Қайырымдылық туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 16 қарашадағы № 402-V ҚРЗ.

      МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "оралмандар" деген сөз "қандастар" деген сөзбен ауыстырылды - ҚР 13.05.2020 № 327-VI Заңымен ("Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" ҚР Кодексіне (Салық кодексі) тиісті өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілген күннен кейін қолданысқа енгізіледі).

      Осы Заң қайырымдылық саласында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) демеуші – демеушілік қызметті жүзеге асыратын тұлға;

      2) демеушілік қызмет – демеушінің осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес демеушінің атын көпшілікке танымал ету шарттарымен демеушілік көмек көрсету жөніндегі қызметі;

      3) демеушінің атын көпшілікке танымал ету – іс-шараны қаржыландырғаны және (немесе) материалдық-техникалық қолдағаны үшін көрнекі және (немесе) дыбыстық нысанда демеушінің жеке аты (атауы), оның тауарлары, тауар белгілері, жұмыстары, көрсететін қызметтері туралы ақпарат тарату;

      4) ерікті қайырмалдықтар – пайдаланушыларға олардың әлеуметтік сипаттағы мәселелерін шешу үшін берілген ақша, сондай-ақ өзге де мүлік;

      4-1) корпоративтік қайырымдылық – кәсіпкерлік субъектілерінің қайырымдылық көмек көрсету жөніндегі ерікті қызметі;

      4-2) кіші отан – аумағында жеке тұлға туған және (немесе) өз өмірінің бір бөлігін өткізген Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірлігі;

      4-3) кіші отанға қолдау көрсететін адам – кіші отанға қолдау көрсететін жеке тұлға;

      4-4) кіші отанды қолдау – патриотизмге негізделген, кіші отанға қолдау көрсетуге бағытталған ерікті қызмет;

      5) қайырымдылық – қайырымдылық көмек көрсетуге және ізгілік қажеттіліктерді қанағаттандыруға негізделген, филантропиялық, демеушілік және меценаттық қызмет, сондай-ақ кіші отанға қолдау көрсету түрінде ерікті, өтеусіз не жеңілдікті шарттармен жүзеге асырылатын әлеуметтік пайдалы қызмет;

      6) қайырымдылық бағдарламасы – қайырымдылық көмекті жүзеге асыру мерзімдері мен тәртібін қамтитын шаралар жүйесі;

      7) қайырымдылық волонтері – қайырымдылық ұйымымен немесе пайдаланушымен Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жасалған шарт негізінде өз тәжірибесін, арнайы дағдыларын, білімін, икемін, жеке байланыстарын қолдану арқылы қаражат жинауға қатысатын жеке тұлға;

      8) қайырымдылық гранты – пайдаланушыға қаржылай көмек көрсету үшін бөлінетін, нысаналы пайдаланылуы есеппен расталатын ақша;

      9) қайырымдылық жасаушы – қайырымдылықты жүзеге асыратын адам, филантроп және (немесе) демеуші және (немесе) меценат және (немесе) кіші отанға қолдау көрсететін адам;

      10) қайырымдылық көмек – пайдаланушыға қаржылық және (немесе) материалдық жағдайын жақсарту үшін жәрдемдесу мақсатында қайырымдылық жасаушы:

      жеке тұлғаны әлеуметтік қолдау түрінде;

      демеушілік көмек түрінде;

      жарғылық қызметін қолдау мақсатында коммерциялық емес ұйымға;

      қызметін "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес айқындалатын әлеуметтік салада жүзеге асыратын ұйымға өтеусіз негізде беретін мүлік;

      10-1) қайырымдылық саласындағы уәкілетті орган – қайырымдылық саласындағы басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      11) қайырымдылық ұйымы – осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес қайырымдылықты жүзеге асыру үшін құрылған коммерциялық емес ұйым;

      11-1) қаражат жинау – ерікті қайырмалдықтарды және (немесе) қайырымдылық көмекті тарту процесі;

      12) меценат – меценаттық қызметті жүзеге асыратын тұлға;

      13) меценаттық қызмет – меценаттың осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес ғылымды, білімді, мәдениетті, өнерді, спорттық шеберлікті дамытуға, қоғам мен мемлекеттің тарихи және этномәдени игілігін сақтауға өзінің ізгілік еркі негізінде қайырымдылық көмек көрсету жөніндегі қызметі;

      14) нысаналы капитал (эндаумент) – қайырымдылық жасаушы капиталдың бастапқы мөлшерін сақтау шартымен қайырымдылық көмекті жүзеге асыруға бағыттайтын қайырымдылық жасаушы капиталының бастапқы мөлшерінен түсетін инвестициялық кіріс;

      15) пайдаланушы – әлеуметтік сипаттағы мәселелерді шешуде қайырымдылық көмек алатын тұлға;

      16) филантроп – филантропиялық қызметті жүзеге асыратын тұлға;

      17) филантропиялық қызмет – филантроптың осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңдарына және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес қоғамның және адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру, олардың өмір сүру жағдайларын жақсарту үшін өзінің жеке ресурстарын бөлуге негізделген ерікті қызметі.

      18) электрондық қайырымдылық – электрондық тәсілмен жүзеге асырылатын ақша түріндегі ерікті қайырмалдықтарды тарту жөніндегі қызмет.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қайырымдылықтың мақсаты мен міндеттері

      1. Қоғамда қайырымдылықтың рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру, қолдау және нығайту арқылы қоғамның өзін-өзі ұйымдастыруын дамытуға жәрдемдесу қайырымдылықтың мақсаты болып табылады.

      2. Қайырымдылықтың мақсатына мынадай міндеттерді орындау арқылы қол жеткізіледі:

      1) бейбітшілікті, достық пен қоғамдық келісімді, халық бірлігін, рухани мәдениетті, отбасының қоғамдағы беделі мен рөлін нығайтуға жәрдемдесу, сондай-ақ ана болуды қорғау, балалар мен жастарды патриоттық тәрбиелеу;

      2) азаматтар мен қоғамның материалдық, мәдени-білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыру;

      3) қайырымдылық көмек көрсету, оның ішінде әлеуметтік және медициналық мекемелерге, этномәдени бірлестіктерге, мәдениет пен өнер, білім беру, ғылым, спорт ұйымдарына және Қазақстан халқы үшін мәдени-тарихи маңызы бар объектілерге, сондай-ақ көрсетілген салалардың дамуына үлес қосқан жекелеген қайраткерлерге қайырымдылық көмек көрсету;

      4) табиғат пайдалануды жақсарту, қоршаған ортаны қорғау, жануарлар дүниесін және өсімдіктер әлемін қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру.

3-бап. Қайырымдылық қағидаттары

      1. Қайырымдылық жасаушылар, қайырымдылық ұйымдары мен пайдаланушылар қайырымдылыққа заңдылық, тең құқықтылық, еріктілік және жариялылық қағидаттары негізінде қатысады.

      Заңдылық қағидаты құқықтың шынайы әрекетін белгілейтін құқықтық режимді сақтауды білдіреді, онда барлық тұлғалар Қазақстан Республикасының Конституциясында, осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерде бекітілген құқықтық нормаларды қатаң сақтайды.

      Тең құқықтылық қағидаты қайырымдылық жасаушылардың, қайырымдылық ұйымдарының және пайдаланушылардың шыққан тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымдарына, тұрғылықты жеріне немесе кез келген өзге де мән-жайларға қарамастан, заң мен сот алдындағы тең құқықтарын қамтамасыз ететін құқықтық режимді сақтауды білдіреді.

      Еріктілік қағидаты қайырымдылық жасаушының, қайырымдылық ұйымының пайдаланушыға қайырымдылық көмек көрсету құқығын және пайдаланушының үшінші тұлғалар тарапынан мәжбүрлеп ықпал етусіз оны алу немесе алмау құқығын белгілейтін құқықтық режимді сақтауды білдіреді.

