Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 22 қарашадағы N 89 Заңы.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; 2005 жылғы 4 қарашада "Егемен "Қазақстан" және 2005 жылғы 29 қазанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының кодексiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2005 жылғы 21 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына ):

      207-бапта:

      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "лауазымды адамдарға - жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, жеке тұлғаларға, жеке кәсiпкерлерге және заңды тұлғаларға жасырылған салық салу объектiсi бойынша төленуге жататын салық және басқа да мiндеттi төлемдер сомасының жүз елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "лауазымды адамдарға - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, жеке тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға - жасырылған салық салу объектiсi бойынша төленуге жататын салық және басқа да мiндеттi төлемдер сомасының екi жүз процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.".

      2. 2001 жылғы 12 маусымдағы "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" (Салық кодексi) Қазақстан Республикасының кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22, 160-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; N 14, 82-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат):

      1) 10-баптың 1-тармағының 13) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 80-баптың 2-тармағында:

      2) тармақшадағы ", құрылыстарды" деген сөз "(мұнай, газ ұңғымалары мен берiлiс құрылғыларын қоспағанда)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) тармақша "iшкi топтың" деген сөзден кейiн "(топтың)" деген сөзбен толықтырылсын;

      3) 82-баптың тақырыбында, 1-тармағының бiрiншi абзацында және 3-тармағында ", құрылыстарды" деген сөз "(мұнай, газ ұңғымалары мен берiлiс құрылғыларын қоспағанда)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 87-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "87-бап. Шығып қалған тiркелген активтер құнының iшкi топтың

      (топтың) құн балансынан асып түсуiнен алынатын

      табыстар

      Егер iшкi топтың (І топ бойынша) немесе топтың (ІІ, ІІІ және IY топтар бойынша) шығып қалған тiркелген активтерiнiң құны салық кезеңiнде келiп түскен тiркелген активтер құны есепке алынған iшкi топтың (I топ бойынша) немесе топтың (II, III және ІY топтар бойынша) салық кезеңiнiң басындағы құн балансынан асып түссе, асып түскен шама жылдық жиынтық табысқа енгiзiлуге тиiс. Осы iшкi топтың (I топ бойынша) немесе топтың (II, III және ІY топтар бойынша) құн балансы салық кезеңiнiң аяғына қарай нөлге тең болады.";

      5) 100-бапта:

      тақырыбы "төлемдерге" деген сөздерден кейiн "және оқытуға" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3 және 4-тармақтармен толықтырылсын:

      "3. Жұмыс берушінің қызметкерді оқытуға, біліктілігін арттыруға немесе қайта даярлауға арналған шығыстары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шегерілуге жатады.

      4. Салық төлеушiмен еңбек қатынастарында тұрмаған жеке тұлғаны салық төлеушiнiң өндiрiстiк қызметiне байланысты мамандық бойынша оқыту төлемiне жұмсаған шығыстары мынадай талаптар сақталған:

      1) салық төлеушiде кемiнде 3 жыл жұмыспен өтеу мiндеттемесi туралы жеке тұлғамен шарт жасалған;

      2) бiлiмнiң тиiстi деңгейiн жеке тұлға тұңғыш рет алатын;

      3) жеке тұлғаның оқуы Қазақстан Республикасында не мамандар даярлау Қазақстан Республикасында жүзеге асырылмайтын мамандықтар бойынша Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерде жүзеге асырылатын жағдайларда шегерiлуге жатады.";

      6) 107-бапта:

      1-тармақтың бiрiншi абзацы "iшкi топтар" деген сөздерден кейiн ", топтар" деген сөзбен толықтырылсын;

      2-тармақтың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Әрбiр iшкi топ, топ бойынша амортизациялық аударымдар амортизация нормасын қолдану арқылы, бiрақ iшкi топтың, топтың салық кезеңiнiң соңындағы құн балансына осы Кодекстiң 110-бабында белгiленген шектi нормадан асырмай есептеледі.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Үйлер мен ғимараттар (мұнай, газ ұңғымалары мен берiс құрылғыларын қоспағанда) бойынша амортизациялық аударымдар әрбiр объект бойынша жеке айқындалады және I топтың негiзгi құралының құны iшкi топтың құн балансына теңестiрiледі.";

      7) 108-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "108-бап. Амортизациялық iшкi топтардың, топтардың

      құн балансын айқындау

      1. Әрбiр амортизациялық iшкi топ (І топтың), топ бойынша салық кезеңiнiң басында iшкi топтың (I топтың), топтың құн балансы деп аталатын қорытынды сомалар айқындалады.

      I топтың құн балансы негiзгі құралдардың әрбiр объектiсi бойынша iшкi топтардың құн баланстарынан және осы Кодекстiң 113-бабының 2-1-тармағына сәйкес құралған iшкi топтың құн балансынан тұрады.

      2. Iшкi топтың (І топтың), топтың салық кезеңiнiң соңындағы құн балансы:

      ішкі топтың (І топтың), топтың өткен салық кезеңінің соңындағы құн балансы ретінде айқындалған, өткен салық кезеңінде есептелген амортизациялық аударымдар сомасына азайтылған, сондай-ақ осы Кодекстiң 111 және 113-баптарына сәйкес жүргiзiлетiн түзетулер ескерiлген iшкi топтың (I топтың), топтың салық кезеңiнiң басындағы құн балансы,

      қосу

      осы Кодекстiң 109-бабына сәйкес айқындалған құн бойынша салық кезеңiнде келiп түскен тiркелген активтер,

      алу

      осы Кодекстiң 109-бабына сәйкес айқындалған тәртiппен салық кезеңiнде шығып қалған тiркелген активтер ретiнде айқындалады.

      3. 2006 жылғы 1 қаңтарға дейiн қолданыста болған, Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес айқындалған, ішкi топтардың 2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша құн балансы 2005 жылы амортизацияның қосарлы нормасы қолданылған тiркелген активтер ескерiле отырып, осы Кодекстiң 110-бабының 1-тармағында айқындалған топтар бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен бөлiнедi.";

      8) 109-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Сатып алу, оның iшiнде қаржы лизингi шарты бойынша лизинг алушының сатып алуы, құрылыс салуы, жарғылық капиталға салым ретiнде өтеусiз алуы кезiнде келiп түскен тiркелген активтер осы Кодекстiң 106-бабына сәйкес айқындалатын құн бойынша мынадай тәртiппен есепке алынады:

      I топ бойынша - тиiстi iшкi топтың құн балансын құрайды;

      II, ІІІ және IV топтар бойынша - топтың құн балансына енгiзiледi.

      2. Шығып қалатын тiркелген активтер тиiстi iшкi топтардың құн балансын (І топ бойынша) немесе II, ІІІ және IV топтардың құн балансын:

      өткiзу, қаржы лизингiне беру кезiнде - өткiзу құнына;

      жарғылық капиталға салым ретiнде беру кезiнде - осы Кодекстiң 106-бабына сәйкес айқындалатын құн бойынша;

      құрылтайшы, қатысушы мүлiктi алып қойған кезде - мәмiлеге қатысушылар айқындаған құн бойынша;

      тiркелген активтер сақтандырылған жағдайда, олар есептен шығарылған, жоғалған, жойылған, бүлiнген, ысырап болған кезде - сақтандыру ұйымы сақтанушыға сақтандыру шартына сәйкес төлейтiн сақтандыру төлемiнiң сомасын негiзге ала отырып айқындалатын құн бойынша, өзге де жағдайларда - салық мақсаттарында айқындалған (І топ бойынша) қалдық құны бойынша;

      өтеусiз беру кезiнде - баланстық құны бойынша кемiтедi.";

      9) 110-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "110-бап. Тiркелген активтер амортизациясының

      шектi нормалары

      1. Амортизацияға жататын тiркелген активтер амортизацияның мынадай шектi нормаларымен топтарға бөлiнедi:

Топ

N

Тiркелген активтердiң атауы

Амортизацияның

шектi нормасы

(%)

I

Үйлер, құрылыстар (мұнай, газ ұңғымалары мен берiлiс құрылғыларын қоспағанда)

10

II

Мұнай-газ өндiру машиналары мен

жабдықтарын қоспағанда,

машиналар және жабдық

25

III

Кеңсе машиналары мен компьютерлер

40

IV

Басқа топтарға қосылмаған

тiркелген активтер

15


      2. Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет пайдалануға енгiзiлген тiркелген активтер бойынша салық төлеушi кемiнде үш жылдың жылдық жиынтық табысын алу мақсатында осы тiркелген активтердi пайдаланған жағдайда, пайдаланудың бiрiншi салық кезеңiнде амортизациялық аударымдарды амортизацияның қосарлы нормалары бойынша есептеуге құқылы. Осы тiркелген активтер пайдаланудың бiрiншi салық кезеңiнде топтың құн балансынан бөлек есепке алынады. Келесi салық кезеңiнде осы тiркелген активтер тиiстi топтың құн балансына енгiзiлуге жатады.";

      10) 111-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Iшкi топтың (І топ бойынша) барлық тiркелген активтерi немесе топтың (ІІ, ІІІ және IV топтар бойынша) барлық тiркелген активтерi шығып қалғаннан кейiн iшкi топтың (І топ бойынша) немесе топтың (II, ІІІ және IV топтар бойынша) салық кезеңiнiң соңындағы құн балансы шегерiмге жатқызылады.

