадай мөлшерлерде белгiленедi:

________________________________________
Жинақталған табыстардың   | Ставкасы
жинақталған шығыстарға    |
қатынасының алынған мәнi  |
__________________________|_____________
 1,2-ден кем                 0 процент
 1,2-ден 1,3-кe дейiн       10 процент
 1,3-тен 1,4-кe дейiн       20 процент
 1,4-тен 1,5-кe дейiн       30 процент
 1,5-тен 1,6-ға дейiн       40 процент
 1,6-дан 1,7-гe дейiн       50 процент
 1,7-ден жоғары             60 процент
_________________________________________";

      119) 312-баптың 2-тармағында:
      2) тармақшадағы "роялти төлегеннен кейiн" деген сөздер алып тасталсын;

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) өтемдік өнім шегерілгеннен кейін бөлуге жататын өндірілген өнім бөлігін (пайда түсіретін өнім) айқындауды;";

      120) 312-1-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Өндiрiлген өнiмнiң құны осы Кодекстiң 313-4-бабына сәйкес белгiленедi.";

      4-тармақта:
      мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы баптың мақсаттары үшiн өтелетiн шығыстар осы Кодекстiң 313-бабына сәйкес айқындалатын өтелетiн шығындарды және өтелетiн шығындардың құрамына қосылмайтын, жиынтық жылдық табыстан шегеруге рұқсат етiлетiн және осы Кодекстiң 92-103, 105-114-баптарында көрсетiлген өзге де шығыстарды бiлдiредi.";

      бесiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "2,068" деген цифр "2" деген цифрмен ауыстырылсын;

      5-тармақта "СДНn - пайда түсiретiн өнiмдегi Қазақстан Республикасының үлесiн қоспағанда, есептi кезең iшiнде төленген салықтардың нақты құны;" деген сөздер "СДНn - өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесiн қоспағанда есептiк кезең iшiнде төленген салықтардың және бюджетке төленетiн мiндеттi төлемдердiң нақты құны;" деген сөздермен ауыстырылсын; "7,51" деген цифр "7,5" деген цифрмен ауыстырылсын;

      6-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi екiншi сөйлем алып тасталсын;

      7-тармақ "инфляцияның" деген сөзден кейiн "1/12" деген цифрмен толықтырылсын;

      9-тармақ алып тасталсын;

      121) 313-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Yстемеақысыз (аплифтсiз) нақты жүргiзiлген шығындар өтелуге жатады.";

      122) 313-1-баптың 18) тармақшасы алып тасталсын;

      123) мынадай мазмұндағы 313-3 және 313-4-баптармен толықтырылсын:

      "313-3-бап. Өтемдiк және пайда түсiретiн өнiм есебi

      1. Жер қойнауын пайдаланушы өтемдiк және пайдалы өнiм есебiн ұлттық валютамен және осы Кодексте белгiленген салық есебi ережелерiне сәйкес осы баптың ережелерiн ескере отырып жүргiзедi.
      2. Жер қойнауын пайдаланушы өтемдiк өнiм есебiн жүргiзудi бiр шығынның өтемдiк өнiмде екi рет көрсетiлуiн болдырмайтындай түрде қамтамасыз етуге тиiс.

      313-4-бап. Өндiрiлген өнiм құнын есептеу

      1. Өндiрiлген өнiм құны бөлу нүктесiнде белгiленедi және әрбiр есептiк кезең үшiн өндiрiлген өнiмнiң бөлу нүктесiнде өлшенген және тоннамен көрсетiлген көлемiнiң осындай есептiлiк кезеңi iшiнде бөлу нүктесiнде өткiзудiң орташа бағасына көбейтiндiсi ретiнде айқындалады. Өнiмдi бөлу нүктесi жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шартта айқындалады.
      2. Өнiмдi өткiзудiң орташа бағасы аталған өнiмдi өткiзумен байланысты және осы Кодекстiң 313-1-бабының 5) тармақшасына сәйкес есептiлiк кезеңде өтелетiн шығыстарға қосылмаған шығыстар алынған есептiлiк кезеңде жанама салықтар ескерiлмей, өнiмдi өткiзуден түскен табыстың есептiлiк кезеңде өткiзiлген өнiмнiң тиiстi жалпы көлемiне бөлiнген жалпы сомасын бiлдiредi.
      3. Есептiлiк кезеңде өнiмдi өткiзу толығымен болмаған кезде өнiм соңғы өткiзiлген есептiлiк кезеңдегi өнiмдi өткiзудiң орташа бағасы кейiннен түзетiле отырып, өнiмдi өткiзудiң орташа бағасы ретiнде алынады.
      4. Өндiрiлген өнiм құны Қазақстан Республикасының трансферттiк бағаларды қолдану кезiндегi мемлекеттiк бақылау жөнiндегi заңдарына сәйкес түзетуге жатқызылуы мүмкiн.
      Өндiрiлген өнiм құнын түзету осы Кодекстiң 312-1-бабының 3-тармағында айқындалған триггерлер мәнiнiң өзгеруiне алып келген жағдайда Қазақстан Республикасының өнiмдi бөлу бойынша үлесiнiң және қызметiн өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемiнiң мөлшерi де түзетiлуi тиiс.";

      124) мынадай мазмұндағы 49-1-тараумен толықтырылсын:

      "49-1-тарау. Қызметiн өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт
                   бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын
                   пайдаланушының қосымша төлемi

      314-4-бап. Төлеушiлер

      Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт жасасқан жер қойнауын пайдаланушылар қызметiн өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемiн төлеушiлер болып табылады.

      314-5-бап. Қызметiн өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт
                 бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын
                 пайдаланушының қосымша төлемiн есептеу тәртiбi

      1. Салық кезеңiндегi мемлекет түсiмдерiнiң үлесi салық кезеңiнде жер қойнауын пайдаланушы алған өндiрiлген өнiмнiң жалпы көлемi құнының салынған инвестицияларды қайтару сәтiне дейiн он процентiнен кем және одан кейiнгi кезеңдерде қырық процентiнен кем болған жағдайда осы бөлiмге сәйкес жер қойнауын пайдаланушы тиiстi айырманы бюджетке төлейдi.
      2. Осы баптың мақсаттары үшiн мемлекет түсiмдерiнiң үлесi дегенiмiз өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесiн бiлдiретiн, жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңi iшiнде орындаған салықтық мiндеттемелер, салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер.
      Мемлекет түсiмдерiнiң үлесiне қосылған құн салығы және жер қойнауын пайдаланушы соларға қатысты салық агентi ретiнде қатысатын салықтар кiрмейдi.
      3. Егер қайсыбiр салық кезеңiнiң қорытындылары бойынша түсiмдер сомасы осы баптың 1-тармағында көрсетiлген мәннен кем болып шықса, тиiстi айырманы жер қойнауын пайдаланушы бюджетке Қазақстан Республикасы үлесiнiң шотына осы Кодекстiң 127-бабының 4-тармағында белгiленген мерзiмдерде төлейдi.

      314-6-бап. Салық кезеңi

      Күнтiзбелiк жыл қызметiн өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемi жөнiндегi салық кезеңi болып табылады.

      314-7-бап. Қызметiн өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт
                 бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын
                 пайдаланушының қосымша төлемдi төлеу мерзiмi

      Қызметiн өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемi декларацияны табыс ету мерзiмi басталғаннан кейiн он бес күннен кешіктiрiлмей төленедi.

      314-8-бап. Салық декларациясы

      Қызметiн өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемi жөнiндегi декларацияны жер қойнауын пайдаланушы тiркелген жерi бойынша салық органына осы Кодекстiң 137-бабында безенген мерзiмде табыс етедi.";

      125) 315-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мыналар:
      1) бюджетпен есеп айырысуды бiржолғы талон негiзiнде жүзеге асыратындарды қоспағанда, жеке кәсiпкерлер;
      2) жеке нотариустар, адвокаттар;
      3) егер осы баптың 2-тармағында өзгеше белгiленбесе, Қазақстан Республикасының резидентi - заңды тұлғалар;
      4) Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекемелер, филиалдар мен өкiлдiктер арқылы жүзеге асыратын резидент еместер әлеуметтiк салық төлеушiлер болып табылады.";

      2-тармақтағы "Заңды тұлғаның" деген сөздер "Резидент заңды тұлғаның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      126) 316-баптың 1-тармағында:
      бiрiншi абзац "31)-34)" деген цифрлардан кейiн ", 39)" деген цифрмен толықтырылсын;

      7) тармақша алып тасталсын;

      127) 317-баптың 1 және 2-тармақтарының бiрiншi абзацындағы "арқылы жүзеге асыратын резидент еместер, шетелдiк заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi" деген сөздер "филиалдар мен өкiлдiктерi арқылы жүзеге асыратын резидент еместер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      128) 318-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, әлеуметтiк салықты есептеу осы Кодекстiң 316-бабына сәйкес айқындалған әлеуметтiк салық салу объектiсiне Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заң актiсiне сәйкес есептелген Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына түсетiн әлеуметтiк аударымдар мөлшерiне азайтылған, осы Кодекстiң 317-бабының 1, 2 және 4-тармақтарында белгiленген ставкаларды қолдану арқылы салық жылына жүргiзiледi.
      Әлеуметтiк салықты есептеу уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен ай сайын өсу қорытындысы бойынша жүргiзiледi.";

      мынадай мазмұндағы l-l-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Қызметтiң жекелеген түрлерi үшiн арнаулы салық режимiнен басқа арнаулы салық режимiн қолданатындарды қоспағанда, жеке кәсiпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар осы Кодекстiң 317-бабының 3-тармағында белгiленген ставкаларды қолдану арқылы есептелген әлеуметтiк салық сомасын Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заң актiсiне сәйкес есептелген Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына түсетiн әлеуметтiк аударымдар сомасына азайтады.";

      129) 325-бапта:
      1-тармақта:
      "бiрнеше" деген сөздiң алдынан "пайлық инвестициялық қор активтерiнiң құрамына кiретiн жер учаскесiн қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Пайлық инвестициялық қор активтерiнiң құрамына кiретiн жер учаскесi бойынша осы пайлық инвестициялық қордың басқарушы компаниясы жер салығын төлеушiлер болып табылады.";

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Лизинг алушы қаржы лизингi шартына сәйкес жылжымайтын мүлiк объектiсiмен бiрге қаржы лизингiне берiлген (алынған) жер учаскесi бойынша жер салығын төлеушi болып табылады.";

      130) 338-бапта:
      2-тармақтың 3) тармақшасындағы "бабында" деген сөз "бабының 1-тармағында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
      "2-2. Осы Кодекстiң 121-бабының 2-тармағында айқындалған заңды тұлғалар салықты есептеген кезде тиiстi ставкаларға 0 коэффициентiн қолданады.";

      131) 345-бапта:
      1-тармақтағы "Меншiк" деген сөз "Егер осы бапта өзгеше көрсетiлмесе, меншiк" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Лизинг алушы қаржы лизингi шарты бойынша берiлген (алынған) салық салу объектiлерi бойынша көлiк құралдары салығын төлеушi болып табылады.";

      132) 350-бапта "Салық төлеушiлер" деген сөздер "Төлеушi - заңды тұлғалар" деген сөздермен ауыстырылсын; "жеке кәсiпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар болып табылмайтын жеке тұлғаларды және" деген сөздер алып тасталсын;

      133) 352-бапта:
      2-тармақтағы "бiрнеше" деген сөздiң алдынан "пайлық инвестициялық қор активтерiнiң құрамына кiретiн салық салу объектiлерiн қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Пайлық инвестициялық қор активтерiнiң құрамына кiретiн салық салу объектiлерi бойынша пайлық инвестициялық қордың басқарушы компаниясы салық төлеушi болып табылады.";

      134) 353-бапта:
      1-тармақтың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасына, сондай-ақ бухгалтерлiк есепке алу стандарттарына сәйкес бухгалтерлiк есепке алуда айқындалған материалдық және материалдық емес объектiлер негiзгi құралдар және материалдық емес активтер болып табылады.";

      2-тармақта:
      4) тармақшаның он төртiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "желiлiк тұрғын үйлер және жол пайдалану қызметiнiң кешендерi;";

      135) 354-баптың 3-тармағындағы "3)-5) тармақшаларында" деген сөздер "5) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      136) 355-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы "тұлғалардың" деген сөзден кейiн "және шаруа (фермер) қожалықтарының" деген сөздермен толықтырылсын;

      137) 357-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "357-бап. Жекелеген жағдайларда салықты есептеу мен төлеу

      Кәсiпкерлiк қызметте пайдаланылатын үй-жайлар бойынша салықты жеке кәсiпкер осы тарауда белгiленген ставкалар бойынша және тәртiппен есептейдi және төлейді.";

      138) 361-баптың 2-тармағында:
      2) тармақшадағы "Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оларға теңестiрiлген адамдар," деген сөздер алып тасталсын; "I және II топтағы мүгедектер," деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) меншiк құқығындағы барлық салық салу объектiлерiнiң жалпы құнынан тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген бiр мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiш шегiнде - Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оларға теңестiрiлген адамдар, I және II топтағы мүгедектер.";

      139) 370-баптың 3 және 4-тармақтарының мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгермейдi;

      140) 372-бапта:
      1-тармақ "тұлғалар" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ осы Кодекстiң 369-бабының 2-тармағында айқындалған тұлғалар" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақта "Жылына" деген сөз "Салық агенттерiмен жасалатын шарттар негiзiнде жүзеге асырылатын қызметтi қоспағанда, күнтiзбелiк жылда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      141) 374-бапта:
      4-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Кезектi патент алу үшiн патент алуға өтiнiш алдыңғы патенттiң қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн ұсынылады.";

      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      "8. Патент негiзiнде арнайы салық режимiн қолданатын салық төлеушi салық органдарына Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар мен жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша есептемелердi ұсынбайды.";

      142) 375-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Патенттiң құны бюджетке мынадай түрде:
      1) жеке табыс салығы - патент құнының 1/2 бөлiгi мөлшерiнде;
      2) әлеуметтiк салық - Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру туралы заңнамалық актiсiне сәйкес Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына есептелген әлеуметтiк аударымдар сомасын алып тастағаннан кейiнгi патент құнының 1/2 бөлiгi мөлшерiнде төленуге тиiс.";

      143) 376-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi және үшiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "Жаңадан құрылған заңды тұлғалар оңайлатылған декларация негiзiнде арнаулы салық режимiн қолдануға өтiнiштi заңды тұлға мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн он жұмыс күнiнен кешiктiрмей салық органына бередi.
      Жаңадан құрылған жеке кәсiпкерлер оңайлатылған декларация негiзiнде арнаулы салық режимiн қолдануға өз қызметiн жүзеге асыратын жерi бойынша тiркеуге қойылған күнi өтiнiш береді.";

      144) 377-бапта:
      1-тармақтың мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгермейдi;

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Оңайлатылған декларация бойынша есептелген салықты бюджетке төлеу жеке (корпорациялық) табыс салығы және әлеуметтiк салық түрiнде салық есептiлiгi кезеңiнен кейiнгi айдың 15-iнен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде жүргiзiледi.
      Бұл ретте жеке (корпорациялық) табыс салығы оңайлатылған декларация бойынша есептелген салық сомасының 1/2 мөлшерiнде, әлеуметтiк салық - Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру туралы заң актiсiне сәйкес Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандырудың қорына есептелген әлеуметтiк аударымдар сомасын алып тастағаннан кейiнгi оңайлатылған декларация бойынша есептелген салық сомасының 1/2 бөлiгi мөлшерiнде төленуге тиiс.";

      145) 378-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы төртiншi және бесiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "20 ақпаннан кейiн басқа әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағындағы жер учаскесiне құқық туындаған жағдайда шаруа (фермер) қожалығы осы жер учаскесi орналасқан жерi бойынша тiркеу есебiне қойылған кезден бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде салық органына арнайы салық режимiн қолдану құқығына өтiнiш бередi.
      Осы арнайы салық режимi қолданылмайтын қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушiлер де 20 ақпаннан кейiн жер учаскесiне құқық туындаған жағдайда арнайы салық режимiн қолдану құқығына өтiнiштi салық органына осы жер учаскесi орналасқан жерi бойынша тiркеу есебiне қойылған кезден бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде бередi.";

      146) 379-баптың 1-тармағы 4) және 5) тармақшаларының мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгермейдi;

      147) 380-бапта:
      1-тармақтағы "негiз" деген сөз "салық салу объектici" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгермейдi;

      148) 381-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      149) 382-баптың 1-тармағы "салығы" деген сөзден кейiн "мен әлеуметтiк салық" деген сөздермен толықтырылсын;

      150) 383-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "шаруа (фермер) қожалығының басшысын және мүшелерiн қоса алғанда," деген сөздер алып тасталсын, "қызметкер" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ шаруа (фермер) қожалығының басшысы мен мүшелерi" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi және үшiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "Әлеуметтiк салықтың есептелген сомасы Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заңнамалық актiсiне сәйкес Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына есептелген әлеуметтiк аударымдар сомасына азайтылуы тиiс.
      Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына есептелген әлеуметтiк аударымдар сомасы әлеуметтiк салық сомасынан асып кеткен кезде әлеуметтiк салық сомасы нөлге тең.";

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Төлем көзiнен ұсталатын әлеуметтiк салық пен жеке табыс салығын төлеу жер учаскесi орналасқан жер бойынша жүргiзiледі.";

      151) 384-бапта:
      бiрiншi абзац "салығы" деген сөзден кейiн "мен әлеуметтiк салық" деген сөздермен толықтырылсын;

      1) тармақша алып тасталсын;

      152) 387-бапта:
      2-тармақтың 3) және 4) тармақшалары алып тасталсын;

      4-тармақта:
      "тiркеу есебiне қойылған" деген сөздер "заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркелген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi және үшiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "20 ақпаннан кейiн басқа әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағындағы жер учаскесiне құқық туындаған жағдайда салық төлеушi осы жер учаскесi орналасқан жерi бойынша тiркеу есебiне қойылған кезден бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде салық органына арнайы салық режимiн қолдану құқығына өтiнiш бередi.
      Осы арнайы салық режимi қолданылмайтын қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушiлер де 20 ақпаннан кейiн жер учаскесiне құқық туындаған жағдайда арнайы салық режимiн қолдану құқығына өтiнiштi салық органына осы жер учаскесi орналасқан жерi бойынша тiркеу есебiне қойылған кезден бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде береді.";

      153) 388-бапта:
      1-тармақ "әлеуметтiк салық" деген сөздерден кейiн "(Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру туралы заңнамалық актiсiне сәйкес Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына есептелген әлеуметтiк аударымдар сомасына азайтылған)" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақтағы "қайта есептеу жүргiзедi" сөздерден кейiн "және салық есептiлiгi кезеңiнен кейiнгi жылдың 15 наурызынан кешiктiрмей салық органына патент құнының өзгертiлген есептемесiн табыс етедi" деген сөздермен толықтырылсын;

      154) 389-бап "бюджетке төлеу" деген сөздерден кейiн "жер учаскелерi орналасқан жерлер бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;

      155) 390-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Төлем көзiнен ұсталатын жеке табыс салығын төлеу жер учаскелерi орналасқан жерлер бойынша жүргiзiледi.";

      156) 391-баптың 11) тармақшасында, 392-баптың 7-тармағында, 395 және 396-баптарда мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгермейдi;

      157) 397-бапта:
      1-тармақта мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгермейдi;

      3-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "өзгерген жағдайда" деген сөздерден кейiн "осы өзгерiстер туындаған кезден бастап он жұмыс күнi iшiнде" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы Кодекстiң 392-бабының 1-тармағында белгiленген қызмет түрлерiн жүзеге асыруды тоқтатқан кезде, сондай-ақ салық салу объектiлерiнiң жалпы саны (стационарлық нүкте) шығып қалған кезде, объектiлердiң есебiн тiркеу карточкасы қызметтi жүзеге асыру тоқтаған, салық салу объектiлерiнiң (стационарлық нүкте) шығып қалған кезден бастап он жұмыс күнi iшiнде салық органына тапсырылуға тиiс.";

      158) мынадай мазмұндағы 70-1-тараумен толықтырылсын:

      "70-1-тарау. Жылжымалы мүлiк кепiлiн мемлекеттiк
                   тiркегенi үшiн алым

      406-1-бап. Жалпы ережелер

      1. Жылжымалы мүлiк кепiлiн мемлекеттiк тiркегенi үшiн алым (бұдан әрi - алым) жылжымалы мүлiк кепiлiн мемлекеттiк тiркеу кезiнде, сондай-ақ мемлекеттiк тiркеудi (бұдан әрi - тiркеу) куәландыратын құжаттың дубликатын алған кезде алынады.
      2. Тiркеудi Қазақстан Республикасының заң актiсiнде белгiленген тәртiппен және жағдайларда уәкiлеттi орган (бұдан әрi - тiркеушi орган) жүзеге асырады.