      Жариялылық қағидаты қайырымдылық жасаушының, қайырымдылық ұйымының және пайдаланушының қайырымдылыққа ашық түрде қатысу, осындай қатысу нәтижелерін бұқаралық ақпарат құралдарында еркін жариялау құқығын, сондай-ақ қайырымдылыққа қатысты салық, қаржылық және бухгалтерлік есептілік туралы ақпаратты ашуға кедергі келтірмеу міндетін белгілейтін құқықтық режимді сақтауды білдіреді.

      2. Осы Заңда көзделген іске асырылатын қайырымдылық міндеттерін таңдау еркіндігі Қазақстан Республикасының заңдарымен ғана шектелуі мүмкін.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-бап. Қайырымдылықтың түрлері, объектілері мен субъектілері

      1. Филантропиялық, демеушілік, меценаттық қызмет, кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызмет қайырымдылықтың түрлері болып табылады.

      2. Жеке және заңды тұлғалар, ғимараттар мен құрылыстар, жануарлар мен өсімдіктер қайырымдылық объектілері болады.

      3. Қайырымдылық жасаушылар, қайырымдылық ұйымдары және қайырымдылық волонтерлері қайырымдылық субъектілері болып табылады.

      4. Қайырымдылық субъектілері мен объектілері көрінеу жалған ақпарат таратқаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-1-бап. Электрондық қайырымдылық

      Электрондық қайырымдылыққа байланысты ақша аударымдарын қайырымдылық жасаушылар және (немесе) қайырымдылық ұйымдары Қазақстан Республикасының төлемдер және төлем жүйелері туралы заңнамасының талаптарына сәйкес көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер арқылы электрондық тәсілмен жүзеге асырады.

      Ескерту. 1-тарау 4-1-баппен толықтырылды – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-2-бап. Корпоративтік қайырымдылық

      1. Корпоративтік қайырымдылықты дамыту туралы шешім қабылдаған жағдайда кәсіпкерлік субъектілері қайырымдылық көмек көрсету жөніндегі ішкі құжаттарды әзірлейді.

      2. Ішкі құжаттар қайырымдылық көмектің қағидаттарын, негізгі бағыттарын, пайдаланушыларға оны көрсету тәртібін, кәсіпкерлік субъектісі бюджетінің шығыс бөлігін қалыптастыру тәртібін айқындайды.

      3. Көрсетілетін қайырымдылық көмектің мақсаттары осы Заңның 2-бабына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 1-тарау 4-2-баппен толықтырылды – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-тарау. ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ

5-бап. Қазақстан Республикасының қайырымдылық туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының қайырымдылық туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше қағидалар белгiленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

      3. Қайырымдылық субъектілері арасындағы, сондай-ақ олар мен пайдаланушылар арасындағы шарттық қатынастарды ресімдеу тәртібі Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес белгіленеді.

6-бап. Мемлекет және қайырымдылық

      1. Қайырымдылық субъектілерінің және пайдаланушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға мемлекет кепілдік береді.

      2. Қайырымдылықпен айналысатын қайырымдылық субъектілері ісіне мемлекеттің, ал мемлекет ісіне қайырымдылық субъектілерінің заңсыз араласуына, оларға мемлекеттік органдардың функцияларын жүктеуге жол берілмейді.

      3. Пайдаланушының қайырымдылық көмек алуы Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған көмектің, төлемдердің немесе жеңілдіктердің қандай да бір басқа түрлерін шектеуге немесе тоқтатуға негіз болып табылмайды.

      4. Қайырымдылық жасаушылар филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызметті және (немесе) кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асырған кезде, қайырымдылық ұйымдары қайырымдылықты жүзеге асырған кезде мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасай алады.

      5. Мемлекеттік органдардың бюджет қаражаты есебінен қайырымдылықпен айналысуға, сондай-ақ қайырымдылық жасаушы немесе қайырымдылық ұйымы бекіткен қайырымдылық бағдарламасына біржақты тәртіппен өзгеріс (өзгерістер) енгізуге құқығы жоқ.

      6. Мемлекет қайырымдылық субъектілеріне Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын тәртіппен мемлекеттік наградалар, сондай-ақ қайырымдылық саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен құрметті атақтар белгілеу және беру арқылы қайырымдылықты ынталандырады.

      7. Мемлекет қайырымдылық ұйымдарына "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес коммуналдық мүлікті кейіннен сатып алу құқығынсыз жеңілдікті шарттармен сенімгерлік басқаруға беру түрінде қолдау көрсетеді.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2017 № 86-VI Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Қайырымдылықты үйлестіру және бақылау

      1. Жергілікті атқарушы органдардың қайырымдылық жасаушылар, қайырымдылық ұйымдары қайырымдылық көмек көрсету туралы ұсыныстармен өздеріне жүгінген кезде әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде олардың қызметін үйлестіруге құқығы бар.

      2. Қайырымдылық ұйымы кірісінің мөлшері мен құрылымы, сондай-ақ оның мүлкінің құрамы, шығыстары, жұмыскерлерінің саны мен құрамы, олардың еңбегіне ақы төлеу туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылмайды.

      3. Қазақстан Республикасының резиденттері жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында халықаралық ұйымдар, шетелдіктер және (немесе) азаматтығы жоқ адамдар қайырымдылық көмек көрсетуге өтеусіз берген қаражаттың пайдаланылуы туралы есепті жариялауға міндетті.

      4. Қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын шетелдік және (немесе) халықаралық қайырымдылық ұйымының филиалы және (немесе) өкілдігі жыл сайын Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында құрылтайшылары (қатысушылары), мүліктің құрамы, кірістің қалыптасу көздері және ақшаны Қазақстан Республикасында жұмсаудың бағыттары туралы мәліметтерді қамтитын қызметі туралы есепті жариялауға міндетті.

      5. Алып тасталды – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-1-бап. Қайырымдылық саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Қайырымдылық саласындағы уәкілетті орган:

      1) қайырымдылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      2) қайырымдылық саласындағы жеке, заңды тұлғалармен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасайды;

      3) қайырымдылық саласындағы құрметті атақ беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      4) қайырымдылық саласындағы құрметті атақ береді;

      5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. Заң 7-1-баппен толықтырылды – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-бап. Қайырымдылық ұйымының құқықтары мен міндеттері

      1. Қайырымдылық ұйымының:

      1) өз қызметі туралы ақпаратты таратуға;

      2) соттарда, мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестіктерде өз мүшелерінің (қатысушыларының) құқықтары мен заңды мүдделерін білдіруге және қорғауға;

      3) бұқаралық ақпарат құралдарын құруға;

      4) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;

      4-1) қаражат жинауды жүзеге асыруға;

      5) осы Заңға және "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайырымдылық саласындағы өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

      2. Қайырымдылық ұйымы:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;

      2) өз мүшелеріне (қатысушыларына) олардың құқықтары мен мүдделерін қозғайтын құжаттармен және шешімдермен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге;

      3) өз мүшелеріне (қатысушыларына) мүліктің түсуі және жұмсалуы туралы ақпарат беруге;

      3-1) жылына бір реттен сиретпей орындалған қайырымдылық бағдарламасы туралы есепті бұқаралық ақпарат құралдарында және (немесе) қайырымдылық ұйымының интернет-ресурсында жариялауға міндетті.

      Есепте қайырымдылық бағдарламасын орындау шеңберіндегі кірістер мен шығыстар, қол жеткізілген мақсаттар туралы қысқаша ақпарат қамтылуға тиіс;

      4) осы Заңға және "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайырымдылық саласындағы өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

      3. Қайырымдылық ұйымы жұмыскерлерінің еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен реттеледі.

      4. Ерiктi қайырмалдықтарға жүгінетін қайырымдылық ұйымы Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасында белгіленген талаптарды сақтауға міндетті.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Халықаралық қайырымдылық

      1. Халықаралық қайырымдылықты қайырымдылық субъектілері осы Заңда, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

      2. Шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар, шетелдік және халықаралық ұйымдар осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында қайырымдылықты жүзеге асыруға қатыса алады.

10-бап. Қайырымдылықты жүзеге асыру кезіндегі салық жеңілдіктері

      Қайырымдылықты жүзеге асыратын қайырымдылық жасаушы Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген салық жеңілдіктерін пайдаланады.

