Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексі туралы шартты ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 115-VI ҚРЗ.

      Қолданушылардың назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

      2017 жылғы 11 сəуірде Мəскеуде жасалған Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексі туралы шарт ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н.Назарбаев

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексі туралы
ШАРТ

      Бұдан әрі мүше мемлекеттер деп аталатын Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты негізге ала отырып,

      Еуразиялық экономикалық одақта бірыңғай кедендік реттеуді қамтамасыз ету мақсатында төмендегілер туралы уағдаласты.

1-бап
Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексі

      Мүше мемлекеттер осы Шартқа № 1 қосымшадағы Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексін қабылдайды.

2-бап
Шарттың күшіне енуі

      Осы Шарт оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді мүше мемлекеттердің орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарламаны депозитарий дипломатиялық арналар арқылы алған күннен бастап, бірақ 2017 жылғы 1 шілдеден кейін күшіне енеді.

      Осы Шарттың күшіне енуіне байланысты осы Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Еуразиялық экономикалық одақ құқығына кіретін халықаралық шарттардың қолданысы (уақытша қолданылуы) тоқтатылады және осы Шартқа № 3 қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Еуразиялық экономикалық одақ құқығына кіретін халықаралық шарттар ережелерінің күші жойылды деп танылады.

3-бап
Шартқа өзгерістер енгізу

      Осы Шартқа мүше мемлекеттердің өзара келісуі бойынша жекелеген хаттамалармен ресімделетін және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

4-бап
Ескертпелер

      Осы Шартқа ескертпелер жасауға жол берілмейді.

5-бап
Дауларды шешу

      Осы Шартты түсіндіруге және (немесе) қолдануға байланысты даулар 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартта айқындалған тәртіппен шешіледі.

6-бап
Қорытынды ережелер

      Осы Шарт Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде жасалған халықаралық шарт болып табылады және Еуразиялық экономикалық одақ құқығына кіреді.

      Осы Шарт 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты қоспағанда, Еуразиялық экономикалық одақ құқығына кіретін, кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін өзге халықаралық шарттардан басым күшке ие.

      2017 жылғы 11 сәуірде Мәскеу қаласында орыс тілінде бір данада жасалды.

      Осы Шарттың төлнұсқа данасы осы Шарттың депозитарийі бола отырып, әрбір мүше мемлекетке оның куәландырылған көшірмесін жіберетін Еуразиялық экономикалық комиссияда сақталады.

Армения
Республикасы
атынан
Беларусь
Республикасы
атынан
Қазақстан
Республикасы
атынан
Қырғыз
Республикасы
атынан
Ресей
Федерациясы
атынан

  Кеден кодексі туралы шартқа
№ 1 ҚОСЫМША

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚТЫҢ КЕДЕН КОДЕКСІ

I БӨЛІМ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-тарау

Еуразиялық экономикалық одақтағы кедендік реттеу туралы негізгі ережелер

1-бап. Еуразиялық экономикалық одақтағы кедендік реттеу

      1. Еуразиялық экономикалық одақта (бұдан әрі - Одақ) тауарларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізу, олардың Одақтың кедендік аумағында немесе оның шегінен тысқары жерлерде болу және пайдаланылу тәртібі мен шарттарын, тауарлардың Одақтың кедендік аумағына әкелінуіне, олардың Одақтың кедендік аумағынан әкетілуіне, тауарлардың уақытша сақталуына, олардың кедендік декларациялануына және шығарылуына байланысты кедендік операциялар, өзге де кедендік операциялар жасау тәртібін, кедендік төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу және кедендік бақылау жүргізу тәртібін белгілеуді, сондай-ақ кеден органдары мен Одақтың кедендік аумағында немесе оның шегінен тысқары жерлерде тауарларды иелену, пайдалану және (немесе) оларға билік ету құқықтарын іске асыратын тұлғалардың арасындағы билік қатынастарын регламенттеуді қамтитын бірыңғай кедендік реттеу жүзеге асырылады.

      2. Одақта кедендік реттеу, осы Кодексті қоса алғанда, кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін халықаралық шарттарға және Одақ құқығын құрайтын актілерге (бұдан әрі - халықаралық шарттар мен кедендік реттеу саласындағы актілер), сондай-ақ 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа (бұдан әрі - Одақ туралы шарт) сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Одақтағы кедендік реттеу Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу кезінде тұлғалардың тең құқықтылығы, кедендік операцияларды жасаудың анықтығы, айқындығы және дәйектілігі, кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілерді әзірлеу мен қолдануда және оларды халықаралық құқық нормаларымен үндестіруде, сондай-ақ кедендік бақылаудың заманауи әдістерін қолдануда және кеден органдарының қызметінде ақпараттық технологияларды барынша пайдалануда жариялық қағидаттарына негізделеді.

      4. Осы Кодекс пен кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін, Одақтың құқығына кіретін өзге де халықаралық шарттар арасында қайшылықтар туындаған жағдайда осы Кодекстің ережелері қолданылады.

      5. Кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттарда және актілерде реттелмеген кедендік құқықтық қатынастар осындай халықаралық шарттарда және актілерде тиісті құқықтық қатынастар реттелгенге дейін Одаққа мүше мемлекеттердің (бұдан әрі - мүше мемлекеттер) кедендік реттеу туралы заңнамасында реттеледі.

2-бап. Анықтамалар

      1. Осы Кодекстің мақсаттары үшін мыналарды білдіретін ұғымдар пайдаланылады:

      1) "авария" - кедендік бақылаудағы көлік құралдарымен және (немесе) өзге тауарлармен болған, тасудың (тасымалдаудың) және (немесе) сақтаудың қалыпты жағдайлары кезіндегі табиғи өзгерістерді, сондай-ақ еңсерілмейтін күш әсерінің салдарынан болатын өзгерістерді қоспағанда, салдары бойынша зиянды техникалық, технологиялық немесе өзге сипаттағы, меншік иесінің және (немесе) осындай өзгерістер болған кезде иелігінде тауарлар болған тұлғаның қасақана әрекеттерінен туындамаған, олардың кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілерде көзделмеген сандық және (немесе) сапалық өзгеруіне әкеп соқтырған оқиға;

      2) "ақша құралдары" - жол чектері, вексельдер, чектер (банктік чектер), сондай-ақ эмитенттің (борышкердің) ақшалай қаражат төлеу жөніндегі міндеттемесін куәландыратын және осындай төлем жүзеге асырылатын тұлға көрсетілмеген құжаттамалық нысандағы бағалы қағаздар;

      3) "алдын ала ақпарат" - Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізу болжанатын тауарлар, осындай тауарларды тасымалдайтын халықаралық тасымалдаудың көлік құралдары, тауарлардың Одақтың кедендік аумағына келу уақыты және жері, Одақтың кедендік аумағына келген жолаушылар туралы электронды түрдегі мәліметтер;

      4) "әкімшілік құқық бұзушылықтар" - мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес кеден органдары әкімшілік процесті жүргізетін (іс жүргізуді жүзеге асыратын) әкімшілік құқық бұзушылықтар;

      5) "бірыңғай мөлшерлемелер бойынша алынатын кедендік баждар, салықтар" - оны құрайтын кедендік баждарға, салықтарға бөлмей, жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты есептелген кедендік баждар, салықтар сомасы;

      6) "декларант" - тауарларды декларациялайтын не оның атынан тауарлар декларацияланатын тұлға;

      7) "жасанды аралдар" - оларды құруға арналған жобалау құжаттамасына сәйкес орналасқан жері бойынша бекітілген, судың барынша көтерілуі кезінде шайылатын, үйілген, қада және өзге де судың бетіне шығып тұратын, жүзбейтін тірек негізі бар, мүше мемлекеттердің қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өңірлік геологиялық зерделеу, геологиялық зерделеу, минералды ресурстарды барлау және өндіру, су биологиялық ресурстарының теңіз ресурстары зерттеулерін жүргізу және балық аулауды жүзеге асыру, теңізде ғылыми зерттеулер жүргізу мақсаттарында мүше мемлекеттердің үшінші тараппен жасалған халықаралық шарттарына және мүше мемлекеттердің заңнамасына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылатын объектілер;

      8) "жеке пайдалануға арналған көлік құралдары" - Еуразиялық экономикалық комиссия айқындайтын, жекелеген авто- және мото көлік құралдарын және авто- және мото көлік құралдарына тіркемелерді, қосалқы бөлшектері және әдеттегі керек-жарақтары мен жабдықтарын, осы көлік құралдарын Одақтың кедендік шекарасы арқылы адамдарды сыйақыға тасымалдау үшін емес, тауарларды сыйақыға немесе тегін өнеркәсіптік немесе коммерциялық тасымалдау үшін емес, жеке мақсаттарда өткізетін жеке тұлғаға иелену, пайдалану және (немесе) билік ету құқығында тиесілі, олардың конструкциясында көзделген май құю ыдыстарындағы жанар-жағармай материалдары, салқындату және өзге де техникалық сұйықтары бар су кемесін немесе әуе кемесін, оның ішінде заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге тіркелген көлік құралдарының жекелеген түрлерін қамтитын, жеке пайдалануға арналған тауарлар санаты;

      9) "жеке пайдалануға арналған тауарлар" - Одақтың кедендік шекарасы арқылы бірге жөнелтілетін немесе бірге жөнелтілмейтін багажда, халықаралық пошта жөнелтімдерінде не өзге де тәсілмен жіберу арқылы өткізілетін жеке тұлғалардың жеке, отбасылық, үй ішілік және өзге де кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес мұқтаждықтарына арналған тауарлар;

      10) "жиынтық кедендік төлем түрінде алынатын кедендік баждар, салықтар" - осы Кодекстің 53-бабына сәйкес қолданылатын кедендік баждар, салықтар мөлшерлемелері бойынша жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты есептелген кедендік баждар, салықтар сомасы;

      11) "жөнелтуші кеден органы" - тауарларды кедендік транзиттің кедендік рәсіміне орналастыруға байланысты кедендік операцияларды жасайтын кеден органы;

      12) "кедендік баж" - тауарларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізуге байланысты кеден органы алатын міндетті төлем;

      13) "кедендік бақылау" - кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілердің және мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасының сақталуын тексеруге және (немесе) қамтамасыз етуге бағытталған, кеден органдары жасайтын іс-қимылдар жиынтығы;

      14) "кедендік декларация" - тауарлар туралы мәліметтерді және тауарларды шығару үшін қажетті өзге де мәліметтерді қамтитын кедендік құжат;

      15) "кедендік декларациялау" - кедендік декларацияны пайдалана отырып кеден органына тауарлар туралы, таңдалған кедендік рәсім туралы мәліметтерді және (немесе) тауарларды шығару үшін қажетті өзге де мәліметтерді мәлімдеу;

      16) "кедендік құжаттар" - кедендік декларация және тек қана кедендік операциялар жасау және кедендік бақылау жүргізу үшін, сондай-ақ кедендік операциялар жасау және кедендік бақылау жүргізу барысында және нәтижелері бойынша жасалатын өзге де құжаттар;

      17) "кедендік операциялар" - кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілерге және (немесе) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес тұлғалар және кеден органдары жасайтын іс-қимылдар;

      18) "кедендік рәсім" - тауарларды Одақтың кедендік аумағында немесе оның шегінен тысқары жерлерде кедендік реттеу мақсаттары үшін пайдалану шарттары мен тәртібін айқындайтын нормалар жиынтығы;

      19) "кедендік-тарифтік реттеу шаралары" - Одақтың кедендік аумағына әкелінетін (әкетілетін) тауарларға қатысты Одақ туралы шартқа сәйкес қолданылатын және кедендік әкелу баждары мөлшерлемелерін, тарифтік квоталарды, тарифтік преференцияларды, тарифтік жеңілдіктерді қолдануды қамтитын шаралар;

      20) "кеден органдары" - мүше мемлекеттердің кеден органдары;

      21) "кеден органдарының ақпараттық ресурстары" - кеден органдарының ақпараттық жүйелерінде қамтылатын құжатталған ақпараттың реттелген жиынтығы (деректер базалары, басқа да ақпарат қорлары);

      22) "кеден өкілі" - декларанттың немесе өзге мүдделі тұлғаның атынан және тапсырмасы бойынша кедендік операциялар жасайтын, кеден өкілдері тізіліміне енгізілген заңды тұлға;

      23) "керек-жарақтар":

      қосалқы бөлшектер мен жабдықтарды қоспағанда, су кемелерін, әуе кемелерін және пойыздарды тұратын жерлерінде және жүру жолында қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету және техникалық қызмет көрсету үшін қажетті;

      су, әуе кемелерінің жолаушылары мен экипаж мүшелерінің немесе пойыз жолаушылары мен пойыз бригадалары жұмыскерлерінің тұтынуы және (немесе) пайдалануы үшін, сондай-ақ осындай адамдарға таратуға немесе сатуға арналған тауарлар;

      24) "коммерциялық құжаттар" - сыртқы сауда және өзге қызметті жүзеге асыру кезінде, сондай-ақ тауарларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізуге байланысты мәмілелердің жасалуын растау үшін пайдаланылатын құжаттар (шот-фактуралар (инвойстар), өзіндік ерекшеліктер, тиеу (орау) парақтары және өзге де құжаттар);

      25) "көлік құралдары" - су кемесін, әуе кемесін, автомобиль көлігі құралын, тіркемені, жартылай тіркемені, теміржол көлігі құралын (теміржол жылжымалы құрамы, теміржол жылжымалы құрамының бірлігі), олар үшін көзделген техникалық паспорттары немесе техникалық формулярлары, қосалқы бөлшектері, керек-жарақтары мен жабдықтары, егер көрсетілген көлік құралдарымен бірге тасымалданатын болса, олардың конструкциясында көзделген май құю ыдыстарындағы жанар-жағармай материалдары, салқындату және өзге де техникалық сұйықтықтары бар контейнерді қамтитын тауарлар санаты;

      26) "көлік (тасымалдау) құжаттары" - тауарларды тасымалдау шартының бар екенін растайтын және оларды мұндай тасымалдау кезіндегі ілеспе құжаттар (коносамент, жүкқұжат, көлік экспедициясы шартының жасалғанын растайтын құжат және өзге де құжаттар);

      27) "қолма-қол ақшалай қаражат" - айналымнан алып тасталғандарды не алып тасталатындарды, бірақ айналымда болатын ақша белгілеріне айырбастауға жататындарды қоса алғанда, мүше мемлекеттерде немесе Одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттерде (мемлекеттер тобында) айналымда болатын және заңды төлем құралы болып табылатын банкноттар және қазынашылық билеттері, бағалы металдардан жасалған монеталарды қоспағанда, монеталар түріндегі ақша белгілері;

      28) "құрылысжайлар, қондырғылар" - оларды құруға арналған жобалау құжаттамасына сәйкес орналасқан жері бойынша бекітілген, мүше мемлекеттердің қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өңірлік геологиялық зерделеу, геологиялық зерделеу, минералдық ресурстарды барлау және өндіру, су биологиялық ресурстарының теңіз ресурстық зерттеулерін жүргізу және балық аулауды жүзеге асыру, теңізде ғылыми зерттеулер жүргізу мақсатында мүше мемлекеттердің үшінші тараппен жасасқан халықаралық шарттарына және мүше мемлекеттердің заңнамасына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылатын ұңғымаларды, стационарлық теңіз платформаларын, стационарлық бұрғылау қондырғыларын, басқа да жүзетін және стационарлық объектілерді қоса алғанда, су асты құрылысжайлары, жүзетін бұрғылау қондырғылары, теңіздегі жүзетін платформалар;

      29) "қылмыстар" - мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес іс жүргізілуі кеден органдарының қарауына жатқызылған қылмыстар немесе қылмыстық құқық бұзушылықтар;

      30) "межелі кеден органы" - қызмет атқаратын өңірде жөнелтуші кеден органы айқындаған тауарларды жеткізу орны тұрған не кедендік транзит кедендік рәсімінің қолданысын аяқтайтын кеден органы;

      31) "мүдделі тұлға" - тауарларға қатысты мүдделері кеден органдарының немесе олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) қарай қозғалатын тұлға;

      32) "мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттары" - мүше мемлекеттердің бірінің үшінші тараппен халықаралық шарты немесе бірнеше не барлық мүше мемлекет қатысушылары болып табылатын үшінші тараппен халықаралық шарт;

      33) "мүше мемлекеттің тұлғасы" - мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға, заңды тұлға болып табылмайтын ұйым, сондай-ақ мүше мемлекетте тұрақты тұратын жері бар жеке тұлға, оның ішінде мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген дара кәсіпкер;

      34) "Одақ тауарлары":

      Одақтың кедендік аумағында тұрған, толығымен Одақтың кедендік аумағында өндірілген (шығарылған, алынған, өсірілген) тауарлар;

      Одақтың кедендік аумағында тұрған, осы Кодекске сәйкес не ол күшіне енгенге дейін Одақ тауарлары мәртебесін алған не Одақ тауарлары деп танылған тауарлар;

      Одақтың кедендік аумағында тұрған, осы тармақшаның екінші және үшінші абзацтарында көрсетілген тауарлардан бір немесе бірнеше мүше мемлекеттерде өндірілген (дайындалған) тауарлар;

      осы Кодекске сәйкес Одақтың кедендік аумағынан әкетілген және Одақ тауарлары мәртебесін сақтаған тауарлар;

      35) "Одақтың кедендік аумағына тауарларды әкелу" - Одақтың кедендік шекарасын кесіп өтуге байланысты әрекеттерді жасау және соның нәтижесінде тауарларды халықаралық пошта жөнелтімдері арқылы жіберуді, құбыржол көлігін және электр беру желілерін пайдалануды қоса алғанда, кеден органдары осындай тауарларды шығарғанға дейін, тауарлар Одақтың кедендік аумағына кез келген тәсілмен келген әрекеттерді жасау;

      36) "Одақтың кедендік аумағынан тауарларды әкету" - Одақтың кедендік аумағынан кез-келген тәсілмен тауарларды әкетуге бағытталған әрекеттерді жасау, оның ішінде Одақтың кедендік шекарасын кесіп өтуді қоса алғанда, халықаралық пошта жөнелтімдері арқылы жіберу, құбыржол көлігін және электр берілісі желілерін пайдалану;

      37) "Одақтың кеден шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізу" - осы Кодекстің 10-бабына сәйкес тауарлар Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілуге тиіс немесе жүзеге асырылуы мүмкін жерлерден тыс немесе осы жерлерде орналасқан кеден органдарының жұмыс уақытынан тыс не кедендік бақылаудан жасырын не тауарларды дұрыс декларацияламау немесе декларацияламау не тауарлар туралы дұрыс емес мәліметтер қамтылған құжаттарды пайдалана отырып және (немесе) қолдан жасалған не басқа тауарларға жататын идентификаттау құралдарын пайдалана отырып, Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу;

      38) "Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу" - тауарларды Одақтың кедендік аумағына әкелу немесе тауарларды Одақтың кедендік аумағынан әкету;

      39) "салықтар" - тауарларды Одақтың кедендік аумағына әкелуге байланысты алынатын қосылған құн салығы, акциздер (акциздік салық немесе акциздік алым);

      40) "су кемелері" - теңіз кемелері, аралас жүзу (өзен-теңіз) кемелері, сондай-ақ мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркеуге жататын ішкі су (жүзу) көлігі кемелері;

      41) "пошта байланысының тағайындалған операторы" - Дүниежүзілік пошта одағына мүше ел ресми тағайындайтын және мүше мемлекеттердің заңнамасына және Дүниежүзілік пошта одағының актілеріне сәйкес пошта байланысы қызметтерін көрсетуді қамтамасыз ететін тұлға;

      42) "тасымалдаушы" - тауарларды және (немесе) жолаушыларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы тасымалдауды (тасымалды) және (немесе) Одақтың кедендік аумағы бойынша кедендік бақылаудағы тауарларды тасымалдауды жүзеге асыратын тұлға. Тауарларды құбыржол көлігімен немесе электр беру желілері арқылы өткізу кезінде құбыржол көлігін немесе электр беру желілерін пайдалану үшін және (немесе) тауарларды құбыржол көлігімен немесе электр беру желілері арқылы өткізу үшін және (немесе) осы тауарларды бақылау және есепке алу үшін жауапты тұлға тасымалдаушы болып табылады;

      43) "тауар" - кез келген жылжымалы мүлік, оның ішінде мүше мемлекеттердің валютасы, бағалы қағаздар және (немесе) валюталық құндылықтар, жол чектері, электр энергиясы, сондай-ақ жылжымайтын мүлікке теңестірілген өзге де өткізілетін заттар;

      44) "тауарларды шығару" - әрекеттер жасағаннан кейін, мәлімделген кедендік рәсімге сәйкес немесе осы Кодекске сәйкес кедендік рәсімдерге орналастыруға жатпайтын, жекелеген тауар санатына қатысты белгіленген тәртіппен және шарттарда мүдделі тұлғалар тауарларды пайдалануға құқылы болатын кеден органының әрекеті;

      45) "тұлға" - жеке тұлға, заңды тұлға, сондай-ақ заңды тұлға болып табылмайтын ұйым;

      46) "тыйым салулар мен шектеулер" - Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қатысты қолданылатын, тарифтік емес реттеу, оның ішінде Одақ туралы шартқа сәйкес біржақты тәртіппен енгізілетін тарифтік емес реттеу шаралары, техникалық реттеу шаралары, санитариялық, ветеринариялық-санитариялық және карантиндік фитосанитариялық шаралар, экспорттық бақылау шаралары, оның ішінде әскери мақсаттағы өнімдерге қатысты шаралар және Одақ туралы шартқа және (немесе) мүше мемлекетердің заңнамасына сәйкес белгіленген радиациялық талаптар;

      47) "халықаралық пошта жөнелтілімдері" - Дүниежүзілік пошта одағының актілеріне сәйкес пошта алмасу объектілері болып табылатын, Дүниежүзілік пошта одағының актілерінде көзделген құжаттар ілестіре берілетін, халықаралық пошта алмасу орындарынан (мекемелерінен) Одақтың кедендік аумағының шегінен тысқары жіберілетін не Одақтың кедендік аумағына халықаралық пошта алмасу орындарына (мекемелеріне) келіп түсетін не Одақтың кедендік аумағы арқылы транзитпен жүретін посылкалар және жазбаша хат-хабар жөнелтілімдері;

      48) "халықаралық тасымалдың көлік құралдары" - жүктерді тиеуге, түсіруге, өңдеуге және қорғауға арналған арнайы жабдығы, материалдық-техникалық жабдықтау және жасақтау заттары, сондай-ақ жүру жолында көлік құралдарын жөндеуге, техникалық қызмет көрсетуге немесе пайдалануға арналған қосалқы бөлшектері мен жабдықтары бар жүктерді, жолаушыларды және (немесе) багажды халықаралық тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдары;

      49) "шетелдік тауарлар" - Одақтың тауары болып табылмайтын, оның ішінде осы Кодекске сәйкес Одақтың тауарлары мәртебесінен айырылған тауарлар, сондай-ақ осы Кодекске сәйкес шетелдік тауарлар мәртебесін алған (шетелдік тауарлар болып танылған) тауарлар;

      50) "шетелдік тұлға" - мүше мемлекеттің тұлғасы болып табылмайтын тұлға;

      51) "ішкі нарықты қорғау шаралары" — үшінші елдерде шығарылатын және Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарларға қатысты енгізілетін арнайы қорғау, демпингке қарсы, өтемақы шаралары және Одақ туралы шартқа сәйкес белгіленген, ішкі нарықты қорғаудың өзге де шаралары;

      52) "экспресс-жүк" - халықаралық пошта жөнелтілімдерінде жіберілетін тауарды қоспағанда, осы тауарды барынша мүмкін болатын және (немесе) тіркелген уақыт аралығы ішінде дара жүкқұжатқа сәйкес алушыға дейін жеткізу мақсатында тасымалдауларды ұйымдастыру мен қадағалаудың электрондық ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, көліктің кез келген түрімен жедел тасымалдау шеңберінде тасымалданатын тауар;

      2. Осы Кодекстің мақсаттары үшін:

      1) "еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақ" (бұдан әрі - ЕЭА), "логистикалық ЕЭА", "порттық ЕЭА" және "ЕЭА резиденті (қатысушысы, субъекті)" ұғымдары Одақ шеңберінде халықаралық шарттарда айқындалған мағыналарда пайдаланылады;

      2) "дипломатиялық өкілдік басшысы", "дипломатиялық өкілдіктің дипломатиялық персонал мүшелері", "дипломатиялық өкілдіктің әкімшілік-техникалық персонал мүшелері", "дипломатиялық өкілдіктің қызмет көрсетуші персоналының мүшелері", "консулдық мекеме басшысы", "консулдық мекемелердің консулдық лауазымды адамдары", "консулдық мекемелердің консулдық қызметшілері", "консулдық мекемелердің қызмет көрсетуші персоналының жұмыскерлері", "отбасы мүшелері", "дипломатиялық өкілдік қызметкерлері", "консулдық мекеме жұмыскерлері" ұғымдары 1961 жылғы 18 сәуірдегі Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясында және 1963 жылғы 24 сәуірдегі Консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясында айқындалған мағыналарда пайдаланылады.

      3. Осы Кодексте:

      1) ЕЭА аумағы деп аумағында ЕЭА құрылған мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі қолданылатын ЕЭА бүкіл аумағы немесе ЕЭА бір бөлігі түсініледі;

      2) Одақтың кедендік аумағында орналасқан дипломатиялық өкілдіктер мен консулдық мекемелер деп мүше мемлекеттердің аумақтарында орналасқан, Одақ мүшелері болып табылмайтын мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктері мен консулдық мекемелері және басқа мүше мемлекеттердің аумақтарында орналасқан тек мүше мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктері, консулдық мекемелері түсініледі;

      3) өзге де ұйымдар немесе олардың өкілдіктері деп мүше мемлекеттің аумағында осы мүше мемлекеттің халықаралық шарттарына сәйкес артықшылықтар мен иммунитеттерді пайдаланатын және Еуразиялық экономикалық комиссия (бұдан әрі - Комиссия) қалыптастыратын тізбеге енгізілген ұйымдар немесе олардың өкілдіктері түсініледі.

      4. Комиссия мүше мемлекеттер табыс ететін ақпарат негізінде мүше мемлекеттің аумағында осы мүше мемлекеттің халықаралық шарттарына сәйкес артықшылықтар мен иммунитеттерді пайдаланатын ұйымдардың немесе олардың өкілдіктерінің тізбесін қалыптастырады және оны Одақтың "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі (бұдан әрі - Интернет желісі) ресми сайтында орналастыруды қамтамасыз етеді.

      5. Осы Кодексте пайдаланылатын өзге де ұғымдар осы Кодекстің тиісті баптарында, сондай-ақ Одақ туралы шартта айқындалған мағыналарда қолданылады.

      6. Азаматтық заңнамадағы және осы Кодексте пайдаланылатын заңнаманың басқа салаларындағы ұғымдар, егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, мүше мемлекеттің әрқайсысында мүше мемлекет заңнамасының тиісті салаларында пайдаланылатын мағынада қолданылады.

3-бап. Кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілер туралы ақпараттандыру

      Кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілер туралы ақпараттандыру Комиссия және кеден органдары оларды тиісінше Одақтың ресми сайтында және кеден органдарының Интернет желісіндегі ресми сайттарында орналастыру жолымен, сондай-ақ олар туралы ақпаратты телевизия мен радионы, ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы жалпы жұртшылықтың назарына жеткізу жолымен, сондай-ақ өзге де жалпыға бірдей қолжетімді ақпарат тарату тәсілдерімен жүзеге асырады.

4-бап. Кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілерде белгіленетін мерзімдерді есептеу тәртібі

      1. Кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілерде белгіленген мерзім күнтізбелік датамен немесе жылдармен, айлармен, күндермен немесе сағаттармен есептелетін уақыт кезеңінің өтуімен айқындалады.

      Мерзімі туындауға тиіс оқиғаны немесе жасалуға тиіс әрекетті көрсете отырып та айқындалуы мүмкін.

      2. Егер кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілерде уақыт кезеңімен айқындалған мерзімнің басталуын және аяқталуын айқындау үшін мерзімді есептеудің арнайы тәртібі белгіленбесе, кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілерде осы баптың 3 - 9-тармақтарында көзделген қағидалар қолданылады.

      3. Жылдармен, айлармен немесе күндермен есептелетін уақыт кезеңімен айқындалған мерзімнің өтуі күнтізбелік күннен кейінгі келесі күні немесе оның басталуы айқындалған оқиға болған күні, ал сағатпен есептелетін уақыттың өтуі - оның басталуы айқындалған оқиға болған сағаттан кейінгі сағаттан басталады.

      4. Жылдармен есептелетін мерзім, мерзімнің соңғы жылының тиісті айында және күнінде бітеді.

      5. Айлармен есептелетін мерзім, мерзімнің соңғы айының тиісті күнінде бітеді.

      Егер айлармен есептелетін мерзімнің аяқталуы тиісті күні жоқ айға тура келетін болса, онда мерзім осы айдың соңғы күнінде бітеді.

      6. Егер мерзімнің соңғы күні жұмыс істемейтін күнге тура келетін болса, одан кейінгі жақын жұмыс күні мерзімнің аяқталу күні болып есептеледі.

      7. Егер мерзім қандай да бір әрекетті жасау үшін белгіленсе, ол мерзімнің соңғы күнгі сағат 24-ке дейін орындалуы мүмкін.

      Алайда, егер бұл әрекет ұйымда жасалуға тиіс болса, онда мерзім белгіленген қағидалар бойынша осы ұйымда тиісті операциялар тоқтатылған сағатта бітеді.

      Егер жазбаша өтініштер мен хабарламалар мерзімнің соңғы күнгі сағат 24-ке дейін пошта байланысы мекемесіне (ұйымына) тапсырылған болса, белгіленген мерзім өтіп кеткен болып есептелмейді.

      8. Егер мерзім жұмыс күндерімен есептелетін болса, жұмыс күндері деп:

      1) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес жұмыс істемейтін күн деп жарияланған күндері тура келмейтін, аптаның дүйсенбіден жұмаға дейінгі күндері;

      2) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес жұмыс күндеріне ауыстырылған демалыс күндері түсініледі.

      9. Егер тауарларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізетін жерлерде және кеден органдары орналасқан өзге де жерлерде кеден органдарының жұмыс уақыты болып жұмыс істемейтін күндері белгіленсе, осы кеден органдарының жұмыс күндерімен есептелетін кедендік операцияларды жасау мерзімі жұмыс істемейтін күндерді қамтиды.

5-бап. Одақтың кедендік аумағы және Одақтың кедендік шекарасы

      1. Одақтың кедендік аумағын мүше мемлекеттердің аумағы, сондай-ақ мүше мемлекеттердің аумақтары шегінен тысқары орналасқан жасанды аралдар, құрылысжайлар, қондырғылар және оларға қатысты мүше мемлекеттердің айрықша юрисдикциясы бар өзге де объектілер құрайды.

      2. Одақтың кедендік аумағының шегі, сондай-ақ Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарға сәйкес - мүше мемлекеттердің аумақтарында орналасқан жекелеген аумақтардың шегі Одақтың кедендік шекарасы болып табылады.

6-бап. Кедендік-тарифтік реттеу шараларын, тыйым салулар мен шектеулерді, ішкі нарықты қорғау шараларын, кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілерді, мүше мемлекеттердің салық салу саласындағы заңнамалық актілерін қолдану

      1. Одақ туралы шартқа немесе Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарға сәйкес, егер осы Кодексте, ал мүше мемлекеттердің салық салу саласындағы заңнамалық актілерін қолдануға қатысты - мүше мемлекеттердің заңнамасында да өзгеше белгіленбесе, кедендік операциялар жасау және кедендік бақылау жүргізу кезінде кедендік декларацияны немесе өзге де кедендік құжаттарды тіркеу күніне қолданылатын кедендік-тарифтік реттеу шаралары, тыйым салу мен шектеулер, ішкі нарықты қорғау шаралары, мүше мемлекеттердің салық салу саласындағы заңнамалық актілері қолданылады.

      2. Одақ туралы шартқа немесе Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарға сәйкес, егер осы Кодексте, ал мүше мемлекеттердің салық салу саласындағы заңнамалық актілерін қолдануға қатысты - мүше мемлекеттердің заңнамасында да өзгеше белгіленбесе, тауарларды кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттарда және актілерде белгіленген талаптарды бұза отырып, Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қатысты Одақтың кедендік шекарасынан тауарларды іс жүзінде өткізу күніне қолданылатын кедендік-тарифтік реттеу шаралары, тыйым салу мен шектеулер, ішкі нарықты қорғау шаралары, кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілер, мүше мемлекеттердің салық салу саласындағы заңнамалық актілері қолданылады.

      Одақ туралы шартқа немесе Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарға сәйкес, егер осы Кодексте, ал мүше мемлекеттердің салық салу саласындағы заңнамалық актілерін қолдануға қатысты - мүше мемлекеттердің заңнамасында да өзгеше белгіленбесе, егер Одақтың кедендік шекарасынан тауарларды іс-жүзінде өткізу күні белгіленбесе, бұзушылықтар анықталған күні қолданылатын кедендік-тарифтік реттеу шаралары, тыйым салу мен шектеулер, ішкі нарықты қорғау шаралары, кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілер, мүше мемлекеттердің салық салу саласындағы заңнамалық актілері қолданылады.

      3. Егер мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында осы Кодекстің 104-бабының 8-тармағына сәйкес кедендік декларациялаудың ерекшеліктері ретінде тауарларға екі және одан да көп декларация беру көзделген болса, кедендік декларациялау осындай ерекшеліктермен жүзеге асырылатын тауарларға қатысты кедендік-тарифтік реттеу шаралары, тыйым салулар мен шектеулер, ішкі нарықты қорғау шаралары, мүше мемлекеттердің салық салу саласындағы заңнамалық актілері тауарларға бірінші декларация тіркелген күні қолданылады.

7-бап. Тыйым салулар мен шектеулерді сақтау

      1. Тауарлар Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізіледі және (немесе) тыйым салулар мен шектеулер сақтала отырып, кедендік рәсімдерге орналастырылады.

      2. Тарифтік емес реттеу шараларын, оның ішінде біржақты тәртіппен енгізілетін шараларды және техникалық реттеу шараларын сақтау Одақ туралы шартқа сәйкес Комиссия айқындаған немесе мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалған жағдайларда және тәртіппен, ал экспорттық бақылау шараларын, оның ішінде әскери мақсаттағы өнімге қатысты шараларды сақтау - осындай шаралардың сақталуын растайтын, құжаттарды және (немесе) мәліметтерді табыс ету арқылы мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айқындалған жағдайларда және тәртіппен расталады.

      3. Санитариялық, ветеринариялық-санитариялық және карантиндік фитосанитариялық шаралар мен радиациялық талаптарды сақтау Одақ туралы шартта және оған сәйкес қабылданған Комиссияның актілерінде белгіленген тәртіппен және (немесе) мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген тәртіппен санитариялық-эпидемиологиялық, ветеринариялық, карантиндік фитосанитариялық, радиациялық бақылау (қадағалау) нәтижелері бойынша расталады.

      4. Жеке тұлғалардың Одақ туралы шартта көзделген, үшінші елдермен саудада тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесіне енгізілген тауарларды жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде Одақтың кедендік аумағына әкелу және (немесе) әкету ерекшеліктерін Комиссия айқындайды.

      5. Егер тыйым салулар мен шектеулерді белгілейтін актілерде олардың сақталуын растау жағдайлары және (немесе) тәртібі айқындалмаған болса, осындай тыйым салулар мен шектеулерді сақтау тауарларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізу кезінде, сондай-ақ тауарларды ішкі тұтыну үшін кедендік шығару рәсіміне немесе кедендік экспорт рәсіміне орналастыру кезінде расталады.

      6. Тыйым салула мен шектеулерді сақтау жөніндегі міндет, егер олар:

      1) келген жерінен бастап халықаралық пошта жөнелтілімдерінде жіберілетін тауарлармен кедендік операциялар жасау жеріне дейін;

      2) келген жерінен кеткен жеріне дейін тасымалданса, халықаралық пошта жөнелтілімдерін кедендік транзит кедендік рәсіміне орналастыру кезінде декларанттарға жүктелмейді.

8-бап. Кедендік құжаттар

      1. Егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, кедендік құжаттар орыс тілінде немесе кеден органына кедендік құжаттар табыс етілетін мүше мемлекеттің мемлекеттік тілінде толтырылады.

      Бір мүше мемлекеттің аумағында толтырылатын және кедендік операциялар жасау кезінде басқа мүше мемлекеттің кеден органына табыс етілуге жататын кедендік құжаттар орыс тілінде толтырылады.

      2. Кедендік құжаттарда кодталған түрде көрсетілуге жататын мәліметтер Комиссия бекітетін сыныптауыштар пайдаланыла отырып, ал Комиссия оларды бекіткенге дейін - мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес қолданылатын сыныптауыштар пайдаланыла отырып көрсетіледі.

      3. Электрондық құжаттар түріндегі кедендік құжаттардың құрылымы мен форматы, осы Кодекске, кедендік реттеу саласындағы өзге халықаралық шарттарға және актілерге сәйкес Комиссия айқындайтын жағдайларды қоспағанда, мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      4. Мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасында осы Кодексте, кедендік реттеу саласындағы өзге де халықаралық шарттар мен актілерде көзделмеген кедендік құжаттар, олардың нысандары, осы нысандарды толтыру, осындай кедендік құжаттарға өзгерістер (толықтырулар) енгізу тәртібі белгіленуі мүмкін.

      5. Егер осы Кодексте, кедендік реттеу саласындағы өзге де халықаралық шарттар мен актілерде кедендік құжаттардың нысандарын толтыру тәртібін және (немесе) кедендік құжаттарға өзгерістер (толықтырулар) енгізу тәртібін айқындау көзделмесе, мұндай тәртіп мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында айқындалуы мүмкін.

2-тарау

Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу, Одақтың кедендік аумағында немесе оның шегінен тысқары жерлерде оларды иелену, пайдалану және (немесе) оларға билік ету туралы жалпы ережелер

9-бап. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу

      1. Барлық тұлғалардың осы Кодексте белгіленген тәртіппен және шарттарда немесе осы Кодекске сәйкес Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды тең негізде өткізуге құқығы бар.

      2. Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар осы Кодекске сәйкес кедендік бақылауға жатады.

10-бап. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізетін орындар

      1. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу осы баптың 3-тармағына сәйкес өзге де орындарда және осы орындарда орналасқан кеден органдарының жұмыс уақытында жүзеге асырыла алатын жағдайларды қоспағанда, Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін орындарда жүзеге асырылады.

      2. Мүше мемлекеттердің мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттері не мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айқындалған өзге де орындар Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарлар өткізілетін орындар болып табылады.

      3. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу осы баптың 2-тармағында көрсетілген орындардан өзге орындарда мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес белгіленген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырыла алады.

      4. Одақтың кедендік аумағынан тауарлар келетін Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу орындары келетін орындар болып табылады.

      Одақтың кедендік аумағынан тауарлар кететін Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу орындары кететін орындар болып табылады.

      Келетін және кететін орындар туралы ақпаратты кеден органдары келтін орындардың және кететін орындарының жалпы тізбесін қалыптастыру үшін және оларды Одақтың интернет желісіндегі ресми сайтына орналастыру үшін Комиссияға жібереді.

      Келетін орындардың және кететін орындардың жалпы тізбесінің нысандарын, оларды қалыптастыру, жүргізу және олардан мәліметтерді пайдалану тәртібін, сондай-ақ келетін орындар және келетін орындар туралы ақпаратты табыс ету тәртібі мен техникалық шарттарын, оның ішінде құрылымы мен форматын Комиссия айқындайды.

      5. Тауарлардың жекелеген санаттары, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарлардың осындай санаттарын Одақтың кедендік аумағына әкелу (келетін) немесе оларды Одақтың кедендік аумағынан әкету (кететін) үшін айқындалған, Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізетін орындар арқылы ғана Одақтың кедендік аумағына келуі немесе Одақтың кедендік аумағынан кетуі мүмкін.

      6. Кеден органдары тауарлардың шыққан жеріне, жөнелткен және межелі еліне қарай тауарларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізу жерлерін таңдауда тұлғаны шектеуге құқылы емес.

      7. Одақтың кедендік шекарасында орналасқан мүше мемлекеттердің мемлекеттік шекаралары арқылы өткізу пункттері туралы ақпараттандыру мақсатында Комиссия мүше мемлекеттердің уәкілетті мемлекеттік органдары табыс ететін мәліметтер негізінде осындай өткізу пункттерінің ақпараттық-анықтамалық тізбесін және осындай өткізу пункттерінің жалпы паспорттар тізілімін қалыптастырады және Одақтың Интернет желісіндегі ресми сайтына орналастырады.

      Аталған тізбе мен тізілім нысандарын, оларды қалыптастыру, жүргізу және оларда қамтылған мәліметтерді пайдалану тәртібін, сондай-ақ Одақтың кедендік шекарасында орналасқан мүше мемлекеттердің мемлекеттік шекаралары арқылы өткізу пункттері туралы мәліметтерді табыс етудің техникалық шарттарын, оның ішінде құрылымы мен форматын Комиссия айқындайды.

      8. Осы баптың ережелері Одақтың кедендік шекарасы арқылы құбыржол көлігімен немесе электр берілісі желілерімен өткізілетін тауарларды өткізу кезінде қолданылмайды.

11-бап. Кеден органдарына алдын ала ақпаратты табыс ету

      1. Алдын ала ақпаратты табыс ету мақсаты Одақтың кедендік аумағына тауарлар келгенге дейін кеден органдарының тәуекелдерді бағалауы және объектілерді таңдау туралы алдын ала шешімдер қабылдауы, кедендік бақылау нысандары және кедендік бақылау жүргізуді қамтамасыз ететін шараларды қолдану үшін Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілуге жоспарланатын тауарлар туралы мәліметтерді кеден органдарының алуы болып табылады.

      Алдын ала ақпаратты кеден органдары кедендік операциялар жасауды жеделдету және кедендік бақылау жүргізуді оңтайландыру үшін пайдаланады.

      2. Кеден органдарына табыс етілетін алдын ала ақпараттың құрамы оны пайдалану мақсаттарына қарай:

      1) кеден органдары тәуекелдерді бағалау және объектілерді, кедендік бақылау нысандары мен кедендік бақылау жүргізуді қамтамасыз ететін шараларды қолдану үшін пайдаланатын алдын ала ақпарат құрамына;

      2) кеден органдары кедендік операциялар жасауды жеделдету және кедендік бақылау жүргізуді оңтайландыру үшін пайдаланатын алдын ала ақпарат құрамына бөлінеді;

      3. Міндетті түрде осы баптың 2-тармағының 1-тармақшасында көзделген мақсаттарда айқындалған құрамдағы алдын ала ақпарат табыс етіледі.

      Осы баптың 2-тармағының 1-тармақшасында көзделген мақсаттар үшін айқындалатын құрамдағы алдын ала ақпарат оны табыс ете алатын тұлғалардың қалауы бойынша табыс етіледі.

      4. Алдын ала ақпарат электрондық құжат түрінде табыс етілуі мүмкін.

      Электрондық құжат түрінде табыс етілген алдын ала ақпарат тауарлардың Одақтың кедендік аумағына келгендігі туралы хабарламаға, тауарлардың уақытша сақтауға орналастырылуына, кедендік декларациялауға байланысты кедендік операцияларды, сондай-ақ Комиссия айқындайтын өзге де кедендік операцияларды жасау кезінде пайдаланылуы мүмкін.

      5. Алдын ала ақпарат тауарлар Одақтың кедендік аумағына келгенге дейін, аумағында тауарларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізу жоспарланған жері орналасқан мүше мемлекеттің кеден органына табыс етіледі.

      6. Алдын ала ақпарат Интернет желісінің ресурстарын пайдалана отырып, кеден органының ақпараттық жүйесі мен алдын ала ақпаратты табыс ететін тұлғалардың ақпараттық жүйелерінің өзара әрекеттесуі арқылы және (немесе) Комиссия айқындайтын өзге де тәсілмен табыс етіледі.

      7. Алдын ала ақпарат орыс тілінде табыс етіледі, ал егер кеден органына алдын ала ақпарат табыс етілетін мүше мемлекеттің мемлекеттік тілі орыс тілі болмаса, тұлғаның таңдауы бойынша алдын ала ақпарат орыс тілінде немесе осы мүше мемлекеттің мемлекеттік тілінде табыс етіледі.

      Кеден органына алдын ала ақпарат табыс етілетін мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасында алдын ала ақпаратты ағылшын тілінде табыс ету мүмкіндігі белгіленуі мүмкін.

      8. Кеден органы табыс етілген алдын ала ақпаратты Комиссия айқындайтын тәртіппен және мерзімде тіркейді немесе оны тіркеуден бас тартады.

      9. Кеден органы табыс етілген алдын ала ақпаратты оған тіркеу нөмірін беру арқылы тіркейді.

      10. Кеден органы, егер табыс етілген ақпарат Комиссия айқындаған құрамға, құрылым мен форматқа және (немесе) осы баптың 7-тармағында көзделген талапқа сәйкес келмесе, алдын ала ақпаратты тіркеуден бас тартады.

      11. Тіркеу нөмірі көрсетіле отырып, алдын ала ақпаратты тіркеу туралы не бас тарту себептері көрсетіле отырып, оны тіркеуден бас тарту туралы мәліметтер алдын ала ақпаратты табыс еткен тұлғаға электрондық нысанда жіберіледі.

      12. Алдын ала ақпарат кеден органдарының ақпараттық жүйелерінде ол тіркелген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде, ал егер Комиссия өзге мерзімді айқындаған болса, Комиссия айқындаған мерзім ішінде сақталады, одан кейін кеден органдарында мұндай ақпарат алдын ала ақпарат ретінде пайдаланылмайды.

      Комиссия осы тармақтың бірінші абзацында белгіленген мерзімге қарағанда, кеден органдарының ақпараттық жүйелерінде алдын ала ақпаратты сақтаудың өзге мерзімін айқындауға құқылы.

      13. Міндетті түрде табыс етілуге тиіс алдын ала ақпарат берілмеген немесе оны табыс ету мерзімдері бұзылған кезде, кеден органына осындай алдын ала ақпарат беруге тиіс мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленетін шаралар қолданылады.

      14. Мүше мемлекеттердің заңнамасында кеден органдарына алдын ала ақпарат табыс етілмегені немесе оны табыс ету мерзімдері бұзылғаны үшін жауапкершілік белгіленуі мүмкін.

      15. Алдын ала ақпарат:

      1) Одақтың кедендік шекарасы арқылы жеке тұлғалар өткізетін, жеке басына пайдалануға арналған тауарларға;

      2) халықаралық пошта жөнелтілімдерінде жіберілетін тауарларға;

      3) осы Кодекстің 296-бабының 1-тармағында көрсетілген тауарларға;

      4) дүлей зілзалалардың, авариялар мен апаттардың салдарын жою үшін өткізілетін тауарларға;

      5) мәртебесі мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген рұқсатнамамен (әскери рұқсатнамамен) расталатын әскери жүктерге;

      6) келген орнында арнайы кедендік рәсімге орналастырылатын тауарларға;

      7) Одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағы арқылы тасымалданатын Одақ тауарларына;

      8) Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін және шектері Одақтың кедендік шекарасының учаскелерімен сәйкес келетін, егер бұл аумағында осындай ЕЭА құрылған мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса, ЕЭА аумағына әкелінетін тауарларға;

      9) Комиссия айқындайтын жағдайларда өзге де тауарларға қатысты табыс етілуі мүмкін.

      16. Құбыржол көлігімен немесе электр беру желілерімен өткізілетін тауарларға қатысты алдын ала ақпарат табыс етілмейді.

      17. Алдын ала ақпараттың құрамын, осындай ақпараттың құрылымы мен форматын, алдын ала ақпаратты, оның ішінде электрондық құжат түрінде табыс етілетін ақпаратты табыс ету тәртібі мен мерзімдерін, электрондық құжат түріндегі алдын ала ақпаратты қалыптастыру мен пайдалану тәртібін, алдын ала ақпаратты кеден органдарына табыс етуге міндетті не құқылы тұлғаны, тауарларды тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көліктің түріне және осындай алдын ала ақпаратты кеден органының пайдалану мақсатына қарай Комиссия айқындайды.

      18. Алдын ала ақпарат ретінде кедендік декларациялануы, Комиссия айқындайтын жағдайларда және тәртіппен, ал оларды Комиссия айқындағанға дейін - мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес белгіленетін жағдайларда және тәртіппен осы Кодекстің 114-бабында айқындалған ерекшеліктермен жүзеге асырылатын тауарларға қатысты берілген электрондық құжат түріндегі кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтер пайдаланылуы мүмкін.

12-бап. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу кезінде тыйым салулар мен шектеулерді сақтау

      1. Белгіленген тыйым салу мен шектеулерге сәйкес Одақтың кедендік аумағына әкелуге жатпайтын, Одақтың кедендік аумағына келген тауарлар, егер осы Кодексте, мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында және (немесе) мүше мемлекеттердің заңнамасында өзгеше белгіленбесе, оларды халықаралық көлік құралынан түсірмей әкету мақсатында, халықаралық тасымалдаудың басқа көлік құралына қайта тиеуді қоспағанда, халықаралық тасымалдаудың көлік құралынан олар түсірілмей Одақтың кедендік аумағынан дереу әкетілуге тиіс.

      Аталған тауарларды Одақтың кедендік аумағынан әкету шараларын тасымалдаушы, ал ол болмаған жағдайда - егер мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында және (немесе) мүше мемлекеттердің заңнамасында өзге тұлғалар айқындалмаса, Одақтың кедендік аумағына әкелу кезінде тауарларды иелену, пайдалану және (немесе) оларға билік ету құқығына ие тұлға қолданады.

      2. Белгіленген тыйым салу мен шектеулерге сәйкес Одақтың кедендік аумағынан әкетілуге жатпайтын тауарлар, егер мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында өзгеше белгіленбесе, іс жүзінде Одақтың кедендік аумағынан әкетіле алмайды.

      3. Тауарлар Одақтың кедендік аумағына келген немесе тауарлар Одақтың кедендік аумағынан кеткен кезде тыйым салу мен шектеулердің сақталмауы анықталған жағдайда, кеден органы тауарларды Одақтың кедендік аумағына әкелуге немесе Одақтың кедендік аумағынан әкетуге тыйым салу туралы шешім қабылдайды және мұны тасымалдаушының, ал ол болмаған жағдайда - оларды Одақтың кедендік аумағына әкелу кезінде немесе Одақтың кедендік аумағынан әкету кезінде тауарларды иелену, пайдалану және (немесе) оларға билік ету құқығына ие тұлғаның назарына жеткізеді.

      4. Тауарларды Одақтың кедендік аумағына әкелуге тыйым салу туралы кеден органының шешімін алғаннан кейін осы баптың 1-тармағының бірінші абзацында көрсетілген тауарларды Одақтың кедендік аумағынан дереу әкету мүмкін болмаған жағдайда, мұндай тауарларды кеден органдары осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес ұстайды.

      5. Кеден органының тауарларды Одақтың кедендік аумағынан әкетуге тыйым салу туралы шешімі алынған және мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген мерзім ішінде оларды кету орнынан Одақтың кедендік аумағына әкету жүзеге асырылмаған кезде, осы баптың 2-тармағында көрсетілген тауарларды кеден органдары осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес ұстайды.

13-бап. Тауарларды Одақтың кедендік аумағында немесе оның шегінен тысқары жерлерде иелену, пайдалану және (немесе) оларға билік ету

      1. Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарларды иелену, пайдалану және (немесе) оларға билік ету Одақтың кедендік шекарасын кесіп өткеннен кейін және оларды кеден органы шығарғанға дейін осы Кодекстің осы тарауында, 14 және 16-тарауларында белгіленген тәртіппен және жағдайларда, ал жекелеген тауарлар санаттарына қатысты - осы Кодекстің 37 - 43-тарауларына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Тауарларды шығарғаннан кейін кеден органы оларды Одақтың кедендік аумағында немесе оның шегінен тысқары жерлерде иеленуді, пайдалануды және (немесе) оларға билік етуді тауарлар орналастырылған кедендік рәсімге сәйкес немесе кедендік декларациялауға және (немесе) кедендік рәсімдерге орналастырылмай шығарылуға жататын тауарлардың жекелеген санаттары үшін белгіленген тәртіппен және шарттарда жүзеге асырады.

      3. Одақтың кедендік шекарасын кесіп өткенге дейін кету орнына келгеннен кейін, Одақтың кедендік аумағынан шығарылатын тауарларды иелену, пайдалану және (немесе) оларға билік ету осы тарауда және осы Кодекстің 15-тарауында, ал тауарлардың жекелеген санаттарына қатысты - осы Кодекстің 37 - 43-тарауларында белгіленген тәртіппен және жағдайларда жүзеге асырылады.

14-бап. Тауарлардың кедендік бақылауда болуы

      1. Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарлар Одақтың кедендік шекарасын кесіп өткен кезден бастап кедендік бақылауда болады.

      2. Одақтың кедендік аумағынан әкетілетін Одақ тауарлары кедендік декларация тіркелген кезден бастап немесе тауарларды Одақтың кедендік аумағынан әкетуді жүзеге асыруға тікелей бағытталған іс-қимыл жасалған кезден бастап кедендік бақылауда болады.

      3. Осы Кодекске сәйкес шетелдік тауарлар мәртебесін иеленген, Одақтың кедендік аумағында алынған (түзілген) және орналасқан қайта өңдеу өнімдері, шығарындылар мен қалдықтар алынған (түзілген) кезден бастап кедендік бақылаудағы тауарлар деп есептеледі.

      4. Еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік тауарлардан дайындалған (алынған) тауарлар, сондай-ақ еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік тауарлардан және Одақ тауарларынан дайындалған (алынған) тауарлар олар дайындалған (алынған) кезден бастап кедендік бақылаудағы тауарлар болып есептеледі.

      Еркін қойма кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік тауарлардан дайындалған (алынған) тауарлар, сондай-ақ еркін қойма кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік тауарлардан және Одақ тауарларынан дайындалған (алынған) тауарлар олар дайындалған (алынған) кезден бастап кедендік бақылаудағы тауарлар деп есептеледі.

      5. Еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылатын (орналастырылған) Одақ тауарлары, порттық ЕЭА немесе логистикалық ЕЭА аумағына әкелінетін (әкелінген) және порттық ЕЭА немесе логистикалық ЕЭА аумағына әкелгеннен бастап кедендік бақылауда болатын Одақ тауарларын қоспағанда, еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылатын (орналастырылған) тауарлар, тауарларды осы кедендік рәсіммен орналастыру үшін тауарларға берілген декларация тіркелген кезден бастап кедендік бақылауда болады.

      Еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылған Одақ тауарларынан дайындалған (алынған) тауарлар және еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылған Одақ тауарларынан дайындалған (алынған) тауарлар және еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылмаған Одақ тауарларынан дайындалған (алынған) тауарлар дайындалған (алынған) кезден бастап кедендік бақылаудағы тауарлар болып есептеледі.

      6. Еркін қойма кедендік рәсімімен орналастырылатын (орналастырылған) Одақ тауарлары, тауарларды осы кедендік рәсіммен орналастыру үшін тауарларға берілген декларация тіркелген кезден бастап кедендік бақылауда болады.

      Еркін қойма кедендік рәсімімен орналастырылған Одақ тауарларынан дайындалған (алынған) тауарлар және еркін қойма кедендік рәсімімен орналастырылған Одақ тауарларынан дайындалған (алынған) тауарлар және еркін қойма кедендік рәсімімен орналастырылмаған Одақ тауарларынан дайындалған (алынған) тауарлар дайындалған (алынған) кезден бастап кедендік бақылаудағы тауарлар деп есептеледі.

      7. Осы баптың 1 және 3-тармақтарында, сондай-ақ осы баптың 4-тармағында көрсетілген тауарлар, осы Кодекстің 210 және 218-баптарына сәйкес Одақ тауарлары деп танылмаған тауарлар:

      1) осы баптың 12-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, осы Кодекске сәйкес Одақтың тауарлары мәртебесін иеленгенге;

      2) осы тауарлар Одақтың кедендік аумағынан іс жүзінде әкетілгенге;

      3) кедендік жою рәсімімен орналастырылған тауарлар іс жүзінде жойылғанға;

      4) кедендік аумағында қайта өңдеу немесе ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу кедендік рәсімдеріне орналастырылған шетелдік тауарлардың бір бөлігі өндірістік қалдықтар деп танылғанға;

      5) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Одақтың кедендік аумағында қайта өңдеу, кедендік жою рәсімімен орналастырылған тауарларды ішкі тұтыну және жою үшін қайта өңдеу операцияларын жасау нәтижесінде пайда болған қалдықтар одан әрі коммерциялық пайдалану үшін жарамсыз деп танылғанға немесе кеден органына пайда болған қалдықтарды көму, залалсыздандыру, кәдеге жаратпау немесе өзге тәсілмен жою фактісін және осындай операцияларды жасау үшін оларды беру фактісін растайтын құжаттарды табыс еткенге;

      6) қайтып ұшып келетін ғарыштық аппаратты және ондағы бар тауарларды қоспағанда, осы тауарларды ғарыш кеңістігіне ұшырғанға;

      7) Одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағы арқылы тасымалданатын Одақ тауарларына қатысты кедендік транзит кедендік рәсімінің қолданылуы аяқталғанға;

      8) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кеден органы авария немесе еңсерілмейтін күш әрекетінің салдарынан осы тауарлардың жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу фактісі не тасымалдаудың және (немесе) сақтаудың қалыпты жағдайлары кезінде табиғи кему нәтижесінде осы тауарлардың қайтарымсыз жоғалу фактісі мойындалғанға;

      9) осы Кодекстің 207-бабының 10-тармағының 1-тармақшасында және 215-бабының 7-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген жағдайларда, осы тауарларды көму, залалсыздандыру, кәдеге жарату немесе өзге де тәсілмен жою фактісін растайтын құжаттарды кеден органына табыс еткенге;

      10) осы Кодекстің 207-бабының 10-тармағының 3-тармақшасында көрсетілген жағдайда еркін кеден аймағы кедендік рәсімінің қолданылуы аяқталғанға;

      11) осы Кодекстің 266-бабының 8-тармағына сәйкес белгіленген, жеке пайдалануға арналған тауарларды кедендік баждарды, салықтарды төлеуден және (немесе) осы тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету жөніндегі шектеулерден босата отырып, Одақтың кедендік аумағына әкелу шарттарын бұзатын әрекеттер жасалған жағдайда жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты кедендік баждар, салықтар төленгенге және (немесе) өндіріп алынғанға;

      12) осы Кодекстің 272-бабының 2-тармағы 2-тармақшасының екінші және үшінші абзацтарында көрсетілген, шартты түрде шығарылған тауарлар болып саналатын халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын және осы Кодекстің 272-бабының 2-тармағы 2-тармақшасының төртінші абзацында көрсетілген халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын қоспағанда, Одақтың кедендік аумағына қайта әкелу кезінде Одақтың кедендік аумағынан уақытша әкетілген халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын шығарғанға;

      13) осы Кодекстің 279-бабының 8-тармағында көрсетілген мән-жайлар туындаған кезде уақытша әкелінген халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарына қатысты кедендік баждар, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары төленгенге және (немесе) өндіріп алынғанға;

      14) Комиссия айқындайтын және (немесе) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленетін өзге мән-жайлар туындағанға дейін кедендік бақылауда деп есептеледі.

      8. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген Одақ тауарлары Одақтың кедендік шекарасын іс жүзінде кесіп өткенге дейін, осы Кодекстің 113-бабына сәйкес кедендік декларация кері қайтарып алығанға дейін немесе осы баптың 9 және 10-тармақтарында көрсетілген мән-жайлар туындағанға дейін кедендік бақылауда болады.

      9. Кедендік декларациялауға жатпайтын, Одақтың кедендік аумағынан әкетілетін жеке пайдалануға арналған тауарлар, сондай-ақ шығарудан бас тартылған жеке пайдалануға арналған тауарлар мынадай мән-жайлардың бірі туындаған кезде:

      1) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Одақтың кедендік шекарасын іс жүзінде кесіп өткенге дейін мұндай тауарлар мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналғанға дейін не мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кеден органы авария немесе еңсерілмейтін күш әсерінен осы тауарлардың жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу фактісі не тасымалдаудың және (немесе) сақтаудың қалыпты жағдайлары кезінде табиғи кему нәтижесінде осы тауарлардың қайтарымсыз жоғалу фактісі мойындалғанға дейін;

      2) мұндай тауарлар кеден органының рұқсатымен кету орнынан Одақтың кедендік аумағының қалған бөлігіне шығарылған кезде кедендік бақылауда деп саналмайды.

      10. Кедендік аумағынан тыс кедендік қайта өңдеу рәсімімен немесе уақытша әкету кедендік рәсімімен орналастырылған және Одақтың кедендік аумағынан әкетілген Одақ тауарлары тиісті кедендік рәсім аяқталғанға немесе қолданылуы тоқтатылғанға дейін кедендік бақылауда болады.

      11. Осы баптың 4-тармағында көрсетілген, осы Кодекстің 210 және 218-баптарына сәйкес Одақ тауарлары деп танылған тауарлар, сондай-ақ осы баптың 5 және 6-тармақтарында көрсетілген Одақ тауарлары мына мән-жайлардың бірі туындағанға дейін:

      1) егер еркін кеден аймағы кедендік рәсімінің немесе еркін қойма кедендік рәсімнің қолданысы осы тауарларды кедендік экспорт рәсіміне орналастырумен аяқталса, Одақтың кедендік шекарасын іс жүзінде кесіп өткенге;

      2) осы тауарлар кедендік кері импорт рәсімімен орналастырылғанға;

      3) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кеден органы авария немесе еңсерілмейтін күш әрекетінің салдарынан осы тауарлардың жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу фактісі не тасымалдаудың және (немесе) сақтаудың қалыпты жағдайлары кезінде табиғи кему нәтижесінде осы тауарлардың қайтарымсыз жоғалу фактісін мойындағанға;

      4) осы Кодекстің 207-бабының 10-тармағының 1-тармақшасында және 115-бабының 7-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген жағдайларда осы тауарларды көму, залалсыздандыру, кәдеге жарату немесе өзге тәсілмен жою фактісін растайтын құжаттар кеден органына берілгенге;

      5) осы Кодекстің 207-бабының 10-тармағының 3-тармақшасында көрсетілген жағдайда еркін кеден аймағы кедендік рәсімінің қолданысы аяқталғанға дейін кедендік бақылауда болады.

