Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі N 69 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізілсiн:

      1. 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Бюджет кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 8-9, 53-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар):

      1) 50-баптың 1-тармағының 12) тармақшасы мынадай мазмұндағы төртiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің орны толтырылмаған залалдарын өтеу;";

      2) 89-баптың 5-тармағы "Осы" деген сөзден кейiн "Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, осы" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 23-құжат; N 12, 88-құжат; N 15-16, 100-құжат; N 23, 141-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 11-12, 262-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж. N 11-12, 176-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 10, 123-құжат; 2003 ж., N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат):

      1) бүкіл мәтiн бойынша "(мүдденiң)", "(мүдде)", "(мүдденi)" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 3-баптың екiншi бөлiгiнiң төртiншi абзацы "штат санын" деген сөздерден кейiн "еңбекақы төлеу жүйесiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 8-бапта:
      а) тармақшада:
      бiрiншi бөлігіндегi "Қазақстан Республикасында айналыстағы ақша көлемiнiң мөлшерiн реттеу жолымен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiгіндегi "жауап бередi" деген сөздер "мiндеттемелер алады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      д-1) тармақшасындағы "ломбардтық операциялар;", "және салып жiберу" және "және Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгіленген жағдайларда қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттік органға (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) банк операцияларының жекелеген түрлерi бойынша уәкілетті органның лицензия беру кiндігі туралы қорытынды бередi" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы д-2) тармақшамен толықтырылсын:
      "д-2) Қазақстан Республикасының заң актілерiнде белгіленген жағдайларда қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлетті мемлекеттiк органға (бұдан әрi - уәкiлетті орган) банк операцияларының жекелеген түрлерi бойынша уәкілетті органның лицензия беру мүмкіндігі туралы қорытынды береді, сондай-ақ осындай қорытынды берудің тәртібін айқындайды;";

      ж) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ж) қаржы рыногындағы сыйақының рыноктық ставкаларына ықпал етудi жүзеге асырады.";

      и-1) және и-2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "и-1) қызметiнiң бiрден-бiр түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларға валюталық операциялар жүргiзуге, қолма-қол шетел валютасында бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге, сондай-ақ шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензиялар бередi;
      и-2) банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға: банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялауға; банкаралық клирингке; сейф операцияларына; төлем карточкаларын шығаруға лицензиялар бередi;";

      мынадай мазмұндағы и-3, и-4) және л-4) тармақшаларымен толықтырылсын:
      "и-3) Қазақстан Ұлттық Банкінің лицензиясы негiзiнде инкассациялау жөнiндегi операцияларды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың, сондай-ақ қызметiнің бiрден-бiр түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерiн және қалыптастыру тәртiбiн белгiлейдi;
      и-4) қызметiнiң бiрден-бiр түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларға әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркелуге рұқсат бередi;";

      "л-4) банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзету мен жайластыруды ұйымдастыру жөнiнде орындалуға мiндеттi талаптарды тиiстi уәкілеттi органдармен келiсiм бойынша белгiлейдi;";

      р) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "р) елдің есептiк төлем балансын, халықаралық инвестициялық ұстанымын және жалпы сыртқы борышын бағалауды қалыптастырады, төлем балансының қысқа мерзiмдi, орташа мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi болжамды бағаларын әзiрлеуге қатысады, валюталық операцияларды тiркеудi және мемлекеттiк кепiлдiктерi жоқ мемлекеттiк емес сыртқы заемдар бойынша шарттардың мониторингiн жүзеге асырады;";

      т) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "т) мемлекеттiк органдар мен қаржылық ұйымдар үшiн кадрлар даярлауға және қайта даярлауға қатысады;";

      у-4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "у-4) Қазақстанның Ұлттық Банкi мен Қазақстан Республикасы Үкiметінің немесе басқа да заңды тұлғалардың арасында жасалатын сенiмгерлiкпен басқару туралы шарттардың негiзiнде активтердi сенiмгерлiкпен басқаруды жүзеге асырады. Қазақстанның Ұлттық Банкi мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арасында жасалатын сенiмгерлiкпен басқару туралы шарттар ресми баспа басылымдарында жарияланады;";

      у-6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "у-6) ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерiн белгiлейдi және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асырады;";

      мынадай мазмұндағы у-8) - у-12) тармақшаларымен толықтырылсын:
      "у-8) Қазақстан Республикасының заң актілерiнде айқындалған банк қызметiн және бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметті тиiстi лицензиялар алмай-ақ жүзеге асырады;
      у-9) лицензиаттарға Қазақстан Республикасының банктiк және валюталық заңдарын бұзғаны үшін өз құзыретi шегiнде ықпал ету шараларын және санкциялар қолданады;
      у-10) банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға банк қызметi, ақшаны есепке алу, оның төлемдерi мен аударымдарын, валюталық операцияларды жүзеге асыру мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық актiлердi бұзған жағдайда, оларға өз құзыретi шегiнде банктік және валюталық заңдарда белгіленген тәртiппен ықпал ету шараларын және санкциялар қолданады;
      у-11) жеке және заңды тұлғаларға инвестициялық және коллекциялық монеталарды сату бағасын белгілейдi;
      у-12) Қазақстан Ұлттық Банкiнiң бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу тәртiбiн белгiлейдi;";

      4) 9-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "өзi алған" деген сөздер "бөлiнбеген" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5) 10-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "жарғылық капиталы мөлшерiнде құрылып" деген сөздер "кемiнде жарғылық капиталы мөлшерiнде қалыптастырылып" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "таза табысы" деген сөздердiң алдынан "бөлiнбеген" деген сөзбен толықтырылсын;

      6) 11-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "таза" деген сөздiң алдынан "бөлiнбеген" деген сөзбен толықтырылсын;

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Ұлттық Банкінің банк активтерi бойынша құрылған жалпы провизиялардың (резервтердiң) сомасына және алтын-валюта активтерiн қайта бағалаудың iске асырылған кiрiсi сомасына азайтылған бөлiнбеген таза кiрiсi Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Басқармасы белгiлеген мөлшерде жарғылық және (немесе) резервтiк капиталдарды ұлғайтуға жiберiледi.";

      үшiншi бөлiкте:
      "алынған" деген сөз "бөлiнбеген" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "республикалық" деген сөз "мемлекеттiк" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "келесi қаржы жылында" деген сөздер "мерзiмiн бiр қаржы жылына ұзарта отырып" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Егер резервтiк капиталдың мөлшерi жарғылық капитал сомасынан аз болған жағдайда, бүкiл бөлiнбеген таза кiрiс Қазақстан Ұлттық Банкiнiң бөлігінде қалады және резервтiк капитал жарғылық капиталдың мөлшерiне жеткенге дейiн оны толықтыруға жiберiледi. Қаржы жылының залалдарын өтеу үшiн резервтiк капиталдың қаражаты жеткiлiксiз болған кезде орны толтырылмаған залалдар Қазақстан Ұлттық Банкiне толық көлемде мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен мерзiмi бiр қаржы жылына ұзартыла отырып, өтеледi.";

      7) 15-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      мынадай мазмұндағы б-1) тармақшасымен толықтырылсын:
      "б-1) банктерде операциялар жасауға сенiмхат беру  тәртiбiн белгiлеу;";