11-бап. Қайырымдылықты жүзеге асыру кезіндегі қаржы-шаруашылық қызмет және бухгалтерлік есептілік

      1. Қайырымдылық жасаушы немесе қайырымдылық ұйымы қайырымдылықты осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес жүзеге асырады.

      2. Қайырымдылық жасаушы немесе қайырымдылық ұйымы жүзеге асырылатын қайырымдылық қызмет бойынша есепке алуды жүргізеді және уәкілетті мемлекеттік органдарға осы Заңда, Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген тәртіппен ақпарат береді.

      3. Пайдаланушыға өз мүлкін берген қайырымдылық жасаушының немесе қайырымдылық ұйымының одан осы мүлікті пайдалану туралы есепті талап етуге құқығы бар.

      4. Қайырымдылық жасаушыдан немесе қайырымдылық ұйымынан нысаналы сипаты бар қайырымдылық көмек ретінде ақша алған пайдаланушы қайырымдылық жасаушының немесе қайырымдылық ұйымының талап етуі бойынша осы Заңның 5-бабының 3-тармағына сәйкес қайырымдылық жасаушы немесе қайырымдылық ұйымы және пайдаланушы арасындағы шарттық қатынастарда айқындалған мерзімдерде және тәртіппен есеп береді.

      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

12-бап. Қайырымдылық ұйымының кірістері мен шығыстары

      1. Қайырымдылық ұйымының кірістері мынадай көздер:

      1) мүлікті, сондай-ақ оған құқықтарды сыйға тарту, өсиет етіп қалдыру немесе өтеусіз беру;

      2) ерікті қайырмалдықтар;

      3) қайырымдылық аукциондарынан, конкурстарынан түскен кірістер;

      4) нысаналы капитал (эндаумент);

      4-1) қайырымдылық гранттары;

      5) кәсіпкерлік қызметтен алынған кірістер;

      6) қайырымдылық жасаушылардың жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден, жеке шығармашылық қызмет нәтижелерін беруден түскен кірістері;

      7) қайырымдылық жасаушылардың қайырымдылық объектілерін күтіп-ұстау жөніндегі шығындарды өтеуі;

      8) осы Заңда, Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген басқа да көздер есебінен қалыптастырылады.

      2. Қайырымдылық жасаушылар кірістерді:

      1) бір жылдың ішінде бір рет немесе бірнеше рет қайырымдылық көмекке;

      2) ұзақ мерзімді қайырымдылық көмекке;

      3) әлеуметтік жарнаманы өткізуге жәрдемдесуге;

      4) қайырымдылық ұйымының қызметін жүзеге асыруға;

      5) осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес басқа да іс-шараларға жұмсайды.

      3. Осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, қайырымдылықты ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар қайырымдылық бағдарламасында көрсетіледі.

      4. Ерікті қайырмалдықтар көрсету қайырымдылық бағдарламасында көрсетілмейді.

      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

13-бап. Қайырымдылық бағдарламасы

      Қайырымдылық бағдарламасын қайырымдылық жасаушы және (немесе) қайырымдылық ұйымы әзірлейді, бекітеді және орындайды.

      2. Қайырымдылық бағдарламасы мақсаттарды, міндеттерді, іске асыру кезеңін, болжамды кірістер мен шығыстар сметасын қамтиды.

      3. Қайырымдылық жасаушы және (немесе) қайырымдылық ұйымы бір немесе бірнеше қайырымдылық бағдарламасын жүзеге асыруы мүмкін.

      4. Қайырымдылық бағдарламасының орындалуы қайырымдылық жасаушының және (немесе) қайырымдылық ұйымының есебімен расталады.

      Ескерту. 13-бап жаңа редакцияда – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-бап. Қайырымдылық ұйымы

      1. Қайырымдылық ұйымы осы Заңда көзделген қайырымдылық міндеттерін орындау үшін құрылады.

      2. Жеке және (немесе) заңды тұлғалар қайырымдылық ұйымының құрылтайшылары болады.

      3. Қайырымдылық ұйымының кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқығы бар, одан түскен кіріс қайырымдылық көмек көрсетуге пайдаланылады және құрылтайшылар арасында қайта бөлуге жатпайды.

      4. Қайырымдылық ұйымының кәсіпкерлік қызметінен түсетін кірісі Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық салуға жатады.

3-тарау. ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚТЫҢ ҰЙЫМДЫҚ НЕГІЗДЕРІ

15-бап. Қайырымдылық ұйымының жарғысы

      1. Қайырымдылық ұйымы жарғының негізінде әрекет етеді.

      2. Қайырымдылық ұйымының жарғысында:

      1) қызметтің атауы, нысанасы мен мақсаты;

      2) орналасқан жері;

      3) басқару органдарының құрылымы, қалыптасу тәртібі мен құзыреті;

      4) қайырымдылық ұйымы мүшелерінің (қатысушыларының) құқықтары мен міндеттері;

      5) мүлікті қалыптастыру көздері;

      6) құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі;

      7) қызметті қайта ұйымдастыру және тоқтату шарттары;

      8) таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тәртібі;

      9) филиалдар мен өкілдіктер туралы мәліметтер қамтылады.

      3. Қайырымдылық ұйымының жарғысында Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелер де қамтылуы мүмкін.

16-бап. Қайырымдылық ұйымының басқару органдары

      1. Қайырымдылық ұйымының жарғысында көзделген тәртіппен қалыптастырылатын алқалы орган – қамқоршылық кеңес қайырымдылық ұйымының жоғары басқару органы болып табылады.

      2. Қамқоршылық кеңес қайырымдылық ұйымының атқарушы органын тағайындайды, қайырымдылық ұйымы қызметінің оның жарғысының мақсатына сай болуын бақылауды, сондай-ақ жарғыда бекітілген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      3. Қайырымдылық ұйымының жоғары басқару органының құзыретіне:

      1) жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

      2) қайырымдылық бағдарламасын бекіту;

      3) алдағы жылға арналған жұмыс жоспарын, бюджетті, сондай-ақ өткен жылдың есебін бекіту;

      4) қайырымдылық ұйымын қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау жатады.

      4. Қайырымдылық ұйымының атқарушы органы оның жарғысында бекітілген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

17-бап. Қайырымдылық ұйымының мәртебесі

      1. Қайырымдылық ұйымдары мәртебесі бойынша халықаралық және республикалық болып бөлінеді.

      Халықаралық қайырымдылық ұйымдарына қызметі Қазақстан Республикасының аумағына және одан тысқары жерлерге таралатын қайырымдылық ұйымдары жатады.

      Республикалық қайырымдылық ұйымдарына филиалдары мен өкілдіктерінің қызметі Қазақстан Республикасының аумағына таралатын қайырымдылық ұйымдары жатады.

      2. Мәртебесіне қарамастан, белгіленген тәртіппен құрылған және тіркелген қайырымдылық ұйымдарының жаңа заңды тұлғаларды құрып, одақтар (қауымдастықтар) қабылдаған құрылтай шарттарының және жарғылардың негізінде қайырымдылық ұйымдарының одақтарын (қауымдастықтарын) құруға, сондай-ақ халықаралық одақтардың (қауымдастықтардың) қатысушысы болуға құқығы бар.

18-бап. Қайырымдылық ұйымының мүлкі, мүлікті қалыптастыру көздері

      1. Қайырымдылық ұйымының меншігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алынған мүлік болады.

      2. Қайырымдылық ұйымының мүлкі:

      1) құрылтайшының (құрылтайшылардың) түсімдері;

      2) жеке және (немесе) заңды тұлғалар, сондай-ақ басқа қайырымдылық ұйымдары берген қайырымдылық қайырмалдықтары, мүліктік жарналар, сыйға тарту, өсиеттер, нысаналы капиталдар (эндаументтер);

      3) қайырымдылық жасаушылардан алынған мүлікті өткізу жөніндегі қайырымдылық аукциондары мен конкурстарын өткізуден түсетін түсімдер;

      4) қайырымдылық ұйымдарының меншігіндегі акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар мен салымдар (депозиттер) бойынша алынатын дивидендтер (кірістер, сыйақы (мүдде);

      5) шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың, сондай-ақ шетелдік және (немесе) халықаралық қайырымдылық ұйымдарының қайырымдылық көмегі;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да түсімдер есебінен құрылады.