      2. Егер iшкi топтың (І топ бойынша) немесе топтың (ІІ, ІІІ және IV топтар бойынша) салық кезеңiнiң соңындағы құн балансы 300 айлық есептiк көрсеткiштен кем соманы құраған жағдайда, салық төлеушi iшкi топтың (І топ бойынша) немесе топтың (II, ІІІ және IV топтар бойынша) құн балансының шамасын шегерімге жатқызуға құқылы.";

      11) 111-1-бап алып тасталсын;

      12) 112-баптың 1 және 2-тармақтары "iшкi тобының" және "iшкi топтың" деген сөздерден кейiн тиiсiнше ", тобының" және ", топтың" деген сөздермен толықтырылсын;

      13) 113-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "113-бап. Жөндеуге жұмсалған шығыстар бойынша шегерiмдер

      1. Мына негiзгi құралдарды:

      1) осы топқа енетiн;

      2) Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасына, сондай-ақ бухгалтерлiк есепке алу стандарттарына сәйкес салық төлеушiнiң бухгалтерлiк балансында ескерiлетiн негiзгi құралдарды жөндеуге салық төлеушi жұмсаған iс жүзiндегi шығыстар бойынша әрбiр топқа қатысты шегерiм жасауға оларды жылдық жиынтық табыс алу үшiн пайдаланған жағдайда рұқсат етiледi.

      2. Қызмет етудiң нормативтiк мерзiмiн ұлғайтпайтын және негiзгi құралдардың өндiрiстiк қуатын арттырмайтын, техникалық құжаттамаға сәйкес негiзгi құралды сақтау және оларды техникалық бабында ұстау мақсатында жүргiзiлетiн, негiзгi құралдардың детальдарын (бөлшектерiн) ауыстыруға байланысты осы Кодекстiң 92-бабына сәйкес шегерiмге жатқызылатын шығыстарды қоспағанда, негiзгi құралдарды жөндеуге арналған iс жүзiндегi шығыстар сомасы топтың салық кезеңiнiң соңындағы құн балансынан белгiленген мынадай шекте әрбiр топ бойынша шегерiледi:

Топ

N

Топтың атауы

Шектi норма (%)

I

Үйлер, құрылыстар (мұнай, газ ұңғымалары мен берiлiс құрылғыларын қоспағанда)

15

II

Мұнай-газ өндiру машиналары мен

жабдықтарын қоспағанда,

машиналар және жабдық

25

III

Кеңсе машиналары мен компьютерлер

15

IV

Басқа топтарға қосылмаған

тiркелген активтер

15


      2-1. Осы баптың 2-тармағында аталған шектен асатын сома мынадай тәртіппен ескеріледі:

      1) I топ бойынша:

      егер iшкi топтың құн балансының құрамына кiретiн негiзгi құрал салық кезеңiнiң соңында iс жүзiнде шығып қалса - құн өсiмiнен түсетiн табыстың немесе iшкi топтың құн балансынан шығып қалған тiркелген актив құнының асып кетуiнен түскен табыстың тиiстi мөлшерiн iс жүзiндегi шығыстарға барабар азайтады және (немесе) iшкi топтың тиiстi құн балансын ұлғайтпайды;

      өзге де жағдайларда - iшкi топтың тиiстi құн балансын iс жүзiндегi шығыстарға барабар ұлғайтады;

      топтың құн балансына енгiзiлмейтiн негiзгi құралдар бойынша - жеке iшкi топтың құн балансын құрайды және келесi салық кезеңдерiнде осындай шығыстар iшкi топтың осы балансын ұлғайтуға жатқызылады;

      2) II, III және IV топтар бойынша: топтың құн балансы болған кезде - оның ұлғайтылуына жатқызылады;

      топтың құн балансы болмаған кезде - топтың келесi салық кезеңiнiң басталғандағы құн балансын құрайды.

      3. Бюджет қаражатынан алынған субсидиялар есебiнен жүргiзiлген жөндеуге жұмсалған шығыстар шегерiмге жатпайды және топтардың құн балансын ұлғайтпайды.

      4. Негiзгi құралдардың нормативтiк қызмет ету мерзiмiн ұлғайтпайтын және олардың өндiрiстiк қуатын арттырмайтын, техникалық құжаттарға сәйкес негiзгi құралды сақтау әрi оларды техникалық бабында ұстау мақсатында жүргiзiлетiн, негiзгi құралдардың детальдарын (бөлшектерiн) ауыстыруға байланысты жалгер жалға алынған негiзгi құралдарға қатысты жүргiзген және жалға берушiнiң жалға беруші шартына сәйкес өтемейтiн шығыстары осы Кодекстiң 92-бабына сәйкес шегерiмге жатқызылады.

      5. Осы Кодекстiң 138-140-баптарына сәйкес құны шегерiмге жатқызылатын (жатқызылған) инвестициялық жоба шеңберiнде пайдалануға берiлген негiзгi құралдарды жөндеуге жұмсалған iс жүзiндегi сома осы баптың 2 және 2-1-тармақтарында айқындалған тәртiппен шегерiмге жатқызылады.";

      14) 119-1-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының жер қойнауынан өндiрiлетiн" деген сөздер алып тасталсын;

      15) 122-баптың 5-тармағындағы "2006 жылғы 1 қаңтарға дейiн қолданылған" деген сөздер алып тасталсын;

      16) 124-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі "құрылыстарды, ғимараттарды" деген сөздер "(мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 139-баптың 7-тармағы "iшкi топтың" деген сөзден кейiн ", топтың" деген сөзбен толықтырылсын;

      18) 140-1-бапта:

      1-тармақта:

      бiрiншi бөлiктiң 3) тармақшасында:

      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) арнайы экономикалық аймақтарды құру мақсаттарына сәйкес келетiн қызметтiң мынадай түрлерi:";

      үшiншi және төртiншi абзацтардағы "және (немесе)" деген сөздер алып тасталсын;

      төртiншi абзацтағы "жүргiзу нәтижесiнде алуға жататын (алынған) табыстарды жылдық жиынтық табысының кемiнде 90 процентiн құрайтын заңды тұлғалар, егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында қызметiн жүзеге асыратын ұйымдар деп танылады." деген сөздер "жүргiзу;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы бесiншi - жетiншi абзацтармен толықтырылсын:

      "киiмнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын өндiру;

      трикотаж бұйымдарын өндiру;

      тоқыма материалдарынан киiм өндiру бойынша өз өндiрiсi тауарларын (жұмыстарын, көрсетiлетiн қызметтерiн) өткiзуден алуға жататын (алынған) табыстары жылдық жиынтық табысының кемiнде 90 процентiн құрайтын заңды тұлғалар, егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында қызметiн жүзеге асыратын ұйымдар деп танылады.";

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тармақтың 3) тармақшасында аталған тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң) нақты түрлерiнiң тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында қызметiн жүзеге асыратын ұйымдарға:

      жер қойнауын пайдаланушылар;

      акцизделетiн тауарлар өндiретiн ұйымдар;

      арнаулы салық режимдерiн қолданатын ұйымдар;

      инвестициялық салық преференциялары берiлген ұйымдар жатпайды.";

      19) 140-2-бапта:

      2-тармақтың бірінші бөлігіндегі "50" деген цифр "100" деген цифрмен ауыстырылсын;

      3-тармақ алып тасталсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында осы Кодекстiң 140-1-бабы 1-тармағының екiншi бөлiгiнде аталған тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi), сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында осы Кодекстiң 140-1-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында аталған қызмет түрлерiн жүзеге асыруға арналған әкiмшiлiк және өндiрiстiк мақсаттағы объектiлер бойынша құрылыс объектiлерiн және (немесе) құрылыс-монтаждау жұмыстарын өткiзу жөнiндегi айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.