      в) тармақшасы "анықтау" деген сөзден кейiн ", Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарын шығару, олардың дизайны немесе нысаны өзгерген кезде банкноттар мен монеталарды ауыстыру туралы шешiм қабылдау, сондай-ақ тозған және бүлiнген банкноттар мен монеталарды айырбастау тәртiбiн белгiлеу" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы в-1) - в-3) тармақшаларымен толықтырылсын:
      "в-1) коллекциялық және инвестициялық монеталардың шығарылу тақырыбын, дайындалу таралымын, қорытпасын, шығарылу мерзiмдерi мен күнiн айқындау;
      в-2) басқа елдердiң тапсырыстары бойынша коллекциялық монеталар соғу туралы шешiм қабылдау;
      в-3) Қазақстан Ұлттық Банкiнiң банкноттар мен монеталарды сату және сатып алу тәртiбiн айқындау;";

      г) тармақшасындағы "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң банктермен жасалатын операциялар бойынша" деген сөздер алып тасталсын;

      е) тармақшасында "қолма-қол" деген сөз алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы е-4) тармақшамен толықтырылсын:
      "е-4) Қазақстан Республикасының аумағында жасалатын немесе оның аумағына әкелiнетiн вексель қағазының қорғалу дәрежелерiне қойылатын талаптарды, сондай-ақ вексель қағазына қойылатын техникалық талаптарды бекiту;";

      ж) тармақшасындағы "банктерге" деген сөзден кейiн "ең төменгi" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы ж-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "ж-1) Қазақстан Ұлттық Банкінің лицензиясы негiзiнде инкассация операцияларын жүзеге асыратын заңды тұлғалардың, сондай-ақ қызметінiң бiрден бiр түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерiн және оны қалыптастыру тәртiбiн белгілеу;";

      мынадай мазмұндағы з-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "з-1) монетарлыққа жататын қызметті айқындау;";

      и) тармақшасы алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы и-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "и-1) тауарлар, жұмыстар және қызметтер көрсету экспортынан түскен шетел валютасындағы түсiмдi мiндеттi түрде сату режимiн енгiзу және оның күшiн жою туралы шешiмдер қабылдау;";

      к-1) тармақшада:
      "санын" деген сөзден кейiн ", еңбекақы төлеу жүйесiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      "Қазақстан Ұлттық Банкi туралы ереженi" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ оған өзгерiстер мен толықтыруларды" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы к-2) тармақшамен толықтырылсын:
      "к-2) басшысының ұсынуы бойынша уәкілеттi органды қаржыландырудың жалпы сомасын бекiту;";

      м) тармақшасындағы ", сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкi департаментiнің директорларын, филиалдарының, өкiлдiктерінің және ұйымдарының басшыларын бекiту" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы м-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "м-1) Қазақстан Ұлттық Банкi департаменттерiнiң директорларын, филиалдарының, өкiлдiктерiнiң және ұйымдарының бiрiншi басшыларын қызметке тағайындауға (қызметтен босатуға) келiсiм беру;";

      о) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "о) Қазақстан Ұлттық Банкi, оның филиалдары, өкiлдiктерi және ұйымдары қызметкерлерінің еңбек, оған ақы төлеу, әлеуметтiк-тұрмыстық қамтамасыз етiлу, бiлiктілiгiн арттыру мен оларды қайта даярлау жағдайларын айқындау және бекiту;";

      ф) тармақшасындағы "ақпарат табыс ету" деген сөздер "ақпаратты жыл сайын табыс ету" деген сөздермен ауыстырылсын;

      ц) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ц) осы Заңның 11-бабына сәйкес жарғылық және (немесе) резервтiк капиталдарды қалыптастыруға жiберiлетiн бөлiнбеген таза кiрiстiң мөлшерiн белгiлеу;";

      үшiншi бөлiк алып тасталсын;

      8) 22-баптың екiншi бөлiгiндегi "және валюта" деген сөздер алып тасталсын;

      9) 29-бапта:
      бiрiншi бөлiгiндегi "инфляцияның төменгi деңгейiн және ұлттық валютаның тұрақтылығын" деген сөздер "бағалардың тұрақтылығын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң төртiншi абзацындағы "мiндеттi резервтердің нормативтерiн (резервтiк талаптарды)" деген сөздер "резервтiк талаптардың нормативтерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 32-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "32-бап. Резервтiк талаптар

      Қазақстан Ұлттық Банкi банктердiң депозиттерi мен заемдары бойынша сыйақы көлемдерi мен ставкаларын реттеу мақсатында ең төменгi резервтiк талаптардың нормативтерiн пайдаланады.
      Қазақстан Ұлттық Банкi ең төменгі резервтiк талаптардың нормативтерiн банктер мiндеттемелерi сомасының процентi ретiнде есептейдi.
      Банктердiң есеп айырысу үшiн қабылданатын мiндеттемелерiнiң құрылымын, ең төменгі резервтiк талаптарды орындау шарттарын және оларды резервтеу тәртiбiн, сондай-ақ ең төменгi резервтiк талаптардың нормативтерiн Қазақстан Ұлттық Банкi белгiлейдi.
      Ең төменгі резервтiк талаптардың нормативтерiн өзгерту осындай шешiм қабылданған күннен бастап бiр айдан ерте қолданысқа енгiзiлмейдi.
      Ең төменгi резервтiк талаптардың нормативтерi бұзылған кезде банктер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.
      Қазақстан Ұлттық Банкi тарату комиссиясының төрағасы тағайындалған күннен бастап банктің тарату комиссиясына өзiнде резервтелген қаражатты он күндiк мерзiмде қайтарады.";

      11) 40-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "40-бап. Банкноттар мен монеталарды шығару

      Банкноттар мен монеталар шығаруды, олардың Қазақстан Республикасының аумағындағы айналысын ұйымдастыруды және айналыстан алуды тек қана Қазақстан Ұлттық Банкi жүзеге асырады.
      Қазақстан Ұлттық Банкi банкноттар мен монеталарды заңды және жеке тұлғаларға сату арқылы айналысқа шығаруды жүзеге асырады.";

      12) 42-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Монеталар мынадай түрлерге бөлiнедi:
      инвестициялық монеталар - инвестициялау және жинақтау объектiсi болып табылатын, қымбат металдардан жасалған монеталар;
      коллекциялық монеталар - коллекциялау және жинақтау объектiсi болып табылатын, қымбат металдардан, сол сияқты қымбат емес металдардан жасалған, шектеулi таралыммен дайындалған мерекелiк, естелiк және өзге де арнайы соғылған монеталар;
      айналыстағы монеталар - қымбат емес металдардан дайындалған және қолма-қол ақша айналысына арналған монеталар.";

      13) мынадай мазмұндағы 43-1-баппен толықтырылсын:

      "43-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң банкноттар мен
                 монеталарды сатуы және сатып алуы

      Қазақстан Ұлттық Банкiнiң банкноттар мен айналыстағы монеталарды сатуы, сатып алуы олардың белгіленген құны бойынша жүзеге асырылады.
      Қазақстан Ұлттық Банкiнiң инвестициялық және коллекциялық монеталарды сатуы және сатып алуы Қазақстан Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.";