      3. Қайырымдылық ұйымының мүлкін саяси партияларды, кәсіптік одақтарды және сайлау қорларын қолдау үшін пайдалануға болмайды.

      4. Қайырымдылық ұйымының мүлкі не оның бір бөлігі кепіл нысанасы болып табылмайды.

19-бап. Нысаналы капиталды (эндаументті) қалыптастыру

      1. Нысаналы капиталды (эндаументті) қайырымдылық ұйымы Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының нормаларына сәйкес қайырымдылық қайырмалдығы, сыйға тарту, өсиет объектілерін басқаруға және (немесе) жалға беруге арналған шарттың (шарттардың) негізінде Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында не шетелдік валютада активтер қалыптастыру жолымен құрады.

      2. Нысаналы капиталды (эндаументті) жылжымалы және жылжымайтын мүлік, сондай-ақ жер учаскелері есебінен қалыптастыру олардың Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы нарықтық құны негізінде жүргізіледі.

      3. Нысаналы капиталды (эндаументті) толықтыру қайырымдылық бірлестіктерінің меншігіндегі акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар мен салымдар (депозиттер) бойынша алынатын дивидендтер (кірістер, сыйақы (мүдде) есебінен жүргізіледі.

      4. Нысаналы капитал (эндаумент) бір жүз миллион теңге мөлшеріндегі сомадан асқан кезде қайырымдылық ұйымы нысаналы капиталды (эндаументті) сенімгерлік басқаруды басқарушы компанияға береді.

      5. Бір жүз миллион теңгеден аз соманы құрайтын нысаналы капиталды (эндаументті) басқаруды ұйымның құрылтай немесе ішкі құжаттарында осыған уәкілеттік берілген қайырымдылық ұйымының басқару органы жүзеге асырады.

      Ескерту. 19-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

20-бап. Нысаналы капиталды (эндаументті) пайдалану

      1. Нысаналы капиталды (эндаументті) қалыптастырған қайырымдылық ұйымы оны өз жарғысына сәйкес пайдалануға міндетті.

      2. Нысаналы капиталдан (эндаументтен) түсетін кірісті бөлу қайырымдылық бағдарламасының бюджетіне сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысаналы капиталдан (эндаументтен) түсетін кіріс білім, ғылым, мәдениет, өнер, денсаулық сақтау, спорт, музей және архив ісі, қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану салаларындағы қайырымдылық гранттарын құруға бағытталады.

      4. Қайырымдылық гранттарының саны мен мөлшерін осы Заңның 19-бабының 4 және 5-тармақтарына сәйкес ұйымның құрылтай немесе ішкі құжаттарында осыған уәкілеттік берілген қайырымдылық ұйымының басқару органы немесе басқарушы компания белгілейді.

      5. Басқарушы компанияның нысаналы капиталды (эндаументті) басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға байланысты әкімшілік-басқарушылық шығыстары нысаналы капиталдың (эндаументтің) жылдық кіріс сомасының жиырма пайызынан аспайды.

      6. Пайдаланушы қайырымдылық грантын пайдалануды қайырымдылық жасаушымен жасалған шартқа сәйкес жүзеге асырады.

      Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

21-бап. Нысаналы капиталды (эндаументті) тарату

      1. Мыналар:

      1) нысаналы капиталды (эндаументті) қайырмалдық, сыйға беру, өсиет шартына (шарттарына) сәйкес пайдалану;

      2) нысаналы капитал (эндаумент) қалыптастырылған мерзімнің өтуі;

      3) басқарушы компанияны қайта ұйымдастыру туралы шешім;

      4) қайырымдылық ұйымын таратып жіберу туралы шешім;

      5) қайырымдылық жасаушы (қайырымдылық жасаушылар) берген капиталдың бастапқы мөлшерінің құнын он пайыздан астам мөлшерге азайту нысаналы капиталды (эндаументті) таратуға негіз болуы мүмкін.

      2. Нысаналы капиталды (эндаументті) тарату туралы шешімді осы баптың 1-тармағында көрсетілген негіздердің бірі болған кезде ұйымның құрылтай немесе ішкі құжаттарында осыған уәкілеттік берілген қайырымдылық ұйымының басқару органы қабылдайды.

      3. Басқарушы компанияның не қайырымдылық ұйымының жарғының нысаналы капиталды (эндаументті) қалыптастыру және пайдалану жөніндегі талаптарын және (немесе) осы Заңның нормаларын өрескел немесе бірнеше рет бұзуы соттың шешімі бойынша нысаналы капиталды (эндаументті) таратуға негіз бола алады.

      4. Егер қайырмалдық, сыйға тарту, өсиет шартында (шарттарында) өзгеше көзделмесе, таратылуға жататын нысаналы капитал (эндаумент) осындай капиталдарды қалыптастырған қайырымдылық ұйымдары арасында жасалған шартқа сәйкес басқа нысаналы капиталға (эндаументке) берілуі мүмкін.

      5. Таратылуға жататын нысаналы капиталды (эндаументті) кәсіпкерлік қызметте пайдалануға болмайды.

      Ескерту. 21-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-тарау. ФИЛАНТРОПИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ

22-бап. Филантропиялық қызмет объектілері

      Осы Заңның 4-бабының 2-тармағына сәйкес мыналар:

      1) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балалар, әлеуметтік оңалтуға және олардың арасында қадағалаусыз қалу мен құқық бұзушылық профилактикасы жүргізілуіне мұқтаж кәмелетке толмағандар;

      2) төтенше жағдайлардан зардап шеккен және өздеріне қайырымдылық көмек көрсетілуіне мұқтаж Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар, қандастар, сондай-ақ аумақтар;

      3) дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануға, өмір сүру үшін қолайлы жағдайлар жасалуына мұқтаж мүгедектігі бар адамдар;

      4) өздерінің құқықтарын өз бетінше іске асыруға және (немесе) өзінің тыныс-тіршілігі мәселелерін (заңды өкілдік, құқықтық көмек көрсету, қорғаншылыққа алу және басқасы) шешуге мүмкіндігі жоқ Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар, қандастар;

      5) арнайы медициналық мекемелерде есепте тұрған адамдар;

      5-1) Қазақстан Республикасының медициналық мекемелерінде және (немесе) шетелде шұғыл ақылы емделуге мұқтаж жеке тұлғалар;

      6) басқа да объектілер филантропиялық қызмет объектілері болып табылады.

      Ескерту. 22-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.06.2022 № 129-VІІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.04.2023 № 226-VII (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

23-бап. Жеке тұлғаның филантропиялық қызметі

      1. Жеке тұлға өзінің жеке меншігіндегі мүлікті және (немесе) өзінің зияткерлік меншік нәтижелерін пайдалана отырып, филантропиялық қызметпен айналысады.

      2. Алып тасталды – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      3. Алып тасталды – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      4. Алып тасталды – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

23-1-бап. Қайырымдылық волонтері

      1. Он сегіз жастан асқан адам қайырымдылық волонтері бола алады.

      2. Қайырымдылық волонтерінің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жасалған шарт негізінде қайырымдылық ұйымының немесе пайдаланушының пайдасына қаражат жинауды жүзеге асыруға құқығы бар.

      3. Қайырымдылық волонтері қайырымдылық ұйымына немесе пайдаланушыға жасалған шартқа сәйкес қаражат жинау туралы есеп беруге міндетті.

      4. Мемлекеттік қызметшілер қайырымдылық волонтерлері бола алмайды.

      Ескерту. Заң 23-1-баппен толықтырылды – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

24-бап. Заңды тұлғаның филантропиялық қызметі

      1. Кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлға ауыртпалықтары жоқ мүліктің бір бөлігін пайдалана отырып, филантропиялық қызметпен айналысады.

      2. Филантропиялық қызметпен айналысатын заңды тұлғалардың заңды тұлға құрмай, уақытша бірлестіктерді құруға құқығы бар.