      Осы тараудың мақсаттары үшiн әкiмшiлiк және өндiрiстiк мақсаттағы объектiлерге кеңселiк, өнеркәсiптiк ғимараттар мен қоймалар жатады.";

      20) 144-бап мынадай мазмұндағы 25-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "25-1) осы Кодекстiң 100-бабының 4-тармағына сәйкес жүргiзiлген, оқытуға арналған шығыстар;";

      21) 208-баптың 3-тармағындағы "12 000 еселенген" деген сөздер "15 000 еселенген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) мынадай мазмұндағы 224-1-баппен толықтырылсын:

      "224-1-бап. Арнайы экономикалық аймақтардың аумағында

      өткiзiлетiн тауарларға салық салу

      1. Осы Кодекстiң 140-1-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында аталған қызмет түрлерiн арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында жүзеге асыруға арналған жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес әкiмшiлiк және өндiрiстiк мақсаттағы объектiлердi салу және пайдалануға беру процесiнде толық тұтынылатын тауарларды арнайы экономикалық аймақтардың аумағында өткiзуге қосылған құн салығы нөлдiк ставка бойынша салынады.

      Электр энергиясын, бензиндi, дизель отыны мен суды қоспағанда, осы тармақтың мақсаттары үшiн әкiмшiлiк және өндiрiстiк мақсаттағы объектiлердi тұрғызу процесiне тiкелей тартылған тауарлар құрылыс процесiнде толық тұтынылатын тауарлар деп түсініледi.

      2. Есепке алуға жатқызылатын салық сомасының осы баптың 1-тармағында аталған айналымдар бойынша есеп беру кезеңi iшiнде есептелген салық сомасынан асып түскен сомалар арнайы экономикалық аймақ аумағындағы салық органынан растау алғаннан кейiн әкелiнген тауарлардың әкiмшiлiк және өндiрiстiк мақсаттағы объектiлердi салу процесінде нақты тұтынылу бөлігінде белгіленген мерзімдерде салық төлеушінің өтініші бойынша оған қайтарылады. Арнайы экономикалық аймақ аумағында құрылған атқарушы орган арнайы экономикалық аймақ аумағындағы салық органының сұрау салуы бойынша беретiн, әкелiнген тауарлардың әкiмшiлiк және өндiрiстiк мақсаттағы объектiлердi салу процесiнде пайдаланылғаны туралы құжат растау үшiн негіздеме болып табылады.

      3. Осы бапқа сәйкес қосылған құн салығы бойынша нөлдiк ставканы қолдану үшін:

      1) арнайы экономикалық аймақтың аумағында осы баптың 1-тармағында аталған объектiлердi салуды жүзеге асыратын ұйымдармен тауарлар беруге жасалған шарт (келiсiм-шарт);

      2) тауарлар шығаруды еркiн кеден аймағының кеден режимiнде жүзеге асыратын кеден органы белгі қойған кедендiк жүк декларациясының көшiрмелерi;

      3) осы тармақтың 1) тармақшасында аталған ұйымдарға тауарлардың тиеп жөнелтiлгенiн растайтын тауарға iлеспе құжаттардың көшiрмелерi;

      4) осы тармақтың 1) тармақшасында аталған ұйымдардың тауарларды алғанын растайтын құжаттардың көшiрмелерi негiз болып табылады.";

      23) 225-бапта:

      17) тармақшаның екiншi бөлiгі алып тасталсын;

      17) тармақшадағы "тауарларды өткiзу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады." деген сөздер "тауарларды;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 18) және 19) тармақшалармен толықтырылсын:

      "18) арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында өткiзiлетiн, арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында осы Кодекстiң 140-1-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында аталған қызмет түрлерiн жүзеге асыру процесiнде тұтынылатын тауарларды;

      19) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстейтiн және келiсiм-шарттың талаптары бойынша импортталатын тауарларға (жұмыстарға, көрсетiлетiн қызметтерге) қосылған құн салығынан босатылған кәсiпорындарға өткiзiлетiн тауарларды (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) өткiзу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.";

      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:

      "Осы баптың 17) және 18) тармақшаларында аталған тауарлардың тiзбелерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтеді.";

      24) мынадай мазмұндағы 230-1-баппен толықтырылсын:

      "230-1-бап. Инфрақұрылымдық жобаларды iске асыруға байланысты

      жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтер

      Инфрақұрылымдық жобаларды iске асыруға байланысты жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi өткiзу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.

      Инфрақұрылымдық жобаларды iске асыруға байланысты жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтерге жаңа объектiлердi салу кезiндегi жобалау, жобалау-құрылыс, құрылыс-монтаждау жұмыстары жатады.

      Салықтан босату салық төлеушi (мердiгер, қосалқы мердiгер) Қазақстан Республикасы Үкiметiмен инфрақұрылымдық жобаны iске асыруға жасасқан концессиялық шарт шеңберiнде жүзеге асырылатын жұмыстар мен көрсететiн қызметтерге қатысты қолданылады.

      Инфрақұрылымдық жобалар Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен бекiтiледi. Инфрақұрылымдық жобаларды iске асыруға байланысты жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң нақты түрлерiнiң тiзбесi, олардың көлемi мен құны әрбiр жоба бойынша жаңа объектіні зерттеу, жобалау, салу мақсатын негiзге ала отырып және осы инфрақұрылымдық жобаны iске асыру үшiн қойылатын ғылыми-техникалық, экономикалық және экологиялық талаптардың ерекшелiктерiн ескере отырып, жобалау-сметалық құжаттамада айқындалуға тиiс.";

      25) 245-баптың 2-тармағындағы "224" деген цифрлар "224-1" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      26) 250-бапта:

      1-тармақтың бiрiншi бөлiгiнiң 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) қосалқы бөлшектердiң;";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Осы баптың 1-тармағында аталған тауарларды қосылған құн салығын төлеушiлер өздерiнiң өндiрiстiк мұқтаждары үшiн әкеледі.";

      2-тармақта:

      бiрiншi бөлiк "жөнiндегi мiндеттеменi" деген сөздерден кейiн "және аталған тауарларды нысаналы пайдалану туралы мiндеттеменi" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiктегi "мiндеттеме" деген сөз "мiндеттемелер" деген сөзбен ауыстырылсын;

      27) 252-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) осы Кодекстiң 224-1-бабына сәйкес тауарлардың арнайы экономикалық аймақтардың аумағында өткiзiлгенiн растау үшiн қажеттi құжаттар;";

      28) 258-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының кедендiк аумағында еркiн айналым үшiн шығарылатын акцизделетiн тауарлардың жекелеген түрлерiне акциз ставкалары осы баптың 1-тармағына сәйкес белгiленедi және осы Кодекстiң 516-бабының 3-тармағына сәйкес жиынтық төлемнiң құрамына енгiзiлуi мүмкiн. Акцизделетiн тауарлардың жекелеген түрлерiнiң тiзбесiн және жиынтық төлемнiң ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.

      Жиынтық төлем осы Кодекстiң 276-278-баптарында белгiленген тәртiппен және мерзiмдерде төленедi.";

      29) 312-1-бапта:

      3-тармақтың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жоғарыда тiзiп көрсетiлген триггерлер осы баптың 4-6-тармақтарында аталған әдiстемеге сәйкес айқындалады. Жер қойнауын пайдаланушыға берiлуге тиiстi пайда түсiретiн өнiмдегi үлестiң проценттiк мәнiн айқындау үшiн әрбiр триггерден алынған нәтиже өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартта айқындалған төменгi мәндермен салыстырылады.

      Жер қойнауын пайдаланушының өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартта айқындалған пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiнiң нақты проценттiк мәнi жобаның экономикалық көрсеткiштерiне қарай осы бапта көзделген шектерде, осы Кодекстiң 285-бабында көзделген тәртiппен келiсiм-шартқа тиiстi өзгерiстер енгiзiлгенге дейiн оның қолданылу мерзiмi iшiнде өзгерiссiз сақталады.";

      4-тармақтың бесiншi - жетiншi бөлiктерi мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiнiң көрсетiлген төменгi мәндерге сәйкес келетiн және жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiн айқындау үшiн қажеттi проценттiк мәнi өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартта мынадай шектерде белгiленедi:

R-фактордың (кiрiстiлiк

көрсеткiшiнiң) мәнi

Жер қойнауын пайдаланушының пайда

түсiретiн өнiмдегi үлесiнiң

проценттiк мәнi

1,2-ден аз немесе

соған тең

70 проценттен 90 процентке дейiн

1,5-тен көп немесе соған тең

10 процент


      Егер R-фактордың (кiрiстiлiк көрсеткiшiнiң) алынған мәнi 1,2-ден көп және 1,5-тен аз болған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесi мына формула бойынша есептеледi:

      жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі үлесі = (A% - (A% - 10%)/0,3*(Х - 1,2)* 100%), мұнда:

      А - жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі үлесiнiң өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартта көрсетiлген R-фактордың (кiрiстiлiк көрсеткiшiнiң) мәнiне сәйкес келетiн, 1,2-ден аз немесе соған тең проценттiк мәнi;

      X - жобаның iске асырылуы кезеңiндегi R-фактордың (кiрiстiлiк көрсеткiшiнiң) iс жүзiнде алынған мәнi.