      406-2-бап. Алым төлеушiлер

      1. Қазақстан Республикасының заң актiсiне сәйкес тiркелуге тиiс жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеудi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар алым төлеушiлер болып табылады.
      2. Мыналар:
      1) Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестiрiлген адамдар;
      2) I және II топтағы мүгедектер;
      3) Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейiн - репатрианттар (оралмандар) алым төлеушiлер болып табылмайды.

      406-3-бап. Алымды есептеу, төлеу және төленген сомаларды
                 қайтару тәртiбi

      1. Алым сомасы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген ставкалар бойынша есептеледi және тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн төленедi.
      2. Алым сомасы тiркеу жүзеге асырылатын жер бойынша бюджетке енгiзiледi.
      3. Алымды төлеген тұлғалар тiркеушi органға тиiстi құжаттарды бергенге дейiн тiркеу жасаудан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, төленген алым сомасын қайтару жүргiзiлмейдi.
      Бұл ретте қайтару тиiстi тiркеу органы берген, тiркеу iс-әрекеттерiн жасауға арналған құжаттарды көрсетiлген тұлғаның табыс етпегенiн растайтын құжатты төлеушi табыс еткеннен кейiн жүргiзiледi.";

      159) 428-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) мемлекеттiк мүлiк объектiлерiн иелену, пайдалану және оған билiк ету құқығын жүзеге асыратын уәкiлеттi мемлекеттiк орган, оның аумақтық органдары өткiзетiн аукциондардан;";

      160) 430-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Сот аукцион заттарын сатып алу-сату мәмiлелерi жарамсыз деп таныған жағдайларды қоспағанда, төленген алым сомалары қайтарылуға жатпайды.";

      161) 450-баптың 5-тармағындағы "декларация" деген сөз алып тасталсын; "кешiктiрiлмей" деген сөзден кейiн "ағымдағы төлемдер сомаларының eceбi" деген сөздермен толықтырылсын; "он" деген сөздiң алдынан "күнтiзбелiк" деген сөзбен толықтырылсын;

      162) 451-баптың 2-тармағында "рұқсат" деген сөз "рұқсат беру құжаты" деген сөздермен және 454-баптың 3-тармағында "рұқсатсыз" деген сөз "рұқсат беру құжатынсыз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      163) 466-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жануарларды ғылыми-зерттеу және шаруашылық мақсаттарда ен салу, сақина салу, көшiру, жерсiндiру мен будандастыру мақсаттары үшiн ұстап алып, кейiннен табиғи ортаға жiберген кезде төлемақы алынбайды.";

      164) 488-баптың 6-тармағында "бюджетке" деген сөзден кейiн "рұқсат беру құжатында көрсетiлген" деген сөздермен толықтырылсын;

      165) 495-баптың 1-тармағында:
      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "8-1) сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген жануарлар мен бекiре балықтарының түрлерiн, сондай-ақ олардың бөлiктерi мен дериваттарын әкелуге және әкетуге рұқсат бергенi үшiн;";

      11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "11) жеке және заңды тұлғалар азаматтық, қызметтiк қарудың (аңшылық суық қаруды, белгi беретiн қаруды, ұңғысыз атыс қаруын, механикалық шашыратқыштарды, аэрозольдi және көзден жас ағызатын немесе тiтiркендiретiн заттар толтырылған басқа құрылғыларды, ату қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын және калибрi қоса алғанда 4,5 миллиметрге дейiнгi пневматикалық қаруды қоспағанда) әрбiр бiрлiгiн тiркегенi және қайта тiркегенi үшiн;";

      13) тармақшадағы "куәлiгiн" деген сөзден кейiн ", тракторшы-машинистiң куәлiгiн," деген сөздермен толықтырылсын; "көлiк" деген сөздiң алдынан "механикалық" деген сөзбен толықтырылсын;

      166) 496-баптың 1-тармағы 4) тармақшасының екiншi және үшiншi абзацтарындағы "және хабарламада көрсетiлген айыппұлдардың" деген сөздер алып тасталып, "есептелген" деген сөздiң алдынан "хабарламада көрсетiлген" деген сөздермен толықтырылсын;

      167) 500-бапта:
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген жануарлар мен бекiре балықтарының түрлерiн, сондай-ақ олардың бөлiктерi мен дериваттарын әкелуге және әкетуге рұқсат бергенi үшiн - 200 процент;";

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) мыналарды бергенi үшiн:
      заңды тұлғаларға:
      азаматтық, қызметтiк қаруды және оның патрондарын әкелуге рұқсат - 200 процент;
      азаматтық, қызметтiк қаруды және оның патрондарын әкетуге рұқсат - 200 процент;
      азаматтық, қызметтiк қаруды және оның патрондарын сақтауға рұқсат - 100 процент;
      азаматтық, қызметтiк қаруды және оның патрондарын сақтау мен алып жүруге рұқсат - 100 процент;
      азаматтық, қызметтiк қаруды және оның патрондарын тасымалдауға рұқсат - 200 процент;
      азаматтық, қызметтiк қаруды және оның патрондарын комиссиялық сатуға жолдама - 100 процент;
      жеке тұлғаларға:
      азаматтық қаруды және оның патрондарын әкелуге рұқсат - 50 процент;
      азаматтық қаруды және оның патрондарын әкетуге рұқсат - 50 процент;
      азаматтық қаруды және оның патрондарын сатып алуға рұқсат - 50 процент;
      азаматтық қаруды және оның патрондарын сақтауға рұқсат - 50 процент;
      азаматтық қаруды және оның патрондарын сақтау мен алып жүруге рұқсат - 50 процент;
      азаматтық қаруды және оның патрондарын тасымалдауға рұқсат - 10 процент;
      азаматтық қаруды және оның патрондарын комиссиялық сатуға жолдама - 50 процент;";

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) жеке және заңды тұлғалар азаматтық, қызметтiк қарудың (аңшылық суық қаруды, белгi беретiн қаруды, ұңғысыз атыс қаруын, механикалық шашыратқыштарды, аэрозольдi және көзден жас ағызатын немесе тiтiркендiретiн заттар толтырылған басқа құрылғыларды, ату қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын және калибрi қоса алғанда 4,5 миллиметрге дейiнгi пневматикалық қаруды қоспағанда) әрбiр бiрлiгiн тiркегенi және қайта тiркегенi үшiн - 10 процент;";

      8) тармақшадағы "35 процент мөлшерiнде мемлекеттiк баж алынады." деген сөздер "35 процент;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) мыналарды бергенi үшiн:
      тракторшы-машинист куәлiгi - 50 процент;
      тракторларға, олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, арнайы жабдықпен монтаждалған тiркемелердi қоса алғанда, оларға тiркемелердi, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерге мемлекеттiк тiркеу нөмiрiнiң белгiсi - 100 процент;
      тракторларды, олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, арнайы жабдықпен монтаждалған тiркемелердi қоса алғанда, оларға тiркемелердi, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен механизмдердi мемлекеттiк тiркеу үшiн техникалық паспорт - 50 процент мөлшерiнде мемлекеттiк баж алынады.";

      168) 501-бапта:
      мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "11-1) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес бюджеттiк кредиттердi, сондай-ақ мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды қайтару жөнiнде талап қойып сотқа жүгiнген сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент);";

      21) тармақшадағы "банктердiң" деген сөз "қаржы ұйымдарының" деген сөздермен ауыстырылсын; "қарыз берешегiн" деген сөздер "берешектi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      21) тармақшадағы "бойынша мемлекеттiк баж төлеуден босатылады." деген сөздер "бойынша;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 22) тармақшамен толықтырылсын:
      "22) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес мемлекеттiк инвестициялық саясатты iске асыруға уәкiлеттi банктер:
      бюджет қаражаты есебiнен қайтарымды негiзде берiлген кредиттер бойынша берешектердi өндiрiп алу туралы;
      мүлікті өндіріп алу туралы;
      борышкерлердiң сыртқы мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздар, сондай-ақ бюджет қаражаты есебiнен берiлген қарыздар бойынша мiндеттемелердi орындамауына байланысты олардың банкроттығы туралы талап қойған кезде мемлекеттiк баж төлеуден босатылады.";

      169) 506-баптың 4-тармағындағы "ықтиярхат" деген сөзден кейiн "және азаматтығы жоқ адамның куәлiктерiн" деген сөздермен толықтырылсын; "I және II топтағы мүгедектер" деген сөзден кейiн ", қарттарға арналған интернат-үйлерде тұратын қарттар, мемлекеттiң толық қарамағындағы және балалар үйлерi мен интернат ұйымдарында тұратын жетiм балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар" деген сөздермен толықтырылсын;

      170) 507-баптың 2-тармағында:
      6-1) тармақшасындағы "куәлiктерiн," деген сөзден кейiн "тракторшы-машинист куәлiктерiн," деген сөздермен толықтырылсын; "көлiк" деген сөздiң алдынан "механикалық" деген сөзбен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "7-1) сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген жануарлар мен бекiре балықтардың түрлерiн, сондай-ақ олардың бөлiктерi мен дериваттарын әкелуге және әкетуге рұқсаттар бергенi үшiн - тиiстi құжаттарды бергенге дейiн;";

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) жеке және заңды тұлғалар азаматтық, қызметтiк қарудың (аңшылық суық қаруды, белгi беретiн қаруды, ұңғысыз атыс қаруын, механикалық шашыратқыштарды, аэрозольдi және көзден жас ағызатын немесе тiтiркендiретiн заттар толтырылған басқа құрылғыларды, ату қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын және калибрi қоса алғанда 4,5 миллиметрге дейiнгi пневматикалық қаруды қоспағанда) әрбiр бiрлiгiн тiркегенi және қайта тiркегенi үшiн - тиiстi құжаттарды бергенге дейiн;";

      171) 520-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Салық төлеушiнiң куәлiк нысанын уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.";

      172) 525-баптың 2-тармағының екiншi бөлiгiндегi "Осы тармақтың мақсатында әрекетсiз" деген сөздер "Әрекетсiз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      173) 526-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) клиентке қойылатын талаптардың бәрiн қанағаттандыру үшiн клиенттiң банк шотында (шоттарында) ақшасы жеткiлiктi болған кезде банк шотынан салық төлеушiнiң салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуге арналған төлем тапсырмаларын бiрiншi кезектегi тәртiппен орындауға мiндеттi. Белгiленген мерзiмде енгiзiлмеген салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомаларын, өсiмпұлдар мен айыппұлдарды алуға арналған салық органдарының инкассолық өкiмдерiн салық органдарының нұсқамаларын алған күннен бастап бiр операциялық күннен кешiктiрмей осындай тәртiппен орындауға мiндеттi.
      Клиентке қойылатын талаптардың бәрiн қанағаттандыру үшiн банк шотында (шоттарында) ақшасы болмаған немесе жеткiлiксiз болған жағдайда банк салық берешегiн жабу есебiне ақшаны алып қоюды Қазақстан Республикасының  Азаматтық Кодексiнде  белгiленген кезектiлiк тәртiбiмен жүргiзедi;";

      174) 533-баптың 4-тармағының 2) тармақшасындағы "тексеру" деген сөз алып тасталып, мынадай мазмұндағы жетiншi абзацпен толықтырылсын:
      "салық төлеушi мен оның дебиторлары арасындағы өзара есеп айырысуды айқындау мәселелерi бойынша тексеру;";

      175) 534-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы "түрi бойынша," деген сөздерден кейiн "акцизделетiн тауарлардың жекелеген түрлерiнiң өндiрiсiн және айналымын мемлекеттiк реттеу мәселелерi бойынша," деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) мынадай:
      салық төлеушiнiң өтiнішi негiзiнде, қайтарылуға ұсынылған қосылған құн салығы сомасының дұрыстығы, сондай-ақ лицензиар лицензияның қолданысын тоқтата тұрған бұзушылықтарды жою мәнiне;
      осы Кодекстiң 52-бабына сәйкес салық төлеушi мен оның дебиторлары арасындағы өзара есеп айырысуды айқындау мәселелерi бойынша тақырыптық тексерулер жүргiзу кезiнде;";

      176) 536-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Тақырыптық, қарсы тексерулер тағайындалған кезде нұсқамада:
      салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң тексерiлетiн түрi;
      мiндеттi зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнетақы қорларына, әлеуметтiк аударымдарды Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына толық және уақтылы ұстап қалу және (немесе) аудару мәселелерi;
      банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың осы Кодексте белгiленген мiндеттемелердi орындау мәселелерi;
      трансферттiк бағаларды қолдану кезiндегi мемлекеттiк бақылау мәселелерi;
      акцизделген тауарлардың жекелеген түрлерi өндiрiсiн және айналымын мемлекеттiк реттеу мәселелерi;
      салық төлеушi мен оның дебиторлары арасындағы өзара есеп айырысуларды айқындау мәселелерi көрсетiледi.";

      5-тармақ "саны өзгерген" деген сөздерден кейiн "және (немесе) тексерiлетiн салық кезеңi өзгерген" деген сөздермен толықтырылсын;

      177) 541-баптың 1-4-тармақтарындағы ", өсiмпұлдар мен айыппұлдар", ", өсiмпұлдар мен айыппұлдардың" деген сөздер тиiсiнше "және өсiмпұлдар", "және өсiмпұлдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      178) 545-баптың 3-тармағындағы "тәртiппен" деген сөзден кейiн "және мерзiмдерде" деген сөздермен толықтырылсын;

      179) 99-тараудың тақырыбы "уәкiлеттi" деген сөзден кейiн "және жергiлiктi атқарушы" деген сөздермен толықтырылсын;

      180) 549-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Шарап материалдары мен сыраны қоспағанда, осы Кодекстiң 257-бабының 2) тармақшасында белгiленген тауарлар, сондай-ақ, осы Кодекстiң 257-бабының 3) және 4) тармақшаларында белгiленген тауарлар Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен және шарттар бойынша акциз маркаларымен және есепке алу-бақылау маркаларымен маркалануға тиiс.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген акцизделетiн тауарларды акциздiк маркалармен және есепке алу-бақылау маркаларымен маркалауды акцизделетiн тауарларды дайындаушылар мен импорттаушылар, сондай-ақ банкроттың мүлкiн (активтерiн) өткiзетiн конкурстық басқарушылар жүргiзедi.
      Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген акцизделетiн тауарларды акциздiк маркалармен және есепке алу-бақылау маркаларымен маркалаудың дұрыстығы үшiн акцизделетiн тауарларды дайындаушылар мен импорттаушылар, сондай-ақ банкроттың мүлкiн (активтерiн) өткiзетiн конкурстық басқарушылар жауапты болып табылады.";

      181) 551-бапта:
      тақырыбы мен мәтiнi "уәкiлеттi" деген сөздерден кейiн "және жергiлiктi атқарушы" деген сөздермен толықтырылсын;
      "органдары" деген сөзден кейiн "салық және" деген сөздермен толықтырылсын;

      182) 552-баптың 2-тармағындағы ", өсiмпұлдар мен айыппұлдардың" деген сөздер "және өсiмпұлдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      183) 555-баптың 1-тармағында:
      "салық органында" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Салық төлеушiлердiң мониторингтелуi тиiс шағымдары бойынша шағымды қарайтын салық қызметi органы көрсетiлген мерзiмдi ұзартуға құқылы, бiрақ ол он бес жұмыс күнiнен аспауға тиiс.";

      184) 557-4-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Салық төлеушiлердiң мониторингтелуi тиiс шағымдары бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк орган көрсетiлген мерзiмдi ұзартуға құқылы, бiрақ ол он бес жұмыс күнiнен аспауға тиiс.".

      4. 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Бюджет кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 8-9, 53-құжат; N 20, 116-құжат):

      1) 46-баптың 1-тармағында:
      4) тармақшадағы "газ конденсатын қоса алғанда, шикi мұнайға" деген сөздер "шикi мұнайға, газ конденсатына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы;
      6) үстеме пайдаға салынатын салық;";

      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "9-1) қызметiн өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемi;";

      2) 48-баптың 1-тармағында:
      7) тармақшаның алтыншы және жетiншi абзацтары алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "19-1) жылжымалы мүлiк кепiлiн мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;";

      3) 49-баптың 1-тармағында:
      7) тармақшаның алтыншы және жетiншi абзацтары алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "14-1) жылжымалы мүлiк кепiлiн мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;".

      5. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 15, 281-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 5, 58-құжат; N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 9, 86-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 5, 31-құжат; N 10, 51-құжат; N 11, 56, 67-құжаттар; N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, 91-құжат):

      50-баптың 6-тармағының д) тармақшасы "бойынша" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ әрекетсiз заңды тұлғаға қатысты" деген сөздермен толықтырылсын.

      6. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат; N 23, 925-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 1, 1-құжат; N 23-24, 198-құжат; 2003 ж., N 1-2, 9-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 139-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат):

      1) 22-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      "7. 2005 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әлеуметтiк жеке коды және (немесе) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорларымен жасасқан зейнетақы шарттары жоқ бұрынғы қызметкерлердiң (Қазақстан Республикасының шегiнен тыс тұрақты тұрғылықты жерге кеткен, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен хабарсыз кеткен немесе қайтыс болған деп танылған) кiрiстерiнен ұсталған мiндеттi зейнетақы жарналары Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен аударылады.";

      2) 22-4-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-4-бап. Мiндеттi зейнетақы жарналарының уақтылы
                 ұсталмағаны және аударылмағаны үшiн
                 жауапкершiлiк

      1. Агент уақтылы ұстамаған (есептемеген) және (немесе) аудармаған мiндеттi зейнетақы жарналарының сомалары салымшы табысты нақты төлеген және алған жағдайда, оларды салық органдары өндiрiп алады немесе оларды агенттер әрбiр кешiктiрiлген күнге (Орталыққа төлейтiн күндi қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген қайта қаржыландырудың ресми ставкасының 2,5 еселенген мөлшерiнде есептелген өсiмпұлмен бiрге мiндеттi зейнетақы жарналары салымшыларының пайдасына аударуға тиiс.
      2. Мiндеттi зейнетақы жарналары толық және (немесе) уақтылы аударылмаған жағдайда салық органдары мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша жинақталып қалған берешек шегiндегi ақшаны агенттердiң банктегi шоттарынан өндiрiп алуға құқылы.
      Мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешектi өндiрiп алу Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен агентке жiберiлетiн хабарлама негiзiнде жүргiзiледi.
      3. Агент хабарлама алған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде салық органына:
      1) мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешек пайдасына өндiрiлiп алынатын жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тiзiмдерiн;
      2) әр жинақтаушы зейнетақы қоры бойынша берешектiң жалпы сомасын көрсете отырып, жинақтаушы зейнетақы қорларының тiзiмдерiн табыс етуге мiндеттi.
      Агенттердiң банк шоттарынан мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешектi өндiрiп алу салық органының инкассолық өкiмi негiзiнде жүргiзiледi.
      Клиентке қойылатын талаптардың бәрiн қанағаттандыру үшiн банк шотында (шоттарында) ақша болмаған немесе жеткiлiксiз болған жағдайда банк клиенттiң ақшасын алып қоюды Қазақстан Республикасының  Азаматтық Кодексiнде  белгiленген кезектiлiк тәртiбiмен жүргiзедi.
      4. Салық органдарының шешiмi бойынша, егер агент мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешек пайдасына өндiрiлiп алынатын жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тiзiмiн табыс етпесе және мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешек болса, банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар агенттердiң банк шотындағы (шоттарындағы) барлық шығыс операцияларын тоқтата тұруға және мiндеттi зейнетақы жарналары мен  салық берешегiн аударуға қатысты нұсқауларды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен орындауға мiндеттi.
      Салық органының банк шоты (шоттары) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешiмiнiң күшiн банк шоты (шоттары) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрудың себептерi жойылған күннен кейiнгi бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмей шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешiм шығарған салық органы жояды.
      5. Агенттiң банк шоты болмаған жағдайда, салық органы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен агенттiң қолма-қол ақшасынан өндiрiп алады.
      6. Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар мiндеттi зейнетақы жарналарының сомаларын осы сомаларды агенттердiң банк шоттарынан есептен шығаратын күнi Орталық арқылы аударуға мiндеттi.";

      3) 24-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгiленбесе, агенттер салық органдарына мiндеттi зейнетақы жарналарының есептелген, ұсталған (есептеп қосылған) және аударылған сомалары жөнiнде есептi тоқсан сайын есептi тоқсаннан кейiнгi айдың он бесiне дейiнгi мерзiмде табыс етiп отырады. Есептiң нысанын және оны табыс етудiң тәртiбiн халықты әлеуметтiк қорғау саласындағы орталық атқарушы органмен келiсiм бойынша мемлекет алдындағы салық мiндеттемелерiнiң орындалуын салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.".