5-тарау. ДЕМЕУШІЛІК ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ

25-бап. Демеуші жүзеге асыратын қайырымдылық көмектің көздері

      1. Демеуші қайырымдылық көмекті меншік құқығындағы мүліктің және демеушінің атын көпшілікке танымал етуден және (немесе) жарнаманы, оның ішінде әлеуметтік жарнаманы таратудан түскен қаражат есебінен жүзеге асыра алады.

      2. Демеуші көрсететін қайырымдылық көмек мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылмайды.

26-бап. Жеке тұлғаның демеушілік қызметі

      1. Демеушілік қызметпен айналысатын жеке тұлғаның үшінші тұлғаларға меншік құқығында тиесілі тауар белгісі, өндірілетін тауар, көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты таратуға құқығы жоқ.

      2. Демеушілік қызметпен айналысатын жеке тұлғаның оны өткізу үшін өзі қайырымдылық көмек көрсететін қайырымдылық іс-шарасының атауына және мазмұнына өзгеріс (өзгерістер) енгізуге құқығы жоқ.

      3. Қарапайым серіктестік құрған жеке тұлғалардың қайырымдылық көмек көрсету үшін серіктестік айқындаған, ауыртпалықтары жоқ мүліктің бір бөлігін пайдалана отырып, демеушілік қызметпен айналысуға құқығы бар.

27-бап. Заңды тұлғаның демеушілік қызметі

      1. Демеушілік қызметпен айналысатын заңды тұлға пайдаланушымен жасалған шартқа сәйкес өзінің атауы, тауар белгісі, өндірілген тауар, көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты таратады.

      2. Демеушілік қызметпен айналысатын заңды тұлғаның оны өткізу үшін өзі қайырымдылық көмек көрсететін қайырымдылық іс-шарасының атауына және мазмұнына өзгеріс (өзгерістер) енгізуге құқығы жоқ.

6-тарау. МЕЦЕНАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ

28-бап. Меценаттық қызмет объектілері

      Осы Заңның 4-бабының 2-тармағына сәйкес мыналар:

      1) ғылым, білім, мәдениет, өнер, спорт объектілері, тарихи және этномәдени ескерткіштер, сондай-ақ аталған салаларда жұмыс істейтін не оларды дамытуға үлес қосқан Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар, қандастар;

      2) алып тасталды – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3) ақылы білім алу және (немесе) кәсіби қабілеттерін арттыру үшін атаулы стипендияларға мұқтаж адамдар;

      4) авариялардың және (немесе) дүлей зілзаланың салдарынан зардап шеккен және кезек күттірмейтін қайырымдылық көмекті қажет ететін қайырымдылық объектілері;

      5) басқа да объектілер меценаттық қызмет объектілері болып табылады.

      Ескерту. 28-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 04.07.2022 № 134-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

29-бап. Жеке тұлғаның меценаттық қызметі

      1. Меценаттық қызметпен айналысатын жеке тұлғаның қайырымдылық көмек көрсету мақсатында жеке меншік құқығындағы мүлікті не оған мүліктік құқықтарды пайдаланушыға беруге құқығы бар.

      2. Жеке тұлғаның пайдаланушыға жедел көмек көрсетуді қажет ететін меценаттық қызметі қайырымдылық бағдарлама әзірленбестен көрсетілуі мүмкін.

30-бап. Заңды тұлғаның меценаттық қызметі

      1. Меценаттық қызметпен айналысатын заңды тұлғаның қайырымдылық бағдарламасында қайырымдылық грантының, жеке стипендияның ақшалай мәндегі мөлшерлерін, мақсатын, тағайындалу және пайдаланылу тәртібін көрсете отырып, оларды белгілеуге құқығы бар.

      2. Қайырымдылық грантын, жеке стипендияны пайдалану тәртібін пайдаланушы заңды тұлғаның келісімімен өзгерте алады.

      3. Қайырымдылық грантының, жеке стипендияның игерілмеген бөлігі қайтарымды қаржылай көмек болып табылады және заңды тұлғаға қайтарылуға жатады.

6-1-тарау. Кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібі

      Ескерту. Заң 6-1-тараумен толықтырылды - ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

30-1-бап. Кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызмет объектілері

      Осы Заңның 4-бабының 2-тармағына сәйкес кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызмет объектілері мыналар болып табылады:

      1) Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірлігі;

      2) кіші отанға қолдау көрсететін адамның кіші отанындағы ғылым, білім беру, мәдениет, өнер, спорт объектілері, аумақтар;

      3) кіші отанға қолдау көрсететін адамның кіші отанындағы өзге де объектілер.

30-2-бап. Жеке тұлғаның кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызметі

      Жеке тұлға өзінің жеке меншігіндегі мүлікті және (немесе) өзінің зияткерлік қызметінің нәтижелерін пайдалана отырып, кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызметпен айналысады.

7-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

31-бап. Қазақстан Республикасының қайырымдылық туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының қайырымдылық туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

32-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

О благотворительности

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 402-V ЗРК.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ.
      Сноска. По всему тексту слово "оралманы" заменено соответственно словом "кандасы" Законом РК от 13.05.2020 № 327-VI (вводится в действие с 01.01.2021).

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере благотворительности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) спонсор – лицо, осуществляющее спонсорскую деятельность;

      2) спонсорская деятельность – деятельность спонсора по оказанию спонсорской помощи на условиях популяризации имени спонсора в соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан;

      3) популяризация имени спонсора – распространение информации в визуальной и (или) звуковой форме о собственном имени (наименовании) спонсора, его товарах, товарных знаках, работах, услугах в обмен на финансирование и (или) материально-техническую поддержку мероприятия;

      4) добровольные пожертвования – деньги, а также иное имущество, переданные пользователям для решения их вопросов социального характера;

      4-1) корпоративная благотворительность – добровольная деятельность субъектов предпринимательства по оказанию благотворительной помощи;

      4-2) малая родина – административно-территориальная единица Республики Казахстан, на территории которой физическое лицо родилось и (или) провело часть своей жизни;

      4-3) лицо, оказывающее поддержку малой родине, – физическое лицо, оказывающее поддержку малой родине;

      4-4) поддержка малой родины – добровольная деятельность, основанная на патриотизме, направленная на оказание поддержки малой родине;

      5) благотворительность – социально-полезная деятельность, основанная на оказании благотворительной помощи и удовлетворении гуманных потребностей, осуществляемая добровольно, безвозмездно либо на льготных условиях в виде филантропической, спонсорской и меценатской деятельности, а также оказания поддержки малой родине;

      6) благотворительная программа – система мер, включающая сроки и порядок осуществления благотворительной помощи;

      7) волонтер благотворительности – физическое лицо, принимающее участие в сборе средств путем применения своего опыта, специальных навыков, знаний, умений, личных контактов на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан с благотворительной организацией или пользователем;

      8) благотворительный грант – деньги, выделяемые для финансовой помощи пользователю, целевое использование которых подтверждается отчетом;

      9) благотворитель – лицо, филантроп и (или) спонсор, и (или) меценат, и (или) лицо, оказывающее поддержку малой родине, осуществляющие благотворительность;

      10) благотворительная помощь – имущество, предоставляемое благотворителем на безвозмездной основе в целях содействия пользователю в улучшении финансового и (или) материального положения:

      в виде социальной поддержки физического лица;

      в виде спонсорской помощи;

      некоммерческой организации с целью поддержания ее уставной деятельности;

      организации, осуществляющей деятельность в социальной сфере, определяемой в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

      10-1) уполномоченный орган в сфере благотворительности – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере благотворительности;

      11) благотворительная организация – некоммерческая организация, созданная для осуществления благотворительности в соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан;

      11-1) сбор средств – процесс привлечения добровольных пожертвований и (или) благотворительной помощи;

      12) меценат – лицо, осуществляющее меценатскую деятельность;

      13) меценатская деятельность – деятельность мецената по оказанию благотворительной помощи на основе доброй воли в развитии науки, образования, культуры, искусства, спортивного мастерства, сохранении исторического и этнокультурного достояния общества и государства в соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан;

      14) целевой капитал (эндаумент) – инвестиционный доход от первоначального размера капитала благотворителя, направляемый благотворителем в осуществление благотворительной помощи при условии сохранения первоначального размера капитала;

      15) пользователь – лицо, получающее благотворительную помощь в решении вопросов социального характера;

      16) филантроп – лицо, осуществляющее филантропическую деятельность;

      17) филантропическая деятельность – добровольная деятельность филантропа, основанная на распределении его частных ресурсов для удовлетворения потребностей общества и лиц, улучшения условий их жизни в соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан;

      18) электронная благотворительность – деятельность по привлечению добровольных пожертвований в виде денег, осуществляемых электронным способом.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Цель и задачи благотворительности

      1. Целью благотворительности является содействие развитию самоорганизации общества путем формирования, поддержания и укрепления в обществе духовно-нравственных ценностей благотворительности.