      14) 48-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "48-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң ақша төлемдерi мен
               аударымдарын және төлем жүйелерiн ұйымдастырудағы
               және реттеудегi өкілеттiктерi

      Қазақстан Ұлттық Банкi ақша төлемдерi мен аударымдарын ұйымдастырады, үйлестiредi, реттейдi және:
      1) ақша төлемдерiн және (немесе) аударымдарын жүзеге асыру ережелерiн және тәсiлдерi қолданылуының ерекшелiктерiн, төлем нұсқауларының мазмұнына қойылатын негiзгi талаптарды;
      2) қолма-қол ақшаны пайдалана отырып, төлемдердi жүзеге асыру тәртiбi мен шарттарын белгiлейдi.
      Қазақстан Ұлттық Банкi Қазақстан Республикасының аумағында төлем жүйелерінің жұмыс iстеуiнiң тиiмдiлігі мен сенiмділiгiн қамтамасыз етуге бағытталған нормативтiк құқықтық актілердi қабылдайды.
      Төлем жүйелерiнің жұмыс iстеуiн қадағалауды жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Ұлттық Банкi:
      төлем жүйелерiн ұйымдастыру және олардың жұмыс iстеу шарттары мен тәртiбiн айқындайтын нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдауға;
      төлем жүйелерiнiң жұмыс iстеуiнiң мониторингiн жүзеге асыруға және оны жүргізу тәртiбiн белгілеуге;
      төлем жүйелерiн ұйымдастыруды және олардың жұмыс iстеуiн тексеруге;
      төлем жүйелерiнiң қатысушыларынан және операторларынан ақпарат алуға;
      Қазақстан Ұлттық Банкінің нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес төлем жүйелерiне қатысушылардың қызметiн тексерудi жүзеге асыруға құқылы.
      Қазақстан Ұлттық Банкi өзiнiң құзыретi шегiнде халықаралық (мемлекетаралық) төлемдер жүйесiн ұйымдастыруға қатысуға құқылы.";

      15) 48-1-бап алып тасталсын;

      16) 56-бапта:
      б) тармақшасындағы "шет ел валютасымен және шет ел валютасындағы бағалы қағаздармен" деген сөздер "валюталық құндылықтармен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      в), г) және ж) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "в) валюталық құндылықтарды Қазақстан Республикасына әкелу және Қазақстан Республикасынан әкету және жiберу тәртiбiн белгiлейдi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы резиденттерінің шетел банктерiнде шоттар ашу тәртiбiн айқындайды;
      г) Қазақстан Республикасының валюталық заңдарына сәйкес валюталық операцияларды, валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау, валюталық операцияларды тiркеу және олар туралы хабарлау, айырбастау пункттерiн тiркеу тәртiбiн белгiлейдi, сондай-ақ айырбастау пунктiнiң тiркеу куәлiктерiн бередi және олардың қолданылуын тоқтата тұрады;";

      "ж) мемлекеттiк органдармен келiсiм бойынша олардың құзыретiне сәйкес Қазақстан Республикасындағы резиденттер мен резидент еместер орындауға мiндеттi валюталық операциялар бойынша есепке алудың және есептiлiктiң тәртiбi мен нысандарын белгілейдi;";

      з), м) және н) тармақшалары алып тасталсын;

      17) 59 - 61-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "59-бап. Алтын-валюта активтерiнiң өтiмдiлiгi және
               олардың сақталуы

      Қазақстан Ұлттық Банкi алтын-валюта активтерiнiң өтiмдiлiгiн және сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ олардың сыртқы рыноктардағы сатып алу күшiнiң сақталуын қамтамасыз етуге мiндетті.
      Қазақстан Ұлттық Банкi алтын-валюта активтерiн ұлттық валютаның тұрақтылығын  және айырбасталуын қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының мiндеттемелерi бойынша төлемдердi жүзеге асыру үшiн қажеттi деңгейде ұстап тұруға тиiс.

      60-бап. Алтын-валюта активтерiн қайта бағалау шоты

      Қазақстан Ұлттық Банкiнiң активтерiн немесе мiндеттемелерiн бағалау өзгерiстерінің салдары болып табылатын алтын-валюта активтерi бойынша бағамдық айырмалар олар пайда болған есептi кезеңнiң iске асырылмаған кiрiстерi немесе шығыстарының шоттарына жатқызылады. Қаржы жылы iшiнде Қазақстан Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес есептелген, iске асырылған кiрiс/шығыс сомасы есептi кезеңінің кiрiстерi мен шығыстарының тиiстi шоттарына жiберiледi. Қаржы жылының аяқталу нәтижелерi бойынша iске асырылмаған кiрiстер мен шығыстар тиiстi қайта бағалау шоттарына жатқызылады. Қайта бағалау шоттарында алтын валюта активтерінің түрлерi бойынша қалдық қалмаған жағдайда туындайтын терiс бағамдық айырма есептi кезеңнiң шығыстарына жатқызылады.
      Алтын-валюта активтерiн қайта бағалаудан iске асырылған кiрiстер толық көлемiнде резервтiк капиталды ұлғайтуға жiберiледi.

      61-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң (реттеу мен қадағалауды
              жүзеге асыру принциптерi

      Қазақстан Ұлттық Банкi қаржылық ұйымдардың қызметiн реттеу мен қадағалауға қатысады, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ықпал ету шараларын және санкциялар қолданады. Қазақстан Ұлттық Банкi банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға өз құзыретi шегiнде санкция қолданған кезде бұл туралы уәкілеттi органға хабарлайды.
      Қазақстан Ұлттық Банкiнiң реттеушi функциялары Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесуге бағытталған.
      Қазақстан Ұлттық Банкi қаржылық ұйымдардың жедел қызметiне араласпайды.
      Қазақстан Ұлттық Банкi өз функцияларын орындау үшiн мемлекеттiк органдардан, қаржылық және өзге де ұйымдардан, сондай-ақ олардың қауымдастықтарынан (одақтарынан) қажеттi статистикалық есептілiктi және қажет болған жағдайда өзге де қосымша ақпаратты сұратуға әрi алуға құқылы.";

      18) 62-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Ұлттық Банкi" деген сөздерден кейiн "уәкiлеттi органмен," деген сөздермен толықтырылсын;

      19) 67-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "- ақша-кредит саясаты және қаржы рыногының жай-күйi туралы баяндаманы;";

      20) 68-бапта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Ұлттық Банкi Басқармасының шешiмi негiзiнде Қазақстан Ұлттық Банкiнiң қызметiн тексерудi, оның iшiнде қаржылық есептiлiк аудитiн құрылтайшыларының құрамына мемлекеттiң орталық банкiне аудит жүргiзу тәжiрибесi бар аудиторлық ұйым - Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) мүшесi кiретiн аудиторлық ұйым жыл сайын жүзеге асырады.";

      үшiншi бөлiктегi "бөлiмшелерінің" деген сөз "ұйымдарының" деген сөзбен ауыстырылсын.