      12. Одақ тауарлары мәртебесін иеленген және декларациялануы осы Кодекстің 117-бабында көзделген ерекшеліктермен жүзеге асырылған тауардың соңғы құрамдауышы шығарылған күнге дейін немесе осы Кодекстің 117-бабының 9-тармағына сәйкес тауар құрамдауышына қатысты тауарлар декларациясындағы мәліметтерге өзгерістер (толықтырулар) енгізілгенге дейін кедендік бақылауда болады.

      13. Осы Кодекстің 207-бабының 12 және 13-тармақтарында көрсетілген, еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар осы тармақтарда көзделген жағдайларда, осы Кодекстің 207-бабының 12 және 13-тармақтарына сәйкес осы тауарларға қатысты еркін кеден аймағы кедендік рәсімінің қолданысы аяқталғанға дейін кедендік бақылауда болады.

      14. Осы Кодекстің 215-бабының 9-тармағында көрсетілген, еркін қойма кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар осы тармақта көзделген жағдайларда, осы Кодекстің 215-бабының 9-тармағына сәйкес осы тауарларға қатысты еркін қойма кедендік рәсімінің қолданысы аяқталғанға дейін кедендік бақылауда болады.

      15. Бажсыз сауда кедендік рәсімімен орналастырылатын (орналастырылған) Одақ тауарлары осы Кодекстің 246-бабының 1-тармағына және 5-тармағының 2-тармақшасына сәйкес тауарларды осы кедендік рәсіммен орналастыру үшін берілген кедендік декларация тіркелген кезден бастап бажсыз сауда кедендік рәсімінің қолданысы аяқталғанға дейін кедендік бақылауда болады.

15-бап. Жарамсыз, бұзылған немесе зақымданған тауарлар

      1. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген тауарларды қоспағанда, Одақтың кеден аумағына әкелінген, декларацияланғанға дейін жарамсыз болып қалған, бұзылған немесе аварияның немесе еңсерілмейтін күш әсерінің салдарынан, оның ішінде оларды уақытша сақтау кезеңінде, сондай-ақ кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданған (тасымалдау) кезде зақымданған тауарлар, оларға қатысты одан әрі кедендік операцияларды жасау кезінде Одақтың кеден аумағына жарамсыз, бұзылған немесе зақымданған күйде әкелінген тауар ретінде қарастырылады.

      2. Кеден одағының аумағына әкелінген, оларды осы Кодекстің 120-бабына сәйкес тауарларға арналған декларация берілгенге дейін шығаруға мәлімдегеннен бұрын немесе осы Кодекстің 204-бабына сәйкес порттық ЕЭА немесе логистикалық ЕЭА аумағында еркін кеден аймағы кедендік рәсіміне орналастырылған болып есептелетін күнге дейін, оның ішінде оларды уақытша сақтау кезеңінде, сондай-ақ кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданған (тасымалдау) кезде аварияның немесе еңсерілмейтін күш әсерінің салдарынан жарамсыз болып қалған, бұзылған немесе зақымданған осындай тауарлар одан әрі оларға қатысты кедендік операциялар жасалған кезде Одақтың кеден аумағына жарамыз, бұзылған немес зақымданған күйінде әкелінген тауарлар ретінде қарастырылады.

16-бап. Сот шешімімен тәркіленген немесе мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) өндіріп алынған немесе өндіріп алу қолданылған шетелдік тауарлар

      1. Сот шешімімен тәркіленген немесе мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) өндіріп алынған шетелдік тауарлар - кедендік рәсімдермен орналастырылуға, ал жеке пайдалануға арналған тауарлар еркін айналысқа шығарылуға жатпайды. Көрсетілген тауарлар осындай шешім күшіне енген күннен бастап Одақ тауарлары мәртебесіне ие болады.

      2. Сот шешімімен кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары төлеу есебінен өндіріп алынған шетелдік тауарлар мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Одақ тауарлары мәртебесіне ие болады.

17-бап. Мүдделі тұлғалардың және мүше мемлекеттердің мемлекеттік органдарының тауарлардың сынамаларын және (немесе) үлгілерін іріктеп алуы

      1. Мүдделі тұлғалар және мүше мемлекеттердің мемлекеттік органдары кеден органының рұқсатымен кедендік бақылаудағы тауарлардың сынамаларын және (немесе) үлгілерін іріктеп алуға құқылы.

      2. Кеден органы, егер мұндай іріктеу:

      1) кедендік бақылау жүргізуді қиындатпаса;

      2) тауарлардың сипаттамаларын өзгертпесе;

      3) кедендік баждарды, салықтарды төлеуден жалтаруға немесе тыйым салу мен шектеулерді, ішкі нарықты қорғау шараларын сақтамауға әкеп соқпаса, тауарлардан сынамалар және (немесе) үлгілер алуға рұқсат береді.

      3. Тауарлардан сынамалар және (немесе) үлгілер алуға рұқсат не мұндай рұқсаттан бас тарту осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғалар мен органдар жүгінген күннен кейінгі 1 жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі.

      4. Тауарлар кедендік рәсімдерге орналастырылған кезде олар тауарларға декларацияда, ал осы Кодекстің 37 және 40-тарауларында көзделген тәртіппен және шарттарда тауарлар Одақтың кеден шекарасы арқылы өткізілген кезде кедендік жолаушылар декларациясында көрсетілетін жағдайда тауарлардың сынамаларына және (немесе) үлгілеріне жеке кедендік декларация берілмейді.

18-бап. Кеден органдарына есептілікті табыс ету

      1. Кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар, уәкілетті экономикалық операторлар және шетелдік тауарларды, сондай-ақ еркін кедендік аймақ кедендік рәсімімен және еркін қойма кедендік рәсімімен орналастырылған Одақ тауарларын пайдаланатын және (немесе) иеленетін адамдар кеден органдарына сақталатын, тасымалданатын, өткізілетін, өңделетін және (немесе) пайдаланылатын тауарлар туралы, сондай-ақ осы тармақтың екінші абзацын ескере отырып, жасалған кедендік операциялар туралы есептілікті табыс етуге міндетті.

      Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес аталған тұлғалар есептілікті тек кеден органының талабы бойынша ғана табыс етеді деп белгіленуі мүмкін.

      2. Есептілікті табыс ету тәсілі , электрондық құжат түрінде табыс етілетін есептердің нысандары, құрылымы және форматы, оларды толтыру тәртібі, сондай-ақ есептілікті табыс ету тәртібі мен мерзімдері мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес айқындалады.

3-тарау

Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы. Тауарларды сыныптау

19-бап. Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы және оны жүргізу

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы (бұдан әрі - Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы) кедендік-тарифтік реттеу шараларын, кедендік әкету баждарын, тыйым салу мен шектеулерді, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану, кедендік статистиканы жүргізу мақсаттарында тауарларды сыныптау үшін пайданалылатын, тауарларды сипаттау және кодтау жүйесі болып табылады.

      Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы тауарларға салық салу мақсаттарында және Одақ құқығын құрайтын халықаралық шарттарда және актілерде және (немесе) мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделген өзге де мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін.

      2. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының халықаралық негізі Дүниежүзілік кеден ұйымының тауарларын сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген жүйесі және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы болып табылады.

      3. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын Комиссия бекітеді.

      4. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына түсініктерді Комиссия қабылдайды.

      5. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын Комиссия жүргізеді. Осы мақсаттарда Комиссия:

      1) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының халықаралық негізі өзгерістерінің, сондай-ақ осы халықаралық негізді түсіндіру жөніндегі түсіндірмелердің мониторингін;

      2) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын және оған түсінідірмелерді оның халықаралық негізімен сәйкес келтіруді;

      3) мүше мемлекеттердің ұсыныстары бойынша Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына және оған түсіндірмелерге өзгерістер енгізуді;

      4) халықаралық негізінің кезекті нұсқасына көшу кезінде кестелер түріндегі тауар позициялары, қосалқы позициялар және кіші қосалқы позициялар деңгейінде Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы кодтарының сәйкес келуі туралы ақпаратты құрастыруды және оны мүше мемлекеттердің уәкілетті мемлекеттік органдарына жіберуді;

      5) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын және оған түсіндірмелерді дайындауды және мүше мемлекеттердің уәкілетті мемлекеттік органдарына жіберуді;

      6) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын жүргізу үшін қажетті өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      6. Комиссияның Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын, оған және түсіндірмелерге өзгерістер енгізуді қоса алғанда, аталған номенклатураны жүргізу, сондай-ақ осы мәселелер бойынша Комиссияның және мүше мемлекеттердің уәкілетті мемлекеттік органдарының өзара іс-қимыл жасау тәртібін Комиссия айқындайды.

20-бап. Тауарларды сыныптау

      1. Декларант және өзге тұлғалар тауарларды сыныптауды кедендік декларациялау кезінде және кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілерге сәйкес кеден органына Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауар коды мәлімделетін өзге де жағдайларда, Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес жүзеге асырады.

      Кедендік декларациялау кезінде, егер осы Кодекске сәйкес кедендік декларацияда Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауар коды туралы мәліметтер көрсетілуге жатпаса, тауарларды сыныптау жүзеге асырылмайды.

      Тауарларды сыныптаудың дұрыстығын тексеруді кеден органдары жүзеге асырады.

      2. Кеден органы:

      1) кеден органы тауарларды шығарғанға дейін, шығарғаннан кейін де кедендік декларациялау кезінде олардың дұрыс сыныпталмағанын анықтағанда тауарды сыныптауды жүзеге асырады. Бұл жағдайда кеден органы тауарларды сыныптау туралы шешім қабылдайды. Тауарларды сыныптау туралы шешімнің нысаны, оны қолдану тәртібі мен мерзімдері мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленеді;

      2) осы Кодекстің 56-бабына, 72-бабының 5-тармағына, 137-бабының 11-тармағына, 198-бабының 12-тармағына, 208-бабының 9-тармағына, 216-бабының 6-тармағына және 315-бабына сәйкес;

      осы Кодекстің 91-бабының 4-тармағында, 97-бабының 3-тармағында, 103-бабының 4-тармағында, 153-бабының 5-тармағында, 279-бабының 8-тармағында, 280-бабының 4-тармағында, 284-бабының 4-тармағында, 295-бабының 3 және 8-тармақтарында, 309-бабының 3-тармағында көрсетілген мән-жайлар туындаған;

      декларант осы Кодекстің 117-бабының 9-тармағында көрсетілген әрекеттерді жасамаған кезде;

      төленуі тиіс кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептегенде;

      3) осы тарауда көзделген өзге де жағдайларда тауарларды сыныптауды жүзеге асырады.

      3. Осы баптың 2-тармағының 2-тармақшасында көзделген жағдайларда, тауарларды сыныптау кезінде кеден органында тауардың сипаттамалары, олардың атаулары туралы нақты мәліметтер және 10 белгі деңгейінде тауарларды сыныптау үшін қажетті өзге ақпарат болмаса, тауарлардың кодын Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес сыныптау белгілеріне әсер ететін тауар сипаттамалары туралы қолда бар мәліметтерге сүйене отырып, кемінде алғашқы 4 белгі деңгейінде анықтауға жол беріледі.

      4. Коммерциялық, көліктік (тасымалдау) және (немесе) өзге де құжаттарда, сондай-ақ сарапшылық ұйымдар беретін қорытындыларда, анықтамаларда, сараптама актілерінде көрсетілген тауарлардың кодтары тауарларды сыныптау үшін міндетті болып табылмайды.

21-бап. Тауарларды сыныптау туралы шешімдер, кеден органдары қабылдайтын тауарлардың жекелеген түрлерін сыныптау туралы шешімдер мен түсіндірмелер

      1. Кеден органдары тұлғалардың өтініші бойынша Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешімдерді (бұдан әрі - тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешімдер) және Одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталымданбаған немесе жасалып бітпеген түрінде өткізілетін тауарларды сыныптау туралы шешімдерді қабылдау жолымен кедендік декларациялауға дейін тауарларды сыныптауды жүзеге асыруы мүмкін.

      2. Тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешімдер осы тарауға сәйкес қабылданады.

      3. Одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталымданбаған немесе жасалып бітпеген түрінде өткізілетін тауарларды сыныптау туралы шешімдер мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленетін нысан бойынша, тәртіппен және мерзімдерде қабылданады.

      Көрсетілген тауарларды сыныптау туралы шешімдерді кеден органдары осы Кодекстің 117-бабында айқындалған ерекшеліктермен кедендік декларациялауды жүзеге асыру мақсатында қабылдайтын тауарлар тізбесін Комиссия айқындайды және Комиссияда көзделген жағдайларда - мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалады.

      4. Тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешімдер кеден органдары осындай тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешімдер қабылдаған мүше мемлекеттің аумағында, ал осы тармақтың екінші абзацында көзделген жағдайда өзге мүше мемлекеттердің аумақтарында да қолданылады. Тауарларды кедендік декларациялау кезінде тауар коды туралы мәліметтер Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес осындай тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешімге сәйкес тауарларға декларацияда көрсетіледі.

      Одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталымданбаған немесе жасалып бітпеген түрінде өткізілетін тауарларды және Одақтың кедендік шекарасы арқылы белгілі бір уақыт кезеңінде бір немесе бірнеше көлік құралымен өткізілетін тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешімдер қабылданған тауарларды кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес кедендік декларациялау кезінде осындай тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешімдерде көрсетілген, Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауарлардың кодтары туралы мәліметтер көрсетілуі мүмкін.

      5. Одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталымданбаған немесе жасалып бітпеген түрде өткізілетін тауарларды сыныптау туралы шешімдер кеден органдары осындай шешімдерді қабылдаған мүше мемлекеттің аумағында қолданылады.

      Одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрінде өткізілетін тауарларды сыныптау туралы шешімдер Одақтың кедендік шекарасы арқылы осы шешімнің қолданылу мерзімі ішінде бір немесе бірнеше көлік құралымен өткізілетін және кеден органы осындай шешім қабылдаған мүше мемлекетке жөнелтілетін осындай шешімдерде көрсетілген, Одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде өткізілетін тауарлардың құрамбөліктерін кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес кедендік декларациялау кезінде басқа мүше мемлекеттердің аумақтарында да қолданылады. Осындай тауарлардың құрамбөліктерін кедендік декларациялау кезінде транзиттік декларацияларда Одақтың кеден шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде өткізілетін тауарларды сыныптау туралы қабылданған шешімдерге сәйкес Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түріндегі тауалардың кодтары туралы мәліметтер көрсетілуі мүмкін.

      6. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының біркелкі қолданылуын қамтамасыз ету мақсатында мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында айқындалған кеден органдары мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен тауарлардың жекелеген түрлерін сыныптау туралы шешім қабылдай алады және түсініктеме бере алады. Кеден органдары осындай шешімдер мен түсініктемелердің жариялануын қамтамасыз етеді.

      Көрсетілген шешімдер мен түсініктемелер кеден органы қабылдаған мүше мемлекеттің аумағында тауарларды сыныптау кезінде міндетті болып табылады.

      7. Осы тараудың ережелерін қолдану мақсаттары үшін нақты атаулары, нақты маркалары, модельдері, артикулдары, модификациялары бар және өзге де ұқсас дербес сипаттамалары бар тауарларды Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес бір кодқа жатқызуға мүмкіндік беретін ортақ сыныптау белгілері бар тауарлар жиынтығы тауарлардың жекелеген түрі деп түсініледі.

22-бап. Комиссияның жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы шешімдері мен түсініктемелері

      1. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының біркелкі қолданылуын қамтамасыз ету мақсатында Комиссия кеден органдарының ұсыныстары негізінде жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы шешімдер қабылдайды.

      Комиссия кеден органдары қабылдаған тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешімдерде, осы Кодекстің 21-бабының 6-тармағына сәйкес кеден органдары қабылдаған (берген) жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы шешімдерде немесе түсініктемелерде тауарлардың әртүрлі сыныпталуын анықтаған кезде, Комиссия жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы шешімді өз бастамасы бойынша қабылдайды.

      2. Жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы шешімдер Комиссияның шешімдері түрінде қабылданады.

      3. Комиссияның осы бапқа сәйкес қабылданған шешімі күшіне енген күннен бастап, Комиссия шешімі қабылданған тауар түрлеріне қатысты осы Кодекстің 21-бабының 6-тармағына сәйкес кеден органдары қабылдаған (берген) жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы шешімдер мен түсініктемелер қолданылмайды және олар күшін жоюға жатады. Осы Кодекстің 21-бабының 6-тармағына сәйкес кеден органдары қабылдаған (берген) жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы шешімдер мен түсініктемелердің күшін жою туралы шешімдер Комиссияның осы бапқа сәйкес қабылданған шешімі күшіне енген күннен бастап күшіне енеді.

      4. Комиссияның шешімдері осы бапқа сәйкес қабылданған:

      1) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын өзгерту;

      2) Комиссияның осындай шешімдерін қабылдау кезінде жіберілген және Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес жекелеген тауар түрлерін сыныптауға әсер етпейтін қателерді анықтау, мысалы, жаңылысулар, техникалық қателер және т.б.;

      3) Комиссияның шешімінде көрсетілген, Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес жекелеген тауар түрлерінің кодтарына, жекелеген тауар түрлерінің сипаттамасына әсер ететін жекелеген тауар түрлеріне қосымша ақпарат алу және Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына түсінік берудің негізгі қағидаларын қолдану;

      4) Еуразияялық экономикалық одақ сотының осы бапқа сәйкес қабылданған Комиссия шешімдерін немесе оның жекелеген ережелерін Одақ туралы шартқа, Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарға және (немесе) Одақ органдарының шешімдеріне сәйкес келмейді деп тану негіздері бойынша күші жойылды деп танылады не өзгертуге жатады.

      5. Кеден органдарының Комиссияға осындай шешімдер қабылдау туралы ұсыныстарды енгізуі, Комиссияның оларды қарауы, осы баптың 1-тармағының екінші абзацына сәйкес дайындалған Комиссия шешімдерінің жобаларын кеден органдарымен келісу жөніндегі қағидаларды қоса алғанда, Комиссияның жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы шешімдер дайындау тәртібін Комиссия айқындайды.

      6. Кеден органдарының ұсыныстары бойынша Комиссия жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы түсініктемелер береді.

      Жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы түсініктемелер Комиссияның ұсынымдары түрінде қабылданады.

      Егер осы Кодекстің 21-бабының 6-тармағына сәйкес белгіленген кеден органдары Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес осындай тауарларды сыныптау туралы бірыңғай пікірде болған жағдайда, жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы түсініктемелер қабылданады.

      Кеден органдарының Комиссияға осындай түсініктемелер беру туралы ұсыныстарды енгізуі, Комиссияның оларды қарауы, осындай түсініктемелердің жобаларын кеден органдарымен келісу қағидаларын қоса алғанда, жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы Комиссияның түсініктемелерін дайындау тәртібін Комиссия айқындайды.

23-бап. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешім қабылдау тәртібі

      1. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешім қабылдау тәртібі осы баппен және осы Кодекстің 24 - 27-баптарымен, ал көрсетілген баптармен реттелмеген бөлігінде - мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес айқындалады.

      2. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында айқындалған кеден органдары қабылдайды.

      3. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді, кедендік транзит кедендік рәсімін қоспағанда, оны кедендік рәсіммен орналастырған кезде тауарды шығару жүргізілетін мүше мемлекеттің кеден органы қабылдайды.

      4. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешім белгілі бір марканы, модельді, артикул мен модификацияны қамтитын тауардың әрбір атауы бойынша қабылданады.

      5. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімнің нысанын, оны толтыру және осындай тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімге өзгерістер (толықтырулар) енгізу тәртібін Комиссия айқындайды.

      6. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді алған адам оны жоғалтқан жағдайда, ол адамға осындай тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімнің телнұсқасы беріледі.

24-бап. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешім қабылдау туралы өтініш

      1. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді тұлғаның (бұдан әрі осы тарауда — өтініш беруші) электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде берген өтініші негізінде кеден органы қабылдайды.

      2. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешім қабылдау туралы өтініш тауардың толық коммерциялық атауын, фирмалық атауын (тауар белгісін), негізгі техникалық және коммерциялық сипаттамаларын және тауарды нақты сыныптауға мүмкіндік беретін өзге де ақпаратты қамтуға тиіс. Қажет болған жағдайда, тауардың сынамалары және (немесе) үлгілері, фотографиялары, суреттері, сызбалары, бұйымдардың паспорттары мен тауарды сыныптау туралы алдын ала шешім қабылдау үшін қажетті басқа да құжаттар табыс етіледі.

      3. Егер өтініш беруші табыс еткен мәліметтер Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешім қабылдау үшін жеткіліксіз болса, кеден органы Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешім қабылдау туралы өтініш кеден органында тіркелген күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей өтініш берушіге қосымша ақпарат табыс ету қажеттігі туралы сұрау салуды жолдайды. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында осындай сұрау салуды жіберу үшін ұзақтығы неғұрлым аз мерзім белгіленуі мүмкін.

      Қосымша ақпарат, кеден органы өтініш берушіге жолданған қосымша ақпарат табыс ету қажеттігі туралы сұратуды тіркеген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен кешіктірілмей табыс етілуге тиіс.

      Егер қосымша ақпарат белгіленген мерзімде табыс етілмесе не табыс етілген қосымша ақпаратта тауарды сыныптау туралы алдын ала шешім қабылдауға мүмкіндік беретін мәліметтер қамтылмаса, кеден органы мұндай тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді қабылдаудан бас тартады және бас тарту себептерін көрсете отырып, бұл туралы өтініш берушіге хабарлайды.

25-бап. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді қабылдау мерзімі және шешімнің қолданыс мерзімі

      1. Тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешім, кеден органы тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді қабылдау туралы өтінішті тіркеген күннен бастап күнтізбелік 90 күннен кешіктірілмей қабылданады.

      Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді қабылдау үшін ұзақтығы неғұрлым қысқа мерзім белгіленуі мүмкін.

      Осы Кодекстің 24-бабының 3-тармағына сәйкес қосымша ақпарат табыс ету қажет болған жағдайда, осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген немесе осы тармақтың екінші абзацына сәйкес белгіленген мерзім кеден органы өтініш берушіге жолдаған қосымша ақпарат табыс ету қажеттігі туралы сұратуды тіркеген күннен бастап тоқтатыла тұрады және кеден органы қосымша ақпарат алған күннен бастап жаңартылады.

      2. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімнің, егер мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында тауарды сыныптау туралы алдын ала шешім қолданысының неғұрлым ұзақ мерзімі белгіленбесе, қабылданған күннен бастап 3 жыл бойы қолданыста болады.

26-бап. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімге өзгерістер енгізу, оның қолданысын тоқтату немесе оны кері қайтарып алу

      1. Кеден органы өзі қабылдаған тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімге өзгерістер енгізу туралы, сондай-ақ өзі не төмен тұрған кеден органы қабылдаған тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы немесе оны кері қайтарып алу туралы шешім қабылдайды.

      2. Кеден органы немесе өтініш беруші тауарды сыныптау туралы осы алдын ала шешімді қабылдаған кезде жіберілген және Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауар коды туралы мәліметтерге әсер етпейтін қателерді анықтаған жағдайда, тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімге өзгерістер енгізу туралы шешім қабылданады.

      Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімге өзгерістер енгізу туралы шешім осындай тауарды сыныптау туралы алдын ала шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

      3. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешім мынадай:

      1) кеден органы тауарды сыныптау туралы осы алдын ала шешімді қабылдау үшін өтініш берушінің дұрыс емес және (немесе) толық емес мәліметтері бар құжаттар, жалған құжаттар не дұрыс емес және (немесе) толық емес мәліметтер табыс еткенін анықтаған;

      2) кеден органы тауарды сыныптау туралы осы алдын ала шешім қабылдау кезінде жіберілген және Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауардың коды туралы мәліметтерге әсер ететін қателерді анықтаған жағдайда қабылданады.

      4. Осы баптың 3-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген жағдайда, тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешім тауарды сыныптау туралы осындай алдын ала шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

      Осы баптың 3-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген жағдайда, тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешім тауарды сыныптау туралы осы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

      5. Осы баптың 3-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген жағдайда, тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешім қабылдау кезінде тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді берген кеден органы тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей қолданысы тоқтатылған, тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді қабылдау туралы өтінішті берген кезде өтініш беруші табыс еткен мәліметтердің негізінде тауарды сыныптау туралы жаңа алдын ала шешім қабылдайды. Тауарды сыныптау туралы мұндай жаңа алдын ала шешім ол қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

      6. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді кері қайтарып алу туралы шешім:

      1) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына өзіне қатысты тауарды сыныптау туралы осы алдын ала шешім қабылданған тауардың сыныпталуына әсер ететін өзгерістер енгізілген;

      2) Комиссия тауарды сыныптау туралы осы алдын ала шешімде көрсетілген тауардың сыныпталуының өзгеруіне әкеп соғатын, жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы шешім қабылдаған жағдайда;

      3) кеден органдары осы Кодекстің 21-бабының 6-тармағына сәйкес тауарды сыныптау туралы осы алдын ала шешімде көрсетілген тауардың сыныпталуының өзгеруіне әкеп соғатын, жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы шешім қабылдаған немесе түсініктеме берген;

      4) Дүниежүзілік кеден ұйымы мүше мемлекеттер қолданатын тауарларды сыныптау туралы шешімдер қабылдаған жағдайларда қабылданады.

      7. Осы баптың 6-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген жағдайларда, кеден органы тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді кері қайтарып алу туралы шешімді Комиссияның тиісті шешімі ресми жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей қабылдайды және ол Комиссияның осындай шешімі күшіне енген күннен бастап күшіне енеді.

      Осы баптың 6-тармағының 3-тармақшасында көзделген жағдайларда, кеден органы тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді кері қайтарып aлy туралы шешімді осы Кодекстің 21-бабының 6-тармағына сәйкес кеден органдары қабылдаған (берген) жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы тиісті шешімдер немесе түсініктемелер ресми жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей қабылдайды және ол осындай жекелеген тауар түрлерін сыныптау туралы шешімдермен немесе түсініктемелермен бір мезгілде күшіне енеді.

      Осы баптың 6-тармағының 4-тармақшасында көзделген жағдайда, кеден органының тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді кері қайтарып алу туралы шешім қабылдау және оның күшіне ену мерзімдері мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленеді.

      8. Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімге өзгерістер енгізу туралы шешім, тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешім, тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімді кері қайтарып aлу туралы шешім, мұндай шешімдер қабылданған күннен кейінгі күннен кешіктірілмей мұндай шешімдердің қабылдану себептері көрсетіле отырып, өтініш берушіге жіберіледі, сондай-ақ кеден органдарының назарына жеткізіледі.

27-бап. Тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешімдердің жариялылығы

      Тауарды сыныптау туралы алдын ала шешімдерден алынған ақпарат, мемлекеттік, коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты не мүдделі тұлғаға қатысты басқа да жасырын ақпаратты қоспағанда, Одақтың Интернет желісіндегі ресми сайтында орналастырылады.

      Кеден органдарының мұндай ақпаратты Комиссияға жіберу тәртібін, ақпаратты табыс етудің техникалық шарттарын қоса алғанда, Комиссия айқындайды.

4-тарау

Тауарлардың шығарылған жері

28-бап. Тауарлардың шығарылған жерін анықтау

      1. Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау Одақ туралы Шартқа сәйкес көзделген тауарлардың шығарылған жерін анықтау мақсаттарында және қағидалары бойынша (бұдан әрі - әкелінетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидалары) жүргізіледі.

      2. Одақтың кедендік аумағынан әкетілетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау, егер Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда, Одақтың үшінші тараппен халықаралық шарттарында немесе мүше мемлекеттің үшінші тараппен халықаралық шарттарында өзгеше қағидалар белгіленбесе, Комиссия белгілеген қағидалар (бұдан әрі - тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидалары) бойынша жүзеге асырылады.

29-бап. Тауарлардың шығарылған жерін растау және тауарлардың шығарылған жері туралы құжаттар

      1. Осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, кедендік-тарифтік реттеу шараларын, тыйым салулар мен шектеулерді, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану тауарлардың шығарылған жеріне байланысты болған кезде, барлық жағдайларда тауарлардың шығарылған жері расталады.

      2. Тауарлардың шығарылған жерін растау:

      1) Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарлар кедендік транзит кедендік рәсіміне орналастырылған;

      2) тауарлар осы Кодекстің 37-тарауына сәйкес Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілген;

      3) әкелінетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларында немесе әкетілетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларында көзделген өзге де жағдайларда талап етілмейді.

      3. Егер кеден органы тауарлар:

      1) Одақ туралы шартқа сәйкес белгіленген тыйым салулар мен шектеулерге байланысты Одақтың кедендік аумағына немесе мүше мемлекеттің аумағына әкелуге;

      2) Одақ туралы шартқа сәйкес белгіленген тыйым салулар мен шектеулерге байланысты Одақтың кедендік аумағынан немесе мүше мемлекеттің аумағынан әкетуге;

      3) мүше мемлекеттің аумағына, осы мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес, әкелуге;

      4) мүше мемлекеттің аумағы бойынша, осы мүше мемлекеттің үшінші тараппен халықаралық шарттарына сәйкес транзиттеуге тыйым салынған елден (елдер тобынан, елдердің кедендік одағынан, елдің өңірінен немесе бір бөлігінен) шыққан тауарлардың осындай елден шығарылғандығының белгісі анықталса, осы баптың 2-тармағының ережелеріне қарамастан тауарлардың шығарылған жері расталады.

      4. Егер осы баптың 3-тармағының 1 - 3-тармақшаларында көрсетілген, мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес осы мүше мемлекеттің аумағына әкелуге тыйым салынған тауарлар, аумағына мұндай тауарларды әкелуге тыйым салынбаған мүше мемлекетке Одақтың кедендік аумағы арқылы тасу (тасымалдау) үшін кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылса, тауарлардың шығарылған жерін растау талап етілмейді.

      5. Басқа мүше мемлекетке Одақтың кедендік аумағы арқылы тасымалдау үшін кедендік транзит кедендік рәсіміне орналастырылатын тауарларды қоспағанда, сақталуын бақылау кеден органдарына жүктелген мүше мемлекет заңнамасының сақталуын тексеру мақсатында мүше мемлекеттің кеден органдары осы мүше мемлекеттің заңнамасында айқындалған жағдайларда және тәртіппен тауарлардың шығарылған жерін растауды талап етуге құқылы.

      6. Тауардың шығарылған жері туралы құжат тауардың шығарылған жері туралы декларация немесе тауардың шығарылған жері туралы сертификат болып табылады. Тауардың шығарылған жері әкелінетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларына немесе әкетілетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларына сәйкес тауардың шығарылған жері туралы декларациямен немесе тауардың шығарылған жері туралы сертификатпен расталады.

30-бап. Тауардың шығарылған жері туралы декларация

      1. Тауарлардың шығарылған жері туралы декларация - тауарға қатысы бар және тауар шығарылған елдің (елдер тобының, елдердің кедендік одағының, ел өңірінің немесе бір бөлігінің) немесе тауар әкетілетін елдің (елдер тобының, елдердің кедендік одағының, ел өңірінің немесе бір бөлігінің) дайындаушысы, сатушысы немесе жөнелтушісі мәлімдеген тауардың шығарылған жері туралы мәліметтер қамтылған коммерциялық немесе кез келген басқа құжат.

      2. Егер тауардың шығарылған жері туралы декларацияда тауардың шығарылған жері туралы мәлімделген мәліметтердің қолданылуы әкелінетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларында немесе әкетілетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларында көзделген өлшемшарттардан өзгеше өлшемшарттарға негізделсе, тауардың шығарылған жері туралы ондай декларация тауардың шығарылған жерін растайтын құжат ретінде қарастырылмайды.

31-бап. Тауардың шығарылған жері туралы сертификат

      1. Тауардың шығарылған жері туралы сертификат - тауардың шығарылған жері туралы куәландыратын және тауар шығарылған елдің (елдер тобының, елдердің кедендік одағының, ел өңірінің немесе бір бөлігінің) уәкілетті мемлекеттік органы немесе уәкілетті ұйымы немесе әкелінетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларында немесе әкетілетін тауарлардың шығарылған жерін - тауардың әкетілетін елін (елдер тобын, елдердің кедендік одағы, ел өңірі немесе бір бөлігін) анықтау қағидаларында белгіленген жағдайларда берілген белгілі бір нысандағы құжат.

      Тауардың шығарылған жері туралы сертификатқа қойылатын талаптар, оның ішінде оны ресімдеу және (немесе) толтыру тәртібіне қойылатын талаптар әкелінетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларында немесе әкетілетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларында айқындалады.

      2. Егер тауарлардың шығарылған жері туралы сертификатта тауардың шығарылған жері туралы мәліметтердің қолданылуы әкелінетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларында немесе әкетілетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларында белгіленген өлшемшарттардан өзгеше өлшемшарттарға негізделсе, тауардың шығарылған жері туралы мұндай сертификат тауардың шығарылған жерін растайтын құжат ретінде қарастырылмайды.

      3. Тауарлар Одақтың кедендік аумағынан әкетілген кезде, егер тауардың шығарылған жері туралы сертификат келісімшарттың талаптары бойынша, тауарлар әкелінетін елдің (елдер тобының, елдердің кедендік одағының, ел өңірінің немесе бір бөлігінің) қағидалары бойынша қажет болса немесе егер сертификаттың болуы әкетілетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларында көзделсе, көрсетілген сертификатты мүше мемлекеттердің уәкілетті мемлекеттік органдары немесе уәкілетті ұйымдары береді.

      Тауардың шығарылған жері туралы сертификатты берген мүше мемлекеттердің уәкілетті мемлекеттік органдары немесе уәкілетті ұйымдары оның көшірмесін және олардың негізінде тауардың шығарылған жері анықталған өзге де құжаттарды тауардың шығарылған жері туралы сертификат берілген күнінен бастап кемінде 3 жыл сақтауға міндетті.

      4. Тауардың шығарылған жері туралы сертификат, егер тауардың шығарылған жері туралы сертификат әкелінетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларында немесе әкетілетін тауарлардың шығарылған жерін анықтау қағидаларында белгіленген оны ресімдеу және (немесе) толтыру тәртібіне қойылатын талаптар бұзыла отырып ресімделсе, тауардың шығарылған жері туралы құжат ретінде қарастырылмайды.

32-бап. Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарлардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімдер

      1. Кедендік декларациялау кезінде тұлғалардың өтініші бойынша кедендік операцияларды жасау уақытын қысқарту мақсатында, кеден органдары Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарлар кедендік декларацияланғанға дейін осындай тауарлардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімдер (бұдан әрі осы тарауда - тауарлардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімдер) қабылдайды.

      2. Тауарлардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімдер кеден органдары осындай тауарлардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімдер қабылдаған мүше мемлекеттің аумағында осындай тауарлардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімдердің қолданыс мерзімі ішінде қолданылады. Тауарлардың шығарылған жері туралы оларға қатысты алдын ала шешімдер қабылданған тауарды кедендік декларациялау кезінде, олардың шығарылған жері туралы мәліметтер тауарлардың шығарылған жері туралы қабылданған алдын ала шешімге сәйкес тауарларға декларацияда көрсетіледі.

33-бап. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімдерді қабылдау тәртібі

      1. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдау тәртібі осы Кодекстің осы бабында және 34 - 36-баптарында, ал көрсетілген баптарда реттелмеген бөлігінде - мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес айқындалады.

      2. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында айқындалған кеден органдары қабылдайды.

      3. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді тауар, кедендік транзит кедендік рәсімін қоспағанда, оны кедендік рәсіммен орналастырған кезде тауарды шығару жүргізілетін мүше мемлекеттің кеден органы қабылдайды.

      4. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім нақты елден Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауардың әрбір атауы бойынша қабылданады.

      5. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімнің нысаны, оны толтыру және мұндай тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімге өзгерістер (толықтырулар) енгізу тәртібін Комиссия айқындайды.

      6. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді алған тұлға оны жоғалтқан жағдайда, осы тұлғаға тауардың шығарылған жері туралы осындай алдын ала шешімнің телнұсқасы беріледі.

34-бап. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдау туралы өтініш

      1. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді тұлғаның электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде берген өтініші (бұдан әрі осы тарауда - өтініш беруші) негізінде кеден органы қабылдайды.

      2. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді қабылдау туралы өтініште:

      1) өтініш беруші (атауы мен мекенжайы);

      2) тауар (толық коммерциялық атауы, фирмалық атауы (тауар белгісі), негізгі техникалық және коммерциялық сипаттамалары (функционалдық мақсаты, сұрыбы, маркасы, моделі, артикулы, дара және көліктік орамы, Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес коды, құны);

      3) тауар дайындалған материалдар, олардың шығарылған жері, Тауарларды сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген жүйесіне сәйкес кодтары, құны;

      4) тауарды дайындау үшін жасалған өндірістік және технологиялық операциялар туралы мәліметтер қамтылуы тиіс.

      3. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдау туралы өтінішке тауар өндірілген елдің (елдер тобының, елдердің кедендік одағының, ел өңірінің немесе бір бөлігінің) сауда-өнеркәсіптік палаталарының және (немесе) басқа да сараптамалық ұйымдарының сараптама актілері және оларға қатысты тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылданатын тауардың шығарылған жері туралы сертификат қоса беріледі.

      Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдау туралы өтінішке онда көрсетілген мәліметтерді растайтын өзге құжаттар: сынақтар хаттамалары, сараптамалық ұйымдар мамандарының тауарды зерттеу нәтижелері келтірілген қорытындылары, тауарды Одақтың кедендік аумағы арқылы өткізуді көздейтін мәмілелердің жасалуын растайтын құжаттар, өндірілген тауар құнының калькуляциясы, коммерциялық шоттар, бухгалтерлік құжаттар, тауарды дайындаудың технологиялық процесінің егжей-тегжейлі сипаттамасы және тауар шығарылған елдің (елдер тобының, елдердің кедендік одағының, ел өңірінің немесе бір бөлігінің) аумағында осы тауардың толық алынғанын, өндірілгенін немесе жеткілікті түрде өңдеуден (қайта өңдеуден) өткенін куәландыратын басқа да құжаттар, фотографиялар, суреттер, сызбалар, бұйымдардың паспорттары және тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдауға қажетті басқа да құжаттар қоса беріледі. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдау туралы өтінішке тауардың сынамалары да және (немесе) үлгілері де қоса берілуі мүмкін.

      Кеден органы тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдау туралы өтінішке қоса берілген, мүше мемлекеттің мемлекеттік тілі болып табылмайтын тілде толтырылған құжаттарда қамтылған мәліметтердің аудармасын талап етуге құқылы.

      4. Егер өтініш беруші табыс еткен мәліметтер тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдау үшін жеткіліксіз болған жағдайда, кеден органы тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдау туралы өтініш кеден органында тіркелген күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей өтініш берушіге қосымша ақпаратты табыс ету қажеттігі туралы сұрау салу жолдайды. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында осындай сұрау салуды жолдау үшін ұзақтығы бұдан неғұрлым қысқа мерзім белгіленуі мүмкін.

      Кеден органы өтініш берушіге жіберілген қосымша ақпарат беру туралы сұрау салуды тіркеген күннен бастап қосымша ақпарат күнтізбелік 60 күннен кешіктірілмей табыс етілуі тиіс.

      Егер қосымша ақпарат белгіленген мерзімде табыс етілмесе не табыс етілген қосымша ақпаратта тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдауға мүмкіндік беретін мәліметтер қамтылмаса, кеден органы мұндай тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдаудан бас тартады және бас тарту себептерін көрсете отырып, бұл туралы өтініш берушіге хабарлайды.

      5. Егер тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдау кезінде тауардың шығарылған жері туралы табыс етілген сертификат телнұсқа емес екендігінің және (немесе) дұрыс емес ақпарат қамтитынының белгілері байқалған жағдайда, кеден органы мұндай сертификатты тауардың шығарылған жері туралы сертификат берген және (немесе) оны тексеруге уәкілетті мемлекеттік органға немесе уәкілетті ұйымға осындай сертификатқа тексеру жүргізу үшін жіберуге құқылы.

      Егер тауардың шығарылған жері туралы сертификатты берген және (немесе) оны тексеруге уәкілетті мемлекеттік орган немесе уәкілетті ұйым тауардың шығарылған жері туралы сертификаттың төлнұсқа болып табылмайтынын және (немесе) онда дұрыс емес мәліметтер қамтылғанан растаса, кеден органы тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдаудан бас тартады және бас тарту себептерін көрсете отырып, бұл туралы өтініш берушіге хабарлайды.

35-бап. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді қабылдау мерзімі және оның қолданыс мерзімі

      1. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім кеден органында тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдау туралы өтініш тіркелген күннен бастап күнтізбелік 90 күннен кешіктірілмей қабылданады.

      Мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасында тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдаудың неғұрлым қысқа мерзімі белгіленуі мүмкін.

      Осы Кодекстің 34-бабының 4-тармағына сәйкес қосымша ақпарат табыс ету қажет болған жағдайда не осы Кодекстің 34-бабының 5-тармағына сәйкес тауардың шығарылған жері туралы сертификатты тексеру жүргізу үшін жолдаған жағдайда, осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген немесе осы тармақтың екінші абзацына сәйкес белгіленген мерзім ішінде, өтініш берушіге жіберілген қосымша ақпарат табыс ету қажеттігі туралы сұрау салуды кеден органы тіркеген күннен бастап не тауардың шығарылған жері туралы сертификат тексеру жүргізу үшін жіберілген күннен бастап тоқтатыла тұрады және кеден органы қосымша ақпаратты немесе тауардың шығарылған жері туралы сертификатты берген мемлекеттік органның (уәкілетті ұйымның) немесе тексеруге уәкілеттінің жауабы алынған күннен бастап жаңартылады.

      Осы Кодекстің 34-бабының 5-тармағына сәйкес кеден органы тауардың шығарылған жері туралы сертификатты тексеру жүргізу үшін жіберген кезде кеден органы осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген немесе осы тармақтың екінші абзацына сәйкес белгіленген мерзімнің тоқтатыла тұратыны туралы өтініш берушіге хабарлайды

      2. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім, оның негізінде осындай алдын ала шешім қабылданған тауардың шығарылған жері туралы сертификаттың қолданыс мерзімі ішінде қолданыста болады.

36-бап. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімге өзгерістер енгізу, оның қолданысын тоқтату немесе кері қайтарып алу

      1. Кеден органы тауардың шығарылған жері туралы өзі қабылдаған алдын ала шешімге, сондай-ақ өзі не төмен тұрған кеден органы тауардың шығарылған жері туралы қабылданған алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешімге немесе кері қайтарып алу туралы шешімге өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдайды.

      2. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімге өзгерістер енгізу туралы шешім кеден органы немесе өтініш беруші осы тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді қабылдаған кезде жіберілген және тауардың шығарылған жері туралы мәліметтерге әсер етпейтін қателер анықталған жағдайда қабылданады.

      Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімге өзгерістер енгізу туралы шешім осы тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

      3. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешім:

      1) кеден органы осы тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді қабылдау үшін өтініш берушінің дұрыс емес және (немесе) толық емес мәліметтер қамтылған құжаттарды, жалған құжаттарды не дұрыс емес және (немесе) толық емес мәліметтерді табыс еткендігін анықтаған;

      2) кеден органы осы тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді қабылдау кезінде жол берілген және тауардың шығарылған жері туралы мәліметтерге әсер ететін қателерді анықтаған жағдайларда қабылданады.

      4. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешім осы баптың 3-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген жағдайда, тауардың шығарылған жері туралы осы алдын ала шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

      Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешім, осы баптың 3-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген жағдайда, тауардың шығарылған жері туралы осы алдын ала шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

      5. Осы баптың 3-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген жағдайда, тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешім қабылдау кезінде тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді берген кеден органы тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтату туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей, өтініш беруші тауардың шығарылған жері туралы қолданысы тоқтатылған алдын ала шешім қабылдау туралы өтініш беру кезінде табыс еткен мәліметтердің негізінде тауардың шығарылған жері туралы жаңа алдын ала шешім қабылдайды. Тауардың шығарылған жері туралы мұндай жаңа алдын ала шешім қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.

      6. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді кері қайтарып алу туралы шешім, егер тауарларға қатысты олардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылданған тауарлардың шығарылған жерін анықтауға әсер ететін, әкелінетін тауарлардың шығарылған жерін айқындау қағидаларына тауардың шығарылған жерін анықтау өлшемшарттары бөлігінде өзгерістер енгізілген жағдайда қабылданады.

      Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді кері қайтарып алу туралы шешім әкелінетін тауарлардың шығарылған жерін айқындау қағидаларына көрсетілген өзгерістер күшіне енген күннен бастап күшіне енеді.

      7. Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімге өзгерістер енгізу туралы шешім, тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімнің қолданысын тоқтата туралы шешім, тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешімді кері қайтарып алу туралы шешім, мұндай шешімдердің қабылдану себептері көрсетіле отырып, өтініш берушіге жіберіледі, сондай-ақ осындай шешімдер қабылданған күннен кейінгі күннен кешіктірілмей кеден органдарының назарына жеткізіледі.

5-тарау Тауарлардың кедендік құны

37-бап. Анықтамалар

      Осы тараудың мақсаттары үшін мынаны білдіретін ұғымдар пайдаланылады:

      "өзара байланысты тұлғалар" - мына шарттардың ең болмағанда біріне сай келетін:

      олар бір бірінің ұйымдарының қызметкерлері немесе директорлары (басшылары) болып табылатын;

      олар заңды тұрғыдан танылған іскер серіктестер болып табылатын, яғни шарттық қатынастармен байланысқан, пайда табу мақсатында әрекет етеді және бірлескен қызметті жүзеге асыруға байланысты шығыстар мен залалдарды бірге көтеретін;

      олар жұмыс беруші және жұмыскер болып табылатын;

      қандай да бір тұлға екеуінің бірінің айналысқа шығарылған дауыс беретін акцияларының бес немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде иелік ететін, бақылайтын, ұстаушы болып табылатын;

      олардың біреуі тікелей немесе жанама түрде екіншісін бақылайтын;

      олардың екеуін де тікелей немесе жанама түрде үшінші тұлға бақылайтын;

      олар екеуі бірігіп тікелей немесе жанама түрде үшінші тұлғаны бақылайтын;

      олар туысқандар немесе бір отбасының мүшелері болып табылатын тұлғалар.

      Егер тұлғаларар бірлескен кәсіпкерлік немесе өзге қызметте серіктестер болып табылса және бұл ретте олардың біреуі басқаның айрықша (жалғыз) агенті, айрықша дистрибюторы немесе айрықша концессионері болып табылса, бұл қалай ұсынылса да, мұндай тұлғалар, егер олар көрсетілген шарттардың ең болмағанда біреуіне сай болса, осы тараудың мақсаттары үшін өзара байланысты деп есептелуі тиіс.

      Егер тұлға заңдық немесе практикалық тұрғыдан басқа тұлғаның әрекеттерін шектеу немесе оны басқару мүмкіндігіне ие болса, ол осы тұлғаны бақылайтын болып есептеледі.

      "бірдей тауарлар" - барлық жағынан, оның ішінде физикалық сипаттары, сапасы және репутациясы бойынша бірдей тауарлар. Тауарлардың сыртқы түріндегі елеусіз айырмашылықтар, егер басқа қалған жағдайда бұл тауарлар осы абзацта көзделген талаптарға сәйкес келсе, тауарларды бірдей емес деп тану үшін негіз болып табылмайды. Егер тауарлар Одақтың кедендік аумағына әкелінетін, бағаланатын тауарлар (бұдан әрі осы тарауда - бағаланатын тауарлар) сияқты сол елде өндірілмесе немесе егер осы тауарларға қатысты жобалау, әзірлеу, инженерлік, конструкторлық жұмыс, көркемдік әрлеу, дизайнын, эскиздері мен сызбаларын әзірлеу және өзге де сол сияқты жұмыстар Одақтың кедендік аумағында орындалған болса, ол тауарлар бірдей болып есептелмейді. Тауарларға қатысты "өндірілген" ("өндірілді") деген ұғымның "өндірілген", "өсірілген", "оның ішінде тауарларды монтаждау, жинақтау немесе бұзу жолымен жасалған" деген мағынасы да бар. Бағаланатын тауарларды өндірушіден басқа тұлға өндірген тауарлар, сол өндірушінің бірдей тауарлары анықталмаған не қолда бар ақпарат пайдалануға болмайды деп есептелген жағдайда ғана бірдей тауарлар деп қарастырылады;

      "бухгалтерлік есепке алудың жалпыға бірдей қабылданған қағидаттары" - тиісті уақыт кезеңінде тиісті мемлекетте белгіленген тәртіппен қолданылатын бухгалтерлік есепке алу қағидаларының жүйесі;

      "біртекті тауарлар" - барлық жағынан бірдей болып табылмайтын, бірақ ұқсас сипаттамалары бар ұқсас құрамбөліктерден тұратын және осындай бағаланатын тауарлар сияқты функцияларды орындауға мүмкіндік беретін және олармен коммерциялық тұрғыдан өзара ауыстыруға болатын материалдардан жасалған тауарлар. Тауарлардың біртекті болып табылатындығы анықталған кезде сапасы, репутациясы және тауар белгісінің болуы сияқты сипаттамалары ескеріледі. Егер тауарлар бағаланатын елде өндірілмесе немесе егер осы тауарларға қатысты жобалау, әзірлеу, инженерлік, конструкторлық жұмыс, көркемдік әрлеу, дизайнын, эскиздері мен сызбаларын әзірлеу және өзге де сол сияқты жұмыстар Одақтың кедендік аумағында орындалған болса, тауарлар біртекті болып есептелмейді. Тауарларға қатысты "өндірілген" ("өндірілді") деген ұғымның, "өндрілген", "өсірілген", "оның ішінде тауарларды монтаждау, жинақтау немесе бұзу жолымен жасалған" деген мағынасы да бар. Бағаланатын тауарларды өндірушіден өзге тұлға өндірген біртекті тауарлар, сол өндірушінің біртекті тауарлары анықталмаған не қолда бар ақпарат пайдалануға болмайды деп есептелген жағдайда ғана біртекті тауарлар деп қарастырылады;

      "белгілі бір класстың немесе түрдің тауарлары" - бірдей және біртекті тауарларды қоса алғанда, тауарлардың бір тобына немесе қатарына жататын және олардың жасалуы экономикалық қызметтің тиісті түріне жататын тауарлар.

38-бап. Тауарлардың кедендік құны туралы жалпы ережелер

      1. Осы тараудың ережелері 1994 жылғы Тарифтер мен сауда жөніндегі бас келісімнің (1994 жылғы ГАТТ) VII бабында және 1994 жылғы Тарифтер мен сауда жөніндегі бас келісімнің VII бабын қолдану жөніндегі келісімнің ортақ қағидаттары мен қағидаларына негізделген.

      2. Егер Одақтың кедендік аумағына әкелу кезінде тауарлар Одақтың кедендік шекарасын кесіп өтсе және осындай тауарларға қатысты осы баптың 3-тармағында көрсетілгендерден өзге кедендік рәсім алғашқы рет мәлімделсе, Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарлардың (бұдан әрі осы тарауда - әкелінетін тауарлар) кедендік құны осы тарауға сәйкес айқындалады.

      Әкелінетін тауарлардың кедендік құны, егер тауарларды кедендік декларациялау оларды, осы баптың 3-тармағында көрсетілгендерден өзге кедендік рәсімге орналастырған жағдайда да осы Кодекстің 104-бабының 8-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген ерекшеліктермен немесе осы Кодекстің 114 және 116-баптарында айқындалған ерекшеліктермен жүзеге асырылады.

      3. Осы баптың 2-тармағының ережелеріне қарамастан тауарлардың кедендік құны оларды кедендік транзит кедендік рәсіміне, кедендік қойма кедендік рәсіміне, жою кедендік рәсіміне, мемлекет пайдасына бас тарту кедендік рәсіміне немесе арнайы кедендік рәсіміне орналастырған кезде айқындалмайды.

      4. Одақтың кедендік аумағынан әкетілетін тауарлардың кедендік құны кеден органына тауарлардың кедендік декларациялануы жүзеге асырылатын мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес айқындалады.

      5. Осы Кодекстің 199-бабының 1-тармағында, 209-бабының 1-тармағының екінші абзацында, 2 және 3-тармақтарында және 217-бабының 1-тармағының екінші абзацында, 2 және 3-тармақтарында көрсетілген тауарлардың, сондай-ақ осы Кодекстің 170, 195 және 250-баптарына сәйкес кедендік рәсімдерге орналастырылуға жататын қалдықтардың құны, Комиссия айқындайтын ерекшеліктері ескеріле отырып, осы тарауға сәйкес айқындалады.

      6. Осы Кодекстің 56-бабына және 72-бабының 5-тармағына, 137-бабының 11-тармағына, 198-бабының 12-тармағына сәйкес төленуге жататын кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, антидемпингке қарсы, өтем баждарын есептеу мақсаты үшін тауарлардың кедендік құны Комиссия айқындайтын ерекшеліктер ескеріле отырып, осы тарауға сәйкес айқындалады.

      Осы Кодекстің 91-бабының 4-тармағында, 97-бабының 3 тармағында, 103-бабының 4-тармағында, 153-бабының 5-тармағында, 162-бабының 6-тармағында, 241-бабының 3-тармағында, 279-бабының 8-тармағында, 280-бабының 4-тармағында, 284-бабының 4-тармағында және 309-бабының 3-тармағында көрсетілген мән-жайлар, сондай-ақ осы Кодекстің 254-бабына сәйкес Комиссия айқындайтын және Комиссия көздеген жағдайларда мүше мемлекеттің заңнамасында айқындалған, олар болған кезде кедендік баждар, салықтар орындалуға жататын мән-жайлар туындаған кезде төлеуге жататын кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу мақсаттары үшін тауарлардың кедендік құны осы тарауға және көрсетілген баптардың ережелеріне сәйкес айқындалады.

      7. Егер, осы Кодекстің 209-бабының 1-тармағының екінші абзацында және 217-бабының 1-тармағының екінші абзацында көрсетілген тауарларды қоспағанда, осы Кодексте көзделген кедендік рәсімдердің біріне орналастырылған тауарлар өзге кедендік рәсімге не осындай кедендік рәсімге орналастырылған жағдайда, мұндай тауарлардың кедендік құны оларды осы баптың 3-тармағында көрсетілгеннен өзге кедендік рәсімге алғаш орналастырылған кезінде айқындалған тауарлардың кедендік құны, ал егер тауарларға декларацияға тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтерге қатысты өзгерістер енгізілген болса - осындай өзгерістер енгізген кезде айқындалған тауарлардың кедендік құны болып табылады.

      Кepi экспорт кедендік рәсімін қоспағанда, тауарлар кедендік рәсімдерге орналастырылған кезде олардың кедендік құны, кедендік қойма кедендік рәсімінің қолданысын аяқтау үшін Комиссия айқындайтын ерекшеліктер ескеріле отырып, осы тарауға сәйкес айқындалады.

      8. Тауарлардың кедендік құны осы Кодекстің 61-бабына және 74-бабының 7-тармағына сәйкес кедендік баждар, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары төленуге жататын мүше мемлекеттік валютасында айқындалады.

      Егер тауарлардың кедендік құнын айқындау кезінде шетел валютасын мүше мемлекеттің валютасына қайта есептеу талап етілген жағдайда, мұндай қайта есептеу, егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, кеден органы кедендік декларацияны тіркеу күні қолданылатын, осы мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес белгіленетін (айқындалатын) валюталар бағамы (бұдан әрі - валюталар бағамы) бойынша жүргізіледі.

      9. Тауарлардың кедендік құнын айқындау тауарлардың еркін немесе жалған кедендік құнын пайдалануға негізделмеуі тиіс.

      10. Тауарлардың кедендік құны және оны айқындауға қатысты мәліметтер дұрыс, саны жағынан айқындалған және құжатпен расталған ақпаратқа негізделуі тиіс.

      11. Тауарлардың кедендік құнын анықтау рәсімдері жалпы бірдей қолданылатын болуы, яғни тауарларды беретін көздерге, оның ішінде тауарлардың шығарылған жеріне, түріне, мәмілелер қатысушыларына және басқа да факторларға қарай айырмашылығы болмауға тиіс.

      12. Әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау рәсімдері демпингке қарсы күресу мақсатында пайдаланылмауы тиіс.

      13. Осы тараудың ережелері кеден органдарының тауарлардың кедендік құнын растау үшін табыс етілген кез келген өтініштің, құжаттың немесе декларацияның дұрыстығына немесе дәлділігіне көз жеткізу құқығын шектеу немесе күмән келтіру ретінде қарастырыла алмайды.

      14. Тауарлардың кедендік құнын декларант айқындайды, ал осы Кодекстің 52-бабының 2-тармағына сәйкес және 71-бабының 3-тармағы ескеріле отырып, кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын кеден органы есептеген жағдайда, тауарлардың кедендік құнын кеден органы айқындайды.

      15. Әкелінетін тауарлардың кедендік құнының негізі барынша мүмкін болатын дәрежеде осы Кодекстің 39-бабында айқындалған мәнінде осы тауарлармен мәмілелер құны болуға тиіс.

      Әкелінетін тауарлардың кедендік құнын олармен жасалған мәмілелердің құны бойынша айқындау мүмкін болмаған жағдайда тауарлардың кедендік құны осы Кодекстің дәйекті түрде қолданылатын 41 және 42-баптарына сәйкес айқындалады. Бұл ретте осы Кодекстің 41 және 42-баптарына сәйкес келетін, әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін олардың құндық негізін негіздеп таңдау мақсатында кеден органы мен декларанттың арасында консультациялар жүргізуі мүмкін. Консультациялар процесінде кеден органы мен декларант мүше мемлекеттердің коммериялық құпия туралы заңнамасы сақталған жағдайда олардың қолда бар ақпаратымен алмаса алады.

      Консультациялар мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

      Осы Кодекстің 41 және 42-баптарына сәйкес әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау мүмкін болмаған кезде тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін негіз ретінде осы Кодекстің 43-бабына сәйкес бағаланатын, бірдей немесе біртекті тауарлар Одақтың кедендік аумағында сатылған баға не осы Кодекстің 44-бабына сәйкес тауарлардың есеп айырысу құны пайдаланылуы мүмкін. Әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау кезінде декларанттың аталған баптарды қолдану кезектілігін таңдауға құқығы бар.

      Егер әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін осы Кодекстің 39, 41 - 44-баптарын қолдану мүмкін болмаған жағдайда, тауарлардың кедендік құнын айқындау осы Кодекстің 45-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

      16. Егер тауарларды кедендік декларациялау кезінде тауарлар Одақтың кедендік аумағына әкету үшін сатылатын болуына орай мәміленің шарттарына сәйкес тауарларға декларацияны кеден органы тіркеу күніне онымен есеп айырысу үшін қажетті нақты мәліметтер қамтылған құжаттардың болмауына байланысты олардың кедендік құнының шамасын айқындау мүмкін болмаған жағдайда, тауарлардың кедендік құнының нақты шамасын айқындауды кейінге қалдыруға жол беріледі. Бұл жағдайда декларанттың қолда бар құжаттары мен мәліметтері (бұдан әрі осы бапта - тауарлардың кедендік құнының алдын ала шамасы) негізінде тауарлардың кедендік құнын айқындауға және мәлімдеуге, сондай-ақ тауарлардың кедендік құнының мәлімделген алдын ала шамасы негізге алына отырып, кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеуге жол беріледі.

      Тауарлардың кедендік құнын кейінге қалдырып айқындау, оның ішінде тауарлардың кедендік құнын кейінге қалдырып айқындау жағдайларын қамтитын тәртібін, тауарлардың кедендік құнын кейінге қалдырып айқындауды пайдалану кезінде әкелінетін тауарлармен мәміленің құны жөніндегі әдісті қолдану ерекшеліктерін, тауарлардың кедендік құнының алдын ала шамасы туралы мәліметтерді мәлімдеу ерекшеліктерін, тауарлардың кедендік құнының нақты шамасын мәлімдеу тәртібі мен мерзімдерін, тауарлардың кедендік құнын бақылау ерекшеліктерін Комиссия айқындайды және Комиссияда көзделген жағдайларда мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалады.

      Тауарлардың кедендік құнының нақты шамасы негізге алына отырып, қосымша есептелген кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу тауарлардың кедендік құнының нақты шамасын мәлімдеу мерзімінен кешіктірілмей жүргізіледі.

      17. Комиссия, 1994 жылғы Тарифтер мен сауда жөніндегі бас келісімнің VII бабының қолданылуы жөніндегі Келісімнің, оған түсіндірме ескертулерді, сондай-ақ Дүниежүзілік сауда ұйымының Кедендік бағалау комитеті және Дүниежүзілік кеден ұйымының Кедендік бағалау жөніндегі техникалық комитеті қабылданған тауарлардың кедендік құны жөніндегі құжаттарды қоса алғанда, тиісті ережелері негізге алына отырып, әкелінетін тауарлардың кедендің құнын айқындау әдістерін қолдану кезінде осы тараудың ережелерін біркелкі қолдануды қамтамасыз етуге бағытталған актілерді қолданады.

      18. Осы тараудың ережелері Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты қолданылмайды.

      19. Әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау әдістерін қолдану мәселелері жөніндегі алдын ала шешімдер, егер бұл мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген жағдайда қабылдануы мүмкін. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының әкелінетін тауарлардың кедендік құнын анықтау әдістерін қолдану мәселелері жөніндегі алдын ала шешім беру тәртібі мен шарттары, сондай-ақ осындай алдын ала шешімді қолдану тәртібі мен мерзімдері мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленеді.

39-бап. Әкелінетін тауарлармен мәмілелердің құны жөніндегі әдіс (1-әдіс)

      1. Әкелінетін тауарлардың кедендік құны олармен жасалған мәміленің құны болып табылады, яғни оларды Одақтың кедендік аумағына әкету үшін сату кезінде осы тауарлар үшін төленуге жататын немесе іс жүзінде төленген және:

      1) мына:

      тауарлар қайта сатылуы мүмкін географиялық өңірді шектейтін;

      тауарлардың құнына елеулі әсер етпейтін;

      Одақ органдарының актілерінде немесе мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген шектеулерді қоспағанда, сатып алушының тауарларды пайдалануға және билік етуіне берілген құқықтарына қатысты шектеулер жоқ болуы;

      2) тауарлардың сатылуы немесе олардың бағасы тауарлар бағасына әсері сан жағынан айқындалуы мүмкін болмайтын, қандай да бір жағдайларға немесе міндеттемелерге тәуелді болмау;

      3) осы Кодекстің 40-бабына сәйкес қосымша есептеулер жүргізуге болатын кездегіден басқа жағдайларда, кейін тауарларды сатудан, өзге әдіспен билік етуден немесе сатып алушының пайдаланунан түсетін кірістің немесе пайданың ешбір бөлігі сатушыға тікелей немесе жанама түрде тиесілі болмау;

      4) сатып алушы және сатушы өзара байланысты тұлғалар болып табылмайтын немесе сатып алушы мен сатушы әкелінетін тауарлармен жасалатын мәміленің құны осы баптың 4-тармағына сәйкес кедендік мақсаттар үшін қолайлы болатындай өзара байланысты тұлғалар болып табылатын талаптары орындалған кезде осы Кодекстің 40-бабына сәйкес толықтырылған баға болып табылады.