      7. "Ақша төлемi мен аударымы туралы" 1998 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 11-12, 177-құжат; N 24, 445-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2003 ж., N 4, 25-құжат; N 10, 49, 51-құжаттар; N 15, 138-құжат):

      14-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Салық қызметi органдарының мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешектi өндiрiп алуға инкассолық өкiмдерi пайдасына берешек өндiрiлiп алынатын жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тiзiмдерiмен қоса банктерге табыс етiледi.".

      8. "Жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеу туралы" 1998 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 13, 196-құжат; 2003 ж., N 11, 67-құжат):

      1) 6-бапта:
      3-тармақ "мүлiк кепiлi" деген сөздерден кейiн "Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақтағы үшiншi сөйлем алып тасталсын;

      2) 9-бапта:
      2-тармақтың екiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Өтiнiшке жылжымалы мүлiк кепiлiн мемлекеттiк тiркегенi үшiн алымның бюджетке төленгенiн растайтын құжат қоса берiлуi тиiс.";

      5-тармақ алып тасталсын;

      3) мынадай мазмұндағы 9-1 және 9-2-баптармен толықтырылсын:

      "9-1-бап. Жылжымалы мүлiк кепiлiн мемлекеттiк тiркегенi
                үшiн алынатын алым

      Жылжымалы мүлiк кепiлiн мемлекеттiк тiркегенi үшiн Қазақстан Республикасының  Салық кодексiнде  айқындалған тәртiппен алым алынады.

      9-2-бап. Ақпараттық қызметтер көрсету және өтiнiш берушiнiң
               кiнәсiнен тiркеу құжаттарында жол берiлген қателердi
               түзету үшiн төлемақы

      Ақпараттық қызметтер көрсеткенi үшiн, сондай-ақ өтiнiш берушiнiң кiнәсiнен тiркеу құжаттарында жол берiлген қателердi түзеткенi үшiн тiркеушi орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлемақы алады.";

      4) 11-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) егер жылжымалы мүлiк кепiлiн мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алымның бюджетке төленгенiн растайтын құжат болмаса, кепiлдi тiркеуден бас тарта алады.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      5) 15-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      6) 18-баптың 4 және 5-тармақтары алып тасталсын;

      7) 21-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "еткенi үшiн заңдарда белгiленген тәртiппен жауап бередi." деген сөздер "еткенi;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) жылжымалы мүлiк кепiлiн мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алымның толықтығы үшiн заңдарда белгiленген тәртiппен жауап бередi.".

      9. "Жекелеген қару түрлерiнiң айналымына мемлекеттiк бақылау жасау туралы" 1998 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 24, 448-құжат; 2002 ж., N 4, 34-құжат):

      1) 15-баптың 5-тармағында:
      "бiржолғы алым" деген сөздер "Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мемлекеттiк баж" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi сөйлем алып тасталсын;

      2) 26-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Қару мен оның патрондарын Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге рұқсат беру үшiн Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мемлекеттiк баж алынады.";

      3) 28-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығына лицензиялық алым ставкаларын бекiтедi;".

      10. "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 20, 720-құжат; 2004 ж., N 5, 27-құжат):

      1-баптың 1) тармақшасы "өнiмi -" деген сөзден кейiн "Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрiлiк зат ретiнде тiркелген, құрамында спиртi бар медициналық мақсаттағы өнiмдердi қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын.

      11. "Қазақстанның Даму Банкi туралы" 2001 жылғы 25 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 9, 85-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 83-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 15, 85-құжат):

      26-бап алып тасталсын.

      12. "Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы" 2003 жылғы 25 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 9, 41-құжат):

      1) 15-баптың 2-тармағының екiншi бөлiгi алып тасталсын;

      2) 16-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде өзгеше белгiленбесе, төлеушi қорға әлеуметтiк аударымдарды Орталықтың банк шоты арқылы жүзеге асыру жолымен есептi айдан кейiнгi айдың 15-iнен кешiктiрмей төлейдi.";

      2-тармақ алып тасталсын;

      3) 17-бапта:
      1-тармақтағы "2 еселенген" деген сөздер "2,5 еселенген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Әлеуметтiк аударымдар толық және (немесе) уақтылы аударылмаған жағдайда, салық органдары жиналып қалған берешек шегiндегi ақшаны төлеушiнiң банк шоттарынан өндiрiп алуға құқылы.
      Әлеуметтiк аударымдар бойынша берешектi өндiрiп алу Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен төлеушiге хабарлама жiберiле отырып, салық органының инкассолық өкiмi негiзiнде жүргiзiледi.
      Төлеушi әлеуметтiк аударымдар жүргiзiлетiн мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiне қатысушылардың тiзiмiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мерзiмдерде салық органына табыс етуге мiндеттi.
      Клиентке қойылатын талаптардың бәрiн қанағаттандыру үшiн банк шотында (шоттарында) ақшасы болмаған немесе жеткiлiксiз болған жағдайда банк клиенттiң ақшасын алып қоюды Қазақстан Республикасының  Азаматтық кодексiнде  белгiленген кезектiлiк тәртiбiмен жүргiзедi.";

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Төлеушiнiң банк шоттары болмаған жағдайда, салық органы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен төлеушiнiң қолма-қол ақшасынан өндiрiп алады.";

      4) 18-бапта:
      "есептердi" деген сөз "есептi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Есептiң нысанын және оны табыс етудiң тәртiбiн халықты әлеуметтiк қорғау саласындағы орталық атқарушы органның келiсiмi бойынша мемлекет алдындағы салық мiндеттемелерiнiң орындалуын салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.".

      13. "Акционерлiк қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 10, 55-құжат; N 21-22, 160-құжат):

      32-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "32-бап. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын қоғамның
               салық берешегiн қоғамның жарияланған акциялары
               есебiнен өтеу";

      1-тармақтың бiрiншi абзацындағы "жарғылық капиталына мемлекет қатысатын қоғамның салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша берешегiн" деген сөздер "жарғылық капиталына мемлекет қатысатын қоғамның салық берешегiн" деген сөздермен ауыстырылсын.

      14. "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2003 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 21-22, 160-құжат):

      2-бап алып тасталсын.

       2-бап.  Осы Заң, 2006 жылғы 1 қаңтардан  бастап қолданысқа енгізілетін 1 баптың 3-тармағының 42)-49) тармақшаларын, 54) тармақшасының алтыншы абзацын, 55) тармақшасын қоспағанда, 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения

Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 11

      Статья 1 . Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский процессуальный кодекс  Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 18, ст. 644; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; 2001 г., N 8, ст. 52; N 15-16, ст. 239; N 21-22, ст. 281; N 24, ст. 338; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 10, ст. 49; N 14, ст. 109; N 15, ст. 138; 2004 г., N 5, ст. 25; N 17, ст. 97):

     
      1) часть вторую статьи 104 исключить;

     
      2) статью 105 исключить.

     

      2. В Кодекс  Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30; N 11, ст. 56, 64, 68; N 14, ст. 109; N 15, ст. 122, 139; N 18, ст. 142; N 21-22, ст. 160; N 23, ст. 171; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 55; N 15, ст. 86; N 17, cт. 97):

     
      1) в части четвертой статьи 48 слова "размеры штрафов, указанных в части третьей настоящей статьи" заменить словами "или менее установленных размеров штрафов, указанных в настоящей статье";

     
      2) часть вторую статьи 69 изложить в следующей редакции:
      "2. Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, а также правонарушения в области налогообложения по истечении одного года со дня его совершения, а юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения по истечении трех лет со дня его совершения, а за правонарушение в области налогообложения - по истечении пяти лет со дня его совершения.";

     
      3) статью 88 изложить в следующей редакции:
 
      "Статья 88. Нарушения законодательства Республики Казахстан
                  о пенсионном обеспечении
 
      1. Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, по своевременному осуществлению накопительными пенсионными фондами пенсионных выплат, переводов и изъятий в установленные сроки -
      влечет штраф на должностных лиц в размере до двадцати, на юридических лиц в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей.
      2. Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, по выплате пенсий в полном размере и в установленные сроки должностными лицами Центра по выплате пенсий -
      влечет штраф в размере до двадцати месячных расчетных показателей.
      3. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, частным нотариусом, адвокатом, юридическим лицом или его должностными лицами обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, совершенное в виде:
      непредставления в налоговый орган списков вкладчиков накопительных пенсионных фондов, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам;
      непредставления в налоговый орган списков накопительных пенсионных фондов с указанием общей суммы задолженности по каждому накопительному пенсионному фонду;
      непредставления в налоговые органы расчетов по исчисленным, удержанным (начисленным) и перечисленным суммам обязательных пенсионных взносов в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении;
      неведения первичного учета исчисленных, удержанных (начисленных) и перечисленных обязательных пенсионных взносов по каждому работнику в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан;
      непредставления вкладчикам сведений об исчисленных, удержанных (начисленных) и перечисленных обязательных пенсионных взносах в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении;
      несвоевременного и (или) неполного исчисления, удержания (начисления) и (или) уплаты (перечисления) обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, -
      влечет штраф на физическое лицо в размере от десяти до двадцати, на индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, должностных лиц - в размере от двадцати до сорока, на юридическое лицо - в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей.
      4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф на физическое лицо в размере от двадцати до сорока, на индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, должностных лиц - в размере от сорока до восьмидесяти, на юридическое лицо - в размере от двухсот до четырехсот месячных расчетных показателей.";

     
      4) абзац второй статьи 205-1 изложить в следующей редакции:
      "влечет штраф на физических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от двадцати до сорока, на юридических лиц - в размере от сорока до шестидесяти месячных расчетных показателей.";

     
      5) части первую - третью статьи 206 изложить в следующей редакции:
      "1. Непредставление налогоплательщиком в налоговый орган налоговой отчетности в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан, кроме случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи, -
      влечет штраф на физических лиц в размере от десяти до двадцати, на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - в размере от сорока до пятидесяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц - в размере от шестидесяти до восьмидесяти месячных расчетных показателей.
      2. Непредставление налогоплательщиком налоговой отчетности в налоговый орган по истечении девяноста дней от установленного законодательными актами Республики Казахстан срока представления такой отчетности -
      влечет штраф на физических лиц в размере от двадцати до сорока, на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - в размере от пятидесяти до семидесяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц - в размере от восьмидесяти до ста месячных расчетных показателей.
      3. Непредставление в срок, установленный уполномоченным государственным органом, либо отказ в представлении налогоплательщиком документов (в том числе в электронном виде), а также налоговой отчетности по электронному мониторингу, необходимых для проведения мониторинга налогоплательщиков, -
      влечет штраф на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц в размере от двадцати до пятидесяти, на юридических лиц - в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей.";

     
      6) в статье 207:
      в абзаце втором части первой слова "пятидесяти процентов от стоимости сокрытых объектов" заменить словами "ста пятидесяти процентов от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому объекту";

     
      в абзаце втором части второй слова "ста процентов от стоимости сокрытых объектов" заменить словами "двухсот процентов от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому объекту";

     
      7) в части четвертой статьи 209 слова "начисленного", "начисленных" заменить соответственно словами "исчисленного", "исчисленных";

     
      8) статью 358 изложить в следующей редакции:
 
      "Статья 358. Невыполнение местными исполнительными органами
                   и иными уполномоченными органами обязанностей,
                   установленных налоговым законодательством
 
      1. Неперечисление, несвоевременное или неполное перечисление местными исполнительными органами или уполномоченными органами сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, подлежащих перечислению в бюджет в соответствии с налоговым законодательством органами, указанными в настоящей части, -
      влекут штраф на должностных лиц в размере от двадцати до сорока месячных расчетных показателей.
      2. Непредставление, несвоевременное, недостоверное или неполное представление местными исполнительными органами и иными уполномоченными органами сведений, определенных налоговым законодательством для представления органам налоговой службы, -
      влекут штраф на должностных лиц в размере от двадцати до сорока месячных расчетных показателей.
      3. Невыдача и (или) выдача разовых талонов ниже установленной стоимости местными исполнительными органами или уполномоченными органами, а равно несоблюдение требований налогового законодательства, предъявляемых к организации работы по выдаче разовых талонов, -
      влекут штраф на должностных лиц в размере от двадцати до сорока месячных расчетных показателей.
      4. Те же деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотренного частями первой, второй и третьей настоящей статьи, -
      влекут штраф на должностных лиц в размере от пятидесяти до семидесяти месячных расчетных показателей.";

     
      9) в части первой статьи 570 слова "частью третьей" заменить словами "частями третьей, четвертой";

     
      10) часть вторую статьи 647 дополнить словами ", а по делам, связанным с исполнением налогового обязательства, на период срока обжалования";

     
      11) часть первую статьи 703 дополнить словами ", а по постановлению о наложении административного взыскания за правонарушения в области налогообложения - в течение пяти лет со дня вступления его в законную силу";

     
      12) часть вторую статьи 709 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "Постановление о принудительном взыскании штрафа по административным правонарушениям в области налогообложения направляется судом в орган налоговой службы, составивший протокол об административном правонарушении и (или) наложивший административное взыскание, для взыскания суммы штрафа в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.".

     

      3. В Кодекс  Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 168; 2002 г., N 6, ст. 73, 75; N 19-20, ст. 171; 2003 г., N 1-2, ст. 6; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 15, ст. 133, 139; N 21-22, ст. 160; N 24, ст. 178; 2004 г., N 5, ст. 30; N 14, ст. 82; N 20, ст. 116):

     
      1) по всему тексту слова "участниками, учредителями", "участников, учредителей" заменить соответственно словами "учредителями, участниками", "учредителей, участников";

     
      2) в пункте 1 статьи 10:
      подпункт 6) после слов "выплате по акциям;" дополнить словами "доход, подлежащий выплате по паям паевого инвестиционного фонда, за исключением дохода по паям при их выкупе управляющей компанией фонда;"; после слов "в уставный капитал" дополнить словами ", кроме имущества, распределенного юридическим лицом-резидентом между его учредителями, участниками и направленного на увеличение уставного капитала с сохранением доли участия каждого учредителя, участника";

     
      дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "к дивидендам не относится доход, направленный на увеличение уставного капитала юридического лица-резидента при распределении чистого дохода с сохранением доли участия каждого учредителя, участника;";

     
      подпункт 9) дополнить словами "и паевых инвестиционных фондов";

     
      дополнить подпунктом 28-1) следующего содержания:
      "28-1) спонсорская помощь - имущество, предоставляемое на безвозмездной основе с целью распространения информации о лице, оказывающем данную помощь:
      физическим лицам в виде финансовой (кроме социальной) поддержки для участия в соревнованиях, конкурсах, выставках, смотрах и развития творческой, научной, научно-технической, изобретательской деятельности, повышения уровня образования и спортивного мастерства;
      некоммерческим организациям для реализации их уставных целей;";

     
      3) подпункт 6) пункта 1 статьи 12 после слов "в связи с" дополнить словами "прекращением предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя,";

     
      4) подпункт 9) пункта 1 статьи 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "сведения, указанные в настоящем подпункте, в отношении бездействующего юридического лица запрашиваются независимо от осуществления в отношении таких лиц налоговой проверки в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;";

     
      5) в пункте 6 статьи 29 слова "статьей 39" заменить словами "статьями 39 и 252";

     
      6) в пункте 2 статьи 31:
      в подпунктах 2) и 8) слова ", пени и штрафов" заменить словами "и пени";

     
      в подпункте 4) слова "и в пункте 1 статьи 48" исключить;

     
      подпункт 5) после слов "дней до" дополнить словом "начала";

     
      в подпункте 6) слово "пяти" заменить словом "десяти";

     
      7) в статье 32:
      в пункте 2 слова ", пени и штрафов" заменить словами "и пеней"; слово "десяти" заменить словом "пятнадцати";

     
      в пункте 3 слова ", пени и штрафов" заменить словами "и пеней";

     
      8) статью 33 изложить в следующей редакции:
      "Статья 33. Порядок погашения налоговой задолженности

     
      Погашение налоговой задолженности производится в следующем порядке:
      1) начисленные пени;
      2) сумма недоимки;
      3) сумма штрафов.";

     
      9) в статье 38:
      пункт 1-1 после слов "начисленную сумму" дополнить словами "налога на сверхприбыль, а также"; слова "используются показатели внутренней нормы рентабельности (ВНР) и R-фактора (показателя доходности)" заменить словами "используется один из следующих показателей: внутренняя норма рентабельности (ВНР) или внутренняя норма прибыли или R-фактор (показатель доходности)";

     
      дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:
      "1-2. В случае представления налогоплательщиком дополнительной налоговой отчетности за период, по которому срок исковой давности, установленный пунктом 1 настоящей статьи, истекает менее чем через один календарный год, указанный срок исковой давности продлевается в части начисления и (или) пересмотра начисленной суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет на один календарный год.";

     
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Налогоплательщик вправе потребовать зачет излишне уплаченных сумм налогов или возврат излишне уплаченных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет в течение пяти лет после окончания налогового периода и (или) в течение пяти лет после завершения срока действия контракта на недропользование по налогам, указанным в пункте 1-1 настоящей статьи.";

     
      10) в статье 39:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Сумма излишне уплаченного налога в бюджет подлежит обязательному зачету в счет погашения налоговой задолженности:
      1) без заявления налогоплательщика в счет погашения пени и штрафов по данному виду налога;
      2) по заявлению налогоплательщика в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления в следующем порядке:
      в счет погашения пени и штрафов по другим видам налогов;
      в счет погашения недоимки по другим видам налогов;
      в счет предстоящих платежей по данному и по другим видам налогов.";

      в пункте 3-1 слова "2-кратной" заменить словами "2,5-кратной";

     
      11) в пункте 3 статьи 40 слова "2-кратной" заменить словами "2,5-кратной";

     
      12) статью 45 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Способы обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящей статьи, применяются при направлении уведомления налогоплательщику в сроки, установленные статьей 31 настоящего Кодекса.";

     
      13) в пункте 3 статьи 46 слова "2-кратной" заменить словами "2,5-кратной";

     
      14) в статье 47:
      в части второй пункта 1 слова "производится с уведомлением налогоплательщика в сроки, установленные статьей 31 настоящего Кодекса, и" исключить;

     
      в пункте 5 слова ", пени и штрафов" заменить словами "и пени";

     
      15) в статье 48:
      предложение второе части первой пункта 1 исключить;

      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "При вынесении решения об ограничении в распоряжении имуществом налогоплательщика, переданном в финансовый лизинг и (или) в залог, запрещается налоговым органам изъятие этого имущества до прекращения действия договора, а налогоплательщику - изменение условий договора (продление срока действия договора, сублизинг и (или) перезалог) с момента вынесения налоговым органом решения в отношении этого имущества и до его отмены.";

     
      пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "При составлении акта описи налогоплательщик обязан представить нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих права собственности и (или) хозяйственного ведения на такое имущество.";

     
      16) предложение второе абзаца первого статьи 49 изложить в следующей редакции:
      "До начала применения мер принудительного взыскания налогоплательщику направляется уведомление в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса.";