      3. "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат; 1997 ж, N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12, 184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 14, 201-құжат; N 16, 219-құжат; N 17-18, 222, 224, 225-құжаттар; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-құжаттар; N 21, 787-құжат; N 22, 791-құжат; N 23, 931-құжат; N 24, 1066-құжат; 2000 ж., N 10, 248-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52, 54-құжаттар; N 13-14, 173, 176-құжаттар; N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 15, 151-құжат; N 19-20, 165-құжат; 2003 ж., N 1-2, 2-құжат; N 4, 25-құжат; N 6, 34-құжат; N 10, 50, 51-құжаттар; N 11, 69-құжат; N 14, 107-құжат; N 15, 124, 128, 139-құжаттар; 2004 ж., N 2, 9-құжат; N 5, 27-құжат, N 10, 54-құжат; N 14, 82-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, N 91-құжат; N 17, 98-құжат; 2005 ж. N 7-8, 23-құжат; 2005 жылғы 17 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне валюталық реттеу және валюталық бақылау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2005 жылғы 9 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 7-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Мемлекеттiк органның, сондай-ақ Қазақстан Даму Банкiнiң Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген өкiлеттiктерi шегiнде жүргiзетiн қызметiн (операцияларын) қоспағанда, қызметтi жүзеге асыруға немесе лицензиялауды талап ететiн белгiлi бiр iс-әрекеттердi (операцияларды) жасауға лицензия болған кезде ғана жол берiледi.";

      2) 15-бапта:
      он үшiншi бөлiктегi "он күн" деген сөздер "он жұмыс күнi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы он төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Лицензияланатын қызмет түрiнің атауы өзгерген жағдайда, егер мұндай өзгерiс лицензияланатын қызмет түрi шеңберiнде орындалатын операциялар мәнінің өзгеруiне әкеп соқпаса, лицензиат лицензияны қайта ресiмдеуге өтiнiш бередi. Лицензиардың нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген жағдайларда лицензиат лицензияны қайта ресiмдеген кезде лицензияланатын қызмет түрiмен байланысты қосымша құжаттарды беруге мiндеттi.".

      4. "Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 35-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; 1998 ж., N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 63, 64-құжаттар; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 1-құжат; N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 18, 157-құжат; 2003 ж., N 4, 25-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат):

      6-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қызметiнiң бiрден-бiр түрi шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаны тiркеу үшiн әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркеуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің рұқсаты қосымша талап етiледi.".

      5. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнің Жаршысы, 1995 ж., N 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 15, 281-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж. N 5, 58-құжат; N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 9, 86-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 5, 31-құжат; N 10, 51-құжат; N 11, 56, 67-құжаттар; N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 140-құжат; 2005 ж., N 7-8, 24-құжат):

      1) бүкiл мәтiн бойынша "(мүдде)" деген сөз алып тасталсын;

      2) 6-баптың 2-тармағы "операциялары" деген сөзден кейiн ", мемлекеттiк органның, сондай-ақ Қазақстан Даму Банкiнiң Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде бекiтiлген өкiлеттiктерi шегiнде жүргiзетiн қызметiн (операцияларын) қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 30-бапта:
      2-тармақта:
      г) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "г) кассалық операциялар: банкноттар мен монеталарды ұсату, айырбастау, қайта санау, сұрыптау, қаттап буу, сақтау және кейiннен беру мақсатында оларды қабылдау жөнiнде қызметтер көрсету;";

      о) тармақшасында "және басқа жаққа салып жiберу" деген сөздер алып тасталсын;

      2-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2-3. Осы тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда, банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға осы баптың 2-тармағында көзделген операцияларды жүргiзуге лицензияларды уәкiлеттi орган бередi.
      Банктерге және кредиттік серiктестiктерге осы баптың к), л), н), о), п) тармақшаларында көзделген операцияларды, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға осы баптың 2-тармағының п) тармақшасында көзделген операцияны жүргiзуге лицензия беру үшiн Ұлттық Банктiң оң қорытындысы талап етiледi.
      Кредиттiк серiктестiктердi қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға, осы баптың к), л), н), о) тармақшаларында көзделген операцияларды жүргiзуге және қызметінің бiрден-бiр түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларға осы баптың 2-тармағының п) тармақшасында көзделген операцияны жүргiзуге лицензияларды Ұлттық Банк бередi.";

      4) 41-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "резервтiк талаптар нормаларын," деген сөздер алып тасталсын;

      5) 42-баптың 3-тармағындағы "резервтiк талаптардың нормаларын," деген сөздер алып тасталсын;

      6) 46-бап мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
      "9. Ұлттық Банк реттелуi өз құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын бұзу анықталған жағдайда, банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға осы баптың 1-тармағының а), в), г) тармақшаларында көрсетiлген ықпал ету шараларын қолдануға құқылы.";

      7) 47-бап мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      "6-1. Ұлттық Банк бұрын қолданылған ықпал ету шараларына қарамастан банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға санкциялар қолдануға құқылы. Ұлттық Банк санкция ретiнде банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға осы баптың 2-тармағының а) тармақшасында көрсетiлген шараларды, сондай-ақ лицензиясын Ұлттық Банк беретiн, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға осы баптың 2-тармағының б) тармақшасында көрсетiлген шараларды қолдануға құқылы.";

      8) 48-баптың 1-тармағының г) тармақшасындағы "уәкiлеттi орган  белгiлеген" деген сөздер алып тасталсын;

      9) 50-баптың 4-тармағының екiншi бөлiгiндегі "хабарлауы," деген сөзден кейiн "валюталық заңдарға сәйкес экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру үшiн клиенттердiң экспорт және (немесе) импорт операциялары бойынша мәлiметтердi кеден органдарына беруi," деген сөздермен толықтырылсын.

      6. "Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы" 1997 жылғы 28 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1997 ж., N 8, 87-құжат; 2001 ж., N 24, 338-құжат; 2003 ж., N 13, 138-құжат):

      1) 83-1-баптың төртiншi бөлiгi алып тасталсын;

      2) 86-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің ресми есеп жүргiзу ставкасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген ресми қайта қаржыландыру ставкасына" деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат; N 23, 925-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 1, 1-құжат; N 23-24, 198-құжат; 2003 ж., N 1-2, 9-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 139-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; 2005 жылғы 22 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2005 жылғы 23 маусымда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2005 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      49-бапта:
      тақырыбындағы "есепке алу" деген сөздерден кейiн "және есептiлiк" деген сөздермен толықтырылсын;

      1-тармақта:
      "қаржылық" деген сөзден кейiн "және статистикалық" деген сөздермен толықтырылсын;

      "активтерi бойынша" деген сөздерден кейiн "уәкiлеттi органға және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне" деген сөздермен толықтырылсын.