      2. Егер осы баптың 1-тармағында көрсетілген талаптардың ең болмаса біреуі орындалмаса, іс жүзінде төленген немесе төлеуге жататын баға әкелінетін тауарлардың кедендік құнын анықтау үшін қолайлы болып табылмайды және 1-әдіс қолданылмайды.

      3. Әкелінетін тауарлар үшін іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын баға сатып алушының тікелей сатушыға немесе сатушының пайдасына өзге тұлғаға жүзеге асыруға жататын немесе жүзеге асырылған осы тауарлар үшін барлық төлемдердің жалпы сомасы болып табылады. Бұл ретте төлемдер, мүше мемлекеттің заңнамасында тыйым салынбаған кез келген нысанда тікелей немесе жанама жүзеге асырылуы мүмкін.

      Егер декларацияланатын тауарлар бір мәміле шеңберінде сатып алынған осындай тауарлардың көп мөлшерінің бір бөлігі болып табылған жағдайда, декларацияланатын тауарлар үшін іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын баға декларацияланатын тауарлар саны мен сатып алынған тауарлардың жалпы санының арақатынасындағы арақатынаста (пропорцияда) айқындалады.

      4. Сатушы және сатып алушы арасындағы өзара байланыс фактісі әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін қолайлы болмайтын мәміленің құнын мойындау үшін өздігінен негіз болып табылмауға тиіс. Бұл жағдайда сатылымға ілеспе мән-жайларға талдау жасалуға тиіс. Егер көрсетілген өзара байланыс іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға әсер етпесе, мәміленің құны әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін қолайлы деп танылады.

      5. Егер сатушы мен сатып алушы өзара байланысты тұлғалар болып табылса және бұл ретте декларант табыс еткен немесе өзге тәсілмен кеден органы алған ақпараттың негізінде кеден органы сатушы мен сатып алушы арасындағы өзара байланыс іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға әсер ететін белгілерді анықтаса, онда кеден органы бұл белгілер туралы жазбаша немесе электрондық нысанда декларантқа хабарлайды. Бұл жағдайда кеден органы кедендік бақылау, оның ішінде сатылымға ілеспе мән-жайларды талдау жүргізеді. Декларанттың іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға сатушы мен сатып алушы арасындағы өзара байланысының әсері жоқ екенін мына тәсілердің бірімен:

      1) қосымша құжаттар мен мәліметтерді, оның ішінде кеден органы қосымша сұратқан сатылымға ілеспе мән-жайларды сипаттайтын (көрсететін) мәліметтерді табыс ету тәсілімен дәлелдеуге құқығы бар. Іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға сатушы мен сатып алушының арасындағы өзара байланыстың әсерін анықтау мақсатында кеден органы сатылымға ілеспе мән-жайларға талдау жүргізу кезінде, сатып алушы мен сатушы өзінің коммерциялық қарым-қатынастарын ұйымдастыратын тәсілді қоса алғанда, мәмленің барлық шарттарын және қарастырылып отырған баға қалай белгіленгенін қарастырады. Егер жүргізілген талдаудың нәтижесінде кеден органы, сатушы мен сатып алушы өзара байланысты тұлғалар бола отырып, тауарларды сол талаптармен, оның ішінде егер олар өзара байланысты тұлғалар болып табылмағандығы сияқты, салыстырмалы бағалармен (яғни сол деңгейдегі бағалармен) өзара сатса және сатып алса, бұл факті сатып алушы және сатушы арасындағы өзара байланыс іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға әсер етпеуінің дәлелі болып табылады;

      2) әкелінетін тауарлармен мәміленің құны тауарлар Одақтың кедендік аумағына әкелінген сол немесе соған сәйкес уақыт кезеңінде орын алған мынадай тексеру шамаларының біріне:

      Одақтың кедендік аумағына әкету үшін сатушымен өзара байланысты тұлғалар болып табылмайтын сатып алушыларға осындай тауарларды сату кезінде бірдей немесе біртекті тауарлармен мәміленің құны;

      осы Кодекстің 43-бабына сәйкес айқындалған бірдей немесе біртекті тауарлардың кедендік құны;

      осы Кодекстің 44-бабына сәйкес айқындалған бірдей немесе біртекті тауарлардың кедендік құнын тексеру шамаларына жақын екенін растайтын құжаттар мен мәліметтерді табыс ету тәсілімен дәлелдеуге құқығы бар;

      6. Егер кеден органында осы баптың 5-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген тексеру шамаларының бірі әкелінетін тауарлармен мәміленің құнына жақын екені туралы жеткілікті ақпарат болса, ол декларанттан әкелінетін тауарлармен мәміленің құнын осы тексеру шамасына жақын екенін дәлелдейтін қосымша ақпарат сұратуға тиіс емес.

      7. Кеден органы осы баптың 5-тармағы 2-тармақшасында көрсетілген тексеру шамаларын әкелінетін тауарлармен мәміленің құнымен салыстыру жүргізу кезінде декларант табыс еткен, сатылымның коммерциялық деңгейлеріндегі, тауарлар санындағы, осы Кодекстің 40-бабында көрсетілген қосымша есептердегі айырмашылықтар туралы, сондай-ақ әдетте сатушы мен сатып алушы өзара байланысты тұлғалар болған кезде, сатылымдар кезінде сатушы шегетін шығындармен салыстырғанда сатушы мен сатып алушы өзара байланысты тұлғалар болып табылмаған кезіндегі сатылымдар кезінде сатушы шегетін шығындардағы айырмашылықтар туралы мәліметтерді ескереді.

      8. Осы баптың 5-тармағы 2-тармақшасында көрсетілген тексеру шамалары декларанттың бастамасымен және осы баптың 7-тармағына сәйкес салыстыру мақсатында ғана пайдаланылады және әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін негіз ретінде қолданыла алмайды.

      9. Әкелінетін тауарлар үшін іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын баға Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қатысты, осыған байланысты сатып алушының сатушыға аударатын дивидендтер немесе өзге де төлемдер, егер олар әкелінетін тауарлармен байланысты болмаса, әкелінетін тауарлардың кедендік құнына енгізілмейді.

40-бап. Әкелінетін тауарлар үшін іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға қосымша есептеулер

      1. Әкелінетін тауарлардың кедендік құнын олармен жасалған мәміленің құны бойынша анықтау кезінде осы тауарлар үшін іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға мынадай қосымша есептеулер қосылады:

      1) сатып алушы жүзеге асырған немесе жүзеге асыратын, бірақ:

      а) сатып алушы өзінің агентінің (делдалдың) табыс етуі бойынша Одақтың кедендік аумағынан тысқары жерге әкелінетін тауарларды сатып алуға байланысты қызмет көрсеткені үшін өзінің агентіне (делдалға) төлейтін, сатып алғаны үшін сыйақыны қоспағанда, делдалдарға (агенттерге) берілетін сыйақы және брокерлерге берілетін сыйақы;

      б) егер кедендік мақсаттар үшін ол әкелінетін тауарлармен біртұтас ретінде қарастырылса, ыдысқа жұмсалған шығыстар;

      в) әкелінетін тауарлар орамасына жұмсалған шығыстар, оның ішінде орама материалдарының және орау жұмыстардың құны жататын әкелінетін тауарлар үшін іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға енгізілмеген мөлшердегі шығыстар;

      2) Одақтың кедендік аумағына әкету үшін әкелінетін тауарларды өндірумен және сатумен байланысты пайдалану үшін сатып алушы тікелей немесе жанама түрде тегін немесе төмендетілген бағамен, іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға енгізілмеген мөлшерде берілген мынадай тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің тиісті түрде бөлінген құны:

      а) әкелінетін тауарлар өндірілген (тұратын) шикізат, материалдар, детальдар, жартылай фабрикаттар мен өзге де тауарлар;

      б) әкелінетін тауарларды өндіру кезінде пайдаланылған құралдар, мөртабандар, нысандар мен өзге де ұқсас тауарлар;

      в) әкелінетін тауарларды өндіру кезінде жұмсалған материалдар;

      г) Одақтың кедендік аумағынан тыс орындалған және әкелінетін тауарларды өндіру үшін қажетті жобалау, әзірлеу, инженерлік, конструкторлық жұмыс, көркемдік әрлеу, дизайн, эскиздер мен сызбалар;

      3) тікелей немесе жанама түрде сатушыға тиесілі, әкелінетін тауарларды пайдалану немесе өзге тәсілмен кейін сату, билік ету нәтижесінде алынған кірістің (пайданың) бір бөлігі;

      4) Одақтың кедендік аумағына мұндай тауарларды әкелу орнына дейін, ал егер Комиссия тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көліктің түріне және осындай тасудың (тасымалдаудың) ерекшеліктеріне қарай өзге орындарды айқындаса - Комиссия айқындаған орынға дейін әкелінетін тауарларды тасуға (тасымалдауға) жұмсалған шығыстар;

      5) Одақтың кедендік аумағына мұндай тауарларды әкелу орнына дейін, ал егер Комиссия тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көліктің түріне және осындай тасудың (тасымалдаудың) ерекшеліктеріне қарай өзге орындарды айқындаса - Комиссия айқындаған орынға дейін әкелінетін тауарларды тиеу, түсіру немесе қайта тиеу және оларды тасуға (тасымалдауға) байланысты өзге операцияларды жасауға жұмсалған шығыстар;

      6) осы тармақтың 4 және 5-тармақшаларында көрсетілген операцияларды жасауға байланысты сақтандыру шығыстары;

      7) роялтиді, әкелінетін тауарларға қатысты және осы тауарлар үшін іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға енгізілмеген мөлшерде, Одақтың кедендік аумағына әкету үшін әкелінетін тауарларды сатудың шарттары ретінде сатып алушы тікелей немесе жанама түрде жүргізген немесе жүргізуі тиіс патенттер, тауар белгілері, авторлық құқықтары үшін төлемдерді қоса алғанда, зияткерлік меншік объектілерін пайдаланғаны үшін лицензиялық және өзге ұқсас төлемдер. Әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау кезінде іс жүзінде төленген немесе төлеуге жататын бағаға:

      а) Одақтың кеден аумағына әкелінетін тауарларды қайта жаңғырту (тираждау) құқығына төлемдер;

      б) әкелінетін тауарларды, егер мұндай төлемдер Одақтың кедендік аумағына әкету үшін әкелінетін тауарларды сатудың шарты болып табылмаса, бөлу немесе қайта сату құқығы үшін төлемдер қосылмауға тиіс.

      2. Әкелінетін тауарлардың кедендік құны, олар іс жүзінде төленген немесе төлеуге жататын бағадан бөлінген жағдайда, декларант мәлімдеген және ол құжаттама түрінде растаған:

      1) тауарларды Одақтың кедендік аумағына әкелгеннен кейін жүргізілетін құрылысқа, осындай өнеркәсіптік қондырғылар, машиналар немесе жабдық сияқты тауарларды салуға, жинақтауға, монтаждауға, қызмет көрсетуге немесе техникалық көмек көрсетуге жұмсалатын шығыстарды;

      2) Одақтың кедендік аумағы бойынша мұндай тауарларды келген орнынан, ал егер Комиссия тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көліктің түріне және осындай тасудың (тасымалдаудың) ерекшеліктеріне қарай өзге орындарды айқындаса - Комиссия айқындаған орыннан әкелінетін тауарларды тасуға (тасымалдауға) жұмсалған шығыстарды;

      3) тауарларды Одақтың кедендік аумағына әкелуге немесе Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарларды сатуға байланысты төленетін баждарды, салықтар мен алымдарды қамтымауға тиіс.

      3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген әкелінетін тауарлар үшін іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға қосымша есептеулер дұрыс, саны жағынан айқындалатын және құжаттамалық расталған ақпараттың негізінде жүргізіледі. Мұндай ақпарат болмаған кезде 1-әдіс қолданылмайды.

      4. Әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау кезінде осы баптың 1-тармағында көрсетілгеннен басқа, мұндай тауарлар үшін іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға қосымша есептеулер жүргізілмейді.

      5. Әкелінетін тауарлар үшін іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын бағаға қосымша есептеулер жүзеге асырылған кезде:

      1) осы баптың 1-тармағының 2-тармақшасының "б" тармақшасында көрсетілген тауарлар құнын бөлу осы құнның бәрін тауарлардың бірінші партиясының кедендік құнына немесе декларант айқындаған декларацияланатын тауарлардың санынан кем болмауға тиіс өзге тауарлар санының кедендік құнына жатқызу жолымен жүргізіледі. Мұндай бөлу декларанттың қолындағы құжаттарға байланысты және жалпыға бірдей қабылданған бухгалтерлік есепке алу қағидаттарына сәйкес нақты жағдайларға қолданылатын ақылға сыйымды әдіспен жүргізілуге тиіс. Бұл ретте көрсетілген тауарлардың құны ретінде, егер сатып алушы тауарларды сатып алушымен өзара байланысты тұлға болып табылмайтын сатушыдан сатып алса, оларды сатып алуға жұмсалған шығыстар, не егер тауарды сатып алушы өндірсе, оларды дайындауға жұмсалған шығыстар танылады. Егер көрсетілген тауарларды бұрын сатып алушы оларды сатып алғанына немесе өндіргеніне қарамастан пайдаланған жағдайда, сатып алудың немесе өндірудің бастапқы бағасы олардың пайдаланылуын ескере отырып, осы тауарлардың құнын алу (айқындау) мақсатында азайтылуға тиіс;

      2) сатып алушы берген немесе осы баптың 1-тармағының 2-тармақшасының "г" тармақшасында көрсетілген, сатып алушы сатып алған немесе жалға алған тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге қатысты қосымша есептеулер осындай тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға немесе жалдауға жұмсалған шығыстар бөлігінде жүзеге асырылады. Егер сатып алушы қоғам иелігіндегі, яғни мемлекеттік немесе муниципалдық меншіктегі тауарларды берсе, қосымша есептеулер осындай тауарлардың көшірмелерін aлу құны (шығысылары) бөлігінде жүзеге асырылады.

      6. Осы баптың 1-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген қосымша есептеулер жүзеге асырылған кезде, тікелей тауарлардың құнынан басқа оларды сатушыға беруге (жеткізуге) байланысты барлық шығыстар, егер осылай көзделген болса, оларды қайтаруды қоса алғанда, ескеріледі.

41-бап. Бірдей тауарлармен мәміле құны бойынша әдіс (2-әдіс)

      1. Егер әкелінетін тауарлардың кедендік құнын Кодекстің 39-бабына сәйкес айқындауға болмайтын болса, Одақтың кедендік аумағына әкету үшін сатылған және Одақтың кедендік аумағына бағаланатын тауарлар сияқты сол немесе оған сәйкес келетін уақыт кезеңінде, бірақ бағаланатын тауарларды Одақтың кедендік аумағына әкелгенге дейін күнтізбелік 90 күннен ерте емес кезеңде Одақтың кедендік аумағына әкелінген бірдей тауарлармен мәміленің құны мұндай тауарлардың кедендік құны болып табылады.

      Бірдей тауарлармен мәміленің құны осы Кодекстің 39-бабына сәйкес айқындалған және кеден органы қабылданған осы тауарлардың кедендік құны болып табылады.

      Әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау кезінде осы бапқа сәйкес сол коммерциялық деңгейде және мәні бойынша бағаланатын тауарлар сияқты мөлшерде сатылған бірдей тауарлармен мәміленің құны пайдаланылады.

      Егер ондай сатылымдар анықталмаса, сатылымның коммерциялық деңгейіндегі және (немесе) тауарлар санындағы айырмашылықтар ескерілетін тиісті түзетумен өзге коммерциялық деңгейде және (немесе) өзге мөлшерлерде сатылған бірдей тауарлармен мәміленің құны пайдаланылады.

      Көрсетілген түзету бірдей тауарлармен мәміле құнын ұлғайтуға немесе азайтуға әкелетініне қарамастан түзетудің негізділігі мен нақтылығын құжаттамалық растайтын мәліметтер негізінде жүзеге асырылады. Мұндай мәліметтер болмаған кезде бағаланатын тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін бірдей тауарлармен мәміле құны бойынша әдіс пайдаланылмайды.

      2. Әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау кезінде осы бапқа сәйкес, қажет болса, бірдей тауарлар тасымалданатын (тасылатын) қашықтықтардағы және тауарларды тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көлік түрлеріндегі айырмашылықтарға негізделген бағаланатын және бірдей тауарларға қатысты осы Кодекстің 40-бабының 1-тармағының 4 - 6-тармақшаларында көрсетілген елеулі айырмашылықты есепке алу үшін бірдей тауарлармен мәміле құнына түзету жүргізіледі.

      3. Егер осы баптың 1 және 2-тармақтарына сәйкес түзетулер есебінен бірдей тауарлармен мәміленің біреуден артық құны анықталған жағдайда, әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін олардың ең төмен бағасы қолданылады.

42-бап. Біртекті тауарлармен мәміле құны бойынша әдіс (3-әдіс)

      1. Егер әкелінетін тауарлардың кедендік құнын осы Кодекстің 39 және 41-баптарына сәйкес айқындауға болмайтын болса, Одақтың кедендік аумағына әкету үшін сатылған және Одақтың кедендік аумағына бағаланатын тауарлар сияқты сол немесе оған сәйкес келетін уақыт кезеңінде, бірақ бағаланатын тауарларды Одақтың кедендік аумағына әкелгенге дейін күнтізбелік 90 күннен ерте емес кезеңде Одақтың кедендік аумағына әкелінген біртекті тауарлармен мәміленің құны мұндай тауарлардың кедендік құны болып табылады.

      Біртекті тауарлармен мәміленің құны осы Кодекстің 39-бабына сәйкес айқындалған және кеден органы қабылдаған осы тауарлардың кедендік құны болып табылады.

      Әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау кезінде осы бапқа сәйкес сол коммерциялық деңгейде және мәні бойынша бағаланатын тауарлар сияқты мөлшерде сатылған біртекті тауарлармен мәміле құны пайдаланылады.

      Егер ондай сатылымдар анықталмаса, сатылымның коммерциялық деңгейінде және (немесе) тауарлар санындағы айырмашылықтар ескерілетін тиісті түзетумен, өзге коммерциялық деңгейде және (немесе) өзге мөлшерде сатылған біртекті тауарлармен мәміле құны пайдаланылады.

      Көрсетілген түзету біртекті тауарлармен мәміле құнын ұлғайтуға немесе азайтуға әкелетініне қарамастан түзетудің негізділігі мен нақтылығын құжаттамалық растайтын мәліметтер негізінде жүзеге асырылады. Мұндай мәліметтер болмаған кезде бағаланатын тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін біртекті тауарлармен мәміле құны бойынша әдіс пайдаланылмайды.

      2. Әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау кезінде осы бапқа сәйкес, қажет болса, біртекті тауарлар тасымалданатын (тасылатын) қашықтықтардағы және тауарларды тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көлік түрлеріндегі айырмашылықтарға негізделген бағаланатын және біртекті тауарларға қатысты осы Кодекстің 40-бабының 1-тармағының 4 - 6-тармақшаларында көрсетілген елеулі айырмашылықты есепке алу үшін біртекті тауарлармен мәміле құнына түзету жүргізіледі.

      3. Егер осы баптың 1 және 2-тармақтарына сәйкес түзетулер есебінен біртекті тауарлармен мәміленің біреуден артық құны анықталған жағдайда, әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін олардың ең төмен бағасы қолданылады.

43-бап. Шегеру әдісі (4-әдіс)

      1. Егер әкелінетін тауарлардың кедендік құны осы Кодекстің 39, 41 және 42-баптарына сәйкес айқындауға болмайтын болса, декларанттың өтініші бойынша осы Кодекстің осы бабының және 44-бабының қолданылу кезектілігі өзгертілген жағдайларды қоспағанда, мұндай тауарлардың кедендік құны осы бапқа сәйкес айқындалады.

      2. Егер бағаланатын тауарлар не бағаланатынмен бірдей немесе бағаланатындармен біртекті тауарлар олар Одақтың кедендік аумағына әкелінген күйінде Одақтың кедендік аумағында сатылған жағдайда, мынадай сомалар:

      1) делдалға (агентке) әдетте төленетін немесе төленуге тиіс сыйықы, не әдетте Одақтың кедендік аумағында сол кластың немесе түрдегі тауарларды сатуға байланысты орын алған мөлшерде, әдетте пайда табу және ортақ шығыстарды (коммерциялық және басқарушылық шығыстарды) жабу үшін жүргізілетін бағаға үстемеақы;

      2) Одақтың кедендік аумағында жүзеге асырылған тасуға (тасымалдауға), сақтандыруға жұмсалған әдеттегі шығыстар және өзге де осындай операциялармен байланысты шығыстар;

      3) кедендік баждар, салықтар, алымдар мен мүше мемлекеттер субъектілерінің салықтары мен алымдарын және жергілікті салықтар мен алымдарды қоса алғанда, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес қолданылатын, мүше мемлекеттердің аумағында әкелуге және (немесе) сатуға байланысты төленуге тиіс өзге де салықтар шегерілген жағдайда, әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін негіз ретінде, бағаланатын тауарлар Одақтың кедендік аумағына әкелінген сол немесе оған сәйкес уақыт кезеңінде мұндай сатуды жүзеге асыратын, өзара байланысты тұлғаларға бағаланатын тауарларды не бағаланатынмен бірдей немесе бағаланатындармен біртекті тауарлардың ең көп жиынтық мөлшері сатылатын тауар бірлігінің бағасы қабылданады.

      3. Егер бағаланатын да, бағаланатынмен бірдей де, бағаланатынмен біртекті де тауарлар Одақтың кедендік аумағына әкелінген сол немесе оған сәйкес уақыт кезеңінде Одақтың кедендік аумағында сатылмаған жағдайда, мұндай тауарлардың кедендік құны, олар бойынша тиісінше бағаланатын немесе бірдей, немесе біртекті тауарлар, Одақтың кедендік аумағына тауарларды әкелу күніне қатысты ең ерте күнге, бірақ осы күннен кейін күнтізбелік 90 күн өткен соң кешіктірілмей тауарлар сол әкелінген күйінде, тауар бірлігі үшін баға белгілеуге жеткілікті мөлшерде сатылатын тауар бірлігі бағасы негізінде айқындалады.

      4. Егер бағаланатын да, бағаланатынмен бірдей де, бағаланатынмен біртекті де тауарлар Одақтың кедендік аумағына әкелінген сол күйінде Одақтың кедендік аумағында сатылмаған жағдайда, декларанттың өтініші бойынша бағаланатын тауарлардың кедендік құны, қайта өңдеу (өңдеу) нәтижесінде қосылған құны және осы баптың 2-тармағында көрсетілген сомалар шегерілген жағдайда, Одақтың кедендік аумағында олар осы тауарларды сатып алатын адамдармен өзара байланысты болмайтын адамдарға, қайта өңдеуден (өңдеуден) кейін сатылатын олардың ең көп жиынтық мөлшері бойынша, осындай тауарлар бірлігінің бағасы негізінде айқындалады.

      Қайта өңдеу (өңдеу) нәтижесінде қосылған құнды шегеру қайта өңдеу (өңдеу) құнына жататын дұрыс, саны жағынан айқындалатын және құжаттамалық расталған ақпарат негізінде жүргізіледі.

      5. Осы баптың 4-тармағының ережелері мына:

      тауарлардың өзінің дара белгілерін жоғалтуына қарамастан қайта өңдеу (өңдеу) нәтижесінде қосылған құнның шамасы дәл айқындалуы мүмкін кездегі жағдайларды қоспағанда, одан әрі қайта өңдеу (өңдеу) нәтижесінде бағаланатын тауарлар өзінің дара белгілерін жоғалтқан;

      бағаланатын тауарлар өзінің дара белгілерін жоғалтпайтын, бірақ бағаланатын тауарлардың құны сатылатын тауарлар құнына елеулі әсер етпейтін, Одақтың кедендік аумағында сатылатын тауарларда соншалықты елеулі емес бөлікті құрайтын жағдайларда, әкелінетін тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін қолданылмайды.

      Осы баптың 4-тармағын қолдану мүмкіндігі нақты жағдайларға байланысты әрбір жеке жағдайда айқындалады.

      6. Бағаланатын тауарлардың не бағаланатынмен бірдей немесе бағаланатын тауарлармен біртекті тауарлардың Одақтың кедендік аумағында сатылымын қарастырған кезде, бағаланатын тауарларды Одақтың кедендік аумағына әкету үшін өндіруге және беруге байланысты осы Кодекстің 40-бабының 1-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген тауарлар мен қызметтерді пайдалану үшін тікелей немесе жанама түрде, тегін немесе төмен бағамен ұсынған тұлғаға сату есепке қабылданбайды.

      7. Осы баптың мақсаттары үшін пайданың және тауарларды өткізуге тікелей де, жанама да шығыстар болуы мүмкін, жалпы шығыстардың (коммерциялық және басқарушылық шығыстардың) сомасы, осы шығыстарды жабатын, сондай-ақ сол кластағы және түрдегі тауарды сатуға байланысты пайда табуды қамтамасыз ететін, тауар бағасына үстемеақы ретінде қарастырылады.

      Пайданың және жалпы шығыстардың (коммерциялық және басқарушылық шығыстардың) сомасы тұтастай ескеріледі және егер декларант табыс еткен мәліметтер сол кластағы немесе түрдегі тауарларды Одақтың кедендік аумағында сату кезінде орын алған мәліметтермен салыстыруға болатын жағдайларда, декларанттың қолындағы ақпарат негізінде айқындалады. Егер осы мәліметтер сол кластағы немесе түрдегі тауарларды сату кезінде кеден органының билігіндегі пайданың және жалпы шығыстардың (коммерциялық және басқарушылық шығыстардың) әдеттегі мөлшері туралы мәліметтерге сәйкес келмеген жағдайда, кеден органы пайданың және жалпы шығыстардың (коммерциялық және басқарушылық шығыстардың) сомасын ондағы мәліметтер негізінде айқындай алады.

      8. Осы баптың мақсаттары үшін бағаланатын тауарлар сияқты белгілі бір елден әкелінген сол кластағы немесе түрдегі тауарлардың сатылымы туралы, сондай-ақ басқа елдерден әкелінген тауарлар туралы мәліметтер пайдаланылады. Бағаланатын тауарлар және олар салыстырылатын тауарлар сол кластағы немесе сол түрдегі тауарлар болып табыла ма деген мәселе тиісті мән-жайлар ескеріле отырып, әрбір нақты жағдайда бөлек шешіледі. Бұл ретте, бағаланатын тауарларды қоса алғанда, оларға қатысты ақпарат табыс етілуі мүмкін Одақтың кедендік аумағына әкелінген неғұрлым шағын топтағы немесе сол кластағы немесе түрдегі болуы мүмкін бірқатар тауарлардың сатылымдары қарастырылады.

      9. Егер кеден органы әкелінетін тауарлардың кедендік құнын онда бар мәліметтер негізінде осы бапқа сәйкес анықтаған жағдайда, ол декларантқа мұндай мәліметтердің көздері туралы, сондай-ақ олардың негізінде жүргізілген есептер туралы мәліметтерді электрондық немесе жазбаша нысанда хабарлайды.

44-бап. Қосу әдісі (5-әдіс)

      1. Әкелінетін тауарлардың кедендік құнын осы бапқа сәйкес айқындау кезінде негіз ретінде:

      1) жасауға немесе материалдар сатып алуға жұмсалған шығыстарды және өндіруге жұмсалған, сондай-ақ бағаланатын тауарларды өндіруге байланысты өзге де операцияларға жұмсалған шығыстарды;

      2) тауарларды Одақтың кедендік аумағына әкету үшін сатылған елде, бағаланатын тауарлар сияқты, сол кластағы немесе түрдегі тауарларды сату кезінде әдетте ескерілетін, сол шамаға балама, пайданың және жалпы шығыстардың (коммерциялық және басқарушылық шығыстардың) сомаларын;

      3) осы Кодекстің 40-бабы 1-тармағының 4 - 6-тармақшаларында көрсетілген шығыстарды қосу жолымен анықталатын тауарлардың есептік құны қабылданады.

      2. Осы баптың 1-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген шығыстар, өндірушісі немесе оның атынан табыс етілген және мұндай құжаттар тауарлар өндірілген елде қолданылатын жалпыға бірдей қабылданған бухгалтерлік есепке алу қағидаттарына сәйкес жасалған жағдайда, өндірушінің коммерциялық құжаттарымен расталған, тауарлар бухгалтерлік есептің жалпы бағаланатын тауарлардың өндірісі туралы мәліметтер негізінде айқындалады.

      3. Осы баптың 1-тармағының 1-тармақшасында көретілген шығыстар осы Кодекстің 40-бабы 1-тармағының 1-тармақшасы "б" және "в" тармақшаларында көрсетілген және осы Кодекстің 40-бабының 5-тармағының 1-тармақшасына сәйкес бөлінген, осы Кодекстің 40-бабының 1-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген, әкелінетін тауарларды өндіруге байланысты сатып алушы тікелей немесе жанама түрде табыс еткен тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің құнын қамтуға тиіс. Одақтың кедендік аумағында жүргізілген (көрсетілген), осы Кодекстің 40-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы "г" тармақшасында көрсетілген тауарлар мен қызметтердің құны, осы тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге өндіруші төлеген дәрежеде ғана енгізіледі. Бұл ретте, есеп айырысу құнын айқындау кезінде шығыстар қайтадан ескерілмейді.

      Жалпы шығыстар (коммерциялық және басқарушылық шығыстар) ретінде осы баптың 1-тармағының 1-тармақшасында көрсетілмеген, Одақтың кедендік аумағына әкету үшін әкелінетін тауарларды өндіруге және сатуға жұмсалған тікелей және жанама шығыстар ескеріледі.

      4. Пайданың және жалпы шығыстардың (коммерциялық және басқарушылық шығыстардың) сомасы тұтастай ескеріледі және өндіруші немесе оның атынан табыс етілген мәліметтер негізінде айқындалады. Егер осы мәліметтер сол кластағы немесе түрдегі тауарларды сату кезінде кеден органының билігіндегі пайданың және жалпы шығыстардың (коммерциялық және басқарушылық шығыстардың) әдеттегі мөлшері туралы мәліметтерге сәйкес келмейтін жағдайда, кеден органы пайданың және жалпы шығыстардың (коммерциялық және басқарушылық шығыстардың) сомасын ондағы мәліметтер негізінде айқындай алады.

      5. Осы баптың мақсаттары үшін бағаланатын тауарлар сияқты сол елде өндірілген сол кластағы немесе түрдегі тауарлардың сатылымы туралы мәліметтер пайдаланылады. Бағаланатын тауарлар және олар салыстырылатын тауарлар сол класта немесе сол түрде болып табыла ма деген мәселе тиісті мән-жайлар ескеріле отырып, әрбір нақты жағдайда бөлек шешіледі. Бұл ретте, Одақтың кедендік аумағына әкету үшін ақпарат табыс етілуі мүмкін неғұрлым шағын топтағы немесе сол кластағы немесе түрдегі болуы мүмкін бір қатар тауарлардың сатылымдары қарастырылады.

      6. Кеден органдары, егер халықаралық шарттарда және кедендік реттеу саласындағы актілерде, Одақтың үшінші тараппен халықаралық шарттарында немесе мүше мемлекеттің үшінші тараппен халықаралық шарттарында өзгеше белгіленбесе, шетелдік тұлғадан тауарлардың есеп айырысу құнын айқындау үшін құжаттар мен мәліметтерді табыс етуді талап етуге құқылы емес.

      Тауарлардың есеп айырысу құнын айқындау үшін шетелдік тауар өндіруші немесе оның атынан табыс етілген құжаттар мен мәліметтер мүше мемлекеттің уәкілетті органы шетелдік тауар өндірушінің келісуімен, сондай-ақ тауарларды өндіруші елдің уәкілетті органы алдын ала хабарлаған жағдайда және мұндай тексеру жүргізуге оның қарсылығы болмаған кезде тауарларды өндіруші елде тексерілуі мүмкін. Шетелдік тауар өндіруші немесе оның атынан табыс етілген құжаттар мен мәліметтерді тексеруді, мүше мемлекеттің уәкілетті органы, осы мүше мемлекет қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарға сәйкес жүргізеді.

      7. Егер кеден органы әкелінетін тауарлардың кедендік құнын ондағы мәліметтер негізінде осы бапқа сәйкес айқындаған жағдайда, ол декларантқа осындай мәліметтер көздері туралы, сондай-ақ олардың негізінде жүргізілген есептер туралы электрондық немесе жазбаша нысанда хабарлайды.

45-бап. Резервтік әдіс (6-әдіс)

      1. Егер әкелінетін тауарлардың кедендік құны осы Кодекстің 39 және 41 - 44-баптарына сәйкес анықтала алмайтын жағдайда, мұндай тауарлардың кедендік құны Одақтың кедендік аумағындағы бар мәліметтердің негізінде осы тараудың қағидаттары мен ережелеріне сүйене отырып, айқындалады.

      2. Тауарлардың құнын анықтаудың, осы бапқа сәйкес пайдаланылатын әдістері осы Кодекстің 39 және 41 - 44-баптарында көзделген әдістер болып табылады, алайда кедендік құнды айқындау кезінде осы бапқа сәйкес олар қолданылған жағдайда икемділікке жол беріледі. Атап айтқанда, мынаған жол беріледі:

      1) бағаланатын тауарлардың кедендік құнын анықтау үшін бағаланатын тауарлар өндірілген елден басқа елде өндірілген бірдей немесе біртекті тауарлармен мәміленің құны негіз болып қабылдануы мүмкін;

      2) бірдей немесе біртекті тауарлармен мәміленің құны негізінде бағаланатын тауарлардың кедендік құнын анықтау кезінде осы Кодекстің 41 және 42-баптарына сәйкес белгіленген, бағаланатын тауарлармен бірдей немесе бағаланатын тауарлармен біртекті тауарлар Одақтың кедендік аумағына әкету үшін сатылуға тиіс және Одақтың кедендік аумағына бағаланатын тауарлар әкелінген, бірақ Одақтың кедендік аумағына бағаланатын тауарларды әкелгенге дейін күнтізбелік 90 күннен ерте емес, сол немесе оған сәйкес уақыт кезеңінде әкелінуі тиіс деген талаптан ақылға сыйымды ауытқуға жол беріледі;

      3) бағаланатын тауарлардың кедендік құнын анықтау үшін осы Кодекстің 43 және 44-баптарына сәйкес белгіленген, бағаланатын тауармен бірдей немесе бағаланатын тауарлармен біртекті тауарлардың кедендік құны негіз болып қабылдануы мүмкін;

      4) осы Кодекстің 43-бабына сәйкес бағаланатын тауарлардың кедендік құнын анықтау кезінде осы Кодекстің 43-бабының 3-тармағында белгіленген мерзімнен ауытқуға жол беріледі.

      3. Тауарлардың кедендік құнын анықтаудың бірнеше әдісін қолдану мүмкіндігі болған жағдайда, осы баптың 2-тармағына сәйкес оларды қолданудың дәйектілігін ұстану қажет.

      4. Әкелінетін тауарлардың осы бапқа сәйкес айқындалған кедендік құны барынша мүмкін болған дәрежеде бұрын айқындалған кедендік құнға негізделуі тиіс.

      5. Әкелінетін тауарлардың кедендік құны осы бапқа сәйкес:

      1) Одақтың кедендік аумағында өндірілген тауарлардың Одақтың ішкі нарығындағы бағаларының;

      2) кедендік мақсаттар үшін екі баламалы құнның неғұрлым жоғарысын қабылдауды көздейтін жүйенің;

      3) әкету елінің ішкі нарығындағы тауарлар бағасының;

      4) осы Кодекстің 44-бабына сәйкес бірдей немесе біртекті тауарлар үшін айқындалған есеп айырысу құнына қосылған шығындардан басқа шығындардың;

      5) тауарларды әкету елінен Одақ мүшесі болып табылмайтын мемлекеттерге берілетін тауарлар бағасының;

      6) тауарлардың ең төменгі кедендік құны;

      7) еркін немесе жалған құны негізінде айқандалмауға тиіс.

      6. Егер кеден органы әкелінетін тауарлардың кедендік құнын өзінде бар мәліметтер негізінде, осы бапқа сәйкес анықтайтын болса, ол декларантқа осындай мәліметтер көздері туралы, сондай-ақ олардың негізінде жүргізілген есептеулер туралы электрондық немесе жазбаша нысанда хабарлайды.

II БӨЛІМ

КЕДЕНДІК ТӨЛЕМДЕР, АРНАЙЫ, ДЕМПИНГКЕ ҚАРСЫ, ӨТЕМ БАЖДАРЫ

6-тарау

Кедендік төлемдер туралы жалпы ережелер

46-бап. Кедендік төлемдер

      1. Кедендік төлемдерге мыналар жатады:

      1) әкелу кедендік бажы;

      2) әкету кедендік бажы;

      3) Одақтың кедендік аумағына тауарларды әкелу кезінде алынатын қосылған құн салығы;

      4) Одақтың кедендік аумағына тауарларды әкелу кезінде алынатын акциздер (акциздік салық немесе акциздік алым);

      5) кедендік алымдар.

      2. Осы Кодекстің 37-тарауына сәйкес Одақтың кедендік аумағына әкелінетін, жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты бірыңғай мөлшерлемелер бойынша алынатын кедендік баждар, салықтар немесе жиынтық кедендік төлем түрінде алынатын кедендік баждар, салықтар төленуге жатады. Осы Кодекстің осы тарауының және 7 - 11-тарауларының ережелері осы Кодекстің 37-тарауында көзделген жағдайларда қолданылады.

47-бап. Кедендік алымдар

      1. Кедендік алымдар тауарларды шығаруға, көлік құралдарын кедендік алып жүруге байланысты кедендік операцияларды, сондай-ақ осы Кодексте және (немесе) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген өзге де іс-қимылдар жасағаны үшін кеден органдары өндіріп алатын міндетті төлемдер болып табылады.

      2. Кедендік алымдардың түрлері мен мөлшерлемелері мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленеді.

      3. Кедендік алымдардың мөлшерін, кеден органдарының іс-қимылдар жасауға байланысты кедендік алымдар белгілеген шығындарының шамамен алынған құнынан асыруға болмайды.

      4. Кедендік алымдарды төлеушілер, кедендік алымдар салынатын объектілер, кедендік алымдарды есептеуге арналған база, кедендік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттердің туындауы мен тоқтатылуы, кедендік алымдарды төлеу мерзімдері, оларды есептеу, төлеу, өндіріп алу және қайтару (есепке жатқызу) тәртібі, сондай-ақ кедендік алымдар төленбейтін жағдайлар мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленеді.

48-бап. Аванстық төлемдер

      1. Алдағы төленетін кедендік баждарды, салықтарды, кедендік алымдарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу шотына енгізілген және төлеуші нақты тауарларға қатысты кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдардың, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының нақты түрлері мен сомалары бойынша идентификатталған ақшалай қаражат (ақша), егер мұндай аванстық төлемдерді енгізу мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес белгіленетін болса, аванстық төлемдер деп танылады.

      2. Мүше мемлекеттің заңнамасында аванстық төлемдерді жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеу, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді қамтамасыз ету ретінде, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеттерді қамтамасыз ету ретінде, сондай-ақ осы мүше мемлекеттің заңнамасында өндіріп алу кеден органдарына жүктелген, осы Кодекстің 46- бабының 1-тармағында және 71-бабының 1-тармағында көрсетілгеннен өзге төлемдерді төлеу есебіне қолдану мүмкіндігі көзделуі мүмкін. Егер мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес кедендік төлемдерді өндіріп алу өзге мемлекеттік органдарға жүктелген болса, мүше мемлекеттің заңнамасында аванстық төлемдер, өндіріп алу осындай мемлекеттік органдарға жүктелген, осы Кодекстің 46-бабының 1-тармағында және 71-бабының 1-тармағында көрсетілгеннен өзге төлемдерді төлеу есебіне қолдану мүмкіндігі көзделуі мүмкін.

      3. Аванстық төлемдер, аумағында осы аванстық төлемдерді кедендік төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мақсатында пайдалану болжанып отырған мүше мемлекеттің валютасымен, ал Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда және (немесе) мүше мемлекеттердің екіжақты халықаралық шарттарында кедендік төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мақсатында аумағында осы аванстық төлемдерді пайдалану болжанып отырған мүше мемлекеттің валютасынан өзге валютамен төлеу көзделген жағдайларда - осындай халықаралық шарттарда айқындалған валютамен енгізіледі.

      4. Аванстық төлемдер ретінде енгізілген ақшалай қаражат (ақша) аванстық төлемдерді енгізген тұлғаның мүлкі болып табылады және аванстық төлемдерді енгізген тұлға бұл туралы кеден органына өкім жасағанша не кеден органы өндіріп алуды аванстық төлемдерге айналдырмайынша, кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары ретінде немесе кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді қамтамасыз ету ретінде, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын, осы баптың 2-тармағында көрсетілген өзге төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттерді қамтамасыз ету ретінде енгізілген ақшалай қаражат (ақша) ретінде қарастыруға болмайды. Аванстық төлемдерді енгізген тұлғаның өкімі ретінде ол немесе оның атынан кедендік декларацияның немесе аванстық төлемдердің сомасын қайтаруға өтініштің табыс етілуі немесе мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес осы тұлғаның өз ақша қаражатын (ақшасын) кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары ретінде не кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді қамтамасыз ету ретінде, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеттерді қамтамасыз ету ретінде қолдану ниетін растайтын өзге іс-қимылдар жасауы қарастырылады.

      5. Мүше мемлекеттің заңнамасында айқындалған кеден органына аванстық төлемдерді енгізген тұлғаның өтініші негізінде мұндай кеден органы аванстық төлемдерді енгізген тұлғаға мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген аванстық төлемдерді қайтару үшін белгіленген мерзімнен аспайтын кезеңде аванстық төлемдер ретінде енгізілген ақшалай қаражаттың (ақшаның) жұмсалуы туралы есепті табыс етеді.

      Аванстық төлемдерді енгізген тұлғаның өтінішінің нысаны мен оны кеден органына беру тәртібі, сондай-ақ көрсетілген есептің нысаны, кеден органының оны беру тәртібі мен мерзімдері мүше мемлекеттің заңнамасында айқындалады.

      6. Аванстық төлемдердің сомаларын қайтару (есепке жатқызу) осы Кодекстің 67-бабына сәйкес жүргізіледі.

      7. Аванстық төлемдердің талап етілмеген сомаларына билік ету мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

      8. Аванстық төлемдерді енгізу тәртібі мен нысаны мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленеді.

49-бап. Кедендік төлемдерді төлеу жөніндегі жеңілдіктер және тарифтік преференциялар

      1. Осы Кодексте кедендік төлемдерді төлеу жөніндегі жеңілдіктер деп мыналар түсініледі:

      1) кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі жеңілдіктер (тарифтік жеңілдіктер);

      2) кедендік әкету баждарын төлеу жөніндегі жеңілдіктер;

      3) салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктер;

      4) кедендік алымдарды төлеу жөніндегі жеңілдіктер (кедендік алымдарды төлеуден босату).

      2. Кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі жеңілдіктерді (тарифтік жеңілдіктерді) беру жағдайлары және шарттары, сондай-ақ оларды қолдану тәртібі Одақ туралы шартқа сәйкес айқындалады.

      Одақ туралы шарттың 43-бабына сәйкес кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі жеңілдіктерді (тарифтік жеңілдіктерді) кедендік әкелу бажының мөлшерлемесін төмендету түрінде беру жағдайларын және шарттарын анықтаған кезде Комиссия осы Кодексте көзделгеннен өзге мән-жайларды анықтауға құқылы, олар туындаған кезде кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндет тоқтатылады және (немесе) кедендік әкелу баждарын төлеу мерзімі басталады.

      3. Кедендік әкету баждарын төлеу жөніндегі жеңілдіктер, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктер, сондай-ақ кедендік алымдарды төлеу жөніндегі жеңілдіктер (кедендік алымдарды төлеуден босату) мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленеді.

      4. Тарифтік преференциялар Одақ туралы шартқа және еркін сауда режимінің қолданылуын көздейтін, Одақтың үшінші тараппен халықаралық шарттарына сәйкес беріледі. Тарифтік преференциялар Комиссия айқындайтын жағдайларда және шарттар сақталған кезде қалпына келтіріледі.

50-бап. Кедендік баждарды, салықтарды төлеушілер

      Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет туындаған декларант немесе өзге де тұлғалар кедендік баждарды, салықтарды төлеушілер болып табылады.

7-тарау

Кедендік баждарды, салықтарды есептеу

51-бап. Кедендік баждарды, салықтарды салу объектісі және кедендік баждарды, салықтарды есептеуге арналған база

      1. Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар, сондай-ақ осы Кодексте көзделген жағдайларда өзге де тауарлар кедендік баждарды, салықтарды салудың объектісі болып табылады.

      2. Егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, тауарлардың кедендік құны және (немесе) олардың заттай көріністегі физикалық сипаттамалары (саны, оның ішінде оны тұтынуға дейінгі тауардан ажырамайтын және (немесе) тауар бөлшек сауда үшін ұсынылатын тауардың бастапқы орамасы есепке алғандағы массасы, көлемі немесе тауардың өзге де сипаттамасы) тауардың түріне және мөлшерлемелердің қолданылатын түрлеріне қарай кедендік баждарды есептеуге арналған база болып табылады.

      3. Салықтарды есептеуге арналған база мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айқындалады.

52-бап. Кедендік баждарды, салықтарды есептеу

      1. Кедендік баждарды, салықтарды кедендік баждарды, салықтарды төлеуші, ал осы бапта көзделген жағдайларда - кеден органы есептейді.

      2. Кедендік баждарды, салықтарды кеден органы:

      1) кедендік баждарды, салықтарды дұрыс есептемеу анықталған жағдайда тауарлар шығарылғаннан кейін кедендік бақылау жүргізу нәтижелері бойынша;

      2) осы Кодекстің 56-бабына сәйкес төленуге жататын кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде;

      3) осы Кодекстің 91-бабының 4-тармағында, 97-бабының 3-тармағында, 103-бабының 4-тармағында, 153-бабының 5-тармағында, 162-бабының 6-тармағында, 241-бабының 3-тармағында, 279-бабының 8-тармағында, 280-бабының 4-тармағында, 284-бабының 4-тармағында, 288-бабының 4-тармағында, 295-бабының 3 және 8-тармақтарында және 309-бабының 3-тармағында көрсетілген мән-жайлар туындаған кезде, сондай-ақ шығарылуы тауарларға арналған декларация берілгенге дейін жүргізілген тауарларға қатысты тауарларға арналған декларация осы Кодексте белгіленген мерзімде берілмеген жағдайларда;

      4) декларант осы Кодекстің 117-бабының 9-тармағында көрсетілген әрекеттерді жасамаған кезде;

      5) кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет осы Кодекстің 208-бабының 3-тармағында көрсетілген тұлғалардың орындауына жатқан жағдайда, осы Кодекстің 208-бабының 7-тармағында көрсетілген мән-жайлар туындаған кезде;

      6) осы Кодекстің 208-бабының 9-тармағына және 216-бабының 6-тармағына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде;

      7) Комиссия және мүше мемлекеттердің заңнамасымен кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындауға жататынын Комиссия көздеген жағдайда, осы Кодекстің 254-бабына сәйкес айқындалған мән-жайлар туындаған кезде;

      8) осы Кодекстің 315-бабының 1-тармағында көрсетілген жағдайларда, кедендік бақылау жүргізу нәтижелері бойынша;

      9) осы Кодекстің 325-бабының 17 және 18-тармақтарында көзделген жағдайларда, кедендік бақылау жүргізу нәтижелері бойынша;

      10) кедендік рәсіммен орналастыру кезінде кедендік декларация ретінде көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге құжаттарды пайдалана отырып кедендік декларациялау жүзеге асырылған тауарларға қатысты, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет орындалуға жататын, осы Кодекске сәйкес көзделген мән-жайлар туындаған кезде;

      11) кедендік баждарды, салықтарды осы Кодекске сәйкес тауарлар шығарылғаннан кейін туындаған мән-жайларға байланысты және кедендік баждарды, салықтарды төлеуші есептемеген тауарларға қатысты төлеуге жататын өзге жағдайларда есептейді.

      3. Кедендік баждарды, салықтарды есептеу туралы мәліметтер тауарларға арналған декларацияларда, кедендік кіріс ордерінде не осы Кодекстің 266-бабы 24-тармағына сәйкес Комиссия айқындаған, өзге кедендік құжатта, осы Кодекстің 277-бабы 4-тармағының екінші абзацында көрсетілген кедендік құжатта немесе осы баптың 4-тармағында көрсетілген кедендік құжатта көрсетіледі.

      4. Осы баптың 2-тармағының 2, 3, 5, 6 және 11-тармақшаларында көрсетілген жағдайларда кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде кедендік баждарды, салықтарды есептеу туралы мәліметтер кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждардың есеп-қисабында көрсетіледі.

      Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждарды есептеу нысанын, осындай есептеудің электрондық құжат түріндегі құрылымы мен форматын, оларды толтыру және осындай есептеуге өзгерістер (толықтырулар) енгізу тәртібін Комиссия айқындайды.

      Аталған есептеуді қағаз жеткізгіште толтыру кезінде кеден органының лауазымды адамы осындай кедендік құжаттың электрондық түрін қалыптастырады.

      5. Егер осы Кодекске сәйкес кедендік баждар, салықтар кедендік кіріс ордері негізінде не осы Кодекстің 266-бабы 24-тармағына сәйкес Комиссия айқындаған өзге кедендік құжат негізінде төленген жағдайда, кедендік баждарды, салықтарды есептеу туралы мәліметтерді кеден органы кедендік кіріс ордерінде немесе осы Кодекстің 266-бабының 24-тармағына сәйкес Комиссия айқындаған өзге кедендік құжатта көрсетеді.

      Кедендік кіріс ордерінің не осы Кодекстің 266-бабы 24-тармағына сәйкес Комиссиямен белгіленген өзге кедендік құжаттың нысандары, оларды толтыру және оларға өзгерістер (толықтырулар) енгізу тәртібін Комиссия айқындайды.

      Кедендік кіріс ордерін не осы Кодекстің 266-бабы 24-тармағына сәйкес Комиссия айқындаған өзге кедендік құжатты қағаз жеткізгіште толтыру кезінде кеден органының лауазымды адамы осындай құжаттардың электрондық түрін қалыптастырады.

      Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында өндіріп алынуы мүше мемлекеттердің заңнамасымен кеден органдарына жүктелген өзге төлемдерді есептеу және төлеу үшін кедендік кіріс ордерін пайдалану мүмкіндігі көзделуі мүмкін. Көрсетілген жағдайда кедендік кіріс ордерінің нысанын толтыру, оған өзгерістер (толықтырулар) енгізу және пайдалану тәртібі осы мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      6. Кедендік баждар, салықтар өзге валютада есептелетін, Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда және (немесе) мүше мемлекеттердің екіжақты халықаралық шарттарында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстің 61-бабына сәйкес кедендік баждар, салықтар төленуге жататын мүше мемлекеттің валютасында есептеледі.

      Егер кедендік баждарды, салықтарды есептеу үшін шетел валютасын мүше мемлекеттің валютасына не өзге валютаға қайта есептеуді жүргізу талап етілетін болса, егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, мұндай қайта есептеу кеден органы кедендік декларацияны тіркеген күні қолданыста болатын валюта бағамы бойынша жүргізіледі.

      7. Кедендік баж кедендік бажды есептеуге арналған базаға және тауарға қатысты белгіленген, кедендік баждың тиісті мөлшерлемесіне негізделе отырып есептеледі.

      Салықтар осы Кодекстің 61-бабына сәйкес төленуге жататын мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес есептеледі.

53-бап. Кедендік баждарды, салықтарды есептеу үшін қолданылатын кедендік баждардың, салықтардың мөлшерлемелері

      1. Кедендік баждарды, салықтарды есептеу үшін, егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, кедендік декларацияны кеден органы тіркеген күні қолданыста болатын мөлшерлемелер қолданылады.

      Осы Кодекстің 104-бабының 8-тармағына сәйкес кедендік декларациялау ерекшеліктері, мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленетін тауарларға қатысты кедендік әкету баждарын есептеу үшін мүше мемлекеттердің осындай заңнамасында белгіленген күні қолданыста болатын мөлшерлемелер қолданылады.

      2. Одақ туралы шартқа сәйкес көзделген жағдайларды, сондай-ақ Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарға немесе үшінші тараппен Одақтың халықаралық шарттарына сәйкес кедендік әкелу баждарын есептеу үшін Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің мөлшерлемелерінен ерекшелінетін мөлшерлемелер қолданылатын жағдайларды қоспағанда, кедендік әкелу баждарын есептеу үшін Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің мөлшерлемелері қолданылады.

      Егер Одақ туралы шартта өзгеше белгіленбесе, кедендік әкелу баждарын есептеу үшін тарифтік преференциялар табыс ету шарттары сақталмаған кезде, Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің мөлшерлемелері қолданылады.

      3. Егер Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда және (немесе) мүше мемлекеттердің екіжақты халықаралық шарттарында өзгеше белгіленбесе, кедендік әкету баждарын есептеу үшін мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген мөлшерлемелер қолданылады, онда осы Кодекстің 61-бабына сәйкес олар төленуге жатады.

      4. Салықтарды есептеу үшін мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген мөлшерлемелер қолданылады, онда осы Кодекстің 61-бабына сәйкес олар төленуге жатады.

      Комиссия мүше мемлекеттердің уәкілетті мемлекеттік органдары табыс еткен мәліметтер негізінде мүше мемлекеттерде тауарларға қатысты қолданылатын салықтар мөлшерлемелерінің жалпы тізбесін қалыптастырады және оны Одақтың Интернет желісіндегі ресми сайтында орналастырады.

      Мүше мемлекеттерде тауарларға қатысты қолданылатын салықтар мөлшерлемелерінің жалпы тізбесінің форматын, оны қалыптастыру, жүргізу және одан мәліметтерді пайдалану тәртібін, сондай-ақ осындай мөлшерлемелер туралы мәліметтерді табыс ету тәртібі мен техникалық шарттарын, оның ішінде құрылымы мен форматын Комиссия айқындайды.

54-бап. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің туындауы және тоқтатылуы. Кедендік баждар, салықтар төленбейтін жағдайлар

      1. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет осы Кодекстің 56, 91, 97, 103, 136, 137, 141, 153, 162, 174, 185, 198, 208, 216, 225, 232, 241, 247-баптарға, 277-бабының 4-тармағына, 279, 280, 284, 288, 295 және 309-баптарға сәйкес, сондай-ақ Комиссия көздеген жағдайларда, осы Кодекстің 254-бабына сәйкес Комиссия және мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалған мән-жайлар басталған кезде туындайды.

      2. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет:

      1) осы Кодекстің 56, 91, 97, 103, 136, 137, 141, 153, 162, 174, 185, 198, 208, 216, 225, 232, 241, 247-баптарында, 277-бабының 4-тармағында, 279, 280, 284, 288, 295 және 309-баптарында көзделген кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің тоқтатылуына байланысты мән-жайлар басталған кезде және шарттар сақталған кезде;

      2) Комиссия көздеген жағдайларда, осы Кодекстің 254-бабына сәйкес Комиссия және мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалған мән-жайлар басталған кезде:

      3) осы Кодекстің 55-бабы 4-тармағында және 68-бабы 3-тармағының екінші абзацында көрсетілген жағдайларда;

      4) осы Кодекстің 68-бабы 4-тармағының 4-тармақшасына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу бойынша шаралар қолданылмаған жағдайда, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес өндіріп алу үмітсіз деп танылған, кедендік баждардың, салықтардың сомасына қатысты тоқтатылады.

      3. Комиссия, бірдей тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет әртүрлі адамдарда түрлі мән-жайлар бойынша және (немесе) бірнеше рет туындаса, оның ішінде кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет тоқтатылатын мән-жайлар бір мүше мемлекетте туындап, ал кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет өзге мүше мемлекетте туындаса, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет тоқтатылатын мән-жайларды, сондай-ақ осындай мән-жайлардың туындауын растау бойынша кеден органдарының өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындауға құқылы.

      4. Кедендік баждар, салықтар:

      1) орналастыру шарттары осындай кедендік рәсімді қолдану аяқталғанға немесе тоқтатылғанға дейін және осындай кедендік рәсімге сәйкес осы тауарларды пайдалану шарттары сақталған кезде, кедендік баждар, салықтар төлеуді көздемейтін кедендік рәсіммен орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға қатысты;

      2) осы Кодекстің 272-бабы 4-тармағына және 281-бабының 2-тармағына сәйкес кедендік рәсімдерге орналастыруға жатпайтын, тауарлардың жеке санаттарына қатысты, осы Кодексте тауарлардың осы санаттары үшін оларды пайдалану шарттары сақталған кезде;

      3) кедендік әкелу бажын төлеуден босату түріндегі кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі жеңілдіктерді және осындай жеңілдіктер табыс ету талаптарын сақтаған кезде, осындай кедендік рәсімді қолдану аяқталғанға немесе тоқтатылғанға дейін, салықтар төлеу жөніндегі жеңілдіктер қолданумен уақытша әкелудің (жіберудің) кедендік рәсіміне орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға қатысты, тауарларды жеңілдіктер табыс ету талаптарына сәйкес келетін мақсаттарда пайдаланылған кезде, осындай тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулерді сақтаған кезде, сондай-ақ осындай кедендік рәсімге сәйкес осындай тауарларды пайдалану талаптарын сақтаған кезде, декларанттың осындай жеңілдіктерден бас тарту жағдайларын қоспағанда;

      4) кедендік әкелу бажын төлеуден босату түріндегі кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі жеңілдіктерді және осы тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулермен ұштасқан салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктерді қолданумен ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімдеріне орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға қатысты, тауарларды жеңілдіктер табыс ету талаптарына сәйкес келетін мақсаттарда пайдаланған кезде, сондай-ақ осындай тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулерді сақтаған кезде, декларанттың осындай жеңілдіктерден бас тарту жағдайларын қоспағанда, төленбейді.

55-бап. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау

      1. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндетті кедендік баждар, салықтар төлеуші, осы Кодекске сәйкес кедендік баждар, салықтар төлеушімен бірге кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі ортақ міндет немесе егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделсе, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі субсидиарлық міндет жүктелген адамдар орындайды.

      Мүше мемлекеттердің заңнамасында кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттерді өзге тұлғалардың да орындау мүмкіндігі анықталуы мүмкін.

      Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндетті осы Кодекстің 405-бабын ескере отырып, кедендік өкіл орындайды.

      2. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет осы Кодекстің 57 - 61-баптарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде оларды төлеу арқылы осы Кодекске сәйкес есептелген және төлеуге жататын сомалар мөлшерінде орындалады.

      Ұйым таратылған, дара кәсіпкердің қызметі тоқтатылған, ұйым қайта құрылған кезде кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндетті орындаудың ерекшеліктері мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленеді.

      Егер мүше мемлекеттің заңнамасында төленбеген кедендік төлемдер түрінде келтірілген залалды өтеу жолымен кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау мүмкіндігі белгіленген жағдайда, осындай міндеттерді орындау ерекшеліктері осы мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленеді.

      3. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндетті орындамау немесе тиісінше орындамау жағдайында, кеден органы мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде кедендік баждар, салықтар төлеушіге, сондай-ақ осы Кодекске сәйкес кедендік баждар, салықтар төлеушімен бірге кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі ортақ міндет немесе егер бұл мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделсе - кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі субсидиарлық міндет жүктелетін адамдарға белгіленген мерзімде төленбеген кедендік баждар, салықтар сомалары туралы хабарламаны осы баптың 4-тармағымен көзделген жағдайларды қоспағанда және осы баптың 5-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасымен белгіленген жағдайларда жолдайды.

      Көрсетілген хабарламаның нысаны, осындай хабарламада көзделген талаптарды орындау тәртібі мен мерзімі мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      Осы Кодекстің 61-бабына сәйкес кедендік баждар, салықтар бір мүше мемлекетте төленуге жатқызылған, ал осы Кодекстің 69-бабының 3-тармағына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алуды басқа мүше мемлекеттің кеден органы жүзеге асырған жағдайда, аталған хабарлама осы Кодекске 1-қосымшада көзделген тәртіпте, кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу үшін қажетті құжаттарды алғаннан кейін, кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алуды жүзеге асыратын кеден органы жібереді.

      4. Кеден органы осы баптың 3-тармағында көрсетілген хабарламаны мынадай жағдайларда жібермейді:

      1) тауарлар шығарылғаннан кейін, ал шығарылуы тауарларға арналған декларация берілгенге дейін өткізілген тауарларға қатысты - осы Кодекстің 120-бабының 17-тармағында көзделген электрондық құжат жіберілгеннен не тиісті белгілер қойылғаннан кейін осы Кодекске сәйкес кедендік баждарды, салықтарды есептеу үшін валюталар бағамын қолдану күніне қолданыста болатын валюталар бағамы бойынша 5 еуроға баламалы сома жиынтығынан аспайтын мөлшерде тауарларға арналған бір декларацияда есептелген кедендік төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлемеу фактісін анықтау;

      2) осы Кодекске сәйкес кедендік баждарды, салықтарды есептеу үшін валюталар бағамын қолдану күніне қолданыста болатын валюталар бағамы бойынша 5 еуроға баламалы сома жиынтығынан аспайтын мөлшерде, осы Кодекстің 52-бабының 4-тармағында немесе осы Кодекстің 277-бабы 4-тармағынның екінші абзацында көрсетілген кедендік құжаттың бірінде көрсетілген кедендік баждардың, салықтардың арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың бір есебінде есептелген кедендік төлемдердің, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлемеу фактісін анықтау.

      5. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген хабарлама жіберілмегенде, осы баптың 4-тармағында көрсетілген жағдайлардан өзге жағдайлар мүше мемлекеттердің заңнамасымен белгіленуі мүмкін.

      6. Осы баптың 4-тармағында көрсетілген жағдайларда кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет тоқтатылады.