      R-фактордың (кiрiстiлiк көрсеткiшiнiң) мәнi үтiрден кейiнгi екiншi белгiге дейiн дәлдiкпен айқындалады.";

      5-тармақтың төртiншi - алтыншы бөлiктерi мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiнiң көрсетiлген төменгi мәндерге сәйкес келетiн және жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiн айқындау үшiн қажеттi проценттiк мәнi өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартта мынадай шектерде белгiленедi:

Рентабельдiлiктiң iшкi

нормасының (РIН) мәнi

Жер қойнауын пайдаланушының

пайда түсiретiн өнiмдегi

үлесiнiң проценттік мәнi

12 проценттен кем немесе

соған тең

70 проценттен 90 процентке

дейiн

20 проценттен көп немесе

соған тең

10 процент


      Егер рентабельділіктiң iшкi нормасының (РIН) алынған мәнi он екi проценттен астам және жиырма проценттен кем болған жағдайда, онда жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесi мына формула бойынша есептеледi:

      жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесi = (А% - (А% - 10%)/8% * (Х - 12%)), мұнда:

      А - жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiнiң өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартта көрсетiлген рентабельдiлiктiң iшкi нормасының (РIН) мәнiне сәйкес келетiн, 12 проценттен аз немесе соған тең проценттiк мәнi;

      X - жобаның iске асырылуы кезеңiндегi рентабелдiлiктiң iшкi нормасының (РIН) iс жүзiнде алынған мәнi.

      Рентабельдiлiктiң iшкi нормасының (РIН) мәнi үтiрден кейiнгi екiншi белгiге дейiн дәлдiкпен айқындалады.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Р-фактор (баға коэффициенті) есептілік кезеңіндегі өтемдік өнімнің нақты құны мен жер қойнауын пайдаланушының есептілік кезеңiндегi пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiнiң нақты құны сомасының есептiлiк кезеңiндегi мұнай өндiру көлемiне қатынасы ретiнде айқындалады.

      Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiнiң көрсетiлген төменгi мәндерге сәйкес келетiн және жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегі үлесiн айқындау үшiн қажеттi проценттiк мәнi өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартта мынадай шектерде белгiленедi:

Р-фактордың (баға

коэффициентiнiң) мәнi

Жер қойнауын пайдаланушының

пайда түсiретiн өнiмдегi

үлесiнiң проценттiк мәнi

1 баррель үшiн 12 АҚШ

долларынан кем немесе соған

тең

70 проценттен 90 процентке дейiн

1 баррель үшiн 27 АҚШ

долларынан астам немесе

соған тең

10 процент


      Егер Р-факторының (баға коэффициентiнiң) алынған мәнi 1 баррель үшiн 12 АҚШ долларынан астам және 27 АҚШ долларынан кем болған жағдайда, онда жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесi мына формула бойынша есептеледi:

      жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесi = (А% - (А% - 10%)/15 * (X - 12) * 100%), мұнда:

      А - жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiнiң өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартта көрсетiлген Р-фактордың (баға коэффициентiнiң) 1 баррель үшiн 12 АҚШ долларынан кем немесе соған тең мәнiне сәйкес келетiн проценттiк мәнi;

      X - жобаның iске асырылуы кезеңiндегi Р-фактордың (баға коэффициентiнiң) iс жүзiнде алынған мәнi.

      Р-фактордың (баға коэффициентiнiң) мәнi үтiрден кейiнгi екiншi белгiге дейiн дәлдiкпен айқындалады.";

      30) 314-5-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартты орындау кезiнде мемлекет түсiмдерiнiң үлесi әрбiр салық кезеңiнде өндiру басталған кезден салынған инвестициялар қайтарылған кезге дейiн өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартта белгiленген мәннiң бес процентiнен он процентiне дейiнгiден кем болмауға және жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңiнде, келесi кезеңдерде алған өнiм көлемiнiң қырық процентiнен кем болмауға тиiс.

      2. Осы баптың мақсаттары үшін мемлекет түсімдерінің үлесі жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңі ішіндегі өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесi, салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер болып табылатын, орындалған салықтық мiндеттемелерiн бiлдiредi.

      Мемлекет түсiмдерiнiң үлесi қосылған құн салығын және жер қойнауын пайдаланушы оларға қатысты салық агентi ретiнде әрекет ететiн салықтарды қамтымайды.";

      31) 316-бапта:

      1-тармақтың бiрiншi абзацында:

      "1) тармақшасында" деген сөздер "3) және 4) тармақшаларында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "өтемдi қызмет көрсету шарттары бойынша" деген сөздер "қызмет көрсетудiң өтемдi шарттары бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "2) және 3) тармақшаларында" деген сөздер "1) және 2) тармақшаларында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      32) 318-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, әлеуметтiк салықты есептеу осы Кодекстiң 317-бабының 1, 2 және 4-тармақтарында белгiленген ставкаларды осы Кодекстiң 316-бабына сәйкес айқындалған салық жылы iшiндегi әлеуметтiк салық салу объектiсiне және Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заңнамалық актiсiне сәйкес есептелген Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына түсетiн әлеуметтiк аударымдар сомасына кемiту арқылы жүргiзiледі.";

      33) 355-бапта:

      1-тармақта:

      "2-тармағында" деген сөздер "2 және 2-1-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "мен жеке кәсiпкерлер" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Жеке кәсiпкерлер мүлiк салығын салық салу объектiлерiнiң орташа жылдық құнына 0,5 процент ставка бойынша есептейдi.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Оңайлатылған декларация негiзiнде арнаулы салық режимiн қолданатын заңды тұлғалар мүлiк салығын салық салу объектiлерiнiң орташа жылдық құнына 0,5 процент ставка бойынша есептейді.";

      34) 365-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "365-бап. Салық ставкалары

      Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық, салық салу объектiлерiнiң құнына қарай, мынадай ставкалар бойынша есептеледi:

1) 1 000 000 теңгеге дейін

қоса алғанда

салық салу объектілері құнының

0,05 проценті;

2) 1 000 000 теңгеден жоғары

- 2 000 000 теңгеге дейiн қоса алғанда

500 теңге + 1 000 000 теңгеден

асатын сомадан 0,08 процентi;

3) 2 000 000-нан теңгеден

жоғары - 3 000 000 теңгеге

дейiн қоса алғанда

1 300 теңге + 2 000 000

теңгеден асатын сомадан 0,1

процентi;

4) 3 000 000 теңгеден жоғары

- 4 000 000 теңгеге дейiн

қоса алғанда

2 300 теңге + 3 000 000

теңгеден асатын сомадан 0,15

процентi;

5) 4 000 000 теңгеден жоғары

- 5 000 000 теңгеге дейiн

қоса алғанда

3 800 теңге + 4 000 000

теңгеден асатын сомадан 0,2

процентi;

6) 5 000 000 теңгеден жоғары - 6 000 000 теңгеге дейiн қоса алғанда

5 800 теңге + 5 000 000

теңгеден асатын сомадан 0,25

процентi;

7) 6 000 000 теңгеден жоғары

- 7 000 000 теңгеге дейiн

қоса алғанда

8 300 теңге + 6 000 000

теңгеден асатын сомадан 0,3

процентi;

8) 7 000 000 теңгеден жоғары

- 8 000 000 теңгеге дейiн

қоса алғанда

11 300 теңге + 7 000 000

теңгеден асатын сомадан 0,35

процентi;

9) 8 000 000 теңгеден жоғары

- 9 000 000 теңгеге дейiн

қоса алғанда

14 800 теңге + 8 000 000

теңгеден асатын сомадан 0,4

процентi;

10) 9 000 000 теңгеден жоғары

- 10 000 000 теңгеге дейiн

қоса алғанда

18 800 теңге + 9 000 000

теңгеден асатын сомадан 0,45

процентi;

11) 10 000 000 теңгеден жоғары

23 300 теңге + 10 000 000

теңгеден асатын сомадан 0,5

процентi;


      35) 376-баптың 2-тармағында:

      1) тармақшада:

      екiншi абзацтағы "он бес" деген сөздер "жиырма бec" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзацтағы "4500,0" деген цифрлар "10000,0" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      екінші абзацтағы "жиырма бес" деген сөздер "елу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      үшінші абзацтағы "9000,0" деген цифрлар "25000,0" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      36) 377-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жеке кәсіпкердің табысына мынадай ставкалар бойынша салық салынуға тиіс:

Тоқсандық табысы

Ставкасы

3000,0 мың теңгеге дейін

қоса алғанда

табыс сомасының 3 проценті

3000,0 мың теңгеден жоғары - 6000,0 мың теңгеге дейiн қоса алғанда

90,0 мың теңге + 3000,0 мың теңгеден асатын табыс сомасынан 4 процент

6000,0 теңгеден жоғары

210,0 мың теңге + 6000,0

теңгеден асатын табыс

сомасынан 5 процент


      3. Заңды тұлғаның табысына мынадай ставкалар бойынша салық

      салынуға тиiс:

Тоқсандық табысы

Ставкасы

3000,0 мың теңгеге дейін

қоса алғанда

табыс сомасынан 3 проценті

3000,0 мың теңгеден жоғары - 10000,0 мың теңгеге дейiн қоса алғанда

90,0 мың теңге + 3000,0 мың

теңгеден асатын табыс

сомасынан 4 процент

10000,0 теңгеден жоғары -

18000,0 мың теңгенi қоса

алғанда

370,0 мың теңге + 10000,0

теңгеден асатын табыс

сомасынан 5 процент

18000,0 теңгеден жоғары

770,0 мың теңге + 18000,0

теңгеден асатын табыс

сомасынан 7 процент


      37) 516-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Акцизделген тауарлардың жекелеген түрлерiн Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына еркiн айналым үшiн шығарған кезде кеден бажы мен акциз жиынтық төлем түрiнде төленуi мүмкiн.";

      38) 518-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "518-бап. Салық құпиясы

      1. Мына мәлiметтердi:

      1) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi туралы;

      2) жеке тұлғаларды қоспағанда, салық төлеушi (салық агентi) салық кезеңiнде бюджетке төлеген салықтар және басқа да мiндеттi төлемдер туралы;

      3) салық төлеушiге салық жылында бюджеттен нөлдiк ставка бойынша салық салынатын айналым бойынша қосылған құн салығының қайтарылатын сомалары туралы;

      4) салықтық құқық бұзушылықтар мен қылмыстар жасаған тұлғаларды заң бойынша қудалау мақсатында құқық қорғау органдарына; салық төлеушiнiң салық мiндеттемелерiн айқындау туралы iстердi және салықтық құқық бұзушылықтар мен қылмыстар үшін жауапкершілікті қарау барысында соттарға; мемлекеттік бюджеттің болжамды көрсеткішін қалыптастыру жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға берiлетiн;

      5) Қазақстан Республикасы тараптардың бiрi болып табылатын салық немесе құқық қорғау органдары арасындағы өзара ынтымақтастық туралы халықаралық шарттарға (келiсiмдерге), сондай-ақ Қазақстан Республикасы халықаралық ұйымдармен жасасқан шарттарға сәйкес басқа мемлекеттердiң салық және құқық қорғау органдарына, халықаралық ұйымдарға берiлетiн мәлiметтердi қоспағанда, салық қызметi органы салық төлеушi туралы алған кез келген мәлiметтер салық құпиясы болып табылады.

      2. Салық төлеушiге қатысты ақпаратты салық төлеушiнiң жазбаша рұқсатынсыз басқа тұлғаға беруге болмайды.

      3. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, салық қызметi органдары, олардың лауазымды тұлғалары, сондай-ақ мемлекеттiк бюджеттiң болжамды көрсеткiштерiн қалыптастыру жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның лауазымды тұлғалары салық құпиясын жария етпеуге тиiс. Мемлекеттiк бюджеттiң болжамды көрсеткiштерiн қалыптастыру жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган салық құпиясын құрайтын мәлiметтерге қол жеткiзе алатын лауазымды тұлғалардың тiзбесiн бекiтедi.

      4. Салық қызметiнiң және мемлекеттiк бюджеттiң болжамды көрсеткiштерiн қалыптастыру жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның лауазымды тұлғалары аталған органдарда жұмыс iстеген кезеңде де, сондай-ақ өзi қызметтен босағаннан кейiн де салық құпиясы болып табылатын деректердi жария етуге құқылы емес.

      5. Салық құпиясы болып табылатын мәлiметтерi бар құжаттарды жоғалту не осындай мәлiметтердi жария ету Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.".

      3. 2003 жылғы 5 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Кеден кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 7-8, 40-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 18, 106-құжат; 2005 ж., N 11, 43-құжат):

      290-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Акцизделетiн тауарлардың жекелеген түрлерiн Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына еркiн айналыс үшiн шығарған кезде кеден бажы мен акциз Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жиынтық төлем түрiнде төленуi мүмкiн.".

      2-бап. Осы Заң 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


ПрезидентіО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения

Закон Республики Казахстан от 22 ноября 2005 года N 89.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30; N 11, ст. 56, 64, 68; N 14, ст. 109; N 15, ст. 122, 139; N 18, ст. 142; N 21-22, ст. 160; N 23, ст. 171; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 55; N 15, ст. 86; N 17, ст. 97; N 23, ст. 139, 140; N 24, ст. 153; 2005 г., N 5, ст. 5; N 7-8, ст. 19; N 9, ст. 26; N 13, ст. 53; N 14, ст. 58; Закон Республики Казахстан от 21 октября 2005 г. "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 4 ноября 2005 г. и "Казахстанская правда" 29 октября 2005 г.):

      в статье 207:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "влечет штраф на должностных лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей, на физических лиц, на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц - в размере ста пятидесяти процентов от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "влекут штраф на должностных лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, на физических лиц, на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц - в размере двухсот процентов от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения.".

      2. В Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 168; 2002 г., N 6, ст. 73, 75; N 19-20, ст. 171; 2003 г., N 1-2, ст. 6; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 15, ст. 133, 139; N 21-22, ст. 160; N 24, ст. 178; 2004 г., N 5, ст. 30; N 14, ст. 82; N 20, ст. 116; N 23, ст. 140, 142; N 24, ст. 153; 2005 г., N 7-8, ст. 23):

      1) подпункт 13) пункта 1 статьи 10 исключить;

      2) в пункте 2 статьи 80:

      в подпункте 2) слово ", строений" заменить словами "(за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточных устройств)";

      подпункт 9) дополнить словом "(группы)";

      3) в заголовке, абзаце первом пункта 1 и пункте 3 статьи 82 слово ", строений" заменить словами "(за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточных устройств)";

      4) статью 87 изложить в следующей редакции:

      "Статья 87. Доходы от превышения стоимости

      выбывших фиксированных активов над

      стоимостным балансом подгруппы (группы)

      Если стоимость выбывших фиксированных активов подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) превышает стоимостный баланс подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) на начало налогового периода с учетом стоимости поступивших фиксированных активов в налоговом периоде, величина превышения подлежит включению в совокупный годовой доход. Стоимостный баланс данной подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) на конец налогового периода становится равным нулю.";

      5) в статье 100:

      заголовок дополнить словами "и обучение";

      дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

      "3. Подлежат вычету расходы работодателя на обучение, повышение квалификации или переподготовку работника в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. Вычету подлежат расходы налогоплательщика, направленные на оплату обучения физического лица, не состоящего с ним в трудовых отношениях, по специальности, связанной с производственной деятельностью налогоплательщика, при соблюдении следующих условий:

      1) с физическим лицом заключен договор об обязательстве отработать у налогоплательщика не менее 3 лет;

      2) соответствующий уровень образования физическое лицо получает впервые;

      3) обучение физического лица осуществляется в Республике Казахстан либо за пределами Республики Казахстан по специальностям, по которым не осуществляется подготовка специалистов в Республике Казахстан.";

      6) в статье 107:

      абзац первый пункта 1 после слова "подгруппам" дополнить словом ", группам";

      часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Амортизационные отчисления по каждой подгруппе, группе подсчитываются путем применения нормы амортизации, но не выше предельной, установленной статьей 110 настоящего Кодекса, к стоимостному балансу подгруппы, группы на конец налогового периода.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. По зданиям и сооружениям (за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточных устройств) амортизационные отчисления определяются по каждому объекту отдельно, и стоимость основного средства I группы приравнивается к стоимостному балансу подгруппы.";

      7) статью 108 изложить в следующей редакции:

      "Статья 108. Определение стоимостного баланса

      амортизационных подгрупп, групп

      1. По каждой амортизационной подгруппе (группы I), группе на начало налогового периода определяются итоговые суммы, называемые стоимостным балансом подгруппы (группы I), группы.

      Стоимостный баланс I группы состоит из стоимостных балансов подгрупп по каждому объекту основных средств и стоимостного баланса подгруппы, образованного в соответствии с пунктом 2-1 статьи 113 настоящего Кодекса.

      2. Стоимостный баланс подгруппы (группы I), группы на конец налогового периода определяется как:

      стоимостный баланс подгруппы (группы I), группы на начало налогового периода, определяемый как стоимостный баланс подгруппы (группы I), группы на конец предыдущего налогового периода, уменьшенный на сумму амортизационных отчислений, исчисленных в предыдущем налоговом периоде, а также с учетом корректировок, производимых согласно статье 111 и статье 113 настоящего Кодекса,

      плюс

      поступившие в налоговом периоде фиксированные активы по стоимости, определенной в соответствии со статьей 109 настоящего Кодекса,

      минус

      выбывшие в налоговом периоде фиксированные активы в порядке, определенном в соответствии со статьей 109 настоящего Кодекса.