     
      17) в статье 50:
      пункт 2 дополнить словами ", за исключением суммы денег, являющихся обеспечением по займам, выданным банком, в размере непогашенного основного долга указанного займа";

     
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. В случае отсутствия или недостаточности денег на банковском (банковских) счете (счетах) налогоплательщика при предъявлении к клиенту нескольких требований банк производит изъятие денег клиента в счет погашения налоговой задолженности по мере поступления денег на такой (такие) счет (счета) и в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом  Республики Казахстан.";

     
      18) в статье 51:
      пункт 1 после слова "отсутствия" дополнить словами "или недостаточности";

     
      часть вторую пункта 2 исключить;

     
      19) в статье 52:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. В случае отсутствия или недостаточности денег на банковских счетах и наличных денег налогоплательщика налоговый орган вправе в пределах образовавшейся налоговой задолженности обращать взыскание на деньги на банковских счетах третьих лиц, имеющих задолженность перед налогоплательщиком (далее - дебиторов).";

     
      дополнить пунктами 1-1 - 1-4 следующего содержания:
      "1-1. Налогоплательщик не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принимаемых мерах принудительного взыскания налоговой задолженности обязан представить в налоговый орган, направивший уведомление, список дебиторов с указанием сумм дебиторской задолженности.
      В случае непредставления списка дебиторов в срок, указанный в настоящем пункте, налоговый орган проводит налоговую проверку налогоплательщика.
      1-2. На основании представленного списка дебиторов или акта налоговой проверки, подтверждающего сумму дебиторской задолженности, налоговым органом направляются дебиторам уведомления об обращении взыскания на деньги с их банковских счетов в счет погашения налоговой задолженности налогоплательщика в пределах сумм дебиторской задолженности.
      Не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления, за исключением случая, предусмотренного настоящей статьей, дебитор обязан представить в налоговый орган, направивший уведомление, акт сверки взаиморасчетов, составленный совместно с налогоплательщиком на дату получения уведомления.
      В случае непредставления дебиторами акта сверки взаиморасчетов в срок, указанный в настоящем пункте, налоговым органом проводится налоговая проверка указанных дебиторов.
      1-3. При наличии акта налоговой проверки, подтверждающего сумму дебиторской задолженности, и уведомления об обращении взыскания на деньги с банковских счетов дебиторов акт сверки взаиморасчетов ими не представляется.
      1-4. В случае погашения налогоплательщиком налоговой задолженности список дебиторов или акт сверки взаиморасчетов не представляется.";

     
      пункт 3 после слова "взаиморасчетов" дополнить словами "или акта налоговой проверки, подтверждающего сумму дебиторской задолженности,";

     
      20) пункт 1 статьи 53 после слова "отсутствия" дополнить словами "или недостаточности";

     
      21) в пункте 3 статьи 59 слова "Законом Республики Казахстан "О бюджетной системе" заменить словами " Бюджетным кодексом  Республики Казахстан";

     
      22) статью 60 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат.";

     
      23) статью 61 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества.";

     
      24) в статье 67:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Раздельный учет ведется налогоплательщиками на основании данных бухгалтерского учета с учетом особенностей, установленных настоящим Кодексом. Раздельный учет ведется отдельно по каждому виду деятельности, если иное не предусмотрено настоящей статьей.";

     
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Недропользователь обязан вести раздельный учет для исчисления налоговых обязательств по деятельности, осуществляемой в рамках контракта, и по деятельности, выходящей за рамки контракта, если иное не предусмотрено контрактом на недропользование.";

     
      25) в статье 68:
      пункт 1 дополнить словами "с учетом положений статьи 67 настоящего Кодекса";

     
      в пункте 2:
      абзац третий исключить;

     
      в абзаце пятом слова "на получение регистрационных карточек учета" заменить словами "о регистрации и перерегистрации";

     
      26) в статье 69:
      пункт 1 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
      "Налогоплательщики, осуществляющие виды деятельности, для которых настоящим Кодексом предусмотрены различные условия налогообложения, составляют налоговую отчетность раздельно для каждого такого вида деятельности.
      Недропользователи, для которых предусмотрена необходимость ведения раздельного учета, составляют налоговую отчетность раздельно по деятельности, осуществляемой в рамках контракта, и по деятельности, выходящей за рамки контракта, если иное не предусмотрено контрактом на недропользование.";

     
      в пункте 2 слова "налоговых органов" заменить словами "уполномоченного государственного органа";

     
      часть первую пункта 7 после слова "Налогоплательщик" дополнить словами "(юридическое лицо)";

     
      дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
      "7-1. Индивидуальный предприниматель в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении предпринимательской деятельности письменно сообщает об этом налоговому органу.
      В течение одного месяца со дня принятия решения о прекращении предпринимательской деятельности индивидуальный предприниматель представляет в налоговый орган налоговую отчетность, составленную с начала налогового периода до дня прекращения предпринимательской деятельности.
      Одновременно с налоговой отчетностью, указанной в настоящем пункте, индивидуальный предприниматель представляет заявление о проведении документальной проверки в связи с прекращением предпринимательской деятельности.";

     
      дополнить пунктом 11 следующего содержания:
      "11. Представление налоговой отчетности при ведении раздельного учета производится отдельно по каждому виду деятельности, а для недропользователей - по каждому контракту на недропользование, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и (или) контрактом на недропользование.";

     
      27) пункт 1 статьи 74 изложить в следующей редакции:
      "1. Передача имущества по договору лизинга, заключенному в соответствии с законодательством Республики Казахстан на срок, превышающий три года, является финансовым лизингом, если она отвечает одному из следующих условий:
      1) передача имущества в собственность лизингополучателю и (или) предоставление права лизингополучателю на приобретение имущества по фиксированной цене определены договором лизинга;
      2) срок финансового лизинга превышает семьдесят пять процентов срока полезной службы передаваемого по финансовому лизингу имущества;
      3) текущая (дисконтированная) стоимость лизинговых платежей за весь срок финансового лизинга превышает девяносто процентов стоимости передаваемого по финансовому лизингу имущества.
      Стоимость имущества, переданного (полученного) в финансовый лизинг (по лизингу), определяется на момент заключения договора лизинга.
      Имуществом, передаваемым по финансовому лизингу, являются предметы лизинга, подлежащие получению в качестве основного средства лизингополучателем при внутреннем лизинге, а также лизингополучателем или сублизингополучателем при международном лизинге.";

     
      28) статью 75 дополнить словами ", за исключением собственников паев паевого инвестиционного фонда";

     
      29) в статье 76:
      в пункте 1 слова ", явившихся следствием непреодолимой силы," исключить; дополнить словами "в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию государственной налогово-бюджетной политики";

     
      в пункте 4 слова "за вычетом" заменить словами "без вычета";

     
      30) пункт 2 статьи 80 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:
      "15-1) доход, полученный при распределении чистого дохода и направленный на увеличение уставного капитала юридического лица-резидента с сохранением доли участия каждого учредителя, участника;";

     
      31) в статье 82:
      в части первой пункта 2 слова "пунктах 3 и 4" заменить словами "пунктах 3 - 5";

     
      в пункте 4:
      абзац первый после слов "ценных бумаг" дополнить словами "и доли участия";

     
      абзац второй после слов "ценных бумаг," дополнить словами "и доле участия"; после слов "стоимостью приобретения" дополнить словом "(вклада)";

     
      дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. При реализации активов, указанных в подпунктах 7) и 8) пункта 1 настоящей статьи, прирост стоимости определяется в размере стоимости реализации.";

     
      32) подпункт 1) пункта 1 статьи 83 дополнить словами ", включая обязательства, не востребованные кредитором на момент утверждения ликвидационного баланса при ликвидации налогоплательщика";

     
      33) дополнить статьей 87-1 следующего содержания:
      "Статья 87-1. Доходы от корректировки расходов на
                    геологическое изучение и подготовительные
                    работы к добыче природных ресурсов, а
                    также других расходов недропользователей

     
      Если размер доходов, корректирующих в соответствии со статьей 101 настоящего Кодекса расходы, которые образуют отдельную группу, превышает размер последней на начало налогового периода с учетом произведенных расходов в налоговом периоде, величина превышения подлежит включению в совокупный годовой доход. Размер данной группы на конец налогового периода становится равным нулю.";

     
      34) пункт 2 статьи 90 дополнить подпунктами 3) - 5) следующего содержания:
      "3) сумма обязательных, дополнительных и чрезвычайных взносов банков, полученная организацией, осуществляющей обязательное коллективное гарантирование (страхование) вкладов (депозитов) физических лиц;
      4) сумма обязательных и чрезвычайных взносов страховых организаций, полученная Фондом гарантирования страховых выплат;
      5) суммы денег, полученные организацией, осуществляющей обязательное коллективное гарантирование (страхование) вкладов (депозитов) физических лиц, и Фондом гарантирования страховых выплат, в порядке удовлетворения их требований по возмещенным вкладам (депозитам) и выплаченным гарантийным и компенсационным выплатам.";

     
      35) пункт 1 статьи 91 дополнить подпунктами 9) и 10) следующего содержания:
      "9) инвестиционные доходы, полученные паевыми и акционерными инвестиционными фондами в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестиционных фондах на счета в кастодианах и находящиеся на них;
      10) доход, полученный при распределении чистого дохода и направленный на увеличение уставного капитала юридического лица-резидента с сохранением доли участия каждого учредителя, участника.";

     
      36) в статье 93:
      в подпункте 3) пункта 1 слово "двух" заменить словом "трех";

     
      в части первой пункта 2 слова "буфетное (фуршетное) обслуживание во время переговоров," заменить словами "расходы на питание во время переговоров, а также расходы";

     
      37) статью 98 изложить в следующей редакции:
      "Статья 98. Вычеты по расходам на научно-исследовательские
                  и научно-технические работы

     
      Расходы на научно-исследовательские и научно-технические работы, кроме расходов на приобретение основных средств, их установку и других затрат капитального характера, относятся на вычеты. Основанием для отнесения таких расходов на вычеты являются проектно-сметная документация, акт выполненных работ и другие документы, подтверждающие проведение соответствующих научно-исследовательских и научно-технических работ.";

     
      38) в пункте 1 статьи 99 слова "по классам страхования в пределах, установленных уполномоченным органом по регулированию и надзору за страховой деятельностью по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан" исключить;

     
      39) пункты 1 и 2 статьи 101 изложить в следующей редакции:
      "1. Расходы, произведенные недропользователем до момента начала добычи после коммерческого обнаружения, на геологическое изучение, разведку и подготовительные работы к добыче полезных ископаемых в период оценки и обустройства, общие административные расходы, суммы выплаченного подписного бонуса и бонуса коммерческого обнаружения, включая расходы по приобретению основных средств и нематериальных активов, а также иные расходы, подлежащие вычету в соответствии с настоящим Кодексом, кроме расходов по реализации добытых полезных ископаемых, образуют отдельную группу и вычитаются из совокупного годового дохода в виде амортизационных отчислений с момента начала добычи после коммерческого обнаружения полезных ископаемых по нормам, определяемым по усмотрению недропользователя, но не выше предельной нормы амортизации в размере 25 процентов.
      Для целей настоящей статьи добыча после коммерческого обнаружения означает начало промышленной добычи полезных ископаемых после утверждения запасов уполномоченным органом в сфере геологического изучения, охраны и использования недр.
      Такие расходы, произведенные после образования отдельной группы, относятся на ее увеличение.
      Данные расходы подлежат корректировке путем их уменьшения на сумму доходов, полученных недропользователем по деятельности, осуществляемой в рамках заключенного контракта в период проведения геологического изучения и подготовительных работ к добыче природных ресурсов, включая доходы от передачи части права недропользования, за исключением:
      1) доходов, полученных при реализации полезных ископаемых;
      2) доходов, подлежащих исключению из совокупного годового дохода в соответствии со статьей 91 настоящего Кодекса.
      2. Порядок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, применяется также к расходам на приобретение нематериальных активов, понесенным налогоплательщиком в связи с приобретением права недропользования.";

     
      40) в статье 104:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) расходы на строительство и приобретение основных средств, нематериальных активов и другие расходы капитального характера налогоплательщика, не связанные с получением совокупного годового дохода;";

     
      дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      "8) сумма уплаченного дополнительного платежа недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции.";

     
      41) статью 105 изложить в следующей редакции:
      "Статья 105. Фиксированные активы

     
      Фиксированные активы - основные средства и нематериальные активы, учитываемые в бухгалтерском балансе налогоплательщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также стандартами бухгалтерского учета и используемые для получения совокупного годового дохода, за исключением основных средств и нематериальных активов, вводимых в эксплуатацию недропользователем до момента начала добычи после коммерческого обнаружения и учитываемых в целях налогообложения в соответствии со статьей 101 настоящего Кодекса.";

     
      42) в статье 106:
      пункт 1 дополнить словами "в соответствии со статьями 92 - 103 настоящего Кодекса";

      пункт 4 после слова "приобретению" дополнить словами "и (или) созданию";

     
      43) в статье 107:
      в пункте 1:
      подпункт 2) исключить;

     
      подпункт 9) дополнить словами ", стоимость которых подлежит отнесению (отнесена) на вычеты в соответствии со статьями 138 - 140 настоящего Кодекса";

     
      в части первой пункта 2 слова "но не выше предельной," исключить;

     
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. По зданиям, строениям и сооружениям учет в целях исчисления доходов и вычетов по фиксированным активам ведется по каждому объекту отдельно, и стоимость основного средства I группы приравнивается к стоимостному балансу подгруппы.";

     
      44) статью 108 изложить в следующей редакции:
      "Статья 108. Определение стоимостного баланса
                   амортизационных групп и подгрупп

     
      1. По каждой амортизационной группе на начало налогового периода определяются итоговые суммы, называемые стоимостным балансом группы.
      Стоимостный баланс I группы состоит из стоимостных балансов подгрупп по каждому объекту основных средств.
      Стоимостные балансы II, III, IV и V групп состоят из отдельных по каждому налоговому периоду стоимостных балансов подгрупп.
      2. Стоимостный баланс подгруппы на конец налогового периода определяется как:
      1) по стоимостным балансам подгрупп, образованным в предыдущих налоговых периодах:
      стоимостный баланс подгруппы на начало налогового периода, определяемый как стоимостный баланс подгруппы на конец предыдущего налогового периода, уменьшенный на сумму амортизационных отчислений, исчисленных в предыдущем налоговом периоде, а также с учетом корректировок, производимых согласно пунктам 1 и 2 статьи 111 и пунктам 2 и 4 статьи 113 настоящего Кодекса,
      минус
      выбывшие в налоговом периоде фиксированные активы в порядке, определенном в соответствии со статьей 109 настоящего Кодекса;
      2) по стоимостным балансам подгрупп, образованным в течение налогового периода:
      поступившие в налоговом периоде фиксированные активы в порядке, определенном в соответствии со статьей 109 настоящего Кодекса,
      минус
      выбывшие в налоговом периоде фиксированные активы в порядке, определенном в соответствии со статьей 109 настоящего Кодекса.
      3. Стоимостные балансы подгрупп по состоянию на 1 января 2006 года, определенные как стоимостные балансы подгрупп на конец предыдущего налогового периода, уменьшенные на сумму амортизационных отчислений, исчисленных в предыдущем налоговом периоде, а также с учетом корректировок, произведенных в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действовавшим до 1 января 2006 года, распределяются по группам, определенным статьей 110 настоящего Кодекса.
      Стоимостные балансы подгрупп, определенные по состоянию на 1 января 2006 года, включаемые в состав V группы, признаются фиксированными активами, поступившими в 2006 году.
      Стоимостные балансы II, III и IV групп, определенные по состоянию на 1 января 2006 года, учитываются отдельно от стоимостных балансов соответствующих групп.";

     
      45) пункты 1 и 2 статьи 109 изложить в следующей редакции:
      "1. При приобретении, безвозмездном получении, получении в качестве вклада в уставный капитал поступившие фиксированные активы учитываются по стоимости, определяемой в соответствии со статьей 106 настоящего Кодекса, в следующем порядке:
      по I группе - образуют стоимостный баланс соответствующей подгруппы;
      по II, III, IV и V группам - включаются в стоимостный баланс подгруппы налогового периода, в котором было поступление.
      2. Выбывающие фиксированные активы уменьшают стоимостный баланс соответствующих подгрупп (по I группе) или стоимостный баланс подгрупп соответствующих налоговых периодов (по II, III, IV и V группам):
      при реализации, передаче в финансовый лизинг - на стоимость реализации;
      при передаче в качестве вклада в уставный капитал - по стоимости, определяемой в соответствии со статьей 106 настоящего Кодекса;
      при списании, утрате, уничтожении, порче, потере, в случаях страхования фиксированных активов - по стоимости, определяемой исходя из суммы страховых выплат, выплачиваемых страхователю страховой организацией в соответствии с договором страхования, в иных случаях - по балансовой стоимости;
      при безвозмездной передаче - по балансовой стоимости.";

     
      46) статью 110 изложить в следующей редакции:
      "Статья 110. Нормы амортизации фиксированных активов

     
      Подлежащие амортизации фиксированные активы распределяются по группам со следующими нормами амортизации:
___________________________________________________________________
  N  !     Наименование фиксированных активов    ! Норма
групп!                                           ! амортизации (%)
-------------------------------------------------------------------
  I   Здания, сооружения, за исключением
      передаточных устройств, нефтяных и газовых
      скважин                                             8
 II   Нефтяные и газовые скважины, машины и
      оборудование, за исключением машин и
      оборудования горнодобывающей промышленности,
      а также транспортных средств и оборудования        20
III   Машины и оборудование горнодобывающей
      промышленности, включая карьерные
      автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн
      и более                                            25
IV    Канцелярские машины и компьютеры                   50
 V    Фиксированные активы,
      не включенные в другие группы                      15
__________________________________________________________________";

     

      47) пункт 2 статьи 111 изложить в следующей редакции:
      "2. Величина стоимостного баланса подгруппы I группы подлежит вычету и становится равным нулю, если стоимостный баланс данной подгруппы на конец налогового периода составляет сумму менее 10 процентов от первоначальной стоимости.
      Стоимостный баланс подгруппы II, III, IV и V групп подлежит вычету, если стоимостный баланс данной подгруппы на конец налогового периода составляет сумму менее 10 процентов от стоимостного баланса данной подгруппы на конец налогового периода, в котором она была образована, с учетом корректировок, произведенных в указанном налоговом периоде согласно пунктам 2 и 4 статьи 113 настоящего Кодекса, но не ранее истечения с момента образования следующих сроков:
 
___________________________________________________________________
  N  !     Наименование фиксированных активов    !Предельный срок
групп!                                           !амортизации (лет)
-------------------------------------------------------------------
 II   Нефтяные и газовые скважины, машины и
      оборудование, за исключением машин и
      оборудования горнодобывающей промышленности,
      а также транспортных средств и оборудования        11
III   Машины и оборудование горнодобывающей
      промышленности, включая карьерные
      автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и более     9
 IV   Канцелярские машины и компьютеры                    4
  V   Фиксированные активы,
      не включенные в другие группы                      15
_________________________________________________________________";

      48) дополнить статьей 111-1 следующего содержания:
      "Статья 111-1. Вычеты по фиксированным активам,
                     не включенным в стоимостные балансы
                     групп

     
      1. Стоимостные балансы подгрупп, определенные по состоянию на 1 января 2006 года в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действовавшим до 1 января 2006 года, и относящиеся к II, III и IV группам, подлежат отнесению на вычеты равными долями в течение следующих сроков:
      по II и III группам - 5-ти лет;
      по IV группе - 2-х лет.
      Сумма, подлежащая отнесению на вычеты, определяется как отношение стоимостного баланса подгруппы на конец налогового периода к количеству лет, оставшихся до окончания срока, определенного настоящим пунктом.
      2. Стоимостный баланс указанных подгрупп на конец налогового периода определяется как:
      стоимостный баланс на начало налогового периода, определяемый как стоимостный баланс подгруппы на конец предыдущего налогового периода, уменьшенный на сумму, подлежащую отнесению на вычеты, исчисленную в предыдущем налоговом периоде в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
      минус
      выбывшие в налоговом периоде фиксированные активы по стоимости, определенной в соответствии со статьей 109 настоящего Кодекса.";