      7. Осы баптың 3-тармағына сәйкес жіберілген хабарламада көрсетілген мерзімде кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, сондай-ақ осы баптың 5-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген осындай хабарлама жіберілмеген жағдайда, кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алуды жүзеге асыратын кеден органы осы Кодекстің 11-тарауына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды өндіріп aлу бойынша шаралар қабылдайды.

      8. Комиссия бірдей тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет әртүрлі тұлғаларда түрлі мән-жайлар және (немесе) бірнеше рет туындаған жағдайларда, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау ерекшеліктерін айқындауға құқылы.

56-бап. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізген кезде кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің туындауы және тоқтатылуы, оларды төлеудің мерзімі және есептеу ерекшеліктері

      1. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізген кезде кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет Одақтың кедендік аумағына тауарларды әкелген кезде туындайды.

      Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізген кезде кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет Одақтың кедендік аумағынан тауарларды әкету кезінде туындайды.

      2. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізген кезде кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет тауарларды заңсыз өткізетін тұлғаларда туындайды. Заңсыз өткізуге қатысушы тұлғалар, егер олар осындай өткізудің заңсыздығы туралы білген немесе білуге тиіс болса, ал Одақтың кедендік аумағына тауарларды әкелген кезде - егер олар сатып алу кезінде Одақтың кедендік аумағына оларды әкелудің заңсыздығы туралы білген немесе білуге тиіс болса, заңсыз әкелінген тауарларды жеке меншікке немесе иелігіне алған тұлғалар да тауарларды заңсыз өткізетін тұлғалармен бірге кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі ортақ міндетті алады.

      3. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізген кезде кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет мынадай мән-жайлар басталған кезде, осы баптың 2-тармағында көрсетілген тұлғаларда тоқтатылады:

      1) кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндетті орындау және (немесе) осы баптың 5 - 8-тармақтарына сәйкес есептелген және төлеуге жататын мөлшерлерде оларды өндіріп алу;

      2) осы Кодекске сәйкес тауарларды кедендік рәсіммен орналастыру;

      3) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кеден органының авария немесе еңсерілмейтін күш әсерінің салдарынан шетелдік тауарлардың жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу фактісін не тасымалдау (тасымалдың) және (немесе) сақтаудың қалыпты жағдайларында табиғи жойылу нәтижесінде осы тауарлардың қайтарымсыз жоғалу фактісін тануы, осы шетелдік тауарларға қатысты осы Кодекске сәйкес осындай жойылуға немесе қайтарымсыз жоғалтуға дейін кедендік баждарды, салықтарды төлеу мерзімі басталған жағдайларды қоспағанда;

      4) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес осы мүше мемлекеттің меншігіне тауарларды тәркілеу немесе алу (кіріс);

      5) кеден органының осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес тауарларды ұстап қалуы;

      6) қылмыстық іс бойынша немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы (әкімшілік процесті жүргізу) іс бойынша жүргізу барысында, қылмыстар туралы хабарды тексеру кезінде алынған немесе қамауға алынған және егер бұрын ондай тауарларды шығару жүргізілмеген болса, оларға қатысты тауарларды қайтару туралы шешім қабылданған, тауарлардың кедендік рәсімдерінің бірімен уақытша сақтауға немесе қоюға орналастыру.

      4. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізген кезде кедендік баждарды, салықтарды төлеу мерзімі ретінде Одақтың кедендік шекарасын тауарлармен кесіп өту күні саналады, ал егер бұл күні анықталмаса - Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізу фактісі анықталған күні.

      5. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізген кезде кедендік баждар, салықтар, егер тауарлар мынадай кедендік рәсімдермен орналастырылса, мынадай мөлшерде төленуге жатады:

      1) Одақтың кедендік аумағына тауарларды әкелген кезде - ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімі тарифтік преференциялар және кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктер қолданылмай;

      2) Одақтың кедендік аумағынан Одақтың тауарларын әкеткен кезде - кедендік әкету баждарын төлеу жөніндегі жеңілдіктер қолданусыз экспорт кедендік рәсімі.

      6. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізген кезде кедендік баждар, салықтар осы баптың 7-тармағын ескере отырып, ал егер кеден органы тауарлар туралы нақты мәліметтері болмаса, тағы да осы баптың 8-тармағын ескере отырып, осы тарауға сәйкес есептеледі.

      7. Кедендік баждарды, салықтарды есептеу үшін Одақтың кедендік шекарасын тауарлар кесіп өткен күніне қолданыстағы кедендік баждардың, салықтардың мөлшерлемелері, ал бұл күн белгіленбесе - Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізу фактісі анықталған күнгі мөлшерлеме қолданылады.

      Егер тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін, сондай-ақ кедендік баждарды, салықтарды есептеу үшін шетел валютасын мүше мемлекеттік валютасына қайта есептеу қажет болған жағдайда, мұндай қайта есептеу Одақтың кедендік шекарасын тауарлардың кесіп өткен күніне қолданыстағы, ал егер бұл күн белгіленбесе - Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізу фактісі анықталған күні қолданыстағы валюталар бағамы бойынша жүргізіледі.

      8. Егер кеден органында тауарлар туралы нақты мәліметтер болмаған жағдайда (сипаты, атауы, саны, шығарылған жері және (немесе) кедендік құны), төлеуге жататын кедендік баждарды, салықтарды есептеу үшін база кеден органында бар мәліметтер негізінде айқындалады, ал тауарларды сыныптау осы Кодекстің 20-бабының 3-тармағы ескеріле отырып жүзеге асырылады.

      Егер тауардың коды Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес 10-нан кем белгілер санымен топтама деңгейінде анықталған жағдайда:

      кедендік баждарды есептеу үшін ондай топтамаға кіретін тауарларға сәйкес келетін кедендік баждардың мөлшерлемелерінен ең көбі қолданылады;

      салықтарды есептеу үшін қосылған құнға салық мөлшерлемесінен ең көбі, оған қатысты кедендік баждардың мөлшерлемесінен ең көбі белгіленген мұндай топтамаға кіретін тауарларға сәйкес акциздердің мөлшерлемелерінен ең көбі (акциздік салық немесе акциздік алым) қолданылады.

      Тауарлар туралы нақты мәліметтерді кейіннен анықтаған кезде кедендік баждар, салықтар сондай нақты мәліметтерге қарай есептеледі, артық төленген және (немесе) артық өндіріп алынған кедендік баждар, салықтар сомаларын қайтару (есепке алу) не осы Кодекстің 10 және 11-тарауларына сәйкес төленбеген сомаларды өндіріп алу жүзеге асырылады.

      9. Мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тауарлар тәркіленген немесе осы мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналдырылған, осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес кеден органдары тауарларды кідірткен, уақытша сақтауға орналастырған, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет орындалғаннан және (немесе) оларды өндіріп алғаннан (толық немесе ішінара) кейін тауарларды кедендік рәсімдермен орналастырған жағдайда, осы бапқа сәйкес төленген және (немесе) өндіріп алынған кедендік баждардың, салықтардың сомалары осы Кодекстің 10-тарауына сәйкес қайтарып алуға (есепке жатқызуға) жатады.

      10. Осы баптың 1 - 9-тармақтарының ережелері дұрыс кедендік декларацияланбаған тауарларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы заңсыз өткізу кезінде қолданылмайды.

      Дұрыс кедендік декларацияланбаған тауарларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы заңсыз өткізу кезінде кедендік баждар, салықтар осы Кодекске сәйкес есептеледі. Бұл ретте кедендік декларациялау кезінде нақты төленген тауарлардың кедендік баждары, салықтары қайта төленбейді (өндіріліп алынбайды), ал артық төленген және (немесе) артық өндірілін алынған кедендік баждар, салықтар осы Кодекске сәйкес қайтаруға (есепке алуға) жатады.

8-тарау

Кедендік баждарды, салықтарды төлеу мерзімдері мен тәртібі

57-бап. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу мерзімдері

      1. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу мерзімдері осы Кодекстің 56, 58, 91, 97, 103, 136, 137, 141, 153, 162, 174, 185, 198, 208, 216, 225, 232, 241, 247-баптарына, 277-баптың 4-тармағына, 279, 280, 284, 288, 295 және 309-баптарына сәйкес айқындалады.

      2. Кедендік декларациялау ерекшеліктері мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеу мерзімдері осы Кодекстің 104-бабының 8-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасымен белгіленеді.

      3. Арнайы кедендік рәсіммен орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеу мерзімдерін осы Кодекстің 254-бабына сәйкес Комиссия және Комиссияда көзделген жағдайларда мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айқындалады.

      4. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде осы Кодексте белгіленген мерзімде өсімпұлдар төленеді.

      Өсімпұлдарды есептеу, төлеу, өндіріп алу және қайтару осы Кодекстің 61-бабына сәйкес осы мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес кедендік баждар, салықтар төленуі тиіс мүше мемлекетте жүргізіледі.

      Өсімпұлдар осы Кодекстің 54-бабының 3-тармағына сәйкес Комиссия айқындаған тәртіпте кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алуды жүзеге асыратын кеден органы кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттер тоқтатылатын мән-жайлардың басталуы туралы растау алынған жағдайда төленбейді.

      5. Осы Кодекске сәйкес кедендік әкелу баждарының, салықтарының сомасынан, егер осы сомаларға қатысты кейінге қалдыру немесе оларды бөліп төлеу ұсынылғандай пайыздар төлеуге жататын жағдайларда, мұндай пайыздар кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыруға немесе бөліп төлеуге пайыздар есептеу және төлеу үшін осы Кодекстің 60-бабында белгіленген тәртіпте есептелінеді және төленеді.

58-бап. Кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу мерзімдерін өзгерту

      1. Кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу мерзімдерін өзгерту кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу нысанында жүзеге асырылады.

      2. Салықтарды төлеу мерзімдерін өзгерту үшін негіздер, сондай-ақ оларды өзгертудің шарттары мен тәртібі олар төленетін мүше мемлекеттің заңнамасымен белгіленеді.

      3. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарларға қатысты беріледі.

      4. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу төлеушінің тиісінше кейінге қалдырылған немесе бөліп төленетін соманы біржолғы немесе кезең-кезеңмен төлей отырып, кедендік әкелу баждарын төлеу мерзімін өзгертуін білдіреді.

      5. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу төлеуге жататын барлық сомаға қатысты не осы соманың бір бөлігіне қатысты беріледі.

      6. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыруды ұсына отырып, тауарларды шығару кезінде төленуіне қатысты кейінге қалдыру ұсынылған кедендік әкелу баждарының сомасы осындай кейінге қалдыру ұсынылған мерзімнің соңғы күнінен кешіктірмей төлеуге жатады.

      Кедендік әкелу баждарын бөліп төлеуді ұсына отырып, тауарларды шығару кезінде төленуіне қатысты бөліп төлеу ұсынылған кедендік әкелу баждарының сомасы бекітілген кедендік әкелу баждар сомасын кезең-кезеңмен төлеу кестесіне сәйкес төлеуге жатады. Бұл ретте кезең-кезеңмен төлеуге айқындалған сомалардың әрқайсысы тиісті кезеңде осындай төлеу үшін белгіленген мерзімнің соңғы күнінен кешіктірмей төлеуге жатады.

      7. Егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндеттерді орындау қамтамасыз етілген жағдайда ұсынылады.

      Кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету осы Кодекстің 9-тарауына сәйкес беріледі.

59-бап. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыруды немесе бөліп төлеуді ұсыну мерзімдері мен негіздері

      1. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру үшін пайыздар төлей отырып, кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру осы Кодекстің 60-бабына сәйкес ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығару күнінен кейінгі күннен бастап 1 айдан аспайтын мерзімге беріледі.

      2. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар төлемей, кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу:

      1) дүлей зілзала, технологиялық апат немесе өзге еңсерілмейтін күш мән-жайлары нәтижесінде кедендік әкелу баждарын төлеушіге зиян келтіруі;

      2) кедендік әкелу баждарын төлеушіге федералдық (республикалық, мемлекеттік) бюджеттен қаржыландыруды немесе осы тұлға орындаған мемлекеттік тапсырысқа ақы төлеуді кідіртуі;

      3) егер осы мүше мемлекеттің заңнамасында аталған мән-жайлар кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеуді табыс ету үшін негіз болып табылмайды деп белгіленбесе, тараптарының бірі мүше мемлекет болып табылатын халықаралық шарттар шеңберінде жеткізулерді жүзеге асыруы;

      4) ауыл шаруашылығы қызметін жүзеге асыратын мүше мемлекеттің ұйымдары не аталған ұйымдар үшін Одақтың кедендік аумағына егу немесе отырғызу материалдарын, өсімдіктерді қорғау құралдарын, ауыл шаруашылығы техникасын, асыл тұқымды мал шаруашылығы объектілерін (асыл тұқымды ауыл шаруашылығы жануарларын, құстарды, балықтарды және басқа асыл тұқымды мал шаруашылығы объектілерін), асыл тұқымдық өнімді (материал), жануарларды азықтандыру үшін пайдаланылатын өнімдерді әкелуі. Оларға қатысты кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу берілуі мүмкін көрсетілген тауарлардың тізбесін, Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес кодтарын көрсете отырып, Комиссия айқындайды;

      5) Комиссия айқындайтын өзге де негіздер болған кезде ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығару күнінен кейінгі күннен бастап 6 айдан аспайтын мерзімге беріледі.

      3. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар төлей отырып, кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу осы Кодекстің 60-бабына сәйкес өнеркәсіптік өңдеуге, оның ішінде шикізатты, материалдарды, технологиялық жабдықты, оның жинақтаушы және қосалқы бөлшектерін пайдалану үшін тауарларды Одақтың кедендік аумағына әкелу сияқты негіз болған кезде, ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығару күнінен кейінге күннен бастап 6 айдан аспайтын мерзімде ұсынылады. Осы тармақты қолдану мақсатында өнеркәсіптік өңдеу деп кодтары Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес кез келген бірінші 4 белгісі деңгейінде оларды өнеркәсіптік қайта өңдеу үшін әкелінетін тауарлар кодтарынан айырмашылығы бар жаңа тауарларды алу үшін өндірісте тауарларды пайдалану түсініледі. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес кодтары көрсетіле отырып, оларға қатысты кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу табыс етілуі мүмкін көрсетілген тауарлар тізбесі, сондай-ақ осындай тауарларды өнеркәсіптік қайта өңдеуге пайдалануға арналған тауарларға жатқызу шарттарын Комиссия айқындайды.

      4. Осы баптың 2 және 3-тармақтарында көрсетілген негіздердің бар болуын кедендік әкелу баждарын төлеуші растауы тиіс.

      Мүше мемлекеттердің заңнамасында мүше мемлекеттің көрсетілген негіздердің бар болуын растауға уәкілетті мемлекеттік органдары, сондай-ақ осындай растаулар беру тәртібі айқындалуы мүмкін.

      5. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу кеден органының шешімі бойынша кедендік әкелу баждарын төлеушінің өтініші негізінде беріледі.

      Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеуді табыс ету туралы шешімді кеден органы ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған кезде, тауарларды шығаруды жүргізетін мүше мемлекеттің кеден органы қабылдайды.

      Кеден органының кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеуді табыс ету туралы шешімінде кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеуді табыс ету мерзімдері, төлеуге қатысты кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу ұсынылатын кедендік әкелу баждардың сомасы және тауарларды шығару кезінде осы шешімді қолдану үшін қажетті өзге де мәліметтер көрсетіледі.

      Кеден органы кедендік әкелу баждарын бөліп төлеуді ұсыну туралы шешім қабылдаған кезде кедендік әкелу баждарының сомаларын кезең-кезеңмен төлеу кестесі де бекітіледі.

      Көрсетілген шешімді қабылдау және жою тәртібі мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      6. Мүше мемлекеттердің заңнамасында кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу ұсынылмайтын жағдайлар белгіленуі мүмкін.

60-бап. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін берілетін пайыздар

      1. Осы Кодекстің 59-бабының 1 және 3-тармақтарына сәйкес ұсынылған кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыруды немесе бөліп төлеуді пайдаланудың әрбір күні үшін ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығару күнінен кейінгі күннен бастап, кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндеттемелерін тоқтату күнін қоса алғанда, пайыздар төлеуге жатады.

      2. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар тауарлар ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес белгіленетін және пайыздарды есептеуге қолданылатын қайта қаржыландыру мөлшерлемесінен (негізгі мөлшерлеме, есепке aлy мөлшерлемесі) 1/360 мөлшерінде төлеуге жатады. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздарды есептеу үшін кейінге қалдыру немесе бөліп төлеуді іс жүзінде пайдаланудың тиісті кезеңдерінде қолданылатын қайта қаржыландыру мөлшерлемесі (негізгі мөлшерлеме, есепке алу мөлшерлемесі) қолданылады.

      3. Кедендік әкелу баждарын кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар кедендік әкелу баждарын төлеу немесе өндіріп алу күнінен кейінгі күннен кешіктірмей төлеуге жатады.

      4. Кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздарды төлеу немесе өндіріп алу, сондай-ақ қайтарып алу (есепке алу) осы Кодексте көзделген тәртіпте кедендік әкелу баждарының сомаларын төлеуге немесе өндіріп алуға, сондай-ақ қайтаруға (есепке алуға) қатысты жүзеге асырылады.

61-бап. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу тәртібі

      1. Кедендік баждар, салықтар кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығаруды және осы Кодекстің 38-бабына сәйкес халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын шығаруды не аумағында осы Кодекстің 91-бабының 4-тармағында, 97-бабының 3-тармағында, 103-бабының 4-тармағында, 279-бабының 8-тармағында, 280-бабының 4-тармағында және 288-бабының 4-тармағында көрсетілген мән-жайлар анықталғанда не аумағында Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды дұрыс кедендік декларацияламай заңсыз өткізуді қоспағанда, Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізу фактісі анықталған кеден органы тауарларды шығаруды жүргізетін мүше мемлекетте төленуге жатады.

      Осы Кодекстің 126-бабының 1-тармағының 3-тармақшасында көрсетілген шартты түрде шығарылған тауарларға қатысты Евразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінде белгіленген кедендік әкелу баждарының мөлшерлемелері бойынша есептелген, кедендік әкелу баждарының сомалары мен тауарларды шығару кезінде төленген кедендік әкелу баждары сомасының айырмашылығы мөлшерінде не Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда немесе Одақтың үшінші тараппен халықаралық шарттарында белгіленген өзге де мөлшерде, мүше мемлекеттен айрықша мүше мемлекетте төленетін өзге мөлшерде, егер бұл Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда және (немесе) Одақтың үшінші тараппен халықаралық шарттарында көзделсе, кеден органы тауарлар шығаруды жүргізетін мүше мемлекетте төленуі мүмкін.

      2. Осы Кодекстің 153-бабының 5-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылған шетел тауарларына қатысты кедендік әкелу баждары, салықтар, егер осы баптың екінші абзацында және осы баптың 3-тармағында өзгеше белгіленбесе, кеден органы тауарларды шығаруды жүргізетін мүше мемлекетте төленуге жатады.

      Осы Кодекстің 153-бабының 5-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылған халықаралық пошта жөнелтімдеріне қатысты кедендік әкелу баждар, салықтар межелі кеден органы орналасқан мүше мемлекетте төленуге жатады.

      3. Егер осы тармаққа сәйкес кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылған шетел тауарлары, кеден органы кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығаруды жүргізген мүше мемлекетке қарағанда, өзге мүше мемлекеттің аумағында орналасқаны анықталған (расталған) жағдайда, мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында өзгеше белгіленбесе, кедендік әкелу баждары, салықтары аумағында осындай тауарлар орналасқан мүше мемлекетте төленуге жатады.

      Егер кеден органы кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығаруды жүргізген мүше мемлекетке қарағанда, өзге мүше мемлекеттің аумағында орналасқанын анықтамаса (растамаса), бірақ осы тармаққа сәйкес кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар бір мүше мемлекеттің аумағынан екінші мүше мемлекеттің аумағына әкетілгені анықталса (расталса), онда егер мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында өзгеше белгіленбесе, кедендік әкелу баждары, салықтары аумағына әкелінуі анықталған (расталған) мүше мемлекетте төленуге жатады.

      Тауарлардың мүше мемлекеттің аумағында болуы немесе олардың кеден органы кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығаруды жүргізбеген мүше мемлекеттің аумағына әкелінуі кедендік бақылау жүргізу барысында алынған және (немесе) осындай кедендік бақылау жүргізу нәтижелері бойынша жасалған құжаттардың негізінде, сондай-ақ әкімшілік іс жүргізу (процесс), қылмыстық істер бойынша тергеулер не жүргізілуі (өткізілуі) мүше мемлекеттердің кедендік немесе өзге мемлекеттік органдары мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын тексеру барысында анықталады (расталады).

      Осы тармақтың қолданылуы мақсатында кеден органы кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығаруды жүргізбеген мүше мемлекеттің аумағында тауарлардың болуын немесе олардың осы мүше мемлекеттің аумағына әкелінуін анықтауды (растауды) кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығаруды жүргізген мүше мемлекеттің кеден органынының мойындауы тиіс.

      Кеден органы кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығаруды жүргізбеген мүше мемлекеттің аумағында шетелдік тауарлардың болуын анықтау (растау) кезіндегі мүше мемлекеттердің кеден органдарының өзара іс-қимыл тәртібін немесе оларды осы мүше мемлекеттің аумағына әкелу тәртібін Комиссия айқындайды.

      4. Осы Кодекстің 309-бабының 3-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылған Одақтың тауарларына қатысты кедендік әкету баждары кеден органы кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығаруды жүргізген мүше мемлекетте төленуге жатады.

      5. Кедендік әкелу баждары, егер Одақ туралы шартта өзгеше белгіленбесе, кедендік әкелу баждары төленуге жататын мүше мемлекеттің валютасында төленеді.

      Егер Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда, мүше мемлекеттердің екіжақты халықаралық шарттарында және (немесе) мүше мемлекеттердің заңнамасында өзгеше белгіленбесе, кедендік әкету баждары, салықтар кедендік әкету баждары, салықтар төленуге жататын мүше мемлекеттің валютасында төленеді.

      6. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу нысандары мен тәсілдері, сондай-ақ оларды төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау кезі (төлеу күні) кедендік баждар, салықтар төленуге жататын мүше мемлекеттің заңнамасымен белгіленеді.

      7. Кедендік әкелу баждары Одақ туралы шартқа сәйкес айқындалатын шоттарға төленеді.

      Егер Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда және (немесе) мүше мемлекеттердің екіжақты халықаралық шарттарында өзгеше белгіленбесе, осы бапқа сәйкес осындай кедендік әкету баждары төленуге жататын мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес айқындалған шоттарға төленеді.

      Салықтар осы бапқа сәйкес салықтар төленуге жататын мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес айқындалған шоттарға төленеді.

      8. Кедендік әкету баждарын төлеу ерекшеліктері Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттармен және (немесе) мүше мемлекеттердің екіжақты халықаралық шарттарымен белгіленуі мүмкін.

      9. Төлеушінің шотында тапсырманы орындау үшін жеткілікті ақшалай қаражат (ақша) болған кезде, егер мүше мемлекеттердің заңнамасында оны орындаудың өзге мерзімі белгіленбесе, банк кедендік баждардың, салықтардың сомаларын аударуға төлеушінің тапсырмасын орындауды кідіртуге құқығы жоқ және оны 1 операциялық күн ішінде орындауға міндетті.

9-тарау

Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету

62-бап. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің жалпы шарттары

      1. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау, егер көрсетілген баптарға сәйкес өзгеше белгіленбесе, осы Кодекстің 58, 120 - 122, 143, 177 және 304-баптарында көзделген жағдайларда қамтамасыз етіледі.

      Мүше мемлекеттердің заңнамасында кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау қамтамасыз етілгенде өзге жағдайлар белгіленуі мүмкін.

      2. Осы Кодекске сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасында кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету берілмейтін жағдайлар анықталған кезде, мүше мемлекеттердің осындай заңнамасында олар сақталған кезде, мұндай қамтамасыз ету берілмейтін кездегі тәртіп пен шарттары айқындалуы мүмкін.

      3. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды кедендік баждарды, салықтарды төлеуші не осы Кодексте белгіленген жағдайларда өзге тұлға қамтамасыз етеді.

      Кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларға қатысты, төлеуші үшін кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды экспедитор және (немесе), егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, өзге тұлға оларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау қамтамасыз етілетін тауарларды иеленуге, пайдалануға және (немесе) билік етуге құқылы болса, өзге тұлға қамтамасыз етуі мүмкін.

      Кеден өкілі, егер осы Кодекстің 405-бабына сәйкес кеден өкілі кедендік баждарды, салықтарды төлеушімен бірге кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі ортақ міндетті алған жағдайда, осы тарауға сәйкес кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етуге құқылы. Егер кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндетті орындауды кеден өкілі қамтамасыз еткен жағдайда, осы Кодекске сәйкес көзделген кедендік баждар, салықтар орындалуы тиіс мән-жайлар басталған кезде, осындай кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет осы Кодекстің 405-бабының 4 және 5-тармақтарының ережелеріне қарамастан, ол ұсынатын тұлғамен бірге кеден өкілі орындайды.

      4. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету, осы Кодекстің 146-бабында көрсетілген жағдайларды, сондай-ақ кедендік реттеу туралы мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды бас қамтамасыз ету өзге кеден органына берілуі мүмкін болатын кездегі жағдайларды қоспағанда, тауарларды шығаруды жүргізетін кеден органына беріледі.

63-бап. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету тәсілдері

      1. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау:

      1) ақшалай қаражат (ақша);

      2) банк кепілдігі;

      3) кепілгерлік ;

      4) мүлікті кепілге беру тәсілдерімен қамтамасыз етіледі.

      2. Мүше мемлекеттердің заңнамасында осы баптың 1-тармағында көрсетілгеннен басқа кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің өзге тәсілдері белгіленуі мүмкін.

      3. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау осы баптың 1-тармағында көрсетілген не осы баптың 2-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген кез келген тәсілдердің бірімен қамтамасыз етіледі.

      Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді қоспағанда, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау кезінде, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің белгілі бір тәсілдерімен қамтамасыз ету жағдайы белгіленуі мүмкін.

      Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау осы тармақтың екінші абзацы ескеріле отырып, осы Кодекстің 62-бабының 3-тармағында көрсетілген тұлғалардың таңдауы бойынша бірнеше тәсілдермен қамтамасыз етілуі мүмкін.

      Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ететін тұлға кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің бір тәсілін осы тармақтың екінші абзацын ескере отырып, егер ауыстырылатын кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етуге осы Кодекстің 11-тарауына сәйкес өндіріп алу қолданылмаса, басқа тәсілмен өткізуді жүзеге асыруға құқылы.

      4. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау осы Кодекске сәйкес кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттер тоқтатылғанға дейін үздіксіз қамтамасыз етілуі тиіс.

      5. Осы баптың 1-тармағының 2 және 4-тармақшаларында көрсетілген не осы баптың 2-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген тәсілдермен ұсынылатын, оның ішінде бұрын кеден органы қабылдағанның орнына ұсынылатын кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі кеден органының осы міндеттемелер шеңберінде қабылданған тәсілдерді орындау туралы талаптарды, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз еткен тұлғаға уақтылы жолдауы үшін жеткілікті болуы тиіс.

      6. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету тәсілдерін қолдану тәртібі, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етуді табыс ету күні, сондай-ақ осындай қамтамасыз ету ұсынылатын валюта кеден органына кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ұсынылатын мүше мемлекеттің заңнамасымен белгіленеді.

      Кедендік транзит кедендік рәсімі кезінде кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету тәсілдерін қолдану ерекшеліктері осы Кодекстің 146-бабының 8-тармағында көзделген Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттармен айқындалуы мүмкін.

      7. Мүше мемлекеттердің заңнамасында кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етуді осы баптың 1-тармағының 2 және 4-тармақшаларында көрсетілген не осы баптың 2-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген тәсілмен табыс етуді растайтын құжаттарды қайтару тәртібі мен жағдайлары белгіленуі мүмкін.

64-бап. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды бас қамтамасыз ету

      1. Егер бір тұлға белгілі бір уақыт кезеңінде бірнеше кедендік операция жасаған жағдайда, барлық осындай кедендік операцияларды жасау кезінде туындайтын кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету үшін кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды бас қамтамасыз ету берілуі мүмкін.

      2. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды бас қамтамасыз ету, егер:

      1) барлық кедендік операциялар кеден органына бас қамтамасыз ету берілген мүше мемлекеттердің аумағында жасалса;

      2) кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасу (тасымалдау) кезінде кедендік операциялар бірнеше мүше мемлекеттердің аумағында жасалса қолданылуы мүмкін.

      3. Кеден органдары, егер осындай бас қамтамасыз ету есебінен кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау осындай бас қамтамасыз етумен қамтамасыз етілетін, кедендік баждарды, салықтарды осы Кодекстің 69-бабына сәйкес өндіріп алуды жүзеге асыратын кез-келген кеден органы өндіріп алуы мүмкін, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды бас қамтамасыз етуді қабылдайды.

      4. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды бас қамтамасыз етуді қолдану тәртібі, егер барлық кедендік операциялар кеден органына бас қамтамасыз ету берілген мүше мемлекеттің аумағында жасалса, осы мүше мемлекеттің заңнамасымен белгіленеді.

      Осындай тәртіп белгіленген кезде мүше мемлекеттің заңнамасында оларды төлеу жөніндегі міндетті орындауды осындай бас қамтамасыз етумен қамтамасыз етілетін кедендік баждардың, салықтардың жиынтық мөлшері осындай бас қамтамасыз ету мөлшерінен асатын және мұндай асып түсу шектерінен асатын жағдайлар мен шарттар белгіленуі мүмкін.

      5. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды бас қамтамасыз етуді қолдану тәртібі, егер кедендік операциялар бірнеше мүше мемлекеттердің аумағында тауарды кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тасу (тасымалдау) кезінде жасалса, осы Кодекстің 146 және 147-баптарына сәйкес айқындалады.

65-бап. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің мөлшерін айқындау

      1. Осы Кодекстің осы бабына, 146-бабына және 287-бабының 4-тармағына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды өзге мөлшерде қамтамасыз етілетін жағдайларды қоспағанда, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету мөлшері тауарлар ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне немесе тиісінше, кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі тарифтік преференциялар мен жеңілдіктерді, кедендік әкету баждарын төлеу жөніндегі салықтар мен жеңілдіктерді қолданбай, кеден органы тауарларды шығаруды жүргізетін мүше мемлекетте экспорт кедендік рәсімімен орналастыру кезінде төленуі тиіс болатын кедендік баждардың, салықтардың сомасы негізге алына отырып, айқындалады.

      2. Мүше мемлекеттердің заңнамасында кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің мөлшеріне кеден органдарының тауарды шығаруға байланысты кедендік операциялар жасағаны үшін төлеуге жататын кедендік алымдар сомаларын енгізу көзделуі мүмкін.

      3. Егер кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету мөлшерін айқындау кезінде тауарлар (сипаттамасы, атауы, саны, шығарылған жері және (немесе) кедендік құны) туралы нақты ақпарат болмауға байланысты кедендік баждарды, салықтарды төлеуге жататын соманы нақты анықтау мүмкін болмаған жағдайда, кедендік баждардың, салықтардың мұндай сомасы тауарлардың құны және (немесе) олардың заттай мәніндегі физикалық сипаттамаларына (саны, салмағы, көлемі немесе басқа сипаттамалары), пайдалану тәртібін Комиссия айқындайтын қолда бар мәліметтердің негізінде айқындалуы мүмкін кедендік баждар, салықтар мөлшерлемесінің ең үлкен шамасына негізделе отырып, айқындалады.

      4. Осы Кодекстің 121 және 122-баптарында көзделген ерекшеліктері бар тауарларды шығару кезінде кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету мөлшері осы баптың 3 және 5-тармақтары ескеріле отырып, кедендік бақылау, кедендік сараптама нәтижелері бойынша қосымша төленуге жатуы мүмкін кедендік баждардың, салықтардың сомасы ретінде айқындалады.

      5. Осы Кодекстің 121-бабында көзделген ерекшеліктері бар тауарларды шығару кезінде кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің мөлшерін анықтау үшін тауардың кедендік құнына кедендік бақылау жүргізген жағдайда, атап айтқанда:

      1) кеден органының билігіндегі класы немесе түрі бірдей тауардың құны туралы ақпарат;

      2) егер кеден органының олардың негізділігіне күдігі болса, мәлімделген шегерімдер мен арзандатуларды ескермегенде, тауардың кедендік құны;

      3) егер кеден органының мәлімделген қосымша төлемдердің негізділігіне күдігі болса, нақты төленген немесе төленуге жататын бағаға қосымша төлемнің ықтимал шамасын ескере отырып, тауардың кедендік құны пайдаланылуы мүмкін.

      6. Осы Кодекстің 120-бабының 13-тармағының 3-тармақшасына сәйкес тауар декларациясы берілгенге дейін тауарды шығару шарты кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етуді беру болып табылған жағдайда, кедендік баждар, салықтар сомасы осындай қамтамасыз ету мөлшерін анықтаған кезде тауар декларациясы берілгенге дейін тауарды шығару туралы өтініштегі және осы баптың 1 және 3-тармақтары ескеріле отырып, осы өтінішпен бірге берілетін құжаттардағы мәліметтерге сүйене отырып, айқындалады.

      Оларға сүйене отырып, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің мөлшері айқындалатын кедендік баждардың, салықтардың сомасын айқындау үшін тауар декларациясы берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш тіркелген күні қолданыстағы кедендік баждар, салықтар мөлшерлемесі қолданылады.

      Егер кедендік баждардың, салықтардың көрсетілген сомасын айқындау үшін шетел валютасын мүше мемлекеттің валютасына қайта есептеу талап етілген жағдайда, мұндай қайта есептеу тауар декларациясы берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш тіркелген күні қолданыстағы валюта бағамы бойынша жүргізіледі.

      7. Тауарлардың жекелеген түрлеріне қатысты мүше мемлекеттер заңнамасында кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің тіркелген мөлшерлері осы баптың 1 - 3-тармақтарында көзделген талаптар ескеріле отырып, ал кедендік транзит кедендік рәсіміне орналастырылатын тауарларға қатысты - осы Кодекстің 146-бабының 2-тармағында көзделген талаптар ескеріле отырып, белгіленуі мүмкін.

10-тарау

Кедендік баждар, салықтар сомаларын және өзге де ақшалай қаражатты (ақшаны) қайтару (есепке жатқызу)

66-бап. Артық төленген немесе артық өндіріліп алынған кедендік баждар, салықтар

      Артық төленген немесе артық өндіріліп алынған кедендік баждар, салықтар кедендік баждар, салықтар ретінде төленген немесе өндіріліп алынған, мөлшері осы Кодекске және (немесе) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес төленуге жататын кедендік баждардың, салықтардың мөлшерінен асатын және нақты тауарларға қатысты кедендік баждардың, салықтардың нақты түрінде және сомаларында идентификатталған ақшалай қаражат (ақша) болып табылады.

67-бап. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде төленген кедендік баждардың, салықтардың, аванстық төлемдердің сомаларын, ақшалай қаражат (ақша) сомаларын, сондай-ақ өзге де ақшалай қаражат (ақша) сомаларын қайтару (есепке жатқызу)

      1. Осы тарауға сәйкес кедендік баждардың, салықтардың сомалары:

      1) кедендік баждар, салықтар осы Кодекстің 66-бабына сәйкес артық төленген немесе артық өндіріліп алынған кедендік баждар, салықтар болып табылған;

      2) Одақ туралы шартқа сәйкес айқындалған шоттарға төленген кедендік әкелу баждары нақты тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарының сомалары ретінде идентификатталмаған;

      3) мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалған шоттарға төленген кедендік әкету баждары, салықтар нақты тауарларға қатысты кедендік әкету баждарының, салықтардың сомалары ретінде идентификатталмаған;

      4) егер осы тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет бұрын орындалған болса, кедендік әкелу баждары, салықтары уақытша әкелу (кіруге рұқсат) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды ішінара төлеу қолданылған кездегі кезеңде төленген жағдайды қоспағанда, осы мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тауарлар тәркіленген немесе мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналдырылған;

      5) егер кедендік декларация не тауарларға декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш тіркелген кезде туындаған кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет бұрын орындалған болса, мәлімделген кедендік рәсімге сәйкес тауарларды шығарудан бас тартылған;

      6) егер кедендік декларацияны тіркеу кезінде туындаған кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет бұрын орындалған болса, осы Кодекстің 113-бабына сәйкес кедендік декларация кері қайтарылып алынған және (немесе) осы Кодекстің 118-бабының 4-тармағына сәйкес тауарларды шығарудың күші жойылған;

      7) осы Кодекстің 237 және 242-баптарында көзделген жағдайларда;

      8) осы Кодекстің 104-бабының 8-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген кедендік декларациялау ерекшеліктерін қолдануға байланысты мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделген жағдайларда;

      9) осы Кодексте және (немесе) Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда көзделген өзге де жағдайларда қайтаруға (есепке жатқызуға) жатады.

      2. Артық төленген және (немесе) артық өндіріліп алынған кедендік баждардың, салықтардың сомаларын қайтаруды (есепке жатқызуды) тауар декларациясында мәлімделген есептелген кедендік баждар, салықтар туралы мәліметтерге белгіленген тәртіпте өзгерістер (толықтырулар) енгізілген не кедендік кіріс ордерінде не Комиссия осы Кодекстің 266-бабының 24-тармағына сәйкес айқындаған өзге де кедендік құжаттағы немесе осы Кодекстің 52-бабының 4-тармағында немесе 277-бабының 4-тармағының екінші абзацында көрсетілген кедендік құжаттардағы есептелген кедендік төлемдер туралы мәліметтерге белгіленген тәртіпте түзету енгізілген жағдайда және кедендік баждарды, салықтарды төлеу және (немесе) өндіріп алу жүргізілген мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген артық төленген және (немесе) артық өндіріліп алынған кедендік баждардың, салықтардың сомаларын қайтару (есепке жатқызу) үшін өзге де шарттар сақталған кезде кеден органы жүзеге асырады.

      3. Осы баптың 1-тармағының 4 - 9-тармақшаларында көрсетілген жағдайларда кедендік баждардың, салықтардың сомаларын қайтару (есепке жатқызу) кеден органына мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес белгіленетін тәртіпте кедендік баждардың, салықтардың сомаларын қайтаруға (есепке жатқызуға) әкеп соқтыратын мән-жайдың басталуын растаған кезде және кедендік баждарды, салықтарды төлеу және (немесе) өндіріп алу жүргізілген мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленетін кедендік баждардың, салықтардың сомаларын қайтару (есепке жатқызу) үшін өзге де шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады.

      4. Кедендік әкелу баждарының сомаларын қайтару (есепке жатқызу) Одақ туралы шарттың ережелері ескеріле отырып, осындай кедендік әкелу баждарын төлеу және (немесе) өндіріп алу жүргізілген мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде жүзеге асырылады.

      5. Егер Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда және (немесе) мүше мемлекеттердің екіжақты халықаралық шарттарында өзгеше белгіленбесе, кедендік әкету баждарының сомаларын қайтару (есепке жатқызу) осындай кедендік әкету баждарын төлеу және (немесе) өндіріп алу жүргізілген мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленетін тәртіппен және мерзімде жүзеге асырылады.

      6. Салықтардың сомаларын қайтару (есепке жатқызу) осындай салықтарды төлеу және (немесе) өндіріп алу жүргізілген мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленетін тәртіппен және мерзімде жүзеге асырылады.

      7. Аванстық төлемдердің, өзге де ақшалай қаражаттың (ақша) сомаларын қайтару (есепке жатқызу) осындай аванстық төлемдер, өзге ақшалай қаражат төлеу жүргізілген мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленетін тәртіппен және мерзімде, жағдайларда жүзеге асырылады.

      8. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген ақшалай қаражат (ақша) сомасын қайтаруды (есепке жатқызуды) осындай қамтамасыз ету берілген мүше мемлекеттің кеден органы осы мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленетін тәртіппен және мерзімде жүзеге асырады.

      9. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген ақшалай қаражат (ақша) сомаларын қайтару (есепке жатқызу):

      1) орындалуы кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген ақшалай қаражатпен (ақшамен) қамтамасыз етілген кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет толық көлемде орындалған, тоқтатылған не туындамаған;

      2) кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген ақшалай қаражаттың (ақшаның) орнына кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді басқа тәсілмен орындауды қамтамасыз ету берілген жағдайларда жүзеге асырылады.

      10. Төлеушінің белгіленген мерзімде кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын, өсімпұлдарын, пайыздарын төлеу жөніндегі орындалмаған (толықтай немесе ішінара) міндеттері бар болса, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген кедендік баждардың, салықтардың, аванстық төлемдердің, ақшалай қаражаттың (ақшаның) сомаларын қайтару, сондай-ақ осындай орындалмаған міндеттер мөлшерінде өзге де ақшалай қаражатты (ақшаны) қайтару жүзеге асырылмайды.

      Мүше мемлекеттің заңнамасында кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген, сондай-ақ басқа да ақшалай қаражатты (ақшаны) кедендік баждардың, салықтардың, аванстық төлемдердің, ақшалай қаражаттың (ақшаның) сомаларын есепке жатқызу төлеушінің кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын, өсімпұлдарды, пайыздарды, осындай кедендік баждарды, салықтарды, аванстық төлемдерді, ақшалай қаражатты (ақшаны) көрсетілген міндетті орындау есебіне есепке жатқызуды қоспағанда, төлеу жөніндегі міндеттерді белгіленген мерзімде (толық немесе ішінара) орындамағаны бар болса, жүргізілмейтіні белгіленуі мүмкін.

      Мүше мемлекеттердің заңнамасында кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген кедендік баждардың, салықтардың, аванстық төлемдердің, ақшалай қаражаттың (ақшаның) сомаларын қайтару (есепке жатқызу), сондай-ақ өзге де ақшалай қаражатты (ақшаны) қайтару жүргізілмейтін өзге де жағдайлар белгіленуі мүмкін.

11-тарау

Кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу

68-бап. Кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу туралы жалпы ережелер

      1. Осы Кодекстің 55-бабының 7-тармағында көрсетілген жағдайларда, кеден органы осы тарауға сәйкес кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу жөніндегі шараларды қабылдайды.

      2. Кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу жөніндегі шараларына төлеушінің ақшалай қаражаты (ақшасы) және (немесе) өзге де мүлігі есебінен кедендік баждарды, салықтарды, оның ішінде осы Кодекстің 67 және 76-баптарына сәйкес қайтаруға жататын кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының сомалары және (немесе) аванстық төлемдер есебінен, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету, кеден ісі саласында қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаның міндеттерін орындауын қамтамасыз ету, егер осы Кодексте және (немесе) Одақ туралы шартта өзгеше белгіленбесе, уәкілетті экономикалық оператор міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ету есебінен өндіріп алу жатады.

      3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген шараларға қосымша, мүше мемлекеттердің заңнамасында кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу бойынша өндіріп алуды оларға қатысты кедендік баждар, салықтар төленбеген тауарларға айналдыру сияқты шара және кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу жөніндегі өзге де шаралар белгіленуі мүмкін.

      Өндіріп алуды оларға қатысты кедендік баждар, салықтар төленбеген тауарларға айналдыру осындай тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндетті тоқтатады.

      4. Кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу жөніндегі шаралар:

      1) кеден органы төленбеген кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алуды жүзеге асыратын мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу мерзімі өтіп кеткен;

      2) кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет кедендік баждардың, салықтардың төленуіне байланысты не осы Кодекстің 54-бабының 2-тармағында көзделген өзге де жағдайларға байланысты тоқтатылған;

      3) кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет осы баптың 3-тармағына сәйкес белгіленген кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу жөніндегі шара қолданылуына байланысты тоқтатылған;

      4) өндіріп алынуы мүмкін болмаған кедендік баждардың, салықтардың сомалары, кеден органы осы сомаларды өндіріп алуды жүзеге асырған мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес өндіріп алуға үмітсіз деп танылған;

      5) кедендік әкелу баждарына қатысты Комиссия айқындайтын өзге де жағдайларда;

      6) кедендік әкету баждарына, салықтарға қатысты мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленетін өзге де жағдайларда қолданылмайды.

      5. Кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу жөніндегі шаралар қылмыс туралы хабарды тексеру барысында алынған немесе тыйым салынған, қылмыстық іс бойынша немесе әкімшілік құқық бұзушылық (әкімшілік іс жүргізу) туралы іс бойынша оларға қатысты қайтару туралы шешім қабылданған және осы Кодекске сәйкес кедендік декларациялауға жататын тауарларға, осындай тауарларды қайтару туралы шешім қабылданғанға дейін туындаған кедендік баждарды төлеу жөніндегі міндеттерге қатысты, осы Кодекстің 98-бабының 4-тармағында көрсетілген шешімдердің біреуі күшіне енетін күннен бастап осындай тауарларды уақытша сақтауға орналастырған немесе оларды кедендік рәсімдердің біріне орналастырған күнге дейінгі мерзім ішінде қабылданбайды.

      6. Осы баптың 2 және 3-тармақтарында көрсетілген кедендік баждарды, салықтарды өндіріп aлy жөніндегі шаралар кеден органы кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алуды жүзеге асыратын мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес қабылданады.

69-бап. Кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алуды жүзеге асыратын кеден органы

      1. Кедендік баждарды, салықтарды тауарларды шығару жүргізілген кеден органы немесе осы баптың 2 және 3-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасымен айқындалатын тауарларды шығару жүргізілген өзге де кеден органы өндіріп алады.

      Одақтың кедендік шекарасы арқылы заңсыз өткізілген тауарларға қатысты, Одақтың кедендік шекарасы арқылы дұрыс емес кедендік декларациялаумен өткізілген тауарларды қоспағанда, кедендік баждарды, салықтарды аумағында Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды осындай заңсыз өткізу фактісі анықталған мүше мемлекеттің кеден органы өндіріп алады.

      Осы Кодекстің 91-бабының 4-тармағында, 97-бабының 3-тармағында, 103-бабының 4-тармағында, 279-бабының 8-тармағында, 280-бабының 4-тармағында және 288-бабының 4-тармағында көрсетілген мән-жайлар туындаған кезде кедендік баждарды, салықтарды аумағында осындай мән-жайлар анықталған мүше мемлекеттің кеден органы өндіріп алады.

      2. Осы Кодекстің 2-тармағының екінші абзацында және 61-бабының 3-тармағында көрсетілген жағдайларда кедендік баждарды, салықтарды, егер осы баптың 3-тармағында өзгеше белгіленбесе, осы Кодекстің 2-тармағының екінші абзацына және 61-бабының 3-тармағына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды төлеуге жататын мүше мемлекеттің кеден органы өндіріп алады.

      3. Егер кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасыған (тасымалдаған) кездегі жағдайларда кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету берілсе, онда осы Кодекстің 153-бабының 5-тармағында және 309-бабының 3-тармағында көзделген мән-жайлар басталған кезде төленбеген кедендік баждарды, салықтарды кеден органына кедендік баждарды, салықтарды осындай қамтамасыз ету есебінен төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету берілген мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес айқындалатын кеден органы өндіріп алады.

      Егер кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасымалдаған (тасыған) кезде осындай тауарлардың декларанты ретінде уәкілетті экономикалық оператор немесе кедендік тасымалдаушы болса, онда осы Кодекстің 153-бабының 5-тармағында және 309-бабының 3-тармағында көзделген мән-жайлар басталған кезде төленбеген кедендік баждарды, салықтарды мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес айқындалатын, кедендік транзит кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлардың декларанты болатын, уәкілетті экономикалық операторлар тізбесіне не кедендік тасымалдаушы тізбесіне кіретін кеден органы өндіріп алады.

      4. Осы баптың 3-тармағына сәйкес кеден органдарының кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алған кезде және кедендік баждардың, салықтардың өндіріп алынған сомаларын кедендік баждарды, салықтарды төлеуге жататын мүше мемлекетке аударған кезде өзара іс-қимылы осы Кодекске №1 қосымшада көзделген тәртіпте, көрсетілген қосымшамен реттелмейтін бөлігінде - Комиссия айқындайтын тәртіпте жүзеге асырылады.

70-бап. Кедендік төлемдердің, өсімпұлдардың, пайыздардың сомаларын өндіріп алуға үмітсіз деп тану және оларды есептен шығару

      Өндіріп алынуы мүмкін емес болып шыққан кедендік төлемдер, өсімпұлдар, пайыздар сомалары өндіріп алу бойынша үмітсіз деп танылады және кеден органы осы сомаларды өндіріп алуды жүзеге асырған мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен және негізде есептен шығарылады.

12-тарау

Ішкі нарықты қорғау мақсатында қолданылатын арнайы, демпингке қарсы, өтем және өзге де баждар

71-бап. Арнайы, демпингке қарсы, өтем және өзге де баждарды ішкі нарықты қорғау мақсатында қолдану

      1. Одақта арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары түрінде ішкі нарықты қорғау шаралары енгізілген кезде, мұндай баждар осы Кодексте белгіленген тәртіппен төленуге жатады.

      Квота енгізу арқылы арнайы қорғау шаралары белгіленген тауарлар осындай квотадан тыс не осындай квотадан артық көлемде әкелінген жағдайда, Одақта ішкі нарықты қорғау шаралары енгізілген кезде арнайы баж осы Кодексте белгіленген тәртіппен төленуге жатады.

      Одақ туралы шарттың 50-бабына сәйкес Одақта баж түрінде ішкі нарықты қорғау шаралары енгізілген кезде, мұндай баждар егер Комиссия өзгеше айқындамаса, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осы Кодекске сәйкес кедендік баждар, салықтар төлеуші болып табылатын тұлғалар төлеу үшін осы Кодексте көзделген жағдайларда және тәртіппен төленуге жатады.

      2. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеушілер декларант немесе арнайы, демпингке қарсы немесе өтема баждар, арнайы квота енгізу жолымен ішкі нарықты қорғау шаралары қолданылатын тауарларға қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеті туындаған өзге де тұлғалар болып табылады.

      3. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу және төлеу, осы тарауда және Одақ туралы шартта көзделген ерекшеліктерін ескере отырып, кедендік әкелу баждарын есептеу және төлеу үшін осы Кодексте белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      4. Осы тараудың ережелері Одақтың кеден шекарасына әкелінген жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты қолданылмайды.

72-бап. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеттердің туындауы және тоқтатылуы. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары төленбейтін жағдайлар

      1. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндет осы баптың 5-тармағына, осы Кодекстің 91, 97, 103, 136, 137, 153, 162, 174, 198, 208, 216, 225, 241, 247, 279, 284 және 295-баптарына сәйкес, сондай-ақ Кодекстің 254-бабына сәйкес Комиссия және Комиссияда көзделген жағдайларда мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалған мән-жайлар басталған кезде туындайды.

      2. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттер:

      1) осы Кодекстің 91, 97, 103, 136, 137, 153, 162, 174, 198, 208, 216, 225, 241, 247, 279, 284 және 295-баптарында көзделген мән-жайлар басталған және арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді тоқтатуға байланысты шарттар сақталған кезде;

      2) осы баптың 5-тармағына сәйкес;

      3) осы Кодекстің 254-бабына сәйкес Комиссия және Комиссияда көзделген жағдайларда мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалған мән-жайлар басталған кезде;

      4) осы Кодекстің 73-бабының 4-тармағында және 77-бабының 3-тармағының екінші абзацында көрсетілген жағдайларда;

      5) арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алу жөніндегі шаралар осы Кодекстің 77-бабының 4-тармағының 4-тармақшасына сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес өндіріп алуға үмітсіз деп танылған арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомаларына қатысты қабылданбаған жағдайда тоқтатылады.

      3. Комиссия арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет бір тауарға қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет әртүрлі тұлғаларда, әртүрлі мән-жайларда және (немесе) бірнеше рет туындаған жағдайларда, оның ішінде арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет бір мүше мемлекетте туындаған, ал арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет өзге мүше мемлекетте туындаған мән-жайларда тоқтатылатын мән-жайларды айқындауға, сондай-ақ кеден органдарының осындай мән-жайлардың басталуын растау бойынша өзара іс-қимыл тәртібін айқындауға құқылы.

      4. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар:

      1) орналастыру шарттары арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеуді көздемейтін, осындай кедендік рәсімнің қолданылуы аяқталғанға немесе тоқтатылғанға дейін және осы тауарлардың осындай кедендік рәсімге сәйкес пайдалану шарттары сақталған кезде, кедендік рәсімге орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға қатысты;

      2) Осы Кодекстің 272-бабының 4-тармағына және 281-бабының 2-тармағына сәйкес кедендік рәсімге орналастыруға жатпайтын тауарлардың, осы Кодекспен осы тауарлар санаттарына белгіленген пайдалану шарттарын сақтаған кезде, жекелеген тауарлар санатына қатысты төленбейді.

      5. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды Одақтың кедендік шекарасы арқылы заңсыз өткізген кезде төлеу жөніндегі міндет кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндеттің туындауы, тоқтатылуы мен орындалуы үшін, Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Кодекстің 56-бабында белгіленген мән-жайлар басталған кезде туындайды, тоқтатылады және орындауға жатады.

      Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізген кезде арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар тауарларды ішкі тұтынуға шығару кедендік рәсіміне орналастырылған сияқты мөлшерде төлеуге жатады.

      Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізген кезде арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы тарауға сәйкес есептеледі.

      Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды есептеу үшін тауар Одақтың кедендік шекарасын кесіп өткен күнге қолданылатын, ал егер ол күн анықталмаса - Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізу фактісі анықталған күнге қолданылатын арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың мөлшерлемелері қолданылады.

      Егер тауардың кедендік құнын анықтау үшін, сондай-ақ арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды есептеу үшін шетел валютасын мүше мемлекеттің валютасына қайта есептеу талап етілген жағдайда, мұндай қайта есептеу тауардың Одақтың кедендік шекарасын кесіп өткен күнге қолданылатын, ал егер бұл күн анықталмаса - Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізу фактісі айқындалған күнге қолданылатын валюта бағамы бойынша жүргізіледі.

      Егер кеден органында тауар туралы дұрыс ақпарат (сипаты, атауы, саны, шығарылған жері және (немесе) кедендік құны) болмаса, төлеуге жататын арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды есептеуге арналған база кеден органындағы қолда бар мәліметтің негізінде айқындалады, ал тауарлар сыныптамасы осы Кодекстің 20-бабының 3-тармағының ережелері ескеріле отырып, жүзеге асырылады.

      Егер тауар коды Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес белгілер саны 10-нан кем топтастыру деңгейінде айқындалған жағдайда, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды есептеу үшін осындай топтастыруға кіретін тауарларға сәйкес келетін арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың ең үлкен мөлшерлемесі қолданылады.

      Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар осы Кодекстің 4-тарауына сәйкес расталған тауарлардың шығарылған жеріне және (немесе) көрсетілген баждарды анықтау үшін қажет өзге де мәліметтерге сүйене отырып, есептеледі. Егер тауардың шығарылған жері және (немесе) көрсетілген баждарды анықтауға өзге де мәліметтер расталмаған жағдайда, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар, егер тауар сыныптамасы 10 белгі деңгейінде жүзеге асырылса, Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының сол кодындағы тауарларға не егер Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауар кодтары белгісінің саны 10-нан аз топтастыру деңгейінде анықталған топтамаға кіретін тауарларға қатысты белгіленген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың ең үлкен мөлшерлемесіне сүйене отырып, есептеледі.

      Кейін тауарлар туралы дәл мәліметтер анықталған кезде арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар осындай дәл мәліметтерге сүйене отырып есептеледі және арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың артық төленген және (немесе) артық өндірілген сомаларын қайтару (есепке жатқызу) не осы Кодекстің 76 және 77-баптарына сәйкес төленбеген сомаларды өндіріп aлy жүзеге асырылады.

      6. Осы мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тауарлар тәркіленген немесе мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналдырылған, осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес кеден органдары ұстап алған, уақытша сақтауға орналастырлған, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттер орындалғаннан және (немесе) оларды өндіріп алғаннан (толық немесе ішінара) кейін тауарларды кедендік рәсімдерге орналастырған жағдайда, осы бапқа сәйкес төленген және (немесе) өндіріліп алынған арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар осы Кодекстің 76-бабына сәйкес қайтаруға (есепке жатқызуға) жатады.

      7. Осы баптың 5-тармағының ережелері Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды кедендік дұрыс декларациялаусыз заңсыз өткізген кезде қолданылмайды.

      Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды кедендік дұрыс декларациялаусыз заңсыз өткізген кезде арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар осы Кодекске сәйкес есептеледі. Бұл ретте, тауарларды кедендік декларациялау кезінде іс жүзінде төленген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар қайтадан төленбейді (өндіріліп алынбайды), ал арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың артық төленген және (немесе) артық өндіріліп алынған сомалары осы Кодекске сәйкес қайтаруға (есепке жатқызуға) жатады.

73-бап. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау

      1. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндетті осы Кодекске сәйкес төлеуші арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі ортақ міндет алатын немесе, егер бұл мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделсе - арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі субсидиарлық міндет алатын тұлғалар орындайды.

      Мүше мемлекеттердің заңнамасында өзге де тұлғалардың арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау мүмкіндігі белгіленуі мүмкін.

      Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндетті осы Кодекстің 405-бабын ескере отырып, кеден өкілі орындайды.

      2. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет оларды осы Кодекстің 74-бабында белгіленген тәртіппен және мерзімде, осы Кодекске сәйкес есептелген және төлеуге жататын сома мөлшерінде төлеу жолымен орындалады.

      Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндетті орындау ерекшеліктері ұйым таратылған, жеке кәсіпкердің қызметі тоқтатылған, ұйым қайта құрылған кезде мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленеді.

      Егер мүше мемлекеттің заңнамасында төленбеген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар түрінде келтірілген залалды өтеу жолымен арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндетті орындау мүмкіндігі белгіленсе, мұндай міндетті орындау ерекшелігі осы мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленеді.

      3. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, кеден органы мүше мемлекеттер заңнамасында белгіленетін тәртіппен және арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеушіге, сондай-ақ осы Кодекске сәйкес төлеушімен бірге арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі ортақ міндет алатын немесе, егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделсе - арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі субсидиарлық міндет алатын тұлғаларға белгіленген мерзімде, осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, белгіленген мерзімде және осы баптың 5-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген жағдайларда төленбеген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомалары туралы хабарлама жібереді.

      Аталған хабарламаның нысаны, мұндай хабарламада көзделген талаптардың орындалу тәртібі мен мерзімі мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар осы Кодекстің 74-бабының 7-тармағына сәйкес бір мүше мемлекетте төлеуге жататын, ал арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алуды осы Кодекстің 77-бабының 5-тармағына сәйкес басқа мүше мемлекеттің кеден органы жүзеге асыратын жағдайларда, аталған хабарламаны арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алуды жүзеге асырған кеден органы арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алуға қажетті құжаттарды алғаннан кейін осы Кодекске № 1 қосымшада көзделген тәртіпте жібереді.

      4. Кеден органы:

      1) тауарларды шығарғаннан кейін, ал тауарға декларация берілгенге дейін шығару жүргізілген тауарларға қатысты - электрондық құжатты жібергеннен кейін не осы Кодекстің 120-бабының 17-тармағымен көзделген тиісті белгілерді қойғаннан кейін, тауарға бір декларация осы Кодекске сәйкес кедендік төлемдерді, баждарды есептеу үшін валюта бағамы қолданылған күнге қолданыстағы валюта бағамы бойынша жиынтығында 5 еуроға баламалы сомадан аспайтын мөлшердегі кедендік төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлемеу фактісі анықталған жағдайларда;

      2) кедендік төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды осы Кодекстің 52-бабының 4-тармағында көрсетілген кедендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар бір есептемеде есептелген, осы Кодекске сәйкес кедендік баждарды, салықтарды есептеу үшін валюта бағамы қолданылған күнге қолданыстағы валюта бағамы бойынша жиынтығында 5 еуроға баламалы сомадан аспайтын мөлшердегі кедендік баждар, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың төленбеу фактісі анықталған жағдайларда, осы баптың 3-тармағында көрсетілген хабарламаны жібермейді.

      5. Мүше мемлекеттердің заңнамасында осы баптың 3-тармағында көрсетілген хабарлама жіберілмейтін кезде, осы баптың 4-тармағында көрсетілген жағдайларға қарағанда, өзге жағдайлар белгіленуі мүмкін.

      6. Осы баптың 4-тармағында көрсетілген жағдайларда арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет тоқтатылады.

      7. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттер осы баптың 3-тармағына сәйкес жіберілген хабарламада көрсетілген мерзімде орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, сондай-ақ осы баптың 5-тармағына сәйкес мұндай хабарлама жіберілмейтін кезде мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген жағдайларда арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алуды жүзеге асыратын кеден органы осы Кодекстің 77-бабына сәйкес арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп aлy бойынша шараларды қабылдайды.

      8. Комиссия бір тауарларға қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет әртүрлі тұлғаларда, түрлі мән-жайларда және (немесе) бірнеше рет туындаған кездегі жағдайларда арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттердің орындалу ерекшеліктерін анықтауға құқылы.

74-бап. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеудің мерзімдері мен тәртібі

      1. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу мерзімдері, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеудің өзге мерзімі осы баптың 3-тармағында белгіленген жағдайды қоспағанда, осы баптың 2-тармағына, осы Кодекстің 91, 97, 103, 136, 137, 153, 162, 174, 198, 208, 216, 225, 241, 247, 279, 284 және 295-баптарына сәйкес айқындалады.

      2. Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізген кезде арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар осы Кодекстің 56-бабында кедендік әкелу баждарын төлеу үшін белгіленген мерзімдерде төленуге жатады.

      Арнайы кедендік рәсімге орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға қатысты, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу мерзімдері осы Кодекстің 254-бабына сәйкес Комиссия және Комиссияда көзделген жағдайларда мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айқындалады.

      3. Демпингке қарсы немесе өтем баждар қолданылған кезде Арнайы қорғаныс, демпингке қарсы және өтемдік шараларды үшінші елдерге қатысты қолдану туралы хаттаманың (Одақ туралы шартқа № 8 қосымша) 104 және 169-тармақтарына сәйкес демпингке қарсы, өтем баждар Комиссияның демпингке қарсы немесе өтемдік шараларды қолдану туралы шешімі күшіне енген күннен бастап 30 жұмыс күнінен кешіктірілмей төленуге жатады.

      4. Кедендік декларациялау ерекшеліктері осы Кодекстің 104-бабының 8-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленетін тауарларға қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу мерзімдері мүше мемлекеттердің заңнамаларымен белгіленеді.