      2. Цель благотворительности достигается выполнением следующих задач:

      1) содействие укреплению мира, дружбы и общественного согласия, единства народа, духовной культуры, престижа и роли семьи в обществе, а также защита материнства, патриотическое воспитание детей и молодежи;

      2) удовлетворение материальных, культурно-образовательных потребностей граждан и общества;

      3) оказание благотворительной помощи, в том числе социальным и медицинским учреждениям, этнокультурным объединениям, организациям культуры и искусства, образования, науки, спорта и объектам, имеющим культурно-историческое значение для народа Казахстана, а также отдельным деятелям, внесшим вклад в развитие указанных сфер;

      4) реализация мероприятий по улучшению природопользования, охране окружающей среды, защите животного и растительного мира.

Статья 3. Принципы благотворительности

      1. Благотворители, благотворительные организации и пользователи принимают участие в благотворительности на основе принципов законности, равноправия, добровольности и гласности.

      Принцип законности заключается в соблюдении правового режима, устанавливающего реальное действие права, при котором все лица строго соблюдают правовые нормы, закрепленные в Конституции Республики Казахстан, настоящем Законе и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан.

      Принцип равноправия заключается в соблюдении правового режима, обеспечивающего равные права благотворителей благотворительных организаций и, пользователей перед законом и судом независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств.

      Принцип добровольности заключается в соблюдении правового режима, устанавливающего право благотворителя, благотворительной организации оказывать благотворительную помощь пользователю и право пользователя получать или не получать ее без принудительного воздействия со стороны третьих лиц.

      Принцип гласности заключается в соблюдении правового режима, устанавливающего право благотворителя, благотворительной организации и пользователя открыто участвовать в благотворительности, свободно освещать в средствах массовой информации результаты такого участия, а также обязанность не препятствовать раскрытию информации о налоговой, финансовой и бухгалтерской отчетности, касающейся благотворительности.

      2. Свобода выбора реализуемых задач благотворительности, предусмотренных настоящим Законом, может быть ограничена только законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Виды, объекты и субъекты благотворительности

      1. Видами благотворительности являются филантропическая, спонсорская, меценатская деятельность, деятельность по оказанию поддержки малой родине.

      2. Объектами благотворительности выступают физические и юридические лица, здания и сооружения, животные и растения.

      3. Субъектами благотворительности являются благотворители, благотворительные организации и волонтеры благотворительности.

      4. Субъекты и объекты благотворительности за распространение заведомо ложной информации несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 4 с изменением, внесенным законами РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4-1. Электронная благотворительность

      Переводы денег, связанные с электронной благотворительностью, осуществляются благотворителями и (или) благотворительными организациями электронным способом через поставщиков платежных услуг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о платежах и платежных системах.

      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 4-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4-2. Корпоративная благотворительность

      1. В случае принятия решения о развитии корпоративной благотворительности субъекты предпринимательства разрабатывают внутренние документы по оказанию благотворительной помощи.

      2. Внутренние документы определяют принципы, основные направления, порядок оказания благотворительной помощи пользователям, порядок формирования расходной части бюджета субъекта предпринимательства.

      3. Цели оказываемой благотворительной помощи определяются в соответствии со статьей 2 настоящего Закона.

      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 4-2 в соответствии с Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Статья 5. Законодательство Республики Казахстан о благотворительности

      1. Законодательство Республики Казахстан о благотворительности основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      3. Порядок оформления договорных отношений между субъектами благотворительности, а также между ними и пользователями устанавливается в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Государство и благотворительность

      1. Защита прав и законных интересов субъектов благотворительности и пользователей гарантируется государством.

      2. Не допускаются незаконное вмешательство государства в дела субъектов благотворительности, занимающихся благотворительностью, а субъектов благотворительности в дела государства, возложение на них функций государственных органов.

      3. Получение пользователем благотворительной помощи не является основанием для ограничения или прекращения каких-либо других видов помощи, выплат или льгот, определенных законами Республики Казахстан.

      4. Благотворители при осуществлении филантропической и (или) спонсорской, и (или) меценатской деятельности и (или) деятельности по оказанию поддержки малой родине, благотворительные организации при осуществлении благотворительности могут взаимодействовать с государственными органами.

      5. Государственные органы не вправе заниматься благотворительностью за счет бюджетных средств, а также в одностороннем порядке вносить изменение (изменения) в благотворительную программу, утвержденную благотворителем или благотворительной организацией.

      6. Государство стимулирует благотворительность путем установления и присуждения субъектам благотворительности государственных наград в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан, а также почетных званий в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере благотворительности.

      7. Государство оказывает поддержку благотворительным организациям в виде предоставления коммунального имущества в доверительное управление без права последующего выкупа на льготных условиях в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе".

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Координация и контроль благотворительности

      1. Местные исполнительные органы при обращении к ним благотворителей, благотворительных организаций с предложениями об оказании благотворительной помощи имеют право координировать их деятельность в пределах административно-территориальной единицы.

      2. Размер и структура дохода благотворительной организации, а также сведения о составе ее имущества, расходах, численности и составе работников, оплате их труда не являются коммерческой тайной.

      3. Резиденты Республики Казахстан обязаны ежегодно публиковать в средствах массовой информации отчет об использовании средств, предоставленных безвозмездно международными организациями, иностранцами и (или) лицами без гражданства на оказание благотворительной помощи.

      4. Филиал и (или) представительство иностранной и (или) международной благотворительной организации, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, обязаны ежегодно публиковать в средствах массовой информации Республики Казахстан отчет о деятельности, включающий сведения об учредителях (участниках), составе имущества, источниках формирования дохода и направлениях расходования денег в Республике Казахстан.

      5. Исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 7 с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7-1. Компетенция уполномоченного органа в сфере благотворительности

      Уполномоченный орган в сфере благотворительности:

      1) реализует государственную политику в сфере благотворительности;

      2) взаимодействует с физическими, юридическими лицами и государственными органами в сфере благотворительности;

      3) разрабатывает и утверждает правила присуждения почетного звания в сфере благотворительности;

      4) присуждает почетное звание в сфере благотворительности;

      5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 7-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Права и обязанности благотворительной организации

      1. Благотворительная организация имеет право:

      1) распространять информацию о своей деятельности;

      2) представлять и защищать права и законные интересы своих членов (участников) в судах, государственных органах, общественных объединениях;

      3) учреждать средства массовой информации;

      4) осуществлять предпринимательскую деятельность;

      4-1) осуществлять сбор средств;

      5) осуществлять иные права в сфере благотворительности в соответствии с настоящим Законом и Законом Республики Казахстан "О некоммерческих организациях".

      2. Благотворительная организация обязана:

      1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

      2) обеспечивать своим членам (участникам) возможность знакомиться с документами и решениями, затрагивающими их права и интересы;

      3) информировать своих членов (участников) о поступлении и расходовании имущества;

      3-1) публиковать в средствах массовой информации и (или) на интернет-ресурсе благотворительной организации отчет о выполненной благотворительной программе не реже одного раза в год.

      Отчет должен содержать краткую информацию о доходах и расходах, достигнутых целях в рамках выполнения благотворительной программы;

      4) выполнять иные обязанности в сфере благотворительности в соответствии с настоящим Законом и Законом Республики Казахстан "О некоммерческих организациях".