     
      49) статью 113 изложить в следующей редакции:
      "Статья 113. Вычеты по расходам на ремонт

     
      1. Вычет допускается в отношении каждой группы по фактическим расходам, произведенным налогоплательщиком на ремонт основных средств, входящих в данную группу и (или) учитываемых в бухгалтерском балансе налогоплательщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также стандартами бухгалтерского учета, при условии их использования для получения совокупного годового дохода.
      2. Сумма фактических расходов на ремонт основных средств вычитается в следующих пределах, установленных от стоимостного баланса группы на конец налогового периода, увеличенного на величину соответствующего стоимостного баланса подгруппы, определенного в соответствии со статьей 111-1 настоящего Кодекса, на конец налогового периода:
___________________________________________________________________
  N  !     Наименование фиксированных активов    ! Предельная
групп!                                           ! норма (%)
-------------------------------------------------------------------
  I   Здания, сооружения, за исключением
      передаточных устройств, нефтяных и газовых
      скважин                                             5
 II   Нефтяные и газовые скважины, машины и
      оборудование, за исключением машин и
      оборудования горнодобывающей промышленности,
      а также транспортных средств и оборудования        15
III   Машины и оборудование горнодобывающей
      промышленности, включая карьерные
      автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн
      и более                                            15
 IV   Канцелярские машины и компьютеры                    5
  V   Фиксированные активы,
      не включенные в другие группы                      10
___________________________________________________________________

      Сумма, превышающая указанный предел:
      по I группе:
      если на конец налогового периода основное средство, входящее в состав стоимостного баланса подгруппы, фактически выбыло, - уменьшает соответствующий размер дохода от прироста стоимости или дохода от превышения стоимости выбывших фиксированных активов над стоимостным балансом подгруппы пропорционально фактическим расходам и (или) не увеличивает соответствующего стоимостного баланса подгруппы;
      в иных случаях - увеличивает соответствующий стоимостный баланс подгруппы пропорционально фактическим расходам;
      по основным средствам, не включаемым в стоимостный баланс группы, - образует или увеличивает стоимостный баланс отдельной подгруппы;
      по II, III, IV и V группам - образует или увеличивает стоимостный баланс подгруппы налогового периода, в котором был произведен ремонт.
      3. Расходы на ремонт, произведенные за счет субсидий, полученных из бюджетных средств, на вычеты не относятся и не увеличивают стоимостного баланса группы.
      4. Сумма фактических расходов на ремонт основных средств, введенных в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта, стоимость которых подлежит отнесению (отнесена) на вычеты в соответствии со статьями 138-140 настоящего Кодекса, подлежит вычету в порядке, определенном пунктом 2 настоящей статьи.";

     
      50) в статье 115:      
      часть первую пункта 1 после слов "сумму страховых премий" дополнить словами ", возвращенных при расторжении договоров страхования (перестрахования), а также на сумму страховых премий"; дополнить словами ", и обязательных взносов в Фонд гарантирования страховых выплат";

     
      часть вторую пункта 2 после слов "страховых премий" дополнить словами ", возвращенных при расторжении договоров страхования (перестрахования), а также страховых премий";

     
      51) в пункте 1 статьи 117:
      подпункт 2) после слова "(перестрахованию)" дополнить словами ", за исключением аннуитетного страхования";

     
      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) по аннуитетному страхованию - 1 процент от суммы подлежащих получению (полученных) страховых премий.";

     
      52) пункт 6 статьи 119-1 изложить в следующей редакции:
      "6. Если иное не установлено настоящим пунктом, положения пункта 4 настоящей статьи применяются в течение пяти лет со дня принятия в эксплуатацию объектов производственного назначения государственными приемочными комиссиями.
      Правительством Республики Казахстан в зависимости от видов деятельности и объемов инвестиций в фиксированные активы могут быть установлены иные сроки применения положений пункта 4 настоящей статьи, не превышающие десяти лет со дня принятия в эксплуатацию объектов производственного назначения с полным технологическим циклом государственными приемочными комиссиями.
      Порядок применения положений пункта 4 настоящей статьи на срок свыше пяти лет определяется Правительством Республики Казахстан.";

     
      53) в статье 120:
      пункт 2 после слова "благотворительной" дополнить словами "и спонсорской";

     
      в пункте 5 слово "установленном" заменить словом "общеустановленном";

     
      54) в статье 122:
      в пункте 1:
      в абзаце первом слово "двух" заменить словом "трех";

     
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) спонсорская помощь при наличии решения налогоплательщика на основании обращения со стороны лица, получающего помощь;";

     
      пункт 5 после слова "Кодекса" дополнить словами ", действовавшим до 1 января 2006 года";

     
      55) часть третью пункта 1 статьи 124 исключить;

     
      56) в статье 130:
      в пункте 1 слово "лица" заменить словами "лица-нерезидента, определяемая исходя из доли участия резидента в уставном капитале такого юридического лица-нерезидента";

     
      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Перечень таких государств определяется Правительством Республики Казахстан.";

     
      57) в пункте 1-1 статьи 131:
      подпункт 2) после слов "пенсионным активам" дополнить словами ", паевым и акционерным инвестиционным фондам";

     
      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) дивиденды по паям паевых и акциям акционерных инвестиционных фондов.";

     
      58) в статье 138:
      часть вторую после слова "это" дополнить словами "освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога либо"; слова "приобретенным и" исключить;

     
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Для применения инвестиционных налоговых преференций вновь вводимыми признаются впервые введенные в эксплуатацию фиксированные активы в рамках инвестиционного проекта, включая реконструированные объекты в части фактически произведенных расходов на реконструкцию.";

     
      59) статью 139 изложить в следующей редакции:
      "Статья 139. Порядок применения инвестиционных
                   налоговых преференций

     
      1. Инвестиционные налоговые преференции (далее - преференции) предоставляются налогоплательщикам - юридическим лицам, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта.
      2. Преференции предоставляются налогоплательщикам в соответствии с контрактом (нотариально засвидетельствованная копия которого передается в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика), устанавливающим дату начала применения преференций в следующие сроки:
      с 1 января года, следующего за годом ввода в эксплуатацию фиксированных активов, - налогоплательщиками, осуществляющими хозяйственную деятельность на момент заключения контракта;
      со дня принятия в эксплуатацию объектов производственного назначения государственными приемочными комиссиями - вновь созданными налогоплательщиками.
      3. Преференции по корпоративному подоходному налогу для вновь созданных налогоплательщиков, осуществляющих деятельность исключительно в рамках инвестиционного (инвестиционных) проекта (проектов) по созданию новых производств, дают право уменьшить исчисленный в соответствии со статьей 125 настоящего Кодекса корпоративный подоходный налог на сто процентов.
      4. Преференции по корпоративному подоходному налогу для налогоплательщиков, осуществляющих реализацию инвестиционного проекта по расширению и обновлению действующих производств и не соответствующих условиям пункта 3 настоящей статьи, дают право относить на вычеты из совокупного годового дохода стоимость вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта фиксированных активов, за исключением фиксированных активов, не подлежащих амортизации, указанных в подпунктах 1) - 8) пункта 1 статьи 107 настоящего Кодекса, равными долями в зависимости от срока действия преференций.
      5. Порядок и условия предоставления преференций определяются законодательством Республики Казахстан об инвестициях.
      6. Для целей настоящей статьи вновь созданными налогоплательщиками признаются налогоплательщики, прошедшие государственную регистрацию в течение календарного года, в котором был заключен контракт.
      7. Для применения преференций по корпоративному подоходному налогу, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, налогоплательщик по вновь вводимым в эксплуатацию фиксированным активам не включает их стоимость в стоимостный баланс подгруппы и ведет по ним раздельный учет.
      8. После истечения срока действия преференций по налогу на имущество и земельному налогу налогоплательщик начинает уплачивать налог на имущество в порядке, установленном статьями 351 - 360, и земельный налог в порядке, установленном статьями 323 - 344 настоящего Кодекса.
      9. Если иное не установлено настоящим пунктом, срок действия преференций по корпоративному подоходному налогу не может превышать пять календарных лет с даты, указанной в пункте 2 настоящей статьи, и определяется в каждом отдельном случае в зависимости от видов деятельности и объемов инвестиций в фиксированные активы.
      Правительством Республики Казахстан в зависимости от видов деятельности и объемов инвестиций в фиксированные активы могут быть установлены иные сроки действия преференций по корпоративному подоходному налогу, не превышающие десяти календарных лет с даты, указанной в пункте 2 настоящей статьи.
      Срок действия преференций по налогу на имущество и земельному налогу определяется в каждом отдельном случае в зависимости от объемов инвестиций в фиксированные активы, но не может превышать пять лет с даты, указанной, в пункте 2 настоящей статьи.";

     
      60) в пункте 1 статьи 140 цифру "5" заменить цифрой "9";

     
      61) дополнить главой 22-3 следующего содержания:
      "Глава 22-3. Налогообложение организаций,
                   реализующих товары собственного
                   производства, в том числе сертифицированные,
                   с высокой добавленной стоимостью
 
      Статья 140-7. Общие положения
 
      1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, к организациям, реализующим товары собственного производства с высокой добавленной стоимостью, относятся организации, соответствующие одновременно следующим условиям:
      1) доход от реализации товаров собственного производства, перечень которых утвержден Правительством Республики Казахстан, в сумме дохода от реализации товаров (работ, услуг) составляет не менее 90 процентов.
      К реализации товаров собственного производства не относится реализация объектов строительства;
      2) доля добавленной стоимости в сумме дохода от реализации товаров (работ, услуг) составляет не менее 40 процентов.
      Размер добавленной стоимости определяется как:
      начисленные в течение налогового периода доходы работникам, за исключением материальных, социальных благ и материальной выгоды,
      плюс
      сумма амортизационных отчислений, начисленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также стандартами бухгалтерского учета за налоговый период,
      плюс
      сумма начисленных налогоплательщиком по декларациям налогов за налоговый период, кроме косвенных и удерживаемых у источника выплаты,
      плюс (минус)
      чистый доход (убыток), определяемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также стандартами бухгалтерского учета, без учета дохода (убытка) от чрезвычайных ситуаций;
      3) коэффициент налоговой нагрузки, определяемый как отношение суммы начисленных налогоплательщиком по декларациям налогов за налоговый период, кроме косвенных и удерживаемых у источника выплаты, к сумме дохода от реализации товаров (работ, услуг), составляет не менее 12 процентов.
      2. К организациям, реализующим товары собственного производства с высокой добавленной стоимостью, не относятся:
      недропользователи;
      организации, производящие подакцизные товары;
      организации, применяющие специальные налоговые режимы;
      организации, осуществляющие деятельность в нефтехимической промышленности и исчисляющие корпоративный подоходный налог с учетом положений, предусмотренных статьей 119-1 настоящего Кодекса;
      организации, осуществляющие деятельность на территориях специальных экономических зон, созданных в целях развития технологий, и исчисляющие корпоративный подоходный налог с учетом положений, предусмотренных статьей 140-2 настоящего Кодекса;
      организации, осуществляющие деятельность на территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау" и исчисляющие корпоративный подоходный налог, земельный налог и налог на имущество с учетом положений, предусмотренных статьей 140-5 настоящего Кодекса.
 
      Статья 140-8. Исчисление налогов

      Исчисление налогов организациями, указанными в статье 140-7 настоящего Кодекса, производится в порядке, установленном настоящим Кодексом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 140-9 настоящего Кодекса.
 
      Статья 140-9. Исчисление, порядок и сроки уплаты
                    корпоративного подоходного налога
 
      1. Если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, сумма корпоративного подоходного налога, исчисленного в соответствии со статьей 125 настоящего Кодекса, уменьшается на 30 процентов от суммы корпоративного подоходного налога, относящегося к товарам собственного производства, определенным подпунктом 1) пункта 1 статьи 140-7 настоящего Кодекса.
      Сумма корпоративного подоходного налога, относящегося к товарам собственного производства, определяется исходя из удельного веса доходов, подлежащих получению (полученных) от реализации товаров собственного производства, определенных подпунктом 1) пункта 1 статьи 140-7 настоящего Кодекса, в совокупном годовом доходе.
      2. В случае наличия доходов от реализации сертифицированных товаров собственного производства сумма корпоративного подоходного налога, исчисленного в соответствии со статьей 125 настоящего Кодекса, уменьшается на 50 процентов от суммы корпоративного подоходного налога, относящегося к сертифицированным товарам собственного производства, в течение одного налогового периода, следующего за годом внедрения в установленном законодательным актом Республики Казахстан порядке систем менеджмента.
      Сумма корпоративного подоходного налога, относящегося к сертифицированным товарам собственного производства, определяется исходя из удельного веса доходов, подлежащих получению (полученных) от реализации сертифицированных товаров собственного производства, определенных подпунктом 1) пункта 1 статьи 140-7 настоящего Кодекса, в совокупном годовом доходе.
      Для целей настоящего пункта сертифицированными товарами собственного производства признаются товары собственного производства юридических лиц - лауреатов премии Правительства Республики Казахстан "За достижения в области качества", определенные подпунктом 1) пункта 1 статьи 140-7 настоящего Кодекса, процесс производства которых сертифицирован в порядке, установленном законодательным актом Республики Казахстан в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000 и 14000 системы менеджмента качества и управления окружающей средой.
      3. Уменьшение суммы налога, предусмотренное пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяется также при исчислении сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, определяемых в соответствии со статьей 126 настоящего Кодекса.";

     
      62) в статье 144:
      дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:
      "5-1) дивиденды по паям паевых и акциям акционерных инвестиционных фондов, а также доходы по паям паевых инвестиционных фондов при их выкупе управляющей компанией данного фонда;
      5-2) доход, полученный при распределении чистого дохода и направленный на увеличение уставного капитала юридического лица-резидента с сохранением доли участия каждого учредителя, участника;";

     
      подпункт 6) после слов "внутренних дел" дополнить словами ", финансовой полиции";

     
      в подпункте 12) слова "в пределах 480-кратного месячного расчетного показателя за налоговый год" исключить; слова "1941-1945 годов" исключить;

     
      в подпункте 15) слова "50-кратного" заменить словами "70-кратного";

     
      подпункт 30) дополнить словами ", а также пенсионных выплат, осуществляемых накопительными пенсионными фондами из пенсионных накоплений, наследуемых в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан";

     
      подпункт 31) после слова "благотворительной" дополнить словами "и спонсорской";

     
      подпункт 33) после слова "случаем" дополнить словами ", наступившим в период действия договора"; слова ", в период действия договора" исключить;

     
      подпункт 34) после слова "обязательного" дополнить словами "и (или) накопительного";

     
      дополнить подпунктом 39) следующего содержания:
      "39) добровольные профессиональные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в размере, установленном законодательством Республики Казахстан.";

     
      63) в пункте 2 статьи 147 цифру "5" заменить цифрами "15";

     
      64) в пункте 1 статьи 152:
      подпункт 5) исключить;

     
      в подпункте 6) слова "жизни и здоровья, в пределах 5-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год" исключить;

     
      дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
      "7) суммы, направленные на погашение вознаграждения по жилищным займам, полученным физическим лицом-резидентом Республики Казахстан в жилищных строительных сберегательных банках на ремонт, строительство или приобретение жилища на территории Республики Казахстан.";

     
      65) в статье 155 слова ", уменьшенному на сумму обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды в размере и случаях, установленных законодательством Республики Казахстан" исключить;

     
      66) пункт 1 статьи 161 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
      "за счет страховых премий, вносимых работодателем в пользу работника по договорам накопительного страхования.";

     
      67) в пункте 3 статьи 164:
      часть первую дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) граждане Республики Казахстан, получающие доходы от оказания услуг, выполнения работ в Республике Казахстан лицам, не являющимся налоговыми агентами.";

     
      в части второй слова "лицом, определенным подпунктом 1)" заменить словами "лицами, определенными подпунктами 1) и 3)";

     
      68) в статье 166:
      подпункт 1) пункта 1 дополнить подпунктом г) следующего содержания:
      "г) механических транспортных средств и прицепов, подлежащих государственной регистрации и находящихся менее одного года на праве собственности или полученных на основании доверенности на управление механическим транспортным средством и (или) прицепом с правом отчуждения;";

     
      в пункте 2:
      слова "оценочной стоимостью, но не ниже стоимости" заменить словом "стоимостью";

     
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "При отсутствии стоимости приобретения приростом стоимости является положительная разница между стоимостью реализации имущества и оценочной стоимостью.";

     
      69) подпункт 2) пункта 1 статьи 171 исключить;

     
      70) пункт 6-1 статьи 177 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "При выполнении условий, установленных настоящим пунктом, и в случае оказания нерезидентом услуг по предоставлению иностранного персонала за пределами Республики Казахстан такие услуги нерезидента являются услугами, оказанными за пределами Республики Казахстан.";

     
      71) в статье 179:
      пункт 2 дополнить словами ", производимые в счет погашения задолженности перед нерезидентом по выплате доходов из источников в Республике Казахстан";

     
      в пункте 3:
      в подпункте 8) слова ", за исключением вознаграждений" исключить;

     
      дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      "9) доходы от выполнения работ, оказания услуг за пределами Республики Казахстан, не указанные в подпункте 2) статьи 178 настоящего Кодекса.";

     
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. При наличии в контрактах, заключенных с нерезидентами, положений, предусматривающих выполнение различных видов работ (услуг) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, порядок исчисления и удержания подоходного налога у источника выплаты, установленный настоящей статьей, применяется к каждому виду работ (услуг) отдельно. Каждый этап работ (услуг), выполненных нерезидентом в рамках единого производственно-технологического цикла, рассматривается как отдельный вид работ (услуг) в целях исчисления и удержания подоходного налога у источника выплаты с доходов нерезидентов.
      При этом общая сумма доходов нерезидента по вышеуказанным контрактам должна быть обоснованно распределена на доходы, полученные от выполнения работ (услуг) в Республике Казахстан и за ее пределами.
      В целях применения положений настоящего пункта нерезидент обязан представить получателю услуг копии учетной документации, подтверждающей обоснованность распределения общей суммы дохода нерезидента на доходы, полученные от выполнения работ (услуг) в Республике Казахстан, и на доходы, полученные от выполнения работ (услуг) за ее пределами.
      При необоснованном распределении дохода нерезидента, приведшего к занижению суммы дохода нерезидента, подлежащего налогообложению в Республике Казахстан в соответствии с положениями настоящей статьи, налогообложению подлежит совокупная сумма дохода нерезидента, полученного по вышеуказанным контрактам от выполнения работ, оказания услуг как в Республике Казахстан, так и за ее пределами.";

     
      72) подпункт 2) пункта 1 статьи 187 дополнить словами ", порядок налогообложения которых определен статьей 189 настоящего Кодекса";

     
      73) в статье 187-1:
      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "В последующие налоговые периоды индивидуальный подоходный налог исчисляется налоговым агентом исходя из суммы фактического налогового обязательства физического лица-нерезидента, указанного в расчете индивидуального подоходного налога с доходов иностранных граждан и лиц без гражданства за предыдущий налоговый период. При этом исчисление авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу за период до сдачи расчета индивидуального подоходного налога за предыдущий налоговый период производится исходя из предполагаемой суммы индивидуального подоходного налога за отчетный налоговый период, но не менее начисленных сумм среднемесячных авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу за предыдущий налоговый период.";

     
      в пункте 6 слово "заявление" заменить словами "обоснование причин корректировки";

     
      74) в пункте 2 статьи 188:
      в части первой слова "календарного года" заменить словами "отчетного налогового периода";

     
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "При этом в последующие налоговые периоды налоговый агент обязан после сдачи расчета индивидуального подоходного налога дополнительно представить скорректированный расчет сумм авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу за отчетный налоговый период в течение двадцати рабочих дней со дня его сдачи, но не позднее 20 апреля отчетного налогового периода.";

     
      75) в статье 190:
      в пункте 3 цифру "5" заменить цифрой "7";

     
      в пункте 4 цифру "2" заменить цифрой "1";

     
      76) статью 191 изложить в следующей редакции:
      "Статья 191. Порядок и сроки уплаты авансовых
                   платежей и индивидуального подоходного
                   налога