      5. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту кейінгі қалдыру немесе бөліп төлеу нысанында жүргізілмейді.

      6. Осы Кодекспен белгіленген мерзімде арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндетті орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде өсімпұл төленеді.

      Өсімпұлдарды есептеу, төлеу, өндіріп aлy мен қайтарып алу осы баптың 7-тармағына сәйкес төленуге жататын арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар осы мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес мүше мемлекетте жүргізіледі.

      Өсімпұлдар арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алуды жүзеге асыратын кеден органы осы Кодекстің 72-бабының 3-тармағына сәйкес Комиссия айқындаған тәртіпте арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет тоқтатылатын мән-жайлар басталғанын растауды алған жағдайда төленбейді.

      7. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар осы Кодекстің 61-бабына сәйкес төленуге жататын кедендік баждар, салықтар мүше мемлекетте төленуге жатады.

      8. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар Одақ туралы шартта өзгеше белгіленбесе, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар төленуге жататын мүше мемлекеттің валютасында төленеді.

      9. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар Одақ туралы шартта айқындалған шоттарға төленеді.

      10. Одақ туралы шартта көзделген жағдайларда, алдын ала арнайы, алдын ала демпингке қарсы, алдын ала өтем баждардың төленген және (немесе) өндіріліп алынған сомалары, сондай-ақ алдын ала баждардың тиісті түрін өндіріп алу үшін белгіленген тәртіпте төленген демпингке қарсы, өтем баждар сомалары арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарға есепке жатқызуға және Одақ туралы шартта белгіленген тәртіпте мүше мемлекеттер арасында бөлу үшін Одақ туралы шартта айқындалған шоттарға есепке жатқызуға жатады.

      11. Осы Кодекске сәйкес, егер осы сомаларға қатысты оларды төлеуді кейінге қалдыру берілген сияқты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомаларынан пайыздар төленуге жататын жағдайларда, мұндай пайыздар кедендік әкелу баждарын төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар есептеу мен төлеу үшін осы Кодекстің 60-бабында белгіленген тәртіпте есептеледі және төленеді.

75-бап. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету

      1. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау осы Кодекстің 120 - 122-баптарында көзделген жағдайларда, сондай-ақ егер көрсетілген баптарға сәйкес өзгеше белгіленбесе, осы Кодекстің 143-бабы 1-тармағының 2-тармақшасына сәйкес Комиссия айқындаған жағдайларда қамтамасыз етіледі.

      Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету үшін осы Кодексте көзделген тәсілдермен және тәртіпте қамтамасыз етіледі.

      2. Осы Кодекске сәйкес мүше мемлекеттер заңнамасында арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету берілмеген жағдайлар анықталған кезде, мүше мемлекеттердің мұндай заңнамасында, олар сақталған кезде мұндай қамтамасыз ету берілмейтін тәртіп пен шарттар айқындалуы мүмкін.

      3. Одақта Одақ туралы шарттың 50-бабына сәйкес баждар түрінде ішкі нарықты қорғау шараларын енгізген кезде, мұндай баждарды төлеу жөніндегі міндетті орындау кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету үшін осы Кодексте көзделген тәсілдермен және тәртіппен, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету осы Кодексте көзделген жағдайларда, қамтамасыз етіледі.

      4. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің мөлшері тауарларды ішкі тұтыну үшін кедендік рәсіміне орналастыру кезінде, осы бапқа сәйкес, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындау өзге мөлшерде қамтамасыз етілетін жағдайларды қоспағанда, төлеуге жататын арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомаларына сүйене отырып, айқындалады.

      Егер арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету мөлшерін айқындаған кезде тауар туралы нақты ақпарат (сипаты, атауы, саны, шығарылған жері және (немесе) кедендік құны) болмағандықтан, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеуге жататын соманы анықтау мүмкін болмаған жағдайларда, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың мұндай сомасы тауарлардың құны және (немесе) олардың заттай мәніндегі (саны, салмағы, көлемі немесе өзге сипаттары) физикалық сипаттарына сүйене отырып, пайдалану тәртібін Комиссия айқындайтын қолданыстағы мәліметтер негізінде айқындалуы мүмкін арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар мөлшерлемесінің ең үлкен шамасымен айқындалады.

      5. Осы Кодекстің 121 және 122-баптарымен көзделген ерекшеліктері бар тауарларды шығару кезінде арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету мөлшері кедендік бақылау, кедендік сараптама нәтижелері бойынша осы баптың 4-тармағының екінші абзацы және 6-тармағы ескеріле отырып, қосымша төленуге жатуы мүмкін арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомасы ретінде айқындалады.

      6. Осы Кодекстің 121-бабымен көзделген ерекшеліктері бар тауарларды шығару кезінде арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету мөлшерін анықтау үшін тауарлардың кедендік құнына кедендік бақылау жүргізілген жағдайда, атап айтқанда:

      1) бір сыныптағы немесе түрдегі тауарлардың құны туралы кеден органындағы қолда бар ақпарат;

      2) егер кеден органының олардың негізділігіне күмәні бар болса, мәлімделген шегерулер мен жеңілдіктер есепке алынбай тауарлардың кедендік құны;

      3) егер кеден органының мәлімделген қосымша есепке жатқызулардың негізділігіне күмәні бар болса, нақты төленген немесе төленуге жататын бағасына қосымша есепке жатқызулардың ықтимал шамалары ескеріле отырып, тауарлардың кедендік құны пайдаланылуы мүмкін.

      7. Тауарлардың жекелеген түрлеріне қатысты Комиссия арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің бекітілген мөлшерлерін, осы баптың 4-тармағында көзделген талаптарды ескере отырып, белгілеуге құқылы.

      8. Одақ туралы шартта көзделген жағдайларда, демпингке қарсы баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету, кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету үшін осы Кодексте айқындалған тәртіпте, Одақ туралы шартта белгіленген мөлшерлерде және тәсілдермен беріледі.

      Одақ туралы шартта көзделген мән-жайлар басталған кезде, демпингке қарсы баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету демпингке қарсы баждарды төлеу шотына есепке алуға және мүше мемлекеттер арасында бөлу үшін Одақ туралы шартта айқындалған шотқа Одақ туралы шартта белгіленген тәртіппен және мөлшерлерде есепке алуға жатады.

      9. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды осы Кодекстің 62-бабының 3-тармағында көрсетілген тұлғалар қамтамасыз етеді.

      Кеден өкілі осы тарауға сәйкес, егер осы Кодекстің 405-бабына сәйкес кеден өкілі арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеушімен бірге арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі ортақ міндет алатын жағдайда, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етуге құқылы. Егер арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды кеден өкілі осы Кодекске сәйкес арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет орындауға жататын кездегі көзделген мән-жайлар басталған кезде қамтамасыз еткен жағдайда, мұндай арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндетті кеден өкілі өзі ұсынған тұлғамен осы Кодекстің 405-бабының 5 және 6-тармақтарының ережелеріне қарамастан, бірлесіп орындайды.

      10. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету үшін осы Кодекстің 64-бабында кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету үшін көзделген жағдайларда және тәртіппен арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды бас қамтамасыз ету қолданылуы мүмкін.

76-бап. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының сомаларын, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген ақша қаражатын (ақшаны) қайтару (есепке жатқызу)

      1. Алдын ала арнайы, алдын ала демпингке қарсы, алдын ала өтем баждарының сомаларын, сондай-ақ алдын ала баждардың тиісті түрлерін өндіріп алу үшін белгіленген тәртіппен төленген демпингке қарсы, өтем баждарының сомаларын қайтару (есепке жатқызу), осы Кодекстің 74-бабының 10-тармағына сәйкес оларды арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарына есепке жатқызуды қоспағанда, Одақ туралы шартпен айқындалған жағдайларда жүзеге асырылады. Көрсетілген соманы қайтару (есепке жатқызу) алдын ала арнайы, алдын ала демпингке қарсы, алдын ала өтем баждарын, сондай-ақ алдын ала баждардың тиісті түрлерін өндіріп алу үшін белгіленген тәртіппен төленген демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу және (немесе) өндіріп алу жүргізілген мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      2. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар ретінде төленген немесе өндіріліп алынған, нақты тауарларға қатысты және олардың мөлшері Одақ туралы шартқа сәйкес төленуге тиіс арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының мөлшерінен асатын арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының нақты түрінде және сомалары ретінде идентификатталған ақша қаражаты (ақша) артық төленген немесе артық өндіріліп алынған арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары болып табылады.

      3. Осы бапқа сәйкес мынадай жағдайларда:

      1) арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар осы баптың 2-тармағына сәйкес артық төленген немесе артық өндіріліп алынған арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар болып табылса;

      2) Одақ туралы шартқа сәйкес айқындалған шоттарға төленген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар нақты тауарларға қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың сомалары ретінде идентификатталмаса;

      3) егер арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет осы тауарларға қатысты бұрын орындалған болса, мүше мемлекеттер заңнамасына сәйкес тауарлар тәрткіленсе немесе осы мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналдырылса;

      4) егер кедендік декларациялауды не тауарларға арналған декларацияны бергенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішті тіркеген кезде туындайтын арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет бұрын орындалса, мәлімделген кедендік рәсімге сәйкес тауарларды шығарудан бас тартылса;

      5) егер кедендік декларацияны тіркеген кезде туындайтын арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет бұрын орындалған болса, осы Кодекстің 113-бабына сәйкес кедендік декларация кері қайтарылса және (немесе) осы Кодекстің 118-бабының 4-тармағына сәйкес тауарларды шығару күшін жойса;

      6) осы Кодекстің 242-бабымен көзделген жағдайларда;

      7) осы Кодекстің 104-бабының 8-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген кедендік декларациялаудың ерекшеліктерін қолдануға байланысты мүше мемлекеттер заңнамасымен көзделген жағдайларда;

      8) осы Кодексте және (немесе) Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарда көзделген өзге де жағдайларда арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомалары қайтаруға (есепке жатқызуға) жатады.

      4. Артық төленген және (немесе) артық өндіріліп алынған арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомаларын қайтаруды (есепке жатқызуды) белгіленген тәртіпте тауарларға арналған декларацияда мәлімделген есептелген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар туралы мәліметке өзгерістер (толықтырулар) не осы Кодекстің 52-бабының 4-тармағында көрсетілген кеден құжаттарындағы есептелген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар туралы мәліметтерге белгіленген тәртіппен түзетулер енгізу шарттарда, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу және (немесе) өндіріп алу жүргізілген мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген артық төленген және (немесе) артық өндіріліп алынған арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомаларын қайтару (есепке жатқызу) үшін өзге де шарттарды сақтаған кезде кеден органы жүзеге асырады.

      5. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомаларын осы баптың 3-тармағының 3 - 8-тармақшаларында көрсетілген жағдайларда қайтару (есепке жатқызу) кеден органына мүше мемлекеттер заңнамасына сәйкес белгіленетін тәртіппен арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомаларын қайтаруға (есепке жатқызуға) әкеп соқтыратын мән-жайлардың басталуын растаған кезде және арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу және (немесе) өндіріп алу жүргізілген мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленетін арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомаларын қайтару (есепке жатқызу) үшін өзге де шарттарды сақтаған кезде жүзеге асырылады.

      6. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомаларын қайтару (есепке жатқызу) осындай арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу және (немесе) өндіріп алу жүргізілген мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленетін тәртіппен және мерзімде Одақ туралы шарттың ережелерін ескере отырып, жүзеге асырылады.

      7. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген ақша қаржаты (ақша) сомаларын қайтаруды (есепке жатқызуды) осындай қамтамасыз ету берілген мүше мемлекеттің кеден органы осы мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленетін тәртіппен және мерзімде жүзеге асырады.

      8. Осы Кодекстің 75-бабының 8-тармағының екінші абзацына сәйкес демпингке қарсы бажды төлеу шотына есепке жатқызылғанды қоспағанда, Одақ туралы шартқа сәйкес демпингке қарсы бажды төлеу жөніндегі міндетті орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген ақша қаражаты (ақша) сомаларын қайтаруды (есепке жатқызуды) осындай қамтамасыз ету берілген мүше мемлекеттің кеден органы осы мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленетін тәртіппен және мерзімде жүзеге асырады.

      9. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген ақша қаражаты (ақша) сомаларын қайтару (есепке жатқызу) мынадай жағдайларда:

      1) орындалуы арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген ақша қаражатымен (ақшамен) қамтамасыз етілген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет толық көлемде орындалса, тоқтатылса не туындамаса;

      2) арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген ақша қаражатының (ақшаның) орнына арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі жөніндегі міндеттерді орындауды басқа тәсілмен қамтамасыз ету беpiлген жағдайларда жүзеге асырылады.

      10. Төлеушіде кедендік баждар, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар, өсімпұлдар, пайыздарды төлеу жөніндегі белгіленген мерзімде орындамаған міндеттер (толықтай немесе ішінара) болған кезде, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар, ақша қаражатын (ақша) қайтару осындай орындалмаған міндеттер мөлшерінде жүзеге асырылмайды.

      Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомаларын есепке жатқызу, сондай-ақ осы Кодекстің 75-бабының 8-тармағының екінші абзацына сәйкес демпингке қарсы бажды төлеу шотына осындай соманы есепке жатқызуды қоспағанда, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген ақша қаражаты (ақша) сомаларын есепке жатқызу, төлеушіде арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың осындай сомаларын көрсетілген міндеттерді орындау шотына есепке жатқызуды қоспағанда, кедендік баждар, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар, өсімпұлдар, пайыздарды төлеу бойынша белгіленген мерзімде орындамаған міндеттер (толықтай немесе ішінара) болған кезде, жүргізілмейді.

      Мүше мемлекеттердің заңнамасында арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомаларын қайтару (есепке жатқызу) жүзеге асырылмайтын өзге де жағдайлар белгіленуі мүмкін.

77-бап. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алу

      1. Осы Кодекстің 73-бабының 7-тармағында көрсетілген жағдайларда, кеден органы арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алу жөнінде шаралар қабылдайды. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алған кезде осы бапта көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Кодекстің 11-тарауының кедендік әкелу баждарын өндіріп алуға қатысты ережелері қолданылады.

      2. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алу шараларына осы Кодекстің 68-бабының 2-тармағында көрсетілген кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алу кезінде қолданылатын шаралар жатады.

      3. Осы Кодекстің 68-бабының 2-тармағында көрсетілген шараларға қосымша мүше мемлекеттердің заңнамасында арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары төленбеген тауарларға қатысты өндіріп алу сияқты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алу жөніндегі осындай шара және арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алу жөніндегі өзге де шаралар белгіленуі мүмкін.

      Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары төленбеген тауарларға қатысты өндіріп алу осындай тауарларға қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндетті тоқтатады.

      4. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алу жөніндегі шаралар:

      1) кеден органы арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алуды жүзеге асыратын мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген төленбеген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алудың мерзімі өтіп кеткен;

      2) арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеуге байланысты не осы Кодекстің 72-бабының 2-тармағын да көзделген өзге де мән-жайларға байланысты тоқтатылған;

      3) арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндет осы баптың 3-тармағына сәйкес белгіленген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды өндіріп алу жөніндегі шара қолданылуына байланысты тоқтатылған;

      4) өндіріп алу мүмкін болмаған арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар сомалары, кеден органы осы сомаларды өндіріп алуды жүзеге асырған мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес өндіріп алу үмітсіз деп танылған;

      5) Комиссия айқындаған өзге де жағдайларда қабылданбайды.

      5. Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды осы Кодекстің 69-бабына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды, осы тармақпен көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, өндіріп алуды жүзеге асыратын кеден органы өндіріп алады.

      Егер кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасымалдаған (тасыған) кезде арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету берілген жағдайда, онда осы Кодекстің 153-бабының 5-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде төленбеген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды кеден органына арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды осындай қамтамасыз ету есебінен төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету берілген мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасында айқындалатын кеден органы өндіріп алады.

      Осы Кодекстің 153-бабының 5-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде төленбеген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар, мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасында айқындалатын кеден органы, егер орындалуы қамтамасыз етілген кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет толық көлемде орындалса, осындай қамтамасыз ету берілген кеден органына кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету есебінен де өндіріп алады.

      Егер кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды тасымалдаған (тасыған) кезде осындай тауарлардың декларанты болып уәкілетті экономикалық оператор немесе кедендік тасымалдаушы әрекет етсе, онда осы Кодекстің 153-бабының 5-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде төленбеген арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасында айқындалатын тұлғасы кедендік транзит кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлардың декларанты болып әрекет етсе, уәкілетті экономикалық операторлар тізбесіне не кедендік тасымалдаушылар тізбесіне енгізілген кеден органы өндіріп алады.

      Кеден органдарының арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды осы тармақтың екінші - төртінші абзацтарына сәйкес өндірген кездегі және арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың өндіріп алынған сомаларын арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар төлеуге жататын мүше мемлекетке аударған кездегі өзара іс-қимылы осы Кодекске 1-қосымшада көзделген тәртіппен, ал көрсетілген қосымшамен реттелмейтін бөлігінде - Комиссия айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.

      6. Өндіріп алу мүмкін емес болған арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар, өсімпұлдар, пайыздар сомалары өндіріп алуға үмітсіз деп танылады және кеден органы осы сомаларды өндіріп алуды жүзеге асырған мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша есептен шығарып тастайды.

ІІІ БӨЛІМ

КЕДЕНДІК ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖАСАЙТЫН ТҰЛҒАЛАР

13-тарау

Кедендік операциялар және оларды жасайтын тұлғалар туралы жалпы ережелер

78-бап. Кедендік операцияларды жасау тәртібі

      1. Кедендік операциялар мен оларды жасау тәртібі осы Кодекспен, кедендік реттеу саласындағы өзге де халықаралық шарттармен және актілермен айқындалады, ал осы Кодекспен, кедендік реттеу саласындағы өзге де халықаралық шарттармен және актілермен анықталмаған бөлігінде не кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттарда және актілерде көзделген жағдайларда - мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес айқындалады.

      Кедендік операцияларды жасау технологиясы мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      2. Кедендік операцияларды жасау тәртібі мен технологиясы Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар санаттарына, тауарларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізетін тауарларды, тұлғаларды тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көлік түріне, кедендік декларациялау ерекшеліктері мен тауарларды шығаруға, сондай-ақ тауарлар орналастырылатын кедендік рәсімдерге байланысты айқындалады.

      Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасымен белгіленетін кедендік операцияларды жасау тәртібі мен технологиясы кедендік-тарифтік реттеу шараларын толық не ішінара қолданбауға, тыйым салулар мен шектеулер, ішкі нарықты қорғау шараларына әкеп соқпауға тиіс.

      3. Кедендік операциялар тауарлардың шығуына, тауарларды жөнелтуші еліне және межелі еліне қарамастан бірдей жасалады.

      4. Кедендік операциялар жасаған кездегі кеден органдарының талаптары негізделген болуы және кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілердің және мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасының сақталуын қамтамасыз етуге қажет талаптармен шектелуі тиіс.

79-бап. Кеден органының кедендік операцияларды жасау орны мен уақыты

      1. Кедендік операцияларды кеден органдары өздері орналасқан орындарда және жұмыс уақытында жасайды.

      2. Осы Кодексте немесе мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында көзделген жағдайларда, мүдделі тұлғаның дәлелді сұрау салуы бойынша жекелеген кедендік операцияларды кеден органдары кеден органының орналасқан орнынан тыс және (немесе) жұмыс уақытынан тыс жасауы мүмкін.

80-бап. Кедендік операцияларды жасау үшін қажетті құжаттар және (немесе) мәліметтер

      1. Осы Кодексте айқындалған тұлғалар кеден органдарына осы Кодекске сәйкес кедендік операцияларды жасау үшін қажетті құжаттар мен (немесе) мәліметтерді беруге міндетті.

      Кеден органдары осы Кодексте айқындалған тұлғалардан кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттарды және актілерді, мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасын және сақталуын бақылау кеден органдарына жүктелген мүше мемлекеттердің заңнамасын сақтауды қамтамасыз ету үшін қажетті, табыс етілуі осы Кодекске сәйкес көзделген құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ғана табыс етуді талап етуге құқылы.

      2. Кедендік операциялар жасау үшін қажетті құжаттар және (немесе) мәліметтер кедендік операциялар жасалған кезде, егер мұндай құжаттар туралы мәліметтер және (немесе) олардан алынатын мәліметтер және (немесе) кеден органдарына кедендік операцияларды жасауға қажетті өзге де мәліметтерді кеден органдарының ақпараттық жүйелерінен, сондай-ақ мүше мемлекеттердің мемлекеттік органдарының (ұйымдарының) ақпараттық жүйелерінен кеден органы мен мүше мемлекеттердің мемлекеттік органдарының (ұйымдарының) ақпараттық өзара іс-қимыл шеңберінде алу мүмкін болса, берілмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда осы Кодексте айқындалған тұлғалар осы құжаттарды және (немесе) кедендік декларациядағы мәліметтер туралы мәліметтерді көрсетеді немесе оларды кеден органдарына осы Кодекске сәйкес өзге тәсілмен ұсынады.

      Осы тармақтың ережелерін іске асыру мақсатында кеден органдарының кедендік операцияларды жасау үшін қажетті құжаттар туралы мәліметтерді және (немесе) осындай құжаттардан мәлімет алу мүмкіндігі және (немесе) кеден органдарына кедендік операциялар жасау үшін қажет өзге де мәліметтерді кеден органдарының ақпараттық жүйелерінен, сондай-ақ мүше мемлекеттердің мемлекеттік органдарының (ұйымдарының) ақпараттық жүйелерінен ақпараттық өзара іс-қимыл шеңберінде алу мүмкіндігі туралы ақпарат Интернет желісіндегі кеден органдарының ресми сайттарында орналастыру жолымен және (немесе) ақпаратты таратудың өзге де тәсілімен жалпы назарға жеткізіледі.

      3. Кедендік операцияларды жасау үшін қажетті құжаттар және (немесе) мәліметтер тізбесі, оларды табыс ету тәсілдері мен мерзімдері осы Кодекске сәйкес белгіленеді.

      4. Кеден органдары кеден органдарының ақпараттық жүйелерінен және мүше мемлекеттердің мемлекеттік органдарының (ұйымдарының) ақпараттық жүйелерінен ақпараттық өзара іс-қимыл шеңберінде алуы мүмкін мәліметтер құрамы мен осындай мәліметтерді алу тәртібін Комиссия айқындайды, ал ақпараттық өзара іс-қимыл кеден органы мен бір мүше мемлекеттің мемлекеттік органдарының (ұйымдарының) арасында жүзеге асырылатын жағдайларда - осы мүше мемлекет заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      5. Кеден органдары құжаттардағы қате басылу немесе кеден органының шешім қабылдауына әсер ететін, құжаттардағы мәліметтерді өзгертпейтін грамматикалық қателердің болу себебінен құжаттарды қабылдаудан бас тартуға құқығы жоқ.

      6. Кедендік операцияларды жасау үшін қажетті құжаттар электрондық құжат түрінде немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде ұсынылады. Көрсетілген құжаттардың, егер Одақ туралы шартта, кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттарда және актілерде және (немесе) мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында мұндай құжаттардың міндетті түрде түпнұсқаларын табыс ету белгіленбесе, көшірмелерін (оның ішінде электрондық құжаттардың қағаз көшірмелері) беруге рұқсат етіледі.

      7. Кедендік операцияларды жасау үшін кеден органына мүше мемлекеттердің мемлекеттік тілдерінде немесе шетел тілдерінде жасалған құжаттар ұсынылуы мүмкін.

      Кеден органы мүше мемлекеттің мемлекеттік тілі болып табылмайтын тілде жасалған, кеден органына осындай құжаттар берілген, кедендік операцияларды жасау үшін қажетті құжаттардағы мәліметтердің аудармасын талап етуге құқылы.

      8. Осы Кодекске және мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарына сәйкес кедендік операцияларды жасау үшін Одақтың мүшесі болып табылмайтын мемлекеттерде жасалған және қолданылатын кеден құжаттары қолданылуы мүмкін.

81-бап. Тауарлардың жекелеген санаттарына қатысты кедендік операцияларды жасаудың бірінші кезектегі тәртібі

      1. Дүлей зілзалалар салдарын жою үшін қажетті тауарларға қатысты табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар салдарын, бейбітшілікті қолдау бойынша акцияларды орындауға не оқу-жаттығу өткізу үшін қажетті әскери өнімдердің, тез бұзылатын тауарлардың, сондай-ақ жануарлар, радиоактивті материалдар, жарылғыш заттарға қатысты, халықаралық пошта жөнелтілімдерінің, экспресс-жүктердің, халықаралық көрме іс-шараларында көрсетуге арналған тауарлардың, гуманитарлық және техникалық көмектің, бұқаралық ақпарат құралдарына арналған хабарламалар мен материалдардың, халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарының қауіпсіз пайдаланылуына қажет қосалқы бөлшектердің, қозғалтқыштардың, шығыс материалдарының, жабдықтардың, құрал-саймандардың, мүше мемлекеттер валютасы, шетел валютасы, өзге валюталық құндылықтар, қымбат бағалы металдар, оның ішінде мүше мемлекеттердің ұлттық (орталық) банктерінің және олардың филиалдарының әкелетін алтыны және басқа осыған ұқсас тауарлардың кедендік операциялары бірінші кезектегі тәртіпте жасалады.

      2. Комиссия кедендік операциялар бірінші кезектегі тәртіппен жасалатын өзге де тауарларды айқындауға құқылы.

      3. Осы бапты қолдану мақсаттары үшін тез бұзылатын тауарлар санатының тізбесін Комиссия айқындайды, ал оны Комиссия айқындағанға дейін — мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалады.

82-бап. Кеден органдарының және тұлғалардың кедендік операцияларды жасауы

      1. Кедендік операцияларды кеден органдары, декларанттар, тасымалдаушылар, тауарға қатысты өкілеттігі бар тұлғалар, өзге де мүдделі тұлғалар жасайды.

      2. Кеден органдарының атынан кедендік операцияларды осындай кедендік операцияларды жасауға уәкілетті кеден органының лауазымды тұлғалары өзінің лауазымдық (қызметтік) міндеттеріне сәйкес жасайды.

      3. Жекелеген кедендік операцияларды кеден органдары кеден органдарының ақпараттық жүйелері арқылы кеден органдарының лауазымдық тұлғасының қатысуынсыз жасауы мүмкін.

      Кеден органдарының кедендік операцияларды кеден органдарының лауазымды тұлғаларының қатысуынсыз кеден органдарының ақпараттық жүйелері арқылы жасау тәртібін Комиссия айқындайды, ал оны Комиссия анықтағанға дейін - мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айқындалады.

      4. Декларанттар, тасымалдаушылар, тауарға қатысты өкілеттігі бар тұлғалар, өзге де мүдделі тұлғалар кедендік операцияларды тікелей немесе осындай тұлғалармен еңбек қатынасында тұрған қызметкерлер арқылы жасайды.

      Декларанттар, тасымалдаушылар, тауарға қатысты өкілеттігі бар тұлғалар, өзге де мүдделі тұлға атынан кедендік операцияларды кеден өкілі жасай алады, ал осы Кодексте көзделген жағдайларда - осы тұлғалардың тапсырмасы бойынша әрекет ететін өзге тұлға жасай алады.

83-бап. Декларант

      1. Кедендік рәсімдермен орналастырылатын тауарлардың декларанттары болып:

      1) мүше мемлекеттің тұлғасы:

      Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар шетел тұлғасымен жасалатын мәміленің негізінде бір тарап болып табылады;

      атынан және (немесе) тапсырмасы бойынша осы тармақшаның екінші абзацында көрсетілген мәміле жасалады;

      егер тауарлар Одақтың кедендік шекарасы арқылы мәміле шеңберінде шетел тұлғасы болып табылатын тараптардың біріне өткізілсе, тауарларды иемденуге, пайдалануға және (немесе) билік етуге құқығы бар;

      Одақтың кедендік аумағында тұрған шетел тауарларына қатысты шетел тұлғасымен немесе мүше мемлекеттің тұлғасымен жасалған мәміленің бір тарабы болып табылады;

      кедендік транзит кедендік рәсімін мәлімдеген кезде экспедитор болып табылады;

      2) шетелдік тұлға:

      мүше мемлекет аумағында белгіленген тәртіпте құрылған және (немесе) тіркелген өкілеттігі немесе филиалы бар ұйым болып табылады – осындай өкілеттік немесе филиалдың жеке қажеттілігі үшін өткізілетін ғана тауарларға қатысты кедендік рәсімді мәлімдеген кезде;

      егер тауарлар Одақтың кедендік шекарасы арқылы шетелдік тұлға мен мүше мемлекеттің тұлғасы арасындағы мәміле шеңберінде өткізілмесе, тауарлардың меншік иесі болып табылады;

      кедендік қойма кедендік рәсімін, уақытша әкелудің (кіру рұқсаты) кедендік рәсімін, кері экспорт кедендік рәсімін, арнайы кедендік рәсімді мәлімдеген кезде - егер тауарлар Одақтың кеден шекарасы арқылы шетелдік тұлға мен мүше мемлекеттің тұлғасы арасындағы мәміле шеңберінде өткізілмесе, тауарларды иемденуге және пайдалануға құқылы;

      3) дипломатиялық өкілеттік, елшілік мекемелер, халықаралық ұйымдар жанындағы мемлекеттер өкілеттігі, халықаралық ұйымдар немесе олардың өкілеттігі, Одақтың кеден аумағында орналасқан өзге де ұйымдар немесе олардың өкілеттіктері;

      4) кедендік транзит кедендік рәсімін мәлімдеген кезде - тасымалдаушы, оның ішінде кедендік тасымалдаушы;

      5) кедендік қойма кедендік рәсімін, кері экспорт кедендік рәсімін, экспорт кедендік рәсімін мәлімдеген кезде - мүше мемлекеттің үшінші тараппен халықаралық шартқа сәйкес осындай халықаралық шартта көзделген, осындай тұлғаға Одақтың кедендік шекарасындағы тауарларды Одақтың кедендік аумағынан шығаруға құқық беретін құжатты алған шетелдік тұлға.

      2. Мүше мемлекеттердің заңнамасында бір мүше мемлекеттің тұлғалары арасында жасалған, оның негізінде тауарлар Одақтың кедендік аумағынан шығарылатын, мәміленің тарабы болып табылатын мүше мемлекет тұлғасы тауарлардың декларанты болып әрекет ете алатыны белгіленуі мүмкін.

      3. Мүше мемлекеттердің заңнамасында мүше мемлекеттің аумағында осы мүше мемлекеттің салық заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген филиалы бар шетелдік тұлға тауарлардың декларанты болып әрекет ете алуы мүмкіндігі осы баптың 1-тармағының 2-тармақшасының екінші абзацында көзделгеннен басқа, өзге жағдайлар мен шарттар белгіленуі мүмкін.

      4. Комиссия осы баптың 1-тармағының 2-тармақшасының үшінші абзацында көрсетілген шетелдік тұлға тауарлардың декларанты бола алмайтын жағдайларды айқындауға құқылы.

      5. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғалар қосымша шарттарды сақтаған кезде, жекелеген кедендік рәсімге орналастырылатын тауарлардың декларанты бола алады, сондай-ақ өзге тұлғалар және көрсетілген тауарлардың декларанты болуы мүмкін мұндай тұлғалар сақтайтын шарттар осы Кодексте айқындалады. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғалар қосымша шарттарды сақтаған кезде, арнайы кедендік рәсімге орналастырылатын тауарлардың декларанты бола алады, сондай-ақ өзге тұлғалар және көрсетілген тауарлардың декларанты болуы мүмкін мұндай тұлғалар сақтайтын шарттар Комиссия және Комиссияда көзделген жағдайларда мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалады.

      6. Осы Кодекске сәйкес кедендік декларациялауға және (немесе) кедендік рәсімдерге орналастырылмай шығаруға жататын тауарлардың декларанттары ретінде осы Кодекстің 260-бабының 6 - 8-тармақтарында, 278-бабының 2-тармағында және 281-бабының 8-тармағында көзделген тұлғалар бола алады.

84-бап. Декларанттың құқығы, міндеттері және жауапкершілігі

      1. Декларант:

      1) кедендік бақылаудағы тауарларды қарауға, өлшеуге және олармен жүк операцияларын орындауға;

      2) кедендік бақылаудағы тауарлардың сынамасын және (немесе) үлгілерін, осы Кодекстің 17-бабына сәйкес берілген кеден органының рұқсатымен іріктеуге;

      3) кеден органдарының лауазымды тұлғаларының кедендік байқау мен кедендік тексеру формасында кедендік бақылау жүргізген кезде және осы тұлғалардың тауарлардың сынамасын және (немесе) үлгілерін іріктеу кезінде қатысуға;

      4) өздері декларациялайтын тауарлардың кеден органдарында бар сынамаларын және (немесе) үлгілерін зерттеу нәтижелерімен танысуға:

      5) кеден органдарының немесе олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдануға;

      6) өздері декларациялайтын тауарлар туралы мәліметтерді нақтылау үшін сарапшыларды тартуға;

      7) осы Кодексте көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.

      2. Декларант:

      1) тауарларды кедендік декларациялауды жүргізуге;

      2) кеден органына, осы Кодексте көзделген жағдайларда кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды беруге;

      3) декларациялайтын тауарларды осы Кодексте көзделген жағдайларда нe кеден органының талабы бойынша көрсетуге;

      4) кедендік төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеуге және (немесе) осы Кодекске сәйкес оларды төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз етугe;

      5) тауарларды пайдалану шарттарын кедендік рәсімге сәйкес сақтауға немесе осы Кодекске сәйкес кедендік рәсімге орналастыруға жатпайтын тауарлардың жекелеген санаттарын пайдалану үшін белгіленген шарттарды сақтауға;

      6) осы Кодексте көзделген өзге де талаптарды орындауға міндетті.

      3. Декларант мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес осы баптың 2-тармағында көзделген міндеттердің орындалуына, кедендік декларацияда дұрыс емес мәліметтерді мәлімдеуге, сондай-ақ кеден өкіліне жарамсыз құжаттар, оның ішінде қолдан жасалған және (немесе) көрінеу дұрыс емес (жалған) мәліметтер бар құжаттар бергені үшін жауапты болады.

85-бап. Кедендік операцияларды жасаған кезде мүдделі тұлғалардың қатысуы

      1. Мүдделі тұлғалар кедендік операцияларды жасау кезінде қатысуға құқылы.

      2. Кеден органының талабы бойынша мүдделі тұлғалар кедендік операцияларды жасау кезінде кеден органдарына оларды жасауға көмек көрсету мақсатында қатысуға міндетті.

86-бап. Одақтың кедендік шекарасы арқылы заңсыз өткізілген тауарларға қатысты кедендік операцияларды жасау

      Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында кедендік декларациялау, өзге де кедендік операцияларды жасау мүмкіндігі және Одақтың кедендік шекарасы арқылы заңсыз өткізілген тауарларға қатысты кедендік баждар, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеуді не шығарылуын кеден органдары осы Кодекске сәйкес жүргізбегені кедендік баждардың, салықтардың төленбеуіне әкеп соқтырғаны немесе кеден органдары осы тауарларды Одақтың кедендік аумағында алған тұлғаларда табылған тыйым салулар мен шектеулерді, ішкі нарықты қорғау шараларын сақтамауы белгіленуі мүмкін.

14-тарау

Тауарлардың Одақтың кедендік аумағына келуі және олардың келуімен байланысты кедендік операциялар

87-бап. Тауарлардың Одақтың кедендік аумағына келуі

      1. Одақтың кедендік шекарасын кесіп өткеннен кейін тауарларды тасымалдаушы немесе жеке пайдалануға арналған тауарларды келу орнына немесе осы Кодекстің 10-бабының 3-тармағында көрсетілген өзге де жерлерге алып өтуші тұлғалар жеткізуі тиіс. Бұл ретте тауарлардың қаптамасының бұзылуына, сондай-ақ салынған пломбалар, мөрлер және өзге де идентификаттау құралдарын өзгертуге, алып тастауға, жоюға немесе зақымдануға жол берілмейді.

      2. Егер Одақтың кедендік шекарасын кесіп өткеннен кейін тауарларды келу орнына немесе осы Кодекстің 10-бабының 3-тармағында көрсетілген өзге де жерлерге жеткізу үзілсе, сондай-ақ егер су немесе әуе кемесі авария, еңсерілмейтін күш әсері не тауарларды жеткізуге, белгіленген орындарға тоқтауды немесе қонуды жүзеге асыруға кедергі келтіретін өзге де мән-жайлар салдарынан Одақтың кедендік аумағына мәжбүрлі тоқтаса немесе қонса, тасымалдаушы немесе жеке пайдалануға арналған тауарларды алып өтуші тұлғалар тауарлардың сақталуын қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қолдануға, жақын кеден органына осы мән-жайлар туралы және тауарлардың тұрған жері туралы дереу хабарлауға, сондай-ақ көлік құралдары бұзылған кезде тауарды апаруға немесе оларды жақын кеден органына не кеден органы көрсеткен өзге орынға тасымалдауды қамтамасыз етуге міндетті.

      Осы тармақтың талаптарын сақтауға байланысты тасымалдаушы да немесе өзге де тұлғаларда туындаған шығыстарды кеден органдары өтемейді.

      3. Тауарларды келу орнына немесе осы Кодекстің 10-бабының 3-тармағында көрсетілген өзге де жерлерге жеткізгеннен кейін, су кемелерімен тасымалдайтын тауарларды қоспағанда, тауарлар кедендік бақылау аймағында болуға тиіс.

      4. Осы Кодекстің 88 - 91-баптарының ережелері Одақтың кедендік аумағына жеке тұлғалар әкелген жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты қолданылмайды.

      Одақтың кедендік аумағына жеке тұлғалар әкелген жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты олар Одақтың кедендік аумағына келгеннен кейін кедендік операциялар осы Кодекстің 37-тарауына сәйкес жасалады.

      5. Осы тараудың ережелері:

      1) Одақтың кедендік аумағында орналасқан портқа кірмей немесе әуежайға қонбай, Одақтың кедендік аумағын кесіп өтетін су және әуе кемелерімен тасымалданатын тауарларға;

      2) Одақтың тауарлары және осы Кодекстің 302-бабының 4-тармағында көрсетілген, Одақтың кедендік аумағының бір бөлігінен Одақтың кедендік аумағының екінші бөлігіне Одақтың мүшелері болып табылмайтын мемлекеттердің аумағы арқылы және (немесе) Одақтың мүшесі болып табылмайтын мемлекет аумағына қонбай теңізбен не су кемесінің Одақтың мүшесі болып табылмайтын мемлекет портына кірмей, су және әуе кемелерімен тасымалданатын шетел тауарларына;

      3) құбыржол көлігімен немесе электр тарату желілері арқылы тасымалданатын тауарларға қатысты қолданылмайды.

88-бап. Тауарлардың Одақтың кедендік аумағына келуіне байланысты кедендік операциялар және оларды жасаудың тәртібі

      1. Тасымалдаушы кеден органын тауарлардың Одақтың кедендік аумағына келуі туралы тасымалдау (тасымал) жүзеге асырылатын көліктің түріне қарай осы Кодекстің 89-бабымен көзделген құжаттар мен мәліметтерді табыс ету арқылы не электрондық құжат түріндегі ұсынылған алдын ала ақпараттың тіркелген нөмірі туралы мәлімет бар құжатты табыс ету арқылы мынадай мерзімдерде:

      1) автомобиль көлігімен тасымалданатын тауарларға қатысты - тауарлардың келу орнына жеткізілген кезінен бастап 1 сағат ішінде, ал тауарлар келу орнына кеден органының жұмыс уақытынан тыс уақытта жеткізілген жағдайда - кеден органының жұмыс уақытының басталған кезінен бастап 1 сағат ішінде;

      2) су, әуе немесе темір жол көлігімен тасымалданатын тауарларға қатысты - халықаралық тасымалдауды жүзеге асырған кездегі порттың, әуежайдың немесе теміржол стансасының технологиялық процесімен (кестесімен) белгіленген уақыт ішінде не мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленетін өзге мерзім ішінде хабардар етуге міндетті.

      2. Тасымалдаушының атынан осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді, егер бұл мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес рұқсат етілетін болса, кеден өкілі не тасымалдаушының тапсырмасы бойынша әрекет ететін өзге тұлғалар ұсынуы мүмкін.

      3. Аумағына тауарлар келген мүше мемлекеттің мемлекеттік тілі болып табылмайтын тілде жасалған құжаттар ұсынылған кезде, осындай құжаттардағы бар мәліметтерді аударуды тасымалдаушы немесе өзге мүдделі тұлға қамтамасыз етеді.

      4. Тауарлардың Одақтың кедендік аумағына келуі туралы хабардар ету күні мен уақыты мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленетін тәртіппен кеден органында тіркеледі.

      5. Осы Кодекстің 83-бабында көрсетілген тасымалдаушы немесе өзге тұлға келуі туралы хабардар етілген кезден бастап кеден органының жұмыс уақытының 3 сағаты ішінде, егер өзге мерзім су, әуе немесе темір жол көлігімен тасымалданатын тауарларға қатысты мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленбеген болса, не халықаралық пошталық жөнелтілімдерге қатысты:

      1) тауарларды уақытша сақтауға орналастыруға;

      2) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен тауарларды келген орындарынан уақытша сақтау орнына дейін тасуға (тасымалдауға);

      3) тауарларды кедендік декларациялауға;

      4) порттық АЭА немесе логистикалық АЭА аумағында тауарларды еркін кеден аймағы кедендік рәсіміне орналастыруға;

      5) тауарларды Одақтың кедендік аумағынан шығаруға байланысты кедендік операциялардың біреуін жасауға міндетті.

      6. Осы баптың 5-тармағының ережелері Одақтың кедендік аумағына келген тауарларға:

      1) осы Кодекстің 12-бабының 1-тармағына сәйкес Одақтың кедендік аумағынан тез арада шығарылуы тиісті тауарларға;

      2) су немесе әуе кемелерінде тұрған және осы кемелерден Одақтың кедендік аумағына түсірілуге жатпайтын тауарларға;

      3) бір әуе кемесінен басқа әуе кемесіне тасымалданып, тиелетін және Одақтың кедендік аумағынан шығарылуға жататын тауарларға;

      4) Одақтың тауарларына және осы Кодекстің 302-бабының 4-тармағында көрсетілген Одақтың кедендік аумағының бір бөлігінен басқа бір бөлігіне Одақтың мүшесі болып табылмайтын мемлекеттердің аумақтары арқылы және (немесе) теңізбен тасыған (тасымалдаған) кезде кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік тауарларға;

      5) Одақтың тауарларына және шетелдік тауарларды осы Кодекстің 302-бабының 5-тармағының 1-тармақшасында көзделген жағдайларда, Одақтың кедендік аумағының бір бөлігінен басқа бір бөлігіне Одақтың мүшесі болып табылмайтын мемлекеттің аумағынан Одақтың мүшесі болып табылмайтын мемлекеттің аумағына әуе кемесінің мәжбүрлі отырғызылуынан кейін Одақтың кедендік аумағына келген не су кемесінің Одақтың мүшесі болып табылмайтын мемлекеттің портына аварияның, еңсерілмейтін күш әсері салдарынан не өзге мән-жайлар салдарынан кіруінен кейін су және әуе кемелерімен тасылатын шетел тауарларына;

      6) осы Кодекстің 302-бабының 5-тармағының 2 - 4-тармақшаларында көрсетілген Одақтың тауарларына;

      7) осы Кодекстің 301-бабында көрсетілген тауарларға қатысты қолданылмайды.

      7. Кеден органы кедендік декларацияны осы баптың 5-тармағының бірінші абзацында белгіленген мерзімде тіркеген жағдайда, осы Кодекстің 83-бабында көрсетілген тұлғалар тауарларды уақытша сақтауға байланысты кедендік операцияларды мыналарды:

      осы Кодекстің 113-бабына сәйкес кедендік декларацияны қайтарып алуға кеден органының рұқсатын;

      осы Кодекстің 119-бабының 4 - 8-тармақтарына сәйкес тауарларды шығару мерзімдерін ұзарту туралы кеден органының шешімін;

      осы Кодекстің 124-бабына сәйкес тауарларды шығару мерзімдерін тоқтата тұру туралы кеден органының шешімін;

      осы Кодекстің 125-бабына сәйкес тауарларды шығарудан бас тартуды алған кезден бастап кеден органының жұмыс уақытының 3 сағаты ішінде жасауға міндетті.

      Көрсетілген мән-жайлар туындағаннан кейін мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында тауарларды уақытша сақтауға орналастыруға байланысты кедендік операциялардың өзге де мерзімдері белгіленуі және (немесе) осындай мән-жайлар туындағаннан кейін басқа да кедендік операцияларды жасау көзделуі мүмкін.

      8. Осы Кодекстің 125-бабының 1-тармағының 8-тармақшасына сәйкес тауарларды шығарудан бас тартылған жағдайда, декларант тауарларды декларациялау, тауарларды уақытша сақтауға орналастыруға байланысты кедендік операцияларды, егер олар келу орындарынан кетпеген болса, тауарларды шығарудан бас тартуды алған кезден бастап кеден органының жұмыс уақытының 3 сағаты ішінде жасауға міндетті.

      Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында осы Кодекстің 125-бабының 1-тармағының 8-тармақшасына сәйкес тауарларды шығарудан бас тартылған жағдайда, көрсетілген кедендік операцияларды жасаудың өзге мерзімдері белгіленуі және (немесе) басқа да кедендік операцияларды жасау көзделуі мүмкін.

      9. Келу орнында уақытша сақтауға орналастырылған тауарлар келу орнындағы уақытша сақтау орындарында сақталады немесе мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында көзделген жағдайларда өзге де уақытша сақтау орындарында сақталады.

      Егер шетел тауарларын уақытша сақтау келу орнында орналастырылмаған уақытша сақтау орындарына сақтау жүзеге асырылатын болса, шетел тауарларын келу орнынан осындай уақытша сақтау орнына тасу кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес не егер бұл мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында көзделген болса, осындай заңнамамен белгіленетін жағдайларда және тәртіпте кедендік транзит кедендік рәсіміне орналастырылмастан жүзеге асырылатын болады.

      10. Осы баптың 5, 7-тармақтарымең және 8-тармағының бірінші абзацымен айқындалған немесе осы баптың 7-тармағының алтыншы абзацына және 8-тармақтың екінші абзацына сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген мерзімде осындай тауарларға қатысты осы тармақтарда көзделген кедендік операциялар немесе осы баптың 7-тармағының алтыншы абзацына және 8-тармағының екінші абзацына сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген кедендік операциялар жасалмаса, оларды осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес кеден органдары кідіртеді.

89-бап. Одақтың кедендік аумағына тауарлардың келуі туралы кеден органын хабардар еткен кезде ұсынылатын құжаттар мен мәліметтер

      1. Одақтың кедендік аумағына тауарлардың келуі туралы кеден органын хабардар еткен кезде тасымалдаушы мынадай құжаттар:

      1) автомобиль көлігімен халықаралық тасымалдау кезінде:

      халықаралық тасымалдау көлік құралына арналған құжаттар;

      көлік (тасымалдау) құжаттары;

      Дүниежүзілік пошта одағының актілерінде айқындалған, халықаралық пошта жөнелтілімдерін тасымалдау кезінде олармен ілесіп жүретін құжат;

      тасымалданатын тауарларға арналған тасымалдаушыда бар коммерциялық құжаттар;

      мәліметтер:

      халықаралық тасымалдау көлік құралын мемлекеттік тіркеу туралы;

      тауарларды тасымалдаушы туралы (атауы және мекенжайы);

      тауарларды жөнелтуші ел және межелі ел туралы (атауы);

      тауарларды жөнелтуші және алушы туралы (атауы және мекенжайы);

      тасымалдаушыда бар коммерциялық құжаттарға сәйкес тауарларды сатушы және сатып алушы туралы;

      жүк орындарының саны, оларды таңбалау және тауарлар орамаларының түрлері туралы;

      тауарлар туралы (Тауарларды сипаттау және кодтаудың үйлестірілген жүйесіне немесе Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес бірінші 6 белгіден кем емес деңгейдегі тауарлардың атаулары және кодтары);

      тауарлардың брутто салмағы (килограммен) не тауарлардың көлемі (текше метрмен);

      Одақтың кедендік аумағына әкелуге тыйым салынған немесе шектеу қойылған тауарлардың болуы (жоқ болуы) туралы;

      халықаралық тауар-көліктік жүкқұжат жасау орны және күні туралы;

      контейнерлердің идентификаттау нөмірлері туралы;

      2) су көлігімен халықаралық тасымалдау кезінде:

      жалпы декларация;

      жүк туралы декларация;

      кеме керек-жарақтары туралы декларация;

      кеме экипажының жеке заттары туралы декларация;

      кеменің рөлі;

      жолаушылардың тізімі;

      егер осы тармақшада көзделген тауарлар туралы мәліметтер жүк туралы декларацияда болмаса, көлік (тасымалдау) құжаттары;

      Дүниежүзілік пошта одағының актілерімен айқындалған, халықаралық пошта жөнелтілімдерін тасымалдау кезінде олармен ілесіп жүретін құжаттар;

      мәліметтер:

      кемені және оның ұлттық тиесілілігін тіркеу туралы;

      кеме туралы (атауы және сипаттамасы);

      кеме капитаны туралы (тегі);

      кеме агенті туралы (тегі және мекенжайы);

      кемедегі жолаушылар туралы (саны, олардың тегі, азаматтығы (бодандығы), туған күні және жері, отырғызу және түсіру порты);

      кеме экипажы мүшелерінің саны және құрамы;

      кемені жөнелтуші порт және кіргізуші порт туралы (атаулары);

      жүк орындарының саны, тауарларды таңбалау және тауарлар орамасынын түрлері туралы;

      тауарлар туралы (атаулары, жалпы саны және сипаттамасы);

      тауарларды тиейтін порт және түсіретін порт туралы (атаулары);

      осы портта түсіруге жататын тауарларға арналған көліктік (тасымалдау) құжаттардың нөмірлері туралы;

      бортта қалатын тауарларды түсіретін порттар туралы (атаулары);

      тауарларды жөнелтуші бірінші порттар туралы (атаулары);

      кемедегі кеме керек-жарақтар туралы (атаулары және саны);

      тауарлардың кемеде орналасуын сипаттау;

      кеме бортында халықаралық пошта жөнелтілімдерінің болуы (болмауы) туралы;

      кеме бортында құрамында есірткі, қатты әсер ететін заттар, психотроптық және улы заттар бар дәрілік заттардың болуы (болмауы) туралы;

      кеме бортында, қару-жарақ, оқ-дәрілерді қоса, қауіпті тауарлардың болуы (болмауы) туралы;

      контейнерлердің идентификаттау нөмірлері туралы;

      3) әуе көлігімен халықаралық тасымалдау кезінде:

      азаматтық авиация саласындағы халықаралық шарттарда көзделген тасымалдаушының стандарттық құжаты (бас декларация);

      әуе кемесінің бортында тасымалданатын тауарлар туралы мәліметтер бар құжат (жүк ведомосы);

      борт керек-жарақтары туралы мәліметтер бар құжат;

      көлік (тасымалдау) құжаттары;

      бортта тасымалданатын жолаушылар және олардың багажы туралы мәліметтер бар құжат (жолаушы ведомосы);

      Дүниежүзілік пошта одағының актілерінде айқындалған, халықаралық пошта жөнелтілімдерін тасымалдау кезінде олармен ілесіп жүретін құжат;

      тасымалдаушыда тасымалданатын тауарларға арналған коммерциялық құжаттың болуы; мәліметтер:

      кеменің ұлттық тиесілік белгілері және тіркеу белгілері туралы;

      рейстің нөмірі, ұшу бағыты, кеменің ұшып кету пункті және келу пункті туралы;

      кеме пайдаланушысы туралы (атауы);

      кеме экипажы мүшелерінің саны және құрамы;

      кемедегі жолаушылар туралы (саны, тегі мен аты-жөні, отырғызу және түсіру пункттерінің атауы);

      тауарлар туралы (атаулары);

      жүк жүкқұжатының нөмірі, әрбір жүк жүкқұжаты бойынша орындардың саны туралы;

      тауарларды тиеу пункті және түсіру пункті туралы (атаулары);

      кемеге тиелетін немесе одан түсірілетін борт керек-жарақтарының саны туралы;

      кеме бортында халықаралық пошта жөнелтілімдерінің болуы (болмауы) туралы;

      кеме бортында Одақтың кедендік аумағына әкелуге тыйым салынған немесе шектеу қойылған тауарлардың, құрамында есірткі, қатты әсер ететін заттар, психотроптық және улы заттар бар дәрілік заттардың, қару-жарақтардың, оқ-дәрілердің болуы (болмауы) туралы;

      контейнерлердің идентификаттау нөмірлері туралы;

      4) теміржол көлігімен халықаралық тасымалдау кезінде:

      көлік (тасымалдау) құжаттары;

      теміржол жылжымалы құрамына арналған берілетін ведомость;

      керек-жарақтар туралы мәліметтер бар құжат;

      Дүниежүзілік пошта одағының актілерінде айқындалған халықаралық пошта жөнелтілімдерін тасымалдау кезінде олармен ілесіп жүретін құжат;

      тасымалдаушыда тасымалданатын тауарларға арналған коммерциялық құжаттың болуы;

      мәліметтер:

      тауарларды жөнелтуші және алушы туралы (атаулары және мекенжайы);

      тауарларды жөнелтуші стансы және межелі стансы туралы (атаулары);

      жүк орындарының саны, тауарларды таңбалау және тауарлар орамасынын түрлері туралы;

      тауарлар туралы (Тауарларды сипаттау және кодтаудың үйлестірілген жүйесіне немесе Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес бірінші 6 белгіден аз емес деңгейдегі тауарлардың атаулары және кодтары);

      тауарлардың брутто салмағы (килограммен);

      контейнерлердің идентификаттау нөмірлері туралы мәліметтерді ұсынады.

      2. Тауарларды тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көлік түріне қарамастан, кеден органын осы бапта көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді табыс ету арқылы Одақтың кедендік аумағына тауарлардың келуі туралы хабардар еткен кезде, тасымалдаушы:

      1) осы Кодекстің 7-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын растайтын құжаттарды және (немесе) мәліметтерді;

      2) егер Одақтың кедендік аумағына келген тауарларға қатысты кеден органына осы Кодекстің 11-бабына сәйкес алдын ала ақпарат ұсынылған болса - алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірін көрсете отырып, алдын ала ақпараттың тіркелуі туралы мәліметтерді;

      3) Одақтың кедендік аумағына келген Одақтың тауарларына және осы Кодекстің 302-бабының 4-тармағында көрсетілген, Одақтың мүшесі болып табылмайтын мемлекеттердің аумақтары және (немесе) теңіз арқылы тасу (тасымалдау) үшін кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылған шетел тауарларына қатысты - транзиттік декларацияны ұсынады.

      3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарына сәйкес табыс етілуге жататын мәліметтер тасымалдаушы табыс еткен құжаттарда болмаған жағдайда не егер тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын растайтын құжаттар осы Кодекстің 80-бабының 2-тармағына сәйкес табыс етілмесе, тасымалдаушы жетпейтін мәліметтері бар өзге құжаттарды табыс етуге міндетті не жетпейтін мәліметтер және (немесе) табыс етілмейтін құжаттар туралы мәліметтерді еркін нысанда өтініш беру арқылы мәлімдеуге міндетті.

      4. Кеден органын халықаралық пошта жөнелтілімдерінің Одақтың кедендік аумағына келуі туралы хабардар еткен кезде, тасымалдаушы осындай пошта жөнелтілімдеріне қатысты оларды тасымалдаған кезде Дүниежүзілік пошта одағының актілерінде белгіленген халықаралық пошта жөнелтілімдерінің ілеспе құжаттарын, және осы Кодекстің 286-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес мәліметтерді табыс етеді.

      5. Тауарларды тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көліктің түріне қарай Комиссия кеден органы Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды белгілі бір кезең ішінде халықаралық тасымалаудың бір көлік түрімен тұрақты түрде тасымалдаған кезде Одақтың кедендік аумағына тауарлардың келуі туралы хабарлама берудің ерекшеліктерін айқындауға құқылы.

90-бап. Тауарларды түсіру, қайта тиеу (ауыстырып тиеу) және тауарлармен өзге де жүк операциялары, сондай-ақ келу орындарында жүзеге асырылатын халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын өткізу

      1. Келу орнында тауарларды түсіру, қайта тиеу (ауыстырып тиеу) және тауарлармен өзге де жүк операциялары, сондай-ақ тауарларды Одақтың кедендік аумағына жеткізген халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын басқа көлік құралдарымен ауыстыру жүзеге асырылуы мүмкін.

      2. Тауарларды түсіру, қайта тиеу (ауыстырып тиеу) және тауарлармен өзге де жүк операциялары, сондай-ақ тауарларды Одақтың кедендік аумағына жеткізген халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын басқа көлік құралдарымен ауыстыру жүзеге асыру кеден органының жұмыс уақытында және мүдделі тұлғаның сұрау салуы бойынша берілетін кеден органының рұқсатымен арнайы осы мақсаттарға арналған орындарда, ал мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында және (немесе) мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында көзделген жағдайларда, кеден органын электрондық немесе жазбаша нысанда хабардар еткеннен кейін жүзеге асырылады.

      3. Келген орнында авария, еңсерілмейтін күштің әсері немесе өзге де мән-жайлар болған кезде тауарларды түсіру, қайта тиеу (ауыстырып тиеу) және тауарлармен өзге де жүк операциялары, сондай-ақ тауарларды Одақтың кедендік аумағына жеткізген халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын басқа көлік құралдарымен ауыстыруды жүзеге асыру осы баптың 2-тармағында көрсетілген, егер мұндай операцияларды орындамау тауарлардың біржола жоғалуына және (немесе) жойылуына алып келсе, кеден органының рұқсатынсыз немесе оны хабардар етусіз жасалуы мүмкін. Бұл жағдайда осындай операцияларды жасаған тұлға олардың жасалғаны туралы кеден органын осындай операциялар жасалған кезден бастап 2 сағаттан кешіктірмей хабарлайды.

91-бап. Одақтың кедендік аумағына тауарлар келген кезде кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттің туындауы және тоқтатылуы, оларды төлеу және есептеу мерзімдері

      1. Тауарлар Одақтың кедендік аумағына келген кезде тасымалдаушыда кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндет тауарлар Одақтың кедендік шекарасын кесіп өткен кезде туындайды.

      2. Тауарлар Одақтың кедендік аумағына келген кезде тасымалдаушыда кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндет мынадай мән-жайлар басталған кезде:

      1) тауарларды келу орнына жеткізген және уақытша сақтауға орналастырған немесе келу орнында кеден органының тауарларды шығарған кезінде;

      2) Одақтың кедендік аумағынан тауарлардың кетуі, егер осы тауарлар Одақтың кедендік аумағына келгеннен кейін Одақтың кедендік шекарасы тауарлар өткізу орнынан шықпаса;

      3) осы баптың 4-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталғаннан кейін тауарларды шетел тауарларына қолданылатын кедендік рәсімдерге орналастырған кезде;

      4) кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндетті орындаған және (немесе) осы баптың 5-тармағына сәйкес есептелген және төленуге жататын мөлшерде оларды өндіріп алған кезде;

      5) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кеден органы шетел тауарларының авария немесе еңсерілмейтін күштің әсері салдарынан жойылған және (немесе) біржола жоғалған не осы тауарларды тасудың (тасымалдаудың) және (немесе) сақтаудың қалыпты жағдайлары кезінде табиғи кему нәтижесінде біржола жоғалған фактісін тануы кезінде, осы Кодекске сәйкес осындай жойылған және (немесе) біржола жоғалған жайттарға дейін осы шетел тауарларына қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі басталған жағдайларды қоспағанда;

      6) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тауарларды тәркілеу немесе осы мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналдырған кезде;

      7) осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес кеден органы тауарларды кідірткен кезде;

      8) қылмыс туралы хабарды тексеру барысында, қылмыстық іс немесе әкімшілік құқық бұзушылық (әкімшілік процесті жүргізу) туралы іс бойынша іс жүргізу барысында алынған немесе қамалған тауарларды уақытша сақтауға қойған немесе кедендік ресімдердің біреуіне орналастырған кезде және егер бұрын осындай тауарларды шығару жүргізілмеген болса, оларға қатысты оларды қайтару туралы шешім қабылданған тоқтатылады.

      3. Кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндет осы баптың 4-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде орындалуға жатады,

      4. Мынадай мән-жайлар басталған кезде:

      1) тауарларды келу орнына жеткізбеген кезде - тауарлардың Одақтың кедендік шекарасын кесіп өткен күні, ал егер бұл күн анықталмаса - тауарларды келу орнына жеткізбеу фактісі анықталған күн;

      2) авария немесе еңсерілмейтін күштің әсері салдарынан жойылған және (немесе) біржола жоғалған не осы тауарларды тасудың (тасымалдаудың) және (немесе) сақтаудың қалыпты жағдайлары кезіндегі табиғи кему нәтижесінде біржола жоғалуды қоспағанда, тауарлардың келу орнында жоғалуы кезінде, ал егер бұл күн анықталмаса - тауарлардың Одақтың кедендік шекарасын кесіп өткен күні;

      3) кеден органы келу онында сақтауға қоймастан немесе тауарларды шығармастан, тауарларды келу орнынан Одақтың кедендік аумағының қалған бөлігіне әкету кезінде - осындай әкеткен күні, ал бұл күн анықталмаса - тауарлардың Одақтың кедендік шекарасын кесіп өткен күні кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі болып саналады.

      5. Осы баптың 4-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде, егер тауарлар кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі тарифтік преференциялар мен жеңілдіктерді қолданусыз ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын болса, кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары төленуге жатады.

      Кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осы Кодекстің 7 және 12-тарауларына сәйкес есептеледі.

      Кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу үшін осы баптың 4-тармағына сәйкес кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі болып табылатын күні қолданыстағы кедендік әкелу баждарының, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының мөлшерлемесі қолданылады.

      Егер тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін, сондай-ақ кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу үшін шетелдік валютаны мүше мемлекеттің валютасында қайта есептеу талап етілген жағдайда, мұндай қайта есептеу осы баптың 4-тармағына сәйкес кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі болып табылатын күні қолданыстағы валюта бағамы бойынша жүргізіледі.