      8. "Ақша төлемi мен аударымы туралы" 1998 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 11-12, 177-құжат; N 24, 445-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2003 ж., N 4, 25-құжат; N 10, 49, 51-құжаттар; N 15, 138-құжат; 2004 ж., N 23, 140-құжат):

      1) 6-бапта:
      1-тармақтың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Банк шоттары банк пен клиент арасында банк шотының шарты және (немесе) банктiк салым шарты жасалған кезде ашылады. Банк шотының шарты ағымдағы шоттың шарты және карт-шот шарты болып бөлiнедi.";

      2-1-тармағында:
      бiрiншi бөлiктегi "банк шотының" деген сөздер "ағымдағы шоттың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктегi 7) тармақшада "сыйақы төлеуге байланысты операцияларды орындау үшiн банктің клиентке ашатын шоты." деген сөздер "сыйақы төлеуге" деген сөздермен ауыстырылып, бөлiк мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) клиентке Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) карт-шоттың шартында көзделген өзге де банк қызметiн көрсетуді жүзеге асыруға байланысты операцияларды орындау үшін банктiң клиентке ашатын шоты.";

      2) 20-баптың 4-тармағындағы "күннен кейiнгi операциялық күннен" деген сөздер "күннен бастап екi операциялық күннен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      9. "Сақтандыру қызметi туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2000 ж., N 22, 406-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 85-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат):

      74-баптың тақырыбындағы "Қаржылық" деген сөзден кейiн "және өзге де" деген сөздермен толықтырылсын;

      10. "Почта туралы" 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 3, 17-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      4-баптың 3-тармағының 9) тармақшасындағы "және жiберу" деген сөздер алып тасталсын.

      11. "Кредиттiк серiктестiктер туралы" 2003 жылғы 28 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 5, 32-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      26-баптың 4-тармағы алып тасталсын.

      12. "Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру қоры туралы" 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 11, 63-құжат):

      1) 4-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) Қордың есептiлiгiнiң (қаржылық есептіліктi қоспағанда) көлемiн, табыс ету тәртiбi мен мерзiмдерiн айқындайды;";

      2) 5-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша Қордың қаржылық есептiлiгiнiң көлемiн, табыс ету тәртiбi мен мерзiмдерiн айқындайды.";

      3-тармақтағы "уәкiлеттi органның үш өкiлi" деген сөздер "уәкiлеттi органның екi өкiлi, құрылтайшының бiр өкiлi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      13. "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 15, 132-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 16, 91-құжат):

      7-бапта:
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Уәкiлетті органның еңбекақы төлеу жүйесiн Қазақстан Республикасының Президентi уәкiлеттi орган Басқармасының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен келісiлген ұсынуы бойынша бекiтедi.";

      3-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Уәкiлеттi орган ол туралы Ережеде айқындалатын тәртіппен шығыстарды өтеуге байланысты өзге де қаржы түсiмдерiн иеленуге құқылы, олар қаржы жылының нәтижелерi бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетiне аударылады.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Уәкілеттi органның қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жағдайларын оның Басқармасы айқындайды.".

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственных органов, осуществляющих регулирование финансового рынка

Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года N 69

      Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Бюджетный кодекс  Республики Казахстан от 24 апреля 2004 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., N 8-9, ст. 53; N 20, ст. 116; N 23, ст. 140, 142):

      1) подпункт 12) пункта 1 статьи 50 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
      "компенсация непокрытых убытков Национального Банка Республики Казахстан;";     

      2) пункт 5 статьи 89 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом".

      2. В Закон  Республики Казахстан от 30 марта 1995 г. "О Национальном Банке Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 23; N 12, ст. 88; N 15-16, ст. 100; N 23, ст. 141; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 184; N 11-12, ст. 262; N 19, ст. 370; 1997 г., N 13-14, ст. 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 11-12, ст. 176; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 10, ст. 123; 2003 г., N 15, ст. 138, 139; 2004 г., N 11-12, ст. 66; N 16, ст. 91; N 23, ст. 142):

      1) по всему тексту слово "(интереса)" исключить;

      2) абзац четвертый части второй статьи 3 после слов "штатной численности" дополнить словами ", системы оплаты труда";

      3) в статье 8:
      в подпункте а):
      в части первой слова "в Республике Казахстан путем регулирования объема денежной массы в обращении" заменить словами "Республики Казахстан";
 
      в части второй слово "ответственность" заменить словом "обязательства";
 
      в подпункте д-1) слова "ломбардные операции;", "и пересылка" и "и в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан, выдает уполномоченному государственному органу по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) заключение о возможности выдачи уполномоченным органом лицензии по отдельным видам банковских операций" исключить;
 
      дополнить подпунктом д-2) следующего содержания:
      "д-2) в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан, выдает уполномоченному государственному органу по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) заключение о возможности выдачи уполномоченным органом лицензии по отдельным видам банковских операций, а также определяет порядок выдачи такого заключения;";
 
      подпункт ж) изложить в следующей редакции:
      "ж) осуществляет воздействие на рыночные ставки вознаграждения на финансовом рынке;";
 
      подпункты и-1) и и-2) изложить в следующей редакции:
      "и-1) выдает лицензии на проведение валютных операций, осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту, а также на организацию обменных операций с иностранной валютой юридическим лицам, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой;
      и-2) выдает лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на: инкассацию банкнот, монет и ценностей; межбанковский клиринг; сейфовые операции; выпуск платежных карточек;";
 
      дополнить подпунктами и-3), и-4) и л-4) следующего содержания:
      "и-3) устанавливает минимальный размер и порядок формирования уставного капитала юридических лиц, осуществляющих на основании лицензии Национального Банка Казахстана операции по инкассации, а также юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой;
      и-4) выдает разрешение на государственную регистрацию в органах юстиции юридическим лицам, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой;";
 
      "л-4) устанавливает по согласованию с соответствующими уполномоченными органами обязательные для исполнения требования по организации охраны и устройству помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;";
 
      подпункт р) изложить в следующей редакции:
      "р) формирует отчетный платежный баланс, международную инвестиционную позицию и оценку валового внешнего долга страны, участвует в разработке краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозных оценок платежного баланса, осуществляет регистрацию валютных операций и мониторинг договоров по негосударственным внешним займам, не имеющим государственных гарантий;";
 
      подпункт т) изложить в следующей редакции:
      "т) участвует в подготовке и переподготовке кадров для государственных органов и финансовых организаций;";
 
      подпункт у-4) изложить в следующей редакции:
      "у-4) осуществляет доверительное управление активами на основании договоров о доверительном управлении, заключаемых между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан или другими юридическими лицами. Договоры о доверительном управлении, заключаемые между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан, публикуются в официальных печатных изданиях;";
 
      подпункт у-6) изложить в следующей редакции:
      "у-6) устанавливает нормативы минимальных резервных требований и осуществляет контроль за их выполнением;";
 
      дополнить подпунктами у-8) - у-12) следующего содержания:
      "у-8) осуществляет без получения соответствующих лицензий банковскую деятельность и профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, определенную законодательными актами Республики Казахстан;
      у-9) применяет к лицензиатам в пределах своей компетенции меры воздействия и санкции за нарушение банковского и валютного законодательства Республики Казахстан;
      у-10) применяет к банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, в пределах своей компетенции меры воздействия и санкции в порядке, установленном банковским и валютным законодательством, в случае нарушения ими нормативных правовых актов по вопросам банковской деятельности, учета, платежей и переводов денег, осуществления валютных операций;
      у-11) устанавливает цену продажи физическим и юридическим лицам инвестиционных и коллекционных монет;
      у-12) устанавливает порядок проведения Национальным Банком Казахстана операций с ценными бумагами;";

      4) в части первой статьи 9 слова "полученного им" заменить словом "нераспределенного";

      5) в части первой статьи 10:
      слова "образуется в размере" заменить словами "формируется в размере не менее";
 
      после слов "за счет" дополнить словом "нераспределенного";

      6) в статье 11:
      в части первой слово "Чистый" заменить словами "Нераспределенный чистый";
 