     
      1. Следующие физические лица-нерезиденты уплачивают индивидуальный подоходный налог путем внесения авансовых платежей:
      1) физические лица-нерезиденты, получающие доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение, за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы в соответствии с настоящим Кодексом;
      2) физические лица-нерезиденты, получающие доходы, определенные подпунктами 14), 16) и 17) статьи 178 настоящего Кодекса, включая иные доходы, определенные статьями 149 - 151 настоящего Кодекса, за исключением доходов, облагаемых подоходным налогом у источника выплаты.
      2. Исчисление индивидуального подоходного налога физическими лицами-нерезидентами, указанными в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, производится путем применения ставки, установленной пунктом 1 статьи 145 настоящего Кодекса, к сумме начисленного дохода без осуществления вычетов.
      3. В первый налоговый период исчисление авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу производится физическим лицом-нерезидентом в следующем порядке:
      1) физическим лицом-нерезидентом, указанным в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, с учетом положений статьи 189 настоящего Кодекса исходя из суммы дохода, предполагаемого к получению в течение налогового периода;
      2) физическим лицом-нерезидентом, указанным в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, с учетом положений пункта 2 настоящей статьи исходя из суммы дохода, указанного в индивидуальном трудовом договоре (контракте, соглашении).
       В последующие налоговые периоды исчисление авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу производится физическим лицом-нерезидентом исходя из суммы фактического налогового обязательства физического лица-нерезидента, указанного в декларации по индивидуальному подоходному налогу за предыдущий налоговый период. При этом исчисление авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу за период до сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу за предыдущий налоговый период производится физическим лицом-нерезидентом исходя из предполагаемой суммы индивидуального подоходного налога за отчетный налоговый период, но не менее начисленных сумм среднемесячных авансовых платежей за предыдущий налоговый период.
      4. В течение налогового периода уплата авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу производится физическим лицом-нерезидентом ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца.
      5. Суммы авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу, подлежащие уплате физическим лицом-нерезидентом в течение налогового периода, указываются в расчете сумм авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу.
      Расчет сумм авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу представляется физическим лицом-нерезидентом в налоговый орган по месту своей регистрации не позднее срока, установленного пунктом 1 статьи 192 настоящего Кодекса.
      Физические лица-нерезиденты, указанные в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, обязаны приложить к расчету сумм авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу копию индивидуального трудового договора (контракта, соглашения) или иного гражданско-правового договора, подтверждающего заявленную сумму налогооблагаемого дохода.
      6. Внесенные суммы авансовых платежей зачитываются в счет уплаты индивидуального подоходного налога, начисленного физическому лицу-нерезиденту за текущий налоговый период.
      7. Окончательный расчет и уплата индивидуального подоходного налога производятся не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу за налоговый период.
      Декларация по индивидуальному подоходному налогу по итогам налогового периода представляется физическим лицом-нерезидентом в налоговый орган по месту своей регистрации не позднее срока, установленного пунктом 2 статьи 192 настоящего Кодекса.
      8. Физическое лицо-нерезидент вправе в течение налогового периода представить в налоговый орган скорректированный расчет сумм авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу за предстоящие месяцы налогового периода. При корректировке сумм авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу в сторону уменьшения физическому лицу-нерезиденту необходимо представить в налоговый орган с указанным расчетом письменное обоснование причин корректировки.";

     
      77) заголовок и пункт 1 статьи 192 изложить в следующей редакции:
      "Статья 192. Расчет сумм авансовых платежей по
                   индивидуальному подоходному налогу
                   и декларация по индивидуальному подоходному
                   налогу

     
      1. Физические лица-нерезиденты, указанные в статье 191 настоящего Кодекса, обязаны представить в налоговые органы по месту регистрации расчет сумм авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу за период осуществления деятельности не позднее двадцати пяти рабочих дней со дня регистрации, установленного статьей 527 настоящего Кодекса, и в последующие налоговые периоды - не позднее 20 января отчетного налогового периода. При этом в последующие налоговые периоды налогоплательщик обязан после сдачи декларации дополнительно представить скорректированный расчет сумм авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу за отчетный налоговый период в течение двадцати рабочих дней со дня ее сдачи, но не позднее 20 апреля отчетного налогового периода.";

     
      78) в пункте 1 статьи 198 цифры "202" заменить цифрами "201-1";

     
      79) в пункте 1 статьи 201 слова "окончательным получателем чистого дохода и имеет право на применение положений соответствующего международного договора" заменить словами "резидентом страны, с которой заключен международный договор, и если соответствующим международным договором предусмотрен порядок налогообложения чистого дохода нерезидента от деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение, отличный от порядка, установленного статьей 185 настоящего Кодекса";

     
      80) в подпункте 3) статьи 203 цифры "202" заменить цифрами "201-1";

     
      81) пункт 1 статьи 207 изложить в следующей редакции:
      "1. Плательщиками налога на добавленную стоимость являются:
      1) следующие лица, которые встали на учет по налогу на добавленную стоимость в Республике Казахстан в соответствии со статьей 208 настоящего Кодекса:
      индивидуальные предприниматели;
      юридические лица, за исключением государственных учреждений;
      нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение;
      2) структурные подразделения юридического лица, признанные самостоятельными плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 6 статьи 208 настоящего Кодекса.";

     
      82) статью 208 изложить в следующей редакции:
      "Статья 208. Требования к постановке на учет
                   по налогу на добавленную стоимость

     
      1. Лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 207 настоящего Кодекса, обязаны подать заявление в налоговый орган о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания любого периода (не более двенадцатимесячного), по итогам которого размер оборота по реализации товаров (работ, услуг) превысил минимум оборота по реализации, устанавливаемый пунктом 3 настоящей статьи.
      2. При определении оборота по реализации не учитывается оборот по реализации, освобождаемый от налога в соответствии со статьей 225 настоящего Кодекса, а также оборот по реализации личного имущества физического лица, если такое имущество не используется в целях предпринимательской деятельности.
      Для целей пункта 1 настоящей статьи налогоплательщик, осуществляющий расчеты с бюджетом в специальном налоговом режиме для крестьянских (фермерских) хозяйств, при определении размера оборота по реализации может не учитывать оборот по реализации от осуществления деятельности, подпадающей под данный специальный налоговый режим.
      В случае наличия у юридического лица структурных подразделений размер оборота по реализации определяется с учетом оборотов по реализации всех структурных подразделений этого лица.
      3. Минимум оборота по реализации составляет 12 000-кратную величину месячного расчетного показателя, установленного на последний месяц периода, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
      4. Лицо, не подлежащее постановке на учет по налогу на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, но которое осуществляет или планирует осуществлять реализацию товаров (работ, услуг), подлежащих обложению налогом на добавленную стоимость, может добровольно подать заявление в налоговый орган о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость.
      5. Лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 207 настоящего Кодекса, становятся плательщиками налога на добавленную стоимость в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором они подали заявление о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость.
      В случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость в налоговый орган не позднее десяти рабочих дней после его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя данное лицо становится плательщиком налога на добавленную стоимость со дня государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
      В случае подачи юридическим лицом, за исключением государственных учреждений, а также нерезидентом, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, заявления о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость в налоговый орган не позднее десяти рабочих дней после его государственной (учетной) регистрации данные лица становятся плательщиками налога на добавленную стоимость со дня их государственной регистрации в качестве налогоплательщиков.
      6. Уполномоченный государственный орган по заявлению юридического лица - плательщика налога на добавленную стоимость может рассматривать его структурные подразделения в качестве самостоятельных плательщиков налога на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено пунктом 3 статьи 208-1 настоящего Кодекса.
      7. Юридическое лицо - плательщик налога на добавленную стоимость, структурные подразделения которого признаны самостоятельными плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, обязано подать (или дать поручения своим структурным подразделениям подать) в налоговые органы по местонахождению структурных подразделений заявления о постановке их на учет по налогу на добавленную стоимость.
      8. Структурные подразделения юридического лица - плательщика налога на добавленную стоимость становятся плательщиками налога на добавленную стоимость в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором поданы заявления о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость.
      9. При постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 207 настоящего Кодекса, на учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость в соответствии со статьей 235 настоящего Кодекса.
      10. Налоговый орган вправе без заявления лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 207 настоящего Кодекса, поставить их на учет по налогу на добавленную стоимость при установлении случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.";

     
      83) в пункте 4 статьи 210 слова "Лицо перестает быть плательщиком" заменить словами "Налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 207 настоящего Кодекса, перестают быть плательщиками";

     
      84) в статье 211:
      пункт 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
      "7) возврат товара в режиме реимпорта, вывезенного ранее в режиме экспорта.";

     
      в пункте 3:
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) возврат товара, за исключением возврата товара в режиме реимпорта, вывезенного ранее в режиме экспорта;";

     
      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      "6) передача недропользователем в собственность Республики Казахстан вновь созданного и (или) приобретенного недропользователем имущества, использовавшегося для выполнения операций по недропользованию и подлежащего передаче Республике Казахстан в соответствии с условиями заключенного контракта на недропользование.";

     
      85) в пункте 2 статьи 216:
      часть вторую после слов "статьи 211" дополнить словами "настоящего Кодекса";

     
      часть третью после слов "статьи 210" дополнить словами "настоящего Кодекса";

     
      86) пункт 5 статьи 221 после слова "документ" дополнить словами "или документ, выданный налоговым органом по форме, установленной уполномоченным государственным органом";

     
      87) часть первую пункта 1 статьи 222 изложить в следующей редакции:
      "1. Оборот по реализации товаров на экспорт облагается по нулевой ставке.";

     
      88) пункт 2 статьи 223 исключить;

     
      89) в статье 225:
      подпункт 16) исключить;

     
      дополнить подпунктом 17) следующего содержания:
      "17) казахстанских товаров, определенных в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, произведенных на территории, на которой действует таможенный режим "Свободный склад", и реализуемых на остальную часть таможенной территории Республики Казахстан.
      Перечень товаров, указанных в настоящем подпункте, утверждается Правительством Республики Казахстан.";

     
      90) подпункт 1) и часть вторую пункта 1 статьи 226 исключить;

     
      91) в пункте 2 статьи 227:
      абзац первый подпункта 1) дополнить словами ", и операции, осуществляемые без лицензии в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан банком, уполномоченным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан на реализацию государственной инвестиционной политики";

     
      подпункт 2) дополнить словами ", и операции с ценными бумагами, осуществляемые без лицензии в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан банком, уполномоченным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан на реализацию государственной инвестиционной политики";

     
      92) пункт 2 статьи 228 изложить в следующей редакции:
      "2. Передача имущества в финансовый лизинг освобождается от налога на добавленную стоимость при соблюдении условий, установленных пунктом 1 настоящей статьи, и одного из ниже перечисленных условий:
      1) если импорт передаваемого имущества освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 12) пункта 1 статьи 234 настоящего Кодекса;
      2) если передаваемое имущество приобретено без налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 17) статьи 225 настоящего Кодекса.";

     
      93) в пункте 1 статьи 234:
      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      "9-1) импорт оборудования для обслуживания платежными карточками, программное обеспечение и запасные части к нему, ввозимые для собственных производственных нужд;";

     
      подпункт 12) изложить в следующей редакции:
      "12) импорт имущества, ввезенного лизингодателем в целях передачи в финансовый лизинг по договорам финансового лизинга.
      Перечень имущества, указанного в настоящем подпункте, и порядок его формирования утверждаются Правительством Республики Казахстан. При этом в данный перечень включаются товары, производство которых отсутствует на территории Республики Казахстан или не покрывает потребности Республики Казахстан.";

     
      94) в статье 235:
      в подпункте 4) пункта 1 слова "налог на добавленную стоимость уплачен в бюджет" заменить словами "исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость";

     
      в пункте 2:
      подпункт 3) после слова "документе" дополнить словами "или документе, выданном налоговым органом";

     
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) сумма налога, выделенная отдельной строкой в проездном билете, выдаваемом на железнодорожном или авиационном транспорте, с указанием регистрационного номера налогоплательщика перевозчика;";

     
      в части второй пункта 4 слова "налог фактически внесен в бюджет" заменить словами "исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость";

     
      95) статью 246 изложить в следующей редакции:
      "Статья 246. Налоговый период
 
      1. Если иное не установлено настоящей статьей, налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является календарный месяц.
      2. Если среднемесячная сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет менее 1000 месячных расчетных показателей, то налоговым периодом является квартал.
      3. Если за календарный месяц складывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, налоговым периодом является календарный месяц либо квартал, определенный плательщиком налога на добавленную стоимость самостоятельно.
      4. Для плательщиков налога на добавленную стоимость, применяющих специальный налоговый режим для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость, подлежащему уплате в бюджет от осуществления деятельности, на которую распространяется действие указанного специального налогового режима, является налоговый год.
      Налоговый период по налогу на добавленную стоимость, подлежащему уплате в бюджет от осуществления других видов деятельности, определяется в соответствии с пунктами 1-3 настоящей статьи.";

     
      96) пункт 2 статьи 248 дополнить словами ", в порядке, установленном уполномоченным органом по вопросам таможенного дела по согласованию с уполномоченным государственным органом";

     
      97) в пункте 1 статьи 250:
      в части второй слово "определяется" заменить словами "и порядок его формирования определяются";

      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "При этом в данный перечень включаются товары, производство которых отсутствует на территории Республики Казахстан или не покрывает потребности Республики Казахстан.";

     
      дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      "5) пестициды (ядохимикаты).";

     
      98) в пункте 4 статьи 251 слово "налогоплательщика" заменить словами "плательщика налога на добавленную стоимость"; дополнить словами ", либо осуществлен фактический ввоз товаров на территорию Республики Казахстан, поставленных плательщику налога на добавленную стоимость покупателем экспортированных товаров по внешнеторговым товарообменным (бартерным) операциям";

     
      99) пункт 4 статьи 252 изложить в следующей редакции:
      "4. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи, поставщиками плательщика налога на добавленную стоимость не будут устранены нарушения, выявленные при проведении встречной налоговой проверки, возврат налога таким плательщикам налога на добавленную стоимость производится в пределах сумм, по которым не выявлены либо устранены нарушения.
      На сумму налога на добавленную стоимость, подтвержденного в соответствии с настоящей статьей, но не возвращенного в установленные сроки, начисляется пеня в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день нарушения срока возврата.
      Решение о назначении проверки поставщика плательщика налога на добавленную стоимость для подтверждения достоверности предъявленных к возврату сумм налога на добавленную стоимость принимается в порядке, установленном уполномоченным государственным органом, с учетом следующих положений:
      1) не производятся встречные проверки:
      поставщиков, которые осуществляли реализацию товаров (работ, услуг) указанному налогоплательщику не менее одного раза в месяц в течение двенадцатимесячного периода, предшествующего моменту подачи таким налогоплательщиком заявления на возврат налога на добавленную стоимость;
      поставщиков электрической и тепловой энергии, воды, газа, услуг связи;
      при подтверждении достоверности предъявленных к возврату сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 3) настоящего пункта;
      2) обязательной проверке подлежат поставщики (за исключением указанных в подпункте 1) настоящего пункта), которыми выписаны счета-фактуры с указанием налога на добавленную стоимость на сумму более 1 миллиона тенге;
      3) в случае, если поставщик плательщика налога на добавленную стоимость подлежит мониторингу налогоплательщиков, органы налоговой службы могут подтвердить достоверность предъявленных к возврату сумм налога на добавленную стоимость на основании налоговой отчетности, представляемой данными поставщиками в соответствии с настоящим Кодексом.";

     
      100) подпункт 4) пункта 1 статьи 256 после слова "реализацию" дополнить словами "конкурсной массы,";

     
      101) в пункте 1 статьи 257:
      подпункты 5) и 9) исключить;

     
      в подпункте 10) слово "включая" исключить;

     
      102) подпункт 3) пункта 2 статьи 259 исключить;

     
      103) в части первой пункта 2 статьи 270 слова "и нефти, включая газовый конденсат" заменить словами ", сырой нефти, газового конденсата";

     
      104) в пункте 3 статьи 271 слова "включая газовый конденсат, добытой" заменить словами "газового конденсата, добытых";

     
      105) пункт 1 статьи 277 дополнить словами ", в порядке, установленном уполномоченным органом по вопросам таможенного дела по согласованию с уполномоченным государственным органом";

     
      106) дополнить разделом 9-1 следующего содержания:
      "Раздел 9-1. Рентный налог на экспортируемую
                   сырую нефть, газовый конденсат
 
      Глава 44-1. Общие положения

      Статья 278-1. Плательщики

      Плательщиками рентного налога на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат являются физические и юридические лица, реализующие на экспорт сырую нефть, газовый конденсат, за исключением недропользователей, заключивших контракты о разделе продукции.
 
      Статья 278-2. Объект обложения

      Объектом обложения рентным налогом на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат является объем сырой нефти, газового конденсата, реализуемый на экспорт.

      Глава 44-2. Порядок исчисления и налоговые ставки

      Статья 278-3. Порядок исчисления

      1. Базой исчисления рентного налога на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат является стоимость экспортируемой сырой нефти, газового конденсата, исчисленная исходя из фактически реализуемого на экспорт объема сырой нефти, газового конденсата и рыночной цены с учетом скидки (наценки) на качество сырой нефти, газового конденсата согласно пункту 3 настоящей статьи за вычетом расходов налогоплательщика на их транспортировку.
      2. Порядок определения рыночной цены реализуемых сырой нефти, газового конденсата утверждается Правительством Республики Казахстан.
      3. Скидка на качество сырой нефти, газового конденсата предоставляется в том случае, если показатели качества сырой нефти, газового конденсата налогоплательщика ниже показателей смеси сырой нефти, газового конденсата, которая транспортируется через магистральный трубопровод. Наценка на качество сырой нефти, газового конденсата предоставляется, если показатели качества сырой нефти, газового конденсата налогоплательщика выше показателей смеси сырой нефти, газового конденсата, которая транспортируется через магистральный трубопровод.
 
      Статья 278-4. Ставки рентного налога на экспортируемую
                    сырую нефть, газовый конденсат

      Ставки рентного налога на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат устанавливаются в следующих размерах:
___________________________________________________________________
       Рыночная цена                    !     Ставка
-------------------------------------------------------------------
менее 19 долларов США за баррель             0 процентов
от 19 до 20 долларов США за баррель          1 процент
от 20 до 21 доллара США за баррель           4 процента
от 21 до 22 долларов США за баррель          7 процентов
от 22 до 23 долларов США за баррель          10 процентов
от 23 до 24 долларов США за баррель          12 процентов
от 24 до 25 долларов США за баррель          14 процентов
от 25 до 26 долларов США за баррель          16 процентов
от 26 до 27 долларов США за баррель          17 процентов
от 27 до 28 долларов США за баррель          19 процентов
от 28 до 29 долларов США за баррель          21 процент
от 29 до 30 долларов США за баррель          22 процента
от 30 до 31 доллара США за баррель           23 процента
от 31 до 32 долларов США за баррель          25 процентов
от 32 до 34 долларов США за баррель          26 процентов
от 34 до 36 долларов США за баррель          28 процентов
от 36 до 37 долларов США за баррель          29 процентов
от 37 до 38 долларов США за баррель          30 процентов
от 38 до 40 долларов США за баррель          31 процент
более 40 долларов США за баррель             33 процента
____________________________________________________________________

      Глава 44-3. Налоговый период,
                  сроки уплаты и налоговая декларация
 
      Статья 278-5. Налоговый период

      Налоговым периодом по уплате рентного налога на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат является календарный месяц.