      Егер кеден органында тауарлар туралы (сипаты, атаулары, саны, шығатын жері және (немесе) кедендік құны) нақты мәліметтер болмаған жағдайда төленуге жататын кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу базасы кеден органында бар мәліметтер негізінде айқындалады, ал тауарларды сыныптау осы Кодекстің 20-бабының 3-тармағы ескеріле отырып, жүзеге асырылады.

      Егер тауардың коды Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес 10-нан кем белгі санымен топтастыру деңгейінде белгіленген жағдайда:

      кедендік әкелу баждарын есептеу үшін осындай топтастыруға кіретін тауарларға сәйкес келетін, кедендік әкелу баждарының ең жоғарғы мөлшерлемесі қолданылады;

      салықтарды есептеу үшін кедендік әкелу баждарының ең жоғарғы мөлшерлемесі белгіленген осындай топтастыруға кіретін тауарларға сәйкес келетін, қосылған құн салығына салықтың ең жоғарғы мөлшерлемесі, акциздердің (акцизді салықтың немесе акцизді алымның) ең жоғарғы мөлшерлемесі қолданылады;

      арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу үшін осы тармақтың оныншы абзацы ескеріле отырып, осындай топтастыруға кіретін тауарларға сәйкес келетін арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының ең жоғарғы мөлшерлемесі қолданылады.

      Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар осы Кодекстің 4-тарауына сәйкес расталған тауарлардың шығуы және (немесе) көрсетілген баждарды айқындау үшін қажетті өзге мәліметтер негізге алынып есептеледі. Егер тауарлардың шығуы және (немесе) көрсетілген баждарды айқындау үшін қажетті өзге мәліметтер расталмаған жағдайда, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының сол кодындағы тауарларға қатысты белгіленген, егер тауарлардың сыныптамасы 10 белгі деңгейінде жүзеге асырылса не осы топтамаға кіретін тауарлар, егер тауарлардың коды Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес 10-нан кем белгі санымен топтама деңгейінде айқындалған болса, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының ең жоғарғы мол шерле месі не негізделіп, есептеледі.

      Салдарында тауарлар туралы нақты мәліметтер белгіленген кезде, кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар осындай нақты мәліметтерге негізделіп есептеледі, артық төленген және (немесе) артық өндіріліп алынған кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды қайтару (есепке жатқызу) не төленбеген сомаларды өндіріп алу осы Кодекстің 10 және 11-тарауларына және 76 және 77-баптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      6. Тауарларды шетелдік тауарларға қолданылатын кедендік ресімдерге орналастырған жағдайда, осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес кеден органдарының тауарларды кідірту, кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу және (немесе) оларды (толық немесе ішінара) өндіріп алу жөніндегі міндет орындалғаннан кейін уақытша сақтауға орналастыру осы бапқа сәйкес төленген және (немесе) өндіріліп алынған кедендік әкелу баждар, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждар осы Кодекстің 10-тарауына және 76-бабына сәйкес қайтаруға (есепке жатқызуға) жатады.

15-тарау

Одақтың кедендік аумағынан тауарлардың кетуі және осындай кетуге байланысты кедендік операциялар

92-бап. Одақтың кедендік аумағынан тауарлардың кетуіне байланысты кедендік операциялар және оларды жасаудың тәртібі

      1. Одақтың кедендік аумағынан тауарлардың кетуі үшін тасымалдаушы тауарларды тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көлік құралының түріне байланысты осы Кодекстің 89-бабының 1-тармағымен көзделген құжаттар мен мәліметтерді, егер осы Кодекспен өзгеше белгіленбесе, кеден органына ұсынуға міндетті.

      2. Одақтың кедендік аумағынан тауарлардың кетуі үшін тауарларды тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көлік құралының түріне қарамастан, тасымалдаушы не осы баптың 8-тармағына сәйкес өзге тұлға:

      1) тауарларға арналған декларацияны немесе оның көшірмесін, осы баптың 3-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты транзиттік декларацияны не, егер осы Кодекстің 80-бабының 2-тармағына сәйкес осындай тауарларға арналған декларация немесе транзиттік декларация ұсынылмайтын болса, тауарларға арналған декларация немесе транзиттік декларация туралы мәліметтерді не Одақтың кедендік аумағынан тауарларды әкетуге рұқсат ететін өзге құжатты;

      2) осы Кодекстің 7-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын растайтын құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынады.

      3. Одақтың кедендік аумағынан кетуі үшін транзиттік декларация:

      1) кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес Одақтың кедендік аумағы бойынша келу орнында орналасқан жөнелтуші кеден органынан кету орнында орналасқан межелі кеден органына дейін тасымалданған;

      2) осы Кодекстің 145-бабының 7-тармағына сәйкес тауарларды жеткізу орындарының өзгеруіне байланысты кету орнында орналасқан кеден органына жеткізілген;

      3) Одақтың кедендік аумағының бір бөлігінен Одақтың мүшелері болып табылмайтын мемлекеттердің аумақтары арқылы және (немесе) осы Кодекстің 43-тарауына сәйкес теңізбен Одақтың кедендік аумағының басқа бөлігіне тасу (тасымалдау) үшін кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларға беріледі.

      4. Осы баптың 2-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген құжаттар немесе мәліметтер Одақтың кедендік аумағынан шетелдік тауарлардың кетуі үшін:

      1) бұл шетелдік тауарлар Одақтың кедендік аумағына келгеннен кейін Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарлардың өткізілу орындарынан кетпеген;

      2) бұл шетелдік тауарлар әуе кемесінде тұрған және осы Кодекстің 142-бабының 6-тармағының 1-тармақшасына сәйкес кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылмаған жағдайларда ұсынылмайды.

      5. Егер осы баптың 1 және 2-тармақтарына сәйкес ұсынылуға тиіс мәліметтер тасымалдаушы табыс еткен құжаттарда болмаса, не, егер тауарларға декларация, транзиттік декларация және (немесе) тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын растайтын құжаттар осы Кодекстің 80-бабының 2-тармағына сәйкес ұсынылмаса, тасымалдаушы еркін түрде өтініш беру арқылы жетіспейтін мәліметтер бар өзге құжаттарды табыс етуға не жетіспейтін мәліметтерді және (немесе) ұсынылмайтын құжаттар туралы мәліметтерді мәлімдеуге құқылы.

      6. Халықаралық пошта жөнелтілімдері Одақтың кедендік аумағынан кеткен кезде тасымалдаушы осындай халықаралық пошта жөнелтілімдеріне қатысты оларды тасымалдаған кезде халықаралық пошта жөнелтілімдерін сүйемелдейтін, Дүниежүзілік пошта одағының актілерінде айқындалған құжаттарды және осы Кодекстің 286-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес мәліметтерді ұсынады.

      7. Тасымалдаушының атынан осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді кеден өкілі не, егер бұл мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес рұқсат етілетін болса, тасымалдаушының тапсырмасы бойынша әрекет ететін өзге адамдар ұсынуы мүмкін.

      8. Тауарларды су кемесімен тасымалдаған кезде осы баптың 2-тармағында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді декларант немесе егер бұл мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес рұқсат етілетін болса, экспедитор ұсынуы мүмкін.

      9. Тауарлардың Одақтың кедендік аумағынан кетуі кеден органының рұқсатымен жүргізіледі.

      Жеке пайдалануға арналған тауарларды қоспағанда, тауарлардың Одақтың кедендік аумағынан кетуіне кеден органының рұқсаты кеден органының ақпараттық жүйесін пайдаланумен және кедендік декларацияда не оның көшірмесінде не тауарларды Одақтың кедендік аумағынан әкетуге рұқсат ететін өзге құжатта және көліктік (тасымалдау) құжаттарында кеден органының тиісті белгілерін қою арқылы ресімделеді.

      Егер тауарлардың Одақтың кедендік аумағынан кетуі үшін кедендік декларация осы Кодекстің 80-бабының 2-тармағына сәйкес ұсынылмайтын болса, тауарлардың Одақтың кедендік аумағынан кетуіне кеден органының рұқсаты кеден органының ақпараттық жүйесін пайдаланумен және көліктік (тасымалдау) құжаттарда кеден органының тиісті белгілерін қою арқылы ресімделеді.

      Иесімен бірге алып жүрілетін багажда өткізілетін жеке пайдалануға арналған тауарлардың Одақтың кедендік аумағынан кетуіне кеден органының рұқсаты мұндай тауарларды шығару болып табылады.

      10. Иесімен бірге алып жүрілетін багажда өткізілетін жеке пайдалануға арналған тауарларды қоспағанда, тауарлардың Одақтың кедендік аумағынан кетуіне кеден органының рұқсат беруі туралы мәліметтер кеден органдарының ақпараттық жүйелеріне енгізіледі.

      11. Тауарларды тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көліктің түріне байланысты, Комиссия белгілі бір кезең ішінде бір халықаралық тасымалдау көлік құралымен Одақтың кедендік шекарасы арқылы тұрақты өткізілген кезде тауарлардың Одақтың кедендік аумағынан кетуі үшін тасымалдаушының құжаттар мен мәліметтерді табыс ету ерекшеліктерін айқындауға құқылы.

      12. Осы баптың 9-тармағын қоспағанда, осы тараудың ережелері жеке тұлғалар Одақтың кедендік аумағынан әкететін жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты қолданылмайды.

      Жеке тұлғалар Одақтың кедендік аумағынан әкететін жеке пайдалануға арналған тауарлардың Одақтың кедендік аумағынан кетуі үшін осындай тауарларға қатысты кедендік операциялар осы Кодекстің 37-тарауына сәйкес жүргізіледі.

      13. Осы тараудың ережелері:

      1) Одақтың кедендік аумағында орналасқан портқа кірмей немесе әуежайға қонбай, Одақтың кедендік аумағын кесіп өтетін су және әуе кемелерімен тасымалданатын тауарларға;

      2) Одақтың кедендік аумағының бір бөлігінен осы Кодекстің 302-бабының 5-тармағының 1-тармақшасымен көзделген жағдайларда, Одақтың мүшелері болып табылмайтын мемлекеттердің аумақтары арқылы Одақтың кедендік аумағының екінші бөлігіне су және әуе кемелерімен тасымалданатын Одақтың тауарларына және шетелдік тауарларға;

      3) құбыржол көлігімен немесе электр тарату желілері арқылы тасымалданатын тауарларға қатысты қолданылмайды.

93-бап. Одақтың кедендік аумағынан тауарлардың іс жүзінде әкетілуін растау

      Кеден органдарының Одақтың кедендік аумағынан тауарлардың іс жүзінде әкетілуін растау тәртібін Комиссия айқындайды.

94-бап. Одақтың кедендік аумағынан тауарлар кеткен кезде оларға қойылатын талаптар

      1. Шетелдік тауарлар, белгілі бір кедендік ресіммен орналастырылған кезде не Одақтың кедендік аумағына келген кезде болған күйінде және саны мен, егер, осы тармақтың екінші абзацымен көзделген жағдайларды қоспағанда, бұл тауарлар Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарлар өткізілетін орындардан кетпеген болса, Одақтың кедендік аумағынан іс жүзінде әкетілуге тиіс.

      Мұндай шетелдік тауарлардың табиғи тозу немесе залалды болу салдарынан не қалыпты тасу (тасымалдау) және (немесе) сақталу жағдайларында тауарлардың табиғи қасиеттерінің өзгеруі салдарынан немесе көлік құралында төгілмейтін қалдықтың болуы салдарынан олардың санының өзгеруі салдарынан санын және (немесе) күйін өзгертуге рұқсат етіледі.

      2. Одақтың тауарлары, осы тармақтың 3 және 5-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, белгілі бір кедендік ресіммен орналастырылған кезде болған күйінде және санымен Одақтың кедендік аумағынан іс жүзінде әкетілуге тиіс.

      3. Мына жағдайларда:

      1) табиғи тозу немесе залалды болу салдарынан не қалыпты тасу (тасымалдау) және (немесе) сақталған жағдайда тауарлардың табиғи қасиеттерінің өзгеруі немесе көлік құралында төгілмейтін қалдықтың болуы салдарынан олардың санының өзгеруі салдарынан;

      2) Одақтың кедендік аумағынан үйінді ретінде, үю, құю арқылы су кемелерімен тасымалданатын, Одақтың осындай тауарларын су кемесінің жүк тиейтін орынжайларына (бөліктеріне, ыдыстарына) тиеу кезінде араластыру нәтижесінде орын алған Одақ тауарларының санын және (немесе) күйін өзгертуге рұқсат етіледі.

      4. Одақтың кедендік аумағынан үйінді ретінде, үю, құю арқылы тасымалданатын, су кемелерімен әкетілетін және оларға қатысты Одақтың кедендік аумағынан кеткен кезде осындай тауарларды су кемесінің жүк тиейтін орынжайларына (бөліктеріне, ыдыстарына) тиеу кезінде араласу нәтижесінде орын алған олардың санын және (немесе) күйін өзгертуге рұқсат етілетін Одақ тауарларының тізбесін Комиссия айқындайды.

      5. Одақ тауарлары, тауарлар санының кемуі орын алған себептерге қарамастан, оларды белгілі бір кедендік ресіммен орналастыру кезінде мәлімделген санға қарағанда, аз санмен Одақтың кедендік аумағынан әкетілуі мүмкін.

      Осы тармақтың бірінші абзацы осы Кодекстің 207-бабының 5-тармағы 2-тармақшасының төртінші абзацында және 215-бабының 4-тармағы 2-тармақшасының төртінші абзацында көрсетілген тауарларға қатысты қолданылмайды.

      6. Тұлғалар, егер тауарларды қайтарымсыз жоғалту және (немесе) санының және (немесе) күйінің өзгеруі аварияның немесе еңсерілмес күш әсерінің салдарынан болған жағдайда, осы баптың 1-тармағының бірінші абзацы және 2-тармағының ережелерін сақтамағаны үшін жауапты болмайды.

95-бап. Тауарларды түсіру, ауыстырып тиеу және тауарлармен жүргізілетін өзге де жүк операциялары, сондай-ақ Одақтың кедендік аумағынан тауарлар кеткенге дейін жүзеге асырылатын халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын өткізу

      1. Тауарларды түсіру, қайта тиеу (ауыстырып тиеу) және кедендік бақылаудағы және Одақтың кедендік аумағынан әкетілетін тауарлармен өзге де жүк операциялары, сондай-ақ осындай тауарларды тасымалдайтын халықаралық тасымалдау көлік құралдарын басқа көлік құралдарымен ауыстыру қызмет өңірінде тиісті операция жасалатын кеден органының рұқсатымен жол беріледі, ал егер тауарларға және халықаралық тасымалдау көлік құралдарына қатысты мұндай операциялар салынған кедендік пломбаларға және мөрлерге зақым келтірілмей жасалатын болса не тауарларға кедендік пломбалар және мөрлер салынбаған жағдайда - кеден органына электронды немесе жазбаша нысанда хабарланғаннан кейін жасалуы мүмкін.

      2. Егер осындай операцияларды бірінші және үшінші типтегі куәліктері бар уәкілетті экономикалық операторлар жасайтын болса, осы баптың 1-тармағында көрсетілген операциялар кеден органының рұқсатын алмай немесе оны хабардар етпестен жасалуы мүмкін.

      3. Кеден органы көліктік (тасымалдау) құжаттарда, тыйым салулар мен шектеулердің сақталғанын растайтын құжаттарда не мүше мемлекеттердің мемлекеттік органдары берген өзге де құжаттарда осындай операцияларды жүргізуға тыйым салынған болса, осы баптың 1-тармағында көрсетілген операцияларды жасауға рұқсат беруден бас тартуға құқылы.

      4. Тұлғаның өтініші бойынша кеден органы осы баптың 3-тармағын ескере отырып, кеден органының жұмыс уақытынан тыс, кедендік бақылаудағы тауарлармен жүк операцияларын жасауға рұқсат етеді.

      5. Осы тарауды қолдану мақсаттары үшін Одақтың кедендік аумағы шегінде Одақтың кедендік аумағында тауарлар тасымалдайтын көлік құралы да халықаралық көлік тасымалдау құралы деп түсініледі.

      6. Кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тасылатын (тасымалданатын) тауарларға қатысты осы баптың 1-тармағымен көрсетілген операциялар осы Кодекстің 148-бабына сәйкес жасалады.

96-бап. Авария, еңсерілмейтін күштің әсер етуі немесе өзге де мән-жайлар кезінде қолданылатын шаралар

      1. Егер тауарларды кету орнынан Одақтың кедендік шекарасын нақты кесіп өтетін жерге дейін жеткізу аварияның, еңсерілмейтін күш әсерінің не тауарларды осылайша жеткізуге кедергі келтіретін өзге де мән-жайлардың салдарынан тоқтап қалған жағдайда, тасымалдаушы тауарлардың сақталуын қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қолдануға, және осындай мән-жайлар туралы және тауарлардың орналасқан орны туралы жақын жердегі кеден органына дереу хабарлауға, сондай-ақ кеден органы көрсеткен жақын жердегі кеден органына не өзге орынға тасымалдауға немесе оларды тасуды (тасымалдауды) (көлік құралы бұзылған кезде) қамтамасыз етуге міндетті.

      2. Осы баптың 1-тармағының талаптарын сақтауға байланысты тасымалдаушыда немесе өзге де тұлғаларда туындаған шығыстарды кеден органы өтемейді.

97-бап. Одақтың кедендік аумағынан шетелдік тауарлардың кетуі кезінде кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеттің туындауы мен тоқтатылуы, оларды төлеу мерзімі және оны есептеу

      1. Одақтың кедендік аумағынан шетелдік тауарлардың кетуі кезінде тасымалдаушыда кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндет кеден органы тауарлардың Одақтың кедендік аумағынан кетуіне рұқсат берген кезден бастап туындайды.

      2. Одақтың кедендік аумағынан шетелдік тауарлардың кетуі кезінде тасымалдаушыда кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеті мынадай мән-жайлар:

      1) тауарлардың Одақтың кедендік шекарасын нақты кесіп өтуі;

      2) осы баптың 3-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталғаннан кейін тауарларды шетелдік тауарларға қолданылатын кедендік рәсімдермен орналастыру;

      3) кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндетті орындау және (немесе) осы баптың 4-тармағына сәйкес есептелген және төлеуге жататын мөлшерде өндіріп алу;

      4) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кеден органының, осындай жойылуға немесе қайтарымсыз жоғалуға дейін осы Кодекске сәйкес осы шетелдік тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі туындаған жағдайларды қоспағанда, аварияның немесе еңсерілмес күш әсерінің салдарынан шетелдік тауарлардың жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу фактісін не қалыпты тасу (тасымалдау) және (немесе) сақтау жағдайларын бұл тауарлардың табиғи түрде кемуі нәтижесінде қайтарымсыз жоғалу фактісін мойындауы;

      5) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарларды тәркілеу немесе осы мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналдыру;

      6) кеден органының осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес тауарларды кідіртуі;

      7) қылмыстық іс немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс (әкімшілік процесті жүргізу) бойынша іс жүргізу барысында қылмыс туралы хабарламаны тексеру кезінде алып қойылған немесе тыйым салынған және егер бұрын мұндай тауарларды шығару жүргізілмеген болса, оларға қатысты қайтару туралы шешім қабылданған тауарларды уақытша сақтауға орналастыру немесе кедендік рәсімдердің біреуімен орналастыру туындаған кезде тоқтатылады.

      3. Кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндет, аварияның немесе еңсерілмес күштің әсер етуі салдарынан жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу не қалыпты тасу (тасымалдау) және (немесе) сақтау жағдайларында табиғи кему нәтижесінде қайтарымсыз жоғалуды қоспағанда, Одақтың кедендік шекарасын іс жүзінде кесіп өткенге дейін Одақтың кедендік аумағынан кетуі кезінде шетелдік тауарлар жоғалған жағдайда орындауға жатады.

      Көрсетілген мән-жайлар басталған кезде кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі тауарлар жоғалған күн болып есептеледі, егер ол күн белгіленбесе - кеден органы Одақтың кедендік аумағынан тауарлардың кетуіне рұқсат беру күні болып есептеледі.

      4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде, егер тауарлар, кедендік әкелу баждарын, салықтар төлеу жөніндегі тарифтік преференциялар мен жеңілдіктерді қолданбай, ішкі тұтынуға шығару кедендік рәсімімен орналастырылған болса, кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары төлеуге жатады.

      Кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осы Кодекстің 7 және 12-тарауларына сәйкес есептеледі.

      Кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары есептеу үшін осы баптың 3-тармағына сәйкес кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі болып табылатын күні қолданыста болатын кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының мөлшерлемесі қолданылады.

      Егер тауарлардың кедендік құнын анықтау үшін, сондай-ақ кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу үшін шетелдік валютаны мүше мемлекеттің валютасына қайта есептеу талап етілетін жағдайда, мұндай қайта есептеу осы баптың 3-тармағына сәйкес кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары төлеу мерзімі болып табылатын күні қолданыстағы валюта бағамы бойынша жүргізіледі.

      Егер кеден органының тауарлар туралы дәл мәліметтері (сипаты, атауы, саны, шығарылған жері және (немесе) кедендік құны) болмаса, төлеуге жататын кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеуге арналған база кеден органының қолда бар мәліметтері негізінде айқындалады, ал тауарларды жіктеу осы Кодекстің 20-бабының 3-тармағы ескеріле отырып, жүзеге асырылады.

      Егер тауар коды Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес кемінде 10 белгі саны бар топтамалар деңгейінде айқындалған жағдайда:

      кедендік әкелу баждарын есептеу үшін осындай топтамаға кіретін тауарларға сәйкес келетін кедендік баждың ең жоғарғы мөлшерлемесі қолданылады;

      салықтарды есептеу үшін қосылған құн салығының ең жоғарғы мөлшерлемесі, кедендік баждың ең жоғарғы мөлшерлемесі белгіленген осындай топтамаға кіретін тауарларға сәйкес келетін акциздердің (акциз салығы немесе акциз алымы) ең жоғарғы мөлшерлемесі қолданылады;

      арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу үшін осы баптың оныншы абзацын ескере отырып, осындай топтамаға кіретін тауарларға сәйкес келетін арнайы, демпингке қарсы, өтем бажының ең жоғарғы мөлшерлемесі қолданылады.

      Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осы Кодекстің 4-тарауына сәйкес расталған тауарлардың шыққан жерін және (немесе) көрсетілген баждарды анықтау үшін қажет мәліметтерге сүйене отырып есептеледі. Егер тауарлардың шыққан жерін және (немесе) көрсетілген баждарды анықтау үшін қажет өзге мәліметтер расталмаса, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары, егер тауарды жіктеу 10 белгі деңгейінде жүзеге асырылатын болса, Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының коды бар тауарларға не топтамаға кіретін тауарларға қатысты, егер тауарлардың кодтары Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес 10 белгі санынан кем топтама деңгейінде белгіленген болса, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының ең жоғарғы мөлшерлемесіне сүйене отырып есептеледі.

      Тауарлар туралы дәл мәліметтер кейін анықталған кезде кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осындай дәл мәліметтерге сүйене отырып есептеледі, кедендік әкелу баждарының, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының артық төленген және (немесе) артық өндіріп алынған сомаларын қайтару (есепке жазу) не осы Кодекстің 10 және 11-тарауларына және 76 және 77-баптарына сәйкес төленбеген сомаларды өндіріп алу жүзеге асырылады.

      5. Тауарлар шетелдік тауарларға қолданылатын кедендік рәсімдермен орналастырылған жағдайда кеден органдарының осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес тауарларды кідіртуі, кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу міндетін орындағаннан кейін уақытша сақтауға қою және (немесе) осы бапқа сәйкес кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының сомасын (толық немесе ішінара) өндіріп алулары, төленген және (немесе) өндіріп алынған кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осы Кодекстің 10-тарауына және 76-бабына сәйкес қайтаруға (есепке жатқызу) жатады.

16-тарау

Тауарларды уақытша сақтау және тауарларды уақытша сақтауға қоюға байланысты кедендік операциялар

98-бап. Тауарларды уақытша сақтау туралы жалпы ережелер

      1. Уақытша сақтау орындарында шетелдік тауарларды кеден органы оларды шығарғанға дейін не егер шетелдік тауарлар Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарлар өткізілетін орындарда сақталған болса, Одақтың кедендік аумағынан тауарлардың кетуіне кеден органының рұқсатын алғанға дейін не қылмыстық іс бойынша немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс (әкімшілік процесті жүргізу) бойынша іс жүргізу барысында қылмыс туралы хабарламаны тексеру кезінде алып қою немесе тыйым салу қолданылатын күнге дейін сақтау тауарларды уақытша сақтау деп түсініледі.

      2. Осы баптың 4-тармағында, осы Кодекстің 88-бабының 7 және 8-тармақтарында, 114-баптың 7-тармағында, 129-баптың 6-тармағында, 152-бапта, 240-баптың 3-тармағында, 259-бапта және 286-баптың 12-тармағында көзделген, сондай-ақ осы Кодекстің 88-бабының 7-тармағының алтыншы абзацына және 8-тармағының екінші абзацына сәйкес мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген жағдайлар мен мерзімдерде тауарлар уақытша сақтауға орналастыруға жатады.

      3. Тауарларды уақытша сақтау құбыржол көлігімен немесе электр беру желілері бойынша өткізілетін тауарларға қатысты, сондай-ақ осы Кодексте көзделген жағдайларда қолданылмайды.

      4. Қылмыстық іс бойынша немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс (әкімшілік процесті жүргізу) бойынша іс жүргізу барысында қылмыс туралы хабарламаны тексеру кезінде алып қойылған немесе тыйым салынған және кедендік декларациялауға жататын, оларға қатысты қайтару туралы шешім қабылданған тауарлар, оның ішінде тауарларды тәркілеу туралы шешім жойылған не тәркілеу түріндегі жаза (өндіріп алу) өзге жаза түрімен (өндіріп алу) ауыстырылған жағдайда, мыналар:

      1) қылмыстық не әкімшілік жауапкершіліктен босату туралы соттың немесе өзге уәкілетті органның (лауазымды тұлғаның) шешімі;

      2) қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы уәкілетті органның (лауазымды тұлға) шешімі;

      3) қылмыстық істі не әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі тоқтату туралы соттың немесе уәкілетті органның (лауазымды тұлғаның) шешімі;

      4) соттың айыптау (ақтау) үкімі;

      5) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы соттың немесе уәкілетті органның (лауазымды тұлғаның) шешімі;

      6) тауарларды тәркілеу туралы шешімді жою не тәркілеу түріндегі жазаны (өндіріп алуды) өзге жаза түрімен (өндіріп алу) ауыстыру туралы соттың шешімі күшіне енген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 10 күннен кешіктірілмей уақытша сақтауға қойылуға тиіс.

      5. Осы баптың 4-тармағында көрсетілген уақытша сақтауға орналастырылмаған тауарларды кеден органы осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес ұстап қалады.

      6. Осы баптың 4-тармағының ережелері, егер осы тармақта көрсетілген тауарларға қатысты тауарларды уақытша сақтауға орналастыруға арналған осы тармақта көзделген мерзім аяқталғанға дейін кедендік декларация берілген болса, қолданылмайды.

      7. Уақытша сақтауда тұрған тауарларға қатысты өкілеттіктері бар тұлғалар осындай тауарларды пайдалануға, оның ішінде олар шығарылғанға дейін уақытша сақтау орнының аумағынан әкетуге құқығы жоқ, ал егер шетелдік тауарлар - олар шығарылғанға дейін не Одақтың кедендік аумағынан тауарлардың кетуіне кеден органының рұқсатын алғанға дейін Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу орнында уақытша сақтауда тұрған болса, оларды пайдалануға құқығы жоқ.

      Осы тармақтың бірінші абзацы мүше мемлекетке тұрақты тұруға қоныс аудару, мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес босқын, мәжбүрлі қоныс аударушы мәртебесін алуға, олардың уақытша сақталуы осы Кодекстің 259-бабына сәйкес жүзеге асырылатын, ниеті бар шетелдік жеке тұлғаның жеке пайдалануға арналған тауарларына қатысты қолданылмайды.

      8. Тауарлар шығарылғанға дейін мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген жағдайларда тауарларды уақытша сақтау орнын өзгертуге жол беріледі.

      Шетелдік тауарларды бір уақытша сақтау орнынан басқа уақытша сақтау орнына тасу (тасымалдау) кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес, не егер бұл мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында көзделген болса, - осындай заңнамада белгіленген тәртіппен кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылмай-ақ жүзеге асырылады.

99-бап. Тауарларды уақытша сақтау орындары

      1. Тауарларды уақытша сақтау орындары осы баптың 2-тармағына сәйкес тауарларды уақытша сақтауды жүзеге асыруға болатын (бұдан әрі - уақытша сақтау орындары) уақытша сақтау қоймалары мен өзге де орындар болып табылады.

      2. Тауарларды уақытша сақтауды тауарларды алушының еркін қоймасының аумағында, ЕЭА аумағында, үй-жайларда, қоймаларда, ашық алаңдарда және өзге де аумақтарда, сондай-ақ осы Кодексте немесе мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген өзге орындарда жүзеге асыруға болады.

      3. Басқа тауарларға зиян келтіруі мүмкін немесе ерекше сақтау жағдайларын талап ететін тауарлар осындай тауарларды сақтауға арнайы бейімделген уақытша сақтау орындарында сақталуға тиіс.

      4. Уақытша сақтау орындарына тауарларды орналастыру мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес расталады.

100-бап. Тауарларды уақытша сақтауға орналастыруға байланысты кедендік операциялар және оларды жүргізу тәртібі

      1. Тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін тасымалдаушы немесе тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге тұлға кеден органына көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) тауарлар туралы мәліметтер, тауарларды жөнелтуші және алушы, оларды жөнелтуші елі және межелі елі туралы мәліметтер қамтылған кедендік құжаттарды не электрондық құжат түрінде ұсынылған алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі туралы мәліметтер бар құжатты ұсынады.

      Кеден органына құжаттарды беру электрондық түрде жүзеге асырылуы мүмкін.

      2. Кеден органы тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін ұсынылған құжаттарды, кеден органына осындай құжаттар берілген кезден бастап 1 сағаттан кешіктірмей тіркейді және тұлғаға осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттардың тіркелгені туралы растауды береді.

      Кеден органының тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін ұсынылған құжаттарды тіркеуге байланысты кедендік операцияларды жасау және олардың тіркелгені туралы растауды беру тәртібі мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      3. Тауарлар, кеден органы тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін ұсынылған құжаттарды тіркегеннен кейін, егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, уақытша сақтауда тұрған болып есептеледі.

      4. Мүше мемлекетке тұрақты тұруға қоныс аудару, осы мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес босқын, мәжбүрлі қоныс аударушы мәртебесін алу ниеті бар шетелдік жеке тұлғаның жеке пайдалануға арналған тауарларын уақытша сақтауға орналастыруға байланысты кедендік операциялар осы Кодекстің 259-бабына сәйкес жасалады.

      5. Тауарларды ғимараттарға, үй-жайларға (үй-жайлардың бөлімдеріне) және (немесе) екінші немесе үшінші типтегі куәліктері бар уәкілетті экономикалық оператордың кедендік бақылау аймағы болып табылатын ашық алаңдарға (ашық алаңдар бөлімдеріне) жеткізу кезінде тауарларды уақытша сақтауға орналастыруға байланысты кедендік операциялар осы Кодекстің 440-бабы ескеріле отырып жасалады.

101-бап. Тауарларды уақытша сақтау мерзімі

      1. Тауарларды уақытша сақтау мерзімі кеден органы уақытша сақтауға орналастыру үшін ұсынылған құжаттарды тіркеген күннен кейінгі күннен бастап есептеледі және осы Кодекстің осы бабының 2-тармағында және 259-бабында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, 4 айды құрайды.

      Комиссияның тауарлардың жекелеген санаттары үшін осы тармақтың бірінші абзацында белгілеген мерзімнен аз уақытша сақтау мерзімін белгілеуге құқығы бар.

      2. Халықаралық пошта алмасу орындарында (мекемелерде) сақтаудағы халықаралық пошта жөнелтілімдеріне қатысты, сондай-ақ Одақтың кедендік шекарасы арқылы әуе көлігімен өткізілген жолаушы алмаған немесе талап етпеген жүктерге қатысты уақытша сақтау мерзімі 6 айды құрайды.

      3. Тауарлардың уақытша сақтау мерзімі аяқталған соң шығару жүргізілмеген тауарларды не оларға қатысты Одақтың кедендік аумағынан тауарлардың шығарылуына кеден органының рұқсаты алынбаған, егер шетелдік тауарлар Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарлар өткізілетін орындарда сақталса кеден органы, осы баптың екінші абзацында көрсетілген жағдайды қоспағанда, Кодекстің 51-тарауына сәйкес кідіртеді.

      Егер уақытша сақтау мерзімі аяқталғанға дейін кеден органы кедендік декларацияны тіркеген болса, бірақ кеден органы тауарларды уақытша сақтау мерзімінің өтуі бойынша тауарларды шығармаған не тауарларды шығарудан бас тартпаған жағдайда, кеден органы көрсетілген тауарларды кідіртпейді. Тауарларды шығарудан бас тартылған жағдайда, кеден органы уақытша сақтау мерзімі өткен тауарларды осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес кідіртеді.

102-бап. Уақытша сақтауда тұрған тауарлармен операциялар

      1. Уақытша сақтауда тұрған тауарларға қатысты өкілеттіктері бар тұлғалар осындай тауарлармен оларды өзгермейтін қалпында сақталуын қамтамасыз ету үшін қажетті операцияларды жасауға, оның ішінде тауарларды қарауға және өлшеуге, оларды уақытша сақтау орны шегінде ауыстыруға құқылы.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілмеген операциялар, оның ішінде тауарлардың сынамасын және (немесе) үлгілерін алу, зақымданған орамасын түзету, тауарлардың санын және (немесе) сипаттамасын анықтау үшін орамды ашу, сондай-ақ тауарларды кейіннен тасуға (тасымалдауға) дайындау үшін қажетті операциялар кеден органының рұқсатымен жасалады.

      Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген кеден органының рұқсат беру және сондай рұқсатты беруден бас тарту тәртібі мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      3. Мүше мемлекетке тұрақты тұруға қоныс аударуға, осы мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес босқын, мәжбүрлі қоныс аударушы мәртебесін алуға ниеті бар шетелдік жеке тұлғаның уақытша сақтауда тұрған жеке пайдалануға арналған тауарларымен операциялар осы Кодекстің 259-бабына сәйкес жасалады.

103-бап. Тауарларды уақытша сақтау кезінде кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу міндетінің туындауы және тоқтатылуы, оларды төлеу мерзімі және есептеу

      1. Уақытша сақтауға орналастырылатын шетелдік тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеті:

      1) тасымалдаушыда немесе тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін құжаттар ұсынылған тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге тұлғада - кеден органы осы құжаттарды тіркеген кезден;

      2) уақытша сақтау қоймасының иесінде - уақытша сақтау қоймасында тауарларды орналастырған кезден;

      3) уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында тауарларды уақытша сақтауды жүзеге асырушы тұлғада - кеден органы тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін ұсынылған құжаттарды тіркеген кезден бастап туындайды.

      2. Уақытша сақтауға орналастырылатын (орналастырылған) шетелдік тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндет:

      1) тасымалдаушыда немесе тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін құжаттар ұсынылған тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге тұлғада:

      тауарларды уақытша сақтау қоймасына орналастыру не уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында уақытша сақтауға өзге тұлғаның оларды қабылдауы;

      осы баптың 4-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген мән-жайлар туындағаннан кейін тауарларды шетелдік тауарларға қолданылатын кедендік рәсімдермен орналастыру;

      2) уақытша сақтау қоймасының иесінде:

      тауарларды уақытша сақтау қоймасынан оларды кедендік рәсімдермен орналастыруға байланысты беру;

      тауарларды осы баптың 4-тармағының 3-тармақшасында көрсетілген мән-жайлар туындағаннан кейін шетелдік тауарларға қолданылатын кедендік рәсімдермен орналастыру;

      3) уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында тауарларды уақытша сақтауды жүзеге асырушы тұлғада - тауарларды осы баптың 4-тармағының 2 және 3-тармақшаларында көрсетілген мән-жайлар басталғаннан кейін шетелдік тауарларға қолданылатын кедендік рәсімдермен орналастыру;

      4) осы баптың 1-3-тармақшаларында көрсетілген тұлғаларда:

      кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндетті орындау және (немесе) осы баптың 5-тармағына сәйкес есептелген және төлеуге жататын мөлшерде өндіріп алу;

      осы Кодекске сәйкес осындай жойылу немесе қайтарымсыз жоғалуға дейін осы шетелдік тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі туындаған жағдайларды қоспағанда, мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кеден органы аварияның салдарынан немесе еңсерілмейтін күштің әсерінен шетелдік тауарлардың жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу фактін не қалыпты тасу (тасымалдау) және (немесе) сақтау жағдайларында табиғи кему нәтижесінде осы тауарлардың қайтарымсыз жоғалу фактін мойындаған;

      мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тауарларды тәркілеу немесе осы мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналдыру;

      кеден органының осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес тауарларды кідіртуі;

      қылмыстық іс немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс (әкімшілік процесті жүргізу) бойынша іс жүргізу барысында қылмыс туралы хабарламаны тексеру кезінде алып қойылған немесе тыйым салынған және егер бұрын мұндай тауарларды шығару жүргізілмеген болса, оларға қатысты қайтару туралы шешім қабылданған тауарларды уақытша сақтауға орналастыру немесе кедендік рәсімдердің біреуімен орналастыру мән-жайлары туындаған кезде тоқтатылады.

      3. Осы баптың 4-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндет орындалуға жатады.

      4. Мынадай мән-жайлар басталған кезде кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі болып:

      1) тасымалдаушы немесе тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін құжаттар ұсынылған тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге тұлға үшін:

      аварияның салдарынан немесе еңсерілмейтін күштің әрекетінен жойылған және (немесе) қайтарымсыз жоғалуды не қалыпты тасу (тасымалдау) және (немесе) сақтау жағдайларында табиғи кему нәтижесінде қайтарымсыз жоғалуды қоспағанда, уақытша сақтауға орналастырылған тауарлар, оларды уақытша сақтау қоймасына орналастырғанға дейін жоғалған немесе уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында оларды уақытша сақтауға өзге тұлға қабылдаған жағдайда, — осындай жоғалту күні, ал егер бұл күн белгіленбеген болса — тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін ұсынылған құжаттарды кеден органы тіркеген күн;

      тауарларды уақытша сақтау қоймасына орналастырғанға дейін уақытша сақтауға орналастырылған тауарларды алушыға немесе өзге тұлғаға кеден органының рұқсатынсыз берген не уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында уақытша сақтауға оларды өзге тұлға қабылдаған жағдайда - осындай беру күні, ал егер бұл күн белгіленбеген болса, — тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін ұсынылған құжаттарды кеден органы тіркеген күн;

      2) уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында тауарларды уақытша сақтауды жүзеге асырушы тұлға үшін:

      аварияның салдарынан немесе еңсерілмейтін күштің әрекетінен жойылған және (немесе) қайтарымсыз жоғалуды не қалыпты тасу (тасымалдау) және (немесе) сақтау жағдайларында табиғи кему нәтижесінде қайтарымсыз жоғалуды қоспағанда, уақытша сақтауға орналастырылған тауарлар, уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында оларды орналастырғанға дейін жоғалған жағдайда - осындай жоғалту күні, ал егер бұл күн белгіленбеген болса - тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін ұсынылған құжаттарды кеден органы тіркеген күн;

      уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында тауарларды орналастырғанға дейін кеден органының рұқсатынсыз алушыға немесе өзге тұлға уақытша сақтауға орналастырылған берген жағдайда, - осындай беру күні, ал егер бұл күн белгіленбеген болса — тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін ұсынылған құжаттарды кеден органы тіркеген күн;

      3) уақытша сақтау қоймасының иесі үшін не уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында тауарларды уақытша сақтауды жүзеге асырушы тұлға үшін:

      аварияның салдарында немесе еңсерілмейтін күштің әсерінен жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу не қалыпты тасу (тасымалдау) және (немесе) сақтау жағдайларында табиғи кему нәтижесінде қайтарымсыз жоғалуды қоспағанда, уақытша сақтау қоймасында сақталуда немесе уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында тауарлар жоғалған жағдайында, — осындай жоғалту күні, ал егер бұл күн белгіленбеген болса - уақытша сақтау қоймасында не уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында тауарлар орналастырылатын күн;

      уақытша сақтау қоймасында немесе уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында сақталудағы тауарларды кеден органының рұқсатынсыз алушыға немесе өзге тұлғаға беру жағдайында, - осындай беру күні, ал егер бұл күн белгіленбеген болса — уақытша сақтау қоймасында не уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын орында тауарлар орналастырылатын күн;

      тауарларды алушының қоймасында сақтаудағы тауарлар, тауарларды уақытша сақтау мақсатында пайдаланылмаған жағдайында, - осындай пайдалану күні, ал егер бұл күн белгіленбеген болса, - тауарларды уақытша сақтауға орналастыру үшін ұсынылған құжаттарды кеден органы тіркеген күн есептеледі.

      5. Егер кедендік әкелу баждарын, салықтар төлеу жөніндегі тарифтік преференциялар мен жеңілдіктерді қолданбай, тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған болса, осы баптың 4-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде, кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеуге жатады.

      Кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осы Кодекстің 7 және 12-тарауларына сәйкес есептеледі.

      Кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу үшін осы баптың 4-тармағына сәйкес кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі болып табылатын күні қолданыста болатын кедендік әкелу баждарының, салықтарының, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының мөлшерлемелері қолданылады.

      Егер тауарлардың кедендік құнын анықтау үшін, сондай-ақ кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу үшін шетелдік валютаны мүше мемлекеттің валютасына қайта есептеу талап етілетін жағдайда, мұндай қайта есептеу осы баптың 4-тармағына сәйкес кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі болып табылатын күні қолданыста болатын валюта бағамы бойынша жүргізіледі.

      Егер кеден органының тауарлар туралы дәл мәліметтері (сипаты, атауы, саны, шығарылған жері және (немесе) кедендік құны) болмаса, төлеуге жататын кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеуге арналған база кеден органының қолда бар мәліметтері негізінде айқындалады, ал тауарларды жіктеу осы Кодекстің 20-бабының 3-тармағы ескеріле отырып жүзеге асырылады.

      Егер тауар коды Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес кемінде 10 белгі саны бар топтамалар деңгейінде айқындалған жағдайда:

      кедендік әкелу баждарын есептеу үшін осындай топтамаға кіретін тауарларға сәйкес келетін кедендік баждардың ең жоғары мөлшерлемесі қолданылады;

      салықтарды есептеу үшін қосылған құн салығының ең жоғары мөлшерлемесі, кедендік баждардың ең жоғары мөлшерлемесі белгіленген осындай топтамаға кіретін тауарларға сәйкес келетін акциздердің (акциз салығы немесе акциздік алымның) ең жоғары мөлшерлемесі қолданылады;

      арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу үшін осы баптың оныншы абзацын ескере отырып, осындай топтамаға кіретін тауарларға сәйкес келетін арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының ең жоғары мөлшерлемесі қолданылады.

      Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осы Кодекстің 4-тарауына сәйкес расталған тауарлардың шығарылған жерін және (немесе) көрсетілген баждарды анықтау үшін қажет мәліметтерге сүйене отырып есептеледі. Егер тауарлардың шығарылуы және (немесе) көрсетілген баждарды анықтау үшін қажет өзге мәліметтер расталмаса, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары, егер тауарды жіктеу 10 белгі деңгейінде жүзеге асырылатын болса, Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының коды бар тауарларға не топтамаға кіретін тауарларға қатысты, егер тауарлардың кодтары Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес белгі саны 10-нан кем топтама деңгейінде анықталған болса, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының ең жоғары мөлшерлемесіне сүйене отырып есептеледі.

      Тауарлар туралы нақты мәліметтерден кейін анықталған кезде кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осындай дәл мәліметтерге сүйене отырып есептеледі, кедендік әкелу баждарының, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының артық төленген және (немесе) артық өндіріп алынған сомаларын қайтару (есепке жазу) не осы Кодекстің 10 және 11-тарауларына және 76 және 77-баптарына сәйкес төленбеген сомаларын өндіріп алу жүзеге асырылады.

      6. Тауарлар шетелдік тауарларға қолданылатын кедендік рәсімдермен орналастырылған жағдайда, кеден органдарының осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес тауарларды кідіртуі, кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу міндетін орындағаннан кейін уақытша сақтауға орналастыру және (немесе) осы бапқа сәйкес кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының сомасын (толық немесе ішінара) өндіріп алуы, төленген және (немесе) өндіріп алынған кедендік әкелу баждары, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осы Кодекстің 10-тарауына және 76-бабына сәйкес қайтарылуға (есепке жатқызылуға) жатады.

17-тарау

Кедендік декларация және кедендік декларацияны берумен, тіркеумен және кері қайтарып алумен, кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтердің өзгеруімен (толықтырылуымен) байланысты кедендік операциялар

104-бап. Кедендік декларация туралы жалпы ережелер

      1. Тауарлар кедендік рәсіммен орналастырылған кезде не осы Кодекстің 258-бабының 4-тармағында, 272-бабының 4-тармағында және 281-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда олар кедендік декларациялауға жатады.

      Тауарларды осы Кодекстің 204-бабының 4-тармағына сәйкес еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімімен орналастыру кезінде, сондай-ақ осы Кодекстің 286-бабының 3, 14 - 17 баптарында және 301-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда олар кедендік декларациялауға жатпайды.

      2. Егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, кедендік декларациялауды декларант не кеден өкілі жүзеге асырады.

      3. Кедендік декларациялау электрондық нысанда жүзеге асырылады.

      4. Жазбаша нысандағы кедендік декларациялауға:

      1) тауарларды кеден транзитінің кедендік рәсімімен орналастыру кезінде;

      2) жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты;

      3) халықаралық пошта жөнелтімдерімен жіберілетін тауарларға қатысты;

      4) халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарына қатысты;

      5) кедендік декларация ретінде көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге құжаттарды, оның ішінде осы Кодекстің 105-бабының 6-тармағының екінші абзацына сәйкес мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында көзделген құжаттарды пайдалану кезінде;

      6) Комиссия және Комиссияда көзделген жағдайларда мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасы айқындайтын өзге де жағдайларда рұқсат етіледі.

      5. Осы баптың 4-тармағының ережелеріне қарамастан, егер кеден органының кеден органдары пайдаланатын ақпараттық жүйелердің техникалық істен шығуынан, байланыс құралдары (телекоммуникациялық желілер және Интернет желісі) жұмысының бұзылуынан, электр энергиясының сөндірілуінен туындаған жарамсыздығына байланысты декларанттың кедендік декларациялауды электрондық нысанда іске асыруды қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаса, сондай-ақ мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленетін өзге де жағдайларда кедендік декларациялау жазбаша нысанда жүзеге асырылуы мүмкін.

      6. Кедендік декларациялау нысанына қарай электрондық құжат түріндегі кедендік декларация (бұдан әрі - электрондық кедендік декларация) немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түріндегі кедендік декларация (бұдан әрі қағаз жеткізгіштегі кедендік декларация) пайдаланылады.

      7. Егер шетелдік тауарлар кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданған жағдайларда, кедендік декларация мұндай тауарларға қатысты олар Одақтың кедендік аумағына әкелінгенге дейін немесе тауарларды кедендік жөнелтуші органы айқындаған жеткізу орнына жеткізгенге дейін берілгенде кедендік декларациялаудың (бұдан әрі - алдын ала кедендік декларациялау) ерекшеліктері осы Кодекстің 114-бабында айқындалады.

      Егер декларантта тауарларға декларация беру кезінде тауарларға осындай декларацияда мәлімдеу үшін қажетті нақты мәліметтер болмаған жағдайда кедендік декларациялаудың (бұдан әрі - толық емес кедендік декларациялау) ерекшеліктері осы Кодекстің 115-бабында айқындалады.

      Егер тұлға Одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды жеткізу кезеңі ішінде екі немесе одан көп партиямен бір шарттармен өткізуді жүзеге асырған жағдайда кедендік декларациялаудың (бұдан әрі - кезеңдік кедендік декларациялау) ерекшеліктері осы Кодекстің 116-бабында айқындалады.

      Одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде өткізілетін тауарларды кедендік декларациялаудың ерекшеліктері осы Кодекстің 117-бабында айқындалады.

      8. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында осы Кодексте белгіленген ерекшеліктерден ерекшеленетін кедендік декларациялау ерекшеліктері:

      1) егер декларантта кедендік декларациялау үшін қажетті нақты мәліметтер болмаса;

      2) егер Одақтың тауарларын аумағында ЕЭА құрылған мүше мемлекет аумағының қалған бөлігінен ЕЭА аумағына әкелу және Одақтың тауарларын аумағында ЕЭА құрылған мүше мемлекет аумағының қалған бөлігіне ЕЭА аумағынан әкету жеткізу кезеңі ішінде екі немесе одан көп партиямен бір шарттармен жүзеге асырылса;

      3) егер Одақтың тауарларын аумағында еркін қойма иесі еркін қоймалар иелерінің тізіліміне қосылған мүше мемлекет аумағының қалған бөлігінен еркін қойма аумағына әкелу және Одақтың тауарларын еркін қойма аумағынан еркін қойма иесі еркін қоймалар иелерінің тізіліміне қосылған мүше мемлекет аумағының қалған бөлігіне әкету жеткізу кезеңі ішінде екі немесе одан көп партиямен бір шарттармен жүзеге асырылса;

      4) құбыржол көлігімен немесе электр беру желілері бойынша өткізілетін тауарларға қатысты белгіленуі мүмкін.

      9. Комиссия егер тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу міндеті осы Кодекстің 136-бабының 2-тармағының бірінші абзацына және 225-бабының 2-тармағының бірінші абзацына сәйкес туындамайтын болса, оларды кедендік декларациялау ерекшелігін айқындауға құқылы.

105-бап. Кедендік декларация

      1. Кедендік декларациялау кезінде кедендік декларацияның мынадай түрлері қолданылады:

      1) тауарларға арналған декларация;

      2) транзиттік декларация;

      3) жолаушының кедендік декларациясы;

      4) көлік құралына арналған декларация.

      2. Комиссия айқындайтын жағдайларда кедендік құн декларациясы толтырылады, онда тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтер, оның ішінде тауарлардың кедендік құнын айқындау әдісі, тауарлардың кедендік құнының шамасы туралы, тауарлардың кедендік құнын айқындауға қатысы бар тауарлармен мәмілелердің шарттары мен жағдайлары туралы мәлімделеді.

      Кедендік құн декларациясы тауарларға арналған декларацияның ажырамас бөлігі болып табылады.

      Электрондық құжат түріндегі және қағаз жеткізгіштегі кедендік құн декларациясының электрондық түріндегі кедендік құн декларациясының нысанын, кедендік құн декларациясының құрылымы мен форматын, оларды толтыру тәртібін Комиссия айқындайды.

      3. Тауарларға арналған декларация кедендік транзиттің кедендік рәсімін қоспағанда, тауарларды кедендік рәсімдермен орналастыру кезінде, ал осы Кодексте көзделген жағдайларда - керек-жарақтарды кедендік декларациялау кезінде пайдаланылады.

      Транзиттік декларация тауарларды кедендік транзиттің кедендік рәсімімен орналастыру кезінде пайдаланылады.

      Жолаушының кедендік декларациясы жеке пайдалануға арналған тауарларды кедендік декларациялау кезінде, ал осы Кодексте көзделген жағдайларда - жеке пайдалануға арналған тауарларды кедендік транзитің кедендік рәсімімен орналастыру кезінде пайдаланылады.

      Көлік құралына арналған декларация халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын кедендік декларациялау кезінде, ал осы Кодексте көзделген жағдайларда - керек-жарақтарды кедендік декларациялау кезінде пайдаланылады.

      4. Кедендік декларацияда көрсетуге жататын мәліметтер тізбесі кедендік төлемдерді есептеу және төлеу, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану, кедендік статистиканы қалыптастыру, тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын бақылау, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықты қорғау бойынша шаралар қабылдауы үшін, сондай-ақ кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілердің және мүше мемлекеттер заңнамасының сақталуын бақылау үшін қажетті мәліметтермен ғана шектеледі.

      5. Кедендік декларацияның, оның құрылымының нысанын және электрондық кедендік декларацияның және қағаз жеткізгіштегі кедендік декларацияның электрондық түрлерінің форматтарын және оларды толтыру тәртіптерін Комиссия осы баптың 1-тармағында көзделген кедендік декларация түрлеріне, кедендік рәсімдерге, тауарлар санаттарына, оларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізетін тұлғаларға байланысты айқындайды.

      6. Тауарларға арналған декларация және транзиттік декларация ретінде көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды, оның ішінде мүше мемлекеттердің үшінші тараппен осы Кодексте айқындалатын жағдайларда және тәртіппен тауарлар шығару үшін қажетті мәліметтерді қамтитын халықаралық шарттарында, мүше мемлекеттердің үшінші тараппен және (немесе) Комиссиямен халықаралық шарттарында және Комиссия көздеген жағдайларда мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделген құжаттарды пайдалануға рұқсат етіледі.

      Тауарларға арналған декларация және транзиттік декларация ретінде көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды, оның ішінде мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында көзделген құжаттарды пайдалану кезінде кедендік декларациялау, егер Комиссия және (немесе) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында өзгеше айқындалмаған болса, жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

      Одақтың кедендік аумағы бойынша тауарларды тасуды (тасымалдау) жүзеге асыратын көлік түріне қарай Комиссия транзиттік декларация ретінде пайдаланылатын көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың, оның ішінде мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында көзделген құжаттардың тізбесін, сондай-ақ оларды пайдалану жағдайлары мен тәртібін айқындауға құқылы.

      7. Транзиттік декларация ретінде Комиссия айқындайтын тәртіппен электрондық құжат түрінде ұсынылған алдын ала ақпаратты пайдалануға рұқсат етіледі.

106-бап. Тауарларға арналған декларацияда көрсетілуі тиіс мәліметтер

      1. Тауарларға арналған декларацияда мынадай:

      1) мәлімделетін кедендік рәсім туралы;

      2) декларант, кеден өкілі, тауарларды жөнелтуші, алушы, сатушы және сатып алушы туралы;

      3) халықаралық тасымалдаудың көлік құралдары, сондай-ақ Одақтың кедендік аумағы бойынша тауарлар тасымалданған (тасымалданатын) көлік құралдары туралы;

      4) тауарлар туралы:

      кедендік төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары мен алынуы тыйым салулар мен шектеулерлің сақталуын, ішкі нарықты қорғау шараларын, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау бойынша шараларды қабылдауын қамтамасыз ету, Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының 10-таңбалық кодына идентификаттау, жатқызу үшін кеден органдарына жүктелген өзге де төлемдерді есептеу жөне алу үшін қажетті атау, сипаттама;

      Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауарлар коды;

      тауарлар шығарылған ел;

      жөнелтуші елдің және межелі ел атауы;

      тауарларды өндіруші;

      тауар белгісі;

      мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізіліміне және (немесе) кеден органына тауарларға арналған декларация берілетін мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізіліміне қосылған зияткерлік меншік объектісі болып табылатын тауар шығарылған жердің атауы;

      орамалардың сипаттамасы;

      килограмының (брутто салмағы және нетто салмағы) және қосымша өлшем бірліктерінің бағасы, саны;

      тауарлардың кедендік құны (тауарлардың кедендік құнының шамасы, айқындау әдісі);

      статистикалық құны;

      5) кедендік төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу туралы:

      кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдардың, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының мөлшерлемелері;

      кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдіктер;

      тарифтік преференциялар;

      есептелген кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдардың, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының сомалары;

      осы Кодекске сәйкес кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу үшін қолданылатын валюталар бағамы;

      6) тауарлармен мәміле және оның шарттары туралы;

      7) осы Кодекстің 7-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулердің сақталуы туралы;

      8) тауарларды кедендік рәсіммен орналастыру шарттарының сақталуы туралы;

      9) осы Кодекстің 108-бабында көрсетілген тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттар туралы;

      10) сақталуын бақылау кеден органдарына жүктелген мүше мемлекеттер заңнамасының сақталуын растайтын құжаттар туралы;

      11) тауарларға арналған декларацияны толтырған адам туралы және оның жасалған күні;

      12) Комиссия айқындайтын өзге де мәліметтер көрсетілуі тиіс.

      2. Тауарларға арналған декларация нысанын толтыру тәртібін айқындау кезінде Комиссия кедендік рәсімге, тауарлардың, оларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізетін адамдардың санаттарына және (немесе) тауарларды тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көліктің түріне қарай тауарларға арналған декларацияда көрсетілуі тиіс мәліметтерді қысқартуға құқылы.

107-бап. Транзиттік декларацияда көрсетілуі тиіс мәліметтер

      1. Транзиттік декларацияда мынадай:

      1) көліктік (тасымалдау) құжаттарына сәйкес тауарларды жөнелтуші мен алушы, декларант, тасымалдаушы туралы;

      2) тауарларды жөнелтуші ел және тауарлардың межелі елі туралы;

      3) тауарлар тасымалданатын көлік құралы туралы;

      4) коммерциялық, көліктік (тасымалдау) құжаттарына сәйкес тауарлардың атауы, саны және құны туралы;

      5) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес кемінде алғашқы 6 белгі деңгейіндегі тауарлар коды туралы. Одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде белгілі бір кезең ішінде бір немесе бірнеше көлік құралымен өткізілетін тауарларға (тауарлар құрамдауыштарына) қатысты осындай тауарларға қатысты қабылданған тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешімге не Одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде өткізілетін тауарларды сыныптау туралы шешімге сәйкес 10 белгі деңгейінде Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауар коды туралы мәліметтер көрсетілуі мүмкін;

      6) тауарлардың брутто салмағы немесе көлемі, сондай-ақ тауарлардың қосымша өлшем бірліктеріндегі саны туралы, егер Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінде декларацияланатын тауарға қатысты қосымша өлшем бірлігі белгіленген болса, Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының әрбір коды бойынша;

      7) жүк орындарының саны туралы;

      8) көліктік (тамсымалдау) құжаттарына сәйкес тауарлардың межелі пункті туралы;

      9) осы Кодекстің 7-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулердің сақталуы туралы;

      10) тауарлардың жоспарланатын ауыстырылып тиелуі немесе жолдағы жүк операциялары туралы мәліметтер көрсетілуі тиіс.

      2. Транзиттік декларация нысанын толтыру тәртібін айқындау кезінде Комиссия тауарлардың, оларды Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізетін адамдардың санатына және (немесе) тауарларды тасу (тасымалдау) жүзеге асырылатын көліктің түріне қарай транзиттік декларацияда көрсетілуі тиіс мәліметтерді қысқартуға құқылы.

      3. Транзиттік декларация ретінде осы Кодекстің 305-бабының 2-тармағында және 306-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды, оның ішінде мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында көзделген құжаттарды пайдалануға жол беріледі.

      Транзиттік декларация ретінде көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды, оның ішінде мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында көзделген құжаттарды пайдалану кезінде мұндай құжаттарда осы баптың 1-тармағында көрсетілген мәліметтер қамтылуы тиіс.

      Егер транзиттік декларация ретінде пайдаланылатын аталған құжаттарда осы баптың 1-тармағында көзделген мәліметтер болмаса, жетіспейтін мәліметтер осындай транзиттік декларацияға қоса берілетін не кеден органына ұсынылатын, онымен бірге жүретін құжаттарда қамтылуы тиіс.

      4. Транзиттік декларацияда Одақтың мүшесі болып табылмайтын мемлекеттің аумағы арқылы тасымалданатын Одақ тауарларына қатысты осы Кодекстің 7-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулердің сақталуы туралы, осындай тауарлардың құны туралы мәліметтерді және егер бұл осы Кодекске сәйкес белгіленген болса, өзге де мәліметтерді қоспағанда, осы баптың 1-тармағында көрсетілген мәліметтер мәлімделеді. Комиссия транзиттік декларацияда Одақтың мүшесі болып табылмайтын мемлекеттің аумағы арқылы тасымалданатын Одақ тауарларына қатысты тауарлардың құны туралы мәліметтерді көрсетуге не жататынын айқындауға құқылы.

      5. Транзиттік декларацияда осы баптың 1-тармағында көрсетілген мәліметтерге қосымша осы Кодекстің 302-баптың 4-тармағында көрсетілген шетелдік тауарларға қатысты оларға сәйкес тауарлар кедендік аумақта қайта өңдеудің кедендік рәсімімен немесе ішкі тұтыну үшін қайта өңдеудің кедендік рәсімімен немесе уақытша әкелу (жол беру) кедендік рәсімімен орналастырылған кедендік декларациялар туралы мәліметтер мәлімделеді.

108-бап. Кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттар

      1. Кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарға:

      1) тауарлармен мәмілелер жасалғанын растайтын құжаттар, ал мұндай мәміле болмаған жағдайда - тауарларды иелену, пайдалану және (немесе) оларға билік ету құқығын растайтын өзге құжаттар, сондай-ақ декларанттың иелігіндегі өзге де коммерциялық құжаттар;

      2) көліктік (тасымалдау) құжаттары;

      3) кедендік декларацияны беруші адамның өкілеттіктерін растайтын құжаттар;

      4) тыйым салулар мен шектеулердің, ішкі нарықты қорғау шараларының сақталуын растайтын құжаттар;

      5) тауарлардың шығарылған жері туралы құжаттар;

      6) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес сыныптау кезінде пайдаланылған тауарлардың сипаттамасын растайтын құжаттар, ол болған жағдайда тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешім, ал кез келген мүше мемлекеттің кеден органы қабылдаған - кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес Одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде өткізілетін тауарларды (тауарлар құрамдауыштарын) кедендік декларациялаған жағдайда - осындай тауарларға қатысты тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешім не Одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде өткізілетін тауарларды сыныптау туралы шешім;

      7) кедендік төлемдердің, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың төленгенін және (немесе) кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз етуді растайтын құжаттар;

      8) кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдіктер берудің мақсаттары мен шарттарының сақталуын растайтын құжаттар;

      9) кедендік баждарды, салықтарды төлеу мерзімдерінің өзгергенін растайтын құжаттар;

      10) тауарлардың мәлімделген кедендік құнын, оның ішінде оның шамасын және тауарлардың кедендік құнын айқындау әдісін растайтын құжаттар;

      11) тауарларды кедендік транзиттің кедендік рәсімімен орналастырған кезде оларды автомобиль көлігімен тасымалдаған жағдайда - халықаралық тасымалдаудың көлік құралының тіркелуі және ұлттық тиесілілігі туралы құжат;

      12) тауарларды мәлімделген кедендік рәсімдермен орналастырудың шарттарын растайтын құжаттар;

      13) тауарларды кедендік аумақтан тыс жерде қайта өңдеу кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларды қайта өңдеу өнімдерін ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастыру кезінде тауарларды қайта өңдеу бойынша операциялардың мәлімделген құнын растайтын құжаттар;

      14) осы Кодекстің 261-бабында көрсетілген құжаттар жатады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттарда кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын мәліметтер болмаған жағдайда, мұндай мәліметтер өзге құжаттармен расталады.