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      "Нераспределенный чистый доход Национального Банка Казахстана, уменьшенный на сумму созданных общих провизии (резервов) по банковским активам и на сумму реализованного дохода от переоценки золотовалютных активов, направляется на увеличение уставного и (или) резервного капиталов в размере, установленном правлением Национального Банка Казахстана.";
 
      в части третьей:
      слово "полученного" заменить словом "нераспределенного";
 
      слово "республиканский" заменить словом "государственный";
 
      слова "в следующем финансовом году" заменить словами "с отсрочкой на один финансовый год";
 
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      "В случае, если размер резервного капитала составляет менее суммы уставного капитала, то весь нераспределенный чистый доход остается в распоряжении Национального Банка Казахстана и направляется на пополнение резервного капитала до достижения им размера уставного капитала. При недостаточности средств резервного капитала для возмещения убытков финансового года непокрытые убытки компенсируются Национальному Банку Казахстана в полном объеме за счет средств государственного бюджета с отсрочкой на один финансовый год.";

      7) в статье 15:
      в части первой:
      дополнить подпунктом б-1) следующего содержания:
      "б-1) установление порядка выдачи доверенности на совершение операций в банках;";
 
      подпункт в) дополнить словами ", принятие решения о выпуске банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, замене банкнот и монет при изменении их дизайна или формы, а также установление порядка обмена ветхих и поврежденных банкнот и монет";
 
      дополнить подпунктами в-1) - в-3) следующего содержания:
      "в-1) определение тематики выпуска, тиража изготовления, сплава, сроков и даты выпуска коллекционных и инвестиционных монет;
      в-2) принятие решения о чеканке коллекционных монет по заказам других стран;
      в-3) определение порядка продажи и выкупа Национальным Банком Казахстана банкнот и монет;";
 
      в подпункте г) слова "по операциям Национального Банка Казахстана с банками" исключить;
 
      в подпункте е) слово "наличной" исключить;
 
      дополнить подпунктом е-4) следующего содержания:
      "е-4) утверждение требований, предъявляемых к степеням защиты вексельной бумаги, производимой на территории или ввозимой на территорию Республики Казахстан, а также технических требований к вексельной бумаге;";
 
      в подпункте ж) после слова "нормативов" дополнить словом "минимальных";
 
      дополнить подпунктом ж-1) следующего содержания:
      "ж-1) установление минимального размера и порядка формирования уставного капитала юридических лиц, осуществляющих на основании лицензии Национального Банка Казахстана операции по инкассации, а также юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой;";
 
      дополнить подпунктом з-1) следующего содержания:
      "з-1) определение деятельности, относящейся к монетарной;";
 
      подпункт и) исключить;
 
      дополнить подпунктом и-1) следующего содержания:
      "и-1) принятие решений о введении и отмене режима обязательной продажи выручки в иностранной валюте от экспорта товаров, работ и услуг;";
 
      в подпункте к-1):
      после слова "численности" дополнить словами ", системы оплаты труда";
 
      после слов "положения о Национальном Банке Казахстана" дополнить словами ", а также изменений и дополнений в них";
 
      дополнить подпунктом к-2) следующего содержания:
      "к-2) утверждение общей суммы финансирования уполномоченного органа по представлению его руководителя;";
 
      в подпункте м) слова ", а также утверждение директоров департаментов, руководителей филиалов, представительств и организаций Национального Банка Казахстана" исключить;
 
      дополнить подпунктом м-1) следующего содержания:
      "м-1) дача согласия на назначение на должность (освобождение от должности) директоров департаментов, первых руководителей филиалов, представительств и организаций Национального Банка Казахстана;";
 
      подпункт о) изложить в следующей редакции:
      "о) определение и утверждение условий труда, его оплаты, социально-бытового обеспечения, повышения квалификации и переподготовки работников Национального Банка Казахстана, его филиалов, представительств и организаций;";
 
      подпункт ф) перед словом "представление дополнить словом "ежегодное";
 
      подпункт ц) изложить в следующей редакции:
      "ц) установление размера нераспределенного чистого дохода, направляемого на формирование уставного и (или) резервного капиталов, в соответствии со статьей 11 настоящего Закона;";
 
      часть третью исключить;

      8) в части второй статьи 22 слова "и валютной" исключить;

      9) в статье 29:
      в части первой слова "низкого уровня инфляции и устойчивости национальной валюты" заменить словами "стабильности цен";
 
      в абзаце четвертом части второй слова "обязательных резервов (резервных требований)" заменить словами "резервных требований";

      10) статью 32 изложить в следующей редакции:
      "Статья 32. Резервные требования

     
      В целях регулирования объемов и ставок вознаграждения по депозитам и займам банков Национальным Банком Казахстана используются нормативы минимальных резервных требований.
      Нормативы минимальных резервных требований рассчитываются Национальным Банком Казахстана как процент от суммы обязательств банков.
      Структура обязательств банков, принимаемых для расчета, условия выполнения минимальных резервных требований и порядок их резервирования, а также нормативы минимальных резервных требований устанавливаются Национальным Банком Казахстана.
      Изменение нормативов минимальных резервных требований вводится в действие не раньше чем через месяц со дня принятия такого решения.
      При нарушении нормативов минимальных резервных требований банки несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
      В десятидневный срок со дня назначения председателя ликвидационной комиссии Национальный Банк Казахстана возвращает ликвидационной комиссии банка зарезервированные у него средства.";

      11) статью 40 изложить в следующей редакции:
      "Статья 40. Выпуск банкнот и монет

     
      Выпуск банкнот и монет, организация их обращения и изъятие из обращения на территории Республики Казахстан осуществляются исключительно Национальным Банком Казахстана.
      Выпуск банкнот и монет в обращение осуществляется Национальным Банком Казахстана посредством их продажи физическим и юридическим лицам.";

      12) статью 42 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Монеты делятся на следующие виды:
      инвестиционные монеты - монеты, изготовленные из драгоценных металлов, являющиеся объектом инвестирования и накопления;
      коллекционные монеты - юбилейные, памятные и иные монеты специального чекана, изготовленные ограниченным тиражом как из драгоценных, так и из недрагоценных металлов, являющиеся объектом коллекционирования и накопления;
      циркуляционные монеты - монеты, изготовленные из недрагоценных металлов и предназначенные для наличного денежного обращения.";

      13) дополнить статьей 43-1 следующего содержания:
      "Статья 43-1. Продажа и выкуп банкнот и монет
                    Национальным Банком Казахстана

     
      Продажа, выкуп банкнот и циркуляционных монет Национальным Банком Казахстана осуществляются по их нарицательной стоимости.
      Продажа и выкуп Национальным Банком Казахстана инвестиционных и коллекционных монет осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана.";

      14) статью 48 изложить в следующей редакции:
      "Статья 48. Полномочия Национального Банка Казахстана
                  в организации и регулировании платежей и переводов
                  денег и платежных систем