      3. Стоимостные балансы подгрупп по состоянию на 1 января 2006 года, определенные в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действовавшим до 1 января 2006 года, с учетом фиксированных активов, по которым в 2005 году была применена двойная норма амортизации, распределяются по группам, определенным пунктом 1 статьи 110 настоящего Кодекса, в порядке, установленном уполномоченным государственным органом.";

      8) пункты 1 и 2 статьи 109 изложить в следующей редакции:

      "1. При приобретении, в том числе по договору финансового лизинга лизингополучателем, строительстве, безвозмездном получении, получении в качестве вклада в уставный капитал поступившие фиксированные активы учитываются по стоимости, определяемой в соответствии со статьей 106 настоящего Кодекса, в следующем порядке:

      по I группе - образуют стоимостный баланс соответствующей подгруппы;

      по II, III и IV группам - включаются в стоимостный баланс группы.

      2. Выбывающие фиксированные активы уменьшают стоимостный баланс соответствующих подгрупп (по I группе) или стоимостный баланс II, III и IV групп:

      при реализации, передаче в финансовый лизинг - на стоимость реализации;

      при передаче в качестве вклада в уставный капитал - по стоимости, определяемой в соответствии со статьей 106 настоящего Кодекса;

      при изъятии имущества учредителем, участником - по стоимости, определенной участниками сделки;

      при списании, утрате, уничтожении, порче, потере, в случаях страхования фиксированных активов - по стоимости, определяемой исходя из суммы страховых выплат, выплачиваемых страхователю страховой организацией в соответствии с договором страхования, в иных случаях - по остаточной стоимости, определенной в налоговых целях (по I группе);

      при безвозмездной передаче - по балансовой стоимости.";

      9) статью 110 изложить в следующей редакции:

      "Статья 110. Предельные нормы амортизации

      фиксированных активов

      1. Подлежащие амортизации фиксированные активы распределяются по группам со следующими предельными нормами амортизации:

  N

групп

 Наименование фиксированных активов

Предельная норма амортизации (%)

  I

Здания, сооружения (за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточных устройств)

      10

  II

Машины и оборудование, за исключением машин и оборудования нефтегазодобычи

      25

 III

Канцелярские машины и компьютеры

      40

 IV

Фиксированные активы, не включенные в другие группы

      15


      2. По фиксированным активам, впервые введенным в эксплуатацию на территории Республики Казахстан, налогоплательщик вправе в первый налоговый период эксплуатации исчислять амортизационные отчисления по двойным нормам амортизации при условии использования данных фиксированных активов в целях получения совокупного годового дохода не менее трех лет. Данные фиксированные активы в первый налоговый период эксплуатации учитываются отдельно от стоимостного баланса группы. В последующий налоговый период данные фиксированные активы подлежат включению в стоимостный баланс соответствующей группы.";

      10) пункты 1 и 2 статьи 111 изложить в следующей редакции:

      "1. После выбытия всех фиксированных активов подгруппы (по I группе) или всех фиксированных активов группы (по II, III и IV группам) стоимостный баланс подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) на конец налогового периода подлежит вычету.

      2. Налогоплательщик вправе отнести на вычеты величину стоимостного баланса подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) при условии, если стоимостный баланс подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) на конец налогового периода составляет сумму меньшую, чем 300 месячных расчетных показателей.";

      11) статью 111-1 исключить;

      12) пункты 1 и 2 статьи 112 после слова "подгруппы" дополнить словом ", группы";

      13) статью 113 изложить в следующей редакции:

      "Статья 113. Вычеты по расходам на ремонт

      1. Вычет допускается в отношении каждой группы по фактическим расходам, произведенным налогоплательщиком на ремонт следующих основных средств:

      1) входящих в данную группу;

      2) учитываемых в бухгалтерском балансе налогоплательщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности , а также стандартами бухгалтерского учета, при условии их использования для получения совокупного годового дохода.

      2. Сумма фактических расходов на ремонт основных средств, за исключением относимых на вычеты в соответствии со статьей 92 настоящего Кодекса расходов, связанных с заменой деталей (частей) основных средств, производимых в целях сохранения и поддержания технического состояния основного средства в соответствии с технической документацией, которые не увеличивают нормативного срока службы и не повышают производственной мощности основных средств, вычитается по каждой группе в следующих пределах, установленных от стоимостного баланса группы на конец налогового периода:

  N

групп

 Наименование группы

Предельная норма (%)

  I

Здания, сооружения (за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточных устройств)

      15

  II

Машины и оборудование, за исключением машин и оборудования нефтегазодобычи

      25

 III

Канцелярские машины и компьютеры

      15

 IV

Фиксированные активы, не включенные в другие группы

      15


      2-1. Сумма, превышающая предел, указанный в пункте 2 настоящей статьи, учитывается в следующем порядке:

      1) по I группе:

      если на конец налогового периода основное средство, входящее в состав стоимостного баланса подгруппы, фактически выбыло, - уменьшает соответствующий размер дохода от прироста стоимости или дохода от превышения стоимости выбывшего фиксированного актива над стоимостным балансом подгруппы пропорционально фактическим расходам и (или) не увеличивает соответствующего стоимостного баланса подгруппы;

      в иных случаях - увеличивает соответствующий стоимостный баланс подгруппы пропорционально фактическим расходам;

      по основным средствам, не включаемым в стоимостный баланс группы, - образует стоимостный баланс отдельной подгруппы, и в последующие налоговые периоды такие расходы относятся на увеличение данного баланса подгруппы;

      2) по II, III и IV группам:

      при наличии стоимостного баланса группы - относится на его увеличение;

      при отсутствии стоимостного баланса группы - образует стоимостный баланс группы на начало следующего налогового периода.

      3. Расходы на ремонт, произведенные за счет субсидий, полученных из бюджетных средств, на вычеты не относятся и не увеличивают стоимостного баланса групп.

      4. Расходы, связанные с заменой деталей (частей) основных средств, производимые в целях сохранения и поддержания технического состояния основного средства в соответствии с технической документацией, которые не увеличивают нормативного срока службы основных средств и не повышают их производственной мощности, произведенные арендатором в отношении арендуемых основных средств и не возмещаемые арендодателем в соответствии с договором аренды, подлежат вычету в соответствии со статьей 92 настоящего Кодекса.

      5. Сумма фактических расходов на ремонт основных средств, введенных в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта, стоимость которых подлежит отнесению (отнесена) на вычеты в соответствии со статьями 138-140 настоящего Кодекса, подлежит вычету в порядке, определенном пунктами 2 и 2-1 настоящей статьи.";

      14) в подпункте 3) пункта 1 статьи 119-1 слова "добываемых из недр Республики Казахстан," исключить;

      15) в пункте 5 статьи 122 слова "действовавшим до 1 января 2006 года," исключить;

      16) в части первой пункта 1 статьи 124 слова "строений, сооружений" заменить словами "сооружений (за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточных устройств)";

      17) пункт 7 статьи 139 после слова "подгруппы" дополнить словом ", группы";

      18) в статье 140-1:

      в пункте 1:

      в подпункте 3) части первой:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "3) не менее 90 процентов совокупного годового дохода которых составляют доходы, подлежащие получению (полученные) от реализации товаров собственного производства (работ, услуг) следующих видов деятельности, соответствующих целям создания специальной экономической зоны:";

      в абзацах третьем и четвертом слова "и (или)" исключить;

      дополнить абзацами пятым - седьмым следующего содержания:

      "производства готовых текстильных изделий, кроме одежды;

      производства трикотажных изделий;

      производства одежды из текстильных материалов.";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Перечень конкретных видов товаров (работ, услуг), указанных в подпункте 3) настоящего пункта, определяется Правительством Республики Казахстан.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. К организациям, осуществляющим деятельность на территориях специальных экономических зон, не относятся:

      недропользователи;

      организации, производящие подакцизные товары;

      организации, применяющие специальные налоговые режимы;

      организации, которым предоставлены инвестиционные налоговые преференции.";

      19) в статье 140-2:

      в части первой пункта 2 цифры "50" заменить цифрами "100";

      пункт 3 исключить;

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Обороты по реализации на территориях специальных экономических зон товаров (работ, услуг), указанных в части второй пункта 1 статьи 140-1 настоящего Кодекса, а также объектов строительства и (или) строительно-монтажных работ по объектам административного и производственного назначения в соответствии с проектно-сметной документацией, предназначенным для осуществления на территориях специальных экономических зон видов деятельности, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 140-1 настоящего Кодекса, освобождаются от налога на добавленную стоимость.