      Статья 278-6. Сроки уплаты

      Налогоплательщик обязан уплатить в бюджет начисленную сумму налога не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

      Статья 278-7. Налоговая декларация

      Декларация по рентному налогу на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат представляется в налоговый орган по месту регистрации не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом.";

     
      107) в пункте 1 статьи 279:
      абзац первый после слова "операции" дополнить словами "и работы по строительству и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей";

     
      подпункт 2) исключить;

     
      подпункт 3) дополнить подпунктом г) следующего содержания:
      "г) дополнительного платежа недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции.";

     
      108) в статье 282:
      в пункте 1 слово "Исчисление" заменить словами "По первой модели налогового режима исчисление";

     
      в пункте 2 слова "Условия налогообложения, определенные" заменить словами "Налоговый режим, определенный"; после слов "прошедших обязательную налоговую экспертизу" дополнить словами "и заключенных до 1 января 2004 года";

     
      в пункте 3:
      в части первой слова "Условия налогообложения" заменить словами "Налоговый режим";

     
      в части второй слова "Условия налогообложения, устанавливаемые" заменить словами "Налоговый режим, устанавливаемый";

     
      109) в подпункте 2) статьи 283:
      абзац второй дополнить словами ", газовый конденсат";

     
      в абзаце третьем слово "включая" исключить;

     
      дополнить абзацем третьим следующего содержания:
      "роялти;";

     
      110) пункт 1 статьи 286 изложить в следующей редакции:
      "1. Налоговая экспертиза - обязательная экспертиза, включающая в себя анализ и оценку проекта контракта на недропользование, заключаемого компетентным органом, дополнений и изменений к нему, проводимая с целью закрепления налогового режима, включая установление специальных платежей и налогов недропользователей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

     
      111) второе предложение подпункта 2) части второй статьи 292 после слова "бирже," дополнить словами "по данным источников информации, утверждаемых Правительством Республики Казахстан,";

     
      112) статью 295 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. При осуществлении недропользования путем строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей, роялти уплачивается недропользователем за объем полезных ископаемых, извлекаемых из недр при строительстве подземных сооружений, а также за объем, занимаемый такими сооружениями в недрах.";

     
      113) статью 296 дополнить словами ", а также лица, имеющие право недропользования на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей";

     
      114) в статье 297:
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. При осуществлении недропользования путем строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей, объектом налогообложения является объем полезных ископаемых, извлекаемых из недр при строительстве подземных сооружений, а также объем, занимаемый такими сооружениями в недрах.";

     
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Налоговой базой для исчисления роялти при строительстве и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей, помимо базы, указанной в пункте 3 настоящей статьи, является объем, занимаемый такими сооружениями в недрах.";

     
      в пункте 4:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) по нефти, включая газовый конденсат, - по скользящей шкале как процент, определенный в зависимости от объема накопленной добычи нефти, включая газовый конденсат, за каждый календарный год деятельности и по следующим ставкам:
      до 500000 тонн - 2 процента;
      от 500000 до 1000000 тонн - 2,5 процента;
      от 1000000 до 1500000 тонн - 3 процента;
      от 1500000 до 2000000 тонн - 3,5 процента;
      от 2000000 до 2500000 тонн - 4 процента;
      от 2500000 до 3500000 тонн - 4,5 процента;
      от 3500000 до 4500000 тонн - 5 процентов;
      от 4500000 до 5000000 тонн - 5,5 процента;
      свыше 5000000 тонн - 6 процентов.
      В случае, если предусматривается извлечение на поверхность газообразных углеводородов совместно с жидкими углеводородами, в целях исчисления роялти такие газообразные углеводороды переводятся в нефть через соотношение: 1 тысяча кубических метров газообразных углеводородов соответствует 0,857 тонны нефти;";

     
      подпункт 2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "Установленные настоящим Кодексом ставки роялти применяются ко всем видам полезных ископаемых вне зависимости от вида проводимой добычи.";

     
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Ставки роялти к налоговой базе, определенной в пункте 3-1 настоящей статьи, утверждаются Правительством Республики Казахстан.";

     
      дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. Роялти не уплачивается по газообразным углеводородам, закачиваемым обратно в недра.";

     
      115) главу 47-1 исключить;

     
      116) статью 306 дополнить словами ", в котором отношение накопленных доходов к накопленным расходам выше 1,2";

     
      117) статью 306-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 306-1. Налоговая база

      Налоговой базой является часть чистого дохода недропользователя по каждому отдельному контракту за налоговый период, превышающая 20 процентов от суммы вычетов, предусмотренных статьями 92 - 103, 105 - 114 настоящего Кодекса, на конец налогового периода.
      В целях настоящего раздела чистый доход определяется как разница между налогооблагаемым доходом и корпоративным подоходным налогом, а также налогом на чистый доход постоянного учреждения нерезидента.
      Налоговая база корректируется на сумму фактически понесенных затрат на обучение казахстанских кадров и (или) прироста фиксированных активов, но не более десяти процентов от налоговой базы.";

     
      118) статьи 307 и 308 изложить в следующей редакции:
      "Статья 307. Порядок исчисления
 
      1. Исчисление налога на сверхприбыль за налоговый период производится посредством применения ставки, установленной статьей 308 настоящего Кодекса, к налоговой базе, определяемой в соответствии со статьей 306-1 настоящего Кодекса, с учетом корректировок.
      2. Накопленные доходы определяются как сумма совокупного годового дохода недропользователя, полученного с даты заключения контракта.
      3. Накопленные расходы определяются как сумма расходов недропользователя, отнесенных на вычеты с даты заключения контракта, за исключением суммы расходов, корректирующих налоговую базу в соответствии со статьей 306-1 настоящего Кодекса.
 
      Статья 308. Ставки налога на сверхприбыль

      Ставки налога на сверхприбыль устанавливаются в следующих размерах:
____________________________________________________________________
Полученное значение отношения накопленных  !     Ставка
доходов к накопленным расходам             !
--------------------------------------------------------------------
менее 1,2                                       0 процентов
от 1,2 до 1,3                                  10 процентов
от 1,3 до 1,4                                  20 процентов
от 1,4 до 1,5                                  30 процентов
от 1,5 до 1,6                                  40 процентов
от 1,6 до 1,7                                  50 процентов
свыше 1,7                                      60 процентов
_________________________________________________________________";

     

      119) в пункте 2 статьи 312:
      в подпункте 2) слова "после уплаты роялти" исключить;

     
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) определение части добытой продукции, подлежащей разделу после вычета компенсационной продукции (прибыльной продукции);";

     
      120) в статье 312-1:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Стоимость добытой продукции устанавливается в соответствии со статьей 313-4 настоящего Кодекса.";

     
      в пункте 4:
      дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "Для целей настоящей статьи возмещаемые расходы означают возмещаемые затраты, определяемые в соответствии со статьей 313 настоящего Кодекса, и иные расходы, не включаемые в состав возмещаемых затрат, разрешенные к вычету из совокупного годового дохода и указанные в статьях 92 - 103, 105 - 114 настоящего Кодекса.";

     
      в абзаце втором части пятой цифры "2,068" заменить цифрой "2";

     
      в пункте 5 слова "СДНn - реальная стоимость налогов, уплаченных в течение отчетного периода, за исключением доли Республики Казахстан в прибыльной продукции" заменить словами "СДНn - реальная стоимость налогов и обязательных платежей в бюджет, уплаченных в течение отчетного периода, за исключением доли Республики Казахстан по разделу продукции"; цифры "7,51" заменить цифрами "7,5";

     
      в части первой пункта 6 предложение второе исключить;

     
      пункт 7 после слов "с учетом" дополнить цифрами "1/12";

     
      пункт 9 исключить;

     
      121) статью 313 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. Возмещению подлежат фактически произведенные затраты без надбавок (аплифта).";

     
      122) подпункт 18) статьи 313-1 исключить;

     
      123) дополнить статьями 313-3 и 313-4 следующего содержания:
      "Статья 313-3. Учет компенсационной и прибыльной продукции
 
      1. Недропользователь ведет учет компенсационной и прибыльной продукции в национальной валюте и согласно правилам налогового учета, установленным настоящим Кодексом, с учетом положений настоящей статьи.
      2. Недропользователь обязан обеспечить ведение учета компенсационной продукции таким образом, чтобы исключить двойное отражение одних и тех же затрат в компенсационной продукции.
 
      Статья 313-4. Исчисление стоимости добытой продукции
 
      1. Стоимость добытой продукции устанавливается в точке раздела и определяется для каждого отчетного периода как произведение объема добытой продукции, измеренного в точке раздела и выраженного в тоннах, на среднюю цену реализации в точке раздела в течение такого отчетного периода.
      Точка раздела продукции определяется контрактом на недропользование.
      2. Средняя цена реализации продукции представляет собой общую сумму дохода от реализации продукции за отчетный период без учета косвенных налогов за минусом расходов, связанных с реализацией данной продукции и не включенных в возмещаемые расходы согласно подпункту 5) статьи 313-1 настоящего Кодекса, за отчетный период, деленную на соответствующий общий объем реализованной продукции за отчетный период.
      3. При полном отсутствии реализации продукции в отчетном периоде за среднюю цену реализации продукции принимается средняя цена реализации продукции за тот отчетный период, в котором имела место последняя реализация продукции с последующей корректировкой.
      4. Стоимость добытой продукции может подлежать корректировке в соответствии с законодательством Республики Казахстан по государственному контролю при применении трансфертных цен.
      В случае, если корректировка стоимости добытой продукции влечет за собой изменение значений триггеров, определенных пунктом 3 статьи 312-1 настоящего Кодекса, корректировке также подлежит размер доли Республики Казахстан по разделу продукции и дополнительного платежа недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции.";

     
      124) дополнить главой 49-1 следующего содержания:
      "Глава 49-1. Дополнительный платеж недропользователя,
                   осуществляющего деятельность по контракту о
                   разделе продукции
 
      Статья 314-4. Плательщики
 
      Плательщиками дополнительного платежа недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, являются недропользователи, заключившие контракты о разделе продукции.
 
      Статья 314-5. Порядок исчисления дополнительного платежа
                    недропользователя, осуществляющего деятельность
                    по контракту о разделе продукции
 
      1. В случае, когда доля поступлений государства в налоговом периоде составляет менее десяти процентов до момента возврата вложенных инвестиций и менее сорока процентов в последующих периодах от стоимости общего объема добытой продукции, полученной недропользователем в налоговом периоде, соответствующая разница уплачивается недропользователем в бюджет согласно настоящему разделу.
      2. Доля поступлений государства для целей настоящей статьи означает налоговые обязательства, исполненные недропользователем в течение налогового периода, представляющие собой долю Республики Казахстан по разделу продукции, налоги и другие обязательные платежи в бюджет.
      Доля поступлений государства не включает налог на добавленную стоимость и налоги, в отношении которых недропользователь выступает в качестве налогового агента.
      3. Если по итогам какого-либо налогового периода сумма поступлений окажется меньше значения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, соответствующая разница уплачивается недропользователем в бюджет на счет доли Республики Казахстан в сроки, установленные пунктом 4 статьи 127 настоящего Кодекса.
 
      Статья 314-6. Налоговый период
 
      Налоговым периодом по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, является календарный год.

      Статья 314-7. Срок уплаты дополнительного платежа
                    недропользователя, осуществляющего деятельность
                    по контракту о разделе продукции

      Дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, уплачивается не позднее пятнадцати дней после наступления срока представления декларации.
 
      Статья 314-8. Налоговая декларация
 
      Декларация по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, представляется недропользователем в налоговый орган по месту регистрации в срок, установленный статьей 137 настоящего Кодекса.";

     
      125) в статье 315:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Плательщиками социального налога являются:
      1) индивидуальные предприниматели, за исключением осуществляющих расчеты с бюджетом на основе разового талона;
      2) частные нотариусы, адвокаты;
      3) юридические лица-резиденты Республики Казахстан, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи;
      4) нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиалы и представительства.";

     
      в пункте 2 слово "лица" заменить словами "лица-резидента";

     
      126) в пункте 1 статьи 316:
      абзац первый после цифр "31) - 34)" дополнить цифрами ", 39)";

     
      подпункт 7) исключить;

     
      127) в абзаце первом пунктов 1 и 2 статьи 317 слова "иностранных юридических лиц" исключить;

     
      128) в статье 318:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, исчисление социального налога производится посредством применения ставок, установленных в пунктах 1, 2 и 4 статьи 317 настоящего Кодекса, уменьшенных на размер социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании, к объекту обложения социальным налогом, определенному в соответствии со статьей 316 настоящего Кодекса, за налоговый год.
      Исчисление социального налога производится ежемесячно с нарастающим итогом в порядке, установленном уполномоченным государственным органом.";

     
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Индивидуальные предприниматели, за исключением применяющих специальные налоговые режимы, кроме специального налогового режима для отдельных видов деятельности, частные нотариусы, адвокаты суммы социального налога, исчисленного посредством применения ставок, установленных пунктом 3 статьи 317
настоящего кодекса, уменьшают на сумму социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.";

     
      129) в статье 325:
      в пункте 1:
      после слов "нескольких лиц," дополнить словами "за исключением земельного участка, входящего в состав активов паевого инвестиционного фонда,";

     
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Плательщиком земельного налога по земельному участку, входящему в состав активов паевого инвестиционного фонда, является управляющая компания данного паевого инвестиционного фонда.";

     
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. По земельному участку, переданному (полученному) в финансовый лизинг вместе с объектом недвижимости в соответствии с договором финансового лизинга, плательщиком земельного налога является лизингополучатель.";

     
      130) в статье 338:
      в подпункте 3) пункта 2 слово "статье" заменить словами "пункте 1 статьи";

     
      дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
      "2-2. Юридические лица, определенные в пункте 2 статьи 121 настоящего Кодекса, при исчислении налога к соответствующим ставкам применяют коэффициент 0.";

     
      131) в статье 345:
      пункт 1 дополнить словами ", если иное не указано в настоящей статье";

     
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Плательщиком налога на транспортные средства по объектам обложения, переданным (полученным) по договору финансового лизинга, является лизингополучатель.";

     
      132) в статье 350 слово "Плательщики" заменить словами "Плательщики-юридические лица"; слова "физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами, адвокатами, и" исключить;

     
      133) в статье 352:
      пункт 2 после слов "нескольких лиц," дополнить словами "за исключением объектов налогообложения, входящих в состав активов паевого инвестиционного фонда,";

     
      дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. Плательщиком налога по объектам налогообложения, входящим в состав активов паевого инвестиционного фонда, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда.";

     
      134) в статье 353:
      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "Основными средствами и нематериальными активами являются материальные и нематериальные объекты, определенные в бухгалтерском учете в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также стандартами бухгалтерского учета.";

     
      в пункте 2:
      абзац четырнадцатый подпункта 4) изложить в следующей редакции:
      "линейные жилые дома и комплексы дорожно-эксплуатационной службы;";

     
      135) в пункте 3 статьи 354 слова "подпунктах 3) - 5)" заменить словами "подпункте 5)";

     
      136) подпункт 6) пункта 2 статьи 355 дополнить словами "и крестьянских (фермерских) хозяйств";

     
      137) статью 357 изложить в следующей редакции:
      "Статья 357. Исчисление и уплата налога в
                   отдельных случаях

      По помещениям, используемым в предпринимательской деятельности, индивидуальный предприниматель исчисляет и уплачивает налог по ставкам и в порядке, которые установлены настоящей главой.";

     
      138) в пункте 2 статьи 361:
      в подпункте 2) слова "участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица," исключить; слова "инвалиды I и II групп," исключить;

     
      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, инвалиды I и II групп в пределах одной тысячи пятисот месячных расчетных показателей, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности.";

     
      139) в пунктах 3 и 4 статьи 370 слово "обложения" заменить словом "налогообложения";

     
      140) в статье 372:
      пункт 1 дополнить словами ", а также лица, определенные пунктом 2 статьи 369 настоящего Кодекса";

     
      в пункте 2 слово "году" заменить словами "календарном году, за исключением деятельности, осуществляемой на основе договоров, заключаемых с налоговыми агентами";

     
      141) в статье 374:
      пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Для получения очередного патента заявление на получение патента представляется до истечения срока действия предыдущего патента.";

     
      дополнить пунктом 8 следующего содержания:
      "8. Налогоплательщик, применяющий специальный налоговый режим на основе патента, расчеты по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования и обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды в налоговые органы не представляет.";

     
      142) пункт 2 статьи 375 изложить в следующей редакции:
      "2. Стоимость патента подлежит уплате в бюджет в виде:
      1) индивидуального подоходного налога - в размере 1/2 части стоимости патента;
      2) социального налога - в размере 1/2 части стоимости патента за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.";

     
      143) пункт 1 статьи 376 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
      "Вновь образованные юридические лица представляют заявление на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации в налоговый орган не позднее десяти рабочих дней после государственной регистрации юридического лица.
      Вновь образованные индивидуальные предприниматели представляют заявление на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации в день постановки на регистрационный учет по месту осуществления деятельности.";

     
      144) в статье 377:
      в пункте 1 слово "обложения" заменить словом "налогообложения";

     
      пункт 8 изложить в следующей редакции:
      "8. Уплата в бюджет начисленных по упрощенной декларации налогов производится в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подоходного налога и социального налога.
      При этом индивидуальный (корпоративный) подоходный налог подлежит уплате в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации, социальный налог - в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.";

     
      145) пункт 4 статьи 378 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:
      "При возникновении права на земельный участок после 20 февраля на территории другой административно-территориальной единицы крестьянское (фермерское) хозяйство представляет заявление на право применения специального налогового режима в налоговый орган в течение тридцати календарных дней с момента постановки на регистрационный учет по месту нахождения данного земельного участка.
      Налогоплательщиками, осуществляющими виды деятельности, на которые не распространяется данный специальный налоговый режим, заявление на право применения специального налогового режима в случае возникновения права на земельный участок после 20 февраля представляется в налоговый орган также в течение тридцати календарных дней с момента постановки на регистрационный учет по месту нахождения данного земельного участка.";

     
      146) в подпунктах 4) и 5) пункта 1 статьи 379 слово "обложения" заменить словом "налогообложения";

     
      147) в статье 380:
      в пункте 1 слово "Базой" заменить словами "Объектом налогообложения";

     
      в пункте 4 слово "обложения" заменить словом "налогообложения";

     
      148) пункт 2 статьи 381 исключить;

     
      149) в пункте 1 статьи 382 слово "налогу" заменить словами "и социальному налогам";

     
      150) в статье 383:
      в пункте 1:
      в части первой слово "включая" заменить словами "а также";

     
      дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
      "Исчисленная сумма социального налога подлежит уменьшению на сумму социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании.
      При превышении суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального налога сумма социального налога равна нулю.";

     
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Уплата социального налога и индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, производится по месту нахождения земельных участков.";

     
      151) в статье 384:
      в абзаце первом слово "налогу" заменить словами "и социальному налогам";

     
      подпункт 1) исключить;

     
      152) в статье 387:
      подпункты 3) и 4) пункта 2 исключить;

     
      в пункте 4:
      слова "постановки на регистрационный учет" заменить словами "государственной регистрации юридических лиц";

      дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
      "При возникновении права на земельный участок после 20 февраля на территории другой административно-территориальной единицы налогоплательщик представляет заявление на право применения специального налогового режима в налоговый орган в течение тридцати календарных дней с момента постановки на регистрационный учет по месту нахождения данного земельного участка.
      Налогоплательщиками, осуществляющими виды деятельности, на которые не распространяется данный специальный налоговый режим, заявление на право применения специального налогового режима в случае возникновения права на земельный участок после 20 февраля представляется в налоговый орган также в течение тридцати календарных дней с момента постановки на регистрационный учет по месту нахождения данного земельного участка.";

     
      153) в статье 388:
      пункт 1 после слов "социальный налог" дополнить словами "(уменьшенный на сумму социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании)";

     
      в пункте 5 слово "обложения" заменить словом "налогообложения"; дополнить словами "и в срок не позднее 15 марта налогового периода, следующего за отчетным, представляют в налоговый орган измененный расчет стоимости патента";

     
      154) статью 389 после слова "производится" дополнить словами "по месту нахождения земельных участков";

     
      155) статью 390 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Уплата индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, производится по месту нахождения земельных участков.";

     
      156) в подпункте 11) статьи 391, пункте 7 статьи 392, статьях 395 и 396 слово "обложения" заменить словом "налогообложения";

     
      157) в статье 397:
      в пункте 1 слово "обложения" заменить словом "налогообложения";

     
      в пункте 3:
      часть первую дополнить словами "в течение десяти рабочих дней с момента возникновения данных изменений";

     
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "При прекращении осуществления видов деятельности, установленных пунктом 1 статьи 392 настоящего Кодекса, а также при выбытии общего количества объектов налогообложения (стационарной точки) регистрационная карточка учета объектов подлежит сдаче в налоговый орган в течение десяти рабочих дней с момента прекращения осуществления деятельности, выбытия объектов налогообложения (стационарной точки).";

     
      158) дополнить главой 70-1 следующего содержания:
      "Глава 70-1. Сбор за государственную регистрацию залога
                   движимого имущества
 
      Статья 406-1. Общие положения

      1. Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества (далее - сбор) взимается при государственной регистрации залога движимого имущества, а также при получении дубликата документа, удостоверяющего государственную регистрацию (далее - регистрация).
      2. Регистрация осуществляется уполномоченным органом (далее - регистрирующий орган) в порядке и случаях, установленных законодательным актом Республики Казахстан.