      3. Трудовые отношения работников благотворительной организации регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан.

      4. Благотворительная организация, обращающаяся за добровольными пожертвованиями, обязана соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Международная благотворительность

      1. Международная благотворительность осуществляется субъектами благотворительности в порядке, установленном настоящим Законом, законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.

      2. Иностранцы, лица без гражданства, иностранные и международные организации могут участвовать в осуществлении благотворительности на территории Республики Казахстан в соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан.

Статья 10. Налоговые льготы при осуществлении благотворительности

      Благотворитель, осуществляющий благотворительность, пользуется налоговыми льготами, предусмотренными налоговым законодательством Республики Казахстан.

Статья 11. Финансово-хозяйственная деятельность и бухгалтерская отчетность при осуществлении благотворительности

      1. Благотворитель или благотворительная организация осуществляет благотворительность в соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан.

      2. Благотворитель или благотворительная организация ведет учет и предоставляет информацию по осуществляемой благотворительной деятельности уполномоченным государственным органам в порядке, предусмотренном настоящим Законом, законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан.

      3. Благотворитель или благотворительная организация, передавшие пользователю свое имущество, имеет право требовать от него отчет об использовании данного имущества.

      4. Пользователь, получивший от благотворителя или благотворительной организации деньги в качестве благотворительной помощи, имеющей целевой характер, по требованию благотворителя или благотворительной организации представляет отчет в сроки и порядке, которые определены договорными отношениями между благотворителем или благотворительной организацией и пользователем в соответствии с пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Доходы и расходы благотворительной организации

      1. Доходы благотворительной организации формируются за счет следующих источников:

      1) дарения, завещания или безвозмездной передачи имущества, а также прав на него;

      2) добровольных пожертвований;

      3) доходов от благотворительных аукционов, конкурсов;

      4) целевого капитала (эндаумента);

      4-1) благотворительных грантов;

      5) доходов, полученных от предпринимательской деятельности;

      6) доходов благотворителей от выполнения работ, оказания услуг, передачи результатов личной творческой деятельности;

      7) возмещения благотворителями затрат по содержанию объектов благотворительности;

      8) других источников, предусмотренных настоящим Законом, законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан.

      2. Доходы расходуются благотворителями на:

      1) однократную или многократную благотворительную помощь в течение года;

      2) долгосрочную благотворительную помощь;

      3) содействие в проведении социальной рекламы;

      4) осуществление деятельности благотворительной организации;

      5) другие мероприятия в соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан.

      3. Мероприятия по организации благотворительности отражаются в благотворительной программе, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

      4. Оказание добровольных пожертвований не отражается в благотворительной программе.

      Сноска. Статья 12 с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Благотворительная программа

      1. Благотворительная программа разрабатывается, утверждается и выполняется благотворителем и (или) благотворительной организацией.

      2. Благотворительная программа включает в себя цели, задачи, период реализации, смету предполагаемых доходов и расходов.

      3. Благотворителем и (или) благотворительной организацией может осуществляться одна или несколько благотворительных программ.

      4. Выполнение благотворительной программы подтверждается отчетом благотворителя и (или) благотворительной организации.

      Сноска. Статья 13 - в редакции Закона РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Благотворительная организация

      1. Благотворительная организация создается для выполнения задач благотворительности, предусмотренных настоящим Законом.

      2. Учредителями благотворительной организации выступают физические и (или) юридические лица.

      3. Благотворительная организация имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, доход от которой используется на оказание благотворительной помощи и не подлежит перераспределению между учредителями.

      4. Доход от предпринимательской деятельности благотворительной организации подлежит налогообложению в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Статья 15. Устав благотворительной организации

      1. Благотворительная организация действует на основе устава.

      2. Устав благотворительной организации содержит:

      1) наименование, предмет и цель деятельности;

      2) место нахождения;

      3) структуру, порядок формирования и компетенцию органов управления;

      4) права и обязанности членов (участников) благотворительной организации;

      5) источники формирования имущества;

      6) порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы;

      7) условия реорганизации и прекращения деятельности;

      8) порядок использования имущества в случае ликвидации;

      9) сведения о филиалах и представительствах.

      3. Устав благотворительной организации может содержать также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Статья 16. Органы управления благотворительной организации

      1. Высшим органом управления благотворительной организации является ее коллегиальный орган – попечительский совет, формируемый в порядке, предусмотренном уставом благотворительной организации.

      2. Попечительский совет назначает исполнительный орган благотворительной организации, осуществляет контроль за соответствием деятельности благотворительной организации цели ее устава, а также иные полномочия, закрепленные уставом.

      3. К компетенции высшего органа управления благотворительной организации относятся:

      1) внесение изменений и дополнений в устав;

      2) утверждение благотворительной программы;

      3) утверждение плана работы, бюджета на предстоящий год, а также отчета за истекший год;

      4) принятие решения о реорганизации или ликвидации благотворительной организации.

      4. Исполнительный орган благотворительной организации осуществляет полномочия, закрепленные ее уставом.

Статья 17. Статус благотворительной организации

      1. Благотворительные организации по статусу подразделяются на международные и республиканские.

      К международным благотворительным организациям относятся благотворительные организации, деятельность которых распространяется на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

      К республиканским благотворительным организациям относятся благотворительные организации, деятельность филиалов и представительств которых распространяется на территории Республики Казахстан.

      2. Благотворительные организации, созданные и зарегистрированные в установленном порядке, независимо от статуса имеют право создавать союзы (ассоциации) благотворительных организаций на основе учредительных договоров и уставов, принятых союзами (ассоциациями), образуя новые юридические лица, а также быть участником международных союзов (ассоциаций).

Статья 18. Имущество благотворительной организации, источники формирования имущества

      1. В собственности благотворительной организации находится имущество, приобретенное в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Имущество благотворительной организации образуется за счет:

      1) поступлений учредителя (учредителей);

      2) благотворительных пожертвований, имущественных взносов, дарения, завещаний, целевых капиталов (эндаументов), предоставленных физическими и (или) юридическими лицами, а также другими благотворительными организациями;

      3) поступлений от проведения благотворительных аукционов и конкурсов по реализации имущества, полученного от благотворителей;

      4) дивидендов (доходов, вознаграждения (интереса), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам), находящимся в собственности благотворительных организаций;

      5) благотворительной помощи иностранцев, лиц без гражданства, а также иностранных и (или) международных благотворительных организаций;

      6) других поступлений, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      3. Имущество благотворительной организации не может быть использовано для поддержки политических партий, профессиональных союзов и избирательных фондов.

      4. Имущество благотворительной организации либо его часть не являются предметом залога.

Статья 19. Формирование целевого капитала (эндаумента)

      1. Целевой капитал (эндаумент) образуется благотворительной организацией путем формирования активов в национальной валюте Республики Казахстан либо в иностранной валюте на основании договора (договоров) на управление и (или) аренду объектов благотворительного пожертвования, дарения, завещания в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан.

      2. Формирование целевого капитала (эндаумента) за счет движимого и недвижимого имущества, а также земельных участков производится на основе их рыночной стоимости в национальной валюте Республики Казахстан.

      3. Пополнение целевого капитала (эндаумента) производится за счет дивидендов (доходов, вознаграждения (интереса), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам), находящимся в собственности благотворительных объединений.

      4. При превышении целевым капиталом (эндаументом) суммы в размере сто миллионов тенге благотворительная организация передает доверительное управление целевым капиталом (эндаументом) управляющей компании.

      5. Управление целевым капиталом (эндаументом), составляющим сумму менее ста миллионов тенге, осуществляет орган управления благотворительной организации, уполномоченный на это учредительными или внутренними документами организации.

      Сноска. Статья 19 с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Использование целевого капитала (эндаумента)

      1. Благотворительная организация, сформировавшая целевой капитал (эндаумент), обязана использовать его в соответствии со своим уставом.

      2. Распределение дохода от целевого капитала (эндаумента) осуществляется в соответствии с бюджетом благотворительной программы.

      3. Доход от целевого капитала (эндаумента) направляется на создание благотворительных грантов в сферах образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения, спорта, музейного и архивного дела, охраны окружающей среды и природопользования.