      Для целей настоящей главы к объектам административного и производственного назначения относятся офисные, промышленные здания и склады.";

      20) статью 144 дополнить подпунктом 25-1) следующего содержания:

      "25-1) расходы на обучение, произведенные в соответствии с пунктом 4 статьи 100 настоящего Кодекса;";

      21) в пункте 3 статьи 208 слова "12 000-кратную" заменить словами "15 000-кратную";

      22) дополнить статьей 224-1 следующего содержания:

      "Статья 224-1. Налогообложение товаров, реализуемых

      на территории специальных экономических

      зон

      1. Реализация на территории специальных экономических зон товаров, полностью потребляемых в процессе строительства и ввода в эксплуатацию объектов административного и производственного назначения в соответствии с проектно-сметной документацией, предназначенных для осуществления на территориях специальных экономических зон видов деятельности, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 140-1 настоящего Кодекса, облагается налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке.

      Для целей настоящего пункта под товарами, полностью потребляемыми в процессе строительства, понимаются товары, непосредственно вовлеченные в процесс возведения объектов административного и производственного назначения, за исключением электроэнергии, бензина, дизельного топлива и воды.

      2. Превышение суммы налога, относимого в зачет, над суммой начисленного налога за отчетный период по оборотам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, возвращается налогоплательщику по его заявлению в установленные сроки в части фактически потребленных в процессе строительства объектов административного и производственного назначения ввезенных товаров после получения подтверждения от налогового органа, находящегося на территории специальной экономической зоны. Основанием для подтверждения является документ об использовании в процессе строительства объектов административного и производственного назначения ввезенных товаров, который выдается по запросу налогового органа, находящегося на территории специальной экономической зоны, исполнительным органом, созданным на территории специальной экономической зоны.

      3. Основаниями для применения нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей являются:

      1) договор (контракт) на поставку товаров с организациями, осуществляющими на территории специальной экономической зоны строительство объектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи;

      2) копии грузовой таможенной декларации с отметками таможенного органа, осуществляющего выпуск товаров в таможенном режиме свободной таможенной зоны ;

      3) копии товаросопроводительных документов, подтверждающих отгрузку товаров организациям, указанным в подпункте 1) настоящего пункта;

      4) копии документов, подтверждающих получение товаров организациями, указанными в подпункте 1) настоящего пункта.";

      23) в статье 225:

      часть вторую подпункта 17) исключить;

      дополнить подпунктами 18) и 19) следующего содержания:

      "18) товаров, реализуемых на территории специальных экономических зон, потребляемых в процессе осуществления на территориях специальных экономических зон видов деятельности, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 140-1 настоящего Кодекса;

      19) товаров (работ, услуг), реализуемых предприятиям, работающим на территории Республики Казахстан и имеющим по условиям контрактов освобождение от налога на добавленную стоимость на импортируемые товары (работы, услуги).";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Перечни товаров, указанных в подпунктах 17) и 18) настоящей статьи, утверждаются Правительством Республики Казахстан.";

      24) дополнить статьей 230-1 следующего содержания:

      "Статья 230-1. Работы и услуги, связанные с

      реализацией инфраструктурных проектов

      Обороты по реализации работ и услуг, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, освобождаются от налога на добавленную стоимость.

      К работам и услугам, связанным с реализацией инфраструктурных проектов, относятся проектные, строительные, строительно-монтажные работы при создании новых объектов.

      Освобождение применяется в отношении работ и услуг, осуществляемых налогоплательщиком (подрядчиком, субподрядчиком) в рамках концессионного договора, заключенного с Правительством Республики Казахстан на реализацию инфраструктурного проекта.

      Инфраструктурные проекты утверждаются решением Правительства Республики Казахстан. Перечень конкретных видов работ и услуг, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, их объем и стоимость должны определяться в проектно-сметной документации по каждому проекту исходя из цели исследования, проектирования, строительства нового объекта и с учетом особенностей научно-технических, экономических и экологических требований для реализации данного инфраструктурного проекта.";

      25) в пункте 2 статьи 245 цифры "224" заменить цифрами "224-1";

      26) в статье 250:

      подпункт 4) части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "4) запасных частей;";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Товары, указанные в пункте 1 настоящей статьи, ввозятся плательщиками налога на добавленную стоимость для собственных производственных нужд.";

      в пункте 2:

      часть первую дополнить словами ", и обязательство о целевом использовании указанных товаров";

      в части второй слова "Обязательство заполняется" заменить словами "Обязательства заполняются";

      27) пункт 1 статьи 252 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) документов, необходимых в соответствии со статьей 224-1 настоящего Кодекса для подтверждения реализации товаров на территории специальных экономических зон;";

      28) статью 258 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

      "6. На отдельные виды подакцизных товаров, выпускаемых для свободного обращения на таможенную территорию Республики Казахстан в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, ставки акцизов устанавливаются в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи и могут включаться в состав суммарного платежа согласно пункту 3 статьи 516 настоящего Кодекса. Перечень отдельных видов подакцизных товаров и ставки суммарного платежа утверждаются Правительством Республики Казахстан.

      Суммарный платеж уплачивается в порядке и сроки, которые установлены статьями 276-278 настоящего Кодекса.";

      29) в статье 312-1:

      часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "Вышеперечисленные триггеры определяются в соответствии с методикой, указанной в пунктах 4-6 настоящей статьи. Полученный результат каждого из триггеров сопоставляется с пороговыми значениями, определяемыми в контракте о разделе продукции, для определения процентного значения доли в прибыльной продукции, которая подлежит передаче недропользователю.

      Конкретные процентные значения доли недропользователя в прибыльной продукции, определенные в контракте о разделе продукции в зависимости от экономических показателей проекта в границах, предусмотренных настоящей статьей, сохраняются без изменений в течение срока действия контракта до внесения в него соответствующих изменений в порядке, предусмотренном статьей 285 настоящего Кодекса.";

      части пятую - седьмую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "Процентные значения доли недропользователя в прибыльной продукции, соответствующие указанным пороговым значениям и необходимые для определения доли недропользователя в прибыльной продукции, устанавливаются в контракте о разделе продукции в следующих границах:

 Значение R-фактора (показателя доходности)

Процентное значение доли недропользователя в прибыльной продукции

меньше или равно 1,2

 от 70 до 90 процентов

больше или равно 1,5

 10 процентов


      В случае если полученное значение R-фактора (показателя доходности) более 1,2 и менее 1,5, то доля недропользователя в прибыльной продукции рассчитывается по следующей формуле:

      доля недропользователя в прибыльной продукции = (А% - (А% - 10%)/0,3 * (X - 1,2) * 100%), где:

      А - процентное значение доли недропользователя в прибыльной продукции, указанное в контракте о разделе продукции, соответствующее значению R-фактора (показателя доходности), меньше или равно 1,2;

      X - фактически полученное значение R-фактора (показателя доходности) за период реализации проекта.

      Значение R-фактора (показателя доходности) определяется с точностью до второго знака после запятой.";

      части четвертую - шестую пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "Процентные значения доли недропользователя в прибыльной продукции, соответствующие указанным пороговым значениям и необходимые для определения доли недропользователя в прибыльной продукции, устанавливаются в контракте о разделе продукции в следующих границах:

 Значение внутренней нормы

 рентабельности (ВНР)

Процентное значение доли недропользователя в прибыльной продукции

менее или равно 12 процентам

 от 70 до 90 процентов

более или равно 20 процентам

 10 процентов


      В случае если полученное значение внутренней нормы рентабельности (ВНР) более двенадцати процентов и менее двадцати процентов, то доля недропользователя в прибыльной продукции рассчитывается по следующей формуле:

      доля недропользователя в прибыльной продукции = (А% - (А% - 10%)/ 8% * (X - 12%)), где

      А - процентное значение доли недропользователя в прибыльной продукции, указанное в контракте о разделе продукции, соответствующее значению внутренней нормы рентабельности (ВНР), меньше или равно 12 процентам;

      X - фактически полученное значение внутренней нормы рентабельности (ВНР) за период реализации проекта.

      Значение внутренней нормы рентабельности (ВНР) определяется с точностью до второго знака после запятой.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Р-фактор (ценовой коэффициент) определяется как отношение суммы реальной стоимости компенсационной продукции за отчетный период и реальной стоимости доли прибыльной продукции недропользователя за отчетный период к объему добычи нефти за отчетный период.