      3. Осы Кодекстің 104-бабының 8-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген немесе осы Кодекстің 114 - 117-баптарында айқындалған тауарларды кедендік декларациялаудың ерекшеліктеріне қарай кедендік декларацияны беру кезінде осындай құжаттар болмауы мүмкін жағдайларды қоспағанда, кедендік декларацияны берген кезінде декларантта кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттар болуы тиіс.

109-бап. Кедендік декларацияны берумен байланысты кедендік операциялар және оларды жасау тәртібі

      1. Кедендік декларация мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кедендік декларацияларды тіркеуге құқылы кеден органына беріледі.

      2. Кедендік декларацияны тапсыру кезінде тауарлар мынадай:

      1) оларға қатысты осы Кодекске сәйкес Одақтың кедендік аумағына әкелмей, кедендік рәсіммен орналастыру рұқсат етілген, Одақтың кедендік аумағынан әкетілген тауарларды;

      2) құбыржол көлігімен немесе электр беру желілері бойынша өткізілетін тауарларды;

      3) кедендік декларациялау осы Кодекстің 104-бабының 8-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктермен жүзеге асырылатын шетелдік тауарларды;

      4) кедендік декларация осы Кодекстің 114 және 116-баптарында айқындалған ерекшеліктермен жүзеге асырылатын шетелдік тауарларды қоспағанда, осындай тауарларға қатысты кеден органына кедендік декларация берілетін мүше мемлекеттің аумағында болуы тиіс.

      3. Комиссия Одақ тауарларының кеден органына осындай тауарларға қатысты кедендік декларация берілетін мүше мемлекеттің аумағында бола алмайтын жағдайларды, сондай-ақ осындай жағдайларда кедендік операциялар жасаудың ерекшеліктерін айқындауға құқылы.

      4. Кедендік декларация тапсыру күні мен уақытын кеден органы тіркейді.

      5. Кедендік декларацияны қағаз жеткізгіште беру, егер осы Кодексте, Комиссияда және Комиссия көздеген жағдайларда мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, кеден органына оның электрондық түрін тапсырумен сүйемелденеді.

      6. Егер кедендік декларация ретінде көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың, оның ішінде мүше мемлекеттердің үшінші тараппен халықаралық шарттарында көзделген құжаттар пайдаланылса және осы Кодекстің 11-бабына сәйкес осы Кодекстің 107-бабының 1-тармағында көрсетілген мәліметтер қамтылған алдын ала ақпарат ұсынылса, алдын ала ақпарат пен көрсетілген құжаттарда қамтылған мәліметтердің арасында айырмашылық болмаған жағдайда, мұндай транзиттік декларацияны тапсыру кеден органына оның электрондық түрін ұсынумен сүйемелденбейді.

      7. Тауарларға арналған декларацияны беру кеден органына осы тармақтың екінші абзацында көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды ұсынумен сүйемелденбейді.

      Тауарларға арналған декларацияны қағаз жеткізгіште беру кеден органына, егер мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, тауарларға арналған декларацияны беруші адамның өкілеттігін растайтын құжаттарды ұсынумен сүйемелденеді.

      Егер осы Кодекстің 80-бабының 2-тармағына сәйкес кеден органы тауарларға арналған декларацияны бергенге дейін немесе тауарлар шығарылғанға дейін тауарларға арналған декларацияны бергеннен кейін тауарлардың шығарылған жері, тыйым салулар мен шектеулердің сақталуы туралы мәліметтерді растайтын құжаттарды ала алмаса, мүше мемлекеттердің заңнамасында осындай құжаттар туралы мәліметтерді және (немесе) олардан алынатын мәліметтерді декларанттың ұсыну құқығы көзделуі мүмкін, сондай-ақ көрсетілген құжаттарды ұсыну тәртібі белгіленуі мүмкін.

      8. Транзиттік декларацияны беру кеден органына осы тармақтың екінші және үшінші абзацтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, транзиттік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды ұсынумен сүйемелденбейді.

      Транзиттік декларацияны беру, егер осы Кодекстің 80-бабының 2-тармағына сәйкес осындай құжаттар туралы мәліметтерді және (немесе) олардан алынатын мәліметтерді кеден органы ала алмайтын болса, тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын растайтын құжаттарды, кедендік баждарды, салықтарды төлеу бойынша міндеттердің орындалуын қамтамасыз етудің ұсынылғанын растайтын құжаттарды, сақталуын бақылау кеден органдарына жүктелген мүше мемлекеттер заңнамасының сақталуын растайтын құжаттарды ұсынумен сүйемелденеді.

      Транзиттік декларацияны қағаз жеткізгішге беру кеден органына, егер мүше мемлекеттердің заңнамасында өзгеше белгіленбесе, транзиттік декларацияны беруші адамның өкілеттігін растайтын құжаттарды ұсынумен сүйемелденеді.

      9. Жолаушының кедендік декларациясын беру кеден органына онда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды ұсынумен сүйемелденеді.

      Жолаушының кедендік декларациясында мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттар тізбесін Комиссия және Комиссия көздеген жағдайларда, мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында қысқартылуы мүмкін.

      10. Тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттар, егер мұндай құжаттар бұрын осындай кеден органына кедендік операцияларды жасау кезінде немесе осы кеден органының кедендік бақылау жүргізуі кезінде берілген болса және осы Кодекстің 320-бабына сәйкес осы кеден органында сақталып тұрған болса, кеден органына ұсынылмауы мүмкін.

      Мұндай жағдайда, осы Кодексте айқындалған адамдар бұл құжаттар туралы мәліметтерді тауарларға арналған декларацияда көрсетеді немесе оларды кеден органдарына мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес өзге тәсілмен ұсынады.

110-бап. Кедендік декларацияны беру мерзімі

      1. Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарларға қатысты кедендік декларация тауарларды уақытша сақтау мерзімі аяқталғанға дейін не осы Кодексте белгіленген өзге мерзімде беріледі.

      2. Одақтың кедендік аумағынан әкетілетін тауарларға қатысты кедендік декларация егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, олар Одақтың кедендік аумағынан шыққанға дейін беріледі.

111-бап. Берілген кедендік декларацияны тексеру, берілген кедендік декларацияны тіркеумен не тіркеуден бас тартумен байланысты кедендік операциялар және оларды жасау тәртібі

      1. Кеден органы берілген кедендік декларацияны тексеруді осы баптың 5-тармағында көзделген оны тіркеуден бас тарту үшін негіздердің жоқтығын белгілеу мақсатында жүргізеді.

      2. Кедендік декларацияны тіркеумен немесе тіркеуден бас тартумен байланысты кедендік операцияларды кеден органы, егер мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында бұдан азырақ мерзім белгіленбесе, кедендік декларацияны берген кезден бастап кеден органы жұмыс уақытының 1 сағатынан кешіктірмей жасайды.

      3. Тауарларға арналған декларацияны, транзиттік декларацияны және көлік құралдарына арналған декларацияны тіркеу немесе тіркеуден бас тарту Комиссия айқындайтын тәртіппен, ал Комиссия реттемеген бөлікте - мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленген тәртіппен ресімделеді.

      4. Жолаушының кедендік декларациясын тіркеу немесе тіркеуден бас тарту мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделеді.

      Оларға қатысты жолаушының кедендік декларациясы ретінде Дүниежүзілік пошта одағының актілерінде көзделген және халықаралық пошта жөнелтімдерін сүйемелдейтін құжаттар пайдаланылатын, халықаралық пошта жөнелтімдерімен жіберілетін жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты жолаушының кедендік декларациясын тіркеу немесе тіркеуден бас тарту, егер бұл мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында көзделген болса, жүргізілмеуі мүмкін.

      5. Кеден органы мына:

      1) кедендік декларация кедендік декларацияны тіркеуге құқылы емес кеден органына берілген;

      2) кедендік декларацияны уәкілеттігі жоқ адам берілген және (немесе) тиісінше қол қойылмаған не куәландырылмаған;

      3) кедендік декларациялау нысаны сақталмаған;

      4) кедендік декларацияда кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілерге сәйкес көрсетілуге тиіс мәліметтер көрсетілмеген және (немесе) кедендік декларация оны толтырудың белгіленген тәртібіне сәйкес толтырылмаған;

      5) қағаз жеткізгіштегі кедендік декларация белгіленген нысан бойынша жасалмаған және (немесе) электрондық кедендік декларацияның немесе қағаз жеткізгіштегі кедендік декларацияның электрондық түрінің құрылымы мен форматы осындай құжаттардың белгіленген құрылымдары мен форматтарына сәйкес келмеген;

      6) осы Кодекстің 109-бабының 2-тармағында көрсетілген тауарларды қоспағанда, оларға қатысты кедендік декларация берілетін тауарлар не осы Кодекстің 109-бабының 3-тармағына сәйкес Комиссия айқындаған жағдайларда кеден органына кедендік декларация берілген мүше мемлекеттің аумағында тауарлар болмаған;

      7) осы Кодекске және (немесе) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес кедендік декларацияны бергенге дейін немесе берумен бір уақытта жасалуы тиіс әрекеттер жасалмаған;

      8) кедендік декларацияны бергенге дейін немесе берумен бір уақытта сақталуы тиіс, мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген осы Кодекстің 104-бабының 8-тармағына сәйкес белгіленген тауарлары кедендік декларациялау ерекшеліктері сақталмаған негіздер бойынша кедендік декларацияны тіркеуден бас тартады.

      6. Кедендік декларацияны тіркеуден бас тартуды ресімдеу кезінде кеден органы осы баптың 5-тармағына сәйкес бас тарту үшін негіз болып табылатын барлық себептерді, сондай-ақ егер бұл мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында көзделген болса, - оларды жою бойынша ұсынымдарды көрсетеді.

      Қағаз жеткізгіштегі кедендік декларацияны тіркеуден бас тартқан жағдайда, егер кедендік декларацияны беру құжаттар ұсынумен сүйемелденсе, мұндай кедендік декларация және оны беру кезінде ұсынылған құжаттар, декларантқа немесе кеден өкіліне қайтарылады, бұл ретте кедендік декларацияның бір данасы кеден органында қалады.

      7. Егер кедендік декларацияны кеден органы тіркемеген болса, кедендік мақсаттар үшін мұндай декларация берілмеген болып есептеледі.

      8. Кедендік декларация тіркелген кезден бастап заңдық маңызы бар фактілер туралы куәландыратын құжат болады.

      9. Кеден органдары пайдаланатын ақпараттық жүйелердің техникалық істен шығуынан, байланыс құралдары (телекоммуникациялық желілер және Интернет желісі) жұмысының бұзылуынан, электр энергиясының сөндірілуінен туындаған жарамсыздығы жағдайында кеден органы қағаз жеткізгіштегі кедендік декларацияның электрондық түрінің құрылымы мен форматының белгіленген құрылым мен форматқа сәйкестігіне қатысты осы баптың 5-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген негіздемені қоспағанда, тіркеуден бас тарту үшін негіздемелер болмаған кезде берілген кедендік декларацияны ақпараттық жүйелерді пайдаланбай, қағаз жеткізгіште тіркеуді жүзеге асырады.

      Кеден органдары пайдаланатын ақпараттық жүйелердің жарамсыздығы кезінде кедендік декларацияны тіркеумен не тіркеуден бас тартумен байланысты кедендік операцияларды жасау тәртібінің ерекшеліктері мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленеді.

112-бап. Кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтердің өзгеруімен (толықтырылуымен) байланысты кедендік операциялар және оларды жасау тәртібі

      1. Тауарлар шығарылғанға дейін кеден органының рұқсатымен электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде берілген декларанттың дәлелді өтініші бойынша кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтер, егер декларанттың өтінішін алған кезге қарай кеден органы осы Кодекстің 325-бабына сәйкес құжаттарды және (немесе) мәліметтерді сұратпаған, оны кедендік тексеріп қарауды жүргізу орны мен уақыты туралы хабарламаған, кедендік қарап тексеруді жүргізу туралы шешім қабылдамаған және (немесе) кедендік сараптама жүргізуді тағайындамаған болса, өзгертілуі (толықтырылуы) мүмкін.

      Осы баптың бірінші абзацының ережелеріне қарамастан, тауарлар шығарылғанға дейін кеден органының рұқсатымен электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде берілген декларанттың дәлелді өтініші бойынша кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгертуге (толықтыруға), егер мұндай өзгертулер (толықтырулар) декларацияланатын тауарлардың тұрған орны туралы мәліметтерді өзгертумен не тауарларды шығаруға әсер етпейтін жаңсақ жазылуларды немесе грамматикалық қателерді түзетуге байланысты болса рұқсат етіледі.

      Тіркелген кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) осы тіркелген кедендік декларацияда көрсетілген тауарлардан өзге тауарлар туралы мәліметтерді мәлімдеуге әкеп соқпайды.

      Тауарлар шығарылғанға дейін кедендік декларацияда және қағаз жеткізгіштегі кедендік декларацияның электрондық түрінде мәлімделген мәліметтерді өзгертумен (толықтырумен) байланысты кедендік операцияларды жасау тәртібін Комиссия айқындайды.

      2. Егер кедендік бақылау жүргізу кезінде осы Кодекстің 125-бабының 1-тармағының 9-тармақшасының екінші және үшінші абзацтарына сәйкес кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттар мен актілердің бұзылуы анықталған жағдайда, олар жойылған жағдайда тауарлар шығарудан бас тарту үшін негіз болып табылмайтын болса және кеден органы осындай бұзылуларды жою үшін кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) қажеттігін белгілеген болса, мұндай мәліметтерді осы Кодекстің 119-бабының 3 және 6-тармақтарында белгіленген тауарларды шығару мерзімі шегінде, кеден органының талап етуі бойынша декларант өзгертуі (толықтыруы) тиіс.

      Тауарлар шығарылғанға дейін кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерге өзгертулер (толықтырулар) енгізу туралы талаптың нысанын Комиссия айқындайды.

      3. Тауарлар шығарылғаннан кейін тауарларға арналған декларацияда және қағаз жеткізгіштегі тауарларға арналған декларацияның электрондық түрінде мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) осы Кодексте көзделген және (немесе) кеден органының шешімі бойынша не кеден органының рұқсатымен Комиссия айқындайтын жағдайларда жүргізіледі.

      Тауарлар шығарылғаннан кейін тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерге өзгертулер (толықтырулар) енгізу туралы кеден органы шешімінің нысанын Комиссия айқындайды.

      Тауарлар шығарылғаннан кейін тауарларға арналған декларацияда және қағаз жеткізгіштегі тауарларға арналған декларацияның электрондық түрінде мәлімделген мәліметтерді өзгертумен (толықтырумен) байланысты кедендік операцияларды жасау мерзімдері мен тәртібін Комиссия айқындайды.

      4. Тауарларға арналған декларацияда мәлімделген және қағаз жеткізгіштегі тауарларға арналған декларацияның электрондық түрінде мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) үшін, Комиссия айқындайтын, мәліметтер осы кедендік құжат қолданылмай өзгертілуі (толықтырылуы) мүмкін жағдайларды қоспағанда, тауарларға арналған декларацияны түзету қолданылады.

      Тауарларға арналған декларацияны түзету нысанын, электрондық құжат түріндегі тауарларға арналған декларацияны түзету құрылымы мен форматын және қағаз жеткізгіштегі тауарларға арналған декларацияны түзетудің электрондық түрін, оларды толтыру тәртібін Комиссия айқындайды.

      5. Тауарларға арналған декларацияны түзету осындай тауарларға арналған декларацияның ажырамас бөлігі болып табылады.

      Қағаз жеткізгіштегі тауарларға арналған декларацияны түзетуді беру, егер Комиссия өзгеше айқындамаса, кеден органына оның электрондық түрін ұсынумен сүйемелденеді.

      6. Комиссия тауарлар шығарылғаннан кейін транзиттік декларацияда, жолаушының кедендік декларациясында және көлік құралына арналған декларацияда және қағаз жеткізгіштегі осындай кедендік декларациялардың электрондық түрлерінде мәлімделген мәліметтерге өзгерту (толықтыру) жүргізілетін жағдайларды, сондай-ақ осындай кедендік декларацияларда мәлімделген мәліметтерге өзгертулер (толықтырулар) енгізу мерзімдері мен тәртібін, осындай кедендік декларацияларда мәлімделген мәліметтерді өзгертетін (толықтыратын) кедендік құжаттардың нысандарын, электрондық құжаттар түріндегі осындай кедендік құжаттардың және қағаз жеткізгіштегі осындай кедендік құжаттардың электрондық түрлерінің құрылымы мен форматтарын, сондай-ақ оларды толтыру тәртібін айқындауға құқылы.

      Кедендік декларацияның көрсетілген түрлерінде мәлімделген мәліметтер өзгертілетін (толықтырылатын) қағаз жеткізгіштегі кедендік құжатты беру, егер Комиссия өзгеше айқындамаса, кеден органына оның электрондық түрін ұсынумен сүйемелденеді.

      Транзиттік декларацияда, жолаушының кедендік декларациясында және көлік құралына арналған декларацияда мәлімделген мәліметтер өзгертілетін (толықтырылатын) кедендік құжаттар кедендік декларацияның аталған түрлерінің ажырамас бөлігі болып табылады.

113-бап. Кедендік декларацияны кері қайтарып алумен байланысты кедендік операциялар және оларды жасау тәртібі

      1. Декларанттың электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде берілген өтініші бойынша, осы Кодекстің 302-бабының 4-тармағында көрсетілген шетелдік тауарларға арналған кедендік декларацияны қоспағанда, шетелдік тауарларға арналған тіркелген кедендік декларацияны ол кеден органы тауарларды шығарғанға дейін кері қайтарып алуы мүмкін.

      2. Кедендік декларацияны кері қайтарып алу кезінде жаңа кедендік декларация тауарларды уақытша сақтау мерзімінің шегінде берілуі тиіс.

      3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген мерзімде кедендік декларация берілмеген кезде тауарларды осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес кеден органдары кідіртеді.

      4. Декларанттың электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде берілген өтініші бойынша, осы Кодекстің 302-бабының 4-тармағында көрсетілген шетелдік тауарларға арналған тіркелген транзиттік декларацияны ол кеден органы тауарларды шығарғанға дейін не кеден органы тауарларды шығарғаннан кейін осындай тауарлар Одақтың кедендік аумағынан нақты шыққанға дейін кері қайтарып алуы мүмкін.

      5. Декларанттың электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде берілген өтініші бойынша, Одақтың тауарларына арналған тіркелген кедендік декларацияны ол Одақтың кедендік аумағынан тауарлар нақты шыққанға дейін, оның ішінде осы баптың 6-тармағын ескере отырып, кеден органы тауарларды шығарғаннан кейін кері қайтарып алуы мүмкін.

      6. Декларанттың электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде берілген өтініші бойынша, еркін кеден аймағының немесе еркін қойманың кедендік рәсімін аяқтау мақсатында экспорттың кедендік рәсімімен орналастырылған Одақтың тауарларына арналған кедендік декларацияны ол:

      1) егер мұндай тауарлар ЕЭА аумағында немесе еркін қойма аумағында болса, оның ішінде кеден органы тауарларды шығарғанға дейін болса;

      2) егер мұндай тауарлар осы Кодекстің 207-бабы 6-тармағының 1-тармақшасына, 215-бабы 5-тармағының 1-тармақшасына сәйкес осындай тауарларды өзге кедендік рәсіммен орналастыруға кедендік декларация бip уақытта берген жағдайда, ЕЭА аумағынан тыс немесе еркін қойма аумағынан тыс жерлерде болса және Одақтың кедендік аумағынан іс жүзінде шықпаған болса кері қайтарып алуы мүмкін.

      7. Кедендік декларацияны кері қайтарып алуға кеден органының рұқсатымен жол беріледі. Кеден органының рұқсаты не осындай рұқсатты беруден бас тартуы электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде ресімделеді.

      Кедендік декларацияны кері қайтарып алуға егер декларанттың өтінішін алғанға дейін кеден органы оған кедендік декларацияда мәлімделген тауарларға кедендік тексеріп қарауды жүргізу орны мен уақыты туралы хабарламаған, кедендік декларацияда мәлімделген тауарларға кедендік қарап тексеруды жүргізу туралы шешім қабылдамаған, кедендік сараптама жүргізуді тағайындамаған және (немесе) әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке алып келетін кедендік реттеу және (немесе) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасы және (немесе) сақталуын бақылау кеден органдарына жүктелген мүше мемлекеттердің заңнамасы саласындағы халықаралық шарттар мен актілердің бұзылуын анықтамаған болса, рұқсат етіледі.

      Тауарларға кедендік тексеріп қарау, тауарларды кедендік қарап тексеру жүргізілгеннен, кедендік сараптама нәтижелері алынғаннан кейін кедендік декларация, егер оларды жүргізу нәтижелері бойынша әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке алып келетін кедендік реттеу, мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасы және сақталуын бақылау кеден органдарына жүктелген мүше мемлекеттердің заңнамасы саласындағы халықаралық шарттар мен актілердің бұзылулары анықталмаған болса, кері қайтарылып алынуы мүмкін,

      Мүше мемлекеттердің заңнамасында осы тармақта көзделгендерден өзге, тауарларға қатысты берілген кедендік декларацияны кері қайтарып алу шарттары, осы Кодекстің 104-бабының 8-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленетін кедендік декларациялау ерекшеліктері белгіленуі мүмкін.

      8. Осы баптың 1 - 7-тармақтарының ережелері осы Кодекстің 116-бабының 9-тармағында көзделген жағдайларда тауарларға арналған декларацияны кері қайтарып алу кезінде қолданылмайды.

      Осы Кодекстің 116-бабының 9-тармағында көзделген жағдайларда тауарларға арналған декларация декларанттың электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде берген өтініші бойынша кері қайтарып алынады.

114-бап. Алдын ала кедендік декларациялау

      1. Алдын ала кедендік декларациялау кезінде кедендік декларацияны беру кезінде өзінің сипаты бойынша декларантқа белгілі емес мына:

      1) тауарлар тасымалданатын көліктің түрі туралы мәліметтерден басқа, тауарлар тасымалданатын көлік құралдары туралы;

      2) кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын жекелеген құжаттар туралы;

      3) кедендік декларацияның түріне және (немесе) тауарлар санаттарына және олар тасымалданатын көліктің түріне байланысты Комиссия айқындайтын өзге де мәліметтерді қоспағанда, кедендік декларацияда көрсетуге жататын мәліметтер мәлімделуі тиіс.

      2. Осы баптың 1-тармағының 1 - 3-тармақшаларында көрсетілген, алдын ала кедендік декларациялау кезінде мәлімделмеген не мәлімделген, бірақ нақтылауға жататын мәліметтер осы Кодекстің 112-бабының 1-тармағына сәйкес тауарлар шығарылғанға дейін өзгертілуі (толықтырылуы) тиіс.

      3. Тауарлар кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданатын жағдайларда, Одақтың кедендік аумағына әкелінгеннен кейін не жөнелту кеден органы айқындаған жеткізу орнына жеткізілгеннен кейін - оларға қатысты алдын ала кедендік декларациялау жүзеге асырылған тауарлар кедендік декларацияда көрсетілген кедендік бақылау аймағында орналастырылуы, ал су кемелерімен өткізілетін тауарлар кедендік декларацияда көрсетілген тауарлардың келу орнында болуы тиіс.

      Декларант кедендік декларацияны тіркеген кеден органын тауарлардың кедендік декларацияда көрсетілген кедендік бақылау аймағында орналастырылуы туралы не су көлігімен өткізілетін тауарлардың келу орнында тұрғаны туралы хабардар етуге, кеден органына мәлімделмеген не кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) арқылы ие нақтыланған мәліметтерді ұсынуға немесе кеден органын осындай өзгерістерді (толықтыруларды) енгізу қажеттігі жоқ екені туралы хабардар етуге міндетті.

      Егер оларға қатысты алдын ала кедендік декларациялау жүзеге асырылған тауарлар кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес Одақтың кедендік аумағы бойынша тасымалданған болса, декларант тауарлардың кедендік декларацияны тіркеген кеден органын кедендік транзит кедендік рәсімінің қолданылуы аяқталғаннан кейін кедендік бақылау аймағында орналастырылғаны туралы хабардар етеді.

      4. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында оларға қатысты алдын ала кедендік декларациялау жүзеге асырылған тауарлар кедендік декларацияны тіркеген кеден органынан ерекшеленетін кеден органы қызметінің өңірінде тұрған кедендік бақылау аймағында орналастырылуы (болуы) мүмкін жағдай белгіленуі мүмкін.

      5. Алдын ала кедендік декларациялау кезінде кеден органы кедендік декларацияларда мәлімделген мәліметтер өзгеретін (толықтыратын) кедендік құжатты тіркеген не кеден органы тауарларға арналған декларацияға өзгерістер (толықтырулар) енгізу қажеттігінің жоқтығы туралы хабарламаны тіркеген күні қолданыста болған тыйым салулар мен шектеулер, ішкі нарықты қорғау шаралары қолданылады.

      6. Кеден органы, егер кедендік декларация тіркелген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде:

      1) тауарлар кедендік декларацияда көрсетілген кедендік бақылау аймағында орналастырылмаған;

      2) су кемелерімен тасымаланатын тауарларға қатысты кеден органы осы баптың 3-тармағына сәйкес кедендік декларацияда көрсетілген келу орнында оларды түсіруге рұқсат бермеген;

      3) кедендік декларацияны тіркеген кеден органы тауарлардың кедендік декларацияда көрсетілген кедендік бақылау аймағында орналастырылуы туралы хабардар етілмеген;

      4) кеден органына кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) арқылы жетіспейтін мәліметтерді ұсынбаған не кеден органы осындай өзгертулерді (толықтыруларды) енгізу қажеттігі жоқ екені туралы хабардар етілмеген болса, тауарларды шығарудан бас тартады.

      7. Егер тауарларды шығару мерзімі ұзартылған не тауарларды шығарудан бас тартылған жағдайда, декларант осы Кодекстің 16-тарауына сәйкес тауарларды уақытша сақтауға орналастырумен байланысты кедендік операцияларды жасауға міндетті.

      8. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында кедендік транзит кедендік рәсімін қоспағанда, тауарларды кедендік рәсімдермен орналастыру кезінде алдын ала кедендік декларациялау міндетті түрде жүзеге асырылуы тиіс болатын жағдай белгіленуі мүмкін.

      9. Комиссия осы бапта реттелмеген бөлігінде, жеке пайдалануға арналған тауарларды, халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын, сондай-ақ кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарларды алдын ала кедендік декларациялау кезінде кедендік операцияларды жасау тәртібін айқындауға құқылы.

115-бап. Толық емес кедендік декларациялау

      1. Толық емес кедендік декларациялау Одақтың кедендік аумағынан әкетілетін тауарларға қатысты жүзеге асырылады.

      2. Толық емес кедендік декларациялау кезінде көрсетілмеуі мүмкін мынадай:

      1) тауарларды алушы туралы;

      2) тауарлардың межелі елі және (немесе) сауда жасаушы ел туралы;

      3) декларацияланатын тауарларды тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдары туралы;

      4) тауарлардың орамасы (саны, түрі, таңбалануы және реттік нөмірлері) туралы мәліметтерді қоспағанда, осы Кодекстің 106-бабына сәйкес тауарларға арналған декларацияда көрсетуге жататын мәліметтер мәлімделуі тиіс.

      3. Кедендік декларациялануы осы бапқа сәйкес жүзеге асырылған тауарлар шығарылғаннан кейін декларант кеден органына, егер мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында бұдан азырақ мерзім белгіленбесе, тауарлар шығарылған күннен бастап 8 айдан кешіктірмей, тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) арқылы жетіспейтін мәліметтерді ұсынуға міндетті.

      4. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында оларға қатысты осы баптың ережелері қолданылмайтын тауарлар санаты айқындалуы мүмкін.

116-бап. Мерзімдік кедендік декларациялау

      1. Мерзімдік кедендік декларациялау кезінде тауарларға арналған декларация бір мәміле бойынша міндеттемелерді орындау есебінен, жеткізу кезеңі ішінде екі немесе одан да көп партиямен Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін барлық тауарларға қатысты, ал мәміле болмаған кезде - тауарларға иелік ету, пайдалану немесе билік ету құқығын растайтын бір құжат бойынша немесе қайта өңдеу өнімдерін кедендік декларациялау кезінде тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы бір құжат бойынша беріледі.

      2. Тауарларға арналған декларация мәлімделетін жеткізу кезеңі басталғанға дейін беріледі. Жеткізу кезеңі деп декларант мәлімдейтін кезең түсініледі, ол күнтізбелік 31 күннен аспайды және ол кезеңде:

      1) кеден органына Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарларды ұсыну;

      2) Одақтың кедендік аумағынан әкетілетін тауарларды жөнелту (тауарларды оларды халықаралық тасымалдауды жүзеге асыратын тасымалдаушыға не тауарларды Одақтың кедендік аумағынан әкету мақсатында басқа көлік құралына тиеумен (ауыстырып тиеумен) тауарларды халықаралық тасымалдауды жүзеге асыратын бірінші тасымалдаушыға тапсыру) жоспарланады.

      3. Осы баптың 2-тармағына көрсетілген мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында жеткізу кезеңі күнтізбелік 1 айдан аспайды деп белгіленуі мүмкін.

      4. Мерзімдік кедендік декларациялау кезінде Комиссия айқындайтын жағдайларды қоспағанда, тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мөлшерден асатын мөлшерде тауарларды Одақтың кедендік аумағына әкелугe немесе Одақтың кедендік аумағынан әкетуге жол берілмейді.

      5. Мерзімдік кедендік декларациялау кезінде тауарларға арналған декларацияны беру сәтінде өзінің сипаты бойынша декларантқа белгісіз болуы мүмкін мынадай:

      1) тауарлар тасымалданатын көліктің түрі туралы мәліметтерден басқа, тауарлар тасымалданатын көлік құралдары туралы;

      2) кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын жекелеген құжаттар туралы;

      3) тауарлар санаттарына және олар тасымалданатын көліктің түріне байланысты Комиссия айқындайтын өзге де мәліметтерді қоспағанда, мәлімделген жеткізу кезеңі ішінде Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізу жоспарланған тауарлардың мөлшеріне сүйене отырып, осы Кодекстің 106-бабына сәйкес тауарларға арналған декларацияда көрсетуге жататын мәліметтер мәлімделуі тиіс.

      6. Кедендік декларациялау осы бапқа сәйкес жүзеге асырылған тауарларды жеткізудің мәлімделген кезеңі аяқталғаннан кейін декларант кеден органына мына мерзімдерде:

      1) Одақтың кедендік аумағына тауарлар әкелінген жеткізу кезеңі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап 1 айдан кешіктірмей;

      2) тауарларға арналған декларацияда мәлімделген тауарлардың барлық партиясы Одақтың кедендік аумағынан іс жүзінде әкетілген күннен кейінгі күннен бастап 2 айдан кешіктірмей тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) арқылы жетіспейтін мәліметтерді, сондай-ақ тауарлардың іс жүзіндегі мөлшері туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.

      7. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында осы баптың 6-тармағында белгіленгенге қарағанда, тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерге өзгерістер (толықтырулар) енгізудің ең аз мерзімі не осы баптың 6-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген мерзімдерді ұзарту мүмкіндігі, ал осы баптың 3-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында жеткізу кезеңі белгіленген кезде - тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерге өзгерістер (толықтырулар) енгізудің өзге мерзімі белгіленуі мүмкін.

      8. Оларға қатысты мерзімдік кедендік декларациялау жүзеге асырылған және Одақтың кедендік аумағынан әкетуге арналған тауарлар жеткізу кезеңі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап 6 ай ішінде Одақтың кедендік аумағынан іс жүзінде әкетілуі тиіс.

      Тауарларды шығаруды жүргізген кеден органы декларанттың дәлелді өтініші бойынша көрсетілген мерзімді ол өткен күннен бастап 3 айдан көп емес мерзімге ұзартады.

      9. Егер мерзімдік кедендік декларациялау кезінде тауарларға арналған декларацияда мәлімделген тауарлар мәлімделген кезең ішінде осындай тауарларға арналған декларацияны тіркеген кеден органынан талап етілмеген болса, не осы баптың 8-тармағында белгіленген мерзім ішінде Одақтың кедендік аумағынан іс жүзінде әкетілмеген жағдайда мұндай тауарларға арналған декларация осы Кодекстің 113-бабының 8-тармағына сәйкес қайтарылып алынуға тиіс.

      10. Осы баптың 9-тармағына сәйкес декларацияны қайтарып алу бойынша әрекеттерді декларант белгіленген мерзімде жүзеге асырмаған жағдайда, кеден органы осы Кодекстің 118-бабының 4-тармағына сәйкес тауарларды шығарудың күшін жояды.

      11. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында осы баптың ережелері қолданылмайтын тауарлардың санаттары айқындалуы мүмкін.

      12. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында қосымша шарттар белгіленуі мүмкін, оны орындау кезінде осы бапқа сәйкес мерзімдік кедендік декларациялау жүзеге асырылуы мүмкін.

      13. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында мерзімдік кедендік декларациялау кезінде тауарларға арналған декларацияда мәлімделген тауарларға қатысты жеткізудің барлық кезеңі ішінде кедендік бақылауды жүргізудің ерекшеліктері айқындалуы мүмкін.

117-бап. Одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде өткізілетін тауарды кедендік декларациялау ерекшеліктері

      1. Одақтың кедендік шекарасы арқылы белгіленген кезең ішінде жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде жекелеген құрамдауыштар түрінде өткізілетін тауар Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес жиынтықталған немесе жасалып біткен түрдегі тауардың кодына сәйкес келетін коды көрсетіле отырып, мұндай тауардың компоненттеріне қатысты бірнеше тауарларға арналған декларациялар беру арқылы декларациялануы мүмкін.

      Осы Кодекстің 21-бабының 3-тармағына сәйкес қабылданатын жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталған немесе жасалып біткен түрде Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларды жіктеу туралы шешімде (бұдан әрі осы бапта - тауарларды жіктеу туралы шешім) осындай бөлік ретінде көрсетілген жиынтық немесе жасалып біткен түрдегі тауардың құрамдас бөлігі тауардың компоненті деп түсініледі.

      2. Осы батпа белгіленген тауарларды кедендік декларациялау ерекшеліктері тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен, экспорт кедендік рәсімімен, кедендік қойма кедендік рәсімімен, еркін кедендік аймақ кедендік рәсімімен, еркін қойма кедендік рәсімімен, кері экспорт кедендік рәсімімен және кері импорт кедендік рәсімімен орналастырылған кезде қолданылады.

      3. Осы бапта белгіленген тауарларды кедендік декларациялау ерекшеліктері бір мезгілде мынадай шарттар сақталған жағдайда қолданылады:

      1) тауарларға қатысты оларды жіктеу туралы шешім берілген;

      2) тауарларды жіктеу туралы шешім берілген тұлға тауар компоненттерінің декларанты болып табылады;

      3) тауардың барлық компоненттерін кедендік декларациялау бір кеден органына қатысты жүзеге асырылады;

      4) тауардың компоненттері Одақтың кедендік аумағына бір алушының мекенжайына әкелінеді немесе мұндай аумақтан бір жөнелтушіден әкетіледі.

      4. Осы баптың 3-тармағында көзделген шарттарға қосымша мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында тауар компоненттерінің бір мәміле шеңберінде Одақтың кедендік аумағына әкелінуге тиіс екендігі белгіленуі мүмкін.

      5. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында тауардың бірінші компонентіне қатысты тауарларға арналған декларация кеден органына берілгенге дейін тауарларды жіктеу туралы шешімді алған соң, декларанттың тауар құрамдауыштарының осы мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасында айқындалатын нысанда және тәртіппен жоспарланып отырған жеткізілімдері туралы хабарламаны жіберу қажеттігі көзделуі мүмкін.

      6. Одақтың кедендік аумағына шетелдік тауарлар әкелінген кезде тауар компоненттерін кедендік декларациялау осы Кодекстің 114-бабында айқындалған ерекшеліктермен жүзеге асырылуы мүмкін.

      7. Тауар компоненттерін кедендік декларациялау кезінде осы бапқа сәйкес кедендік-тарифтік реттеу шаралары, кедендік әкету баждарының мөлшерлемелері, салық мөлшерлемелері, кедендік әкету баждарын, салықтар төлеу бойынша жеңілдіктер, тыйым салулар мен шектеулер, жиынтықталған немесе жасалып біткен түрдегі тауарға қатысты белгіленген және тауар компоненттеріне қатысты тауарларға арналған декларацияны кеден органы тіркеген күнге қолданылып жүрген ішкі нарықты қорғау шаралары қолданылады.

      8. Жиынтықталған немесе жасалып біткен түрдегі тауардың соңғы компоненттеріне қатысты тауарларға арналған декларация осындай тауардың бірінші компонентіне қатысты тауарларға арналған декларация тіркелген күннен бастап 2 жылдан аспайтын мерзімде берілуге тиіс.

      Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген мерзімді ұзарту мүмкіндігі, мұндай ұзартудың тәртібі, сондай-ақ жиынтықталған немесе жасалып біткен түрдегі тауардың соңғы компонентіне қатысты тауарларға арналған декларацияны берудің шекті мерзімі белгіленуі мүмкін.

      9. Егер осы баптың 8-тармағына сәйкес белгіленген тауардың соңғы компонентіне қатысты тауарларға арналған декларацияны беру мерзімі бұзылған және (немесе) егер мұндай мерзім аяқталғанға дейін тауарларды жіктеу туралы шешімнің қолданысы тоқтатылған не кері қайтарып алынған жағдайда, мұндай шешімнің қолданысы тоқтатылғанға дейін не кері қайтарып алынғанға шейін шығарылған тауар компонентіне қатысты тауарларға арналған декларацияларда қамтылған мәліметтерге Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес жиынтықталған немесе жасалып біткен түрдегі тауардың кодын Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауар компоненттерінің кодтарымен алмастыруға байланысты тиісті өзгерістер (толықтырулар) енгізіледі.

      Тауар компоненттеріне қатысты тауарларға арналған декларацияда қамтылған мәліметтерге өзгерістерді (толықтыруларды) декларант осы Кодекстің 112-бабына сәйкес белгіленген тәртіппен, осы баптың 8-тармағына сәйкес белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен аспайтын мерзімде немесе декларантқа, егер тауарларды жіктеу туралы шешімнің қолданысы тоқтатылған немесе мұндай шешім осы баптың 8-тармағына сәйкес белгіленген мерзім аяқталғаннан басқа өзге негіздер бойынша кері қайтарып алынған болса, тауарларды жіктеу туралы шешімнің қолданысы тоқтатылатыны не кері қайтарып алынатыны туралы хабарланған жағдайда енгізеді.

      10. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында осы бапқа сәйкес кедендік декларациялау жүзеге асырылған тауарларға қатысты кедендік бақылау жүргізу ерекшеліктері айқындалуы мүмкін.

18-тарау

Тауарларды шығару және тауарларды шығарумен байланысты кедендік операциялар

118-бап. Тауарларды шығару және тауарларды шығарумен және оларды жоюмен байланысты кедендік операциялар жасау тәртібі туралы жалпы ережелер

      1. Тауарларды шығаруды, егер адам:

      1) тауарларды мәлімделген кедендік рәсіммен орналастыру шарттарын немесе Одақ туралы шартқа және (немесе) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тыйым салулар мен шектеулер сияқты шарт тауарлар шығарылғаннан кейін расталуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, осы Кодекске сәйкес кедендік рәсімдермен орналастыруға жатпайтын тауарлардың жекелеген санаттарын пайдалану үшін белгіленген шарттарды сақтаған;

      2) кеден органдарының тауарларды шығарумен байланысты іс-қимылдарды жасағаны үшін алынатын кедендік алымдарды, егер мұндай алымдар мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес белгіленген және оларды төлеу мерзімі тауарлар шығарылғанға дейін, оның ішінде кедендік декларация тіркелгенге дейін белгіленген болса, төлеген жағдайларда, кеден органы жүргізеді.

      2. Тауарларды шығару, кеден органының ақпараттық жүйесі пайдаланыла отырып, электрондық құжатты қалыптастыру арқылы не қағаз жеткізгіштегі кедендік декларацияда немесе қағаз жеткізгіште берілген тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініште тиісті белгілер қою арқылы ресімделеді.

      3. Тауарларды шығарумен байланысты кедендік операцияларды осы Кодекстің 119-бабында көзделген мерзімдерде немесе Комиссия белгілеген және (немесе) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген мерзімдерде көрсетілген баптың 10-тармағына сәйкес Комиссия белгілеген тәртіппен, Комиссия реттемеген бөлігінде - мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленетін тәртіппен кеден органы жасайды.

      Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында тауарларды келетін жерлерінде шығарумен байланысты кедендік операцияларды жасау ерекшеліктері айқындалуы мүмкін.

      4. Осы Кодекстің 113-бабының 4 - 6-тармақтарында, 116-бабының 9-тармағында көзделген жағдайларда, сондай-ақ осы Кодекстің 116-бабының 10-тармағында көзделген жағдайда кедендік декларацияны кері қайтарып алған кезде кеден органы тауарлардың шығарылуын жояды.

      Комиссия және Комиссия көздеген жағдайларда, мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында, сондай-ақ декларанттың уәжді өтініші бойынша кеден органы тауарларды шығарудың күшін жоюы мүмкін жағдайлар мен шарттар айқындалуы мүмкін.

      Кеден органының ақпараттық жүйесін пайдаланыла отырып, тауарларды шығарудың күшін жою электрондық құжатты қалыптастыру арқылы не қағаз жеткізгіштегі кедендік декларацияда тиісті белгілер қою арқылы ресімделеді.

      Тауарларды шығарудың күшін жоюға байланысты кедендік операцияларды жасау тәртібін Комиссия айқындайды, ал Комиссия реттемеген бөлігінде - мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес айқындалады.

      5. Егер тауарларға арналған декларацияда 2 және одан көп тауар туралы мәліметтер берілген жағдайда, кеден органы, егер мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, осы баптың 1-тармағында көзделген шығару шарттары сақталған тауарларды шығарады.

      6. Кеден органы шығару жүргізілген тауарларды уақытша сақтауды жүзеге асыратын адамға, мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген жағдайларда - кеден органының ақпараттық жүйесі мен осындай адамдардың ақпараттық жүйелерінің өзара іс-қимыл жасауы болған кезде, өзге де адамдарды мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде электрондық нысанда тауарларды шығару туралы хабарлайды.

      7. Осы Кодекстің 120 - 122 және 126-баптарында көзделген жағдайларда, сондай-ақ жеке пайдалануға арналған тауарларға, халықаралық көлікпен тасымалдау құралдары мен керек-жарақтарға қатысты осы Кодекстің 120 - 122 және 126-баптарында және 37 - 39-тарауларында белгіленген тауарларды шығару бойынша кедендік операдияларды жасаудың шарттары және (немесе) ерекшеліктері ескеріле отырып, осы бапқа сәйкес тауарларды шығару жүргізіледі.

      8. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес коммерциялық, көліктік (тасымалдау) құжаттарға тауарлардың шығарылғаны туралы не тауарлардың шығарылғаны туралы белгілер қойылған коммерциялық, көліктік (тасымалдау) құжаттарға тауарларды шығарудың күшін жою туралы белгілердің қойылу жағдайлары мен тәртібі белгіленуі мүмкін.

119-бап. Тауарларды шығару мерзімдері

      1. Тауарларды шығаруды кеден органы кедендік декларация тіркелген сәттен бастап не осы баптың 2-тармағында көрсетілген мән-жайлардың біреуі басталған кезден бастап 4 сағаттың ішінде, ал, егер кедендік декларация кеден органының жұмыс уақыты аяқталғанға дейін кемінде 4 сағат бұрын тіркелген не осы баптың 2-тармағында көрсетілген мән-жайлардың біреуі кеден органының жұмыс уақыты аяқталғанға дейін кемінде 4 сағат бұрын басталған жағдайларда,- осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда, осы кеден органының жұмыс уақыты басталған кезден бастап 4 сағаттың ішінде аяқтауға тиіс.

      2. Тауарларды кедендік алдын ала декларациялау кезінде осы бапта көзделген тауарларды шығару мерзімдері мынадай мән-жайлардың бірі:

      1) кедендік декларацияны тіркеген кеден органы кедендік декларацияда мәлімделген кедендік бақылау аймағына тауарларды орналастыру туралы хабарламаны алған, ал су кемелері тасымалдайтын тауарларға қатысты, кеден органы осы Кодекстің 114-бабының 3-тармағына сәйкес кедендік декларацияда көрсетілген тауар келген жерде оны түсіруге рұқсат берген жағдайда, кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтер өзгерген (толықтырылған);

      2) кедендік декларацияны тіркеген кеден органы кедендік декларацияда көрсетілген кедендік бақылау аймағына тауарларды орналастыру туралы хабарламаны алған, ал кеден органы берілген кедендік декларацияға өзгерістерді (толықтыруларды) не кедендік декларацияда көрсетілген кедендік бақылау аймағына тауарларды орналастыру туралы хабарламаны кеден органы алғaнға дейін кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерге енгізілген өзгерістерді (толықтыруларды) енгізу қажеттігі жоқ екендігі туралы хабардар етілген немесе су кемелерімен тасымалданатын тауарларға қатысты осы Кодекстің 114-бабының 3-тармағына сәйкес кедендік декларацияда көрсетілген келу орнында түсіруге рұқсат алғанға кезде, - су кемелерімен тасымалданатын тауарларға қатысты, - осы Кодекстің 114-бабының 3-тармағына сәйкес кеден органының кедендік декларацияда көрсетілген келу орнында оларды түcіpyгe рұқсат беруі басталған кезде есептеледі.

      3. Тауарларды шығару кедендік декларация тіркеген күннен кейінгі күннен бастап 1 жұмыс күнінен кешіктірілмей, не егер осы баптың 1-тармағында көрсетілген уақыттың ішінде мына мән-жайлардың бірі:

      1) кеден органы осы Кодекстің 325-бабының 1 және 4-тармақтарына сәйкес кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарға сұрау салған және (немесе) кедендік бақылауды өзге нысандарда жүргізу туралы не кедендік бақылау жүргізуді қамтамасыз ететін шараларды қолдану туралы шешім қабылданған;

      2) декларант кеден органдарына осы Кодекстің 112-бабының 1-тармағына сәйкес кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) туралы уәжді өтінішпен жүгінген;

      3) декларант кеден органының осы Кодекстің 112-бабының 2-тармағына сәйкес кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) туралы талабын орындамау жағдайы басталған болса, осы баптың 2-тармағында көрсетілген мән-жайлардың бірі басталғаннан бір күн бұрын аяқталуға тиіс.

      4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген тауарларды шығару мерзімі мыналар үшін:

      1) осы Кодекстe көзделген кедендік бақылау нысандарын және (немесе) кедендік бақылау жүргізуді қамтамасыз ететін шараларды қолдана отырып, басталған кедендік бақылауды жүргізуге немесе аяқтауға;

      2) кеден органының осы Кодекстің 112-бабының 2-тармағына сәйкес кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) туралы талабын орындауға;

      3) осы Кодекстің 121 және 122-баптарына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынуға қажет уақытқа ұзартылуы мүмкін.

      5. Тауарларды шығару мерзімі кеден органы басшысының (бастығының), ол уәкілеттік берген басшы орынбасарының (бастық орынбасарының) не оларды алмастыратын тұлғалардың рұқсатымен ұзартылады.

      6. Тауарларды шығару мерзімі ұзартылған кезде, тауарларды шығаруды кеден органы кедендік декларация тіркелген күннен не, егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, осы баптың 2-тармағында көрсетілген мән-жайлардың біреуі басталған күннен кейінгі күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей аяқтауға тиіс.

      Кедендік транзиттің кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарларды шығару мерзімі ұзартылған кезде, тауарларды шығаруды кеден органы транзиттік декларация тіркелген күннен не осы баптың 2-тармағында көрсетілген мән-жайлардың бipeуi басталған күннен кейінгі күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірілмей аяқтауға тиіс.

      7. Егер кедендік құжаттарды, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру осы баптың 6-тармағында белгіленген мерзімде аяқталмайтын болса және осы Кодекстің 121-бабына сәйкес тауарларды шығару осы Кодекстің 121-бабының 5-тармағында көзделген жағдайда жүргізілмейтін болса, тауарларды шығару мерзімі кеден органы басшысының (бастығының), ол уәкілеттік берген кеден органы басшысы орынбасарының (бастық орынбасарының) не оларды алмастыратын тұлғалардың рұқсатымен осы баптың 6-тармағымен белгіленген мерзім аяқталған күннен кейінгі күннен бастап осындай тексеру жүргізілу мерзіміне ұзартылады.

      8. Егер кедендік сараптама тағайындалса және оны аяқтау үшін осы баптың 6-тармағында белгіленген мерзімге қарағанда, неғұрлым ұзақ мерзім қажет болса және осы Кодекстің 122-бабына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету ұсынылмаса не осы Кодекстің 122-бабына сәйкес тауарларды шығару осы Кодекстің 122-бабының 5-тармағында көзделген жағдайда жүргізілмейтін болса, тауарларды шығару мерзімі кеден органы басшысының (бастығының), ол уәкілеттік берген кеден органы басшысы орынбасарының (бастық орынбасарының) не оларды алмастыратын тұлғалардың рұқсатымен осы баптың 6-тармағында белгіленген мерзім аяқталған күннен кейінгі күннен бастап кедендік сараптама жүргзілу мерзіміне ұзартылады.

      9. Осы баптың 4 - 8-тармақтарына сәйкес тауарларды шығару мерзімі ұзартылған кезде кеден органы декларантқа немесе кеден өкіліне рұқсат берілген күннен кейінгі 1 жұмыс күнінен кешіктірілмей осындай ұзарту туралы хабарлама жібереді.

      Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында хабарламада тауарларды шығару мерзімін ұзартуға негіз болатын себептер көрсетіледі деп белгіленуі мүмкін.

      10. Комиссия және (немесе) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасы осы баптың 1 және 3-тармағында көрсетілген мерзімдерге қарағанда, тауарларды шығарудың аса ұзақ емес мерзімдерін белгілеуі мүмкін.

      11. Тауарларды шығару мерзімі осы Кодекстің 124-бабына және (немесе) Одақ шеңберінде халықаралық шарттарға сәйкес тоқтатылуы мүмкін.

120-бап. Тауарларға арналған декларацияларды бергенге дейін кедендік операцияларды жасаудың және тауарларды шығарудың ерекшеліктері

      1. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес:

      1) осы Кодекстің 81-бабының 1-тармағында көрсетілген, сондай-ақ Комиссия осы Кодекстің 81-бабының 2-тармағына сәйкес айқындаған тауарлар;

      2) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айқындалған инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде әкелінетін тауарлар;

      3) Комиссия айқындайтын өлшемшарттарға сай келетін, заңды тұлғалардың жекелеген санаттары әкелетін, Комиссия бекітетін тізбе бойынша тауарлардың санаттары тауарға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығаруға мәлімделуі мүмкін.

      2. Тауарлар кеден аумағындағы кедендік қайта өңдеу рәсіміне, еркін кеден аймағы кедендік рәсіміне, еркін қойма кедендік рәсіміне, кедендік баждарды (салықтарды) төлемей, кедендік уақытша әкелу (рұқсат етілу) рәсіміне сәйкес, егер бұл мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделген болса, сондай-ақ Комиссия айқындайтын өзге де кедендік рәсімдерге сәйкес Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін шығаруға мәлімделуі мүмкін.

      Мүше мемлекеттердің заңнамасында кеден аумағындағы кедендік қайта өңдеу рәсіміне, еркін кеден аймағының кедендік рәсіміне, еркін қойманың кедендік рәсіміне, кедендік баждарды (салықтарды) төлемей кедендік уақытша әкелу (рұқсат етілу) рәсіміне сәйкес тауарларға арналған декларация берілгенге дейін шығаруға мәлімделуі мүмкін тауарлар санаттарының тізбесі белгіленуі мүмкін.

      3. Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығаруға тауарларды мәлімделген кезде тауарларға арналған декларацияны беру кезінде тауарлар декларанты болып әрекет ететін тұлға кеден органына тауарларға арналған декларацияны бергенге дейін электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде тауарларды шығару туралы өтініш береді.

      Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішті тауарлар декларанты болып әрекет ететін тұлға (осы бапта бұдан әрі - тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш берген тұлға) береді.

      Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш декларант болып әрекет ететін тұлға, таңдалған кедендік рәсім туралы мәліметтерді және декларант болып әрекет ететін тұлғаның тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішінің түріне, тауарлардың санаттарына және кедендік рәсімдерге байланысты Комиссия айқындайтын тауарларды шығару үшін қажетті өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.

      Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің нысанын, мұндай өтініштің құрылымы мен электрондық құжат түріндегі форматын, оларды толтыру тәртібін Комиссия айқындайды.

      4. Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде берілетін өтінішпен бірге:

      1) шарттарды сақтаған жағдайда осы баптың 13-тармағына сәйкес кеден органы тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығаруды жүргізетін, осы шарттардың сақталуын растайтын құжаттар;

      2) тауарларды жөнелтуші және алушы туралы, тауарларды жөнелтуші ел және межелі ел, тауарлар туралы (атауы, тауар белгісі, мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізіліміне енгізілген зияткерлік меншік объектісі болып табылатын тауардың шығарылған жерінің атауы және (немесе) кеден органына тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш берілетін мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізілімі, Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес сипаттамасы, бірінші 6 белгіден кем емес деңгейдегі коды, саны, брутто салмағы және құны) мәліметтерді қамтитын коммерциялық немесе өзге де құжаттар ұсынылуы керек. Осы тармақшада көрсетілген құжаттарда қажетті мәліметтер болмаған кезде, мұндай мәліметтер тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініште көрсетіледі.

      5. Осы баптың 4-тармағында көрсетілетін құжаттар, егер мұндай құжаттар туралы мәліметтер және (немесе) олардан алынатын мәліметтер осы Кодекстің 80-бабының 2-тармағына сәйкес алынуы мүмкін болса, кеден органына ұсынылмайды.

      6. Егер мұндай құжаттар туралы мәліметтерді және (немесе) олардан алынатын мәліметтерді осы Кодекстің 80-бабының 2-тармағына сәйкес кеден органы ала алмайтын болса, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы электрондық құжат түрінде берілетін өтінішті беру тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын растайтын құжаттарды, кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндетінің орындалуын қамтамасыз етудің ұсынылуын растайтын құжаттарды ұсынумен сүйемелденеді.

      7. Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш кейіннен тауарларға арналған декларация берілетін мүше мемлекеттің кедендік декларацияларды тіркеуге құқылы кеден органына беріледі.

      8. Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарлар шығаруға мәлімделген кезде мұндай тауарлар кеден органына тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш берілетін мүше мемлекеттің аумағында болуға тиіс.

      9. Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішті берген тұлға мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес, халықаралық шарттар мен кедендік реттеу саласындағы актілердің талаптарын сақтамағаны үшін, оның ішінде тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініште анық емес мәліметтерді көрсеткені, жарамсыз құжаттарды, оның ішінде қолдан жасалған және (немесе) көрінеу анық емес (жалған) мәліметтері бар құжаттарды ұсынғаны, белгіленген мерзімде тауарларға арналған декларацияны бермегені үшін жауапты болады.

      10. Кеден органы тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішті тіркейді немесе Комиссия айқындайтын тәртіппен, Комиссия реттемейтін бөлігінде — мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленетін тәртіппен осындай өтініш берілген кезден бастап кеден органының жұмыс уақытынан 1 сағатқа кешіктірмей, оны тіркеуден бас тартады.

      11. Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш тіркелген сәтінен бастап заңды мәні бар фактілер туралы куәландыратын құжат болады.

      12. Кеден органы мынадай негіздер бойынша:

      1) тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш кедендік декларацияларды тіркеуге құқылы емес кеден органына берілсе;

      2) тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішті уәкілеттік берілмеген адам берсе не қол қойылмаса немесе тиісінше куәландырылмаса;

      3) қағаз жеткізгіштегі тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш белгіленген нысанда жасалмаса, электрондық құжат түріндегі өтініштің құрылымы мен форматы осындай өтініштің белгіленген құрылымы мен форматына сәйкес келмесе;

      4) тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініште осы баптың 3-тармағының үшінші абзацына сәйкес көрсетуге жататын мәліметтер көрсетілмесе;

      5) қағаз тасымалдағыштағы құжат түрінде берілетін тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішпен бірге осы баптың 4-тармағында көрсетілген құжаттар берілмесе;

      6) электрондық құжат түрінде берілетін тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішпен бірге осы баптың 6-тармағында көрсетілген құжаттар берілмесе;

      7) тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішті берген күнге, осындай өтініш берген адамда, осы баптың 16-тармағында және осы Кодекстің 441-бабының 4-тармағында белгіленген мерзімде тауарларға арналған декларация берілгенге дейін бұрын шығарылған тауарларға қатысты тауарларға арналған декларацияны беру жөнінде opындалмаған міндетінің болуы;

      8) тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш берілген тауарлар кеден органына тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш берілетін мүше мемлекеттің аумағында болмаса, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішті тіркеуден бас тартады.

      13. Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш берген тұлға:

      1) егер тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішті уәкілетті экономикалық оператор берген болса, осы баптың 1 және 2-бабының ережелерін немесе осы Кодекстің 441-бабының 1-тармағының ережелерін сақтаған;

      2) кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу шарттарын, сондай-ақ Одақ туралы шартқа және (немесе) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес, тыйым салулар мен шектеулерді сақтау сияқты шарт тауарларды шығарғаннан кейін расталуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, тауарларды мәлімделген кедендік рәсіммен орналастыру шарттарын сақтаған;

      3) осы баптың 14-тармағында көрсетілген тауарларды қоспағанда, сондай-ақ осы Кодекстің 441-бабының 5-тармағына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз етуді ұсыну талап етілмейтін жағдайды қоспағанда, осы баптың 1-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндетінің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынған ретте, кеден органы тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығаруды жүргізеді.

      14. Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндетінің орындалуын қамтамасыз етуді ұсыну мыналарға қатысты:

      1) дүлей апаттардың, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою үшін қажетті тауарларға;

      2) бейбітшілікті сақтап қалу акцияларын орындауға не оқу-жаттығулар жүргізуге қажетті соғыс мақсатындағы өнімдерге;

      3) гуманитарлық және техникалық көмекке;

      4) мүше мемлекеттердің валютасына, шетелдік валютаға, өзге де валюталық құндылықтарға, бағалы металдарға, оның ішінде мүше мемлекеттердің ұлттық (орталық) банктері мен олардың филиалдары әкелетін алтынға;

      5) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айқындалатын өзге де тауарларға қатысты талап етілмейді.

      15. Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндетінің орындалуын қамтамасыз ету осы Кодекстің 9-тарауына және 75-бабына сәйкес ұсынылады.

      16. Осы бапқа сәйкес шығарылған тауарларға қатысты тауарларға арналған декларацияны тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш берген тұлға тауарлар шығарылған айдан кейінгі айдың 10-ынан кешіктірмей не осы Кодекстің 441-бабының 4-тармағында айқындалған мерзімде беруге тиіс.

      Осы тармақта көрсетілген мерзімді есептеу осы Кодекстің 4-бабы 6-тармағының ережелері ескеріле отырып жүргізіледі.

      17. Кеден органы осы Кодекстің 111-бабына сәйкес тауарларға арналған декларацияны тексеру және осы баптың 13-тармағының 2-тармақшасына сәйкес тауарларды шығарған кезде сақталмаған тауарларды мәлімделген кедендік рәсіммен орналастыру шарттарын сақтау, сондай-ақ осы Кодекстің 118-бабы 1-тармағының 2-тармақшасында көзделген шарттарды сақтау нәтижелері бойынша электрондық құжат жасайды және оны декларантқа жібереді не қағаз тасымалдағышта берілген тауарларға арналған декларацияда және (немесе) тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы мәліметтерді қамтитын коммерциялық, көліктік (тасымалдау) құжаттарға тиісті белгілер қояды.

      18. Кедендік операцияларды жасау және тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару кезінде кедендік-тарифтік реттеу шаралары, мүше мемлекеттердің салық салу саласындағы заңнамалық актілері, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының мөлшерлемелері және кеден органы тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішті тіркеген күнге әрекет ететін валюталар бағамы қолданылады.

      19. Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару осы Кодекстің 119-бабында белгіленген мерзімдерде жүргізіледі. Бұл ретте тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару мерзімдері тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінші тіркелген күннен бастап есептеледі.

      20. Тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығарумен байланысты кедендік операциялар жасаудың өзге ерекшеліктерін Комиссия айқындауы мүмкін және Комиссия айқындағанға дейін мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында не Комиссия көздеген жағдайларда айқындалуы мүмкін.

      21. Декларанты уәкілетті экономикалық оператор болатын тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығарумен байланысты кедендік операциялар осы Кодекстің 441-бабы ескеріле отырып жасалады.

121-бап. Кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеруді аяқтағанға дейінгі тауарларды шығарудың ерекшеліктері

      1. Тауарларды шығару мерзімінде аяқтау мүмкін болмаса, кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеруді аяқтағанға дейінгі тауарларды шығаруды осы баптың 2-тармағының 1-тармақшасында және 3-тармағында көзделген жағдайларды және осы баптың 2-тармағының 2-тармақшасына сәйкес мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленетін жағдайларды қоспағанда, кеден органы тауарларға арналған декларацияда есептелген мөлшерде кедендік баждар, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеген және осы Кодекстің 65-бабының 4 және 5-тармақтарына және 75-бабының 5 және 6-тармақтарына сәйкес айқындалған мөлшерде кедендік бажды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету ұсынылған жағдайда жүргізеді.

      2. Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету мынадай жағдайларда:

      1) тауарлардың декларанты болып уәкілетті экономикалық оператор әрекет еткенде;

      2) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында белгіленген өзге де жағдайларда берілмейді.

      3. Егер кеден өкілі кедендік операцияларды декларанттың атынан және оның тапсырмасы бойынша жасаған болса және мұндай кеден өкілі осы Кодекстің 405-бабына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу бойынша декларантпен ортақ міндетті атқаратын болса, кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі орындалуын қамтамасыз ету, Комиссия айқындайтын шарттар сақталған кезде, ал оларды Комиссия айқындағанға дейін - мүше мемлекеттердің заңнамасында ұсынылмауы мүмкін.