      4. Количество и размер благотворительных грантов устанавливаются органом управления благотворительной организации, уполномоченным на это учредительными или внутренними документами организации, или управляющей компанией в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 19 настоящего Закона.

      5. Административно-управленческие расходы управляющей компании, связанные с осуществлением деятельности по управлению целевым капиталом (эндаументом), не могут превышать двадцать процентов от суммы годового дохода целевого капитала (эндаумента).

      6. Использование благотворительного гранта осуществляется пользователем в соответствии с договором, заключенным с благотворителем.

      Сноска. Статья 20 с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 21. Расформирование целевого капитала (эндаумента)

      1. Основаниями для расформирования целевого капитала (эндаумента) могут быть:

      1) использование целевого капитала (эндаумента) в соответствии с договором (договорами) пожертвования, дарения, завещания;

      2) истечение срока, на который был сформирован целевой капитал (эндаумент);

      3) решение о реорганизации управляющей компании;

      4) решение о ликвидации благотворительной организации;

      5) снижение стоимости первоначального размера капитала, переданного благотворителем (благотворителями), более чем на десять процентов.

      2. Решение о расформировании целевого капитала (эндаумента) принимает орган управления благотворительной организации, уполномоченный на это учредительными или внутренними документами организации, при наличии одного из оснований, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

      3. Грубое или неоднократное нарушение управляющей компанией либо благотворительной организацией требований устава по формированию и использованию целевого капитала (эндаумента) (или) норм настоящего Закона может служить основанием для расформирования целевого капитала (эндаумента) по решению суда.

      4. Целевой капитал (эндаумент), подлежащий расформированию, может быть передан в другой целевой капитал (эндаумент) в соответствии с договором, заключенным между сформировавшими такие капиталы благотворительными организациями, если иное не предусмотрено договором (договорами) пожертвования, дарения, завещания.

      5. Целевой капитал (эндаумент), подлежащий расформированию, не может быть использован в предпринимательской деятельности.

      Сноска. Статья 21 с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИЛАНТРОПИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 22. Объекты филантропической деятельности

      Объектами филантропической деятельности в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона являются:

      1) дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние, нуждающиеся в социальной реабилитации, профилактике среди них безнадзорности и правонарушений;

      2) граждане Республики Казахстан, иностранцы, лица без гражданства, кандасы, а также территории, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций и нуждающиеся в оказании им благотворительной помощи;

      3) лица с инвалидностью, нуждающиеся в занятиях физической культурой и спортом, создании благоприятных условий проживания;

      4) граждане Республики Казахстан, иностранцы, лица без гражданства, кандасы, не имеющие возможности самостоятельно реализовать свои права и (или) решать вопросы своего жизнеобеспечения (законное представительство, предоставление правовой помощи, опекунство и другое);

      5) лица, состоящие на учете в специальных медицинских учреждениях;

      5-1) физические лица, нуждающиеся в неотложном платном лечении в медицинских учреждениях Республики Казахстан и (или) за рубежом;

      6) другие объекты.

      Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными законами РК от 27.06.2022 № 129-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.04.2023 № 226-VII (вводится в действие с 01.07.2023).

Статья 23. Филантропическая деятельность физического лица

      1. Физическое лицо занимается филантропической деятельностью с использованием имущества, находящегося в его личной собственности, и (или) результатов своей интеллектуальной собственности.

      2. Исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3. Исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      4. Исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 23-1. Волонтер благотворительности

      1. Волонтером благотворительности может быть лицо старше восемнадцати лет.

      2. Волонтер благотворительности имеет право осуществлять сбор средств в пользу благотворительной организации или пользователя на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      3. Волонтер благотворительности обязан представлять благотворительной организации или пользователю отчет о сборе средств в соответствии с заключенным договором.

      4. Государственные служащие не могут быть волонтерами благотворительности.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 23-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 24. Филантропическая деятельность юридического лица

      1. Юридическое лицо, являющееся субъектом предпринимательства, занимается филантропической деятельностью с использованием части имущества, не имеющей обременений.

      2. Юридические лица, занимающиеся филантропической деятельностью, имеют право создавать временные объединения без образования юридического лица.

Глава 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 25. Источники благотворительной помощи, осуществляемой спонсором

      1. Благотворительная помощь может осуществляться спонсором за счет имущества, находящегося на праве собственности, и средств, поступивших от популяризации имени спонсора и (или) распространения рекламы, в том числе социальной рекламы.

      2. Благотворительная помощь, оказываемая спонсором, не осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Статья 26. Спонсорская деятельность физического лица

      1. Физическое лицо, занимающееся спонсорской деятельностью, не имеет права распространять информацию о товарном знаке, производимом товаре, оказываемых услугах, принадлежащих третьим лицам на праве собственности.

      2. Физическое лицо, занимающееся спонсорской деятельностью, не имеет права вносить изменение (изменения) в наименование и содержание благотворительного мероприятия, для проведения которого данное лицо оказывает благотворительную помощь.

      3. Физические лица, создавшие простое товарищество, имеют право заниматься спонсорской деятельностью с использованием части имущества, не имеющей обременений, которая определена товариществом для оказания благотворительной помощи.

Статья 27. Спонсорская деятельность юридического лица

      1. Юридическое лицо, занимающееся спонсорской деятельностью, распространяет информацию о собственном наименовании, товарном знаке, производимом товаре, оказываемых услугах в соответствии с заключенным договором с пользователем.

      2. Юридическое лицо, занимающееся спонсорской деятельностью, не имеет права вносить изменение (изменения) в наименование и содержание благотворительного мероприятия, для проведения которого оно оказывает благотворительную помощь.

Глава 6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЦЕНАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 28. Объекты меценатской деятельности

      Объектами меценатской деятельности в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона являются:

      1) объекты науки, образования, культуры, искусства, спорта, исторические и этнокультурные памятники, а также граждане Республики Казахстан, иностранцы, лица без гражданства, кандасы, работающие в указанных сферах либо внесшие вклад в их развитие;

      2) Исключен Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3) лица, нуждающиеся в именных стипендиях для получения платного образования и (или) повышения профессиональных качеств;

      4) объекты благотворительности, пострадавшие в результате аварий и (или) стихийного бедствия и требующие безотлагательной благотворительной помощи;

      5) другие объекты.

      Сноска. Статья 28 с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2022 № 134-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 29. Меценатская деятельность физического лица

      1. Физическое лицо, занимающееся меценатской деятельностью, имеет право передавать имущество, находящееся на праве личной собственности, либо имущественные права на него пользователю с целью оказания благотворительной помощи.

      2. Меценатская деятельность физического лица, требующая оказания срочной помощи пользователю, может оказываться без разработки благотворительной программы.

Статья 30. Меценатская деятельность юридического лица

      1. Юридическое лицо, занимающееся меценатской деятельностью, имеет право устанавливать в благотворительной программе благотворительный грант, индивидуальную стипендию с указанием их размеров в денежном выражении, цели, порядка назначения и использования.

      2. Порядок использования благотворительного гранта, индивидуальной стипендии может быть изменен пользователем с согласия юридического лица.

      3. Неосвоенная часть благотворительного гранта, индивидуальной стипендии является возвратной финансовой помощью и подлежит возвращению юридическому лицу.

Глава 6-1. Порядок осуществления деятельности по оказанию поддержки малой родине

      Сноска. Закон дополнен главой 6-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 30-1. Объекты деятельности по оказанию поддержки малой родине

      Объектами деятельности по оказанию поддержки малой родине в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона являются:

      1) административно-территориальная единица Республики Казахстан;

      2) объекты науки, образования, культуры, искусства, спорта, территории, находящиеся на малой родине лица, оказывающего поддержку малой родине;

      3) иные объекты, находящиеся на малой родине лица, оказывающего поддержку малой родине.

Статья 30-2. Деятельность физического лица по оказанию поддержки малой родине

      Физическое лицо занимается деятельностью по оказанию поддержки малой родине с использованием имущества, находящегося в его личной собственности, и (или) результатов своей интеллектуальной деятельности.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о благотворительности

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о благотворительности влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 32. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