      Статья 406-2. Плательщики сбора

      1. Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, осуществляющие регистрацию залога движимого имущества, подлежащего регистрации в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан.
      2. Плательщиками сбора не являются:
      1) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
      2) инвалиды I и II групп;
      3) репатрианты (оралманы) до приобретения гражданства Республики Казахстан.
 
      Статья 406-3. Порядок исчисления, уплаты сбора и возврата
                    уплаченных сумм

      1. Сумма сбора исчисляется по ставкам, установленным Правительством Республики Казахстан, и уплачивается до подачи соответствующих документов в регистрирующий орган.
      2. Сумма сбора вносится в бюджет по месту осуществления регистрации.
      3. Возврат уплаченных сумм сбора не производится, за исключением случаев отказа лиц, уплативших сбор, от совершения регистрации до подачи соответствующих документов в регистрирующий орган.
      При этом возврат производится после представления плательщиком документа, выданного соответствующим регистрирующим органом, подтверждающим непредставление указанным лицом документов на совершение регистрационных действий.";

     
      159) подпункт 1) пункта 2 статьи 428 изложить в следующей редакции:
      "1) с аукционов, проводимых уполномоченным государственным органом, осуществляющим права владения, пользования и распоряжения объектами государственной собственности, его территориальными органами;";

     
      160) пункт 4 статьи 430 изложить в следующей редакции:
      "4. Сумма уплаченного сбора возврату не подлежит, за исключением случаев признания судом сделки купли-продажи предметов аукциона недействительной.";

     
      161) в пункте 5 статьи 450 слово "декларация" исключить; после слова "представляется" дополнить словами "расчет сумм текущих платежей"; после слова "десяти" дополнить словом "календарных";

     
      162) в пункте 2 статьи 451 и пункте 3 статьи 454 слово "разрешения" заменить словами "разрешительного документа";

     
      163) пункт 2 статьи 466 изложить в следующей редакции:
      "2. Плата не взимается при отлавливании животных для целей мечения, кольцевания, переселения, акклиматизации и скрещивания в научно-исследовательских и хозяйственных целях с последующим их выпуском в природную среду.";

     
      164) пункт 6 статьи 488 дополнить словами ", указанному в разрешительном документе";

     
      165) в пункте 1 статьи 495:
      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
      "8-1) за выдачу разрешений на ввоз и вывоз редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и осетровых рыб, а также их частей и дериватов;";

      подпункт 11) изложить в следующей редакции:
      "11) за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно);";

     
      подпункт 13) после слова "удостоверений" дополнить словами ", удостоверений тракториста-машиниста"; после слова "регистрации" дополнить словом "механических";

     
      166) в абзацах втором и третьем подпункта 4) пункта 1 статьи 496 слова "и штрафов" исключить;

     
      167) в статье 500:
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) за выдачу разрешений на ввоз и вывоз редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и осетровых рыб, а также их частей и дериватов - 200 процентов;";

     
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) за выдачу:
      юридическим лицам:
      разрешения на ввоз гражданского, служебного оружия и патронов к нему - 200 процентов;
      разрешения на вывоз гражданского, служебного оружия и патронов к нему - 200 процентов;
      разрешения на хранение гражданского, служебного оружия и патронов к нему - 100 процентов;
      разрешения на хранение и ношение гражданского, служебного оружия и патронов к нему - 100 процентов;
      разрешения на транспортировку гражданского, служебного оружия и патронов к нему - 200 процентов;
      направления на комиссионную продажу гражданского, служебного оружия и патронов к нему - 100 процентов;
      физическим лицам:
      разрешения на ввоз гражданского оружия и патронов к нему - 50 процентов;
      разрешения на вывоз гражданского оружия и патронов к нему - 50 процентов;
      разрешения на приобретение гражданского оружия и патронов к нему - 50 процентов;
      разрешения на хранение гражданского оружия и патронов к нему - 50 процентов;
      разрешения на хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему - 50 процентов;
      разрешения на транспортировку гражданского оружия и патронов к нему - 10 процентов;
      направления на комиссионную продажу гражданского оружия и патронов к нему - 50 процентов;";

     
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно) - 10 процентов;";

     
      дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      "9) за выдачу:
      удостоверения тракториста-машиниста - 50 процентов;
      государственного регистрационного номерного знака на тракторы, изготовленные на их базе самоходные шасси и механизмы, прицепы к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные и дорожно-строительные машины и механизмы - 100 процентов;
      технического паспорта для государственной регистрации тракторов, изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов - 50 процентов.";

     
      168) в статье 501:
      дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
      "11-1) поверенный (агент), обратившийся в суд с иском по возврату бюджетных кредитов, а также государственных и гарантированных государством займов в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;";

     
      в подпункте 21) слова "банков" заменить словами "финансовых организаций"; слово "ссудной" исключить;

     
      дополнить подпунктом 22) следующего содержания:
      "22) банки, уполномоченные в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан на реализацию государственной инвестиционной политики, - при подаче исков:
      о взыскании задолженности по кредитам, выданным на возвратной основе за счет бюджетных средств;
      об обращении взыскания на имущество;
      о банкротстве должников в связи с неисполнением ими обязательств по внешним государственным и гарантированным государством займам, а также займам, выданным за счет бюджетных средств.";

     
      169) пункт 4 статьи 506 после слов "Республике Казахстан" дополнить словами "и удостоверений лица без гражданства"; после слов "инвалиды I и II групп," дополнить словами "престарелые, проживающие в домах-интернатах для престарелых, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в детских домах и интернатных организациях,";

     
      170) в пункте 2 статьи 507:
      подпункт 6-1) после слова "удостоверений" дополнить словами ", удостоверений тракториста-машиниста"; после слова "регистрации" дополнить словом "механических";

     
      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) за выдачу разрешений на ввоз и вывоз редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и осетровых рыб, а также их частей и дериватов - до выдачи соответствующих документов;";

     
      подпункт 9) изложить в следующей редакции:
      "9) за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно) - до выдачи соответствующих документов;";

     
      171) пункт 5 статьи 520 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Форма свидетельства налогоплательщика устанавливается уполномоченным государственным органом.";

     
      172) в части второй пункта 2 статьи 525 слова "В целях настоящего пункта бездействующим" заменить словом "Бездействующим";

     
      173) подпункт 4) статьи 526 изложить в следующей редакции:
      "4) при достаточности денег клиента на банковском (банковских) счете (счетах) для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, в первоочередном порядке исполнять платежные поручения налогоплательщика на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет с банковского счета. В таком же порядке исполнять инкассовые распоряжения налоговых органов на взимание сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов, не внесенных в установленные сроки, не позднее одного операционного дня со дня получения указания налоговых органов.
      В случае отсутствия или недостаточности денег на банковском (банковских) счете (счетах) для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, банк производит изъятие денег в счет погашения налоговой задолженности в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом  Республики Казахстан;";

     
      174) подпункт 2) пункта 4 статьи 533 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
      "по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами;";

     
      175) в статье 534:
      подпункт 2) пункта 1 после слова "бюджет" дополнить словами ", по вопросам государственного регулирования производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров";

     
      подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "4) при проведении тематических проверок:
      проводимых на основании заявления налогоплательщика, на предмет достоверности сумм налога на добавленную стоимость, предъявленного к возврату, а также на предмет устранения нарушений, по которым лицензиаром было приостановлено действие лицензии;
      по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами в соответствии со статьей 52 настоящего Кодекса;";

     
      176) в статье 536:
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. При назначении тематических, встречных проверок в предписании указываются:
      проверяемый вид налога и другого обязательного платежа в бюджет;
      вопросы полноты и своевременности удержания и (или) перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования;
      вопросы исполнения банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обязанностей, установленных настоящим Кодексом;
      вопросы государственного контроля при применении трансфертных цен;
      вопросы государственного регулирования производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров;
      вопросы определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами.";

     
      пункт 5 после слова "проверку," дополнить словами "и (или) изменения проверяемого налогового периода";

     
      177) в пунктах 1 - 4 статьи 541 слова ", пени и штрафов" заменить словами "и пени";

     
      178) в пункте 3 статьи 545 слово ", утвержденном" заменить словами "и сроки, которые утверждены";

     
      179) заголовок главы 99 после слова "уполномоченными" дополнить словами "и местными исполнительными";

     
      180) пункты 1 и 2 статьи 549 изложить в следующей редакции:
      "1. Товары, установленные в подпункте 2) статьи 257 настоящего Кодекса, за исключением виноматериала и пива, подлежат маркировке акцизными марками и учетно-контрольными марками, а также товары, установленные подпунктами 3) и 4) статьи 257 настоящего Кодекса, подлежат маркировке акцизными марками или учетно-контрольными марками в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Казахстан.
      2. Маркировку акцизными марками и учетно-контрольными марками подакцизных товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, производят изготовители и импортеры подакцизных товаров, а также конкурсные управляющие, реализующие имущество (активы) банкрота.
      Ответственными за правильность маркировки акцизными марками и учетно-контрольными марками подакцизных товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, являются изготовители и импортеры подакцизных товаров, а также конкурсные управляющие, реализующие имущество (активы) банкрота.";

     
      181) в статье 551:
      заголовок и текст после слова "уполномоченными" дополнить словами "и местными исполнительными";

     
      после слова "перечисления" дополнить словами "налогов и";

     
      182) в пункте 2 статьи 552 слова ", пени и штрафов" заменить словами "и пени";

     
      183) в пункте 1 статьи 555:
      слова "в налоговом органе" исключить;

     
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "По жалобам налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, орган налоговой службы, рассматривающий жалобу, вправе продлить указанный срок, но не более чем на пятнадцать рабочих дней.";

     
      184) пункт 1 статьи 557-4 дополнить частью второй следующего содержания:
      "По жалобам налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, уполномоченный государственный орган вправе продлить указанный срок, но не более чем на пятнадцать рабочих дней.".

     

      4. В Бюджетный кодекс  Республики Казахстан от 24 апреля 2004 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., N 8-9, ст. 53; N 20, ст. 116):

     
      1) в пункте 1 статьи 46:
      в подпункте 4) слово "включая" исключить;

     
      подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:
      "5) рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат;
      6) налог на сверхприбыль;";

     
      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      "9-1) дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции;";

     
      2) в пункте 1 статьи 48:
      абзацы шестой и седьмой подпункта 7) исключить;

     
      дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:
      "19-1) сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества;";

     
      3) в пункте 1 статьи 49:
      абзацы шестой и седьмой подпункта 7) исключить;

     
      дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
      "14-1) сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества;".

     

      5. В Закон  Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 184; N 15, ст. 281; N 19, ст. 370; 1997 г., N 5, ст. 58; N 13-14, ст. 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 11-12, ст. 176; N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 9, ст. 86; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 5, ст. 31; N 10, ст. 51; N 11, ст. 56, 67; N 15, ст. 138, 139; 2004 г., N 11-12, ст. 66; N 15, ст. 86; N 16, ст. 91):

     
      подпункт д) пункта 6 статьи 50 дополнить словами ", а также в отношении бездействующего юридического лица".

     

      6. В Закон  Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 186; 1998 г., N 24, ст. 437; 1999 г., N 8, ст. 237; N 23, ст. 925; 2001 г., N 17-18, ст. 245; N 20, ст. 257; 2002 г., N 1, ст. 1; N 23-24, ст. 198; 2003 г., N 1-2, ст. 9; N 11, ст. 56; N 15, ст. 139; N 21-22, ст. 160; 2004 г., N 11-12, ст. 66):

     
      1) статью 22 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      "7. Обязательные пенсионные взносы, удержанные с доходов бывших работников (выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, признанных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, безвестно отсутствующими или умершими), не имеющих по состоянию на 1 января 2005 года социальный индивидуальный код и (или) регистрационный номер налогоплательщика и (или) пенсионный договор с накопительными пенсионными фондами, перечисляются в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.";

     
      2) статью 22-4 изложить в следующей редакции:
      "Статья 22-4. Ответственность за несвоевременное
                    удержание и перечисление обязательных
                    пенсионных взносов

     
      1. Своевременно не удержанные (не начисленные) и (или) не перечисленные агентом суммы обязательных пенсионных взносов при условии фактической выплаты и получения вкладчиком дохода взыскиваются налоговыми органами или подлежат перечислению агентами в пользу вкладчиков обязательных пенсионных взносов с начисленной пеней в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, на каждый день просрочки (включая день оплаты в Центр).
      2. В случае неполного и (или) несвоевременного перечисления обязательных пенсионных взносов налоговые органы вправе взыскивать с банковских счетов агентов деньги в пределах образовавшейся задолженности по обязательным пенсионным взносам.
      Взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам производится на основе уведомления, направляемого агенту в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      3. Агент в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления обязан представить в налоговый орган:
      1) списки вкладчиков накопительных пенсионных фондов, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам;
      2) списки накопительных пенсионных фондов с указанием общей суммы задолженности по каждому накопительному пенсионному фонду.
      Взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам с банковских счетов агентов производится на основании инкассового распоряжения налогового органа.
      В случае отсутствия или недостаточности денег на банковском (банковских) счете (счетах) для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, банк производит изъятие денег клиента в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом  Республики Казахстан.
      4. По решению налоговых органов в случае, если агент не представил списки вкладчиков накопительных пенсионных фондов, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, и при наличии задолженности по обязательным пенсионным взносам, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны приостановить все расходные операции на банковском (банковских) счете (счетах) агентов и исполнять указания, касающиеся перечисления обязательных пенсионных взносов и налоговой задолженности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Решение налогового органа о приостановлении расходных операций по банковскому (банковским) счету (счетам) отменяется налоговым органом, вынесшим решение о приостановлении расходных операций, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по банковскому (банковским) счету (счетам).
      5. В случае отсутствия у агента банковского счета налоговый орган обращает взыскание на наличные деньги агента в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      6. Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны перечислить суммы обязательных пенсионных взносов через Центр в день списания данных сумм с банковских счетов агентов.";

     
      3) пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
      "1. Агенты ежеквартально, в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в налоговые органы расчет по исчисленным, удержанным (начисленным) и перечисленным суммам обязательных пенсионных взносов, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. Форма расчета и порядок его представления устанавливаются уполномоченным органом, обеспечивающим налоговый контроль за исполнением налоговых обязательств перед государством, по согласованию с центральным исполнительным органом в области социальной защиты населения.".

     

      7. В Закон  Республики Казахстан от 29 июня 1998 г "О платежах и переводах денег" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 11-12, ст. 177; N 24, ст. 445; 2000 г., N 3-4, ст. 66; 2003 г., N 4, ст. 25; N 10, ст. 49, 51; N 15, ст. 138):

     
      пункт 2 статьи 14 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Инкассовые распоряжения органов налоговой службы на взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам предъявляются в банки с приложением списков вкладчиков накопительных пенсионных фондов, в пользу которых взыскивается задолженность.".

     

      8. В Закон  Республики Казахстан от 30 июня 1998 г. "О регистрации залога движимого имущества" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 13, ст. 196; 2003 г., N 11, ст. 67):

     
      1) в статье 6:
      пункт 3 дополнить словами "в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан";

      в пункте 4 третье предложение исключить;

     
      2) в статье 9:
      часть вторую пункта 2 дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "К заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию залога движимого имущества.";

     
      пункт 5 исключить;

     
      3) дополнить статьями 9-1 и 9-2 следующего содержания:
      "Статья 9-1. Сбор за государственную регистрацию залога
                   движимого имущества

     
      За государственную регистрацию залога движимого имущества взимается сбор в порядке, определяемом Налоговым кодексом  Республики Казахстан.

     
      Статья 9-2. Плата за информационные услуги и
                  исправление ошибок в регистрационных
                  документах, допущенных по вине заявителя

     
      За предоставление информационных услуг, а также за исправление ошибок в регистрационных документах, допущенных по вине заявителя, регистрирующим органом взимается плата в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

     
      4) в статье 11:
      подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "4) отсутствует документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию залога движимого имущества.";

     
      пункт 4 исключить;

     
      5) пункт 2 статьи 15 исключить;

     
      6) пункты 4 и 5 статьи 18 исключить;

     
      7) пункт 1 статьи 21 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      "6) полноту взимания сбора за государственную регистрацию залога движимого имущества.".

     

      9. В Закон  Республики Казахстан от 30 декабря 1998 г. "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 24, ст. 448; 2002 г., N 4, ст. 34):

     
      1) в пункте 5 статьи 15:
      слова "взимаются единовременные сборы" заменить словами "взимается государственная пошлина в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан";

     
      второе предложение исключить;

     
      2) пункт 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
      "8. За выдачу разрешения на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан оружия и патронов к нему взимается государственная пошлина в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.";

     
      3) подпункт 7) статьи 28 изложить в следующей редакции:
      "7) утверждает ставки лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;".

     

      10. В Закон  Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 20, ст. 720; 2004 г., N 5, ст. 27):

     
      подпункт 1) статьи 1 дополнить словами ", за исключением спиртосодержащей продукции медицинского назначения, зарегистрированной в качестве лекарственного средства в соответствии с законодательством Республики Казахстан".

     

      11. В Закон  Республики Казахстан от 25 апреля 2001 г. "О Банке развития Казахстана" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 9, ст. 85; 2003 г., N 11, ст. 56; N 12, ст. 83; N 15, ст. 139; 2004 г., N 15, ст. 85):

     
      статью 26 исключить.

     

      12. В Закон  Республики Казахстан от 25 апреля 2003 г. "Об обязательном социальном страховании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 9, ст. 41):

     
      1) часть вторую пункта 2 статьи 15 исключить;

     
      2) в статье 16:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Социальные отчисления в фонд уплачиваются плательщиком путем осуществления платежей через банковский счет Центра не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.";

     
      пункт 2 исключить;

     
      3) в статье 17:
      в пункте 1 слова "2-кратной" заменить словами "2,5-кратной";

     
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. В случае неполного и (или) несвоевременного перечисления социальных отчислений налоговые органы вправе взыскивать с банковских счетов плательщика деньги в пределах образовавшейся задолженности.
      Взыскание задолженности по социальным отчислениям производится на основе инкассового распоряжения налогового органа с направлением уведомления плательщику в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      Плательщик обязан представить в налоговый орган список участников системы обязательного социального страхования, за которых производятся социальные отчисления, в сроки, установленные Правительством Республики Казахстан.
      В случае отсутствия или недостаточности денег на банковском (банковских) счете (счетах) для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, банк производит изъятие денег клиента в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом  Республики Казахстан.";

     
      дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. В случае отсутствия у плательщика банковских счетов налоговый орган обращает взыскание на наличные деньги плательщика в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.";

     
      4) в статье 18:
      слово "расчеты" заменить словом "расчет";

     
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Форма расчета и порядок его представления устанавливаются уполномоченным органом, обеспечивающим налоговый контроль за исполнением налоговых обязательств перед государством, по согласованию с центральным исполнительным органом в области социальной защиты населения.".

     

      13. В Закон  Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. "Об акционерных обществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 10, ст. 55; N 21-22, ст. 160):

     
      в статье 32:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 32. Погашение налоговой задолженности
                  общества с участием государства в уставном
                  капитале за счет объявленных акций общества";

     
      в абзаце первом пункта 1 слова "задолженность общества с участием государства в уставном капитале по налогам и другим обязательным платежам в бюджет" заменить словами "налоговая задолженность общества с участием государства в уставном капитале".

     

      14. В Закон  Республики Казахстан от 29 ноября 2003 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 21-22, ст. 160):

     
      статью 2 исключить.

     

      Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2005 года, за исключением подпунктов 42) - 49), абзаца шестого подпункта 54), подпункта 55) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2006 года.
 
      Президент
      Республики Казахстан