      Процентные значения доли недропользователя в прибыльной продукции, соответствующие указанным пороговым значениям и необходимые для определения доли недропользователя в прибыльной продукции, устанавливаются в контракте о разделе продукции в следующих границах:

 Значение P-фактора

 (ценового коэффициента)

Процентное значение доли недропользователя в прибыльной продукции

менее или равно 12 долларам

США за 1 баррель

 от 70 до 90 процентов

более или равно 27 долларам

США за 1 баррель

 10 процентов


      В случае если полученное значение Р-фактора (ценового коэффициента) более 12 долларов США и менее 27 долларов США за 1 баррель, то доля недропользователя в прибыльной продукции рассчитывается по следующей формуле:

      доля недропользователя в прибыльной продукции = (А% - (А% - 10%)/ 15% * (X - 12) * 100%), где

      А - процентное значение доли недропользователя в прибыльной продукции, указанное в контракте о разделе продукции, соответствующее значению Р-фактора (ценового коэффициента), меньше или равно 12 долларам США за баррель;

      X - фактически полученное значение Р-фактора (ценового коэффициента) за период реализации проекта.

      Значение Р-фактора (ценового коэффициента) определяется с точностью до второго знака после запятой.";

      30) пункты 1 и 2 статьи 314-5 изложить в следующей редакции:

      "1. При исполнении контракта о разделе продукции доля поступлений государства в каждом налоговом периоде с момента начала добычи до момента возврата вложенных инвестиций не должна быть менее значения, установленного контрактом о разделе продукции в интервале от пяти до десяти процентов, и менее сорока процентов от объема продукции, полученной недропользователем в налоговом периоде, в последующих периодах.

      2. Доля поступлений государства для целей настоящей статьи означает исполненные налоговые обязательства недропользователя за налоговый период, представляющие собой долю Республики Казахстан по разделу продукции, налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

      Доля поступлений государства не включает налог на добавленную стоимость и налоги, в отношении которых недропользователь выступает в качестве налогового агента.";

      31) в статье 316:

      в абзаце первом пункта 1:

      слова "в подпункте 1)" заменить словами "в подпунктах 3) и 4)";

      слова "по договорам возмездного" заменить словами "по возмездным договорам";

      в пункте 2 слова "в подпунктах 2) и 3)" заменить словами "в подпунктах 1) и 2)";

      32) часть первую пункта 1 статьи 318 изложить в следующей редакции:

      "1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, исчисление социального налога производится посредством применения ставок, установленных в пунктах 1, 2 и 4 статьи 317 настоящего Кодекса, к объекту обложения социальным налогом, определенному в соответствии со статьей 316 настоящего Кодекса, за налоговый год и уменьшения на сумму социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании .";

      33) в статье 355:

      в пункте 1:

      слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 2 и 2-1";

      слова "и индивидуальные предприниматели" исключить;

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Индивидуальные предприниматели исчисляют налог на имущество по ставке 0,5 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения.";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Юридические лица, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, исчисляют налог на имущество по ставке 0,5 процента к среднегодовой стоимости объектов налогообложения.";

      34) статью 365 изложить в следующей редакции:

      "Статья 365. Налоговые ставки

      Налог на имущество физических лиц исчисляется в зависимости от стоимости объектов налогообложения по следующим ставкам:

1) до 1 000 000 тенге включительно

0,05 процента от стоимости объектов налогообложения;

2) свыше 1 000 000 тенге по 2 000 000 тенге

500 тенге + 0,08 процента с суммы, превышающей

1 000 000 тенге;

3) свыше 2 000 000 тенге по 3 000 000 тенге

1 300 тенге + 0,1 процента с суммы, превышающей

2 000 000 тенге;

4) свыше 3 000 000 тенге по 4 000 000 тенге

2 300 тенге + 0,15 процента с суммы, превышающей 3 000 000 тенге;

5) свыше 4 000 000 тенге по 5 000 000 тенге

3 800 тенге + 0,2 процента с суммы, превышающей

4 000 000 тенге;

6) свыше 5 000 000 тенге по 6 000 000 тенге

5 800 тенге + 0,25 процента с суммы, превышающей 5 000 000 тенге;

7) свыше 6 000 000 тенге по 7 000 000 тенге

8 300 тенге + 0,3 процента с суммы, превышающей 6 000 000 тенге;

8) свыше 7 000 000 тенге по 8 000 000 тенге

11 300 тенге + 0,35 процента с суммы, превышающей 7 000 000 тенге;

9) свыше 8 000 000 тенге по 9 000 000 тенге

14 800 тенге + 0,4 процента с суммы, превышающей 8 000 000 тенге;

10) свыше 9 000 000 тенге по 10 000 000 тенге

18 800 тенге + 0,45 процента с суммы, превышающей 9 000 000 тенге;

11) свыше 10 000 000 тенге

23 300 тенге + 0,5 процента с суммы, превышающей 10 000 000 тенге;


      ";

      35) в пункте 2 статьи 376:

      в подпункте 1):

      в абзаце втором слово "пятнадцать" заменить словами "двадцать пять";

      в абзаце третьем цифры "4 500,0" заменить цифрами "10 000,0";

      в подпункте 2):

      в абзаце втором слова "двадцать пять" заменить словом "пятьдесят";

      в абзаце третьем цифры "9 000,0" заменить цифрами "25 000,0";

      36) пункты 2 и 3 статьи 377 изложить в следующей редакции:

      "2. Доход индивидуального предпринимателя подлежит обложению по следующим ставкам:

    Доход за квартал

      Ставка

по 3 000,0 тыс. тенге

 3 процента с суммы дохода

свыше 3 000,0 тыс. тенге по 6 000,0 тыс. тенге

 90,0 тыс. тенге + 4 процента с суммы дохода, превышающей 3 000,0 тыс. тенге

свыше 6 000,0 тыс, тенге

210,0 тыс. тенге + 5 процентов с суммы дохода, превышающей 6 000,0 тыс. тенге


      3. Доход юридического лица подлежит обложению по следующим ставкам:

    Доход за квартал

      Ставка

по 3 000,0 тыс. тенге

 3 процента с суммы дохода

свыше 3 000,0 тыс. тенге по 10 000,0 тыс. тенге

 90,0 тыс. тенге + 4 процента с суммы дохода, превышающей 3 000,0 тыс. тенге

свыше 10 000,0 тыс. тенге

по 18 000,0 тыс. тенге

370,0 тыс. тенге + 5 процентов с суммы дохода, превышающей 10 000,0 тыс. тенге

свыше 18 000,0 тыс. тенге

770,0 тыс. тенге + 7

процентов с суммы дохода,

превышающей 18 000,0 тыс.

тенге


      ";

      37) статью 516 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. При выпуске отдельных видов подакцизных товаров для свободного обращения на таможенную территорию Республики Казахстан таможенная пошлина и акциз могут уплачиваться в виде суммарного платежа.";

      38) статью 518 изложить в следующей редакции:

      "Статья 518. Налоговая тайна

      1. Налоговую тайну составляют любые полученные органом налоговой службы сведения о налогоплательщике, за исключением сведений:

      1) о регистрационном номере налогоплательщика;

      2) о налогах и других обязательных платежах, уплаченных налогоплательщиком (налоговым агентом) в бюджет за налоговый период, за исключением физических лиц;

      3) о суммах возврата налога на добавленную стоимость по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, налогоплательщику из бюджета за налоговый год;

      4) представляемых правоохранительным органам в целях преследования по закону лиц, совершающих налоговые правонарушения и преступления; судам в ходе рассмотрения дел об определении налоговых обязательств налогоплательщика или ответственности за налоговые правонарушения и преступления; уполномоченному государственному органу по формированию прогнозных показателей государственного бюджета;

      5) представляемых налоговым или правоохранительным органам других государств, международным организациям в соответствии с международными договорами (соглашениями) о взаимном сотрудничестве между налоговыми или правоохранительными органами, одной из сторон которых является Республика Казахстан, а также договорами, заключенными Республикой Казахстан с международными организациями.

      2. Информация, касающаяся налогоплательщика, не может быть предоставлена другому лицу без письменного разрешения налогоплательщика.

      3. Налоговая тайна не подлежит разглашению органами налоговой службы, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, а также должностными лицами уполномоченного государственного органа по формированию прогнозных показателей государственного бюджета. Уполномоченный государственный орган по формированию прогнозных показателей государственного бюджета утверждает перечень должностных лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну.

      4. Должностные лица органов налоговой службы и уполномоченного государственного органа по формированию прогнозных показателей государственного бюджета не вправе распространять сведения, составляющие налоговую тайну, как в период работы в указанных органах, так и после своего увольнения.

      5. Утрата документов, содержащих сведения, составляющие налоговую тайну, либо разглашение таких сведений влечет ответственность , предусмотренную законами Республики Казахстан.".

      3. В Таможенный кодекс Республики Казахстан от 5 апреля 2003 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 7-8, ст. 40; N 15, ст. 139; 2004 г., N 18, ст. 106; 2005 г., N 11, ст. 43):

      статью 290 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

      "6. При выпуске отдельных видов подакцизных товаров для свободного обращения на таможенную территорию Республики Казахстан таможенная пошлина и акциз могут уплачиваться в виде суммарного платежа в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2006 года.

Президент


Республики Казахстан