      4. Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу бойынша міндетті орындауды қамтамасыз ету осы Кодекстің 9-тарауына және 75-бабына сәйкес беріледі.

122-бап. Кедендік сараптаманы тағайындау кезінде тауарларды шығарудың ерекшеліктері

      2. Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету мынадай жағдайларда:

      1) тауарлардың декларанты болып уәкілетті экономикалық оператор әрекет еткенде;

      2) кедендік реттеу туралы мүше мемлекеттердің заңнамасымен белгіленген өзге де жағдайларда берілмейді.

      3. Егер декларанттың атынан және тапсырмасы бойынша кедендік операцияларды кеден өкілі жасаған жағдайда, мұндай кеден өкілі осы Кодекстің 405-бабына сәйкес декларантпен бірге кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі ынтымақтық міндетте болады, кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндетті орындауды қамтамасыз ету Комиссия айқындаған, ал оларды Комиссиян айқындағанға дейін - мүше мемлекеттердің заңнамаларындағы шарттар сақталған кезде берілмейді.

      4. Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндетті орындауды қамтамасыз ету осы Кодекстің 9-тарауына және 75-бабына сәйкес беріледі.

      5. 5. Осы баптың 1-тармағының ережелері кеден органы тауарларға қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарына қарағанда, өзге түрде белгіленген тыйым салулар мен шектеулерді және (немесе) ішкі нарықты қорғау шараларын және (немесе) Одақ туралы шарттың 50-бабына сәйкес белгіленген өзге де баждарды қолдану мүмкіндігін көрсететін белгілерді анықтаған және декларанттың оларды сақталуын растамаған жағдайда, қолданылмайды.

123-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық немесе қылмыс анықталған кезде тауарларды шығарудың ерекшеліктері

      Әкімшілік құқық бұзушылық немесе қылмыс анықталған жағдайда тауарларды шығару әкімшілік құқық бұзушылық (әкімшілік процесс) туралы іс бойынша өндіріс аяқталғанға немесе қылмыстық іс бойынша өндіріс аяқталғанға дейін, мұндай тауарлар алынбаса немесе оларға мүше мемлекеттердің заңнамасы сәйкес тыйым салынбаса кеден органы жүргізеді.

124-бап. Зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру және мұндай тауарларды шығару мерзімін қайта жаңғырту

      1. Егер мүше мемлекеттік-зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізіліміне немесе аумағында тауарлар кедендік рәсіммен орналасатын, мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізіліміне енгізілген зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды кедендік рәсіммен орналастыруға байланысты кедендік операцияларды жасау кезінде кеден органы зияткерлік меншік құқығын бұзушылық белгілерін анықтаған жағдайда, мұндай тауарларды шығару мерзімі 10 жұмыс күніне дейінгі тоқтатыла тұрады.

      2. Бұл мерзім құқық иеленушінің немесе оның мүддесін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүддесін білдіретін тұлғаның сұрау салуы бойынша кеден органымен құқық иеленушінің немесе оның мүддесін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүддесін білдіретін тұлғаның мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес, және де мүше мемлекеттің заңнамасымен белгіленген өзге де жағдайда уәкілетті органға құқық иеленушінің құқықтарын қорғау үшін жүгінсе, ол 10 жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзартылады.

      3. Тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы және тауарларды шығаруды тоқтата тұру мерзімін ұзарту туралы шешімдерді кеден органының жетекшісі (басшысы) немесе ол өкілдік берген тұлға қабылдайды.

      4. Осы баптың 1 және 2-тармақтарымен белгіленген мерзімдер осы Кодекстің 4-бабының 8-тармағына сәйкес есептеледі.

      5. Кеден органы зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 1 жұмыс күнінен кешіктірмей, декларантты және құқық иеленушіні немесе оның мүддесін білдіретін тұлғаны немесе бірнеше құқық иеленушінің мүддесін мұндай тоқтата тұру себептері және тоқтата тұру мерзімі туралы хабардар етеді, сондай-ақ декларантқа құқық иеленушінің және (немесе) оның мүддесін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүддесін білдіретін тұлғаның атын (аты жөні, тегі (бар болған жағдайда)) және орналасқан жерін (мекенжайын), ал құқық иеленушіге немесе оның мүддесін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүддесін білдіретін тұлғаға декларанттың атын (аты жөні, тегі (бар болған жағдайда)) және орналасқан жерін (мекенжайын) хабарлайды.

      6. Кеден органына тауарларды алуды, оларға тыйым салуды не оларды тәркілеуді растайтын құжаттарды не мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарды табыс еткен жағдайларды қоспағанда, зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды шығару мерзімі өткеннен кейін мұндай тауарларды шығару мерзімі жаңғыртылады.

      7. Кеден органдары мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес құқық иеленушінің өтінішінсіз, аумағында тауарлар кедендік рәсімдермен орналастырылатын мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізіліміне немесе зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізіліміне енгізілмеген зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұруға құқылы.

      8. Егер құқық иеленушінің құқығын бұзушылық анықталмаған болса, осы бапқа сәйкес тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру нәтижесінде декларантқа, меншік иесіне, зияткерлік меншік объектілері бар тауарларды алушыға, мүліктік зиян (шығын) келтіргені үшін құқық иеленуші мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес жауаптылықта болады.

      9. Тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру мерзімі өткенге дейін тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешім келесідей жағдайларда күшін жоюға жатады:

      1) кеден органына мұндай шешімді жою туралы құқық иеленушіден немесе оның мүддесін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүддесін білдіретін адамнан өтініш түссе;

      2) зияткерлік меншік объектісі аумағында тауарларды кедендік рәсімдеу орналасқан, мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізіліміне немесе мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімінен алынып тасталса;

      3) өзге жағдайлар мүше мемлекеттердің заңнамасымен белгіленсе.

      10. Тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешім кеден органының жетекшісімен (басшысымен) немесе ол өкілдік берген тұлғамен тоқтатылады.

      11. Тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешім күшін жойғаннан кейін мұндай тауарларды шығару мерзімі жаңғыртылады.

      Мүше мемлекеттердің заңнамасымен мұндай тауарларды шығару мерзімінің жаңғыртылмайтын жағдайлары да белгіленуі мүмкін.

      12. Кеден органы декларантқа, құқық иеленушіге немесе оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін тұлғаға Комиссиямен анықталған тәртіпте, тауарларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешім қабылданған тауарлар туралы ақпаратты ұсынады.

      13. Осы бапқа сәйкес декларант, құқық иеленуші немесе оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушілердің мүдделерін білдіретін тұлға алған ақпарат құпия болып табылады және мүше мемлекеттердің заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, олар мұны жария етпеуге, үшінші тұлғаға, сондай-ақ мүше мемлекеттердің мемлекеттік органдарына бермеуге тиіс.

      14. Кеден органының рұқсатымен декларанттың, құқық иеленушінің, немесе олардың мүддесін немесе бірнеше құқық иеленушілердің мүдделерін білдіретін тұлғаның оларды шығару мерзімін тоқтата тұру туралы шешім қабылданған тауарлардың сынамалары мен (немесе) үлгілерін алуға, оларға зерттеу жүргізуге, сондай-ақ мұндай тауарларды қарауға, суретке түсіруге немесе өзге де тәсілмен белгілеп қоюға құқығы бар.

      15. Тауарларды шығару мерзімін тоқтату туралы және тауарларды шығару мерзімін тоқтату мерзімін ұзарту туралы шешімдерді рәсімдеу тәртібі, декларанттың, құқық иеленушінің немесе оның мүдделерін немесе бірнеше құқық иеленушілердің мүдделерін білдіретін тұлғаның мәлімдемелері, осындай шешімдерді қабылдау туралы, сондай-ақ тауарды шығару мерзімін тоқтату туралы шешімді жоюды рәсімдеу тәртібін Комиссия анықтайды.

125-бап. Тауарларды шығарудан бас тарту және тауарларды шығарудан бас тартуға байланысты кедендік операциялар жасасу тәртібі

      1. Кеден органы:

      1) кеден органы тауарларды шығарған кездегі шарттардың, оның ішінде осы Кодекстің 120 - 123-баптарында көзделген, сондай-ақ жеке басы үшін пайдаланатын тауарларға, халықаралық көлік тасымалдау құралдарына және керек-жарақтарға қатысты шарттардың орындалмауы;

      2) кеден органының осы Кодекстің 112-бабының 2-тармағында қарстырылған жағдайда кеден декларациясында мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) туралы талаптарының орындалмауы;

      3) осы Кодекстің 114-бабының 6-тармағында көзделген міндеттер алдын ала кедендік декларациялау басталған кезде;

      4) мерзімді кедендік декларациялау кезінде осы Кодекстің 116-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделген осындай кедендік декларациялау ерекшеліктері сақталмағанда және (немесе) декларанттың кедендік төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы және өтемақы баждарды, пайыздарды және (немесе) өсімпұлдарды төлеу жөніндегі міндетін белгіленген мерзімде орындамауы болғанда;

      5) тауарларды осы Кодекстің 119-бабының 3 және 6-тармақтарында белгіленген тауарларды шығару мерзімдері шегінде бермеуі;

      6) осы Кодекстің 124-бабының 6 және 11-тармақтарында көзделген жағдайларда тауарларды нығару мерзімінің жаңартылмауы;

      7) осы Кодекстің 325-бабының 2 және 7-тармақтарында қарастырылған талаптардың орындалмауы;

      8) жеке басы үшін пайдаланатын тауарлардың осы Кодекстің 256-бабының 4-тармағына сәйкес жеке басы үшін пайдаланатын тауарларға жатқызылмауы;

      9) мынадай:

      әкімшілік немесе қылмыстық іс қозғауға негіз болып табылмайтын анықталған бұзушылықтар жойылса,

      мүше мемлекеттер заңнамасына сәйкес анықталған бұзушылықтар жойылса және декларацияланған тауарлар алып қойылмаса, оларға тыйым салынбаған жағдайларды қоспағанда, кеден органдары кедендік бақылауды жүргізген кезінде мүше мемлекеттердің кедендік реттеу саласындағы халықаралық шарттары мен актілерін және (немесе) заңнамаларын бұзғаны анықталған негіздер бойынша тауарларды шығарудан бас тартады.

      2. Мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасында, егер декларантқа қатысты банкроттық туралы іс қозғалған болса, кеден органының тауарларды шығарудан бас тартуы қарастырылуы мүмкін.

      3. Тауарларды шығарудан бас тарту электронды құжат қалыптастыру жолымен не қағаз тасығыштағы кедендік декларацияға немесе қағаз тасығышта берілген тауарларға декларациялар берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішке тиісті белгі қою жолымен кеден органының ақпараттық жүйесін пайдалана отырып ресімделеді.

      4. Тауарларды шығарудан бас тартуға байланысты операцияларды кеден органы Комиссия айқындаған тәртіппен, ал Комиссия реттемеген бөлігінде - мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленген тәртіппен жасайды.

126-бап. Шартты түрде шығарылған тауарлар

      1. Оларға қатысты:

      1) кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі тауарларды пайдалану және (немесе) оларға иелік ету жөніндегі шектеулермен байланысты жеңілдіктер қолданылды;

      2) Одақ туралы Келісімге және (немесе) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тыйым салулар мен шектеулерді сақтау тауарды шығарғаннан кейін расталуы мүмкін;

      3) Одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарға немесе Одаққа кіру туралы халықаралық шарттарға сәйкес (Одақ туралы шартқа мемлекеттің қосылуы туралы халықаралық шарттар) (бұдан әрі - Одаққа кіру туралы халықаралық шарттар) Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінде белгіленгенге қарағанда кедендік әкелу баждарының неғұрлым төмен өлшемшарттары қолданылған болса, ішкі тұтыну үшін кедендік шығару рәсімімен орналастырылған тауарлар шартты түрде шығарылған деп саналады.

      2. Осы баптың 1-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген шартты шығарылған тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі жеңілдікті табыс ету шарттары және мақсаттары, сондай-ақ осы жеңілдіктерді пайдаланумен байланысты осындай тауарларды пайдалану және (немесе) иелену бойынша шектеулер сақталуы қажет.

      Осы Кодекстің 38-тарауына сәйкес халықаралық тасымалдау көлік құралы ретінде, көлік құралы болып табылатын, осы баптың 1-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген шартты шығарылған тауарларды, бұл пайдалану кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктерді табыс ету шарттарын және мақсаттарын бұзбаған жағдайда, сондай-ақ осындай жеңілдіктерді пайдаланумен байланысты осындай тауарларды пайдалану және (немесе) пайдалану бойынша белгіленген шектеулерді сақтамауға алып келмесе пайдалануға болады.

      3. Осы баптың 1-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген шартты шығарылған тауарларды үшінші тұлғаға беруге тыйым салынған, оның ішінде оларды сату немесе өзге де тәсілдермен айыру, ал осы тауарлардың қауіпсіздігін тексерумен байланысты Одақтың кедендік аумағына көрсетілген тауарларды әкелуге шектеу болса - оларды кез-келген нұсқада пайдалануға (пайдалануға, тұтынуға) тыйым салынады.

      4. Осы баптың 1-тармағының 3-тармақшасында көрсетілген, шартты түрде шығарылған тауарларды мүше мемлекеттің аумағы шегінде, егер Одақ шеңберіндегі халықаралық шартпен немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шартпен өзгеше белгіленбесе, оларды шығаруды жүргізген кеден органы пайдалануы мүмкін.

      5. Осы баптың 1-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген тауарлар олар Одақтың тауарлары мәртебесін алғанға дейін олар:

      1) осы Кодекстің 176-бабының 3-тармағына сәйкес кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу кедендік рәсімімен;

      2) осы Кодекстің 184-бабына сәйкес не осы Кодекстің 277-бабының 3-тармағының екінші абзацында көзделген жағдайда кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу кедендік рәсім қолданысын аяқтау үшін ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған кезде осы бапқа сәйкес шартты түрде шығарылған болып қалады.

      6. Шартты түрде шығарылған тауарлар шетелдік тауарлар мәртебесіне ие болады және мұндай тауарлар Одақтың тауарлары мәртебесін алғанға дейін кедендік бақылауда болады.

      7. Шартты түрде шығарылған тауарлар:

      1) осы баптың 1-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген тауарларға қатысты - мүше мемлекеттердің заңнамасында өзгеше белгіленбесе, кедендік әкелу баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндет тоқтатылғаннан;

      2) осы баптың 1-тармағы 2-тармақшасында көрсетілген, тауарларға қатысты тиым салулар мен шектеулердің сақталуы расталғаннан;

      3) егер Одақ шеңберіндегі халықаралық шартқа немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шартқа сәйкес кедендік әкелу бажын осындай мөлшерде төлеу, не осы Кодекстің 136-бабының 6-тармағында көзделген өзге мән-жайлардың басталуына байланысты кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндетті тоқтату көзделсе, - осы баптың 1-тармағының 3-тармақшасында көрсетілген тауарларға қатысты кедендік әкелу бажын төлеу жөніндегі және (немесе) оларды Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифімен белгіленген, кедендік әкелу баж мөлшерлемесі бойынша есептелген кедендік әкелу баж сомасының және тауарларды шығару кезінде төленген кедендік әкелу баж сомасының айырмашылығы мөлшерінде не Одақ шеңберіндегі халықаралық шартқа немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шартқа сәйкес белгіленген өзге мөлшерде өндіріп алу бойынша міндетті орындағаннан кейін Одақтың тауарлары мәртебесіне ие болады.

      8. Одақтың тауарлары мәртебесіне ие болу үшін шартты түрде шығарылған тауарлар ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен қайтадан орналастыруға жатпайды.

      Осы баптың 7-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген жағдайда, тауарларды шығарғаннан кейінгі тиым салуларды және шектеулерді сақтауды растау тәртібі мүше мемлекеттің заңнамасымен белгіленеді.

      9. Кедендік реттеу туралы мүше мемлекеттің заңнамасымен шартты түрде шығаруға тауарларды жатқызудың өзге де жағдайлары мен тәртібі белгіленуі мүмкін.

IV БӨЛІМ КЕДЕНД1К РӘСІМДЕР

19-тарау

Кедендік рәсімдер туралы жалпы ережелер

127-бап. Кедендік рәсімдерді қолдану

      1. Одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар және өзге де тауарлар, осы Кодекспен белгіленген жағдайларда, Одақтың кедендік аумағында болуы және пайдалану, Одақтың кедендік аумағынан әкету және (немесе) Одақтың кедендік аумағынан тысқары жерлерде болуы және пайдалану үшін, осы Кодекспен өзгеше белгіленбесе, кедендік рәсімдермен орналастыруға жатады.

      2. Одақтың кедендік аумағында тауарлардың болуы және пайдалану, оларды Одақтың кедендік аумағынан әкету және (немесе) Одақтың кедендік аумағынан тысқары жерлерде болуы және пайдалану мақсатына байланысты тауарларға қатысты мынадай:

      1) ішкі тұтыну үшін шығару;

      2) экспорт;

      3) кедендік транзит;

      4) кедендік қойма;

      5) кедендік аумақта қайта өңдеу;

      6) кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу;

      7) ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу;

      8) еркін кедендік аймақ;

      9) еркін қойма;

      10) уақытша әкелу (жіберу);

      11) уақытша әкету;

      12) кері импорт;

      13) кері экспорт;

      14) бажсыз сауда;

      15) жою;

      16) мемлекет пайдасына бас тарту кедендік рәсімдері;

      17) арнайы кедендік рәсім қолданылады.

      3. Кедендік рәсіммен орналастырылған тауарлар өзге кедендік рәсімдермен, не осындай кедендік рәсіммен:

      1) тауарлар орналастырылған кедендік рәсімнің қолданысын аяқтау үшін;

      2) тауарлар орналастырылған кедендік рәсімнің қолданысын тоқтата тұру үшін;

      3) Одақтың кедендік аумағы бойынша тауарларды тасымалдау (тасу) үшін және (немесе) Одақтың кедендік аумағының бір бөлігінен Одақтың кедендік аумағының басқа бөлігіне Одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағы және (немесе) осы Кодекске сәйкес теңіз арқылы тасымалдау үшін орналастырылуы мүмкін.

      4. Тауарларды кедендік рәсімдермен орналастыру шарттарын, оларды осындай кедендік рәсімдермен орналастырғаннан кейін кедендік рәсімдерге сәйкес тауарларды пайдалану шарттары мен тәртібін, кедендік рәсімдердің қолданысын аяқтау, тоқтату, тоқтата тұру және жаңғырту тәртібін, сондай-ақ кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды оларды есептеу және төлеу жөніндегі міндеттердің туындау және тоқтатылу жағдайын, кедендік рәсімдермен орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға, не кедендік рәсімді қолдану шеңберінде алынған (қалыптасқан), жасалған (алынған) тауарларға қатысты оларды төлеу мерзімін және (немесе) ерекшеліктерін қоса, кедендік рәсімдердің мазмұны және кедендік рәсімдерді қолдану тәртібін реттейтін ережелер осы бөлімнің тиісті тарауларында, ал осы Кодексте көзделген жағдайларда, - Комиссия және (немесе) кедендік реттеу туралы мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалады.

      5. Кедендік реттеу туралы мүше мемлекеттердің заңнамасымен кедендік транзиттің кедендік рәсімдерін және кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу кедендік рәсімдерін қоспағанда, тауарларды кедендік рәсімдермен орналастыру шарттарына қосымша, кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарды төлеу жөніндегі міндеттердің орындалу қамтамасыз ету ретінде, тауарларды кедендік рәсімдермен орналастыру шарттары белгіленеді.

128-бап. Тауарларды кедендік рәсіммен орналастыру

      1. Осы Кодекстің 83-бабында көрсетілген тұлғалар, осы Кодексте көзделген кедендік рәсімдерді, тауарларды кедендік декларациялау кезінде оны мәлімдеу жолымен, не тауарға арналған декларацияны бергенге дейін тауарларды шығаруға мәлімдеген кезде, не порттық ЕЭА немесе логистикалық ЕЭА аумағына тауарларды әкелу жолымен таңдауға құқылы.

      2. Кедендік рәсіммен тауарларды орналастыру, егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, кеден органына кедендік декларацияны немесе тауарға арналған декларацияны бергенге дейін тауарлар шығару туралы өтінішті берген кезден бастап басталады және осы Кодекстің 204-бабының 1-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, тауарларды шығарумен аяқталады.

      3. Тауарларды кедендік рәсіммен орналастыру күні ретінде, осы Кодекстің 204-бабы l-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, тауарлар шығарылған күн саналады.

      4. Тауарларды мәлімделген кедендік рәсіммен орналастыру шарттарын сақтауды растау бойынша міндеттеме декларантқа жүктеледі.

      5. Санитариялық-карантиндік, ветеринариялық, карантиндік фитосанитариялық және басқа да мемлекеттік бақылау (қадағалау) түрлеріне жататын тауарлар мемлекеттік бақылаудың (қадағалаудың) тиісті түрі жүзеге асырылғаннан кейін ғана кедендік рәсіммен орналастырылады.

      6. Егер тарифтік емес реттеу шараларын енгізу кезінде, оларға қатысты осындай шара енгізілетін тауарларды орналастыруға жол берілмейтін кедендік рәсімдер айқындалса, онда көрсетілген тауарлар осы бөлімнің ережелеріне қарамастан мұндай кедендік рәсімдермен орналастыруға жатпайды.

129-бап. Кедендік рәсімнің қолданысын аяқтау, тоқтату, тоқтата тұру және жаңғырту

      1. Кедендік рәсімдердің қолданысы, егер бұл осы Кодексте көзделген жағдайларда, - осы Кодексте Комиссия немесе кедендік реттеу туралы мүше мемлекеттердің заңнамасымен белгіленген тәртіппен және мерзімдерде аяқталуға жатады.

      2. Кедендік рәсімнің қолданысы, егер осы кедендік рәсіммен орналастыру үшін берілген кедендік декларацияны кеден органы кедендік рәсімнің қолданысын аяқтау үшін көзделген мерзімде тіркеген жағдайда, кеден органы мәлімделген кедендік рәсімге сәйкес тауарлар шығарудан бас тартқан не кедендік декларация осы Кодекстің 113-бабына сәйкес кері қайтарылған жағдайды қоспағанда, кеден органы белгілеген кедендік рәсім қолданысының мерзімі өткенге дейін аяқталған болып саналады.

      3. Кедендік рәсіммен орналастырылған тауарлардың декларанты болып табылатын тұлғалар таратылған жағдайда, мүше мемлекеттер заңнамасымен осы Кодексте көзделгеннен, өзге, ол өткенге дейін кедендік рәсімнің қолданысы аяқталуы тиіс мерзім, сондай-ақ кедендік рәсімнің қолданысын аяқтау бойынша міндеттеме жүктелетін тұлғалар белгіленуі мүмкін.

      4. Кедендік рәсімдердің қолданысы, егер бұл осы Кодексте көзделген жағдайларда, - осы Кодексте Комиссия немесе кедендік реттеу туралы мүше мемлекеттердің заңнамасымен белгіленген тәртіппен және мерзімдерде тоқтатылады.

      5. Осы Кодекспен көзделген жағдайларда, қолданысы тоқтатылған кедендік рәсіммен орналастырылған тауарларды, сондай-ақ осындай кедендік рәсімдерді қолдану шеңберінде алынған (туындаған), жасалған (алынған) тауарларды кеден органдары осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес кідіртеді.

      6. Қолданысы тоқтатылған кедендік рәсіммен орналастырылған тауарлар, сондай-ақ осындай кедендік рәсімдерді қолдану шеңберінде алынған (туындаған), жасалған (алынған), кеден органдары осы баптың 5-тармағына сәйкес кідіртпеген тауарлар, осы Кодекстің 16-тарауына сәйкес уақытша сақтауға орналастыруға жатады.

      7. Одақтың кедендік аумағында тұрған, оларға қатысты кедендік рәсім қолданысы тоқтатылған шетелдік тауарлар, Одақтың кедендік аумағында одан әрі болуы және пайдалану не Одақтың кедендік аумағынан әкету үшін осы Кодекспен көзделген жағдайларды қоспағанда, шетелдік тауарларға қатысты қолданылатын кедендік рәсімдермен орналастыруға жатады.

      Қолданысы тоқтатылған кедендік рәсімдерді қолдану шеңберінде алынған (пайда болған), жасалған (алынған) тауарлар, одан әрі Одақтың кедендік аумағында болуы және пайдаланылуы, Одақтың кедендік аумағынан әкету немесе осындай аумаққа әкелу үшін осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, олардың кедендік рәсімдердің қолданысы кезеңінде алған мәртебесіне байланысты осы тауарларға қатысты қолданылатын кедендік рәсімдермен орналастырылуға жатады.

      Одақтың кедендік аумағынан тысқары жерлерде тұрған, оларға қатысты кедендік рәсімнің қолданысы тоқтатылған тауарлар одан әрі Одақтың кедендік аумағынан тысқары жерлерде болуы үшін Одақтың тауарларына қатысты қолданылатын кедендік рәсімдермен, ал Одақтың кедендік аумағына әкелу үшін шетелдік тауарларға қатысты қолданылатын кедендік рәсімдермен орналастырылуға жатады.

      8. Осы баптың 7-тармағына сәйкес кедендік рәсіммен тауарларды орналастыру кезінде осындай тауарларға қатысты кедендік рәсім қолданысы тоқтатылғаннан кейін осы Кодекстің 226-бабында көзделген ерекшеліктерді қоспағанда, тиісті кедендік рәсім қолданысын аяқтау үшін тауарларды кедендік рәсімдермен орналастыру кезінде қолданылатын осы Кодексте көзделген кедендік бажды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу және төлеу ерекшеліктері есепке алынбастан, осы Кодекстің ережелері қолданылады.

      9. Кедендік рәсімнің қолданысы кедендік рәсіммен орналастырылған тауарларды не кедендік рәсіммен осындай тауарларды қайта өңдеу өнімдерін орналастыру жолымен, сондай-ақ осы Кодекстің 133-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда тоқтатыла тұруы мүмкін.

      Өзге кедендік рәсім қолданысын тоқтата тұру үшін қолданылатын кедендік рәсім, сондай-ақ кедендік рәсімнің қолданысы тоқтатыла тұруы мүмкін жағдайлар, осы Кодекспен, ал егер бұл осы Кодекспен көзделсе, - Комиссия айқындайды.

      Белгіленген жағдайларда кедендік рәсімдердің қолданысын тоқтата тұру және жаңғырту тәртібін Комиссия айқындайды.

130-бап. Кедендік рәсімдердің қолданысы мерзімдерін ұзарту

      1. Кеден органы белгілеген кедендік рәсім қолданысының мерзімін кеден органы ол аяқталғанға дейін, ал осы Кодекспен немесе осы Кодекстің 165-бабы 3-тармағына, 178-бабының 3-тармағына және 190-бабының 3-тармағына сәйкес мүше мемлекеттердің заңнамасымен көзделген жағдайларда, - осы Кодекспен көзделген мерзімдер немесе Комиссия айқындаған немесе осы Кодекске сәйкес кедендік реттеу туралы мүше мемлекеттердің заңнамасымен белгіленген мерзімдер шегінде ол аяқталғаннан кейін ұзартады.

      2. Кеден органы белгілеген кедендік рәсім қолданысының мерзімін ұзарту тәртібі мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасымен белгіленеді.

131-бап. Ішкі нарықты арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждарға қарағанда өзге түрде белгіленген қорғау шараларын сақтау және (немесе) Одақ туралы шарттың 50-бабына сәйкес белгіленген кедендік рәсіммен тауарларды орналастыру кезіндегі өзге де баждар

      Ішкі нарықты арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждарға қарағанда өзге түрде белгіленген қорғау шараларын сақтау және (немесе) Одақ туралы шарттың 50-бабына сәйкес белгіленген кедендік рәсіммен тауарларды орналастыру кезіндегі өзге де баждар тауарларды кедендік рәсімдермен орналастыру кезінде расталады, олармен орналастыру жағдайларын, егер осы Кодекспен, Одақ туралы шартпен немесе осындай шараларды енгізетін Комиссия актілерімен өзгеше көделмесе, осындай шараларды сақтау көзделеді.

132-бап. Мәлімделген кедендік рәсімге сәйкес тауарларды пайдалану жағдайларын сақтау

      1. Тауарларды кедендік рәсіммен орналастырғаннан кейін сақталуға жататын мәлімделген кедендік рәсімге сәйкес тауарларды пайдалану жағдайларын сақтау бойынша міндеттеме декларантқа, сондай-ақ осы Кодекске сәйкес өзге тұлғаларға жүктеледі.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген тұлғалар мүше мемлекеттер заңнамасына сәйкес мәлімделген кедендік рәсімге сәйкес тауарларды пайдалану жағдайларын бұзғаны үшін жауапты болады.

133-бап. Мүше мемлекеттің кедендік рәсіммен орналастырылған тауарларды алып қою (тыйым салу), тәркілеу немесе меншігіне (кірісіне) айналдыру салдарлары

      1. Кедендік рәсіммен орналастырылған тауарларды алып қойған не осындай тауарларға тыйым салынған жағдайда мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес бұл тауарларға қатысты кедендік рәсім қолданысы тоқтатыла тұрады.

      2. Егер тауарларды алып қоюды жою не оларға тыйым салуды жою туралы шешім қабылданған жағдайда, кедендік рәсім қолданысы осындай шешім заңды күшіне енген күннен кейінгі күннен бастап немесе осындай шешімде көрсетілген күннен бастап жаңғыртылады.

      3. Кедендік рәсім қолданысын жаңғыртқан кезде осы бөлімге сәйкес есептеу және төлеу көзделген пайыздар кедендік рәсім қолданысы тоқтатыла тұрған кезеңде есептелмейді және төленбейді.

      4. Кедендік рәсіммен орналастырылған тауарлар соттың шешімі бойынша тәркіленген немесе мүше мемлекеттің меншігіне (табысына) айналдырылған жағдайда бұл тауарларға қатысты кедендік рәсім қолданысы тоқтатылады.

      5. Егер мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тұлғаларды әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту олардың тауарларды кедендік рәсімге сәйкес пайдалану жағдайларын сақтамауына байланысты болса және жол берілген сақтамау осы кедендік рәсімді одан әрі қолдану мүмкіндігін тудыратын болса, кедендік рәсім қолданысы тұлғаны жауапкершілікке тарту жөніндегі тиісті шешім күшіне енген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде аяқталуы тиіс.

      Кедендік рәсім қолданысы осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген мерзімде аяқталмаған кезде кедендік рәсім қолданысы тоқтатылады, ал тауарлар осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес кеден органдары кідіртіледі.

20-тарау

Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімі

134-бап. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімінің мазмұны мен қолданылуы

      1. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімі - шетел тауарларына қатысты қолданылатын кедендік рәсім, оған сәйкес тауарлар Одақтың кеден аумағында, осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, шетел тауарларына қатысты халықаралық шарттарда және кедендік реттеу саласындағы актілерде көзделген иелену, пайдалану және (немесе) билік ету бойынша шектеусіз орналасады және пайдаланылады.

      2. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар осы Кодекстің 126-бабының 1-тармағында көрсетілген, шартты түрде шығарылған тауарларды қоспағанда, Одақ тауарлары мәртебесіне ие болады.

      3. Мыналарға қатысты ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімін қолдануға жол беріледі:

      1) кедендік аумақта кедендік қайта өңдеу рәсімі қолданылған тауарларды қайта өңдеу өнімдері болып табылатын және кері экспорт кедендік рәсіміне сәйкес Одақтың кедендік аумағынан әкетілген тауарлар;

      2) осы Кодекстің 184-бабына сәйкес кедендік аумақтан тыс жерде қайта өңдеу кедендік рәсімінің қолданылуын аяқтау үшін осы Кодекстің 277-бабы 3-тармағының бірінші абзацына сәйкес кедендік аумақтан тыс жерде қайта өңдеу кедендік рәсіміне түскен уақытша әкетілген халықаралық тасымалдаудың көлік құралдары;

      3) осы Кодекстің 277-бабы 2-бабының екінші абзацында көзделген жағдайда уақытша әкетілген халықаралық тасымалдаудың көлік құралдары.

135-бап. Тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастыру шарттары

      1. Тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастыру шарттары:

      1) осы Кодекске сәйкес кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу;

      2) осы Кодекске сәйкес арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу;

      3) осы Кодекстің 7-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулерді сақтау;

      4) арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарына және (немесе) Одақ туралы шарттың 50-бабына сәйкес белгіленген өзге де баждарға қарағанда өзгеше түрде белгіленген ішкі нарықты қорғау шараларын сақтау болып табылады.

      2. Осы Кодекстің 134-бабы 3-тармағының 1-тармақшасында көрсетілген тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастыру шарттары:

      1) тауарларды Одақтың кедендік аумағынан нақты әкету күнінен кейінгі күннен бастап 3 жыл ішінде ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастыру;

      2) табиғи тозу салдарынан өзгеруді, сондай-ақ қалыпты тасу (тасымалдау) және (немесе) сақтау жағдайлары кезінде табиғи жойылу салдарынан өзгеруді қоспағанда, тауарларды өзгеріссіз күйде сақтау;

      3) кеден органдарының тауарларды идентификаттау мүмкіндігі;

      4) кеден органына Одақтың кедендік аумағынан тауарларды әкетудің мән-жайлары туралы осы құжаттар туралы кедендік және (немесе) өзге де құжаттарды табыс ету арқылы расталатын мәліметтерді немесе осындай құжаттар туралы мәліметтерді табыс ету;

      5) осы баптың 1-тармағының 1 және 2-тармақшаларында көзделген шарттарды сақтау болып табылады.

136-бап. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеттің туындауы және тоқтатылуы, оларды төлеу және есептеу мерзімі

      1. Декларанттың ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеті кеден органы тауарларға декларацияны тіркеген кезден бастап туындайды.

      2. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын, бір алушының мекенжайына бір жөнелтушіден бір көлік (тасымалдау) құжаты бойынша әкелінетін және жалпы кедендік құны 200 еуроға балама сомадан, ал егер Комиссия осындай соманың өзгеше мөлшерін белгілеген болса — Комиссия кеден органы тауарларға декларацияны тіркеу күні қолданылатын валюта бағамы бойынша белгілеген сома мөлшерінен аспайтын тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндет туындамайды. Бұл ретте осы тармақтың мақсаты үшін Одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарларды келетін орнына дейінгі тасуға (тасымалдауға) жұмсалатын шығыстар, осындай тауарларды тиеуге, түсіруге немесе қайта тиеуге жұмсалатын шығыстар және мұндай тауарларды осылай тасуға (тасымалдауға), тиеуге, түсіруге немесе қайта тиеуге байланысты сақтандыру шығыстары кеден құнына қосылмайды.

      Осы Кодекстің 199 және 200-баптарында көрсетілген және ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарларға қатысты салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндет туындамайды.

      Комиссия осы тармақтың бірінші абзацында көзделген сомаға қарағанда өзгеше сома мөлшерін белгілеуге құқылы, оның шегінде ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын, бір жөнелтушіден бір көлік (тасымалдау) құжаты бойынша бір алушының мекенжайына әкелінетін тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндет туындамайды.

      3. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарларға қатысты декларантта кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндет мынадай мән-жайлар басталған кезде:

      1) тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету жөніндегі шектеулермен ұштаспаған кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктерді пайдалана отырып, осы тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес шығарғанда;

      2) егер осы баптың 5-тармағында өзгеше көзделмесе, осы баптың 14-тармағының 1-тармақшасына сәйкес кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу және (немесе) есептелген және төленуге жататын мөлшерде өндіріп алу жөніндегі міндет орындалғанда;

      3) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кеден органы осы Кодекске сәйкес осы шетелдік тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу мерзімі осындай жоюға немесе қайтарымсыз жоғалуға дейін басталған жағдайларды қоспағанда, авария немесе еңсерілмейтін күштің әсері не қалыпты тасу (тасымалдау) және (немесе) сақтау жағдайы кезіндегі табиғи шығын нәтижесінде осы тауарлардың қайтарымсыз жоғалу фактісі салдарынан шетел тауарларының жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу фактісін танығанда;

      4) ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығарудан бас тартқанда - тауарларға декларацияны тіркеу кезінде туындаған кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндетке қатысты;

      5) тауарларға декларацияны тіркеу кезінде туындаған кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндетке қатысты - осы Кодекстің 113-бабына сәйкес кедендік декларацияны қайтарып алғанда және (немесе) осы Кодекстің 118-бабының 4-тармағына сәйкес тауарлардың шығарылымын жойғанда;

      6) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тауарларды тәркілегенде немесе осы мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналдырғанда;

      7) осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес кеден органы тауарларды кідірткенде;

      8) қылмыс туралы хабарламаны тексеру барысынд, қылмыстық іс немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізу (әкімшілік процесті жүргізу) барысында алып қойылған немесе тыйым салынған және егер бұрын мұндай тауарлар шығарылмаған болса, оларды қайтару туралы шешім қабылданған тауарларды уақытша сақтауға қойғанда немесе кедендік рәсімдердің бірімен орналастырғанда тоқтатылады.

      4. Тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулермен ұштасқан кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктерді қолдана отырып, ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған осындай тауарларға қатысты декларанттың кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндеті мынадай мән-жайлар басталған кезде:

      1) егер осы кезеңде осы баптың 11-тармағында белгіленген кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу мерзімі басталмаған жағдайда, көрсетілген тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулерді қолданудың өзге де мерзімі белгіленбесе, ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарлар шығарылған күннен бастап 5 жыл өткенде;

      2) осы кезеңде осы баптың 11-тармағында белгіленген кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу мерзімі басталмаған жағдайда, тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулер қолданылуының өзге де белгіленген мерзімі аяқталғанда;

      3) ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауар шығару күнінен бастап 5 жыл өткенген дейін не осы кезеңде осы баптың 11-тармағында белгіленген кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу мерзімі басталмаған жағдайда, көрсетілген тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулер қолданылуының өзге де белгіленген мерзімі өткенге дейін тауарларды кедендік жою рәсімімен орналастырғанда;

      4) кедендік әкелу баждарын төлеу және (немесе) оларды осы баптың 11-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде осы баптың 14-тармағының 2-тармақшасына сәйкес есептелген және төленуге жататын мөлшерде өндіріп алу жөніндегі міндет орындалғанда;

      5) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кеден органы шетел тауарларының авария немесе еңсерілмейтін күштің әсері салдарынан жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу фактісін не тасудың (тасымалдаудың) қалыпты жағдайлары кезіндегі табиғи шығын нәтижесінде осы тауарлардың қайтарымсыз жоғалу фактісін, осы шетел тауарларына қатысты осы баптың 11-тармағында белгіленген кедендік баждарды, салықтарды төлеу мерзімі осы Кодекске сәйкес осындай жоюға немесе қайтарымсыз жоғалуға дейін басталған жағдайларды қоспағанда, ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығару күнінен бастап 5 күн өткенге дейін не тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулер қолданудың өзге де белгіленген мерзімі өткенге дейін танығанда;

      6) ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарлар шығарылған күннен бастап 5 жыл өткенге дейін не тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулер қолданудың өзге де белгіленген мерзімі өткенге дейін тауарларды мемлекет пайдасына бас тарту кедендік рәсімімен орналастырғанда;

      7) тауарларды кері экспорт рәсімімен орналастырғанға дейін осы баптың 11-тармағында белгіленген кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу мерзімі басталмаған жағдайда тауарларды осындай кедендік рәсіммен орналастырғанда;

      8) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тауарлардың тәркілеу немесе осы мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналдыру басталғанда тоқтатылады.

      5. Одақ шеңберінде халықаралық шарттарға немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттарға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифімен белгіленгенге қарағанда кедендік әкелу баждарын неғұрлым төмен мөлшерлеме бойынша төлей отырып ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын төлеу және (немесе) осы баптың 14-тармағының 1-тармақшасына сәйкес есептелген және төленуге жататын мөлшерде оларды өндіріп алу жөніндегі міндеттің орындалуы Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифімен белгіленген мөлшерлеме бойынша есептелген кедендік әкелу баждары сомалары мен тауарларды шығару кезінде төленген кедендік әкелу баждары сомаларының айырмасы мөлшерінде не Одақ шеңберінде халықаралық шарттарға немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттарға сәйкес белгіленген өзге де мөлшерде кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндетті тоқтатпайды.

      6. Осы баптың 5-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын осы тармақта көрсетілген мөлшерде төлеу жөніндегі міндет мынадай мән-жайлар басталған кезде:

      1) кедендік әкелу баждарын төлеу және (немесе) осы баптың 14-тармағының 3-тармақшасына сәйкес есептелген және төленуге жататын мөлшерде өндіріп алу жөніндегі міндет орындалғанда;

      2) егер Одақ шеңберінде халықаралық шарттар немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттарда не Комиссия осы кезең ішінде осы баптың 13-тармағында белгіленген кедендік әкелу баждарын төлеу мерзімі басталмаған жағдайда, осы баптың 7-тармағының екінші абзацына сәйкес тауарлар шетел тауарлары мәртебесін сақтайтын өзге мерзімді белгілемесе, осы баптың 7-тармағының бірінші абзацына сәйкес Комиссия айқындаған тізбеге енгізілген тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес шығарған күннен бастап 5 жыл өткенде;

      3) Одақ шеңберінде халықаралық шарттарда немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттарда осы кезеңде осы баптың 13-тармағында белгіленген кедендік әкелу баждарын төлеу мерзімі басталмаған жағдайда, тауарлар шетелдік тауарлар мәртебесін сақтайтын өзге мерзім өткенде;

      4) осы кезеңде осы баптың 13-тармағында белгіленген кедендік әкелу баждарын төлеу мерзімі басталмаған жағдайда, Комиссия осы баптың 7-тармағының екінші абзацына сәйкес айқындаған тізбеге (тізбелерге) енгізілген тауарларға қатысты Комиссия осы баптың 7-тармағының екінші абзацына сәйкес айқындаған мерзім өткенде;

      5) тауарларды мемлекет пайдасына бас тарту кедендік рәсімімен орналастырғанда;

      6) мүше мемлекеттің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кеден органы шетел тауарларының авария немесе еңсерілмейтін күштің әсері салдарынан жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу фактісін не тасудың (тасымалдаудың) және (немесе) сақтаудың қалыпты жағдайлары кезіндегі табиғи шығын нәтижесінде осы тауарлардың қайтарымсыз жоғалу фактісін, осы шетел тауарларына қатысты осы баптың 13-тармағында белгіленген кедендік баждарды төлеу мерзімі осы Кодекске сәйкес осындай жоюға немесе қайтарымсыз жоғалуға дейін басталғанған жағдайларды қоспағанда, осы тармақтың 2 - 4-тармақшаларында көзделген мән-жайлар басталғанға дейін танығанда;

      7) тауарларды кедендік жою рәсімімен осындай орналастырғанға дейін осы баптың 13-тармағында белгіленген кедендік әкелу баждарын төлеу мерзімі басталмаған жағдайда, кедендік жою рәсімімен орналастырғанда;

      8) тауарларды осындай кедендік рәсіммен орналастырғанға дейін осы баптың 13-тармағында белгіленген кедендік әкелу баждарын төлеу мерзімі басталмаған жағдайда, кедендік кері экспорт рәсімімен орналастырғанда;

      9) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тауарларды тәркілегенде немесе осы мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналдырғанда тоқтатылады.

      7. Одақ шеңберінде халықаралық шарттарға немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттарға сәйкес оларға қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифімен белгіленгенге қарағанда кедендік әкелу бажының неғұрлым төмен мөлшерлемесін қолдану көзделген тауарлардан Комиссия ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарлар шығарылған күннен бастап 5 жыл өткен соң Одақтың тауарлары мәртебесіне ие болатын тауарлар тізбесін (тізбелерін) айқындайды.

      Комиссия көрсетілген тауарлардың жекелеген санаттарына қатысты осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілгенге қарағанда неғұрлым ұзақ өзге мерзім өткен соң Одақтың тауарлары мәртебесіне ие болатын тауарлар тізбесін (тізбелерін) айқындауға, сондай-ақ осындай мерзімді белгілеуге құқылы.

      8. Декларанттың ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеті мынадай мән-жайлар басталған кезде:

      1) арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндетті орындағанда және (немесе) оларды осы баптың 16-тармағына сәйкес есептелген және төленуге тиіс мөлшерде өндipiп алғанда;

      2) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кеден органы шетел тауарларына қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі осы Кодекске сәйкес жоюға немесе қайтарымсыз жоғалуға дейін басталған жағдайларды қоспағанда, осы шетел тауарларының авария немесе еңсерілмейтін күштің әсері салдарынан жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу фактісін тасудың (тасымалдаудың) және (немесе) сақтаудың қалыпты жағдайлары кезіндегі табиғи шығын нәтижесінде осы тауарлардың қайтарымсыз жоғалу фактісін танығанда;

      3) тауарға декларацияны тіркеу кезінде туындаған арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндетке қатысты - ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығарудан бас тартқанда;

      4) кедендік декларацияны тіркеу кезінде арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндетке қатысты - осы Кодекстің 113-бабына сәйкес кедендік декларацияны қайтарып алғанда және (немесе) осы Кодекстің 118-бабының 4-тармағына сәйкес тауарлардың шығарылымын жойғанда;

      5) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес тауарларды тәркілегенде немесе осы мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналдырғанда;

      6) осы Кодекстің 51-тарауына сәйкес кеден органы тауарларды кідірткенде;

      7) қылмыс туралы хабарламаны тексеру барысында, қылмыстық іс немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізу (әкімшілік процесті жүргізу) барысында алып қойылған немесе тыйым салынған және бұрын мұндай тауарлар шығарылмаған болса, оларды қайтару туралы шешім қабылданған тауарларды уақытша сақтауға қойғанда немесе кедендік рәсімдердің бірімен орналастырғанда тоқтатылады.

      9. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндет, егер осы Кодекске сәйкес кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеудің өзге мерзімі белгіленбесе, ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарлар шығарылғанға дейін орындауға жатады (кедендік әкелу баждары, салықтар төленуге жатады).

      10. Осы тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулермен ұштасқан кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктерді қолдана отырып, ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндет осы баптың 11-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде орындауға жатады.

      11. Осы баптың 10-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты мынадай мән-жайлар басталған кезде:

      1) декларант осындай жеңілдіктерден бас тартқан жағдайда - тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастыру үшін берілген тауарлар декларацияына кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктерден бас тарту бөлігінде өзгерістер енгізу күні;

      2) осындай жеңілдіктерді пайдаланумен байланысты осы тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша кедендік әкелу баждарын, салықтарды және (немесе) шектеулерді төлеу жөніндегі жеңілдіктерді табыс ету мақсаттары мен шарттарын бұзатын әрекеттер жасалған жағдайда, оның ішінде көрсетілген әрекеттердің жасалуы осы тауарлардың жоғалуына алып келсе, - көрсетілген әрекеттердің жасалуының бірінші күні, ал егер ол күн белгіленбесе, - тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне орналастыру күні;

      3) авария немесе еңсерілмейтін күштің әсері салдарынан немесе қалыпты тасымалдау (тасу) және (немесе) сақтау жағдайларында қайтарымсыз жоғалу фактісі салдарынан жойылуды және (немесе) қайтарымсыз жоғалуды қоспағанда, тауарлар жоғалған жағдайда - тауарларды жоғалту күні, егер ол күн белгіленбесе - тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастыру күні;

      4) кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктерді табыс ету мақсаттары мен шарттарын сақтау және (немесе) осы тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулер сақталған жағдайда, осы Кодекстің 316-бабына сәйкес осындай жеңілдіктерді қолданумен байланысты расталмаған болып есептелсе - тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне орналастыру күні кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу мерзімі болып есептеледі.

      12. Одақ шеңберінде халықаралық шарттарға немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттарға сәйкес ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларға қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифімен белгіленгенге қарағанда неғұрлым төмен мөлшерлеме бойынша кедендік әкелу баждарын төлеуге қатысты кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндет осы баптың 13-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде орындалуға жатады.

      13. Осы баптың 12-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты мынадай мән-жайлар басталған кезде:

      1) кедендік әкелу баждарын ерікті төлеу жағдайында - тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастыру үшін берілген тауарларға декларацияға кедендік әкелу баждарын есептеу бөлігіңде өзгерістер енгізу күні немесе Одақ шеңберінде халықаралық шарттарға немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттарға сәйкес Комиссия белгілеген өзге күн;

      2) осы Кодекстің 126-бабының 4-тармағында көрсетілген тауарларды пайдалану бойынша шектеулерді бұзу іс-әрекеттерін және (немесе) Одақ шеңберінде халықаралық шарттармен немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттармен белгіленген өзге әрекеттерді жасаған жағдайда - көрсетілген әрекеттерді жасаудың бірінші күні, егер ол күн белгіленбесе - тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне орналастыру күні кедендік әкелу баждарын төлеу мерзімі болып есептеледі.

      14. Осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, кедендік әкелу баждары, салықтар:

      1) осы баптың 9-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты - тарифтік преференцияларды және кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдікті ескере отырып, тауарға декларацияда осы Кодекске сәйкес есептелген кедендік әкелу баждарының, салықтардың сомалары мөлшерінде;

      2) осы баптың 10-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты - тарифтік преференцияларды ескере отырып, тауарға декларацияда осы Кодекске сәйкес есептелген және кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдікті қолдануға байланысты төленбеген кедендік әкелу баждарының, салықтардың сомалары мөлшерінде, ал егер мұндай тауарлар ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды шығарған күннен бастап 5 жыл өткенге дейін не осы Кодекстің 176-бабының 3-тармағына сәйкес тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулердің өзге белгіленген мерзімі аяқталғанға дейін оларды жөндеу үшін кедендік аумақтан тыс жерде қайта өңдеу кедендік рәсімімен орналастырылған жағдайда - сондай-ақ осы Кодекстің 186-бабының 1 - 6-тармақтарына сәйкес есептелген кедендік әкелу баждарының, салықтардың сомасы мөлшерінде;

      3) осы баптың 12-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты, - Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифімен белгіленген кедендік әкелу баждарының мөлшерлемесі бойынша осы Кодекске сәйкес есептелген кедендік әкелу баждары, салықтар сомаларының айырмасы мөлшерінде және тауарларды шығару кезінде кедендік әкелу баждарының сомалары немесе Одақ шеңберінде халықаралық шарттарға немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттарға сәйкес белгіленген өзге мөлшерде төленуге жатады.

      15. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндет (арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары төленуге жатады) ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарлар шығарылғанға дейін орындалуға тиіс.

      16. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осы Кодекстің 12-тарауында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, тауарға декларацияда есептелген мөлшерде төленуге жатады.

      17. Тауарларға декларация бергенге дейін оларды шығару кезінде ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға қатысты осы Кодекстің 137-бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, осы бап қолданылады.

137-бап. Кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндеттің туындау және тоқтатылу ерекшеліктері, тауарларға декларацияны бергенге дейін тауарларды шығару кезінде ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын (орналастырылған) тауарларға қатысты оларды төлеу және есептеу мерзімі

      1. Тауарларға декларацияны бергенге дейін шығаруға өтініш берілген, ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарларға қатысты тауарларға декларацияны беруге дейін тауарлар шығару туралы өтініш берген тұлғада осы тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу міндеті кеден органының тауарларға декларацияны бергенге дейін тауарларды шығару туралы өтінішті тіркеген кезінен бастап туындайды.

      2. Тауарларға декларация беруге дейін тауарларды шығаруға өтініш берілген ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарларға қатысты тауарларға декларацияны беруге дейін тауарларды шығару туралы өтініш берген тұлғада осы тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу міндеті мынадай жағдайлар басталған кезде:

      1) мүше мемлекеттердің кедендік реттеу туралы заңнамасына сәйкес кеден органы, егер мұндай жою немесе қайтарымсыз жоғалу осындай тауарлар шыққанға дейін басталса, шетел тауарларының авария немесе еңсерілмейтін күштің әсері салдарынан жойылу және (немесе) қайтарымсыз жоғалу фактісін не тасудың (тасымалдаудың) қалыпты жағдайлары кезіндегі табиғи шығын нәтижесінде осы тауарлардың қайтарымсыз жоғалу фактісін танығанда;

      2) тауарларға декларация бергенге дейін тауарларды шығарудан бас тартылғанда;

      3) тауарлардың тәркіленуі немесе тауарлар мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес осы мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналғанда;

      4) кеден органы осы Кодестің 51-тарауына сәйкес тауарларды кідірткенде;

      5) қылмыс туралы хабарламаны тексеру барысында, қылмыстық іс немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізу (әкімшілік процесті жүргізу) барысында және бұрын осындай тауарлар шығарылмаған болса, қайтару туралы шешім қабылданған тауарларға қатысты уақытша сақтауға қойғанда немесе кедендік рәсімдердің бірімен орналастырғанда тоқтатылады.

      3. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларға декларация бергенге дейін шығарылған тауарларға қатысты тауарларға декларация бергенге дейін тауарларды шығару туралы өтініш берген тұлғаның кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндеті мынадай мән-жайлар басталған кезде:

      1) егер тауарларға қатысты осы тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулермен ұштаспаған кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктер қолданылса, осы Кодекстің 120-бабының 17-тармағында көрсетілген электрондық құжатты кеден органы жолдағанда немесе кеден органы тиісті белгілер қойғанда;

      2) егер осы баптың 4 және 5-тармақтарында өзгеше белгіленбесе, осы баптың 12-тармағының 1-тармақшасына сәйкес есептелген және төленуге жататын мөлшерде кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндетті орындағанда және (немесе) оларды өндіріп алғанда, сондай-ақ осы Кодекстің 120-бабының 17-тармағында көрсетілген электрондық құжатты кеден органы жолдағанда не кеден органы тиісті белгілер қойғанда;

      3) тауарларды тәркілегенде немесе тауарлар осы мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес осы мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналғанда тоқтатылады.

      4. Егер ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған, тауарларға декларацияны бергенге дейін шығарылған және осы Кодекстің 120-бабының 17-тармағында көрсетілген электрондық құжатты кеден органы жолдаған не тиісті белгілер қойылған тауарларға қатысты осы тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулермен ұштасқан кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктер қолданылса, тауарларға декларация бергенге дейін тауарлар шығару туралы өтініш берген тұлғаның кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндеті осы Кодекстің 136-бабының 4-тармағында көзделген мән-жайлар басталған кезде тоқтатылады.

      5. Егер ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған, тауарларға декларацияны бергенге дейін шығарылған және осы Кодекстің 120-бабының 17-тармағында көрсетілген электрондық құжатты кеден органы жолдаған не тиісті белгілер қойылған тауарларға қатысты, Одақ шеңберінде халықаралық шарттарға немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттарға сәйкес кедендік әкелу баждары Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифімен белгіленгеннен неғұрлым төмен мөлшерлеме бойынша төленген болса, кедендік әкелу баждарын төлеу және (немесе) оларды осы баптың 12-тармағының 1-тармақшасына сәйкес есептелген және төленуге жататын мөлшерде өндіріп алу жөніндегі міндетті орындау Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифімен белгіленген кедендік әкелу баждарының мөлшерлемесі бойынша есептелген кедендік әкелу баждары сомалары мен тауарларды шығару кезінде төленген кедендік әкелу баждары сомаларының айырмасы мөлшерінде не Одақ шеңберінде халықаралық шарттарға немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттарға сәйкес белгіленген өзге мөлшерде кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндетті тоқтатпайды. Кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі мұндай міндет тауарларға декларация бергенге дейін тауарлар шығару туралы өтініш берген тұлғада осы Кодекстің 136-бабының 6-тармағында көзделген мән-жайлар басталғанда тоқтатылады.

      6. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған, тауарларға декларация бергенге дейін шығарылған тауарларға қатысты тауарларға декларация бергенге дейін тауарлар шығару туралы өтініш берген тұлғада арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндет мынадай мән-жайлар басталған кезде:

      1) арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу және (немесе) оларды осы баптың 13-тармағына сәйкес есептелген және төленуге жататын мөлшерде өндіріп алу жөніндегі міндет орындалғанда және осы Кодекстің 120-бабының 17-тармағында көрсетілген электрондық құжатты кеден органы жолдағанда не кеден органы тиісті белгілер қойғанда;

      2) тауарлардың тәркіленуі немесе тауарлар мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес осы мүше мемлекеттің меншігіне (кірісіне) айналғанда тоқтатылады.

      7. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған, тауарларға декларация бергенге дейін шығарылған және тауарларға декларация осы Кодекстің 120-бабының 16-тармағында көрсетілген мерзімнен кешіктірілмей берілген, ал декларанты уәкілетгі экономикалық оператор болып табылатын тауарларға қатысты - осы Кодекстің 441-бабының 4-тармағында көрсетілген мерзімнен кешіктірілмей берілген тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндет (кедендік әкелу баждары, салықтар төленуге жатады), егер осы Кодекске сәйкес кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеудің өзге мерзімі белгіленбесе, тауарларға декларация бергенге дейін орындалуға жатады.

      8. Егер ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған, тауарларға декларацияны бергенге дейін шығарылған және осы Кодекстің 120-бабының 17-тармағында көрсетілген электрондық құжатты кеден органы жолдаған не тиісті белгілер қойылған тауарларға қатысты осы тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулермен ұштасқан кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктер қолданылса, осындай тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндет осы Кодекстің 136-бабының 11-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде және мерзімде тоқтатылады.

      9. Егер ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған, тауарларға декларацияны бергенге дейін шығарылған және осы Кодекстің 120-бабының 17-тармағында көрсетілген электрондық құжатты кеден органы жолдаған не тиісті белгілер қойылған тауарларға қатысты Одақ шеңберінде халықаралық шарттарға немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттарға сәйкес кедендік әкелу баждары Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифімен белгіленгеннен неұрлым төмен мөлшерлеме бойынша төленген болса, кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі міндет осы Кодекстің 136-бабының 13-тармағында көрсетілген мән-жайлар басталған кезде және мерзімде орындалуға жатады.

      10. Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған, тауарларға декларация бергенге дейін шығарылған және тауарларға декларация осы Кодекстің 120-бабының 16-тармағында көрсетілген мерзімнен кешіктірілмей берілген, ал декларанты уәкілетті экономикалық оператор болып табылатын тауарларға қатысты - осы Кодекстің 441-бабының 4-тармағында көрсетілген мерзімнен кешіктірілмей берілген тауарларға қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын (арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары төленуге жатады) төлеу жөніндегі міндет тауарларға декларация бергенге дейін орындалуға жатады.

      11. Егер ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылған, тауарларға декларацияны бергенге дейін шығарылған және тауарларға декларация осы Кодекстің 120-бабының 16-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін, ал декларанты уәкілетті экономикалық оператор болып табылатын тауарларға қатысты - осы Кодекстің 441-бабының 4-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін берілмеген тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу жөніндегі міндет орындалуға жатады. Осы Кодекстің 120-бабының 16-тармағында көрсетілген мерзімнің соңғы күні, ал декларанты уәкілетті экономикалық оператор болып табылатын тауарларға қатысты - осы Кодекстің 441-бабының 4-тармағында көрсетілген мерзімнің соңғы күні кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын төлеу мерзімі болып есептеледі.

      12. Кедендік әкелу баждары, салықтар:

      1) осы баптың 7-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты - осы Кодекске сәйкес тарифтік преференцияларды және кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктерді ескере отырып тауарларға декларацияда есептелген кедендік әкелу баждарының, салықтардың сомалары мөлшерінде;

      2) осы баптың 8-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты - осы Кодекске сәйкес тарифтік преференцияларды ескере отырып, тауарларға декларацияда есептелген және кедендік әкелу баждарын төлеу жөніндегі жеңілдіктердің қолданылуына байланысты төленбеген кедендік әкелу баждарының, салықтардың сомалары мөлшерінде, ал егер мұндай тауарлар ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміне сәйкес тауарлар шығарылған күннен бастап 5 жыл өткенге дейін не тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулерді қолданудың белгіленген өзге мерзімі өткенге дейін олар осы Кодекстің 176-бабының 3-тармағына сәйкес жөндеу үшін кеден аумағынан тыс жерде қайта өңдеу кедендік рәсімімен орналастырылса - сондай-ақ осы Кодекстің 186-бабының 1 - 6-тармақтарына сәйкес есептелген кедендік әкелу баждарының, салықтардың сомалары мөлшерінде;

      3) осы баптың 9-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты - Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифімен белгіленген кедендік әкелу баждарының мөлшерлемесі бойынша осы Кодекске сәйкес есептелген кедендік әкелу баждарының, салықтардың сомасы мен тауарларды шығару кезінде төленген кедендік әкелу баждары сомасының айырмасы мөлшерінде Одақ шеңберінде халықаралық шарттарда немесе Одаққа қосылу туралы халықаралық шарттарда белгіленген өзге де мөлшерде төленуге жатады.

      13. Осы баптың 10-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осы Кодекстің 12-тарауында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, тауарларға декларацияда есептелген мөлшерде төленуге жатады.

      14. Осы баптың 11-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты төленуге жататын кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу базасы тауарлар шығару туралы өтініште және мұндай өтінішпен бірге ұсынылған құжаттарда көрсетілген мәліметтер негізінде айқындалады.

      Тауарлардың кодтары Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес саны 10-нан аз белгілер мөлшеріндегі топтама деңгейінде айқындалған жағдайда:

      кедендік баждарды есептеу үшін мұндай топтамаға кіретін тауарларға сәйкес келетін кедендік баждардың ең жоғары мөлшерлемесі қолданылады;

      салықтарды есептеу үшін қосылған құн салығының ең жоғары мөлшерлемесі осындай топтамаға кіретін тауарларға сәйкес келетін, кедендік баждардың ең жоғары мөлшерлемесі белгіленген акциздердің (акциздік салықтың немесе акциздік алымның) ең жоғары мөлшерлемесі қолданылады;

      арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарын есептеу үшін осы тармақтың алтыншы абзацын ескере отырып, осындай топтамаға кіретін тауарларға сәйкес келетін арнайы, демпингке қарсы, өтем баждарының ең жоғары мөлшерлемесі қолданылады.

      Арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары осы Кодекстің 4-тарауына сәйкес расталған тауарлардың шығарылған жерін және (немесе) көрсетілген баждарды айқындау үшін қажетті өзге де мәліметтерді негізге ала отырып, есептеледі. Егер тауарлардың шығарылған жері және (немесе) көрсетілген баждарды айқындауға қажетті өзге де мәліметтер расталмаса, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары, егер тауардың жіктемесі 10 белгі деңгейінде жүзеге асырылса, С