     
      Национальный Банк Казахстана организует, координирует, регулирует осуществление платежей и переводов денег и устанавливает:
      1) правила и особенности применения способов осуществления платежей и (или) переводов денег, основные требования к содержанию платежных указаний;
      2) порядок и условия осуществления платежей с использованием наличных денег.
      Национальный Банк Казахстана принимает нормативные правовые акты, направленные на обеспечение эффективности и надежности функционирования платежных систем на территории Республики Казахстан.
      В целях осуществления надзора за функционированием платежных систем Национальный Банк Казахстана вправе:
      принимать нормативные правовые акты, определяющие условия и порядок организации и функционирования платежных систем;
      осуществлять мониторинг функционирования платежных систем и устанавливать порядок его проведения;
      проверять организацию и функционирование платежных систем;
      получать информацию от участников и операторов платежных систем;
      осуществлять проверки деятельности участников платежных систем в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана.
      Национальный Банк Казахстана в пределах своей компетенции вправе участвовать в организации системы международных (межгосударственных) платежей.";

      15) статью 48-1 исключить;

      16) в статье 56:
      в подпункте б) слова "иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте" заменить словами "валютными ценностями";
 
      подпункты в), г) и ж) изложить в следующей редакции:
      "в) устанавливает порядок ввоза, вывоза и пересылки в Республику Казахстан и из Республики Казахстан валютных ценностей, а также определяет порядок открытия резидентами Республики Казахстан счетов в иностранных банках;
      г) устанавливает порядок лицензирования валютных операций, деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, регистрации и уведомления о валютных операциях, регистрации обменных пунктов, а также выдает регистрационные свидетельства обменного пункта и приостанавливает их действие в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан;";
 
      "ж) устанавливает по согласованию с государственными органами в соответствии с их компетенцией порядок и формы учета и отчетности по валютным операциям, обязательные для исполнения резидентами и нерезидентами в Республике Казахстан;";
 
      подпункты з), м) и н) исключить;

      17) статьи 59-61 изложить в следующей редакции:
      "Статья 59. Ликвидность и сохранность золотовалютных активов

      Национальный Банк Казахстана обязан обеспечивать ликвидность и сохранность золотовалютных активов, а также обеспечивать сохранность их покупательной силы на внешних рынках.
      Национальный Банк Казахстана должен поддерживать золотовалютные активы на уровне, необходимом для обеспечения стабильности и конвертируемости национальной валюты, осуществления платежей по обязательствам Республики Казахстан.

     
      Статья 60. Счет переоценки золотовалютных активов

     
      Курсовые разницы по золотовалютным активам, являющиеся следствием изменений в оценке активов или обязательств Национального Банка Казахстана, относятся на счета нереализованных доходов или расходов отчетного периода, в котором они возникли. В течение финансового года сумма реализованного дохода или расхода, рассчитанная в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана, направляется на соответствующие счета доходов и расходов отчетного периода. По результатам завершения финансового года нереализованные доходы и расходы относятся на соответствующие счета переоценки. В случае отсутствия остатков на счетах переоценки по видам золотовалютных активов возникающая отрицательная курсовая разница относится на расходы отчетного периода.
      Реализованные доходы от переоценки золотовалютных активов направляются на увеличение резервного капитала в полном объеме.

     
      Статья 61. Принципы осуществления Национальным Банком
                 Казахстана регулирования и надзора

     
      Национальный Банк Казахстана участвует в регулировании и надзоре за деятельностью финансовых организаций, применяет меры воздействия и санкции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При применении в пределах своей компетенции санкций к банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, Национальный Банк Казахстана уведомляет об этом уполномоченный орган.
      Регулирующие функции Национального Банка Казахстана направлены на содействие обеспечению стабильности финансовой системы Республики Казахстан.
      Национальный Банк Казахстана не вмешивается в оперативную деятельность финансовых организаций.
      Для выполнения своих функций Национальный Банк Казахстана вправе запрашивать и получать статистическую отчетность и в случае необходимости иную дополнительную информацию от государственных органов, финансовых и иных организаций, а также их ассоциаций (союзов).";

      18) часть третью статьи 62 после слов "сотрудничает с" дополнить словами "уполномоченным органом,";

      19) абзац второй статьи 67 изложить в следующей редакции:
      "- доклад о денежно-кредитной политике и состоянии финансового рынка;";

      20) в статье 68:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      "На основании решения правления Национального Банка Казахстана проверка деятельности Национального Банка Казахстана, в том числе аудит финансовой отчетности, ежегодно осуществляется аудиторской организацией, в состав учредителей которой входит аудиторская организация, имеющая опыт аудита центрального банка государства - члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).";
 
      в части третьей слово "подразделений" заменить словом "организаций".

      3. В Закон  Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. "О лицензировании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 37; N 12, ст. 88; N 14, ст. 93; N 15-16, ст. 109; N 24, ст. 162; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 8-9, ст. 236; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 7, ст. 80; N 11, ст. 144, 149; N 12, ст. 184; N 13-14, ст. 195, 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 14, ст. 201; N 16, ст. 219; N 17-18, ст. 222, 224, 225; N 23, ст. 416; N 24, ст. 452; 1999 г., N 20, ст. 721, 727; N 21, ст. 787; N 22, ст. 791; N 23, ст. 931; N 24, ст. 1066; 2000 г., N 10, ст. 248; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52, 54; N 13-14, ст. 173, 176; N 23, ст. 321; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 15, ст. 151; N 19-20, ст. 165; 2003 г., N 1-2, ст. 2; N 4, ст. 25; N 6, ст. 34; N 10, ст. 50, 51; N 11, ст. 69; N 14, ст. 107; N 15, ст. 124, 128, 139; 2004 г., N 2, ст. 9; N 5, ст. 27; N 10, ст. 54; N 14, ст. 82; N 15, ст. 86; N 16, ст. 91; N 17, ст. 98; 2005 г., N 7-8, ст. 23; Закон  Республики Казахстан от 9 июня 2005 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 17 июня 2005 г.):

      1) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
      "2. Осуществление деятельности или совершение определенных действий (операций), требующих лицензирования, допускается лишь при наличии лицензии, за исключением деятельности (операций), проводимой государственным органом, а также Банком Развития Казахстана в пределах полномочий, установленных законодательными актами Республики Казахстан.";

      2) в статье 15:
      часть тринадцатую после слова "десяти" дополнить словом "рабочих";
 
      дополнить частью четырнадцатой следующего содержания:
      "В случае изменения наименования лицензируемого вида деятельности, если такое изменение не повлекло изменения существа выполняемых операций в рамках лицензируемого вида деятельности, лицензиат представляет заявление на переоформление лицензии. В случаях, установленных нормативными правовыми актами лицензиара, лицензиат при переоформлении лицензии обязан представить дополнительные документы, связанные с осуществлением лицензируемого вида деятельности.".

      4. В Закон  Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 35; N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 1, ст. 180; N 14, ст. 274; 1997 г., N 12, ст. 183; 1998 г., N 5-6, ст. 50; N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 63, 64; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 1; N 8, ст. 52; N 24, ст. 338; 2002 г., N 18, ст. 157; 2003 г., N 4, ст. 25; N 15, ст. 139; 2004 г., N 5, ст. 30):
 
      статью 6 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Для регистрации юридического лица, исключительным видом деятельности которого является организация обменных операций с иностранной валютой, дополнительно требуется разрешение Национального Банка Республики Казахстан на государственную регистрацию в органах юстиции.".

      5. В Закон  Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 184; N 15, ст. 281; N 19, ст. 370; 1997 г., N 5, ст. 58; N 13-14, ст. 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 11-12, ст. 176; N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 9, ст. 86; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 5, ст. 31; N 10, ст. 51; N 11, ст. 56, 67; N 15, ст. 138, 139; 2004 г., N 11-12, ст. 66; N 15, ст. 86; N 16, ст. 91; N 23, ст. 140; 2005 г., N 7-8, ст. 24):     

      1) по всему тексту слово "(интереса)" исключить;

      2) пункт 2 статьи 6 дополнить словами ", за исключением деятельности (операций), проводимой государственным органом, а также Банком Развития Казахстана в пределах полномочий, закрепленных законодательными актами Республики Казахстан";

      3) в статье 30:
      в пункте 2:
      подпункт г) изложить в следующей редакции:
      "г) кассовые операции: услуги по приему банкнот и монет в целях их размена, обмена, пересчета, сортировки, упаковки, хранения и последующей выдачи;";
 
      в подпункте о) слова "и пересылка" исключить;
 
      пункт 2-3 изложить в следующей редакции:
      "2-3. Лицензии банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на проведение операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом, выдаются уполномоченным органом.
      Для выдачи лицензии банкам и кредитным товариществам на проведение операций, предусмотренных подпунктами к), л), н), о), п), организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на проведение операции, предусмотренной подпунктом п) пункта 2 настоящей статьи, требуется положительное заключение Национального Банка.
      Лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, за исключением кредитных товариществ, на проведение операций, предусмотренных подпунктами к), л), н), о), и юридическим лицам, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой, на проведение операции, предусмотренной подпунктом п) пункта 2 настоящей статьи, выдаются Национальным Банком.";

      4) в абзаце втором части первой статьи 41 слова "включая нормы резервных требований," исключить;

      5) в пункте 3 статьи 42 слова "нормы резервных требований," исключить;

      6) статью 46 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
      "9. Национальный Банк в случае обнаружения нарушения требований законодательства Республики Казахстан по вопросам, регулирование которых входит в его компетенцию, вправе применить к банку или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, меры воздействия, указанные в подпунктах а), в), г) пункта 1 настоящей статьи.";

      7) статью 47 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
      "6-1. Вне зависимости от примененных ранее мер воздействия Национальный Банк вправе применить санкции к банку или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций. В качестве санкций Национальный Банк вправе применить меры, указанные в подпункте а) пункта 2 настоящей статьи, к банку или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также меры, указанные в подпункте б) пункта 2 настоящей статьи, к организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лицензию которой выдает Национальный Банк.";

      8) в подпункте г) пункта 1 статьи 48 слова "установленных уполномоченным органом" исключить;

      9) часть вторую пункта 4 статьи 50 после слов "юридического лица," дополнить словами "предоставление таможенным органам сведений по экспортным и (или) импортным операциям клиентов для осуществления экспортно-импортного валютного контроля в соответствии с валютным законодательством,".

      6. В Закон  Республики Казахстан от 28 апреля 1997 г. "О вексельном обращении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 8, ст. 87; 2001 г., N 24, ст. 338; 2003 г., N 15, ст. 138):

      1) часть четвертую статьи 83-1 исключить;

      2) в части третьей статьи 86 слова "учетной ставкой Национального Банка Республики Казахстан" заменить словами "ставкой рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан".

      7. В Закон  Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 186; 1998 г., N 24, ст. 437; 1999 г., N 8, ст. 237; N 23, ст. 925; 2001 г., N 17-18, ст. 245; N 20, ст. 257; 2002 г., N 1, ст. 1; N 23-24, ст. 198; 2003 г., N 1-2, ст. 9; N 11, ст. 56; N 15, ст. 139; N 21-22, ст. 160; 2004 г., N 11-12, ст. 66; N 23, ст. 140, 142; 2005 г., N 7-8, ст. 19; Закон  Республики Казахстан от 16 июня 2005 г. "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 22 июня 2005 г. и "Казахстанская правда" 23 июня 2005 г.):
 
      в статье 49:
      заголовок после слова "Учет" дополнить словами "и отчетность";
 
      в пункте 1:
      после слова "финансовую" дополнить словами "и статистическую";
 
      после слова "активам" дополнить словами "в уполномоченный орган и (или) Национальный Банк Республики Казахстан".

      8. В Закон  Республики Казахстан от 29 июня 1998 г. "О платежах и переводах денег" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 11-12, ст. 177; N 24, ст. 445; 2000 г., N 3-4, ст. 66; 2003 г., N 4, ст. 25; N 10, ст. 49, 51; N 15, ст. 138; 2004 г., N 23, ст. 140):

      1) в статье 6:
      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "Банковские счета открываются при заключении между банком и клиентом договора банковского счета и (или) договора банковского вклада. Договор банковского счета подразделяется на договор текущего счета и договор карт-счета.";
 
      в пункте 2-1:
      в части первой слова "банковского счета" заменить словами "текущего счета";
 
      часть третью дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      "8) осуществлением иного банковского обслуживания клиента, предусмотренного законодательством Республики Казахстан и (или) договором карт-счета.";

      2) в пункте 4 статьи 20 слова "операционного дня, следующего за днем" заменить словами "двух операционных дней со дня".

      9. В Закон  Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. "О страховой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., N 22, ст. 406; 2003 г., N 11, ст. 56; N 12, ст. 85; N 15, ст. 139; 2004 г., N 11-12, ст. 66):
 
      заголовок статьи 74 после слова "Финансовая" дополнить словами "и иная".

      10. В Закон  Республики Казахстан от 8 февраля 2003 г. "О почте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 3, ст. 17; N 15, ст. 139; 2004 г., N 23, ст. 142):
 
      в подпункте 9) пункта 3 статьи 4 слова "и пересылка" исключить.

      11. В Закон  Республики Казахстан oт 28 марта 2003 г. "О кредитных товариществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 5, ст. 32; 2004 г., N 23, ст. 142):
 
      пункт 4 статьи 26 исключить.

      12. В Закон  Республики Казахстан от 3 июня 2003 г. "О Фонде гарантирования страховых выплат" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 11, ст. 63):

      1) подпункт 4) статьи 4 изложить в следующей редакции:
      "4) определяет объем, порядок и сроки представления отчетности Фонда (за исключением финансовой отчетности);";

      2) в статье 5:
      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Национальный Банк Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом определяет объем, порядок и сроки представления финансовой отчетности Фонда.";
 
      в пункте 3 слова "три представителя уполномоченного органа" заменить словами "два представителя уполномоченного органа, один представитель учредителя".

      13. В Закон  Республики Казахстан от 4 июля 2003 г. "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 15, ст. 132; 2004 г., N 11-12, ст. 66; N 16, ст. 91):
 
      в статье 7:
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Система оплаты труда уполномоченного органа утверждается Президентом Республики Казахстан по представлению Правления уполномоченного органа, согласованному с Национальным Банком Республики Казахстан.";
 
      пункт 3 дополнить вторым предложением следующего содержания:
      "Уполномоченный орган вправе иметь иные финансовые поступления, связанные с возмещением расходов, в порядке, определяемом положением о нем, которые по результатам финансового года перечисляются в бюджет Национального Банка Республики Казахстан.";
 
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Условия оплаты труда работников уполномоченного органа определяются его Правлением.".

      Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан